סאקרובל םזילטניירואמ

טחוש הלא


קומע םיצוענ וישרושש רבתסמ ,קהבומ יחרזמ קסע הזש והשימל המדנ םא םג ,סאקרוב
תורמל ,תכפוה הלא םיטרסב היפצ .שיפ עטליפג - ןיינעה ךרוצל .אקווד תידיאה תרוסמב
םהיתושלוחל קר אל םיקחוצ הרבחה ילוש הכלהמבש היפארתל ,םירקבמה לש זובהו גולגלה
.ררחשמ יביטקלוק קוחצ ,זכרמה לש חוכה תולובגל םג אלא ,םהלש

הלא ר"ד לש הרפסל ןמקילג תנע לש ירבעה המוגרת ,"תורירב" תאצוהב ,רוא הארי בורקב
טחוש
ISRAELI CINEMA: EAST/WEST AND THE POLITICS OF REPRESENTATION .
."ברעמ ןרקא לע חרזמ" ארקתמה ירבעה חסונה ךותמ קרפ ןלהל

ןוידל עגונו ,ומש הזש רפסב דיעס דראודא רוספורפ ידי לע חתופש גשומ - "םזילטניירוא"
.חרזמה לש תוברתבו הרבחב םייברעמ םינחרזמ לש תוועמהו אשנתמה

אוהש הדבועה רואל תדחוימ תובישח תעדונ ילארשיה עונלוקב יחרזמ/יזנכשאה חתמב ןוידל
זאמ .תילארשיה עונלוקה-תיישעתב טלוב רנא'ז ורציש ,"סאקרוב"ה יטרס בורל רדוח
יתועמשמ ןפואב "סאקרוב"ה יטרס ומרת ,תומדקומה םישישה תונשב ,תונושארה םהיתוחלצה
"סאקרוב" גשומה .ןושיק םירפאו ןלוג םחנמ םה םייזכרמה םימזיהשכ ,וז היישעת תוחתפתהל
זעוב .רוביצה ללכל טשפתה הגרדהבו ,1972 תוביבסב עונלוקה ירקבמ ברקב לבוקמ ךפה
,1975 ,"רקונס" ,1974 ,"יצחו ילר'צ") "סאקרוב"ה יטרס לש םייזכרמה םיאמבה דחא ,ןוזדיוד
יטרס ושלח 1977 דעו 1967-מ .חנומה תא עבטש הז אוהש ןעוט ,(1976 ,"ינענצ תחפשמ"ו
ןיע מ רנא'זה רבע תורחואמה םיעבשה תונשב .עונלוקה תיישעת לע טלחומ ןפואב "סאקרוב"ה
תרדסכ רתוי עדונש המב דחוימב ,ךר ונרופ ןיעמל ירולקלופ-ינתא עונלוקמ ענו ,היצאטומ
די-רחאלכ הלטובש הרדס ,(םיקיפמ) סובולג-ןלוגו (יאמב) ןוזדיוד לש "ןומיל ומיקסא"
."ער"ל תפדרנ הל מ הז הרקמב - "סאקרוב"כ

:ירמגל ומלענ אל רישע/ינע תומיעה םשארבש םייתדע םיאשונ ילעב "סאקרוב"ה יטרס םלוא
לש תורזוח תונרקה םג ויה .םתוא קיפהל וכישמה ,חוור באז ומכ ,םיטרס ירצוי רפסמ
,ןושיק םירפא לש (1964) "יתבש חלאס" ומכ ,םישישה תונש יטרס .םינשיה םיטרסה
"יחרזמ הזילע 999" ,רהוז ירוא לש (1966) "רוטלטניו השיומ" ,ןלוג לש (1966) "הנוטרופ"
וגווס ,ןלוג לש "שיבכה תכלמ"ו רהוז ירוא לש (1968) "ונלש הנוכשה" ,ןלוג לש (1967)
יטרס לש רתוי תילוש הצובק ,ליבקמב ."סאקרוב" יטרסכ ןכ םג ,דבעידב ,םיעבשה תונשב
"םיזנכשאל סאקרוב" התנוכ ,תוישאר תויומדכ םיזנכשא הגיצהו וטגה יווהב הקסעש ,"סאקרוב"
(1968) רקב לארשי לש "למל ינוק" תא םיללוכ וז הצובקב םיטרסה ."שיפ עטליפג" יטרס וא
"ביבא לתב למל ינוק" - רתוי םישדחה םיטרסה תא דחוימב ךא ,(1970) ןלוג לש "ופול" תאו
לש (1977) "הלשרה" ,ןוזדיוד לש (1976) "קרוי-וינב ופול" ,גרבליז לאוי לש (1976)
,רנפה םהרבא לש וטרס וליפאו ,גרבליז לש (1980) "ביבא לת חסונ םיאושינ" ,גרבליז
תא ורציש םישנא םתוא ידי לע ומיובו וקפוה "שיפ עטליפג"ה יטרס .(1977) "הרלק הדודה"
.םיחרזמל "סאקרוב"ה יטרס

לש תיתיישעת המזויל הבר הדימב "סאקרוב"ה יטרס וכפה תומדקומה םיעבשה תונש זאמ
םכרד תא ולחה םינורחאה ינש) הלא ךורבו ינולובז החמש ,ןלוג םחנמ ומכ םיציפמ/םיקיפמ
זעוב .רנא'זה תא ולליה ויקיפמו "סאקרובה"ה ינעונלוק .(עונלוק יתב לע תולעבבו הצפהב
יטרס לש םינעונלוקו עונלוק ירקבמ ינפמ רנא'זה לע תונותעה יפד לעמ ןגה ,לשמל ,ןוזדיוד
."תוכיא"

