והינתנ הרש קית

ץירק-רנפמק ילמ ,םל הרימא ,יקסביירג לכימ


איה .ןקתה יפ-לע אלש ,תרושקת ץעויו תוריכזמ יתש ,הלשמ הכשל הלביק איה
םידבועהמ השרד איה .הל הארנ אל חוצחצהש ירחא ,תדבוע לע םיילענ הכילשה
יללכל דוגינב תונתמ תלבקמ איה .לערוה אל אוהש אדוול ידכ ןיי םועטל הכשלב
תא הקיסעמ איה .והינתנ תרבגה קר הל אורקל תשרוד איה .ר"ישקתהו תוחיטבה
די' תתומעמ .הילע םסרפתהש תונותיע לדב לכ לש יביססבוא ףוסיאב היתוריכזמ
הרפעשכ .הב עיפוהל תטעממ איהש תורמל ,תראופמ הכשל ,הלביקו ,השרד איה 'דיל
תא היתוקעצ ודיערה ,ןוליש ןד לש ותינכתב יח רודיש ךלהמב הלעבב העגנ הזח
יל בוזעת אל םא' המייא איה ,התוא עיגרהל הסינ והינתנשכ .היזיוולטה תונורדסמ
תכשלב תיטנזיבה רצחה .'יל ץיברמ התאש הרטשמל דיגא ינא ,םיידיה תא
.בצמ תנומת .הלשממה-שאר

םימעפל ,תוחפ תורקי ,רתוי תורקי תונתמ .תונתמ תבהוא ,הלשממה-שאר תייער ,והינתנ הרש
ינש ,םיקתממ תוסיפח המכ :ינקתה גוסהמ תוירחסמ יש-תוליבח ,לשמל .ךרע תורסח טעמכ
.לודג שאר באכ ןה ולאה תונטקה תוליבחה ,םישיא תחטבאל הדיחיה תניחבמ .ןיי יקובקב
רשפא םירמוח וליא עדוי ימ ,ןוזמ תוליבח ללכב ריבעהל אלש םיחמש ויה םה ,השעמל
חוכיו דחא םוי חתפתה ךכ .ותיב ינבו הלשממה-שאר לש םהיפ לא םיעיגמה ,םילכאמל רידחהל
תמהדתל ,עתפל .המולש ירחוש םיחטבאמה ןיבל הלשממה-שאר תשא ןיב ףיקת ךא טקש ,ןטק
העיצה ,"הזב םיעגונ ונחנאש ינפל ומעטי םה זא" .ןורתפה תא והינתנ התגה ,םיחכונה
יזור ,תישיאה התריכזמו ,ןדס ימר ,הלש תרושקתה ץעוי לע העיבצמ איהשכ ,םיחטבאמל
הלאש ,"?הניבמ תא" .םימהדנ םיטבמ ופילחה םיחטבאמהו יאטסרפ ,ןדס .רדחב וחכנש ,יאטסרפ
,תומא ינאש הל תפכא היה אל" ,היתורבחמ תחא תא ,יאטסרפ ,הריכזמה תעזעוזמ רתוי רחואמ
."ןייה תא לבקת איהש רקיעה

היניגמ .תיסובה תא םיריכמ רבכ םה ,םיחכונה תא העיתפה שממ אל וזה תוגהנתהה לבא
שודג רדחל העלקנש תואלפה ץראב הסילע ,'תקנופמ הדלי' לש תוגהנתהמ רתוי אל ךכב םיאור
הרש זא ,'תואלפה ץראב הסילע' רבכ םאש ורמאי היגרטקמ .יותיפב דומעל השקתמו תועתפהב
הכז ,דימו הנוצר תא קפיס אלש ימ לכש ,תינפעזה תובבלה תכלמ תא אקווד הריכזמ והינתנ
.ושאר-תא-ופרע :דחאה ןידה-רזגל

הכשלה תקתוש המל
וא תוליכרה ירודמל םכרד תא םיאצומ הלשממה-שאר תשא לש התוגהנתה לע םיחווידה בור
הנושארה תרבגל רשפאמש המ ,ינויצסנס יפוא םישבול םימוסרפה תיברמ .עבצה תועידי ילושל
םינייאורמה םיטעמ .תואיצמה תא תתוועמ וזה הנומתה .היפלכ תניועכ תרושקתה תא גיצהל
ינפל ,םיליבגמ הכ םיאנתב ונתוה המע וכרענש תונויארה .והינתנ הרש ומכ ריהז סחיל וכזש
רודישב התוצרפתה וליפא .ללכב םא ,טעומ יאנותיע ךרע םהב רתונש דע ,וירחאו שגפמה
והינתנמ ךסחנ תונותיעה םע םייתיזחה םישגפמה לכב .רוזנצל התכז ןד לעי לש הנפלואב
םג .תירוביצה הריזב הדוקפת ןפואמ תועבונה ,תוברהו תושקה תולאשה לע תונעל ךרוצה
תושחכהמ ץוח ,ולא תולאשל תיניינע הבוגת םוש הכ דע הלבקתה אל הלשממה-שאר לש ותכשלמ
."הלוז תוליכרב קוסעל" בוריס וא ("םירמרוממ םישנא לש תושפכהו םירקש לוכה") תופרוג

הקיתשה רשקל םוקמ ןיא תנקותמ תיטרקומד הנידמב .ריתסהל המ שי הלשממה-שאר תכשלל
םע הכשלה לש הלועפה-ףותישו הלשממה-שאר תכשלב םירוצעמה תרסח התולהנתה ביבס
םיעדוי ונלוכ" ,היתוריכזממ תחא תרמוא ,"'םישדחה ךלמה ידגב' הזל תארוק ינא" .היתונויגיש
הלשממה-שאר תייער תרייטצמ ונממש ,יתוליכרה ןפל רבעמ ."התוא םיריתסמ ונלוכו ,תמאה תא
ןיקתה לשממה ירדסל רגתא והינתנ הרש הווהמ ,שונא יסחיב היעב םע תיזירפק השיאכ
תולעמ ,תלבקמ איהש םיתוריש רובע םלשל אלש התייטנו תונתמל התביח .הלשממה-שאר תכשלב
לש ולופיטל אלא ,תוליכר יבתכל ןיינע אל רבכ הזו .האנה תובוט תלבקלו םירדס-יאל ששח
.הנידמה-תרקבמ דרשמ

ותונתייצ .הנידמב רתויב עבוקה שיאל התברק תעפשה אוה רתויב רומחה טביהה לבא
תיתחפשמ היעב הניא ,תיטנזיב רצחל לארשי תלשממ-שאר לש ותכשל תא וכפהש ,היתומחגל
ביבס ביצי אלו רעוס םילקא תורצוי הגירחה התוגהנתהו תופוכתה היתויוצרפתה .תימינפ
הכשלה ידבועמ דחא רמוא ,"תוחידפ" .ונייח לע תיטמרד תועמשמ שי ולש הטלחה לכלש ,שיאה
הרוקש המ קר האיצומ תרושקתה .הפ הרוק המ םיעדוי אל םישנא לבא" ,והינתנל םינמאנה
הז ךיאו ,תיבב ול השוע איהש םיעטקה לע םיעדוי ונחנא המ לבא .םלוכ דיל תונורדסמב
ויתוטלחהל תוירחאה תא הלשממה-שארמ תחקל רשפא-יא ."תרחמל ולש תוטלחהה לע עיפשמ
.ןתלבק יכילהת לע ותייערל שי העפשה וזיא קודבל ןמזה עיגה .ונייח ךלהמ תא תועבוקה

רבודו תוריכזמ יתש :הכשלה
ןועבטב הדלונש תרפסמ איה ,הרזה תרושקתה רובע המצעב הבתכש תילגנאה היפרגויבה חסונב
הלש ךמסומה תדובע ןויצשו ,"ןוכיתב תננוחמ הדימלת" (הבתכש יפכ) התייהש ,םינש 39 ינפל
הדובע"ו "יצרא רעונ-ןותיעב הדובע" :המשר איה םייעוצקמה היקוסיע תמישרב .92.5 אוה
תאז תמועל ,ןייצל אלש הפידעה תליידכ היתונש תא ."תונותיעב םימוסרפהו םירמאמה םוחתב
ןוחצינב העייסו ,תוריחבה תכרעמב ליעפ חרואב רבכמ אל הפתתשה והינתנ תרבג" :םש הבתכ
."הלעב

תוריכזממ .הלשמ הכשל הלשממה-שאר דיקפתל הלעב תסינכ םע השקיב הזה עויסה תוכזב
,היתויוכזו הלשממה-שאר תשא תובוח תא ןייצמה ,ןונקת םוש ןיאש רסמנ הלשממה דרשמ
םישנהמ תחא לכ הרפת ,לעופב ."קוחב רתוי תורורב תונקת ןגעל ןמזה עיגהש ןכתיי"
דרשמב םייקה םדאה-חוכ ךרעמב תובשחתה ךות ,היכרצ יפל דיקפתה תא תונושארה
דרשמב 'ןקזה ןעמל תירוביצ הצעומ'ב הל הצקוהש ,רדחב הבשי רימש תימלוש .הלשממה-שאר
הריכזמ התושרל הדמע תומיוסמ תופוקתב .שישקה ןעמל ןוגראה ר"ויכ הלעפ םשמו ,הדובעה
תיבמ הלש תוליעפה תיברמ תא הזכיר ןיבר האל .הלשממה-שאר דרשמב הרשמ יצחב
,הלשממה-שאר תיבב ןיבר לש ישיאה הדובעה רדחב ובשי תישיאה התריכזמו איה ,הלשממה-שאר
אל .הריכזמ התייה אל סרפ הינוסל .ט"ולא ר"ויכ ןיבר האל לש תוליעפה םג התשענ וכותמש
.המצעב הקיבדה איה תוימשרה תופטעמה לע םילוב וליפא .גהנ

ורדחל םידומצה םירדח ינש ,הלשממה-שאר דרשמב הלשמ הכשל ,הלביקו ,השרד והינתנ הרש
תודמוע ידעלבה התורישל לבא ,הכשלב תבשל תטעממ והינתנ .קזב יש ,הלשממה-שאר רבוד לש
אלש ,תובשויה ,רמועמ היפעלובא למרכו םילשורימ סוגיא ימענ ,רכשב תוריכזמ יתש םש
,רובגתכ ,ןהל ףסונב .הנידמה ביצקתמ ןרכש תא תולבקמו הלשממה-שאר תכשלב ,ןקתה יפ-לע
.שארה תשאל םינוש םיתוריש ,םהרבא המחור ,והינתנ ןימינב לש תישיאה ותריכזמ םג תקפסמ
קופיסל ךרוצה תדימב תומתרנ ,קזב יש לש ויתוריכזמ ללוכ ,הכשלב תופסונ תוריכזמ םג
.היתושירד

