*1981 - א"משתה תויטרפה תנגה קוח


תויטרפב העיגפ :'א קרפ

תויטרפב העיגפה רוסיא .1
.ותמכסה אלל ותלוז לש תויטרפב םדא עגפי אל

יהמ תויטרפב העיגפ .2
: הלאמ תחא איה תויטרפב העיגפ
; תרחא הדרטה וא ,ודירטהל םילולעה ,םדא ירחא תוקחתה וא שוליב (1)
; קוח יפ לע הרוסאה הנזאה (2)
; דיחיה תושרב אוהשכ םדא םוליצ (3)
; ותוזבל וא וליפשהל םוסרפה לולע ןהבש תוביסנב םיברב םדא לש ומולצת םוסרפ (4)
תושר ילב ,ונכתב שומיש וא ,םוסרפל דעונ אלש רחא בתכ וא בתכמ לש ןכות תקתעה (5)
םינש הרשע שמח ורבע אלו ירוטסיה ךרע לעב בתכה ןיא םא לכהו ,בתוכה וא ןעמנה תאמ
; ותביתכ דעוממ
; חוויר םשל ,ולוקב וא ותנומתב ,ויוניכב ,םדא םשב שומיש (6)
; םדא לש םייטרפה וינינע יבגל ןידב העבקנש תוידוס תבוח לש הרפה (7)
וא שרופמ םכסהב העבקנש ,םדא לש םייטרפה וינינע יבגל תוידוס תבוח לש הרפה (8)
; עמתשמ
המשלש הרטמל אלש ,רחאל התריסמ וא םדא לש םייטרפה וינינע לע העידיב שומיש (9)
; הרסמנ
9) וא (7) דע (1) תואקספ יפל תויטרפב העיגפ ךרדב גשוהש רבד לש ותריסמ וא ומוסרפ (10)
; (
וא ,ותואירב בצמל וא ,םדא לש םיישיאה וייח תענצל עגונה ןינע לש ומוסרפ (11)
.דיחי תושרב ותוגהנתהל

(א"משת :ןוקית) םיחנומ תרדגה .3
- הז קוח ןינעל
; דיגאת טעמל 25 - ו ,14 ,13 ,7 ,2 םיפיעס ןינעל - "םדא"
; אללכמ וא שרופמב - "המכסה"
; 1 1965 - ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוחל 2 ףיעסב ותועמשמכ - "םוסרפ"
.הטרסה תוברל - "םוליצ"

תיחרזא הלווע - תויטרפב העיגפ .4
הילע ולוחי 2 (שדח חסונ) ןיקיזנה תדוקפ תוארוהו ,תיחרזא הלווע איה תויטרפב העיגפ
.הז קוח תוארוהל ףופכב

הריבע - תויטרפב העיגפ .5
,(11) דע (9)-ו (7) דע (3) ,(1)2 ףיעסב תורומאה םיכרדה תחאב ,ותלוז תויטרפב דיזמב עגופה
.הנש רסאמ - וניד

ךכב המ לש השעמ .6
.שממ הב ןיאש העיגפ לשב הז קוח יפל תילילפ וא תיחרזא העיבתל תוכז היהת אלעדימ ירגאמב תויטרפה לע הנגה :'ב קרפ

תורדגה .7
- הז קרפב
; תיטמוטוא םינותנ דוביע תכרעמ תועצמאב עדימ תנסחהל זכרמ - "עדימ רגאמ"
ובצמ ,ותואירב בצמ ,ותושיא תענצ ,ישיאה ודמעמ ,םדא לש ותוישיא לע םינותנ - "עדימ"
; ותנומאו ויתועד ,תיעוצקמה ותרשכה ,ילכלכה
;(סקנפה - ןלהל) עדימ ירגאמ סקנפ תא להנל תומושרב העדוהב הלשממה התנימש ימ - "םשר"
.ותריסמו ותרבעה ,ויוליג תוברל - עדימב ,"שומיש"

