הבושח םכתבוגת
!םורופב ןוידל


!םורופב ןוידל הבושח םכתבוגת

טנמנייטופניא :אשונ 

ריאמ-ןב השנמ :תאמ

:אשונה יופימ .I
ךפה רודיבל עדימ ןיבש תולובגה שוטשט יכ ,םיבר םירקוח הל םיפתושש ,הסיפת תמייק
תואיצמה תסיפתבו םינומהה תרושקתב םיטלובה םינייפאמה דחאל 21-ה האמה תליחתב
הלחה הזיוולטב תושדחל רודיבה תרידח יכ ןעוט ("תוומ דע רודיב"ב) ןמטסופ לינ ."תמאה"ו
יאנותיעה םוליצהו (תויפרגלטה) תושדחה תוינכוס ,תינויצסנסה תונותיעה ,ינפה תונותיעמ
.הלועפל עדימ ןיב סחיה רועריעל םרגש רבד ,רשקה לכמ קתונמ עדימ לש עפש וקיפהש
-םיעוריא לע המודמ היצמרופניאמ ןוזינש הפוצה תא תוטוזב תופיצמ הזיוולטב תושדחה
ךרוצה תאו ףחדה תא לרטנמ יטנוולר-אלה עדימהש ךכל תמרוגו לוכיבכ-םירשקהב לוכיבכ
ןמטסופל ןיא .תיטוקרנ תישוגיר הילאוזיול רכמתמו יביסאפ רתונ הפוצה .המזוילו הלועפל
טבמ תדוקנמ תאזו היפרגוטופהו היפרגלטה לע היפרגופיטה לש התופידעל רשקב תוקפס
היפרגלטה ןדיעב םירערעתמ ךא סופדה ןדיעב םישממתמה הבישחה יכילהתל תדהוא
אלו) תירודיב איה היזיוולטה ןמטסופ לש ודידל .היזיוולטה ןדיעב דחוימבו היפרגוטופהו
- עפומל תוכפוה קימעמו קודב עדימ קפסל תורומאה תושדחהו (דבלב תרדבמ היזיוולט
.תושדחה לש היצזירודיבל :רוציקב .טנמנייטופניאל ,תושדח
:םינפ יתש וז היצזירודיבל
יטמרדה חווידה ,ילקיסומה אשונה ,ןקחשכ שיגמה :ןעמנל חווידה לש תויביטקרטאה (א)
ןיב םייתוכאלמ םירבעמ רצויה , תוילאוזיוה תא שיגדמה ,ןמזב בוצקה ,ןנגוסמהו
.תויבטקרטא תוטוזב ףצומ רקיעבו תומוסרפב להמנה ,םטייאל םטייא
וא חווידל םייואר ובשחנ אל רבעבש םימוחת תוללוכ תושדחה :תושדחה גשומ תבחרה (ב)
םלועמ חתפמ תויומד ,םייזכרמ םימטייא ושענ רודיב יאשונ .תושדחה ילושב וחוודש
ךכבו תושדח לש הלואש המילגב ומצע הטעמ רודיבה .תושדח-ירוביגל ושענ רודיבה
ןהידי לע םיקפומה רודיב ירצומלו וכותב תולעופה חתפמה תויומדלו ומצעל קינעמ
.תויזכרמו תובישח
םירופיס לכה" יכ ותשיגב ("תרושקת לע תרחא") העור קחצי לצא אצמנ תומוד תוסיפת
(תינורטקלאה תונותיעב םג ףיסוהל רשפאו) הבותכה תונותיעב תושדחל וסחייתהב "םינשי
תרשקתב ההזמה ("יח-רודישב ןותרמ") סביל רמת ."תיטוקרנ תרושקת"מ קלחכ
ול בושחש המב) ירוביצה סרטניאה תושלחיה "יחה רודישה" םוחתב דחוימב ,תינורטקלאה
םיעוריא") ןייד לאינדו ץכ והילא .(תעדל ול אבש המ) רוביצה לש סרטניאה תוקזחתהו (תעדל
-עפומכ "הידמה יעורא" תא םיראתמה ("םש תויהל אל" תויווח לע :תרושקת יעצמא לש
תושדחה ירדשמש ןעוטה ("תושדחה ינפ תא הנשמ הזיוולטה") סנביטס ל'צימ .קהבומ תושדח
ימרזב רשאמ רתוי םיזתנבו םילג"ב םיקסוע םהו דחוימב הבר תויחטשב םיעוריאב םילפטמ
היצזירודיבל ,"גניטייר"ה גשומ תא רשוקה ("הזיוולטה לע") הידרוב ףוסבלו ."םיקמעמ
ךא .לשב ןוידו הקימעמו הקודב היצמרופניא קפסל תורומאה היזיוולטה תוינכות רוחסימלו
,םימודמ םינויד תורצוי ,יתועמשמה תא תוריתסמ ,תוטוזה תא תושיגדמ הלא תוינכות
תוטילבמ ,Fast Thinking ,"גניטייר תוילטנמ" םיננוכמ
תא תותיחשמ ,היצזילאנבו תודיחא תורצוי .ינציצמהו גירחה ,ינתווארה ,ינויצסנסה תא
-תלכלכל תודבעתשה לשב תינחור תורגתסה תורצויו היטרקומדב תועגופ יתוברתה רוצייה
.קושה
םגו ב"הראב תרושקתה יצורעב םייקהו יוצמה לע םססבל טלחהב ןתינו םיקזח םה םינועיטה
.ץראב תושדחה יצורעב
םינועיטב :יתרוקיב טבמב הידרובו ןמטסופ לש דחוימבו םירקוחה ינועיט תא קודבל יואר ךא
היפרגלטה ןדיע ,סופדה ןדיע ,רפסה ןדיע :ףלחש םלוע לע דפסה לש הטעומ אל הדימ שי הלא
.ושטננש םיבצומ לע ןגהל תיתטפ תוסנתה לש תלטובמ אל הדימ םג שי .ךכב שמתשמה לכ םע
הדוהת רציו יגולונכט יוניש ללוחתהש םעפ לכב יכ ןוחבנ תוברתה לש הירוטסיהב ןנובתנ םא
איה םזינורכנא .לבוקמלו יעבטל םינשה תוברב השענש יונישל ודגנתהש ימ ויה תיתוברת
.תיגולונכט הכפהמ לכב יאוול תעפות
טעמכו תיטפילקופא השיג ינויזיוולטה םוידמה תא תפרוג תינללוש תרוקיבב ,תוהזל םג ןתינ
יכ תוסרוגה תויתרושקתה תולוכסאה ןמ תינבנה השיג וז .(ערה םעטה לש) תיביטריפסנוק
תולוכסאה ןמ תמלעתמ וז השיג .תלבגומ-יתלב איה התעפשהו הלוכי-לכ איה תרושקתה
.רוביצה לע היזיוולטה תעפשה תא תוהקמו תוככרמה
הזיוולט" ,"תושדחה לש היצזירודיב" ,"טנמנייטופניא" םיביטגנה םיגשומה תריצי םצע
תוינטירופ לש גוס הפ שי .םירנא'ז בוריע לש ששחה ןמ תעבונ "תושדח-עפומ"ו "תירודיב
ןמ םיעבונ הלאה םיינללוכה םיגשומה .תוברתה תודלותב תרכומהו העודיה תיטסירנא'ז
לש ,"תוחנ"ו "יתוכיא" לש ."יואר אל"ו יואר" לש החישקה תימוטוכידה הייארה
."ינומה"ו "יטסיטילא"
טבמ העור קחצי עיצמ "תרושקת לע תרחא" ורפסב "ירלופופה םסקה דוס" קרפב
"הובג" ,"תוחנ"ל "הלענ" ןיב ,תיטסינורכנאהו תיתוכאלמה הדרפהל סחיב יביטנרטלא
.תרושקתהו תוברתה םוחתב "ךומנ"ו
(דרפנב חפסנ האר) הקיטגולופא ."ירלופופה םסקה" יחבשב המישרמ הקיטגולופא שרופ אוה
.היידרובו ןמטסופ לש םינועיטל ,התיכב לוקשהו יתרוקיבה ןוידה ךרוצל ,הנעמ הב שיש