להקה ,וזה ץראב .סונמ ונממ היה אלש רנא'ז .יעונלוק רנא'ז םה "סאקרובה יטרס"
אב םדא לכ .תוצרא ינימ לכמ ואבש ,םישנא לש ךתחמ בכרומ םיטרס תוארל אבש ילאיצנטופה
לבב לדגמ זאמ ,םצעב .ולשמ םיכרע םעו תיפיצפס הפש םע ,תרחא תרוסמ םע ,הנוש תוברת מ
התא ,ובור לא תוחפל וא ,הזה להקה לא עיגהל ליבשב ...הזכ הרקמ היה אל חונ תביתו
התא זא ,אובי אוה םא .עונלוקל ותוא ךושמל ידכ ,ףתושמ הנבמ אוהש הזיאל עיגהל בייח
םיטרס הלא .הזה להקה לא ורבידו הלאה םישנאב וקסע יתישעש םיטרסה .םיטרס תושעל לכות
םה סאקרוב יטרס ,ןפוא לכב .ל"וחב דואמ הפי וחילצה םקלחב יכ םא ,םיילאקול ירמגל
םימכחה ראשו םיאנותיעה ואב זא .וינווג לכ לע ונלש ימוקמה רולקלופב םקוסיעש םיטרס
?ער הז תויתדעבו תודעב קוסעל המל ?ער הז המל .ער הז יתדעש ,ורמאו ,ץראב שפנה יפי
וז .הדוקנ .הלא תא םיבהוא אל הלאו .םיקנרפו םיזנכשא שיש הזמ םיבכרומ ונחנא ירה
."הז דגנ תושעל המ ןיאו תמייק הדבוע

,ןוזדיוד ומכ םיקיפמו םירצוי תעדל ,"סאקרוב" טרס לש ותחלצה תדידמל ירקיעה ןוירטירקה
.םירקבמה ברקב הרקויה אלו - להקה ברקב ולש תוירלופופה אוה ,סובולג םרויו ,ןלוג

,("תונורחא תועידי") רגמש המלש ,("ץראה") קירש ףסוי ,("רבד") ףונ-בר באז ומכ םיטרס ירקבמ
ירצוי ןכו ,"תוכיא" יטרסב וכמת ללכ ךרדבש ,("הנחמב"ו בירעמ") ןתנ השמו בלוד ןורהא
ספא" ורמאמב) ןמאנ הדוהי ,("עונלוק"ב ןויארב) ןייטשרוב לאגי ומכ ,םמצע םיישיאה םיטרסה
,("עונלוק"ב "וטגה תוברתל הרזחב סאקרובה ןמ") ןייד םיסנו ("עונלוק"ב "עונלוקב תולעמ
תורמל .םהל ונתינש תויתלשממה "תוידיסבוס"ה תא ןהו םמצע "סאקרוב"ה יטרס תא ןה ופקת
אל םלועמ "סאקרובה"ה יטרסש ןייצל שי ,תובורק םיתעל שומישב היה "תוידיסבוס" חנומהש
רזחה) הנקנש סיטרכ לכ לע יקלח סמ רזחה םהל קנעוה ;הלשממ יפסכ ידי לע שממ ודסבוס
םלשל ,השעמל ,עייס םיפוצה להק .(הפוקת התואב ושענש םילארשיה םיטרסה לכל קנעוהש
ןרקה תועצמאב םויכ תנתינ ,לבוקמה ןבומב ,הדיחיה תישממה תיתלשממה הידיסבוסה) .םרובע
"סאקרוב" חנומב ושמתשה יזכרמה םרזל וכייתשהש םירקבמה .(םיירוקמ תוכיא יטרס דודיעל
יטתסא םעז ועיבה םג ןמזב ובו ,תישילש תועמשמ לעב (ראותכ רתוי רחואמו) םצע םשכ
,"םילוז" ,"םיירגלוו" ,"םיירחסמ"כ םיטרסה תא ועיקוהו ,תיתכרעהו תיטופיש ןושלב ירסומו
לש תוידמוקהו תומרדולמה ."םייעונלוק-יטנא" וליפאו "םייניטנבל" ,"םייחרזמ" ,"םימטמוטמ"
תויומדה" לשב םג לוזלזו זוב לש סחיל וכז (תוידמוק ויה עירכמה בורה) "סאקרובה" יטרס
"קמועה רסוח" לשב ,(ןמאנ) "תוהדזהל ידמ לק" טעמכ היה ןתיאש ,םהלש "תויפיטואירטסה
הידמוק"ב וגצוהש (ןייד) "שארמ תויופצה םהיתולילע"ו "תויארגלוו"ה םהיתוחידב לשב ,םהלש
רופיסו תויפיטואירטס תויומדש וליאכ - (ןמאנ) "עונלוק לש תויסאלק תורוצ ,המרדולמו
.תוילילש תונוכת חרכהב םה תומרדולמבו תוידמוקב שארמ-יופצ

םיסנ ףיסוה ,"ביבא לתב למל ינוק"ו "קרוי-וינב ופול" ומכ ,"שיפ עטליפג"ה יטרס וגצוהשמ
תא סחייל התטנש ,תרוקיבה לע - הבושח - תרוקיב "סאקרוב"ה יטרס לע ותפקתהל ןייד
,םייכרות ,םיירצמ םיטרסל דחוימב) חרזמל "סאקרובה"ה יטרס לש תוילילשה תונוכתה
.תיפוריא-תידיאה תוברתב הזה "ער"ה לש וישרוש לע עיבצה ןייד .(םיינוויו םיידוה ,םייסרפ
ץוח ,םירחא םיטסקטל הריז לעב טסקט ,ונייהד) טסקט-רטניא הנוכנ ההיזש רחאל ךא
ךישממ ,תיפוריא-חרזמה תוברתב "סאקרוב"ה יטרס לש בושח (דחאכ םייעונלוקו םייעונלוק
:.תקהבומ תיטסיטילא הדמעמ הלא "תוכומנ" תורוסמ ףקותו ןייד

