1965 - ה"כשת רודישה תושר קוח


236 'מע ,ג"כשת ,553 ח"סב ומסרופ רבסה ירבדו קוחה תעצה
;(1965 סרמב 8) ה"כשת 'ב רדאב 'ד םויב תסנכב לבקתנ


דוסי תוארוה :ןושאר קרפ
:הז קוחב
;הז קוח יפל המקש רודישה תושר - "תושרה"
היזיולט ירודישו וידר ירודיש - "םירודישה"
;רוביצל םינתינה
ותוא הכימסה הלשממהש ,הלשממה רבח - "רשה"
;הז קוח עצבל
.תושרה לש יללכה להנמה - "יללכה להנמה"
.1
,ףלחוה) תונשרפ
(20 ט"כשת
.יתכלממ תורישכ םירודישה תא םייקת תושרה
.2
- םירודישה
יתכלממ תוריש
(20 ט"כשת ,ףלחוה)
םידיקפת יולימ םשל םירודישה תא םייקת תושרה
היצמרופניאו רודיב ,ךוניח תוינכת רדשל .א
,תוברתה ,קשמהו הלכלכה ,הרבחה ,תוינידמה יחטשב
:המגמב ,תונמאהו עדמה
;היגשיהו התריצי ,הקבאמ ,הנידמה ייח תא ףקשל
.1
;הבוט תוחרזא חפטל
.2
היכרעו תידוהיה תשרומה םע רשקה תא קזחל
;התעידי תא קימעהלו
.3
םעה יטבש לכ לש םתוברת יסכנו םהייח תא ףקשל
;תונושה תוצראהמ
.4
;תעד ץיפהלו הלכשה ביחרהל
.5
;הלוגה תוצופתב םידוהיה ייח תא ףקשל
.6
קוחב ראותמכ יתכלממה ךוניחה תורטמ תא םדקל
;1953 -ג"ישת ,יתכלממה ךוניחה
.7
;תילארשיהו תירבעה הריציה תא םדקל .ב
לש היכרצל תיברעה הפשב םירודיש םייקל .ג
םודיקל םירודישו תיברע תרבודה היסולכואה
םאתהב תונכשה תונידמה םע םולשהו הנבהה
;הנידמה לש דוסיה תומגמל
;תוצופתה ידוהיל םירודיש םייקל .ד
.ץראל ץוחל םירודיש םייקל .ה
.3
תושרה ידיקפת
(20 ט"כשת ,ןקות)
יוטיבל םוקמ ןתניי םירודישב יכ חיטבת תושרה
,רוביצב תוחוורה תונוש תועדו תופקשה לש םיאתמ
.הנמיהמ היצמרופניא רדושתו
.4
רודיש תחטבה
,ןקות) ןמיהמ
(20 ט"כשת
הלועפו תוכז ,הבוח לכל רשכ ,דיגאת איה תושרה
.תיטפשמ
.5
דיגאת תושרה
(2) 9 ףיעסב ותועמשמכ רקובמ ףוג היהת תושרה
.(בלושמ חסונ) 1958 -ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל
ח"ס ;20 'מע ,ט"כשת "ס ;78 'מע ,ו"כשת ח"ס ןקות)
.(22 'מע ,ד"לשת ;108 'מע ,א"לשת
.6
רקובמ ףוג תושרההאילמה :ינש קרפ


