ישארה יאבצה רוזנצה 'נ 'חאו רצינש 680/88 צ"גב
(4)במ ד"פ ,'חאו680/88 'סמ צ"גב

רצינש ריאמ
.1
יאנותיע ,ןב ףולא
.2
מ"עב תימוקמ תונותע
.3

דגנ

ינש קחצי רמ ,ישארה יאבצה רוזנצה
.1
ןוחטיבה רש
.2

קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
]10.1.89 ,18.12.88[

ןייטשנלוו 'ש ,ץלמ 'י ,קרב 'א םיטפושה ינפל

,97 ,(1)87 ,87 תונקת ,1055 (א) ,855 (ע) ,2 'סות ר"ע ,1945 ,(םוריח תעש) הנגהה תונקת
,267(א) ,226(ע) ,2 'סות ר"ע ,1937 ,(הנגה) לארשי-ץרא לע הצעומב ךלמה רבד 'ח קלח
תויוכמס קוח 11 ףיעס ,1 א 'סות ר"ע ,1948-ח"שת ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפ 6 ןמיס
ח"נ ,1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפ 76 ח"ס ,1979-ט"לשת ,(םירצעמ) םוריח-תעש
תוירוביצה תוגצהה תדוקפ 135 (א) ,128 (ע) ,א ךרכ י"אח ,עוניארה יטרס תדוקפ 390
(א) ,1191 (ע) ,ב ךרכ י"אח ,תונותעה תדוקפ 1264 (א) ,1240 (ע) ,ב ךרכ י"אח ,(תרוקיב)
,רודישה תושר קוח 459 ח"נ ,1971-ב"לשת ,]שדח חסונ[ רהוסה יתב תדוקפ 1214
.106 ח"ס ,1965-ה"כשת

(1)87 הנקתב ול הנותנה תוכמסה חוכמ ,לוספל 1 בישמה לש ותטלחה לע הבסנ הריתעה
שאר לש ודוקפית לע תרוקיב תחתומה ןותיעב הבתכ ,1945 ,(םוריח תעש) הנגהה תונקתל
תושארב םיבורק םיפוליח לגרל אב רבדהש ןויצ ךות ,םידחוימ םידיקפתלו ןיעידומל דסומה
םהב ורזח םירתועהש רחאלו הבתכה לש םינוש םיחסונ 1 בישמל ושגוהש רחאל .דסומה
לע תרוקיבב דחאה :םיאשונ ינשב םיקסועה םיעטק םוסרפל ורסאנ ,הב םיעטק רפסמ םוסרפמ
עוגפל ידכ תרוקיבב שי ,1 בישמה תעדל .ותוליעיב יפוד תלטה ךות ,דסומה שאר לש ותיינפ
ןיפוליחה יותיעב ינשה .ינידמ-ינוחטיבה םוחתב ,ויגרד לכב דסומה לש דוקפיתה תלוכיב
תדמע .דסומה שאר לש וידיקפתבש תירוביצה תובישחה תשגדה ךות ,דסומה שאר דיקפתב
הווהמה רבד ,דסומה שאר לא בלה תמושת תא דקמל לולע הז םוסרפ יכ ,איה 1 בישמה
.ונוחטיבל תישממ הנכס

םייואר ותפלחה יותיעבו דסומה שאר לע תרוקיבב םיקסועה םיעטקה ,םירתועה תנעטל
תוכזו יוטיבה שפוח לש םתובישח לע םתנעט םיכמוס םירתועה .ןידכ הניא םתליספו ,םוסרפל
העיגפל הבורק תואדו רוציל ידכ םוסרפב ןיא ,םתעדלו ,יטרקומד רטשמב תעדל רוביצה
.יוטיבה שפוח לע תולבגה הקידצמה הנידמה ןוחטיבב

:קספ קדצל הובגה טפשמה תיב

ההז וניא ,לארשי תנידמב (םוריח תעש) הנגהה תונקתל ןתיל שיש שוריפה (1)
םויכ ןה (םוריח תעש) הנגהה תונקת .טדנמה תפוקתב ןהל ןתיל םוקמ היהש שוריפל
דוסיה תונורקע עקר לע שרפתהל תוכירצ ןהו ,תיטרקומד הנידמ לש הינידמ קלח
.(א 628) תילארשיה טפשמה תכרעמ לש
.1

