תושר לש להנמה דעווה 'נ 'חאו אנהכ 399/85 צ"גב
255 (3) אמ ד"פ ,'חאו רודישה


309/85 'סמ צ"גב
אנהכ ריאמ ברה תסנכה רבח
.1
"ךכ" תעונת
.2

דגנ

רודישה תושר לש להנמה דעווה
.1
רודישה תושר ל"כנמ
.2
רודישה תושר
.3

קדצל הובג טפשמ-תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
]27.7.87[

והינתנ 'ש ,ךב 'ג ,קרב 'א םיטפושה ינפל

,יתכלממ ךוניח קוח - 4 ,(ז)(1)3,3 ,2 םיפיעס ,106 ח"ס ,1965-ה"כשת ,רודישה תושר קוח
,(א)134 םיפיעס ,286 ח"ס ,1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח - 2 ףיעס ,137 ח"ס ,1953-ג"ישת
,ה144 - א144 ,ה144 ,(א)ג144 ,ג144 ,(א)ב144 ,ב144 ,("תונעזג" חנומה) א144 ,(4)136
'מע ,25 א"כ ,תיעזג הילפא לש תורוצה לכ לש ןרועיב רבדב תימואל ןיב הנמא - 214 ,173
'סמ ןוקית) ןישנועה קוח - 135 (א) ,128 (ע) ,א ךרכ י"אח ,עוניארה יטרס תדוקפ - 547
- 4 ,1 םיפיעס ,240 ח"ס ,1965-ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוח - 219 ח"ס ,1986-ו"משת ,(20
,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח - 41 ףיעס ,148 ח"ס ,1957-ז"ישת ,טפשמה יתב קוח
.198 ח"ס ,1984-ד"משת

םיחרזא דגנ התסה ירבד תעמשהל המב ושמשי אל םייתכלממה תרושקתה ילכש ,חיטבהל הרטמב
םיבישמה ולביק ,תואמצעה תליגמ תונורקעל תודגונמהו לארשי תנידמב תועגופה תורהצהלו
תועידי רודישל ורתויו ויפמ תורהצה טוטיצ וא רתועה םע תונויאר וקדביי היפל ,הטלחה
,רודישה תושר קוחבו וניוצש תונורקעב עוגפל ידכ ןהב ןיאש ,קהבומ יתושדח יפוא תולעב
.הריתעה ןאכמ .1965-ה"כשת

לשו םירתועה לש יוטיבה שפוחב עגופ םהיתופקשהו םהיתועד רודיש יא ,םירתועה תנעטל
.םהירחוב רוביצ

:קספ ןוילעה טפשמה תיב

יפ לע עבקית םירתועה לש םהיתודמע תא רדשל אלש וא רדשל 3 הבישמה לש התוכמס (1) .א
.ץראה טפשמב יוטיבה שפוח ןורקע לש ומוקמ

לשו עימשמה לש תוריחה וזכרמב רשא ,תויוכז לש דגא אוה ,בחרה ונבומב ,יוטיבה שפוח (2)
.וילע ןגהלו יוטיבה שפוח תא םישגהל תואבה ,תופסונ תויוכז וז תוריח לש הדצלו ,עמושה

וידרה ירודיש ןיינעל םג תולח יוטיבה שפוח תא תוביכרמה תויוכזהו תויוריחה (3)
לכ ומכ יוטיבה שפוחמ תינהנ רודישה תושר ,תישאר :לופכ טביה וז הלוחתלו ,היזיוולטהו
תושר ,תינש .רודישה תושר לש יוטיבה שפוח והז .ולש ותעד תא עימשהל שקבמה רחא םדא
תושר תועצמאב יוטיבה שפוח והזו ,התלוז לש יוטיבה שפוח תא חיטבהל תבייח רודישה
.רודישה

אלמ ןפואב תושדח רדשל קר אל איה תיטרקומדה הרבחב רודישה תושר לש התבוח (4)
.רוביצה ימרז לש תופקשהלו תועדל יוטיב ןתיל םג אלא יביטקייבואו

תא םייקל ךרוצהו םדאה לש תימצעה ותמשגהל יוטיב ןתיל ןוצרה ,תמאה רחא שופיחה (1) .ב
תוכזכ יוטיבה שפוח תא םיססבמ ,תיתרבח תוביציו תונלבוס לע ססובמה ,יטרקומדה רטשמה
.ילארשיה יתקוחה טפשמב תיזכרמ דוסי