קסעומ ,תירוביצ תרוקיב עונמל ידכ .דומצ תרושקת ץעוי לש ויתורישמ םג תינהנ והינתנ
ץעוי' הרדגהה תחת ,'ןדס' ,יאמצע םוסרפ דרשמ לעב ,ןדס ימר ,ינוציחה תרושקתה ץעוי
הירשקב לופיטל ונמזמ לודג קלח שדקומ לעופב .'םידרחו םייתד יניינעל הלשממה-שאר
לע הנוע ,םיעוריאבו םירויסב התוא הוולמ אוה ,תרושקתה םע והינתנ הרש לש םיבכרומה
.תונויארב התא בשויו הילא םיחלשנה םיבתכמ

הירויסמ דחאב והינתנ הרש לא התוולתהש ,'תרושקת תועידי' תשרמ ירזעלא ינ'ג תיאנותיעה
הסנמ אוהשכ ,העשמ הלעמל יתא בשי אוה העיסנה ינפל" :ןדס לש ודוקפת תא תראתמ ,ל"וחל
הרש ןיבל יניב רשקה שיא היה אוה .העיסנה תארקל יתוא ךירדהלו ילש חורה-ךלה תא קודבל
."הלש תובושתה לע חקיפו ונתא בשי אוה קרוי-וינב ןויארבו ,והינתנ

תייער לש תירוביצה התימדת לע דקפומה ,ןדס לש ודיקפתל תסחוימש תובישחה תדימ לע
תירבה-תוצראל והינתנ גוזה-ינב לש הנושארה םתסיט ברע :אבה רופיסה דיעי ,הלשממה-שאר
הרשל ךכ לע עדונשכ .המישרל ץוחמ ןדס ימר ראשנ םיעסונה יוביר ללכב יכ ,ררבתה
,הלשממה-שאר לש םייטילופה ויצעוימ דחא ,ןהכ קילומשל םעזנ ןופלט המירה איה והינתנ
רבד לש ופוסבו ,םיפוליחה תא ובהא אל הכשלב .רתיו ןהכ .ומוקמ לע רתוול ונממ השרדו
.הסיטל ולע םיצעויה ינשו ,ןיינעה בשוי

דרשממ רחא וא הז גהנ םתושרל דמעוה ,גהנ יתורישל וקקזנ םימדוק הלשממ-ישאר תושנשכ
תא עיסמ אוה :גהנמ רתוי הברה אוהש ,ישיא גהנ דמוע והינתנ תרבגה תושרל .הלשממה-שאר
תוירחא ללוכ ,תיבב תויוחילשה לכ תא השוע אוה ,הרזחבו םיגוחלו ןגל ,רפסה-תיבל םידליה
.םאה תויחנה יפ-לע ריאי לש וידגב לכ תא הנוק אוהו ,הסיבכו שבי-יוקינל

אלא .בגר הבוהא ,תיבה-קשמ תלהנמ עצבל הרומא התייה ,גהנה עצבמש תודובעה תיברמ תא
8,000 תרומת) דבלב םויב הדובע תועש עברא-שולש לש םידחוימ הקוסעת יאנתמ תינהנ וזש
הרש תא הריכמ בגר .דיקפתהמ תושקבתמה תולטמהמ קלח עצבל הל םירשפאמ םניאש ,(לקש
ןמזמ אל התנומ תבה בגר .בגר תעפי ,והינתנ לש הבוטה התרבח איה התב ,תובר םינש והינתנ
:בתכנ 'ץראה' ןותיעב הנשה רבמטפסב המסרופש העידיב .ימאימב סדנובה דרשמב הריכזמל
,רתויב הובגל בשחנה רכשב ,בגר תעפי יונימב תישיא ברועמ היה תפ ןועדג סדנובה אישנ"
התוא ,תמדוקה הריכזמה .הכרד תישארב הריעצב רבודמש תורמל ,הנשל רלוד ףלא 40
רשיא ,הלשממה-שאר לש ורבוד ,קזב יש ."הנשל רלוד ףלא 24 הרכתשה ,בגר הפילחה
.בגר רובע הקוסעת תורשפא קודבל הלשממה-שאר דרשממ היינפ התשענש

הלשממה-שאר תייער ינא
הדע התייה רבכ איה .הלשממה-שאר תיב לש תיבה-קשמב הנש םישולש תדבוע ,60 ,בקעי לחר
ןימיה לש תולשממה-ישאר ימיב וללוחתהש ,תורעס תורשעלו הלודג תושגרתה לש םיעגר תואמל
הארקנשכ ,הנשה סראמ שדוח תישאר לש רקובה תא חכשת אל איה םג לבא ,לאמשה לשו
.הלעב לשו הלש ,םיילענ תוגוז הנומש חצחצל השקבתהו הלשממה-שאר תייער לא תופיחדב
תא הזרא ,התכאלמ תא המייסשכו ,הנותחתה המוקה לא הדרי ,םיילענה תא הלטנ בקעי
.םירוגמה תמוקל ןתוא התלעהו הייקנו השדח תיקשב םיילענה

החיטה ,ןושארה גוזה תא הספת תוינש ךותו ,ףעזב התוא החתפ ,תיקשה תא הלטנ והינתנ הרש
,ולש םיילענל תישע המ האור היה הלשממה-שאר םא" :תרבוג תונבצעב החרצו הפצרב ותוא
תא" :תובטקואה דענמב תוריהמב ספיט הנושארה הרבגה לש הלוק ."!ךתוא טחוש היה אוה
תשאב םיילענ תוגוז ךילשהל הרבע הזה בלשב ."יל םלשל הכירצ תא וישכעו ,ןתוא תעבצ
.המוקמ לע העוטנ הדמעש ,תיבה-קשמ

,םירבחל בקעי לחר רתוי רחואמ רפסת ,"יילע קועצל הקיספה אל איהו ,יתיכב שממ ינא"
יב ועגפש ירחא ,םיילענה .תלפשומ ,תדעור ילוכ ,רדחה זכרמב יתדמע .ארונ היה הזחמה"
יתרמא זא ,הנממ יתלהבנ ארונ .תושעל המ יתעדי אלו ,הפצרה לע תורזופמ ויה ,ףוגה לכב
הלא לבא' :הקעצ איה זא .'ןתוא הנקא ינא ,יגאדת לא ,ןתוא ךל הנקא ינא ,רדסב' :הל
."'ךל הנקא ינאו הילטיאל עסא ינא' :הל יתרמא .'?יל תונקל ילכות ךיא ,תויקלטיא םיילענ

לע תונייטצה יסרפ הלביק ,תולשממ-ישאר המכ רבכ התרישש בקעי לחר הניבמ אל םויה דע
.והינתנ תרבגה לש הפצק אצי קוידב המ לע ,הזכש ריפחמ סחיל התכז אל םלועמו התדובע
תמכסהב םילשוריב התיבב תבשוי איה ,דובעל תינרדחה הקיספה הרקמה זאמ ורבעש םישדוחב
.תקתושו תרוכשמ לבקל הכישממ ,הלשממה-דרשמ

,הידבוע לא הלשממה-שאר תייער לש יתונדאה הסחי תרושקתל ףלד הבש הנושארה םעפה
ואש תא והינתנ השריגש ינפל .ואש הינט ,הלשממה-שאר ידלי לש תלפטמה הרטופשכ התייה
לש היתודווזמב טטחל השקבתהו ,תיסובה לא תופיחדב יאטסרפ יזור הריכזמה הארקנ ,תיבהמ
דחא רפיס ,"תוזורא ויה הינט לש תודווזמה" .רבד םוש תיבהמ הבנג אל םא קודבל ידכ ואש
קודבל ,הדווזמהמ םירבדה לכ תא איצוהל יזורל הרמא הרשו" ,השעמל הייארה ידעמ
תא וליפא ,דגב לכ רענל הל התרוה איה .והשמ םהל החקל אל איהש תוארל ,רבד-רבד
אלש אדוולו המינפ םיידי סינכהל ,תלפטמה לש תכלכולמה הסיבכהו םישמושמה םינותחתה
."תלפשומ ךכ-לכ השיגרה איה .תרוויח התייה איה ךכ-רחא םשמ האצי יזורשכ .םולכ בנגנ

וטושפ ,בוחרל היצפח לכ לע תלפטמה תא ךילשהל שקבתה ,תופיחדב ארקנש םיחטבאמה דחא
ומכ שממ .ותוא הענכש והינתנ תרבגה לש תוחרצה תנצס לבא ,תוחמל הסינ חטבאמה .ועמשמכ
דחא ךפשש הבמבה תא ףוסאל והינתנ השקיב ונממש ,רחא חטבאמ ןמזמ אל הענכש איהש
יפ-לע יל רוסא" ,רמא ,"ידיקפת אל הז") תוחמל זעהש חטבאמה .ומא םע לייטש ,םידליה
.םינוממה לצא רוריבל חלשנ ,("הז תא תושעל םילהנה

,ריאי-ןב ידייה ,תרחא תלפטמ תרושקתל האצי ,ואש הינט הפשחנש ירחא םירופס םימי
הסיוג ךכ-רחא ."טויס היה הז יכ ,יתבזעו עובש והינתנ תחפשמ תיבב יתדבע" :הרפיסש
תלפטמה םש תדבוע םויהו ,רצק ןמז ךות הבזעש ,תירצונ תכ תרבח ,ןנאמ-ןאו ירוק תלפטמה
ץראל העיגהש ,ןילזו'ג .םלועב םהיתועסמב םהילא הוולתמו םידליל דואמ הרוסמה ,ןילזו'ג
תא בוזעל תשקבמ איה םישדוח רבכו ,היתוינכת לע רתוול הטילחה ,ץראל תולעל תונווכ םא
.הפילחמ הל אוצמל בר ןמז רבכ הסנמ והינתנ תחפשמ .ץראה תאו והינתנ תחפשמ תיב

לבקל השקבב הקוסעתה תוריש לא והינתנ תחפשמ לש התיינפ ,הארנכ ,הדלונ הזה ישוקה ךותמ
הנושארה החפשמה יכ ,'ריעה לכ' ימלשוריה ןותיעה םסרפ ילוי שדוחב .תיניפיליפ תלפטמ
םניאש םיכנו םילוח קר"ש םיעבוקה ,תורישה ילהונל דוגינב תיניפיליפ תקסעהל רושיא הלבק
,"הממיב תועש 14 -מ הלעמל לש עובק עויסל םיקוקזו ,םמצע תא תרשלו דקפתל םילגוסמ
והינתנ הרש לש יתונדאה הסחי לבא .ךילהתה תא רצע תונותיעב םוסרפה .רושיאל םיאכז
םדוק הדבע ,והינתנ לש הנושארה התריכזמ ,יאטסרפ יזור .תולפטמב רמגנ אל ,הילא םיפופכל
הליעי הריכזמל הבשחנ איה .היציזופואה ר"וי היהשכ דוע ,והינתנ ןימינב םע תסנכב ןכל
םיחתמה .ותשא םע דוכלמב המצע תא האצמ לבא ,והינתנ לש ותכרעהל התכזש ,הבידאו
ףקותבשכ וכשמנו ,םינוש םיתוריש הנממ השרד ,תסנכ-רבח תשאכ דוע ,הרששכ וליחתה ןהיניב
לכ הילא תרשקתמ התייה יזור" ."והינתנ תרבג" הל אורקל יאטסרפמ השרד ,שדחה הדיקפת
הרוצב התוא ןבצעמ היה הזו ,'הרש ,בוט רקוב' הל תרמוא" ,הכשלה ידבועמ דחא רפסמ ,"םוי
ידכ דע עיגה הז .רדסב אל דואמ הזו ,הרש הל העידוה ,ייניעב ןח אצומ אל הז .הליגר אל
.'והינתנ תרבג' הל אורקל ףקותב הנממ ושרדש ,םיחילש םוי ידמ יזורל החלש הרשש ךכ
ורמא ,הבוט ונל ישעת :םתלוכי בטימכ ושע ,ןדס ימרו םהרבא המחור רקיעב ,םיחילשה
תונכל תיעמשמ-דח תשרודה הארוהה .והינתנ תרבג הל יארקת םישנא דיל תוחפל ,יאטסרפל
.והינתנ תרבגה תא םיבבוסה לכ לע םויה םג הלח ,יטרפה המשב אלו ,'והינתנ תרבגה' התוא

