ילארשיה עונלוקב השיאה

ןיבול ילרואתוברקתהה העיגמ ,1979 תנשמ םדא תב לכימ לש הטרס ,'םיעגר' לש םייטמרדה םיאישה דחאב
,התיא דחיב תרייסמה הייתפרצה תרייתה ,(ןויטק טי'זירב) ןאל (םדא תב) הלוי ןיב
הב ןומט היהש ינימה חתמה תוקרפתהל דע טעמכ ,םילשורי לש רזה ללחב ,תיביבא-לתה
ןמלוע תא תופשוח ,םישנה יתש תוקנפתמ ימלשוריה ןולמב הבחר הטימ לע .ןושארה עגרהמ
.וזב וז תולק תועגונ םג ילוא-ילואו ,ימינפה
,יחרכהה - ביכרמה םישנה יתשל ףרטצמש ינפל אל לבא ,הבהא תניצסל תחתפתמ הניצסה
יסא :ילארשיה עונלוקה לש יביטמיטלואה רבגה םלגמ ותואש ,הלוי לש הרבח ,ףסונה - הארנכ
ואישכ ,תישנה הבהאה לא תונווכתהה עגרכ ,םישנ ןיב תורשקתה לש האישכ ליחתהש המ .ןייד
רנא'זב האשילקל ךפהנ ,תישנ-ןיב הבהאו תישנ תוינימ ןנוכמש יטמרד רוביח לש
.יפרגונרופה
,םישנ יתשב ןנובתמ רבג :הזה רנא'זה לש רתויב תיסיסבה היצאוטיסב ליחתמ הבהאה השעמ
יפרגונרופה השעמה אוה-אוהש ,ןהיניב הבהאה השעמ ףס לעו תוקקותשמ דואמ ,תומוריע תצק
ןהב שמתשמו תינימ האנה תוננובתההמ קיפמה ,רבגה לש רדוחה וטבמ לומל השענ אוהשכ
.ושומישל םיטקייבואל ,תוננובתהה אשומ ,םישנה תא ךפוה ךכבו ,תינציצמה ותאנה יכרוצל
ףקותמ .יפרגונרופה רנא'זה לש לדומ דוע ,ןהיתש םע בכוש ןיידשכ ךשמנ יפרגונרופה עוראה
רביא ךרד השענ םישנה יתש ןיב רוביחה ,טרסב (תויבסל) תופולח ול ןיאש ,הזה לגשימה
קר .ןתוא תרבחמה איה תרחאל תחא השיאמ סולאפה לש העונתה :ול תודוהו ירבגה ןימה
.תישנ-ןיבה תוינימה תא ןהו תישנה תוינימה תא ןה ןנוכל חוכה ןתינ סולאפל
אשונל היצזיטמת השוע אוהו ,םישנ תויומד ןה וב תויזכרמה תויומדהש טרס אוה 'םיעגר'
הל םירמוא םלוכש ,הלוי) ישנה טקייבוסה ןוניכ םצע .רחא וא יטורא - םישנ ןיב גולאידה
םילשוריל הלוע ,בושח רבד לכ תסרוה איהש הב חיטמ הלש רבחהשו םולכל תרשכומ הניאש
.ואשונ איה ישנ-ןיבה גולאידה תניחבו ,ביטרנה לש וביל-בל אוה (הביתכב המצע תא אוצמל
תומדה) םיבושח םידקומ ינשש תורמל ,תאז םע דחיו .השיא וב תבככמו המייב ,הבתכ
לש גוצייה ,(תרקוחהו הפוצה םג ,הזה יטרפ רתויה הרקמבו) הז הרקמב םישנ םה (תרצויהו
וניא םאשונ ,זכרמה ןניא םישנ םהבש םיטרס הברהב ןגוציימ הנוש וניא 'םיעגר' טרסב םישנ
,רדוחה טבמה לש אצוי לעופ אוה ןתוינימ ןוניכ :םירבג םהירצויו ישנה טקייבוסה ןוניכ
.ירבגה ,ץיפחמה ,ינציצמה
האנהה ןונגנמ רואתכ ןה עונלוקה לש הירואיתב תויזכרמ לביק 'רדוחה טבמה' ןונגנמ
הטטריש .רתוי יפיצפס ןפואב עונלוקב השיאה גוציי ןונגנמ רואתכ ןהו ,ללכב תיעונלוקה
הרושל םג לבא ,יסלק דמעמל זאמ הכזש רמאמב (Mulvey, 1975) יוולאמ הרול הזככ ותוא
רואת םג רשפאמ הז ןונגנמ .(1981) המצע יוולאמ לש דחא םהיניב ,םינוכדיעו תובוגת לש
,השיאה 'תורחא' לש יזכרמה ןפואה הזש ,הז ןבומב יפיצפס ,השיאה לש 'תורחא'ה לש יפיצפס
לש המוקימ ,הזה ןונגנמה יפל :םירחא םיטועימ לש 'תורחא' לש םייזכרמ םינפואמ הנושב
הדמעב תדמעומש השיא תויהל .זכרמל 'ת/רחא' התויה סיסבב דמוע רדוחה טבמה תחת השיאה
לש הרוש אקווד ואל ושורפ ,(ללכב תוברתב אלא עונלוקב קר אל) 'תרחא' לש ,'םיילוש' לש
השיאה תא ףיפכמ אוהש ,הזכ יביטמרונ םלוע הנוב טסקטהש ושורפ אלא ,תויצזיטרקנוק
לע ןעשנה םלוע הנבנ .וילושב הדימעלו אוה-ויכרצל ותוא תטלוקש השיאה תאו וכותבש
םוקמ הל ןיא ,זכרמכ םוקמ הל ןיא :התוחנכ םלועל תספתנ השיאה ןהבש םויק תומרונ
תמייקמ איהש תוילושהו תולתה יסחימ הל אב המויק לכו ,המצעל המלש תימונוטוא תודחאכ
ןיא .תומלשה תא ,סולאפב ,רבגב האורה תומרונ תכרעמ - ונייה ,זכרמה תא ספות ןכש המ םע
ותוא תננוכמ איה ןיאש ןבומב תלוז איה ןיא .ורובע טקייבוא אלא זכרמל תלוז איה
ףקותמ התוא ןנוכמ אוה קרש ןבומב טקייבוא איה אלא ,התוא ןנוכמ אוהש ןמזב-וב
לש הדוקפית איה הסיסבבו הרקיעב ,רומאכ ,וז תוילנויצקנופ .ורובע הלש תוילנויצקנופה
רבגה .ןנובתמה רבגה לש תינציצמה תינימה האנהה אשומכ ,רדוחה טבמה אשומכ השיאה
המוקימ .ושומישל דמועה יביספ ץפחכ אלא ,תיביטקא היח תושיכ התוא הווח וניא ןנובתמה
אוהו ,הגוצתב טקייבואל התוא ךפוה ,ץפחל התוא ךפוהה רדוחה טבמה תחת השיאה לש
,ץפחכ השיאה תדמעה :'תרחא'כ ,םיילושב עונלוקב השיאה םוקימ לש ,ךכ םא ,ירקיעה ןונגנמה
רבגה תומד לשו יאמבה 'המלצמה לש ,הפוצה לש רדוחה טבמה לומ לא הגוצתל הפוג תדמעה
.טרסב
רדוחה הטבמ אוה יאמב/המלצמה לש רדוחה טבמהש ,הז ןבומב איה ןאכ 'םיעגר' לש ותוגירח
.ישנ רדוח טבמ אוה תיחכונה תרקוחה/הפוצה לש רדוחה טבמהש ומכ ,תיאמבה/המלצמה לש
ולחה תויטסינימפ תוינקיטרואיתשכ עונלוקה רקחב תיזכרמ הכפה ישנה רדוחה טבמה תייגוס
ץפחכ השיאה תיווחנ קהבומב ובש ,הזכ טרסמ תינהנ ,השיאכ ,ינאש ןכתי ךיא ןמצע תא לואשל
יראג) 'הפי השיא' ומכ םיטרסמ תינהנ ינאש ןכתי ךיא .ןנובתמה לש תינימה ותאנהל שמשמה
השיאה םהבש םיינרדומ םינוילמגיפ ינש ,(1990 ,ןוסב דולק) 'הטיקינ' וא (1990 ,לשרמ
היכראירטפה יכרוצ יולימל קוידב התוא רישכהל דעונש ףוליא ןונגנמ טרסה ךלהמב תרבוע
םיברב ומכש ,(1953 ,סקוה דראווה) 'תוינידנולב םיפידעמ םירבג' ומכ טרס וא ?הייוואמו
ותאנהל - טרסב היצזיטמת תרבוע הגוצתה םצע - תדמתמ הגוצתב וב אצמנ השיאה ףוג םירחא
(1)?וב רחסמלו ןנובתמה לש
םע המאתהב בישהל הסנמו אשונל תשרדנ ,ליעל רכזומה ןוכדיע ותואב ,יוולאמ הרול
התאנה תא ריבסהל רשפא :רבסהל םיירשפא םיביכרמ השולש תאצומ יוולאמ .הזילנאוכיספה
תררועמש תוהדזהה ידי-לע ,דיורפ לש השיאב 'תוירבג'ה גשומ ידי-לע ,תרמוא איה ,השיאה לש
ידכש אלא .יביטקאכ ומצע תא ןיימדל וגאה תקושת ידי-לעו יביטרנה קודקדה לש הקיגולה
,תוישנהו השיאה תא תינאידיורפה הייארה תא םג ןכל םדוק ץמאל שי הזה רבסהה תא ץמאל
תואירקה רואל דוע ירשפא וניאש טעמכ - ידמ תובר תויוגייתסה אלל - הזכ ץומיאו
תוחתפתהב ילפידאה בלשה תאו (1985 ,Bernheimer) 'הרוד' לש הרקמה תא תויטסינימפה
תוחתפתהה רואתבש תיטסירטנצוגולאפה היפוסוליפה ךותמש ,ךכ לע תועיבצמה תואירק ,ללכב
.סולאפה רדעה יפ-לע - רסחה יפ-לע ,רדעהה יפ-לע השיאה תרדגומו תראותמ תוילפידאהו
םינוש ,םירחא םיטבמ ,םיישנ םימוקימ תרצוי השיא םאה :תרחא איה הפ הלאשה השעמל לבא
ןימ אל .אל איה הבושתהש תינורקעה הנעטל החכוהו אמגוד אוה 'םיעגר' ?רבג רצויש וליאמ
םלוע ותוא קוידב אלא ,(הפוצה-השיאהו) תומדה-השיאה םוקימ גוס תא עבקי ת/רצויה
רבג ורצויש טסקט ןכתי טלחהב (קר אל ילואו) יטרואית ןפואב .טסקטה הנביש יביטמרונ
,הלאשה םג .זכרמה תא ספותש ימונוטואו יתודחא טקייבוס ןנוכמ ולומלו וב השיאה םוקימשו
,הנעיתש יוארה ןמ ,"(תרחא התויה םושמ) רבגמ הנוש ןפואב טסקט תטלוק השיא םאה"
:(תויטסינימפה תוינקיטרואיתהמ קלח לצא תוחוור תועדל דוגינב) הלילשב ,תינורקע
רשפא םא םגו ;יגולויבה דמעמה לש היצקנופ ןניאו תושכרנ תויונמוימ ןה הייפצ/האירק
האירקשו ,'רבגכ' תילכראירטפה תכרעמה ךותב אורקל/תופצל תדמול השיאש חינהל
אלו ,תשכרנ בושו תיתרבח איה הינתהה ןיידע ,וז הדימל לש ךופיהה ךילהת איה תיטסינימפ
ינושה תורשפא תא תינורקעה הלילשה תורמלש ,רוכזל יוארה ןמ ,תאז םע דחי .תירוירפא
הרבחב יחרכה אצוי לעופכ הזה ינושה לש ומויק תא ןגעל שי ,תישנל תירבג הטילק ןיבש
טעמל ,בושו בוש ובש ,ילאוטסקט םלועבש ,חינהל ןיטולחל ךרפומ הז היהי אל :תילכראירטפ
,טסקטה ידי-לע תולתו םיילוש תדמעב תדמעומ המצע תאצומ תטלוקה השיאה ,םירידנ םירקמ
הלאו ,תינרתח האירק לש םינונגנמ חתפל הילע טסקטה תאירק םצע תא דורשל ידכש ירה
ארקת וזכ האירקב .(הרבח תייולת תשכרנ תונמוימ ,בוש) 'תישנ האירק'ל היבו הינמ םיכפוה
םגש תויועמשמ ;ולש עומשימה תיזחב תודמוע ןניא לבא טסקטה ןמ תועבונה תויועמשמ השיאה
ימונוטואו יתודחא םויק הל שי ןכ ןתרגסמבש ירה ,טסקטה דגנ תומייקתמ וא תולעופ ןה םא
םיטסקט תורציימ ןניאש תורצויה תוברש ומכ ןכש ,תינורקע הנעט הניא וז םגו .זכרמכ
לש ןתעדל דוגינב ,בוש) תוינרתח תואירק תועצבמ ןניאש תוארוקה תובר םג ךכ ,םיינרתח
.(תויטסינימפ תוינקיטרואית המכ
תטלשה הבכשה לש םיכרע תכרעמ רדשמש הזכ ,ונייה ,ינומגה תויהל לוכי ,ךכ םא ,טסקט
היווחהש אל ,ונייה - יטסינימפ תויהל לוכי אוה .םיילוש תדמעב תבצומ השיאה התרגסמבש
,ותאירק ידכ ךות ילש תישנה תויביטקייבוסה תא תננוכמ תארוקכ ינאש אלא ,וזכרמב תישנה
םג ןמזב-וב לבא ,ינומגהה רסמה תא רדשל - ינרתח תויהל לוכי אוהו .וב םוחלל ךרוצ אלל
- לופכ רסמ רדשל ,רמולכ .וזה הינומגהה לש תיביטמרונה תוכמסה לש תוידעלבה לע רערעל
ירמוח םתוא ךרד) םג לבא ,הינומגהה ידי-לע ותלבקלו ותטילקל איביש ,לבוקמה הז תא םג
