תיאבצה הרוזנצה

יבגנ השמ


עבטמל םידדצ ינש - תונותיע שפוחו ןוחטיב

לע תיביטקלסה הרוזנצה ,םלש ןותיע תעפוה רוסאל תוכמסלו םינותיעה יושירל דוגינב
םלועב תימיטיגלו תרכומ העפות איה המחלמ וא םוריח תעשב ינוחטיב עדימ םוסרפ
) שארמ רוסיא לכמ תדלוסהו תונותיעה שפוח תא תשדקמה ,תירבה-תוצראב וליפא .יטרקומדה
םיחרזאה תמחלמב לחה הרומח תיאבצ הרוזנצ הלעפוה ,םוסרפ לע (prior restraint
וז הרוזנצ לוכיסל םייטפשמה םיכלהמה לכו ,(1991) ץרפמה תמחלמב הלכו (1864-1861)
.ולשכנ

תונידמ ןיב הנש 45-מ הלעמל רבכ - השעמל םג םיתעלו הכלהל - ךשמתמה המחלמה בצמ
דגנ רורט יעוגיפל תימוימויה הפישחהו ,םיאנק םישומח םינוגראלו תויברע תונידמל לארשי
חרואב ןכסל לולעה םוסרפ שארמ עונמל הקדצהלו ךרוצל רשאב הבחר המכסהל ומרת ,םיחרזא
.יצוביקה וא ישיאה ןוחטיבה תא ישחומ

הנייצ ,(דירש תדעו) 1990 ףרוחב תיאבצה הרוזנצה אשונ תא הקדבש תסנכה לש הנשמה תדעו
לש טלחומ לוטיב לע ץילמה אל הינפל ועיפוהש םימרוגה ןמ דחא ףא יכ היתונקסמב
תויוחתפתהה יכ ךכב הריכה הדעווה .ינוחטיבה בצמה יטמרד חרואב הנתשי םרטב הרוזנצה
ירוסיאמ קלח תושועו שיגר עדימ תרתסה לע תודיבכמ תרושקתה םוחתב תויגולונכטה
תודוסה לכ לע ןגהל תורשפא ןיאש םושמ"ש הזיתה תא התחד ךא ,אלולטיאו אכוחל הרוזנצה
."דוס םוש לע ןגהל אלש ףידע ,םיינוחטיבה

תוביסנב יכ ,דירש תדעוול השיגהש ריכזתב ,הסרג לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה םג
עירכמ בור תדמע םג וז .יהשלכ תינוחטיב הרוזנצמ סונמ ןיא לארשי תנידמ לש תודחוימה
ךרוע 1993 תנשב עיבה תיצולחו הגירח הדמע .םילארשיה םיאנותיעהו םינותיעה ברקמ
הרוזנצה דסומ לש תישעמהו תינויערה ותקדצה םצעב קפקפש ,ירמרמ ךונח ,'ץראה' ןותיע
טלחומ לוטיבל קבאמה לגד תא ומירה אל ונותיע םגו אוה םגש ןייצל שי םלואו .ונתפוקתב
.רתלאל הרוזנצה לש

היטרקומדב םג ,ינוחטיבה םוחתב תמדקומ הרוזנצ לש המויק קידצמה ינויערה םעטה תא
אוה .קרב ןרהא 'פורפ ןוילעה טפשמה תיב טפוש חסנל ביטיה ,תונותיעה שפוח לע הנומאה
שפוח ךרע ןיבל (םייחה ךרע השעמל אוהש) ןוחטיבה ךרע ןיב תיתיזחה תושגנתהב יכ ריבסה
הכירצ היטרקומדהש םושמ" תאז .הנוילעה לע תויהל תבייח ןוחטיבה לש ודי - יוטיבה
אוה םא יוטיבה שפוח תונהיל לוכי םדא ןיא המצע תא םישגהל לכותש תנמ לע םייקתהל
תוכזל תמדוק הרבחב תויחל תוכזה .תויחל רחב אוה הב הרבחב תויחל שפוחהמ הנהנ ונניא
."העד הב עיבהל