,ןורחאה עגרב והינתנ תרבגה לש תושיגפ ילוטיבב רקיעב תקסעתמ המצע תא האצמ יאטסרפ
יפ-לע ,התוא דימצהל תונויסינבו ,השיגפ יהשוזיאל הכלה רבכ םא ,הירוחיא תקדצהב
הגפס ,תוקעצ הפטח ,רבד לכב המשאוה איה .הלשממה-שאר חכנ ובש עוריא לכל ,התארוה
והינתנ הרש הל הריכזה ,"הלשממה-שאר תשא ינא" .התכב רקיעבו ,תולפשהו תויוצרפתה
תגהנתמ תא ךיא ול דיגאו יביבל ךלא ינא .תינפצוח תא ?יילא תרבדמ תא הככ" ,ףרה-אלל
הקספוה התדובעש 2 ץורעב םסרופ ,הדיל תשפוחל האצי יאטסרפשכ ."הלשממה-שאר תייערל
,יאטסרפ .(הדליש השיא לש התדובע םוקמ לע רומשל קיסעמה תא בייחמה ,קוחל דגונמ ךילה)
.התורטפתה לע עידוהל הטילחה ,תרושקתהמ קר הירוטיפ לע העמשש

תבשב הרש שי
תורפסב ינש ראות תלעב ,50 ,סוגיא .םילשורימ סוגיא ימענ הנשה ראונימ הספת המוקמ תא
התפיצ ,הריכב הריכזמכ םינש לש דרוקר תלעבו תסנכ-רבח לש תב ,רבעשל הרומ ,תיתאוושה
הכפהש הל ררבתה ,לעופב .תירוביצ תוליעפ תאלמו תקתרמ היהת והינתנ תרבגה םע התדובעש
םירפסה תפיטעב לחה ,תוריכזמ ןיבל ןניב רשק ןיאש תולועפב הקסע איה .תתרשמל
.םיזגראב תונומת שופיחב הלכו םידומילה תליחת ברע ריאי לש תורבחמהו

תונעל הנממ השרדו ,התיבב םג ,סוגיא לא םויב םימעפ תורשע רשקתהל הגהנ תרבגה
תא תחקלו ,רקוב תונפל שולש וא םייתש ,תחאב ללוכ ,הממיה תועשמ העש לכב םינופלטל
השיא סוגיאש תורמל ,תבשב םג הנימז התריכזמ תא התצר איה .היטבמאל םג התא ןופלטה
,"יל השק ארונ" .התקיסעמל ךכ לע החוויד םג דיקפתל התסינכ םעו ,תבש תרמוש ,תיתד
וליפא ,השיגנ דימת המחור ךיא יארת ,הנה .תבשב יל השיגנ אל תאש" ,והינתנ הננולתה
."תבשב

התייה ימענ" ,הלשממה-שאר תכשלב םימרוג עובשה ורפיס ,"ןמזה לכ הז לע הננולתה איה"
לכ חותפ היהי ןופאלפה :ןויער הרשל היה ,ירלולס ןופלט ימענ הלביקשכ .הארונ הקוצמב
דחאו ,ןופאלפל רשקתת איה ,התריכזמ תא והשמ לואשל וא עידוהל הצרת איהשכו ,תבשה
המ ליבשבו .תבש לש יוגל םתוא הכפה איה .העדוהה תא הל רוסמיו הנעי ימענ לש הינבמ
?הלאכ םינטק םירבד וא ,אובי רפסה יתמ התוא לואשל ?תבשב התוא הכירצ התייה הרש רבכ
."?תבש-יאצומל יוחיד לבוס אל הז

ימענ לש הדיקפת הצמתה ,הירטסואל התעיסנב הלשממה-שאר תשאל הפרטצהשכ ,הנשה-שאר ינפל
ראשבו גוזה תודווזמ תזיראב ,םידלילו הרשל תוינק תכירעב ,תישיאה הריכזמהמ ,סוגיא
,רגיסה תא תחנב ןשעמה ,הלעב םע הטיווסב החונינ תבשוי תרבגה דועב .םיישיא םיתוריש
העידוה ,"ץוהיגל םידגבה תא יחקת העש עבר דועבש הצור ינא" .והינתנ הרשל סוגיא הארקנ
תא הלאש ,"?וישכע רשפא" .רדחה תלדב בוש סוגיא הקפד העש עבר רובעכ .שארה תשא הל
הרזח תוקד עבש רובעכ .םוקמהמ הזז אלש ,הרש הל התרוה ,"תוקד עבש דוע יאובת" .התריבג
.תופילחה יתש תא הידיל הלביק םעפהו ,בוש ימענ

תצצורתמ הלחה ,עוריאל תאצל והינתנ גוזה-ינב םירומא תוקד המכ ךותש העדיש ,הריכזמה
רחאמ .ץוהיגה תמוק ,הנושארה המוקל ,גוזה ןכש הבש 12 -ה המוקהמ ,ןולמה תומוק ןיב
,םידבועה תילעמב שמתשהלו לגרב המוק תדרל הצלאנ ,ןוחטיב יכרוצל הלרטונ תחא תילעמש
.הל בצקוהש ןמזהמ רתוי תוקד שולש ,ץוהיגה ירחא ,רבד לש ופוסב ,חקלש המ ,רתוי תיטיאה
ףוזנל הכישמהו ,הב הפזנו הילע הקעצ ,רדחה חתפב הריכזמה תא הדימעה ,תוחרצב ,והינתנ
.תחא-תחא תופילחה תא תולעהל הבשח אל ךיאו ,רחאל הזעה ךיא ,רתוי רחואמ םג הב

,הלשממה-שאר תשא לא תופיחדב סוגיא הארקנ ,ץראל הרזחה ינפל םוי ,הלילב יצחו 11 -ב
,הריכזמה הרמא ,"ןכ" .זוראל המייס םא תעדל השרד תרבגה .ןולמה תדעסמב הלעב םע הבשיש
,ןוליינב ןפטעל ,עברא לש תוזיראב והינתנ השכרש הקיטמסוקה ירבד תא זוראל הדיפקהש
אלמ הפב תרבגה הניינעתה ,"?תזרא ךיא" .תועיסנה קיתב חוטב םוקמב ןסחאלו בטיה ןקדהל
יתייה ינא" .תומכרכתמ והינתנ לש הינפ ךיא התארו ,הזרא דציכ הינפב הראית סוגיא .לכוא
,יכל וישכע .דרפנב דחא רבד םימש תיקש לכב .םיזרוא אל הככ" ,סוגיאב הפזנ ,"תלייד
בוש התלע ,לארשיל הסיטה ינפל תועש עברא ,תוצחב ."שדחמ יזראתו לוכה תא יקרפת
,תומדוקה תוזיראה תא הקריפ ,הפייעו תלפשומ ,הפצרה לע הבישיבו ,גוזה תטיווסל הריכזמה
.דרפנב רצומ לכ הזראו החתפ ,תוכורא תועש ןהילע הלמעש

תופילחה תאו הרש לש הידגב תא תודווזמב הזראו הלפיק הלילה לכש ירחא ,רקובב עבראב
הסכר סוגיא .הדווזמה תריגס ךרד לע םעפה ,תפסונ ןיחתור תנמל הריכזמה התכז ,הלעב לש
ידי-לע תושק הפזננ איה .ףסונ ןסכור לש ומויקב הניחבה אלו ,דחא ןסכורב הדווזמה תא
חקית אל אבהלו ,הירטסואב הדוקפתמ הצורמ התייה אלש הל הריבסה םגש ,והינתנ תרבגה
.הלאכ תועיסנל התוא

יתא ךתוא חקא אל" וא ,"ךתוא רטפא" :םידבועה לע הבר תורידתב םייאל תגהונ והינתנ ,ללכב
הילע הגלגל ,תוכשמתמה תולפשהב דומעל התשקתהש ירחא ,יכבב סוגיא םעפ הצרפשכ ."ל"וחל
הכירצ תא" ."ךתוא יארתו ,יתוא יארת" ,הב הפזנ ,"ץחל יבצמב דומעל תלגוסמ אל תא" .והינתנ
ילש ויק-ייאב ינא" ,היתוריכזמ תא בושו בוש תרבגה הכרדת ,"ינומכ ,דטייקיטסיפוס תויהל
."ךממ הובג רתוי זוחא 200

תרשעב והינתנ הרש לש תישיאה התריכזמ ,סוגיא ימענ הארקנ םייעובש ינפל ישיש םויב
לע הל עידוהש ,ןלוג ןתיא ,הלשממה-שאר דרשמ ל"כנמל הנשמה לא ,םינורחאה םישדוחה
."תישיא המאתה-יאב ,טושפ ,רבודמש דיגנ יאוב לבא ,התא תחלצה םנמא תא" .התדובע תקספה
,התביזע תוביסנ לעו הלשממה-שאר תשא תכשלב התפוקת לע ןייארתהל תברסמה ,סוגיא
."םיישיא םילוקיש עקר לע יתבזע" :תינוקלה הבושתב תקפתסמ

תקורסתה רקיעה :םויה רדס
תשא היהת והינתנ הרשש תופצל היה רשפא ,השקונ הכ ןפואב להונמה ,בחרנ הכ תווצ םע
לש םינמזה-חול תא המגודל חקינ .שממ אל .הנידמה םוק זאמ רתויב הקוסעה הלשממה-שאר
ישיש דע ןושאר םימי ,הנשה רבמבונב 29 -ל 23 -ה ןיבש הז ,יארקא עובשב והינתנ הרש
יצחו עבש העשב ליחתמ םוי לכ .(קיודמב טעמכ עובש ידמ ומצע לע רזוחה םינמז-חול)
הנמז תא הלבמ איה םיירהצה דע .ןגלו רפסה-תיבל ,רנבאו ריאי ,םידליה תאבהב ,רקובב
,סרפ הינוס לצא .(תבשב ללוכ) םוי ידמ התיבל עיגמה ,רפסל שדקומ הקוסיע רקיעשכ ,תיבב
םימעפל ,םעפ .הלשממה-שאר תיבל עיגי רפסהש גוהנ היה אל רימש תימלושו ןיבר האל
טעמכ טקיורפב רבודמ והינתנ הרש לצא .ןהלש עובקה רפסל תועסונ ויה ןה ,עובשב םיימעפ
יוצמה גוסהמ ,תיעוצקמ שוביי תנוכמב ותוא שביימ ,םילורב הרעש תא לגלגמ רפסה .יתכלממ
,(תירבה-תוצראב החפשמה ידידימ דחאמ הנתמב הלביק התואשו) תורפסמב קר ללכ-ךרדב
.ירליה חסונב ןפה תרופסת תא ןיקתמ ךכ-רחאו

