לש היצטנזרפרהו "סאקרובה"
תויחרזמה

טחוש הלא


היצטנזרפרה - רתוי אלמ ןפואב תעכ חתפא ותואש אשונב ןיגוריסל קר יתעגנ וז הדוקנל דע
"רקפהה ןמ רוא" ומכ םיטרסב - םייארקא תונויסנ רפסמ תורמל .תוי/םיחרזמה לש תיעונלוקה
הפולח עיצהל - ןריש םייח לש (1979) "חלמה ביצנ"ו (1973) "שולש בוחרב תיבה" ,(1973)
,ובורב ,ילארשיה עונלוקה דמצנ ,תוי/םיחרזמ לש תקולחמב םייונש-אלה םיפיטואירטסל
.לארשיל ץוחמ תרושקתה יעצמאב וצפוה ףא תובורק םיתעלש ,לארשיב םיחוורה םיסותימל
לש השקה םדימ חרזמה ידוהי תא "הליצה" תיפוריאה תונויצה ,הזה יתימה חישה יפל
תולפט תונומא לשו ינוע לש "םייביטימירפ םיאנת"מ םתוא הצליח איה .םיברעה "םהיבוש"
,"םיינאמוה םיכרע"ב תנייפואמה ,תינרדומ תיברעמ הרבחל םרבעמב תונידעב םתוא התווילו
,לארשיב .ואב הנממש "תיניטנאבלה הביבסהמ" האצותכ לפרועמב ךא וריכה םה םתוא םיכרע
םידוהיה לש וז ןיבו םהלש םייחה-תמר ןיב רעפהמ םתס אל ;"רעפה" תייעבמ ולבס םה ,ןבומכ
,ילארשיה עפשבו םזילרבילב "המלש אלה םתובלתשה" ללגב רצונש רעפהמ םג אלא ,םיפוריאה
בור יפ לעו תיטסיסקסה ,תינדורה ,תרעבנה ,תילטניירואה היצמרופה לש תולבגמה בקע
תוחפשמ םיקהל תיעבטה םתייטנ לשב םג ומכ ,םאצומ תוצראב ולביקש תינרדומ-םורטה
בטימכ ושע ,הז חישל םאתהב ,ךוניחה תכרעמו החוורה תודסומ ,יטילופה דסמימה .תולודג
.חרזמה ידוהיל "תינרדומה היצזיליביצה" יכרד תלחנה תועצמאב "רעפה תא םצמצל" םתלוכי
תו/םיכוז תוי/םיחרזמהו תוריהמב םיטשפתמ םייתדע-ןיבה םיאושינה ,ןעטנ ךכ ,ןמזב וב
,םהלש תירולקלופה הקיסומה לע ,םהלש "םייתרוסמה תוברתה יכרע"ל תודוה השדח הכרעהב
תחא תיניצר הייעב ,הז חיש יפל ,תאז םע .המחה םיחרואה תסנכה לעו רישעה חבטמה לע
םיטונ ,"היטרקומד ייחב ןויסנה רסוח"מו םהלש רסחב הקולה ךוניחהמ האצותכ .תמייק ןיידע
;תיתד הניחבמ םיאנקו ,םירנויצקאיר וליפא ,םיינוציק םינרמש תויהל הקירפאו היסא ידוהי
םתויהב .םיילרבילהו םיינוליחה ,םיליכשמה םיפוריאה םידוהיל דוגינב תאזו
האצותכ ,ןכ לע רתי .ןימיה תוגלפמב הכימתל סיסבה תא םיווהמ םה ,םיטסילאיצוס-יטנא
םיווהמ הז ןבומבו ,"םיברע יאנוש" תויהל םיטונ םה ,ןעטנ ךכ ,"ברע תוצראב רמה םנויסנ"מ
םע "תעדה לע לבקתמ םכסה"ל עיגהל "םולשה הנחמ" לש ויצמאמ תא םילכסמו "םולשל לושכמ"
.םיברעה

םוקמב .תודוקנהמ תחא לכ טעמכב הז חיש לש יסיסבה ףוליסב קוסעל הנניא הז בלשב יתרטמ
ןה ףתושמה ,הז חיש לש תבחרנה ותצופתל בלה-תמושת תא תונפהל תישאר תניינועמ ינא ,תאז
םייתד םיחסונ םג ומכ תורחואמו תומדקומ תואסריג ול שי רשאו ,"לאמש"ל ןהו "ןימי"ל
םלועה תוצרא ,םהלש אצומה תוצרא תאו) םיחרזמה תא המישאמה היגולואידיא .םיינוליחו
םירקוח ,םיאקיטילופ ידי לע העבוהו תילארשיה תיליעה ידי לע היטרפל החתופ (ישילשה
הרדס לע תחצנמ וז היגולואידיא .םיטרס ירצוי ,ןבומכו םירפוס ,םיכנחמ ,הרבחה יעדממ
המ לש ירפ ,היובח תיטסילאינולוק המינ םיריגסמה המודק העד ילעב חיש ינפוא לש תבלושמ
hegemonism of possesing ) "םיטילש םיטועימ לש םזינומגהה" הנכמ קלאמ-לא דבע ראונאש
יסחי יבגל תוקתעושמ ישילשה םלועל סחיב ןושארה םלועה תודמע .(minorities
םיברעל םיחרזמה םידוהיה תאוושה ךות ידמל שרופמ ןפואב םיתעל ,םיחרזמ/םיזנכשא
אלש ,עזג תיילע" לע 1948-ב "ץראה"ב םולבלג הירא בתכ םיחרזמל וסחייתהב .םירוחשלו
תורובב תלבוג םתלכשה תגרד"שו ,"איש איה ולש תויביטימירפה"ש ,"ץראב והומכ ונעדי
ךישממ ,הלא םירגהמ ."ינחור רבד לכ טולקל ןורשכה רסוח רתוי דוע רומחו ,תטלחומ
םירברבהו םישוכה ,םיברעה םיבשותה לש תיללכה הגרדה לע והשמב קר םילוע" ,םולבלג
לארשי-ץרא ייברע לצא ונעדיש הממ דוע הכומנ הגרד יהוז ןפוא לכב ;םהיתומוקמבש
םינותנ םה תאז תמועל .תודהיב םישרש םג םירדענ" ,ךישממ אוה ,"הלא םידוהי" ."רבעשל
תונלצע" וירבדל םילגמ םג םה ."םייארפהו םייביטמירפה םיטקניטסניאה קחשמל ירמגל
איהש רעונה תיילע ...וינפמ חוטב רבד ןיא הז ילאיצוס-א טנמלא"ו ,"הדובעה תאנשו תינורכ
םתטילק לע עומש ל םיצור םניא םיצוביקהו םינאקורמ םידלי לבקל תברסמ ימשרה דסומה
"!םכותב ולא לש

,אתיב-אפלא תעידי אלל ונילא ואב"ש ימכ םיחרזמה םילועה תא ןוירוג-ןב ראית ךכל המודב
:חרזמה ידוהי לש םתוברתל זוב בושו בוש עיבהו ,"ישונא וא ידוהי ךוניח לש ןמיס אלל
התיחשמש ,טנאבלה חור דגנ םחליהל ונתבוחמ .םיברעל ויהי םילארשיהש םיצור ונניא"
."הלוגב ושבגתה םהש יפכ םיטנתואה םידוהיה םיכרעה תא רמשלו ,תורבחו םילאודיבידניא
אבא רובע .הלא תומודק תועדל היצמיטיגלו קוזיח םילארשי םיגיהנמ וקינעה םינשה ךשמב
ונתוא רורג ל םהל רשפאל םוקמב ,תיברעמה חורה תא רידחהל תויהל הכירצ הרטמה" ,ןבא
םתונוילע אמש הנכסה אוה ...ונל םיקיצמה תוששחה דחא" :בוש וא ."תיעבט אל תויחרזמל
לש וזל תיתוברתה התמר תא תוושהל לארשי תא ץלאת יחרזמ אצוממ םילועה לש תירפסמה
םיאבש ימכ - יסופיט יטסילאינולוק ןונגסב - םיחרזמה תא הראית ריאמ הדלוג ."ןכשה םלועה
אל "םייניב ימי" ןיעמ ,םירחאה יניעבו) היניעב ,הרשע-ששה האמה - חתופמ תוחפ ,רחא ןמזמ
"?המשל היואר תיתוברת הגרדל הלא םילוע תולעהל" ,הלאש ,"םילגוסמ היהנ םאה" .(םירדגומ
,"םיארפ" וקורמ ידוהי תא תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוח תדעו לש הבישיב הניכש ,ןוירוג ןב
ואבוהש םירוחשל (יתרבחה םדיקפת לע והשמ דיעהש ןפואב) םיחרזמה תא הוושהו
תינחורה םתורישכב קפס ליטהש ךכ ידכ דע םיתעל תכל קיחרה ףא ,םידבעכ תירבה-תוצראל
האוושהה לש הצקוע תא ויפ לע ךופהל ,ןבומכ ,ןתינ) .םיחרזמה לש םתודהי םצעב וליפאו
םבצמ ןיבו "שדחה םלוע"ב םירוחשה לש םייוכיד ןיב תמיוסמ תינבמ היגולנא לע עיבצהלו
יפ לע םיני'גירובאכ ,"םינאידניא"כ תוארל ןתינ םיניטסלפה תא םא .לארשיב םיחרזמה לש
םיבתכ ,ןכ לע רתי .("םירוחשה" תא חיש ותוא תרגסמב םיווהמ םיחרזמהש ירה ,טילשה חישה
,תיפרגוירוטסיה הניחבמ דושחה ,ןויערה תא תובורק םיתעל םימדקמ םיינויצ םימואנו
ךכ ."הירוטסיהל ץוחמ" והשכיא ויח ,לארשיב "תויולג ץוביק"ל ועיגהש ינפל ,חרזמה ידוהיש
,לגה לש הלא ומכ ,הרשע-עשתה האמהמ תוכרעהל דה ,ינוריא חרואב ,הלא םיבתכ ושמיש
םינויצ .תיברעמה היצזיליביצה לש תוחתפתהה ךילהתל ץוחמ ויח ,םירוחשה ומכ ,םידוהיהש
השוע" דימתש ,ןונאפ ץנרפ ידי לע ראותמה טסילאינולוקל ,הז ןבומב ,םימוד םייפוריא
אל טעמכ עקר" םיווהמ םידיליה התמועלש "האיסידוא"ו "ןדיע" םה וייחש ;"הירוטסיה
ב וליפא םלוא ,םישימחה תונשב ומלענ הלאכ תושיגש בושחל עיגרמ הז היהי ."ינאגרוא
עודיהו םיזנכשא הימדקא ישנא ידי לע ףדעומה ילרביל ןומויכ רדגומה ,"ץראה" ,1983-
תא הוושמה ,"ינלאמשה" רנקנד ןונמא תאמ רמאמ םסריפ ,תוהובג תויאנותיע הדימ-תומא לעבכ
תוחוכ"כ םיחרזמ םיניגפמ 1983-ב התניג "תילרבילה" ינולא תימלושו ."םינובב"ל םיחרזמה
פורטה ."יארפ טבש" ומכ ורמיזו "םטמט יפות םע רדע ומכ ולבוה"ש "םיירברב םייטבש
דחא תא ,ינוריא ןפואב ,ריכזמ ,םירוחשה םיאקירפאל םיחרזמה תא הוושמה ,עמתשמה
."רוחשה ידוהיה" לש הז ,תיפוריאה תוימשיטנאב םייסיסבה םיסופוטהמ