דימלתה תמרב ןויד .II

- םייתש-תחא לש םלוע" ,"הרופטמה אוה םוידמה" ,"רבד חתפ" :םיקרפה םוכיס. א
."ילסקה לש הרהזאה" ;"...תעכ רובענ ;"םיעושעשה יקסע ןדיע" ,"חולמ גד שולש
.(ןמטסופ לינ תאמ "תוומ דע רודיב" ךותמ)
:"ילסקה לש הרהזאה" + "רבד חתפ" .1
תנמ לע יניילסקהה םלועל ינאילוורואה םלועה ןיב האוושה שרופ ןמטסופ
םא .תונידמ לש םינוש םיגוסל תוניתממה תונושה תונכסה לע עיבצהל
תיאבצ-תיטילופ תונדור ינפמ אוה ששחה ישילשה םלועה תונידמב
םלועב ,ןמטסופ פ"ע ,ששחה
ומלוע .תירודיב-תיתרושקת תיגולונכטה תונדורה ןמ תויהל ךירצ יברעמה .2
,שדח םלוע" ורפסב ילסקה לש ומלועו "1984"ב ראותמ לוורוא לש
."אלפומ


ינסאילסקהה םלועה
ינאילוורואה םלועה
יוכידב תובהאתה .1
ץוחבמ יופכ יוכיד .1
םירפסל תורכנתה .2
םירפס תמרחה .2
(םזיאוגאו תויביספל ףחדיש) עדימב הפצה .3
עדימ תעינמ .3
(תוטוזב הפצה לשב) תמאה תוחיפ .4
תמאה תרתסה .4
תעד-תוריסמ תילאיווירט תוברת .5
היופכ תוברת .5
הקסלרובל תכפוה תוברתה .6
אלכל תכפוה תוברתה .6
גנוע תמירג י"ע הטילש .7
באכ תמירג י"ע הטילש .7
ונתריחבמ וב םיטיבמ ונחנא .8
ותריחבמ טיבמ לודגה חאה .8
ררועממ וניאש טעמכו יוהיזל השק .9
תודגנתה
תודגנתהלו יוהיזל לק .9
תויפוסוליפ תונשמ ןיאו טעמכ .10
.תוננוגתהל
תוננוגתהל תויפוסוליפ תונשמ תומייק .10
היגולונכטה .תחסונמ היגולואידיא ןיא .11
.היגולואדיאה איה
תחסונמ היגולואידיא תמייק .11