תועיסנב תרעוב היעבל ךפוה אוה .הלשממה-שאר תכשלב ןועט אשונ אוה רפסה אשונ ,ללכב
דרשממ ינבלח הנדע וא ,הכשלה תריכזמ ,םהרבא המחור תוגאוד ללכ-ךרדב .ל"וחל
אל לבא .וריחמ רקיעבו ,רוקיבה דעומ ללוכ ,ל"וחב רפסל רות שארמ עובקל הלשממה-שאר
ןולמב םייקתהל הרומא התייה סל'גנא-סולל הנורחאה העיסנב .ורדסכ להנתמ לוכה דימת
עברא העשל ןנכות עוריאה .תידוהיה הליהקה ישארל םינפ-תלבק 'תונועה עברא'
גוזה-ינב ,תוינוחטיב תוביסמש העידוהו התלע יהשימשכ ,אלמ היה רבכ םלואה .םיירהצה-רחא
בוכיעהש ,וליג אשונה תא וקדבש םיגאדומה םיאנותיעה .תדרל םילוכי םניא ןיידע והינתנ
רפסה לעש תנעוט והינתנ .ותכאלמ תא םייס םרט והינתנ לש רפסהש ךכמ האצותכ קר םרגנ
.הפסכמ תמלשמ איה

יתכלממה גוזה תעיסנ ירחא ,הנשה יאמב תורתוכל העיגה והינתנ תרבגה לש התקורסת
'גנוטייצסגאטנוז' ירציוושה ןותיעל הרפיס ,והש ובש ןולמה תירפס ,רנור הקסירפ .סובאדל
םוי דע םיירהצב ישיש םוימ והינתנ גוזה לש ותושרל דומעל םיכירצ ונייה :היתויווח לע
ונתוא הנימזה והינתנ תרבגה .תועש יצחו 17 לעופב םלצא ונייה לוכה-ךסב .רקובב ינש
הנימזה ,הרזחב ונתוא החלש ,תוכורא תועש ךשמב תוכחל ונל הנתנ ,ןולמל תובר םימעפ
הזה תורישה לכ לע ."םיפסונ תוחוקל תרשל ונלוכי אל הזה ןמזב .האלה ןכו ,בוש ונתוא
םש-לע תואצוהה ןובשחב הרש המשר םוכסה תא .(לקש 2,000 -כ) םיקנרפ 850 רנור התבג
.םישדוח השולש ירחא קר תירפסה התאר ,לארשי-תנידמ הל המלישש ףסכה תאו ,לעבה והינתנ

יול ,דומצה טייחה םע תועש שולשכ ךשמל והינתנ תשגפנ עובשב םעפ .םויה-רדסל הרזחבו
םיחלשנה ,תוברה תופילחהו םידגבה תא היתודימ יפל ןקתמ ףויחמש .'ביתנפוא'מ ףויחמש
םידליה תא איבהל תאצוי איה םיירהצב .ל"וחב הנפוא-יתבמ תורישי תועיבקב הילא
תוכירדמהו תולפטמה םע וא םיגוחב םידליה םילבמ םיירהצה-רחא תועש תא .ןגהו רפסה-תיבמ
איה םימיה ראשבו ,תיטרפ הכירדמ םע תולמעתה רועיש הרשל שי עובשב םעפ .תויטרפה
.אבה םויל הלעב לש םינמזה-חולב ןויעלו תוכורא ןופלט תוחישל ברעה תועש תא השידקמ
רקובב תלבקמ איה ןורחאה עגרה לש םינוכדעו ,ברעב גהנ תועצמאב הילא רבעומ ז"ולה
.תרחמלש

אוהש עוריא ןיא טעמכ .וילא ףרטצהל הדיפקמ איה ,רחא וא הזכ עוריאל ןמזומ הלעבשכ
םלועל ,וילא תנמזומ איהש עוריא םע שגנתמ הזכ עוריאשכ .וילא ףרטצת אל איהו ןמזומ
עוריאל והינתנ הרש האצי (רבמבונב 29-23) רומאה עובשב .ףתושמה עוריאה תא ףידעת
דחא .הלעב םע ,דיוייד גניק ןולמב םיקסע-ישנא ברע :20.00 -ב ןושאר םויב ,דבלב דחא
אל םה ,ברע תחורא הז םא .החיתפב קר ללכ-ךרדב םיאצמנ םה םיעוריאב" :תווצה ישנאמ
םהל םירדסמ ללכ-ךרדב זא ,ןולמ-יתבב םימייקתמ םיעוריאה בור .להקה םע לוכאל םיבשוי
ךכ-רחאו ,לוכאל דרפנה רדחל םיכלוה םה םאונ אוהש ירחא .ןולמ ותואב תיטרפ החורא
."התיבה םיעסונ

תושנ לכמ תוחפ ימשרה ןועמב תחראמ והינתנ ,התושרל םידמועש םיתווצה ףקיה תורמל
תחורא .תונידמ ישארלו םירירגשל םינפ-תולבק ךורעל וגהנש ,הינפל ויהש הלשממה-ישאר
,ינקירמאה רירגשה דובכל הלשממה-שאר לש שדחה ונועמב םיישדוחכ ינפל הכרענש ברעה
.וב חבתשהל וברה וירבודו הלשממה-שארש ,גירח עוריא התייה ,קידניא ןיטרמ

הלשממה-שאר תכשל ידבוע םע תוחישמ הלוע ךכ ,םויה ךרואל והינתנ הרש לש ירקיעה הקוסיע
.הרתי תונדפקבו ימוימוי חרואב הז תא השוע איה .ימצע דועית אוה ,םינושה םהיגרדל
,'ץראה' ,'בירעמ' ,'תונורחא תועידי' - םיימוי םינותיע השימח לע םוי ידמ תורבוע תוריכזמה
,ל"וחמ םינותיע ,םירחא םישנ ינותיעו 'השאל' ןותיעה לע - 'הפוצה'ו 'טסופ םלזור'ג'
יקית ,תרבגה לש תשרופמה התארוהב ,תוניכמו ,עובש-ףוס ינותיעו םינוחרי ,םינומוקמ
םש םוליצ לכ ,תוליכר רוט לכ ,ןויאר לכ ,הבתכ לכ םידעותמ הלאה םיקיתב .תונותיע
.רתויב ןטקה ולו ,עטק ספספתש הריכזמל יואו ,והינתנ הרש העיפומ

קית :םירסלק השולשב םיקיותמ ,והינתנ תרבגה לש התארוה יפ-לע הז םגו ,םינותיעה יעטק
,ףסונ קיתו ,התיבל םיחלשנו םינוליינב םיפטענה ,םימוליצ קית ,דרשמב ראשנה ,תורוקמ
תישיאה הריכזמה תבצייתמ עובשב םימעפ עברא .והינתנ לש התיבב הריכזמה הניכמ ותואש
רובע ףסונ רסלק הניכמו ,םינותיעה לכ לע תועש ךשמב בוש תרבוע ,הלשממה-שאר תיבב
.דרפנ רסלקב קיותמו ףוטע ,ואולמב ןותיעה רמשנ תולודג תובתכ לש הרקמב .התקיסעמ

הלשממה-שאר תשא .הבותכה תונותיעה לע קר ססבתמ אל והינתנ הרש לש דועיתה לעפמ לבא
םהבש םלוצמ םטייא לכו תושדחב עטק לכ ,היזיוולט תינכת לכ לש קתעה הל קפסל תשרוד
םיצלאנ הלשממה-שאר דרשמב םירחא םידבוע וא היתוריכזמ .היינש רירבשל וליפאו ,התארנ
םא ,שארמ טילקהל וא ,תורדושמה תוינכתה לש ואדיו תוטלק היזיוולטהמ הרובע ןימזהל
.העיפומ איה הבש תינכת לכ ,ךכ לע םיעדוי

מ"עב תבדנתמה
תשא לש םייתרוסמה הידיקפת ןיב ויה דימתמו זאמש ,םיאשונב קוסעל תטעממ והינתנ הרש
הלשממה-שאר תשא התנומ תוריחבה ירחא דימ .רוביצה תבוטל תובדנתה תולועפ :הלשממ-שאר
והינתנמ ופיצ קיתווה ןוגראב .םיקקזנ םידלי ןעמל תוליעפב תקסועה ,'דיב די' תדוגא ר"ויל
ןעמל ןוגראל ןיבר האל התשעש המ תא תוחפל 'דיב די'ל השעתש ,הפנע תירוביצ תוליעפל
ולחה דימו ,הדוגאה הנבמב הלשמ דרשמל התשירד תא ולביק ןכל .(ט"ולא) םיטסיטוא םידלי
תא ךונחל הנמזוה ,םעט בורב טהורו בצוע רדחהו תונכהה ומלשוהשכ .התשקב יפ-לע ורישכהל
.שדחה הנכשמ

.הכרעה תולימ המכל םג םניבל םניבו ,תרבגה לש האובל םיפצמו םישגרנ ודמע ןוגראה ישאר
ונישע לוכה .יפוי הזיא דיגתו ,אימחתו סנכית איהש םיכחמ םש ונדמע ונחנאו ,העיגה איה"
תשאל דרשמ אל הז :הרמאו הסנכנ איה לבא" ,התומעה תוליעפמ תחא תרפסמ ,"יטנגלא ,שדח
תאישנ ,ןשוח ילש .תוחפל םירדח השולש לש ,רחא דרשמ עיגפמב השרד והינתנ ."הלשממ-שאר
תא וקפיס אל ולא םגש אלא ,םיפסונ םירדח ינש והינתנ תרבגל ןגראל הרהימ ,הדוגאה
הדוגאה יליעפ .דרשמ הל שמשיש ,דרפנ הנבמב הכשל העבתו הפיסוהש ,הלשממה-שאר תייער
לבא .תוכורא תועש םוקמב תוהשל התנווכ אוה תוגילפמה תושירדה רוקמש ,וויק ןיידע
.םוקמב העיפומ ישוקב ,ררבתמ ,והינתנ