יוטיבה שפוח ,לוכה לע םילבוקמה םירבד עומשל וא אטבל שפוחה קר וניא יוטיבה שפוח (2)
.ןתוא אנושו ןהמ דלוס רוביצה רשא ,תוטוסו תוזיגרמ ,תונכוסמ תועד אטבל שפוחה םג אוה

ןיאו ,ינעזגה יוטיבה לש שפוחה תא םג ,"תימינפה" ותניחבמ ,ובוחב ללוכ יוטיבה שפוח (3)
הב שי ןכש ,יוטיבה שפוח לש ומוחת םצעמ אצומ ינעזגה רוביצה היפל ,הסיפתה תא לבקל
.יטרקומדה רטשמלו יוטיבה שפוחל הנכס

תספות ,ינעזג ותויהב גירחה יוטיבה לע םג יוטיבה שפוח יפנכ תא תשרופה ,השיגה (4)
.םיירטנמלרפה םייחב תפתתשמה תיטילופ הגלפמ לש יוטיבה שפוח ןיינעל דחוימב

דיחיה ןורקיעה וניא יוטיבה שפוח ;יסחי שפוח אלא טלחומ שפוח וניא יוטיבה שפוח (1) .ג
דובכ ןוגכ ,םירחא דוסי תונורקעב בשחתהל שי תיטרקומד הרבחב ןכש ,בשחתהל שי ובש
.רוביצה םולשו טופישה רהוט ,ןיינקה תוכז ,םדאה

לע ,הנושארבו שארב ,השענ ןוזיאה .םהיניב ןזאל שי ,םישגנתמ הלא דוסי תונורקעש םוקמ (2)
וילעש ךות ,ןוזיאה תא עצבל טפשמה תיב לע ,ךכמ ענמנ קקוחמש םוקמ ;ומצע קקוחמה ידי
םיכרעה ןיבל וניב האוושה ךות ,םיינזאמה תופכ לע יוטיבה שפוח ןורקע תא דימעהל
.וינפלש השרפב ררועתמ םניינעש ,םירחאה

,ןכ לע .הרוכבה לע םיקבאנה םיכרעה לש םתוהמ יפ לע ןיינעל ןיינעמ הנתשמ ןוזיאה (3)
םיכרעה לש םלקשמ יפ לע ,תונתשמ הדימ תומא שבגל שי אלא ,הדיחא הדימ תמא טוקנל ןיא
.םישגנתמה

ןיב ןוזיאה ;ינורקעה ןייפוא אוה ןלוכל ףתושמה ,תונושה הדימה תומא ןיב ינושה ףרח (4)
לוחיש ןורקיעל ףואשל שי .ןיד קספל ןיד קספמ הנתשמו ירקמ תויהל לוכי וניא תונורקעה
תמאמ תקחרתמה ,יכרע החנמ וק הכותב תאשונה הדימ תמא לא ףואשל שי .םירקמה גוס לע
.הביטו הינוויכ שארמ ךירעהל לכוי אל שיא רשא ,תירקמ תיטסילנרטפ הדימ

עוגפל יושע אוה ןכש ,יתרבחה רדסב עוגפל יושע ,ןנד תוביסנב ,גירחה יוטיבה (1) .ד
תושגר ןיב ,רוביצה ינב לש םדובכבו םהיתושגרב ,ומולשבו רוביצה ןוחטיבב ,היטרקומדב
.םירחא תושגר ןיבו םייתדע תושגר ןיב ,םיירסומו םייתד

םג יושע אוה יכ ,הנקסמהמ סונמ ןיא םיתעל ךא ,היטרקומדה לע ןגהל אב יוטיבה שפוח (2)
העיגפ וירחא ררוג אוהו ,ינעזג אוה יוטיבה רשאכ שחרתהל היושע וזכ העיגפ .הב עוגפל
תויושעה ,תושק תועיגפ ןהב אצויכו רוביצה םולש תרפהל האיבמה הביא ,רוביצה תושגרב
.ינעזג יוטיב םוסרפמ עובנל

םישעמ ואובי יוטיבה תובקעב יכ ,הבורק תואדו תמייקש םוקמ ,לבגומ יוטיבה שפוח (1) .ה
.היטרקומדה תוישואב וא רוביצה םולשב וא יתרבחה רדסב ישממ ןפואב ועגפיש