םוקמב ןונגנמכ ותפישח ,תיחרכהה תידעלבה ותדימע לע רוערע תוחפל וא ,ותופקת לע (טסקט
םינפ דימעהל םג לוכי ,ןבומכ ,טסקט .תיחרכה תיגולויב וא תימיימש תוכמסכ ותוא לבקל
(2).ינומגהכ ףשחיהלו ינרתח אוהש
תכרעמה תא לבקת תינומגה האירק .האירק לש םינוש םיגוס תונמל םג רשפא המאתהב
האירק היהת תינרתח האירק .ינרתחה טסקטב ןהו ינומגהה טסקטב ןה ,הטושפכ תינומגהה
ומצע דגנ ותוא ארקת םג ילואו ,ןונגנמכ ינומגהה טסקטה לש יביטמרונה םלועה תא ףושחתש
תוימינפה תוריתסל ,ויתולבגמל תויודע - םדגנ האירק ךות ךא ,םירמוח םתוא םע - וב אצמתו
'תודרשיה ינוכתמ' וליפאו ,ולש תוכמסה תוידעלב לע הנרערעתש תויביטנרטלא תותימאל ,ובש
.ינרתחה דמימה תא תפשוח קר וב האירקה :תינרתח האירק ןימזי אל ינרתח טסקט .תארוקל
אשונלו) יטסינימפ/ינרתח ינפ דימעמש טסקט לעו ינומגה טסקט לע לעפות תינרתחה האירקה
.(1992 ,ןיבול :י/האר הז
אוה טסקטה הנובש יביטמרונה םלועב ישנה םוקימה תא רתויב רורבה ןפואב דדחמש םרוגה
ימוקימ תא יל םירדשמש םה-םה תישנה תומדה טופישו םוקימ .ובש םישנה תויומד וא תומד
:לופכ ,ךכ םא ,היהי ןאכ ןוידה דקומ .ילש-יתורחא תא תחנעפמ ינא םכרדו ,ינא יטופיש תאו
םהש ,תטלוקה תא הכרדו ,טסקטב תומדה תא ('ץפח' ןושלמ) הצפחההו 'תודחא'ה ינונגנמ
התוא ידי-לע לעפומ אוהשכ הזה ןונגנמה - ליבקמבו ,םירחא םינונגנמו רדוחה טבמה ןונגנמ
אלו ,דגנ - ונייה ,תינרתח איה הלעפהה םהבש םירקמ םתואב ,השיאה תיאמבה/המלצמה ,תרחא
.תוינומגהה תומרונה םע המאתהב
ידמל הנמיהמ הללכה רשפאמ ,380 -כ ,לארשיב וקפוהש םיכוראה םייתלילעה םיטרסה רפסמ
- ידמל ןטק אוה םישנ ומייבש םיטרסה סופרוק ,תאז תמועל .וב השיאה תומד גוציי תלאשב
רתוי החותפ ויבגל הללכה לכו ,(1993 ,רצינש) םדא-תב לכימ המייבש 6 םכותמ ,דבלב 14
רצקה טרסה םוחתב אקוודש םושמ ,אלמ ךרואב םיטרסב רבודמשכ תאז לכ .דיתעב םייונישל
עבונ הז םאה תיטלחה עובקל ילבמ .תישנ הריצי לש רתוי הברה הובג זוחא תונמל רשפא
רצק טרס וקיפהו עונלוקב םיהובג םידומיל ומייסש םירבגמ םישנ לש רתוי ןטק זוחאש םושמ
תוחפ החותפ היישעתהש םושמ וא ,םיכוראה םיטרסה תיישעתב םג רצייל ורבע רמג תדובעכ
םאות לע עיבצהל רשפא טלחהבש ירה ,תויאמב םישנל םייטרפ וא םיימואל םיבאשמ תאצקהל
לש תיבקע הריחב :תימלוע ללכ תיתורפס העפות ןיבל תילארשיה תיעונלוקה היישעה ןיב
שרדנה רתוי רצקה ןמזה קרפ .רתוי םיכוראה םירנא'זה ינפ לע רצקה רופיסה רנא'זב םישנ
תונפתהל ולכי אל תויתרבחו תוילכלכ תוביסמש ,םישנל םג רשפיא רתוי רצקה רנא'זל
םיבוצקה ןמזה יקספ תא אוצמל ,ירקיע קוסיעכ תיב קשמ להנל וכישמהו דבלב הביתכל
לש תישממ תונפתה הדדוע אל םג איה ,תישנ הריצי הדדוע אל הרבחהש ןמז לכ .הביתכל
.הב הכמת אלש יאדוו וזכ היישעל םישנה
וב שיש טרס לכב טעמכ ילארשיה עונלוקב דקפתמ ,הלעמל ראותש יפכ ,רדוחה טבמה ןונגנמ
יטמת זכרמכ אל ,ונייה - הווארל תישנ תוינימ תגצומ הזכ טרס לכב טעמכ .השיא לש תומד
הניחב לבא (3).תולת ךותמ דיקפת ול שיש ,ץפחכ ,רזיבאכ אלא יתלילע רוטזילטקכ וא
ןונגנמה אוה ןיא ,בושו בוש רזוחו דקפתמ ,חכונ הזה ןונגנמהש תורמלש ,הארת תפסונ
תקסוע תוחפ ילארשיה עונלוקב השיאה גוצייב ,לשמל ,תרוקיבה לש התוננובתה .יטננימודה
,יעוצקמה ןוגראב רתויו ,רדוחה טבמה ידי-לע הצפחהה ךילהתב ,היצקיפיטקייבואה ךילהתב
.טרסב םישנה תויומד לש יתחפשמהו יתליהקה
היצקודרל יטננימודה ןונגנמה אוה רדוחה טבמה ןונגנמ ובש ,ידובילוהה עונלוקב ומכ אלש
תדמעהל יטננימודה םזינכמה ילארשיה עונלוקבש הארנ ,ץפח וא ,'ףוג' ללכל השיאה לש
הפוג דמועשמ רתוי .יעוצקמהו יתרבחה םוקימה לש םזינכמה אוה םיילושב םישנה תויומד
,ונאפוט וטרבלי'ג ,'רוצמ') המחלמ תנמלא איה :הלש יתליהקה םוקימה טלוב ,הגוצתל
ןועמש ,'תרזוח הלילצ') בוטה ורבחל תאשינש גרהנש לייח לש ותרבח ,לייח תשא ,(1969
ומיח' ;1987 ,ןמרבמיא לאומש ,'ןיז םש אל') ודגנכ רזע ,תיב תרקע ,הנוז ,(1982 ,ןתוד
ןיאש וא :העוצקמ לש רוכזיא םוש ןיא םימעפ הברה .(1987 ,ןמטוג סומע ,'םילשורי ךלמ
'רשנה ךרד'ב ינפוג ךוניחל הרומ ,חיננ - עוצקמ הל שישכ םג .תרכזומ הניא התדובעש וא הל
םע היסחי תוחתפתהלו הייחל יזכרמ וניאו הלילעב דקפתמ וניא אוה - (1990 ,שברב ירוא)
ךרד היצקיפיטקייבואה ןונגנמל רבוח אוה ,'רשנה ךרד' לש הרקמב ומכ ,םימעפל .םלועה
תועוצקמו ,תונזה אוה המוד ןפואב דקפתמש עוצקמ .קהבומ יתלילע קודיצ אלל ףוגה תגוצת
וליפא ,הרומ ,תוחא :םייפיטואירטסהו םייתרוסמה םיישנה תועוצקמה תרגסמב םיראשנ םירחא
תדקפומה (1991 ,רסוודלוג לוקני) 'םיל רבעמ'ב םאה ומכ ,יזכרמ ילכלכ דוקפית הל שישכ
הנבמב רקיעבו הלילעב הלש תיזכרמה היצקנופהש ירה ,באה ומכ קוידב תיתחפשמה תונחה לע
הדיחיה הקדצהה תא הווהמ ורבק דיל תוראשיההש ,לפנש לייח לש תוחא תויהל איה יטמתה
ךשמה לע תדקפומש ימ אלו ,(לארשימ הריגה לע רותיוה - 'םיל רבעמ'ב) ינויצה השעמל
,םלועב תוחפ אוה הלש םוקימה .רגהל הצורש ,באה דיקפת הז :החפשמה לש ילכלכה םויקה
.תוטלחה תלבקו היישע לש תויצאוטיסב
תישנ היווח וא השיא םידימעמ םניא אליממ םבורש ,םיילארשיה םיטרסהמ םיברב ,רמולכ
תטפשנו תבצומ השיאה ובש הזכ יביטמרונ םלוע הנבנ ,יטמתה םזכרמכ וא םתלילע זכרמב
יתרוסמ דימת :טרסב יתחפשמהו יעוצקמה ,יתליהקה המוקימ ףקותמ תאזו - ולש םיילושב
תיאמצעו תינרצי תושיכ אלו ,ותורשבו ירבגה דקומל ילנויצקנופ םלועל ,יפיטואירטסו
דקומ איה השיאה םהבש םירופס םיטרס םתוא םייואר תדרפנ תינטרפ הקידבל .המלועב
,רצויל ,רוגמלא הליג ,תרצוי ןיב הלועפ ףותיש ,1988 ,'היבא לש ץיקה' ומכ) תושחרתהה
הענ' ומכ וא ;קוחמ םצעבו רכזומ קר יאוריהה הרבעש תעגושמו הדליב קסועה ,ןהכ ילא
וא ;םתוא תוסרסמו םירבגל תוזב ,תוקזח םישנה םש ,1982 ,ןורושי לפצ קחצי לש '17 תב
ידייה ןורטאיתה לע רנפה םהרבא לש וטרס ,1990 ,'רלדא הרול לש הנורחאה התבהא' ומכ
תוחפ ןפואב תדקפתמ השיאה םהבש םיטרס םתוא וא (ותבכוכ לש התסיסג םע דחיב ססוגה
תנוזנזה 'יפורג'ה דצל ,ובש ,1992 ,ןירג ןתיא לש 'יאקירמא חרזא' ומכ) יפיטואירטס
םייעוצקמה היכלהמ תא תמזויש תינרתנספ ,תינרצי הריירק תשא םג תדקפתמ תיפיטואירטסה
,זכרמב ןניא םישנה ,רומאכ ,םיטרסה בורב םלוא .(המלוע תא המצעב תרציימו םייטנמורהו
.יתליהקה ןמוקימ ףקותמ אב ילושה ןמוקימו
קוליס ךרד ,ףוגה קוליס ךרד טלחהב לבא ,ודוקפיתו רדוחה טבמה לוטיב ךות אל תאז לכ
םג דקפתמש םזינכמ אוה תוחנה יתרבחה םוקימהש ומכ .יטננימודה תויהלמ ,ינימה ףוגה
םזינכמה דקפתמ ילארשיה עונלוקב םג ךכ ,וב יטננימודה וניא לבא ידובילוהה עונלוקב
,תינויצה תוברתה ךרעמ תא תמאות תאזה הדמעה .רדוחה טבמה :יטננימוד אלה לבא קזחה
רבוחמה ףוגה תא ,למעה ףוגה תא לבא ,חורה לא בוש רבחש ףוגה תא ידוהיל הריזחהש
קוידב) ינרתח השעמכ אלא ,ינימה ףוגה תא - התריציבו התוברתב - ול הריזחה אלו ,הירוטל
ול ןיאש ,ינימ ינפוג ישנ טקייבוס ןנוכל ןויסינ לש ידוחיי השעמכ ,(עונלוקב הרקיש יפכ
.תינומגהה תינויצה תוברתב תויזכרמ
םג) תינויצה תוברתה ירצומ ,ינויצה ןוזחה תא הוולמש ינימה שפוחהו רורחשה סותימ תורמל
םגו - 1992 ,ליב לצא יטנבלרה קרפה תא האר הז אשונל - םיימשר םיבתכבו םינמויב
הרופטמכ רתוי ;השעמה ילושב ,ינימה ףוגה תא ,תוינימה תא םידימעמ (םייתונמוא םירצומב
תוהזל תפפכומ תינימהו תינפוגה תוהזה .המצעל הרטמכ רשאמ ונממ םיבושח םירבדל
םהרבא תאמ תומאופו םיריש ,'לגלגב' .תימואל הקיטנמסל תמגרותמ תינפוגה תוהזה :תימואלה
ילארשי ץראה ץולחה לש סנ לע האלעה ולוכ אוהו ז"פרת תנשב רואל אציש ,יקסנולש
תוברתה לש יגולואידיאהו יטאופה יזכרמה םרזה ךותב בתכנ ,תישילשה היילעה תפוקתמ
ול שיש ,יאלקחה רושימב ביכרמכ ןימב שמתשמש ריש אוה (הכק-בכק 'מע) 'לאערזי' .תינויצה
/ ,הלודג היוג - ביבא תמדא הריעשה" :תקהבומ תימואל תילובמיס תועמשמ הפוקת התואב
רחשה םג ריעשה הנהו / ריעשה הז יפוג דמוחו יל םורע דומעא הכ / .וביבאב אישדה ירשבו
ךחלל השו זע ואבו / !םדא / ,האשודמה ךתיוג הפ דדומתת רשא ךל בוט / .בוהצ ורעשו -
הפ תוערל / ךר םיזע-הלטכ םיהולא םג זא דריו / -המ-המ-המ :ךוכרבו / ןנערה הז ךרעש
".וביבאב אישדה רשא ךרשבב
ביצהל ,ישנה טקייבוסה תא ןנוכל ןויסינ ,זכרמב השיא דימעהל ןויסינ שישכש ,הרוק ךכ
אלו תלוזכ השיא דימעהל ,תישנ היווח איהש וזיא ראתל וא יהשלכ תישנ הביטקפסרפ
,ידמ קזח הזה ןונגנמה :יעוצקמ-יתרבחה םוקימה םע דדומתהל לוכי אוה ןיא - טקייבואכ
בחרמ רתונ ובש םוקמה .תינומגהה תינויצה תיתורביחה הנבהבו תוברתב ידמ קומע עוטנ
