טרפה תענצ

יבגנ השמ


תונותיעה שפוח לומ תויטרפל תוכזה
,תויטרפל תוכזה תא קיודמב םוחתלו רידגהל ושקתה טפשמה םוחתב השעמ ישנאו םיגוה
.ןהילאמ תונבומ םבורל תוארנ הרבחלו דיחיל התמורתו התוינויחש - ללגב ילואו - תורמל
לש הדוסי"ש םסרופמ םידקתב סרג ,תירבה תוצרא ,הי'גרו'ג תנידמ לש ןוילעה טפשמה תיב
התדוה ונלצא וליאו ."יביטיאוטניא חרואב תרכומ איה ,עבטה לש םיטקניטסניאב תויטרפה
תויטרפה יכ ,ןהכ קחצי ר"ד ,ןוילעה טפשמה תיב לש ישישה אישנה תושארב םידמולמ תדעו
."ידמל םירורב וימוחת יכ םא תקיודמ הרדגהל ןתינ וניאש םייטפשמה םיחנומה דחא" איה

הקמקמחה תוכזה לש הנוגיע תא םזי םינומשה תונש תליחתב םיטפשמה רשכ רשא ,רימת לאומש
לע רשא טרפה לש םיניינע םתוא" לע םיסרפתמ הימוחת יכ סרג ,ונלש םיקוחה רפסב תאזה
אלל יבמופ םהל ןתיי ותלוזש ילב ,ומצעל םרמושל טרפה יאכז תויתרבח תומכסומ יפ
.םוקמבו ןמזב יולת הפקיהש ,תיפרומא תוכזב רבודמ רמולכ ."ותמכסה

ףא ויה .תקולחמב םייונש םניא ,התלילשב ךורכה קזנהו ,תויטרפה לש התוינויח םצע ,רומאכ
לוגדה ינקירמא-ידוהיה טפושה .םמצע םייחל תוכזה ןמ תרזגנכ תויטרפה תוכז תא וארש
תוכזה םג התועמשמ םייחל תוכזה" יכ םתעשב וריבסה ,ןרוו לאומס ורבחו ,סיידנרב סיאול
אלל םייח םנמאו ."(the right to be let alone) ךשפנל ךתוא וחיניש תוכזה - םייחהמ תונהיל
,םילבסנ יתלבכ םיספתנ ,םירחאמ רבד ריתסהל תורשפא ךל ןיא רשאכ ,תויטרפ לש ץמש
ינפמ דרחה חרזאה לע ןנוגל" קקוחמה תבוח לע רימת לאומש רשה רביד ידכב אל .טויסכ
,ולשמ יטרפ םלוע ול רשפאלו ,'1984' ורפסב לוורוא 'גרו'ג לש תוהלבה םולח תומשגתה
יאשר אהי אל - תרושקתה וא ןוטלשה ,בירי ,דידי ,ןכש הז אהיו - תלוזהש ,רידח יתלב
."תוריבסו תוקדצומ תורטמל אלא ,וכותל שולפל

לש םידקתה דיעמ - תונותיעה ידי לע אקוודו - תויטרפה תלילש לש השונאה התעיגפ לע
תא הרש הקירמא לכ רשא אלפ דלי היה אוה האמה תישארב .סידיס שיגרהו ןואגה יאקיטמתמה
תא םייס אוה 16 ןב ,םינייטצמ םיטנדוטסל הקיטמתמ לע הצרה אוה 11 ןב .ותליהת
,"םויה םה הפיא" חסונב תובתכ תרדס תנכה תרגסמב ,רוד תונש ץקמ .דראווראה תטיסרבינוא
הקוצמ עבורב תטלחומ תובילעב יח סידיס יכ 'רקרוי וינ' יתרקויה תעה-בתכל ררבתה
.תעה בתכ דגנ יטפשמ ךילה טקנ ףא אוה .םסרפתת אל וילע הבתכהש ןנחתה שיאה .ןוטסובב
לש םירוצעמ תרסח הפישח" התייה הבתכה יכ ןייצ םנמא טפשמה תיב .אוושל היה לכה םלואו
םלוא ."תעכ ונממ תלזגנ וזו ,תוינומלאל םינש הז רתוח ךא ,תירוביצ תומד םעפ היהש םדא
איה ,וב המולג התייהש החטבהה תא ותורגבב םייקמ אלפ דלי םא הלאשה יכ עבק טפושה
.ושפנב די חלש סידיס .יקוח םוסרפה ךכיפלו ,ירוביצ ןיינע תלעב טלחהב

