תעדל תוכזה לומל תויטרפל תוכזה

לגס באז


אובמ .א
"דדובה יא"ה תשיג
.1
"תירוביצה ןיע"ה תשיג
.2
םיסרטניאה ןוזיא תשיג
.3
תעדל תוכזה לומל תויטרפה תנגה .ב
תויטרפה תנגה קוח תקיקחל עקרה .ג
םיינורקע םירדסהו תויזכרמ תומגמ - תויטרפה תנגה קוח .ד
תויטרפה תנגה קוח יארב תעדל תוכזה .ה
עדימ ףוסיא יכרד תלבגה .1
עדימ לש ומוסרפ תלבגה .2
קוחה חוכמ תעדל תוכזה תנגה .3
תועצהו תונקסמ :תעדל תוכזהו תויטרפל תוכזה .ו
תילילפ הריבע תויטרפב העיגפה תויה רבדב העיבקה יוניש .1
קוחל (4)2 ףיעס תלוחת םוצמצ .2
תונשרפ יכרד .3
העיבתה תליע דוסיכ הנגהה .4

אובמ .א
.(1)םירחא ידי-לע וייח תעניצב דרטומ תויהל אלש דיחיה סרטניא תא תמלגמ תויטרפל תוכזה
ףא התיהו ,השדח הניא הב הרכהה .(2)ותויטרפ תרימשל טרפה תעיבתל ועצוה תונוש תורדגה
,וניע ינפמ הנגהל דיחיה יוארש ןיבהל ליכשה רשא ,םימודק םימיב ,ירבעה טפשמה לש ותלחנ
תאזו - טרפה תעניצל רודחל ללכה תלוכי הרבגש לככ .(3)רוביצה לש ותונינעתהו ונזוא
תרושקת-ילכ לש םחותיפבו םיבשחמ תועצמאב עדימ זוכירב ,םיללכושמ םייגולונכט םיעצמאב
.(4)תויטרפל תוכזה לש התנגהב ךרוצה רבג ךכ - םיינרדומ


וניה ,תרכומ תוכזכ תויטרפל סרטניאב תיטפשמ הרכה תועצמאב ,הרומאה הנגהה ףקיה
שרודה הזכ ,םירחא םיסרטניאב תובשחתהב יולת הנגהה ףקיה .תיתרבח הפקשה לש היצקנופ
תעדל רוביצה סרטניאב רקיעבו ,העישפ תעינמו רוביצה ןוחטב לע הרימש ןעמל עדימ זוכיר
ךרוצ שי .(5)וילע הכלשה שי םהירבדלו םהישעמלש ,םירחא םיטרפ ידי-לע רמאנו השענש תא
שולש תוירשפא וז הלאשבו ,ללכל טרפה ןיבש לובגה וק תא הוותתש תיכרע דוסי תשיגב
:תוידוסי תושיג

"דדובה יא"ה תשיג .1
המלש הדימ לע רומשל הניה האלמה ותוכז .ומצעל "דדוב יא" וניה םדא לכ וז השיג יפ-לע
ןיעמ םייוסח ויהי ,"יטרפ" יפוא ילעב םהש ,וינינע לכש ךכ ,תוימיטניאו תוינומלא לש
ןעמל םייטרפה וינינעב ונינק םדאמ ללשיי םהב םירקמ ויהי אל וז השיג יפ-לע .רוביצה
,תרושקתה ילכל .תטלחומ הנגהל יוארה ךרעכ בשחית תויטרפה .רוביצה תבוטבש תורטמ
.םדא לש וייח תעניצל עגונה עדימ םסרפל תוכז לכ אהת אל ,ונרשקהב
ןיב תמייקה תידדהה תולתה תדיממו הרבחב יח םדא תויה תדבוע םצעמ םלעתת וזכ השיג
םלעתתו ,תיטלחהו הרורב הרדגהל ןתינ "יטרפ" ןינע חנומהש החנהמ אצת איה .הרבחה ידיחי
תולעבכ ,ןהינפ לע קר ,תוארנה ןהשלכ תודבוע לש ןתפישחב "ירוביצ סרטניא" לש ומויקמ
לע הלבקתה אל וזכ השיג .םיישיאה םייחה תעניצל ,הרואכל ,תועגונ ןתויהב "יטרפ" יפוא
ומויקב ,הנגהב יואר ךרעכ תויטרפה תעיבק רחאל םג ,וריכה רשא ,טפשמה תוטיש לש ןתעד
.(6)םוסרפ ידי-לע תויטרפב העיגפ קידצהל לוכיש ,"ירוביצ סרטניא" לש
לוהינל תוימיטניאו תוינומלא לש הדימל יאכז םדא לכש הדבועב ריכהל ברסת וזכ השיג
ןיגב הליבגהל ןיאו ,תעדל רוביצה לש ותוכז דימת תמייק ,היפל .עירפמ ןיאב וייח תוחרוא
לע תופצל יאשרה "לודג חא" לש דמעמ תרושקתה ילכל תתל הלולע וזכ השיג .תויטרפל תוכזה
.וב תעגונה הדבוע לכ לע חוודלו דיחיה תוחרוא
וב בצמ רצונ רשאכ תמייק ,תויטרפל תוכזב ץוענה בושחה ךרעה ןמ תמלעתמה ,וזכ השיג
וזכ השיג .תרושקתה ילכ לש תירשפאה הערה םתעיגפ ינפמ טרפה לע ללכ ןגמ ונניא קוחה
,תויטרפל תיללכ תוכז עובקל אלש הצילמה ,םש המקוהש ,רגני תדעו .הילגנא לש התלחנ הניה
ילכב םימוסרפ ידי-לע ותויטרפב העיגפ ינפמ ןגומ-יתלב ראשי טרפהש הדבועה תרכה ךות
העיגפ "ירוביצה סרטניא"ה קידצמ יתמ עובקל ישוקב היה הדעווה תשיג םעט .תרושקתה
.(7)םש "תונותיע תצעומ" לש המויק תדבועו ,תויטרפב
לע תוכמתסהה .תויטרפל תוכזל הנגה ןתמב ךרוצהמ ,היואר-יתלב ,תומלעתה הב שי וזכ השיג
וזכ תוכמתסהב .(8)המצע הילגנאב תרוקיבל התכז עגפנה תא תוצפל ותלוכיב ןיאש ףוג
תנגה תדקפה לע םיססבתמו ,"תנמשה לע רומשל לותחל" םירשפאמ וב בצמ ,השעמל ,םייקתמ
ילכ תא עיתרהל וחוכב שי םא קפסשו ,קוחב ןגועמ ונניאש ,ירטנולוו ףוג ידיב תויטרפה
.(9)ןהכ תדעו ידי-לע וזכ השיג התחדנ ,ונתעדל ,קדצב .תרושקתה

םיסרטניאה ןוזיא תשיג .3
תיבב השבגתנש יפכ ,הרבחה תפקשה תא אטבמה ,קקוחמהש הניה וז השיג לש התועמשמ
תכרעמ רצוי קקוחמה .םישגנתמ םיסרטניא ןיב ןוזיא המיע שיש קוח תארוה עבוק ,םיקקוחמה
לש ותוכז ןיבל תויטרפל םדא לש ותוכז ןיב ןוזיא גיצהל תשקבמה ,תוארוה לש תבלושמ
היולת ךכל רבעמ רשאכ ,קקוחמה לש אצומה תדוקנ הניה ןוזיאב ךרוצה םצע .תעדל רוביצה
תפדעהל ףכה הטונ תירבה-תוצראב .רחא וא הז קוח לש תויפיצפס תוארוהב ןוזיאה תדימ
סרטניאה תא ףידעהל איה היטנה יכ הארנ תפרצב .(10)תעדל רוביצה תוכזבש סרטניא
.(11)תויטרפל תוכזב םולגה
תיתרבח המכסומ לש הדלות ,ןכא ,וניה (12)(קוחה :ןלהל) 1981 -א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח
הרידח ינפמ הנגהל רבעמ םג ןגומ תויהלו "החונמב בזעיהל" טרפה יאכז היפל ,השבגתנש
,םדא לש ותויטרפ תרפהל תושדח םיכרד םע דדומתה ילארשיה קקוחמה .דיחיה תושרל תיזיפ
תאז המישר תרטמ .הז רשקהב םיררועתמה םינושה םיסרטניאה ןיב ןוזיא לש וז הניה ותשיגו
רוביצה תוכזו תויטרפה תוכז תושגנתמ רשאכ קוחב יוצמה םיסרטניאה ןוזיא תא ריהבהל איה
תוארוהל תירשפאה תונשרפה תא ,וז היגוסב קוחה לש וכרד תא ריאהל שקבנ .(13)תעדל
.(14)ונתעדל היוצרה השיגה תאו ,קקוחמה

תעדל תוכזה לומל תויטרפה תנגה .ב
.עירפמ ןיאב וייח תוחרוא לוהינלו ,תוימיטניאו תוינומלא לש הדימל יאכז םדא לכש רורב
עדימ הזיא טילחהל םדא לש הערכהה שפוח תא הבוחב לולכת םא קר תיתועמשמ אהת וז תוכז
אשונ לש קהבומ יטרפ סרטניא הבוחב םלגת וזכ תוכז .רוביצה יניעמ רתסנ אהי ויתודוא
םדא לש םייטרפה וינינע .טרפה םוחתל הרבחה לש התרידח ינפמ ובש "ינא"ה לע ןגהל תוכזה
.ולש ושוכרב השעיי המ עובקל תוכזה ולו ,םדא ותוא לש ונינקכ ,תומייוסמ תוניחבמ ,םהומכ
ירוביצ סרטניא םג תויטרפל תוכזה תתרשמ ,קהבומ יטרפ סרטניאב ונל ןינע ,הרואכל ,יכ םא
קר רשפאתיש רבד ,הרבחב ודיקפת תא תואיכ אלמל לכוי טרפהש אוה יתרבח סרטניא .בושח
דצב .(15)הרבחה לש הצחלמ תמיוסמ תוררחתשה ךות ויתולוגס תא חתפל ול ןתניי םא
רוביצה תוכז ונינעש ירוביצה סרטניאה דמוע תויטרפל תוכזה דוסיבש יטרפה סרטניאה
תויהב ,הללכב הרבחל ינויח תויהל לוכי הרבחב םיטרפ לש םהישעמ תודוא עדימ .תעדל
.(16)הזב הז םייולתו הזמ הז םיעפשומ םדא-ינב
ןיבל הזמ תויטרפל תוכזה ןיב םיאתמה ןוזיאה תאיצמ לש וז הניה השקהו תיזכרמה הלאשה
םג ,ירוביצה סרטניאה לע ףסונ ,םולג הנורחאה תוכזב .הזמ עדימ תלבקל רוביצה תוכז
וינפב שרפיי םא קר וביבס שחרתמה יבגל ותעד בצעל לוכי טרפה .יטרפ יפוא לעב סרטניא
,ללשיי רחא ותואמ .רחא לש םייטרפה וינינע לע עדימ ליכי יכ יואר םיתעלש ,ןווגמ עדימ
תרשל ידכ ןינק לש םירחא םיגוס םיללשנש םשכ הז אהי ךא ,םייטרפה וינינעב ונינק ,םנמא
.רוביצה תבוטבש םינינע
.הבותכה תונותיעה לש הימיכ וימי תעדל רוביצה תוכז ןיבל תויטרפל תוכזה ןיב תומיעה
רודחל הרשע-עשתה האמה לש תירבה-תוצראב תונותיעה הלחה תעדל רוביצה תוכז םשב
אשונ ושמיש רשא הלא לש םיימיטניאה םהייח תוחרוא תודוא םימוסרפ ידי-לע ,טרפה תעניצל
.הדוח לע ,ןניקסע אק ,הלאשה תא הדימעהש איה וז הרידח .תירוביצ תונינעתהל
איבהש ,(17)1890 תנשב ןוטסובב בתכנש ,Brandeis -ו Warren לש יסאלקה םרמאמ דקומב
_ה תנגהל השירדה תדמוע ,(18)תויטרפה תרימשב ךרוצה רבדב תוררועתהל
citsemod dna
fo sdnuob suoivbo eht noitcerid yreve ni gnippetsrevo si sserp ehT ...efil
sexual fo sliated eht etsat tneirurp a yfsitas oT ...ycneced fo dna yteirporp
relations are spread broadcast in the columns of the daily papers."(19)
.םינשה םע הרבגתהו הכל ,ללכל ןינע הב שיש הדימב הב ,טרפה ייח תפישח לש המגמה
ילכ .היזיוולטהו וידרה ופסונ תונותיעה לא .ובחרתהו וכלה םיינומהה תרושקתה יעצמא
תדובעב ,רתויו רתוי ,םיקסוע ולחה אלא ,יולג עדימ לש ומוסרפב דוע וקפתסה אל תרושקתה
.הרבחה לע הכלשה תולעב ,תוילילש תועפות ףושחל ודעונש תודחוימ תוריקחבו עדימ ףוסיא
.(20)תרושקתה ילכ תלועפ לש יתועמשמ קלחל התיה תיאנותיעה הריקחה תדובע
תירחסמ תורחתל המרג ,תויטרפ םיידיב ,הרקיעב ,תזכורמ הבותכה תונותיעה תויה תדבוע
הטונה עדימ םג תעדל ןינועמ רוביצהש החנהב טרפה תעניצל השילפב םג האטבתהש הפירח
תרפה תמירגב יזכרמ םרוגכ םיבשחנ תרושקתה ילכש ערא ךכ .ישיא יפוא לעב תויהל
.(21)תויטרפה
יוארה "ישיא םחתימ" עובקל השק טרפה םוחתל תרושקתה ילכ לש וז השילפב םמוקמה לכ םע
.(22)הרבחב יח םדאה תויה לשב ומלשל שיש ריחמהמ קלחכ תבשחנ וז השילפ ןכש ,הנגהל
,תויטרפב ועגפ וליפאש ,תוישרפ לש ןתפישחב תרושקתה ילכ לש םקלחמ םלעתהל םג אהי השק
ברה ישוקה ףסותנ הלא לכ לע .(23)ללכה תבוטבש םיסרטניא לשב ןמסרפל היה יואר
דעונ אל תויטרפל תוכזה דוסיבש סרטניאה .(24)"ירוביצ"כ םאו "יטרפ"כ םא ןינע םוחיתבש
רצונ ירוביצ ןינעב עגונכ ,וינפ לע ,םוסרפה הארנ רשאכ .קהבומ ירוביצ ןינע םוסרפ עונמל
.יטרפ יפוא לע ןינעב רבודמהש רבוסש ימ אצמנ וליפא ,"תויטרפה" לע ןגהל ישוק
שפוחל תשרשומה תוכזה םע תתמעתמ ותעניצל טרפה תוכז המצע האצמ ,רבד לש ורקיעב
ךכ לע קולחל השק םלוא ,יוטיבה שפוח לש תחא הרוצ אלא וניא תונותיעה שפוח .יוטיבה
.(25)ומויק תותימאו ופקיה םינחבנ וב יזכרמה םוחתה והזש
דוע ןיא יכ המודש דע תויטרקומדה תוצראב תשרשומ הכ הזיחא ול הנק יוטיבה שפוח
תיב תקיספב רכוה אוה םלוא ,קקוחמה תרכהל הכז םרט לארשי תנידמב .ךכ לע םילמ תיחשהל
תרשמכ הארנ אוה .יטרקומדה ךילהתה םע ץימא רשק רושקה ןורקיע אטבמכ ןוילעה טפשמה
יטרפ סרטניאל הנגה ןתונכ םג אלא ,תמאה רורב לש הז אוהו ,יללכ-ירוביצ סרטניא קר אל
ויתולוגסלו ויתונוכתל אלמ יוטיב תתל ,םדא אוה רשאב ,םדא לכ לש ונינע אוהו ,קהבומ
.(26)תוישיאה
שחרתמה לע עדימ תלבקל ותורח השורפש ,תעדל חרזאה לש ותוכז םע בלוש יוטיבה שפוח
קקוחמה ידי-לע תוכזכ רכוה אל תעדל סרטניאה .עדימ תצפהב םנינעש הלא יפמ וביבס
לש הייפואמ תעבונכ התארנש ,טפשמה תיב תקיספב תורחכ הרכהל הכז אוה םלוא ,ילארשיה
.(27)שפוח תרחושה ,תיטרקומד הנידמכ ונתנידמ
תרושקתה ילכב הרכהב התוול וציפהלו עדימ לבקל חרזאה תורחבו יוטיבה שפוחב הרכהה
)"םעה לוק" ןינעמ רורבב הלוע ךכ .תורומאה תויורחה לש ,דיחי אל םג םא ,בושח אטבמכ
ןינעב .(יעונלוק תושדח ןמוי יבגל) (29)לארשיב הטרסה ינפלוא ןינעמו ,(ןותיע יבגל) (28
תורכזנה תויורחה תמשגהל רוביצה לש ויחילשש ךכ לע ןוילעה טפשמה תיב דמע (30)סנוי
םייורקה ,תרושקתה ילכ תועצמאב ותצפהבו עדימ ףוסיאב םקוסיעש םישנא םתוא" םה
ילכ לש "דחוימ דמעמ"ב ריכמ וניא ילארשיה ןידהש רורב תאז םע .(31)"'םיאנותיע'
תורמל .ןידה תנגהמ הנהיי אל חרזא םתסש םוקמ םהילע ןגהל ידכ וב אהיש ,תרושקתה
,ערה ןושל םוסרפ ןינעל םדא לכ ןידכ םניד ירה ,תועד בוציעבו עדימ תאבהב םקוסיעש
.(32)לשמל
קקוחמה םצמצי םא .תלבגומ הניה תעדל תוכזה לעו יוטיבה שפוח לע טפשמה יתב תנגה
גהני ,קפס םושל םוקמ ריתמ וניאש ,שרופמ הקיקח רבדב ,דוסיה תויורח ראשכ ,הלא תויורח
תרכה תובישח .(33)םירומאה תונורקעה םע דחא הנקב הלוע וניא וליפא ,ויפל טפשמה תיב
,ךכ .םישורפ רפסמב ליבגמ הקיקח השעמ שרפל ןתינ תע המק דוסיה תויורחב טפשמה תיב
תיב ףידעה ,תונוש םיכרדב קוחה תא שרפל היה ןתינו ,הלא תויורח קוחב ולבגוה רשאכ
ץיפהל תורחהו יוטיבה שפוח דוסיבש םיסרטניאל בר לקשמ קנעוי ויפל שורפה תא טפשמה
ינפ-לע הפדעוה תעדל תוכזה .(34)רוביצה םולש תרימש ינפ-לע ףדעוה יוטיבה שפוח .עדימ
העיגפ תעינמו קוחה םויק דדועל ותרטמש רוביצה ןיעמ ינוטלש השעמ תרתסהבש סרטניאה
תיב ילגרל רנכ עדימה תלבק תורחו יוטיבה שפוח ודמעוה הלא םירקמב .(35)"בוטה םעט"ב
.תינשרפה ותדובעב טפשמה
הבורקה ,בוטה ומשב עגפיהל אלש טרפה תוכז םע יוטיבה שפוח שגנתה רשאכ ,תאז תמועל
קקוחמה .(36)תורחה ינפ-לע תוכזה תא תיטפשמה תונשרפה הפידעה ,תויטרפל תוכזל
תא ןגיעש ילבמ ,(37)דחוימ הקיקח רבדב םדא לש בוטה ומש תנגהל ורבד רמא ילארשיה
תוכזה לע התנגה שורפל תסנכה האב רשאכ .יאמצע הקיקח רבדב עדימהו יוטיבה תויורח
עגונה דחוימ הקיקח רבדב הרכהל וכז םרט תורומאה תויורחהש העשב רבדה השענ תויטרפל
.(38)ןהל
דמעמ תלעב תוכזכ הקוחה תוארוהב תונותיעהו יוטיבה שפוח ןגוע הב ,תירבה-תוצראב
תוכזה תא לקנב הפידעמ הניאש השיג לש הבוציע לע וז הדבוע העיפשמ ,(39)דחוימ
ינפב םש טפשמה יתב םיבצינ ןיידע תאז םע דחיש אלא .תעדל רוביצה תוכז ינפ-לע תויטרפל
שפוחב הרכהה הענמ הילגנאב .(40)םישגנתמה םיסרטניאה-+ ןיב יוארה ןוזיאה תלאש
רורב ללכ לש וחוסינב ישוקה .תויטרפל תיללכ תוכז לש התריצי תא עדימה תמירזו יוטיבה
רגני תדעו תא עינה תויטרפב עגופה םוסרפ "ירוביצה סרטניא"ה קידצמ יתמיא הלאשב
התשיג תאצותש ךכל הרע התיה הדעווה .תויטרפל תוכז לש התקיקח לע ץילמהל אלש תילגנאה
אל דוע לכ ,תרושקתה-ילכב םימוסרפ ידי-לע ותויטרפל הרידח ינפמ ןגומ אהי אל םדאש איה
הדעווה הצילמה םהב שומישה תאש םינוש םיינכט םיעצמא תרזעב םסרופש עדימה ףסאנ
תויטרפל תוכזה לע ןגהל הרורב המגמב דחוימ קוח קקחנ ,תאז תמועל ,תפרצב .(41)רוסאל
.(42)םייטרפה וייח לע םימוסרפ תועצמאב טרפה םוחתל תרושקתה ילכ תרידח ינפמ
יטפשמו ירוביצ חוכיו ןמיסב תויטרפה תנגה קוח לש תיתקיקחה הירוטסיהה הדמע לארשיב
)תונותיעה שפוח ןיבל ותעניצ תנגהל טרפה לש ותוכז ןיב היוארה ןוזיאה תדוקנ רבדב רע
.(43