תובישיב ונתא בשייש והשימ וניצר .תולודג תויפיצ ונל ויה הלחתהב" :'דיב די'ב הליעפ
התא עובקל םיצורש םעפ לכ .הרקיש המ אל הזש ,ונבה דואמ רהמ .תויצפסנוק ונתא שבגיו
ונבה ןמזה ךשמב ,לכסתמ דואמ היה הז הלחתהב .ןמז הל ןיאו אלמ הלש ז"ולה ,תוליעפ
.רתוי הל ןיא .הלש הניתנה תלוכי תאז .הל שיש הממ רתוי תתל הנממ שקבל רשפא-יאש
הל ריאשמ אלש המ ,םינטק םידלי שי םג הלו ,ליגו תוישיא לש ןיינע הז בדנתהל תלוכיה
התוא םינימזמ ונחנאו ,תובישיו םינטק םיסנכ ביבס התוא דירטהל אל ונדמל רבכ .ןמז הברה
שגפמ וא ,ןוטליה ןולמב ןיילק ןיוולק תוסחב החיתפה עוריא ומכ ,םידבוכמה םיעוריאל קר
."סל'גנא-סולב יאקירמאה ףינסב םיליעפ םע

תרמוא ,"התוסח תא םהל תנתונ איהש ,םיצצונ םיעוריאב תופתתשה הז תובדנתה ,התניחבמ"
,הלשממה-שאר תייער' :התסינכ ינפל דימת זירכהל םיבייח זא םגו" ,הכשלב םישנה תחא
תייער אקווד איה הנושארה תרבגה ,לוקוטורפה יפ-לע) "והינתנ הרש ,הנושארה תרבגה
איה ,הכונחב םייקתיש ,ישישב .ולאכ םיעוריא השימחב והינתנ הפתתשה םויה דע .(אישנה
םידלי ףלאל 'דיב די' ןוגרא ןגראמש ,רנ תקלדהלו 'ויקוניפ' הגצהל ריאי םע עיגהל הרומא
םייקתי הלילב רחואמ רתויש םושמ ,עוריאל עיגת אל והינתנ הארנה לככש אלא .הקוצמב
הכירצ ינא") םוי ותואב םיעוריא ינשל עיגהל תגהונ אל והינתנו ,אישנה תיבב עוריא
.(הבוריס תא הריבסמ איה ,"ןאכל שבלתהלו ןאכל שבלתהל

הנווכ שי ולאה םיפסכב ,התומעה רובע רלוד ףלא 50 לש המורת סייגל החילצה והינתנ
יתועמשמ דואמ הז רלוד ףלא 50" :ןוגראב הריכב .'והינתנ ינוי םש-לע םח תיב' חותפל
דוע הזל .ונלצא לפוטמש דלי לש שאר תפטלמ התוא תוארל םג יתועמשמ היה לבא .וניניעב
ונענ דימת והינתנ תרבגה לא וניתוינפ" :'דיב די' תדוגא תאישנ ,ןשוח ילש תבוגת ."וניכז אל
."םידלי ינשל םאו הלשממ-שאר תשאכ הלש תומדוקה תויובייחתהל םאתהב ,בויחב

,חומ יעוגפ םידלי ןוגרא) 'המידק דעצ' ןוגראב םג דובכ ר"ויל והינתנ התנמתה הנורחאל
החיתפה ברעב תופתתשה :םויה דע הז ןוגראב הלש אלמה תוליעפה חוד .(וטאפ תטישב ךמותש
ןייטשרייופ זכרמ' לש םידידיה תדוגא ר"וי םג איה והינתנ ,תימשר .'ןיא יידילוה' ןולמב
ךרוצל הדוגאה האיצוהש ,בתכמ לע המש תמיתח :זכרמב אלמה תוליעפה חוד .'הדימלה םודיקל
.תומורת סויג

תומלצמ לומ ןה ,רוביצה תבוטל הקלח תא תמרות הלשממה-שאר תייער ןהבש תודיחיה םימעפה
התיבש ,עבש-ראבמ ןמ'גרות תחפשמ הפשחנ היזיוולטב 'עובשה ןמוי' תינכתבשכ .תרושקתה
םהל קינעהל ,הווקת-חתפמ רישע ידרח ,רכוארג יבד טילחה ,לעופל האצוהה ידי-לע לקוע
םע התוא חולשל ,הנושארה תרבגה לש תימדתה רופיש תרגסמב ,טילחה ןדס ימר .םיטיהר
לש תוינפ תורשעב הכשלה הפצוה ,יופצכ ,תרחמל .דומצ יתרושקת יווילב החפשמל םיטיהרה
הלשממה-שאר תייערל תורישי התקוצמ תא חישהל התשקבש ,תחא השיא .םקיר ובשוהש ,םיקקזנ
רבדל הלוכי אל לבא ,עבש-ראבל ךרדה לכ תא תושעל הלוכי איה" :לוכסתב הרמא ,התנענ אל
."?הרצק החיש ןופלטב יתא

העיגה ,הלש תימדתה ץעוי תייחנהב בוש ,והינתנ ,קקזנ דליל בשחמ םורתל הצר רפוע ילוישכ
התמורת המכתסה ךכבו ,הכנ הדליל בשחמה תא סקט בורב הקינעהו ראפ ינמ לש ותינכתל
הנבל תתל טקיורפה ינגראמ וגאד ,'דלי לכל בשחמ' טקיורפב התוברועמ תרגסמב .אשונב
גוזה-ינב .ינשה ןבה רובע תחא הכרע דוע םהמ השקיב והינתנ .בשחמ תכרע הנתמב ריאי
."םירלוד תורשע המכמ רתוי וניא תוכרעה יווש"ש ,תונותיעל וריבסה

תונתמה ןורכיש
יקוחו ןוחטיבה יללכ :םייזכרמ םיישק ינשב תלקתנ תונתמל והינתנ לש הרורבה התביח לבא
תדוכלמ שמשל הלולע הנתמ לכש םידרחה ,ןוחטיבה-ישנא םג ,והינתנ תרבגה תניחבמ .הנידמה
הלביקש הנתמ לכ לע חוודלו ריהצהל ,הלשממה-שאר תשאכ ,התוא בייחמה קוחה םגו ,תוומ
,התיבל ןכרד תא תושוע תונתמה ךכו .רתוימ דונדנמ רתוי אל םה ,תונתמה רפסב המשרלו
הריהצהש ילב םירקמה תיברמבו ,הידעלב וא תינוחטיב הקידב םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב
.והשלכ םרוג ינפב ןהילע

תוריעזה לע התושקעתה אקווד ,תמיוסמ הדימב .ךרע ירקי םיסכנב אקווד רבודמ אל ,רומאכ
והינתנ רחבנשכ דימ וב ולקתנ הכשלה ישנא .הלש תוגהנתהה סופד לע תדמלמ תונתמבש
.םיציצע תורשעב זא הפצוה היבחר תנוכשב גוזה-ינב לש תיטרפה םתריד .הלשממה-תושארל
ימשרה םנועמל ורבעשכ .והינתנ לש וירוה תיבב םהמ קלח ןספאל וצלאנ תופיפצה לשב
החרטש ,והינתנ הרשש אלא .יתכלממה גוזה תיב לא הרזחב םיציצעה ופסאנ ,םרכה-תיבב
התליגו ,ובששכ רזוח דקפמ םהל הכרע ,התומח לצא םתוא הנסחא םרטב םיציצעה תא רופסל
.רסח םיציצעה דחאש התעווזל

,והינתנ הליצ לא רשקתהל השקבתה והינתנ לש התריכזמ :תינתחדק םישופיח תכסמ הלחה ןאכ
ץחלב לבא ,ףסונ ץיצע םוש הרכז אל והינתנ הליצ ;רדענה ץיצעה תא ףקותב שורדלו ,םאה
הז ילואו ,ןטק שממ-שממ ץיצע" האצמ זאו ,הרידה יבחרב רזוח ינקדקד שופיח הכרע התלכ
:תיעמשמ-דח העידוה והינתנ הרשו ,תיסובל עדימה תא הריבעה ,הריכזמה ,יאטסרפ יזור ."הז
.היה ךכו .התיבה יילא עיגי הזה ץיצעה םויה דוע ,לודג וא ןטק

,םילבקמ םהש הנתמ לכ לע חוודל םישרדנה ,רוביצ ידבוע לש תונתמה קוח תא ףוקעל ידכ
תא הפירטמ איה" .תונתמהמ םינומיסהו תוזיראה תא דירוהל היתוריכזמל והינתנ הרש התרוה
ינא הז תא' ,םהל תרמוא איה" ,הכשלה ידבועמ דחא רפסמ ,"תונתמה ןיינעב הלש תוריכזמה
לע םיצחול ויהו הז לע םילוע ויה דימת ןוחטיבה-ישנא .'ןוחטיבל אל ,תיבל תחקול
,הרוק המ ,ונ :תוריכזמה לע תצחול התייה איהו .הז תא םושרל םיבייח ויה יכ ,תוריכזמה
ידכ ."תוקמקו'צמ יכה תונתמה לע םימעפל רבודמו .התיבה ועיגה אל דוע תונתמה המל
"ךמצעל וליאכ" הנתמה תא תחקל הדיקפ וא הריכזממ שקבל הלוכי איה ,ןוחטיבה תא ףוקעל
רובע ישיא ןפואב הל הנתינ הנתמש תרפסמ איה םימעפל .רתוי רחואמ התיבה הילא האיבהלו
.'דיב די' ןוגראב התובדנתה

,התארוה יפ-לע ,תוריכזמה ולהינ ,ימל המ איבה ימ רוכזל ידכ ,דבלב םייטרפה היכרצל לבא
וחתפנ ,המגודל ,ךכ .םידחוימ םיקיתב ןתוא וקייתו ,ולבקתנש תונתמה לש םיקיודמ םימושיר
,עוריא לכל ועיגהש םישנאה תומש ומשרנ םהבו ,יביבו הרש ,ריאי ,רנבאל 'תדלוה-םוי יקית'
תבשלו ,םיעיגמש םיזגראה לכ םע הטמל תדרל הכירצ יתייה ינא" .הנתמ וזיא איבה ימו
יסיטרכ וליפא" ,רבעשל היתוריכזממ תחא הרפיס ,"ימל עיגה המ קוידב הליבשב םושרלו
אל והינתנ ל"וחב הירוקיבב םג ."הז לע ונזבזב תועש .םושרל ךירצ היה םישנא ואיבהש הכרב
לכ וא ,ישממ ונומיק וא ןולספ לכ התחתמאב זוראל תגאוד איה .הנתמ םוש לע תרתוומ
דימ הז תא תחקלו ,ןדימי'צל דימ וסנכיי תונתמהש יגאדת" .היהתש לככ הטועפ ,תרחא תרכזמ
הילא םיחלשנש םיחרפה ירז תא ולפא .היתוולמב הציאמ התייה ,"תונתמה לכ .התיבה
.לארשיל הסיטב בוחסל הירזוע םיצלאנ ,הטיווסל

