יוטיבה שפוח יקודיצ

רצינמרק יכדרמ


:יתרבחהו ישיאה רושימב יוטיבה שפוח לש ותובישחל םייסאלק םיקודיצ העברא
תוביצי ןיב ןוזיאלו יטרקומדה ךילהתה תרימשל ,תמאה יוליגל ,ימצע שומימל יעצמא
.יונישל

תוחתונמו תועיפומ הלאה תויסאלקה תוקדצהה .יוטיבה שפוח לש תוקדצהל התע רובעא...
לש ורפסב יוצמ הלא תוקדצהב בושח ןויד) ."םעה לוק" ןידה קספב המישרמ דואמ הרוצב
.(Free Speech: A Philosophical Enquiry ראואש ךירדרפ

תאיצמלו רוריבל יעצמא אלא המצע ינפב הרטמ אל יוטיבה שפוחב האור הנושארה הקדצהה
שפוח לש ,תונויער לש תישפוח הפלחה לש ,ישפוח ןויד לש תרגסמב קרש איה הנעטה .תמאה
ןועיטה .לימו ןוטלימ ידי לע החתופש תיזכרמ הזת וז .תמאה תא רתאל ןתינ ,רקבלו רוקחל
וא תירקש איה יכ םיבשוח ונחנאש ללגב ,התעמשה לע םירסוא ונא רשא העדהש אוה יזכרמה
הב היהיש תויהל לוכי ,התומילשב הנוכנ אל איה םא םגו .הנוכנ תויהל היושע ,תיעטומ
תודדומתהה ,התומילשב תיעטומ איה םא םג .תמא לש ןיערג ,תמאה ןמ קלח ,תמאה ןמ והשמ
.הנוכנה העדה תא ססבלו קזחל היושע המיע

אוה תמאה לש רתויב בוטה ןחבמה" :ורמאב הזה ןויערל יוטיב ןתנ סמלוה ינקירמאה טפושה
לע תססובמ וז הסיפתש רורב ."תונויערה קושב תישפוחה תורחתב לבקתהל הבשחמה לש החוכ
.םינימאמו םיבשוח ונחנאש המל תיטפקס השיגמ תקנויה ,םלועהו םדאה לש תמיוסמ הסיפת

שי םדאל יכ חינמ ,תמא לש ןיערג ליכהל היושע תבזוכ וא תירקש תבשחנה העדש ןויערה
םהש לככ ,תוקזח תונומאבו תועדב םיקיזחמ םישנאש לככ .תונקפסו תוחיתפ לש תקפסמ הדימ
ןמיעו ,תטלחומ תומלעיהל דע ץווכתהל תונקפסהו תוחיתפה תולולע ,ןתונוכנב רתוי םיחוטב
.תרחא הנומא לש וא תדגונ העד לש התקדיצ תורשפאב ריכהל תונוכנה םלעיהל הלולע

היפל סמלוה אטיבש הנומאה ןאכמו .םישנא לש תוילנויצרבו תוחיתפב הנומא אופיא ןאכ שי
הרבחה לש וזה הנומתה .הנוכנה העדה איה תרבוגה העדה תונויערה לש ישפוחה קושב
יתימא דובכ לש סחי לע תססובמ איה .תימיטפואו הפי דואמ הנומת איה תילנויצרהו החותפה
.תיריפמא הניחבמ תססובמ םג הנומתה םא איה הלאשהו .םתלוכיבו םהב ןומאו םישנאל
.תונוכנה תועדה תורבוג בור יפ לע וא דימתש ןוכנ הז ןיא יכ תודוהל שי הז ןיינעלו
ימ אצמנב טעמכ ןיא םויכש תועד ויה םינוש םינמזמ םינמזב ורבגש תועדש דמלמ ןויסינה
םג דמוע תמאה ןיבל יוטיבה שפוח ןיב סחיה לע ןועיטהש רובס ינא .ןתונוכנל ןועטל ןכומש
הנוכנה העדה דימת אל תונויערה לש ישפוחה קושבש ןיבהל קיפסמ םירגוב ונחנא םא
.תרבוג