תויטרפה תנגה קוח תקיקחל עקרה .ג
תיתקיקח עקרק עקר לע שבגתנ ,בחרה הנבומב ,תויטרפל תוכזל תללוכ הנגה תתל ןוצרה
.םדא לש ותויטרפ דוביכ לש םינוש םיטקפסא תנגהל דסמ הרציש
לובג תגסה תויה רבדב תוארוהה חוכמ תיזיפ הרידח ינפמ הנגהל דיחיה תושר התכז ךכ
ידי-לע הזגרהו םימויא ,הדרטה םג רסא קוחה .(44)תילילפ הלוועו תיחרזא הלווע רדגב
העיגפ ינפמ םדא תנגה .(46)ןה ףא ורמשנ םדא לש םירצויה תויוכז .(45)קרבמ וא ףרגלט
)תומדוק תוארוה הרימהש תירוקמ תילארשי הקיקחב הנגוע ער-ןושל תאצוה ידי-לע ודובכב
אלל ,שומיש ידי-לע םדא לש ותומדב העיגפ הדוסיש הלווע קקוחמה עבק 1974 תנשב .(47
1979 תנשב .(48)תירחסמ תמוסרפל וא רחסמל ,ולוקב וא ותנומתב ,ויוניכב ,ומשב ,ותמכסה
.(49)תילילפ הריבעכ רתס תנזאה הקיקחב העבקנ
המב תיטפשמ הניחבמ ללח םייק הלא םירזגימ לש םתנגהמ דבלש רורב היה ,תאז לכ םע
,דיחיה תושרב ומוליצ ינפמו םדא ירחא תוקחתה וא שוליב ינפמ תויטרפה תנגהל עגונש
ינפמ ןידה תנגה תמייק אלש היה רורב ןכ .ותושרל תיזיפ הרידח םושמ ךכב ןיא רשאכ
.(50)ערה ןושל םושמ ךכב ןיא םא ,םדא לש םיישיאה וייח תעניצל עגונה ןינע םוסרפ
עדימב השענ תע ,וילע רגאנה עדימ ינפמ טרפה תנגה-יא לש וז התיה תטלוב תיטפשמ הנוקל
.דעונ המשלש הרטמל אלש שומיש
,םישישה תונש ףוסב דוע םיטפשמה דרשמב הלעוה תויטרפה תנגהל תללוכ הקיקחל ןויערה
םיכרדה" תקידבל הדעו םיטפשמה רש הנימ 1974 תנשב .(51)םייקה קוחה לש ותליחת אוהו
השיגה ,ןהכ קחצי טפושה תושארב ,הדעווה ."טרפה תעניצב העיגפ ינפב חרזאה לע הנגהל
,תויטרפב העיגפ לע רוסיא תעיבק התיה תינורקעה התצלמהשכ ,1976 תנשב רשל היתונקסמ
ובשחייש םישעמ תעצומה המישרל ףיסוהל טפשמה תיב תכמסהו ,הב העיגפה יכרד טורפ ךות
תוצלמהב תורומאה םיכרדה תחאב העיגפהש עצוה .תויטרפה תרפה לש תיחרזא הלוועכ
,ןדוסיב ,וויה הדעווה תוצלמה .(52)תילילפ הריבע ןהו תיחרזא הלווע ןה הווהת הדעווה
.(53)תיתלשממה קוחה תעצהל סיסבה תא
דחוימ םוקמ הספת תונותיעה שפוח לע עצומה קוחה תעפשה תלאש יכ רורב הדעווה ח"ודמ
יכרוע ןיבל םיטפשמה רש ןיב םינוידל סיסב התוויה קוחה תעצה .(54)הילוקישבו הינוידב
ידכ הב שי וז הדבוע .(55)העצהב רפסמ םייונישל ואיבה הלאו ,םיימויה םינותיעה
הדעווה .תסנכב לבקתנש יפכ ,קוחה ןיבל קוחה תעצה ןיב םייונישה תא ,הבר הדימב ,ריהבהל
.(56)תרושקתה ילכל קוחב תקנעומה הנגהה תא ריבגהל אבש שודיח העצהל הפיסוה

םיינורקע םירדסהו תויזכרמ תומגמ - תויטרפה תנגה קוח .ד
תעיבק לא .(1 ףיעס) ותמכסה אלב תלוזה תויטרפב העיגפ לש רוסיא תעיבקב חתופ קוחה
הריבעו (4 ףיעס) תיחרזא הלווע הווהמ תויטרפב העיגפ היפל ,הארוה תפרטצמ רוסיאה
תעיבק .(5 ףיעס) קוחה תארוהב תוניוצמה םיכרדה תחאב דיזמב העיגפה התשענ םא ,תילילפ
תוכזה לש המויק םצע רבדב קקוחמה םעמ הרהצה אלב התשענ תויטרפב העיגפה רוסיא
השעית תוכזה םויק לע הזרכהש הפקשהב ודוסי הרהצהה רדעה יכ חינהל ןתינ .תויטרפל
ותרפהש ,תויטרפב העיגפ לע ללוכ רוסיא תעיבקב .(57)חרזאהו םדא תויוכז :דוסי קוחב
תיללכ תוכז" תבצהל המגמ םושמ שי ,(58)ילילפה ןידבו יחרזאה רושימב דעס םיקת
.(59)"תויטרפל
"הלאמ תחא איה תויטרפב העיגפ" יכ שגדהב תאזו ,תויטרפב העיגפ בשחיי המ עבוק קוחה
ךות תאזו ," תוברל ,תויטרפב העיגפ" רמאנ הב ,קוחה תעצהמ קוחה הנוש ךכב .(2 ףיעס)
העצהל רבסהה ירבד יפ-לע .(קוחה תעצהל 2 ףיעס) תויטרפה תרפה לש תונוש תוביסנ טורפ
םינשה תצורמב עבקיהל הרומאש הקיספל "תויטרפ"ה לש םיקיודמה הימוחת תעיבק הראשוה
אב קוחה יכ ונממ קיסהל ןתינ .יתועמשמ וניה רומאה ינושה .(60)תויטרקנוק תוביסנ רואל
יתלבה הנקסמל" ליבוי ושורפו קוחה חסונ וב טלוב הרקמ והז .ותוללכב אשונה תא רידסהל
היהי טפשמה תיבש רורב ןאכמ .(61)"םלשו אלמ רדסה אוה קוחב עובקה רדסהה יכ תענמנ
תוביסנה ומייקתי םא קרו ךא םוקת תויטרפב העיגפו ,קוחה לש ויתומא 'דב ראשיהל בייח
.תויטרפב העיגפ תורצויה תוביסנ לש "הרוגס המישר" ,אופא ,ונינפל .קקוחמה הנמ ןתוא
העיגפ :םירבטצמ תודוסי רפסמ םייקתהב רצווית תויטרפב העיגפ לש תיחרזאה הלוועה
העיגפל עגפנה דצמ המכסה רדעה ;קוחל 2 ףיעסב תורומאה םיכרדה תחאב תויטרפב
.(קוחל 6 ףיעס) שממ הב שיש העיגפ תויטרפב העיגפה תויהו ;(62)(קוחל 1 ףיעס) ותויטרפב
לשב הז קוח יפל תילילפ וא תיחרזא העיבתל תוכז היהת אל" ויפל 6 ףיעס תארוה חסונ
הב ןיאבו ,עבותה לע אהי העיגפב שממ שיש החכוהה לוע יכ הרומ ,"שממ הב ןיאש העיגפ
לע אוה ףא לטומ הלוועה תודוסי רתי לש החכוהה לוע .(63)העיבת תוכז םג ןיא - שממ
.עבותה
הלוועה יבגל םירומאה תודוסיה תחכוהב םוקת תויטרפב העיגפ לש תילילפה הריבעה
םיכרדה תחאב תויטרפב העיגפ :םיאבה םייונישבו ,(תשרדנה החכוהה תדימ יונישב) תיחרזאה
תויה ןכו ;(קוחל 5 ףיעס) דבלב (11) דע (9) -ו ,(7) דע (3) ,(1) תוקספ ,2 ףיעסב תורומאה
.(64)(קוחל 5 ףיעס) דיזמב תישענ העיגפה
ינפמ טרפה תנגה :תויטרפה ינידב תויזכרמ תומגמ שולש אלמל דעונש גראמ רצוי קוחה
ירגאמב רגאנה עדימ ינפמ ,(3) דע (1) תוקספ 2 ףיעס :רקיעב) תמדקתמה היגולונכטה יעצמא
2 ףיעס :רקיעב) תרושקתה ילכ לש םחוכ ינפמו ,(קוחל 'ב קרפ) םיבשחמ ידי-לע עדימ
םימרוג ינפמ חרזאה תנגהב איה תידוסיה ותרטמ ,הרואכל.((11) -ו (10) ,(5) ,(4) תוקספ
.(65)תויטרפב עוגפל ידכ םחוכב שיש ,המצוע-יבר
תוירחאמ רוטפה .רתויב תיקלח הניה לשממה תועורז ינפמ טרפה תנגהש הרומ קוחב ןויע
בל םישל שי .(קוחל 19 ףיעס) ידמל ףרוגו בחר וניה לשממל ןתינה תויטרפב העיגפל
םירקמב ,אוה ישעמה העמשמ תרושקתה ילכ לש םתלועפ לע קוחה חוכמ הלבגהש ,הדבועל
קר אלש הנקסמהמ סונמ ןיא .יזכרמה םתונינעתה אשונ םהש ,רוביצ ישיא לש םיוסיח ,םיבר
.קוחה לש ודוסיב הדמע "ןטקה חרזאה" תנגה
תוללוכ תוחסונב שומיש ךות ,תויטרפב העיגפה יכרד לש תובחר תורדגה לע תתשומ קוחה
תניחבב השעמ אהי אל ןמייקתהבש תונגה תרוש תעבקנ תאז דצב .((11)2 ףיעס :רקיעב) ידמל
קספייש םייוציפה םוכס וא ןידה רזג ןנינעש תולקה םג .(18 ףיעס) תויטרפב העיגפ
תונגהה לש ןתועמשמ חותינ דצב קקוחמה תורדגה לש ןתבצה קר .(22 ףיעס) קוחב תולולכ
,רוכזל שי תאז םע .קוחב רצונש םיסרטניאה ןזאמ לש התואנ הנומת תלבק רשפאת - עבקש
תועיבת לש ןתשגהל רעש תחיתפ תווהל ידכ הריבעהו הלוועה תודוסי לש םתעיבקב ידש
.תוילילפו תויחרזא
!המלוצ אלש ,186 'מעב הנושארה הרושה תסנכנ ןאכ ןמ םיקסוע ונא תעדל תוכזב רשאכ
םה םייוארש ןכתיש םימוסרפ עונמל םילולע ,ותרגסמב הריבעהו הלוועה תודוסי בוציעו
םדגנ ושגויש ששחמ ,הלאכ םימוסרפב ונכתסי תרושקתה ילכ םא קפס .רוביצה תעידיל עיגהל
וליחהב רזעל םהל היהי טפשמה תיבש הווקת ךות ,םיילילפ םימושיאו תויחרזא תועיבת
תינשרפה המגמה וננינעב לחות םא ידמל ןתיא ודוסי הז קפס .קוחבש תונגהה תא םהיבגל
ןינעב םא .(66)בוט םשל םדא לש ותוכז ןיבל יוטיבה שפוח ןיבש סחיה ןינעל השבגתנש
תא רעשל השקי אל - ךכ (67)ירוביצ ןינעל רשקב תירוביצ הרשמ אשונל עגונה םוסרפ
.(68)תויטרפב העיגפ יבגל תרעושמה השיגה
,עדימה תגשה יכרדל עגונש המב תרושקתה ילכב קוחה לש תדחוימה ותעיגפב הליחת ןודנ
תודחוימה תונגהה תא ריהבנ ןכמ רחאל .הריבעבו הלוועב אבה םוסרפ לע העיבקה םצעבו
.תרושקתה ילכל דומעל תויושעה ,קוחב

תויטרפה תנגה קוח יארב תעדל תוכזה .ה
ירה ,תאז םע .(69)התובישחב תילוש הארוהב אלא תרושקתה ילכל שרופמב סחייתמ וניא קוחה
תוכז תלבגה תא .(70)םוסרפה איה ותדובע רקיעש ימ לע הבר ותכלשהש וילאמ רורב
תא הנומה ,קוחל 2 ףיעסב תועובקה תויזכרמ תוארוה רפסמב אוצמל ןתינ תעדל רוביצה
תלבגהבו עדימה ףוסיא יכרד תלבגהב :םייתשב תאטבתמ הלבגהה .תויטרפה תרפה יכרד
.קוחה חוכמ תעדל תוכזה תנגה דצב ארקיהל תובייח הלא .עדימ לש ומוסרפ

