1933 תונותיעה תדוקפ

תונותע - 185 קרפ
תונותעה תדוקפ
(2) (1) ז"טק קרפ ,י"אה
1933 'של 3 'סמ
ראשו םינותע לש רואל םתאצוהו םתספדה ןינעב קוחה תא תדחאמו תנקתמה תדוקפ
.סופד יתב תקזחהו םירפס םושיר ןינעב תוארוה תעבוקהו םוסרפ-ירבד

.תונותעה תדוקפ ארקית וז הדוקפ .1
רצקה םשה
ןינע םא ןמקלד םישוריפה םיאבה םיחנומל ויהי וז הדוקפב .2
- רחא שוריפ בייחי בותכה
ןושל לכב תרבוחו ,ךרכ לש רעש וא קלח ,ךרכ לכ ללוכ "רפס"
דחי םיכרוכמה םימוליצ וא םיטוטרש ,רויצ תונומת ףסוא לכ ,איהש
,דוחל םיספדנה ,םישרת וא תימי הפמ ,הניגנ יוות לש ןוילג לכו
,םיריחמ תמישר אלא ליכמ וניאש סופד רבד ללוכ אוה ןיא ךא
;תירחסמ העדומ וא ירחסמ רזוח ,הריכמ לש גולטק
;תורבחה תדוקפ י"פע המושרה הרבח השוריפ "הרבח"
תדוקפ י"פע המושרה תיפותיש הדוגא השוריפ "תיפותיש הדוגא"
;תויפותישה תודוגאה
ירופיס ,תועידי ,תושדח ליכמה סופד-רבד לכ ושוריפ "ןותע"
םתוא םע רשקב םירואב וא ,םינויצ ,תורעה לכ וא ,תוערואמ
לעב רחא ןינע לכ םע וא ,תוערואמ ירופיס וא תועידי ,תושדח
הריכמל לארשיב רואל אצויהו ןושל לכב ספדנה ,תירוביצ תובישח
אוה ןיא ךא ,תועובק יתלב וא תועובק םיתעל ,םניח תצפהל וא
;הנעמל וא לארשי תלשממ י"ע רואל אצויה סופד רבד לכ ללוכ
;סופד שבכמב קתעוה ושוריפ "ספדנ"
םידועיהו ולגוסש סופד רישכמו סופד תנוכמ לכ ללוכ "סופד שבכמ"
וא ,ריינ יבג לע תותוא וא ,תונומת ,םילימ תקתעהל שמשל הארנכ
רישכמ לכ ללוכ אוה ןיא ךא ,הזב אצויכ רחא רמוח לע וא דב לע
יפרגוטופ רישכמ לכ וא םימישרת תקתעהל קר שמשמהו ןווכמה
הביתכ תנוכמ לכ וא ,םימוליצ תקתעהל קר שמשמהו דעונה אדירג
תותוא וא םילמ תקתעהל שמשמהו ןווכמה רחא לטלטמ רישכמ לכ וא
םיכמסמ תקתעהל אלא םישמשמ םניא הנוכמ התוא וא רישכמ ותואשכ
;םייטרפ וא םיירחסמ םיכמסמ םימתבו תמאב םהש
םא ,רשא םישנאה םגו ןותע לש ידיחיה לעבה םג ושוריפ "לעב"
האנה תבוט וא קלח לכ םיגציימ ,תרחא הביסמ וא םיפתוש םתויהמ
ןיבל םניב ןהו םמצע ןיבל םניב ןה ,ךכל םיארחא םנהו ןותעב
תובוט וא םירחאה םיקלחה תא ןפואה ותואב םיגציימה םישנאה
רחא םדא םוש אל ךא ,םהל םיארחאהו ,ןותעה ותואב תורחאה האנהה
;םתלוז
יפכ דרמל התסה תנווכ ליכמה סופד-רבד לכ השוריפ "התסה תביד"
.(3) ילילפה קוחה ןוקית תדוקפל 53 ףיעסב הרדגוהש
שוריפ
רואל םתאצוהו םינותע תספדה - 'א קלח
- הז קלח ךרוצל .3
ןותעה דיתע ובש זוחמה ותוא לע הנוממה ושוריפ "זוחמ לע הנוממ"
.ספדנ אוה ובש וא ספדיהל
שוריפ
ןכ םא אלא לארשיב ןותע םוש רואל איצוהל וא סיפדהל ןיא .4
ספוטב זוחמה לע הנוממה תמיתחב ןוישר הליחת וילעב לביק
.וז הדוקפל הנושארה תפסותב עובקה
וא סיפדהל ןיא
רואל איצוהל
ןוישר אלב ןותע
תא ןוישרה שקבמ םייק םא אלא ןוישר םוש ןתניי אל (1) .5
- םיאבה םיאנתה
םיטרפה תא תמייקמה העובשב הרהצה זוחמה לע הנוממל רסמ (א)
תפסותב עובקה ספוטב הכורעו ודי לע המותח איהשכ ןמקלד
- :תפסות התואב העבקנש היארה תא תללוכהו וז הדוקפל הנושארה

;שקבמה לש ותוניתנו ראודה תבותכו וירוגמ םוקמ ,וליג ,ומש
.1
;ןותעה לע ותולעב
.2
;ךרועה לש ראודה תבותכו וירוגמ םוקמ ,ומש
.3
;ןותעה םש
.4
;ןותעה לש ותספדה םוקמו ותכירע םוקמ
.5
;ןודי םהבש םיאשונה
.6
;ספדיי תונושל וא ןושל וזיאב
.7
;עיפוי םינמז וליאב
.8
י"פע הקספוה ותעפוהש ןותע לש וכרוע וא וילעב אוה ןיאש
23 ףיעס י"פע יאנת לע וא ןיטולחל הרסאנ וא ,19 ףיעס
ןכו (א) (1)
.9
ןכו ,(ב) (1)23 ףיעס י"פע וצ ודגנ םייק ןיאש
.10
ףיעס י"פע וצ ודגנ ןתינ אל ןותעה ספדיי ובש סופדה-תיבש
:(ג) (1)23
.11
הוולמ אהת תיפותיש הדוגא וא הרבח םעטמ השקב לכש יאנתב
תא תללוכו עובקה ספוטב רומאכ הכורע אהתש הרהצהה התואב
רסמית (תירכנ הרבחל טרפ) הרבח שקבמה היה םא ;העובקה היארה
שקבמה היה םא :הרבחה לש ריכזמהו םיקסעה להנמ י"ע הרהצהה
החוכ אבכ שמשל השרומש ימ י"ע הרהצהה רסמית תירכנ הרבח
ר"וי י"ע הרהצהה רסמית ,תיפותיש הדוגא שקבמה היה םאו :לארשיב
;הדוגאה לש הלהנהה דעו
תא תמייקמה ךרועה תאמ העובשב הרהצה זוחמה לע הנוממל רסמ (ב)