לש םלוע" ,"היגולומטסיפאכ תרושקת "הרופאטמה אוה םוידמה".1
"םיעושעשה יקסע ןדיע ;"...חולמ גד שולש-םייתש-תחא

רפסה) תיוושכעה תיאיקרמאה תוברתב ירוביצה חישה :איה הז קרפ לש הזיתה
ךוניחה ,טרופסה ,תושדחה ,תדה ,הקיטילופה .רודיב לש הרוצ שבול (ןגייר ימיב בתכנ
האחמ אלב בור פ"ע םיעושעשה יקסעל םייוצר םיחפסנל וכפה הקירמאב רחסמהו
םעל יאקירמאה םעה תכיפה :האצותה .רוביצה דצמ הבר בל תמושת וא הרתי
.("תעדל-ומצע רודיב" וא) תוומ דע ומצע רודיבל בורקה
.תאז הזית ,בלש רחא בלש ,חיכומ ןמטסופ דציכ קדבנו ואוב
וא) חותיפ איה החסונה ?הנווכה המל ."הרופאטמה אוה םוידמה" :תרתוכה תישאר
:ןמטסופ רמוא "רסמה אוה םוידמה" יכ ןהולקמ לשרמ לש ותסיפת (םוצמיצ
."הרופאטמה אוה םוידמה" תוטשפב וא .ירופאטמה רסמה אוה םוידמה
תרושקתה יעצמא ודילוהש תורופאטמ םה םלועה לע ונלש םיגשומה :רמולכ
יעצמא לכ ."תוברתה" איה הנותנ הפוקתב תורופאטמה ללכו .ונתושרבש (הידמה)
אוה "רפס" ,הרופאטמ איה "רוביד" .ולשמ תורופאטמ רצי (םוידמה) תרושקת
.הרופאטמ איה "ךסמ" ,הרופאטמ איה "וידר לג" ,הרופאטמ איה "עגר" ,הרופאטמ
גוצייה וא) יומידהש םושמ ,םייומידמ יונבה רסמה אוה םוידמה :היזיוולטה ןדיעבו
,ישיאה םסקה ,קולה ,הקיטמסוקה ,הפיטעה ךכיפל .טלושה לאה אוה (ישחומה
םיטנמלאה םה ינויזוולטה עבמב םינומטה ,טראה ,הרואתה ,סוקופ-סוקוהה
לש לודגה ןהכהו היזיוולטה ןדיע לש יתוברתה תורופאטמה םלוע תא םיבצעמה
,תד ,הקיטילופ :םייחה ימוחת לכב םיעגונה רודיבהו ןרדבה אוה הז ירופאטמ םלוע
.תושדחו רחסמ ,טרופס
ףסונ חותיפ רצויו "הדוהת" םשב יירפ פורתרונ לשמ גשומ ןמטסופ לטונ הז בלשב
הרופאטמ איה הדוהת ןכש ,הדוהת תמייק םוידמ לכל"ש יכ ותנעט .ולש הזיתל
חוכ ול שי ,םוידמב שומישה לש לבגומה ירוקמה ורשקה היהי רשא היהי .בחר ןבומב
ןווכמ אוה הבש ךרדה לשב .םייופצ יתלבו םישדח םירשקה לאו ול רבעמ קיחרהל
ומצע תא הפוכ אוה ,םלועב וניתויוגהנתה תא ללכתלו ונתבשחמ תא ןגראל ונתוא
:תורחא םילימב .רופסמ תובר תורוצב ונלש םייתרבחה תודסומה לעו העדותה לע
,םלועה תא ןיבהלו עדי שוכרל שי הבש ךרדל הרופאטמכ הדוהת התייה ספדומה ףדל
הדוהת שי םוליצלו (ףרגלט) סרומה ינמיסל ,ירלפופה ןותיעל ,"הטורפב ןותיע"ל
תא ורישכה הלא לכ .םלועה תא ןיבהלו עדי שוכרל שי הבש ךרדל הרופאטמכ
םוקמ לכב םימ" 'גדירלוק ררושמה לש ויתולימ .טנמנייטופניאה תעפוהל עקרקה
:ורשקהמ קתונמ עדימ לש הביבסל הרופאטמ שמשל תולוכי "ןיא הייתשל הפיטו
אוה ירוביצה חישל הז עדימ לש ותמורת .שימש תודימ דאמ טעמו עדימ לש םי
הלאש םושמ ארוקה לש םינואה רסוח תרבגהו תויטנוולרה-יא לש הכרע תאלעה
תושדחה :רמולכ .דחאכ קחורמו טשפומל הלועפ ררועמה עדימ סחיה תא וכפה
דבלמ ןהיבגל רבד תושעל םילוכי ונניאש תועד לש ןווגמ הפוצהו ארוקה ןמ תוקיפמ
?ליחתה הז ךיא .רבד תושעל םילוכי ונניא םג ןהיבגלש תופסונ תושדחכ ןעיצהל
תורתוכ לש הפש ורצי תירלפופה תונותיעה בושו ףרגלטה כ"חא ,ינפה תונותיע
םע) רישי ךשמה איה היזיוולטה וז הניחבמ .תוישיא-יתלב ,תועטוקמ ,תוינויצסנס
תוערואמ לש הרדסכ םלועה תא ורציש םוליצלו היפרגלטל (תושדח תויגולונכט
