תומחלמ שמחב תונותיעהו הרוזנצה

ק"ז השמ


תואמצעה תמחלמ

:ונמויב ןוירוג ןב דוד םשר ,תואמצעה תמחלמב היינשה הגופהה ימיב ,1948 טסוגואב 27 -ב
ונתנ ,םייטילופ םיניינעב תברעתמש הרוזנצה דגנ ,םיאנותעה לש תחלשמ
(1)".(המודכו םיבלכב יוסיש) 'רצב' לעפמב ההומת תוגהנתה לש תואמגוד
העייתסה תיאבצה הרטשמה .ביבא לתב סויג יטמתשמ סופתל דעונ "רצב" (לעפמ אלו) עצבמ
הרוזנצה םלוא .וז תלאונ הטיש לע תרוקיב חותמל ושקיב םינותעהו םיבלכב הישופיחב
.תרוקיבה ירבד םוסריפ תא הלספו הברעתה
ןוכנל אצמ ןוירוג ןב םלוא ,הלשממה שאר ינפב םיכרועה ולעהש הדיחיה הנעטה וז התיה אל
הרוה ,ןוירוג ןב םע םיכרועה תשיגפ ינפל םיטעמ םימי .אקווד םיבלכה ןיינע תא שיגדהל
ןותעב רמאמ םוסריפ לע "תונורחא תועידי" סופד תא םימי השולשל רוגסל ישארה רוזנצה
,ןיקנל והילא ,קוק ללה ,רודירמ בקעי) רבעשל ל"צא ידקפמ תשמח לש םרורחיש עבותה
תולגל ןותעל רוסאש ,הנעט הרוזנצה .ןאש תיב תרטשמב םאלכמ (ןוסח השמו רוצימע לאלצב
הרוזנצ ךכב וארו הז רבסה ולביק אל םיכרועה םלוא ,השימחה לש םרצעמ םוקמ תא
.תיטילופ
דבלמ הרוזנצ ןיא" יכ ,קוח םסרפתי בורקבש םיכרועל חיטבהו םעיגרהל שקיב הלשממה שאר
הקוחר התיה איהו ,הנש יצח רובעכ אלא ,דימ המסרפתה אל קוחה תעצה ".ןוחטיב יניינע
וב שיש רמוח לכ" הרוזנצה תרוקיבל שיגהל הבייח איה ןכש ,םיאנותעה ןוצר תא עיבשהלמ
.ןוירוג ןבל םיכרועה ןיב השיגפה תרחמל וררחוש ל"צא ישנא תשמח לבא (2)".ירוביצ ןיינע
םילשהל וצר אל ,המחלמ ימיב תינוחטיבה הרוזנצה תולבגה תא ןוצרב ולביק רשא ,םיאנותעה
,"רבד" יכרועמ ,רגרב לצרה םג יכ דע ,םהילע תיחנהל לחה ישארה רוזנצהש םיווצה תטיש םע
יטפשמה ץעויה לא יולג בתכמ 1948 ילוי ףוסב ונותעב םסריפ ,רנויציזופוא היה אלש
ןכתיי אל .תיטילופ הרוזנצב אל תיאבצ הרוזנצב םיניינועמ ונא" :בתכ ובש הלשממל
".תיאבצ הרוזנצ לש הווסמב לעפת תיטילופ הרוזנצש
ל"כטמה תא ץיצפמ ירצמ סוטמ
:ונמויב ןוירוג ןב דוד םשר ,הנידמה םוק ינפל םישדוח השולשכ ,1948 ראורבפב 22 -ב
לכ םוסרפמ ענמהל ובייחתה םיאנותעה .הרוזנצה ירודיס לע תועידי יל ןתנ (ץ"כ) לאירתכ"
".םיללכ 16 ועבק .ותעינמ שורדי (הנגהה) 'ןוגראה'ש רבד
לדוג ,אבצ תועונת לע םיחוויד וללכש ,"םיוואל" תוצובק 16 השעמל ויה "םיללכ"ה 16
ילעב םינקתימ לש םמוקימ ,םינטק רפס יבושייב םיבשותה רפסמ ,יוהיז ילמס ,תודיחי
תורדגהה תחא לע קר .בושייה ישאר לש םהיתועונתו ,ל"וחב בכר תולועפ ,תינוחטיב תובישח
רכ הריתומ הכלהלש הרדגה ",הלהב ררועל תולולעה תועידי םוסריפ" :איהו םיכרועה ורעריע
םירוסיאה ראש לכל .רוביצב הלהב תררועמ העידיהש הנאותב ,רוזנצה תוליספל בחרנ
תיטירבה הרוזנצה הכלהלש םימיב ,תירטנולוו תירבע הרוזנצ המקוה ךכו ,םיכרועה ומיכסה
.ץראב הטלש ןיידע
תחנ תא ירבעה רוזנצה ליעפה רבכו (1948 לירפאב 8) םכסהה תמיתחמ םיישדוח ופלח אל
לש ןושאר הרקמ הז היה (3).לטסקה רהמ "הרוסא" הנומת םוסריפ לע ,"רמשמה לע" דגנ ועורז
1948 ינויב 23 -ל 22 ןיבש הלילב .ןורחא אל ךא ,ןותע תכרעמל םילייח תתיכ רוגיש
ךרועה תא הריעהו ביבא לתב 2 בונל'צ בוחרב "ףיקשמה" תכרעמ לא םילייח תתיכ הצרפ
אלש רחאל .תכרעמה ידרשמב קדקודמ שופיח וכרעו ןופלטה יווק תא וקתינ םילייחה .ןרותה
םשב ואב םאה רמול אלבו ,לצנתהל אלב םוקמה תא ובזע ושפיחש הדרמהה רמוח תא ואצמ
םיריעסמה םיעוריאה ךותב העלבנ וז תירקת .תרחא תינוטלש עורז םעטמ וא ,רוזנצה
.ביבא לת לש המי תפש לע "הנלטלא" הינאב םויה לש וכלהמב ושחרתהש
רוזנצה ןיב הררתשנש תוחיתמה תא רידגה ,ינשה ישארה רוזנצה היהש ימ ,ןוא רב רטלו
:ןושלה וזב םינותעה ןיבל ןושארה
שמשיש רוזנצל םינותעה יכרוע ונווכתה הרוזנצ לש הלוע תא םמצע לע םלבקב
לוגרפ ודיבשו ויתוטלחה לע רוערע ןיאש לע-חקפמ ןימ אלו ץעויו החנמ םהל
.ןישנוע
ןמל אצמנ - תירוטאדנמה הרוזנצב םידבועה יריכבמ - ןושארה ירבעה רוזנצה
ליטהל עיגפמב ונממ ועבתש ,אבצ ידקפמ לש דבכ ץחל תחת ןושארה ומוי
תועיבתה תא רובל ןויסינ רסוחמ .הנידמה ןוחטיבב העיגפ לש הנאותב םילופיא
.ןבור תא לביק - יטילופ "ץקוע" תולעב תועיבתמו - קרסה תועיבתמ תונכה
יתלוכי אלש תוליספ וב יתאצמ הנושארה הנשהמ תוליספה קית לע יתרבע רשאכ
(4).ןהיעינמ תא ןיבהל
,ןג תמרב העבגה לע תוצצפהה שולש רבדב תועידי םסרפל רוסיאה לע ורערע אל םיאנותעה
לש ויוולממ םיינש ועצפנו ,םילייח השולש וגרהנ ןהבשו ,1948 ינויב ,ל"כטמה ןכש הילעש
.ןוירוג ןב
ליטה קר אל ירצמה סוטמהש רחאל ,ונמויב ןוירוג ןב .ד םשר - "לוגיר םהל שיש רורב"
ביבסמ םיבשות תואמ יכ םא .ויחתותב ורבעל הרי םג אלא ,בשי ובש ןיינבה גג לע ויתוצצפ
תומיא ביואל תתל אל ידכ ,םימי םתוא לש םינותעב רכז ןהל ןיא ,תוצצפהה תא ועמשו ואר
.ריוואה ןמ תורישיה ויתועיגפל
עוגפל םילולעה םירבד םסרפל אלש םיכרועה תא ענכשל ידכ ץמאתהל ושרדנ אל תונוטלשה
2 -ב עריאש ,הנושאר הגרדממ יטילופ ערואמ וליפא ,ןכל .רוצמב םע לש יתמחלמה ץמאמב
"םיפולאה דרמ" תובקעב ,("השימחה תדעו") םירש תדעו התנימ הלשממה רשאכ ,1948 ילויב
יתלשממה רבשמל םינותעב הדוהת לכ התיה אל .יאנותע רוקיסל הכז אל ,ל"כטמב ינשה
יניצק תדמעב וכמתש םירשה ןיבל ןוירוג ןב ןיב תועדה יקוליח עקר לע ץרפש רומחה
ילילג לארשי יכ עדונ ,ותורטפתהמ וב רזח ןוירוג ןבש רחאל ,ומויסב קר .ןוילעה דוקיפה
ברע ,רבשמה רוכזיאש ,וניבה םיכרועה .ודוסיב יטילופ רבשמ הז היה .ודיקפת תא םייס
רשאכ םלוא ,תוידוסה הטעמ לע ורעריע אל ןכל ,ביואל רוזעל לולע ,הנושארה הגופהה םויס
.הרעסה המק הרוזנצה תורבע לע השינעה תוכמס תא םג ודיל לטנ רוזנצה
"תורודל הייכבה" לע הלמ ףא
,הארוהל דוגינב ,ח"מלפה דקפמ ,ןולא לאגי לש ותנומת תא "רמשמה לע" םסריפ ילויב 27 -ב
תדעו .דחא םויל הריגסב ןותעה תא רוזנצה שינעה תרחמל .ל"הצב םידקפמ תוהזל ןיאש
הפירח האחמ" העיבה ובש ,תעד יוליג המסריפו םויה רדסל ךכ לע רובעל הלכי אל םיכרועה
רוזנצה עגפש הרומחה העיגפה לעו רוסיאה לטוה םהבש םילבוקמ יתלבה הרוצהו ןפואה לע
".תונותעה םע הלועפה ףותישב
:ורפסב בתכו השינע לש וז הטיש לע תילילשה ותעד תא הוויח ןוא רב רטלו רוזנצה
לע :טאדנמה ימיב הגוהנ התיהש השינע תטיש ול ץמיא םג ישארה רוזנצה
םיטירבה וגהנש ומכ ,וצ יפ לע םינותע רגוס היה אוה הרוזנצ תוריבע
(5).ותעשב
םיאור ונאש ןוויכ" :התיה םתנעט .ןוירוג ןב לא םיכרועה תא הצירה רוזנצה לש וז תוגהנתה
םרוגכ ונתוא האור הרוזנצהש דואמ רעטצהל שי ,הנידמהו הלשממה תולועפל םיפתוש ונמצע
(6)".ןיוע
םיכרועה .יגולוכיספ םג היה ,ןיוע םרוגכ םיאנותעה תא הגיצמ הרוזנצהש ,וז הנולתל עינמה
ידכ ,תירוטאדנמה הרוזנצהמ שיא ןוירוג ןב הנממ הנהו ,לארשי ןוחטיבל םיפתוש םמצע ואר
םינש .םיווצ תרוצב ,תיארחא תוגהנתה לש תוכלה םהל הרומו הנידמל בוט המ םתוא דמלל
תונדשח לש סחיה ךשמנ הרוזנצב קרו הנתשה לכה ,רזה ןוטלשה לש הרוזנצב םיכרועה וקבאנ
ופידעה אלא ,ןוירוג ןבל שרופמב תאז ורמא אל םה .ןיועה ןוטלשה תא ןייפיאש ,ןומאה יאו
רבח הנש יצח ינפל קר היהש ימ ,בוטנב יכדרמ ,יוניבהו הדובעה רש .םיטרפ לע עיבצהל
"המרוב ךרד" תלילס לע רמוח םינותעל קפיס ,(םיכרועה תדעו לש התמדוק) הבוגתה תדעווב
ועדי אל םיכרועה .הז רמוח לע תוססובמ ויהש תובתכה םוסריפ תא עונמל הסינ רוזנצהו
:1948 טסוגואב 17 -ב ונמויב בתכש ,ומצע ןוירוג ןב איצוה הארוהה תאש