וב שומישו ותקזחה ,עדימ רגאמ לוהינ .8
רגאמבש עדימב םדא שמתשי אלו ,סקנפב םושר וניאש עדימ רגאמ קיזחי אלו םדא להני אל
.עדימה דעונ המשלש הרטמל וא רגאמה םקוה המשלש הרטמל אלא ,עדימ

םושירל השקב .9
.םשרל שגות עדימ רגאמ םושירל השקב (א)
םנעמו םדי חלשמ תא ,עדימה רגאמ לש קיזחמהו לעבה תומש תא טרפת םושירל השקב (ב)
.עדימה דעונו עדימה רגאמ םקוה ןמשלש תורטמה תאו לארשיב
.םושירל השקבב וטרופיש םיפסונ םיטרפ תונקתב עובקל יאשר רשה (ג)
םיטרופמה םיטרפהמ טרפב יוניש לכ לע םשרל עידוי עדימ רגאמ לש קיזחמה וא לעבה (ד)
.עדימה רגאמ לש ותלועפ תקספה לעו (ג) ןטק ףיעס יפל וא (ב) ןטק ףיעסב

םשרה תויוכמס .10
יכ חינהל ריבס דוסי האר םא תלוז םשרה ותוא םושרי עדימ רגאמ םושירל השקב השגוה (א)
.תויקוח יתלב תולועפל הווסמ שמשמ רגאמה
טפשמה תיב ינפל ךכ לע רערעל רגאמה לעב יאשר ,רומאכ רגאמ םושרל םשרה בריס (ב)
.בוריסה לע העדוה ול הרסמנש רחאל םימי םישולש ךות יזוחמה
.ויפל תונקתהו הז קוח תוארוה יולימ לע חקפי םשרה (ג)
רוסמל ,בתכב ךימסה אוהש ימ לש וא םשרה לש ותשירד יפל ,בייח רבדב עגונה םדא לכ (ד)
ןהב שי םשרה תעדלש ,עדימה רגאמל תוסחייתמה ,תודועתהו תועידיה תא ויחולשל וא םשרל
.הז קוח לש ועוציב תא לקהל וא חיטבהל ידכ
ךורעלו וינקתימו עדימ רגאמ ידרשמל סנכיהל יאשר ,בתכב ךכל ךימסהש ימ וא ,םשרה (ה)
הז קוח לש ועוציב חיטבהל ידכ שורד רבדהש ענכושמ היה םא ,רבד לכ סופתלו שופיח םש
יפ לע אלא םירוגמל שמשמה םוקמל סנכיהל ןיא םלוא ,ויתוארוה לע הריבע עונמל ידכ וא
.םולש טפשמ תיב טפוש תאמ וצ
הנפהש השירד רחא אלימ אל וא ,ויפל תונקתה וא הז קוח לש תוארוה עדימ קיזחמ רפה (ו)
לש ומושיר לוטיבל וצ ןתמל השקבב יזוחמה טפשמה תיבל תונפל םשרה יאשר ,םשרה וילא
.טפשמה תיב עבקיש הפוקתל םושירה לש ופקת תיילתהל וא סקנפב עדימה רגאמ
.הנידמה דבוע ןידכ ומעטמ לעופש ימו םשרה ןיד (ז)

עדימ שקבמ תבוח .11
ונייוציש העדוהב הוולת עדימ רגאמב וב שומיש וא ותקזחה םשל עדימ תלבקל םדאל הינפ
- הב
ונוצרב היולת עדימה תריסמש וא ,עדימה תא רוסמל תיקוח הבוח םדא ותוא לע הלח םא (1)
; ותמכסהבו
; עדימה שקובמ המשל רשא הרטמה (2)
.הריסמה תורטמו עדימה רסמיי ימל (3)

עדימ ירגאמ תמישר .12
.רוביצה לש ונויעל החותפ היהת רשא עדימ ירגאמ לש המישר ודרשמב להני םשרה (א)
.9 ףיעסב רומאכ השקבב וטרופש םיטרפה תא לולכת המישרה (ב)