םירבח דחאו םישולש לש האילמ היהת תושרל .א
:םהו הנידמה אישנ הנמיש
הלשממה םהילע הצילמהש רוביצ ישנא םישולש
לש םיגיציה םינוגראה םע תוצעייתה רחאל
תודסומ םע ,לארשיב םינמאהו םירומה ,םירפוסה
םעו תירבעה ןושלל הימדקאהו ההובגה הלכשהה
ינינעל הקיז םהל שיש ,םירחא םיירוביצ םיפוג
העבראמ רתוי םהיניב ויהי אלש דבלבו ,רודיש
הרומ בשחיי אל וז הקספ ןינעל ;הנידמה ידבוע
.הנידמה דבועכ
.1
.הידי לע ץלמויש תידוהיה תונכוסה לש דחא גיצנ
.2
םניאש ,האילמה ירבחמ םינש הנמת הלשממה .ב
בשויל הנשמלו תושרה שאר בשויל ,הנידמה ידבוע
.שאר
רבח שמשי אלו ,האילמה רבחל הנמתי אל .ג
הקסע לש םכסהב תושרה םע רושקש ימ ,האילמה
דיגאתב הטילש ול שיש ימ וא ,תינלבק וא תירחסמ
לע לוחת אל הז ןטק ףיעס תארוה ;רומאכ רושקה
תופתתשה אוה תושרה םע דיחיה ורשקש ימ
.רודישה תוינכתב
רבח שמשי אלו ,האילמה רבחל הנמתי אל .ד
עובק דבוע אוה םא ןיב ,תושרה דבוע ,האילמה
הזוח יפ לע דבוע אוה םא ןיבו תושרה ןקתב
.דחוימ
.7
האילמה בכרה
םינש שולש אהת האילמה לש התנוהכ תפוקת .א
.היונימ םוימ
הנמתיש לוכי המת ותנוהכ תפוקתש האילמה רבח .ב
הנוהכ תופוקת יתשמ רתוי ןהכי אלש דבלבו ,שדחמ
.תופוצר
אל (א) 9 ףיעסב רומאכ הנמתנש האילמה רבח .ג
ןינעל תופוקתה ןינמב ותנוהכ תפוקת תרתי אובת
.(ב) ןטק ףיעס
לש היונימל דע ןהכל ףיסות תאצויה האילמה .ד
.האבה האילמה
.8
לש הנוהכה תפוקת
לשו האילמה
,ףלחוה) הירבח
(20 ,ט"כשת
רבעוה וא רטפתה וא האילמה רבח רטפנ .א
הריבעב עשרוה וא ,(ב) ןטק ףיעסב רומאכ ותנוהכמ
רומאכ ומוקמב רחא םדא הנמתי ,ןולק המע שיש
.האילמה לש התנוהכ תפוקת תרתיל ,7 ףיעסב
בתכב העדוהב אהת האילמה רבח תורטפתה .1א
םע רשל הנרסמי שאר-בשויהו ,תושרה שאר בשויל
םע - תורטפתהה ףקות ;תועש ששו םיעשת םות
.רשל העדוהה תריסמ
והנשמ וא תושרה שאר בשוי תורטפתה .2א
אהת שאר בשויל הנשמ וא שאר בשויכ םדיקפתמ
ףקות ;רשל בתכב העדוהבו האילמל העדוהב
תריסממ תועש ששו םיעשת םות םע - תורטפתהה
.רשל העדוהה
לכמ ,תקפסמ הביס אלל ,רדענש האילמה רבח .ב
הלשממה תיאשר ,הנש יצח ךשמב האילמה תובישי
.ותנוהכמ וריבעהל האילמה תצלמה יפל
.9
תורבח תקספה
ףוליח יונימו
(20 ט"כשת ,ןקות)
הלטבה רכש לבקל יאכז אהי האילמה רבח
שאר בשויה ;תונקתב עבקייש רועישב ויתואצוהו
עבקייש ,ריבס לומג לבקל םיאכז ויהי והנשמו
.םהידיקפת יולימל ושידקיש ןמזה דעב ,תונקתב
.10
,ןקות) לומג
(20 ט"כשת
,תוחפל הנשב םימעפ שש היתובישיל סנכתת האילמה
יללכה להנמה ;הירבחמ הרשע תשירד יפל תע לכבו
.תצעיימ העד תוכזב האילמה תובישיב ףתתשי
.11
האילמה תובישי
(20 ט"כשת ,ןקות)
אלש לככ התדובע ירדס תא עבקת האילמה .א
.קוחב ועבקנ
שאר בשויה םהיניבשכ ,האילמה ירבח רשע השש .ב
אל ;האילמה תובישיב יקוח ןינמ ויהי ,והנשמ וא
שאר בשויה סנכי ,האילמה תבישיב יקוח ןינמ היה
ןמ םימי הרשע ךות הינש הבישיל האילמה תא
היהת תאז הבישי ;תמדוקה הבישיל עבקנש ךיראתה
.םיחכונ לש רפסמ לכב ןידכ
הירבח ךותמ תודעו םיקהל תיאשר האילמה .ג
םימיוסמ םינינעב היתויוכמסמ ןהל לוצאלו
לוצאת אלש דבלבו ,האילמה תטלחהב ושרופיש
(5) וא (1) תואקספ יפל היתויוכמסמ הדעול
.13 ףיעסל
םיאשר (ג) ןטק ףיעסב רומאכ הדעו ירבחמ שילש .ד
הדעוה לש הטלחה לכ לע האילמה ינפל רורעל
.םתעדל דוגינב הלבקתנש
יפנעל תוצעיימ תודעו םיקהל תיאשר האילמה .ה
ירבחמ ןהב ויהיש רשפאו םינושה היתולועפ
.הב םירבח םניאש ימו האילמה
שאר בשויה ידיקפת תא אלמי שאר בשויל הנשמה .ו
:הלא ינשמ דחא אלמתנ םא ויתויוכמסב שמתשיו
;ודיקפת אלמל ונממ רצבנ וא רדענ שאר בושיה
.1
.שאר בשויה ידי לע ךכל שקבתנ אוה
.2
.12
,ףלחוה) להונה
(20 ט"כשת
רשה ינפל רורעל םיאשר האילמה ירבחמ הרשע .א
.םתעדל דוגינב הלבקתנש הטלחה לע
.תושרה שאר בשוי תועצמאב רשל שגוי ררעה .ב
בורה יגיצנו םיררועה יגיצנ תא עמשש רחאל .ג
תא החד אל ;ררעה תא תוחדל רשה יאשר האילמב
תא בכעיו הלשממה תערכהל ונריבעי ,רומאכ ררעה
.הערכהל דע הטלחהה עוציב
לש םהיתונעט ןכות תא רשה ןמ לבקת הלשממה .ד
.ררעב טילחתו האילמב בורה לשו םיררועה
.א12
םירבח לש ררע
,ףסוה) האילמב
(20 ט"כשת
:ויהי האילמה ידיקפת
;תושרה לש התלועפ יווק תא תוותהל .א
המיקהש תודעו לש תונובשחו םינידב ןודל .אא
;תושרה
;וידיקפת יולימב להנמה דעוה תא תוחנהל .ב
ילב ,םירודישה לש תיתנועה תכרעמה תא רשאל .ג
רדשימ לע םעפב םעפ ידמ טילחהל התוכמסמ עורגל
;ויתוניחב לכמ םיוסמ
ליגרה ביצקתה תועצה תא להנמה דעוהמ לבקל .א3
ריבעהלו ןהב ןודל ,ןיכהש חותיפה ביצקתו
;להנמה דעול היתוצלמה
יפל ,יללכה להנמה ןמו להנמה דעוה ןמ לבקל .ד
הלועפה לע תוריקסו תונובשחו םיניד ,התושירד
;תונקסמ עובקלו םהב ןודל ,תפטושה
ידי לע הל שגויש ,יתנשה ןובשחו ןידב ןודל .ה
;היתונקסמ עובקלו להנמה דעוה
עובקלו הל הארייש רחא ןינע לכב ןודל .ו
.היתונקסמ
.13
האילמה ידיקפת
(20 ט"כשת ,ןקות)להנמה דעוה :ישילש קרפ