הנניאש הפישחמ קזנה ,םיינוציק תוחפ ,םירחא םיבר םירקמב םג ךא ,הגירח הבוגת יאדווב וז
:ןוזיבג תור 'פורפ תדמולמה וראתל הביטיה .רתויב השק טרפה ןוצרל

םיישיא םיניינעל עגונ אוהשכ רקיעב ,תרושקתה יעצמאב םוסרפ
עדימה לכ רשאכ ףא ,הבילעמ תוידממ-דחב דימת הקול ,םיימיטניאו
לש השוחת לע םיננולתמ הלאכ םימוסרפ לש תונברוק .ןיטולחל קייודמ
בצמ יבמופב תולטרעתהו תופשחיה לש השוחתמ תעבונה השובו ןובלע
בצמ אוה וייחב םיעוריאה לכ לש אלמ םוסרפ לש ששחל ףושח טרפה ובש
ןכש ,םירחא םע הבהאו תודידי לש םיסחי םייקל ולש תלוכיה תעגפנ ובש
,םדאה לש תלוכיה לעו ןומא לע םיתתשומ תויהל םיבייח הלא םיסחי
ריבעהל רחוב אוה ותואש ,ומצע לע עדימה לע טולשל ,תוחפל המ תדימב
לש תונוכנב עוגפל לוכי םוסרפמ ששחה ,ףוסבלו .ובוהאל וא ודידיל
תקזחתמ דומלל תונוכנ האיגשו יוסינ ידכ ךות חתפתהלו דומלל םיטרפ
תונולשיכה תא ריתסהל תלוכי ללכ-ךרדב שי םדאלש העידיה ידי לע
האיצי'ל לשב אוה יכ טילחי ומצע םדאהש דע ,הדימלה בלשל םייחרכהה
.'רוביצה לא

הרבחה םג הקוזינ ןובשח לש ופוסב ךא ,ומצע טרפל קזנב הנושארו שארב ,רומאכ ,רבודמ
,ןומא לש םיסחי םייקל תלוכיה תלבגומ הבש הרבח" :ןוזיבג 'פורפ לש הנושלבו ,התוללכב
דודיע הב ןיאש הרבח ;םינושאר תונולשיכ ריתסהל תוריח הב ןיאש הרבח ;הבהאו תוער
."תוחפ תישונאו רתוי הלד הרבח איה הימונוטואל

יתיזחו יחרכה טקילפנוקל ותוא האיבמ ,רקוחה יאנותיעה רקיעבו ,יאנותיעה תדובע יכ רורב
,יושע יאנותיע :רוקיסה ןכותב אטבתהל לוכי טקילפנוקה .רוקיסה יאשומ לש טרפה תענצ םע
רש וא ל"כטמר לש ינפוגה ורשוכב וליפאו ותואירב בצמב רתויב ןיינועמ תויהל ,לשמל
וא גרוריכ םא הלאשב תוחפ-אל ימיטיגל ןיינע ול תויהל לוכי םג .המחלמ תפוקתב ןוחטיב
וא עדימה תגשה ןפואב אטבתמ טקילפנוקה םיתעל .סדייאב הקול ינולפ םייניש אפור
יאנותיעה לשמל יושע ,רצואה רש לש ותותיחש לע עדימ תמאל וא גישהל תנמ לע :ותומיא
ןתטלקה םגו) ויתוחישל הנזאה ,ילוא ,תוברל - ויעגמו ויתועונת רחא דומצ בקעמל קקזיהל
,ותעידי אלל ומוליצו ותבותכתב טוטיח ,(ידיתע הביד טפשמב תויאר וידיב ויהיש תנמ לע
.דיחיה תושרב םג

הבוציע לע קומע םתוח עיבטה תונותיעל תויטרפה ןיב הזה יחרכהה טקילפנוקה ,הארנש יפכ
הדילסה השמיש אסיג-דחמ .ונלצא םגו םלועב ,טרפה תענצל תיטפשמה תוכזה לש התוחתפתהו
הרידגהו השביגש הקיספלו הקיקחל יזכרמ ףונמ םיימיטניא םיאשונ לש תויתרושקת תופישחמ
תא אלמל הלוכי הנניא תונותיעהש ךכב הרכהה ,אסיג-ךדיאמ .הפקיה תאו תויטרפל תוכזה תא
ךכל האיבה ,תויטרפב עוגפל ילבמ תעדל רוביצה לש ותוכז שומימב התוחילשו הדועיי
.הזה שיגרה םוחתב םיידוחיי ןורמת שפוחו דמעמ קקוחמהמ הלביק תרושקתהש