הנושארה תפסותב עובקה ספוטב הכורע איהשכ ןמקלד םיטרפה
- תפסות התואב העובקה היארה תא תללוכו וז הדוקפל
;ולש ראודה תבותכו וירוגמ םוקמ ,ותוניתנ ,ותבותכ
.1
;הנש שמחו םירשע ול ואלמש
.2
וא תילארשיה תורגבה תניחב תארקנה הניחבב דמע יכ
הב ריכי תוברתהו ךוניחה דרשמ להנמש תרחא הניחבב
;תורגבה תניחב התואל הכרעב הוושה הניחבכ
.3
;ןותעה ספדיי הבש ןושלב בותכלו אורקל ,רבדל לוכי אוהש
.4
;תיטפשמ תולספ םושב ןותנ אוה ןיאש
.5
קספ יפל הילע ןודינש הריבע לשב ןידב םלועמ בייחתנ אלש
;ןכמ רתויל וא םישדח השולש רסאמל יפוס ןיד
.6
19 ףיעס י"פע הקספוה ותעפוהש ןותע לש וילעב אוה ןיאש
;(א) (1) 23 ףיעס י"פע יאנת לע וא ןיטולחל הרסאנ וא
.7
הללשנ אלש ןכו ;(ב) (1)23 ףיעס י"פע וצ ודגנ םייק ןיאש
תושר תאמ וצ י"פע אפורכ וא ןיד ךרועכ דובעל תושרה ותאמ
;ךמס-תב
.8
תרמואה ודי לע המותח העובשב הרהצה זוחמה לע הנוממל רסמ (ג)
הרהצהב תולולכה תועדוהה תונוכנ ותנומאו ותעידי בטימ יפל יכ
ןכו ;תמדוקה הקספב תרכזנה
וא םדא ינב ינש ידי לע תשגומ השקבהשכ ,וא) הבורע בתכ רסמ (ד)
בתכ ורסמ ,תיפותיש הדוגאל וא הרבחל םירבח םניאש םינשמ רתוי
הינשה תפסותב םיעובקה ספוטבו םוכסב (תדרפנו תידדה הבורע
רשואיו שרדיש יפכ םיברע המכ וא דחא ברע ףוריצב וז הדוקפל
לכ לארשי תלשממל םלשי שקבמהש יאנת ובו ,זוחמה לע הנוממה י"ע
והובייחישכל ונותע ךרוע דגנ וא ודגנ וקספי וא וליטי רשא סנק
וא סיפדהל ותושרה וא ומרג לע וא ומסרפ וא וסיפדה לע ןידב
ןתינש רחאל תע לכב תרחא הביד לכ וא התסה תביד לכ םסרפל
ודגנ קוספי וא ליטי טפשמ תיבש תוסנק ראש לכ ןכו ,תוברעה בתכ
.וז הדוקפ תוארוה י"פע ונותע ךרוע דגנ וא
םסרפתמה םוסרפ-רבד לש םשב ןותע ריתכהל םדא םושל רוסא (2)
הדימב ול המודה רחא םש לכב וא ,הנעמל וא לארשי תלשממ י"ע
.תועד לובלב ליטהל ידכ ,זוחמה לע הנוממה תעדל ,הב שיש תאזכ
םניד הז ףיעסב תרכזנה הרהצה תריסמ םע רשקב םיכילהה לכ (3)
תדוקפל 86 דע 78 םיפיעסב םתועמשמכ םייטפשמ םיכילה ןידכ
.(4) ילילפה קוחה ןוקית
:וכרוע םג תויהל ןותע לש וילעב לוכי (4)
(א)1 ןטק ףיעסב תורכזנה תורהצהה תא רוסמי הז הרקמבש יאנתב
אהי אל יכו (ד) (1)ןטק ףיעסב תרכזנה תוברעה תא ןתיו ,(ב)-ו
.(ג)1 ןטק ףיעסב תרכזנה הרהצהה תא רוסמיש ךרוצ
ןמ השירד לכ לע רתוול ,ותעד תערכה יפל ,םינפה רש יאשר (5)
לכ לטבל וא תונשל אוה יאשרו (3) -ו (ב) 1 ןטק ףיעסבש תושירדה
.(ד) 1 ןטק ףיעס תושירד יבגל הז ןטק ףיעס י"פע רחא רותיו
ןתמ לע תומושרב העדוה לש םוסרפל םורגי ישארה ריכזמה (6)
העדוהה .(5) תאזכ תושר לש הלוטיב לע וא ןותע םסרפל תושר
.וז הדוקפל תישילשה תפסותב עובקה ספוטב הכורע היהת
םיאנת וליאב
ןוישרה ןתניי
השולש ךשמב ומסרפ אלו ןותע םסרפל ןוישר לביקש םדא לכ (1) .6
.לטובמכ והוארי ונוישר ,ןוישרה ךיראתמ םישדח
רואל איצוהל ןוישר לטבל תוכמסה אהת זוחמה לע הנוממל (2)
תיבמ וא םינפה רש וצמ האצותכ אלש) וילעב םסרפי אל םא ןותע
- (טפשמה
תונוילג רשע םינש תוחפל - ימוי ןותע אוה ןותעהשכ (א)
ןותעה לעבש יעובשה החונמה םויל טרפ) םיפוצר םיימוי
לכב (יקוח ארגפ םוי לכל ןכו ותוא רומשל גהונ
;חול-שדוח
םעפ ומסרפל ןוישר ןתינו ימוי ןותע וניא ןותעהשכ (ב)
לכב תונוילג השש תוחפל - עובשב תודחא םימעפ וא תחא
;חול-ישדח ינש
םילולכה םינותעה ןיממ וא ימוי ןותע וניא ןותעהשכ (ג)
ומסרפל ןוישר ןתינש ןותע אוהש אלא ,הז ףיעסמ (ב) הקספב
תונוילג ינש תוחפל - שדוחב תודחא םימעפ וא תחא םעפ
;חול-ישדח העברא לכב
רשע םינשמ רתוי לש הפוצר הפוקתל - רחא ןותע לכב (ד)
.חול-ישדח
םא לטובי ןוישרה
אצוי ןותעה ןיא
רואל
'של 23 'קפ
1930
דומעבו ןותע לכמ ןוילג לכ לש ןורחאה וא ןושארה דומעב (1) .7
סיפדהל ךירצ ןותעל הפסוה לכמ ןוילג לכ לש ןורחאה וא ןושארה
,ךרועה לשו לעבה לש וירוגמ םוקמ תאו יתימאהו ןוכנה ומש תא
םושרה םשה תא ,תיפותיש הדוגא וא הרבח ןותעה לעב היה םאו
םשה תאו ,הדוגא וא הרבח התוא לש םושרה דרשמה לש תבותכהו
התוא וא ןותע ותוא לש הכירעהו הספדהה םוקמ לש יתימאהו ןוכנה
.הפסוה