(ה"משת :ןוקית) עדימב ןויע תוכז .13
,וספורטופא ידי לע וא בתכב והשרהש וחוכ-אב ידי לע וא ,ומצעב ןייעל יאכז םדא לכ (א)
.עדימ רגאמב קזחומה וילעש עדימב
,תירבעה הפשב ,(א) ןטק ףיעסב רומאכ םדא תשקב יפל ,עדימ גיצי עדימ רגאמ קיזחמ (ב)
.תילגנאה וא תיברעה
יאשר היהי אפורה ;אפור תועצמאב אלא גצוי אל םדא לש ותואירב בצמל סחייתמה עדימ (ג)
.דבלב םייאופר םימעטמ שקבממ עדימ עונמל
.תונקתב ועבקיי עדימב ןויעה תוכז לש השומימל םולשתהו םיאנתה ,ןפואה (ד)
- ולוחי אל הז ףיעס תוארוה (ה)
; (ג)19 ףיעסב התועמשמכ ןוחטב תושר לש עדימ רגאמ לע (1)
ןיב תועידי יפוליח) םיסמ יניד ןוקיתל קוחב התועמשמכ סמ תושר לש עדימ רגאמ לע (2)
; 3 1976 - ז"כשתה ,(סמ תויושר
עדימ םדאל תולגל אלש םיבייחמ קוקיח תוארוה וא הלש ץוח יסחי , הנידמה ןוחטבשכ (3)
.וילעש
רש םע וא ןוחטבה רש םע תוצעייתהב םיטפשמה רש רשא םיפוג לש עדימ רגאמ לע (4)
ןוחטבש עדימ ללוכ אוה יכ עבק ,תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעו רושיאבו ,ןינעה יפל ,ץוחה
שקבמה םדאש דבלבו ,(ידוס עדימ - ןלהל) ותולגל אלש םיבייחמ הלש ץוחה יסחי וא הנידמה
.ידוס עדימ וניאש עדימב ןייעל יאכז היהי רגאמ ותואב קזחומה וילעש עדימב ןייעל

עדימ ןוקית .14
תונפל יאשר ,ןכדועמ וא רורב ,םלש ,ןוכנ וניא יכ אצמו וילעש עדימב ןייעש םדא (א)
וא עדימה תא ןקתל השקבב ,עדימה רגאמ קיזחמל - ץוח בשות אוה םאו ,עדימה רגאמ לעבל
.וקחומל
םישרדנה םייונישה תא עצבי (א) ןטק ףיעסב רומאכ השקבל עדימה רגאמ לעב םיכסה (ב)
.תונקתב העבקנש הפוקתב עדימה תא ונממ לביקש ימ לכל םהילע עידויו ותושרבש עדימב
ןפואב ,שקבמל ךכ לע עידוי (א) ןטק ףיעסב רומאכ השקב אלמל עדימה רגאמ לעב בריס (ג)
.תונקתב ועבקנש ךרדבו

טפשמה תיבל רוערע .15
רומאכ בוריס תעדוה לעו 13 ףיעסב רומאכ ןויע רשפאל עדימ רגאמ לעב לש ובוריס לע
ףיעסב
.תונקתב ועבקנש ךרדבוןפואב םולשה טפשמ תיב ינפל רערעל עדימה שקבמ יאשר ,(ג)14

(ה"משת :ןוקית) תוידוס .16
,עדימ רגאמ לש קיזחמכ וא להנמכ ,דבועכ ודיקפת ףקותב וילא עיגהש עדימ םדא הלגי אל
;יטפשמ ךילהל רשקב טפשמ תיב וצ יפ לע וא הז קוח עוציבל וא ותדובע עוציב ךרוצל אלא
.םולשה טפשמ תיבב השקבה ןודית ךילהה תליחת ינפל השקבה השגוה םא