םייואר - יוטיבה שפוחל טרפ - םיכרע וליא עבוקה ןחבמ וניא הבורקה תואדווה ןחבמ (2)
תואדווה ןחבמ ;יוטיבה שפוח ןורקע ןיבל םניב תושגנתהב ינורקעה םחוכ המו הנגהל
םוסרפ ןיב שרדנה יתביסה רשקה וה מ ,הלאשה לע ךא בישהל אבש ,יתביס ןחבמ אוה הבורקה
.יוטיבה שפוח תא ליבגהל קודיצ אהיש ידכ ,םירחא םיכרעל קזנה ןיבל יוטיב

לש יטילופ יוטיב לע םג ערתשמ ירוביצה רדסל תישממ הנכסל הבורקה תואדווה ןחבמ (3)
ויתולבגמ ןיבל יוטיבה שפו ח ןיב יוארה ןוזיאה ;תירטנמלרפ העיס וא תיטילופ הגלפמ
אוה יואר הז ןוזיא ;הבורקה תואדווה רבדב הדימה תמאב ,ירוביצה רדסה ןיינעל ,אצמנ
.ינעזג יטילופ יוטיב ןיינעל םג בוטו

איה ןיא ,תאז םע .תיטרואית תורשפאב תקפתסמ הניא הבורק תואדו לש הדימה תמא (1) .ו
.תידיימ וא הרורב תואדו תשרוד

אלו ןורחא יעצמא תואר ל שי יאדוול הבורקה הנכסה רבדב הדימה תמא לש התלעפהב (2)
ךוניח יעצמאב ןוכיסה תא ןיטקהל וא עונמל רשפא יא םא ,אסיג דחמ ,ןוחבל שי :ןושאר
לש יעצמאה םא ,אסיג ךדיאמ ,לוקשל שי .יוטיבה שפוח תעינמ לש יעצמאב אלו הרבסהו
וניא - םיינוטלשה םימרוגה תושרל דמוע אוהש המכ דע - תילילפה העשרההו ילילפה םושיאה
לע אלו םהילע ךומסל ןתינש ןפואב ,ערפמל היואר היצקנסו שארמ תקפסמ העתרה הווהמ
.יוטיבה שפוח תעינמ

הנכסה תא ריסה ל ידכ םהב ןיא ,םיישנועהו םייכוניחה ,םירחאה םיעצמאה לכ רשאכ (3)
שי ילובג הרקמב .יוטיבה שפוח תלבגה לש יעצמאה תא טוקנל קדצומ הז אהי ,ירוביצה רדסל
.יוטיבה שפוח תלבגהמ ענמיהל

ךירצ העיגפה .יוטיבה שפוח תלבגה הקידצמ רוביצה םולשב יאדוול הבורק העיגפ לכ אל (4)
בייח יוטיבה שפוחב העיגפ לש רומחה יעצמאב שומישה ןכש ,תילאירטמו תישממ אהתש
.התושחרתה ייוכיסב תובשחתה ךות ,הנכסה לדוגל ומצע םיאתהל

וא ןוחטיבל לבגומ וניא הז חנומ .ירוביצה רדסב איה תישממ העיגפל הבורקה תואדווה (5)
לש תושגרה לעו םדאה דובכ לע הרימשה תא ,ראשה ןיב ,םג ללוכ אוה ,תויוערפתה תעינמל
יתד טועימ לש ויתושגר יכ ,הבורק תואדו ,ןכ לע .ובש טועימה ןיבו ובש בורה ןיב ,רוביצה
ותלבגה קידצהל ידכ הב שי ,גירח יוטיב םוסרפ ידי לע השקו ישממ ןפואב ועגפיי יתדע וא
.הז יוטיב לש

םיבישמה ורבעי ךכב םא ,ינעזג יוטיב לש ומוסרפ עונמל םיבישמה לש םתבוחו םתוכז .ז
.תילילפ הריבע רובעל שפוחה וניא יוטיבה שפוח ;ילילפה קוחה תוארוה לע םמצע

יפוא תלעב תינולפ הבתכ םרדשב הריבע לכ םירבוע םניא םמצע םיבישמהש החנהב (1) .ח
םתכרעה םא ,ובש תוילילפה לשב ינעזג יוטיב לש םוסרפ עונמל םיאשר ויהי םה ,ינעזג
רדסב תישממ העיגפ לש הבורק תואדו ,השעמל הכלה ,רצוי יוטיבה םוסרפ יכ ,איה םהלש
.ירוביצה