עוגפל תולולעה תועידי תעינמב רימחהל ול יתירוהו יאבצה רוזנצה יתנמזה
םיכירצ ויה אלש םירבד םינורחאה םימיב ועיפוה .המחלמה ץמאמל קיזהלו
.'וכו רעונ סויג ,המחלמה תואצוה ,המרוב שיבכ תלילס :עיפוהל
תונידמ לש תיגולוכיספה המחולל דגנ תמחלמ לש היעב ינפב ןוחטיבה תונוטלש ובצינ רשאכ
רוזנצה תא וליעפה אלא ,וז הכרעמב םופתיש אלו םינותעה יכרוע תא וסניכ אל ,ברע
ליכמה ,םירז םינותעמ וא תועידי תויונכוסמ רמוח לכ טטצל ןיא" :רמאנ ובש וצ איצוהש
".לארשי תנידמל וא ל"הצל קיזהל תולולעה תוילכלכ וא תויאבצ תועידי
ןב קקזנ העש התוא .ןוירוג ןב ינפב וננולתה םהילע םגו ,םיכרועה תא וזיגרה הלא םיווצ
ותואב ץוח יפלכו םינפ יפלכ טוקנל דמע אוהש םידעצל םינותעה לש בוטה ןוצרל ןוירוג
תדחוימה הדקפמה קוריפו םילשוריב י"חלו ל"צא קוריפ - םינפ יפלכ .רעוס רבמטפס שדוח
.בגנל ךרדה תצירפל תיאבצ המזוי - ץוח יפלכ .ח"מלפה לש
לתב הירקב ודרשמב סניכש תדחוימ הבישיב סייגל ןוירוג ןב שקיב םיכרועה לש םתרזע תא
וחוכב לזלזל רוסאו בצמה תדרח ןיא בושייב"ש םהל רמא אוה .1948 רבמטפסב 9 -ב ביבא
תא וראיתש ,ןידי לאגי ,ישארה םיעצבמה ןיצקו ירוד בקעי ל"כטמרה ובשי ודיצל ".ביואה לש
ינפב שיחמהל הרומא התיה איהו תרדוק התיה הנומתה .המחלמה שודיחל תוירצמה תונכהה
רשאכ .הרוזנצה לע םהיתונולת לכ וריווחי התמועלש ,הבורקה המחלמה תנכס תא םיכרועה
םיירצמה םיזוכירה לע עדימה לש ומוסריפ ריתת הרוזנצה םא תעדל שקיב םיפתתשמה דחא
דוסב םיכרועה תא סינכה ןוירוג ןב .טלחומ "ואל"ב הנענ אוה ,בגנב ל"הצ םע תומיעה יווקב
חילש ורגיש םירצמהש ,רחא דוסב םתוא ףתיש אל םלוא ,המחלמה שודיחל תוירצמה תונכהה
תנק םסריפ ןכל םדוק םימיש תורמל ,רדסהל םיאנתה רוריבל ןושש והילא םע החישל זיראפל
םישושיגב החתפ תויברעה תונידמה תחא יכ העידי "ןויבירט דלארה קרוי וינ"ה רפוס ,יבליב
.ירצמ-ילארשי רדסהל תויורשפאה תקידבל תיפוריא הריבב
ודירטה אל רשא ,םיכרועה לש םוריחה תשוחתל םרת תירצמה תיזחב בצמה לש רדוקה רואיתה
רוזנצה .בגנה לעמ ירצמה רוצמה תצירפ ןעמל תושעל ותנווכב המ הלאשב הלשממה שאר תא
ןב לש אבה דעצה יבגל םישוחינו תויזחת תליספל לוחכה ןורפעה תא ליעפהל ללכ שרדנ אל
26 -ב הלשממה תבישי לע רפיס אל ןותע ףאו ,ברעתהל שרדנ אל םג רוזנצה .ןוירוג
ןוירוג ןב לש ותינכות תא השיש דגנ העבש לש בורב התחד איה הבש ,1948 רבמטפסב
םחל תיב לש ימורדה סיכה ללוכ ,חלמה םיל ןורטל ןיבש חטשה שוביכל עצבמב חותפל
העשב םלוא ,"תורודל הייכב"כ וז תינכות לש התייחד תא ןוירוג ןב הנכי םימיל .ןורבחו
לש תוליספה יקיתב אל וליפא ,תונותעב דה לכ ול היה אל הלשממב חוכיווה שטינש
.הרוזנצה
םימכסה ינש
םוסריפ לע םקימע והילא "קרבמ" ךרוע רצענ ,ןוחטיבה רש םע םיכרועה לש םתשיגפ תרחמל
הרגס תחא הנועבו תעב .טודנרב ןזורה ,ם"ואה ךוותמ לש ותוליעפ דגנ תרוקיב רמאמ
'חישב י"חל הנחמב ךרענש שופיח לע העידי םוסריפ לשב דחא םויל "קרבמ" תא הרוזנצה
תחיתפל ותינכות תא ל"כטמרה םע ןוירוג ןב םכיס ובש םויה ,רבמטפסב 24 -ב .סינומ
תינכות ,הזמ ןורבח דעו הזמ חלמה םי דע טשפתהל הרומא התיהש ,ןורטל לע הכרעמה
יניינעב ןודל ןיינעו ןמז אצמ אוה ,הלשממב בורה ידי לע רומאכ התחדנ םיימוי רובעכש
יניינעב ולצא ךרענש ןויד לע בתוכ אוה (רבמטפסב 24) םוי ותואמ ונמויב .הרוזנצה
- רוזנצה ידי לע לספנש רמאמ אבוי הינפלש םירוערע תדעו םיקהל" העצה לעו ,הרוזנצ
".םירוערעה תדעו םיקמ ןוחטיבה דרשמ
םירוערע רוריבל הדעו תמקה - תירוטאדנמה הרוזנצה יקוחב הנושאר ךרד תצירפ וז התיה
תונותעה ןיב םיסחיה תרדסה"ל העצהל דסמ השמיש איה .רוזנצה תוטלחה לע תונותעה לש
העצהה לע .תואמצעה תמחלמב םיחתותה ומדנש ינפל דוע ,1948 רבמצדב השגוהש ,"הרוזנצל
אל ןיידע ל"כטמב ןיעידומה) ל"הצ לש "ןיעידומה תוריש" שאר ,יראב רסיא ףולא ןגס םותח
,1948 רבמבונב 1 -ב רוזנצה תלועפ ידי לע הצרמוה וז רדסה תעצה .(דרפנ ףגא היה
םהיכרועל תתל אלב ,הרוזנצ תורבע לע "רקובה"ו "רבד" ,םינותע ינש שינעהל טילחה רשאכ
ןהיתומש םוסריפ לע "רבד" - דחא םויל ורגסנ םינותעה ינש .םהיתונעט תקדצהל עומיש תוכז
וחתפ ל"הצ תוחוכ" קוספה לע "רקובה" וליאו "תוכמה רשע" עצבמב ופתתשהש תוביטחה יתש לש
אוהו ,ןוחטיבה רש לש ותוברעתהל תודות ,עצוב אל רוזנצה ידי לע לטוהש שנועה ."הפקתהב
יסחי לע ,םכסה תמיתחל םיכרועה תדעו ןיבל ל"כטמה ןיב ןתמו אשמ לש ותחיתפ תא ץיאה
השמיש ,םיכרועה לש תיבויח הבוגתל התכז אלש ,יראב רסיא לש ותעצה .תונותעהו הרוזנצה
.ל"כטמה ןיבל םיכרועה ןיב המימת הנש וכשמנש םיעגמל דוסי
לע רערעש ,אריפש ןושמש בקעי ,הלשממל יטפשמה ץעויה םג ברעתה ןתמו אשמה ךלהמב
היה יטפשמה ץעויה .ל"הצלו תונותעל תפתושמה הרוזנצה תדעוול תויטופיש תויוכמס תקנעה
ףקותב דגנתה םלוא ,הרוזנצה תוטלחה לע םירוערעה תדעו לש התמקה תא עיצהש שיאה
ןב .ינוציח ףוג ידיב התדקפהו הרוזנצ יניירבע טופשל טפשמה תיב לש ותוכמס תעקפהל
ל"הצ ןיב םכסהה גשוה ,1949 רבמצדבו יטפשמה ץעויה לש ותעד דגנ עירכה ןוירוג
תקלחמ שאר זא ,גוצרה םייח ףולא ןגס רגישש בתכמ תרוצב השענ םכסהה .םיכרועה תדעוול
ןיבל םיאנותעה תדעו ןיב ולהנתהש תוחישה תובקעב :רמאנ ובש ,יללכה הטמב ןיעידומה
הרוזנצה תלעפה לש שדח רודיסל םיכסמ ל"כטמרהש םכל עידוהל יננה ,ל"כטמרה גיצנ
:םיאבה םיווקה יפל לעפות הרוזנצהש םכסומ .תונותעה יבגל תיאבצה
ביואל ליעוהל היושעה תינוחטיב היצמרופניא תוננתסה עונמל איה הרוזנצה תרטמ
.הנידמה תנגהל קיזהל וא
.1
םשל םינותעה ןיבו אבצה תונוטלש ןיב אלמ הלועפ ףותיש לע תססובמ הרוזנצה
.הרטמה תגשה
.2
.תאזה הרטמה ןוויכב תונותעל ךירדמ תשמשמ הרוזנצה
.3
.םייטילופ םיניינע לע הלח הרוזנצה ןיא
.4
בכרות רשא ,הדעו םקות יללכה הטמהו תונותעה ןיב תידדה הנבהל עיגהל תנמ לע
.הרוזנצ יניינעב ץועיי םשל רוביצה גיצנו תונותעה גיצנ ,אבצה גיצנמ
.5
ינפב תצעיימה איהו הדעווה ינפב ויתונעט איבמ אלא ,שנוע ליטמ רוזנצה ןיא
.קוחה יפל שנועה לע יללכה הטמה
.6
תעימש רחאל ,הליספל וא הליספה רושיאל ץועיי םשל לספנש רמוח ןוחבת הדעווה
תא ררבל רוזנצה בייח הנלבוקה תא שיגהל ותטלחה יפל .רוזנצה לש ויתורעה
.וגיצנ וא ןותעה ךרוע םע המשאה
.7
.עבתנכ עיפומ ןותעה ךרוע וליאו ,עבותכ רוזנצה עיפומ הדעווה ינפב רוריבב
.8
קר ןיינועמה ןותעה י"ע הדעווה ינפב ואבוי רוזנצה י"ע לספנש רמוחה לע תוגשה
.תונותעה תדעו רושיאב
.9
היינפה רחאל תועש 24 רשאמ רחואי אל סנכתת הדעווה .ריהמ תויהל ךירצ ןוידה
.הילא
.10
לע יבמופב םירבסה תתל תבייח היהת אל איהו ,תידוס היהת הדעווה לש התלועפ
.היתוטלחה
.11
,תולוק בורב הגשוה רשא ,הדעווה לש הטלחה לכ ללכ ךרדב לבקי יללכה הטמה
.הטלחהה תא לבקל אל תוכזה תא ומצעל ריאשמ אוה םלוא
.12
תוננתסה עונמל איה הרוזנצה תרטמ יכ ,תושרופמ עבק םכסהה לש ןושארה ףיעסה ,םנמא
היהש רוזנצה םלוא ,הנידמה תנגהל קיזהלו ביואל ליעוהל הלולעה תינוחטיב היצמרופניא
םגו ,המחלמה ירחא םג וז ךרדב ךישמהל הסינ תולבגומ יתלב תויוכמסל המחלמה ימימ לגרומ
הנשב .םינותעה ןיבל וניב תובר תויושגנתהל ומרג הלא תונויסינ .םכסהה תמיתח ירחא
םינותע שינעהל ךישמהו ,הרוזנצה לש ןידה תיבל תונולת 22 רוזנצה שיגה םכסהל הנושארה
.םתריגס ידי לע
ריתוה םלוא ,תוליספ לע םירוערעו הרוזנצ יניירבע לש טופישה יכרדב םילהנ עבק םכסהה