ןישנוע .17
.הנש רסאמ - וניד ,16 וא 8 םיפיעס תוארוה רפמהתונגה :'ג קרפ

תונגה ןה המ .18
1) :הלאמ תחא המייקתנ םא הבוט הנגה וז אהת תויטרפב העיגפ לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב
,ערה ןושל רוסיא קוחל 13 ףיעס יפל ןגומ אוהש םוסרפ לש ךרדב התשענ העיגפה (
: הלאה תוביסנה תחאב בל םותב העיגפה תא השע םשאנה וא עבתנה (2) ;1965 -ה"כשתה
; תויטרפב העיגפה תורשפא לע תעדל וילע היה אלו עדי אל אוה (א)
וא תיתרבח ,תירסומ ,תיקוח הבוח עגופה לע תלטומ התיה ןהבש תוביסנב התשענ העיגפה (ב)
; התושעל תיעוצקמ
; עגופה לש רשכ ישיא ןינע לע הנגה םשל התשענ העיגפה (ג)
אלש דבלבו ,ליגרה ותדובע ךלהמבו ןידכ עגופה לש וקוסיע עוציב ךות התשענ העיגפה (ד)
; םיברב םוסרפ ךרד התשענ
תומדו םיברה תושרב השענש ,םולצת םוסרפ לש ךרדב וא ,םוליצ לש ךרדב התיה העיגפה (ה)
; יארקאב וב העיפומ עגפנה
קוחל 15 ףיעסל (11) דע (4) תואקספ יפל ןגומ אוהש םוסרפ לש ךרדב התשענ העיגפה (ו)
;1965 -ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא
העיגפה התיה םאש דבלבו ,ןינעה תוביסנב התוא קידצמה ירוביצ ןינע היה העיגפב (3)
.בזוכ היה אל םוסרפה - םוסרפ לש ךרדב

(ה"משת :ןוקית) רוטפ .19
.ןיד יפ לע ותושעל ךמסוהש השעמ לע הז קוח יפל תוירחאב םדא אשי אל (א)
הז קוח יפל תוירחאב ואשי אל ,המעטמ לעופ וא הידבוע םע הנמנש ימ וא ,ןוחטב תושר (ב)
ןינעל ,"ןוחטב תושר" (ג) .ויולימ םשלו םדיקפת תרגסמב ריבס ןפואב התשענש העיגפ לע
:הלאמ דחא לכ - הז ףיעס
; לארשי תרטשמ (1)
; לארשיל הנגה-אבצ םש תיאבצה הרטשמהו יללכה הטמב ןיעידומה ףגא (2)
.יללכ ןוחטב תוריש (3)
.םידחוימ םידיקפתלו ןיעידומל דסומה (4)

החכוהה לטנ .20
ףיעסב תורומאה תוביסנה תחאב תויטרפב העיגפה תא השעש עבתנה וא םשאנה חיכוה (א)
םותב העיגפה תא השעש וילע הקזח ,תוביסנ ןתואב ריבסה םוחתמ הגרח אל העיגפהשו (2)18
.בל
עגפ אוה םא בל םותב אלש תויטרפב העיגפה תא השעש עבתנה וא םשאנה לע הקזח (ב)
ףיעסב הנגה םהל הנתינש םינינעה ךרוצל ריבס ןפואב הצוחנ התיהשמ הלודג הדימב ןיעדויב
.(2)18
תויטרפב העיגפה תא השעש (ד)(2)18 ףיעס יפ לע הנגהל ןעוטה עבתנ וא םשאנ לע הקזח (ג)
הקיתא לש תונורקעה וא םיללכה תרפה ידכ ךות העיגפה תא עציב םא ,בל םותב אלש
.םהמע הנמנ אוהש עוצקמה ישנא לע םילבוקמה וא ןיד חוכמ וילע םילחה תיעוצקמ

הנגה תונעט לש הכרפה .21
,הז קוחב תונתינה תונגהה תחא חיכוהל ידכ ומצעב דיעה וא היאר עבתנה וא םשאנה איבה
יפל טפשמה תיב תוכמסמ עורגל ידכ וז הארוהב ןיא ; תורתוס תויאר איבהל עבותה יאשר
לכ
.ןידה ילעב ידיב תויאר תאבה ריתהל ןיד

