דירממה םוסרפה תולובג

ןמהל ןתיא


םימוסרפ וליא ,הלאשב ןוילעה טפשמה-תיבמ םיחנמ ןיד-יקספ ינשב ונקסע 6 'סמ ןויליגב
.תיטרקומד הנידמב ריתהל ןתינ םידירממ וא/ו םיינעזג

ןיב ,םתארשה ובאשש ןיד-יקספ ינש םילשוריב יזוחמהו םולשה טפשמה-יתבב ולבקתה הנורחאל
.םש ורקסנש ןידה-יקספמ ,רתיה

ל"ז ןיבר קחצי לש וחצריה תרחמל CNN היזיוולטה תשרל ןייארתהש שיאה היה ןסחלב דוד
"I am very happy that dictator Rabin dead. I hope that every dictator :רתיה ןיב ,רמאו
.dead like rabin. I hope that Nazi Arafat and his friend Peres dead like Rabin"
ותוא הכיז םולשה טפשמ-תיב .הדרמהו רורט ןוגראב הכימת לש תוריבעב ןידל דמעוה ןסחלב
לביק יזוחמה טפשמה-תיב .הלא תורימא לשב רורט ןוגראב הכימתו הדרמה השעמ לש הריבעמ
תריבע יפל אל ךא ,רורט תעינמל הדוקפה יפל ןסחלב תא עישרהו ,הנידמה רוערע תא
.הדרמהה

'צ והילאו אמק ארזע ,רוא תור םיטפושה בכרה עבק רורט ןוגראב הכימתה תריבעל סחיב
יכ ןיבהל אלא ןתינ אל ,םשאנה לש (תגליעה וא) הלדה תילגנאה ותפש ףא לע יכ ,הרמז-ןב
רמול שי ,ךכש ןוויכו ,ךרד התואב ותומי סרפו תאפרעש הווקתו ,חצרה לע החמש וירבדב שי
חצרל לעופב ואיבה רבכש ביט ותואמ תומילא ישעמל הדהאו חבש ירבד םסרפ ןסחלב יכ
ואל ךא ,תאפרע לש ותומל הווקת עיבה קר ןסחלבש ,םולשה טפוש תרבסל דוגינב תאז .ןיבר
חצר םא קפסש ,םולשה טפוש תסרג תא ולביק אל םיטפושה ,דועו תאז .חצר לש ךרדב אקווד
יאדו תיטילופ תושקנתה" יכ ועבק ,הבלא ד"ספב הערכהה רואלו ,רורט השעמ אוה ןיבר
תקיקחש םיטפושה ואצמ השעמל ."יטסירורט ןוגראל םיינייפואה תוליעפה יגוס ןיב תללכנ
ןאכמ .י"חלה ידי-לע טודנרב ןזורה לש ותחיצר עקר לע ונמזב האב רורט תעינמל הדוקפה
תויטילופ תויומד םתויה לשב וחצרנ םהינש"ש ןוויכ ,רורט תוליעפ היה ןיבר חצר םגש ועבק
."תויטילופ תורטמ ויה םיחצורה גישהל וסינש תורטמה ףאו

,ותעדל ,וז הריבעש ןוויכ ,הדרמהה תריבעמ ןסחלב תא הכיז םג םולשה טפשמ-תיבב טפושה
םיטפושה םג .הנידמב יטרקומדה רטשמל דוגינב םהש םישעמ שינעהלו עיקוהל הדעוי
חכוהש דועבש םושמ ,וז הריבע לע ןסחלב תא עישרהל ןוכנל ואצמ אל יזוחמה טפשמה-תיבב
תעינמל הדוקפה יפל העשרהה האב ןכלו) וירבד לש דירממה םייפואל עדומ היה אוה יכ
.הדרמהל איבהל ףאש ןסחלב יכ ,םתעדל ,חכוה אל ,(רורט

םולשה טפשמ-תיבב ןיקסא רודגיבא .נ לארשי תנידמ ןיינעב יאמ שדוח ףוסב ןתינש ןיד-קספב
הנושארה ,רורט תעינמל הדוקפה יפל תוריבע יתשב ינוציקה ןימיה ליעפ עשרוה ,םילשוריב
ירחא דימ ותבוגתו ,ןיבר חצר ינפל רצק ןמז ונוגראל ףתוש היהש "ארונד אסלופ" סקט ןיגב
יעוגיפ ןמזב ומעטמ תועידי םוסרפ ןיגב היינשהו ,"האולמב" הלבקתה ותליפת יכ ,חצרה
התואב הלשממה שאר דגנ םעפה ,ףסונ "ארונד אסלופ" סקט ןגראתמ יכ ,'96 ץרמ לש רורטה
.סרפ ןועמש ,תע

הדיחיה הלאשה ."ארונד אסלופ"ה סקט לש ותוהמל ללכ הסחייתה אל אנהכ ההלב תטפושה
היה ןיקסאש חכוהש עגרמ .רוביצל וירבדב ריבעה םשאנהש רסמה והמ התיה תובישחה תלעב
סחיב שדוחמ סקטל הנווכה רבדב םוסרפל ןכו ,ומוסרפל רקיעבו ,סקטה עוציבל ליעפ ףתוש
בטיה לוקש וירבד לקש ,תרושקתה לש החוכב ריכמ" ןיקסאש העבק תטפושהש רחאלו ,סרפל
לעפ ,בחרה רוביצל רסמה תא ריבעהל הצר אוה ,הלשממה שאר לש ותוקלתסהב הצר ןכא...
דודיעו הדהא ,חבש ירבד םסרפ הז םדאש לקנב עבקנ ירה ,"האלמתנ ותלאשמשכ חמשו ךכ םשל
.ףסונ חצרל איבהל םילולע ויהו ,ןיבר חצרל לעופב ומרג רבכש ,תומילא ישעמל