:םהו םירבח העבש לש להנמ דעו היהי תושרל .א
דעוה שאר בשוי ושמשיש ,והנשמו תושרה שאר בשוי
ירבחמ השימחדועו ;שאר בשויל הנשמו להנמה
,םינש שולשל הלשממה ידי לע ונמתיש האילמה
ינשמ רתוי ולוכ להנמה דעוב ויהי אלש דבלבו
.הנידמה ידבוע
ותנוהכ םתית האילמה רבחכ ןהכל לדחש ימ .ב
.להנמה דעוה רבחכ
.14
להנמה דעוה
(20 ט"כשת ןקות)
וא תירחסמ הקסע לכ השעי אל להנמה דעוה רבח
ךרד תושרה ותוא קיסעת אלו תושרה םע תינלבק
ףיעס תארוה ;הרומתב אלש ןיבו הרומתב ןיב ,עבק
תינכתב תימעפ דח תופתתשה לע לוחת אל הז
.להנמה דעוה תעד לע הרומתב אלש רודיש
.15
קוסיעל גייס
לדח וא ודיקפתמ להנמה דעוה רבח רטפתה .א
רבח הנמתי ,להנמה דעוב רבח תויהל תרחא הביסמ
תפוקת תרתיל ,14 ףיעסב רומאכ ,ומוקמב רחא
.האילמה לש הנוהכה
דעוב ודיקפתמ להנמה דעוה רבח תורטפתה .ב
בשויהו ,שאר בשויל בתכב העדוהב אהת להנמה
ףקות ;תועש ששו םיעשת םות םע רשל הנרסמי שאר
.רשל העדוהה תריסמ םע - תורטפתהה
.16
יונימו תורטפתה
,ףלחוה) ףילח
(20 ט"כשת
לע ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי 10 ףיעס תוארוה
.להנמה דעוה ירבח
.17
לומג
התוותהש הלועפה יווק יפל לעפי להנמה דעוה
,היתויחנהו היתונקסמ ,היתוטלחה יפלו האילמה
.13 ףיעסב רומאכ לכה ,היתוצלמה לע ותעד ןתיו
.18
האילמל תופיפכ
(20 ט"כשת ,ףלחוה)
:םה להנמה דעוה ידיקפת
<;תושרה ינינעב טילחהלו ןודל .א
הלועפה לע תוח"וד יללכה להנמהמ לבקל .ב
;תושרה לש תפטושה
לש חותיפה ביצקתו ליגרה ביצקתה תא ןיכהל .ג
לש לירפאב דחאב הליחתמה םיפסכה תנשל תושרה
ףוריצב רושיאל הלשממל םשיגהלו הנש לכ
,(א3) 13 ףיעסב רומאכ האילמה לש היתוצלמה
לש היתוסנכהמ תוסכתמ ןניאש תואצוהש דבלבו
תונועט הנידמה רצואמ תוצבקהמ אלא תושרה
;תסנכה רושיא
םאתהב רשואמה ביצקתה עוציב לע חקפל .ד
ביצקת יבגל םילבוקמה קשמו םיפסכ ילהונל
;הנידמה
ויתולועפ לע יתנש ןובשחו ןיד האילמל שיגהל .ה
;האילמה ידי לע שרדייש ןובשחו ןיד לכו
לע עידוהלו שורדיש ןובשחו ןיד לכ רשל שיגהל .ו
.האילמל ךכ
.19
דעוה ידיקפת
,ןקות) להנמה
(20 ט"כשת
אלש לככ ,ותדובע ירדס תא עבקי להנמה דעוה
.ויפל תונקתב וא הז קוחב ועבקנ
.20
להנמה דעוב להונה
לכ לע האילמה ינפל רורעל יאשר להנמה דעוה
תויוכמס תליצא חוכמ הנתינש הדעו לש הטלחה
.(ג) 12 ףיעס יפל
.א20
האילמל ררע
(20 ט"כשת ,ףסוה)
לכ לע רורעל םיאשר להנמה דעוה ירבחמ םיינש
,םתעדל דוגינב הלבקתנש ,להנמה דעוה לש הטלחה
;הנידמה דבוע היהי אל תוחפל םהמ דחאש דבלבו
עוציב תא בכעל יאשר אוהו רשל שגוי רעה
וא האילמה תערכהל ררעה תא ריבעהלו הטלחהה
.הלשממה תערכהל
.21
םירבח לש ררע
להנמה דעוב
(20 ט"כשת ,ןקות)
ףקותו םהיתויוכמס ,להנמה דעוה וא האילמה םויק
לש ומוקמ הנפתנש תמחמ ועגפיי אל ,םהיתולועפ
ךשמהב וא ויונימב יוקיל תמחמ וא ,םהב רבח
.ותנוהכ
.22
ףקות תרימשםידבועהו להנמה :יעיבר קרפ