םיקיקלחמ יונבה םלוע והז .ףוס ,עצמא ,הלחתה וב ןיאש םלוע והז .שוגיר-יררועמ
לובמל המלשה הוויה םולצתה .ודבל םייקו רירש ךשמתמ הווהש ,םירשקתמ םניאש
תודבוע לש םיב םיארוק עיבטהל םייאש ,םוקמ םושמ תושדח לש יפרגלטה
.תורכומ ןניא םהינפש םירז תודוא לע ,םיעדונ-יתלב תומוקממ
איה היזיוולטב טנמנייטופניאל םוליצהו ףרגלטה לש תיתועמשמה המורתה :רמולכ
הרואכל שומיש עיצהל הרטמב אצמוהש הנבמ אוה לוכיבכ רשקהה.לוכיבכ-רשקהה
ןורתפ ,הלועפ וניא קפסמ לוכיבכ-רשקהש שומישה .יטנוולר אלו עטוקמ עדימל
:ונייחל תיתימא הקיז לכ רסח עדימל רתונש דיחי שומיש אלא יוניש וא היעב
תינורטקלאה החישל ףרטצהש תרושקתה יעצמאמ דחא לכ ,םצעב היצזירודיבה
ףרגלטה לש תויטנה תא לביק 20-ה האמה תליחתבו.19-ה האמה יהלשב
ובציע הלאו היזיוולטה ףוסבלו ,וידרה ,עונלוקה ךכ .םריבגהו םוליצהו
םידליה קחשמ לש ומשכ "חולמ גד שולש םייתש תחא" לש םלוע שדח םלוע
וא רשקה אלל תופלחתמ תונומת לש הרדס לע יונבה קחשמ .עודיה
.עשעמשמו רדבמ טלחהב לבא רבד תושעל ןברדמ וניאו רבד לאוש וניאש ,ןבומ
ןילמוגה תוליעפ תא האיבה הזיוולטה ?הזה ךילהתל היזיוולטה הפיסוהו המרת המ
תרמזתמ היזיוולטה .תנכוסמו תידוחיי תומלש ללכל תופיכתלו תופיחדל יומיד ןיב
וליאו ,שמתשהל ןופלפ וא ןופלט הזיאב) םירחאה תרושקתה יעצמאב ונשומיש תא
תא קר אל החנמה רישכמ רמולכ "םוידמ-אטמ", איה היזיוולטה .(תוארל םיטרס
.תעדל םיכרד לע ונתעידי תא םג אלא ,םלועה לע ונתעידי
איה :רמולכ (הב שמתשה תראב ןלורש ןבומב) סותימ לש דמעמ השכר היזיוולטה
התעפשהו הביט לע תולאש רבכ םילאוש ונניא .םלועה תא ןיבהל תיתייעב יתלב ךרד
לש ולוק - דחא לוקב תרבדמ איה רשאכו תוברתה ןמ קלח איה היזיוולטה לש
:םישדח-םינשי םיגשומ ינש בלשנ הז בלשב .ןבומו יעבט הארנ ןיינעה רודיבה
השענה שומישה אוה םוידמה ,יזיפ ןונגנמ איה היגולונכטה ."היגולונכט"ו "םוידמ"
תילאוטקלטניאהו תיתרבחה הביבסה איה םוידמה :תורחא םילימב .יזיפה ןונגנמב
היגולונכט התוא היהתש רשפא .תרצוי (היזיוולטה :ונלש הרקמב) היגולונכטהש
לשב ,ב"הראב .םינוש תומוקמב הנוש היהי םוידמה ךא םלועב םינוש תומוקמב
הממיב 'ש 24 םילעופה םיצורע ,תיב לכב םיבצינה םירישכמה יוביר ,םיצורעה יוביר
,ןוטלשה לש תוינידמהו היגולואידיאה לש רישי םודיק איה םירודישה תילכתו
תואבה תופרוג תויתרבח תוכלשה לכב היזיוולטלו יזכרמ דיקפת שי תמסרפל רשאכ
ןיאו ומצעלשכ רודיבב ער ןיא יכ רמאיי .םינומהל רודיב תקפסהב ץרחנ יוטיב ידיל
רחא אוה בצמה יכ רמאיו ףיסוי לבא .ןמטסופ רמאי ,תרדבמ היזיוולטהש ךכב ער
לכ תגצהל תיעבטה תנוכתמל ומצע רודיבה תא התשע היזיולטה :ןיטולחל
,ולוכ ינויזיוולטה חישה לש לע - תיגולואידיא אוה רודיב :ןכ לע רתי .תויוסנתה
אוה רודיבה :הזמ רומחו .תטלשה הרופאטמה אוה ,ידעלבה םוידמה אוה
ירדחב ,חותינה ירדחב ,תותיכב ,טפשמה יתבב .ירוביצה חישה לכל הרופאטמה
אלא ,הז םע הז םירבדמ םניא םינקירמא .םיסוטמב וליפאו תויסנכב ,תובישיה
תונעט םינעוט םניא ;םייומיד אלא תונויער םיפילחמ םניא ;הז תא הז םירדבמ
רמולכ .תומוסרפו םיאטירבליס ,האנ תוזח תרזעב םינעוט אלא ,םידגיהמ תויונבה