לע לטומ ילילפה רוסיאהו ,תמייק הניא וז הבורק תואדו רשאכ :(קרב 'א טפושד אבילא) (2)
.יוטיבה שפוח לש שארמ העינמ רשפאל קדצומ הז ןיא ,ויתואצותב תובשחתה אלל יוטיבה םצע
;הריבע העצוב יכ םהל שיש דשח סיסב לע ,שארמ יוטיב עונמל םיבישמה תא ךימסהל ןיא
לעופ וניאשו טפשמ תיב וניאש - רודישל החמומ ידיב דקפותש ידכמ אוה רקי יוטיבה שפוח
יכ דשחה לשב ךא ,יוטיב לש שארמ העינמ לש השקה הערכהה - ילילפה ןידה יכילה יפ לע
.תילילפ הריבע העצוב

לש הבורק תואדו ןהב ןיאש ,תועדלו תופקשהל יוטיב ןתיל 3 הבישמה לש התוכמס תא (1) .ט
תולבוקמה הדימה תומא יפ לע ליעפהל 3 הבישמה הכירצ ,ירוביצה רדסב שממ לש העיגפ
לועפל 3 הבישמה לע ,ןכ לע .קוח חוכמ תירוביצ תושרל ןותנה תעד לוקיש לש ותלעפהל
םילוקישה לכב תובשחתה ךותו תורירש אלל ,הילפא אלל ,תוריבסב ,בל םותב ,תוניגהב
.דבלב םהבו םייטנאוולרה

ידכ וב שיש ,תויופידע רדס התושרל דמועה רודישה ןמז תרגסמב עובקל 3 הבישמה לע (2)
ךותמ לועפל 3 הבישמה לע הז תויופידע רדס לש ותעיבקב .היוארה הדימה תמא תא םישגהל
הל רוסא ךא ,תופקשהה לכלו תועדה לכל הווש ןמז ןתיל תבייח איה ןיא .תוניגהו ןויווש
.תופקשהו תועד ןיב תולפהל

היתועד לע רשא ,הגלפמ וא המישרל רשפאל 3 הבישמה תבייח הז יללכ ןורקיע חוכמ (3)
.תרוקיבה לע בישהל ,רודישה יעצמאב תרוקיב החתמנ תויטילופה

םהיתועדל עגונה לכב םירתועה ינפב 3 הבישמה לש היתותלד תליענ ,ןנד תוביסנב (4)
ןחבמ םע דחא הנקב הלוע הניא (קהבומ יתושדח ךרע ןהב ןיאש המכ דע) םהיתופקשהלו
יוטיב לכ לש ויתוביסנב תנגועמה ,תיניינע הקידב בייחמ ועבטמ רשא ,הבורקה תואדווה
םג ומכ םירתועה לש םהיתועד וא םהיתופקשה תא רדשל אל וא רדשל םא ,הטלחהה ;יוטיבו
תואדו תמייק םא ,הלאשה תניחב ךות ,"קוה-דא" הטלחה אהתש ךירצ ,תורחא תופקשהו תועד
.םיוסמ ןמזב רדושת תמיוסמ העד םא ירוביצה רדסל ישממ קזנ לש הבורק

תאו התוכמס ףקיה תא המצעל שרפל תבייח ,קוח חוכמ תלעופה ,תירוביצ תושר לכ (1) .י
אוהו קוספ ףוס וניא ,הלש התוכמסל תירוביצה תושרה תנתונש ,שוריפה ,תאז םע .היתולבגמ
.תיטופיש תרוקיבל ןותנ

ףאו תינוטלשה תושרה הנתנש שוריפל טפשמה תיב ןיזאי ,טפשמה תיב לש ותדמע שוביגב (2)
בורל הדיבו קוחה עוציב לע קקוחמה ידי לע הדקפוה וז תושר ירהש ,םיוס מ לקשמ ול ןתיי
.טפשמה תיב ידיב איה שוריפה רבדב תיפוסה הערכהה ,תאז םע .ושוריפל םיבושחה םינותנ

תויומידק תעיבקו הבורקה תואדווה רבדב ןחבמה םויקל רשאב 3 הבישמה לש היתוטלחה (3)
אליממו ,ילהנימה טפשמה יללכ ןהילע םילח ;יוארה ןחבמה לש ותרגסמב תולועפ ןה ותרגסמב
.צ"גב לש הליגרה תיטופישה תרוקיבה ןהילע תלעפומ