.ינימה ףוגל הרזחב :קחדומה הז קוידב אוה הלועפ
,'רחא'כ תוברתה ללכב ינימה ףוגה לש הדמעהה ,ףוגל תרשקמ תונויצהש תיאליממה תוילושה
לועפל ,ישנה טקייבוסה תא וב ןנוכל ללח תושפחמה תורצויל תרשפאמ ,ינשמכ ,טקייבואכ
םוקימה לש הז :רתוי השקונה ,רתוי הנבומה ללחב לועפל ןיידע ןהל השק ובש ןפואב וכותב
תולוכי ןה תוינימה לש דמימב קרו ,םיילושב ןתראשה לע שקעתמ יתליהקה דמימה .יעוצקמה
ידכ ינימה ףוגה לש ללחה לא העונתה ,זאו .זכרמכ תאז לכב תישנה היווחה תא ןנוכל תוסנל
יתרבחה םוקימה ןונגנמ וניא אוהש ,ףוגל יטנבלרה ןונגנמה תא זכרמל הריזחמ וכותב לועפל
אלא ;רזוחו הלוע קחדומה ,דימת ומכ ,ךכ .רדוחה טבמה ךרד הצפחהה ןונגנמ אקווד אלא
ותרזח םעו ,זכרמב םייקתהל הלוכי הניאש הלועפה תא ,ינרתחה השעמה תא םעפה שמשמ אוהש
תא וב תושעל ידכ (תובישחה דקוממ וקוחיר ,ןיעהמ וקוחיר םושמ) רתוי חונ ללח ןנוכמ אוה
השעמ הז ןיא .המצעל זכרמ םע תימונוטואו תיתודחא תושיכ השיאה גוציי :ינרתחה השעמה
תימונוטואו תיתודחא השיא גוצייו ,יתליהקה םוקימה לש ךופיהה היהי ונממ ינכפהמ) ינכפהמ
קזח זכרמהשכ השענה ,ינרתח השעמ והז ;(יתחפשמהו יתרבחה ,יעוצקמה הדוקפיתב ,וב אקווד
דימעמ תינמז-וב אוה :ולש תוליפכב ינרתחה השעמה לש ודוחיי .וב 'דורמל' רשפא-יאו ידמ
,תיביטמרונה תינומגהה םיכרעה תכרעמ תא רדשמו -ל הנענ - ונייה ,ינומגה אוה וליאכ םינפ
ךכ .וזה תינומגהה םיכרעה תכרעמ תא רערעמו -ל תחתמ רתוחש ףסונ רסמ ריבעמ םג לבא
תוידעלב לע רערעל םגו (ינומגה ,לוכיבכ ,אוה ןכש) תכרעמב לבקתהל םג לוכי אוה
ללחל הרזחב אקווד ינרתחה השעמה לש רערעמה ןפה רשפאתמ ןאכ .הלש חוכה ,התויתוכמס
ללחה לא ,קחדומה לא רבעמה - וזכ העונת ,השעמל .רדוחה טבמלו תוינימל ,ףוגה לש
תא ןנוכל ןויסינ :'םיעגר' תא וליפא ריבסהל התיה הלוכי - שיגנו קיר ןכל אוהש ,םיילושבש
ץוענ ןולשיכה .רדוחה טבמה לא םג - ןולשיכה אלולו ,ףוגה לא הרזחה ךרד תישנה תוינימה
רבגה לש טבמה לש חוכה ןונגנמ תא תפשוח הניא 'םיעגר'ב רדוחה טבמה לא הרזחהש ךכב
ומצע ףיפכמש טרס דלונ ינרתח תויהל היה לוכיש טרסמ ,ךכו ;ןיטולחל ול תענכנ אלא
.תיטסירטנסולאפה הינומגהה תומרונל
תוחפשמ יתש לש ןרופיס תא רפסמ ,סילקיר-יבצ הניד לש רצקה הטרס ,(1984) 'הינדרוכ'
,טרסה תרוביג לש תישנה תורגבתהה אוה ולש יזכרמה אשונה לבא ,הרבעמב תונורחא וראשנש
לש ןוירהה תחימצ ךרד ,באה ידי-לע םאה סנואל הפישחמ :הלש תיפצתה תדוקנמ רפוסמ אוהו
תוינימה ,הרדעהו הקושתה .השקה הדילה הארמו הנושארה תסוה ,תודליה תבהא ןדבוא ,םאה
:תוירופה) תישנה תוינימה לש תועמשמהו ,תירוהה תורגבב הרדעה םע דחיב - התולשב תישארו
ןיב) הקושת רופיס לש רשקהה .המלוע תא םיאלממש םירבדה םה (הדילו ןוירה ,לגשימ ,תסו
.(ודוסיב ינימה) רדוחה טבמה לש ותלועפבכ ךסמה לע השענב ןויד רשפאמ (דליו הדלי
ירופטמה רואתה לש היצזילרטיל תעצבמ המלצמה םידליה ןיבש תיזכרמה גולאידה תניצסב
ןונגנמה תא ףשוח יומידה לש ילרטילה טוטרשה לא הרופטמהמ רבעמהו ,רדוחה טבמה תא
וליאכ טרסה .הזככ ןונגנמה תפישח אוה ינרתחה השעמה .טבמה לש חוכה תדמע תא ,ינחוכה
לש ללחב לועפלו יתרבחה םוקימה תא חונזל שי ישנה טקייבוסה ןוניכ ךרוצל םא :רמוא
השעמהש ירה ,דקומל רדוחה טבמה תא ריזחהלו ינימה טקייבוסה תא ןנוכל ךכ ידי-לעו ,ףוגה
.ותוא ףושחל אלא - הריציה לע הפכנה טבמה ןונגנמ לש וחוכל ענכיהל אל היהי ינרתחה
לוצינ לש טבמכ :הזככ טבמה לש הפישחל תויטנבלר קינעמש אוה הקושת רופיס לש רשקהה
םיב הדליה תצחור תרבודמה הניצסב .םידלי םה וב םיפתתשמהש וליפא ,תינימ האנה יכרוצל
דליה .ףוחל תטבינש העבג ימורמב דליה לש ותוחכונל תעדומ אל ,הדבל ,היפוגו םינותחתב
,ויניעל וידי תא ברקמ וליפא אוה יוטיבה לש היצזילרטיל לש טקאבו ,הדליב וטבמ ץעונ
תדוקנמ הדליה תא תמלצמ הניאו וילא תרבוח הניא ,תאז תמועל ,המלצמה .תפקשמכ תולגועמ
הבוגב קר הדליה תא תמלצמ תויבקעב איה :הטמל הלעמלמ - ונייה ,ולש ההובגה טבמה
תא וב תצעונ איה :הדליל השוע אוה רשא תא דליל השוע טלחהב איה תאז תמועל .הלש-היניע
לש הייארה ,הזה לופכה השעמה ידי-לע .ויניע הבוגמ אל ,הטמלמ תאז השועו ,הלש תיניעה
תכיפה ,ןנובתמב תוננובתהה ךותמ ולש הפישחהו - הלועפב הרופטמה תגצה - תוננובתהה טקא
אוהש ,דליה :חוכ ןונגנמכ רדוחה טבמה ףשחנ ,והשעמל רובחל ילבמ לבא טקייבואל ןנובתמה
חוכה יכופיה אשונבו) תיחרזמ םג איהש ,הדליב טבמ תציענ לש םזינכמ ליעפמ ,יזנכשאה םג
ריצה ,רדנ'גה ריצ תא תרבחמ איהש ךכב .(1987 ,ןצינ ןב :י/האר וז הניצסב םייתדעה
אכדמ חוכ ןונגנמכ רדוחה טבמה לש ותופקת תא המלצמה השיגדמ יתדעה ריצה םע ,ינימה
לוכיש ינחוכ הלועפ ןונגנמ - הזככ ותפישחו המתל ןונגנמה תכיפה :ללכב םיטועימ יבגל
אלו ישונא ןונגנמכ ותולבגומ תא ,ותשלוח תא םג תופשוח - הצובק לכ לע ךלשומ תויהל
.עבטה ןמש וא יהולא
רחא רצק טרסב סילקיר-יבצ השוע ,ימואלהו ירדנ'גה םעפה ,םיריצ תבלצה לש המוד הלועפ
תיפצת תדוקנ שייאמה ילארשי לייח רחא המלצמה תבקוע ןאכ .(1991) 'תיפצת תדוקנ' ,הלש
זכרתמ אוה ותוא ףיקמש חטשב ולש תיללכה תוננובתהה ךותמ :םיטילפ הנחמב גג לע
רדוחה טבמה תלעפה הפ םג .לוממש הריד תספרמלו תונולחל דעבמ תולגנה תויושחרתהב
השיאה לעו רבגה לע ,בוחרב לרטפמש ילארשיה לייחה לעו יניטסלפה לע תינמז-וב
ירדנ'גה טועימה לש םיריצה קר אל :יכרריה רושימ ותוא לע םלוכ תא הדימעמ ,םיניטסלפה
לש היצזיטמתה ןכש ,םלוכ םייתרבחה םיריצה לכ ,םצעב ,אלא ,םישגנתמ ימואלה טועימה לשו
והשמ לע אלו ,ותוא ליעפהל רחוב חוכה לעבש ימ לע לעפומש ןונגנמכ ותוא תפשוח טבמה
.בייחמ וצ יפ-לע וליאכ ,שארמ עבוקמו ןותנ
םעו ,גרוה םג טרסה ףוסבש ,קשנה םע הדמעב םקוממ לייחה :הטושפו תיסיסב הפ היצאוטיסה
םג אלא ,אוה קר אל םיאצמנ הדמעבש אלא .רדוחה טבמה לש חוכה לש גוצייה ,תפקשמה
תדוקנמ םלועה תא תמלצמו לייחה לשו הלש חוכה תדמע לע ןמזה לכ תרמוש איהו ,המלצמה
,ענמנ יתלבה ,הלש טבמה לש חוכה תא וילע הליעפמ איה ךכבו - ותואו ,ולש תיפצתה
שבוכה לש תינמז-וב איה ,ךכ םא ,הטילשה תדמע .ויניע הבוגמ - םוליצה השעמ םצעב עבטומה
(תרחא רהצומ אל) םילאוסקסורטה ,ידוהי/ירבצ אצוממ ,םישבוכ ,םינבל םהינש :תיאמבה לשו
תוננובתהו רוכינ תדמעב ,השיא - תרחאהו ,לייחו רבג אוה דחאה ,תאז תמועל .םינגרובו
.תשבוכה תדמעב איה םג ךא ,לייחב
עמוש אוהש הממ ולוכ בכרומ לוקה ספ .האור לייחהש המ רחא רקיעב תבקוע המלצמה
רצק גולאיד תחא םעפ קרו בוחרהמ םיהוזמ אל םישער טעמ ,ודילש וידרהמו ולש ןמקווב
אוה .ולומש תיבב ,ויתחתמ תאצמנש הרידל לייחה הנפמ ולש בלה תמושת רקיע תא .רשקב
טרסה ידכ ךות .ןטק חאו בא ,םא םע םש היחש הרענב ,בהאתמ רמול אלש ,ןיינע הברה הלגמ
הנוצרל דוגינב הרענה תא השיאל אשונש ,ריעצ רבג עיגמ תיבה לא :םיעורא תרוש תלגלגתמ
םינוי ךבוש ונבל הנוב ,ילבומיס טקאב ,באה .יטילופ לקידרכ הלגתמ ןתחה .היבא תכרבבו
ילייח םיעיגמ דחא הליל .וב עוקתל םיסנמ םיריעצהש ,ף"שא לגד תא ריסמ וליפאו ,גגה לע
,הדושח תוליעפ לכ האר אלש רשקב רמול הסנמ ,עתפומ ונלש לייחה :באה תא םירסואו ל"הצ
.עדוי וניא אוהש והשמ םיעדוי הארנכ םירחאה םילייחה לבא
הכישממ איה ךא ,ןיע רשק התא רוציל תוסנל ךישממ לייחה .ןוירהב הרענה .םיכשמנ םייחה
ריעצ ,ןאסחל ,שיבכל רבעמ םיילענ תספוק רוסמל חאה תא חלוש ןתחה דחא םוי זאו .ברסל
הטמיסבו ,אלכהמ בשה ויבא עיפומ עתפלשכ ,הספוקה םע ץר ןטקה דליה .רחא ילקידר
הלגתמ איהו ,הדיצה הספוקה תא ךילשמו לבלבתמ דליה .םיילארשי םילייח ינש םיעיפומ
םיידי םירמש ,ןתחב ולומש גגה לא טיבמ םומהה קינמיאולימה .דליה תא תגרוהש הצצפכ
.ותוא גרוהו וקשנ תא וילא ןווכמ ,העינכ תעונתב
אשומל היצקודר תושעל ,רומאכ ,ולש תלוכיהמ ול אב טבמה לש אכדמהו טלושה חוכה
ףוגכ ,ולומ המוריע תדמוע ינאו ,יב ץעננ הזה טבמהשכ .ץפחל ותוא ךופהל ,ולש תוננובתהה
תא ול ןיאש םושמ ויניע תא ליפשמש ,טבמ ריזחמ וניאש (ץפח ,טקייבוא ןהו יזיפ ףוג ןה)
וקופ חתיפש יפכ) תידסומ חוכ תדמע גציימכ טבמה תא םינפמש ,טבמ רישייהל חוכהו קשנה
ינרתחה השעמה .תוננובתהה תאנהל אשומ ,ץפחל תכפוה ינא - (Discipline and Punish -ב
וכרדש ,חיננ ,שוביכה לע טרס הז ןיא :אשונה לש היצזיטמתה לע ןעשנ טרסה תרצוי לש
אשונל ןונגנמה תכיפה .טרסה אשונ אוה-אוה רחאב הטילשה ןונגנמ אלא ,ןונגנמה ףשחנ
.ויתולבגימ תא תפשוחו - ונממ תוננוגתהה יעצמא תא תפשוח ,ןונגנמכ ותוא תפשוח
רידתהו טושפה יעצמאה :רדוחה טבמה םע תודדומתהל םיירקיעה םיעצמאה טרסב םיגצוימ ךכ