.המב םלועה לכש איה הרופאטמכ היזיוולטה לש רסמה
לש היצזירודיבה לא טרופמב ןמטסופ סחייתה ןאכ דע "...תעכ רובענ".2
תושדחה לא היצזירודיבה לע דחוימבו ב"הראב םייחה תוכרעמ לכ
.ללכב תרושקתבו היזיוולטב
"טנמנייטופניא"ה תא תוביכרמה תועפותה תא תוהזל ןמטסופ רבוע הז בלשב
.ןהב ןודלו (תושדחה לש היצזירודיב ונייהד)
?היזיוולטב תטלובו תידוחיי איה "טנמנייטופניא"ה תעפות עודמ
.ירוביצה עדימה תא ונתסיפתל לע - םגד איה היזיוולטה"ש םושמ תישאר
תושדח תרכומ ,וישכע דע רכומ היהש המ לכמ רתוי ,היזיוולטהש םושמ תינש
רודיבכ תושדח :רמולכ ךרע תולוטנ ,תוכלשה תולוטנ ,רשקה תולוטנ ,תועטוקמ
ןדיעב םייתושדחה םיקרבמבו ינפה תונותעב ליחתהש המ תא המיצעמ איה .ףורצ
.ףרגלטה
?לעופב הרוק הז ךיא
תויביטקרטאה תדימ פ"ע הפוצה י"ע תולבקתמו ןיירק י"ע תושגומ תושדחה. א
אלו ןיירקה תונימא לש היצקנופ איה תיתושדחה תמאה רמולכ .ןיירקה לש
.םכותב תוריתס לש ןמויקו םיעוריאה תובכרומב העובטה תמאה
תושדחה תרודהמ תא תוחתופ בורלו הקיסומב םיתיעל תורטועמ תושדחה. ב
.תילרטאית ,תירודיב ,תננגוסמ תרגסמ ךכב תורצויו
תידיימ קחדנה תוינש 45 לע עצוממב יונב ןורופיס לכ רודיש-ןמז תולבגמ לשב. ג
ןיב םירבעמה רשאכ) האלה ךכו ישילש ןורופס י"ע קחדנש רחא ןורופיס י"ע
.("...תעכ רובענו" חסונב תרכונמו תילאוטיר הרוצב םישענ םינרופיסה
רצויה בצמ ,הרודהמב תומידקו תופידע שי יתוזח דועיתל תוולמה תושדחל. ד
.העידיה תובישחל הקיז אלל תונומתלו םייומידל תודבעתשה
לש (הרתונ דועש) ןתובישח תא תולרטנמ תושדחה תרודהמב תומוסריפ בוליש. ה
.תושדחה
עדימ לש גוס תורצוי אלא היצמרופניא תוריבעמ ןניא תושדחה :איה האצותה
,יטנוולר אל ,קתונמ ,העטמ עדימ" רמולכ היצמרופניאסיד ותונכל ןתינש
העידימ קיחרמ השעמל ךא העידי תיילשא רצויש עדימ ,יתוכאלמ וא עטוקמ
.תיתועמשמו תיתימא
םיגשומ תרדגה
דחאה" לש יוכידו הטילש תטטרשמה האובנ :("1984" לוורווא) :ינאילוורואה םלועה
.תוחתופמ תויגולונכט תוכרעמ תועצמאב תוברתהו הרבחה תוכרעמ לכ לע "לודגה
הרבח תוכרעמ תטטרשמה האובנ :("אלפומ ,שדח םלוע" ילסקה) יניילסקהה םלועה
תורציימה תוחתופמ תרושקת תויגולונכט לש יוכידו הטילשל ןוצרמ תורכמתמה תוברתו
.תגנעמו תרדבמ ,תעד-תחיסמ תילאיווירט תוברת
תוהמ יומיד תועצמאב אטבמה ,תנווכמ וא תיתורירש הרוצב רחבנש ,יוטיב :הרופאטמ
.(היזיוולטל הרופאטמכ "המב םלועה לכ") .תבכרומו הבחר
איה הדוהת) תילסרבינוא תועמשמ לעב השענ יטרפ רשקהב יטרפ דגיה :הדוהת
.(בחר ןבומב הרופאטמ
אלו עטוקמ עדימל הרואכל שומיש עיצהל הרטמב אצמוהש הנבמ :לוכיבכ - עוריא
.יטנוולר
.יזיפ ןונגנמ איה :היגולונכט
חומהש המ איה םוידמל היגולונכטה") יזיפ ןונגנמב השענה שומישה איה :םוידמ
.("הבשחמל
,תונויער תפלחה ומכ תופסונ תורטממ ץוח רודיבב תקסועה הזיוולט :תרדבמ הזיוולט
.יניצר ירוביצ חיש תריצי ,תונעט תיינב
יוטיבכ רדבלו עשעשל התרטמ דבלב היצזירודיבב תקסוע היזיוולט :תירודיב הזיוולט
.ולוכ ינויזיוולטה חישל ידעלב
Information םייוטיבה ןמ םיקלח ףוריצמ יונבה שדח יתושדח רנא'ז :טנמנייטופניא
.Intertaimment