תולקה .22
וא םשאנה תבוטל ,בשחתהל טפשמה תיב יאשר םייוציפ קוספל וא ןידה תא רוזגל ואובב
: הלאב םג ,עבתנה
וילעש רוקמה תא בקנ אוהו ,רמאנ רבכש המ לע הרזח אלא התיה אל תויטרפב העיגפה (1)
; ךמתסה
; עוגפל ןווכתה אל אוה (2)
תקספהל םידעצ טקנו םוסרפה לע לצנתה אוה - םוסרפ לש ךרדב העיגפה התיה םא (3)
,םוקמב המסרופ תולצנתההש דבלבו ,העיגפה תא ליכמה םוסרפה קתוע לש ותצפה וא ותריכמ
.תגייוסמ התיה אלו העיגפה המסרופ םהבש ךרדבו הדימב(ה"משת :ןוקית) םיירוביצ םיפוג תאמ תועידי וא עדימ תריסמ :'ד קרפ

(ה"נשת ,ה"משת :ןוקית) תורדגה .23
- הז קרפב
- "ירוביצ ףוג"
םידיקפת אלממה רחא ףוגו תימוקמ תושר ,םירחא הנידמ תודסומו הלשממה ידרשמ (1)
; ןיד יפ לע םיירוביצ
וצבש דבלבו ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,וצב עבק םיטפשמה רשש ףוג (2)
; לבקלו רוסמל יאשר היהי ףוגהש תועידיהו עדימה יגוס ועבקיי
םשל יכ ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,וצב עובקל יאשר םיטפשמה רש (3)
ףופכב ,תיניטסלפה תושרל רוסמל ירוביצ ףוג ךמסומ םכסהב לארשי לש היתויובייחתה םויק
,וחיריו הזע יחטש בשות יבגל תועידיו עדימ יגוס ,םיבייוחמה םייונישבו הז קרפ תוארוהל
.רחא קוח לכב רומאה ףא לע תאז
.'ב קרפב םתועמשמכ - "שומיש"ו "םשרה" ,"עדימ" ,"עדימ רגאמ"

(ה"משת:ןוקית) תועידי לע הלוחת .א23
םשכ ,עדימ רדגב ןניאש ףא ,םדא לש םייטרפה וינינע לע תועידי לע ולוחי הז קרפ תוארוה
.עדימ לע תולח ןהש

(ה"משת :ןוקית) עדימ תריסמ לע רוסיא .ב23
,ןידכ תוכמס יפ לע םיברל םסרופ עדימה םא תלוז ,הרוסא ירוביצ ףוג תאמ עדימ תריסמ (א)
.הריסמל ותמכסה ןתנ וילא סחייתמ עדימה רשא םדאהש וא
רוסמל וא לבקל 91 ףיעסב התועמשמכ ןוחטב תושרמ עונמל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא (ב)
.קוקיחב הרסאנ אל הלבקה וא הריסמהש דבלבו ,הדיקפת יולימ םשל עדימ

(ה"משת :ןוקית) רוסיאל גייס .ג23
לש תונורקעב וא קוקיחב הרסאנ אל םא ,ב23 ףיעסב רומאה ףא לע ,תרתומ עדימה תריסמ
- תיעוצקמ הקיתא
: הלאמ דחא םייקתנ םא ,םיירוביצ םיפוג ןיב (1)
השורד איהו עדימה רסומ לש םידיקפתה וא תויוכמסה תרגסמב איה עדימה תריסמ (א)
ולבקמ וא עדימה רסומ לש םידיקפתה וא תויוכמסה תרגסמב הרטמל וא קוקיח עוציב תרטמל
;
; רחא רוקמ לכמ ןיד יפ לע עדימ ותוא שורדל יאשרה ירוביצ ףוגל איה עדימה תריסמ (ב)
,רומאכ תודסומ וא םידרשמ ןיב וא ,רחא הנידמ דסומל וא יתלשממ דרשמל ירוביצ ףוגמ (2)
וא תויוכמסה תרגסמב הרטמל וא קוקיח לכ עוציב תרטמל השורד עדימה תריסמ םא
אלש יאנתב ןתינש רומאכ עדימ רסמיי אל םלוא ; ולבקמ וא עדימה רסומ לש םידיקפתה
.רחאל רסמיי