- רחא יעצמא .ונממ תומלעתה ךות לבא ,ומויקל תועדומ ךות ,טבמה תחת םייחה ךשמה - רתוי
השוע םעפ :םיימעפ לייחה לש ותפקשמ לומ לא סירתה ףגומ 'תיפצת תדוקנ'ב .טבמה תמיסח
תרזחה - רתוי ינדרמה יעצמאה .הנתח - םעפו ,ןיינעתמ אוה הבש הריעצה תיניטסלפה תאז
תטלוב הרוצב םיימעפ ,תוחפל םיימעפ עיפומ הז יעצמא םג .םייניעה תלפשה-יא ,טבמה
.השיאה - תיניטסלפה איה טבמה תריזחמ ןהיתשבו ,תצרחנו
תא ,טסילאינולוקה לש חוכה תדמע לש התוירקש תא הבר המצועב ףשוח טרסה לכל לעמ לבא
לש תיפמילוא הדמעב ,לוכיבכ ,יוצמה ,לייחה .תיטסילאינולוקה הדמעבש תימינפה הריתסה
רבד עדוי וניא םצעבש ימכ ףשחנ ,טסילאינולוקה ומכ ,(לכב טלושו לכה האור) חוכו עדי
ףיקשמ אוה הילאש המצע הריד התואל ל"הצ ילייח םיצרופ טרסה זכרמב .רבד השוע וניאו
המ לע העידי לכ ול ןיא .המל ןיבהל הסנמו ץרופה חוכה םע רשקתמ אוה :טעמכ היססבואב
איבהל ךרד ול ןיא ,הצירפה לע תמדקומ העידי ול ןיא ;הצירפל ליבוהשו םדוק שחרתהש
חוכ וא עדי ול ןיא רתוי רחואמו ,(הצור היהש הארנש תורמל) התוא עונמל וא הצירפל
עונמל חוכה ול היה אלש ומכ ,תיניטסלפה הרענה יחא ,דליה תא גורהיש ץוציפה תא עונמל
.התצר אל הבש הנותחה תא ןכל םדוק
תא רציימ וניא אוה .הבוגתכ ,השעמ רחאל ,דבעידבש הז אוה ולש ידיחיה הלועפה חוכ
םע דליה תא חלשש ימ לש ותגירהב ץוציפה לע ביגמ :םהילע ביגמ קר אלא ,ומצעב םיעוראה
ןכל םדוק השחרתהש תוליעפ לע ,הארנכ ,םיביגמ הרידל םיצרופה םילייחהש ומכ ,הצצפה
שבוכה טסילאינולוקה .םידלימ רודכ םיחקול םירחא םילייחש ומכ ,והשימ ידי-לע אוהש ןכיה
השעמ איה רדוחה טבמה לש היצזיטמתה ,ךכ .וביבס םירחא םירציימש המל ביגמ קר ילארשיה
ןתינו ,ויתולובג םיפשחנ תינמז-וב לבא - יוכיד ןונגנמכ ףשחנ טבמה וכלהמבו ,ינרתח
.(ורערעל וליפא וא ותוא לטבל וא רסחל ךיא אל םא םג) ומויק ףא לע דורשל ךיא ןוכתמה
תא .דליה גרהל איבמש ימ תא גרוה אוה :הבוגת תלועפ איה לייחה לש הדיחיה ותלועפ םג
- התיבה בשה ויבא תא האור אוהשכ - דליהו ,רגובמה ונתח הצצפ םע בוחרל חלוש דליה
.גרהנו התוא ךילשמ אלא בוחרה תניפבש רשקמל הצצפה תלבוה תמישמ תא םילשמ וניא
אוה :הלופכ הרימא ליעפמ אוה ץוציפל יתימאה יארחאה תא גרוה ילארשיה לייחהשכ
הז אוהו (הזה לעמב ויה אל ידיו ,םמצע תא םיגרוה "םה") דליה תומל יארחאה וניא תינמז-וב
רדסה אוה ונכ לע בשוהש המ .יטסילסרבינואה רסומה םשב גרוה :ונכ לע רדסה תא בישמה
,גרהל-הליבוהש היצאוטיסל יארחאה אוה לייחה :יביטקלס הגירה רסומ לש ,ינויצה סותאה לש
הז אוה אלא ,תומתכומה םיידיה לעב רבד לש ופוסב אוה שבוכה אל ,טרסה רמוא ,לבא
תכרעמ תאו ,ירסומ אלל ירסומ ,יואר אלל יואר גרה ןיב המחלמ תעב םג ןיחבהל עדויש
לע אל קרו לכה לע הפיקשמש תיפצתה תדוקנ ימורממ .הנכ לע בישהל גאוד אוה וזה םידוקה
הניאש ,הרוגסו תיטנרהוק תירסומ תכרעמ ךותמ םלועב ,המלצמה ומיעו ,ןנובתמ אוה ומצע
תא תנקורמ ההובגה תירסומה הדמעב רבצה לש ותדמעה .דיליה לש רסומה תא ןובשחב תחקול
ונייה ,תרצונש גרהה תייצאוטיס ישרושב ןויד ןיאש קר אל) שוביכה יפלכ תויתרוקיבמ טרסה
תירסומ תומרונ תכרעמ תיתשמש הז אוה-אוה שוביכהש אלא ,המרגש אוה שוביכהש הדבועב -
רדעה םלוא ;(ונממ "תוחנ"ה דיליה יפלכ טסילאינולוקה לש תיתרוסמה ותדמע - הנוילע
ןונגנמ תפישח השעמב ,תינונגנמה תויתרוקיבב םגופ וניא תיטרקנוק תיטילופ תויתרוקיב
.ויתולבגמ לע חוכה
הניאשו הנממ רטפיהל רשפא-יאש ,תחא חוכ תדמע תרבוח תיטילופה תויתרוקיבה רדעה לא
תנתינ הניא המלצמה תיניע לש חוכה תדמע .המלצמה לש רדוחה טבמה לש וז - ללכ תינרתח
תא תרציימה איה-איהו התמצוע תא תלרטנמ רדוחה טבמה לש היצזיטמתהש תורמלו לוטיבל
איהש ךכבש ירה ,לייחה לש רדוחה טבמבש יוכידהו חוכה ןונגנמ תא הפשוחב תונרתחה
ולא לא טבמ תודוקנ הפילחמ הניאו ,ולש טבמה תדוקנמו ויניע הבוגב ,ותיא דימת תראשנ
.ונכ לע רדסה תבשה תדמעלו השעמל האלמ הפתוש תכפוה איה ,וטבמ ןונגנמל םיפופכה
חוכ תדמע) יטסילאינולוקה חוכה ןונגנמבש תימינפה הריתסה תא תינמז-וב תפשוח המלצמה
דחיב ,בישהל ידכ וילא תרבוחו (הביגמ אלא תרציימ הניאש וזכ לבא - לוכיבכ תיביטמיטלוא
תירסומ הדמע ןה :תינרתח הדמע ,בוש .ונכ לע ינויצה רדסה תא ,יביטרנה םויסה םע
לבגומ יוכיד ןונגנמכ התגצהב התוכמס רוערע ןהו - ינויצה ירסומה סותאה לש - תינומגה
.ריבשו
יוכידה .יוכיד ןונגנמכ רדוחה טבמה תפישחב איה תונרתחה 'תיפצת תדוקנ' לש הרקמב
:ץוחבמ טבמ שרדנ ןונגנמה תא ףושחל ידכ .םיניטסלפ לע ןהו תויניטסלפ לע ןה לעפומ
סותאה לומ לא הדימעב תויהל הלוכי הניא ,תינרתחה הדמעה ,וזה הפישחהש אלא .השיאה
תבייח איה :יתליהקה םוקימה תא תויובישחה םלוס שארב דימעמה הז וא ירסומה הז ,ינויצה
ללחהמ תאצוי איהשכו ;ינימה ףוגה אלממש הז ,תונויצה ידי-לע קחדוהש ללח ךותמ תויהל
לש ותפקשמ לש החוכ :רדוחה טבמה לש הז - ול יטנבלרה ןונגנמב תלעופ םג איה הזה
.הזה חוכה לש ותלבגמו ,םינונכתבו םישעמב ,הרענב ,לוממש החפשמב ץעננה וטבמ לש ,לייחה
תא רשפאמש המ ,ינויצה ירסומה סותאל הריבחה אוה ינומגהה ןפה :טרסה לש תונרתחה וז
הלוע ול תחתמ וליאו ;(ול יטנבלרה יגולואידיא יטילופה) זכרמה ידי-לע ותטילק תאו ותלבק
.לבגומ יוכיד ןונגנמ :יהולא חרכהכ אלו דבלב ןונגנמכ הזה סותאה לש הדמעה תפישח
רתוול ילבמ ישנה טקייבוסה תא ןנוכמש ינרתח השעמכ ינימה ףוגה לא העונתל הפירח אמגוד
לא ,תירבגה היווחה וזכרמבשו ,רבג בתכש רופיסמ רבעמה איה תוינומגהה תומרונה גוציי לע
.תישנה היווחה תא זכרמל ריבעמש טרס ,הזה רופיסה לש דוביעמ השיא התשעש טרס
(טרסה תא המייב םגש) םדא תב לכימ לש הדוביע ,1989 ,'בוט ןמיס ילתפנ לש ויתושנ ףלא'
התוררועתה תא וזכרמב דימעמ ,(1987 ,רתכ ,'לצ ירופיצ') ירס הינב ןד לש ורופיסל
,הארנכ ,ילתפנ) ותמ תונושארה ויתושנ יתש .ילתפנ לש תישילשה ותשא ,הרולפ לש תינימה
וערזש טילחמ ,תישילשה ותשא לש הלרוגל דרחה ,ילתפנו ,םידלי ודילוהש ינפל (ןתוא חצר
האיבמ איהש תבגמ ךותל ןנואמ קר אוה הרולפ םע ןכל ;(רפסב 11 'מע) תיממה סראה אוה
הרולפ לש הייח ךות לא .תרחומל תסבכמו השעמ רחאל הפוגל תלברכמ ,הטימל הליל ידמ
,ילתפנ .הנוירהל םרוג וישעמל תעדומ שממ היהת הרולפש ילבמש ,םידבה רחוס ,ןאידמה סנכנ
זכרמב .הרולפ תא םג חצור ,ול םרוגה אוה אלש ןיבמשו ןוירהה תא ורובע ההזמ ברהש
לע רדסה תא בישמש ,ילתפנ דמוע ,הרולפ לש התקושתל םיזמר םג וב שיש ,בותכה רופיסה
,בטומ ,וא) ןטשכ ןיבמ אוהש המ תא הבריקב תאשונה השיאה תא חצור אוהשכ ונכ
הרולפ לש תינימה תוררועתהה לש ךילהתה לא דקומה תא טיסמ טרסה וליאו ,(סוטסירכ-יטנאה
.השוע איהש ינרתחה השעמה לאו
תודוקנ יתש תונתינ םהינשב :תיפצתה תדוקנב יונישב ךורכ וניא טרסל רופיסהמ רבעמה
טרסהשכש אלא .יטמתה שגדהב ,רומאכ ,אוה ינושה .הרולפ לש וזו ילתפנ לש וז ,תיפצתה
- דבלב המלצמה תועצמאב תאז השוע אוה ,הרולפ לא ילתפנ לש וישעממ זכרמה תא ריבעמ
המ ,םצעב ,הז .תועונת ,םינפ ,םישעמ תגצה ךרד קר אלא ,הרולפ לש הלוק אלל ,גולאיד אלל
,לוק ןיא הרולפל .(64 'מע) "!יקתשת" ."תקתוש אל םעפ ףא תא המל" :הרולפמ הצור ילתפנש
אלא ,הלש היפרגויבה תא הנוב איה אל .המצעב הלש רופיסה תא רפסל תלוכיה הל ןיאו
רפסב ידיחיה םוקמה .שנועל יואר הרובע רפסמ אוהש רופיסהמ גורחל הלש ןויסנהו ,ילתפנ
אוה (65 'מע ,"עדוי שיא ןיא ,המא לצא הכלה םא") העידי רסוח לע דיעמ רפסמה ובש
,ילתפנ לצא אלו ,המא לצא הלש תואיצמה תנבהב עויס תשפחמ הרולפ ובש םוקמ ותוא קוידב
הלועפה םג יהוז .הידיב ןותנש דיתעה יבגלו ורוקמ יבגל ,הבצמ יבגל הנבות הגישמ הארנכו
הרולפשכ האב המצעלשכש השירד ,התקיתש תא שרוד ילתפנש ירחא השוע הרולפש הנושארה
רפסל הל תתל ידכ .המצעב תואיצמה תא ןיבהל :השוע ילתפנ המ ןיבהל ,הנושארל ,תשקבמ
(המלוע תא ןנוכלו תונבל ,ונייה) הלש יפרגויבה רופיסה תאו הלש תואיצמה רופיס תא
:המלצמב שומישל רבוע טרסה ,הז תא ענומש רופיסה תדמעל תחתמ רותחל רמואש המ ,המצעב
טקייבוסה תא ןנוכל תרחובש ,תיאמב/המלצמה .תינכפהמ וא תינדרמ אלו ,תינרתח הדמע ,בוש
תדמע לש טלחומ ךופיהכ אלו ,ינרתח השעמכ קר תאז תושעל הלוכי ,ותוינימ תאו ישנה
.לוק אלל ראשיהל :(וב טולשלו המלוע תא תמאב ןיבהל היצפוא ,לוק הרולפל תתל) רופיסה
לוק אוה רופיסב הל ןתינש גולאידה טעמל רבעמ השיאל תתל לוכי טרסהש ידיחיה לוקה
,רוביד לש לוק הניא ,לוק איהש םגה ,הרישה םלוא .השיא תרישב רגסנו חתפנ טרסה :התריש
וזה םישנה תרישש םג המ .םלועה יפלכ הנעט תריצי לש לוק הניא ,ןויגיה לש לוק הניא