הרבד תינתימדתה .ץראב הידגב תא הנוק אל איה .ץוח תרצות םידגב תבהוא והינתנ
וירבחמ הידגב תא והינתנ הנימזמ תצעויה תויחנה יפ-לעו ,תובדנתהב הל תצעוי גרבנזייא
.הפוריאו תירבה-תוצרא תנפוא בטימ לש םידחוימ םיחולשמ הל םיקפסמה ,הלעב לש םידימאה
םיעבצב םיילענו תומיוסמ תופילח לש תונמזה תוישיאה תוריכזמה ינמויב אוצמל רשפא ךכ
תופילח יתש לגיס לרדו ןלגמ ןימזהל" :חסונב םירוכזאו ,םלועב גוזה ידידימ םימאות
."'הקירפאמ תונורכיז' ןונגסב תולמש יתשו תוטיוחמ

"םידגבה לש תודווזמה תא ריינש ביטסמ תחקל" חסונב תוארוה םג אוצמל רשפא םינמויב
תליהק םע רשק שיא שמשמו והינתנל ברוקמה ,יסכס-ולגנא יביבא-לת םיקסע-שיא אוה ריינש)
תא תחקל ריינש ביטסל עידוהל" :תפסונ הארוה םימי רפסמ רובעכו ,(תירבה-תוצראב וימרות
םינוקיתל קר גואדל רתונ הלו ,והינתנ לש התחתלמ תבחרתמ ךכו ."תוקירה תודווזמה
ןיב היתועסמב התוא הוולמ סל'גנא-סולל היתועיסנב .עובשב םעפ עצבמ טייחהש ,םינטקה
,ןוסלדיא ברימ רנוילמה לש ותייער ,ןוסלדיא הית ,ריעב תורקיה םידגבה תויונחל הרפסמה
תוגיגחל ותרזע לע םולשתל ויתושירדב הנורחאל םסרפתהש והינתנ לש םרותו דידי
.םישימחה

הרוקיבב .תרבגה לש רופיאל םג אלא ,תקורסתלו םידגבל קר אל םיגאוד םידימאה םירבחה
תרבח ילעבמ ,רדואל ןור לש ותייער) רדואל תרבגה הילא החלש תירבה-תוצראב הנש ינפל
בשויה ,הרבחה לש ישארה רפאמה תא (והינתנ לש ישיאה ודידיו 'רדואל יתסא' הקיטמסוקה
עיגה ,וילוח םשב רוחב ,רפאמה .קרוי-וינב 'ןמדוג דנא ףרודגרב' יתרקויה וב-לכה תיבב
,רופיאה ילכ קית תא םש ריאשהל ונממ השרד םעפ לכב .םיימעפ הלשממה-שאר תשא תא רפאל
םייטמסוק םיכרצ קפסל הרומאה) 'רדואל יתסא' לש רופיא ירצומ לש הרקי הרדס ליכהש טיק
םיריכב םידבוע וקפיס הזה עדימה תא .םירלוד תואמ המכ ויוושו ,(םישדוח רפסמ לש
לע עומשל קיפסה רבכש ,ומצע וילוח .'ןמדוג דנא ףרודגרב'ב 'רדואל יתסא' לש הקלחמב
רפאל יתוא החלש רדואל תרבגה" :הסרגב קפתסה ,רדואלו והינתנ תוחפשמ ןיב תודידיה יסחי
,הלעבו איה .הנתמ רופיאה םע םיטיקה תא םימעפה יתשב הל החלשו ,והינתנ תרבגה תא
."רדואל גוזה לע םיביבח דואמ ,והינתנ רטסימ

.תושק תושוחתב והינתנ םע שגפמהמ תאציש םירפסמ ךירבח
דיגהל לוכי אל ינא ,הרבחב קסעומש ימכש ןיבהל םילוכי םתא .הזל סנכיהל הצור אל ינא
קוידב תעדויש ,דואמ הקזח השיא איה םכלש הלשממה-שאר תשאש קר דיגהל לוכי ינא .םולכ
.הצור איהש המ

םירקמ המכב ,ךכו .הפסכמ תונתמ תונקל והינתנ הרש תאנוש ,תונתמ תבהוא איהש םשכ
גוז ,ןהמ תחאה .הלשממה-שאר דרשמ ינסחממ וחקלנש ,תונתמ םיישיא םירבחל הרש הקינעה
היתורבחמ תחאל הרסמנ היינשה .רנבא לש תננגה לש התב יאושינל הנתמכ הנתינ ,ףסכ יטומפ
,תבהזומ הכירכב ך"נת רפס ,תרחא הנתמ .הכשלה יפסכמ איה םג הנמומו ,הרש לש תוישיאה
.רבח לש ונבל הלימה-תירבל העיגה

דומצה רפסה היה הנורחאל דע .הסיכמ ףסכ איצוהל אלש הפידעמ טושפ והינתנ הרשש ,תמאה
הטופא .ךלמילא תנע תינמגודה ,ותרבח םע רבעש עובשב תוומל הרונש ימ ,הטופא דוד הלש
םיימעפ וליפא םימעפל ,םוי ידמ הלשממה שאר תיבב בצייתהל וגהנ ותרפסממ רחא רפס וא
םג הלשממה-שאר תייער לש תקורסתב יתרגשה לופיטל ףיסוהל ושקבתה שדוחב םעפ ;םויב
לכו ,הלשממה-שארל ןפו הפיפח קינעהל וא םידליה תא רפסל ושקבתה םימעפל ;םינווג תעיבצ
ריחמ ללוכ שדוחב לקש 1,000 לש ,האנה תבוט תלבקב לבוגה ,ךחוגמה םוכסב הז
לקש 50 ויתוחוקלמ הטופא הבג ולש הרפסמב :האוושה םשל קר .רעישה ירמוחו םירישכתה
.םינווגל לקש 450 -ו דלי וא רבג תרופסתל לקש 60 ,השיא תרופסתל לקש 140 ,ןפל

.םהילא התנפתה תרבגהש דע רתוי וליפאו םייתעש ,העש ןיתמהל םעפ אל וצלאנ םירפסה
אל םולשתכ עבקנש ךומנה םוכסה תא םג ,השעמל .זבזובמה ןמזה לע ולמגות אל םלועמ
ןמז טילחה חונמה הטופא לבא .לקש 2,000 תבייח איהו ,םינורחאה םיישדוחב םהל המליש
םיסחייתמ"ש ,ןנולתה טושפ אוה .רכשה תנלהל רשק ילב ,בו'גה תא בוזעל ותומ ינפל רצק
1,000 אוה םג לבקמ ,ומח-ןב יבא ,ומוקמ תא ספתש רפסה ."בלכ לא ומכ תיבב םש יילא
.ויתוריש רובע שדוחב לקש

תיטסיפרתויזיפל ,הלש רפסל םיפסכ תבייח המצע תא האצמ הלשממה-שאר תשאש ,אצי ךכ
התריכזמל םג הנורחאל דעו ,הרובע דבעש גהנל ,רנבא לש תוכירדמה תחאל ,הב הלפיטש
הרובע ועציב וא ,השקיבש םירבד הרובע תונקל ידכ םילקש תואמ םסיכמ ואיצוהש ,תישיאה
השקיבשכ .תגלפומה התונכסחל םלוה רבסה ,הלשממה-שאר תרבגל ,הל שי לבא .םינוש םיתוריש
תא ךל הלעי יביב לש םשה" :ןלבקל החיטבה ,הריד תיינקב קנע תחנה (תוריחבה ינפל דוע)
אבש ,ישיאה רפסל תמלשמ איהש םועזה םוכסה לע םעפ ריעהל והשימ זעהשכ ."תורידה ךרע
הז .הלשממה-שאר תייער תא קרסל אב אוהש ןיבהל ךירצ אוה" :םעזב התנע ,םוי ידמ התיבל
:והינתנ הביגה ,תרוכשמה הבוג לע והשמ הריעה היתוריכזממ תחאשכ ,רחא הרקמבו ."דובכה
תא תרשל ליבשב .תונויצה ליבשב םיאב ןאכל ?תרוכשמ ליבשב דובעל םיאב ,הז המ"
.הנידמה ונחנא ,ונחנא הז הנידמה :לוכה אטבמ הזה טפשמה ,הבר הדימב ."הנידמה

ודגנכ רזע
לע התעפשה העיגמ ןכיה דע ,הלאשה תלאשנ הלשממה-שאר תייער לש הגירחה התוגהנתה רואל
םייונימב תברעתמ איה ובש ןפואה .ודוקפתל וז תוגהנתה תיתועמשמ המכ דעו ,הלשממה-שאר
המייאש וטווב הלכו םיישיא םיצעוי ךרד ,תוריכזמה תנורחאב לחה ,םייעוצקמו םייתכלממ
תוכיאל עגונב הלאש-ינמיס הלעמ ,תרושקתה תרשל תנבל רומיל לש היונימ לע ליטהל
.תרחא וא וז המרב היצחלל ענכנה ,ומצע הלשממה-שאר לש וילוקיש

תסחייתמ איה םויה דע .הלעב לש הבורקה ותביבסב םישנ תוחכונ םע היעב שי והינתנ הרשל
םע הרשה לש תושיגפה לכב טעמכש ,םירפסמ תנבל לש הכשלב .הבר תונדשחב תנבל לא
המש דיל ףיסוהל םיגהונ ,(ותייער לא ברע ידמ ,רומאכ ,עיגמה ז"ולב תוחוודמה) והינתנ
ןיבלא הילגש ,'ץראה' ףסומב ירוחש הילד הרפיס רבעש עובשב .םיפסונ םיפתתשמ לש תומש
רכשב השיאה דמעמל הלשממה-שאר תצעוי תויהל העצהב הלשממה-שאר תכשלל ,הירבדל ,התנפ
םיצור אל ונחנא ,הרש ללגב חונ אל הז" ,ןיבלא תטטוצמ ,"יל ורמא" .הנשב לקש לש
."ךבתסהל

הלעב תא הפיקמ התייה איה" ,תוקיתווה הכשלה תושנמ תחא תרמוא ,"הב יולת היה הז םא"
םגו ,יתד תיבמ האבש ,תיתרוסמ השיא המצעב האור איהש םושמ םג .םייתדו םירבג םירזועב
."הלש יתחפשמה אתה תוביצי לע םתעפשהו םתוחכונב םורתל םילוכי םה ,התעדלש םושמ
,רצואה רש םע םיבוטה היסחי תאו הרבודל ןדס ימרב התריחב תא סחייל רשפא וזה הפדעהל
ןיב סויפל איבהש הז אוה ,תטלקה תשרפ הצצופתה רשאכ ,תנעשמל הל היה ןמאנ .ןמאנ בקעי
םש קוסעתש ידכ ,םילשוריבש ודרשמב רדח הפוקת התואב הרובע הצקה וליפא אוהו ,םיינשה
אוה הלשממה תמקה ימיבש ירקמ הז ןיאו ,רש דיקפתל ויונימב הכמת איה .רטסאמה תדובעב
.תרושקתה תרשל תנבל לש היונימל םיכסהל התוא ענכשל חלשנש הז היה