םיאשונל הערל הלוצינ עונמל ידכ ,הרוזנצה לש הדימה תומא תרימשב םייתוהמה םיכבסה תא
םיכרועה תדעו ןיב ,ןקותמה ,ינשה םכסהב םג הנוש אל הז רבד .ןוחטיבה םוחתמ םיגרוחה
ל"כטמרה יכ ,עבקנ ןקותמה םכסהה לש 13 ףיעסב .1951 יאמב 21 -ב גשוהש ,ל"כטמה ןיבל
תוטסל הצרי םא .דחא הפ התיה הדעווה תטלחה םא ,ןותע לש ושנועב רימחהל לכוי אל
רבשמ תובקעב אב הז ןוקית .ןותעה לש וגיצנ תא הליחת עומשל וילע ,הדעווב בורה תטלחהמ
םויל ותריגס לע הרוהו ןותעה לש ושנועב רימחהש ,ןידי לאגי ל"כטמרה ןיבל "בירעמ" ןיב
םג האב הז רבשממ יאוול רצותכ .דבלב יפסכ סנקב הקפתסה השולשה תדעווש דועב ,דחא
טפושכ בשי הירבחמ דחאש - םיכרועה תדעו דילש הרוזנצה תדעו יכ ,תידדהה המכסהה
.רוזנצה רביחש םוסריפל םירוסיאה תמישר לש תשדוחמ הניחבב ליחתת - הרוזנצה יטפשמב
סחנפ רשה לש תסנכב הבושתה התיה םירוסיאה תמישר לש תשדוחמ הניחבל םיעינמה דחא
דיל טפנ ראב המתס הלשממהש ,"םעה לוק" תעידי לש רזוח םוסריפ לע רסא רוזנצה יכ ,ןובל
תבשוח הרוזנצהש ינפמ" ,תינקירמא הרבח לש התשירד יפל ,הברעב (הרוא ראב) סידניה ריב
,רנליו ריאמ ".ירטנמלאה ירוביצה רסומל דוגינב תדמוע בזכ תעידי םוסריפ לע הרזח יכ
םג הנשי" :םעזב ביגה ,תילכלכה תוינידמה לע םויה רדסל העצה תרגסמב וז הלאש הלעהש
לוק" לש ויתומשאהמ ורענתה םיכרועהש ףא (7)"?תיאבצ הרוזנצ קר וא ,רסומה לע הרוזנצ
רסומה תרימש לע תדקפומ הרוזנצהש הז שודיח םע םילשהל וצר אלו ולכי אל םה ,"םעה
.ירוביצה
לש םינש עבש ויה ,תילארשיה היטרקומדה לש תויביטמרופה םינשה ,תונושארה םינשה עבש
תורעוס םינש הלא ויה .םיינידמ םיצוליא ןיבל ןוחטיבה יכרצ ןיב דירפמה לובגה וק שופיח
דגנ תוינקירמא תויצקנס תלעפה לש ,לומג תולועפו תויוננתסה לש ,ריהקב "שיבה קסע" לש
הלשממה תושארב םיפוליח לש ,בקעי תונב רשג דיל ןדריה קיפא תריפחל רשקב לארשי
תמרחה םע ,לארשי תוינידמ לע ןוטלשה תגלפמב םיבקונ םיחוכיו םע ,ןוחטיבה דרשמבו
לש התסיגנ םע ,תליא ץרפמ לע ירצמ רגסה תלטה םעו ץאוס תלעתב םיילארשי םינעטימ
תינוחטיבה המקירה תוברל ,תילארשיה הרבחה תמקיר ךותב תישוגניבה הרקה המחלמה
ועבקו תונותעה ןיבל הרוזנצה ןיב םיסחיה תכרעמ לע םמתוח תא ועיבטה הלא לכ .הנידעה
.תונותעל ל"כטמה ןיב םימכסהה ינשל רבעמ תוגהנתה יסופד

"שדק" עצבמ

ןדרי אל ,םירצמ
:האבה העידיה המסרפתנ 1956 רבוטקואב 22 -המ "בירעמ"ב
וירבדמ "גייס אללו םלש בלב" וב רוזחל טילחה ןוירוג ןב .ד הלשממה שאר"
.רוביצב הרעס וררועש ,תסנכב ינידמה חוכיווב ולש םוכיסה םואנב תורח יפלכ
יכ ,עידוה ןוירוג ןב .ד .("ךופשה םדה לע םהלש ןינתה תועמדל ןימאמ ינניא")
".םיפוחד םיניינע ללגב תסנכה תבישיב חכונ תויהל לכוי אל הארנכ"
ףא .תסנכב ותעדוה רוסמל .ג.במ רצבנ םללגבש םיפוחדה םיניינעה םהמ טריפ אל ןותעה
הטלפנ םא") תסנכה ר"ויל ןוירוג ןב לש ובתכמ לע םויה תרחמל וחווידש םירחאה םינותעה
התוא חקולו ךכ לע רעטצמ ינא - תסנכב עמשיהל התיה הכירצ אלש הלמ חוכיווה ךשמב יפמ
זיראפ דיל העש התוא אצמנ הלשממה שארש ורסמ אל (8),("גייס לכ ילבו םלש בלב הרזחב
דוסב רמשנ ועסמ .ץאוסב תפתושמ הלועפ לע הינטירבו תפרצ םע תוינידמ תוחיש להנמו
לע תועידי תקיחמל ונורפעל קקזנ אל ,הפילד עונמל ידכ ,רמשמה לע דמעוהש רוזנצהו
םינש ופשחנש םיינקרמאה םיכמסימה ."שדק" עצבמ תארקל הובג ךוליהל זא וסנכנש תונכהה
לע ולעה אלו ,ןדרי לע תילארשי הפקתהמ העש התוא וששח ןוטגנישווב יכ וליג ,ןכמ רחאל
סלאד ץוחה רשל הרוה רואהנזייא אישנה .ץאוסל ןווכמ לארשיב םיאולימה סויג יכ ,תעדה
קלח לע תוטלתשהל םירתוחה לארשיב םינוציקה רחא ותופחסיה ינפמ ןוירוג ןב תא ריהזהל
ךרוצה לע 1956 רבוטקואב 17 -ב תסנכב רביד ןיגב םחנמ רשאכ .תימשאהה הכלממהמ
תרוקיב ."ףוריט תוצע" הלאש ןעטו ויתועצה תא לכו לכמ ןוירוג ןב החד ,תענומ הלועפב
ימוליצמ םלעתהל ,ינקירמאה ןויבה תוריש לש הנקסמל המרת יאדו ןיגב לע וז תצחומ
תונכההו םיילארשיה םיזוכירה רבדב ,הנושארל זא לעפוהש ,.2.וי סוטמ קפיסש ריוואה
.המחלמ היופצ אלש ,הכרעה ללכל עיגהלו ,הינטירבו תפרצ לש תויתמחלמה
,יניסב הדיתעה המחלמה לע ל"כטמב םינוידה ולחהש ינפל דוע יכ ,רכזנ ןוא רב רוזנצה
ירבד תא רזנצל שרדנ אוה ,הז אשונב םיטירבהו םיתפרצה םע ףותיש לע רבודש ינפל הברהו
המחלמה תא" :ןוירוג ןב רמא 1956 סרמב 10 -ב םיבשומה תעונת סנכב ומואנב .ןוירוג ןב
הז חווידש רחאל ".םימי העברא ךות עירכהל ל"הצ לגוסמ ,אובת םא ,םירצמ םע האבה
וא לארשיב קתעות העידיהש עונמל רוזנצהמ ןוירוג ןב שקיב "תונורחא תועידי"ב םסרפתה
רבוטקואב 18) תסנכב ינידמ ןויד תעב ,ןכמ רחאל הנש יצח םלוא .השע ךכ ןכאו (9).ל"וחב
טפשמ ןוירוג ןב סינכה ,ןדריל יקאריע אבצ תסינכ לש הנכסה לע בסנ ורקיעבש (1956
לכ ויה ,ןכ יפ לע ףא .רצאנ לש םירצמ איה ירקיעה ביואה יכ ,תורתוכב הכזש תועמשמ-בר
,היליקלקבו לדנר'עב תוילארשיה לומגה תולועפל ,ןדרי לובגל שדוח ותואב תואושנ םייניעה
םימויא לע הרסמ ףא תונותעה .ןדריל קאריע אבצ לש ותסינכ תלאש ביבס תוחיתמלו
הענמ אל הרוזנצהו ןדרי תנגהל (יטירבה) יתוכלמה ריוואה ליח תא ליעפהל םייטירב
.םירצמ לובגל - תרחאה תורשפאל םלועבו ץראב ללכ ועש אל ,ןכל .הלא םימוסריפ
הכמ תוכזב םירמאמ הלספו 1956 ינפל םינש וז הלאשב הברעתה תיאבצה הרוזנצה ,םצעב
ארק ובש ,ורמאמ תא הלספש ,הרוזנצב ךבילרק לאירזע ר"ד קבאנ םינש .םירצמל המידקמ
תולועפב קוסעל םוקמב ,ימואל ןיב םרוג תווהל ידכ ,ץאוס תלעת תודג לע ל"הצ תובצייתהל
ןיב דוע היה אל ךבילרק ר"ד ,השמומ ותעצה רשאכ ,םלוא .רבד תורתופ ןניא ותעדלש ,לומג
.םייחה
.תועד תעבהב רמולכ ,הקיטסיצילבופה םוחתב הרוזנצה לש הדיחי תוברעתה וז התיה אל
ךרוע ,םולבנזור לצרה ר"דמ קרבמ יתלביק" :תסנכב םואנב ןיגב םחנמ רפיס 1954 סרמב
הטמ שאר) הקינב לרנגהש השירד ובו רמאמ ונותעב םויה םסרפל שקיבש ,'תונורחא תועידי'
דוס יוליג הז םאה .רמאמה תא הלספ תיאבצה הרוזנצה .ונתנידמ תא בוזעי (ם"ואה יפיקשמ
10"?ךלי הקינב לרנגהש השירד תעמשנש ,יאבצ
תפוקתב הרוזנצב ןדה ,הז רמאמ םוחתמ תגרוח תועדב תוברעתה לש וז היגוס
ןיבל תונותעה ןיב תדמתמה תודדומתהה יכ ,קפס ןיא םלוא .ןהיניבו תומחלמה
ימיב ךא .המחלמה ימיב םג תוכלשה הל ויה תומחלמה ןיבש םינשב הרוזנצה
סוסנצנוקהמ שורפל ,תוגלפמל ומכ ,םינותעל תוהש הנתינ אל ,"שדק" עצבמ
ללגבו ןוירוג ןב לש וכלהמבש העתפהל תודות תוריהמב שבוגש ,ימואלה
.ץאוסה תודג דע ל"הצ לש ותעונת תוריהמב המהדתה
םסאק רפכ תשרפ
ןיב ךוכיחה תדוקנ תא ורצי המחלמל תויאשחה תונכהה אלו המחלמה אל
תריזל ץוחמ שחרתהש רומח ערואמ אלא ,"שדק" עצבמ ימיב הרוזנצל תונותעה
.םסאק רפכ :המיחלה
תירקת העריא ,יניסב ,הלתימב וחנצ ל"הצ ילייחש םויב ,רבוטקואב 29 -ב
רמשמ לש הדיחי .רצועב ןותנ היהש ,ןדרי לובגמ קחרה אל ,םסאק רפכב הרומח
אלש) רצועה תעשב תודשה ןמ ורזחש םייברע םיאלקח תצובק לא התרי לובגה
רוזנצה ליטה ל"כטמה תארוה יפל .םהמ 43 הגרהו (ותלטה לע ללכ ועדי
ןב הנימ 1956 רבמבונב 1 -ב .יניסב המחלמה םות דע ,העידיה לע לופיא
תירקתל רשקב תודבועה לכ תא ררבתש (טפוש לש ותושארב) הדעו ןוירוג
שיגהל םינותעה ולחה התריקח תא המייס הדעווהש ינפל ,םלוא .הרומחה
רחאל קר .הדי לע ולספנ ןהו ,םסאק רפכב עריאש המ לע תועידי הרוזנצל