לכ םסרפל וא סיפדהל השרמ וא םרוג וא םסרפמ וא סיפדמש ימ (2)
םניאו ליעלד םיטרפה תא םיללוכ םניאש ןותעל הפסוה וא ןותע
וא ספדנש ןוילג לכ דעב הריבעב םשאי ,ןאכ עובקה ןפואב םיכורע
.תוריל שמח לש סנקל יופצ אהיו וז ךרדב רואל אצי
סיפדהל ךירצ
ומש תא ןותעב
לש ותבותכו
לעבה
,ןותעל הפסוה לש וא ןותע לש ןוילג לכ לש ותעפוהל דימ (1) .8
תיירפסל דחא ,הנידמה ךזנגל דחא קתעה רוסמל וכרוע בייח
תחאו תוברתהו ךוניחה דרשמל דחא ,םינפה דרשמל דחא ,תסנכה
ימואלה םירפסה תיבל םיקתעה ינש וליאו ,זוחמה לע הנוממל
.יאטיסרבינואהו
לכבו הריבעב םשאי הז ףיעס תוארוה רחא אלממ וניאש םדא לכ (2)
שמחו םירשע לש סנקל יופצ אהי הז ףיעס לע רבוע אוהש םעפ
.תוריל
תונוילג תריסמ
ןותעה לש
1953 ג"ישת קוח

לכ תורמלו ,ליעל רומאכ ,ןותע רוסמל בוריס לכ תורמל (1) .9
םולשת תורמלו ןורחאה ףיעסה י"פע ךרועה דגנ םייטפשמ םיכילה
,זוחמה לע הנוממל וא (6) ישארה ריכזמל רתומ הזכ סנק לכ
ןותע לכ רוסמל בייחה םדאל חלשית רשא ודי לע המותח העדוהב
תונוילגה רפסמ ותוא ול רוסמל ותאמ שורדל ,ליעל רומאה ןפואב
.ול םרסמ אל רשא ןותעה לש
ןותע תריסמב בייחש ימל ל"נכ העדומ תריסמ םוימ םימי השש ורבע
,תונוילגה תא רסמ אל םדא ותואו ,העדוהה ול הרסמנ יכ חכוהו
העדוהבש הארוהה לע רבע ובש םוי לכ דעבו הריבעב שיאה םשאי
.תוריל שמח לש סנקל יופצ אהי
רחאל הריסמ יא
העדוה
תוימשרה תועדוהה לכ תא םניח םסרפל ךרועה בייח (1) .10
ןושארה ןוילגב ומעטמ וא םינפה רש י"ע םוסרפל וילא תוחלשנה
וילע וללה תועדוהה תא .ןתלבק רחאל דימ רואל אצויה ןותעה לש
.ןנושלכו ןבתככ םסרפל
רש תעדלש העדוה לכ ,הז ףיעס ךרוצל השוריפ "תימשר-העדוה" (2)
ךכב הרשאתנ רשאו רוביצה ינינע תבוטל המוסרפ שורד םינפה
.םינפה רש םעטמ
תועדוה םוסרפ
תוימשר
,ךרועכ שמשל ןותע לש ךרוע לדח איהש הביס וזיאמ םא (I) (1) .11
רוסמל ומעטמ רחא םדא לש וא ןותעה לעב לש ותבוחמ הז אהי
ךרועה לדח ובש םויה ןמל םימי העבש ךשמב זוחמה לע הנוממל
- ךרועכ שמשל
רכזנה םדאהש תרמואה ודי לע הכורע העובשב הרהצה (א)
שמשל לדחש ךרועה םוקמב ךרועכ ןהכל הנמתנ הרהצהב
;ודיקפתב
הכורע היהתש ,ךכ הנמתנש םדאה תאמ העובשב הרהצה (ב)
העובקה היארה תא לולכתו (ב) (1) 5 ףיעסב עובקה ספוטב
ןכו ;ףיעס ותואב
בטימ יפל יכ תרמואה ודי לע הכורע העובשב הרהצה (ג)
הרהצהב תולולכה תועדוהה תונוכנ ותנומאו ותעידי
:תמדוקה הקספבש
דעומ תא ךיראמה וצ ןתיל זוחמה לע הנוממה יאשרש יאנתב
ןותעה לעב ול חיכוה םא ,ויניעב בטיי רשאכ ,םימיה תעבש
המכ דע יכו תינמז אלא הניא ךרועה לש ותרשכה יא יכ
וא הכראה רמג םויל ודיקפתל בושי שארמ תוארל רשפאש
.ןכל םדוק
ורדעה תמחמ םא ךרועכ ןהכל לדח וליאכ והוארי ךרוע (II)
חיגשהל לוכי אוה ןיא תרחא הביס לכמ וא ותלחמ וא
;ןותעה םוסרפ לע שממ לש החגשה ומצעב
שמשל המ ןמזל לדחש ךרוע לש ומוקמ אלממש ימ (III)
דע וז הדוקפ תורטמ לכל ךרועכ והוארי ירה ותרשמב
ומעטמ רחא םדא וא ןותעה לעב עידוי ובש ןמז ותואל
שמשל לדח ךרועה םוקמ אלממ יכ זוחמה לע הנוממל
.הז דיקפתב
,ןיטולחל וא המ ןמזל לארשימ תאצל ןותעה לעב תעדב שי םא (2)
תא ותאצ תעב םא ,זוחמה לע הנוממל בתכב רבדה תא עידוהל וילע
.ןכל םדוק וא ץראה
וא ינמזה ורדעה תאפמ יונישל וא ךרוע יונישל טרפ ,יוניש לח (3)
ןמ טרפב קויד יא הלגתנ וא ,ץראהמ ןותעה לעב לש ידימתה
(1) 5 ףיעסב עבקנש יפכ ושגוהש תורהצהה תחאב םילולכה םיטרפה
בתכב עידוהל ומשב םדא וא ןותעה לעב תבוחמ הז אהי ,(2) -ו (א)
םוימ םימי העבש ךשמב ,ךכ לע םיאלמ םיטרפ זוחמה לע הנוממל
.קוידה יא וא יונישה לחש
וא העדוה רוסמל הז ףיעס י"פע שרדנה ,ןותע לש וילעב היה (4)
י"ע הרהצהה וא העדוהה שגות (תירכנ הרבח טעמל) הרבח ,הרהצה
םיקסעה להנמ לש ורדעהב ,וא ,ריכזמהו לארשיבש םיקסעה להנמ
תירכנ הרבח ןותעה לש וילעב היה םאו ,ריכזמה י"ע - לארשימ
התוא רובע לועפל השרומה םדאה י"ע הרהצהה וא העדוהה שגות
שגות תיפותיש הדוגא ןותעה לש וילעב היה םאו ,לארשיב הרבח
.הדוגא התוא לש הלהנהה דעו ר"וי י"ע הרהצהה וא העדוהה
םניד הז ףיעסב תרכזנה הרהצה ןתמ םע רשקב םיכילהה לכ (5)