ובש ןפואה לע העפשה וז הדבועל .הנידמה ןוחטיב ןניינע (םוריח תעש) הנגהה תונקת (2)
תונורקע לש םתלוחת םצע לע העפשה הל ןיא ךא ,הטישה לש דוסיה תונורקע םילעפומ
יכרע לש םתלוחת תא םיללוש םניאו םיקחוד םניא ירוביצה רדסהו הנידמה ןוחטיב .דוסיה
.(ד 628) םתרגסמב םינזאתמו םבוציע לע םיעיפשמ ,םכותב םירזתשמ םה .דוסיה

,הנושארבו שארב ,םה ,(םוריח תעש) הנגהה תונקת לש ןשוריפ תא םיבצעמה ,דוסיה יכרע (3)
רבדב סרטניאה לש ותמשגה .תונקתה לש ןפקיה אולמ לע םיערתשמה ,ןוחטיב לש םילוקיש
ונקתוה המשל רשא ,תילכתה דוסיב םידמוע ירוביצה רדסהו רוביצה םולש ,הנידמה ןוחטיב
.(ו-ה 628) וז תילכ ת עקר לע שרפתהל תוכירצ ןהו ,תונקתה

הרבחב הקיקח רבד לכש ,םיפסונ םיכרע םידמוע (בחרה םנבומב) ןוחטיבה ילוקיש דצב (4)
.(ו 628) םהילע תועיפשמ (םוריח תעש) הנגהה תונקת רשאו ,םרואל שרפתהל ךירצ תיטרקומד

רדסהו רוביצה םולש ,הנידמה ןוחטיב רבדב םיכרעה ;הזב הז םישגנתמ דוסי יכרעו שי (1) .ב
דחא לכב .םדאה דובכו יוטיבה שפוח ,העונתה שפוח רבדב םיכרעב שגנתהל םייושע ירוביצה
.(ג-ב 629) םישגנתמה םיכרעה ןיב ןזאל טפשמה תיב לע הלא םירקממ

לש ותמשגה החינמ יוטיבה שפוח ןיבל הנידמה ןוחטיב ןיב תושגנתהב "ןוזיאה תחסונ" (2)
.(ה 630) הנידמה ןוחטיב רבדב ךרעה

ידוסי ךרעב העיגפה תא םצמצל שי יוטיבה שפוח רבדב ידוסיה ךרעה לש ותויזכרמ לשב (3)
רבדב ךרעה תא םייקל ידכ תינויח איה יוטיבה שפוחב העיגפה םא קרו ,רשפאש המכ דע הז
.(ו-ה 630) וז העיגפ רשפאתת ,הנידמה ןוחטיב

תוכירצ ;"יאדוול בורקה" לש וז איה יוטיבה שפוח לע הלבגה הקידצמה תורבתסהה (4)
בחרה רוביצה םולשל יאדוול הבורקו תישחומ הנכס הלוע ןהמש ,תוינוציק תוביסנ םייקתהל
.(א 631 ז 630)

תישיאה תוריחה תלבגהל טרפ םירחא םיעצמא טוקנל ןתינ םא ,תמייק הניא וז תורבתסה (5)
יוטיבה שפוחב העיגפה ;הנכסה תא תיחפהל ידכ םהב שיש יוטיבה שפוחב העיגפל טרפו
.(א 631) ןורחא יעצמא תויהל הכירצ איה ;ןושאר יעצמא תויהל הכירצ הניא

,ןכ לע .ךימסמה קוחה לש ויתומא ת"לדב לעפומ תויהל בייח יביטקייבוס תעד לוקיש (1) .ג
תמשגהל וז תוכמס ליעפהל יאשר ,(םוריח תעש) הנגהה תונקת יפ לע תוכמס ול הנתינש ימ
.(ד ,א 635) תורז תורטמ לש ןתמשגהל אלו ,תונקתה דוסיב תודמועה תורטמה