תפישח ישפוחה ןוידה רשפאמ ויפלו ,רפופ לצא יוצמ הזה ןויערה לש רתוי עונצ חוסינ
תויועט ףושחל) וזה תורשפאהו ,תמאל חרכהבו דימת ליבומ וניא םא םג ,םירקשו תויועט
,םיילנויצר םה םישנאש ןוכנ הז ןיא םא םג יכ ףיסוהל ןתינ ןכל .דואמל דע הבושח (םירקשו
לש ןוחטיבה תא םישנאל ןתונ יוטיבה שפוח ,הז עקר לעו .ךכ בושחל הייטנ םישנאל שי
ןימאהל םג ךירצ התא ,תיטפקס םלוע תסיפת לש עקר לע אקווד .בושח דואמ הזו םירבדה
היה לוכיש תורמל ,רתסנ אל הזש םושמ דמועו םייק הזש ןימאמ התא .םייקכ ,ביציכ והשמב
.תולבוקמה תותימאה לע ךומסל ןתינ אל ,ךירפהלו רותסל תורשפאה תללשנ רשאכ .רתסיהל

ובש בצמ אוה יוטיבה שפוח לש הלבגה ןובשחב אובל היושע םהבש םירקמה דחא ,לשמל ,ךכ
לרטנלו הרתסל ,התיא דדומתהל קפיס ןיאש דע תידימ הכ איה קזנ םורגת תואטבתההש הנכסה
ופקיה ןיבל יוטיבה שפוח לש לנויצרה ןיבש רשקה תא ןאכ םיגדהל ןתינ .הבש הנכסה תא
ןיב ,תססובמ תוינעזג תויואטבתה רוסאל קדצומ היפל העדה .תרחא המגוד איבא .ותלבגהו
.תובזוכו תועטומ תועד ןה תוינעזג תועדש קזח ןוחטיב לע ,רתיה

,לשמל .יוטיבה שפוחל העיבתה תמצוע ןיבל תמאב ןוחטיבה תדימ ןיב ךופה סחי שי ,תיללכ
וניא יוטיבה שפוחל דואמ דרחש ימ םג ,טפשמה תיבב רקש תויודע רוסמל םירסוא רשאכ
םיכירעמ ונחנא יתדבועה םוחתבש םושמ םג ?עודמ .יוטיבה שפוחב שממ לש העיגפ ךכב האור
םוחתל תודבועה םוחתמ םירבוע רשאכ ,תאז תמועל .תמאהמ ךפיהה אוהש והשמ שישו תמא שיש
ןיא ,(םדאה לש דוסיה תויוכזב תורפוכה תויואטבתה ומכ םיגירחל טרפ) ללכ ךרדב ,תופקשהה
תולאשל דחוימב הפי ןוחטיבה רסוחו ,תיעטומ תינולפו הנוכנ איה תינומלא הפקשהש ןוחטיב
.גשומה לש בחרה ןבומב תויטילופה

קר אל תססובמ ,תדחוימ תוכזכ יוטיבה שפוחב תלגודה הפקשהה .בושח לוקיש ףיסוהל שי ךכל
יפלכ הקזחו תרבגומ ,תדחוימ תויטפקס לע רקיעבו םג אלא ,תיללכ הדמעכ תויטפקס לע
- ןוטלשל ןתיל םיצור ונא ןיא ,תונוכנ יתלבו תונוכנ תועד שיש חיננ םא ,היפלו .ןוטלשה
.ןתונוכנ יא וא ןתונוכנ תניחבמ תונושה תועדה תא ןיימל תוכמס - ןוטלש םוש