ןוחטיבל תוכזה ןיב - תרחא וא תיתיזח - תושגנתה לכ ןיא םיתעלש חוכשל רוסא ,תאז םע
יוכיד וא עדימ תרתסה אקווד םהבש םירקמ םנשי :הברדא .העדהו עדימה שפוח ןיבל םייחלו
םירזנצמ ,לשמל ,םא .הרבחה ןוחטיב תא ורערעי וא םדא ייחב ולעיש םה ,תרוקיב וא העד
ןמ האצותכו ,היח שאב ליגרתב תוחיטב תוארוה תרפהל יארחא היה ינולפ ןיצקש עדימ
ןיאב הלאכ םיליגרת להנל ךישמיו הריבעה לע שנעיי אל ןיצקהש יוכיסה רבוג הרתסהה
לע תרוקיב םירזנצמ םא ןידה אוה .םוסרפה ןמ רתוי םדא ייח תנכסמ הרוזנצה - עירפמ
הפישחהש החנהב ,ןבומכ ,תאז .לובגב הרימשל םיחלשנה םילייחל קיפסמ ןומיא רדעיה
.םילדחמו םיתוויע ןוקית םיציאמ תרוקיבהו

םוי תמחלמ ברע ביואה יכרעמ רובגת לע עדימ תרתסה .דבלב הירואיתב ןאכ רבודמ ןיא
,זאד 'בירעמ' לש יאבצה בתכה .םילייח יפלא ייחב ולעש לדחמלו תוננאשל המרת םירופיכה
6-ל םדקש עובשב ולספנ עירתהל ושקיבש תועידי עברא תוחפל" יכ דיעה ,זרא בקעי
ןיטולחל טעמכ הרוזנצה הקחמ ,רופיכ םוי ברע ,ישיש םוי ןוילגב יכו ;"1973 רבוטקואב
.תיתמחלמה הנכסה תשוחת תא ריבעהל ודעונש םיחוויד

:ורמואב ,רידגהל קרב טפושה ביטיה יתרושקת-ינוחטיבה עבטמה לש הזה ינשה דצה תא םג

רוביצהש אוה בושח ,ןוחטיבה יניינע לש ימויקה םייפוא םושמ אקווד"
תונובנ תוטלחהל עיגהל לכויש ןפואב ,תונושה תויעבל עדומ אהי
תוטלחהל שיש תוכלשהה לשב אקווד ותוא תודירטמה דוסיה תויעבב
תלדה תא חותפל אוה יוארה ןמ ,המואה ייח לע ינוחטיב יפוא תולעב
."יולגב ןוחטיב יניינעב תועד תפלחהל

סרטניא ןכא שי :הרורב ,אופא ,איה עבטמה לש וידדצ ינשמ הלועה תבלושמה הנקסמה
,ולוכ רוביצה לש אוה םגו - המוד סרטניא םג שי ךא ,הרוזנצ לש המויקב ימיטיגל ינוחטיב
עדימ יבגל קרו ךא לעפות תאזה הרוזנצהש - םייאבצה םיבתכה לש וא םינותיעה לש קר אלו
- םוסרפה אלו - רוזנצה אקווד ,רחא הרקמ לכב ןכש .ןוחטיבה תא לילעב ןכסמ ומוסרפש
השעמלו הכלהל - לבגות הרוזנצה תוכמסש אופא ינויח .ןוחטיבה תא לילעב ןכסל לולעש אוה
שיש ינוחטיבה עדימה לש םיטירפ םתואל םג אלא ,םיינוחטיב םיאשונב עדימל קר אל -
.ןוחטיבל חכומ ןוכיס םמוסרפב