."לוק" - הז קוידב אלא הניאו םיליממ הקיר
,רבח הארהש יפכ) ירס לש עדויו טפושו ראתמה רפסמהמ - רופיסב הדגהמ רבעמ שי םג ךכ
הוושמש ,הנוש גוסל ביטרנ תסיפת לש דחא גוסמ רבעמ םג אוהש ,טרסב הגצהל - (1990
גוסה יוניש םצעש ירה ,תיזכרמה תומדל תכפוה הרולפש םושמו .תויומדל רתוי הבר תוכמס
תאז רפסי רפסמש םוקמב ,המצע 'רופיס' לש :תפסונ תוכמס ומצע אוה ףא הל קינעמ יביטרנה
לומ לא ,ינוריאה רקיעב ,טפושהו לכה-עדויה רפסמה .לוק ילב השענ הז םא םג ,הרובע
יתוכמסו ילאוזיו םויק הקינעמש ,המלצמב רמומ ,הרולפ לש (?תרגפמה) התויתודלי
.רבגה לש וז ינפ לע תפדעומו תיזכרמ ,תנחבומכ התוא הדימעמו תישנה הביטקפסרפל
לש האלמ הנבה ילב םא םג) רחא רבגל תכלוהש ,הרולפ לש הז דצל :ינרתחה השעמה םצע והז
השעמה םייקתמ ,האושנ איה ולש רבגהמ ןוירה רדעהו ינימ קופיס רדעה לע הבוגתכ (הישעמ
תישנ תוינימ לש לדומה תושבגתהו תינימ תוררועתה גציימ אוהש ךכב טרסה לש ינרתחה
.לוקה רדעה תא ףקועה ,ילאוזיוה גוצייה ךרד וזכ תינרתח
לש ותצצה לומ לא :רדוחה טבמה תולובג תבצה אוה השוע טרסהש ןושארה ינרתחה השעמה
לע תבגמה תא הרולפ הליטמ ,תטשפתמ הרולפשכ ןושארה הלילב לוענמה רוח ךרד ילתפנ
תצעונ םג איה ךכ .הארמה תא תמסוחו - וערז תא גיפסהל שמתשי הבש תבגמה התוא - רוחה
.ויניע לומ לא היניע הליפשמ הניא ,התקעזב ,התומ ינפל עגרו ,ןשי אוהשכ הטבמ תא וב
התקושת תטטרושמ רופיסב .התקושת םושמ רחאה רבגה לא הכילהה אוה ינשה ינרתחה השעמה
,"םולשו סח") הוואת תלוטנ איה םירבדה תישארב התדמע :תורצק םילימב הרולפ לש תינימה
היניעב בוט ילתפנ לש והארמשכ ,לויטב ,הנותחה ירחא קר ררועתמ והשמו ,םירוחבל (9 'מע
"הברע הניגנמ לשכ ןשונ טטר הב וריבעה ,ונורגבש הנושמה חוכחכה ,םשוגמה ורוביד וליפא"ו
םירבוע םה ,"ויסנכמב ץצורתמה רזומה שדוגה ןמ" תעתפנ איהשכ ,לויט ותואב .(16 'מע)
והבגש םיילולפא (17 'מע ,ויניעב ,ילתפנ לש םיעורפה וירירשכ) ארפ יחמצ תוניב"
תא חתופ "הפאב עגנ"ש "ךימס חיר" ."םישחנה םירתתסמ ןכיה" המצעל ההות איהו "םיינצוק
התוואתנ ךכ לכ .הל המסק הממדה .חל" אוהו - ערזה לש וחיר :ןימל תיזכרמה הרופטמה
תוינימ לש גוציי תויהל ךפוהו היצזיטרקנוק לבקמ חירה .(17-16 'מע) "הפכב תינש קיזחיש
ילב ,הנימאה .היריחנ תא התע םג שדגו בש הלילה לכ האילפה הכש רזומה חירה" :תירבג
הפא לא תבגמה תא האיבהשכ םנמאו ,םילשב םיצע לש קיבד חיר הז היהש ,דציכ העדיש
,"בוטה הלזמ"כ היניעב ספתנ הז לכ .(35 'מע) "םיבורח לש הביר - היתווקת לכ ותמאתה
תכפוה תבגמה .הדגבל תחתמ ריתסהל תרהממ איה ותואש ,"שדחה הניינק"כ תספתנ תבגמהו
,ההמכ ,תעגלו די טישוהל קר ורתסלקב ןנובתהלמ הפייע הניא איה..." :ןימל ףילחתה תויהל
הנטב לע תבגמה תא יאשחב הריבעמ התיה ,הנוגמה התונדמח ינפמ תרעסנ ,םעפ לכבש אלא
,רדוחה טבמב הליעפמ איה החוכ תא .(37 'מע) "היטבמאה ןוטיק לא תוזירזב תקמוחו
- היטבמאל התוא תחקולו םיבורח חיר הפידמה תבגמב הקבד איה ףסכנה עגמה םוקמבו
?המ תושעל
- "התיא ןנואל"ו "הסבכל" - תויצפואה יתש לש בולישה :הזה השעמה תא שממתש איה המלצמה
התקושת לכ תא הרולפ העיבמ הבו ,טרסה לש תיזכרמה תינימה הניצסה תא ןתונ תחא הניצסב
ןמזה לכ םנשי טרסה ךרוא לכל ךכ .ינימ טקא לש יטסיננוא-יצח היצלומיס השעמב תינימה
שממ לש הביטנרטלא אל לבא ינרתח ףילחת אוה טבמהש ומכ ,ןימל ףילחתכ תוננוא ,םיפילחת
.(דרמ ,חיננ ,רציימ היהש ומכ)
םיכוראה וינותחת" לע ,םילכה תא (40 'מע) "תעגושמכ" קורימ לע רבדל ךישממ רופיסה
םיבז דימ ,הנטב לא תקדהמ ,םהב הקיזחמש תמיא לכ"שו ,ויסבכ לכמ רתוי "הבל תא םישבוכ
,ומצע השעמה תא הארמ טרסה לבא - (41-40 'מע) "םיחולמ םימ לש םיסומכ םיליחנ היעממ
לע המ םושמ" הלוע ,ןאידמה תא תשגופ איהשכ .התוא הנוב הרולפש יפכ תואיצמה תריצי תא
התדמע תגצוימ התופלעתה דעו עגר ותואמ לבא ,(46 'מע) "םיבורח תביר לש קיבד םעט הבל
ךרד ,ינשה שגפימל הייפיצב תיבב התוצצורתהו ןושארה שגפימה ירחא התחמש ךרד רופיסב
,תרוצבו םירטממ ,םשג ייומיד ללש ךרדו ,ערפמל ילתפנ תא תוצרל היתונויסנו היתובשחמ
.תוירופלו לגשימל היגולנאכ הליחתכלמ ונבנש
ידכ ןאכ םיתמעתמ גוצייה יגוס ינש .רתוי הברה בכרומ רופיס הנוב ,תאז תמועל ,טרסה
דקומה טרסב .תינרתחה תוננובתהה תא רציימש אוה-אוה תומיעהו ,םייטמת םידקומ ינש רצייל
הברה ףשוחש ,הרולפ לש הארמה ךרד - הנושה גוצייה גוס ךרד םג הנבנ אוהו ,הרולפ אוה
(הנוש גוציי גוס ,בוש) הייארה ךרד רתוי דועו ,ןושארה שגפימב הקושתה תוררועתה תא רתוי
תא הרולפ לש התעיצפ :היזולא ךרד שדח יטמת דקומ רציימו רופיסב םייק וניאש עורא לש
.ינשה שגפימל הייפיצב המצע
,בותכה רופיסב הריעצ השיא ,הכילז ,תרחא תומדל תרשקתמ ,רופיסב תמייק הניאש ,וז העיצפ
הרתיו ךא ,התוא בהאש רוחב הבהא אקווד איהש רבתסמ רחואמב קרו) אשניהל החילצמ הניאש
הלפנש דע ךכ לכ וב הקשחש ירחא .ףסויב הקשחש רפיטופ תשא םשכ המשו - (התמו וילע
הכילז ןתוא הנימזה ,המלו עודמ ןיבהל וחילצה אל היתורבחו ,'רשיה רפס' רפסמ ,בכשמל
ףסוי תא ושיבליו וצתו .םלכאלו םיגורתאה ףלקל םיניכס םהל ןתתו ,םיגורתא םדיב ןתתו"
תא ואריו ףסויב םישנה לכ וטיביו ,םהינפל ףסוי אוביו .םהינפל ואיבהלו תורקי םידגב
לכ ואלמיו ,ןהידיב רשא ןיניכסב םהידי תא םלוכ וכתחיו .ונממ םהיניע תא ונפה אלו ויפוי
- ישנה רדוחה טבמה םייקתמ הזה רופיסה דקומב .(200 'מע) "םמדב ןהידיב רשא םיגורתאה
טקייבואכ אבומש רבגב טבמ תצעונ (ירלוקיטרפ טקייבוס אלו ,הצובק) םישנ לש הרוש
תלטונ הרולפ :רישי רוביחל טרסב ךפוה ,תורישי וילא הנפמ וניא רפסהש ,רושיקה .הגוצתל
,התעד לע התוא הריבעמש ,התקושת .םד הזיקמו המצע תא תעצופ הליחת הנווכבו דח רישכמ
.הקופיס לע אובל תבייחה הקושתה םעו היתורבח םישנה םע ,הכילז םע התוא תרבחמ
םשגה תרופטמל ונתינש םילודגה חותיפהו בחרמה לשב) תוירופל רקיעב תונווכמש תוזימרמ
ידי-לע תאז השוע אוהו ,הקושתהו תוינימה תשגדהל טרסה רבוע ,רפסב (תוירופ גציימכ
ירחא אבה בלשה .לוק אלל לכה ,בוש :המלצמה תונומת תרזעב רופיסה תולימל תחתמ הריתח
תולובג לש לוטיבה בלש אוה ,ינימה ףוגה ןוניכ לש ינרתחה השעמה ירחא ,ףוגה לא הרזחה
לש הצירפה ,העיצפה ידי-לע - וביבסמש ץוחה ןיבל ףוגה ןיב קחרמה לש לוטיבה - ףוגה
םושל קקזנ וניא טקייבוסה ובש םוקמב ואולמב שממתמ ינרתחה השעמה .ולש ךותיחה ,ףוגה
.העיצפה ךרד :ץוחה ןיבל וניב תולובג רדעהבו ופוגב םייקתמ אלא ,ול ץוחמש טסקטנוק
תא טרסהו רופיסה םימקממש םימוקימה ןיב לדבהה תא תוארל רשפא םג הבש הדוקנה וז
טרסה עצמבש רבעמה ןיבל ,ואשונ אוהו רופיסב שגדומה ,יתרבחה םוקימה ןיב לדבהה :השיאה
,ףוגה ןוניכ - ינימה ישנה טקייבוסה ןוניכ לש ינרתחה השעמה לאו ינימה ףוגה לא
.(העיצפה ךרד) ויתולובג תא תלטבמ הקושתהש
ןומה לע דיעמ ומצע םשה :תויתרדס ,'תוילאירס' לעו 'תוינומה' לע םיססובמ םיטסקטה ינש
םוידיא אוה 'ףלא' רפסמה .בוט ןמיס לש ויתושנ ףלא - םישנ לש תויתרדס לעו ןחבומ אל
,"הבבר יפלאל ייה תא" :ירלוקיטרפ אל והשמל ,(ךלמה המלש לש ויתושנ ףלא) 'ףוסניא'ל יללכ
"ותטימל תחתמ" ילתפנל "ול םיברוא רבכ תונושל ףלאב" ;(12 'מע) הנותחב קאוד ברה ךרבמ
ילתפנ םחנמ ,(27 'מע) "התמ התוא הארת אל ,הנש ףלא ןיתמת וליפא"ו ;(24 'מע) םישנאה
תא םירופיצה יפמ ונחקלש זאמ םינש יפלא רבכ" :םוידיא ותואב שמתשמ ברה םג .ומצע תא
,תוילאירסה תא רפהל ןויסינה אוה הרולפ לש הרופיס .(70 'מע) רמוא אוה ,"הליפתה
איה תוילאירסה .הלוסיח ידי-לע ונכ לע רדסה תבשה :ןויסינל הבוגתה - ילתפנ לש ורופיסו
רמואו רזוח בושו ,ןוירהה לע הרולפל ילתפנ רמוא ,הבוט השיא תא :יתרבחה םוקימה בל
דוע ול שיש ,ילתפנ לש ויתושנמ תחא תויהל ועמשמ הבוט השיא תויהל .חצרה ינפל תאז
ןלוכ ןהו ,ןהלש תוירלוקיטרפה ןדבוא דע םישנ לש הצובק ,השיא דועו השיא דועו השיא
תוינימה קופיס לש תרשרשב םיטקייבוא ,ילתפנ לש םישנ תויהל - תמיוסמ היצקנופ תואלממ
תריבש תניחבב איה ,רחא רבגל תכלוהה ,הרולפ לש התגירח .ולש יתרבחה םוקימה לשו ולש
תאז שיגדמ טרסה) הצובק ךותב תנחבומ השיא דימעהל ןויסינו "תובוטה םישנה" לש תרשרשה
,הצובקכ תוגהנתמ םישנה ןהבש תונוש תוניצס עבראב "ןומה"כ םישנה גוציי ידי-לע רתוי דוע
ןונגנמה ףא לע ,דורשל הזה ינרתחה ןויסינהש אלא ,(םיימונוטוא םיטרפכ אלו ,"ןומה"כ
תוילאירסה םג .ןבומכ ,לשכנ ,הלש הקושתה תא לטבמו התוחנ הדמעב תיתרבח התוא םקממש
,וז תא הפילחמ וז ,םיפילחת לש הרוש ןה הבש םישנה :הרמה ,ףילחת ,היצלומיס איה המצע
תישנה תודרשיהה לש ,ינכפהמ-אלה ,ינרתחה השעמה .היצלומיסה איה-איה הרושב ןתבצה םצעו