יוצמה ןידה

הקוקח תיטפשמ הנגה ללכ וקינעה אל רשא (הינטירב םג ,לשמל ,ןהב) תונקותמ תונידמ שי
העיגפ לע שינעהל תוכזב תיטפשמה הרכהה תורחא תורואנ תונידמב םג .תויטרפל הרישיו
,העיגפה תא קיספהל וא עונמל וא ,תאזה העיגפה לע יפסכ יוציפ עובתל וא/ו תויטרפב
.תיסחי רחואמ בלשב הלישבה

האמה יהלשב קר תיקוח תוכזכ תויטרפה שבגתהל הלחה ,לבתב הרידאה היטרקומדב ,לשמל ,ךכ
ןוילעה ש"מהיב לש עדונ טפוש ,םימיל) סיידנרב סיאול לש יצולחה םרמאמ תובקעב ,19-ה
תא טרפ לכל חיטבמ טפשמה" יכ הנושארל עבקנ רמאמ ותואב .ןרוו לאומס ורבחו (ינקירמאה
ןייוצ רבכ ."ותלוזל ופשחיי וירציו ויתושגר ,ויתובשחמ המכ דע ,ללכ ךרדב ,עובקל תוכזה
ונניינעל .םייחל תיטפשמה תוכזה ןמ תאזה 'השדח'ה תוכזה תא ורזג ןרווו סיידנרב יכ ליעל
תינרדוחהו החוקפה וניעמ ששחה היה אל ךרדה-ץרופ םרמאמל ירקיעה עינמה יכ ריעהל בושח
ךכו .תע התוא וחרפש 'םינובוהצ'ה קויד רתילו ,תונותיעה יניעמ אקווד אלא ,ןוטלשה לש
:תויטרפל תיקוחה תוכזה 'יאיצממ' דמצ בתכ

הצוח תונותיעה םייטרפה םייחה תענצ לש םישדוקמה תוזוחמל ורדח תויאנותיע תומזוי"
הבחרהב םימסרפתמ לוז םעט קפסל תנמ לע .תוניגהה לש םירורבה תולובגה תא ןוויכ לכב
."םינומויה ירוטב ןימ יסחי לש םירואית

חמצ תוכזה לש יטפשמ ןוגיעב חרוכה יכ ,תויטרפה תנגהל קוחה יחסנמ ונייצ לארשיב םג
ךרוצהו ,דחא דצמ תויטרפב תונותיעה תעיגפ ןכאו ."םיינומהה תרושקתה יעצמא תובחרתה"מ
אישנה תושארב םיחמומה תדעו לש היתויוטבחתה זכרמב ודמע ,ינש דצמ דקפתל הל רשפאל
.קוחה תקיקח לע 1976 רבוטקואב הצילמהש ,ןהכ קחצי ר"ד ,ןוילעה טפשמה תיב לש ישישה
ןיב םיאתמה ןוזיאה תאיצמ איה ןהכ תדעו הב הטבלתהש תירקיעה היעבה" ,םיחסנמה תודעכ
."תועידי םסרפלו ףוסאל תרושקתה יעצמא לש תוכזה ןיבל תויטרפל תוכזה

רשוכו התוריח לע ינלטק םויא תויטרפה לע ןגיש קוחב ,עבטה ךרדב ,ואר תונותיעה יגיצנ
,זאד כ"חהו 'הזה םלועה' ןועובשה ךרוע עיצה ןיפולחל .הקיקחל ודגנתה ךכיפלו ,הדוקפת
ןהכ טפושה תדעו ךא .םיאנותיעה לעו םינותיעה לע לוחי אל ללכב קוחה יכ ,ירנבא ירוא
,ןורקיעב ,תבייח תונותיעה (רקיעב ילואו) םג יכ העבקו ,תאזה העצהה תא שרופמב התחד
.ותרפה לע שנעיהלו ,תויטרפה ךרע תא דבכל