ןידל םתדמעה לע םג הרפיסש ,1956 רבמבונב 12 -ב תימשרה העדוהה םוסריפ
םסרפל תורשפאה םינותעל הנתינ ,וידוקפמ המכו לובגה רמשמ דודג דקפמ לש
ןב ריתה רבמצדב 17 -ב קר .םיגורהה רפסמב בוקנל ילב ,תירקתה לע םיטרפ
רפסמ םוסריפ תא - רוזנצה לש ותודעכ - םיכרועה תדעו ירבח ץחלב ,ןוירוג
לש קחרממ ,םויה םג" :ורפסב ןוא רב רטלו רוזנצה ךכ לע דיעהו .םיגורהה
,הרוזנצה תוינידמב היתויופקתשהו םסאק רפכ תשרפ לע הפוצ ינא ,םינש
םג ,תונותעה יפ תמיסחל ידי יתתנ וז השרפב .תוחונ יא לש דואמ הזע השוחתב
(11)".תינוחטיב הקדצה דוע התיה אלשכ
וררשש םיידילוסה םיסחיה תמקירב עגפ אל םסאק רפכ תשרפל סחיב קבאמה
תועידיה לש תפרוגה הליספה וליפא .םינותעל הרוזנצה ןיב המחלמה לכ ךלהמב
תא העזעיז אל םירצמ תא ףוקתל תויתפרצהו תויטירבה תונכהה לע ל"וחמ
"שדק" עצבמ ברע סינכה ןוירוג ןבש הדבועה ךכל המרתש ,קפס ןיא .םיכרועה
םיכרועה לש ילילה רוקיבה .לארשיל יתפרצה קשנה יחולשמ דוסב םיכרועה תא
.ולש תא השע ,המחלמה ץורפ ינפל םישדוח ,שידחה קשנה תא וקרפ ובש למנב
םסרפל אלש םינותע ינשמ שקבל רוזנצל הרשפיא זא הררתשהש הבוטה הריוואה
ברע תוצרא תחאמ יאנידמ לש ורוקיב לע רבמטפס שדוחב ושיגהש העידיה תא
,ותוכמס םוחתמ גרח רבדה ןכש ,העידיה תא לוספל אלש רהזנ רוזנצה .לארשיב
,ןירשימב ,ענכשל הלשממל תוהש תתל ידכ ,העידי בכעל ותוכמסב שמתשה לבא
(12).קיזהל לולע םוסריפהש ותועצמאב וא
לע העידי תליספב ,1956 לירפאב 20 -ב ,ןכל םדוק הנש יצח םג היה ךכ
."ףוסוי לא זור" ירצמה ןותעהמ יאנותע ,תאזיע םיהרביא לש לארשיב ורוקיב
ויחלושו ל"וחב םסרופ ןיינעה ןכש ,םעט רסחכ הלגתנ ורוקיב לע ןויסיחה
םלוא .בתכ אל ללכש ,םיילארשי-יטנא עלב ירבד ויתובתכ ךותל וסינכה ריהקב
לש וייח לע םוסריפה יאב םיניגמ םה וליאכ םינותעה וענכתשה השעמ תעשב
- ורוקיב לע הנושארה העידיה .הנידמה ישארמ םיבר ןייארש ,ירצמה יאנותעה
.המסרפל אלש ןותעה תא ענכשל הרטמב ,איה ףא הבכוע
?ןייד ל"כטמרה ןווכתה המל
לירפאב 21 -מ תרש השמ לש ונמוימ דומלל ןתינ ךכ לע ?וז הטיש הלעפ דציכ
השמ לש ורמאמל סחיב ןוירוג ןב םע תרשל התיהש החיש לע םש רפוסמ .1955
תתיבש תודעו לש ןתופיפכ תלאשב ל"הצל ץוחה דרשמ ןיב תקולחמה לע ,ק"ז
ריבעה רשא ,רוזנצה ידי לע בכוע "בירעמ"ב םוסריפל דעונש רמאמה .קשנה
ןיא יכ ןוירוג ןב ןעט םיינשה ןיב השיגפב .ןוירוג ןבו תרש לש םנויעל ותוא
:תרש בתכ .ומוסריפ רוסאל רוזנצל ינוחטיב דוסי
יתעצה הליחתכלמ .רבדה ךכ םנמא יכ יתחכונו בותכה לע ןיע יתפעה
ורוסיאל עיגהל רשפא היהי יכ יתבשחש ינפמ אל םוסריפה תא בכעל
לע רתווי יכ "בירעמ" לע עיפשהל הווקת ךותמ אלא ,ןוחטיב ימעטמ
הרירבהו ותוכז לע דמוע "בירעמ" - הבזכנ וז הווקת .ןיינעה חופינ
לבא ,רתיה ןתממ סונמ ןיא יכ ,רורב היה .ריתהל וא רוסאל איה
יכ .ג.ב תא ענכשל ןויסינ תושעל הנורחאה העשה יהוז יכ יתטלחה
יכ "בירעמ"ל עידונ זא וא - וידיב ןיינעה תא חקייו וב רוזחי
(13).תודבועל תומיאתמ ןניא לביקש תועידיה
דיתעה יבגל הלשממה ליבשב הארתאו עדימל רוקמ םג ,אופא ,התיה הרוזנצה
.םוסריפה תעינמל םילודישה שבכמ תא ךרוצה תדימב ליעפהל ידכ ,םסרפתהל
ןה .תונותעל הרוזנצה ןב תויוחיתמ בוש ועלגתנ "שדק" עצבמ לש ומויס םע
לע םינושה הלשממה ידרשמ ידי לע ותחנוהש תורתוסה תוארוההמ רקיעב ועבנ
לע יטייבוסה םרחה רבד תא דוסב רומשל שקיב רצואה דרשמ .רוזנצה לש ושאר
תארוה יפל .םירבדה תא םסריפ ץוחה דרשמ וליאו ,לארשיל טפנ תקפסא
םירצמה םייובשה יפלא תשמח לש םרורחיש לע לופיא רוזנצה ליטה ל"כטמרה
םיטרפ רסמ הבו םיאנותע תביסמ הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ סניכ העש התואו
.םייובשה רורחיש ןפוא לע
ידכ ,המלש ץרפמב םיה ליח תיינאב טישל םינותעה יכרוע תא ןימזה ןוירוג ןב
תצעומ לש התטלחה ףרח ,המלש ץרפמ תא שוטנל ןווכתמ אוה ןיאש שיחמהל
תנמ לע הרוזנצה תא ליעפהל ושקיב ל"כטמרהו ץוחה דרשמ םלוא ,ןוחטיבה
ל"כנמ .ועסמב ןוירוג ןבל וולתנש םיאנותעה לש םהיתובתכ םוסריפ תא עונמל
וליאו ,יניסב ספתנש יאבצה ללשה לע םיאנותע תוביסמ ךרע ןוחטיבה דרשמ
רחא בוקעל םיאנותעל היה השק .ןוטה תא ךימנהל ושקיב ץוחה דרשמו ל"כטמרה
הנותנ התיה ובש ץחלה ריס ךותב ולשבתהש ,הרוזנצה תוינידמב הלא תודונת
(14)."שדק" עצבמ רחאל לארשי
:ל"כטמה תבישיב ןייד השמ רמא 1957 סרמב 10 -ב
וכיהו רוביצל ועיגה םהו תויה לבא םיישיא טעמכ םירבד רמול יתיצר
ןושאר םויב אצוי ינא .ירוביצ ןינעל ךפה טעמכ הז תועומשו םילג
רבדל .יתורטפתה לע תועומש וצופנ .תועובש 6 לש תיתנש השפוחל
אול ,רתויב ילילש רבדכ האור יתייה לייחו חרזא רותב .רחש ןיא הזה
.הלשממה תטלחה לע עיפשהל ידכ ולקשמ תא ליטהל הצור היה ל"כטמרה
תא וילע לבקמ - ל"כטמרה תוברל - ליח תויהל וילע לבקמש ימ
(15).הלשממה לש ןוחטיבה תוינידמ
ל"כטמרה וליאכ ,תונותעב וזמרנ ףאו וצופנש תועומשל תצרמנ השחכה וז התיה
לש ןמושיר .ןוירוג ןבל ותורטפתה תא שיגה 'חיש א םראשמ הגיסנל דגנתהש
תדוקפ תא .ןכמ רחאל םיישדוח "ץראה" בתכש ישארה רמאמב רכינ תועומש ןתוא
:הלאשה הלאשנ הבש ,ל"הצ יללחל ןורכזה םוי לגרל ל"כטמרה לש םויה
תוטלחה לע רועריעכ "ץראה" שריפ - "?םדי התפר םאה - הגהב םיזחואה"
ל"כטמרה" :ףיסוה ןותעהו .הזעו יניסמ הגיסנל רשאב הלשממה לש תוינידמה
ןורכזה םוי דובכל םוי תדוקפ חסינש העש ינידמה חוכיווה יקחרמל גילפה
".תיטרקומד הנידמ לש דוסיה תונורקעמ דחאמ םלעתה אוה ךכב .אבצה יללחל
תדעו) השולשה תדעוול הליספה לע רערע ןותעהו רוזנצה ידי לע לספנ רמאמה
תודוקפמ עמתשמ יכ ,הדעווה ינפב "ץראה" ךרוע לש ותנעט דגנכ .(הרוזנצה
הווהמ רמאמה" :ןייד בישה הגיסנה ןיינעב הלשממה שאר םע יטילופ חוכיו םויה
אלש ריהצמ ינא .תויטילופ תונווכ םויה תדוקפל סחיימ אוהש ךכב ,הצמשה
".יניסב הגיסנה לע העד תעבה לכ הדוקפב ןיאו וזכ הנווכ יל התיה
אבצה לארומ תא רערעל וב שי" יכ ,העבקו רמאמה תליספ תא הרשיא הדעווה
".םילוכש םירוה לש תושגרב עוגפלו
.תונותעהו רוזנצה תא תובר םינש קיסעי דוע אבצה לארומ לש הז ןיינע
ןשארבו תונוש תוילרוזנצ תורעס וללוחתה םימיה תשש תמחלמל "שדק" עצבמ ןיב
לש םרסאמ ,רב לארשי ר"ד לש ורסאמ ,דסמימה תא הלטליטש "השרפ"ב לופיטה
לש ותורטפתה ,וקורמ תלשממו "דסומה" לע וימוסריפ לשב "לוב" ןועובשה יכרוע
רעשמ ןהכ ןרהא לש ורסאמ ,םינמרגה םינעדמה תשרפ תובקעב דסומה שאר
ורקסנ הלאה תוישרפה לכ .הינמרגל "הריכבה תיאבצה תוישיאה" תעיסנו םיקמעה
ןרוג הניד ר"דו ("ורפוס אלש םירופיסה") ןוא רב רטלו לש םהירפסב הבחרהב
.דחא זוירוק קר איבא .ןהילע רוזחא אלו ("תונותעה שפוחו ןוחטיב ,תוידוס")
ןב" ךרעב יכ ,םינותעב ץיבובייל והיעשי 'פורפ ןנולתה 1966 רבמבונב
.הרוזנצ ינוקית וסנכוה תירבעה הידפולקיצנאה ליבשב בתכ אוהש "ןוירוג
השרד הרוזנצה יכ ןייטשניד יבצ ןוחטיבה רש ןגס שיחכה התליאשל הבושתב
םע םיסחיהו ("שיבה קסע") ,"השרפה" ,יניס עצבמ יאשונב ירוקמה חסונה יוניש
אשונב ,אדירג םיינוחטיב םילוקישמ ,תודדוב םילימ הנקית איה םלוא .הינמרג
אלו ,'ץיבובייל רוספורפ לש ותעצה יפל ,"השרפה" אשונב תחא הלמ ,יניס עצבמ
(16).הינמרג םע םיסחיה אשונב רבד הנקית
הסינו ברעתה רוזנצה וליאכ ,םשורה תא רוציל הלולע "תסנכה ירבד"ב האירקה
"ןוירוג ןב" ךרעב האירקה .הידפולקיצנאב ןוירוג ןב לע תרוקיב תחיתמ עונמל