תיתשת 3 הבישמה ינפל תדמוע ,ןותנ ןיינע לכ לש ויתוביסנב םא ,ןוחבל צ"גב לע (4)
הנכס לש הבורק תואדו רצוי תופקשהו תועד םוסרפ יכ ,עובקל הל תרשפאמה ,תיתייאר
,תילהנימ היאר שוביגל הדימה תומא יפ לע לועפל שי הז ןיינעב .ירוביצה רדסל תישממ
דוסי תוכז לש התלילשל קדצה םויקב תירוטוטטס תושר ענכשל ידכ תושורדה תויארה ןהיפל
.תוענכשמו תויעמשמ דח ,תורורב תויהל תוכירצ

אל ,תויורשפא רפסמב יוארה ןחבמה תרגסמב לועפל ןתינ וב ,םירבד בצמ םייקתמ רשאכ (5)
תונושה תויורשפאה ןיב תירוביצה תושרה ידי לע התשענש הריחבב טפשמה תיב ברעתי
,תעצבמה תושרה לש התעד לוקיש תא ףילחי אלו ,תויקוחה תויורשפאה םחתימ תרגסמב
רוחבל טפשמה תיב לע קוחל םיריבס םישוריפ ינש ןיבמ ;ולש ותעד לוקישב ,הז ןיינעב
עוציבה ךרד לע ודי טפשמה תיב ךומסי תוריבס עוציב יכרד יתש ןיבמ .ול הארנש שוריפב
.עצבמה םרוגל תיארנש

הקקזנ ולש ,ןחבמה םא ,הלאשה תניחבב צ"גב קפתסי אל תיטופישה תרוקיבה תלעפהב (6)
הכלה לעפוה ןחבמה םא ,קודביו ךישמי טפשמה תיב .יואר ןחבמ אוה ,תירוביצה תושרה
.תוריבסה םחתימ תרגסמב ,ןידכ השעמל

ידכ םירתועה לש םהיתועד ןכותב יד היפל ,3 הבישמה לש התשיג ,ןנד תוביסנב (1) .אי
םהיתועד תא רדשל 3 הבישמה לע ;הדוסי תועטב ,תושדח טעמל ,רשקה לכב םרודיש עונמל
,םירודיש לש םתרגסמב םג אלא תושדח תרגסמב קר אל םהיתופקשהו םירתועה לש תויטילופה
.רוביצב תוחוורה תועדו תופקשה םניינעש

לע .התעט ךכבו ,ירוביצה רדסה לע םירתועה ירבד תעפשה תא הלקש אל 3 הבישמה (2)
לע ,ופוגל הרקמו הרקמ לכב היהתש ךירצ וז תובשחתהו ,הז לוקישב בשחתהל 3 הבישמה
אלא םהיתופקשהו םירתועה תועד לש הערה ןתייטנ אל .הרקמ ותואל םידחוימה םינותנה דוסי
יעצמאב הלא תועד לש ןרודיש-יא הקידצמה איה ,הנמורגת ןהש ישממה קזנל הבורקה תואדווה
.םייתכלממה רודישה

םיעגופ ינתא-ינמואל וא ינעזג עקר לע התסה ירבד (1) :(ךב 'ג טפושד אבילא) .בי
םושמ םיברב םמוסרפב שיו ,םינווכמ םה םדגנ רשא ,םיגוח וא םישנא םתוא לש םהיתושגרב
לולע רומאכ םוסרפ יכ ,הבורק תואדו תמייק יאדווב ,םוקמ לכמ .ירוביצה רדסה תרפה
וא ןכות תולעב תובתכ רדשלמ ענמיהל םיבישמה םיאשר דבלב ךכ םושמ .וזכ האצותל םורגל
.הלאכ תועמשמ

םניא םיינעזג התסה ירבד םהבש ,םירקמ ונכתיי יכ ,תיטרואית החנה תמייק םא םג (2)
הבישמה תיאשר זא םג ,ירוביצה רדסב העיגפ לש הבורק תואדו םושמ וב שיש ןוכיס םיווהמ
םוסרפב שי יכ ,בל םותבו ריבס ןפואב הנימאמ איה רשאכ ,הלאכ םירבד רדשלמ ענמיהל 3
הנגההש ,יתושדח רודיש לש יביטקייבוא רודישב רבודמה ןיאו ,תילילפ הריבע םושמ םירבדה
.וילע הלח ,1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל ג144 ףיעס יפל