הרומה תמרב ןויד .III

:תויביטרפוא תורטמ. א
םיבלשה תא הנמיו "טנמנייטופניא" גשומה תא רידגי דימלתה .1
.ותוחתפתהל תוביסהו םימדקומה
ןיבל גניטיירה גשומו ינויזיוולטה םוידמה לש ויפוא ןיב רשקי דימלתה .2
טנמנייטופניאה עפות ורבגתה
םינוש םינויזוולט םיטסקטב טנמנייטופניא לש םיטנמלא ההזי דימלתה .3
.ולוכ טסקטה לע םתעפשה ריבסיו םייתושדח דחוימב
הארוה יכרד. ב
ילסקהו לוורוא תלקס פ"ע תונידמו תורבח ןוימ .1
.תולקסה יתש פ"ע (הלש תרושקתהו התוברת) תילאשיה הרבחה חותינ
העפוהב תויביטקרטאה תניחבמ ץראב תושדחה (תושיגמו) ישיגמ ןויפיא .2
תושדחב "תמא"ל הריתחה תניחבמ רודישה ךלהמב םתונימא תיינב ,השגהבו
,היצזירודיבל (םילבוקמה םוידמה יקוחל םילובכה) םישיגמה םימרות דציכו
.תושדחה לש ,תונוש תומרב
םירז-תושדח יצורעב ןתוחיתפבו תושדחה ךלהמב תעמשומה הקיסומל הנזאה .3
ימוכיס ,םוי ימוכיס) םייתושדח םיפילק יוהיז ןכ ומכ .םילארשי םיצורעבו
.טנמטייטופניאה תריציל הקיסומה תמורת יוהיזו (עובש
םידגיהו םירבעמ לש יתטיש יוהיזו תושדח ירודישל םיברע 2-3 ךשמב הנזאה .4
..."תעכ רבענו" ומכ
.טנמטייטופניאה תריציל (םרשקהו םתורידת) הלא םידגיה לש םתמורת תקידב
חווידה ףקיה לש יתטיש יוהיזו תושדח ירודישל םיברע 2-3 ךשמב הנזאה .5
.רודיב יניינעל
םייטסקטל ותאוושהו 70-הו 60-ה תונשמ םייתושדח םיטסקט תאוושה .6
.טנמטייטופניאה תניחבמ םייושכע םייתושדח
ןויסנו "חולמ גד שולש=םייתש-תחא" קחשמה לש התיכב יטסירומוה רוזחיש .7
.היזיוולטב תושדחה ירודיש לע ותועמשמו הז קחשמ יללכ םשייל
.טנמטייטופניאל םידימלתה לש םתונעיה תקידב .8
יפוצכ םידימלתה לש (תיטרואיתה) תיטרקנוקה תיתרוקבה הייפצה תקידב
.היזיוולט
.('א חפסנב המגדה האר) ילנויצפואה לדומה תועצמאב תושדח-עפומ חותינו ןויד .9
םירושיק. ג
:'ב4-ב ןייע :תמאה"ו תואיצמה תסיפת יגשומ ןיבל היגולונכט ןיב רושיקל. א
ינפ תא הנשמ היזיוולטה" רמאמב "תוצפהו עדימ ףוסיא לש היגולונכט"
.סנביטס . לש "תושדחה
גניטייר" ןיב רושיקל דחוימבו היצזירודיבל גניטייר ןיב רושיקל. ב
לע" הידרוב .פ לש רמאמב ןייע טנמנייטופניאה ןיבל "תוטוזה
."גניטייר" ףיעסב (14-11 'מע) ,היזיוולטה
ןייע "רוביגכ ןרדבה" ןיבל תושדחה ישיגמ לש תויביטקרטאה ןיב רשיקל. ג
ה 2ב טאיירטס סנאל לש "תינורטקלאה תרושקתה ןדיעב רוביגה גשומב
.לארשיב "Talkshow"
בושמ תולאש. ד
עייסמ המב ?"תוניילסקה תורבח"ל "תוינילוורוא תורבח" ןיב םילדבהה םהמ .1
?היצזירודיבה תעפות תנבהל םילדבהה יוהיז
?הלא תורבחב טרפב תרושקת תויגולונכטו ללכב היגולונכטה לש המוקמ המ .2
?הלא תורבחב "תמא"ה לש הדמעמ םע תורשקתמ ןה דציכו
תיתרושקתה תוברתהו ללכב תוברתה לש היצזירודיבה לש םיבלשה םהמ .3
?טרפב
ירוביצה חישה תוליזל תירלפופה תונותיעה ,ףרגלטה ,ינפה תונותע תמורת יהמ .4
?הלש היצזירודיבה י"ע
?"תירודיב היזיוולט" ןיבל "תרדבמ הזיוולט" ןיב המ .5
"תמאה" הפוצה י"ע תנחבנ דציכ וא ?תושדחה לש "תמאה" ןחבמ והמ .6
?היזיוולטב יתושדח חווידב "הריתסה" לש הדמעמ והמ ?תושדחב
קפסל איה תרהצומה הנווכה רשאכ תושדחב היצמרופניא-סיד רצונ דציכ .7
,לוכיבכ-רשקה"ו "לוכיבכ-עוריא" םיגשומה לש םמוקמ והמ ?היצמרופניא
?וז היצמרופניא סידב
הריאמ הבושתה דציכו ?םלועה לע תעדל ןיבל םלועה תא תעדל ןיב לדבהה המ .8
?טנמנייטופניאה תעפות תא
םידליה יקחשממ לאשוהש "...חולמ גד שלש-םייתש-תחא" הרופאטמה םאה .9
?היזיוולטב טנמטייטופניאה תעפות תא גצייל הלוכי
?השעמל הכלה טנמטייטופניאה תעפות תא תוביכרמה תועפותה ןהמ .10
?וז תא וז "טנמייטופניא"הו "גניטיירה" תועפות תוניזמ דציכ .11
היפרגוילבב
.11 - 41 'מ 6 1999 לבב א"ת "היזיוולטה לע" .פ ,היידרוב
,םיעושעשה יקסע ןדיעב ירוביצה חישה :תוומ דע רודיב לינ ,ןמטסופ
;61 - 99 ;7 - 31 'מע) 2000 םילעופ תירפס ביבא-לת
.(136 - 143
(ךרוע) יפסכ ןד ךותב "תושדחה ינפ תא הנשמ הזיוולטה" .מ ,סנביטס
הטיסרבינואה ,רקחמ תולוכסאו םימרז - םינומה תרושקת
.191 - 199 'מע 1955 א"ת החותפה
ה"נ ןגה דה "תינורטקלאה תרושקתה ןדיעב רוביגה גשומ" סנל ,טיארטס
139 - 14 'מע ,1990
,תונותעבו תרושקתב ןויעל תוחיתפ עבש :"תרושקת לע תרחא" קחצי ,העור
ןבא סכר
.52 ;40 'מע 1994 הדוהי
תועצמאב חותינ תוומ דע רודיב - ןמטסופ
ילנויצפואה לדומה
(טנמנייטופניא) תושדח עפומ