תומוקמב ;םילא וא רעסנ אוה םיחרזמה םידוהיל סחיב ינעזגה חישה דימת אל ,תאז םע
הרובד ר"ד לש םרפס תא ,לשמל ,וארק .תיסחי "דסח הטונ"ו "תינאמוה" הרוצ שבול אוה םירחא
רודח "הביח שחורו םח" טסקט ,"חרזמה ידוהי לש םרופיס :דחא םע" ןהכה םחנמ ברהו
"תיטוזקאה תוכיאה" לע ןבא אבא רבדמ ,ותמדקהב .תוירטנצופוריא תומודק תועדב ןיטולחל
םימוליצהו ומצע טסקטה ."ידוהיה םלועה לש םיינוציחה םיילושב"ש תוידוהיה תוליהקה לש
אוה ,ךרדה ךרוא לכל ,שגדה .רוריבב יגולואידיא (agenda) םוי-רדס םיפקשמ ותוא םיוולמה
,תינרדומ-םורט "תונמוא" ,"םימיסקמ םייח תוחרואו םיגהנמ" ,"תיתרוסמ תימואל תשובלת" לע
רפסמש ונל םיריכזמ בושו בוש ."םייביטימירפ םילונ לע תוגרואה" םישנו ,םיפרוצו םירלדנס
,רבתסמ הדירד קא'זו יממ טרבלא ומכ םילאוטקלטניא) תורעמב ורג םיאקירפא-ןופצ םידוהי
ירוטסיהה דועיתה) "םידוהיה תורעמה ינכוש"ל שדקומ םלש קרפו ,(הז בצממ ץלחיהל וחילצה
ליעלש םירבדב .(עירכמה םבורב םיינוריע ויה םיחרזמה םידוהיהש הארמ ,םוקמ לכמ ,ישממה
םיחרזמה תא רייצל חרוכ השחה תובילע תייגולואידיא ,"תויביטימירפל ההימכ" ןימ תטלוב
םהינפ םע ןכמ רחאל תותמועמ תיחרזמה תוללמואה תונומת .תוינרדוממו היגולונכטמ םיפחכ
לש תינרדומה היגולונכטב םיטלושו אורקל םידמולה ,לארשיב םיחרזמה לש תונרוקה
,יחרזמ "רולקלופ" לש הבחר תימואל אוצי-תיישעתמ קלח הווהמ רפסה .םינייבמוקו םירוטקרט
,םירפס ,ןחלופ יצפח ,םיטישכת ,תולמש ומכ ,(תובורק םיתעל ,םהילעבמ ועקפוהש) םירצומ לש
.תידוהי הקיטוזקא רחא םיטוהלה םייברעמ םידוהי תודסומ ברקב םיצפומה ,םיטרסו תונומת

תא םיסחיימ לארשיב "תיתדעה היעבה" לע םיטלובה םייגולויצוסה םיחווידה ,ךכל המודב
תדבועל אלא תילארשיה הרבחה לש ידמעמה היפואל אל םיחרזמה םידוהיה לש תוחנה דמעמה
הבחרהב לאש טטשנזייא לאומש ."תיתוברת הניחבמ תולשחנ" ,"תוינרדומ-םורט" תורבחמ םאצומ
תוחתפתה לע םייאקירמאה "םייטסילנויצקנופה" םירקחמה לש ילאוטקלטניאה תשומחתה יאלממ
לש הליה וז תיגולואידיא הלובחתל וקינעה הרבחה יעדמ ישנא םיברה וידיסחו ,היצזינרדומו
התמאתהמ חמוצ וזה "היצזינרדומה" תיירואית לש העפשהה לעב דיקפתה .תיעדמ תוילנויצר
לש יאקירמאה "ילרוטקורטסה םזילנויצקנופה"מ לאוש טטשנזייא .דסמימה יכרוצל תמלשומה
לש הגרדה ןמ "תומדקתה" לש ךילהת תסרוגה תיגולואלתה הפקשהה תא סנוסראפ טוקלאט
"היצזינרדומ" לש הגרדל ,ןהלש תוחפ םיבכרומה םייתרבחה םינבמה לע ,"תויתרוסמ" תורבח
יביטקלוק ןפואב הרצונש תושי התואכ ספתנ ילארשיה יתרבחה הנבמהש רחאמ ."חותיפ"לו
הרבח לש שארמ םייקה ימאניד םלש לולכמב םיגזמתמש ימכ םילועה וספתנ ,בושייה תפוקתב
התיה תילארשיה הרבחב םיחרזמה םירגהמה "תטילק" .תיברעמה תינבתה יפ לע הקוצי תינרדומ
תורוסמה תא ושטניו "תחראמה" הרבחה לש דסוממה סוזנצנוקה תא ולבקי םהש ךכב הכורכ
היסאמו הקירפאמ םירגהמה ,"הטילק" קר השרדנ םייפוריא םילועמש דועב ."תוינרדומ-םורט"ה
םידוהיה לע היה ,תיטטשנזייאה תרוסמה יפל ."היצזינרדומ תועצמאב הטילק"ל ושרדנ
- םהלש תיתוברתה תשרומה תקיחמ לש ,רמולכ - "היצזילאיצוס-הד" לש ךילהת רובעל םיחרזמה
םילדבה ,ךכ .תיזנכשאה םייחה ךרד תעמטה ,רמולכ - ("היצזילאיצוס-הר") "שדחמ תורביח" לשו
םיחרזמ עודמ ריבסהל השקתמ התיה הירואיתה) .תולגתסה-יאל הביסכ וגצוה םייתוברת
ולבס אל ,ןמצע תוחפשמ ןתואמ ףא םיתעלו ,"תוינרדומ-הרפ" תוצרא ןתואמ ועיגהש ,םירחא
קרוי-וינ ,ןודנול ,סירפ ומכ "םיינרדומ-טסופ" םינילופורטמב תולגתסה לש תויעב םושמ
.(לואירטנומו

- תויתלשממ תוידיסבוס ,הדובע תוינידמ ,ינוריע חותיפ ,היילעה תוינידמ - אוהש רושימ לכב
היילפא יכילהת .םוי-םויה ייח יטרפב וליפא תעגונה היילפא לש תינבת המצע לע תרזוח
םיעיגמו ,המר לכבו םוי ידמ םיקתעושמ ,תונויצה לש רתויב תמדקומה הפוקתב ובצועש ,הלא
,םיחרזמל שי ,ךכמ האצותכ .תילארשיה תיתרבחה תכרעמה לש רתויב תוחדינה תוניפל וליפא
םיהובגה םיגרדב ,תסנכב ,הלשממב - םיימואל חוכ יזכרמב טעומ גוציי ,בורכ םדמעמ תורמל
לע רתי םיגצוימ םהו ;ימדקאה םלועבו תרושקתה יעצמאב ,יטמולפידה לגסב ,אבצה לש
,םיזנכשאה .םייתרבחהו םייעוצקמה םייחה לש ,המגיטסה ילעב ,םיילושה םירוזיאב הדימה
הרומאש תושי ,"תילארשיה הרבחה" לש הרואכל אימחמה חנומה ירוחאמ ורתתסה ,תאז תמועל
המלש ןייצמש יפכ .היטרקומדהו עדמה ,היישעתה ,תוינרדומה יכרע תומלגתה תויהל לוכיבכ
:תודבוע רפסמ שטשיטש ךכב םיישממה םיירוטסיהה םיכילהתה תא הווסה הז רואית ,יקסריבס
תכרעמה לש הילושב ויהש תוצראמ םה םג ואב ,םיחרזמה ומכ ,םיזנכשאהש ,לכ םדוק
תיעדמ-תיגולונכטהו תיתיישעתה תוחתפתהה ךילהתל ופרטצהש תוצרא ,תימלועה תיטסילטיפקה
תפוקתב הרבחהש ,תינש ;םיחרזמה לש אצומה תוצרא תאז ושע ובש ןמז ותואב רתוי וא תוחפ
לש וזל האוושה תרב תוחתפתה תמרל העיגה אל איה םג תירפירפה הניטסלפב רשא בושייה
לוזה הדובעה חוכל תודוה הרשפאתנ תיזנכשאה "תוינרדומה"ש ,תישילשו ;"זכרמב"ש תורבחה
תובורק םיתעל טמשומ הז ךילהת לש יתדעה סיסבה .תיחרזמה תינומהה היילעה הקפיסש
טושיפ - "םידוהי םילעופ" לע יללכ ןפואב םירבדמה ,רתויב םייטסיסקרמה םיחותינהמ וליפא
תונידמב הנתוכה יעטמב "םיאקירמאה" םילעופה לש םלוצינ תודוא ןוידל ,ךרעב ,ליבקמה
.תירבה-תוצרא לש םורדה

תוי/םיחרזמה לש תיתייעבה היצטנזרפרה

הלודג תוירוזחממ קלחכ ,ןכ םא ,תוארל שי םייחרזמ םיאשונ לע םיילארשיה םיטרסה תא
ילארשיה עונלוקב תויחרזמהו םיחרזמה תימדתב ןוידה .היגולואידיאו תוימדת לש רתוי
רוכזל שי ךא - םיעבשהו םיששה תונשמ "סאקרוב"ה יטרסב ן/םתעפוהל תופוכת םיתעל לבגומ
ןד" ומכ םיטרס ,םיששהו םישימחה תונש לש םידליה יטרסב רבכ ועיפוה תויחרזמ תויומדש
םחנמ לש (1964) "דחא תובקעב הנומש"ו ,דורלסקא ןתנ לש ,(1956) "ה'צנפ הידעסו טושיק
םישלבה .תענמנ-יתלבכו תיעבטכ הלא םיטרסב תגצומ תידמעמ/תיתדעה הקולחה .ןלוג
םיתרשמה דיקפת תאש דועב ,םיזנכשא םירבצ םה ,"םיילאוטקלטניאה תוחומה" ,םירקוחהו
לש "הסנפ ו'צנסו טושיק ןוד" ןיבו "ה'צנפ הידעסו טושיק ןד" ןיב .םינמית םידלי םיקחשמ
ןד .תויזכרמה תויומדה יתש ןיב תרשמ-ןודאה יסחיל רבעמ - טעמכ ,םולכ אלו ןיא סטנוורס
ודמעמ תא הטילבמ וירפס ינפ לע המלצמה לש (pan) ןאפה תעונת - דבוכמו בוט תיבמ אב
חצחצמכ ראותמו ,יתלכשהו יתחפשמ רשקה לכמ לטרועמ ,תאז תמועל ,הידעס ."רפס שיא"כ
ישוקב ךא יוארה ,ןותנ םלועכ גצומ ,ןד לש הז ומכ אלש ,ומלוע .חנזומ בוחר-חחרפ ,םיילענ
טרסה לש ינונגסה בוציעהו ,הלילעב רתוי הובג דמעממ הנהנ ןד .תיביטארנ בל-תמושתל
דדוע" ,םדוקה וטרסב ומכ .ולש עקרה רואיתל תויטנתוא לש דמימ םיקינעמה םיטרפ קפסמ
תויוליעפ ומצע לע לוטיל ,ריעצה רבצה ,ולש תישארה תומדל דורלסקא םרוג ,"דדונה
הסנמ ,תיאלקחה היימינפב ,םינושארה םיסנווקיסה דחאב .תוינפוגה הלא דצב תוילאוטקלטניא
רבוע ןכמ רחאל .האירקב עקושו שירחה תא חנוז אוה הרהמ דע ךא ,שירח ידכ ךות אורקל ןד
השדחה ותדובעל תובהלתהבו דיימ לגתסמ םיאור ונא ותואו ,הידעסל ךותיחב טרסה
ןד הארנ רחא סנווקיסב .דסומה ידי לע תובידנב ול העצוהש הרשמב רשואמ ,ןאצ-העורכ
םתביח ללגב קר הידעסל רושקה ,ןד .המדאב רפוח הידעסש דועב תורטמה תא טטרשמ אוהשכ
דחאכ הכירעהו המלצמה .הידעס לע תויתוכמסב דקופו "לוגד שלב"כ לעופ ,היסטנפל תפתושמה
תא התווה שפנו ףוג ןיב וז תינאיזיטרק-ומכ הקולח .הרורבה םידיקפתה תקולח תא תושיגדמ
עונלוקבו תוברתב .םיידמעמהו םייטסילאינולוקה חישה ינפואב יזכרמה יטסילנויצרה סיסבה
תונשמ םידליה טרסב תכשמנ "שפנ"ו "ףוג" ןיב תינתאה הקולחה ,ילארשיה mainstream-ה לש
לאגי תאמ תיראלופופה םירפסה תרדס לע ססובמה ,(1971) "הבמסח" תמגודכ ,םיעבשה
אל ,םירגובמה לש תורחבומה תודיחיה לש ןתרובגמ םיעפשומה ,םיריעצה םירבצה .ןוזניסומ
,תמכחותמ היגולונכט יתריצי ןפואב ליעפהל םילגוסמ ףא םה ,םיצימא םהש דבלב וז
ןותחתה םלועה שיא ,יחרזמה ביריה ,יחרזמה עשרה למס דגנ - תוניגהב - הב םישמתשמו
.ויתוטישב יביטימירפכ גצומ ,תיסחי רגובמה וליג תורמל ,רשא ,(חוור באז ידי לע קחושמ)
דוגינה .םירורב םייתדעה םיפיטואירטסה (םידליה תורפסב םג ומכ) הלא םידלי יטרסב
,"ה'צנפ הידעסו טושיק ןד"ב לעופה הידעס לומ לאוטקלטניאה ןד - ביטארנב יטאמיכסה
םוי ידמ תרצונ איהש יפכ הדובעה-קוש לש תיתדעה הקולחה תא קייודמב קתעשמ - המגודל
תחא לכ רובע הנושו תינויווש-יתלב איהש ,ךוניחה תכרעמ .ילארשיה רפסה-תיב ידי לע ומויב
,םייתרקויה תועוצקמל םיזנכשאה םידימלתה תא עבק ךרד הנפמ ,הייסולכואה תוצובקמ
םיחרזמה םידימלתה תאש דועב ,הקימעמ תינויע הנכה םישרודה ןבלה ןוראווצה תועוצקמ
יפכ ,תדקפתמ ךוניחה תכרעמ .לוחכה ןוראווצה תודובע ,תותוחנה תודובעל תנווכמ איה
םידליל םרוג ,ראשה ןיב ,רשא ילילש גוית לש קנע-ןונגנמ"כ ,יקסריבס המלש תאז חסנמש
."םהיתויפיצ תאו םהיגשיה תא ךימנהל םהירוהלו םייחרזמ