תוכז לש תקדצומ יתלב הלבגה םושמ שי 3 הבישמה לש תפרוגה הטלחהב ,ןנד תוביסנב (3)
הערל םתיילפה םושמו םייתכלממה תרושקתה ילכ תועצמאב םהיתועד תא עימשהל םירתועה
.םירחא םייטילופ םיפוג תמועל

:ורכזואש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד יקספ

ירנבא ;הרשע-תחאה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ ןמיינ 3 ,2/84 ב"ע [1]
.225 (2)טל ד"פ ,הרשע-תחאה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ
.141 (3)טל ד"פ ,תסנכה שאר בשוי 'נ "ךכ" תעיס 73/85 צ"גב [2]
.85 (4)טל ד"פ ,'חאו תסנכה ר"וי 'נ אנהכ 742/84 צ"גב [3]
.393 (4)מ ד"פ ,'חאו תסנכה ר"וי 'נ אנהכ 131 ,24/86 ,699/85 צ"גב [4]
.477 (2)גכ ד"פ ,'חאו םינפה רש 'נ וידלי םשבו ומשב טילש 58/68 צ"גב [5]
.70 (2)טל ד"פ ,תובוחר המוש דיקפ 'נ רוצח ץוביק 165/82 א"ע [6]
.427 (2)בכ ד"פ ,השמ ןב 'נ לארשי תנידמ 255/68 פ"ע [7]
(2)חל ד"פ ,לארשי תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ 'חאו יול 153/83 צ"גב [8]
.393
ז ד"פ ,םינפה רש 'נ "דחאיתא לא" ןותע ; מ"עב "םעה לוק" תרבח 87 ,73/53 צ"גב [9]
.422 גי ע"פ ;871
מ"עב לארשיל למשחה תרבח 'נ 'חאו מ"עב "ץראה" ןותע תאצוה 723/74 א"ע [10]
.281 (2)אל ד"פ ,'חאו
(3)בל ד"פ ,'חאו מ"עב "ץראה" ןותע 'נ 'חאו מ"עב לארשיל למשחה תרבח 9/77 נ"ד [11]
.337
.77 ח ע"פ ;341 1 ד"פ ,יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו יקסמדופ 99 ,95/51 פ"ע [12]
.657 (3)אל ד"פ ,'חאו רודישה תושר 'נ 'חאו לגופ 112/77 צ"גב [13]
.365 (2)הל ד"פ ,'חאו רודישה תושר 'נ "םייחה" םירפס תאצוה 7/79 א"ע [14]
.233 (3)חל ד"פ ,'חאו תוברתהו ךוניחה רש 'נ 'חאו הונ-ופפולק 372/84 צ"גב [15]
.365 (3)הל ד"פ ,'חאו רודישה תושר 'נ 'חאו ןריש 1/81 צ"גב [16]
.227 (4)מ ד"פ ,הנידמה תוריש ביצנ 'נ ןריפס 5/86 מ"שע [17]
.2407 זט ד"פ ,'חאו ירג 'נ מ"עב לארשיב הטרסה ינפלוא 243/62 צ"גב [18]
עונלוק יטרס תרוקבל הצעומה 'נ 'חאו מ"עב חנ יטרס תרבח 549/75 צ"גב [19]
.757 (1)ל ד"פ ,'חאו
(1)אמ ד"פ ,'חאו תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה 'נ 'חאו רואל 14/86 צ"גב [20]
.421
ד"פ ,'חאו םילשורי ריעה שאר 'נ תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה 206/61 צ"גב [21]
.1732 וט
;85 א ד"פ ,'חאו א"ת ינוריעה רוזאה לע לעופב הנוממה 'נ ויז 10/48 צ"גב [22]
.33 א ע"פ
.1319 זי ד"פ ,ראיזמ 'נ 'חאו מ"עב תילארשיה טישה תרבח םיצ 461/62 א"ע [23]
(2)מ ד"פ ,םינפה רש 'נ 'חאו רהאד 32 ,5/86 ,320 ,284/85 צ"גשב 448/85 צ"גב [24]
.701
.169 זי ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו קי'צנסיד 126/62 פ"ע [25]
.565 (2)זל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יאלוזא 696/81 פ"ע [26]
(3)זל ד"פ ,'חאו רהוסה יתב תוריש 'נ 'חאו ןלטק 391 ,370 ,373 ,355/79 צ"גב [27]
.294
.274 (1)גל ד"פ ,תוזחמו םיטרס תרוקבל הצעומה 'נ לג ןיע 807/78 צ"גב [28]
.757 (1)זל ד"פ ,'חאו רודישה תושר לש להנמה דעווה 'נ ינורכז 243/82 צ"גב [29]
,םילשורי בחרמ תרטשמ דקפמ 'נ 'חאו ,התומע ,תיבה רה ינמאנ 292/83 צ"גב [30]
.449 (2)חל ד"פ
תושר 'נ 'חאו מ"עב רחבנה קסעלו רצומל ילארשי ןוכמ - .ן.ל.י.מ 259/84 צ"גב [31]
.673 (2)חל ד"פ ,'חאו רודישה
.169 (2)דל ד"פ ,'חאו הרטשמהו םינפה רש 'נ 'חאו ,ד"וע ,רעס 148/79 צ"גב [32]
.408 (1)דכ ד"פ ,לארשי תניד מ 'נ רמוע 51/70 פ"ע [33]
הדוהי רוזאל יאבצה דקפמה 'נ 'חאו םולז (454/86 צ"גשב) 72/86 צ"גב [34]
.528 (1)אמ ד"פ ,'חאו ןורמושו
.811 (2)וכ ד"פ ,תוזחמו םיטרס תרוקבל הצעומה 'נ ןניק 351/72 צ"גב [35]
תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 381/66 צ"גב [36]
.757 (4)כ ד"פ ,'חאו
.1 (4)הל ד"פ ,'חאו רודישה תושר 'נ 'חאו ץרא ךרד תדוגא 260 ,246/81 צ"גב [37]
.118 (4)הל ד"פ ,תסנכה תדעו 'נ ןורש וטאלפ 306/81 צ"גב [38]
.502 (3)הל ד"פ ,רודישה תושר 'נ ןורבא 266/81 צ"גב [39]
.337 (3)וכ ד"פ ,םינפה רש 'נ יקסנל 442/71 צ"גב [40]
.421 (1)הל ד"פ ,'חאו רודישה תושר 'נ מ"עב בהז יפד 389/80 צ"גב [41]