תושפוטמהו תויממעה תויומדה ,תודבכה תוילרטאיתה תוטס'גה ,תוירגלווה תוחידבה ,תונקעצה"
רשאכ דחוימב ,תאזה הנעטל תוכתוח תוחכוה םה הלא לכ - שארמ היופצהו הפודשה הלילעהו
,ןלוג םחנמ םה םיטרסה ירצוי יכ ונחכש .טלוב יחרזמ אטבמב רבדל ונמאתה םינקחשה
.חרזמה לתוכ תא ונפדיגו ונרזח ןכ לעו ,(תומשל בל ומיש) גרבליז ,ןוזדיוד ,טדרהנייטש
- למל ינוקו ופול - םירוהט םיזנכשא םיסופיט ינש (1976) הנשה ונינפל םידמוע הנהו
םהינש לש הלילעה רשאכ ,הפוריא חרזמב ידוהיה וטגה תוברת לע הגרעבו החטיבב םינעשנה
םשו הפ תוארל דוע ןתינ םתומכש ,שידיאב ליבדוו תוזחמ לש תנוכתמה יפ לע הרופת
םניא ילארשיה עונלוקה לש ןיקיזנה תובא יכ ,קפס לכל לעמ ,ךל ררבתמ יזאו .לארשיב
,"םינומהל סודנימאחו סאקרוב םיקפסמה הלא" ."ה'לשרה לש וידכנ אלא ,החו'ג לש ויאצאצ
."שיפ עטליפג אבחיהב םתיבב םילכוא" ,ןייד ףיסוה

,םיילבינרקה םיטביההמ םירקבמה ומלעתה ,רנא'זה תא םהלש תינללוכה היחדב ,םלוא
הידורפו הידורפ לש תיביסקלפר תוכיאמ ףא ,םיתעלו ,"סאקרוב"ה יטרס לש ,םיעשעושמה
בכרומ ,השעמל ,היה "סאקרוב"ה יטרס לש ימינפה טסקטה .להקל תמיוסמ הדימב המסקש תימצע
רמזחמה תא ,לשמל ,ללוכ הז טסקט-רטניא .דואמ תתברותמה תרוקיבה הזמרש הממ רתוי הברה
"ןלבזק" לע רוריבב עיפשהש (WEST SIDE STORY, 1961 "םירברפה רופיס") ידווילוהה
SEDOTTA E ) "הבזענו התתופ") תיקלטיאה הסראפ-ולמה תא ;(ןלוג לש (1973)
;(ןלוג לש ((1966) "הנוטרופ" לע ןירקמה ימר'ג ורטייפ לש (ABBANDONATA, 1963
תרכינה ,םיימוק םילובלבו תוהז לש ,"תויועט לש הידמוק"ה תרוסמ תא ,רתוי יללכ ןפואבו
ינוק" ,חוור באז לש (1977) "רוטפ בנגמ בנוג"ו (1983) "םישנ רפס" ומכ םיטרסב רוריבב
תינרדב" ,(1971) "הנאירא"ו גרבליז לאוי לש (1978) "תורצב רנוילימ"ו "ביבא לתב למל
תורוזש ולא תועפשה .הידבוע 'גרו'ג לש (1983) "הניטנגראמ הדודה"ו (1978) "תוצחב
עונלוקהמ םג ומכ םיידיאה עונלוקהמו ןורטאיתהמ םילואשה ,רתוי םירכומה תונויערב
תודקמתמה תויתחפשמ תומרדולמ םיאצומ ונא ידיאה ןורטאיתבו עונלוקב םג .ינוכית-חרזמה
ןויערל ללכ ךרדב רושקה ,שדח ינוליח םלוע ידי לע םחה יתחפשמה םלועה סרהב
יגולואלט הנבמ תרגסמב םלוכ ,תולודג תווחמבו בר סותאפב הוולמה ךילהת ,"היצזינקירמא"ה
למסל םיכפוה החפשמה תודחאו ןיאושינ ובש רדהנה םויסל ,"הלאניפ דנארג"ל ליבומה
םיפסונ ולא םיימוקו םייטמרדולמ םייסיסב םינבמל .ידוהיה םעה לש תויכשמהה
ומכ ,ידוההו יכרותה ,ינאריאה ,ירצמה יממעה עונלוקב םיצופנה םייאשונה םיביטומטיילה
לע הבהאה לש הנוחצנו ינעל רישע ןיב דוגינה ,ילוש יתרבח דמעממ תוישאר תויומד
לש רשקה ."םייטוזקא" רולקלופ וא העישפ לש עקר לע בורל םיגצומה ,םייתרבח םילושכמ
ולע םיבר הכ םילארשיש הדבועה ןמ קר עבונ וניא הז יחרזמ עונלוקל "סאקרוב"ה יטרס
ןכו) תילארשיה היזיוולטב םהלש הפוכתה הנרקההמ םג אלא ,הלא םיטרס תוקיפמה תוצראמ
םיירצמה םיטרסה ,לשמל ;(לארשי יקלח בורב םיטלקנ הירודישש ,תינדריה היזיוולטב םג
."סאקרוב"ה יטרס תא ךירעמש להק ותוא רובע קוידב םידעוימה ,ישיש ימיב םינרקומה
ביטומ טלוש - תינאריאהו תיקאריעה עונלוקה תוישעתב דבעש - הידבוע 'גרו'ג לש ויטרסב
שרופמ אשונל םיכפוהו) ישוקב ךא םירכזומ םיזנכשא/םיחרזמ ןיב םיחתמה וליאו .ינע/רישעה
לש תפתושמה העדותב יללכ ןפואב םימייק םה תאז םע ךא - ("תוצח תינרדב" וטרסב קר
.םיפוצה