.הז ףיעסב הרומאה ךרדב הנמתי יללכה להנמה .א
בשוי סנכי ,יללכה להנמה לש ותרשמ התנפתנ .ב
ןוידל האילמה תא ,רשה תשקב יפל ,תושרה שאר
ךות םייוקי ןוידה ;הרשמה יולימל םידמעומה רבדב
.וב ףתתשהל ןמזוי רשהו השקבה םוימ םוי 30
בשוי סנכי ,ןוידה תחיתפב יקוח ןינמ היה אל .ג
הרשע ךות םייקתיש ןוידל האילמה תא תושרה שאר
הז ןויד ;םדוקה ןוידל עבקנש ךיראתה ןמ םימי
לכב ןידכ היהי רומאה אשונב ףסונ ןויד לכו
ףתתשהל ןמזוי רשהש דבלבו ,םיחכונ לש רפסמ
.וב
האילמה ירבח העשתמ תוחפל אל וא ,רשה .ד
תועצה וב תולעהל םיאשר ,ןוידב םיחכונה
.יללכה להנמה תרשמל םידמעומ
הלשממל רשה עיצי ,האילמב ןוידה םות רחאל .ה
יתשמ תחאב ןוידב ועצוהש םידמעומה ןיבמ ,דמעומ
תעידיל איביו ,(ד) ןטק ףיעסב תורומאה םיכרדה
.ןוידה ןכות תא הלשממה
יללכה להנמה תרשמל תונמל תיאשר הלשממה .ו
:הלאמ דחא
;רשה עיצהש דמעומ
.1
םיחכונ ויהש האילמה ירבח בור וב וכמתש דמעומ
תוחפ אל םיכמותה רפסמש דבלבו ,ןוידה םות תעב
.העשתמ
.2
שדחמ ומיוקי ,רומאכ דמעומ הלשממה התנימ אל .ז
.הז ףיעס יפל םיכילהה לכ
.23
יללכ להנמ יונימ
ט"כשת ,ףלחוה)
(20
ךא ,םינש שמחל היהי יללכה להנמה לש ויונימ .א
:הלאמ דחא עריא םא ןכ ינפל הנפתת ותרשמ
;רטפתה יללכה להנמה
.1
רחאל הלשממה תעדל ,עבק ךרד ונממ רצבנ
;ודיקפת אלמל ,להנמה דעוה םע תוצעייתה
.2
תעצה יפל ,ודיקפתמ וריבעהל הטילחה הלשממה
תעצה יפל וא ,האילמה םע ץעייתהש רחאל רשה
ירבח דחאו םירשע ידי לע תוחפל הכמתנש האילמה
.האילמה
.3
ףיעס תוארוה ולוחי יללכה להנמה תורטפתה לע .ב
.(ב) 16
.א23
לש הנוהכה תפוקת
יללכה להנמה
(20 ט"כשת ,ףסוה)
ןפואב רדענש וא ,יללכה להנמה לש ותרשמ התנפתנ
רשה תעדל ,ינמז ןפואב ונממ רצבנש וא ינמז
תא אלמל ,תושרה שאר בשוי םע ץעייתהש רחאל
שאר בשוי םע תוצעייתהב ,רשה הנמי ,ודיקפת
לש הפוקתל יללכה להנמל םוקמ אלממ ,תושרה
תוצעייתה רחאל רשה יאשרו ,םישדוח השולש
םישדוח השולשל יונימה תא ךיראהל ,רומאכ
.םיפסונ
.ב23
םוקמ אלממ יונימ
ט"כשת ,ףסוה) ינמז
(20
להנמה דעוה תוטלחה יפל לעפי יללכה להנמה
העד תוכזב ויתובישיב ףתתשיו ויתויחנהו
.תצעיימ
.ג23
דעול תופיפכ
,ףסוה) להנמה
(20 ט"כשת
ידי לע ושעיי םהייונימו תושרה ידבוע תלבק .א
םימואיתב הנידמה ידבוע לשכ ויהיו תושרה
.52 ףיעס יפ לע תונקתב ועבקייש
,רכשה ,ןקתה ,תושרה ידבוע לש דוקפתה .ב
הנידמה ידבוע לשכ ויהי הדובעה יאנתו תואלמיגה
לש דחוימה םייפואב בשחתהב - םהיתועוצקמל
ךכל בל םישבו ,דבלב תושרל םידחוימה םידיקפת
,רשה ידי לע ,להנמה דעוה תעצה יפל ,ועבקיי םה
.רצואה רש םע ץעייתיש רחאל
תושרה תוכמסמ ערוג הז ףיעסב רומאה ןיא .ג
,םירפוס ,םיררושמ םע םידחוימ םיזוח לע םותחל
יכרוע ,םיאנותע ,םיאמב ,םינמא ,םיאקיסומ
רשא ,תוינכתב םירחא םיפתתשמו דםיקיפמ ,תוינכת
תומישמל וא תופוקתל ,םיינמז םידיקפתב וקסעוי
ידי לע ,להנמה דעוה תעצה יפל ,ועבקייש םיאנתבו
.רצואה רש םע ץעייתיש רחאל רשה
.24
םידבוע תלבק
םתדובע יאנתו
(20 ט"כשת ,ןקות)
קוח לש ותליחת ברע םיקסעומה הנידמה ידבוע .א
- ןלהל) הלשממה שאר דרשמבש רודישה תורישב הז
לוק לש םינפלואב םיקסעומה וא ,(לארשי לוק
םתורישב וכישמי ,ראודה דרשמ ידי לע לארשי
םיעורג ויהי אלש תוריש יאנתב ,תושרה ידבועכ
.הז קוח תליחת ברע םתוריש יאנתמ
התורישל ורבעוהש תושרה ידבוע תויוכז .ב
ףיעסב רומאכ הנידמה ידבועכ םתדובעמ תועבונהו
םתדובעמ תועבונה תויוכזכ ובשחיי ,(א) ןטק
.תושרה תורישב
םימולשתה ימוכסב תושרה יוכיז יבגל םירדסהה .ג
,םהל םיאכז ויהי התורישל םירבועה םידבועהש
.הלשממה ןיבו תושרה ןיב םכסהב ועבקיי
.25
םידבוע תרבעהםיפסכו םיסכנ :ישימח קרפ


יסכנה לכ תא תושרה תושרל דימעת הלשממה
לוק לש םינפלואה תאו לארשי לוק ידיב םיאצמנה
וא רכמ ידי לע םא ,םדויצו םהינקתמ לע לארשי
תיינקה ידי לע םאו ,תרחא ךרדב תולעב תרבעה
םאתהב לכה ,תרחא ךרד לכב םאו ,םיסכנב תויוכז
דעוה ןיבל הלשממה ןיב םכסהב ועבקייש םיאנתל
אובת ,רומאה םכסהב עבקייש םויה ןמ .להנמה
לש הבוחו תוכמס ,תוכז לכל הנידמה םוקמב תושרה
הזוח וא םכסה לכ יפ לארשי לוק לשב הנידמה
.םוי ותואב ףקות ינב םהש
.26
תויוכז ,םיסכנ
תויובייחתהו
בוצקתה קוחב לארשי לוקל ובצקוהש םימוכסה לכ
אלו ,הז קוח תליחת םוי לח הבש םיפסכה תנשל
.תושרה תושרל ודמעוי ,םוי ותואל דע ותאצוה
.27
ובצקוהש םיפסכ
ביצקתב
ךרדב ריבעהל וא רוכמל תיאשר אהת אל תושרה .א
םיטרסו םיטילקת טעמל ,התולעבבש סכנ תרחא
הלשממה רבח וא ,הלשממה רושיאב אלא ,םייטנגמ
סכנה היה םא - וא ,ךכל ותוא העבק הלשממהש
.תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב - ןיעקרקמ
התושרבש סכנ ןכשמל תיאשר אהת אל תושרה .ב
אלא ,םינש רשע לע הלועה הפוקתל וריכשהל וא
- ןיעקרקמ סכנה היה םא - וא ,רשה רושיאב
וא השדחל תוכז הנקמה תוריכש ;הלשממה רושיאב
הפוריצבש תפסונ הפוקתל תוריכש ןכו ,הכיראהל
הנועט - םינש רשע לע תולוע דחי ןה תומדוקל
.הז ןטק ףיעסב רומאכ רושיא
.28
תרבעה רוסיא
םיסכנ