םירוטה תעשת .הז םשור םיזמ 'ץיבובייל והיעשי 'פורפ בתכש ,הידפולקיצנאבש
ןב" ךרעב זרא הדוהי לש םירוטה תשמח תא םילשהל ואבש ,םיאולימה ךרכב
תא ךסח אל רבחמה .יתרוקיבו יסומלופ יפוא םיאשונ ,יעישתה ךרכב "ןוירוג
.ןובל תשרפב הלכו ןלבוס תשרפמ לחה ,אשונ לכב ןוירוג ןבמ ותרוקיב טבש
השומיח דגנ הלודשה רבח היהש) 'ץיבובייל 'פורפ ,בתוכהמ ענמ אל רוזנצה
הרישי העיגנ ול שיש ,אבה עטקה תא הידפולקיצנאב םסרפל (לארשי לש יניערגה
:תונותעל
ןוחטיבהו ץוחה תדעו תעידי אלל לחוה הנומידב רוכה תמקהבש ררבתה
תא םילעהל ולדתשה וירזועו ג"ב .הלש םיפסכה תדעו וא תסנכה לש
רחאל םג ,תונותעה תקתשה ידי לע ילארשיה רוביצה יניעמ ןיינעה
.םינותעב םש ומסרפתהו ל"וחב ועדונ םירבדהש

םימיה תשש תמחלמ

םיאקיטילופל ל"כטמרה ןיב חוכיו
אל הידגנתמ ןיבל הנתמהה יפיטמ ןיב סומלופהו םימיה תשש תמחלמ ברע ירוביצה חוכיווה
שדח םכסה ןכל םדוק הנש םתחנ אלמלא ,תילארשיה תונותעב םיוטיב תא ללכ םיאצומ ויה
ילויב 26 -ב ופקותל סנכנש ,םכסהה .םיימויה םינותעה לש םיכרועה תדעוול ל"כטמה ןיב
ןיא" יכ ,רמאנ אוהה םכסהבש דועב .1951 יאמב 20 -המ ומדוק לש ומוקמב אב ,1966
ינפב םיקושיחה תא קזיח 1966 לש שדחה חסונה ירה ,"םייטילופ םיניינע לע הלח הרוזנצה
,םייטילופ םיניינע לע הלח הרוזנצה ןיא" :וב רמאנ הכו .תועד תעבהב הרוזנצה תוברעתה
ןתינ וא םהב שי םא אלא ,אוהש ןיינע לכ לע וא תוכרעה לע וא ,תונשרפ לע וא ,תועד לע
היכלהמ לע תועד תעבהל בחרנ רכ הריתוה וז הרהבה ".תינוחטיב היצמרופניא םהמ קיסהל
.התישארב העתפהה םרוגמ עורגל אלב ,םימיה תשש תמחלמ ברע הלשממה לש
,תימע ריאמ ,דסומה שאר לש תידוסה ותוחילש לע חוודל ולכי אל םינותעה םנמא
ורמא רשא תא םייטסיצילבופ םירמאמו תונשרפ ירבדב עיבהל ולכי םה לבא ,ןוטגנישוול
לש וז השוחתל .לרוג תרה תויהל היושע הנתמהה יכ ,םירדח ירדחב הלשממל ל"הצ יפולא
29 -ב האיצוהש וצה תא לטבל ,1967 סרמב 28 -מ הלשממה תטלחה םג המרת םילבכה תרסה
תדעו תובישי לש ןנכות וא ןמויק לע םסרפל טלחומ רוסיא לע זירכמה ,1966 ינויב
םלוא ,"תומושר"ב וצה לוטיב לע העדוה םסרפל החכש המ םושמ הלשממה .ןוחטיבל םירשה
חוכיוול םימותסש ררחיש הז ףאו לוטיבה תטלחה יפ לע גהנ התטלחה לע עדיש רוזנצה
.הערכהה תועשמ תחאב תונותעב ירוביצ
.םיכרועה תדעו ר"ויל ל"כטמהמ בתכמ תרוצב היה ,ומדוק ומכ ,הרוזנצה םע הז םכסה םג
חוסינב םיאבה םייונישה וסנכוה ,ן"מא שאר מ"מ ,ןומרכ דוד מ"לא ידיב םותחה בתכמב
:5 -ו ,4 ,2 םיפיעסה
ןיינע לכ לע וא תוכרעה ,תונשרפ ,תועד לע וא םייטילופ םיניינע לע הלח הרוזנצה ןיא .2
.תינוחטיב היצמרופניא ,םהמ קיסהל ןתינ וא ,םהב שי ןכ םא אלא ,אוהש
םאתהב ,תמדקומ תרוקיב םינועטה םיאשונה תמישר תא םעפל םעפמ ןכדעת הרוזנצה
.תונותעל ךכ לע עידותו ,הז םכסהל
.1
,ל"כטמרה י"ע םעפל םעפמ הנומיש אבצה גיצנ ופתתשי הב ,השולש תדעו בכרות .א
רוביצה גיצנו םיימויה םינותעה יכרוע תדעו י"ע םעפל םעפמ הנומיש תונותעה גיצנ
.הדעוה ר"וי שמשיו םידדצה ינש י"ע רחביי רשא
.2
ךרוע םע ויתונעט תא הליחת ררבי ,הנלבוק תשגה לע רוזנצה טילחיש ינפל .ב
.וחוכ אב םע וא ןותעה
:תכמסומ היהת הדעווה .ג
1 ףיעס י"פע וידי לע לספנ רשא רמוח ומסריפש םינותע לע רוזנצה תונלבוקב ןודל
הטילחה .הרוזנצה תוארוה םויק יא לע וא תמדקומ תרוקיבל רמוח תשגה יא לע ,
רשא שנועה לע הרקמ לכב ל"כטמרה ינפב ץילמת ,הנלבוקל דוסי שי יכ הדעווה
.ןותעה לע תשוי
תא רשאלו ,רוזנצה ידי לע רמוח תליספ לע וגיצנ וא ןותע ךרוע לש הנולתב ןודל
.הקלח וא הלוכ ,הלטבל וא הליספה
.ל"כטמרה רושיאל אבות הדעווה לש הטלחה לכ .ד
.יונישל הנותנ היהת אל דחא הפ הלבקתנש הטלחה
ןותעה גיצנל ןתנית - התונשל רמאי ל"כטמרהו תולוק בורב הלבקתנש הטלחה
תטלחה התיה .יונישה לע הטלחהה ינפל ל"כטמרה ינפב וירבד תא עימשהל תורשפאה
תטלחה היהת אל - התרבחמ הרומח תחא - טועימה לש הטלחה תעצה וא בורה
.הנממ הרומח ל"כטמרה
68 לש תטרופמ המישר םיכרועל ישארה רוזנצה רגיש ,1966 ילויב 15 -ב ,ןכל םדוק
םהילעש םיאשונה תששל ףסונב ,תיאבצה הרוזנצה לש תמדקומ תרוקיב םינועטה םיאשונ
טפנה רוניצ ,תלבגומ איה ןהמש תוצראמ היילעה ןוגכ ,םידחוימ םיווצב הלשממה העידוה
68 .ל"וחב תואוולה תלבקל הלשממה לש םינתמו םיאשמו טפנ תוילכמ תעונת ,ןולקשא-תליא
םייאשח םיעצבמ ,םינומיא ,שכר ,ל"הצ לש תוחוכה רדס ןוגכ ,םינבומ םירבד וללכ םיאשונה
ומכ אשונב ןכ אל .תקולחמ וררוע אל םה .תילארשיה ןיעידומה תייליהק לע םיטרפ םג ומכ
םירדס לע תונולת ,תועד יקוליח וא ,ל"הצב השענה לע תרוקיב ירבד" ללכש ,"אבצה לארומ"
ושוריפ לע ".אבצה לע תועידי הליכמ הניאש תונשרפל טרפ ,יטילופ חור ךלה ,ל"הצב גהונו
ל"כטמרה ןיב םגו ,םינותעל רוזנצה ןיב םיבקונ םיחוכיו םינשה לכ וכרענ הז ףיעס לש
(17).םיאקיטילופה ןיבל (ןיבר קחצי)
רוקעל יאבצה רוזנצה תא ליעפהל" ונממ ושקיבו ל"כטמרה לא םיאקיטילופ ונפ 1967 יאמב
,ןוחטיבה רש זא היה לוכשא ".םישקה חוגינה ירבד לוכשא דגנ םירוביחמו םימוסריפמ
ןכ יפ לע ףא .אבצה לארומב עוגפל םילולע - םיאקיטילופה ורבס - לוכשא דגנ םירבדהו
,דבלב ןוחטיבה יניינע ,וידיב דקפומה םוחתל תונמאנב דמציהל" רוזנצה תא ל"כטמרה החניה
(18)".םייטילופ םיאשונב שומיש וירפסמבו וטעב תושעל אלו
"אבצה לארומ"
קסע םיאולימ תורישל סייוג אלש ימ .םיחוכיווה ומלענ ,1967 יאמ לש רבשמה ץרפשמ
לע תונשרפ ירמאמב היוטיב תא האצמ תירוביצה הדרחה .תוחוש תריפחב ,ותיב ןוגימב
הרוזנצה .ןמיתב הגהנש יפכ ,ילארשיה ףרועה לע םיזאג תפקתה ךורעת םירצמש תורשפאה
תנגהל תוקיפסמ תונכה רדעה לע תרוקיבה ירבד לכ תא הלספש יפכ ,הלא םירמאמ הלספ
.וז הטלחה לע ורערע אל םינותעהו ,הנובנ הטלחה וז התיה רוחאל טבמב .ףרועה
תונותעה .תונותעה ןיבל הרוזנצה ןיב םיתומיעל ןמז חוורימ הריתוה אל המחלמה תפונת
תא המילשהו ,המחלמל ןושארה םויב "ברקה לפרע" תארוה תא תונדפקב האלימ תילארשיה
בר רמוח וקפיס ל"הצ ידקפמ .המחלמה םות רחא םיבר םימי דועו וירחאלש םימיב רסחה
םיכלהמה תא םסרפל הירתיהב הבר תוילרבילב הגהנ הרוזנצה ."תולגל ןתינ וישכע" ירופיסל
םילרנגל ןייד השמ ןוחטיבה רש הרוה ינויב 16 -בש דע ,םיפולאה לש םהיפמ םייאבצה
תמחלמ תא הפפאש תוידוסה תמועל ,לודג לביטספ הז היה ןכא .לביטספה תא קיספהל
לאגי לש ותנומת םוסריפ לע דחא םויל "רמשמה לע" תא רוגסל הרוה רוזנצה הבש ,תואמצעה
.םורדה תיזח דקפמ ,ןולא
ולחהשכ ,םימיה תשש תמחלמ ירחא הרוזנצהו תונותעה יסחיל ופיצ רתוי םישק םימי
םיסחי תומייקמ ןניאש תונידמ םע םיעגמב ןדה ףיעסה תרגסמב .םיינידמה םירוריבה
2 -ב ןודנולב השיגפה לע העידיה תא לוספל תיאשר הרוזנצה התיה לארשי םע םייטמולפיד
דרשמ ל"כנמ ,גוצרה בקעי ר"ד ןיב ,םימיה תשש תמחלמ ירחא תועובש השולש ,1967 ילויב
רוזנצה תא השקיב איה .ךכב הקפתסה אל הלשממה םלוא .ןייסוח ךלמה ןיבל ,הלשממה שאר
.תינוחטיב הרוזנצ םע דחא הנקב םילוע םניאש ,םיינידמ םיכלהמ לע םג לופיא ליטהל
ןיינעב ם"ואה םעטמ חילש רגשל ודוה תעצה לע וטו ליטתש ,תירבה תוצראמ השקב :המגודל
תלעפהב םידחא םירש ומייא הלשממה תבישימ הפילדה לע םזגורב .םימיה תשש תמחלמ יטילפ
.אפקוה ןכל םדוק םידחא םישדוח קרש ,ןוחטיבל םירשה תדעו תובישימ םוסריפ תעינמל וצ
ץוחמ איצומ היה הזכ וצש ירה ,םירשה תדעווב ןודנ לארשי לש ינידמה קבאמה לכש רחאמ
