תבלוצ תולעב

יבגנ השמ


לש התופתתשהו התוברועמ תדימב עגנש ינורקע חוכיו הוולתנ היינשה תושרה קוח תקיקחל
תדימב דקמתה חוכיווה .היזיוולטב ינשה ץורעב רודישה תונויכזב הבותכה תונותיעה
םדא לש תינטלומיס תולעב ,רומאל ,(cross ownership) תבלוצה תולעבה לש תוימיטיגלה
.דחי םג רדושמ םוידמ לעו ספדומ םוידמ לע תינומלפ הרבח וא ינולפ

ינויזיוולטה םוידמל םוסרפ יבאשמ תיינפה יכ תספדומה תונותיעב םיל"ומה ונעט דחא דצמ
םג לגר תסירד םהל רשפאל ינויח ךכיפלו ,(חוור ינדבוא וא) םידספה םיאנותיעל בסת
דמועה םדאה-חוכ לש יאנותיעה ןויסינה וא) יאנותיעה םנויסינש דוע-המ .שדחה םוידמב
תולעבה ןמ תפקשנה הנכסל רשאב םינועיט ולע דגנמ ךא .דחוימב ךכל םתוא רישכמ (םתושרל
.תעדל רוביצה תוכזל תבלוצה

היזיוולט ץורע לע םגו ספדומ ןותיע לע םג - ןיפיקעב וא ןירשימב - שלוח םדא ובש בצמ
םילימב .בחר רוביצ חלפ לש עדימה תורוקמ לע תידעלב טעמכ הטילש ול תונקהל יושע
עדימה לכ תא םיבאושה םיחרזא לש רכינ רפסמ תויהל יושע הזכ םיניינע-בצמב :תורחא
לכ ומכ .םדא ותוא לש ותעפשהל הנותנה הידממ תוילאוטקאה תוירוביצה תויגוסה לע םהלש
.התחשהל איבהל םילולע וללה הטילשהו חוכה םג ,הטילש לכ ומכ ,חוכ

סרטניא וליפא וא ,ולש ילכלכה סרטניאה יכ טילחמ ינולפ ןותיע לש וילעבש חיננ הבה
(ופוליס - ךכמ עורג וא) םיוסמ עדימ תמלעה םיבייחמ ףאו םיקידצמ ,ובילל בורקה יטילופ
םדקל יביטקפא חרואב לעופ אוהו ,תומיוסמ תודמע וא תרוקיב לש ןתקתשה וא ןתענצה וא
- ספדומ ןותיעב קר טלוש אוה םא .ויאנותיעל םיביתכת תועצמאב רומאה סרטניאה תא
ךרדב ךא ,תחלסנ-יתלבו השק םנמא תעדל ויארוק לש םתוכזב העיגפה - רתויב ץופנה וליפאו
בורלו - םג םהלש עדימה תא םיבאוש םיארוקה לכ טעמכש םושמ ,תילאטאפ הנניא ללכ
תויהל היושע העיגפה ,היזיוולטב רדושמה לע םג טלוש אוה םא ךא .היזיוולטהמ - רקיעב
.תינלטק

היושע הידמה יגוס ינשב דיחי דיגאת וא םדא לש תינטלומיסה הטילשה םצע :תאזמ הריתי
תקתשה ונממ טוחסל וא ודחשל (םילודג םימסרפמ ,לשמל) המצע יבר םימרוג ץירמהלו תותפל
דיחי ל"ומ ותוא דצמ הלועפה ףותיש תגשה ידי-לעש םיעדוי םימרוג םתוא .םתוא ךיבמה עדימ
םושמ ,ותטילשבש ץורעהו ןותיעה ינכרצ לכל עדימה לש תיטמרה המיסח םיחיטבמ םה
ענכיהל ל"ומ ותוא לש יותיפה םג .ףסונ עדימ רוקמ שי םישנא םתואלש םייוכיסה םישולקש
ויארוקמ עדימ םילעי םאש שושחל ל"ומ יושע ללכ ךרדב :רתוי לודג דחושל וא הטיחסל
ורבעי ילוא םהו ,םהיניעב ונותיע תונימא עגפית ,היזיוולטב עדימה תא ועמשי וללהו
םיצורעה ינשמ דחא ירודיש לע םג העפשה וא הטילש ל"ומל שי רשאכ םלוא .הרחתמ ןותיעל
.דואמ שלחנ הזה ששחה ,היזיוולטב םייצראה