עדימ ףוסיא יכרד תלבגה .1
וא ,םוסרפל דעונ אלש רחא בתכ וא בתכמ לש ןכות תקתעה" ,קוחל (5)2 ףיעס תארוה יפ-לע
אלו ירוטסיה ךרע לעב בתכה ןיא םא לכהו ,בתוכה וא ןעמנה תאמ תושר ילב ,ונכותב שומיש
.תויטרפב העיגפ אהת - "ותביתכ דעוממ םינש הרשע שמח ורבע
בתכ וא בתכמ לש ונכת קתעומ רשאכ קר תויטרפב העיגפ האור קקוחמה .(71)קוחה תעצהב
.בתוכה וא ןעמנה תושר תלבק אלל ,רומאה ןכותב שומיש השענ רשאכ וא ,םוסרפל דעונ אלש
םניא םירצויה תוכז ינידש החנהב םדא ידי-לע בתכנש המב העיגפ עונמל הדעונ הארוהה
שיש תינינקה תוכזב ץוענ תויהל לוכי וז הארוה לש הנויגה .(72)היד תפקמ הנגה םיקפסמ
וז תוכז .רחא בתכ וא בתכמ ותואב בותכה לע ינחורה ןינקה תוכזב וא ,ומצע בתכב בתוכל
ורבע רשאכ ,ירוטסיה ךרע לעב אוהש בתכב רבודמ תע תלבגומ איהו ,תטלחומ הניא
םיגייסב יכ ,הפקשהב ,חינהל ןתינ ךכ ,הדוסי וז הלבגה .הביתכה תעמ הנש הרשע-שמח
הנגהה .בתכ ותוא לש ומוסרפל תויהל יושעש ירוביצה סרטניאב ריכהל יוארה ןמ םירומאה
בתוכה וא ןעמנה תמכסהב ידש הדבועה לשב םג האלמ הניא תינינקה תוכזל ףיעסב תקנעומה
תוכזה המצמוצ הז רשקהב .תויטרפב העיגפל בשחיי אל בתכ וא בתכמ ןכותב שומישש ידכ
הנפיהש הדבועה םצעב האלמ תויטרפ לע רתיו יכ הארנש תעב ולש-ויבתכב םדא לש תויטרפל
וא בתכמש הז ידיב חוכ ןתמ ,קוחב רומאה חוכמ ,ושורפ הזכ רותיו .רחא םדא לא םירבד
תבותכתה תויטרפ לש ךרעה יואר םא .רומאה לש יבמופ םוסרפל איבהל וילא הנפומ בתכ
בתכמ תחילש .םדא לש תבותכתה תעניצ לע תרמוש ןכא וזכ הארוה םא קפסש ירה - הנגהל
לש ותערכה יפ-לע ינומלא תעידיל עיגי בותכה ןכותש המכסה חרכהב השורפ ןיא ינולפל
.ינולפ ותוא
הנגה תתל תיתקיקח הנווכ לע הרומ תויטרפה תנגה קוחב הרומאה הארוהה לש הבוליש
תנבומו היואר הניה וז הרטמ .יטרפ יפוא לעב אוה ונינעש רחא בתכ וא בתכמ תויטרפל
ותוליעפב טרפ לע הנגה שורפל ,חינהל רשפא ךכ ,הדעונ אל הארוהה .הילאמ טעמכ
תויהל הלולע וז .ולש דיחיה תושרב םדא לש ותויטרפ תנגה םע הל ןיא רבדש ,תירוביצה
.הבר תויהל הלולע קהבומ ירוביצ סרטניאב התעיגפו םייקה חסונה יפ-לע האצותה
תחאה ךרדה ותעדל .ותדובע םוקמב םירדס-יא הלגמה רוביצ דבוע לש הרקמ ,לשמל ,לוטינ
.והנשמל ריכב דיקפ ןיב תבותכת ןכות תקתעה הניה ,רבודמ וב ןינעה תרמוח תא חיכוהל
םיעגונה לש יטרפ יפוא לעב ןינע םע ול ןיא רבדו ,דסומ ותואב תותיחש השעמל עגונ ןינעה
תושרה אוהש ,הנידמה רקבמ תעידיל תבותכתה תא ריבעמו הרומאה ךרדב לעופ דבועה .רבדב
דבוע ותוא קודבי םא .(73)רתויב היוארה ךרדב לעופ אוהשכ ,ןינעה תא קודבל תכמסומה
תילילפ הריבעו תיחרזא הלוועב ,רתיה ןיב ,ןכתסמ וניה יכ הלגי םייקה קוחה חסונ תא
תונגהה תחא ,דבוע ותואל ,ול דומעתש ןכתי יכ רבדה ןוכנ ,תמא .תויטרפה תרפה ןיגב
ררגייש ששחמ רבד תושעל אלש ףידעי דבוע ותואש הנכס תמייקש אלא ,(74)קוחב תורומאה
תוירחאמ רטפויש וא ילילפ ןידב הכוזיש הווקת לע ךמסהל ךרטצי םהב ,םייטפשמ םיכילהל
תא ךירעהל אהי לקנ ,וז ךרדב ולגתנ תירוביצ תותיחש לש תושרפש רוכזנ םא .(75)תיחרזא
.תבותכת התואב תויטרפל תוכזה לע ,הזכ הרקמב ,ףידע וניהש ירוביצה סרטניאב העיגפה
תרפהב ,רבדה תא םסרפי םא ,הז םג ןכתסי ןותיע ךרוע ינפב רוביצ דבוע ותוא בצייתי םא
תא ותוארב ,רובס אהי ךרועה .קוחל (10)2 ףיעסו (5)2 ףיעס תארוה חוכמ תויטרפה
רורב הארייש ירה ,תאז םע .םוסרפה תא הקידצמה ,רתויב הבוט היאר ודיב יכ ,םיכמסמה
תיבש תווקל לכוי ךרועה .תויטרפב העיגפ תמיקתמש ,2 ףיעסב רומאכ ,קוחה תולמ יפ-לע
אלש יאדו ךא ,(3)18 ףיעסבשו (ב)(2)18 ףיעסבש קוחה תונגה לש ןמייקתהב ריכי טפשמה
הבוט הנגהכ קקוחמה תונגה תלוחתב ריכהלו רהמל אלש איה טפשמה יתב תשיגש ךכמ םלעתי
לוכי (76)ערה ןושל רוסיא קוח תונגה יבגל ןוכנ היהש המ .םהימוסרפב תרושקתה ילכל
ופידעי תרושקתה ילכש תמייק הנכס .תויטרפב העיגפ ומיע שיש םוסרפ יבגל םג ןוכנ תויהל
תעידיבש קהבומ ירוביצ סרטניא עגפיי ךכ ךותבו ,םישיתמו םיכורא םיטפשמל ררגיהל אלש
תפישחב תרושקתה ילכ לש םקלחמ םלעתנ אל םא .ירוביצה להנימב ,ןידכ אלש ,השענה
תא תוארל אהי לקנ ,םתעידיל ועיגהש םיימינפ םיכמסמ םוסרפ ךות ,תירוביצ תותיחש
.קוחב ,ןניקסע אק ,הארוהה לש המויק תמייקה תויתייעבה
ךרוצה ןיבל תבותכת תויטרפל תוכזה ןיב ןוזיא גישהל דעונ ונדי-לע עצומה ןורתיפה
לש הווסמב רוביצה ןיעמ ורתסוי אלש ,ירוביצה רושימב ,ןידכ אלש ,תולועפ לש ןתפישחב
םא לכהו" היפל ,העיבקה ףסות (5)2 ףיעס תארוהל יכ יוארה ןמ ,ונתעדל .תויטרפה תנגה
קוחל (3)18 ףיעסבש "ירוביצה ןינעה" תנגה אהת ךכב ."ירוביצ ןינע בתכב וא בתכמב ןיא
ןידב וגשוה אלש ,תויואר תורטמ רפסמ וגשוי ךכב .תויטרפב העיגפה לש הליעה ןמ קלחל
,ןכא ,רבודמ יכו ,ירוביצ ןינע בתכב וא בתכמב ןיא יכ חיכוהל ךרטציש אוה עבותה .םייקה
רע אהי ,בתכה וא בתכמה ןכותב שומיש השועה .קוחה קקחנ ותנגהלש יטרפ יפוא לעב ןינעב
."ירוביצ" ןינעכ ,וינפ לע ,הארנ רומאה ןינעה םא תויטרפה תרפהב ןכתסמ וניאש ,ךכל לקנב
יטרפ יפוא לעב ןינעב רבודמה רשאכ קר תויטרפה לע ןגהל קקוחמה לש ותנווכ רהבות ךכ
יפוא לעב ןינע תנגה עגפיתש ילבמ תעדל רוביצה תוכז רתוי בוט רמשיתש ןכתיו תמאב
.קהבומ יטרפ

עדימ לש ומוסרפ תלבגה .2
לש ומוסרפ םצעש ךכב אוה ןהלש ףתושמה הנכמהש תוארוה רפסמ 2 ףיעסב עבוק קקוחמה
,רמוחה םא ,הלא תוארוה יפל ,הנשמ הז ןיא .תויטרפב העיגפ הווהמ םיוסמ גוסמ רמוח
ןלהל ןודנ .תויטרפב העיגפ לש דוסי םיקהל ידכ הב יד - רמאמ וא הבתכ ,העידי ,םולצת
.הלא תוארוהב

ףיעס) "ותוזבל וא וליפשהל םוסרפה לולע ןהבש תוביסנב םיברב םדא לש ומולצת םוסרפ"(א)
.((4)2

)"ותויטרפמ קלח איה םדא לש ונקויד תומד" היפל הפקשה לע תססובמ ןאכ קקוחמה תעיבק
ףיעס) "דיחיה תושרב אוהשכ םדא םוליצ"ב רבודמ רשאכ ,הריבסו היואר וז ןיעמ הפקשה .(77
רבודמהש ךכ לע קולחיש ימ אצמיי אל זאש המוד .הזכ םוליצ לש ומוסרפב וא (קוחל (3)2
.רסאית יכ יוארה ןמש תויטרפב העיגפב
תושרב השענש תירוביצ תומד לש המולצת םוסרפב רבודמ רשאכ ןידה תויהל ךירצ הז אל
."םוקמה ןוכיס" תא ,אליממ ,ומצע לע אוה לטונ ,"ןוכיסה םוקמ"ל רוביצ שיא אובב .םיברה
הכירצ וילע - ותוזבל וא וליפשהל ידכ וב אהי ומולצת םוסרפש ךכ םיברה תושרב גהנ םא
,ותמכסה עיבה םיבר-תב רעשב םדא תויהבש ןועטל רשפא .םסרפמה לע אלו תוירחאה לוחל
הארוהב העבקנש הריבעה וא הלוועה דוסי טמשי זאו ,םסרופי ומולצתש ךכל ,אללכמ תוחפל
יטנתוא םוליצב רבודמ תע - לכה .(קוחל 1 ףיעס) תויטרפב העיגפה רוסיא רבדב תללוכה
...("'זאטנומוטופ" :לשמל) והשלכ דוביעב אלו ,תואיצמה לש
הביצהש לארשיב הטרסה ינפלוא תכלה תא קקוחמה חפיק (4)2 ףיעסבש הארוהה תא וקקחב
םוליצ ןודנ םש .הנגה יואר ךרעכ םיברה תושרב השענש תא תעדל רוביצה לש ותוכז תא
יפכ קרשו לחכ ילב תוערואמה תא רוסמיש ךכב יד"ש רמאנו ללכה תושרב עראש ערואמ
.(78)"בוטה םעט"כ בשחיהל יושעש המב רבדה עגפ וליפא תאזו ,"המלצמה ידי-לע וטלקנש
,ונתעדל ,םהמ קיסהל רשפא ,ללכה תושרב ינוטלש השעמ לע םירבדה ובוסנ םשש תורמל
.תיללכ הכלשה
,"תואיצמה תנומת"ב תוזחל רוביצה ןמ עונמל לוכי ,תיחכונה התנוכתמב ,הארוהה לש המויק
יבמופב םיגהונה םירש וא בושח ינידמ ןויד תעב םימודר תסנכ ירבח ,לשמל ,הארת וז רשאכ
תלוחתל ןועטלו הלאכ תונומת םסרפל ולכוי תרושקתה ילכ .בוטה סומינה תדימ יפ-לע אלש
אלש ופידעיש תורשפאה םג תמייק ,רומאכ ,ךא .העיבת תשגה לש הרקמב ,םהילע קוחה תונגה
,היואר-יתלב ,"המידקמ הרוזנצ"ל תורשפא ןאכ תרצונ השעמה ייחב .םמצע לע ןוכיס לוטיל
לש יעבטה םתונינעתה אשונ ןה הלא תויומד .םיברב תוירוביצ תויומד לש ןתוגהנתה יוסיחלו
תתל הדעונ איהש הדימב הב ,םעט המיע שי (4)2 ףיעס תארוה לש התעיבק .תרושקתה ילכ
.(79)םיברה תושרב אצמנה "יטרפ םדא"ל הנגה

וא ,ותואירב בצמל וא ,םדא לש םיישיאה וייח תעניצל עגונה ןינע לש ומוסרפ" (ב)
.((11)2 ףיעס) "דיחיה תושרב ותוגהנתהל

תויטרפב העיגפ" הלאשב ויתוארוה ןיבמ רתויב הבחרהו תיללכה הניה קקוחמה לש וז העיבק
.(80)תיתלשממה קוחה תעצה חסונמ תרדענ ףאו ,ןהכ ח"וד תוצלמהב העיפומ הניא איה ."יהמ
העיבת ססבל ידכ וב ןיאשו ,ןוכנ תויהל לוכיה יטרפ יפוא לעב עדימ םוסרפב אוה רבודמה
תרגסמו תללוכ החסונ תווהמ ,הנורחאהו הנושארה רקיעבו ,ףיעסבש תופולחה .ערה ןושל ןיגב
ומצע רטפ קקוחמה .העיבת תשגה לש הרקמב ןכות האלמל בייח אהי טפשמה תיבש הקיר
תוחנהל ידכ םהב אהיש ,םירורב םינוירטירק עובקלמ ענמנו ,היעבה םע תישממ תודדומתהמ
רוכזנ םא .וינפלש ןינעב עירכהל ואובב טפשמה תיב תא וא ,םהימוסרפב תרושקתה ילכ תא
.(81)איה היואר קקוחמה לש וכרד םא קפסש ירה ,םיקסוע ונא תירשפא תילילפ הריבעב םגש
.(82)תויפיצפסה תוביסנב יוסיחב אלו רדגומ-יתלבו בחר רוסיאב ןאכ ונל ןינע
טפשמה יתבש דע תוחפל ,הבר הכובמ ליטהל ידכ הב שי הארוהה תעיבק םצע ירה ,ךכ םא
טפשמה יתב וכפהי תאז םתושעבש ששח םייק .תופרוגהו תוללוכה תוארוהה ןתוא ןכותב ואלמי
טפשמה תיב יניעב הארנה לע ,חינהל ןתינ ,ססובת תינשרפה הדובעה .םחרוכ-לעב רוזנצל
הבהאה ייח :ויהי ןאכל םכיישל ,הרואכל ,רשפאש םינינע .ףיעסבש הבחרה הרדגהל ךייתשמכ
,להנמ אוהש קנבה תונובשח ,ותדובעמ ויתוסנכה ,ויביבחת ,םיינימה ויגהנ ,םדא לש החפשמהו
.(83)המודכו םייפסכה ויתובוח
תיזיפ תואירבל ןה רושקה לכ לע לוחל הרדגהה לכות םדא לש "ותואירב בצמ"ל עגונש המב
אקווד ואלו) םיהזמ םיטרפ םוסרפ םע ומוקי תויטרפב העיגפה תודוסי .תישפנ תואירבל ןהו
יעגפנ לש יתואירבה םבצמ םוסרפב םגו ,(84)לשמל ,בל תלתשה יחתונמ תומש לש (שרופמ םש
.תורומח םיכרד תונואת
לכ וב בצמ עונמל ידכ הקדצהל ןתינ ,דבלב תיחרזא הלוועכ ולו ,וז הארוה לש המויק
ריכהל הכירצ וז הארוהל היוארה תונשרפה .רתומ אהי םדא לש וייח תעניצל עגונה םוסרפ
לש ההובג הגרד תלעב הדבועב אוה םוסרפה לש ונינע רשאכ קר תויטרפב העיגפ םויקב
ויגהנ ומסרפתי םא תויטרפב העיגפ תוארל היהי ןתינ תעצומה השיגה יפל .(85)תוימיטניא
םשל .ותשאמ דרפנב יח ותויה תדבוע םסרפתת םא אל ךא ,דיחיה תושרב םדא לש םיינימה
,תדחוימ תושיגר לעב אלו ,ריבס םדאש טפשמה תיבל הארייש ךירצ תויטרפב העיגפה םויק
.טרפה לש וייח תעניצב תישממ העיגפ םוסרפב הארי

קוחה חוכמ תעדל תוכזה תנגה .3
"הבוט הנגה" קקוחמה עבק םירחא םיסרטניא ןיבל תויטרפה תנגהל סרטניאה ןיב ןזאל ידכ
,רוכזא לש ךרדב ותנגה קקוחמה שרפש שי .(18 ףיעס) ותמכסה אלב תלוזה תויטרפב עגופל
שיו ,(ו)(2)18 ףיעס ,(1) 18 ףיעס) ערה ןושל רוסיא קוחב תורומאה תונגהל הינפה ךות
.רכזנה קוחה תונגהל המודב חסונמ ןקלח רשא ,ומצע לשמ תונגה ביצהש
הרורב הערכה םושמ ונינפלש תיתקיקחה המרונב ןיאש הרומ תונגהה לש ינללוכה ןחוסינ
ןתנייש יוארה לקשמה והמ :וז איה הלאשה .והנשמ לע דחא סרטניא לש ותפדעה רבדב
,תונוש תושיג תוירשפאש רחאמ ?טפשמה תיב ידיב קוחה לש ושורפ יפ-לע ,םיוסמ סרטניאל
,תובורק םיתעל ,היהת יפיצפסה הרקמה תוביסנלש הארנ ,תיתקיקחה הרטמה עגפיתש ילבמ
רשאכ ,תרושקתה ילכב םימוסרפל תונווכמכ תוארנ (86)תויזכרמ תונגה יתש .תערכמ העפשה
.הינשה תא תענומ תחאה ןיא

העיגפה התיה םאש דבלבו ,ןינעה תוביסנב התוא קידצמה ירוביצ ןינע היה העיגפב" (א)
.(3)18 ףיעס) "בזוכ היה אל םוסרפה - םוסרפ לש ךרדב

תודוסי ינש לש רבטצמה םמויק חיכוי םא קר התוא ןעוטל דומעת ,ונרשקהב ,וז הנגה
התוא קידצמה ירוביצ ןינע היה תויטרפב העיגפב (2) ;בזוכ היה אל םוסרפה (1) :םייזכרמ
.דחאל דחא הלא תודוסי ןחבנ ;ןינעה תוביסנב

בזוכ היה אל םוסרפה (1)
תדרפנ הירוגטק (false light) בזוכ רואב םדא לש רוביצה ינפב ותגצה הווהמ תירבה-תוצראב
רשאכ עבות דיב עייסל היושע וז הירוגטק .ןיקיזנב העיבת תליע תרצויה ,תויטרפה ינידב
.(87)ערה ןושל ןיגב העיבת תליע ול המיקה אל ,עבות אוה היפ-לע ,תיתדבועה תכרעמה
תרפה ןיגב העיבתל הליעכ "בזוכ רוא"ב םדא תגצה תוארל אלש טילחה ילארשיה קקוחמה
ןושל רוסיא קוח לחוי בזכה לע אוה שגדה ןהב תוביסנבש רבסש ןוויכ ילוא ,תויטרפה
הנגה תנעט הניה בזוכ היה אל םוסרפהש הדבועה תויטרפה תנגה קוח יפל .(88)ערה
.(89)דבלב
אוהו תיטנבלר-יתלב הניה םוסרפה השוע לש תיביטקייבוסה ותנומא תלאש קוחה תארוה יפ-לע
אל"ש דבלבו ךכ לשב ללשית אל הנגההש חינהל רשפא .ןוכנ היה םוסרפה יכ תוארהל ךרטצי
רוסיא קוחל 14 ףיעסב רומאכ ,"שממ לש העיגפ וב ןיאש יאוול טרפ לש ותותימא החכוה
ןוכנ אהי ומצעב טפשמה תיבש חינהל רשפא ,וז יאוול תארוה ןאכ הטמשוה וליפא .ערה ןושל
ידכ םהב שיש ,תיאנותיע הבתכב םייתועמשמ םיקויד-יא ירה ,תאז םע .הרומאה חורב קוספל
.(90)םסרפמה ןמ הנגהה תא וללשי ,בזוכ םוסרפ רוציל
וניה ,וננויד אשונ ,הנגהה םויק םשל תורבטצמה תושירדה תא עבוקה ,קוחב םייקה בולישה
קידצהל הב ןיא ,"יטרפ" יפוא תלעב תמיוסמ הדבוע לש ,המצעלשכ ,התונוכנ .יואר בוליש
הנגהכ "יתרבד תמא" תנגהב דדצמש ימ םג .תוביסנב "ירוביצ ןינע" הב ןיאב םיברב המוסרפ
תעש רבוס ,םוסרפב "ירוביצ ןינע" םויקל השירדה תא ביצהל ילבמ ,ערה ןושל םוחתב תקפסמ
ינש םויק תא שורדל יוארה ןמ עגפנה לש םייטרפה םינינעה םוחתב םוסרפב רבודמה
עגופ םוסרפש חינהל טלחהב ןתינ .(91)"הבוט הנגה" לש התלוחת םשל דחאכ תודוסיה
שיש םוסרפ לע ובש העיגפה תרמוחב תולעל לוכי ,תמאב "יטרפ" ןינעל סחייתמה ,תויטרפב
.טרפה תעניצל עגונ וניאש המל סחייתמ ךא ,ערה ןושל םושמ ומיע