םייקה בויח
*
םייקה תלילש
*
ילבולג רפכ
.1
יניילסקה םלועה
.1
השיגה תרוקב( הרופאטמה אוה םוידמה
טקילפנוק :הרופאטמה,תיטילונומה
."הרדתק"ל "המבה" ןיב דימתמ
.2
(המב םלועה לכ) הרופאטמה אוה םוידמה
.2
הכורכ השדח הבישח תייגולונכט לכ
)ןמטסופ( תחקולו תנתונ :ןיפוליח תקסעב
.3
היפרגלטה לע היפרגופיטה תופידע
היפרגוטופהו
.3
לש היגולומטסיפא איה היגולומטסיפא לכ
תרושקת יעצמא לש םתוחתפתה בצמ
.("ןימאת תיפצ"27 ןמטסופ)
.4
תוברת לש תיגולומטסיפאה התופידע
הארת") היזיוולטה תוברת לע סופדה
("ןימאת
.4
:(ילגעמ וא) גז-גיז לולסמ
ןדיעב רזחיתוזח-ילרואה
ןדיעב תרזוח היפרגופיטההיזיוולטה
עדימ לש םינוש םיגוס םנשי :טנרטניאה
השגה תומרו
.5
ףרגלטה ינפה תונותע :יראיניל לולסמ
רשקהמ קתונמ עדימ עפש :םוליצה
.5
תומחלמ דגנכ תושגר ררועל הלוכי
תונעזג לש תוריאממ תורוצו (םאנטייו)
.(ןמטסופ)
.6
הלועפ עדימ סחיה רועריע
.6
תא םג םלגמ (אצמוהש זאמ) םוליצה
ףלא הווש םוליצה ;יביטקלוקה ןורכיזה
ןמאיי אלה גוזימה אוה םוליצה :םילימ
והז") תמאהו ("היה הז") תואיצמה לש
לש "םוטקנופה"ו "םוידוטסה" ;("הז
.תראב
.7
,הארנ יתלבב" קוסעל לוכי וניא םוליצה
"...טשפומכ ,ימינפב ,קחורמב
.7
,םידליל האנהו תחנ לש רוקמכ היזיוולטה
(ןמטסופ) .םידדובל ,םילוחל ,םירגובמל
יתליהק ירדילוס-ילבנרקה טנמלאה
'ב חפסנ האר.)העור קחצי) זכרמב
8
היזיוולט אלו) תירודיב איה היזיוולטה
.(דבלב תרדבמ
.8
.יתרוקיב ןויד :תושדח-עפומ
.9
אשונה ,ןקחשכ שיגמה :תושדח עפומ
,ןמזב בוצק ,ןנגוסמו יטמרד ,]ילקיסומה
,]םייתוכאלמ םירבעמ ,תוילאוזיוה תפדעה
.תוטוזב הפצה ,תומוסרפב הליהמ
.9