(ה"משת :ןוקית) ירוביצ ףוג לש ויתובוח .ד23
תשירד לכ לע וז הדבוע טרפי ג23 ףיעסל םאתהב עדימ עבק ךרד רסומה ירוביצ ףוג (א)
.קוחל םאתהב עדימ
.רסמנש עדימה לש םושיר םייקי ג23 ףיעסל םאתהב עדימ רסומה ירוביצ ףוג (ב)
, עדימ רגאמב רגאנ עדימהו ,ג23 ףיעסל םאתהב עדימ עבק ךרד לבקמה ירוביצ ףוג (ג)
.12 ףיעס יפל עדימה ירגאמ תמישר יטרפב ללכית וז הדבועו םשרל ךכ לע עידוי
תרגסמב אלא שומיש וב השעי אל ג23 ףיעסל םאתהב עדימ לביקש ירוביצ ףוג (ד)
.ולש םידיקפתה וא תויוכמסה
,הז קוח חוכמ ירוביצ ףוגל רסמנש עדימ ,ןיד לכ יפל תוידוס לע הרימשה תבוח ןינעל (ה)
לכ םג לבקמה ףוגה לע ולוחי ףסונבו ,רחא רוקמ לכמ גישה ףוג ותואש עדימכ והומכ
.רסומה ףוגה לע תולחה תוארוהה

(ה"משת :ןוקית) ףדוע עדימ .ה23
םע ץבוק ותוא יבג לע יוצמ ג23 וא ב23 םיפיעס יפל ורסמל רתומש עדימש םוקמ (א)
עדימה תא לבקמה ףוגל רוסמל עדימה תא רסומה ףוגה יאשר ,(ףדוע עדימ - ןלהל) רחא עדימ
.ףדועה עדימה םע שקובמה
שומיש תעינמ וחיטביש םילהונ תעיבקב תינתומ (א) ןטק ףיעס יפל ףדוע עדימ תריסמ (ב)
תונקתב ועבקנ אל דוע לכו תונקתב ועבקיי רומאכ םילהונ ; לבקתנש ףדוע עדימב והשלכ
.ותשירד יפל ,םהמ קתוע רסומה ףוגל איצמיו ,בתכב רומאכ םילהונ שקבמה ףוגה עבקי

(ה"משת :ןוקית) תויטרפב העיגפ הניא תרתומ הריסמ .ו23
תוארוה הילע ולוחי אלו תויטרפב העיגפ הווהת אל הז קוח יפל תרתומה עדימ תריסמ
.8 -ו 2 םיפיעס

(ה"משת :ןוקית) תונקת .ז23
ןיקתהל יאשר ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,םיטפשמה רש עדימ תריסמ ןינעל
.םיירוביצ םיפוג תאמ עדימ תריסמ ירדס רבדב תונקת

(ה"משת :ןוקית) ןישנוע .ח23
.הנש רסאמ - וניד ,ויפל ונקתוהש תונקת וא הז קרפ תוארוהמ הארוה רפמה (א)
וידיב אצמנה עדימ תדמשה לע תווצל טפשמה תיב יאשר ,רומאכ הריבע לע םדא עשרוה (ב)
ויבגל תורוהל וא ,ףדוע עדימב וא רומאכ עדימב שומיש לע רוסאל וא ,ןידכ אלש ולביקשו
.תרחא הארוה לכתונוש :'ה קרפ