םה תעכו ,תואיצמל םידליה תא הריזחמש וז איה המחלמה ,"ה'צנפ הידעסו טושיק ןד"ב
ריתמ ןד .םיברעה דגנ םתמחלמב םירגובמל עייסל ידכ םיישלב-ומכה םהירושיכ תא םילצנמ
תלעות איבהל יושעש רבד - תיברעה הפשב ותטילש ללגב ויתומישמב וילא ףרטצהל הידעסל
לארשי" ןב רוביגל חיכוהל ץלאנ ,"דחא תובקעב הנומש"ב איחיכ והומכ ,הידעס .ןדל
םיליטמ םיקינצוביקה םירבצה ,"דחא תובקעב הנומש"ב ."ילארשי" םשל יואר אוהש "הנושארה
םיחודו (םיברעה תורשב לעופה) ינמרגה לגרמה תודוא איחי לש םימגמוגמה ויחווידב קפס
התרטמש תישיא הלועפל ותוא תפחוד וז הייחד .תעדה לע תולבקתמ יתלב תויזהכ םתוא
תמלגמ םיקינצוביקה םירבצה תרבח .םירבצה ןיב בלתשהל יוארו תמא רבוד אוהש חיכוהל
" :טרסה לש אשונה רישב םיאטובמה ,תילארשיה הרבחה לש םיינומגהה םידוקה תא הליחתכלמ
דליה לש ותולבקתה ."...ביוא'ת סיבנ / בל ץמואבו המידק / דחפ ונל ןיא / דחי ונלוכ...
("ה'צנפ הידעסו טושיק ןד") םיברע דגנ הרובג השעמ עוציבב תינתומ םירבצה תרבחל יחרזמה
- יחרזמה לוכי ,הלא םיטרסב טלושה סותימל םאתהב .("דחא תובקעב הנומש") םילגרמ דגנ וא
.המחלמה לועב קלח תליטנ רחאל קר ןויוושל תופצל - יברע-ידוהיה

בורה לש ילושה ודמעמ ןיבו ביטארנב םיחרזמה לש תילושה םתוחכונ ןיב היגולומוהה
םינשב וקפוהש םיטרס ןייפאל ךישממ תילארשיה הרבחה לש חוכה יזכרמל סחיב יחרזמה
יווהב הבחרהב םיקסועה ,("םיזנכשאה סאקרובה" יטרס) "שיפ עטליפג"ה יטרסב .תונורחאה
"ריהקב למל ינוק"ו (1976) "ביבא לתב למל ינוק" ,(1976) "קרוי-וינב ופול" ומכ ,וטגה
למל ינוק"ב .ינמיתה תרשמה לש (character type) תיסופיטה תומדב םישגופ ונא ,(1983)
תומד םלגמ הידבוע .םידיסחה רפכב ןרצחכ קסעומה יתד ינמית ,הידבוע גצומ "ריהקב
תא ךירדהל שקבתמ אוהשכ .ילאנויצר-אל יחרזמ לש םג ומכ "בל-בוט ינמית" לש תיפיטואירטס
תווחומב תוולמ ,ןגנתמ ינמית אטבמב רשפ-תורסח תויחנה הידבוע קפסמ ,למל ינוק יבר
,יאקירמא דיסחכ השובלה ,תילארשיה רשאכו ,םימעפ רפסמ "הייחנהה" לע רוזח אוה .תומזגומ
."ועיגתו המידק רשי וכלת טושפ זא ,רדסב" :הידבוע רמוא ,םיניבמ םניא ,םיפוצה התיאו
ןיב תמדוק הפוקת לש םיינויצ-םייטסינאמוהה םיטרסב תמייקה תינבמה הקולחל המודב
םיחרזמה - וכופיה דצל ,יתדה ,"בוטה" הידבוע גצומ ןאכ םג ,"םיער םיברע"ו "םיבוט םיברע"
םבורק םע דחי) םיזנכשאה םידיסחה ,טרסה ירוביג רשא ,ןותחתה םלועה ישנא ,"םיערה"
תא םמצעל בישהל םיחילצמ םידיסחה .רבד לש ופוסב םהילע םירבוג (למל ינומ ,ינוליחה
תיב תפוקת מ םיקיתע תועבטמ) ריהקב תידוהיה הליהקה םהל הנתנש הנתמ ,הבנגנש הנתמה
ןונגסב "הלומג הזו הרות וז" רישב םנוחצנ תא םיגגוח םהו ,(רלוד ןוילימ ןייוושש ,ינש
.יפסכ לומגל םיהולא תכרב ןיב ,תינגרובה היגולואידיאב חיכש הכ אוהש ,רשקה תא ריכזמה
.לארשיב ברע ידוהיל ,אופיא ,תנתינ הנניא ברע תודהי שוכרב הטילשל היצמיטיגלה

,למל ינוק יבר לש תיהבאה ותבהאב הכוז ,ןותחתה םלועה ישנאל דוגינב ,ןמאנה תרשמה
רתוי ןשקע אוה ןשקע ינמית" :ןוגכ הרואכל-הביח ייוור םייפיטואירטס םיטפשמב תתצמותמה
,המלש יבר ,הדעה ןקז שגינ ,םירדח-ירדחב יאשחב םיצעייתמ רפכה ינקזש העש ."ןשקע רומחמ
ךותל רשי לפונ תלדה ירוחאמ תתוצמה תרשמה תא טוש-גנולב םיאור ונא .התוא חתופו ,תלדל
אוה דציכ םיעמושו ,םיריעצה םימכחה-ידימלת לש םהיניע ךרד ותוא םירקוס ונא .רדחה
לצא רצוי ,וכרוא לכל ,טרסה ."ותמהב שפנ קידצ עדוי" :המלש יבר ידי לע היחל הוושומ
ררוע ,ריהקב וקלחב םלוצש ,טרסה) ."טושפה לעופ"ל סחיב תידמוק תונוילע לש השוחת הפוצה
ירסח םישנאכ - ינמית ל המודב - םיברעה תא ראתמ אוהש לע םירצמה םעז תא
.(היצנגילטניא

עונלוק וא ,"תוכיא יטרס"ל םג םיתעל רדוח ןותחתה םלועה שיאכ יחרזמה לש פיטואירטסה
םהב םיעיפומ "הנושארה לארשי"ב דקמתהל םיטונ הלא םיטרסש תורמל .רתוי םירחוא מ ,ישיא
הדוהי לש וטרסב .תומילאל ,תובורק םיתעל ,תוטונה ,תוילוש תויומדכ םיחרזמ םעפ ידמ
לייחב ללעתמש הז אוה (ןריש יטומ) יחרזמה ו'צאמה ,(1977) "תוקנולא עסמ" ,ןמאנ (דא'ג)
תא ענכשמ ןפואב גיצמ ישארה רושימב רשא ,טרסה .(בונושומ ינומ) ןמציו ,רתוי שיגרה
תימדת לע ,ינשמה רושימב ,ךמתסמ ,יאבצה תורישה ךלהמב שחרתמה היצאזינמוה-הדה ךילהת
עטקב) עושעשל תנווכמ איה םא ןיב ,ולש תונפקותה .םילא רוצייכ יחרזמה לש תיפיטואירטס
תא הרימחמ ,(יביטקלוק שנוע ולביק םילייחהש רחאל םילאה עטקב) המקנל םא ןיבו (תחלקמה
ףחודה םרוג הווהמ ךכבו ,(בוג ידיג) ודקפמ ידי לע ןמציו לע אליממ םילעפומה םיצחלה
ותיאש ,ןמציו ךרד תישענ טרסה לש הנושארה תיצחמב היצזילקופהש הדבועה .ותודבאתהל
,המשאה-ףודר רבצה דקפמה ךרד הינשה תיצחמבו ,הקומע תוהדזה הפוצה לצא טרסה רצוי
תא ומצעל ףוטחל טע אוה ףרט-רופיצ ומכ ;ישונא שגר לכמ ףחכ יחרזמה תימדת תא תקזחמ
.ןמציו לש ומיא החלשש הליבחה