ןינעה תוביסנב התוא קידצמה ירוביצ ןינע היה העיגפב (2)
העיגפבש רורב תויהל ךירצ אלא ,ירוביצ ןינעל העגנ העיגפהש ךכב יד אל רומאה יפ-לע
ירוביצ ןינע םושמ וב שי וללכב םוסרפה אשונש הדבועה :רמולכ .ירוביצ ןינע היה המצע
ותוא בייח ירוביצה ןינעהש ענכשל ךרטצי המויקל ןעוטה .הנגהה לש התולחל איבת אל
תיב ידי-לע ןחביהל לכות אל ירוביצה ןינעה לש ומויק תלאש .תלוזה לש ותויטרפב עוגפל
ידכ ,וינפב ןודנה ןינעה תוביסנל ובל תישל ךרטצי אוהו ,דבלב תיללכ החסונ יפ-לע טפשמה
.תויטרפב העיגפה תקדצומ תוביסנה ןתואב םאה טילחהל
ידכ וב שי רשא "ירוביצ ןינע" ותוא אוה הזיאו הז אוה המ :הניה ונרשקהב תיזכרמה הלאשה
"ירוביצ ןינע" והמ הלאשב רורב ללכ לש וחוסינב ישוקה ?םדא לש ותויטרפב העיגפ קידצהל
תוכזה תעיבקל ללוכ קוח תקיקח לע ץילמהל אלש רגנ תדעו תטלחהב יזכרמ םרוג היה הזכ
שפוח תלבגה רבדב טילחהל תעד לוקיש טפשמה יתב ידיב ריאשהל אלש ידכ ,תויטרפל
רורב ןחבמ לע תוארהל ידכ םהב ןיא ןידה יקספ יכ הארנ תירבה-תוצראב .(92)יוטיבה
ןינעה" לש ושורפל החנמ וק עובקלו תוסנל אלש איה םש השיגה ,ךכיפל .(93)וז הלאשב
.(94)ויתוביסנ לע ,הרקמ לכב ,הטלחהה תא ססבל אלא ,"ירוביצה
,תאז םע דחיש אלא ,"ירוביצ ןינע" חנומה תונשרפל בחרנ רכ םנמא ,ריתוה ילארשיה קקוחמה
קקוחמה תנווכ לע הרומה ,ידמל הרורב תיתקיקח הערכה םושמ שי ,הז חנומב ושומיש םצעב
.תעדל רוביצה לש סרטניאה ינפ-לע תויטרפל תוכזב םולגה סרטניאה לש תמיוסמ הפדעהל
רוסיא קוחב הליבקמ הנגהל המוד תנוכתמב קוחה תנגה תא בצעל התיה החנמה דוסיה תמגמ
הרורב הנווכב "ירוביצ ןינע" ןושל קקוחמה טקנ קוח ותואב .(95)1965 -ה"כשת ,ערה ןושל
לוכי ןשרפה ןיאו ,איה תוהמבש ןינע וז הלדבה .(96)"רוביצל ןינע" חנומה ןמ הלדבהל
.הנממ םלעתהל
םג ולו ,םדא ןינעל ידכ וב שיש אשונ לכ ,המודמכ ,ליכהל לוכי "רוביצל ןינע" רובידה
עגופ םוסרפל קר סחייתי "ירוביצ ןינע" רובידה .אדירג תוליכרה רציו תונרקס ימעטמ
ןינע"ה תפולחב הריחבהש רורב וילאמ .(97)רוביצל תלעות םושמ שי ותעידיבש ,תויטרפב
העיגפל האוושהב תעדל רוביצה תוכז ימעטמ תויטרפב העיגפה תתחפהל איבת "ירוביצה
תשירד .העיגפה תא קידצהל ידכ "רוביצל ןינע" לש ומויקב היה יד ול תירשפא התיהש
וא םינרקסל ןוזמ קפסל" איה ותרטמ לכש םוסרפ ,לשמל ,קידצת אל "ירוביצה ןינעה" תחכוה
.(98)"םינלכר לש םרצי אלמל
תפקשמכ ונל תיארנ ,הנגה דוסיכ "רוביצל ןינעה" ינפ-לע "ירוביצה ןינעה" תא קוחה תפדעה
החסונ ינפב טפשמה תיב בצינ היה תרחא .יוצרה ןידה תא םג אלא ,יוצמה ןידה תא קר אל
.(99)יהשלכ הדימ תמא תריצי תרשפאמ הניאש ,תינללוכ
עגופה םוסרפ ויפל ,יטפשמ ןחבמ ונממ תולדל ןתינ ,ידמל שימג חסונב רבודמ וליפא
רוביצל תלעות םושמ וב שי םא "ירוביצ ןינע" ימעטמ קדצומ תויהל יושע םדא תויטרפב
.תמיוסמ הדבוע לש התעידימ ישממ ןפואב רכשנ רוביצה אהיש הז ןבומב
חכונ קדצומ העיגפה ריחמש אלא ,תויטרפב העיגפ הווהמ םמוסרפש ,םינינע םתוא םהמ
ךא הרואכל "תיטרפ" איהש תמיוסמ הדבוע לש התעידימ ללכל חומצל היושעה תלעותה
תלעותה תא קלחל ןתינ יכ הארנ ,ונבצה התוא הדימה תמא רואל ?התוהמב "תירוביצ"
תסחייתמ הנושארה :תוירוגטק יתשל יטרפ יפוא תולעב תודבוע תעידימ היופצה תירוביצה
תסחייתמ הינשה .הרפוה ותויטרפש םדאה הדקומבו תוירוביצ תויומדל תועגונה תודבועל
.יטרפ םדא ברועמ םהב םיגירח תוערואמל

הדמעב ,ולש ותערכה חוכמ ,אצמנש ימ בשחיי תירוביצ תומד רדגב - תוירוביצ תויומד .א
לש התעפשהב הדוסיש תיעבט תירוביצ תונינעתה וב דקמל ידכ הב שי רשא וזכ תיתרבח
ירחבנ ללכיהל םילוכי "תירוביצ תומד" רדגב .(100)הרבחה לש הינינע לע תומד התוא
רשא ,הלאכ תויומד .המודכו םיאטרופס ,םינקחש ,תוריכב תוירוביצ תורשמ יאשונ ,רוביצ
לש הדימ לע רותיוול ןתמכסה תא תוארל לקנ ,רוביצה ינפ לומ דומעל ןנוצרמ ורחב
ידמל בחר ןפואב ריכהל תירבה -תוצראב הקיספה תא העינה וז ןיעמ המכסה .תויטרפ
.(101)תויטרפב העיגפ ידכ םהב היה וליפא ,תויומד ןתוא תודוא םימוסרפ לש תוימיטיגלב
.(102)םייטרפה הייח תפישח רתוי תקדצומ התארנ ךכ רתוי ריכב דמעמב תומדב רבודש לככ
.ליעל עצוהש ,"תלעותה ןחבמ" תא םליעפהב ונלש טפשמה יתב תא םג ךירדהל הלוכי וז השיג
םייק ךכ ,רוביצה ייח לע רתוי הבר העפשה לעב ,רתוי ריכב ירוביצ דמעמב םדא זחואש לככ
ןיידעש אלא .ןדוסיב "יטרפ" יפוא תולעב תודבוע לש ןתעידיב רתוי קדצומ "ירוביצ ןינע"
,תויביטקיבוא הדימ תומאב שומיש ותושעב ,טפשמה תיבל הארייש קוחה תנגה תלחה םשל ךירצ
.תמיוסמ הדבוע לש התעידימ רכשנ אצי רוביצה יכ
םיריכב םידיקפת יאשונ לש יתואירבה םבצמ תעידיב ,לשמל ,הרורב אהת תירוביצה תלעותה
םג לוחל הכירצ השיג התוא .רוביצה ןמ םדא לכ לע העפשה תויהל היושע ןיקתה םדוקפתלש
םג םייקתהל הלוכי וז תלעות .המר תירוביצ הנוהכל םידמעומ לש ישפנהו יזיפה םבצמ לע
,דיחיה תושרב ותוגהנתהלו םדא לש םיישיאה וייח תעניצל תויטרפב העיגפה תסחייתמ תע
םירשק םייקמ הריכב הרשמ אשונש הדבועה ,לשמל .יתואירבה ובצמ םע םהל ןיא רבדש
ןותנ היהי וב בצמב ודימעהל הלולע הרז הנידמ לש תיטמולפיד הגיצנ םע םיימיטניא
םייחב ודוקפת לע הכלשה הל תויהל הלוכיש ,וילע היואר-יתלב העפשהלו הטיחסל
ולש דיחיה תושרב םיניירבע םע עעורתמ תירוביצ הרשמ אשונש הדבועה םג ךכ .םיירוביצה
עיפשהל םילולע הז גוסמ םירשקש ששחה ןיגב ,וננויד ןבומב ימיטיגל םוסרפ םושמ הב שי
,םיברה תושרב רוביצ רחבנ לש ומולצת םוסרפב .ירוביצה ודיקפת יולימב הרשמה אשונ לע
ורחבנ ןיאש תעדל יאכז רוביצה .קהבומ "ירוביצ ןינע" תויהל לוכי ,ןידכ אלש גהונ אוהשכ
.תירוביצה תומדה תא תוזבל וא ליפשהל ידכ םולצתב שי וליפא ,קוחה תוארוה לע דיפקמ
,התויטרפ תנגהל תירוביצה תומדה םג הכזת - תירוביצ תלעות םושמ ןיא םוסרפב רשאכ םלוא
ןינע" םוסרפב ןיאו ליאוה ,קוחבש הנגהה תלוחתל הכזי אל תויטרפב עגופהש הז ןבומב
.ול הפי העניצהש "יטרפ ןינע" אלא "ירוביצ

םינוש תוערואמ תודוא "תושדח" םמסרפב - יטרפ םדא ברועמ םהב םיגירח תוערואמ .ב
רוביצה תוכז תשממתמ םתועצמאבו רוביצל עדימ תאבהב םדיקפת תא תרושקתה ילכ םיאלממ
)תקיודמ הרדגהל תנתינ הניא חווידל יואר ערואמ והמו "השדח" יהמ הלאשה יכ המוד .תעדל
תא אצומה ,םדא לש ותויטרפב העיגפ םורגל ידכ וב שי "השדח" םוסרפש הרוק תחא אל .(103
,ףשחיהל תינושארה הנווכה רדעה תדבוע .ךכל ןווכתנש ילבמ ,"ירוביצ ןינע"ל דקומ ומצע
דיפקהל טפשמה יתב תא עינהל הלוכי ,תוירוביצ תויומדב רבודמ רשאכ םייקה בצמל דוגינב
.תויטרפב העיגפה תא קידצהל ידכ וב שיש "ירוביצ ןינע" לש ומויקב וריכיש םרט רתוי
ורצעמ :םהיניב ,םינוש םיגוסמ םיעורא םוסרפ בקע ררועתהל הלוכי וננינעב תויטרפב העיגפ
,השקש םיכרד-תנואתמ האצותכ םדא לש ותעיצפ ,תילילפ הריבע עוציבב דושחכ םדא לש
ןיב הפירח תושגנתה ררועתהל היושע הלא לכב .המודכו םדאב עצובש גירח יאופר לופיט
תונעל לוכי "תלעותה ןחבמ" .(104)תעדל רוביצה לש ותוכז ןיבל תויטרפל םדא לש ותוכז
הלחש תוחתפתה תודוא העידיב תירוביצה תלעותה הרורב רשאכ ,לשמל ,םירקמה ןמ םידחאל
תוכזה ךרטצת ,םוסרפבש "תלעות"ה הרורב אל םהב ,םירחא םירקמב .(105)האופרה םוחתב
תושרב ערא םיוסמ ערואמש הדבועה םצע ןיגב תעדל רוביצה תוכזל המוקמ תונפל תויטרפל
תבייחתמ ןכא תויטרפב העיגפהש קודבל טפשמה תיב דיפקי ,תאז םע דחי .(106)םיברה
תושרל הרידח הז הווסמב אהת אלשו ,םיברה תושרב עראש תא תעדל ירוביצה ןינעה ימעטמ
.ללכה תושרב ערא וב ברועמ אוהש ערואמש הדבועה ןיגב ךא ,טרפ ותוא לש דיחיה
םאתהב "ירוביצה ןינעה" םויק תלאשב טפשמה תיב תערכה השעית קוחה תארוהמ הלועכ
לש ומויק לע הערכהה ,וניארהש יפכו ליאוה ,המצעמ תנבומ טעמכ וז השירד .ןינעה תוביסנל
.העבקנש תיללכה המרונה לש היצזיטרקנוק הווהמ םיוסמה הרקמה תוביסנב "ירוביצ ןינע"
,תמיוסמ תירוביצ תומדב רבודמשכ "ירוביצ ןינע" וב אהי םיוסמ םוסרפ וב בצמ ראתל רשפא
לעב וא ףתוש וניה יתד רוביצ-ןקסעש הדבועה :לשמל .תרחא תומדב רבודמשכ הזכ אהי אלו
קיפיש תלעותה אוה ךכל םעטה ."ירוביצ ןינע" הב שי רשכ וניאש רשב רכומה זילטיאב תוינמ
רשאב ךכ אל ;ןקסע ותוא לע תססובמ הכרעה שוביג םשל הדבוע התוא תעידיב רוביצה
.יתדכ ומצע גיצה אלש ימ תודוא וז הדבוע לש המוסרפל
שיש ןינע וניה םוסרפ ידי-לע םדא תויטרפב העיגפ קידצמה "ירוביצ ןינע" :רבד לש ורוציק
תוחרוא רופיש םשל םאו םיירוביצ םינינעב ותעד שוביג םשל םא ,ותעידיב תלעות רוביצל
וינינעב ונינק תוכז םדאמ ללשית הרומאה תועמשמב "ירוביצ ןינע" לש ומייקתה םע .וייח
תארוה חוכמ ,זא גוסית תויטרפל תוכזה .רוביצה תבוטבש םינינע תרשל ידכ םייטרפה
לע רומשל ידכ ,ונתעדל ,הב אהי תעצומה תונשרפה .תעדל רוביצה לש ותוכז ינפמ ,קקוחמה
.ללכה תבוט ןיבל דיחיה תבוט ןיב תואנו יחרכה ןוזיא

התשענ העיגפה :הלאה תוביסנה תחאב בל םותב העיגפה תא השע םשאנה וא עבתנה" (ב)
"התושעל תיעוצקמ וא תיתרבח ,תירסומ ,תיקוח הבוח עגופה לע תלטומ התיה ןהבש תוביסנב
.((ב)(2)18 ףיעס)

םירבד לש בל-םותב םוסרפ לע ןגמ תשר שורפל הניה ונינפבש הנגהה לש תידוסיה התרטמ
םסרפש ימל םג דומעל ,הרואכל תוחפל ,הנגהה לכות ,תאז םע דחי .םינוכנ-יתלבכ ולגתנש
םושמ היה תויטרפב םיעגופה םירבדה םוסרפב יכ תוארהל חילצה אלש אלא ,םינוכנ םירבד
.(107)הרקמה תוביסנב העיגפה תא קידצהש ירוביצ ןינע
:םירבטצמ תודוסי ינש לש םמויקב הסיסב ,הרומאה הנגהה