הרגא ,תונקתב עבקיתש ךרדב ,ליטי להנמה דעוה
טלקמ תקזחה דעב הרגאו וידר טלקמ תקזחה דעב
;וידר טלקמ תקזחה דעב םולשת לולכתש ,היזיולט
דבלבו ,תורגאה םולשת דעומ עבקיי רומאכ תונקתב
היזיולט טלקמ תקזחה דעב הרגאה תא םלשל רתויש
דעוה יאשר ןכ ;םיווש םייתנש-יצח םימולשת ינשב
יכרד רבדב תוארוה רומאכ תונקתב עובקל להנמה
ידי לע היבגו תזכורמ היבג תוברל ,תורגאה תייבג
.םיקנב
.1
,תונקתב עבקיתש ךרדב ,רוטפל יאשר להנמה דעוה
וא וידר טלקמב םיקיזחמ לש םימיוסמ םיגוס
,ב29 ףיעס יפל העדוה תבוחמ היזיולט טלקמב
הלוכ ,הז ןטק ףיעס יפל הלטוהש הרגא םולשתמו
.התצקמ וא
.2
,תונקתב עבקנש דעומב הרגאה המלוש אל .ב
:הלא םירועישב םירוגיפ סנק הילע ףסוויי
הרגאה םולשתל עבקנש ךיראתהמ םישדוח ינש ורבע
;הרגאה רועישמ 20% -
.1
40% - רומאה ךיראתהמ םישדוח השימח ורבע
;הרגאה רועישמ
.2
60% - רומאה ךיראתהמ םישדוח העשת ורבע
תיצחמ תוברל - "הרגא" ,הז ןינעל .הרגאה רועישמ
.היזיולט טלקמ תקזחה דעב הרגאה
.3
םיסמה תדוקפ יפ לע ובגיי רוגיפה סנקו הרגאה .ג
,הדוקפ התואב ותועמשמכ סמ ויה וליאכ ,(היבג)
םלואו ;לוחי אל הדוקפ התואל 12 ףיעסש אלא
,יללכה להנמהש רחאל אלא ,רומאכ הבגיי אל סנקה
העדוה בייחל חלשי ,וידי לע ךכל ךמסוהש ימ וא
ןכו וב בייח אוהש סנקה רועיש תא תנייצמה בתכב
- ןלהל) הרומאה הדוקפה יפ לע ותובגל םידמועש
לטוהש רוגיפ סנק יבגל סנק תעדוה .(סנק תעדוה
.םושר ראודב חלשית (3) (ב) ןטק ףיעס חוכמ
וכימסה יללכה להנמהש ימ וא ,יללכה להנמה .ד
וא ,רוגיפה סנק רועיש תא ןיטקהל יאשר ,ךכל
יכ ,ותעד תחנהל חכוה םא ,ןיטולחל וילע רתוול
אלש תוביסנ ידי לע םרגנ הרגאה םולשתב רוגיפה
ומצע האורה ;סנקה וילע לטוהש ימב תויולת ויה
רתוול וא סנקה תא ןיטקהל בוריסה ידי לע עגפנ
עדוה ובש םויהמ םוי רשע העברא ךות ,יאשר ,וילע
רבדב ןייעל להנמה דעוהמ שקבל ,בוריסה ול
.םולכ אלו להנמה דעוה תטלחה ירחא ןיאו ,תינש
בייח וניאש ןעוט אוהו סנק תעדוה לביקש ימ .ה
םוי םישולש ךות ,יאשר ,לטוהש סנקב וא הרגאב
טפשמ תיב ינפל רערעל ,סנקה תעדוה תלבק םוימ
.וירוגמ םוקמ אצמנ וטופיש םוחתבש םולשה
לע לוחי אל יטוחלאה ףרגלטה תדוקפל 5 ףיעס .ו
.רוגיפ סנק לטוה ויבגלש טלקמ תקזחה
.29
דעב תורגא
,ןקות) םיטלקמ
;20 ט"כשת
(22 ד"שת
טלקמ וא וידר טלקמ ריכשה וא רכמש רחוס .א
,ךרדב רודישה תושרל ךכ לע העדוה חלשי הזיולט
חלש אל ;תונקתב ועבקייש םיטרפ יפלו דעומב
.תוריל 1000 סנק - וניד ,רומאכ העדוה
קלח וא וקסעש ימ - "רחוס" ,הז ףיעס ןינעל .ב
וא וידר יטלקמב ינועמק וא ינוטיס רחסמ יקסעמ
.היזיולט יטלקמב
.א29
לש העדוה תבוח
,ףסוה) רחוסה
(22 ד"לשת
וידר טלקמ ותקזחהל ועיגהו ,רחוס וניאש ימ .א
רוסמי ,הרגא םולשת םינועטה היזיולט טלקמ וא
םיטרפ יפלו ךרדב ,רודישה תושרל ךכ לע העדוה
טלקמהש םויהמ םוי םישולש ךות ,תונקתב ועבקייש
לש ומוסרפ םוימ םוי םישש ךות וא ותקזחהל עיגה
,1973-ד"לשת ,(4 'סמ ןוקית) רודישה תושר קוח
.רחואמה דעומה יפל
סנק - וניד ,(א) ןטק ףיעס תוארוה לע רבועה .ב
וילע ליטהל םג טפשמה תיב יאשרו ,תוריל 500
תא קיזחה הבש הנושארה הנשה לשב הרגא לפכ
.הרגאה םולשת וא העדוה ןתמ אלל טלקמה
.ב29
לש העדוה תבוח
,ףסוה) קיזחמה
(22 ד"לשת
שירפהלו חותיפ יכרצל ןרק םיקהל תיאשר תושרה
.היתוסנכהמ הל
.30
חותיפ ןרק
רושיאל הלשממל ותריסמ ,ביצקתה תנכה יכרד
רצואה רש ידי לע ועבקיי ורושיא יכרדו
.תונקתב
.31
ביצקתה
תוולמה ;חותיפ תורטמל תוולמ לבקל תיאשר תושרה
לש םיפסכה תדעו רושיאו הלשממה תמכסה םינועט
.תסנכה
.32
תוולמ
31 ףיעס יפל ביצקתהו (א) 29 ףיעס יפ תורגא
.תסנכה לש םיפסכה תדעו לש הרושיא םינועט
.א32
תדעו רושיא
תורגאל םיפסכה
,ףסוה) ביצקתלו
(78 ו"כשתתונוש :ישיש קרפ