המלועל םיחרזמ םירבג המכ םישלופ ,(1986) "הלילה ףוס דע" ןירג ןתיא לש וטרסב
ישנא .תומילאל םירוטזילטקכ םילעופו ,(ןייד ףסא) רבצה ,תישארה תומדה לש טטומתמה
."תוסח ימד" םיעבותו טסינוגטורפה לש ראבל םיצרפתמ (םיחרזמה) ןותחתה םלועה
םלוע"ל העתפה ןגראמ ,(תרחבומ הדיחיל ךייתשמ אוהש זמרנ) םיאולימב ןיצק ,טסינוגטורפה
םקשנ-ילכ תא אבצל וירבח םיפלוש ,ןיכסב וילע םייאמ יחרזמהש העש :(הפוצלו) "ןותחתה
הווחאה .םהלש תויראדילוסה יוליגבו הריהמה םתבוגתב וקופיס לא הפוצה תא םיאיבמו
"בייואה" דגנ - םייחרזאה םייחב םג אלא ,ברקה-הדשב קר אל יוטיב ידיל האב תיאבצה
לע חפוטש ,שדחה פיטואירטסה תא םג הז טרסב תמלגמ יחרזמה תומד ,ןכ לע רתי .יחרזמה
דבועה תא הכמ טרסב יחרזמה :"םיברע אנוש"כ יחרזמה לש ,ילארשיה ילארבילה "לאמש"ה ידי
יחרזמה ןותחתה םלועה תימדת תא לבקמה ,"הלילה ףוס דע" .ולש סובל "רסמ"כ ,ראבב יברעה
לעב ,טסינוגטורפה ןכש ,יברעה דבועה תימדת תא םג וילאמ ןבומכ לבקמ ,יתרבח "ןותנ"כ
תעונתב הענ המלצמהו ,(יברעה לש ותדובע םוקמ) ראבה חבטמב ,דנוארגרופב בצומ ,ראבה
המלצמה תוליעפ .קתושה יברעה דבועהמ קחרתמ אוהש העש ,טסינוגטורפה םע קרו ךא ןאפ
,טסינוגטורפה לש ויבא ,ףוסבלו .יביספה יניטסלפה הסוח וליצבש רבצהמ ,אופיא ,תעבונ
הכוהש יברעב תוריסמב לפטמ רשא הז אוה ,דסחו ןח הטונ ,(רייגתהש) ירצונ-ירטסואה אפורה
,תיחרזמה תומילאה לש ללמואה הנברוקל ,טרסה ףוסב ,ךפוהש הז םג אוהו ;יחרזמה ידי לע
הווהמו - טסינוגטורפה לש ויתועמד תא תררחשמ ותחיצר .באתסמה ונב יפלכ תנווכמה
"םוקמ םוש"מ חיגמ אוה :ברעמה תא ירוגלא חרואב ןאכ ףקות חרזמה .טרסה לש סיזרתק-ימס
ינפמ ,היובחה ,תיטנטלה הדרחה תא ןאכ ריגסמ טרסה .ןורחאה הז לש ומויק לע םייאמו
.המצע ךותב תרגוסמה הייווהל יחרזמ "רז" לש ותרידח

תיילע ינפל ,1977-ב תשחרתמ ותלילעש ,(1985) "םיכשמהב ןמור" ,רלטוק דדוע לש וטרסב
ברוקמה חילצמ ןיד ךרוע אוה ,(לופוט ידי לע םלוגמ) רבצה ,טסינוגטורפה ,ןוטלשל דוכילה
תונפקותב ןיד-ךרועה לש תימוי-םויה ותוסנתהל היצזילקופ ךרוע טרסה .הדובעה-תגלפמל
םהבש ,םיטויסל ול תמרוג ףאש תוסנתה ,(דחאכ תוינתאבו הקיטילופב הישרושש) תיחרזמה
תויומלגתה .תוכושח תואטמסב ,םהידיב םהיניכס ,םיחרזמ םינוירב תרובח וילע תמייאמ
חרואב תומגרתמ תידרפס-יטנא היונרפ לש הלא (oneiric incarnations) תויריינוא
הלא םיכפוה וב םילא ךילהתכ תניימודמה ,םיחרזמה תוטלתשהמ יובחה דחפה תא יטסי'גאמיא
יגיהנמ לש םתותיחש תא תיזכרמ המיתכ םנמא גיצמ טרסה .תונברוקל חוכה-תורסומב םיזחואה
היצזילאידיא תועצמאב ,םהיפלכ הדהא הפוצה לצא חפטמ אוה ךא ,םירבצה הדובעה-תגלפמ
לש ךילהת תורבוע ,תאז תמועל ,תויחרזמה תויומדה .רבעב םהלש "תודימה רהוט" לש
יכ ןועטל ןתינ .הנידמה לש תומימתה ןדבוא תא טרסב תולמסמה הלא ןהו ,היצזינומד
רתוי ,תימצעה התימדת לעו ,תיליעה תבכש לש הדמעמ לע רבד לש ופוסב םייאמ יחרזמה
תושגנתהכ גיצהל ןתינ יניטסלפ/ילארשיה תומיעה תאש דועב ןכש ,יניטסלפה רשאמ
,היצזירוטלוק-הדבו תוי/םיחרזמה לוצינב האדוה לכש ירה ,םימואל ינש ןיב תענמנ-יתלב
תיתרבח-תיטילופה תכרעמה לש םושיא בתכ הווהמ ,תינויוושכ תבשחנה תידוהי הנידמב
םא ןיבו םידוהי םא ןיב ,חרזמה ישנא/ימע לכ יפלכ תונאכדב תגהונכ המצע תילארשיה
.םיברע

לש תויומד ,תירבעה תורפסב ומכ ,תומלגמה תויחרזמ םישנ םיגיצמ םירחא םיישיא םיטרס
היזנכשאה הנמלאה םע תוהדזה חפטמ ,לשמל ,(1982) "תונטק תוקישנ ףלא" .תיב-תורזוע
הנצסנזימה תועצמאב .הייחב רבשמ ינפב תבצינה ,תמכחותמהו תיטנגלאה ,תינגרובה
הפוצל םימרוג ,תובכרומ המלצמ תועונת תועצמאבו ,תילאוזיו הניחבמ "תנדועמ"הו תמכחותמה
תינונטקה ,תינרמוחה תרזועה לש המלוע .הנמלאה לש "בכרומה" המלוע םע תוהדזהל
םלוע אוה ,התדיבעממ דוגיבו ןוזמ לוטיל אוה התוא ןיינעמש דיחיה רבדהש ,לכב תברעתמהו
ץוח) םיחרזמה :ןכ לע רתי .הנמלאה לש ישפנה הבצמל תושיגר לכ תרסחכ תגצומ םג איה :רצ
,טרסה :(structuring absence) "תינבמ תורדעיה" "תונטק תוקישנ ףלא"ב םירצוי (תרזועהמ
יפוי לש המצעל-תעדומו תינייגיה הריווא לע תועיבקב רמוש ,תיחרזמ הנוכשב םלוצש
לכ תא טעמכ קחומ ךא - הנוכשה לש הנשיה תירוקמה הרוטקטיכראה תא לצנמו ,יתונמא
.היבשות תובקע

"סאקרוב"ל "םזילאטניירוא"מ

אוהש הדבועה רואל תדחוימ תובישח תעדונ ילארשיה עונלוקב יחרזמ/יזנכשאה חתמב ןוידל
זאמ .תילארשיה עונלוקה-תיישעתב טלוב רנא'ז ורציש ,"סאקרוב"ה יטרס בור ל רדוח
יתועמשמ ןפואב "סאקרוב"ה יטרס ומרת ,תומדקומה םיששה תונשב ,תונושארה םהיתוחלצה
"סאקרוב" גשומה .ןושיק םירפאו ןלוג םחנמ םה םייזכרמה םימזיהשכ ,וז היישעת תוחתפתהל
זעוב .רוביצה ללכל טשפתה הגרדהבו ,1972 תוביבסב עונלוקה ירקבמ ברקב לבוקמ ךפה
,1975 ,"רקונס" ,1974 ,"יצחו ילר'צ") "סאקרוב"ה יטרס לש םייזכרמה םיאמבה דחא ,ןוזדיוד
יטרס ושלח 1977 דעו 1967-מ .חנומה תא עבטש הז אוהש ןעוט ,(1976 ,"ינענצ תחפשמ"ו
ןיעמ רנא'זה רבע תורחואמה םיעבשה תונשב .עונלוקה תיישעת לע טלחומ ןפואב "סאקרוב"ה
רתוי רחואמ עדונש המב דחוימב ,ךר ונרופ ןיעמל ירולקלופ-ינתא עונלוקמ ענו ,היצאטומ
די-רחאלכ הלטובש הרדס ,(םיקיפמ) סובולג-ןלוגו (יאמב) ןוזדיוד לש "ןומיל ומיקסא" תרדסכ
."ער"ל תפדרנ הלמ הז הרקמב- "סאקרוב"כ

;ירמגל ומלענ אל רישע/ינע תומיעה םשארבש םייתדע םיאשונ ילעב "סאקרוב"ה יטרס םלוא
לש תורזוח תונרקה םג ויה .םתוא קיפהל וכישמה ,חוור באז ומכ ,םיטרס ירצוי רפסמ
"הנוטרופ" ,ןושיק םירפא לש (1964) "יתבש חלאס" ומכ ,םיששה תונש יטרס .םינשיה םיטרסה
לש (1967) "יחרזמ הזילע 999" ,רהוז ירוא לש (1966) "רוטלטניו השיומ" ,ןלוג לש (1966)
תונשב וגווס ,ןלוג לש "שיבכה תכלמ"ו רהוז ירוא לש (1968) "ונלש הנוכשה" ,ןלוג
,"סאקרוב" יטרס לש רתוי תילוש הצובק ,ליבקמב ."סאקרוב" יטרסכ ןכ םג ,דבעידב ,םיעבשה
יטרס וא "םיזנכשאל סאקרוב" התנוכ ,תוישאר תויומדכ םיזנכשא הגיצהו וטגה יווהב הקסעש
תאו (1968) רקב לארשי לש "למל ינוק" תא םיללוכ וז הצובקב םיטרסה ."שיפ עטליפג"
"ביבא לתב למל ינוק" רתוי םישדחה םיטרסה תא דחוימב ךא ,(1970) ןלוג לש "ופול"
לש (1977) "ה'לשרה" ,ןוזדיוד לש (1976) "קרוי וינב ופול" ,גרבליז לאוי לש (1976)
רנפה םהרבא לש וטרס וליפאו ,גרבליז לש (1980) "ביבא לת חסונ ןיאושינ" ,גרבליז
תא ורציש םישנא םתוא ידי לע ומיובו וקפוה "שיפ עטליפג"ה יטרס .(1977) "הרלק הדודה"
.םיחרזמל "סאקרוב"ה יטרס

לש תיתיישעת המזויל הבר הדימב "סאקרוב"ה יטרס וכפה תומדקומה םיעבשה תונש זאמ
םכרד תא ולחה םינורחאה ינש) הלא ךורבו ינולובז החמש ,ןלוג םחנמ ומכ םיציפמ/םיקיפמ
זעוב .רנא'זה תא וגגח ויקיפמו "סאקרוב"ה ינעונלוק .(עונלוק יתב לע תולעבבו הצפהב
יטרס לש םינעונלוקו עונלוק ירקבמ ינפמ רנא'זה לע תונותעה יפד לעמ ןגה ,לשמל ,ןוזדיוד
להקה ,וזה ץראב .סונמ ונממ היה אלש רנא'ז .יעונלוק רנא'ז םה 'סאקרוב יטרס'" :"תוכיא"
אב םדא לכ .תוצרא ינימ לכמ אבש םישנא לש ךתחמ בכרומ םיטרס תוארל אבש ילאיצנטופה
לא עיגהל ליבשב ...ולשמ םיכרע םעו תיפיצפס הפש םע ,תרחא תרוסמ םע ,הנוש תוברת מ
...עונלוקל ותוא ךושמל ידכ ,ףתושמ הנכמ והשזיאל עיגהל בייח התא ...הזה להקה לכ
,םיילאקול ירמגל םיטרס הלא .הזה להקה לא ורבידו הלאה םישנאב וקסע יתישעש םיטרסה
רולקלופב םקוסיעש םיטרס םה 'סאקרוב יטרס' ...ל"וחב דואמ הפי וחילצה םקלחב יכ םא
תודעב קוסעל המל ?ער הז המל .ער הז יתדעש ,ורמאי .וינווג לכ לע ונלש ימוקמה
תא םיבהוא אל הלאו .םיקנערפו םיזנכשא שיש הזמ םיבכרומ ונחנא ירה ?ער הז תויתדעבו
."הז דגנ תושעל המ ןיאו תמייק הדבוע וז .הדוקנ ,הלא