םיפתתשמ ימצמוצמ םיינידמ םינוידב והינתנ הרש תוחכונב וקסעש םימוסרפה תורמל
,הנידמה יניינעב לעופב תברועמ והינתנ הרששמ רתויש הארנ ,םישיגר םיכמסמל התושיגנבו
לע הלודג העפשה שי התוגהנתהל" .הלעב לעופ הכותבש הריוואה לע העיפשמ איה
ךרוצ םע השק השיא איה" ,הלשממה-שאר תכשלב םידבועה יריכבמ דחא רמוא ,"הלשממה-שאר
."התביבסב השק הריווא רצוי הזו ,עיפשהל דואמ לודג

הרש .'טויטיטסניא ןוטגנישוו'ה ינפל תוצרהל הלשממה-שאר ןמזוה ןוטגנישוול תועיסנה תחאב
רדסל םילוכי םהש תובידאב הל ונע םיחראמה .המבה לע תבשל השרד ,ותא העיגהש ,והינתנ
טושפ הז .דבוכמ יכה םוקמב ,ןופורקימה לומ שממ ,עצמאב שממ ,הנושארה הרושב םוקמ הל
התעד תא וחינה אל םירבדה לבא .המבה לע בשת דובכה חרוא תשאש ,וריבסה ךכ ,גוהנ אל
לש ודצל םוקמ רדוס והינתנ תרבגלו ,םיחראמה וענכנ רבד לש ופוסב .הלשממה-שאר תשא לש
לש ימשרה ןוחצינה ףשנ תא םלואב םילארשיה םיחכונל ריכזה הזה עוריאה .המבה לע והינתנ
דעונש אסיכ לע הטלתשהו ,המבה לע תבשל השקעתה הרששכ ,המואה-יניינבב ךרענש ,דוכילה
.תסנכה-ירבחמ דחאל

'טסופ ןוטגנישוו'ב הריכב תבתכ ,'תומיוו ילאל תיאנותיעה ץראל העיגה םישדוח רפסמ ינפל
העיגה איה .והינתנ תא ןייארל ידכ ,('טסופ ןוטגנישוו'ה ילעב לש ותבו) 'קיווזוינ'בו
הליחתהו והינתנ הרש רדחל הצרפ ןויארה עצמאב .ןויארל הסנכנ ברעב עבשבו ,הכשלל
רבודמש המשרתה םירבדה ןוטמ לבא ,רמאנה תא הניבה אל 'תומיוו .הלשממה-שאר לע קועצל
לכ תא התשעש ,'תומיוו .ןויארב זכרתהל והינתנ השקתה ןכמ רחאלש דוע המ ,יטמרד עוריאב
,רתוי רחואמ .עטקנ ןויארהו ,החישה תא שדחל תלגוסמ הניאש התליג ,ץראל קרוי-וינמ ךרדה
תוקעצה םוגרת עמשל המהדנ ,םילארשיה הירבח ינזואב יקלחה ןויארה תטלקה תא העימשהשכ
,העש יצח ץוחב ךל הכחמ רבכ ינא" ,הלעב לע הרש םש הקעצ ,"בשוח התא המ" .םש ועמשנש
התא ךיא ,ןופלט יילא םירה אל ןואיל השמ המל .יל עידוהל ךירצ והשימ זא ,רחאמ התא םא
."?םכלוכ םיגהנתמ םתא ךיא ?גהנתמ

ןוליש ןד ךרע היצנדקה תליחת ירחא טעמ .םימוד םירקמ ואר רבכ םיימוקמה םיאנותיעה םג
רבכ הקפהה תווצו ,ולעפוה םירוטינומה ,ודקומ תומלצמה .והינתנ םע דחא לע דחא ןויאר
לע ואר םינמדנואסו רדחהמ ןוליש ןד אצי ,ןויארה ינפל רצק ןמז ,זאו .רודישה תדיינב בשי
תואסיכה המל" .קזב יש םע והינתנ גוזה-ינב םיסנכנ רדחלו ,תלדה תחתפנ ךיא םיכסמה
השרד ,רבוג זגורב ,איהו ,ןויארה טפסנוק תא הל ריבסה קזב .הרש הלאש ,"?הככ םיבצומ
,םידליה לשו ילש תונומתה תא םיאור אל הככ יכ" ,הדובעה ןחלוש דיל ןויארה תא םייקל
תואסיכ ,הנומתל תווצה סנכוה ופוסבש ,ינלוק חוכיו חתפתה ."אסיכה ירוחאמ ףדמה לעש
.םיירפב ויהי תונומתהש ךכ רדוש ןויארהו ,ונווכ תונומתה ,וזזוה

תחאב .רתוי דוע הרזומ הנצס השחרתה 'ןוליש ןד םע רישי רודישב' לש םיעלקה ירוחאמ לבא
,הככ ,איה המבהמ הרזח הרפעשכ" ,הזח הרפע תרמזה םגו והינתנ קלח וחקל הבש ,תוינכתה
החרצו ןורדסמל האצי הרש הקספהב" ,הייארה ידעמ דחא רפסמ ,"הבשייתהו יביב לע די המש
קופדל וליאכ ...תתל האב זאו ,החרצו הללותשה איה .'ךב תעגל הל ןתונ התא המ' ,יביב לע
,םיידיה תא יל בוזעת אל םא' ,ול הרמא איה זא ,םיידיה תא הל ספת יביב .םיידיה םע וילע
."וריווחה טושפ הז תא ועמשש םישנאה .'יל ץיברמ התאש הרטשמל דיגא ינא

תכשל תווצ ישנאמ דחא ריבסמ ,"הלשממה-שארב קר קוסעל הצורו הרומאש ,הצוחל תכרעמ וז"
ןכל .תכרעמה לע לטנ תויהל ךפוה ,הומכ ףרה ילב עבותו דירטמש ,הזכ םרוגו" ,הלשממה-שאר
הברה" ."םיליגרת הברה הל םישוע ונחנא .עיגהל אל התוא ענכשל םיגהונ םיעוריא ינימ לכב
תווצה ישנאמ תחא תרפסמ ,"'הזמ התוא דירוהל ונחלצה' :הוואגב ונלצא םירמוא םימעפ
לע לקהל ונחלצה וליאכ ,גשיהכ ספתנ הז וילא תוולתהל הנממ עונמל םיחילצמשכ" ,ימינפה
."הלשממה-שאר

תיתימאה היעבה תא ריגסמ ,םש-םוליעב ראשיהל וירבח ראש ומכ רחבש ,הזה תווצה שיא
תכשלש תירקשה העובה רתויו ,והינתנ הרש תוחפ איה היעבה .הלשממה-שאר תכשלב
,םיטועפכ םירומח ,םיפסונ םיניינע ביבסו ותייער ביבס תוקידאב תחפטמ הלשממה-שאר
ףרח .הכשלל גנרמובכ תושחכהה תורזוח םימעפל .הלשממה-שאר לש ותימדתב עוגפל םייושעש
הרש הרקמ .ותנוהכב לחה זאמ תושק המעוה ,והינתנ לש תרהוזה ותימדת ,םיצמאמה לכ
ותיילמפו הלשממה-שאר .ןמזה לכ םישנאה לכ תא תומרל רשפא-יאש ,ילוא חיכומ והינתנ
.תוסנל הוושש םיחוטב

ותב ילב
ימיב םג .רפסה-תיב ימי זאמ ,םינש ךרואל רשק לע רמש םתאש ,םירבח המכ שי והינתנל
אוה ,הרש םע אוהש זאמ" .רשקה תא וקתינ הרשל ויאושינ .רשקה רמשנ ב"הראב הכוראה ותוהש
םירבחהמ תוקתנתהה לבא ."תיתרבח תוריגסב יח אוה" ,םירבחה דחא רפסמ ,"ונלוכמ קחרתה
ר"דל םינושארה ויאושנמ הלשממה-שאר לש הרוכבה ותב ,העונמ וקותינמ תוחפ הברה הרומח
םירידגמש יפכ ,"םיריבס" הרוכבה ותבל והינתנ ןיב םיסחיה ויה םינשה לכ ךרואל .ןרה יקימ
תונושארה םינשב .סונאיקואה ירבע ינשמ תולבל םהל אצי םינשה תיברמ תא .החפשמה ידידי
העונו ,םילשוריל רזח והינתנ תונורחאה םינשב .םילשוריב העונו ,ב"הראב ררוגתה והינתנ
.קרוי-וינל התחפשמ םע האצי

םייעובש וליב םה הנש ידמ .אתווצב יתפוקת יוליב לע ודיפקה םינשה לכ ,תאז לכב
,הינקב ,דלרוו-ינסידב ,הבטנאב דחי ויה םה .ל"וחל ץראה ןיב ללכ-ךרדב וקלחתהש ,םיפתושמ
ותשא .תונתמ הילע ףיערהל גהנ ,ב"הראב ההש והינתנו ,ץראב התייה העונש םינשב .הדנקב
תובצועמ תויצקלוק הרובע רוחבל הגהנ ,םעט-תברו תחפוטמ השיא ,ריילפ היינשה
והינתנ תחפשמ ןיב םג .'פאג' לש תויונחבו ילשא הרול לש הנפואה-תיבב ,'ס'ליידגנימולב'ב
תא ,ןרה גוזה תרידב םעפ ידמ רקיב והינתנ .םימח םירשק ויה ןרה תחפשמל תבחרומה
,והינתנ הליצ אתבסה לצא ללכ-ךרדב ,אתווצב םעפ אל תוחפשמה וגגח העונ לש תדלוהה-ימי
.דחוימב םיקודה העונ םע הירשקש

םיוסמ ןויסינ היה דוע םינושארה םישדוחב .הרש תא והינתנ אשנ זאמ הגרדהב קספוה הז לכ
ןרה תחפשמ תיבב הכרענש ,העונ לש הווצמ-תבל והינתנ םע העיגה הרש .רשק לע רומשל
הרשל העונ ןיב םיסחיב הלודגה רבשה תדוקנ .העונ םע השפוח הליב והינתנ ,םילשוריב
םישק תונובלע והינתנ הרש החיטה הרקמה ירחא הנושארה ןתשיגפב .תטלקה תשרפב התייה
השק תורדרדיה הלח זאמ .תושק הב ועגפו ,וכוניח יכרד לאו היבא לא וסחייתהש ,העונב
ןב עובשה רמא ,"והינתנ תחפשמ ןיבל ,יקימ ,העונ לש המא ןיב םיסחיה" .ןהיניבש םיסחיב
."הז תא לבקל השק והינתנ הרשל .םיבואכ תונורכיזמו םיקזח תותובעמ םייונב" ,החפשמ

ןהיכ ,ןרה ןורוד ,גרוחה היבא) קרוי-וינב התחפשמ םע הררוגתה העונשכ ,םייתנשכ ינפל
,"אבא םולש" .היבא תיבב רקבל והינתנ העונ העיגה ,(סדנובה לש ךשמהה-רודל הקלחמה שארכ
אבא ול יארקת לא" :תונבצעב התוא קיתשהל הרהימ והינתנ הרש .תיבל הסנכנשכ הרמא
העונ הררוגתה אל םעפ ףא הרקמב אל ."תוחא םהל שיש םיעדוי אל םה ,םינטקה תוחכונב
.ץראב תושפוחל העיגהשכ ,היבא תיבב