רבעשל םיטרס-יקיפמ םלוכ .םיינאריא םילוע לש המזויכ לחה "יצחו ילר'צ" ןוזדיוד לש וטרס
.םירז םיטרס אבייל ,לארשיל םאוב םע ,ולחה םה ןאריאב עונלוק-ינפלוא ילעבכ .ןאריאב
םליבשב בתכש רופיס לע ססובמ היהיש ילארשי טרס קיפהל וטילחה רתוי רחואמ בלשב
הוולמו ןותחתה םלועל רושקה ,ימוקמ יתנוכש רוביגב קסע רופיסה .ינאריא יאטירסת-רפוס
ילר'צ" לש יאטירסתה .הרישע החפשמ לש התבב בהאתמה (תרתוכהמ "יצח"ה) דליב דימת
ותוא םיאתהלו תאזה הלילעה תיצמת לע ססובמה טירסת בותכל שקבתה ,רובת ילא ,"יצחו
תינבתל ,התרדגה םצעמ ,הליבקמ לארשיב ינעו רישע לש תינבתהש רחאמו תילארשיה תואיצמל
הרישעה השיאה דועב ,ינוע תנוכשמ יחרזמכ (ןקרב הדוהי) ילר'צ בצוע ,םיחרזמהו םיזנכשאה
תולגתסהה אשונ .(תינמגודו יפוי תכלמ ,ריצק היח ידי לע תמלוגמ) היזנכשא היפהפי איה
רשקהל ןאכ רבעומ "תינרדומ"ה תידיאה תיתוברתה תרוסמב ,רומאכ ,חיכשה "שדחה םלוע"ל
,יפוריא-חרזמה וטגל הליבקמכ תבצועמ תיחרזמה ינועה-תנוכש ובש ,תוזנכשאתה לש שדחה
לש יאשידיאה אטבמה .תילארשיה תיזנכשאה הרבחה לש המלוע אוה "שדחה םלועה"ש דועב
ביטומ אכדמה לש ותפשל הינפ הנשמ ,הרותב ,שידיאה וליאו ,יחרזמ אטבמל ךפוה הלועה
םעזב רמוא יחרזמה ישארה רוביגה ,המגודל ,"ןלבזק"ב) .םיבר "סאקרוב" יטרסב עיפומו רזוחה
.("שידיא רבדמ אל דחא ףא ןאכ" :הנוכשה תא קוחמל דמועש שידיא רבודה דיקפל

םירתנפה" תעונת לש תוררועתהה תפוקתב ורצונש הלא דחוימב) "סאקרוב"ה יטרסמ המכב
הניא ןיאושינ תועצמאב םיזנכשאב םיחרזמ לש היצרגטניאה ,(1973 תמחלמ רבשמו "םירוחשה
הווקתל רוקמכ תגצומ תירבה תוצרא .ץראהמ הדיריה תספות ןורתפכ המוקמ תאו ,דוע תקפסמ
,ולש "יצח"ה םלוא ,הרישעה היזנכשאה תא אשונ ומצע ילר'צ ,לשמל ,"יצחו ילר'צ"ב ."תיתימא"
בוצע אלו קותמ-רמ אוה וקימו ילר'צ ןיב דוריפה .ותוחא םע תירבה תוצראל סט ,וקימ דליה
ןיאושינ תועצמאב דחאה ,זכרמל םיפרטצמ םיילושה ישנא ינש וישכעש םושמ ,ירמגל
לש םתשוחת לע תקחשמ וזכ הלובחת .תירבה תוצראב אלפנ דיתע תועצמאב ינשהו היזנכשאל
קר אוצמל היהי ןתינ ןגוה יוכיסש תויחרזמה םיילושה-תוצובק ברקב דחוימב םיבר
יתועמשמה םולחה תא תגציימ תירבה-תוצראל דליה לש ותעיסנ .לארשיב אלו ,תירבה תוצראב
רוד לש רתוי חיטבמ דיתעל סוטלו תאכדמה תימוקמה תואיצמהמ חורבל יחרזמה לש רתויב
.שדח

לע תולעל רומא היה וקימ ,ירוקמה םויסב .הנוש םויס םליצ ףאו ןוזדיוד ןיימיד הליחת
הדש תא בוזעל ידכ תינוכמל סנכנ ילר'צשכ ,שאוימ ילר'צ תא וירוחאמ ריאשמ אוהשכ סוטמה
תקעצ עמשיהל התיה הרומא עגר ותואב .קפואב אירממה סוטמ תואריהל היה רומא ,הפועתה
םה .סוטמה לע הלע אל ,רבתסה ךכ ,רשא ,דליה תא הארו זא בבותסה ילר'צ "!ילר'צ" :דליה
שטנ ןוזדיודש אלא .שדחמ םדוחיא תא תילטנמיטנס הקיסומ תשדקמ עקרבשכ הז לא הז וצר
לש ויתורעה ללגב ראשה ןיב .רחא גוסמ בוט ףוס תבוטל הזה םויסה תא רבד לש ופוסב
םע ךלוה ךכ לכ אל הזש יתשגרה" ,רמאו וילא אב רמושהש רפסמ ןוזדיוד .ןפלואב רמוש
ארונ טרסה ,הארת יל רמאו ,םינפלואב הקנמ אוהש ,םישנאה דחא ילא אב זאו .הזה ףוסה
…םדאנב תויהל ,הקירמאל עוסנל היה לוכי רבכ אוה !רזוח דליה המל לבא ,יניעב ןח אצמ
,"רתוי דוע בוט" ףוסל טרסה ףוס תא ןוזדיוד הניש ךכמ האצותכ "?ותוא ריזחמ התא המל
לש ותרעה .םייתרוסמה םיזנכשאה םידוקה לש אלו ,ירמגל םישדח םידוק לש העמטה ושוריפש
םיקבאמה יוכיד רחאל יחרזמה טרפה רובע המדיק .תיביטקלוק הקושת תפקשמ רמושה
הגיסנ לש למסל הכפה לארשיל הבישה .שדחה םלועב קר הגשה-תרבכ תספתנ םייביטקלוקה
.רוחאל