לש ןידכ הלעפההו ,התלעפהל רשאב תושירדו םיאנת לע תססובמ תינוטלש תוכמס לכ (2)
הנקת לש ןוכנה השוריפ םא ,ןכ לע .השעמל הכלה ומייקתי הלא םיאנת יכ ,תבייחמ תוכמסה
תעדל םא קר ןותיעב רבד םוסרפ רוסאל ןתינ יכ ,אוה (םוריח תעש) הנגהה תונקתל 87
לש ותבשחמ זא יכ ,ןוחטיבב תישממ העיגפל םורגי םוסרפה יכ הבורק תואדו תמייק רוזנצה
,םוסרפ לע רסא רוזנצה םא .וז הבורק תואדו לש המויקל תנווכמ תויהל הכירצ רוזנצה
לוקיש תא ליעפה אל אוה ,תשרדנה הבורקה תואדווה תא רצוי םוסרפה יכ ענכתשנש ילבמ
.(ו-ה 635) ןידכ ותעד

יכ ,חינמ יביטקייבוס תעד לוקיש ;תויקוח תויצפוא ןיב הריחב שפוח חינמ תעד לוקיש (3)
.תוכמסה לעב ידי לע תויצפואה לש ןביט תכרעה יפ לע השעית תויצפואה ןיב הריחבה
וא תורירש אלל ,בל םותב ;ילהנימה טפשמה יללכל םאתהב תושעיהל הכירצ וז הכרעה
.(ז-ו 635) דבלב הלא םינותנו ,םייטנאוולרה םינותנה לכ תליקש ךותמו ,הילפא

תוביסנב התוא השוע היה ריבס רוזנצש רמולכ ,הריבס אהתש ךירצ רוזנצה לש ותטלחה (4)
דוסי לע יכ ,הנקסמל עיגהל יאשר ריבס יאבצ רוזנצ םא ,הניה הרקמ לכב הלאשה .ןיינעה
תישממ וא השק העיגפל םורגי םוסרפה יכ ,ךכל הבורק תואדו תמייק ,הנותנ תודבוע תכרעמ
.(ז-ד 636) הנידמה ןוחטיבב

,הנידמה ןוחטיבב תישממ העיגפל הבורק תואדו תמייק רסאיי אל םוסרפה םא יכ ,העיבקה (5)
.(ה-ד 637) תוענכשמו תויעמשמ דח ,תורורב תויאר לע המצע ססבל הכירצ

תא הליבגמ ילהנימה תעדה לוקיש לש תויביטקייבוסה יכ ,הסיפתל דוסי לכ ןיא (1) .ד
תרות יכ ,איה היוארה הסיפתה .תרוקיב תוליע לש לבגומ רפסמל ךא תיטופישה תרוקיבה
יכ ,תעבוק טופישה תרותו ,תעדה לוקישב שומישה תויקוחל םיאנתה תא תעבוק תעדה לוקיש
.(א 639) הלא םיאנת לש םמויק רבד תא ןוחבל ךמסומ טפשמה תיב

ישנא לש םהיתוטלחה תויקוח לע חקפל טפשמה תיב תא בייחמ תויושרה תדרפה ןורקע (2)
םיבייחו םילגוסמ טפשמה יתבש םשכ ;ןוחטיבה ילוקישל דחוימ דמעמ ןיא הז ןיינעל .להנימה
םיבייחו םילגוסמ םה ןכ ,םוחתו םוחת לכב יעוצקמה תעדה לוקיש לש ותוריבס תא קודבל
תרוקיבה ףקיה לע תודחוימ תולבגמ ןיא .ינוחטיבה תעדה לוקיש לש ותוריבס תא קודבל
.(א 640 -ז 639) הנידמה ןוחטיב וניינעש ילהנימ תעד לוקיש לש תיטופישה

תרוקיבל םינותנ הלא םיקומינ ירה ,ותטלחהל םיקומינ 1 בישמה ןתנשמ ,ןנד תוביסנב (3)
.(ז-ו 640) רחא ילהנימ תעד לוקיש לכ ומכ ,תיטופיש

,ותעדל ,תעגופה ,דסומה שאר לע תרוקיב ןיב 1 בישמה השעש הנחבהה תא לבקל ןיא (1) .ה
ל ןיא המוסרפ תאש ומצע דסומה לע תרוקיב ןיבל ,המוסרפ רסאנ ןכ לעו הנידמה ןוחטיבב
העיגפ לש הבורק תואדו לכ הרצונ אל דסומה שאר לש ודוקפית לע תרוקיבה םוסרפב .רוסא
.(ה-ד 642) הנידמה ןוחטיבב תישממ