- 'ב חפסנ -

יטסינורכנאה לדומה

(הצופנה-תיראלופופה) תינומהה תונותיעה
(הצופנ תוחפה) תיתוכיאה תונותיעה
םימעפ ,יקלח עדימ תקפסמ "תעד-תלק"
.חטשה-ינפ תא ,יראלוקטקפסה תא תובר
.1
תקפסמ ,הליכשמ ,הקימעמ "תיניצר"
.ב"ויכו רבסה ,עקר ,עדימ
.1
תויווח ,םיישוגיר ,םייוריג תקפסמ
.תירודיב ,םייוויטקפא םיכרצ תתרשמ
.2
היצקנופה תא ,עדימב ךרוצה תא תתרשמ
תיוויטינגוקה
.2
היצסנסל תינענ) .תוירחא תרסח
.("בוחרה"/קושה תולאשמלו
.3
תירוביצ-תיתרבח תויחראב תאשונ
.3
תושידא ,םזיפסא ,תוקתניהל תמרות
.תיתרבח תויוויספו
.4
תוליעפל ,תיתרבח תוברועמל תמרות
(הרבחב תוצובקו םידיחי לש) תירוביצ
.4
תא הפידעמ .)yrctarbeleC( תגגוח"
םג וא) "רצחה ררושמ" דיקפת
חבשמה םייקה תא רשאמה (רודאבורטה
ומצעל אימחמהו
.5
יפלכ רקיעב תינפומ תרוקיבה .תיתרוקיב
יפכ ,הרבחב הטילשהו חוכה תודסומ
,"הרימשה בלכ" דיקפתמ בייחתמש
.היטרקומדה תראפתלו
.5
תמרב םיטלוב םינויפא ןייצלו תיאנותיעה הקיטתסאה לע רבדל רשפא הלאה דוסי תונוכתל ףסונב
:םלועה תנומת רויצו חוסינה ,רנא'זה ,הקירוטרה
תויטנמורו תויגולותימ תורוסמ תעפשהב
םירנא'ז :לע שגדה םשוי ("סנמור" ןושלמ)
םזילאיר ןובשח-לע היזטנפ ,םייטמרדולמ
םינייפואמה "םיישונא םירופיס" ,ידועית
.רזומבו ירקמב ,ידוזיפאב
.6
ןמורה( הירוטסיהה תביתכ תרוסמ חורב
:לע םשוי יתוכיאה שגדה יטסילאירה
גוציי לש םזילאיר ,ירוטסיה םזילאיר
ףצר תריציב םינייפואמה ,דועיתו
תויקוח שופיחבו בחרמבו ןמזב תוירשיקהו
.תיתביס
.6
הייארה לע שגד :המרדה תרוסמכ
תריציו תוינגוטופ ,השחמה ,(gniwohs)
תייומד תושממ לש )הילשא וא( טקפא
.הימדה וא (edutilimisirev) תואיצמ
.7
ךוותמ רופיס לע שגד :הזורפה תרוסמכ
,גוציי שיגדמש ,("gnillet"( שרופמו
תויומדמ רתוי (noitatneserpser)
.(ytiralimis)
.7
תוננובתהבוריק:תיללכה הוויטקפסרפה
תפדעה ,"םינפבמ" וא הלודג הברקמ
תוסנתההו םיטרפה
םג אוה בוריק :הרעה.תישגר-תישוחה
תיגולואידיא הדמע םגו ,תירוטר הקינכט
.תילאנויספורפו
8
תוננובתהקוחיר:תיללכה הוויטקפסרפה
יווק תוארל רשפאמה קחרממ ,ץוחה ןמ
םג אוה קוחיר :הרעה.םייללכ ראתמ
תיגולואידיא הדמע םגו תירוטר הקינכט
.תילאנויספורפו
.8


- 'ב חפסנ ךשמה -

יטנוולרה לדומה

(תוחפ הצופנהו) תיטסיטילאה תונותיעה
(רתוי הצופנהו) תיממעה תונותיעה
עדי הפידעמ תוטילא תוזיחל תמרות
.םיעדויה תורושב עדימו
.1
,תוהדזה תררועמ ,יתרבח דוכילל תמרות
.תוירדילוסו תוכייתשה תשוחת תקזחמ
.1
היציזופואמו םייממע םייוטיבמ תמלעתמ
.תירטנמלרפ-אל
.2
םירוביצ ,ןטקה שיאה תא תגציימו תאטבמ
תיטנתוא ."םעה לוק" תא ,םיבחר
.2
אל תדסוממה היטרקומדה תא תתרשמ
."תיגולונומ" ;תולוקה יוביר תא
.3
יוביר תא היטרקומדה תא תתרשמ
."תיגולואיד" .םזילרולפה תא ,תולוקה
.3
,תיטננימודה היגולואידיאה תא תאטבמ
.סוזנסנוקה זכרמ תא
.4
תיוויטנרטלא ;תינרתח :תינויציזופוא
.4
תרוקיבה ;ווק סוטטסה רומישל תמרות
.תוטילאה ךותב
.5
יונישל תרתוחו תיתרוקיב :ןיפיקעב
.5
:םיינונגסו םיירנא'ז ,םיירוטר םינויפאל תיאנותיעה הקיטתסאל רשאו
"יוויטקייבוא" גוציי לש םזילאיר תפדעה
.(תיעדמה הביתכהו הירוסטיהה תרוסמכ)
.6
;(תוינגוטופ) היימדה לש םזילאיר תפדעה
תפדעה ;סנאמורהו המרדולמה תפדעה
."ישונאה רופיסה"
.6
לילכמה ,טשפומה ,יטרואתה תפדעה
.(ןיבהל ,תעדל ,ריכהל הנמזה)
.7
המגודה ,ישחומה ,יטרקנוקה תפדעה
.(תווחלו תוסנתהל הנמזה)
.7
;קוחיר לש הוויטקפסרפ/הקיטתסא
.הנבהו תוננובתה ,קוחיר לש הקירטור
8
,הבריק לש הוויטקפטסרפו הקיטתסא
.האנהו היווח ,בוריק לש הקירוטר
.8
.(ימונוטואה ,ילנויצרה) דיחיה תפדעה
.9
דיחיה ינפ לע ביטקלוקה תפדעה
.(ימונוטוא-אלה)
.9

(העור .י "תרושקת לע תרחא" :ךותמ)