ורכזואש םיינקירמא ןיד יקספ

[42] Columbia Broadcasting v. Democratic Comm, 412 U.S. 84.
[43] Red Lion Broadcasting Co. v. FCC. 395 U.S. 367 (1969).
[44] Whitney v. California 274 U.S. 357 (1927).
[45] Abrams v. United States 250 U.S. 616 (1919).
[46] Garrison v. Louisiana 379 U.S. 64 (1964).
[47] Thornhill v. Alabama 310 U.S. 88 (1940).
[48] Board of Education v. Barnette 319 U.S. 624 (1943).
[49] Roth v. United States 354 U.S. 476 (1957).
[50] Mills v. Alabama 384 U.S. 214 (1966).
[51] Police Department Chicago v. Mosley 408 U.S. 92 (1972).
[52] Buckley v. Valeo 424 U.S. 1 (1976).
[53] Va. Pharmacy Bd. V. Consumer Council 425 U.S. 748 (1976).
[54] Herbert v. Lando 441 U.S. 153 (1979).
[55] Dennis v. United States 341 U.S. 494; 71 S. Ct 857 (1951).
[56] Palko v. Connecticut 302 U.S. 319 (1937).
[57] Southeastern Promotions, Ltd. V. Conrad 420 U.S. 546 (1971).
[58] Near v. Minnesota 283 U.S. 967 (1931).
[59] New York Times Co. v. United States 403 U.S. 713; 91 S. Ct. 2140 (1971).

:ורכזואש םיידנק ןיד יקספ
[60] Sivitzman v. Elblibg (1957) 7 D.L.R. (2d) 337.

:ורכזואש םיימואלניב ןיד יקספ
[61] Glimmerveen and Hagenbeek v. Netherlands (1980) 23 Year-book of the
European Convention on Human Rights 366.

.טלחומ השענ יאנת-לע-וצה .הלבקתנ הריתעה .15.7.85 םוימ יאנת-לע-וצל תודגנתה

;םירתועה םשב - ופאפ 'א
.םיבישמה םשב - קאראי 'ר