םידיקפת םיאלממה םישיא לע תרוקיב תחיתמ ,תיטרקומד הרבחב ,רשפאל אוה יוארה ןמ (2)
יאשונל תודירטמ תולאשב קיצהל שפוחהו תרוקיבה שפוח םג אוה יוטיבה שפוח .םיירוביצ
תרוקיב קיתשהל ידכ םורגל היושע איהש קזנב וא תרוקיבבש תומיענה רסוחב ןיא .ןוטלשה
.(ז-ה 642) ירוביצ חוכיו לעו תועד תפלחה לע הייונבה ,תיטרקומד הרבחב

לקשמ 1 בישמה ןתנ אל ,דסומה שאר לש ודוקפת לע תרוקיבה םוסרפ תא רוסאל וטילחהב (3)
שי ןכ לע ,תישפוח תונותיע אלב ישפוח רטשמ םייקל ןיא ;יוטיבה שפוח ןורקעל קיפסמ
תואדו תמייק םהב ,םידחוימו םיגירח םירקמב קרו ,הדיקפת תא אלמל תונותעל רשפאל
תונותיעב תועידי םוסרפ רוסאל םוקמ שי ,הנידמה ןוחטיבל שממ לש קזנ םרגיי יכ הבורק
.(ו ,ב-א 643)

יוטיבה שפוח לש שארמ העינמ יכ תוארהל דבכה לטנב 1 בישמה דמע אל ,ןנד תוביסנב (4)
.(ב-א 644) איה תיקוח

ןיפוליחה יותיע רבדב םיטרפ הבתכב םסרפל םירתועה לע רוסאל 1 בישמה לש הקמנהה (1) .ו
ברקה ןיפוליחה יותיע םוסרפ יכ ,תורשפאה ;תרוקיבה ןחבמב תדמוע הניא דסומה שאר לש
תיביטלוקפס איה ,אצויה דסומה שאר לש ונוחטיבל ןוכיסה תא לידגי דסומה שאר לש אבו
.(ד ,ג-ב 644) אדירג

ידיל אב ךכב .אבו שמשממה יונימה רבד לע עדיי רוביצה יכ ךכל תירוביצ תובישח שי (2)
.(ו 644) תעדל רוביצה תוכזו יוטיבה שפוח לש םתובישחל םייוליגה דחא יוטיב

טפשמה תיב ןיא וז השיגב .תוריבס ןניא 1 בישמה לש ותכרעהו ותדמע ,ןנד תוביסנב (3)
בייחהו יטרקומד רטשמב לעופה ,ריבס רוזנצ יכ ,עבוק אוה אלא ,לע-רוזנצל ומצע השוע
.(ג 645) 1 בישמה עיגה הילאש הנקסמל עיגי אל ,יוטיבה שפוח ןיבל ןוחטיב ןיב ןזאל