םוסרפה תא תושעל תיעוצקמ וא תיתרבח ,תירסומ ,תיקוח הבוח (1)
,העיגפה תא תושעל הבוח םשאנה וא עבתנה לע וליטהש תוביסנ לש ןמויקב ןאכ רבדמ בותכה
תוארהל היהי יד אל הבוח לש התחכוה םשל .תויטרפה תרפה הווהמה םוסרפה תא וננינעבו
עגופה .(108)ליגרה ותדובע ךלהמב ,ןידכ עגופה לש וקוסיע עוציב ידכ ךות התשענש העיגפ
,םייביטקיבוא םינוירטירק יפ-לע ,ןהבש תוביסנ ורצונ ןכאש טפשמה תיבל חיכוהל ךרטצי
.ודיב היהש תא םסרפל הבוחה וילע תלטומ התיה
וא תירסומ ,תיקוח הבוח" ןינעל ערה ןושל רוסיא קוח יפ-לע הנגה תנעטב םנודב
םסרפל תרושקתה ילכ לע תלטומה תדחוימב הבוחב ריכהל טפשמה יתב וברס (109)"תיתרבח
תנעט לש המושיי תא םצמצל ותמגמ ריתסה אל טפשמה תיב .(110)ירוביצ ןינע ילעב םירבד
,תודחוימ תוביסנב קר .(111)חרזא לכ לש ונידל ןותיע לש וניד תא הוושיהו ,וז הנגה
ידי-לע תיתלשממ תינכת לש הערל לוצינל ,ושוכר תנגהלו רוביצה תואירבל ,לשמל ,ועגנש
תונותיעה לש התבוחב טפשמה יתב וריכה - רוביצ תודסומ לש ןיקתה םלוהינלו ,ירוביצ ףוג
ןתיל ידכ" וז הנגה רכות אלש שגדוה ךכ ךותב .(112)רוביצה תעידיל ןינעה תא איבהל
ינינעב םתוגהנתהב רוביצ ישנא לש םרשי תאו םרשכ תא םיללוש וב םוסרפ לכל יללכ רשכה
.(113)"רוביצה
תוטעמש רעשל היה ןתינ ערה ןושל רוסיא קוחבש הארוהה תקתעהב קקוחמה קפתסמ היה ול
תרפה םושמ ומיע שיש םוסרפ תושעל ןותיע לש "ותבוח" רכות ןהב ,תוביסנה הנייהת
ןהבש תוביסנ רבדב העיבקה תפסוהב אוהו ,בושח שודיח עובקל האר קקוחמהש אלא .תויטרפה
יכ הרומ תיתקיקחה הירוטסיהה .םוסרפה תיישעל תיעוצקמ הבוח עגופה לע תלטומ התיה
ןוידה םויס רחאל ,העבצהה םרט תסנכ-ירבח רפסמ לש םתמזי יפ-לע קוחל הפסוה וז העיבק
תוסחייתה ךות ,תונותיעל הנגה תונקהל התיה התרטמ לכו ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב
.(114)תונותיעה תצעומ ידי-לע ועבקנש םיללכל
ומיע שיש םוסרפ תיישעל תיעוצקמ הבוח םייקתת יתמיא הלאשב וננויד תא דקמנ ןלהל
תא יוטיב ידיל איבת קוחבש הז שודיחל תוסחייתה יכ רמאנ ןכל םדוק ךא .תויטרפב העיגפ
יוארה ןמ ןכ-לע .תסנכב ןוידה ןמו ומצע קוחה ןמ הלוע איהש יפכ ,קקוחמה לש ותנווכ
רורב ,תאז םע דחי .הנגהה הרצונ םנעמלש הלא לש םמלוע תפקשהב ובשחתי טפשמה יתבש
.טפשמה תיב ידיב איה הבוח התוא םויק רבדב תיפוסה הערכההש
לע ,יללכ ןפואב ,רבודמ ,(115)לארשיב תונותיעה תצעומ לש תיעוצקמה הקיתאה ןונקתב
,(1 ףיעס) תונקיידלו תונמיהמל תונותיעה תבוח לעו דוסי תוכזכ תונותיעהו העבהה שפוח
םייתחפשמה וייח תאו בוטה ומש תא דבכל" יאנותיעה תבוח לש תשרופמ העיבק דצב תאזו
םוימ תונותיעה תצעומ תאילמ לש תדחוימ היחנהב .(6 ףיעס) "םדא לכ לש םייטרפהו
םוסרפמ ענמיהל שי ,םדא לש םייטרפה וייחל עגונה ןינע לע חווידב" יכ עבקנ 30.10.1981
םה ןיאש וא ,רוביצל ןינע םהב ןיא םא ,ותחפשמ ינב לע וא וילע םיישיא םיטרפ
וא םדא לש אלמה ומש תא םסרפל ןיא ,ליעל רומאל תופיפכב .חווידה אשונל םייטנאוולר
םשל שורד רבדה ןכ םא אלא ,(תבותכו הדובע םוקמ ,עוצקמ :ןוגכ) םירחא םיהזמ םיטרפ
.(116)"העטומ יוהיז תעינמ
םוסרפל תיעוצקמ הבוח תונותיעה תצעומ האור יתמיא העיבק ידכ תורומאה תוארוהב ןיא
דבכל יאנותיעה תבוחב הרכה איה ןהמ תולדל ןתינש לכ .תויטרפב העיגפ ידכ וב שיש רבד
תפקשהש ,קיסהל ילוא רשפא ,ךכ םא ."רוביצל ןינע" םושמ םוסרפב ןיא דוע לכ םדא תויטרפ
."רוביצל ןינע" םושמ וב שיש המ לע חוודל תיעוצקמ הבוח תמייקש איה הצעומה
שיש טפשמה תיבל האריי רשאכ ,תיעוצקמ הבוח לש המויקב ריכהל יוארש איה ונתרבס
)םוסרפ השעיי יכ תבייחמ רוביצה תבוטש הז ןבומב ,ימיטיגל "ירוביצ ןינע" םושמ םוסרפב
היושע ,(118)תמיוסמ הדבוע לש המוסרפמ תירוביצ תלעות לש תירשפא החימצ קר .(117
,תאז םע .םוסרפה תיישעל ,תיתרבח וא תירסומ ילואו ,תיעוצקמ הבוחב הרכה קידצהל
דעונש תויטרפב עגופ םוסרפב רבודמה םא וליפא ,םוסרפ תבוח רכות יכ יואר ,ונתשיגל
רותב אלו ,ץוביק רותב וב עוגפל םייושעה ,רוביצ יחילש לש םתעיגפמ רוביצה תא ריהזהל
,הרואכל "יטרפ" יפוא תלעב הדבוע לש המוסרפל הבוח םוקל הלוכי ,לשמל ךכ .(119)םידיחי
)םיירוביצה םייחה םוחתב רוביצ שיא לש ודוקפת לע הערל עיפשהל היושע וז הדבוע רשאכ
.תיעוצקמה םתבוח תא תרושקתה ילכ םיאלממ (בל-םותב) הזכ םוסרפ לש הרקמב .(120

בל םותב התשענ העיגפה (2)
וינפ-לע ללוכה חנומב רבודמה .הנגהה לש התלוחת ךרוצל "בל-םות" תשירד ללוכ קוחה
תוקזח עבק קקוחמהש ךכל םעטה ,הארנכ ,והז .(121)החכוהב םישק םייביטקייבוס תודוסי
דצה לא רבד לש וכופיה תחכוה לטנ תא ריבעהל ידכ ןהב שי ןמייקתהבש ,בל-םות רבדב
.ינשה
רחאל המק - ערה ןושל רוסיא קוחל (א)16 ףיעסב היוצמה הקזחל הליבקמה - הנושארה הקזחה
ףיעסב תורומאה תוביסנה תחאב תויטרפב העיגפה תא השע יכ עבתנה וא םשאנה חיכוהש
וילע הקזח "תוביסנ ןתואב ריבסה םוחתה ןמ הגרח אל העיגפהש" האריי םאו ,ךכ םא .(2)18
- תונודנה תוביסנב (122)"תוריבסה םחתמ" .(קוחל (א)20 'עס) "בל-םות"ב העיגפה תא השעש
ןחבי טפשמה תיב .תיביטקייבוא הדימ תמאב שומיש השוע אוהשכ ,טפשמה תיב ידי-לע עבקיי
,רתוי בר "ירוביצ ןינע" לעב תויהל הזחיי אשונהש לככ ,ךכ .ונכתו ופקיה ,םוסרפה תרוצ תא
המזגה רדענ ,ןזואמו לוקשכ הארנה םוסרפ .רתוי טלובו ףיקמ םוסרפב ריכהל אהי ןידה ןמ
,בייח טפשמה תיב .(123)ריבסה םוחתמ גרוח וניאש םוסרפכ האריי - היצסנסל היטנו
יפ-לע ,תוריבס לש םחתמ רדגב תאצמנ תויטרפב העיגפה םא הקידבל ומצע ליבגהל ,ונתעדל
ביתכהל ילבמו ,ולש ותפקשהב תרושקתה ילכ תעד-לוקיש תא רימהל ילבמ תאזו ,תוביסנה
וא םיניזאמה ,םיארוקה להקל וימוסרפ שיגהל וילע תקיודמ תנוכתמ וזיאב םסרפמל
.םיפוצה
,ףיעסה לש םיילושה תרתוכמ ףאו החוסינמ טלוב רבדה .הטולח הקזח הניא (א)20 ףיעס תקזח
עבותה ינפב ךרדה ןיידע החותפ אהת "בל-םות" רבדב הקזח המקשמ ."החכוהה לטנ" הנינעש
לע לטוה עונכשה לטנש ,עבותה תרזעל .בל-םותב אלש התשענ תויטרפב העיגפה יכ תוארהל
רוסיא קוחל (3)(ב)16 ףיעסב היוצמה וזל הליבקמה) קוחל (ב)20 ףיעסבש הקזחה האב ,ומכש
םא בל-םותב אלש תויטרפב העיגפה תא השעש עבתנה וא םשאנה לע הקזח" היפל (ערה ןושל
םהל הנתינש םיניינעה ךרוצל ריבס ןפואב הצוחנ התיהשמ הלודג הדימב ןיעדויב עגפ אוה
.(2)18 ףיעסב הנגה
ויתודימ יפ-לע טפשמה תיב לש םייביטקייבואה וילכב ןאכ םג דדמית - העיגפה תוריבס
םסרפמה םייק םא תוארל ידכ ופקיהו ונכת ,םוסרפה תרוצ תא קודבי אוה .ולש ויתופקשהו
םחתמ" ותואמ גרחו רידאהו הרות לידגה אמש וא ,וילע הנגהה השרפנ הנעמלש ,ותבוח תא
.תיתקיקחה המרונה החסונ ורשקהבש "תוריבסה
ובל-םות רדעה תחכוהכ הומכ ריבסה ןמ הגירחה רבדב םסרפמה לש ותעידי תחכוה
רכוהש ךרעה תנגהל שורדה ןמ הלעמל העיגפ המיע שיש האצותל ותושידאו יביטקייבוסה
.תרושקתה שיא לש "תיעוצקמה הבוחה" םוחתמ הגירחה ,הדוסיב ,וז אהת וננינעב .קוחב
תויטרפב עוגפל הנווכב תרכומה הבוחב הערל שומיש עונמל הרטמב האב קקוחמה תקזח
םות רסוח תחכוה תבוח ידי עבותה אציי אל ,ונתעדל ןכ-לע .(124)הריבס הניאש הדימב
ריבסה םוחתמ הגירחהש הארי םא אלא ,םסרפמה לש ויתועידיו ישפנה ובצמ ונינעש בלה
אהת אלש ,האצותל תועדומה תחכוה .(125)םוסרפה השוע לש תישממהו האלמה ותעידיב התיה
לש טפשמה תיבב םתריקחב ,לשמל ,רזעיהלו עבתנ וא םשאנה תריקח לע ססבתהל לכות ,הלק
הצוחנ התיהשמ הלודג הדימב עוגפל םסרפמה תנווכ .(126)םוסרפב םיברועמ ויהש םימרוג
דיעהל םילוכיה ,עגפנל םסרפמה ןיבש םידחוימ םיסחימ ,לשמל ,דמליהל לכות ריבס ןפואב
.םוסרפה תועצמאב "תונובשח רודיס"ל היטנ לע
ןיידע (2)18 ףיעסב תונקומה תונגהה לש יחרכה ביכרמכ םסרפמה לש בלה םות תחכוה ןינעל
ףיעס חוכמ ,בלה םות רדעה תקזח יאנותיעה דגנכ המקשמ םאה :האבה הלאשה ,ונתעדל ,תדמוע
,ונתעדל ,תינורקעה הניחבה ןמ ?ובל-םות תא תוארהל ךרדה וינפב החותפ ןיידע ,(ב)20
םסרפ רשא תא בתכש הקזחב יאנותיעה תא הדימעמ ךא קוחה תארוה ירהש ,תיבויח הבושתה
אוה .(127)דבלב היארה לטנ ןנינעש תויארה יניד םוחתמ תוקזחב רבודמהו .בל-םותב אלש
קרש ןימאה ובל-םותבו ליאוה תוריבסה תדיממ םוסרפב גרח ןיעדויבש ,תוארהל ,לשמל ,לכוי
ומויק ךשמה תא עונמל ידכ השעמ תושעל רבדב םיעגונה תא איבהל לכוי הטובו ףירח םוסרפ
,רתויב הריכב הרשמ אשונ לש ותואירב בצמב רבודמה תע :המגודל .םייק םירבד בצמ לש
הפוסש תוררועתהל איבת ,אשונה לש ,תינויצסנס ףאו הפירח הטלבה קר יכ חינהל רשפא
,(ב)(2)18 ףיעסב רומאכ ותבוח תא יאנותיע אלממ ךכב ,ונתעדל .ודיקפתמ םדאה תורטפתה
.בל-םות רדענל ,הלא תוביסנב ,בשחנ וניא ףאו
.קוחה תנגה לצב תוסחל לכויש ידכ יאנותיעמ שרדנה "בל-םות" ותוא והמ איה תללוכה הלאשה
.(128)תויארה יניד םוחתמ ןניהש ,קוחה תוקזחב עבקנש הממ ,ונתעדל ,בחר וניה הז חנומ
תא ומצע לשמ ןכותב אלמל טפשמה תיב ןיידע לכוי ,התריתסב םגו ,הקזח םייקתהב ףא
ונל .הקיספב ורהבויש םינוירטירק יפ-לע יביטקייבואה ורדיג תא עובקלו "בל-םות" חנומה
רוריבל םיריבס םיעצמא טקנ אלש יאנותיעש עובקל ,רתיה ןיב ,היהי יוארה ןמש הארנ
.קוחב עבקנש בלה םות תחכוה ידי אצי אל ,תויטרפב תירשפא העיגפ וב שיש םוסרפ תותימא
תוביסנב בשחתהב לכהו ,םוסרפה תיישע םרט בטיה שרדו רקח אל םא בל-םתכ םדא לבקל ןיא
האור ןהכ םייח טפושה .ןינעל ןינעמ תונתשהל היושע תשרדנה הקידבה תדימ רשאכ ,הרקמה
טפושה ירבד .םות םע ותביתכ אשונ תא ותעידיב :רמולכ ,ותעידי-םותב יאנותיע לש ובל-םות
"םות דע" העידיש אלא ,(129)העד תעבה םרט תיעוצקמ תויחמומל םירקיעב םינווכמ ןהכ
העיגפ ובוחב ןמוטש המ לש דחוימבו והשלכ אשונ לש הפיקמו תידוסי הקידב םג השורפ
.(130)רעושמ-יתלב תויהל לוכי הקזינש ,תויטרפב תירשפא
הניא ךכו ליאוהו ,םיברב םוסרפ לע הלח הניא ,קוחל (ג)20 ףיעסב היוצמה ,תפסונ הקזח
.(131)תרושקתה ילכב םימוסרפל תיטנבלר

תועצהו תונקסמ :תעדל תוכזהו תויטרפל תוכזה .ו
תויהל ילבמ "החונמב בזעיהל" דיחיה סרטניא תא הבוחב תמלגמ ,המש םצעמ ,תויטרפל תוכזה
לומ לא .וייח תוחרוא לע "תירוביצה ןיע"ה לש החוקיפלו הרבחה לש התוברעתהל ןותנ
םיכרעה ."תעדל רוביצה תוכז" יורקש המב םלגתמה ,רחא סרטניא בצינ רומאה סרטניאה
תעדל תוכזהו אסיג-דחמ תויטרפל תוכזה :םיקהבומ םייתרבח םיסרטניא ינש םניה םישגנתמה
תרושקתה ילכ תורח רשאכ ,יוטיבה שפוח לש וסיסבב תדמועה איה תעדל תוכזה .אסיג-ךדיאמ
תויה .רומאה שפוחה לש ופקיה ןחבנ וב יזכרמה םוחתה תא הווהמ עדימ לש ומוסרפב
לע םייאמה יזכרמ םרוגל הלא םיבשחנ ,עדימ תצפה אוה תרושקתה ילכ לש ירקיעה םקוסיעש
תאיצמ הניה - וז המישר אשונ איהו - ונמוחתב תירקיעה היעבה .תויטרפל תוכזה לש המויק
םסרפלו ףוסאל תרושקתה יעצמא לש תוכזה ןיבל הזמ תויטרפל תוכזה ןיב תואנה ןוזיאה
"תירוביצה ןיע"ה תשיג ,"דדובה יא"ה תשיג - ונמוחתב תוירשפאה תושיגה שולש .הזמ עדימ
.וז המישרל אובמב ורבסוה - "םיסרטניאה ןוזיא" תשיגו
-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחב בצוהש יפכ םיסרטניאה ןזאמ תא תוארהל ונשקיב וז המישרב
הרכה רשא ,קוחב תונגה תכרעמ תעיבק ידי-לע גישהל קקוחמה שקיב ןוזיאה תא .1981
יכרד חוסינ .תיחרזא וא תילילפ תוירחאמ ,עבתנה וא ,םשאנה לש רוטפל איבת ןמויקב
תיבל םירשפאמ ,תונגהה לש ןחוסינ ךרד ןכו ,תינללוכ הרוצב םיתעל ,תויטרפב העיגפה
יכרד לש ןתעיבק םצעמ .םינושה םיסרטניאה ןיב ויניעב יוארה ןוזיאה רבדב טילחהל טפשמה
ילכ תא הדימעמה תואיצמ הרצונ ,תילילפ הריבעכ ןהו תיחרזא הלוועכ ןה ,תויטרפה תרפה
תופידע תתל ילארשיה קקוחמה רחבש הארנ תחא אל .םדגנ םיטפשמ תשגה לש הנכסב תרושקתה
עיגהל ידכ .תעדל רוביצה לש סרטניאה ינפ לע תויטרפל תוכזב םולגה סרטניאל ידמ הבר
םיאשונל סחייתהל יוארה ןמ םישגנתמה םיסרטניאה ןיב ןוזיאה לש ,ונתעדל ,היוצרה הדימל
:םיאבה

תילילפ הריבע תויטרפב העיגפה תויה רבדב העיבקה יוניש .1
הריבע רדגבו ,תיחרזא הלווע רדגב תויטרפב העיגפה אהת היפל ךרדב תכלל רחב קקוחמה
תויטרפה תרימשש הדבוע תורמל יכ הארנ ונל .(132)דיזמב התשענ העיגפה םא ,תילילפ
יפוא לעב סרטניאב רבודמ רבד לש ורקיעבש ירה ,יללכ יתרבח סרטניא םג המיע תאשונ
טפשמה םוחתב הפורת הדוסיב תויהל הכירצ תויטרפה תנגהל היוארה הפורתה .ותוהמב יטרפ
רשאכ ,םוקמ לכמ .(133)ילילפה ןונגנמה לש ותלעפה ,ללכב ,ןאכ היואר םא קפסו ,יטרפה
וב םירבד בצמ לבקל ןיא - ידמ הבחרו תינללוכ הרוצב קוחל (11)2 ףיעס תארוה תחסונמ
טפשמב תויקוחה ןורקיע טמשיי ךכב .תילילפ הריבעל סיסב תיתדבועה תכרעמה רוצית
המויקל סיסב שמשל לוכי םיוסמ השעמ תיישע םאה הלאשב תואדו לש הגרד בייחמה ,ילילפה
.(134)תילילפ תוירחא לש

קוחל (4)2 ףיעס תלוחת םוצמצ .2
םוסרפה לולע ןהבש תוביסנב םיברב םדא לש ומולצת םוסרפ" יכ קוחה עבוק (4)2 ףיעסב
םושמ רומאכ םולצת םוסרפב ןיא ,ונתעדל .תויטרפב העיגפ הווהי "ותוזבל וא וליפשהל
תע ,רומאכ ,ךכ אל .תוירוביצ תויומדל עגונה לכב "יטרפ"כ בשחיהל יוארש המב העיגפ
הארנ .(135)םיברה תושרב ואצמיה תעב םג ותויטרפ תנגהל יאכזה ,יטרפ םדאב רבודמ
.תונשרפה ךרד לע תעצומה הנחבאה תא תושעל לכוי טפשמה תיבש ,רבדה