ןוקית תדוקפל 86 דע 78 םיפיעסה רדגב םייטפשמ םיכילה ןידכ
.ילילפה קוחה
לכב םיטרופמה םיטרפה דחאב ןוקית וא יוניש לע עידוהל הבוח (6)
וא התנושש רחאל ,הרהצההש תורמל ,5 ףיעס י"פע תשגומה הרהצה
םוש ךא .וז הדוקפ תוארוהל תמאתמ הניא העדוהל םאתהב הנקות
םא ךכ הנקות וא התנושש הרהצה רישכי אל הז ףיעסב רומאה רבד
.וז הדוקפ תוארוהל תמאתמ איה ןיא הונקית וא הונישש רחאל
םיכישממו הז ףיעס תוארוה רחא אלממ ןותע לעב ןיא םא (7)
.לטובמכ ןותעה ןוישר תא וארי ,הז יולימ יא רחאל ןותעה םוסרפב

יוניש לע העדוה
לעו ךרוע
םירחא םייוניש
םילולכה םיטרפב
תורהצהב
- אוהו (1) 5 ףיעסב העובקה הרהצהה לע םתחו שיגהש ימ .12
שיגהל וילע ,הרהצהב רכזנה ןותעה לעב תויהל לדח (א)
לעב תויהל לדחש םוימ םימי העבש ךותב ,זוחמה לע הנוממל
תיעיברה תפסותב עובקה ספוטב העובשב הרהצה ,ןותעה
תא זוחמה לע הנוממל רוסמל וילע ןמזב ובו ,וז הדוקפל
לטבי ,הרהצהה השגוהשמ :5 ףיעס י"פע ול ןתינש ןוישרה
:ןוישרה תא זוחמה לע הנוממה
לעב תויהל הלדח תיפותיש הדוגא וא הרבחש םוקמש יאנתב
אוה שיגמה םא ,הרהצה שגות ,ןוישר ודעב ןתינש ןותעה
לש ריכזמהו םיקסעה להנמ י"ע (תירכנ הרבח טעמל) הרבח
לועפל השרומה םדאה י"ע - תירכנ הרבח אוה םאו ,הרבחה
ר"וי י"ע - תיפותיש הדוגא םאו ,לארשיב הרבח התוא רובע
;הדוגא התוא לש הלהנהה דעו
הנוממל רוסמל וישרוי וא םיישיאה ויגיצנ םיבייח ,תמ (ב)
ריזחהלו (א) הקספב העבקנש העובשב הרהצהה תא זוחמה לע
השעיישמו ,תמל ןתינש ןוישרה תא זוחמה לע הנוממל ול
.ל"נה ןוישרה תא זוחמה לע הנוממה לטבי רבדה
ימ תאמ הרהצה
לעב תויהל לדחש
ןותע
הנוממל ורסמיי ,הז קלחל םאתהב ונתינש הבורעה ירטש לכ (1) .13
.חוטב םוקמב םרמשיש תנמ לע ,זוחמה לע
ןתניי תיפותיש הדוגא וא הרבח םעטמ ןתינש הבורע רטש לכ (2)
טעמל) הרבח וז התיה םאו םושרה המשב הדוגא וא הרבח התוא י"ע
הרבחה ריכזמ י"עו םהש לכ םילהנמ ינש י"ע םתחיי (תירכנ הרבח
םתחיי - תירכנ הרבח הרבחה התיה םאו ;הרבחה לש ימשרה םתוחבו
ימשרה םתוחבו לארשיב הרבח התוא רובע לועפל השרומה םדא י"ע
הלהנהה דעו ר"וי י"ע םתחיי תיפותיש הדוגא איה םאו ;הרבחה לש
.הדוגא התוא לש ימשרה םתוחבו
רתומ הדוקפה לש הז קלחל םאתהב םתחנש הבורע רטש לכ (3)
לעב תעשרה רחאל הלשממל יטפשמה ץעויה םשב וילע טפשמ שיגהל
הביד וא התסה תביד לכ םסרפ וא סיפדהש לע ךרועה וא ןותעה
לע הריבע לכ לשב וא המוסרפל וא התספדהל םרגש לע וא תרחא
.וז הדוקפ תוארוהמ הארוה
רטש תניתנ
ותרימשו הבורע
לע םיכילהו
הלא םינינע
רוזחל יאשר ,הנמיה ררחתשהלו ותוברעמ וב רוזחל הצורה ברע .14
העדוה שיגהש רחאל םוי םירשע םותכ תוברעה ןמ ררחתשהלו וב
ראשלו ודעב ברע אוהש ימלו זוחמה לע הנוממל ךכ לע בתכב
:הלאכ םנשי םא ,תוברעב ויפתוש
- עגפי אל הז ףיעס י"פע ברעה לש ורורחשש יאנתב
וא ,הבורעה רטש י"פע ברע לכ לש ותוירחאב (א)
שנוע ,סנק ,דספה לכ יפלכ ,ררחושש ברעה לש ותוירחאב (ב)
רשא וא םליטהל וקספ וא םוליטה רבכ רשא תואצוה וא
י"פע ןידב בויח לכ דוסי לע וא איהש תע לכב םוליטי
ךיראת ינפל ולחש לדחמ וא השעמ לשב וז הדוקפ תוארוה
.הזה רורחשה

וב רזוחה ברע
ותוברעמ
- הז קלח י"פע שורדה הבורע רטש י"פע ברעש םוקמ לכ (1) .15
,ומולשת לע ברע אוהש םוכסה ןמ קלח וא םוכסה לכ תא םלשמ (א)
וא
וא ,תמ (ב)
העש התוא גהונה לגר תטישפ לש קוח לכ י"פע לגר טשופ זרכוה (ג)
וא ,לארשיב
םוכס קוליסל ךרוצה יד םיסכנ הב ריאשהל אלב ץראה תא אצי (ד)
וא ,ומולשת לע ברע אוהש
וא ,ליעל תינתומה הרוצב ותוברעמ וב רזח (ה)
,ולש תוברעה רטש י"פע יארחא תויהל לדח (ו)
םיטרופמה םירקמה דחא עריאש םוימ יעיבשה םויה רחאל ירה
בייחתה ברע ותואש שיאל רוסא אהי ,ליעלד (ו) דע (א) תואקספב
ןותע לכ םסרפל וא סיפדהל תווצל וא םסרפל וא סיפדהל ,ונעמל
העובקה הרוצבו םוכסב שדח הבורע רטש םושריו ןתי אלש דע
.ליעל
וא סיפדהל השרמ וא םרוג וא םסרפמ וא סיפדמה םדא לכ (2)
םשאי ,הזה ףיעסה תוארוה ויבגל ומייקתנ אל רשא ןותע לכ םסרפל
.22 ףיעסב ועבקנש ןישנועל יופצ אהיו הריבעב
שדח תוברע רטש