לש םויקה .סוטסירכ-יטנאב רבוע ,רבגב רבג ,תבגמב ןימ ףילחהל :תורמה ךרד תודרשיה אוה
היצלומיסה ףוגה לא הכילהב ;ףילחת לש תוימניד איה ולש הקימנידהש םויק אוה אכודמה
.היצלומיסה לש הביל בל ,תוילאירסה תקספה איה-איה דחאה ףוגה לא הרזחה .תרצענ וזה
:ינרתחה השעמה ןולשכב ,ןבומכ ,תיביטרנ אטבתמ תוילאירסה תא רובשל הרולפ לש הנולשכ
,םנמוא ,שי :הרולפ לש השעמה םייתסמ ךכ רופיסב .התוא חצור ילתפנ ,תדלוי איהש ינפל
לש תונרתחה תא ריבגמ ,בוש ,טרסה .ורוצייל לבגומ ינרתחה השעמהו ,ירפ ול ןיא ךא ,ןוירה
ותדמעמ גרוח וליפא טרסה .הייחל ןורחאה עגרבו ,ולש םינורחאה םיעגרב שממ הרולפ
ןורחאה ינרתחה השעמהו ,ילאוזיוה ךרד ,דבלב המלצמה ךרד תונרתחה גוציי לש העובקה
הרוק וניאש המ הרוק טרסב הנושארל .רבדמה ילנויצרה לוקה תא :הלוק תא הרולפל קינעמ
תא תלאושו תרזוחו תקעוצ איה "?תישע המ" :םלועה תא דבל הניבמ הרולפ - רופיסב םעפ ףא
.התוא אטבל תלוכיה תא ןהו הנבהה תא ןה הרולפל קינעמ טרסה ."תישע המ" ,ילתפנ
:הטקש איה לערב השח איהש ינפל ,רופיסב .הקעצה תוכז תא םג הרולפל קינעמ טרסה
םג וישכע' - ("םיעט אל") לערב השח איהש ירחא .(77 'מע) "הביחב ומש התגה ,'ילתפנ"
ךל השעאש' .הננחתה ,'באוכ םעפ דוע לבא' הסרכ לע שואייב המלה ,'ןאכ' הקנאנ ,'באוכ
טרסב וליאו .שואיי ,החפיי ,הניחת ,הקאנ .(77 'מע) "החפייתה ,'ןכ ,ןכ' .'הת הזיא ילוא
.תקעוצ הרולפ
הקעצה לבא .הנממ עקפוהש לוקה תרזחה ,המצעל לוקה תחיקל םצע לכ םדוק איה הקעצה
הלוכי הניא הרולפ .הדילה עגר :הנממ חקלנש רבד ותוא לש גוציי םג איה הרולפ לש הרקמב
הקעצה :הנממ לזגנש המ לש גוציי לע תשקעתמ איה לבא ,תדללו ףוסה דע תונרתחה תא שממל
.הלזגנש הדילה תא תגציימ
תריצי (Gilbert & Gubar, 1979, pp. 3-104) תובר הריצי תויצפוא םישנל ןיא ובש םלועב
ןיאשו הינומגהה ידי-לע רשואמה ,ימיטיגלה ישנה הריציה השעמל תוכפוה הדילהו רבועה
.(Barzilai, 1990 ,היגלשל תוירשפאה תויונשרפה ,לשמל ,יאר/הארו) תויתרבח תויצקנס ודגנ
תויפש-יאב המשאה ומכ תופירח תויתרבח תויצקנס תולעפומ תויתריצי דגנכ ובש םלועב
ןיבהל םילכה ,לוכיבכ ,הל ןיאש םושמ רוציל הלוכי הניא השיא ובשו ,ףורט ןיגב האילכו
הדילהו .רבועה תריצי איה תרתונה הריציה הזכ םלועב - ותוא ראתל אל םג ןכלו םלועה תא
:הדילה תא תגציימ ,ןכל ,הקעצה .דולייה תקעצו - תדלויה תקעצ :הלופכ הקעצב תנמוסמ
.הדילה גוציי רומיש אוה הקעצה לש הרומיש ,הרולפ תניחבמ
קר היהת אל בוש :טקייבוא-טקייבוסל טקייבוסה-השיאה תכיפה עגר תא ןמסמ הדילה עגר
טקייבוס םג היהת םלועל .ןבה וא תבה רובע טקייבוא ,טקייבוא םג חצנל אלא ,טקייבוס
ויכרצל התוא ולוצינו הל ותוקקדזיה ךותמשו ,דלונה ,הלומש ימ רובע טקייבוא םגו המצעל
םאה תא תננוכמ דולייה תקעצ ובש עגרה ותוא גוצייכ תנמתסמ הקעצה .ץפחל התוא ךפוה
.טקייבואו טקייבוסכ תינמז-וב המצע תא תננוכמ תדלויה תקעצו ,טקייבואכ
ברעמה תוברתב תנמוסמ השיאה .טקייבואו טקייבוס תינמז-וב :תילאודל ,ןכל ,תכפוה השיאה
דועב .ירבגה ןימה רביא גציימש המ לש ,סולאפה למסמש המ לש ךופיהה התויהב תילאודה
אוהש לכ תא ישנה ןימה רביא גציימ ,יגולו ילוכ ,יתודחא ,םלש אוהש לכ תא גציימ סולאפה
תוילוכ ,תויתודחא) סולאפה ידי-לע ןמוסמש המ לכ דועבו .ינשגר ,ילאוד ,יטואכ
ולש ךופיהה ידי-לע ןמוסמש המ לכש ירה ,בוטהו יוארה ,הפיה לש דמעמ לבקמ (תוילנויצרו
תינומיסה תכרעמב .תוחפ בוט ,יואר אלו הפי אל ,ילושו תוחנ לש דמעמ לבקמ (ישנה)
.ךימנמ ןומיס םג איה הב תנמוסמ השיאהש תוילאודה ,וזה תירטנצולאפה
,יביטמיטלואה היצקיפיטקייבואה עגר תא תינמז-וב ןמסמ הדילה לש תוילאודה עגר לבא
התויה תורמל ,ןכל .ה/דליה תריצי ,יביטמיטלואה יתריציהו קשחנה עגרה תאו - ענמנ יתלבה
השעמ לומ לא טקייבוא תויה .תיבויחכ המצע תא תנמסמ הקעצה ,היצקיפיטקייבואה ןומיס
.הובג דמעמ לבקמו ולש ךומנהו ילילשה ןומיסה תא דבאמ ,תדלונה לומ לא ,הריציה
תא תדבאמ איה ןכלו ,םלועב ימיטיגלו ןוכנ םויק ןפואכ יתעד לע תלבקתמ ילש תוילאודה
תכפוה איה .ירטנצוגולאפה םלועה לומ לא יתותיחנ תא תגציימכ ,פיטואירטסכ הנומיס
לש םלועב רדעהכ תנמוסמ הניא השיאה תונוש ךותמ תורחאב .תונוש ךותמ תורחא לש גוצייל
.תורחא וב שיש םלועב הנושכ אלא ,םיפוקיש
ימלועש םושמ ,ומיע תלוז יסחיב ינא ןיידע ,ול טקייבואכ יתוא דימעמ דלונהש תורמל
טקייבוסו ול טקייבוא תינמז-וב ינא .טקייבוסכ ימלוע תא לטבמ וניאו דרפנ וניא טקייבואכ
תננוכמ טקייבוסכ ינא- רמולכ ,ולומל טקייבוס םג ינא ימצעל טקייבוס ידועב לבא .ימצעל
ודועב ןכש ,ול תלוזכ תלעופ ינא ךכ .טקייבוס ומצע-אוה ותויה תא ורובע הארמ תופקתשהכ
םג ינאש םושמ ירה ,ורובע טקייבוא ינאש תורמל ,ןכלו ;ותוא תננוכמ םג ינא ,יתוא ןנוכמ
ימצעל טקייבוס תינמז-וב ינאש קר אל :תילאוד ינא ןכל .ול תלוז םג ינא ,ותוא תננוכמ
.ול טקייבוסו טקייבואו - ימצעל טקייבוס םג תינמז-וב ינא ,ול טקייבואו
תגציימ איהו ,יתודחאה סולאפה לומ לא תותיחנ תגציימכ הנומיס תא תדבאמ וזה תוילאודה
ץפח תויה ,טקייבוס תויה םע טקייבוא תויה בלשמ אוהש םושמ ,המצוע בר ישנ םויק וישכע
השיאה תא ,יפיטואירטסה הדמעממ תוילאודה תא עיקפמ אוה הזככו ,תלוז תויה םע
עגרש םושמ ,פיטואירטס דוע ינניא .שארמ היופצו הפוקשכ הדמעממ ,הלש תויפיטואירטסהמ
;דחאב וישכע םילכומ םהינש יכ ,טקייבואל טקייבוס ןיב הרורבה הנחבהה תא רערעמ הדילה
הדילהש תוילאודה םצע ,הדילה םצע .םזירטנצוגולאפה דוסיבש הרורבה הנחבהה תא רערעמ
ךרעמה לכ לע םויא םג ןה ,וזה הרורבה הנחבהה לש רוערע התויהב תרציימ
תוברתה ןתוא תנמסמ הזה םויאה ינפב ןנוגתהל ידכ ,ןכלו ,יטסירטנצוגלאפה
הזה יוכידה ןונגנמל ילש תועדומה .תוילושכ ,תותוחנכ :תויפיטואירטסכ תיטסירטנצוגולאפה
תא הריזחמו ,וילע םייאמה יחוכ תא תפשוח ,וחוכמ ותוא תרקעמ - פיטואירטסכ ןומיסה -
תונוש לש ןייפאמ ,תונוש לש ןייפאמ אלא ךימנמ ןייפאמ דוע אל :המוקמל תוילאודה
לא טקייבוא-טקייבוס האיצומה היציזופואה לש תיגולה תוריהבהמ תוקחרתה לש ,תינורקע
תא תגציימש ,הקעצה ךכ .ךימנמ ןייפאמכו תיגול הריתסכ אל תמייקתמ תוילאודה ובש םלוע
אוה תילאודכ ינוניכ ובש לופכה עגרה תא ירובע תגציימ איה תעמשנ איהשכ ,הזה עגרה
הקעצה ,ךכ .התוחנכ ןוניכה ןונגנמ תפישח ךות ,המצוע תברכו - התוחנכ ינוניכ תינמז-וב
תדמע תא תגציימ תינמז-וב איה :ינרתח עגר םג איה תוילאודה תדלוה עגר תא תגציימכ
תא ןנוכמש ןונגנמה תא תפשוח איהשכ ,וז הדמע תחת תרתוחו ,התוחנכ השיאה ,הינומגהה
תמייאמה המצועה תדמע תא תכפוהש היצזיפיטואירטס ךות הנגה ןונגנמכ תותיחנה תדמע
.היואר תוחפו תילושל (טקייבואל טקייבוס ןיב הדחה הנחבהה רוערע)
תורצוויה עגר גוציי תא העימשמ :ינרתח השעמ השוע ,הקעצה תא תרמשמ איהשכ ,הרולפ ךכ
תא תלבקמ המצעלשכ הקעצה .ינומגהה ןונגנמה תפשוחו - התוחנ תינמז-וב איהש ,תוילאודה
םושמ קוידב םלועהמ תקלוסמ הרולפ ובש עגרה תא תגציימ איהש םושמ הלש ינרתחה דמעמה
טקייבוס תינמז-וב איהש ,הגירחכ התוא ןנוכיש המ תא תדלל ,תילאודל ךופהל הדמעש
לש תטלחומה ותולעבמ ןכל התוא עיקפיו ,םהיניב הדחה הנחבהה תא תרערעמ ןכלו טקייבואו
גוציי רומיש אוה הרולפ לש ינרתחה השעמה .ומצעל טלחומ טקייבואל התוא ךפוהש ,ילתפנ
.הנממ ענמנ (הדילב) תוילאודה שומימשכ םג תוילאודה
"הרחב"ו יתרבחה םוקימה לש המצועה םע דדומתהל הלכי אל הרולפ לש התונרתחש ומכ
םע תודדומתהה לע רותיוה תא תקזחמ טרסה לש תונרתחה ךכ ,ינימה ףוגה ךרד שממתהל
תונרתחה תא לידגמ טרסהש אלא .תוינימה לא ,קחדומה לא הכילהה תאו תיתרבחה תותיחנה
ףוגה תדמעהב ונכ לע רדסה תבשה לש ירופיסה דקומה תא ריממו הילא רבוח אוהשכ הברהב
תינימה תוררועתהה דקומב - יתחפשמהו יתרבחה םוקימה דקומ תאו ,זכרמב ינימה
ירה ,רחא רבגל הכילהה ךרד קר השענ תוילאירסה ןוכיס רפסב םא .(תוירופה אקווד-ואלו)
ינימה ףוגה ןוניכ ךרד תוילאירסה ןוכיס וילא ףרטצמש םושמ לדג ןוכיסה טרסבש
.רפסבמ רתוי טרסב :ןולשיכה לדוג ןכ תונרתחה לדוגכו .תינימה ותוררועתהו
רבשית תאז לכב ילואש ,ךכל חתפ ןתונ רופיסה ובש םוקמ ותוא איה הנושארה הדוקנה
ןודא ,םישנב הז ןיינע" :ברה רמוא היוולה רחאל .הרולפ לש התומ ירחא םג ולו ,תוילאירסה
טמשוה הזה טפשמה ."טעמ ןהמ שופתש בוט רשפא ,הרותה ןמ ןהילע ונא םיווצמש לככ ,ילתפנ
חתפנ אוהש ומכ היוולב טרסה םויסש דוע המ .המלענ תוילאירסה םויסל החטבהה :טרסב
החתפש היוולה ירחא םג ומכ ,וזה היוולה ירחא ,בוש - תיפוסניא הרזח תשוחת ןתונ היוולב
.הלילח רזוחו השדח השיא אובתו ,דועו דוע לכה ךשמיי ,טרסה תא