,הרוזנצה לש תימוימויה הקיטקרפה ןהו קוחה ןושל ןה ונלצא ,ןלהל רווחתיש יפכ םלוא
םנמא הרוזנצה .ןוחטיבל ישחומ ןוכיס ובוחב ןמוטה עדימל התלבגה תא םיחיטבמ םניא
איה ךא - ףולא-תת תגרדב אבצ ןיצק ידיב תלעפומ איהש םושמ הארנכ - 'תיאבצ' הנוכמ
איה 1993 ינויב ,לשמל .תקפקופמ ,ללכב ןוחטיבלו ,אבצל םתקיזש םיאשונב םג תקסוע
םהייח חרוא ביבס סומלופה לעו (םאצומ ץרא ןויצ אלל) םילוע תטילק לע םימוסרפ הענמ
קלח אוה (תולעל םיננוכתמה וליפא וא) םילועה ןוחטיבש גילפד-ןאמ-תיל .םכוניחו
הפישח) םילועה לש אצומה ץרא תפישחב רבודמ רומאכ היה אל השרפ התואב ךא ,וננוחטיבמ
תוהזה רקיעבו םתטילק תוביסנ תרתסהב אלא (םשמ היילעה תא ןכסל הלולע םנמא התייהש
דשח וררועו ,רדגומ ידרח יטילופ םרזל וכייתשהש ,םיטלוקה תודסומה לש תיגולואידיאה
.תיגולואידיא חומ תפיטשל

קמועל הלקשש ענכתשהל םיתעל השק ,םייאבצ םיאשונב אוה הרוזנצה לש הקוסיע רשאכ םג
הרזנצ איה 1992 ויתסב ,לשמל ,ךכ .הרתסהבש ןוכיסה דגנכ לוקש םוסרפבש ןוכיסה םא
ובש םילאצב ליגרתב םיפולא המכו קרב דוהא ל"כטמרה לש םתוחכונ רבד תא םימי המכל
הרוזנצה .תוחיטב תוארוה תרפהו תונלשרל דשח וררועש תוביסנב ,םילייח השימח ופסינ
דבעידב .תוירחא לכמ ל"כטמרה תא 'רהיט'ש ,ןוסאה לע ןושאר ח"וד םסרפתהש םויב-וב הרסוה
:בושח ןותיע לש וכרוע תרדגהכ .ןוחטיבה תא ןכיסש אוה זרפומה רוזנצה יכ תרושקתב ןעטנ
םרג ,רוביצל בר ןיינע לעב אוה לודגה וקלחבש ,ינוחטיב עדימ לש תפרוג המיסחל ןויסינה"
'רוהיט' יכ הנעט התלעוה םימיל ."ןוסירל ללכ ןתינ אלש ףטש הצוחה ץרפ ףוסבלש ךכל
.תינויח הילוח וב השמיש הרוזנצהש ,ןווכמ חויט ירפ היה ל"כטמרה

םיטסירורט ידיב הבורע-ןב קזחוהש ,ל"ז ןמסקו ןושחנ לייחה לש ץוליח ןויסינ לשכנ רשאכ
תרושקתה ילכב ןולשיכה לע חוויד עונמל תנמ לע הרוזנצ הלעפוה ,(1994 רבוטקואב)
הלאכ תוברל ,םירז תרושקת ילכב אלמו בחרנ חוויד וילע רסמנ רבכש תורמל - םיילארשיה
ללכ רושק ונניאש ךא ,ומצעשלכ יוארה) ןוצרב הקמונ תאזה הרוזנצה .לארשיב םיטלקנה
העדוה רסמית םרטב ,הלועפב וגרהנש םילייחה תומש םוסריפ עונמל (ןוחטיב ילוקישל
שאר לש םיאנותיע תביסמ לגרל ,םייתעשכ רובעכ הרסוה הרוזנצה םלואו .םהיתוחפשמל
ינפל דוע - הלועפה לע םתסרג תא רישי רודישב רוסמל ושרוה וללהו ,ל"כטמרהו הלשממה
הז הרקמב םגש אלפתהל ןיא ,תורומאה תוביסנב .תולוכשה תוחפשמל הרמה העדוהה תריסמ
לש םיינוחטיבה הילוקיש רהוט לע - דחאכ םיאנותיעו םינטפשמ דצמ - הלאש ינמיס ובצוה
.התלעפהבש תינורקעהו תיקוחה הקדצההו הרוזנצה