וקבאנ ,ןכל .לארשי לש היתוגאד שארב זא דמעש יזכרמה אשונה תא ירוביצה רוריבה םוחתל
.תרכינ הדימב התוא ומלב ףאו הלשממה לש וז המגמב םיאנותעה
עגפ 1967 רבוטקואב 21 -ב .ןכמ רחאל םידחא םישדוח ןחבמב דמעוה "אבצה לארומ" אשונ
חוכיו דילוה םלההו םיבר תונברוק ויה .העיבטהו "תליא" י"חאב תירצמ ל"יטסמ הרונש ליט
.תתחשמב תירשפאה העיגפה לע תמדקומ הארתא הלבקתנ םאה ,תינוחטיבה תרמצה ךותב
הליעפה אל הרוזנצהש הנושארה םעפה התיה וזש המדנ לבא ,םויה דע םייתסה אל חוכיווה
.חוכיווה לע ןויד תעינמב "אבצה לארומ" ףיעס תא
היצזילרבילה לש הז ךילהתב תומדקתהה בצק תא הטאה תכשוממה השתהה תמחלמ לש הקעומה
בקונה חוכיווה לש תובקע (1969/70) ןהה םינשה ינותעב אוצמל ןיא ,ןכל .הרוזנצה לש
תלאשב (ןייד השמ) ןוחטיבה רש ןיבל (ןיבר קחצי) ןוטגנישווב רירגשה ןיב זא להנתהש
םירצמהש הדבועה יוליגב הנושאר תויהל תונותעה הלכי אל ןכ .םירצמ קמועב תוצצפהה
הב .1970 טסוגואמ שאה תקספה םכסה תוסחב ,ץאוס תלעת תודגל םהלש םיליטה תא ומדיק
דסממב תועדה יקוליח 1970 רבמטפס שדוח לש תונותעב ופקתשה אל הדימב
םירוסה דגנ וקבאמב ןייסוח ךלמל עייסל םאה תינורקעה הלאשב ינוחטיב-ינידמה
ווק-סוטטסב יוניש עונמל ידכ ,ילארשיה העתרהה חוכ תא ליעפהל דציכו םיניטסלפהו
ל"הצ יזוכיר םללכבו םייביטרפוא םיטרפ םוסריפ עונמל םעט היה ,םנמא .ןדרי תכלממב
אשונב חוכיו לש ומויק לע םג אלא ,לופיאה לטוה הלא לע קר אל לבא ,ירוסה לובגב
לע ימשאהה רטשמה תא ףידעהל םאה - לארשי לש תינידמה היצטניירואה תלאשבו ,יטילופ
.תיניטסלפה הפולחה

םירופיכה םוי תמחלמ

המדא תדיער
,(תירצמה) תינוכית חרזמה תועידיה תונכוס לש העידיה לש המוסריפ תא הרסא אל הרוזנצה
האבצ לש האלמ תוננוכ הזירכה םירצמ יכ ,1973 רבוטקואב 2/1 -ה לילב העידוהש
יכ (19),לכייה ןינסח רפיס המחלמה רחאל .ץאוס תלעת לש תינופצהו תיזכרמה תורזגב
אמש הששחש םירצמ תלשממ תא דואמ גיאדה ךרוע לש תינכט תועטב ורוקמש הז םוסריפ
2 -ב "בירעמ"ב םסרפתה תירצמה תועידיה תונכוס קרבמ .המחלמב העתפהה םרוג תא הדיספה
ןלוגה לובגב תוחיתמ" לע העידי ןותע ותואב הטלבהב המסרפתה ןכ ינפל םוי .רבוטקואב
לע תועידי םימסרפמ םיילארשיה תרושקתה ילכ" יכ ,ךכ לע הביגה תירוסה תונותעה ."הירוסו
ונייהד ,עצבל תננוכתמ לארשיש המ תא קידצהל ןויסינב ,ןלוגה תמרב םיירוס םיזוכיר
".הירוס לע תבחרנ הפקתה
םולש רפיס ,אירול דט לש ורכזל "המחלמ ימיבו םולש ימיב תונותעה שפוח" לע ןויזופמיסב
הנעטב ,ץאוס תלעתל תומרוזה תוירצמ תורובגת לע תועידי לש תוקיחמ לע קר אל דלפנזור
ךרועכ ונממ שקיבש ל"הצ רבוד לש היינפ לע םג אלא ,יוסח יניעידומ רמוח תולגל ןיאש
,ותמועל .רוביצב הלהב ררועל אל ידכ ,הז גוסמ םימוסריפ טילבהל אל ןיפוליחל וא ,עונמל
לש ביבא לת סיסב דקפמ םירופיכה םוי תמחלמ ןמזב היהש ,ינש קחצי ףולא תת ןעוט
,ענמ קר אוה ,תולובגה ינשב תוחיתמה לע תועידיה םוסריפ תא ענמ אל אוה יכ ,הרוזנצה
ברעב "בירעמ"ב העידיה תא רוזנצה איבמ היארל .םייוסח םיניעידומ תורוקמב שומיש ,ליגרכ
דצב השענה רחא תונריעב םיבקוע ל"הצ תוחוכ" :רמאנ הבו ודי לע הרשואש ,םירופיכה םוי
".העתפה לש תורשפא םירצמה ןמ עונמל ידכ ,םידעצה לכ וטקננ .ץאוס תלעת לש ירצמה
.קייודמ היה אל הז עדימ ,הרוזנצה תמשאב אלש יאדוו ,בתכה תמשאב אל ,ןותעה תמשאב אל
תדיער תניחבב התיה הצרפש המחלמה .תירצמ העתפה תעינמל םידעצה לכ וטקננ אל ,ונתווהל
םיכרועה תדעו הכפה ,עתפל .ןוחטיבה תכרעמ תא ןהו תונותעה תא ןה הלטליט איהו ,המדא
ל"כטמה םע "רוב"ב הבישי ןיב .ל"כטמרהו ןוחטיבה רש לש תוימויה תובישיה לולסמב הנחת
םיצפוק רזעלא ףולא ברו ןייד השמ ויה ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו םע הבישי ןיבל
יוליג לש םיטעמ אל םיעגר ויה םא םג יכ ,םיעדוי ונא וישכע .םיכרועה תדעו םע החישל
תא ועיבטה תחאכ תושגרמהו תופוכתה תוחישה םלוא ,םיכרועה ינפב ןייד ףשח לכה אל ,בל
ףא השגוה אל המחלמה לכ ךשמב ,ןכל .דוס תרימשב םיכרועה לש תופתושה תשוחת לע ןמתוח
.הרוזנצה דגנ ןותע לש ןיפוליחל וא ןותע דגנ הרוזנצה לש הנולת
רוזנצה םע דחי םיכרועה תדעו לש רוזנצה תדעו הסנכתה ,המחלמל ישילשה םויב ,וזמ הרתי
אל ורסמנש םירבד לש םוסריפ רוסאל רוזנצה לש וחוכ תא הפיימ" אוהש הטלחה הלביקו
וקבאנ אל םינותעהש לע אטח לע האכה ידכ ךות ",םייאבצ םיבתכל םיכירדתב םוסריפל
לע םיאולימ ישנא לש םהיתונולת םוסריפל רשאב ,המחלמה ברע הרוזנצה םע קיפסמ
תבישיב .המחלמה ינפל ל"הצב הזחאש תואשנתהה חורל רשאב וא ,םוריחה ינסחמב םירדס-יא
תועגונה תועידיה לכ" :האבה הטלחהה ראשה ןיב הלבקתנ רבוטקואב 8 -ב הרוזנצה תדעו
רבוד תועדוהל טרפ םוסריפל תורוסא ,שפנבו אבצ תודיחיל םיקזנו תועיגפ ,תודבאה טוריפל
,םייוקילה לע דעומ דועב םיעירתמ ויה וליאש ,םתעד תא ועיבה הרוזנצה תדעו ירבח ".ל"הצ
םייוטיב תלסופ התיה הרוזנצהו המחלמל ןושארה םויב ולגתנש םילדחמה םיענמנ ויה ילוא
.אבצה לארומב עוגפל םילולע םהש ,הנעטב תרוקיב לש הלא
ונד הבישיבו הרוזנצה תדעו בוש הסנכתה המחלמה לש ימשרה המויס רחאל םימי הרשע
ישארה רוזנצה עבק חוכיו רחאל .המחלמה רחאל תיאבצה הרוזנצה תוינידמב הבחרהב הירבח
:(ימשרה לוקוטורפב םחוסינכ) םיאבה םיללכה תא ןוא רב .א
- םהו םתוא רובעל רוסאש ,םיוואלה שולש
ןוחטיבל קיזהלו ביואל ליעוהל םילולעש םירבד) םייאבצ תודוס יוליג תעינמ
.(הנידמה
.1
.םהידוקיפ לש םייחל םיארחאהו חטשב םילעופה םידקפמב םיעגופה םימוסרפ תעינמ
.2
.םימחולה לארומב םיעגופה םימוסריפ תעינמ
.3
:םה "טוריפל סנכיהל ילבמ תיללכ הרוצב םהב לפטל םיאשר םינותעהש" םיאשונה ,םתמועלו
התיה המחלמה תחיתפ םאה וא ,המחלמה תארקל הלשממה תוינידמ םע חוכיוו תרוקיב
.הנובנ
.1
.םימייקה םימוסריפב יוטיב ואצמש יפכ ןיעידומה תארתה לע םימוסריפ
.2
וא םייביטרפוא םידעצל סחייתהל ילב ל"הצ לע םג החתמנש יפכ תיללכ תרוקיב
.תודוס תולגל םילולעה םייטקט
.3
.(םיברב ומסרופש םיאשונ) ביואב לוזלז וא/ו ונחוכב זרפומ ןוחטיב
.4
.בל רב וק ביבס חוכיווהו הסיפתה
.5
.םייטילופה םיטקפסאהו םיאולימב םיריכב םיניצק
.6
(20).הלוכ הנידמבו ל"הצב הרבסהה ךרד לע תרוקיב
.7
ךסמ ירוחאמ תורתתסה דוע אלו הרוזנצב ךפהמה לע דמלמה ,לוקוטורפה ןושל ןאכ דע
ומכ רפס םסרפתמ היה תואמצעה תמחלמ לש הפוסבש תעדה לע תולעהל ןיא ."אבצה לארומ"
חתפנ םימיה תשש תמחלמב ,םנמא .םירופיכה םוי תמחלמ לש הפוסב םסרפתהש יפכ ,"לדחמה"
ןוחטיבה רש לש ותארוה לע םסרפל 1967 -ב ןתינ אל ןכ יפ לע ףא ,תונותעה ינפל ל"הצ
לע םסרפל 1974 תישארבו 1973 ףוסב ןתינש יפכ ,המיוק אלש ,ץאוס תלעתל ברקתהל אל
הבוגתה ידממל סחיב (לט לארשי ףולאה) ל"כטמרה ןגס ןיבל ןוחטיבה רש ןיב תועדה יקוליח
הריתה המחלמה ימיב .הדרפהה םכסהל הוונ'ז תדיעו ןיבש םימיב ץאוסל רבעמ ל"הצ לש
לע תולעהל השקש םימוסריפ ,קשמד לש השוביכ דגנו דעב תונשרפ ירמאמ םוסריפל הרוזנצה
תוחיתפ לש חור ומיע איבה ל"הצ תא לטליטש המחלמה עוזעז .תומדוקה תומחלמב תעדה
,המחלמה לש םייאבצה םיחיפסל רשקב העוצרה הרתוהש לככ םלוא ,םימוסריפה תוינידמב
םיחיפסה לש םתפישח תא רוסאל ידכ הרוזנצב שמתשהל הייטנה ןוטלשה תרמצב הרבגו הכלה
.םיינידמה
יאנותעה לש ורפס תא לוספל ידכ ,רוזנצה תא 1975 סרמב הליעפהב הלשממה העיגה אישל
ללוכ אוהש הנעטב ,ינקירמאה הנידמה ריכזמ ,ר'גניסיק ירנה םע ןתמו אשמה לע ןלוג יתמ