םירקמב
םימייוסמ
הרשכהה תולוגסמ תחאב ןנוחמ תויהל ןותע ךרוע קספשמ .16
םסרפל ןוישרה תא וארי ,(ב) (1) 5 ףיעס תוארוה י"פע תושורדה
ךרוע ןותעה לעב הנימ ןכ םא אלא ,לטובמכ וכרוע אוהש ןותעה תא
תלוגס הקספ ובש םויה ןמל םוי רשע העברא ךות ונותעל שדח
ךרוע ותואמ הרהצה זוחמה לע הנוממל רסמו ,ךרועה לש הרשכהה
.(ב) (1) 5 ףיעס י"פע הכורע שדח
הרודצורפה יהמ
קסופ ךרועשכ
רשכומ תויהל
תא ךורעל
ןותעה
ןותעב העיפומה העידי יכ ןימאהל םעט ישארה ריכזמל שישכ .17
תאמ שורדל אוה יאשר ,הנוכנ הניא ,תיתדבוע המשאה הליכמהו
הארי ישארה ריכזמהש השחכהה תא םניחב םסרפל אוהה ןותעה ךרוע
תא םסרפל ךרועה לעו ,רוביצה ינינע תבוט םושמ המוסרפב ךרוצ
.(8)תאזה השקבה תלבק רחאל דימ עיפומה ןוילגב השחכהה
תושחכה
שרדנ רשא השחכה וא תימשר העדוה םסרפמ וניאש ןותע ךרוע .18
יופצ אהיו הריבעב םשאי 17 ףיעס וא 10 ףיעס יפ לע םסרפל
תוריל שמחו םירשע לש סנקל
ימ לש ושנוע
םסרפמ וניאש
וא תימשר העדוה
השחכה
וא ןותע לכ לעבל הארתה רוסמל תווצל םינפה רש יאשר (1) .19
,יושע ןותעב עיפומה םייוסמ רמוחש םהינשל וא ןותע לכ לש ל"ומל
וא רקש תועידי ללוכ וא ,רוביצה םולש תא ןכסל ,םינפה רש תעדל
,שואי וא הלהב ררועל ידכ םהב שי ותעד יפל רשא ,רקש תועומש
םינפה רש ןייעי ןותעב רמוח ותוא לש ומוסרפב וכישמי םא יכו
.וז הדוקפ תוארוה יפל ןותעה לש ותאצוה תקספה תלאשב
ףיעס י"פע הארתה ןותעה לש ל"ומל וא ןותעה לעבל רסמש ןיב (2)
רש יאשר ,תאזכ הארתה ול רסמ אלש ןיבו הז ףיעסל (1) ןטק
התואל ןותעה םוסרפ תא ןמקלד םירקמב קיספהל וצ י"פע םינפה
:הקספהה התוא תפוקת תא וצ ותואב טרפיו ,ןוכנל אצמיש הפוקת
,םינפה רש לש ותעדל ,יושעה רבד ןותעב םסרפתמ םא (א)
;רוביצה םולש תא ןכסל
,ןהב שיש רקש תועומש וא רקש תועידי ןותע םסרפמ םא (ב)
.שואי וא הלהב ררועל ידכ ,םינפה רש תעדל
םירחהל םיאשר ראודה תיב ידיקפמ דיקפ וא סכמ דיקפ ,רטוש (3)
.הקספוה ותעפוהש ןותע לש קתעה לכ
םשאי הז ףיעס י"פע הקספוה ותעפוהש ןותע םסרפמה םדא לכ (4)
וא תוריל האמ לש סנקל וא םישדח השש רסאמל יופצ אהיו הריבעב
.דחאכ ןישנוע ינש םתואל
תקספהו הארתה
לש םמוסרפ
םינותע
1937 'של 1 'קפ
ףיעס תוארוה י"פע ןותע לש ותאצוה הקספוהש תמיא לכ (1) .א19
שיש וא קיזחמה םדאל בתכב העדוהב ,תווצל םינפה רש יאשר ,19
ותאצוהל וא הזכ ןותע לש ותספדהל שמשמה סופד תיב ותושרב
- סופד תיב ותוא יכ ,רואל
יניעב רשייש יפכ ןייוצתש הפוקתה ךשמל ותדובע קספות (א)
וא ;םינפה רש
ותוא לש ותאצוה הקספוה הבש הפוקתה ךשמב ,שמשי אל (ב)
לככ ,רחא ןותע לכ לש ומוסרפ וא ותספדה ךרוצל ,ןותע
.ל"נה העדומב שרופי רשא
י"פע הנתינש העדוה תרפה ךותמ שמשמ וא דבועה סופד תיב לכ (2)
םשאי אצמנ אוה ותושרבש םדאה וא וב קיזחמה ירה ,הז ףיעס
וא תוריל האמ סנקל וא םישדח השש רסאמל יופצ אהיו הריבעב
תלשממ לש התוכזל םרחוי סופדה תיבו ,םישנוע ינש םתואל
.לארשי

קיספהל תוכמסה
תא םצמצל וא
יתבב הדובעה
םירקמב סופד
םימייוסמ
1939 של 24 'קפ
לארשיל סינכהל רוסאי וב וצ תתל םינפה רש יאשר (1) .20
ותצפהש ל"וחב רואל אצויה ןותע לכ ויניעב רשיתש הפוקתל
.רוביצה םולש תא ןכסל םינפה רש תעדל היושע לארשיב
לכ םירחהל ראוד תיב לש דיקפ וא ,סכמ דיקפ ,רטוש לכ יאשר (2)
ףיעס י"פע ןתינש וצ י"פע לארשיל ותסנכה הרסאנש ןותע לש קתעה
.הז
י"פע לארשיל ותסנכה הרסאנש ןותע לארשיב םסרפמה םדא לכ (3)
םירבדה ירקיע תא וא םירבדה חסונ תא םסרפמה וא (1) ןטק ףיעס
יופצ אהיו ,הריבעב םשאי הזכ ןותע לש ןוילג לכמ קלח לכב ואבש
םישנוע ינש םתואל וא תוריל האמ לש סנקל וא םישדח השש רסאמל
.דחאכ

תסנכה רוסיא
םירכנ םינותע
ץראל
,םדא םושל רוסא ,5 ףיעס י"פע ןותע לעבל ןוישר ןתינשמ (1) .21
,וישרויל וא ישיאה וגיצנל וא לעבה לש הרבעהה תוכז לבקמל טרפ
אהיש הדימב ול המודה םש לכב וא ןותע ותוא לש םשב שמתשהל
:תועד לובלב ררועל יושע
אל לש הפוקת ךשמל לטובמכ הארנ וא ןוישרה לטוב םאש יאנתב
וא לעבה לש הרבעה תוכז לבקמל ןתינ אלו ,שדוח רשע םינשמ תוחפ
לבקמה לכ יאשר ,ןותע םסרפל ןוישר וישרויל וא ישיאה וגיצנל