(ה"משת :ןוקית) הנידמה ןיד .24
.הנידמה לע לח הז קוח

עגפנה תומ .25
וא הנעבות שיגהש ילב תמ העיגפה רחאל םישדח השש ךותו ותויטרפב עגפנש םדא (א)
וא םידלי ,גוז-ןב ריאשה אל םאו ,והרוה וא ודלי וגוז-ןב םיאשר ,העיגפ התוא לשב הנלבוק
התוא לשב הנלבוק וא הנעבות ,ותומ רחאל םישדח השש ךות ,שיגהל ,ותוחא וא ויחא - םירוה
.העיגפ
םיאשר ,ךילהה םויס ינפל תמו תויטרפב העיגפ לשב הנלבוק וא הנעבות שיגהש םדא (ב)
עידוהל ,ותוחא וא ויחא - םירוה וא םידלי , גוז-ןב ריאשה אל םאו ,והרוה וא ודלי וגוז-ןב
,הנלבוקב וא הנעבותב ךישמהל םנוצר לע ,ותומ רחאל םישדח השש ךות ,טפשמה תיבל
.לבוקה וא עבותה םוקמב םה ואובי רומאכ ועידוהשמו

תונשייתה .26
.םייתנש איה הז קוח יפל תיחרזא העיבת לש תונשייתהה תפוקת

ערה ןושל רוסיא קוחמ תוארוה תלחה .27
קוחל 24 -ו 23 ,21 םיפיעס תוארוה ולוחי תויטרפב העיגפ לשב םייטפשמ םיכילה לע
.ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,1965 - ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא

םדא לש רבע וא יפוא ,ער םש לע תויאר .28
ומש רבדב דע רוקחל וא היאר איבהל ןיא תויטרפב העיגפ לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב
.ויתועד וא וישעמ ,ורבע ,ויפא רבדב וא עגפנה לש ערה

םיפסונ םיווצ .29
העיגפ לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב ,טפשמה תיב יאשר רחא דעסו שנוע לכל ףסונב (א)
- תווצל ,תויטרפב
וחוכ וז הקספ יפל המרחה וצ ; ותמרחה לע וא עגופה רמוחה יקתע לש הצפה רוסיא לע (1)
םדא ותוא םא םג ,הנסחה וא הצפה ,הריכמ םשל הזכ רמוח אצמנ ותושרבש םדא לכ יפלכ הפי
.ומרחוהש םיקתעב השעיי המ הרוי ,המרחה לע טפשמה תיב הוויצ ; טפשמל דצ היה אל
,עבתנה וא םשאנה ןובשח לע השעיי םוסרפה ; ותצקמ וא ולוכ ,ןידה קספ םוסרפ לע (2)
; טפשמה תיב עבקש ךרדבו הדימב ,םוקמב
.עגפנל עגופה רמוחה תריסמ לע (3)
,תוירוביצ תוירפסב םוסרפ לש קתוע תקזחה עונמל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא (ב)
,(1)(א) ןטק ףיעס יפ לע המרחה וצב , טפשמה תיב ליטה םא תלוז ,הלאב אצויכו םינויכראב
.טרפה ידיב םוסרפ לש קתוע תקזחה עונמל ידכ ןהב ןיאו ,תאזכ הקזחה לע םג הלבגה

ןותעב םוסרפ לשב תוירחא .30
ואשי ,(ןותע - ןלהל) 4 תונותעה תדוקפב ותועמשמכ ןותעב תויטרפב העיגפ המסרופ (א)
,ומוסרפל ךכב םרגו ןותעל רבדה תא איבהש םדאה העיגפה לשב תיחרזאו תילילפ תוירחאב
םג אשי תיחרזא תוירחאבו ,ןותעב העיגפ התוא םוסרפ לע לעופב טילחהש ימו ןותעה ךרוע
.ןותעה לש רואל איצומה
םיריבס םיעצמא טקנש ןותעה ךרועל הבוט הנגה תאז אהת הז ףיעס יפל ילילפ םושיאב (ב)
.המוסרפ לע עדי אלשו העיגפ התוא םוסרפ עונמל ידכ
.לעופב ךרוע תוברל - "ןותע ךרוע" הז ףיעסב (ג)