םיללכ עובקל ,רשה רושיאב ,יאשר להנמה דעוה .א
םירודישה לע חוקיפלו תושרה לש הלוהינל
.הז קוח יפל וידיקפת לש ליעיה םעוציבלו
שאר בשויה לש וחוכ תופייל יאשר להנמה דעוה .ב
היאר היהת םתמיתחו ,םיללכה לע םותחל והנשמ וא
.להנמה דעוה ידי לע ולבקתנש
.33
עובקל תוכמס
,ןקות) םיללכ
(20 ט"כשת
.תומושרב ומסרופי הז קוח יפל םיללכ
.34
םיללכ םוסרפ
םימוסרפ רואל איצוהל יאשר להנמה דעוה
לש םירודישה תוינכתו רמוח לע תועידי םיליכמה
םירודיש רמוח ץיפהל ,רדושש רמוחו תושרה
םיעפומ ךורעלו ,םיללכב ועבקייש םיכרדב
.רודישל םידעונה םייבמופ
.35
,ןקות) םימוסרפ
(20 ט"כשת
תונונרא ,תורגא ,םילוב סמ ,םיסמ םולשת ןינעל
תושרל וא הנידמל םיעיגמה ,םירחא הבוח ימולשתו
.הנידמה ןידכ תושרה ןיד ,תימוקמ
.36
םיסמ
(הנידמה תוירחא) םייחרזאה ןיקיזנה קוח ןינעל
תושרה ןיד ,וב 4 ףיעס טעמל ,1952 -ב"ישת
.הנידמה ןידכ
.37
ןיקיזנב תוירחא
םייחרזא
ןידכ תושרה ןיד ,העינמ וצ ךרדב דעס ןינעל
,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רושקה ןינע לכב הנידמה
.םתנכהב וא םירודישב
.א37
,ףסוה) העינמ יווצ
(20 ט"כשת
תנמזה יפ לע הנכוהש הריציב םירצויה תוכז
תרחא םכסוה םא תלוז ,תושרל הנותנ אהת תושרה
ןיבו רמוחה וא הריציה תא ןיכהש ימ ןיב
.תושרה
.38
םירצוי תוכז
,תושרה תאמ רתיה אלל ,ןותעב םדא םסרפי אל .א
,רודישל דעונש יבמופ עפומ לש ונכתמ רבד לכ
ידי לע ךרענ אלא רדוש אל ןיידע עפומהשכ
;םולשתב וא תונמזה יפל איה הסינכהו תושרה
םיפלא תשולש סנק - וניד ,וז הארוה לע רבועה
.תוריל
ןיד לכ לע ףיסוהל אב (א) ןטק ףיעסב רומאה .ב
.ונממ עורגל אלו רחא
> ותועמשמכ - (א) ןטק ףיעס ןינעל ,"ןותע" .ג
.תונותעה תדוקפב
.39
םימוסרפ תלבגה
ןותעב םימיוסמ
ןינעל הנידמה ידבוע ןידכ תושרה ידבוע ןיד .א
:הלא םיקוקיח
-ז"ישת ,(רוביצה ידבוע) ןישנועה יניד ןוקיתל קוח
;1957
.1
;תודעה תדוקפ
.2
;1944 ,םייחרזאה ןיקיזנה תדוקפ
.3
תויבגמו תיתגלפמ הלועפ גויס) הנידמה תוריש קוח
.(גויסה קוח - הז ףיעסב) 1959 -ט"ישת ,(םיפסכ
.4
הדובעה תדעו םע תוצעייתהב ,עבקת הלשממה .ב
לש םיגוס ,תומושרב םסרופתש העדוהבו תסנכה לש
םיראותמה םירוסיאה ולוחי םהילעש תושרה ידבוע
הפוקתל וא ללכ ךרד ,גויסה קוחל 1 ףיעסב
.עבקתש
- ג"כשת ,(תעמשמ) הנידמה תוריש קוח תוארוה .ג
לכ לע ,םיבייוחמה םימואיתב ,ולוחי ,1963
ןיא ;תושרה דבוע רבעש גויסה קוח לע הריבע
הלשממהמ עונמל ידכ הז ןטק ףיעסב רומאב
75 ףיעס יפל התוכמסב תושרה יבגל שמתשהל
.רומאה קוחל
.40
תושר ידבוע ןיד
םע וא ,הרז הלשממ םע םכסה םותחת אל תושרה
איה וב הטילשהש ףוג םע וא ,הרז הנידמבש ףוג
אלו ,הרז הנידמב םיאצמנה ףוג וא םדא ידיב
רושיאב אלא ,םיימואלניב םינוגראל ףרטצת
.הלשממה
.41
םע םימכסה
םירז םימרוג
קוח יפל הידיקפתמ דיקפת ריבעת אל תושרה .א
רוריבו תושרה תאילמ תטלחה יפ לע אלא ,הז
םהב םיאנתה לע טילחהל האילמה תיאשרו ,הלשממה
.רומאכ דיקפת רבעוי
יפל תויוכמס תליצא לע לח וניא (א) ןטק ףיעס .ב
.(ג) 12 ףיעס
.42
םידיקפת תרבעה
ט"כשת ,ףלחוה)
(20
לש ,להנמה דעוה וא האילמה ירבח לש יונימ לכ
ומסרופי ,יללכ להנמה לשו ,והנשמו שאר בשויה
.תומושרב
.43
םייונימ םוסרפ
רש לש רושיא תונועט רפס יתבל םירודישה תוינכת
רכש ;ךכל ךימסי רשהש ימ לש וא תוברתהו ךוניחה
הז ףיעס ןינעל תונקת ןיקתי תוברתהו ךוניחה
.להנמה דעוה םע תוצעייתה רחאל
.44
רפס יתבל םירודיש
(20 ט"כשת ,ןקות)
יפ לע ,לארשי תנידמ תושרל דמעוהש קיפאה .א
,היזיולט ירודיש ךרוצל ,םיימואלניב םירדסה
:שמשי
;תושרה ירודישל
.1
.רפסה יתבל תידומילה היזיולטה ירודישל
.2