.םש ותואב אוה ונותעל אורקל 5 ףיעס י"פע ןוישר
וא ןותע לש םשב הז ףיעס תוארוהל דוגינב שמתשמה םדא לכ (2)
םשאי תועד לובלב ררועל היושעה הדימב ול המודה םש לכב
.22 ףיעסב ועבקנש םישנועל יופצ אהיו הריבעב
לע ןינקה תוכז
ןותע לש םשה
- םדא לכ (1) .22
וא ודעב ןוישר לבקתנ םרטב ןותע םסרפמ וא סיפדמה (א)
וא ,ומוסרפ וא ותספדה תא ריתמ וא םרוג
ןותעה לש ןוישרה לטובש רחאל ןותע םסרפמ וא סיפדמה (ב)
וא ותספדה תא ריתמ וא םרוג וא ,לטובמכ הארנש וא
םישדח השש רסאמל יופצ אהיו הריבעב םשאי ,ומוסרפ
םוקמבו ,דחאכ םישנוע ינש םתואל וא תוריל האמ לש סנקלו
תיב יאשר ,םהילע ףסונ וא ,וללה םישנועה וא הזה שנועה
ספדנש ןותעה קתעה לכ םירחהלו שופתל תווצל טפשמה
.רומאכ םסרופו
הדוגא וא ,הרבח הז ךרדב ןותע םסרפמה וא סיפדמה היה םא (2)
להנמ ומשאי (תירכנ הרבח טעמל) הרבח היה םא ירה תיפותיש
,תירכנ הרבח היה םאו ,הריבעב הרבחה ריכזמו הרבחה לש םיקסעה
היה םאו ,לארשיב הרבח התוא רובע לועפל השרומה םדאה םשאי
ויהיו ,הדוגא התוא לש הלהנהה דעו ר"וי םשאי - תיפותיש הדוגא
הזה שנועה םוקמבו ,םדוקה ןטקה ףיעסב ועבקנש ןישנועל םייופצ
שופתל תווצל טפשמה תיב יאשר םהילע ףסונ וא וללה ןישנועה וא
.רומאכ םסרופו ספדנש ןותעה קתעה לכ םירחהלו
םרג וליאכ וא ןותע םסרפ וא סיפדה וליאכ םדא םוש וארי אל (3)
חלשמ וא ותדובע ךלהמבש דבלב הז תמחמ ומוסרפל וא ותספדהל
וא תויתוא רדסכ ומוסרפב וא ןותעה לש ותספדהב ףתתשמ אוה ודי
.הזב אצויכ רחא דיקפתב וא ,םינותע קלחמכ
לש ושנוע
'וכו סיפדמה
ןוישר ילכב ןותע
'וכו
תביד לכ ומסרפ וא וסיפדה לע םדא עשרוהש םוקמ לכ (1) .23
תיב יאשר ,המוסרפ וא התספדה תא ריתה וא םרגש לע וא התסה
םיווצ ןתיל ,ןוכנל אצמי םא ,םדא ותוא טפשנ וינפבש טפשמה
םתישי רשא םישנועה םוקמב םא ,םתצקמ וא םלוכ ןמקלד םינינעב
:םהל ףסונ וא
וא ןיטולחל ןיב דיתעב ןותע לש ומוסרפ תא רוסאל (א)
לע הלעת אלשו וצב שרופתש הפוקתל ,וצב וטרופיש םיאנתב
;םינש שולש
םיאנתב וא ןיטולחל םא ,ךרועה לע וא לעבה לע רוסאל (ב)
לע הלעת אל רשאו וצב שרופתש הפוקתל ,וצב וטרופיש
וא וליבשב בותכל וא וכרעל ,ןותע לכ םסרפל ,םינש שולש
,ןותע לכ לש רואל ותאצוהבו ותכירעבו ומוסרפב רוזעל
וא ישיא תורשב וא םירמחב ,ףסכ הוושב ןיבו ףסכב ןיב
;תרחא הרוצב
תיב לכב שמתשהל ןיא ליעל תרכזנה הפוקתה ךשמב יכ (ג)
םיאנת יפל אלא ,רואל ןותעה תאצוהל שמשמה סופד
הפוקתה ךשמל ונרגסתו ונשפתת הרטשמהש וא ,וצב וטרופיש
;ליעל הרומאה
ןותע ותואב םסרופת ליעל רומאכ העשרה התוא קתעהש (ד)
ףיעס י"פע ומוסרפ רסאנ אל םא ,עשרוהש םדאה ןובשח לע
.וצב טרופיש רחא ןותע ותואבו ,הז
םוסרפל יאנתכ שורדל (1) ןטק ףיעס י"פע טפשמה תיב יאשר (2)
םוכסל 5 ףיעס י"פע שורדה הבורעה רטש םוכס תלדגה ,ןותעה
.תוריל תואמ שמח לע הלעי אלש
אהיו הריבעב םשאי הז ףיעס י"פע ןתינה וצ לע רבועה םדא לכ (3)
ינש םתואל וא תוריל האמ לש סנקל וא םישדח השש רסאמל יופצ
.דחאכ םישנוע
טפשמה תיב לש ותוכמסב עגפי אל וז הדוקפב רומאה רבד םוש (4)
תיב ןויזב דעב ,הז ףיעס י"פע ןתינש וצ לע רבועה םדא שונעל
.טפשמה
ותעפוה תקספה
תיב י"ע ןותע לש
טפשמ
ערה ןושל קוח
1965 -ה"כשת
םירפס - .'ב קלח
הדוקפל ףקות ןתמ רחאל לארשיב ספדיי רשא םלש רפס לכמ .24
םגו ,ול םיכיישה םיחותיפה ראשו םימוליצה ,תופמה לכ םע דחי ,וז
ןיב ,יוניש וא הפסוה לכב רואל אצת רשא השדח הרודהמ לכמ
,תופמב ויהיש ןיבו רפסה לש ופוגב ויהי תופסוהה וא םייונישהש
הרודהמהש ןיב ,ול םיכיישה םיחותיפה ראשב וא ,םימוליצב
ןיבו ףקות וז הדוקפ לבק ינפל רואל תאצוי רפסה לש הנושארה
ידי לע תונעמו תונעט ילבו םניח ורסמיי ,הירחאל רואל אצתש
,תסנכה תיירפסל דחא ,הנידמה ךזנגל תחא קתעה רואל איצומה
םירפסה תיבל םיקתעה ינש וליאו ,תוברתהו ךוניחה דרשמל דחאו
םימי שדוח ךותב ורסמיי וללה םיקתעהה .יאטיסרבינואהו ימואלה
.סופדה שבכממ הנושארל רפסה תאצ םוימל
רוסמל הבוח
םירפסמ םיקתעה
-ג"ישת קוח
1953
רוסמל בייח רפסה ןמ םיקתעהה תא וא קתעהה תא לבקמה .25