,ןוזדיוד ומכ םיקיפמו םירצוי תעדל ,"סאקרוב" טרס לש ותחלצה תדידמל ירקיעה ןוירטירקה
.םירקבמה ברקב הרקויה אלו - להקה ברקב ולש תויראלופופה אוה ,סובולג םרויו ,ןלוג
,(תונורחא תועידי) רגמש המלש ,(ץראה) קירש ףסוי ,(רבד) ףונ-בר באז ומכ םיטרס ירקבמ
ירצוי םג ןכו ,"תוכיא" יטרסב וכמת ללכ ךרדבש ,(הנחמבו בירעמ) ןתנ השמו בלוד ןורהא
ספא" ורמאמב) ןמאנ הדוהי ,(עונלוקב ןויארב) ןייטשרוב לאגי ומכ ,םמצע םיישיאה םיטרסה
,(עונלוקב "וטגה תוברתל הרזחב סאקרובה ןמ") ןייד םיסנו (עונלוקב "עונלוקב תולעמ
תורמל .םהל ונתינש תויתלשממה "תוידיסבוס"ה תא ןהו םמצע "סאקרוב"ה יטרס תא ןה ופקת
אל םלועמ "סאקרוב"ה יטרסש ןייצל שי ,תובורק םיתעל שומישב היה "תוידיסבוס" חנומהש
רזחה) הנקנש סיטרכ לכ לע יקלח סמ-רזחה םהל קנעוה ;הלשממ יפסכ ידי לע שממ ודסבוס
םלשל ,השעמל ,עייס םיפוצה להק .(הפוקת התואב ושענש םילארשיה םיטרסה לכל קנעוהש
ןרקה תועצמאב םויכ תנתינ ,לבוקמה ןבומב ,הדיחיה תישממה תיתלשממה הידיסבוסה) .םרובע
םשכ "סאקרוב" חנומב ושמתשה mainstream-ה לש םירקבמה .(םיירוקמ תוכיא יטרס דודיעל
ירסומו יטתסא םעז ועיבה םג ןמזב ובו ,תילילש תועמשמ לעב (ראותכ רתוי רחואמו) םצע
,"םילוז" ,"םייראגלוו" ,"םיירחסמ"כ םיטרסה תא ועיקוהו ,תיתכרעהו תיטופיש ןושלב
לש תוידמוקהו תומארדולמה ."םייעונלוק-יטנא" וליפאו "םייניטנאבל" ,"םייחרזמ" ,"םימטמוטמ"
תויומדה" לשב םג לוזלזו זוב לש סחיל וכז (תוידמוק ויה עירכמה בורה) "סאקרוב"ה יטרס
"קמועה רסוח" לשב ,(ןמאנ) "תוהדזהל ידמ לק" טעמכ היה ןתיאש ,םהלש "תויפיטואירטסה
הידמוק"ב וגצוהש (ןייד) "שארמ תויופצה םהיתולילע"ו "תויראגלווה םהיתוחידב" לשב ,םהלש
הלילעו תויפיטואירטס תויומדש וליאכ - (ןמאנ) "עונלוק לש תויסאלק תורוצ ,המארדולמו
.תוילילש תונוכת חרכהב םה ,תיטמארדולמו תידמוק ,שארמ-היופצ

םיסנ ףיסוה "ביבא לתב למל ינוק"ו "קרוי וינב ופול" ומכ ,"שיפ עטליפג"ה יטרס וגצוהשמ
תא סחייל התטנש ,תרוקיבה לע - הבושח - תרוקיב "סאקרוב"ה יטרס לע ותפקתהל ןייד
,םייסרפ ,םייכרות ,םיירצמ םיטרסל דחוימב) חרזמל "סאקרוב"ה יטרס לש תוילילשה תונוכתה
רחאל ךא .תיפוריא-תידיאה תוברתב הזה "ער"ה לש וישרוש לע עיבצה ןייד .(םיינוויו םיידוה
ןייד ךישמ מ ,תיפוריא-חרזמה תוברתב "סאקרוב"ה יטרס לש בושח טסקט-רטניא הנוכנ ההיזש
,תויראגלווה תוחידבה ,תונקעצה" :תקהבומ תיטסיטילא הדמעמ הלא "תוכומנ" תורוסמ ףקותו
היופצהו הפודשה הלילעהו תושפוטמהו תויממעה תויומדה ,תודבכה תוילרטאיתה תוטס'גה
רבדל ונמאתה םינקחשה רשאכ דחוימב ,תאזה הנעטל תוכתוח תוחכוה םה הלא לכ - שארמ
גרבליז ,ןוזדיוד ,טדרהנייטש ,ןלוג םחנמ םה םיטרסה ירצוי יכ ונחכש .טלוב יחרזמ אטבמב
ינש הנשה ונינפל םידמוע הנהו .חרזמה לתוכ תא ונפדיגו ונרזח ןכ לעו ,(תומשל בל ומיש)
וטגה תוברת לע הגרעבו החטיבב םינעשנה - למל ינוקו ופול - םירוהט םיזנכשא םיסופיט
ליבדוו תוזחמ לש תנוכתמה יפ לע הרופת םהינש לש הלילעה רשאכ ,הפוריא חרזמב ידוהיה
יכ ,קפס לכל לעמ ,ךל ררבתמ יזאו .לארשיב םשו הפ תוארל דוע ןתינ םתומכש ,שידיאב
הלא" ."הלשרה לש וידכנ אלא ,החו'ג לש ויאצאצ םניא ילארשיה עונלוקה לש ןיקיזנה תובא
."שיפ עטליפג אבחיהב םתיבב םילכוא" ,ןייד ףיסוה ,"םינומהל סודנימאחו סאקרוב םיקפסמה

לש םייקסלבינרקה םיטביההמ םירקבמה ומלעתה ,רנא'זה תא םהלש תינללוכה הייחדב ,םלוא
המסקש ,תימצע הידורפו הידורפ לש תיביסקלפר תוכיאמ ףא ,םיתעלו ,"סאקרוב"ה יטרס
הממ רתוי הברה בכרומ ,םיתעל ,היה "סאקרוב"ה יטרס לש טסקטרטניאה .להקל תמיוסמ הדימב
"םירברפה רופיס") ידווילוהה רמזחמה תא ,לשמל ,ללוכ הז טסקטרטניא .תרוקיבה הזמרש
לש "הבזענו התתופ") תיקלטיאה הסראפ-ולמה תא ;(ןלוג לש "ןלבזק" לע רוריבב עיפשהש
לש הידמוק"ה תרוסמ תא ,רתוי יללכ ןפואבו ;(ןלוג לש "הנוטרופ" לע ןירקמה ימר'ג ורטייפ
(1983) "םישנ רפס" ומכ םיטרסב רוריבב תרכינה ,םיימוק םילובלבו תוהז לש ,"תויועט
(1978) "תורצב רנוילימ"ו "ביבא לתב למל ינוק" ,חוור באז לש (1977) "רוטפ בנגמ בנוג"ו
(1983) "הניטנגראמ הדודה"ו (1978) "תוצח תינרדב" ,(1971) "הנאירא"ו גרבליז לאוי לש
ןורטאיתהמ םילואשה ,רתוי םירכומה תונויערב תורוזש ולא תועפשה .הידבוע 'גרו'ג לש
ונא ידיאה ןורטאיתבו עונלוקב םג .ינוכית-חרזמה עונלוקהמ םג ומכ םיידיאה עונלוקהמו
ינוליח םלוע ידי לע םחה יתחפשמה םלועה סרהב תודקמתמה תויתחפשמ תומארדולמ םיאצומ
תווחמבו בר סותאפב הוולמה ךילהת ,"היצזינקירמא"ה ןויערל ללכ ךרדב רושקה ,שדח
תודחאו ןיאושינ ובש ,"הלאניפ דנארג"ל ליבומה יגולואלת הנבמ תרגסמב םלוכ ,תולודג
תויטמארדולמ תויסיסב תורוטקורטסל .ידוהיה םעה לש תויכשמהה תא למסל םיאב החפשמה
,ירצמה יראלופופה עונלוקב םיצופנה םייאשונה םיביטומטיילה םיפסונ הלא תוימוקו
רישע ןיב דוגינה ,םייתרבחה םיילושה ןמ םיטסינוגטורפ ומכ ,ידוההו יכרותה ,ינאריאה
העישפ לש עקר לע בורל םיגצומה ,םייתרבח םילושכמ לע הבהאה תורבגתה לש סופוטהו ינעל
."םייטוזקא" רולקלופ וא

םיבר הכ םילארשיש הדבועה ןמ קר עבונ וניא הז יחרזמ עונלוקל "סאקרוב"ה יטרס לש רשקה
תילארשיה היזיוולטב םהלש הפוכתה הנרקההמ םג אלא ,הלא םיטרס תוקיפמה תוצראמ ולע
םיטרסה ,לשמ ל ;(לארשי יקלח בורב םיטלקנ הירודישש ,תינדריה היזיוולטב םג ןכו)
יטרס תא ךירעהש להק ותוא רובע קוידב םידעוימה ,ישיש ימיב םינרקומה םיירצמה
- תינאריאהו תיקאריעה עונלוקה תוישעתב דבעש - הידבוע 'גרו'ג לש ויטרסב ."סאקרוב"ה
םיכפוהו) ישוקב ךא םירכזומ םיזנכשא/םיחרז מ ןיב םיחתמה וליאו ,ינע/רישעה ביטומ טלוש
העדותב יללכ ןפואב םימייק םה תאז םע ךא - ("תוצח תינרדב" וטרסב קר שרופמ אשונל
.םיפוצה לש תיביטקלוקה

רבעש ל םיטרס-יקיפמ םלוכ ,םינאריא םילוע לש המזויכ לחה "יצחו ילר'צ" ןוזדיוד לש וטרס
.םירז םיטרס אבייל ,לארשיל םאוב םע ,ולחה םה ,ןאריאב עונלוק-ינפלוא ילעבכ .ןאריאב
םרובע בתכש רופיס לע ססובמ היהיש ילארשי טרס קיפהל וטילחה רתוי רחואמ בלשב
הוולמו - ןותחתה םלועל רושקה ,ימוקמ יתנוכש רוביגב קסע רופיסה .ינאריא יאטירסת-רפוס
ילר'צ" לש יאטירסתה .הרישע החפשמ לש התבב בהאתמה - (תרתוכהמ "יצח"ה) דליב דימת
ותוא םיאתהלו תאזה הלילעה תיצמת לע ססובמה טירסת בותכל שקבתה ,רובת ילא ,"יצחו
,התרדגה םצעמ ,הליבקמ לארשיב ינעו רישע לש תינבתהש רחאמו .תילארשיה תואיצמל
השאהש דועב ,ינוע תנוכשמ יחרזמכ (ןקרב הדוהי) ילר'צ בצוע ,םיחרזמהו םיזנכשאה תינבתל
אשונ .(תינמגודו יפוי תכלמ ,ריצק היח ידי לע תמלוגמ) תיזנכשא הייפהפי איה הרישעה
רבעומ - "תינרדומ"ה תידיאה תיתוברתה תרוסמב ,רומאכ ,חיכשה - "שדחה םלוע"ל תולגתסהה
וטגל הליבקמכ תבצועמ תיחרזמה ינועה-תנוכש ובש ,תוזנכשאתה לש שדחה רשקהל ןאכ
אטבמה .תילארשיה תיזנכשאה הרבחה לש המלוע אוה "שדחה םלועה"ש דועב ,יפוריא-חרזמה
התפשל תכפוהו הזופרומטמ תרבוע שידיאה וליאו ,יחרזמ אטבמל ךפוה רגהמה לש יאשידיאה
,המגודל ,"ןלבזק"ב) .םיבר "סאקרוב" יטרסב עיפומו רזוחה ביטומ - הינומגהה לש
ףא ןאכ" :הנוכשה תא לסחל דמועש שידיא רבודה דיקפל םעזב רמוא יחרזמה טסינוגטורפה
.("!שידיא רבדמ אל דחא