תונשרפ יכרד .3
ןוזיאה תעיבקל בחרנ תעד-לוקיש ,טפשמה תיבל ,םירקמה בורב ,קקוחמה קינעה ,וניארהש יפכ
ךרוצל ןה ודיב םייק הז תעד-לוקיש .תעדל תוכזה ןיבל תויטרפל תוכזה ןיב ול הארנה
תונגהה תלוחתל רשאב ,רקיעבו ,ןהו ,"תויטרפב העיגפ" לש השעמ םייקתנ םא הלאשב הערכה
תיב .השעמל רמוא קוחה המ עובקל בר חוכ טפשמה תיב ידיב רתונ הרומאה תואיצמב .קוחבש
רשאכ ,(balancing principle) הזב הז םישגנתמה םיינורקעה םיסרטניאב בשחתי טפשמה
תוביסמ רואל םשוייש ,םירחא םירקמל יטנבלר יטפשמ ללכ תויהל הלוכי ןוזיאה תאצות
ןיב ןזאל טפשמה תיב ארקנ רשאכש ךכמ םלעתהל ןיא .(ad hoc balancing) יפיצפסה ןינעה
,תויטרפל תוכזל הבורקה תוכז ,בוטה ומשב עגפיהל אלש טרפה לש ותוכז ןיבל יוטיבה תורח
הדימב ,וז המגמ .(136)תורחה ינפ-לע תוכזה תא ףידעהל תינורקעה תינשרפה המגמה התטנ
לע תע ,קוחבש תונגהה ןמ עקרקה תא טימשהל הלולע ,תויטרפה תנגה אשונב םג םשויתש
דצמ .תויטרפב העיגפ ומיע אשונכ "יטרפ" יפוא לעב ןינע תודוא והשלכ םוסרפ בשחיי הלקנ
דעסב םדא הכזי אל וב בצמ רוציל היושע תונגהה תלוחתב ידמ הבחר הרכה ,ןבומכ ,ינש
.תויטרפל הנגה קינעהל קקוחמה לש תרהצומה ותמגמ תורמל ,םירקמה תיברמב
,רוציל ידכ הב אהיש ,תויזכרמה תוארוהה יבגל תינשרפ השיג גיצהל ונשקיב וז ונתמישרב
השיגה ירקיע ןלהל .תעדל רוביצה תוכז ןיבל תויטרפל תוכזה ןיב תואנ ןוזיא ,ונתעדל
:תעצומה

וא ,ותואירב בצמל וא ,םדא לש םיישיאה וייח תעניצל עגונה ןינע לש ומוסרפ" (א)
((11)2 ףיעס) "דיחיה תושרב ותוגהנתהל
תביס .קוחל 2 ףיעסב תויונמה ולא ןיבמ רתויב תיתייעבה הניה וז ךרדב תויטרפב העיגפ
המויק .הקיר תרגסמו תיללכ החסונ עבק רשא ,קקוחמה לש ףרוגהו יללכה וחוסינ הניה רבדה
עגונה םוסרפ לכ וב בצמ עונמל ידכ יחרכה ונל הארנ ,תיחרזא הלוועכ ,וזכ הארוה לש
העיגפ המיקתנ םאה הלאשב תינשרפה הדימה תמא ,ונתשיגל .רתומ אהי םדא לש וייח תעניצל
םוסרפה עגונ תע קר העיגפ םויקב ריכת רשא וזכ תויהל הכירצ םוסרפ ןיגב תויטרפב
אהי ,קוחה תועמשמב העיגפה רכותש ידכ .(137)תוימיטניא לש ההובג הגרד תלעב הדבועב
האור היה ,תדחוימ תושיגר לעב הז אלו ,ריבס םדאש טפשמה תיבל חיכוהל עבותה לע
היהת אל" היפל ,קוחל 6 ףיעס תארוהב עייתסהל לכות וז תונשרפ .תויטרפב העיגפ םוסרפב
."שממ הב ןיאש העיגפ לשב הז קוח יפל תילילפ וא תיחרזא העיבתל תוכז

"ירוביצ ןינע" (ב)
"ירוביצ ןינע" ותוא והמ הניה קוחל (3)18 ףיעסב הרומאה הנגהה תלוחתל תידוסיה הלאשה
קרש רורבה ונוצר קקוחמה הליג הז רשקהב .תויטרפב עגופה ,םוסרפ קידצהל ידכ וב שיש
.רומאכ םוסרפ קידצמ אצמיי "רוביצל ןינע"מ לידבהל "ירוביצ ןינע"
םדא תויטרפב העיגפ קידצמה ,"ירוביצ ןינע" :וז הניה ונדי-לע תעצומה תינשרפה הדימה תמא
םינינעב ותעד שוביג םשל םא ,ותעידיב תלעות רוביצל שיש הזכ ןינע וניה ,םוסרפ ידי-לע
תוכז" םדאמ ללשית הזכ ןינע לש ומויקב .(138)וייח תוחרוא רופיש םשל םאו ,םיירוביצ
רשא ,ידמל השימג החסונב רבודמ .ללכה תבוטבש םינינע תרשל ידכ םייטרפה וינינעב "ונינק
תא ליעפי רשא ,טפשמה תיב לש תיביטקייבואה ותפקשה יפ-לע השעית הנכת יבגל העיבקה
ילכ םע הרמחה םושמ ,ונתעדל ,המיע שי וז תונשרפ .ןינעה תוביסנ רואל יטפשמה ללכה
םושמ הב אהי םימוסרפ יפלכ רתוי תילרביל הדימ תמאש ונל הארנש אלא ,תרושקתה
.תויטרפל תוכזב םולגה ךרעה ןמ תומלעתה

תויטרפב עגופה םוסרפ תיישעל הבוח (ג)
עגופה ,םוסרפ תיישעל "הבוח" םויק וניה קוחל (ב)(2)18 ףיעסבש הנגהה תלוחתל רחא דוסי
םג וריכהב ,ערה ןושל רוסיא קוחב רומאל תיסחי ,קקוחמה שדיח ןאכ .תלוזה תויטרפב
הירוטסיהה .תויטרפב העיגפ םושמ ומיע שיש םוסרפ תיישעל "תיעוצקמ" הבוח לש המויקב
.תרושקתה ילכל תירשפא הנגה תונקהל התיה וז תפסות תנווכ יכ הרומ קוחה לש תיתקיקחה
הבוח םוקת היפל ,תרושקתה ילכ תפקשה יפ-לע וז הארוה שרפל ןיאש ונל הארנ ,תאז םע
לש המויקב ריכהל יוארה ןמ ."רוביצל ןינע" היה תויטרפב עגופה םוסרפב רשאכ תיעוצקמ
ןבומב ,"ירוביצ ןינע" ,הרואכל "יטרפה ןינעה" םוסרפב היהש טפשמה תיבל האריי רשאכ הבוח
רושימב תועמשמ לעב ותויה לשב ,םוסרפה תיישע תא הבייח ותלעותו רוביצה תבוטש הז
.(139)םיירוביצה םייחה

בל-םות (ד)
(ב)(2)18 ףיעסב העובקה הנגהה לש התלוחת םשל ,"הבוח"ה דוסיל רבטצמה ,ינשה דוסיה והז
תוקזחב רזעיהל טפשמה תיב ,םנמא ,לכוי ,ףיעסב רומאה "בלה םות" תא שרפל ואובב .קוחל
.ףסונ ןכות גשומה תא אלמל תוכמסה ודיב ,ונתעדלש אלא ,(20 ףיעסב תועובקה) קוחבש
"בלה םות" לע טילחהל לכוי ךכ ךותבו ,הז חנומ לש יביטקייבואה ורדג תא עבקי טפשמה תיב
הלא ולגתנ וליפא ,םהימוסרפ לע הנגה שקבל ולכויש םרט תרושקתה ילכמ שרדנה
,םות דע םוסרפה אשונ תקידבל הבוח תלטהב אטבתהל לכוי "בלה םות" .םינוכנ-יתלבכ
קזנ םדאל םורגלו תויטרפב עוגפל יושעה ,םוסרפ םרט הבר השירדו הריקח תבוח השורפש
.(140)בר

העיבתה תליע דוסיכ הנגהה .4
,םהב אהי - תעצומה תינשרפה השיגהו ,ועצוהש יפכ ,םייקה קוחב םייפיצפסה םייונישה
םסרפלו ףוסאל תרושקתה ילכ תוכז ןיבל תויטרפל תוכזה ןיב תואנ ןוזיא רוציל ,ונתרבסכ
ןמ עונמל לולע ,תיחכונה ותנוכתמב ,קוחה לש ומויקש ששחה ןמ טלמיהל השק ,תאז םע .עדימ
םיטפשמ תשגהב ןכתסהל אלש ופידעי תרושקתה ילכש הרקמב ימיטיגל עדימ לבקל רוביצה
היושע ,(141)ערה ןושל רוסיא קוח תונגהל רושקה לכב תמייקה תינשרפה השיגה ,םדגנכ
,תויטרפב םולגה סרטניאה תנגהב ךרוצה ונילע םג לבוקמ ,תאז םע .ונעבהש ששחה תא קזחל
.תעדל רוביצה תוכז לעו םתדובעב תרושקתה ילכ לע תולבגמ ליטהל ידכ וב שי וליפא
הבר תובישח אהת ,טפשמה יתבב קוחה לש ומושייב ואטבתי הלאו ,טפשמה לש השעמה ייחב
לש ומויק - תויטרפב העיגפ קידצמה ,יזכרמ קומינל ונסחייתהב .החכוהה לוע תלאשל
חוכמ תרושקתה ילכ לש םהיפתכ לע לטומ אהי ותחכוה לוע יכ ונחנה - "ירוביצ סרטניא"
.בזוכ היה אל םוסרפה יכ וחיכוי וליפא - (3)18 ףיעסב העובקה הנגהה
דוסיכ "ירוביצה ןינע"ה לש ורדעה וא ומויק תחכוה לטנ תלאש תא שדחמ לוקשל יוארה ןמ
תוארהל ךרטציש אוה - םסרפמה אלו - עבותהש יואר ,ונתעדל .תויטרפב העיגפה לש המויקל
יניד ירהש תויטרפה תנגה ,חרכהב ,חפקתת אל ךכב .םוסרפב "ירוביצה ןינע"ה לש ורדעה תא
לעב ןינע לע הנגה שורפל ואב אלו ,תמאב "יטרפ" יפוא לעב ןינע לע ןגהל ודעונ תויטרפה
קלחל הנגהה תודוסימ דחא ךפהיי ,עבותה לא החכוהה לטנ תרבעה לשב .(142)"ירוביצ" יפוא
,הלוקש תקולחמב ןותנ "ירוביצ ןינע" לש ומויק םהב םימיוסמ םירקמב ,ךכ .העיבתה תליעמ
רבודמה רשאכ קר תויטרפה לע ןגהל קקוחמה לש ותנווכ .םסרפמל רתוי הבחר הנגה חטבות
העיגפ לע ןגהל קקוחמה שקיב אלש םשכ .רתוי הרורבו תטלוב אהת - יטרפ יפוא לעב ןינעב
ןינע"ה רשאכ ,תויטרפה לע ןגהל וז ותמגמ ןיא ךכ (קוחל 6 ףיעס) שממ הב ןיאש תויטרפב
ונל תיארנ ,רומאה רואל .םירחא םיסרטניא ינפמ תוכזה תגיסנ בייחמ םוסרפב "ירוביצה
העיגפ ןיגב תילילפ וא תיחרזא העיבתל תוכז היהת אל" :היפל הארוה לש קוחב התעיבק
תא קידצהש ירוביצ ןינע וב היהש תמא רבד םוסרפ לש ךרדב העיגפה התיה םא תויטרפב
."ןינעה תוביסנב העיגפה
ךרוצל ,עבותה תא בייחת איה .(3)18 ףיעסבש הנגהה לש הלוטיבל איבת הזכ ףיעס תפסוה
קידצמה ,"ירוביצ ןינע" וב היה אלו תמא היה אל םסרופש המ יכ תוארהל ,ותליע םויק
ינפמ טרפה תנגהב ססבתת תויטרפה תנגהש ךכל םורתי ףיעסה .תויטרפב העיגפ ךות םוסרפ
ןתינ ךכ ,ענמי הזכ ףיעס ."ירוביצ ןינע"ו תמא םהב ןיאשו ,תויטרפב םיעגופה ,םימוסרפ
עונמלו תימוי-םויה םתדובעב תרושקתה ילכ לע דיבכהל תולולעה קרס תועיבת תשגה ,חינהל
אוה ףא ,ונתעדל ,תויטרפל תוכזב םולגה סרטניאה .תעדל אוה יאכזש תא תעדל רוביצה ןמ
.חפוקמ אציי אל

ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,ךירדמ - לגס באז *

םיילוש תורעה
W.L. Prosser, :האר .תויטרפה יניד לש םדוסיב תדמוע "right to be let alone"-ה
S. -ה תשיגב הארו ;The Law of Torts (St. Paul., 4th ed., 1971) 804
Stormholm, Right: Nordic Conference of Privacy and Rights of Personality -
.(ידוושה ח"ודה :ןלהל) A Comparative Study (Stockholm, 1967) 237
.1
Report of the Committee on Privacy (Chairman: K. Younger) :האר ,ןזוכירל
תרדגה יישקל .(רגני ח"וד :ןלהל) (London, Cmnd. 5012, July 1972) 327-328
טפושה :ר"וי) טרפה תעניצב העיגפ ינפב הנגהל הדעווה ח"וד :האר ,תויטרפה
.(ןהכ ח"וד :ןלהל) 26 ,1 (ז"לשת ,לארשי תנידמ) (ןהכ קחצי
.2
תוריקסו םירקחמ תרדס ,"(Privacy) טרפה תעניצ לע הנגהה" ,רבוקר 'נ :האר
N. Rakover, "The :ןכו ;(ד תרבוח ,ל"שת ,םיטפשמה דרשמ) ירבעה טפשמב
Protection of Privacy in Jewish Law" 5 Israel Yearbook on Human Rights
.(1975) 169
.3
A.F. Westin, Privacy and Freedom :האר ,השדחה תעב תוכזה תנגה תריקסל
(New-York, 1967); T.I. Emerson, The System of Freedom of Expression
.(New-York, 1970) 544-562
.4
תלבקל תוכזל רשא .םדוסיב יטרפ יפוא ילעב םינינע תעדל תוכזב רבודמה וננינעב
D. Goren, Secrecy and the Right to :האר ,יטילופ-ירוביצ יפוא לעב עדימ
know (Ramat-Gan, 1979); P. Lahav, "Political Censorship: Some Reflections
ןכ .on its Validity in Israel's Constitutional Law" 11 Isr.l.Rev. (1976) 339
הלאש ;438 (ח"לשת) ו טפשמ ינויע "יוטיבה שפוח תלאשל דועו" ,הקסולג 'מ :האר
האר .הנגהה תרוצל תסחייתמה וז הניה תויטרפה תנגה ףקיהל תעגונה וזמ תרחא
R. Gavison, "Should we have a 'General Right to Privacy' in :וז הנחבהל
.Israel?" 12 Isr.L. Rev. (1977) 155
.5
.147 'עב ,1 הרעה ליעל ,ידוושה ח"ודה :האר
.6
'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"וד :האר ןכ .הל דומצה טסקטהו 41 הרעה ןלהל :האר
.55-54
.7
R.C. Smith, Press Law (London, 1978) :האר ,ןכ .41 הרעה ןלהל :האר
.141-142
.8
.4 'עב ,2 הרעה ליעל ,ןהכ ח"וד :האר
.9
.ןהל דומצה טסקטהו 64 ,40 תורעה ןלהל :האר
.10
.הל דומצה טסקטהו 42 הרעה ןלהל :האר
.11
.174 א"משתה ח"ס :תועט הנקות קוחב .128 ח"ס
.12
ינפמ טרפה תנגהב קקוחמה ירדסהל עגונה לכ המישרה תרגסמל ץוחמ הז אהי
עדימ זוכיר ינפמ וא ('וכו הנזאה ,שוליב) םישידח םייגולונכט םיעצמאב שומישה
ינפמ ותנגהב םימצמטצמ ונא .םיבשחמ תרזעב לעפומה "עדימ רגאמ" תועצמאב וילע
תנגה ןינעל תיתאוושה הריקס .תרושקתה ילכ ידיב התלעפהכ ,תעדל רוביצה תוכז
'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"ודב אוצמל ןתינ השידח היגולונכט ינפמ תויטרפה
עדימ זוכיר אוה יזכרמה הנינעש ,תירבה-תוצראב הקיקחל .339-338 ,176-153
Privacy, A public Concern - A Resource Document :האר ,םיבשחמ ידי-לע
,תויטרפה תייגוסב םש ללוכ ןוידל .(Washington, K.S. Larsen editor, 1975)
P.A. Dianisopoulus & C.R. Ducat, The Right to Privacy - Essays and :האר
העיגפ ינפמ טרפה תנגהל תעצומ השיגלו הוושמ הריקסל .Cases (St. Paul., 1976)
תועצמאב חרזאב העיגפ תעינמל הדעווה ח"וד :האר ,םיבשחמ תועצמאב וב
.(א"משתה ,לארשי תנידמ) םיבשחמב זכורמה עדימ
.13
ןתרהבהש הדימב הב ,תיללכ תועמשמ תולעב ןהש ,קוחב תוארוה לע בכעתנ ןלהל
.םינד ונא הב היגוסל תיחרכה
.14
.T.I. Emerson, supra Note 4, at p. 546 :האר
.15
.46 'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"וד :האר
.16
S.D. Warren & L.D. Brandeis, "The Right to Privacy" 4 Harv. L. Rev.
.(1890) 194
.17
.W.L. Prosser, supra note 1, at p. 802-804 :האר
.18
.S.D. Warren & L.D. Brandeis, supra note 17, at p. 195-196
.19
תפישחב תרושקתה ילכ דיקפתלו הילגנאב "Investigative Journalism"-ה תוחתפתהל
.54-53 'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"וד :האר ,תונוש תושרפ
.20
M. Jones, "Reporters and the Public" Privacy (London, M. Jones editor, :האר
1974) 122: "Many people, when they think of intrusion into privacy, are
.thinking primarily of the mass media"
.21
.Emerson, Supra note 4, at p. 556
.22
.54-53 'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"וד :האר
.23
:121 'עב ,1 הרעה ליעל ,ידוושה ח"ודב :האר
.24
It seems appropriate to recall... that the distinction between 'private' and "
'public' is relative... There is no universal test which admits the final
classification of facts, or of acts of communication, within either of the two
.categories referred to."
'נ 'חאו ,מ"עב "ץראה" ןותיע תאצוה 723/74 א"עב רגמש טפושה ירבדב :האר
.("ץראה" ןותיע :ןלהל) 298 ,281 (2)אל ד"פ ,'חאו מ"עב למשחה תרבח
.25
878-876 871 ז ד"פ ,םינפה רש 'נ מ"עב "םעה לוק" תרבח 73/53 צ"גב :האר
יוטיבה שפוח" ,בהל 'פ :האר ,וז היגוסב הקיספה תכרעהל .("םעה לוק" :ןלהל)
.375 (ז"לשת) ז םיטפשמ "ןוילעה טפשמה-תיב תקיספב
.26
ד"פ ,'חאו ,ירג 'נ מ"עב לארשיב הילצרה הטרסה ינפלוא 243/62 צ"גב :האר
צ"גב האר ,הכלהה רושיאל .(לארשיב הטרסה ינפלוא :ןלהל) 2415 ,2407 ז"ט
.665 ,657 (3)אל ד"פ ,'חאו ,רודישה תושר 'נ 'חאו לגופ 112/77
.27
.26 הרעה ליעל
.28
.27 הרעה ליעל
.29
.589 (3)הל ד"פ ,'חאו ,הלשממה שאר דרשמ ל"כנמסנוי 509/80 צ"גב
.30
תדחוימ הרכה תדמוע הז טפוש תשיג סיסבב .לקריט טפושה ירבדב ,594 'עב ,םש
אישנה ,ןידל ובשיש םירחאה םיטפושה ינש .עדימ ףוסיאב תונותיעה תדובע תובישחב
תלבקב רתועל היהש ילכלכה סרטניאה תרכהב ומצמטצה ,תרופ-ןב תטפושהו יודנל
ולש סרטניאל ושרדנש ילבמ ,תיתלשממה תונותיעה תכשל םעטמ יאנותיע תדועת
.תושרה םעמ עדימ תלבקב
.31
,'חאו ,מ"עב ץראה ןותע'חאו ,מ"עב לארשיל למשחה תרבח 213/69 א"ע :האר
.(למשחה תרבח א"ע :ןלהל) 91-90 ,87 (2)גכ ד"פ
.32
.135 ,129 (1)וכ ד"פ ,לארשי תנידמ'חאו ,יקסניזוגור 450/70 א"ע :האר
.33
."םעה לוק" ןינעב ךכ
.34
רש'חאו ,רעס 148/79 צ"גב :האר ןכ .הילצרה הטרסה ינפלוא ןינעב ךכ
יוטיב איהש חרזא לש הנגפהה תוכזב רבוד םש .169 (2)דל ד"פ ,הרטשמהו םינפה
.יוטיבה שפוחל
.35
,מ"עב "ץראה" ןותע תאצוה'חאו ,מ"עב לארשיל למשחה תרבח 9/77 נ"ד :האר
יודנל טפושה לש וז השיג .(למשחה תרבח נ"ד :ןלהל) 343 ,337 (3)בל ד"פ ,'חאו
רגמש טפושה לש תינורקעה ותפקשהב םידדצמ ונא .ןידה קספב בורה תעד תא תאטבמ
שפוח" ,גיטר 'א :האר ,ןידה קספ תרוקיבל .369-357 'עב ,םש ,ולש טועימה תעדב
.524 (ט"לשת) ט םיטפשמ "ערה ןושל רוסיא קוחו בוט םשל תוכזה ,יוטיבה
.36
ןושל רוסיא קוח :ןלהל) 240 ח"ס ,1965 -ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוח :האר
.(ערה
.37
.ןלהל האר ,תעדל תוכזהו תונותיעה שפוח לע ומצע תויטרפה קוח תנגה יבגל
.38
Congress shall make no law... " :רמאנ תירבה-תוצרא תקוחל ןושארה ןוקיתב
."abridging the freedom of speech, or of the press
.39
שפוחב תעגופה הקיקח לע תטלחומ הלבגה ליטהל הזחנה ,ל"נה חסונה תורמל
םא ,ופקתב דומעי קוחש איה תירבה-תוצראב ןוילעה טפשמה תיב תשיג ,תונותיעה
לש םתעיבק .םימיוסמ םינוירטירק וב ומייקתיש הדימב תויטרפה תנגה איה ותרטמ
Cantrel v. Forest City :האר .הקוחה לש ןושארה ןוקיתהמ תעפשומ הלא
,Stewart טפושה יפמ ,טפשמה תיב תשיגל .Publishing Co. 419 U.S. 245 (1974)
תארוה לע רומשל שיש רבס ,Douglas ,טועימה טפוש קר .םיטפוש העבש םיפתוש
... Judge made qualification of that freedom are withdrawn" (at "-ש ךכ הקוחה
תויטרפל תוכזה תא האור ןוילעה טפשמה תיב לש תיטופיש תונשרפ .p. 255)
Griswold v. Connecticut 381 U.S. 479 :האר .הקוחב תוארוה רפסממ תעבונכ
.(1965)
.40
G. :תרוקיב החתמנ וז השיג לע .206-202 ,9 'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"וד :האר
Dworkin, "The Royal Commission on the Press", Privacy (Chichester, J.B.
,ילגנאה ןידב תויטרפל תוכזה תרכה-יאל .Young editor, 1978) 329, 331-332
Malone v. Commissioner of Police of the Metropolis (NO. 2) 2 All :האר
.E.R. 620, 644
.41
דחא לכל" יכ עבוק ףיעסה .Code Civil-ל 9 ףיעס תא סינכה 17.7.1970 םוימ קוח
םיעצמא תטיקנ לע תורוהל תוכמס טפשמה תיב ידיב ןתונ אוה ."תויטרפל תוכזה
תרפה לש ילילפ טקפסאל םג סחייתמ שדחה קוחה .תויטרפב העיגפה תקספהל ואיביש
Dalloz, Code Civil (Paris, 74 :קוחה תארוהל האר .הריבע הווהתש ,תויטרפה
היה ,ובש םידעסה לע ,הז קוח עקרש הריהבמ רגני תדעו .ed., 1974-1975) 21
ליעל ,רגני ח"וד :האר .תויטרפל תוכזב תונותיעה לש התעיגפ תלבגהל ןוצרב
.310-308 'עב ,2 הרעה
.42
.ןלהל ,ןוידב האר
.43
.226 ח"ס ,1977 -ז"לשת ,ןישנועה קוח ;31-29 םיפיעס ,266 ח"נ , ןיקיזנה תדוקפ
.44
.99 ףיעס ,567 ח"נ ,1976 -ז"לשת , ראודה תדוקפ
.45
,א ךרכ י"אח ,םירצוי תוכז תדוקפ ;2633 (ע) ,ג ךרכ י"אח ,1911 ,םירצוי תוכז קוח
.364 (ע)
.46
.37 הרעה ליעל ,ערה ןושל רוסיא קוח
.47
תדוקפל ףיסוה קוחה .94 ח"ס ,1974 -ד"לשת ,(5 'סמ) ןיקיזנה תדוקפ ןוקיתל קוח
רואל תאזו ,(33 ףיעס) תויטרפה תנגה ידי-לע לטוב ףיעסה .א34 ףיעס תא ןיקיזנה
.קוחל (6)2 ףיעסב העיבקה
.48
.118 ח"ס ,1979 -ט"לשת ,רתס תנזאה קוח
.49
אל טפשמה תיב יכ רורב ,תויטרפה תנגה קוח תקיקח םרטש ,תילארשיה הקיספה ןמ
:האר ,תויטרפה תרפה ןיגב תיקיזנ הלווע ,תיטופיש תונשרפ ידי-לע ,ומצעב חתפי
ץיבוניבר 68/56 א"ע ;204 ,202 אי מ"פ ,מ"עב .ד.צןידי 144/55 (א"ת) א"ת
הרתפנ ןידה יקספב הררועתהש היעבה .1225 ,1224 אי ד"פ ,'חאו ,ןילרימ
.הל דומצה טסקטהו ,48 הרעה ליעל :האר .הקיקח ידי-לע םימיל
.50
."תויטרפה תעניצ תנגה קוח" התנוכש קוח תעצה 1967 תנשב הנכוה םיטפשמה דרשמב
הלווע םהב התארו "תויטרפה תעניצב העיגפ" ובשחייש םישעמ תרוש הטרפ העצהה
קפתסהל הטילחהו ,העצהב הנד םיטפשמה דרשמ תלהנה .תילילפ הריבעו תיחרזא
םיטפשמה דרשמב ךרענ העצהב ןוידה .תיחרזא הלווע רדגב תויטרפב העיגפ תויהב
,ודרשמ תלהנהל ,רגמש ריאמ ,זאד יטפשמה ץעויה בתכמ :האר .םיעבשה תונש תישארב
.םיטפשמה דרשמ תובידאב ונל אצמוה רמוחה .(56313 'סמ) 7.2.1972 םוימ
.51
,ח"ודה תכרעהל .30 - א23 'עב ,2 הרעה ליעל ,ןהכ ח"ודב הדעווה תוצלמה האר
P. Elman, "Comment on the Kahn Committee Report on the Protection of :האר
.Privacy" 12 Isr.L. Rev. (1977) 172
.52
.(קוחה תעצה :ןלהל) 206 ח"ה ,1980 -ם"שת ,תויטרפה תנגה קוח תעצה :האר
.53
.4 'עב ,2 הרעה ליעל ,ןהכ ח"ודב :האר
.54
תעב ,תסנכה תמיב לעמ עידוה םיטפשמה רש .3491-3487 (ם"שת) 86 כ"ד :האר
עיביו ,קוחה תעצהב םייונישל םיכסמ וניהש ,הנושאר האירקב קוחה תעצהב ןוידה
.טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ינפב תאז ותעד
.55
,97-96 'עב ,23.2.1981 םוימ ד"כת הבישי ,תיעישתה תסנכה תבישי לוקוטורפ :האר
.תויטרפב העיגפ תמירגל "תיעוצקמ" הבוח םויקב הרכהל איה הנווכה .127-123
.קוחל (ב)(2) 18 ףיעס :הארו
.56
הנגהל יאכז םדא לכ" (א)6 ףיעסב רמאנ חרזאהו םדאה תויוכז :דוסי קוח תעצהב
.448 ,ג"לשת ח"ה :האר ."טרפה תעניצו דיחיה תושר לע ןידכ
.57
, ןיקיזנה תדוקפ תוארוה תויטרפב העיגפה תלווע לע ולוחי קוחל 4 ףיעס יפ-לע
תפסותה לע קוחה דגנכ תוריבע ונמי קוחל 34 ףיעס יפ-לע .44 הרעה ליעל
אהי וז הארוה חוכמ .161 ח"ס ,1965 -ה"כשתה ,ילילפה ןידה רדס קוחב העבקנש
ףיעס) טפשמה תיבל הנלבוק תשגה ידי-לע עגופה תא םישאהל ותויטרפב עגפנה יאשר
.קוחל 29 ףיעס :האר ,קוחה יפ-לע םידחוימ םידעסל .(ילילפה ןידה רדס קוחל 62
.58
.R. Gavison, Supra note 5 :האר .ןוזיבג תור ר"ד לש תעצומה התשיג התיה וז
.59
הב ונמנש תוביסנה םויקל תויטרפב העיגפ לש תילילפה הריבעה תא המצמצ העצהה
,תויטרפה תרפה יכרד תמישר תעיבקב העצהה לש התשיג .5 ףיעס :האר .שרופמב
Manitoba -ב רומאל המוד ,הלוועה לש החותיפב טפשמה תיבל םוקמ תראשה ךות
M. Manning, Protection of Privacy :האר .Privacy Act, 1970, Sec.2(1), 3
.(Torronto, 1974) 179-180
.60
תיריעב "דוכילה" תעיס 531/79 צ"גבב קרב טפושה ירבדב ,רחא רשקהב ,האר
.574 ,566 (2)דל ד"פ ,'חאו ,הוקת-חתפ תיריע תצעומהוקת חתפ
.61
.(קוחל 3 ףיעס) אללכמ וא שרופמב - "המכסה"
.62
,דרלגנא 'י :האר ,44 הרעה ליעל , ןיקיזנה תדוקפל 4 ףיעסב המוד הארוה תרהבהל
,(ז"לשת ,סנגאמ) תיללכה ןיקיזנה תרות - ןיקיזנה יניד ,ןישח 'מו קרב 'א
.339-338
.63
םירקיע ,ןמרדל 'או יול 'י :האר ,ילילפה טפשמב ןודז חנומה תועמשמ תרהבהל
הקיספב .460-458 (א"משת ,מ"עב ךוניח תוכרעמ תומר) תילילפ תוירחאב
קר ,תיחרזא העיבתב רבודמ םא ףא ,תויטרפה תרפה ןיגב העיבת רכות תינקירמאה
published the report with knowledge of its " עבתנה יכ עבותה חיכויש רחאל
falsity or in reckless disregard of the truth": Time Inc. v. Hill 385 U.S.
Cantrell v. Forest City Publishing Co U.S. 245, :האר ןכ .374, 388 (1967)
תא ותויטרפ תרפה ןיגב םדא תעיבת לע הליחה וז הקיספ .249-250, 253 (1974)
לש הז אוהו ,ערה ןושל ןיגב "public official" תעיבת ןינעל עבקנש ןוירטירקה
New-York Times v. Sullivan 376 U.S. 254, 283, :האר ."actual malice" םויק
תמאה יא תעידיל סחייתמ תירבה-תוצראב הקיספב ןודזה .286, 287 (1964)
בייחה אוהו תלוזה תויטרפב העיגפל סחייתמ קוחב וב רבודמש ןודזה .םוסרפבש
,לשמל ,דמליהל לכוי אוה .הנוכנ העידיהש הרקמב םג החכוהב ירשפאו ,החכוהב
רודיסל ןוצר רבדב החכוה ,וב רבודמש ימ יפלכ םסרפמה לש הניט רבדב היארמ
.המודכו םיישיא תונובשח
.64
,3492-3487 (ם"שת) 86 כ"ד :תסנכב םיטפשמה רש ירבדו ,קוחה תעצהל אובמה :האר
ירגאמב תויטרפה לע הנגה ונינעש ,קוחב קרפה לכ .ךליאו 3611 (ם"שת) 86 כ"דו
סנכוה אלא ,תסנכב הנושארה האירקב ןודנ אלו ,קוחה תעצהב עיפוה אל עדימ
.הלשממה םע תחא הצעב ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ידי-לע העצהל
.65
,םיטפוש העברא םיפתוש הל ,36 הרעה ליעל ,למשחה תרבח נ"דב בורה תעד
.יוטיבה תורח ינפ-לע בוט םשל םדאה תוכז תא רורבב הפידעמ
.66
.םש ,ל"נה ןידה קספ לש ונינע הז
.67
וא תישרומ-יתלב השילפ תעינמב םיקסוע םהו ,םיבורק םימוחתה ינש ,תינורקע