ראודה רש ידי לע ועבקיי קיפאב שומישה ירדס .ב
,להנמה דעוה םע תוצעייתה רחאל ,רשה םע דחי
.(ג) ןטק ףיעסל ףופכבו
היזיולטה ירודישל קיפאב שומישה ירדס .ג
לע ועבקיי (2) (א) ןטק ףיעסב רומאכ תידומילה
,תוברתהו ךוניחה רש םע דחי רשהו ,ראודה רש ידי
יקוליח ויה ;להנמה דעוה םע ץעייתה רשהש רחאל
.הלשממה עירכת ,םירשה ןיב תועד
.א44 קיפאב שומישה
;20 ט"כשת ,ףסוה)
(108 ט"לשת ,ןקות
יאשר ,להנמה דעוה םע תוצעייתה רחאל ,רשה
לש רודישה תועש ןיב סחיה תא תונקתב עובקל
יטרס לש וא ,אלמ ךרואב םייתלילע עונלוק יטרס
,רודישה תועש ללכ ןיבל ,םהמ וקתעוהש היזיולט
.רומאכ םיטרס ורדושי ןהבש הממיה תועש תא ןכו
.ב44
םיטרס ירודיש
(20 ט"כשת ,ףסוה)
הנידמה ןיבו תושרה ןיבש הלועפה ףותיש יכרד
םייסדנההו םיינכטה םיתורישה תלעפהל עגונה לכב
עגונה לכב ןכו ,םירודישה עוציבל םישורדה
תושרל םדויצו םהינקתמ לע םינפלואה תרבעהל
הלשממה הנמתש הדעו ידי לע ועבקיי ,תושרה
.הלשממה רושיאל ואבוי היתועיבקו
.45
ינכט הלועפ ףותיש
הנידמה םע
הטמה תועדוה ןכו ,היתועדוהש תיאכז הלשממה
,א"גה שאר תועדוהו לארשיל הנגה אבצ לש יללכה
ועבקייש םירדסל םאתהב ,תושרה ידי לע ורדושי
.תונקתב
.46
הלשממה תויוכז
,ןקות) םירודישב
(20 ט"כשת
תמחמ ךכב ךרוצ הארתש תמיא לכ ,תיאשר הלשממה
לע זירכהל ,םוריח יאנת לש חרוכ וא יאבצ חרוכ
קוח יפל תושרה תויוכמס לש ןתלבגה וא ןלוטיב
ץוחה תדעו ;םוי םישולש לע הלעת אלש הפוקתל הז
,הלשממה תעצה יפ לע ,תיאשר תסנכה לש ןוחטבהו
.עבקיתש הפוקתל הזרכהה לש הפקת ךיראהל
.47
תויוכמס לוטיב
ןוחטבה רשש תינכת "תיאבצ תינכת" הז ףיעסב .א
העיבקו ,הז ףיעס ןינעל תיאבצ תינכתכ התוא עבק
לש גוסל וא תינולפ תינכתל היהתש לוכי רומאכ
.תוינכת
ירודיש - ל"הצ ילג יבגל ויהי רודישה תושרל .ב
,(ל"הצ ילג - ןלהל) לארשיל הנגה אבצ לש וידר
ןתוא ,תויאבצ אלה ויתוינכתל עגונה לכב
אלמת איהו תושרה ירודיש יבגל הל שיש תויוכמסה
.םידיקפתה םתוא רומאכ תוינכת יבגל
ילג לש תויאבצ אלה תוינכתה לע חוקיפה ירדס .ג
ךמסומ להנמה דעוהש םיללכה תרגסמב ועבקיי ל"הצ
תא רשאי אל רשה םלוא ,33 ףיעס יפ לע םעבקל
תוצעייתה רחאל אלא ל"הצ ילג לע םילחה םיללכה
.ןוחטבה רש םע
וא ל"הצ ילג דקפמל והנימ ןוחטבה רשש ימ .ד
,ףתתשהל ןמזוי (דקפמה - הז ףיעסב) ךכל וכימסה
לעפיו ,להנמה דעוה תובישיב ,תצעיימ העד תוכזב
יבגל להנמה דעוה תויחנהו תוטלחהל םאתהב
.ל"הצ ילג לש תויאבצ אלה תוינכתה
תודסומ לש הטלחה לכ לע רורעל יאשר דקפמה .ה
לש תויאבצ אלה תוינכתל תעגונה רודישה תושר
םתערכהל ןוחטבה רש תועצמאב שגוי ררעה ;ל"הצ
דגנ ררעה היה ;ןוחטבה רשו רשה לש תפתושמה
וא ;ל"הצ ילג לש העובק תינכת קיספהל הטלחה
- ל"הצ ילג לש תימעפ דח תינכת רדשל הטלחה דגנ
דע הטלחהה עוציב תא בכעל ןוחטבה רש יאשר
.ררעב הערכהל
.48
,ןקות) ל"הצ ילג
(20 ט"כשת
יושיר תבוח עבוקה קוקיח לכ תוארוהמ עורגל ילב
קוחב רומאה לוחי אל ,רודיש רישכמל וא רודישל
:הז
תונחתמ וא תויאבצ תונחתמ םירודיש לע .א
;רוביצל םינתינ םניאש ,הרטשמ
וא רוגס לגעמב וא לבגומ חווטב םירודיש לע .ב
יפכ רוביצל םינתינ םניאש םירחא םירודיש
רחאל הז ףיעס ןינעל ונקתויש תונקתב עבקייש
.ראודה רשב תוצעייתה
.49
,ןקות) הלוחת יא
(20 ט"כשת
- יטוחלאה ףרגלטה תדוקפל ה5 -א5 םיפיעסה
.םילטב
.50
לוטיב
םוימ םישדוח השולש םותכ איה הז קוח לש ותליחת
.תסנכב ותלבק
.51
הליחת
תצלמהב ,יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ רשה
.ועוציבל תונקת ןיקתהל ,להנמה דעוה
.52
תונקתו עוציבלוכשא יול
הלשממה שאר
רזש ןמלז רואינש
הנידמה אישנ
1968 - (2 'סמ ןוקית) רודישה תושר קוח