לאומש זאד םיטפשמה רש .תסנכה ןחלוש לע תויטרפה תנגה קוח תעצה החנוה 1980 ץיקב
ענמי אל קוחה יכו ,"רקיע לכ תונותיעב עגפת אל העצהה" יכ םיקקוחמל חיטבה רימת
:ונושלבו ,יטרקומדהו יתרבחה הדועיי תא אלמל תונותיעהמ

לכ ,רוביצ שיא לש תירוביצה ותלועפ לע יניינע רוריב לכ ,תודימה רהוט לע קבאמ לכ"
."תרושקתה יעצמא לש החוקפה םניע ינפב ןיטולחל םיפושח וראשיי הלא

םא - תויטרפב תועיגפ יכ עבוק םנמא קוחה .המייוק ןכא וז החטבה יכ חיכומ ןויסינה
ןנידש) תוילילפ תוריבע םג ןה - עגפנה דצמ המכסה רדעיהב ושענ םאו שממ ןהב שי
יפכ - םלואו .יפסכ יוציפ ןניגב עובתל ןתינש תויחרזא תולווע םגו ,(רסאמ הנש
רטופ הרואכל תויטרפה תנגה קוח ,ערה ןושל רוסיא קוחל דוגינב - ןלהל חכווינש
התשענ הרומאה העיגפה רשאכ תיחרזא וא תילילפ תוירחאמ תונותיעה תא ןיטולחל
.רוביצל ןיינע הב היהו בל םותב

?תויטרפב העיגפ יהמ
אל םג אליממו ,תויטרפ יהמ הצממ חרואב רידגהל ךרד ןיא יכ הסרג ןהכ טפושה תדעו
,תאזכ הרוגס המישר (2 ףיעסב) הרואכל עבוק קוחה .הב תועיגפ לש הרוגס המישר עובקל
העיגפ לש ידמל תורורב תואמגוד המכב תחתפנ המישרה .תיטפוא היילשא המודמכ יהוז ךא
ןיינע לש ומוסרפ :ןיטולחל תויפרומא תורדגה יתש תועיפומ המישרה ףוסב ךא ,תאזכ
יפכ .םייטרפה ויניינע לע העידיב שומישו ,םדא לש םיישיאה וייח תענצל עגונה
ייח" לע םוסרפ קר אל וללה תורדגהב לילכהל ןתינ ,לגס באז ר"ד ןטפשמה קדצב ריעהש
ויתובוח ,ויתוסנכה" לע םג אלא "ויביבחת ,םיינימה ויגהנ ,םדאה לש החפשמהו הבהאה
.םירחא םירבד הברה דועו ,"ויתונובשחו

טעמכ רשא ,תויטרפב תויפיצפס תועיגפ המכ רידגמו הנומ םג קוחל 2 ףיעס ,רומאכ ךא
:ומוסרפ בלשב םאו רמוחה ףוסיא בלשב םא ,יאנותיעה תדובעל העיגנ תויהל היושע ןלוכל

;ודירטהל םילולעה םדא רחא תוקחתה וא שוליב *

דחא םא יכ שיגדהל יואר) היפתתשממ שיא תעידי אלל התטלקה וא החישל תותיצ *
העיגפ ךכב ןיא ,הטלקהל וא תותיצל עדומ - ומצע יאנותיעה תוברל - החישב םיפתתשמה
;(תויטרפב

םג) ומולצת םוסרפ ןכו (םולצתה תא םימסרפמ ןיא םא םג) דיחיה תושרב םדא םוליצ *
עיפומ עגפנה םא העיגפ וז אהת אל ;וליפשהל לולע רבדה םא (םיברה תושרב השענ םא
;יארקאב םולצתב

תמכסה םג הקיפסמ בתכמ לש הרקמב) בתוכה תמכסה ילב ךמסמב שומיש וא הקתעה *
;רתויו םינש 15 ןב ירוטסיה ךרע לעב ךמסמב רבודמ ןכ םא אלא (!ןעמנה

םאה הלאשה תררועתמ ןאכ) חוור םשל ולוק וא ותנומת ,ויוניכ ,םדא םשב שומיש *
'שומיש' יוקיחב תוארל ןתינ םאה ?ותויטרפב העיגפל בשחית םדא לש תומד וא לוק יוקיח
,1995 ביבאב עבקו ,בויחב ךכ לע בישה םילשוריב םולשה טפשמה תיב ?ןקוידב וא לוקב
הקיחש ןקחש תועצמאב - ותומדב שומישה לע פור ינד יאזחה תא תוצפל םינגזמ תרבח לע יכ
;(תמוסרפ רידשתב - התוא