תיביטקורטסנוקה תרוקיבב עירכמו יזכרמ דיקפת הבותכה תונותיעל :תפסונ היעב םג הנשי
תונותיעה האלימ ןכא ,רודישה תושרל עגונה לכב .הייוקיל תפישחבו תרדושמה תרושקתה לע
לש תוקוצמלו תונלבוקל הפ ןוחתפ ןתמבו תיטילופ הרוזנצל תונויסינ תפישחב ינויח דיקפת
םאה ךא .םפוגל םירודישה ביט לע תרוקיבב םגו ,תאזה הרוזנצב וקבאנש תושרה יאנותיע
- םירחאו םייטילופ ,םיילכלכ - םיצחל תפישחב המוד דיקפת אלמל םיאנותיעה םילוכי
?הז ץורעב םיפתוש םמצע םה רשאכ ,ירחסמ ץורעב םירודישה יבגל ,הנוב תרוקיבבו

םינייכזה-םידיגאתב ?ירחסמה ץורעה לע תולעבב היפתוש לע תונותיעה תרוקיבל רשאב המו
ושבתשי וא ועגפיי אל םאה .םילודג םיקנבו םיילכלכ םינרסנוק ,עבטה ךרדב ,םיפתוש
חוודלו ,ויפתוש לצא השענה לע ןיע חוקפל ןויכיזב םמע ףתושה ןותיעה לש ונוצרו ותלוכי
?ויארוקל םהיתולווע לע

תונותיעה תוברועמ תא ,ליבגה ל רעצמל וא ,עונמל הרואכל תובייחמ וללה תוביסה לכ
שפוחל תושיגרהו תוביוחמה ,עודיכ ,הב רשא - תירבה תוצראב .רודישה תונויכיזב הבותכה
וילעב לע ,1975 תנשב ,ןיטולחל ורסאו תכל וקיחרה ןכא - רתויב הלודגה איה תונותיעה
הקיקחה דגנ ורתע םיל"ומ המכ .ונותיע ץפומ ובש רוזאב רודיש תנחתב עיקשהל ןותיע לש
ןכש ,םהלש יוטיבה תוריחב םג אלא תיקסעה םתוריחב קר אל תעגופ איה יכ ונעטו תאזה
תבשק ןזוא ואצמ םה .רתאה ילג תועצמאב םהיתופקשה תא עיבהל תוריחה םהמ תללשנ
ךמסו ,םתריתע תא דחא הפ החד ןוטגנישווב ילרדפה ןוילעה טפשמה תיב ךא ,הכומנ האכרעב
לע תולעבב לוציפה" יכ ריהבה לשרמ דוגר'ת טפושה .תבלוצה תולעבה רוסיא לע וידי תא
,תורדושמה תופקשהבו תוינכתב ןוויגה םודיק ידי לע ,ירוביצה סרטניאה תא תרשמ הידמה
רשאכ הזכ ןוויגל תופצל ילאיר הז ןיא תילכלכ המצע לש ןכוסמ זוכיר תעינמ ידי לעו
."תפתושמ תולעבב םינותנ רודיש תנחתו ןותיע

רודישב םינותיע תוברועמ ןיטולחל תרסואה תינוציקה השיגה הליחתכלמ התחדנ לארשיב
ליבגה הליחתכלמו ,תאזה תוברועמבש תויתייעבל עדומ קקוחמה היה תאז םע דחי .ירחסמה
לש ץרמנ 'גניבול'מ האצותכ .דיחי ןויכיזמ 10% לש יברימ רועישל דע םתוברועמ תא
.לשכנ ,49%-ל 'הרקת'ה תא תולעהל ףסונ תונלדתש ןויסינ .24%-ל 'הרקת'ה התלעוה םיל"ומה

.הב הנומטה תילאיצנטופה הנכסה תא בטיה טילבה תבלוצה תולעבה תייגוס ביבס קבאמה םצע
תיקוחה 'הרקת'ה תא תולעהל תסנכהו ןוטלשה תונורדסמב םילודגה םיל"ומה ולעפ רשאכ
ינש וענמנ ,תאזה המגמה דגנ הימדקא ישנא וסייגתה רשאכו ,ינשה ץורעב םתוברועמל
.םהידומעב יוטיב ךכל תתלמ - 'תונורחא תועידי'ו 'בירעמ' - רתויב םיצופנה םינותיעה
קר ץרפנ הקיתשה רשק .ותובישחלו חוכיוול ללכ תעדומ להקה תעד התייה אל ,ךכמ האצותכ
לע רבורג ידרפ בתכה לש הבתכ רדיש ,תבש ליל לש 'ןמוי' רדשמב ,ןושארה ץורעה רשאכ
ץורע לש תורחתמ זא לבס אלש) 'ןמוי'ה לש ידעלב טעמכהו רידאה טקפמיאה ללגב .וז היגוס
הצלאנו ,תוינורקעה היתוכלשהמו היגוסה ןמ םלעתהל הבותכה תונותיעה דוע הלכי אל ,(ףסונ
.התוברועמ תא םיללושל הפ-ןוחתפ הידומעב םג תתל

:רוקמ
ןוכמ תאצוה ,177-179 'מע ,טפשמה יארב םיכרע ,לארשיב תונותיעה שפוח
.לארשי רקחל םילשורי