ןויערב יוטיבה שפוח תא תכרוכ וז הקדצה .יוטיבה שפוחל היינשה הקדצהל התע רובעא
ב"הראב) םיגוה ויהש דע ,קזח הכ אוה יטרקומדה ןויערל יוטיבה שפוח ןיב רשקה .יטרקומדה
יוטיב שפוח :יוטיב שפוח לש םיגוס ינש לש םמויק וסרגש (Alexander Mieklejohn ןיוצי
יוטיב שפוחו ,הב סוגנל ןתינ אלו טעמכש ,דחוימב תנגומ תוכז אוהש ,םייטילופה םימוחתב
.תוסיגנ ינפמ תוניסח לש דחוימ דמעמ אלל ,םירחא םימוחתב

היהתש ךירצ :םיאנת ינש םייקתהל םיכירצ ,ןובירכ שמשל לכוי םעהש ידכ ,וז הסיפת יפל
יאנתה .תונויער לש םגו עדימ לש המירז היהתש ידכ בושח יוטיבה שפוח .היצמרופניא םעל
שפוח .וירחבנ תועצמאב - ןיפיקעב אלא ןירשימב טלוש וניא םעהש הדבועה ןמ עבונ ינשה
לע תרוקיבו חוקיפ ,הרקב ליעפהל יתימאה ןובירה לש תלוכיל ינויח ילכ אוה יוטיבה
.ומצע תא עיבהל יתימאה ןובירל רשפאמה יעצמאה אוה יוטיבה שפוח .ויגיצנ

םינועיטהמ קלח .תעדל תוכזה ןיבל יוטיבה שפוח ןיב דואמ בושח רשק הלוע ליעל רומאה ןמ
םיעמושה וא םיעמושה לש וזמ אלא ,אטבתמה לש ותואר תדוקנמ אל םה יוטיבה שפוח תבוטל
.תרוסמתה וא תרושקתה ןכרצ לש םיילאיצנטופה

הסיפתה יפל .םיטושפ םניא יוטיבה שפוח לש ןויערה ןיבל יטרקומדה ןויערה ןיב םירשקה
ןובירהו ,קוח איה ןובירה לש ותטלחה ,ןובירה אוה םעהש ,רמולכ) היטרקומדה לש תילמרופה
שפוח תא לוטיל טילחהל לוכי בורה ,(ותעד לע וא ותעדב הלועש המ לכ טילחהל לוכי
הנניא וז ,יבויח ךרע הל שיש ןוטלש תרוצ היטרקומדב םיאור םא לבא .טועימהמ יוטיבה
ןויערה ןיבל יוטיבה שפוח לש ןויערה ןיב שיש קזחהו יתימאה רשקה .תילמרופה היטרקומדה
- ינוטלשה ךילהתב םישנאה לש הווש תופתתשה רבדב יטרקומדה ןויערל סחייתמ ,יטרקומדה
וזה תלוכיה לש רוניצה .הזה ךילהתב קלח לוטיל םלוכ לש תלוכיה אלא ,בורה לש חוכה אל
.יוטיבה שפוח אוה

,תירסומה טבמה תדוקנמ .טבמ תודוקנ יתשמ תובישח תעדונ ינוטלשה ךילהתב תופתתשהל
,בורל הארנש אשונב טועימה לע תויצ תופכל בורה לש ותוכז יהמ הלאשה תררועתמ
יהוז .ול דגנתמ אוהש והשמל תייצל טועימה לש תירסומה ותבוח יהמ ;ול דגנתמ טועימהשו
תועבונ ולאה תוכזהו הבוחהש איה וז הלאשל תוענכשמ רתויה תובושתה תחא .השק הלאש
הדלונ תיפוסה האצותהשו ;תיפוסה האצותה לע עיפשהל טועימל התיהש האלמה תלוכיהמ
תא קמנל ,אלמ ןפואב ותדמע תא עיבהל :אלמ ןפואב ףתתשהל היה לוכי טועימה ובש ךילהתמ
.ותעדל תושפנ תושעלו בורה תעדל ותודגנתה