םירתנפה" תעונת לש תוררועתהה תפוקתב ורצונש הלא דחוימב) "סאקרוב"ה יטרסמ המכב
הניא ןיאושינ תועצמאב םיזנכשאב םיחרזמ לש היצרגטניאה ,(1973 תמחלמ רבשמו "םירוחשה
הווקתל רוקמכ תגצומ תירבה תוצרא .ץראהמ הדיריה תספות ןורתפכ המוקמ תאו ,דוע תקפסמ
,ולש "יצח"ה םלוא ,הרישעה היזנכשאה תא אשונ ומצע ילר'צ ,לשמל ,"יצחו ילר'צ"ב ."תיתימא"
בוצע אלו קותמ-רמ אוה וקימו ילר'צ ןיב דוריפה .ותוחא םע תירבה תוצראל סט ,וקימ דליה
ןיאושינ תועצמאב דחאה ,זכרמל םיפרטצמ םיילושה ישנא ינש וישכעש םושמ ,ירמגל
םיבר לש םתשוחת לע קחשמ הז קירט .תירבה תוצראב אלפנ דיתע תועצמאב ינשהו היזנכשאל
תוצראב קר אוצמל היהי ןתינ ןגוה יוכיסש - תויחרזמה םיילושה-תוצובק ברקב דחוימב -
רתויב יתועמשמה םולחה תא תגציימ תירבה תוצראל דליה לש ותעיסנ .לארשיב אלו ,תירבה
.שדח רוד לש רתוי חיטבמ דיתעל סוטלו תאכדמה תימוקמה תואיצמהמ חורבל - יחרזמה לש

תולע ל רומא היה וקימ ,ירוקמה םויסב .הנוש םויס - םליצ ףאו - ןוזדיוד ןיימיד הליחת
תא בוזעל ידכ תינוכמל סנכנ ילר'צשכ .שאוימה ילר'צ תא וירוחאמ ריאשמ אוהשכ סוטמה לע
עמשיהל התיה הרומא עגר ותואב .קפואב אירממה סוטמ תואריהל היה רומא ,הפועתה הדש
לע הלע אל ,רבתסמ ךכ ,רשא ,דליה תא האורו זא בבותסמ ילר'צ "!ילר'צ" :דליה תקעצ
אלא .שדחמ םדוחיא תא תילאטנמיטנס הקיסומ תשדקמ עקרבשכ הז לא הז םיצר םה .סוטמה
ללגב ראשה ןיב ,רחא גוסמ בוט ףוס תבוטל הזה םויסה תא רבד לש ופוסב שטנ ןוזדיודש
,הארת" ,רמאו וילא אב ןויקנה לעופש רפסמ ןוזדיוד .ןפלואב ןויקנה לעופ לש ויתורעה
,הקירמאל עוסנל היה לוכי רבכ אוה ?רזוח דליה המל לבא ,ייניעב ןח אצמ ארונ טרסה
אוה םואתפו ,עסונ אוהש יתחמש ארונ רבכ ינא ...?ותוא ריזחמ התא המל ...םדאנב תויהל
"...רזוח

תוללובתה וניא ושוריפש ,"רתוי דוע בוט" ףוסל טרסה ףוס תא ןוזדיוד הניש ,האצותכ
תפקשמ ןויקנה לעופ לש ותרעה .םישדח יד םידוקב אלא םייתרוסמה םייזנכשאה םידוקב
- םייביטקלוקה םיקבאמה יוכיד רחאל - תומדקתה ,יחרזמה טרפה רובע .תיביטקלוק הקושת
.םוקמב הכירד לש למס איה לארשיל הבישה ."שדחה םלוע"ב קר הגשה-תרבכ תספתנ

לש הלא דחוימב ,תורחא תויראלופופ תומגמ ףיסוהל ןתינ "סאקרוב"ה לש טסקטרטניאל
החימצ לש הפוקת ,1973-ל 1967 ןיב דוחייב הנפואב היהש ,ירחסמה יראלופופה ןורטאיתה
םיחרזמל תילכלכ תועינ לש תמיוסמ הדימ ואיבה 1967 תמחלמ רחאלש םינשה .תילכלכ
םג איה ךא ,(הזעמו תיברעמה הדגהמ לוז יברע הדובע-חוכ לש ותונימזב הקלחב העייתסנש)
וב .תויזכרמה תוידוהיה תויתדעה תוצובקה יתש ןיב יתרבחהו ילכלכה רעפה תא הקימעה
- דחאמ םרוגכ ,לצונו ,תריש דימתש םויא - יולג ינוציח םויא לש יסחיה ורדעה ,ןמזב
ונשי הב הפוקתה וז .רתוי הבר המצועב חטשה ינפל תולעל םיימינפ םיחתמל הרשפיא
,"םירוחשה םירתנפה" תעפוה ךרד רקיעב ,תיחרזמה תויטנטילימל קזח יטילופ יוטיב
החירפ םג ועדי םינש ןתוא .םאלסיאהו ברע תוצראמ םילועה לש ינשה רודה לש האחמ-תעונת
יטרס .הלא םיילאוטקא םיאשונב וקסעש "סאקרוב" יטרס לשו יראלופופ ןורטאית לש
םיפיטואירטס ןוגכ ,ירחסמה ןורטאיתה לש הלאל םימוד תודוסיב שמתשהל וטנ "סאקרוב"ה
"רוויחה ששגה" לש הלא ןוגכ םינוכרעמ תוריכזמה תוניצסב :םידבכ םייתדע םיאטבמו םיינתא
לש םייפיטכראה םיבצמלו ראוטרפרה תויומדל ,ןכאו .ילאברו רומוה לע ןרקיעב וססבתהש
ינפל תיראלופופ תונמאכ הלחהש ,הטרא'לד הידמוקה תרוסמל הברק שי "סאקרוב"ה יטרס
םירמז םדיצלו) יחרזמה ןורטאיתהמ םיבר םייראלופופ םינקחש .ינגרוב ךרצמ הכפהו התייובש
,םייראלופופ םינוכרעמ תרדסכ םיתעל ונבנ ולא םיטרס ."סאקרוב"ה יטרסב וקחיש (םש-יעודי
תיישילשב ושמתשהו ,ןייד יסא לש (1979) "רגאלש"ב וא רהוז ירוא לש "ונלש הנוכשה"ב ומכ
החילצמה ןורטאיתה תגצה הדבוע ,(1979) "תילרנגה ימיא" לש הרקמב ."רוויחה ששגה"
ןקרב הדוהי ,לשמל) םיעודי םיעצבמל ונתינ םייזכרמה םידיקפתה .ךסמה רובע התומלשב
וליאו ;(םיישנה םידיקפתב ןאילא הנויו איבל תרפאו ,םיירבגה םידיקפתב תשק יששו
ידיקפתב ינרמע יבגו ןהכ קא'ז ,לשמל) םינקחש םתואל בושו בוש ונתינ הנשמה-ידיקפת
.(םיזנכשאה ידיקפתב גינק אילו ינורפע הדוהיו םיחרזמה

ידי-לע ארקנש - יראלופופה ןאמורניסה תרוסממ תודוסי וגיצה םג "סאקרוב"ה יטרסמ םיבר
לש ותורכיה ללגב םירשפאתמה ,םיעוריאה תוסיחדו ולש ריהמה בצקה לע - תובר םישנ
הנניא םלועל הבהאה ,"סאקרוב"ה יטרסב םג ךכ ,ןאמורניסב ומכ .תומכסומה תא דעיה-להק
םיעצמא ."ןושאר טבממ" ,ינאטנופס ןפואב הילא מ תחרופ איה :חתפתמ יתגרדה ךילהת
םיפקשמו תושגרה תא םיניצחמ ףוג-תווחמב בחרנ שומישו תינשרפ עקר-תקיסומ ומכ םייעונלוק
תויומדב אלו םייללכ םיסופיטב שומיש םישועה ,"סאקרוב"ה יטרס .תמזגומ תוריהבב םתוא
ומלועבש םיישפנה םיסנאוינב םיקסוע םניאש הז ןבומב ,םזיגולוכיספל םינופ םניא ,תולוגע
תימינפ תיגולוכיספ הקימניד לע עיבצהל םידעונ אל םיפאזולקה .טסינוגטורפה לש ימינפה
תושגרה תנגפה .לגלגתמ קוחצ וא תועמד ומכ ,םיישחומ םיינוציח םינמיס ףושחל אלא
לש ויטרסב דחוימב) םיתעלו ,הרוטקירקב תופוכת םיתעל תלבוג הווחמהו העבהה תועצמאב
תויומדה ןיב ןילמוגה-יסחי "סאקרוב"ה יטרסב םג ,ןאמורניסב ומכ .תידורפל תכפוה (חוור
.תיתרבחה המגידרפה תא םימלוהו ישיאה דמימה תא םישטשטמ תויטרפה

םיתעל ,םייטנתוא םירתאב ץוח ימוליצב ןפלוא ימוליצ תצק םיבלשמ "סאקרוב"ה יטרס בור
דע םצמצל םיטונ םה ,ןכ יפ לע ףא .ופיבו ביבא לת םורדב דחוימב ,ינוע-תונוכשב תובורק
הלא ינש ;עקר תלועפב שומישה תא םג ומכ םייעוצקמ אל םינקחש לש םתקסעה תא םומינימל
הנוכש לש תובוחר ."תוצח תינרדב"בו (1973) "ענכשמה"ב ומכ ,קוש לש םיסנווקיסל םירמשנ
יתב לש םינפה ימוליצ .(1973) "יאלוזא רטושה"ב ומכ תוינוכמ יפדרמל עקרכ םישמשמ
רדחב םיפפוטצמ םיבר םישנא :תויצוביקה תא םג ומכ ינועה תא םישיגדמ תויחרזמה תויומדה
,םיזילעו םימח םה ,תאז םע ,םיעבצה .דחאכ לוקה-ספבו הנומתב טלוש רדס יאו ,דחא
.שגר יאלמו ןומאל םייואר ,םיססות ,םייתחפשמ ,םימח םישנאכ םיחרזמה ןויפיאל םימיאתמ
םימוצע םיללחל בלה תמושת תא םיבסמ ,תאז תמועל ,םירישעה םיזנכשאה לש םהיתב ימוליצ
לכו - רתוי קפואמ קחשמהו רתוי םירק םיעבצה ,תעגור הריוואה :םישנא טעמב םיסלכואמה
ןהש תויזנכשא תויומדל ,תובורק םיתעל ,ףרטצמה ,רכונמו רק םלוע לע םיזמור הלא
םיפיטואירטסה תא ,ןבומכ ,םימאות הלא םידגונ םייומיד .תועובצו תויכונא ,תויבונס
.םיחרזמו םיזנכשא יבגל ץראב םיחוורה