רבסה ירבדו קוחה תעצה ;(1968 רבמצדב 24) ט"כשת תבטב 'ג םויב תסנכב לבקתנ)
.(376 'מע ,ח"כשת ,790 ח"הב ומסרופ

.(קוחב בלוש) ,29 - 1


להנמה דעוה לש ,תושרה תאילמ לש םייונימ .א
םישדוח השולש םותכ עקפי רודיה תוריש להנמ לשו
תאילמ ונמתיש רחאל וא ,הז קוח לש ותליחתמ
,הז קוח יפל יללכה להנמהו להנמה דעוה ,תושרה
.רתוי םדקומה ךיראתה יפל לכה
ותליחת ינפל האילמה רבח לש הנוהכה תפוקת .ב
ףיעס ןינעל תופוקתה ןינמב אובת אל הז קוח לש
.ירקיעה קוחל (ב)8
יפל ,הלשממה עבקת הז קוח תוארוהל ףופכב .ג
תא ,להנמה דעוה םע ץעייתהש רחאל רשה תעצה
היזיולטה ירודיש תללכה בקע תושרה הנבמ
.רבעמ ירדס - הז לכבו ,תושרה תרגסמב
.30
רבעמ תוארוהילילג לארשי
רש
לוכשא יול
הלשממה שאר
רזש ןמלז רואינש
הנידמה אישנ
1973 - (4 'סמ ןוקית) רודישה תושר קוח


רבסה ירבדו קוחה תעצה ;(1973 רבמבונב 26) ד"לשת ולסכב 'א םויב תסנכב לבקתנ)
.(250 'מע ,248 'מע ,ג"לשת ,1055 קוח תועצהב ומסרופ

(קוחב בלוש) .2 - 1


הרגא םליש הז קוח לש ומוסרפ םוי ינפלש ימ .א
רוטפ ,היזיולט טלקמ וא וידר טלקמ תקזחה לשב
קוחל ב29 ףיעס יפל העדוהה תבוחמו יבגל
.ירקיעה
ינפל היזיולט טלקמ וא וידר טלקמ קיזחהש ימ .ב
ףיעס יפל העדוה רסמו הז קוח לש ומוסרפ םוי
תוסנקו תורגא םולשתמ רוטפ ,ירקיעה קוחל ב29
תלוז ,רומאה םויה דע טלקמה תקזחה לשב םירוגיפ
העדוה ול הנתינ וא םתוא םליש רבכ ןכ ינפל םא
.םמלשל
לש ומוסרפ םויל דע ןתינש הרגא םולשתמ רוטפ .ג
.ןידכ ןתינכ ותוא םיאור ,הז קוח
.3
רבעמ תוארוה
ןולא לאגי
הלשממה שאר ןגס
תוברתהו ךוניחה רשו
ריאמ הדלוג
הלשממה שאר
ריצק םירפא
הנידמה אישנ
1976 - (העשה תארוה) רודישה תושר קוח


רבסה ירבדו קוחה תעצה ;(1976 ילויב 27) ו"לשת זומתב ט"כ םויב תסנכב לבקתנ)
.(358 'מע ,ו"לשת ,1255 ח"הב ומסרופ


רשה רושיאב ,רודישה תושר לש להנמה דעוה
,רודישה תושר קוח תא עצבל הלשממה הכימסהש
,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאבו ,1965 -ה"כשת
טלקמ תקזחהל הרגאה לע תופסות ליטהל יאשר
29 ףיעס יפל העבקתנש וידר טלקמו היזיולט
ינשה יתנש יצחה םולשתל ףרוצתש ,רומאה קוחל
.ןינעו רבד לכל ונממ קלח הווהתו ,1976 תנשל
.1
דעב הרגא תפסות
תנשב םיטלקמ
1976
.תסנכב ותלבק םויב הז קוח לש ותליחת
.2
הליחתןילדי ןורהא
תוברתהו ךוניחה רשו
ןיבר קחצי
הלשממה שאר
ריצק םירפא
הנידמה אישנ