לש הלא דחוימב .תורחא תוירלופופ תומגמ ףיסוהל ןתינ "סאקרוב"ה לש טסקט-רטניאל
החימצ לש הפוקת ,1973-ל 1967 ןיב דוחייב הנפואב היהש ,ירחסמה יממעה ןורטאיתה
םיחרזמל תילכלכ תועינ לש תמייוסמ הדימ ואיבה 1967 תמחלמ רחאלש םינשה .תילכלכ
םג איה ךא .(הזעמו תיברעמה הדגהמ לוז יברע הדובע-חוכ לש ותונימזב הקלחב העייתסנש)
וב .תויזכרמה תוידוהיה תויתדעה תוצובקה יתש ןיב יתרבחהו ילכלכה רעפה תא הקימעה
הרשפיא דחאמ םרוגכ לצונו תריש דימתש םויא יולג ינוציח םויא לש יסחיה ורדעה ,ןמזב
םירתנפה" ועיפוה הבש הפוקתה וז .רתוי הבר המצועב חטשה ינפל תולעל םיימינפ םיחתמל
לש החירפ םג ועדי םינש םתוא .ברע תוצראמ םילועה ינב לש האחמ-תעונת ."םירוחשה
וטנ "סאקרוב"ה יטרס .םייתרבחה םירעפה אשונב וקסעש "סאקרוב" יטרס לשו יממע ןורטאית
אטבמו םייתדע םיפיטואירטס ןוגכ ,יחרזמה ןורטאיתה לש הלאל םימוד תודוסיב שמתשהל
תויומדל ,ןכאו ."רוויחה ששגה" לש הלא ןוגכ םינוכרעמ תוריכזמה תוניצסב ,דבכ יחרזמ
,הטרא'לד הידמוקה תרוסמל הברק שי "סאקרוב"ה יטרס לש םייסופיטבאה םיבצמלו ראוטרפרה
םיבר םיירלופופ םינקחש .ינגרוב ךרצמ הכפהו התייובש ינפל תיממע תונמאכ הלחהש
ונבנ ולא םיטרס ."סאקרוב"ה יטרסב וקחיש (םש-יעודי םירמז םדיצלו) ירחסמה ןורטאיתהמ
) "רגאלש"ב וא רהז ירוא לש "ונלש הנוכשה"ב ומכ .םיירלופופ םינוכרעמ תרדסכ םיתעל
(1979) "תילרנגה ימא" לש הרקמב ."רוויחה ששגה" תיישילשב ושמתשהו ,ןייד יסא לש (1979
םיעצבמל ונתינ םייזכרמה םידיקפתה .ךסמה רובע התומלשב החילצמה ןורטאיתה תגצה הדבוע
ןאילא הנויו איבל תרפאו ,םיירבגה םידיקפתב תשק יששו ןקרב הדוהי :לשמל) םיעודי
ןהכ קא'ז ,לשמל) םינקחש םתואל בושו בוש ונתינ הנשמה-ידיקפת וליאו ;(םיישנה םידיקפתב
.(םיזנכשאה ידיקפתב גינק אילו ינורפע הדוהיו םיחרזמה ידיקפתב ינרמע יבגו

םישנ ידי לע ארקנש יממעה ןמורניסה תרוסממ תודוסי וגיצה םג "סאקרוב"ה יטרסמ םיבר
דעיה להק לש ותורכיה ללגב םירשפאתמה ,םיעוריאה תוסיחדו ולש ריהמה בצקה לע תובר
ךילה ת הנניא םלועל הבהאה ,"סאקרוב"ה יטרסב םג ךכ ,ןמורניסב ומכ .תומכסומה תא
הקיסומ ומכ םייעונלוק םיעצמא ."ןושאר טבממ" ,ינטנופס ןפואב הילאמ תחרופ איה .חתפתמ
.תמזגומ תוריהבב םתוא םיפקשמו תושגרה תא םיניצחמ ,ףוג-תווחמב בחרנ שומישו תינשרפ
םיקסוע םניא ,תולוגע תויומדב םוקמב םיסג םיסופיטב שומיש םישועה ,"סאקרוב"ה יטרס
לש ימינפה ומלועב םיישפנה םיסנאוינב םיקסוע םניאש הז ןבומב ,יגולוכיספ חותינב
תימינפ תיגולוכיספ הקימניד לע עיבצהל םידעונ אל (CLOSE UP) םיבירקתה .רוביגה
העבהה תועצמאב תושגרה יוטיב .תועמד ומכ ,םיישחומ םיינוציח םינמיס ףושחל אלא
(חוור לש ויטרסב דחוימב) םיתעלו ,יטסירוטקירק רואיתב תופוכת םיתעל לבוג הווחמהו
ןיב ןילמוגה יסחי "סאקרוב"ה יטרסב םג ,ןמורניסב ומכ .ידורפ רואיתל עדומב ךפוה
.תיתרבחה המגידרפה תא םימלוהו ישיאה דמימה תא םישטשטמ תויטרפה תויומדה

םיתעל ,םייטנתוא םירתאב ץוח ימוליצב ןפלוא ימוליצ תצק םיבלשמ "סאקרוב"ה יטרס בור
םיטונ םה ,ןכ יפ לע ףא .ופיבו ביבא לת םורדב דחוימב ,תויתימא ינוע-תונוכשב תובורק
תלועפב שומישה תא םג ומכ םייעוצקמ אל םינקחש לש םתקסעה תא םומינימל דע םצמצל
תינרדב"ו (1973) "ענכשמה"ב ומכ ,קוש (SEQUENCE) יעטקל םירמשנ הלא ינש .עקר
תא םג ומכ ינועה תא םישיגדמ תויחרזמה תויומדה יתב לש םינפה ימוליצ ."תוצחב
.דחאכ לוקה-ספבו הנומתב טלוש רדס יאו ,דחא רדחב םיפפוטצמ םיבר םישנא :תויצוביקה
,םייתחפשמ ,םימח םישנאכ םיחרזמה ןויפיאל םימיאתמ ,םיזילעו םימח םה ,תאז םע ,םיעבצה
,תאז תמועל ,םירישעה םיזנכשאה לש םהיתב ימוליצ .שגר יאלמו ןומאל םייואר ,םיססות
םיעבצה ,תעגור הריוואה :םישנא טעמב םיסלכואמה םימוצע םיללחל בלה-תמושת תא םיבסמ
םיתעל ,ףרטצמה ,רכונמו רק םלוע לע םיזמור הלא לכו רתוי קפואמ קחשמהו רתוי םירק
,םימאות הלא םידגונ םייומיד .תועובצו תויכונא ,תויבונס ןהש תויזנכשא תויומדל ,תובורק
.םיחרזמהו םיזנכשא יבגל ץראב םיחוורה םיפיטואירטסה תא ,ןבומכ