.בורה תעד קר אל אוה יפוסה רצותה ,אלמ יוטיב שפוח לש םיאנתב ,הזכ ךילהת םייקתה םא
תופתתשה לשבו ,טועימה םג ,וב ופתתשה םלוכש ךילהת לש יפוס רצות אוה יפוסה רצותה
הערכהל םג ,הערכהל תייצל ,תוניגהה ןורקע חוכמ ,תירסומ הבוח טועימה לע הלח ךילהתב
,תוכופה תורצויה ויה ול הטלחה ידגנתממ תויצ עבות היה טועימהש םשכ .ותעד תא תדגונה
.ומצעמ תויצ עובתל וילע ךכ

רשפאל תבייח ,ירסומ סיסב תלעב היהת הקוחל תייצל טועימה יפלכ התעיבתש הצורה הרבח
הניא וזה תינויערה המחלמהו :ותעד לע םחליהל רתויב יתימאהו אלמה ןפואב טועימל
תעד תויהל הלוכי םויה לש טועימה תעדו ;קוספ ףוס ונניא קוח ,בורה תערכהב תמייתסמ
וא ונל תייצל :םייתשהמ תחאב רוחבל ול םינתונ ונירה" :"ןוטירק"ב סטרקוס ירבדכ ,בורה
."ונב רוזחנש ךכ ידיל ונאיבהל

,תיטילופ-ויצוס טבמ תדוקנמ בורה תוטלחהל טועימה תויצ לש הלאש התואל תשגל ןתינ
םאש איה הנעטה ,תייצל םישנא איבהל ןתינ דציכ הלאשל סחייתמה יריפמא-יתדבועה רושימב
תיפכנ ובש בצמב רשאמ רתוי ,תייצל הייטנ ול היהת ,ךילהתב ףתתשהל לוכיו יאכז טועימה
.תרחא העדב ענכשל ,רבדב קבאיהל תורשפא ול הנתינש ילב ,תיגיגכ רה בורה תעד וילע

איה יתכרעה .ינוטלשה ךילהתב תופתתשהכ היטרקומדה תסיפת לש הזה אשונב הרעה דועו
תוחתפתהמ איה ,תילארשיה היטרקומדל םג ,היטרקומד לכל ,היטרקומדל הלודגה הנכסהש
לש תופתושה תשוחת ןדבואב אטבתמה ,יטרקומדה ןוטלשה ןיבל םישנאה ןיב רוכינ לש ךילהת
ךרדב אוה ןוטלשל םסחיו ,םיגיצנה לש היטרקומדב םיטלוש םניא םיחרזאה :ןוטלשב םיחרזאה
,ילילש ףא םיתעלו ,בהלתמ יתלב סחיל ךרדה הרצק ןאכמ .גייתסמו יתרוקיב ,רכנתמ ,רק ללכ
.ןוטלש תטישכ היטרקומדה יפלכ

ושפנ לע דומעל םעפ ךרטצי יטרקומד ןוטלש םאש םושמ ,היטרקומדל הנכס ךכב האור ינא
םישנא םא קפס .ונעמל םחליהל םינכומ ויהיש םישנא סייגל ךרטצי אוה ,ושפנ ישקבמ ינפמ
.היטרקומדה לע םחליהל םינכומ ויהי םדוק יתראיתש יפכ איה םתשיגש

ריבסהל בושח .יבויח ךרעכ ינוטלשה ךילהתב תופתתשההו יוטיבה שפוח תא שיגדהל בושח ןכל
הרוקש המ לע עיפשהל םהלש ןויסינה לש תובישחה תא תינוטלשה תכרעמל ץוחמ םהש םישנאל
שי לארשיב םישנאל .ב"ויכו םהל באוכש אשונב םישנא לש תונגראתהב ,תכרעמל בתכמב -
ונל שי .תססובמ יתלב השוחת וז - יתכרעהל .םירזוע םניא הלאה םירבדהש השוחת םימעפל
םא ,םינגראתמ םה םא ,םהל בושח הז םא - הרושה ןמ םיחרזאה לש תלוכיה רבדב רסח תכרעה
.יוטיבה שפוח תועצמאב עיפשהל .עיפשהל - םילעופ םה