םילעופה דמעמלו םיילושה תבכשל (החירב לש) יטסיפקסא ןורתפ םיעיצמ "סאקרוב"ה יטרס
"סאקרוב"ה יטרס לש םזיפקסאה .תיחרזמה תונגרוב-ריעזל ףא רתוי תוקוחר םיתעלו ,יחרזמה
לש תימדת םדקל ךכבו תילארשיה הרבחב םירעפה לע רשגל טעמכ תיפוטואה הקושתהמ עבונ
רוביצה אוה דעיה להקש רחאמ .תוירדילוסו םזילרולפ ,תונלבוס ,ידמעמ/יתדע ןויווש
אוה טלושה ,טלשנה לש ומלועב .םייתדעו םייתרבח םיחתמב חרכהב םיטרסה םירודח ,יחרזמה
,הז ןבומב ,"סאקרוב"ה יטרס .הב דורמל וא הב עמטיהל רשפאש ,תדמתמ (תירוטסיה) תוחכונ
ישנא ;(carnivalesque) "יקסלבינרק" רומוה הנכמ היה ןיטחב לאכימש המב םינייפואמ
הבכשה תא תוגציימ יחרזמה ביטקלוקה יניעב רשא תויומדל דובכ-רסוחב םיגעול םיילושה
טסינוגטורפה םהבש םיבצמ תופוכת םיתעל םיגיצמ הלא םיטרס ,ךכמ האצותכ .תאכדמה
לאימולש וא ,( "ןוילימ ץצופנ אוב" ,"ןלבזק") בהז בל לעב ךא חור-סג ןוירב בורל - יחרזמה
תרזעב ,"רדסמ" - "רוחש ףלא תואמ שמח" , "םויה קר") םייח תחמשו ימצע רומוה שוח לעב
ינוריעה חקפה) טרפ והז םא ןיב ,יזנכשאה לע םירעמ יחרזמה .יזנכשאה ביריה תא ,וירבח
הרטשמהו "ןוילימ ץצופנ אוב"ב לארשי קנב) דסומ םא ןיב ,("םויה קר"ב אפורהו רומוהה-רסח
ומכ ,התוללכב תכרעמה ,רתוי ףיקע ןפואב ,םא ןיבו ,("יאלוזא רטושה"בו "אקניברא"ב
.("רוחש ףלא תואמ שמח") םיקסעב חילצהל הרטמב החפשמה םש זונכשא תועצמאב

הנחמ קושמ תוינבגע-רכומ ,(חוור באז) ןושש ,המגודל ,"םויה קר" ,חוור באז לש וטרסב
תא הכרבב םדקמ אוה .תינגרובה היבחר תנוכשמ היזנכשא תרבג ידי לע סנאנו טעמכ ,הדוהי
,םויה קר הלוז תרצותה - השוריפ דבלמש האירק - "!םויה קר" קעוצו הלש רוזיחה תונויסינ
ינש עיבש מ אוה ךכ .היופצ-יתלב תינימ/תיתרבח תונמדזה לש תפסונ תועמשמ תלבקמ איה
רשאכ .(בגע - יגולומיטא שרוש ותוא שי 'םיבגע'לו 'הינבגע'ל) ןימלו תוינבגעל ,תונובער
,ןושש תא הריתסמ איה ,םיירהצ תחוראל - םהל החונ אל העשב - בש השיאה לש אפורה הלעב
שיא ,דחא השעמב .םיהדזמ ונא ולש טבמה-תדוקנ םע רשאו םיעוריאל םידע ונא וכרדש
תבהלנ החוקלב הכוז אוה :םימעפ המכו המכ יתרבחה זכרמה שיא לע םירעמ םיילושה
התיאש תיתרבחה תיליעל הכודקניס) תרשמ אוה התואש השיאה ידי לע קשחנ אוה ,ויתוינבגעל
הלוחה ורבח רובע םניח יאופר לופיטב הכוז אוהו (יתרבח עגמ םייקמ קושב רכומה ןיא
לש תימוק היצזיטילופ תרצונ ,הרבחב הטילשה ךרעמ לש הז יערא ךופיהב .הלעבמ (ןהכ קא'ז)
ילובמיסה גיצנה דגנ תינפומ תידיבילה היגרנאהש ןבומב - תילאפידא תוינימ רשאכ ,יטוראה
תחתמ םלוכ םיגשומ תירבח תוירדילוסו יפסכ חוור םע דחי - רתוי הובג יתרבח דמעמ לש
רושק תאז לכב אוה ,קיזמ אל לאודיבידניאכ ןאכ ראותמ אוהש תורמלש ,יזנכשאה לש ופאל
אל ,חילצמ ,תיטילופ הניחבמ םינואה רסח ,םיילושה שיא .דסמימל יתרבחה ודמעמ תועצמאב
חוכ ומצעל גישהל ,"ךופיהה" לש ילבינרקה "ןויגה"בו ,הטימב חצנל ,תימצע הידורפ ילב
הרבחה ילוש הכלהמבש היפאריתל ,ןכ םא ,תכפוה הלא םיטרסב הייפצ .תילובמיס תונואו
.ררחשמ יביטקלוק קוחצ - זכרמה לש חוכה תולובגל םג אלא ,םה םתשלוחל קר אל םיקחוצ

בוט ףוסב םנורתפ לע םיאב םיידמעמ/םייתדעה םיתומיעהו םיחתמה "סאקרוב"ה יטרס בורב
תיתרבחה היצרגטניאה .ברועמה גוזה לש ודוחיא תועצמאב תודחאו ןויווש םיגשומ ובש
הינומרהה תא תללהמ ,"םירעפה לע תרשגמ"ה ,הנותחהו ,הקיטוראה תועצמאב תניימודמ
) "וקינומולס" טרסה רישב וא ,"םידוהי ונלוכ" ,"ןלבזק" לש רישב בטיה תעבומה ,תיתחפשמה
חרואב (transcends) הלעתמ תוימואלה שגר ,סאקרובה יטרסמ המכב ."הזה םעה ייחל" ,(1973
השיגל יוטיב םינתונ "סאקרוב"ה יטרס בור ,ןכאו .תידמעמהו תיתדעה הילפאה לע יתימ
לע ולסוחי תוידמעמ תונחבהו םייתוברת םילדבה היפל ,לארשיב םייתרבחה םיחותינב תטלשה
ינכוס לש םהידלי לש םהיאושינב ,לשמל ומכ ,ןיאושינ תועצמאב דחוימב ,ריעצה רודה ידי
אפור לש ונבו יאופי לבס לש ותב ןיב םיאושינב וא (1971) "וסרקו ץכ"ב םידימאה חוטיבה
."וקינומולס"ב יביבא לת ןופצ

ללכ לש םהיגיצנל םיכפוה 1967 רחאלש הפוקתה מ םיחרזמה םישירובונה טעמ ,"וסרקו ץכ"ב
םילדבה םע םירבצ םלוכ ;ץכ לש ויתונב יתשל םיאשינ וסרק לש וינב ינש .םיחרזמה
תויכשמהב תזמורמ החמש תמייק ,תאז םע .(םהירוהל דוגינב) םהיניב םיירעזימ םייתוברת
אוה םויסב םהל רתונש המ לכ .יחרזמה םשה תא האלה וריבעיש ,םינבה תועצמאב ,תיחרזמה
.םיזנכשאה םירבצה לש םיטילשה םידוקב וללובתה םה םצעבש העשב ;םמשב תילמס הוואג
םה ;םהיתולעמב ריכהל םידמולה ,םיזנכשאה ידי לע רבד לש ופוסב םילבקתמ םיחרזמה
"ןלבזק"ב .יטוזקא רולקלופ ידכל תמצמטצמ תבכרומה תירוטסיהה םתשרומו ,םיזנכשאתמ
רוביג ,םישישה תונשב רמזחמל ךפהש ,םישימחה תונשמ ןוזניסומ לאגי לש והזחמ לע ססובמה
,(איבל תרפא) הינלופה/תירבצה לש התבהאל יואר ומצע תא חיכומ (ןואג םרוהי ) טרסה
יפכ ,"דובכ" םע רשי שיא אוה ,ךפיהל ;"הייח עצראווש" וניא אוה לוכה תורמלש הארמו
גיהנמ לש וייח תא ונינפב טרסה ףשוח טא טא .(סאילא הירא) הנוכשהמ ותדע ןב וילע דיעמש
,ודקפמ ןעמל וייח תא ןכיסש 1967 תמחלמ רוביג אוהש הלגמו ,ןלבזק ,םיסקמה היפונכה
תויטוירטפלו ובל-בוטל םיעדוותמ התחפשמ ינבו הינלופה/תירבצה רשאכ .הובגה דמעמה ןב
םגוזימ/םדוחיא לש תלחוימה הגיגחכ הומכ ,תימיטיגלל יתרבחה םלוסב ותיילע תכפוה ,ולש
.גוזה ינב לש

לש ומעזב ומכ ,הריהז האחמ עימשהל רושיא יחרזמה לביק ,"םירוחשה םירתנפה" דרמ רחאל
םיזנכשא םישדח םילועל םיצקומה םיבאשמה לעו םיחרזמה דגנ המודק העד לע וקינומולס
יחרזמה ,דוכילה ןדיעב) .הנש םישולש ינפל ועיגהש םיינעה םיחרזמה םילועל ונתנייש םוקמב
ומכ ,יתרבחה םלוסב ספטל ידכ ותחפשמ םש תא זנכשאל ובוריסב תמיוסמ הוואג ןיגפמ רבכ
הידרפס הרענ ,"סאקרוב"ה יטרס תרוסמל דוגינב ,ופידעהב םגו ,חוור באז לש "ןטק אגרש"ב
"וקינומולס" ומכ םיטרסב האחמה ,תאז םע .(ביבא לתמ הרישע היזנכשא ינפ לע הנומש-תירקמ
,אליממ הטוהר-יתלב איהש ,תרוקיבה ,ףוסבלו ;דבלב יחטש יוטיב אוצמל הטונ "ןלבזק"ו
זונכשיאבו ןיאושינב יד וליאכ - היצרגטניאה תייגולואידיא ללגב תיטנאוולר-אלל תכפוה
םילארשיה םיאקיטילופהש םשכ שממ .תילכלכהו תיטילופה הטילשה תכרעמ תא תונשל ידכ
היעבהש ךכל הייארכ (20%-כ םויכ) םייתדע-ןיב ןיאושינ לע םיכרבמ הרבחה-יעדמ ישנאו
"יתימ" ןורתפ םידדועמ "סאקרוב"ה יטרס לש "דנא יפה"ה םג ךכ ,תמלענו תכלוה תיתדעה
רודב היהשמ רתוי לודג ינשה רודב ןויוושה-יא ,תואיצמב ירהש .ווק סוטאטסב ךמות השעמלש
תונשו םישימחה תונשב תיתדעה הדובעה-תקולח תא רציש ומצע ךילהת ותוא ןכש ,ןושארה
תאו תיתדעה הדובעה-תקולח תא שדחמ םירציימה םינונגנמה תא םג דימעה תומדקומה םישישה
.ןויוושה-יא