.293 'עב ,25 הרעה ליעל ,"ץראה" ןותיע :האר .טרפה םוחתל תרקובמ-יתלב
הרעה ליעל ,ערה ןושל רוסיא קוחב תויונמה הלאל ןדוסיב תומוד קוחב תונגהה
רוסיא קוח תוארוהמ שקיה לש ךרדב קוחה תא שרפי טפשמה תיב יכ רעשל רשפא .37
-מ"שת ,טפשמה תודוסי קוח :האר .ורשקהב הקיספב השבגתנש השיגה יפ-לעו ערה ןושל
.1 ףיעס ,978 ח"ס ,1980
.68
אל עודמ ןיבהל השק .ןותיעב םוסרפ ןיגב הבחר תוירחאל רשאב ,קוחל 30 ףיעס
.היזיוולטב וא וידרב םוסרפ לע המוד הארוה העבקנ
.69
(11) ,(10) ,(4)2 ףיעס :תונוש תוארוה תוקסוע ,קוחל 3 ףיעסב ותרדגהכ ,"םוסרפ"ב
.םוסרפ לשב הנגה תלילשל (ד)(2)18 ףיעסו ,םוסרפ ןיגב תוירחא םויקל
.70
.קוחה תעצהל (6) ,(5)2 ףיעס :האר
.71
.207 'עב ,קוחה תעצהב :האר
.72
רקבמ קוח :ןלהל) 10 ףיעס ,92 ח"ס , 1958 -ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוח :האר
.(הנידמה
.73
א"ע :האר .ערה ןושל רוסיא קוחב השיגה ןמ שיקנ םא ,(2)(ב) 18 ףיעס תנגה ,לשמל
ףיעס תנגה דבוע ותואל דומעל היושע ןכ .94 'עב ,32 הרעה ליעל ,למשחה תרבח
.ןאכ ןודנה רשקהב ונתעצהו ןלהל ןוידה :האר .קוחל (3)18
.74
,(11 'סמ ןוקית) הנידמה רקבמ קוח רומאכ רוביצ דבועל קינעמ תמיוסמ הנגה
,ינמז וצ תוברל ,וצ ןתיל תוכמס רוביצה תונולת ביצנל הנקמה ,1981 -א"משתה
רוביצה תונולת ביצנ יאשר (ב)ג45 ףיעס יפ-לע .דבועה תויוכז לע ןגהל ידכ
דסומב תותיחש השעמ ףשחש הדבועה לשב רטופש דבוע לש וירוטיפ לוטיב לע תווצל
.תויוכזב וא ףסכב דבועל םידחוימ םייוציפ ןתמ לע וא ביצנה תרוקיבל ףופכה
.75
לכ קודבנ ..." :ןוקתיו טפושה רמא ,93 'עב ,32 הרעה ליעל ,למשחה תרבח א"עב
ךורכשכ ,יבמופ רבדל תתל ןותיע דצמ 'הבוח'ב ריכנ םרטב םייניע עבשב הרקמ
."רעושי-לב קזנ םדאל םורגיו ןוכנ-יתלב תויהל לולע רבדהש תאזכ הבוח תרכהב
לוחת תינורקעה השיגהש חינהל רשפא ךא ,ןוכנ וניאש םוסרפל רשאב ורמאנ םירבדה
.תויטרפב העיגפ ךות ,תמא רבד םוסרפ לש הרקמב םג
.76
םג ללכו ,קוחב לבקתנש הזמ בחר היה עצוהש חסונה .207 'עב ,קוחה תעצהב :האר
(4)2 ףיעס) "הכובמב ואיבהל" לולע היהש םיברב םדא לש ומולצת םוסרפ לע רוסיא
.(העצהל
.77
איה תירבה-תוצראב תחוורה השיגה .27 הרעה ליעל ,לארשיב הטרסה ינפלוא
ליאוה ,תויטרפב העיגפ םושמ ןיא םיברה תושרב שחרתהש רבד םולצת םוסרפבש
W.L. Prosser, supra :האר .ללכה תלחנ רבכ וניהש המל יבמופ ןתמב רבודמו
.note 1, at p. 811
.78
100 הרעהל טסקטב ,"יטרפ םדא" ןיבל "תירוביצ תומד" ןיב הנחבאה ,ןלהל :האר
.ךליאו
.79
ליעל :האר .הנושארה האירקב תסנכב םיטפשמה רש ירבדב הגצוה וז הקיקחל העצה
.3489 'עב ,65 הרעה
.80
Norwegian Penal -ה יפל םג .ידמ הרימחמה ותעיבקב דדוב וניא ילארשיה קקוחמה
violate privacy by communicating " םדא רשאכ הריבע וז אהת ,1902 תנשמ ,Code
Danish Penal -ב ."in public facts concerning personal or domestic affairs
-ל סחייתמה עדימ לש רוביצל יוליגב הדוסיש הריבע תמייק 1933 תנשמ Code
other facts pertaining to private life " ןכו ,"strictly private domestic affairs"
which the person concerned may reasonably want to withhold from the public
.123 'עב ,1 הרעה ליעל ,ידוושה ח"ודב :האר "
.81
קוח :האר .תושיא ינינעל עגונש המב םייטפשמה םינוידה יוסיח ,לשמל ,והזכ
םוסרפל גייס .1 ףיעס ,969 ח"ס ,1978 -ח"לשת (10 'סמ ןוקית) טפשמה-יתב
.27 ףיעס תארוה חוכמ םק תויטרפה תנגה קוח יפ-לע םייטפשמ םיכילה
.82
העיגפ יהמ הרידגמ הניאש קוח תארוה לע הססבתהש ,תפרצב תיטפשמה תונשרפה
לעו החפשמו הבהא ייח לע ערתשמכ םייטרפה םייחה םוחת תא התאר ,תויטרפב
R. Nerson, "Jurisprudence Francaise en Matiere de :האר .תויפסכ תוסנכה
Droit Civil - Personnes et Droit de Famille" 69 Revue Trimestrielle de Droit
.Civil (1971) 360, 364
.83
ירהש ,רתסלפ קוחה תארוה השעית דבלב םדא לש ומש ןויצל רוסיאה תא סחיינ םא
קולחל השקש המוד .רבודמ ימב ,םיבר םירקמב ,רהבויש ידכ םיהזמ םיטרפ ןויצב יד
לופיט עוציבב הגשוהש תומדקתהו האופרה םותב םישודיח תעדל רוביצה תוכז לע
תויהל הלוכי ךרדה .ותויטרפל םדא תוכזב עוגפל ןאכ השק ,תאז םע .שידח יאופר
תונותיעה .העידיבש תויטנתואה תעגפנ זאש אלא ,לפוטמה םש ןויצ אלב םוסרפב
תיב ןויצ ךות ,חתונמה םש םוסרפ-יא :ידמל הריבס םייניב-ךרדב ,םימעפל ,תכלוה
.גפב חותינב רבודמה םע ,חתונמה ירוה לע םיטרפ רפסמו ,חותינה עצוב וב םילוחה
.15 ,1 (12.11.81) בירעמ "גפב עצובש רידנ בל חותינ" :לשמל האר
.84
ךכ םייטרפ םינינע לש יבמופ יוליג ינפמ תויטרפה תנגה תא גיצמ Emerson 'פורפ
The narrow area of protection would reach only to communication that "-ש
T.I. Emerson, supra note 4, at p. :האר .touched the inner core of intimacy"
.557
.85
עגפנה תומד רשאכ ,ה(2)18 ףיעסב תדחוימ הנגה תמייק (4)2 ףיעסבש הארוהה יבגל
.םיברה תושרב השענש םוליצב יארקאב העיפומ
.86
.W.L. Prosser, supra note 1, at p. 812-814 :האר
.87
בקע ותויטרפ תרפה ןיגב עבותל דעס תתל יואר ןהב תוביסנ רעשל רשפא ,ונתעדל
:לשמל .ערה ןושל ןיגב העיבת ססבל חילצי אלש ןכתי רשאכ ,"בזוכ רוא"ב ותגצה
םג .ותושעלמ ענמיהל וא רבד תושעל הלשממל תארוקה העדומל םדא לש ומש ףורצ
טילחהל השקיו ליאוה ,ונתעדל ,ליעות אל תויטרפה תנגה קוחל (6)2 ףיעס תארוה
אלו יפסכ חוורל סחייתמכ שרופיש ןכתיש ,"חוור םשל" םדא םשב שומישב רבודמהש
.יטילופ
.88
האר .ערה ןושל רוסיא קוחל 14 ףיעס תנגהל הדוסיב המוד ,וננויד אשונ ,הנגהה
,326 דע מ"פ ,'חאו ,מ"עב תונורחא תועידי 'נ ןירג 5153/66 (א"ת) א"ת :לשמל
עבות גצוה תע תמייקתמ הניאש "יתרבד תמא" תנעטב םש ןד טפשמה תיב .335
."ןוכנ אל רוא"ב
.89
אוצמל ןתינ בזוכ םוסרפ לע תוירחא המיקמה קויד-יא תדימל תיתדבוע המגוד
Cantrell v. Forest City Publishing Co. 419 U.S. 245 ןינעב תירבה-תוצראב
תעב באה גרהנ הב החפשמ תודוא ןותיעב הבתכ המסרופ הרקמ ותואב .(1974)
תא הראתו החפשמה ייח לע ןוסאה תעפשה תא ראתל הדעונ הבתכה .רשג תוטטומתה
דועב םאה םע חחוש וליאכ העטומ םשור רצי בתכה .הייח ישק תאו החפשמה ינוע
לש הליעה םויקל סיסב טפשמה תיב האר הז רואתב .דבלב םידליה םע חחוש השעמלש
ריכה טפשמה תיב .(253 'עב ,םש) "בזוכ רוא"ב עבותה תגצה ןיגב תויטרפב העיגפ
האר) Time v. Hill תכליהב ועבקנש םינוירטירקה רואיתב ומייקתהשמ העיבתב
םויק םשל הלא םירימחמ םינוירטירק תונוכנב קפס עיבה ךא ,(64 הרעה ליעל
"בזוכה רוא"ה תדימ יכ הארנ .(251-250 'עב ,םש) תויטרפה תרפה ןיגב העיבת
הנגהה תלוחת תא לולשל ידכ הב היהי יד רומאה ןידה קספב תוירחאה תא הססיבש
.ונלש קוחה יפל
.90
הב היהי יד "יתרבד תמא" תנגהש ,תסנכ-רבח ותויהב ,עיצה רפוהגנילק 'ה רוספורפ
יבגל ותעצה "...םייטרפה םייחה תעניצ"ב רבודמה תע ןכ ןיאש המ ,ערה ןושל םוחתב
,495-493 (ו"כשת) 44 כ"ד האר .הלבקתנ אל ערה ןושל רוסיא קוחל 14 ףיעס
.2947 ,2942 (ז"כשת) 48 כ"ד ;501-500
.91
.203-202 ,54 ,35 ,12-10 'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"ודב :האר
.92
.W.L. Prosser, supra note 1, at p. 830
.93
.T.I. Emerson, supra note 4, at p. 555
.94
.3490 'עב ,65 הרעה ליעל ,תסנכב םיטפשמה רש ירבד האר
.95
וסנכוהש םייונישהמ דחא הניה "ירוביצ ןינע" רובידב "רוביצל ןינע" רובידה תרמה
,133 ח"ס ,1967 -ז"כשת ,(1 'סמ ןוקית) ערה ןושל קוח :האר .ערה ןושל קוחב
(ז"כשת) 48 כ"ד :ךכ לע האר .ירוקמה קוחל 14 ףיעסב סנכוה ןוקיתה .8 ףיעס
.ךליאו 2941 ,2296 (ז"כשת) 49 כ"דו 1731
.96
סחייתמ ילגנאה חונימה "רוביצל ןינע" ןיגב תויטרפב עגופה םוסרפ ןגומ רשאכ
ןינע" ןיגב תויטרפב עגופה םוסרפ ןגומ רשאכ .of public interest"" אוהש םוסרפל
ינש ןיבו ,in the public interest"" אוהש םוסרפל סחייתמ ילגנאה חונימה "ירוביצ
.47 'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"ודב האר .יתועמשמ לדבה - םיגשומה
.97
.91 'עב ,32 הרעה ליעל ,למשחה תרבח א"ע :האר ,ערה ןושלל רשא
.98
תקדצהל ןחבמ תעיבקל שממ לש ןויסינ השענ אל תירבה-תוצראבש הביסה ,ןכתי ,וז
טלוב ךא "רוביצל ןינע" ןיגב םש קדצויש לוכי םוסרפ .ונלש רשקהב תויטרפב העיגפ
.T.I. Emerson, supra note, 4, at p. 553-554 :האר .הז חנומ לש תוריהבה רסוח
.99
Gertz v. Robert Welch Inc. 418 U.S. :האר public figure"" לש המוד הרדגהל
ךופהת אל ינויצסנס ןישורג טפשמב תברועמ השא תויה תדבוע .323, 345 (1974)
Time, Inc. v. Fierstone 424 U.S. 448, :האר ."public figure" -ל התוא
.וננינע לע הנממ ךילשהל ןתינ ךא ,"ערה ןושל"ב הנד וז הקיספ .453-454 (1976)
.100
W.L. Prosser, supra note 1, at p. :האר ,הימעטו תירבה-תוצראב הקיספה תשיגל
824
.101
.Ibid, at p. 829-830
.102
.Ibid, at p. 824-825
.103
תויטרפל םדא לש ותוכז ןיבל יוטיבהו תונותיעה שפוח ןיב תואנה ןוזיאה תלאשל
רצעמ יניד ,יאביל 'ד :האר תוילילפ תוריבעב םידושח תודוא םוסרפל רשקהב
.153-146 (ח"לשת ,ןקוש) רורחשו
.104
.הל דומצה טסקטהו ,84 הרעה ליעל :האר
.105
.הל דומצה טסקטהו ,78 הרעה ליעל :האר
.106
תיישעל תרכומ "הבוח" םג ןיא קדצומ "ירוביצ ןינע" ןיאב יכ האריי ןלהל וננוידמ
.תויטרפב עגופה ,םוסרפ
.107
רבודמה רשאכ ,שרופמב ,הללשנ ןידכ קוסיע עוציב ךות התשענש העיגפ לע הנגה
ילכל דומעל לכותש ןכתי הנגהה .קוחל (ד)(2)18 ףיעס :האר .םיברב םוסרפב
.ומוסרפ םרטבו עדימ לש ופוסיא ידכ ךות תויטרפב העיגפ הערא םא תרושקתה
.108
.ערה ןושל רוסיא קוחל (2)15 ףיעס ,האר
.109
.594 ,589 (1)ל ד"פ ,ץכ 'נ 'חאו םולבנזור 552/73 א"ע :לשמל "האר
.110
.94-93 'עב ,32 הרעה ליעל ,למשחה תרבח א"ע :האר
.111
,'חאו ,ץראה ןותע תאצוה 'נ מ"עב םידבוע ןוכש 2430/58 א"ת :ןכו ;םש ,םש
(א"ת) א"ת ;(ערה ןושל רוסיא קוח לש וזל הליבקמ הארוה יפ-לע) 162 ,151 גכ מ"פ
התיה הלאה םירקמה לכב .367 ,363 וס מ"פ ,'חאו ,קי'צניד 'נ הקותח 2221/66
.םוסרפה תושעל ליגר חרזא לש ותבוח םג תרכומ
.112
םשל רכותש ןכתי םוסרפ תיישעל הבוח .94 'עב ,32 הרעה ליעל ,למשחה תרבח א"ע
רוביצ יחילשל עגונה םוסרפ יבגל רכות אל ךא ,םידיחיכ םדא-ינבב העיגפ תעינמ
'עב ,םש) ץוביק רותב וב העיגפ ינפמ רוביצה תא ריהזהל אוה םוסרפה ןינע רשאכ
.(93
.113
,97-96 'עב ,23.2.1981 םוימ ד"כת הבישי ,תיעישתה תסנכה תבישי לוקוטורפ :האר
.138 ,127-126 ,123
.114
הצעומה יללכמ םידחא םיפיעס .לארשיב תונותיעה תצעומ ,(ךרוע) רוג-ןב 'מ :האר
.125-124 'עב ,םש ,תסנכב ןוידה תעב ,ל"נה לוקוטורפב וטטוצ
.115
אשונה תא הקדבש הדעו תצלמה יפ-לע וחסונ הלא תויחנה .7 (1.11.81) "ץראה" :האר
טפשמ ךלהמב אפור לע םייעוצקמו םיישיא םיטרפ םוסרפ לע הנולת תובקעב
.ןישורג
.116
טסקטהו ,98-97 תורעה ליעל :האר "ירוביצ ןינע"ו "רוביצל ןינע" ןיב הנחבהל
.ןהל דומצה
.117
.99 הרעה ירחא אבה טסקטה ליעל :האר ,הרהבהל
.118
ןושל רוסיא קוחל (2)15 ףיעס תנגהב ונודב ןוילעה טפשמה תיב תעדל דוגינב תאז
הבוח תרכומ תויהל הלוכיש םשכ .הל דומצה טסקטהו ,113 הרעה ליעל האר .ערה
הרזעל השקבב םידיחיל תונפל יושעה ,יאמר וא ןטחס ינפמ רוביצה תא ריהזהל
תא טומשל םייושע וישעמש רוביצ-חילש ינפמ ותרהזהל הבוח םוקל הלוכי ךכ ,תיפסכ
.וב ןומאה סיסב
.119
.102 הרעה רחאלש טסקטה ליעל האר ,הרהבהל
.120
"public figure" תעיבת םויקל "actual malice" תחכוהל השירדה ןיגב ,תירבה-תוצראב
םיבתכ םע ויתוחיש תודוא בישהל יאנותיע בייחל ןתינ יכ טלחוה ,ערה ןושל ןיגב
W.J. :םש ןינעה תראהל האר .וחור ךולה לע דומעל הרטמב ,םוסרפ םרט ,םירחא
Brennen, "Why Protect the Press", Columbia Journalism Review (1980) 59,
.61
.121
צ"גב :האר .תילהנימ תושר ידי-לע םיסרטניא ןוזיא ןינעל קרב טפושה לש ויוטיבכ
.445 ,421 (1)הל ד"פ ,'חאו ,רודישה תושר 'נ מ"עב בהז יפד 389/80
.122
הליבקמ הקזח ןינעל) 368 'עב ,112 הרעה ליעל ,קי'צנסיד 'נ הקותח ןינע :האר
.(ערה ןושל רוסיא קוחל (א)16 ףיעסבש
.123
.211 'עב ,קוחה תעצהב :האר
.124
'עב ,64 הרעה ליעל ,ןמרדל 'או יול 'י :ילילפ רשקהב האר ,הנווכו העידיל
.432-410
.125
.קוחל 21 ףיעס :האר ,הנגה תונעט לש הכרפהל .121 הרעה ליעל :האר
.126
תרבח א"ע :האר .תויאר ינידמ תוקזח ןה ,ערה ןושל רוסיא קוחב תוליבקמה תוקזחה
,ונתעדל ,סורגל ןיידע ןתינ תוקזחה ומייקתנ אל םא םג .32 הרעה ליעל ,למשחה
סורגל יאנותיעה לכוי ,בלה םות לש הקזחה יאנותיעל תדמוע אלש תורמלש
הדבועה .לעפ ןכאש יפכ לועפל התיה "תיעוצקמה ותבוח" תויפיצפסה תוביסנבש
.ונתדמעל קוזיח תשמשמ "החכוהה לטנ" איה 20 ףיעס לש םיילושה תרתוכש
.127
ירבדב ,136 ,135 (2)גכ ד"פ ,הקותחןיעידומ 250/69 א"ע :הז ןינעל האר
.ערה ןושל רוסיא קוח תוקזח ןינעל ,ןמסוז טפושה
.128
"יאנותיעה חווידב בלה םות לעו תיאנותיעה תרוקיבה תוכז לע" ,ןהכ 'ח :האר
.ערה ןושל רוסיא קוחל סחייתמ רמאמה .32 ,25 (20.2.81) בירעמ
.129
הריבע עציב הלשממ רבחש דשחב תכרענה תיתרטשמ הריקח תודוא םוסרפ :לשמל
הבוגת תוכז ול קינעהל ילבמ וא ,וב רבודמש ימ םע אשונה תא ררבל ילבמ ,תילילפ
ד"פ ,'חאו ,רודישה תושר 'נ 'חאו ,ןריש 1/81 צ"גב :האר בורק רשקהל) היואר
.(365 (3)הל
.130
.(ד)(2)18 ףיעס םע דחיב (ג)20 ףיעס :האר
.131
עובקל גנילק לאירבג ר"ד עיצה ,2 הרעה ליעל ,ןהכ ח"ודמ תגייתסמה ותעד-תווחב
העיגפה םא קר תאז ףאו ,דבלב תיחרזא תוירחאב ואשי תרושקתה ילכ יכ קוחב
.32-31 'עב ,םש .ןודזב התשענ תויטרפב
.132
לע ךא רבוד ,תויטרפל תיללכ תוכז תקיקחל ,הילגנאב ולעוהש ,תונוש תועצהב
.200 'עב ,2 הרעה ליעל ,רגני ח"וד :האר .ןיקיזנב העיבת תליע תעיבק
.133
.הל דומצה טסקטהו ,81 הרעה ליעל :האר
.134
.ןהל דומצה טסקטהו 100 ,81 ,80 תורעה ליעל :האר
.135
.36 הרעה ליעל :האר
.136
.הל דומצה טסקטהו ,84 הרעה ליעל :האר ןחבמה תרהבהל
.137
,תויטרפב העיגפ ומיע שיש םוסריפמ האצותכ רוביצה לש וייח תוחרוא רופישל רשא
עצובש דחוימ גוסמ חותינ תובקעב תיאופר תילגת םסרופת וב בצמ ראתל רשפא
.הירחאלש טסקטהו ,102 הרעה ליעל :האר .רבדה םוסרפב ןיינועמ וניאש םדאב
.138
.ןהל דומצה טסקטהו ,120-117 תורעה ליעל :האר
.139
.ןהל דומצה טסקטהו ,131-130 תורעה ליעל :האר
.140
.ןהל דומצה טסקטהו ,76 ,68-66 ,36 תורעה ליעל :האר
.141
.קוחל (5)2 ףיעס תארוהב וננויד ליעל :האר וז הדוקנ תשגדהל
.142


:רוקמ
.204-175 'מע ,1983 'ט טפשמ ינויע