.תונותיעה שפוחל תדחוימ תוסחייתה תשקבתמ ,היטרקומדל יוטיבה שפוח ןיב סחיה לש רשקהב
תונותיעה שפוח .תיעיברה תושרכ ,ןוטלשה לש תיעיברה עורזכ תונותיעה תא םיראתמה שי
עיפשהל ינוטלשה ךילהתב קלח םילטונ םניאש םישנא לש ,הדיחיה ילוא ,תישעמה ךרדה אוה
ילכהו ,להק תעד סויגל ישעמה דיחיה רישכמה םג איה תונותיעה .תינוטלשה היישעה לע
קיזחמ תמאב והשימ םא .םיצורו םישיגרמ ,םיבשוח םישנאהש תא ףטוש ןפואב אטבמה ירקיעה
תישפוח תונותיע לש התובישחב זירפהל רשפא יא ,ןוטלש לכל תונדשחב תסחייתמש השיגב
.ןוטלשה לע תרוקיב ילככ

ונניא ויפל יוטיבה שפוחש ךכב ,םימדוקה םימוחתה ינשמ לדבנ יוטיבה שפוח לש אבה םוחתה
ןידה קספב הזה ןויערה תא אטיב טנרגא טפושה .המצע ינפב הרטמ אלא ,הרטמ תגשהל יעצמא
ןתונ אוהש הנגהב םג ץוענ ןורקיעה לש ותובישח םלואו" :רמא אוה ."םעה לוק" תשרפב
אלמ יוטיב תתל ,םדא אוה רשאב ,םדא לכ לש וניינעל ונייהד ,קהבומ יטרפ סרטניאל
תא איבהל ;ובש ינאה תא ,ירשפאה לובגה דע ,חתפלו חפטל :תוישיאה ויתולוגסלו ויתונוכתל
ידכ ,ובילב רשא תא דיגהל - רוציקב ;וליבשב ינויחכ ובשוח אוהש אשונ לכ לע ותעד
.(878 'מע 'ז ד"פ םינפה רש .נ "םעה לוק" 73/53 צ"גב) ."ויניעב םייאדכ ואריי םייחהש

םידדצה תא שיגדהל הייטנה לשב ,תעדה תא וילע םינתונ דימת אלש ,בושחו יזכרמ טביה והז
ףקיהה תבחרהל חתפ חתופ הז טביה .יוטיבה שפוח לש םייתרבח ללכהו םיירוביצה ,םייללכה
,םימדוקה םילוקישה לש טבמ תדוקנמ םהילע םילכתסמ םאש םימוחתל םג יוטיבה שפוח לש
םג ,ומצע תא עיבהל םדאה לש שפוחל יתנווכ .םהילע לח יוטיבה שפוחש רורב ךכ לכ הז ןיא
םניאש םיניינעב ומצע תא עיבהל םדאה לש שפוחל ;ולש 'תמאה' וזש םושמ ,העוט אוהשכ
הניאש הרוצב םלוע לש ומורב םיניינעב ומצע תא עיבהל םדאה לש שפוחלו ,םלוע לש ומורב
ילואש ,האחמ וא סעכ תקעצב תאטבתמ ולש 'המורת'ה .סעוכ םדאה .היגוסה ןובילל תמרות
טרסה ןמ תודלי ןורכז ימע אשונ ינא .ובל ירמ תא תאטבמ לבא ,ןוידה תא ללכ תמדקמ הניא
לשכנ םהלש דרמהש םישנא לש הנומת איהו ,יתעדותב התרחנש תחא הנומת ,"הטאפאז-הוויו"
םיחקולו ,תונקזו םינקז ,םש םיבשוי םהו ,דובא לכה ,ןיציקה לכ ולכ ;הארונ הקוצמב םהו
ןכש ,יוטיב הז םג לבא .יתימא שער השע אל וליפא הז .ןבאב ןבא םיככחמו םינבא יקולח
אוה הז ןיעמ יוטיב .הרימא םילמסמה םירחא םיטקא םג אלא םירמואש םירבד קר וניא יוטיב
.רומח לווע לש השעמ איה וב העיגפ וא ותלילשו ,םדאל הבר תובישח לעב