:ורכזואש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד יקספ

.58 א ד"פ ,ביבא לת ינוריעה רוזאה לע לעופב הנוממה 'נ 'חאו ןויל 5/48 צ"גב ]1[
,הרטשמה רש 'נ 'חאו המושר הדוגא םיימואל םיגוח ,15/69 'מה ,222/68 צ"גב ]2[
.141 (2)דכ ד"פ
.339 ו ד"פ ,'חאו ל"כטמרה 'נ 'חאו דעסא ,107/52 צ"גב ]3[
דנא סנניפ וקליפ ,'חאו רגנוטכיופ .ל.י קנב 'נ יוסוק ,30 ,29/84 נ"ד ]4[
.505 (4)חל ד"פ ,'חאו מ"עב רגנוטכיופ .ל.י קנב 'נ ינפמוק טנמטסוניא
.205 (3)טל ד"פ ,תפי 'נ בוכורוב 667/83 פ"ע ]5[
"הדובעה" תעיס ,'חאו ופי ביבא לת תייריע שאר 'נ זרופ ,1/88 ,953/87 צ"גב ]6[
(2)במ ד"פ ,'חאו ופי ביבא לת תייריע תצעומ 'נ 'חאו הירבחו ופי ביבא לת תייריעב
.309
ז ד"פ ,םינפה רש 'נ "דאחיחא לא" ןותע ;מ"עב "םעה לוק" תרבח 87 ,73/53 צ"גב ]7[
.871
.477 (2)גכ ד"פ ,'חאו םינפה רש 'נ וידלי םשבו ומשב טילש 58/68 צ"גב ]8[
.70 (2)טל ד"פ ,תובוחר המוש דיקפ 'נ רוצח ץוביק 165/82 א"ע ]9[
ר"וי 'נ ירנבא ;הרשע-תחאה תסנכל תוריחבה תדעו ר"וי 'נ ןמיינ 3 ,2/84 ב"ע ]10[
.225 (2) ד"פ ,הרשע-תחאה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו
.403 אי ד"פ ,ןוירוג ןב 'נ 'חאו ינצעה 65/57 א"ע ]11[
.225 אי ד"פ ,ידגנ רוערע-ו 'חאו רקב 'נ 'חאו יבכוכ 92 ,91 ,84 ,81/55 א"ע ]12[
,יטפשמה ץעויה 'נ מ"עב תירוביצ הרובחתל תיפותיש הדוגא "ןד" 108/66 פ"ע ]13[
.253 (4)כ ד"פ
.2101 זט ד"פ ,והירמש-רפכ תימוקמה הצעומה 'נ 'חאו ץרפ 262/62 צ"גב]14[
.598 חי ד"פ ,'חאו לארשיל ישארה ברה 'נ טיירטש 301/63 צ"גב ]15[
.2407 זט ד"פ ,'חאו ירג 'נ מ"עב לארשיב הטרסה ינפלוא 243/62 צ"גב ]16[
.340 חי ד"פ ,תרצנ ,ןופצה זוחמ לע הנוממה 'נ מ"עב דרא לא תרבח 39/64 צ"גב ]17[
(2)חל ד"פ ,לארשי תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ 'חאו יול 153/83 צ"גב ]18[
.393
(1) אמ ד"פ ,'חאו תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה 'נ 'חאו רואל 14/86 צ"גב ]19[
.421
דרשמ ,םינפה רש 'נ 'חאו קרוי-וינ ,קניא לנוישנרטניא רמוע 644/81 צ"גב ]20[
.227 (1)ול ד"פ ,םינפה
(3)דל ד"פ ,'חאו רהוסה יתב תוריש 'נ 'חאו ןלטק 391 ,373 ,370 ,355/79 צ"גב ]21[
.294
.477 (2)חל ד"פ ,'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו מ"עב "תושדח" ,234/84 צ"גב ]22[
.169 זי ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו קי'צנסיד 126/62 פ"ע ]23[
.565 (2)זל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יאלוזא 696/80 פ"ע ]24[
.673 (4)חי ד"פ ,הפיח זוחמ לע הנוממה 'נ סיר'ג 253/64 צ"גב ]25[
ד"פ ,םינפה רש 'נ 'חאו רהאד ,32 ,5/86 ,320 ,284/85 צ"גשב ,448/85 צ"גב ]26[
.701 (2)מ
(3)אמ ד"פ ,'חאו רודישה תושר לש להנמה דעווה 'נ 'חאו אנהכ 399/85 צ"גב ]27[
.255
.427 (2)בכ ד"פ ,השמ ןב 'נ לארשי תנידמ 255/68 פ"ע ]28[
.233 (3)חל ד"פ ,'חאו תוברתהו ךוניחה רש 'נ 'חאו הונ-רפפולק 372/84 צ"גב ]29[
מ"עב לארשיל למשחה תרבח 'נ 'חאו מ"עב "ץראה" ןותיע תאצוה 723/74 א"ע ]30[
.281 (2)אל ד"פ ,'חאו
.365 (3)הל ד"פ ,'חאו רודישה תושר 'נ 'חאו ןריש 1/81 צ"גב ]31[