םילעופה דמעמלו םיילושה תבכשל (החירב לש) יטסיפקסא ןורתפ םיעיצמ "סאקרוב"ה יטרס
"סאקרוב"ה יטרס לש םזיפקסאה .תיחרזמה תונגרוב-ריעזל ףא רתוי תוקוחר םיתעלו ,יחרזמה
לש תימדת םדקל ךכבו תילארשיה הרבחב םירעפה לע רשגל טעמכ תיפוטואה הקושתהמ עבונ
רוביצה אוה דעיה להקש רחאמ .תוירדילוסו םזילרולפ ,תונלבוס ,ידמעמ/יתדע ןויווש
אכדמה ,אכודמה לש ומלועב .םייתדעו םייתרבח םיחתמב חרכהב םיטרסה םירודח ,יחרזמה
ןבומב ,"סאקרוב"ה יטרס .הב דורמל וא הב עמטיהל רשפאש ,(תירוטסיה) תדמתמ תוחכונ אוה
ישנא ;(CARNIVALESQUE) "ילבינרק" רומוה הנכמ היה ןיטחבש המב םינייפואמ ,הז
הבכשה תא תוגציימ יחרזמה ביטקלוקה יניעב רשא תויומדל דובכ-רסוחב םיגעול םיילושה
יחרזמה רוביגה םהבש םיבצמ תופוכת םיתעל םיגיצ מ הלא םיטרס ,ךכמ האצותכ .תאכדמה
לעב לאימולש וא ((1977) "ןוילימ ץצופנ אוב" ,"ןלבזק") בהז בל לעב חור סג ןוירב בורל
,"רדסמ" ((1977) "רוחש ףלא תואמ שמח" ,(1976) םויה קר") םייח תחמשו ימצע רומוה-שוח
חקפה) טרפ והז םא ןיב ,יזנכשאה לע םירעמ יחרזמה .יזנכשאה ביריה תא ,וירבח תרזעב
""ןוילימ ץצופנ אוב"ב לארשי קנב) דסומ םא ןיב ,("םויה קר"ב אפורהו רומוהה רסח ינוריעה
תכרעמה רתוי ףיקע ןפואב ,םא ןיבו ,("יאלוזא רטושה"בו (1976) "אקניברא"ב הרטשמהו
.("רוחש ףלא תואמ שמח") םיקסעב חילצהל הרטמב החפשמה םש תועצמאב ומכ ,התוללכב

הנחמ קושמ תוינבגע רכומ ,(חוור באז) ןושש ,המגודל ,"םויה קר" ,חוור באז לש וטרסב
תא הכרבב םדקמ אוה .תינגרובה היבחר תנוכשמ היזנכשא תרבג ידי לע סנאנו טעמכ ,הדוהי
:השוריפש ,קושב םירכומה לש הליגרה םתאירק "םויה קר" קעוצו הלש רוזיחה תונויסינ
יתלב תינימ/תיתרבח תונמדזה לש תועמשמ תלבקמ איה ןאכש אלא ;םויה קר הלוז תרצותה
ףסונ םילמ קחשמ לע זמרמ םג טרסה) ןימלו תוינבגעל ,תונובער ינש עיבשמ אוה ךכ .היופצ
בש השיאה לש אפורה הלעב רשאכ .(בגע יגולומיטא שרוש ותוא שי "םיבגע"לו "הינבגע"ל
,םיעוריאל םידע ונא וכרדש ,ןושש תא הריתסמ איה ,םיירהצ תחוראל םהל החונ אל העשב
המכ תטלשה הבכשה שיא לע םירעמ םיילושה שיא .םיהדזמ ונא ולש הפקשהה תדוקנ םע רשאו
אוה התואש השאה ידי לע קשחנ אוה ,ויתוינבגעל תבהלנ החוקלב הכוז אוה :םימעפ המכו
םוש קושב רכומל ןיא התיאש תיתרבחה תיליעל ללכה תא ןייצמה טרפ הכודקניס) תרשמ
.הלעבמ (ןהכ קא'ז) הלוחה ורבח רובע םניח יאופר לופיטב הכוז אוהו ,(םייתרבח םיעגמ
תוינימ רשאכ ,יטוראה לש תימוק היצזיטילופ תרצונ חוכה הנבמ לש הז יערא ךופיהב
הובג יתרבח דמעמ לש ילמסה גיצנה דגנ תינפומ תידיבילה היגרנאהש ןבומב תילאפידא
,יזנכשאה לש ופאל תחתמ םלוכ םיגשו מ ,תיתרבח תוירדילוסו יפסכ חוור םע דחי רתוי
ודמעמ תועצמאב רושק תאז לכב אוה ,קיזמ אלו םימת םדאכ ןאכ ראותמ אוהש תורמלש
הידורפ ילב אל ,חילצמ ,תיטילופ הניחבמ םינואה רסח ,םיילושה-שיא .דסמימל יתרבחה
.תילמס תונואו חוכ ומצעל גישהל ,"ךופיהה" לש ילבינרקה "ןויגיה"בו ,הטימב חצנל ,תימצע

םתשלוחל קר אל םיקחוצ הרבחה ילוש הכלהמבש היפארתל ,ןכ םא ,תכפוה הלא םיטרסב היפצ
"סאקרוב"ה יטרס בורב .ררחשמ יביטקלוק קוחצ זכרמה לש חוכה תולובגל םג אלא ,םהלש
ןויווש םיגשומ ובש בוט ףוסב םנורתפ לע םיאב םיידמעמ/םייתדעה םיתומיעהו םיחתמה
תועצמאב תניימודמ תיתרבחה היצרגטניאה .ברועמה גוזה לש ודוחיא תועצמאב תודחאו
בטיה תעבומה ,תיתחפשמה הינומרהה תא תללהמ ,"םירעפה לע תרשגמ"ה ,הנותחהו ,תויטורא
."הזה םעה ייחל" (1973) "וקינומולס" טרסה רישב וא ,"םידוהי ונלוכ" ,"ןלבזק" לש רישב
"סאקרוב"ה יטרס בור ,ןכאו תידמעמהו תיתדעה הילפאה לע "סותימ"כ רבוג תוימואלה שגר
םייתוברת םילדבה היפלש ,לארשיב םייתרבחה םיחותינב תטלשה השיגל יוטיב םינתונ
,לשמל ומכ ,ןיאושינ תועצמאב דחוימב ,ריעצה רודה ידי לע ולסוחי תוידמעמ תונחבהו
ןיב םיאושינב וא ,(1971) "וסארקו ץכ"ב םידימאה חוטיבה ינכוס לש םהידלי לש םיאושינב
."וקינומלס"ב יביבא לת ןופצ אפור לש ונבל יאופי לבס לש ותב