הנושארה התעפוה .הכילז לש המוקמ יוניש אוה תוילאירסה ךשמה תא חיטבמש ףסונה רבדה
לע הכובו ברל תשגינו ,הרולפו ילתפנ לש םתנותחב םיקתממ תקלחמ איה :טרסבו רופיסב ההז
איה רופיסב .םיאושינ לש ,רתוי בוט דיתע חיטבמ ברה .התיבל ןתח איבמ וניאש הלרוג רמ
אלה - הנוירה לשב) חור רוזפ ותיבמ אצוי ילתפנשכ ,ןכ ירחא םיבר םידומע קר בוש העיפומ
אוה וכרדבו ,קאוד םכחה לא ןנכתש ילבמ ותוא ליבויש לויטל (ותשא לש - ול ןבומ שממ
רבד הלגתה התומ ירחא קרו ,םיפיה הירזחמל אשניהל הברסש ,הכילז לש הרופיסב רכזנ
.רובש בלמ התומו - ול חינתש רוחבה בס תשקבו ,הילא ותבהאו ,הרותב לודג רוחבל התבהא
רחא דמעמ תלבקמו ,הלש הבהאה תייצפוא לעו םייצראה הייח לע תרתוומ הניא הכילז טרסב
יונפ רבג רחא תפדורה שיא תשאמ .רפיטופ תשא ,יכ"נתה הדיקפת לש ךופיהה תא :ירמגל
,רצחב הרולפב טבמ תצעונ איה טיעכ .יושנ רבג רחא תפדורה הקוורל טרסב הכילז הכפה
תססוג הרולפשכ ותיב ןתפמל דע שממ ילתפנ תובקעב תעסופו ,תרשרשב אבה בלשל הניתממ
הל דעונש יתרבחה דיקפתה תא לבקל הברסש םושמ התמש הכילז םוקמב ,ךכ םא ,טרסב .םינפב
תא החיטבמש הכילז תאצמנ - ינרתח השעמכ התמ ,(הבהאמ אלש םיאושינו התבהא לע רותיו)
ןוניכ ןויסנ ינפ לע םייתחפשמ-םייתרבחה םימוקימה ןוחצינ תא :ונייה ,תוילאירסה ךשמה
.תישנה תוינימה
לש תירוגלאה הלילעה תא הפוגב הרולפ תשמממ ,רתויב קזחה תונרתחה טקא תא עצבל ידכ
ילתפנ .סוטסירכ-יטנאכ ,ןטשכ ילתפנ ספות ותואש ,חישמ תדיל לש - הלואג תייצפוא תריצי
"םייוגה לצא" ומכ ותוא קמנל הסנמ אוה ,ןוירה הזש ול ריבסמ קאוד םכחהשכו ,"והשמ" ההזמ
תא ,ןבומכ ,הדליו) םדאמ אלו חורהמ התרפוהש וזכ השיא התיהש קאוד תא ענכשל ,ונייה -
םושש השודקה םאה תויהל הלוכי הניא בוש הרולפו ,וזה היצפואה תא שיפכמ קאודשכ .(ושי
תיממ אוה .תומל הניד תחא ,התוא אמיט אל - וערז תא ילתפנ הווחש ומכ - "םינתפ סרא"
תא דימשמו (71 'מע ,תומהב קרי לש תורוסא תועקפב) ויבא תא התימה ומאש ומכ התוא
,"ויבא רבק דצבש הנטק ןבא התוא") הלש-המחר ירפ תא - הארנכ - הרבק ומאש ומכ המחרבש
.(76 'מע
םייחל הבשו (75 'מע) "סנ הל השענ" ךיא ,ומא תומב רכזנ אוה קאוד לצא ורוקיב ירחא
"ומשב שיאל הארק אל םלועמש" ,איה ."!עשוי !עשוי" "תקעוז הלחה"ו ("התניב עתפל הללטצנ")
רכזנ אוהשכ דימ ?יחה הנבל ?תמה הנבל ?עושי-ל תארוקו ודיב הקזוחב תזחוא ,(76 'מע)
ול רכזנ" תאצוי איהשכו ,םירבכע לער איבהל המא תיבל הרולפ תא ילתפנ חלוש תאזב
תונורכזה תכסמ תא םתוח ומא םש .(76 'מע) "םימיה לכ חכש ךיא ומא לש המש םג םואתפ
וייח ,תינש ןתחתהל ומא בורס ,ויבא תומ הבו ,קאוד לצא רוקיבה ביבס ילתפנב תררועתמש
אוה ךכו ."םיבר םימי" רכז אלש םירבד - הלש-התומו ,םישנה יוזיב ךותמו תודידבב המיע
ןמ הבש ומאש ,םיחאה לוטנו באה לוטנ ,אוה ,ולש היפרגויבה תא ,ולש תלשושה תא ןנוכמ
םחרמשו ,םידלי ול ויהי אלו ןיאשו השיא ול אשונ אוהש םעפ לכב וייח לע םייאל םיתמה
אוה סוטסירכ-יטנאה .ודימשהל וילע םוקיש רז רבג לש וערזמ סוטסירכ-יטנאה דלוויי ותשא
אוהו ,(20 'מע ,ןהוכ ןמרונ) ינסרהה יכרנאה חוכה תומלגתה - ןטש הומכ ,יטואכה תומלגתה
'מע ,ןהוכ) םישודקה תכלממו היינשה תולגתהה ואובי וירחאשו לא ינפ דימעיש חישמ-ודיוספה
.(21
שומימ לש איה ילתפנ ליעפמש יביטמיטלואה יוכידה לומ הדמעה ,הרולפ לש התניחבמ
תא שיגדמ טרסה .חישמה תא - הלואגה תא תרציימ איה הפוג-ומב :הירוגלאה לש ילרטיל
טלחהב םה רופיסבש ,תובאה ינש תא ןיטולחל טימשמ אוהש ךכב רתוי דוע תויחישמה טנמומ
םה ,טרסבש תובאה ילוטנ ,הרולפו ילתפנ ,ךכ .לטובמ אל יגולוכיספ דיקפת םהל שיו םימייק
.בא אלל ,לוכיבכ ,ודלונ - םייחישמ םג אלא (הרולפ) םימוגפ וא (ילתפנ) םילאפידא קר אל
רשב חישמב השומימ ךרד הלואגה חתפ תויהל הלוכי וזה "תויחישמ"ה הרולפ לש התניחבמ
,הליגר תלשושל םגרותתש עגרב תמיואמ וזה תויחישמה ילתפנ לש ותניחבמ וליאו ,םדו
םילוכי טרסה ןיאו הרולפ ןיא ,בוש .קלסל היהי ךירצ םוגפה חישמה תא ןכלו .םדו-רשב
הווח ילתפנש יפכ - םעפה ,(הרולפ לש ,ונייה) השיאה לש יתחפשמ-יתרבחה םוקימב םחליהל
ףוגה ךרד ,קחדומה ךרד תונביהל ןויסינה טרסב ול ףסונשמו .ןולשיכל דעונ ןויסינה .ותוא
ילואש תורשפא ןיאש קר אל ,לסחל הרולפ התסינ התואש ,תוילאירסה :לופכ ןולשיכה ,ינימה
.ךשמיתש החטבה ףא שיש אלא םייתסת
רבעמ םג אוה (םדא תב לש) ישנה טסקטל (ירס הינב לש) ירבגה טסקטהמ רבעמה ,רמולכ
תמייתסמש ,תינימ תוררועתהל "הבוט השיא"מ - זכרמב תינפוג תונרתחל זכרמב יתרבח םוקיממ
ןיב קבאמל םגרותמ םינימה ןיב קבאמה .הלואגה תיירוגלא לש תינפוג היצזיטרקנוקב
איצות תיפיטואירטסה ןטש-השיאה לש תישנה תוינפוגה .השיאה לש הזו חישמה לש הז :םיפוגה
ובש הדשל ןוידה תא הטיסמ תוילאוטסקטרטניאה .סוטסירכ-יטנאה לש םוגפה ףוגה תא הבריקמ
האורה ,תיגולואידיאה האירקל ילרוטקורטס רושיא אוהש ןויד רושימ הנוב :רקיעה אוה ףוגה
תוינימ לש לדומ שבגל הסנמ אוהשכ ,ישנה טסקטה .תירדנ'גה הלילעב ףוגה לש ותויזכרמ תא
,םיילושה ךרד תאז תושעל ץלאנ ,ישנ טקייבוס ןנוכל ,תישנ הימונוטוא זכרמב דימעהלו תישנ
,יתרבחה םוקימה לומ הביטנרטלא דימעהל ןיידע לוכי וניאו ,ינימה ףוגה ךרד ,קחדומה ךרד
"ת/רחא"ל השיאה תכיפהל יטננימודה ןונגנמה אוהש ,ינויצה ,ןתיאה יתחפשמה ,יעוצקמה
.ילארשיה עונלוקב
תינויצה) הלואגה לש לודגה ירוטסיהה עוראה תבוטל סיוגמ ףוגה ובש ,ינויצה סותאה לומ
- םוקימהו - דיקפתה תבוטל ולש (תוינימהמ ,ונייה) תויטרפהמ עקפומ ןכלו ,(תינוליחה
תישנ היצטרפרטניא הרולפ הביצמ ,ץולחו יאלקח ,לבס ,לעופ תויה תבוטל ,יעוצקמ יתרבחה
תונויצה לש תיברעמ תינוליחה תויחישמה לומ .ימואלה יביטקלוקה ךילהתב ףוגה םוקימל
תאזה תמוצב .תיתדע תורחא - תיתדע תיתרוסמ תויחישמ תסיפתל הלש קבאמה תא תלהנמ איה
התואב תונויצה לומ דמוע אוה םגו ,יתדע רשקה ותואל ךיישה ,ילתפנ םג התיא דחי דמוע
םע תורבחתהה לא הרולפ תא הליבומש ,ינימה ףוגה לא הכילהה לש תונרתחה .תויחישמ תנבה
אלו תונרתח התויהמ) היצמריפא םג הכותב תללוכ ,תינויצה אלו תינפוגה תויחישמה
ומכ ,ןאכ םג ,ךכ .יברעמה ינוליחה חישה לומ יתרוסמה יתדעה חישה לש (תונכפהמ
,תיחרזמה ,תישנה - תונוש "תויורחא" לש תובלטצה שי ,'תיפצת תדוקנ'ב ומכו 'הינדרוכ'ב
ול דחוימה ינרתחה ןפואב ינויצה רשקהה ךותב ,תובלטצמ ןהשכ ,תומייקתמה - תיניטסלפה
.יתרבח יעוצקמה םוקימה םע תותמעתהה םוקמב ףוגה לא הכילהה לש הז :ולומ דמועהו
'טג' הדוזיפאב השענ יתליהקה םוקימה לש יטננימודה ןונגנמה םע דדומתהל הזכ ןויסנ
ןהבש תודוזיפא יתש ירחא .(1992 ,ןורי תירינו ימחנמ תלייא) 'ביבא-לת ירופיס' טרסבש
הניאש ןומוקמב תיאנותיע איהש ,'לותח עצבמ'ב תיפוצ) יפיטואירטס אוה יעוצקמה םוקימה
לש תמיוסמ הדימ ,הארנכ ,הל שיש תררושמו ,תרטופמו הלש הריירקה תא שממל החילצמ
הז ןיא הבש ץראב תיטסילייטס איהש ,'קתומ הנורש 'ב הנורשו ;הירישמ םיניחלמ :החלצה
םוקימה הבש הדוזיפא האב (בשחנ אוה ילוא םש ,הקירמאל דוגינב ,שממ עוצקמל בשחנ
תאלממש ,תרטוש - (םישנ תויומדל גירח אלש םגה) עוצקמ תלעב ,הוקת .המתה אוה יתליהקה
ביתכמה ילכראירטפה םלועה לש קחשמה יללכ םע תודדומתה ךותמ וליפאו הנומאב ותוא
יללכל אלו םיינימה קחשמה יללכל אל תענכנ הניאשו ,םודיק יכרוצל דקפמל תינימ העינכ
יתליהקה הדיקפת תא םג בטיה תאלממ ,הרובעת תוסנק תקולחב םיירנויצקטורפה קחשמה
שמח הזמ םתוא תלדגמו ,הידליל היתוחטבה תא אלמל הלוכי הניאשכ תגאדומ איה .םא - רחאה
,תפומל םא) "הבוט השיא" לש תינמז-וב אוה הלש יתרבחה םוקימה .דבל ,הלעב חרב זאמ ,םינש
.החלצה ,ונייה ,ירוה ןויקינ ,יעוצקמ ןויקינ :ןויקינ לשו - (גירח אל עוצקמ
הנורש') תישנה תוינימה ןוניכב ודקמתה 'ביבא-לת ירופיס'ב תונושארה תודוזיפאה יתש
לא הדוזיפאה ףוסב תחרוצ תיסקסה הנורש .ימונוטואה ישנה טקייבוסה ןוניכבו ('קתומ
איהש ןיינעה גוסב יולת יתלב ןפואב הירחא רזחל ךישמהל םישקעתמש - היבהאמ תעברא
תוינימה גוס תא המצעל רוחבל התוכז תא תשרודו ,"?יל םיבישקמ אל םתא המל" - הניגפמ
ומצעל השרי םהמ דחא לכש ילבמ ןנוכל הצור איהש ינשה ןימה םע גולאידה גוס תאו
המ עומשל ילבמ (ףתושמ דליל רקיעב) תועצהבו תושירדב הילא אובל ,הל קיצהלו ךישמהל
רופיסה תא בותכל התוכז תאו ,הרזחב הלוק תא ,תורחא םילימב ,תשרוד איה .תרמוא איה
תא תלבקמ הניא איהשכו .הצובקב רחא רבח לכל םיאתמ קוידב אל אוה םא םג ,המצעב הלש
ביבא-לת תא ףיצמש לבזה תא ףוסאל ףוס ףוס האבש ,תיאשמ לע םוקמה תא תבזוע איה ,הז