רישי ךשמהכ .םוסריפל רתוה ורפסש דע המימת הנש קבאיהל ץלאנ רבחמה .םיידוס םיכמסימ
ובו 1976 ראוניב 18 -ב םימוסריפה טוקליב םסרופש ,הלשממה לש וצה אב השרפ התואל
:רמאנ
אל םמוסריפש דבלבו ,קוחל (ד) 23 ףיעס רדגב םיידוס םיניינע ויהי הלא
:ומעטמ וא ץוחה רש ידיב וא ומעטמ וא הלשממה שאר ידיב רתוה
גווסמהו לארשי לש ץוחה יסחיל עגונה ךמסמ לש ונכות וא ומויק לע העידי
םעטמ ךמסמ אוהו ,המוד תועמשמ לעב גוויסב וא "רתויב ידוס" גוויסב
דעוימה ץוח תנידמ םעטמ ךמסמ וא ץוח תנידמ לש גיצנל דעוימה לארשי
.(םינושה םהיגוסל םייטמולפיד תורגיאו םירדשל הנווכה) .לארשי גיצנל
.1
ץוח תנידמ גיצנ לש וא ץוח תנידמב לארשי גיצנ לש רוקיבל תעגונה העידי
לארשי ןיאשכ - ץוח תנידמ גיצנ ןיבל לארשי גיצנ ןיב השיגפל וא ,לארשיב
אל השיגפה וא רוקיבהו ,ץוח תנידמ התוא םע םייטמולפיד םיסחי תמייקמ
.ימשר חרואב לארשיב םהילע םסרופ אלו יבמופב וכרענ
.2
לע 1975 לירפאב המסרופש העידי .הז וצ םסרפל הלשממה תא וצירמה םיידיימ םיציאמ ינש
הלשממה שאר לא ביינ'זרב תוצעומה תירב אישנ םעטמ אבש ,בוקאמירפ ינגביי לש ותוחילש
ידימ לבקל ןיבר לש ובוריס לע - הנש התוא לש הפוסב ינש םוסריפו ,םילשוריב ןיבר קחצי
לש ץרמנ הרבסה עסמ .תויולחנתהה ןיינעב דרופ אישנהמ הפירח תרגיא ינקירמאה רירגשה
.התנווכמ הגוסנ הלשממהו הרוזנצה םוחת לש וז הבחרה ענמ תסנכב םיאנותעה

לילגה םולש תמחלמ

הרוזנצה תוינידמב הרומת
ורבעש םינותע דגנ הנולת ףא רוזנצה שיגה אל םירופיכה םוי תמחלמבו םימיה תשש תמחלמב
.תונולת יתש ושגוה "לילגה םולש תמחלמ"ב ,תאז תמועל .הרוזנצ תוריבע
לש ורמאמב הרוזנצה לש הקיחמה תוארוה עוציב יאב 1982 ילויב 6 -ב םשאנ "ץראה" ןותעה
תורוש רפסמ בתכשל הסינ אלא ,הקיחמב קפתסה אל רוזנצהש ,התיה "ץראה" תנעט .ףיש באז
יפסכ סנק הליטה תשלושמה הדעווה .תיטילופ תוברעתה לש בוטרוק וב היהש בותכיש ,רמאמב
.רוזנצה ידי לע בתכושש המ םסרפל בייח וניא ןותעה" יכ ,העבק ינש דצמ םלוא ,ןותעה לע
(21)."הדעווה ינפל רערעל וילע ןותעה לע םכסומ וניא בותכישה םא
םוסריפ לשב הרוזנצה תדעו ידי לע יפסכ סנק 1982 רבוטקואב 29 -ב לטוה "רמשמה לע" לע
ילופירט דיל םילבחמ יזוכיר ץיצפהל ןורש לאירא עיצה הבש ,הלשממה תבישימ חוויד
.(תיחרזאה היסולכואה יזוכירמו ירוסה אבצהמ קחרה םינכוש םילבחמה תונחמש ,הנעטב)
.הלבקתנ אל ותעצה
יווק יבגל םירשה ןיב תועד יקוליח לע םיחוויד ומסרפתה ,1982 יאמב ,ןכל םדוק דוע
הלשממה שאר לש וקהמ םיגייתסמ םירש העבש יכ ,רסמנ .ןונבלב םילבחמה ןוסירל הלועפה
םיטרפ וללכ אל תועידיה .ןונבלב םילבחמה תויורגתה לע תצרמנ הבוגת ןיינעב ןיגב
,ןוחטיבל םירשה תדעו תבישיב ועלגתנ תועדה יקוליחש שרופמב רמאנ אל ףאו םייביטרפוא
.הרוזנצה תוינידמב הלחש הלודגה הרומתה תא השיחממ םלוא .םייוסח וז לש הינויד ןכש
6 -ב תיתמחלמה המזויה תא וענמ אל ןוטלשה תרמצב םינוידה לע םימדקומה םימוסריפה
שארמ ועדי םילבחמה ןכא יכ ,ררבתמ ןונבלב ל"הצ ספתש ללשה יכמסימ ךותמ .1982 ינויב
וסחייתה הילאש ,תילארשיה תונותעב םיחווידהמ אל םלוא ,המחלמל תוילארשיה תונכהה לע
רישאב ןיב תושיגפה לע תועיבקב םהל חווידש ,"תוגנלפ"ה ישארמ דחא יפמ אלא ,תונדשחב
.לארשימ םיחילשל ליאמו'ג
.הלועפה דגנו דעב םיימינפה םיחוכיווה םוסריפ תא הרוזנצה הריתה המחלמה ץורפ ינפל
התוא ומסרפתנש םייטסיצילבופה םירמאמה ןהו םיחווידה ןה הלשממב הערכהה הלפנש עגרב
.המחלמ ברע לש הנומתה תא ורצי תע
לע העידי תשגה יא לע הרוזנצה תדעווב ןידל "ץראה" תא ישארה רוזנצה עבת יאמב 12 -ב
םוי המסרופ העידיהש ןנוגתה "ץראה" .הרוזנצה לש תמדקומ תרוקיבל הלשממב תועד יקוליח
תדעו) תילרוזנצה טופישה תדעו לש ןידה קספ .ברעה ינותעבו "לארשי לוק"ב ןכל םדוק
לע עיבצמ ,וילע ודי ךמס ל"הצ גיצנש ,ךיירטשנטור עשוהי ר"ד לש ותושארב ,(השולשה
ןיב ןידה קספב רמאנ ךכו .םייאבצ-םיינידמ םיאשונב לופיטל הרוזנצה סחיב היצזילרבילה
:ראשה
ןיא תאז תמועל .תמדקומ הרוזנצל העידיה תא שיגהל ךרוצ היה הדעווה תעדל
רוזנצה יכ ,ונל רורב ןכש ,הנידמה ןוחטיבל והשלכ קזנ םרגנ יכ םיבשוח ונא
).תאז השוע התיה הדעווה וא ,ומצע ירבד יפל הבורב הבתכה תא רשאמ היה
(22
הלודגה הרומתה תא השיחממ ,רומאכ ,הטלחההו ילמס היה ןותעה לע הדעווה הליטהש סנקה
תא וענמ אל ןוטלשה תרמצב םינוידה לע םימדקומה םימוסריפה .הרוזנצה תוינידמב הלחש
יכ ,ררבתמ ןונבלב ל"הצ ספתש ללשה יכמסימ ךותמ .1982 ינויב 6 -ב תיתמחלמה המזויה
תונותעב םיחווידהמ אל םלוא ,המחלמל תוילארשיה תונכהה לע שארמ ועדי םילבחמה ןכא
תועיבקב םהל חווידש ,"תוגנלפ"ה ישארמ דחא יפמ אלא ,תונדשחב וסחייתה הילאש ,תילארשיה
.לארשימ םיחילשל ליאמו'ג רישאב ןיב תושיגפה לע
.הלועפה דגנו דעב םיימינפה םיחוכיווה םוסריפ תא הרוזנצה הריתה המחלמה ץורפ ינפל
לע לופיא ליטהל הרוזנצה הצלאנ ,עונל ולחה המחלמה ילגלגו הלשממב הערכהה הלפנש עגרב
תדעו הברעתה תוברקה ךושב םלוא .המחלמב ומכ המחלמבש יפל ,םייאבצה םיכלהמה לכ
לע לספנש עטק םוסריפל הריתה 1983 ראוניב 3 -בו ,"ץראה" ןותע לש ותבוטל הרוזנצה
ידכ" :דחא הפ זא העבק הרוזנצה תדעו .ן"מא שאר לש ותייעשהל העיבת רבדב רוזנצה ידי
".םייטילופ ויה אל רוזנצה לש םילוקישה יכ ,עובקל וננוצרב ,קפס עונמל
םוכיס
םידימתמה םיקבאמה תא ףקשל לוכי וניא ,תומחלמה שמחב הרוזנצה םע תונותעה יסחי רואית
וככש המחלמ ימיב .הרוזנצה תועצמאב הילע ליטהל ןוטלשה הסינש תולבגהב תונותעה לש
יכרצ ןיב םימוסריפב רוסאהו רתומה תולובג תייוותהב המוצעה תומדקתהה םלוא ,םיקבאמה
,ןהיניבש םינשב אלא ,תומחלמה ידכ ךות הגשוה אל ,עדימה שפוח ןיבל םיימיטיגלה ןוחטיבה
םסרכמ ל"הצ תונוטלש ןיבל םיכרועה תדעו ןיב םכסה לכ" :ינש קחצי ףולא תת דיעמש יפכ
שפוח תבוטל לובגה תא זיזמ רמולכ ,תונותעה תבוטל רוזנצה תויוכמסב ףסונ םוסריכ
(23)".םוסריפה
לע תססובמ הרוזנצה" :רמואה ףיעס לולכ םיכרועה תדעו ןיבל ל"הצ ןיב םימכסהה לכב
הרוזנצה לש הימיב דלונש ףיעסה ".םינותעה ןיבו ל"הצ תונוטלש ןיב אלמ הלועפ ףותיש
חוכמ תמייק הרוזנצה וליאכ ,יוגשה םשורה תא רצי הנידמה םוק ינפלש הפוקתב תירטנולווה
תנשמ (םוריח תעש) הנגהה תונקת יפל תלעופ הרוזנצה .איה אלו .םיכרועה תדעו לש המכסהה
רשאב ןה ,רוזנצל תלבגומ יתלב הררש וקינעה הלא תונקת .טאדנמה ימימ רמולכ ,1945
חוכמ .עובקל יאשר אוהש ,"םיאטח"ה תרדגהל רשאב ןהו ליטהל ךמסומ אוהש םישנועל
ול קינעהש השינעה תוכמס רוזנצה ידימ העקפוה תונוטלשה םע םיכרועה תדעו לש םימכסהה
.דבלב ןוחטיב יניינעל ולבגוה וחוקיפ ימוחתו ,קוחה
ןושארה רושעב םלוא ,ריש הרוזנצה תרוקיבל שיגי ןותעש תעדה לע תולעהל םויכ השק
לא םואב שא תירקת לע ינשהו ח"מלפה ןיינעב דחאה ,ןמרתלא ןתנ לש םיריש ינש ולספנ
תדעווב ןנולתה "תורח" ךרוע םג .(ח"מלפה קוריפ תובקעב) ירוג םייח לש דחא רישו ,םחפ
(24).גרבנירג יבצ ירוא לש ריש תמדקומ תרוקיבל שיגהל שקיב רשא ,רוזנצה דגנ םיכרועה
רשאכ ,"תסנכה ירבד"מ וקחמנ םג אלא ,"רמשמה לע"ו "רבד" םינותעל קר אל ולספנ םירישה
:ורמאב רבדבש דרוסבאב רוזנצה ריכה םינש רחאל .םיכ"ח ידי לע וארקוה
םגו - לארשי תנידמ .ךכ םילגלגתמ םירבדה ויה אל םויהש ,ענכושמ ינא
(25).ןוחטיבל הנכס חרכהב הנניא תרוקיבש ןיבהל ידכ ורגב - הרוזנצה