ןיב תיטרקומד הנידמב תושעל שיש ןידעה ןוזיאל אנהכ תטפושה תסחייתמ הז ןיד-קספב םג
ונממש ,ןיבר חצר לש "רבשה וק"ל תסחייתמ איה ףאו ,רוסא יוטיב ןיבו רתומ ךא יוזב יוטיב
םודאה וקה לש הייצח ןיקסא לש וישעמב האצמ איה םלוא ,םיבר םושיא-יבתכ ושגוה האלהו
םג ותוכז ,רחא וא הז םדא לש ותומ לע חומשל םדא לש ותוכז" :הירבדכו ,יוטיבה שפוח לש
תוחכונב ,היזיוולטה תומלצמ לומ תאז תושעל וגאדב ךא ,ךכ לע ללפתהל ,הרקי ךכש שקבל
תאז ךרדש תאצומ ינניא ?ןאכ ןגהל שי הרימא וזיא לע ,רורב רסמ תרבעה ךות ,תרושקתה
םירבד ןיבו תימיטיגלה תרוקיבה ןיב ןזאמה תא הרבע וז ךרד .תימיטיגל תרוקיב איה
."תומילא ישעמל םורגל םילולעש

תשרפב םיטפושה םג ונע ךכ לע ?ונתרבחב יוטיבה שפוח דמעמ הנתשה 1995 רבמבונמ םאה
םירכומה םינוזיאהו תונורקעהמ הגיסנל ליבוהל ךירצ וניא חונמה הלשממה שאר חצר" :ןסחלב
.התנתשה ןוזיאה תדוקנש ןכתיי םא םג ,םייטנבלרה קוחה יפיעס לש תרקובמ יתלב הלעפהלו
שפוח ןורקע לש ותובישח רואל ילילפה קוחב תונגועמה תוריבעה תא שרפלו ךישמהל שי
שאר חצר רחאל) תושק תועשב םג יכ ...טפשמה-תיב לש ותבוחמ ...תיטפשמה ונתטישב יוטיבה
למעב וגשוהש םייתקוחה םיגשיהה וטטומתי אלו םדא-תויוכז לש ןדמעמ קחשיי אל (הלשממה
."בר

ןקחשה בג לע
םניינעש ,ןיד-יקספ ינש ונמסרפ ('96 ראורבפ-ראוני) "תיעיבשה ןיעה" לש 1 'סמ ןויליגב
,םלסמא ןועמש ןיינעב רוערע שגוה זאמ .םילאוסקסומוה םהש םהילע םסרופש םילאוסקסורטה
ןידה-קספב .לאוסקסומוה אוהש זמרנ "ריעה" ןותיעב תיטסירומוה תרתוכב רשא ,ןלסרודכ
קלח יניעב תוחפל ,ןובלע והז יכ ןתוד הרש תטפושה ,הנמזב ,הקספ םולשה טפשמ-תיבב
דמעמ לע קבאמל לסרודכה ןקחש תא וחרוכ-לעב רורגל םוקמ היה אלו ,רוביצהמ
טפשמה-תיבב רוערעה החדנ הנורחאלו ,ןידה-קספ לע רוערע שיגה "ריעה" .םילאוסקסומוהה
לכימו המלש-ןב עשוהי םיטפושה ופרטצה וילאש ,סורג עשוהי טפושה .ביבא-לתב יזוחמה
םסרפל אלו ,אלמ הפב הנושארה תונמדזהב לצנתהל היה ןותיעה לע יכ עבק ,ןייטשניבור
ןכש ,תילאוסקסומוה-יטנאה תירוביצה חורה לע תרוקיב חותמל ,רקיעב ,הבו ,"הרהבה" תבית
תויהל ץפח וניאש םדא לש ובג לע ,תוחיתפו תונלבוסל קבאמ וליפא ,קבאמ םוש להנל ןיא
.וז הכרעממ קלח

שגוה הז הובג רועיש לע םגו ,ח"ש ףלא 150 לש םייוציפ םוכס הרקמ ותואב קספנ רוקמב
ח"ש ףלא 150 לש םוכס" יכ הנעטב ,רוערעה תא וחד יזוחמה טפשמה-תיבב םיטפושה .רוערע
עיפומה טרופס בכוכל םייופצה םיחוורבו םוסרפ יניינעב רבודמ רשאכ עונצ םוכס וניה
םיידיתע םימוסרפ ןכסי אל הזכ רועיש יכ עבק סורג טפושה ."הזכש ימוסרפ עצבמב
םג ריהבהל ידכ וב שי ינש דצמו ,הזמ יוטיבה שפוח תא עקעקל ידכ וב ןיא" ןכש ,םינותיעב
ןתינ אלש התומכ ןיאמ הבושח דוסי תוכז הניה םדא לש בוטה ומש יכ תרושקתה ישנאל
."שאר תולקב הב עוגפלו הב לזלזל

ןיד-ךרוע אוה ןמהל ןתיא

:רוקמ
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה תאצוה ,ערה ןושל רודמ ,9 רפסמ תיעיבשה ןיעה