םהיגיצנל םיכפוה 1967 רחאלש הפוקתהמ םישדחה םיחרזמה םירשעתמה טעמ ,"וסארקו ץכ"ב
םע םירבצ םלוכ ,ץכ לש ויתונב יתשל םיאשינ וסארק לש וינב ינש .םיחרזמה ללכ לש
תזמורמ החמש תמייק ,תאז םע .(םהירוהל דוגינב) םהיניב םיירעזימ םייתוברת םילדבה
םהל רתונש המ לכ .יחרזמה םשה תא האלה וריבעיש ,םינבה תועצמאב ,תיחרזמה תויכשמהב
תא ועימטה רבכש םישנאב רבודמ ,תוניחבה ראש לכמ ;םמשב תילמס הוואג אוה םויסב
ידי לע רבד לש ופוסב םילבקתמ םיחרזמה .םיזנכשאה םירבצה לש םיטילשה םידוקה
תבכרומה תירוטסיהה םתשרומו ,םיזנכשאתמ םה .םהיתולעמב ריכהל םידמולה ,םיזנכשאה
תונשמ ןוזנסומ לאגי לש והזחמ לע ססובמה ,"ןלבזק"ב .יטוזקא רולקלופ ידכל תמצמטצמ
הינלופה/תירבצה לש התבהאל יואר ומצע תא חיכומ (ןואג םרוהי) טרסה רוביג ,םישישה
םע רשי שיא אוה ,ךפיהל ;"הייח עצראווש" וניא אוה לוכה תורמלש הארמו ,(איבל תרפא)
גיהנמ יכ טרסה ונל הלגמ טא טא .(סאילא הירא) הנוכשהמ וצרא ןב וילע דיעמש יפכ ,"דובכ"
ןב ,ודקפמ ןעמל וייח תא ןכיסש 1967 תמחלמ רוביג אוה ,ןלבזק ,םיסקמה היפונכה
תדלומה-תבהאלו ובל בוטל םיעדוותמ התחפשמ ינבו הינלופה/תירבצה רשאכ .הובגה דמעמה
.תימיטיגלל יתרבחה םלוסב ותיילע תכפוה ,ולש

לש ומעזב ומכ ,הריהז האחמ עימשהל רושיא חרזמה לביק "םירוחשה םירתנפה" דרמ רחאל
םיזנכשא םישדח םילועל םינתינה םיבאשמה לעו םיחרזמה דגנ המודק העד לע וקינומולס
יחרזמה ,דוכילה ןדיעב) .הנש םישולש ינפל ועיגהש םיינעה םיחרזמה םילועל ונתנייש םוקמב
ומכ ,יתרבחה םלוסב ספטל ידכ ותחפשמ םש תא זנכשאל ובוריסב תמייוסמ הוואג ןיגפמ רבכ
הרענ ,"סאקרוב"ה יטרס תרוסמל דוגינב ,ופידעהב םגו ,חוור באז לש (1978) "ןטק אגרש"ב
ומכ םיטרסב האחמה ,תאז םע .(ביבא לתמ הרישע היזנכשא ינפ לע הנומש-תירקמ הידרפס
תרוקיבה .ףוסה תארקל קר תאז םגו ,דבלב יחטש יוטיב אוצמל הטונ "ןלבזק"ו "וקינומולס"
ןיאושינב יד וליאכ-היצרגטניאה תייגולואידיא ללגב תיטנוולר-אלל תכפוה טעמ תגליעה
םיאקיטילופהש םשכ שממ .תילכלכהו תיטילופה הטילשה תכרעמ תא תונשל ידכ זונכשיאבו
היעבהש ךכל הייארכ םייתדע ןיב ןיאושינ לע םיכרבמ הרבחה יעדמ ישנאו םילארשיה
"יתימ" ןורתפ םידדועמ "סאקרוב"ה יטרס לש םיבוטה םהימויס םג ךכ ,תמלענו תכלוה תיתדעה
רודב היהשמ רתוי לודג ינשה רודב ןויוושה יא תואיצמב ירהש ווק סוטאטסב ךמות השעמלש
תונשו םישימחה תונשב תיתדעה הדובעה תקולח תא רציש ומצע ךילהת ותוא ןכש ,ןושארה
.ןויוושה יא תא שדחמ םירציימה םינונגנמה תא םג דימעה תומדקומה םישישה

.דחא ינגומוה סופדמ וקצונ אל "סאקרוב"ה יטרס יכ ,רמול שי ולא תוילכלכ תומגמ תורמל
ויטרסו ,תוילבינרקה תוכופהתה קחשמ תאו הידורפה תא םישיגדמ חוור באז לש ויטרסש דועב
םיטרס ירצוי לעש ירה ,םילארשי "הלילו הליל ףלא" לש הריווא םירצוי הידבוע 'גרו'ג לש
,ןלוג םחנמו ,"אקניברא"ו "יתבש חלאס" לש תוידמוקב דחוימב ,ןושיק םירפא ומכ ,םירחא
."חרזמה תא םיחרזממ" םהש רמול ןתינ "שיבכה תכלמ"ו "הנוטרופ" ולש תומרדולמב דחוימב
ןיימדמ אוהש יפכ חרזמה תא בצעל קר אל הטונ (יזנכשאה) םיטרסה רצוי ,תורחא םילמב
לע םישענ "סאקרוב"ה יטרס בור .תיחרזמה "תולשחנ"ל דסממה ירבסה תא רזחשל םג אלא ,ותוא
טדרהנייטש דרפ ,גרבליז לאוי ,ןושיק םירפא ,ןלוג םחנמ ומכ ,םיזנכשא םיטרס ירצוי ידי
דחוימב קזח הז יתדע ןוזיא רסוח .(ללכה ןמ םיאצויה םה חוורו הידבוע) ןוזדיוד זעובו
,םיאמבה ,םיבתוכה ,םיקיפמה לש עירכמה בורה םהבש ,םישישה תונש לש "סאקרוב"ה יטרסב
תא בתכ ןושיק ;ןלוג קיפה ,לשמל ,"יתבש חלאס" תא .םיזנכשא ויה םיאקיסומהו םינקחשה
.גרבנירג רתסא המליג חלאס לש ותשא תאו לופוט בכיכ ישארה דיקפתב ,םייבו טירסתה
וליאו ,רוגמלא הליגלו ןרוג הבוהאל ונתינ "הנוטרופ" ןלוג לש וטרסב םיישארה םידיקפתה
תכלמ"בו "ילש וגרמ"ב ,(1963) "ודארודלא"ב .רסרב רייפ יתפרצה ןקחשה םליג באה תא
,םיברעה ידיקפת .היחרזמה לש ישארה ישנה דיקפתה תא תמלגמה איה רוגמלא הליג "שיבכה
יוניש ןיעמב םישגופ ונא וז ךרדב .םיחרזמ םינקחשל הפוקת התואב ונתינ ,תאז תמועל
דחאכ םיחרזמה ןמו םיברעה ןמ תללשנ ובש יוניש ,יתרבחה םלוסה דרומב יתדע תודמע
רבדל ומצע לע לביקש אוה דסמימה ,םירחא םימוחתב ומכ ,עונלוקב ."ימצע גוציי"ל תוכזה
םה קר יכ ונימאהש ,תילאינולוקה הרבחה לש םירקוח םתואל דואמ המודב .םיחרזמה םשב
ךכ ,ורקח ןתואש תורבחה לש "םידליה"ו "םיביטימירפ"ה םשב ,םירוה ויה וליאכ ,רבדל םילוכי
רבדל םמצע לע ולביק םיטרס ירצויו םירפוס ,הרבחה יעדמ ישנא ,םיזנכשאה םיאקיטילופה
.םיחרזמה "ןעמל"