הדועייל הליבגהלו הרוזנצה יפנכב ץצקל תנמ לע ,ןלהל טרופיש יפכ ,לעפ םנמא צ"גב
קוח :אושנמ תושק םיתעל ןהש תולשכמ יתש םע דדומתהל ץלאנ אוה ךא ,ימיטיגלה ינוחטיבה
רדס' ימעט ,לשמל) םיינוחטיב םניאש םימעטמ םג הרוזנצ תלעפה שרופמב רשפאמה ינוקרד
;רוזנצה דגנ ש"מהיבל רותעל אלש םיבושחה תרושקתה ילכ תיברמ לש תובייחתהו ,('ירוביצ
לע תונעט תורמלש הביסה ,םתסה ןמ ,וז .הריתע אלל תוברעתה םוזיל לוכי ונניא צ"גב ירהו
לש הטלחה היפ לע צ"גב ךפה הבש הדיחיו תחא םעפ קר המשרנ ,תובר תויתורירש תוליספ
.רוזנצה

רוריבל ןיתמהל ילב - דימ שינעהל רוזנצה תא שרופמב ךימסמ םג קוחה ,חכווינש יפכ
רשכ והומכ ,רוזנצה םג רמולכ .הרוזנצ תריבעכ ויניעב הארנש המ לע - המשאה לש יטופיש
ררועתמ רשאכ םג .לארשיב םינותיע רוגסל תוכמסה ןמ הנהנ ,זוחמה לע הנוממהו םינפה
יאכז אצוי ןותיעה םא וליפאו ,יקוח דוסי ללכב היה רוזנצה תשינעל םא קפס דבעידב
וק סובוטוא תשרפ תובקעב 'תושדח' ןותיעל עריא ןכאש יפכ - הרוזנצה תריבע לע וטפשמב
לכש רורב .הריגסה ול המרגש ,ילרומהו ילכלכה ,דבכה קזנה לע ותוא הצפיש ימ ןיא - 300
תומחגל רוויע טעמכ תויצ םידדועמו ,עיתרמ טקפא םירצוי ,הב םויאה םצע וא ,תאזכ השינע
.תויתורירש ןותיעל תוארנ ןה רשאכ םג רוזנצה

הנידמב םיצופנה םינותיעה ןיב רוכינה טלוב - רחא םוחת לכב רשאמ רתוי ילוא - ןאכ םג
לש התעיגפ םג ,יושירה אשונב ומכ .ול הצוחמ וא ינויצה סוסנסנוקה ילושבש םינותיע ןיבל
םינותיעה תא הדירטמ הנניא םיילושבש םינותיעה לש יוטיבה תוריחב תיאבצה הרוזנצה
ינותיעב עוגפל הרוזנצה תא דדועמ ףא יתרושקתה דסממה םיתעלש ררבתי ןלהל .םילודגה
םיקיתווה םינותיעה תיברמ ןיב דרפנ םכסה אוה רוכינה תא קימעמו דדחמש המ .םיילושה
,הצופנה הידמה יריכבו ןוחטיבה תכרעמ לש תפתושמ הדמע םג דילוהש םכסה - הרוזנצה ןיבל
בור הבש תיקסטורגה היצאוטיס ל ונעגה ךכ .הרוזנצה יקוח לש היצזילרביל לכ תללושה
רקיעבו ,הרוזנצה תויוכמסב ץצקיש שדח קוחל רהצומב םידגנתמ לארשיב םינומויה יכרוע
.טפשמ אלל ןותיע רוגסל התוכמס תא לטבי

:רוקמ
ןוכמ תאצוה ,40-37 'מע ,טפשמה יארב םיכרע ,לארשיב תונותיעה שפוח
לארשי רקחל םילשורי