ידכ ,ץלחב טפנה יוליג לע ינמז לופיא ליטהו םירש תשקבל רוזנצה הנענ 1955 רבמטפסב
ןיאו הלשממה לש וז ןיעמ העיבתל רוזנצה הנעיי אל 1993 -ב .תוינמב תויצלוקפס עונמל
אשונ .טפנ יוליג לע תועידי תמדקומ תרוקיבל שיגהל ומיכסי םינותעהש תעדה לע תולעהל
הקמטצהו הכלה הרומאה המישרה .תרוקיב םינועטה םיאשונה תמישרב דוע לולכ וניא הז
.תונותעה לש היקבאמל תודות םינשה ךלהמב
םוסרפ לכ ןכש ,"לירב'יג תקסע" לע לופיא ליטהל םיכרועה תמכסהל קקזנ אל ןוחטיבה רש
רפיס רשאכ םלוא .רוזנצה לש ותוכמס םוחתב אוה יבשהמ םילארשי רורחיש לע ןתמו אשמ לע
"ינשה דצה" יכ רמא ,עצבתהל הרומאה הקסיעה לע םיכרועה םע הרוגס הבישיב 1985 יאמב
לע רעריע אל םיחכונהמ דחא ףא .דוס תרימשב ל"הצ ילייח תשולש לש םרורחיש תא הנתיה
,םייובשה לרוגל תוירחא ומצע לע לבקל הצר אל ךרוע ףא (26).םדא ייחב רבודמה ןכש ,ךכ
- ללכה ןמ שרפ אל ,היוגש הקסיעהש העש התואב רבסש ימ םג .םדקומ םוסריפ לש הרקמב
.םלאב
םהבש םירחא םירקמב אלו הז הרקמב אל .הרוזנצל הקנפשוג לכ ונתנ אל םינותעה יכרוע
םימוסריפ וענמנ השתהה תמחלמ ימיב קר .םיכרועה לש םתעד לע אב לופיאה וליאכ רסמנ
יללח לש םהיתונומת תא םסרפל אלש המכסהה .תונותעה ןיבל ל"הצ תונוטלש ןיב םכסה חוכמ
ידי לע הלעפוה אל ףאו ,הרוזנצה תונקתב תנגועמ התיה אל ,ץאוס תלעת דיל םיזועמב ל"הצ
לש לארומה לע רומשל ידכ ,תונוטלשה ןיבל םינותעה ןיב םכסה ףקותב ם א יכ ,הרוזנצה
,גירח הרקמ הז היה םלוא .השתהה תמחלמ םות ינפל דוע לטוב םכסהה .המחלמ תעב ףרועה
.הרוזנצל ךייש וניאש
.הרוזנצה ימוחת תא ביחרהל ןוטלשה תונויסינ דגנ םינשה לכ תונותעה הקבאנ ,תאז תמועל
תדעוו הלשממה תובישי ךותמ םימוסרפ רוסיאל יתלשממה וצה דגנ ךשוממה קבאמה ךכב טלב
בצמל האיבה ודגנ תונותעה לש תצרמנה התדמע םלוא ,לטוב אל וצה .ןוחטיב יניינעל םירשה
ןייטשניבור םיקילא הלשממה ריכזמ ןתנ ךכל רושיא ."ןכ םירומ ןיאו הכלה" ןיעמ ךפה וצהש
,הרוזנצ ינינעל תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו לש הנשמה תדעו לא 1990 ילוימ ובתכמב
:האבה העדוהה הללכנ וב
ףאשי (רימש קחצי) הלשממה שארש עבקנ ,הרוזנצה תדעו לש היתוצלמה חכונ
ןוחטיב יניינעל םירש תדעווב םינודנכ םיאשונ לע הזרכהב רשפאה לככ טעמל
םיינידמ םיאשונב םיחווידה רשאכ םלוא .(םוסריפ רוסיא םהילע לחש רמולכ)
(27).הרוזנצ םינועט םעבטמ םה ,ןוחטיבה תכרעמ לש םינוכדיע םיללוכ
וצל תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו לש הרושיא תא לבקל הלשממה השקיב 1976 תישארב
תונידממ םיחילש ירוקיב לשו תונידמ ישאר םע תורגא-יפוליח לש םמוסריפ רוסיא לע שדח
םיכרועה תדעו לש תצרחנה תודגנתהה .לארשי םע םייטמולפיד םיסחי תומייקמ ןניאש
.תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעווב וצה לש ורושיא תא הענמ םיאנותעה לש יצראה דוגיאהו
(ןיבר קחצי) ןוחטיבה רש רשאכ ,1989 יאמב םיכרועה תדעו לש התוכזל םשרנ ףסונ גשיה
אל יכ ,ןורקעה יפ לע לעפת הרוזנצה" :רמאנ ובש תונותעה םע םכסהב ףסונ יוניש סינכה
ןוחטיבב תישממ העיגפ עגפי םוסריפהש הבורק תואדו תמייק םא אלא ,םוסריפ רסאיי
לוספל ול ריתהו רוזנצה לש ותעד לוקיש תא ליבגה ןוחטיבה רש ,רחא ןושל (28)".הנידמה
ןוחטיבב תישממ העיגפ עגפי םוסריפהש תואדו תמייק םא קר ,ןוחטיב יניינעב רמוח
.הנידמה
.תונורחאה םינשב םינותעה דגנ רוזנצה שיגהש תונלבוקה טועימב םג תפקתשמ וז הארוה
.הרוזנצה תוליספ דגנכ םינותע לש הנשב םירועריע 6-5 לומ הנשב םייתש-תחא
תויהל ובריס םינותעה" יכ ,גוצרה םייח (לימ) ףולא רפיס םירופיכה םוי תמחלמ ברע
התיה העצהה (29)".ךכבש תוירחאה ינפמ ולהבנ יכ ,ןוחטיב יניינעב םמצע לש םירוזנצה
העידי םסרפל ןיאש תומדקומ תועדוה ידי לע תונותעה תכרדה לש יטירבה גהונה יפל גוהנל
.(ןוחטיב-סנפיד לש רוציק - .יד ;"יד תוארוה") .תרחא וא וז תינוחטיב
יכרצ ןיבל עדימה שפוח ןיב יוצרה יאוותה לע הרימשל ילאידיאה אוה הז םגד םאה
תחלשמ יטירבה הנגהה ןוירטסינימ רגיש ,דנלקופ ייאב המחלמה ירחא ?הנידמה לש ןוחטיבה
הבושב .ןונבל תמחלמ ימיב לארשיב הרוזנצה תולועפ תא ןוחבל ידכ לארשיל גרד תמר
."ילארשיה םגדה" לע תחלשמה הצילמה
,טאדנמה ימימ דוע ,םייקה יטפשמה רדסהה תא םיפידעמ םיימויה םינותעה יכרוע ,םוקמ לכמ
.היתויוכמסו הרוזנצה םוחת תא םצמצל רומא אוהש ףא ,ילארשי קוח לש ותקיקח לע
תוחדל םיימויה םינותעה לש םיכרועה תדעו הטילחה ,1993 סרמב 30 -ב ,תיללכה התפסאב
ףרח ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי ידי לע הנויעל השגוהש קוחה תעצה תא
.תילרביל רתוי הרוזנצ חיטבהל הדעונ וז העצהש ויתורהצה
הרוזנצה תא חיצנהל ןיא יכ ,1949 לש הזמ הנוש היה אל ,1993 -ב םיכרועה לש סחיה
לש קוחה תעצה האפקוה 1949 -ב .םוריח תעשל הליבגהל אלא ,תרושקתב עבק דסומכ
קוח תעצה םיכרועה וחד 1993 -ב וליאו ,ינויב 24 -ב "תומושר"ב המסרפתהש ,הלשממה
לש יעראה דמעמה תא םיכרועה םיפידעמ םויה ןכ זאכ .תסנכה לש הקוחה תדעו ר"וי םזיש
ילארשי קוח ינפ לע (הנש 45 רבכ תכשמנ םוריחה תעש יכ ףא) דבלב םוריח תעשל הרוזנצה
.שדח

םיילוש תורעה
.664 'מע ,'ב ךרכ ,1982 ביבא לת ,המחלמה ןמוי ,ןוירוג ןב דוד
.1
תאו ,האפקוה קוחה תעצה .1949 ינויב 24 ,17 'מע ,13 קוח תועצה ,"תומושר"
ןתלוחת תא םצמיצש ,ל"הצ ל"כטמ ןיבל תימויה תונותעה ןיב םכסהה "שרי" המוקמ
.תוירוטאדנמה הנגהה תונקת לש
.2
תאצוה בכעל האב םילייח תתיכ" ורמאמב ,דלפנזור םולש הבחרהב בתכ וז השרפ לע
.54-50 'מע ,1988 רבמבונ ,4 רשק ."'רמשמה לע'
.3
.ןוא רב :ןלהל ,18 דומע ,1981 ביבא לת ,ורפוס אלש םירופיסה ,ןוא רב רטלו
.4
.םש
.5
.ןרוג :ןלהל ,95 דומע ,ו"לשת םילשורי ,תונותע שפוחו ןוחטיב ,תוידוס ,ןרוג הניד
.6
.258 דומע ,'א ךרכ ,א"ישת תסנכה ירבד
.7
.תישילשה תסנכה לש 174 הבישי ,1956 רבוטקואב 22 ,םש
.8
.61 דומע ,ןוא רב
.9
.1954 סרמב 24 ,תסנכה ירבד
.10
.83 'מע ,ןוא רב
.11
.72 'מע ,םש
.12
.955 'מע ,'ד ךרכ ,1978 ביבא לת ,ישיא ןמוי ,תרש השמ
.13
.85 דומע ,ןוא רב
.14
.342-341 'מע ,1976 ביבא לת ,ךרד ינבא ,ןייד השמ
.15
.670-669 םידומע ,תישישה תסנכה לש 128 הבישי ,תסנכה ירבד
.16
.190 'מע ,ןוא רב
.17
.148 'מע ,1979 ביבא לת ,תוריש סקנפ ,ןיבר קחצי
.18
.30 'מע ,(תילגנא) ןדאמרל ךרדה ,לכייה ןינסח
.19
5 ,הרוזנצה תדעו תבישיב ורמאנש רוזנצה ירבד לש ימשרה לוקוטורפה ןושל
.1973 רבמבונב
.20
עשוהי ר"ד לש ותושארב הרוזנצה לש םירוריבה תדעו תבישימ לוקוטורפ
.ל"כטמה גיצנ רבח היה הבש ,ךיירטשנטור
.21
.1982 יאמב 13 ,הרוזנצה תדעו לש ןידה קספמ לוקוטורפ
.22
.1990 ראוניב 1 ,ביבא-לת תטיסרבינואב חיש בר
.23
,יל הרפיס גרבנירג .צ .א לש ותנמלא ,אכלמ רוט הזילע תררושמה .195 'מע ,ןרוג
םלוא ,ררושמה לש ולבוי ןויצל תורבוחה תחאב םינש רחאל םסרופ לספנש רישה יכ
.תרבוחה תא אוצמל הלכי אל איה
.24
.רבחמה םא תישיא החישב ינש .י רוזנצה ירבד
.25
.תישיא תודע
.26
,דירש יסוי כ"ח ,הדעווה ר"וי לא ,רימש קחצי לש ומשב ,הלשממה ריכזמ לש ובתכמ
.1990 ילויב 15
.27
יאמב 17 ,םיכרועה תדעו לש תינרותה ר"ויה ,רמז הנח לא ןוחטיבה רש לש בתכמ
.1989
.28
.1972 ראורבפב 16 ,בירעמ ,גוצרה םייח לש ורמאמ
.29

:רוקמ
- תידוהיה תונותעה רקחל ןוכמה תאצוהב ,1993 יאמ ,13 'סמ רשק
20-5 'מע ,ביבא לת תטיסרבינוא