;םדא לש ותואירב בצמ לע םוסרפ *

.דיחיה תושרב םדא תוגהנתה לע םוסרפ *

?תרתומ איה תויטרפב העיגפ יתמ

תוירחאמ ןותיעה תא ןיטולחל תרטופ םוסרפל עגפנה דצמ המכסהש שיגדהלו בושל יואר
עיבמ רוביצ שיא לכ יכ םיסרוגה ףא שי .תשרופמ תויהל תבייח הנניא המכסהה .העיגפל
תענצל ושלפיש ךכל - (ותמזויב האב וזש יאנתב ןבומכ) תירוביצה ותוברועמ םצעב - המכסה
.וייח

:הלא םייתשמ תחא ןותיעה חיכומ םא ,תרתומ איה המכסהב אלש העיגפ םג ,קוחה יפ לע ךא

;ותוא קידצמה ירוביצ ןיינע וב היהו (בזוכ אל - קוחה ןושלב וא) תמא היה םוסרפה
- וא
.םסרפל תיעוצקמ הבוח תמייק התייה

.ערה ןושל רוסיא קוחב ,םייתדבוע םימוסרפ יבגל ,תמייקה וזל המוד הנושארה הנגהה
השילפב רבודמ רשאכ תקדצומו הריבס תיארנ םוסרפב ירוביצ ןיינע חיכוי ןותיעהש השירדה
ירוביצ ןיינע ,ערה ןושל רוסיא לע ןוידב ונטריפש יפכ .םדאה לש םיימיטניאה ויניינעל
ןיינע אלא ,ולש תונלכרהו תונרקסה רצי תא ררועמהו רוביצה תא ןיינעמה רבד לכ ונניא
ודיקפת תא אלמלו ויתויוכז תא שממל תנמ לע ותוא תעדל ימיטיגל סרטניא רוביצל שיש
.תיטרקומדה תכרעמב

םיימיטניאה ויניינע רשאכ ןה ררועתהל יושע רוביצ שיא לש וייח תענצב ירוביצ ןיינע
רשוכב תעגופ ותלחמ ,לשמל) ולש תוירוביצה תויצקנופה יולימ לע םיכילשמ םייטרפהו
הייושע םייטרפה וייחב ותוגהנתה רשאכ ןהו ,(ותדובע תחנזהל םימרוג ויפופאינ ,וטופיש
תדמלמ ותשאב רוביצ שיא תדיגב יכ סורגיש ימ ילוא היהי .רוביצ שיאכ ותונימא לע דמלל
הרידח רישכהל יושע תאזכ השיג ץומיא .יתכלממהו ירוביצה םוחתב םג יטירגטניא רדעיה לע
יכ המודמכ םיכסי ,ךכ ידכ דע תכל קיחרי אלש ימ םג ךא .רוביצ שיא לכ לש תוטימה רדחל
ףיטמ אוה רשא תא םירתוס וללה רשאכ רוביצ שיא לש םייטרפה ויגהונב ירוביצ ןיינע שי
אישנ ,םימיל) קודצ םייח רבעשל םיטפשמה רש ירבדכ .וב םינימאמ וירחוב רשא תא וא ,ול
ןיינע ךכב שי - תורשכ לע רמוש ונניא תיתד הגלפמ לש ןקסע םא" :(תונותיעה תצעומ
."יתד אל ןקסעב אוה רבודמהשכ המצע הדבוע התואב ןיינע ןיא ךא .ירוביצ