.לביקש םיקתעה וא קתעה לכ דעב בתכב הלבק
דעב הלבק
םיקתעה
1953 -ג"ישת קוח
לש גולטק" הנוכיש סקנפ תוברתהו ךוניחה דרשמב להנל שי .26
רש י"ע עבקיתש הרוצב ךורע אהי גולטקה ."לארשיב וספדנש םירפס
.תוברתהו ךוניחה
םירפס םושיר
הרודהמ לכמ וא ,רפס לכמ קתעה רסומ וניאש רואל איצומ לכ .27
שמחו םירשע דע סנק - וניד ,24 ףיעסל םאתהב ,רפס לש השדח
.תוריל
ל"ומ לש ושנוע
רסומ וניאש
םירפס
1953 -ג"ישת קוח
.(לטוב) .28
1953 -ג"ישת קוח
תא ןורחאה דומעהו ןושארה דומעה ףוסב ליכי רפס לכ (1) .א28
.הספדהה םוקמ תאו ול"ומו וסיפדמ לש םהיתובותכו םהיתומש
הז ףיעסל דוגינב רפס לכ רואל איצומה וא סיפדמה םדא לכ (2)
הלעת אלש הפוקתל רסאמל ותעשרה םע יופצ אהיו הריבעב םשאי
וא ,תוריל שמחו םירשע לע הלעי אלש סנקל וא םישדח השולש לע
.דחאכ םישנוע ינש םתואל
סיפדהל הבוח
תא רפס לכב
םהיתומש
לש םהיתובותכו
ל"ומהו סיפדמה
םוקמ תאו
19 'קפ,הספדהה
1943 'של
ללכמ םירפס לש גוס לכ איצומה וצ ןתיל םינפה רש יאשר .29
.הז קלח לש ופקת
איצוהל תוכמס
לש גוס לכ
ללכמ םירפס
קלח לש ופקת
הז
סופד יתב - .'ג קלח
ילב סופד תיב לכ ותושרב אצמיי אלו םדא קיזחי אל (1) .30
,וז הדוקפל תישימחה תפסותב עובקה ספוטב ןוישר הליחת לבקל
.סופדה תיב אצמנ ובש זוחמה לע הנוממה ידיב םותח אוהשכ
שיגהל ןוישרה תא שקבמה בייח הז קלח י"פע ןוישר ןתניי םרטב (2)
ספוטב העובשב הרהצה ףוריצב בתכב השקב זוחמה לע הנוממל
תודבועה תא תטרפמה וז הדוקפל תישימחה תפסותב עובקה
,(תירכנ הרבח טעמל) הרבח אוה שקבמה םא :וזכ השקבב תושרופמה
השקבה שגות ,תירכנ הרבח אוה םא ,הרבחה ריכזמ י"ע השקבה שגות
הדוגא אוה םאו ,הרבח התוא רובע לועפל השרומה םדאה י"ע
.הדוגא התוא לש הלהנהה דעו ר"וי י"ע השקבה שגות תיפותיש
ןתמ לע תומושרב העדוה לש םוסרפל םורגי ישארה ריכזמה (3)
הדוקפלש תישימחה תפסותב עבקנה ספוטב סופד תיב קיזחהל ןוישר
.(9) וז
הנוממל רוסמל בייח הז ףיעס י"פע ןוישר ול ןתינש םדא לכ (4)
לש ומוקמב וא ומשב יוניש לכ רבד לע בתכב העדוה זוחמה לע
.סופדה תיב
וא ןוישר אלב סופד תיב ותושרב קיזחמ וא להנמה םדא לכ (5)
םשאי ,םדוקה ןטקה ףיעסה י"פע השורדה העדוהה תא רסומ וניאש
סנקל וא םישדח השולש רסאמל הריבע לכ דעב יופצ אהיו הריבעב
הרבח אוה םשאה םא ;דחאכ םישנוע ינש םתואל וא תוריל םירשע לש
אוה םאו ,הריכזמו הילהנמ לע המשאה לוחת (תירכנ הרבח טעמל)
הרבח התוא רובע לועפל השרומש ימ לע המשאה לוחת ,תירכנ הרבח
דעו ר"וי לע המשאה לוחת תיפותיש הדוגא אוה םאו ,לארשיב
.הדוגא התוא לש הלהנהה
אל םדא םוש
תיב 'וכו קיזחי
ילב סופד
ןוישר
ונוישר תא גיצהל בייח הז קלח י"פע ןוישרה תא לביקש ימ (1) .31
.ולש קסעה םוקמב וא ודרשמב טלוב םוקמב ותגצהל גואדל וא
םושרה הדרשמב גצוי תיפותיש הדוגאל וא הרבחל ןתינש ןוישר (2)
.תיפותישה הדוגאה לש וא הרבחה לש
אהיו הריבעב םשאי הז ףיעס תוארוה רחא אלממ וניאש םדא לכ (3)
.תוריל יתש לש סנקל יופצ
תא גיצהל הבוח
הוארל ןוישרה
םירחא סופד ירבד - .'ד קלח
,סופד רבד לכ לש ןורחאה דומעה לש ופוסב םושרל הבוח (1) .32
לשו סיפדמה לש םהיתובותכו םהיתומש תא ,םירפסו םינותעל טרפ
.הספדהה םוקמ תאו רואל איצומה
ףיעסל דוגינב הזכ סופד רבד לכ רואל איצומ וא סיפדמה לכ (2)
לש סנקל וא םישדח השולש רסאמל יופצ אהיו ,הריבעב םשאי הז
.דחאכ םישנוע ינש םתואל וא תוריל שמחו םירשע
טרפ סופד ירבד
םירפסלו םינותעל
'של 10 'קפ
1943
תויללכ תוארוה - .'ה קלח
יפל לכה ,זוחמה לע הנוממה וא תוברתהו ךוניחה דרשמ להנמ .33
הרגאה תא ומלשבו ךכל השקב ושיגהב ,שרוד לכל רוסמי ,ןינעה
לכמ קתעה וא סקנפמ עטק וא סקנפב המישר לכמ קתעה ,העובקה
םהשכ ,וז הדוקפ י"פע ונתינש הבורע רטש וא הרהצה ,השקב
.ודי לע םירשואמ
תומישרמ םיקתעה
סקנפב
לכמ קתעה לכו סקנפמ עטק לכו סקנפב המישרמ קתעה לכ .34
הארנש ,וז הדוקפ י"פע ונתינש הבורע רטש וא הרהצה וא ,השקב
הנוממה וא תוברתהו ךוניחה דרשמ להנמ י"ע םימותח םהש םכותמ
לש ונכת לע תערכמ החכוהכ ולבקתי ,ןינעה יפל לכה ,זוחמה לע
,עטק ותוא וא קתעה ותוא ךותמ וילע דומעל רשפאש המכ דע סקנפה