אל תיזיפה הברקה .ןיעידומה ליחל הסייגתה העונו ,ץראל החפשמה הרזח רצק ןמז רובעכ
לכו ,היבא לש ותיבל העיגמ הניא טעמכ איה ץראל רבכ הרזח זאמ .ןואפקה תא הרישפה
השיגפה לע .הרש תעידי ילבו תרחואמ ברע תעשב ותכשלב תוכרענ ותא הלש תושיגפה
לש ז"ולב חווד אל הלילב רשע העשב םיישדוחכ ינפל המייקתהש ,לשמל ,הנורחאה
העונ תא והינתנ ןימזה אל םלועמ הלשממ-שארכ .הלשממה-שאר תשאל חלשנה ,הלשממה-שאר
ביבחה ינקירמא-ומכה ןונגסב ,תובצומ ונחלוש לע .תימשר םינפ תלבק וא עוריא ,העיסנ ףאל
הנומתה" .העונ לש הנומתל רכז ןיא .םינטקה וידלי םעו הרש םע םייתחפשמ םימולצת ,וילע
העונ לש התורדעיהל הביסה תא רקחש דוכילה יריכבמ דחאל והינתנ ריבסה ,"רוגסימב
,הנומתה .ענרב םוחנ יאנותיעה םישדוח רפסמ ינפל חוויד ,תמלוצמה תויתחפשמה תגוצתמ
.רוגסימהמ הרזח אל ןיידע ,רבתסמ

עריאש הממ םג דומלל רשפא ,היבא ןיבל העונ ןיב םיסחיה תא תנייפאמש ,רוכינה תדימ לע
.אלמ בכרהב סקטל העיגה ןרה תחפשמ .והינתנ ינויל הכרענש הרכזאב ,הנשה ינויב העבראב
ול ועידוהשכ ,ןוטסובב והינתנ לש ודצל הנש תחאו םירשע ינפל הדמעש וז התייה יקימ
תא םהל עידוהל הקתיאב וירוה תיבל השקה עסמל ותא העסנ איה .גרהנ ינויש ןופלטב
אתבסה ןיבל ,והינתנ ןויצ-ןב ,הלש אבסה ןיב הדמעו סקטל העיגה העונ םג .השקה הרושבה
ויבאל קשנו שגינ אוה .החפשמה תרוש רבעל עספו הרש םע דיב די עיגה הלשממה-שאר .הליצ
.ומוקמל רזחו ,והינתנ הידעס ודודלו והינתנ הנשוש תטפושל שגינ ןכמ רחאלו ,ומאלו
הרזח והינתנ העונ .ריווא התייה וליאכ ,הדיל רצענ אלו העונ ינפ-לע ףלח םיימעפ
.ואר היניעש המ תא תאשל השק היה והינתנ הליצל םג .לודג בל-ןורבשב וזה הרכזאהמ

,הרובע םליש והינתנש ,תונוזמה ימולשת עיתפמב וקספוה ,18 ליגל העיגה העונשכ ,הנש ינפל
.21 ליג דע תונוזמ םלשל ביוחמ אוה ןרה יקימ ןיבל וניב םישוריגה םכסה יפ-לעש תורמל
ברע שממ ,והינתנ עידוה ,תונותיעל ףלד ןיינעהו ,העיבת תטויט הנכוה רבכש רחאל קר
.ותבל ויתובוח תא םלשל ןכומ אוה יכ ,השרפה םוסרפ

םעה םע םישגפמה
,גרבסד םייח 'פורפמ היבחר תנוכשב הריד והינתנ גוזה-ינב ושכר תוריחבה ינפל הנשכ
תארקל .םיבצע תטירמ לש המלש תכסמ גרבסד תא ריבעה והינתנ .ץראב םירטאיכיפה יריכבמ
.ןיינעה ךרוצל חטש קפסל שקבתה גרבסדו ,םיחטבאמל הקטובה תייגוס התלע ,םיצופישה םויס
:'ריעה לכ' ימלשוריה ןועובשל גרבסד 'פורפ רפיס ךכו ,והינתנ הרש הנומתל הסנכנ דגנתהשכ
,םידליה רודל םג ךשמית הבוט-אלה תונכשהש המייא איה .הער תונכשב יילע המייא איה"
."םהלשו ונלש שוכרה תא ושרייש

רחביי יביבשכ" :חסונב טפשמ הל הרמאו ,גרבסד תא הגצייש ,סורזל ד"ועל םג התנפ והינתנ
ךלא ינא" :זא רמא םעוזה גרבסד 'פורפ ."הקטובל חטשה תא םיאלנ ונחנא ,הלשממ-שארל
.םיאלי הלשממה-שארש הכחמ קר ינא .תאזה ץראב םיחרזא ןיב ןויווש שי םא הארנ ,ץ"גבל
."הזכ רבד הרמא אל איה" :םירבדה תא זא שיחכה קזב

רקבל והינתנ הרש הטילחה ,הירסיקב תרשקותמה תיתחפשמה השפוחה ירחא ,ןורחאה טסוגואב
שולשכ ינפל םילשוריב ררוגתהל הירוה ורבעשכ .ןועבטב 18 במולוג בוחרב ,התודלי תיבב
היה הז" :תיבה תלעב הרפיס עובשה .ב"הראב םידומילמ הרזחש ,החפשמל תיבה רכמנ ,םינש
אצי ילעב .ונלצא הניגב הרטשמ המכ וארת ,םירמוא םידליה םואתפ .םיירהצה-רחא ישיש םויב
םה ,יטרפ חטשל םישלופ םתא םהל רמאו שקעתה אוהשכ קר .וביגה אל םהו ,םה ימ לאשו
ילב .תיבה חתפב ותשאו הלשממה-שאר תא םואתפ יתיאר זאו .הפ הלשממה-שאר :ול ורמא
תא םתמאיתו םתרשקתה אל המל התוא יתלאש .תיבב רקבל התצר הרש .עידוהל ילב ,םואית
אלו .תושר שקבל ילב הסנכנו ,הככ ,טושפ ,'ילש תיבה הז ,החילס' :יל הרמא איהו ?רוקיבה
.המלש הילמפ התייה ירה וז ,םיינש וא םדאב רבודמ

קר .הנורחאל דע ותוא ונצפיש אלו ,ב"הראב ונייהשכ ,םינש שולש ינפל ונינק תיבה תא"
ראומל ותוא ונישעו חנזומ דואמ היה תיבה .ונצפיש ,ל"וחמ הרזחה תארקל ,הנורחאה הנשב
תונרקסה תא קפסל האב איהו ,ונצפישו ונעגהש הל רפיס ןועבטמ והשימ ,הארנכ .רתוי חותפו
רשפא המ התאר איה .התוא וסיעכה דואמ םה ןפוא הזיאבו ,םייונישה תא התאר איה .הלש
איה הנכה לכ ילב םואתפ יכ ,יניצר דואמ-דואמ קוש הל היה הארנכו ,תיבהמ תושעל היה
.ותוא ונימיר ונחנאשו ,תיבה תא ונל רכמשכ תויוטשה לכ תא השע הלש חאש ,קועצל הליחתה
.ונלצא חפב לפנ היחאש ,םיאמר תרובחכ ונתוא הרייצ איה

ןיגוריסל איה .המצעב טולשל הלכי אל איה ."םתימיר ,םתבנג" ,קועצל הליחתה טושפ איה"
יתחטה ינא ףוסב .הטוב דואמ היה הז ,םישק דואמ םירבד ונב החיטהו הקעצו םירבד הלמלמ
תשלופ איהש יילע לבוקמ אלו ,הלש תורימאה לכ תא תלבקמ אל ינאש הל יתרמא ,הרזחב הב
םייטרפ םיחרזא ונחנא ,ותייערלו ול דובכה לכ םעש והינתנל םג יתרמאו ,וזכ הרוצב
דואמ היה הלשממה-שאר .ולאה תונובלעה לכ תא עומשל םינכומ אלו ,תיטרקומד הנידמב
,םיטבמב התוא עיגרהל הסינו הילא שגינ אוה ,ומצע םע תושעל המ עדי אל אוה .ךובנ
אוה תוקד המכ ירחא .תיבהמ התוא איצוהו דיב התוא חקל טושפ ,רזע אל הזשכ .רובידב
."המוארט התייה וז ונל .הרקש המ לע לצנתמ אוהש דיגהל רשקתה

תושפכה לכה :תובוגת
:הבוגתב רסמנ והינתנ תרבגה לש הדרשממ
םג ףטש ,הלשממה-שאר תייער דגנ תונווכמה תוישיאה תוצמשההו תושפכהה לגש ,רבדה רעצמ"
המו םיצימשמה תורוקמה םה ימ דימ האור ,ושארב ויניעש ימ לכש םירובס ונא .םכנותיע תא
תשאש ,תכחוגמה הנעטה ומכ ,תונעטב שממ ןיאש דימ ןיבי ןובנ םדא לכ .םהיתורטמ ןה
.הלערה לש ששח ריסהל ידכ ןוזמ םועטל םישנא החירכה הלשממה-שאר

דוגינב .הבתכב םיעיפומה םירופיסב תמאה תוויעלו תוניצרה רסוחל תחא המגוד קר וז
הל תועייסמ היתורבחשכ םג ,הידגב רובע דימת תמלשמ והינתנ תרבגה ,לשמל ,בותכל
ןפואב ןלוכ תומשרנ הלשממה-שאר תשאל תועיגמה תונתמה ,בותכל דוגינב בושו ,ןתיינקב
איהש ,בגר הבוהא דגנ תושפכהב תמא ןיא םג ךכ .םינש הזמ םייקה להונה יפ-לע ,רדוסמ
.האלה ןכו האלה ןכו .תיארחאו הרוסמ תדבוע

הנניא ,הלשממה-שאר תשא תא ץימשהל ישיא סרטניא ול שיש ימ לכל הפ ןתמ לש ,וז ךרד
לוכי ,ישיא לוכסתמ האצותכ והינתנ תרבגב םקנתהל וא שיפכהל ןיינועמה םדא לכ .תנגוה
רוביצ-שיא לכ ךפוה ךכ .תרושקתב בחרנ רכ ולבקי וירבדש ,הרורב העידי ךות תאז תושעל
ךרדב תכלל רחב םכנותיעש רעצמ .וילא רושק היה וא ,ומע דבעש םדא לכ ידיב הבורע-ןבל
."היואר הנניאש וז

הלשממה-שאר ץעויכ שמשמ ינא" :והינתנ הרש לש תרושקתה ץעוי ,ןדס ימר תבוגת
תושיגפ לכב םויה דעו תוריחבה זאמ יתלפיטו יתפתתשהו ,יתדה רוביצל הרבסהל
לכ והינתנ הרשל עייסל האגו חמש ינא הז םע דחי .יתדה רוביצה יגיהנמ םע הלשממה-שאר
."תרושקתב הילע תוקסופ יתלבה תופקתמה חכונ ,לוכי ינאש תמיא

:רוקמ
תונורחא תועידי תאצוה 90 ,25-12 'מע ,12.12.97 ,תונורחא תועידי ,םימי 7