עגופה םוסרפב ירוביצה ןיינעה יכ טפשמה תיב סרג ,תואכרעל העיגהש תיטנקיפ השרפב
(ויניע תא הילא אשונ אוהש הרשמה וא) רוביצה שיא לש הרשמה ביטב יולת ,תויטרפב
שויא לע םידקפומה וא) םיילאיצנטופה וירחוב סחייל םייושעש תובישחה תדימבו
הקסע השרפה .הרשמל ותמאתה תא לוקשל םאובב ,תמסרפתמה הדבועל (הרשמ התוא
הליהק לש גיהנמ ,'ילאס-אבב'ה לש ואסיכ תא תשרל דמעומ היהש ,אריצח ובא ךורב ברב
,תיקוחה ותשא תאו תדה תא אריצח ובא שטנ וייחב םדוק בלשב .תוביתנב הזכרמש תיתד
יבתכמ ותושרל לביק 'תושדח' ןותיעה .בל הרימ המשו תרחא השא םע םיימיטניא םירשק רשקו
לתב יזוחמה טפושה .עובשה ףוס ףסומב םמסרפל דמעו ,בלל אריצח-ובא חלשש םיטהול הבהא
הנוהכל ותודמעומ לע ןעשנ וקומינו ותויטרפב העיגפ ןיגב ברה לש ותעיבת תא החד ביבא
שיאה והימ טילחהל םהילע לטומש הלא יכ יוארש ךכב וניה ירוביצה ןיינעה" :תיתדה
חסונמו ,שקבמה לש ותבהא תשרפ לע ועדיי ל"ז ילאס-אבב קידצה לש ואסיכ תא שרייש
לככ .םהילוקיש לע עיפשי הז ףסונ עדימו ןכתיי .ויתונוכת לע ודמלי ויבתכמ
היהת ,הז םר דיקפתל םידמעומה לע רתוי םיבר םינותנ ויהי םיטילחמה ידיבש
."ךכמ חיוורי ךא רוביצהו רתוי הלוקש םתטלחה

,העודי תיגולורטסא .1993 תנשב םיישארה םינברה תריחב ברע השבגתה המוד היצאוטיס
,ואל ריאמ לארשי ,יזנכשאה ישארה ברה תנוהכ לע םידדומתמה דחא יכ הנעט ,ןטס הלילט
ןתינש בחרנה םוסרפה לע ומערתה ברה יברוקמ .תליאב ןולמב תוקפקופמ תועצה הל עיצה
- םג אוהש ,ישאר ברל דמעומ רשאכ :הברדא .תקדצומ הנניא תמוערתה יכ הארנ .היתומשאהל
תוגהנתהב דשחנ ,החפשמה ייח םוחתב ןיד ץרוחה ינברה ןידה תיב ןייד - ודמעמ חוכמ
,רוביצה לע ןיידכ ףכוא אוה התואש הכלהה תסיפת יפ לע החפשמה ייח רהוטב תעגופה
.תקולחמב יונש תויהל המודמכ לוכי ונניא ךכב ירוביצה ןיינעה

אקווד תמסרופמ תוישיא לש םייטרפה היניינעל רשאב קר אל ררועתיש לוכי ירוביצ ןיינע
תשקעתמה תינאצי לשמל - הרבחה ילושב יוצמש ימ לע ימיטניא עדימל רשאב ,םיתעל ,םג אלא
לע התעשב הקבאנ ץראב תונותיעה ,ןכאו .סדייא יפיגנ תאשונ איהש תורמל הקוסיעב ךישמהל
.הפיחב ולעפש הלאכ תוינאצי לע םיטרפ םסרפלו לבקל התוכז

קוחב וננוידב .'בזוכ ונניא' םוסרפה יכ חיכוהל יאנותיעה רומא ,ירוביצה ןיינעל ףסונב
תורבתסה תמרב ,םוסרפה לש תיביטקייבואה ותותימא תחכוה יכ ונחכונ ערה ןושל רוסיא
'ןנצמ טקפא' רוציל הלולעה ,תונותיעל - אושנמ השק ףא םיתעל - השק השירד איה ההובג
וצחל תונותיעה יגיצנש הביסה ,םתסה ןמ ,וז .רוביצל עירכמ ןיינע וב שיש םוסרפ ענמיש
הבוח תמייק רשאכ העיגפל תוירחאמ יביטנרטלא רוטפ תויטרפה תנגה קוחב לילכהל
שרדנ אל הזה הרקמב .םסרפל (תיתרבחו תירסומ - ערה ןושלב ומכ - קר אלו) תיעוצקמ
רוטפ .בל םותב השענ אוהש קר אלא ,םוסרפה תותימא תא חיכוהל יאנותיעה
לש תיעוצקמ הבוח רכותש תווקל דוסי שי ךא ,טפשמה תיבב הכ דע ןחבנ אל הז יביטנרטלא
.םוסרפב ימיטיגל ירוביצ (סרטניא ןבומב) ןיינע םייקש תמיא לכ םסרפל יאנותיע