לש תמיוסמ הסיפת םיחינמ - םדאה יבגל ולש תובישחהו יוטיבה שפוח לע םירבדמשכ םג
'םיבוטה םייחה' .'םיבוטה םייחה' לש תמיוסמ הסיפתו ;יטילופ-יתרבח רוציכ םדאה :םדאה
םייח םירוצי ןיבל םדאה ןיב לידבמה הז ,ישונאה לאיצנטופה שומימ לש ילטוטסיראה ןבומב
,םירחא ינזואב אטבתהל :ולש םידדצה ינש לע יוטיבל תדחוימ תובישח שי ךכ םשלו .םירחא
שפוח ןיבש רשקלו ,העדהו ןופצמה שפוח לש אשונל םיעיגמ ונחנא ןאכ .םהל בישקהלו
לע תילסרבינוא טעמכ המכסה שי ןכש ,בושח רשק והז .העדהו ןופצמה שפוחל יוטיבה
לדבהב ,העדהו ןופצמה שפוחש :ךכל רבעמ ףאו ;העדהו ןופצמה שפוח לש תובישחהו תויזכרמה
ותעד ןכש ,ןוטלשה תוברעתה ינפמ ןיסחו לבגומ יתלב ,טלחומ שפוח אוה ,תורחא תויוריחמ
רורבו .הב לגר תסירד דחא ףאל ןיאו ,ותונוביר םוחת ,ולש הכלממה םה םדאה לש ונופצמו
,ןכותב אלמתיש ידכ ,הזה שפוחה זא תועד שבגל שפוחה לע תיניצר הרוצב םירבדמ םאש
חסנל ותלוכיב אלא ,ומצע ןיבל וניב ןויער תולעהל םדא לש תלוכיב אל הבר הדימב הנתומ
.ויתודוא לע םמיע ןיידתהלו םירחא ינזואב ותוא

שפוח לע ןוסרמא לש ותנשמב עיפומ ,םדוק וילע יתזמר רבכש ,יוטיבה שפוחל יעיבר םעט
,חוכ לש ךרדב אלו עונכש לש ךרדב םייוניש רשפאמ יוטיבה שפוחש ךכל יתנווכ .יוטיבה
ורבשייש ילב יוניש רשפאמ ,הפיחס אלו הנותמ המירז לש ךרדב תוחתפתה רשפאמ אוה ןכלו
ףידע יכ איה ןאכ דוסיה תחנה .יוניש ןיבל תוביצי ןיב ןוזיא רשפאמ רמולכ ,תישארב ירדס
ידיסח תא עמוש ינאשכ .תינחוכה ךרדב אלו ינויער ןוחצינ לש ךרדב ושעיי םירבדש
ןיא םימעפל .םיניבמ םניא םה הזה רבדה תאש השגרה םימעפל יל שי ,תמחולה היטרקומדה
ילע תולבוקמ אל לבא .היטרקומדה לש השפנ לע ןגהל ידכ ,תויפ םותסלמ סונמ ןיאו הרירב
ישפוחה קושב היטרקומדה לש השפנ לע ןגהל ףידעש ןבומ .םימעפל תועמשנש ברקה תולהצמ
ךותמ השעיי רבדהש יוארה ןמ ,תויפ םותסל םיצלאנו תאז תושעל ןתינ אל םא ;תונויערה לש
היישעב אלו ,םוריח תעשב ,הרירב תילדב טקננה ,ןפוד אצויו גירח דעצב רבודמש הנבה
.שפנ תוממורתה ךותמ הילא םישגינש

:רוקמ
חרזאה תויוכזל הדוגאה ,לארשיב םדאה תויוכז ...לדבה ילב ,"יוטיבה שפוח"
.56-48 'מע ,1988 ,ביבא לת ,םינדיע תאצוהו לארשיב