.757 (1)זל ד"פ ,'חאו רודישה תושר לש להנמה דעווה 'נ ינורכז 243/82 צ"גב ]32[
.247 (4)ול ד"פ ,זכרמה דוקיפ ףולא 'נ הסנארב 554/81 צ"גב ]33[
,םילשורי בחרמ תרטשמ דקפמ 'נ ,'חאו ,התומע ,תיבה רה ינמאנ 292/83 צ"גב ]34[
.449 (2)חל ד"פ
.227 (4)מ ד"פ ,הנידמה תוריש ביצנ 'נ וריפס 5/86 מ"שע ]35[
תושר 'נ ,'חאו מ"עב רחבנה קסעלו רצומל ילארשי ןוכמ ן.ל.י.מ 259/84 צ"גב ]36[
.673 (2)חל ד"פ ,'חאו רודישה
ד"פ ,םינפה דרשמב םילשורי זוחמ לע הנוממה 'נ 'חאו ביטח לא 562/86 צ"גב ]37[
.657 (3)מ
.408 (1)דכ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רמוע 495/69 פ"ע ]38[
.1209 זט ד"פ ,שודרכ 'נ תורבחה םשר 16/61 נ"ד ]39[
.1151 וט ד"פ ,תורבחה םשר 'נ שודרכ 241/60 צ"גב ]40[
.85 (4)טל ד"פ ,'חאו תסנכה ר"וי 'נ אנהכ 742/84 צ"גב ]41[
.421 (1)הל ד"פ ,'חאו רודישה תושר 'נ מ"עב בהז יפד 389/80 צ"גב ]42[
.441 (2)במ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ 'חאו רלסר 910/86 צ"גב ]43[
.337 (2)וכ ד"פ ,םינפה רש 'נ יקסנל 442/71 צ"גב ]44[
.439 (3)ול ד"פ ,ןורמושו הדוהי רוזא דקפמ 'נ ירמח 361/82 צ"גב ]45[
.587 (2)אל ד"פ ,'חאו הרטשמה רש 'נ ןמרב 56/76 צ"גב ]46[
.309 (1)טל ד"פ ,הזע תעוצר רוזאב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןיהאש 159/84 צ"גב ]47[
.222 ד ד"פ ,'חאו ןוחטיבה רש 'נ יבויאלא 46/50 צ"גב ]48[
ד"פ ,'חאו מ"עב לארשיל למשחה תרבח 'נ ףד ורקימ 91/87 צ"גשב ,731/86 צ"גב ]49[
.449 (2)אמ
,הילואסמלא הרודחמלא הינואעתלא ןומלעמלא ןאכסא תועמ'ג 393/82 צ"גב ]50[
ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןורמושהו הדוהי רוזא תדקפמב ןידכ המושר תיפותיש הדוגא
.785 (4)זל ד"פ ,'חאו ןורמושהו הדוהי רוזאב
,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ףונ 670 ,376/83 ,217/82 ש"ב ,329/81 צ"גב ]51[
.326 (4)זל ד"פ ,'חאו
.406 (4)במ ד"פ ,'חאו לארשי תנידמ 'נ 'חאו ינצעה 292/86 צ"גב ]52[
.837 (4)זל ד"פ ,םילשורי זוחמ לע הנוממה 'נ 'חאו ילסע 541/83 צ"גב ]53[
.505 (1)דל ד"פ ,םינפה רש 'נ דעסא לא 2/79 צ"גב ]54[
,'חאו תוחרזאו תורשאל הקלחמה להנמ 'נ יסנארב 505 ,496 ,488/83 צ"גב ]55[
.722 (3)זל ד"פ ,םינפה רש 'נ םירכ ;'חאו םינפה רש 'נ יקוסד
.118 (4)הל ד"פ ,תסנכה תדעו 'נ ןורש 306/81 צ"גב ]56[
.141 (3)טל ד"פ ,תסנכה שאר בשוי 'נ "ךכ" תעיס 731/85 צ"גב ]57[

:ורכזואש םיינקירמא ןיד יקספ

[58] United States v. Progressive, Inc. 467 F. Supp. 990 (1973).
[59] New York Times Co. v. United States 403 U.S. 713 (1971).
[60] Near v. Minnesota 283 U.S. 697 (1931).

:ורכזואש םיילגנא ןיד יקספ

[61] Liversidge v. Anderson [1941] 3 All E.R. 338 (H.L.).
[62] Nakkuda v. M.F. De S. Jayaratne [1951] A.C. 66 (P.C.).
[63] Ridge v. Baldwin [1964] A.C. 40.
[64] Reg v. I. R.C.Ex.p. Rossminister Ltd. [1980] A.C. 952.

.הלבקתנ הריתעה .יאנת לע וצ ןתינ וליאכ ןוידה .יאנת לע וצ ןתמל הריתע

;םירתועה םשב ךילביל 'ש
.םיבישמה םשב הנידמה תוטילקרפב םיצ"גב תקלחמ להנמ ,דרא 'נ