תוינימה רופיס אוה הלש רופיסהש אלא .הנורש ומכ - הב רבטצהש המ לכמ התוא תוקנלו
ינימה ףוגל הרזח שי ישנה טקייבוסה תא ןנוכל ידכ ,בוש :הלש תינימה היפרגויבהו הלש
,ךומס גגמ םירבחה דחא ליעפמ ותואש ,רדוחה טבמה - ול יטנבלרה ןונגנמל הרזח ומיעו
תרזעב וליפא - הפיקשמו גגה לע תדמוע איהשכ הדוזיפאה ףוסב הנורש הליעפמ ותואו
תודדומתהה .תדקפתמ איה הכותבש תירבגה תכסמה תא האורו הירזחמ תעברא לכ לע - תפקשמ
ךכב תלטבמו תפקשמה תא תרבושו הכילשמ ,תאז תמועל ,הנורש :ידמ השק יתרבחה םוקימה םע
יפל אלא ירבגה לדומה יפל אל ינימ טקייבוסכ המצע תא תננוכמו ,הדמעכ רדוחה טבמה תא
.המצע לש לדומ
ידמל תיביספה ,םינואה תרסח ,תירירבשה תומדה לש תויפיטואירטסה לע ,'לותח עצבמ' םג ךכ
רתוי הלש עוצקמהשו הלש קנבה סיטרכ הל דבואש ,דבאתהל החילצמ הניא וליפאש ,תיפוצ לש
הייח זכרמ תטסה .בויבל לפנש לותחה תלצה :רקיעל עירפמ אוה הייחב תויזכרמ ול שישמ
םא ןיבו תיעוצקמה התוביוחמ שומימ ןה םא ןיב) הלש תויתימאה תויעבב קוסיעהמ תיפוצ לש
:דחא רבדב תוחפל חילצהל הל תרשפאמ איה קר לותחב קוסיעל (הלעבמ הדירפה םויס ןה
- תחא השיא טעמל ,הלוכ תירבגה) תינוריעה תידסמימה תכרעמה לכ תא תרבוע תיפוצ .ותלצה
ינפל (םייאל תיפוצ הזיעמ ולוכ דסמימה לכמ הילע קרש ,םייח ילעב רעצב תירנירטו האפור
איה תאזה הנבותל .ותוא הליצמו (?המצעל) לותחל רוזעל לכות הדבל איה קרש הניבמ איהש
,(רבג עויסב הלש תיתימאה הנבותל העיגמש ,'טג'ב הוקת ומכ אלש) תרחא השיא עויסב העיגמ
קר ונמלועב םוקמ שי ולאכ םישנל וליאכ ,תססוגו - תיטסיריירק ,תינרצי ,תיביטרסא השיא
ישנה טקייבוסה ןוניכ ,בוש .םייח םייתימא םירוציכ אל לבא תויאליטרע ךרד תורומכ
איה אלא ותורשל תדמוע הניאו הביבסש ירבגה םלועב היולת הניאש ,תימונוטוא תודחאכ
לוכי וניא הזכ טקייבוס ןוניכ - המצע תוחוכב םתוא הגישמו הידעי תא המצעב הל תרחוב
האצותכ קר אלא ,תתמעתמ הניא תיפוצ ותיאש ,יתרבחה וא יעוצקמה םלועה ביבס שחרתהל
ףוגב קשוח :קשוח רבג ןתונש דודיעמ האצותכו תישנ תוירדילוסמ האצותכ ,ותויזכרמ לוטיבמ
המצע תלצה :היצמילבוס ךותמ אב אוה הרקמ לכבו .(התרישל םג הכרעה ול שי יכ םא) ינימה
.טקייבוסה ןוניכ ןכתי הרמהה לש היגולנאה ךותב קר .לותחה תלצהב תרמומ
תיפוצו ,התוינימו ינימה הפוג לעו ביבס הלש היפרגויבה תאו המצע תא תננוכמ הנורש םא
ומכ - תולוכי ןניא ןהיתשו ,לותחה לש תורצה לא המלוע ירקיע לש הטסה ךרד תאז השוע
םוקימה :יזכרמה הכמנהה ןונגנמ םע תומיע לש ךרדב תאז תושעל - לוכי וניא טרסהש
חרב הלעבש ירחא .המצעב הלש טגה תלבק ןונגנמ תא ןנוכל הסנמו הוקת האב ,יתליהקה
ףודרל הליחתמו 'םולש לדגמ'ב םואתפ ותוא האור איה ,םינש שמח הנוגע התוא ריתוהו
אל ןפואב וב תשמתשמו קשנ תפטוח איה :קחשמה יללכ יפל תקחשמ איה ןיא ןאכ םג .וירחא
.בוש לעבה אצמייש דע הבורע ינב תפטוח איה - תחא םעפ הלעבל תענכנ איהש ירחאו ,יקוח
הנכומ םג איהו - הלעב לש ולרוג תא ביתכת םג הנושארל ,הידיב הלרוג תא תחקול איה
.אלכל הכילהה :ריחמה תא םלשלו תואצותב תאשל
םייקתהל הצור איהש שארמ תרחוב - רמולכ ,טגב תרחוב איהש ךכב ךרדה תא הליחתמ הוקת
עסמב התיא הלבמש ,"תפטוח" איהש ןוחטיבה שיא הל עיצמש היצפואה .ינברה ןונגנמה ךותב
םג רבג םע רשק רוצילו דסמימה עבקש רסומה תומרונמ ררחתשהל - התוא הצורשו לדגמב
ידכ ךות םג היצפוא איה ןיאו וישכע דע התעד לע התלעש היצפוא הניא - השורג הניאשכ
דסמימהמ אלא המצעמ אל רורחשה תא לבקל הצור ןיידע ,טג הצור ןיידע הוקת :קבאמה
הרטשמה תא חירכהל - רמולכ ,המצעב ןונגנמה תא ןנוכל הסנמ הוקתשכ .התוא לבכש ינברה
אלא הרטשמה אל :ןורתפב דימ תינענ תונברה ,תונברל םליבוהל זאו לעבה תא אוצמל
ןגראל ןכומו הבורעה ינב תקזחה םוקמל ותוא איבמ ,לעבה תא אצומ יתדה דסמימה
אוה ,תונברה ןמ אבש םגה ,הזה ןורתפה .לדגמה לא ינברה ןידה תיב תאבהב טנטסניא-טג
תאו יתרבחה טקייבוסה תא תננוכמ איה :הוקת ידי-לע יביטנרטלא ןונגנמ רוציי לש הדלות
.קיפסמ הז ןיא :הנכומ הניא איה ,ןורחאה עגרב ,זאו .המצעב ןיאושינה ריתמ ןונגנמה
רוזעל חילצה אל דסוממה הזש ירחא יביטנרטלאה ןונגנמה תא ,המצע תא הלש ימצעה ןוניכה
רבד לש ופוסב החרכומ איה .קיפסמ וניא המצעב בצמה תאו טקייבוסה תא הלש ןוניכה ,הל
.המצעב הננוכש הז לע "ףידע"ה ,ינומגהה ,לודגה ןונגנמה לש רושיאה תא לבקל
איהש ןכיה התוא ומשש םיקוחל םג - ירבגה דסמימל תברסמש ימכ ךרדה תא הליחתמ הוקת
ךשמב) תאצל החילצמ הניא הוקתש אלא .שדח רדס המצעל הנובו - התוא ואיצויש םיקוחל םגו
איה שדח רדס תונבל הסנמ איהשכ םגו ,דסמימ ותוא קוידב עבקש ןשיה רדסהמ (םינש שמח
ןגראמש ,םייניב ןורתפ הל עיצמ ןשיה רדסהשכו .ןשיה רדסה - שממתי הכותבש תרגסמ הנוב
תכרעמה לכל תרזוחו ול תברסמ איה ,הרציי איהש ןונגנמה תאו ינברה ןונגנמה תא דחיב
.אלכ ,תישאר תונבר ,הרטשמ :תיתרוסמה תיביטמרונה
לוכי ,תיאמב/המלצמה לש הז אוהשכ ,(תויאמב ויתורצויש) 'טג' לש הז ומכ ,ישנה טבמה
יטננימודה ןונגנמה םע תומיע ךרד אל לבא ,ימונוטואו יתודחא ישנ טקייבוס ןנוכל תוסנל
אצמנ רתוי ישפוח ללח .יתליהקה םוקימה ןונגנמ ,ונייה ,השיאה לש היצקיפיטקייבוא לש
.ולש היצזיטמתו רדוחה טבמה ןונגנמ ךרד ,ינימה ףוגב ,קחדומב
תולעל תבייח ,תויטסינימפה תוירואיתה לש תיתרוקיבה תרוסמה םע המאתהב ,וז הדוקנב
טבמה תויהב ,המצע המלצמה לש רדוחה טבמה תא ךופהל רשפא ךיא :תענמנ יתלבה הלאשה
,ןולשיכל עונלוקב יטסינימפה טקיורפה דעונ םאה ?הלועפב יטמניסה ןונגנמה םצע רדוחה
ביכרמכ תוחוכה קבאמ תא וכותב ליכיש הזכ ,רתוי דוע הנוש לדומ רחא שפחל שיש וא
,רדוחה טבמהמ תוקחרתה אל :האלה ונתוא ליבותש איה היינשה הבושתהש חינהל שי ?ימיטיגל
.וב שומישו ותוא ליעפמה ןונגנמה תמנפה אלא

תורעה
Maureen Turim, 'Gentlemen Consume Blondes' and Lucie :לשמל האר
Arbuthnnot and Gail Seneca, 'Pre-text and Text in Gentlemen Prefer
Blondes', in: Patricia Evans, ed., Issues in Feminist Film Criticism, Indiana
.University Press, Bloomington, Indiana 1990
.1
םייזכרמ םידיקפתב םישנ וב שיש תונורחאה םינשה לש ידובילוהה עונלוקה בור
םיטנמלא הייחב שיו ,םיזכרמה דחא וא טרסה זכרמ איה השיאה :ךכ גהונ
תיאמצע איה ,ירבג ףא ילואו ,ישנ יפיטואירטס אל עוצקמב איה - םייטסינימפ
תומרונה תכרעמ תא רערעמ דימעמ טרסהש יביטמרונה םלועה לבא - תיטנרהוקו
דקפתל הלש תלוכיה לוטיב וא תילילשכ השיאה טופיש ךרד וזה תויטסינימפה
.ישנ אלה עוצקמב
.2
העדצה'ה בוש לעי הדמע ביטרנה תא - תמדקמ אלו - תרצועה השיאה לש הדיקפת לע
.ב"נשת חספ ,ביבא-לת קטמניס ,'ילארשיה עונלוקל
.3

היפרגוילביב
.(1987) 3 ,םיטרס :ךותב ,'רצויה תקיטילופ' ,לואש ,ןצינ ןב
.1981 םילשורי ,רשיה רפס ,(ךרוע) ףסוי ,ןד
.397-394 'מע ,(1990) 20 ,האירק ןמיס :ךותב ,'ירס הינב ןד לש הזורפה לע' ,ןנח ,רבח
.(1992) 3 ,תרוקיבו הירואת :ךותב ,'השא תארוק השא' - ילרוא ,ןיבול
.ז"פרת ,תומאופו םיריש ,לגלגב ,םהרבא ,יקסנולש
םיטרסה ןויכרא ,תועדה לכ ,םיאמבה לכ ,תולילעה לכ - ילארשי עונלוק - ריאמ ,רצינש
.1993 ,תרנכ/ילארשיה
Arbuthnot, Lucie and Gail Seneca, 'Pre-Text and Text in Gentlemen prefer Blondes',
Issues in Feminist Film Criticism, ed. Patricia Evans, Bloomington & Indianapolis
1990.
Brazilai, Shuli - 'Reading "Snow White": The Mother's Story', in: Signs, vol. 15, no.
3, Chicago 1990.
Bernheimmer, Charles and Claire Kahana (eds.), in: Dora's Case, New York 1985.
Biale, David - Eros and the Jews, From Biblical Israel to Contemporary America,
New York 1990, Chap. 8; pp. 176-203.
Foucault, Michel - Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Trans. A.M.
Sheridan Smith, New York 1977.
Gilbert, Sandra M. and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer
and the Nineteenth Century Imagination, New Haven & London 1979.
Mulvey, Laura, 'Visual Pleasure and Narrative Cinema' in: Screen 16, no. 3 (autumn
1975).
Mulvey, Laura, 'Afterthoughts on "Visual Pleasure and Narrative Cinema" inspired
by "Duel in the Sun"', in: Framework, 6 (1981), pp. 15-17.
Turin, Maureen, 'Gentlemen Consume Blondes', in: Issues in Feminst Film Criticism,
ed. Patricia Evans, Bloomington & Indianapolis 1990.

:רוקמ
ןמלז זכרמ תאצוה ,373-349 'מע ,תוידוהי תורבחב םישנ לש ןהייחל בנשא
לארשי תודלותל רזש