,תויטרפב העיגפ לע העיבת ינפמ ןסוחמ ירוביצ ןיינע וב שיש םוסרפ :רבד לש וללכ
תא השעש חיכומ ןותיעה רשאכ םג אלא ,ןוכנ אוהש חיכומ ןותיעה רשאכ קר אל
.בל םותב םוסרפה

סרטניא חכוהש עגרמ יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק םינומשה תונש תליחתמ ינורקע םידקתב
תעמשנ םא םג ,םוסרפ ותוא לע שארמ רסואה וצ טפוש איצוי אל ,םוסרפב ירוביצ
תימידקתה הטלחהה .תויטרפב תיקוח יתלב העיגפ בגא גשוה םסרופש רמוחהש הנעט
ןוכמ לש ונולק תא ףשח רדשמה .'קטובלכ' ,היזיוולטב םיינכרצה םיריקחתה רדשמב הקסע
ררבתה .'םירחבנ' קסע יתבל תודועת וקלוח םמויסבש םייביטקייבוא םירקס תושעל רמייתהש
ןוכמהש ילב ,רדשמה ךרוצל םקוהש יביטקיפ קסעל תאזכ הדועת הקפונ םלוה םולשת תרומתש
.התחדנ םתריתע ךא ,תינכתה רודיש תא עונמל צ"גבל ונפ ןוכמה ילעב .ונקנק לע ללכ ההת
,ללכב םיאנותיעה ומכ ,היזיוולטה יבתכ םג יכ ןוכמה םע המיכסה תרופ-ןב םירמ תטפושה
תיאנותיע הבתכ ךרוצל עדימ ףוסיאו יוטיבה שפוח" יכ הנייצו ,תויטרפה תנגה קוחל םיפופכ
יכ השיגדה איה םלוא ;"תויחרזא תולווע עצבל וא תוילילפ תוריבע רובעל רתיה ושוריפ ןיא


ידי לע גשוהש עדימהש החנה ךותמ ונתאצב ,לכ םדוק ,לוקשל ונילע
לע הבושתה םא .ולבקל סרטניא רוביצל שי םולכ ,ןימא אוה םיבישמה
אוה עדימה ןכות םא םוסרפה תא ריתהל שי ,בויחב איה תאזה הלאשה
ומוסרפ תא ללכ ךרדב םיענומ ןיא ,רוביצה תעידיל ואיבהל יוצרש הזכ
.גשוה אוה םהבש םיעצמאה לשב

,תיקוח יתלב רתס תנזאה לש ךרדב תויטרפב העיגפב רבודמ רשאכ יכ םיסרוגה שי
וניזאה :לשמל) תותיצב קהבומ ירוביצ ןיינע היה םא םג הנגה יאנותיעלו ןותיעל ןיא
אוה םא םגו ,(תוישיא האנה תובוט תרומת תויתכלממ תורשמ וחטבוה הבש רש לש החישל
םג אלא תויטרפה תנגה קוח יפ לע קר אל הרוסא רתס תנזאהש םושמ תאז .בל םותב השענ
שומיש לעו תותיצה עוציב לע רוסיאה הזה קוחבו - רתס תונזאה קוח - דחוימ קוח יפ לע
תיבב הערכוה םרט וז היגוס .הנגה תונעט וא םיגירח לכ אלל ,טלחומ אוה ויתוריפב והשלכ
לש תושדחה קסד שארו ,אריפש ןבואר ,'ץרא'ה בתכ רשאכ תילאוטקאל התיה איה .טפשמה
תוריחבב םידמעומה דחאל יאשח תותיצב הגשוהש תטלקל הנזאהב ודשחוה ,לג השמ ,ןותיעה
'ליד' לע יתושדח חווידל סיסב תטלקה השמיש דשחה יפ לע .ביבא-לת תייריע תושארל
יד ,ןירדהמל תיקוח אהת רתס תנזאהש תנמ לע יכ ריכזהלו בושל שי ןאכ .קפקופמ יטילופ
.העוציבל עדומ היהי החישה יפתתשממ דחאש ךכב

:רוקמ
ןוכמ תאצוה ,120-115 'מע ,טפשמה יארב םיכרע לארשיב תונותיעה שפוח
לארשי רקחל םילשורי