תחכוהב ךרוצ ןיאו ,הבורעה רטש וא הרהצהה וא השקבה לע וא
ולבקתי הזכ רשואמ עטק וא רשואמ קתעה לכו .םהילעש המיתחה
םינינעה לכ לע הרואכל החכוהכ ילילפ וא יחרזא טפשמ לכב
איה יכ הכותמ הארנש הדועת :ךפיהה חכוי אלש דע ,םהב םיעיפומה
ןותע הזיאל ןוישר ןתינ אלש תרמואה זוחמה לע הנוממה י"ע המותח
החכוהכ םיילילפ וא םייחרזא םייטפשמ םיכילה לכב לבוקת דחוימ
.הזכ ןוישר ןתינ אל יכ הדבועה לע הרואכל תקפסמ
םירשואמ םיעטק
ושמשי סקנפ לש
החכוה
סיפדמ וא יתלשממ סופד תיב לכ לע לוחת אל וז הדוקפ .35
תא וא תודוקפה תא סיפדהל השרומה סיפדמ לכ לע וא יתלשממ
ישבכמ לכ לע וא תקקוחמה תוכמסה לש םירחאה םיירוביצה םישעמה
וא הזכ יתלשממ סיפדמ וא הזכ יתלשממ סופד תיבל םיכיישה סופד
תלשממ תושרב םיספדנה םיירוביצ םיכמסמ לכ לע וא תומושר
.השומישל וא לארשי
ןירוטיפ
,תקפסמכ בשחית הדוקפה י"פע העדוה וא ןידל הנמזה תריסמ .36
וא תיבב ןותע לש ל"ומל וא סיפדמל הרסמנ םא תישממו ףקות תב
ןינב ותואב אצמנה םדא לכל הרסמנ םא וא ןותעה ספדנ ובש ןינבב
םדא רדעהב וא ,הזכ ל"ומ וא סיפדמ רדעהב - וא הספדה םוקמ וא
רומאה הספדהה םוקמ תלד לע הקבדוה םא - ליעל רומאכ רחא
.ליעל
וא הנמזה תריסמ
העדוה
םא אלא ,וז הדוקפ לע הריבע לשב םילילפב םדא איבהל ןיא .37
התשענש ןמזמ םישדח השש ךותב הזה ילילפה טפשמב וליחתה ןכ
םשב לחוה ןכ םא אלא הזכ ילילפ טפשמ אבוי אל ךא ,הריבעה
.ותמכסהבו הלשממל יטפשמה ץעויה
תועיבתה תלבגה
תוילילפה
.וז הדוקפ תורטמ עוציבל תונקת ןיקתהל םינפה רש יאשר (1) .38
ןתוא הנעבקת ,ל"נה תוכמסה לש התוללכב עוגפל ילבמו ,דוחיב (2)
- תונקתה
,הלועפ לכ דעב וא תונוישר דעב הנמלושתש תורגאה תא (א)
:וז הדוקפ י"פע ואלמל וא ותושעל ךירצש רבד וא ןינע
;תחא הריל ךס לע הלעת אל וזכ הרגא םושש יאנתב
וז הדוקפ י"פע להנתיש סקנפ לכ לש ספוטה תא (ב)
לכ תוברל ,וז הדוקפ יכרצל םישורדה םירחאה םיספטהו
ןכו ;וז הדוקפל תפסותב םיטרופמה םיספטב הסריג ייוניש
לכו וז הדוקפ י"פע םושירה לש ותרדסהו ותלהנה תא (ג)
.ךכב ךורכה רחא ןינע
תונקת
הנושאר תפסות
(ג)-ו (ב)(א)(1)5 ףיעסו 4 ףיעס)
ןותע רואל איצוהל ןוישר תשקבל ףרוצתש הרהצה ספוט .א
םיטרפ
;שקבמה לש אלמה ומש
.1
;ולש האלמה תיחכונה ראודה תבותכו וירוגמ םוקמ
.2
לע ,הגישהל תלוכי ןיא םאו ,הדילה תדועת תא ףרצל) :ותדלוה םויו ותדלוה םוקמ
;(תאז ןייצל שקבמה
.3
;(תרחא תוחרזא תדועת וא טרופספ ףרצל) :ותוחרזא
.4
;ךרועה לש אלמה ומש
.5
;ךרועה לש האלמה ראודה תבותכו וירוגמ םוקמ
.6
;ןותעה םש
.7
לשו ולש האלמה תיחכונה ראודה תבותכו ,ןותעה ספדיי וב רשא סופדה תיב לש ומש
;ולש תכרעמה ידרשמ
.8
;ןותעה ןודי םיאשונ וליאב
.9
;ןותעה עיפוי תונושל וליאב וא ןושל וזיאב
.10
;ותעפוה ינמז
.11
- רואל ותאצוה רשא ןותע לש ךרוע וא לעב אוה שקבמה םאה
.12
?תונותעה תדוקפל 19 ףיעס י"פע הקספוה (א)
?תונותעה תדוקפל (א)(1)23 ףיעס י"פע ןיטולחל הרסאנ (ב)


םיילוש תורעה
;1214 (א) ,1191 (ע) 'מע ,'ב ךרכ ,י"אח המסרופ (1)
;(1937 'של 1 'קפ) 1 ('א) ,1 (ע) 'מע ,1 'סות 22.1.1937 םוימ 600 'סמ ר"ע הנקות
;1939 'של 23 'קפ) 35 (א) ,31 (ע) 'מע ,1 'סות ,5.6.1939 םוימ 892 'סמ ר"ע
;(1939 'של 24 'קפ) 37 (א) ,33 (ע) 'מע ,1 'סות ,20.6 1939 םוימ 896 'סמ ר"ע
;(1943 'של 19 'קפ) 39 (א) ,27 (ע) 'מע ,1 'סות ,18.11.1943 םוימ 1301 'סמ ר"ע
.39 'מע ,(12.2.1953) ג"ישת טבשב ז"כ םוימ 118 'סמ ח"ס
.(1965 -ה"כשת ,ערה ןושל קוח) 244 'מע ,(30.7.1965) ה"כשת באב 'א םוימ 464 'סמ ח"ס
ןויסב 'ט םוימ 5 'סמ ר"ע - םינפה רשל ורבעוה וז הדוקפ יפל ןוילעה ביצנה תויוכמס (2)
.22 'מע ,(10.6.1948) ח"שת
.1936 ,ילילפה קוחה תדוקפל 60 ףיעס וישכע (3)
.1936 ,ילילפה קוחה תדוקפל 124 דע 116 םיפיעס וישכע (4)
יפל טדנמה תלשממל ישארה ריכזמה תויוכמס תליטנ רבדב העדוה המסרופ אל ןיידע (5)
.םייוסמ הנידמה דבועל ותרבעה וא ,וז הדוקפ
.ליעל (5) הרעה ,האר (6)
.ליעל (4) הרעה האר (7)
.ליעל (5) הרעה האר (8)
.ליעל (5) הרעה האר (9)