ץיפמו סיפדמ לש תוירחא .31
תוחפ וא םימי םיעברא לש העפוה תורידת לעב ןותעב טעמל ,סופדב תויטרפב העיגפ המסרופ
תיב קיזחמ םג העיגפה לשב תיחרזאו תילילפ תוירחאב ואשי ףקת ןוישר יפ לע רואל אצומה
ץיפמ וא םוסרפה תא רכומש ימו ,םוסרפה ספדוה ובש תונותעה תדוקפב ותועמשמכ סופדה
םוסרפהש תעדל ויה םיבייח וא ועדי םא אלא תוירחאב ואשי אלש דבלבו ,תרחא ךרדב ותוא
.תויטרפב העיגפ ליכמ

היארל לוספ רמוח .32
,עגפנה תמכסה אלל ,טפשמ תיבב היאר שמשל לוספ היהי תויטרפב העיגפ ךות גשוהש רמוח
דצ היהש ,עגופל ויה םא וא ,רמוחב שמתשהל ומשרייש םימעטמ ריתה טפשמה תיב םא תלוז
.הז קוח יפל רוטפ וא הנגה ,ךילהל

ןיקיזנה תדוקפ ןוקית .33
.לטב - א34 ףיעס ,(שדח חסונ) ןיקיזנה תדוקפב

ילילפה ןידה רדס קוח ןוקית .34
: אובי (12) הקספ ירחא , 5 1965 - ה"כשתה ,ילילפה ןידה רדס קוחל תפסותב
".1981 - א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח לע תוריבע (13)"

םיניד תרימש .35
.רחא ןיד לכ תוארוהמ וערגי אל הז קוח תוארוה

תונקתו עוציב .36
קוח הקוחה תדעו רושיאב ,תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש
- ראשה ןיבו ,ועוציבל עגונה ןינע לכב ,תסנכה לש טפשמו
; עדימ ירגאמב ותרימשו עדימ תקזחה יאנת (1)
; הנידמה תולובגל ץוחמש עדימ ירגאממ עדימ לש הקזחהל וא הרבעהל םיאנת (2)
.םהידבועלו עדימ ירגאמ יקיזחמל הקיתאו תוגהנתה יללכ (3)

הליחת .37
.הז קוח לש ומוסרפ םוימ םישדח השש 'ב קרפ לש ותליחת

ןובנ קחצי
הנידמה אישנ
םיסנ השמ
םיטפשמה רש
ןיגב םחנמ
הלשממה שאר
קוחה תעצה ,(1981 ראורבפב 23) א"משתה 'א רדאב ט"י םויב תסנכב לבקתנ *
;206 'מע ,ם"שתה ,1453 ח"הב ומסרופ רבסה ירבדו
1981 -א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח 'ר
קוחה תעצה ;(1985 סרמב 4) ה"משתה רדאב א"י םויב תסנכב לבקתנ ה"משת ןוקית
;176 'מע ג"משתה ,1628 ח"הב ומסרופ רבסה ירבדו
.1985 - ה"משתה ,(ןוקית) תויטרפה תנגה קוח 'ר
;(1994 רבמצדב 21) ה"נשתה תבטב ח"י םויב תסנכב לבקתנ ה"נשת ןוקית
ילויב 25) ד"נשתה באב ז"י םוימ ,2299 ח"הב ומסרופ רבסה ירבדו קוחה תעצה
.588 'מע ,(1994
תוארוהו טופיש תויוכמס) וחירי רוזאו הזע תעוצר רבדב םכסהה םושיי קוח 'ר
;1994 - ה"נשתה ,(הקיקח ינוקית) (תורחא
תוארוהו םיילכלכ םירדסה) וחירי רוזאו הזע תעוצר רבדב םכסהה םושיי קוח
,(הקיקח ינוקית) (תונוש
;1994 - ה"נשתה
,(תוליעפ תלבגה) וחירי רוזאו הזע תעוצר רבדב םכסהה םושיי קוח
1994 - ה"נשתה
.240 'מע ,ה"כשתה ח"ס
.1
.266 'מע ,10 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד
.2
.631 'מע ,ז"כשתה ח"ס
.3
.1191 'מע ,ז"טק קרפ ,'ב ךרכ ,י"א יקוח
.4
.161 'מע ,ה"כשתה ח"ס
.5