.דחא ינגומוה סופדמ וקצונ אל "סאקרוב"ה יטרס יכ רמול שי ,ולא תויללכ תומגמ תורמל
,תויקסלבינרקה תוכופהתה קחשמ תאו הידורפה תא םישיגדמ חוור באז לש ויטרסש דועב
ירצוי לעש ירה ,םילארשי "הלילו הליל ףלא" לש הריווא םירצוי הידבוע 'גרו'ג לש ויטרסו
םחנמו ,"אקניברא"ו "יתבש חלאס" ולש תוידמוקב דחוימב ,ןושיק םירפא ומכ ,םירחא םיטרס
רתוי הלודג תואדווב רמול ןתינ ,"שיבכה תכלמ"ו "הנוטרופ" ולש תומארדולמב דחוימב ,ןלוג
יפכ חרזמה תא בצעל קר אל םיטונ םיטרסה ירצוי ,תורחא םילמב ."חרזמה תא םיחרזממ" םהש
יטרס בור .תיחרזמה "תולשחנ"ל דסמימה ירבסה תא קתעשל םג אלא ,ותוא םיניימדמ םהש
לאוי ,ןושיק םירפא ,ןלוג םחנמ ומכ ,םיזנכשא םיטרס ירצוי ידי לע םישענ "סאקרוב"ה
ןוזיא רסוח .(ללכה ןמ םיאצויה םה חוורו הידבוע) ןוזדיוד זעובו טדרהנייטש דרפ ,גרבליז
,םיקיפמה לש עירכמה בורה םהבש ,םישישה תונש לש "סאקרוב"ה יטרסב דחוימב קזח הז יתדע
;ןלוג קיפה ,לשמל ,"יתבש חלאס" תא .םיזנכשא ויה םיאקיסומהו םינקחשה ,םיאמבה ,םיבתוכה
רתסא המליג חלאס לש ותשא תאו לופוט בכיכ ישארה דיקפתב ,םייבו טירסתה תא בתכ ןושיק
הליגלו ןרוג הבוהאל ונתינ "הנוטרופ" ןלוג לש וטרסב םיישארה םידיקפתה .גרבנירג
תכלמ"בו (1963) "ודארודלא"ב .רסרב רייפ יתפרצה ןקחשה םליג באה תא וליאו ,רוגמלא
,םיברעה ידיקפת .היחרזמה לש ישארה ישנה דיקפתה תא תמלגמה איה רוגמלא הליג "שיבכה
) הקתה ןיעמב םישגופ ונא וז ךרדב .םיחרזמ םינקחשל הפוקת התואב ונתינ ,תאז תמועל
םיחרזמה ןמו םיברעה ןמ תללשנ ובש יוניש ,יתרבחה םלוסה דרומב תינתא (displacement
לע לטנש אוה דסמימה ,םירחא םימוחתב ומכ ,עונלוקב .תימצע היצטנזרפרל תוכזה דחאכ
יכ ונימאהש ,םיילאינולוק םירקוח םתואל דואמ המודב .םיחרזמה םשב רבדל תוכזה תא ומצע
"םיביטימירפ"ה םשב ,(in loco parentis) "םירוהה םוקמב" ויה וליאכ ,רבדל םילוכי םה קר
,הרבחה-יעדמ ישנא ,םיזנכשאה םיאקיטילופה םג ךכ ,ורקח ןתוא תורבחה לש "םידיליה"ו
.םיחרזמה "םשב" רבדל תוכזה תא םמצעל ולטנ םיטרס ירצויו םירפוס

תיעונלוקה תרגסמל רבעמ הברה ,םיחרזמה לש תיללכה תימדתה לע תוכלשה ויה הלא םיטרסל
הלוע ןייצל ךרדכ שמישו םוי םויה תפשמ קלחל ךפה ,לשמל ,"יתבש חלאס" יוטיבה .םהלש
םינייפאמה לכ ךס תא ררועל ידכ םג ומכ - הרבעמה תפוקת תא יחש םישימחה תונשמ יחרזמ
תויומדה תא "םייתימא"כ לבקל הייטנ התיה .ה/יוצמה ה/יחרזמל םירושקה "םייתוהמ"ה
תורושל וליפא ולא םיטרס תועצמאב הרדח תטלשה היגולואידיאה .ןהינייפאמ תאו תויחרזמה
- ןרקאה לע ומלוגש תומודקה תועדה תא ןמזה םע וגפס ן/םהמ םיברש ,ן/םמצע תוי/םיחרזמה
יתרבחה םדמעמל םייואר ןכלו תילאוטקלטניא הניחבמ םהילע םילוע ןכא םיזנכשאהש ,לשמל
קחשמב ,םג אלא ,"חרזמה" לש גציימל ךפה "ברעמה"ש קר אל ,וז ךרדב .רתוי הובגה
.ברעמה לש תתוועמה הארמה ךרד ומצע תא האור חרזמה ,יסאלק יטסילאינולוק תויופקתשה

- םיחרזמב םיקסועש םיטרסל שיש תיבויחה תובישחה ךרעב טיעמהל ידכ אב וניא הז לכ
אלכ םיחרזמל סחייתהל הטנ יתנידמה ןונגנמה רשאכ ,םישישה תונש לש רשקהב דחוימב
לש תורפסהו הירוטסיהה ,לשמל ,רפסה יתבב .קיר ללחב םימייקכ ,בוטה הרקמב ,וא ,םימייק
תויתלשממה וידרה תונחתו תספדומה הידמה .ודמלנ ישוקב םאלסיאהו ברע תוצראמ םידוהיה
םתעמטהבו "שדחמ םתורביח"ב עמתשמה ךרוצה תאו תיחרזמה תורדעיהה לש םשורה תא וקזיח
הלש הברה תויראלופופה תורמל - תיחרזמה הקיסומה הייוצמ םויה וליפא .םיזנכשאה םידוקב
תגייותמ ,הלשמ וטגב תדדובמ - (םיניטסלפה םיברעה ברקב וליפאו) יחרזמה בורה ברקב
תועשמ תירישע קר תושידקמ רודישה-תותשר ."תילסרבינוא"ה הקיסומל דוגינב ,"תירולקלופ"כ
.תיחרזמ הקיסומל ןתושרל תודמועה הקיסומה

היצטנזרפר הנניא םא םג - יהשלכ תיעונלוק היצטנזרפרל תיחרזמה תוטיהלה ,הז רשקהב
םיבר .םימדקומה "סאקרוב"ה יטרס תחלצהב יזכרמה םרוגל הכפה איהו ,רתוי תנבומ - תימצע
ינפל וליפא ,רבד לש ותימאל םלוא ,תויראלופופ ויה אשונה לע תוידמוקה קרש םיחינמ
265,000) ידמל יחוור אוה םג היה ,"ודארודלא" ,ןלוג לש יטאמרדה וטרס ,"יתבש חלאס"
לש רשקהב םיחרזמ בצעל הישעתב המגמ הזריז םיטרסה תחלצה .(םיפוצ 618,000-ו י"ל
ןיא ."םיראגלוו"ו "םעט ירס"כ םיטרסל וזב ,וניארש יפכ ,םירקבמה םלוא ,םייתדעה םיחתמה
דוכילה תיילע םע ,תורחואמה םיעבשה תונשב טעמתה "סאקרוב"ה יטרס להקש עיתפמ הז
תוילמס תווחמ רפסמ עציב ,םיחרזמה לש יתימאה בצמה תא רפיש אל יכ ףא ,דוכילה .ןוטלשל
,תיתועמשמ תיביטקלוק תיגולוכיספ העפשה התיה דוכילה ןוחצנל .תיחרזמה תוברתה רבעל
הרוצבו) הנידמה תמקה זאמ הטלשש ,הדובעה-תגלפמ תא ןוטלשהמ קלסל חילצה אוהש רחאמ
טקנש יטסיטילא רטשמכ יחרזמה בורה ידי לע הספתנו ,(בושייה תפוקתב ףא תירבוע
ה תונש ףוס לש תירוטסיהה הדוקנב .םיחרזמה יפלכ אשנתמ סחי ןיגפהו הלפמ תוינידמב
,יחרזמ יתוברת יוטיבל תמייוסמ היצמיטיגל קינעה ,ויהי רשא וימגפ ויהי ,דוכילה ,70-
"סאקרוב"ה יטרס וקפיסש םיישפנה םיקופיסב רתוי םצמוצמ ךרוצ התיה ותאצותש רבד
.םייטסילאידיאהו םייטסיפקסאה

תויחרזמ תויומד וגיצה לארשיל תמייקה ןרקה לש תידועיתה המארדהו הדועתה יטרסש תורמל
ירחסמה עונלוקה לש ותטלחהל ויה ,תוינרדומל תולגתסה לש תואמגודכ ,יטסינורטפ חרואב
,תישאר .תובושח תוכלשה תויחרזמ תוישאר תויומד לא םג סרפתהל םישישה תונשב
ויה םייזכרמ עונלוק-יתבב וז תימדת לש התצפהו ךסמה לע םיחרזמ תעפוה ל היצמיטיגלה
טרס לכ לש םיכסמל ותאיצי הבש ,הנטק היישעת תלעב הריעצ הנידמב דחוימב ,תועמשמ ילעב
,תוחפ תורימחמ הדימ-תומא יפ לע טפשנ אוה ןכ לעו ,תימואל הביסמל הביסל הכפה ילארשי
התרכה לע הזמיר םיחרזמ םיטסינוגטורפ לש םתללכה ,ינש רבד .םיעבשה תונש ינפל דחוימב
יפוצ לאיצנטופש ,לארשי תייסולכוא בורכ םיחרזמה לש ילכלכה םחוכב עונלוקה תיישעת לש
ויהיו ,הז ילכלכ חוכ .ריעצה עצוממה וליג ללגב רתוי לודג ףא היה ובש עונלוקה
תיישעת תא דדוע היישעתהו רחסמה רש הבש הנידמב יתועמשמ היה ,ויהי רשא ויתולבגמ
תואיצמב הרכהה לש השוריפ ,ישילש רבד .ונקנש םיסיטרכ לע סמ ירזחה תועצמאב עונלוקה
לע קר אל יחרזמה להקל םימיוסמ םירותיו תושעל וצלאנ םיטרסה ירצויש היה וז תילכלכ
המכבו .םהיתויעבל תמיוסמ הדהא תנגפה ידי לע םג אלא םיחרזמה לע טרס תיישע ידי
.דסמימה לע תרוקיבב הוולמ איהשכ האב וז הדהא - ןושיק םירפא יטרסב דחוימב - םירקמ
לש םטרס ומכ ,םיידסמימה תידועיתה המארדה יטרסמ םינוש הלילעה יטרס ויה הלא תוניחבמ
יאמבכ הלוהלו יאטירסתו קיפמכ רניד ."םילהואה ריע" הלוהל (הירא) דלופואלו רניד ךורב
המלשוה םיחרזמה תא תיטסילאנרטפ-תיטסינמוהה ותייארש - "דוסיה ןרק" רובע טרסה תא ושע
לש יתרוסמה "לכשהה רסומ" .דסמימה לשו םיזנכשאה םילועה לש תילאידיא תימדת ידי לע
תובידנה תא ךירעהל שיש היה ,יטסילאיצוסה םזילאירה ןונגסב רפוס מ אוהש יפכ ,רופיסה
הגרדב תחלצומה םתיילע לע םיחבשל םיכוז םיחרזמה ;"ךותיהה רוכ"ל העויס לע תידסומה
.םיחתופמ תוחפה םיחרזאה ,םהיחא יפלכ םילגמ םהש תונלבסה לע םיחבשל םיכוז םיזנכשאהו

,םיירחסמה םיטרסה םג ,תיטרפה עונלוקה תיישעתב יחרזמה להקל תירוירפ-אה היטנה תורמל
"םתולשחנ"ל הינומגהה ירבסה תא ומלקידו "חרזמה תא וחרזימ" ,תודסומ ידי לע ונמזוה אלש
תרגסמב םא ןיבו ,"יתבש חלאס"ב ומכ ,הידמוקה לש תיללכה תרגסמב םא ןיב .םיחרזמה לש
"תיטסינמוה" הביטקפסרפב הבר הדימב וגצוה הלא םירבסה ,"הנוטרופ"ב ומכ תיטאמרדולמה
הדמע לש תיטפואה הילשאה תונכל ןתינש המ תא ורצי ךכו ,תיטסינורטפ תונמחר לש
הילשאב תכמותו תעתעתמ תידסמימ-יטנאה הריטאסה ,דחוימב ןושיק לש ויטרסב .תיחרזמ-ורפ
םיטרס ,"הנוטרופ" המארדולמהו "יתבש חלאס" הידמוקה לש קדקודמ ילאוטסקט חותינ .וז
לש תירקיעה תכרעמה תא ףושחי ,חרזמה לש היצטנזרפרל תודוסיה תא וחינה וידחיש
.ןכמ רחאל ואבש םיטרסב בושו בוש ודבועו ולעפוהש םייתחסונ םי'גאמיא

:רוקמ
תורירב תאצוה ,141-119 'מע ,ילארשיה עונלוקה