תיעונלוקה תרגסמל רבעמ הברה ,םיחרזמה לש תיללכה תימדתה לע העפשה התיה הלא םיטרסל
הלוע ןייצל ידכ שמישו םוי םויה תפשמ קלחל ךפה ,לשמל ,"יתבש חלאס" יוטיבה .םהלש
"םייסיסב"ה םינייפאמה לכ ךס תא ררועל ידכ םג ומכ הרבעמב רגש םישימחה תונשמ יחרזמ
תאו תויחרזמה תויומדה תא "םייתימא"כ לבקל היטנ התיה .יוצמה יחרזמל םירושקה
,םמצע םיחרזמה תורושל וליפא ולא םיטרס תועצמאב הרדח תטלשה היגולואידיאה .ןהינייפאמ
ןכא םיזנכשאהש ,לשמל .ןרקאה לע וגצוהש תומודקה תועדה תא ןמזה םע וגפס םהמ םיברש
,וז ךרדב .רתוי הובגה יתרבחה םדמעמל םייואר ןכלו תילאוטקלטניא הניחבמ םהילע םילוע
,יסאלק יטסילאינולוק תויופקתשה קחשמב ,םג אלא ,"חרזמה" תא גציימ "ברעמה"ש קר אל
.ברעמה לש תתוועמה הארמה ךרד ומצע תא האור חרזמה

דחוימב יחרזמב םיקסועש םיטרסל שיש תיבויחה תובישחה ךרעב טיעמהל ידכ אב אל הז לכ
,וא ,םימייק אלכ םיחרזמל סחייתה ל הטנ ינידמה ןונגנמה רשאכ .םישישה תונש לש רשקהב
םידוהיה לש תורפסהו הירוטסיהה ,לשמל ,רפסה יתבב .קיר ללחב םימייקכ ,בוטה הרקמב
תויתלשממה וידרה תונחתו תספדומה הידמה .ודמלנ ישוקב תוימלסומ תוצראמו ברע תוצראמ
םתעמטהבו "שדחמ םתורביח"ב עמתשמה ךרוצה תאו תיחרזמה תורדעיהה לש םשורה תא וקזיח
הלש הברה תוירלופופה תורמל תיחרזמה הקיסומה הייוצמ םויה וליפא .םייזנכשאה םידוקב
תגיותמ ,הלשמ וטגב תדדובמ (םיניטסלפה םיברעה ברקב וליפאו) יחרזמה בורה ברקב
תועשמ תירישע קר תושידקמ רודישה תותשר ."תילסרבינוא"ה הקיסומל דוגינב ,"תירולקלופ"כ
יעונלוק גוצייל תיחרזמה תוטיהלה ,הז רשקהב .תיחרזמ הקיסומל ןתושרל תודמועה הקיסומה
יטרס תחלצהל יזכרמה םרוגל הכפה איהו ,רתוי תנבומ ימצע גוציי וניא םא םג והשלכ
ותימאל םלוא ,תוירלופופ ויה אשונה לע תוידמוקה קרש םיחינמ םיבר .םימדקומה "סאקרוב"ה
יחוור אוה םג היה ,"הנוטרופ" ,ןלוג לש יטמרדה וטרס ,"יתבש חלאס" ינפל וליפא ,רבד לש
רואיתל היישעתב המגמ הזריז םיטרסה תחלצה .(םיפוצ 618,000-ו י"ל 265,000) ידמל
ירסח"כ םיטרסל וזב ,וניארש יפכ ,םירקבמה םלוא .םייתדעה םיחתמה לש רשקהב םיחרזמה
,תורחואמה םיעבשה תונשב טעמתה "סאקרוב"ה יטרס להקש עיתפמ הז ןיא ."םייראגלוו"ו "םעט
תוחפל ,םיחרזמה לש יתימאה בצמה תא רפיש אל יכ ףא ,דוכילה .ןוטלשל דוכילה תיילע םע
תיגולוכיספ העפשה התיה דוכילה ןוחצינל .תיחרזמה תוברתה רבעל תוילמס תווחמ המכ השע
זאמ ,הננוכש הדובעה תגלפמ תא ןוטלשהמ קלסל חילצה אוהש רחאמ ,תיתועמשמ תיביטקלוק
הלפמ תוינידמב טקנש יטסיטילא רטשמ ,(בושייה תפוקתב ףא תירבוע הרוצבו) הנידמה תמקה
םייוסמ רשכה ןתנ ,ויהי רשא וימגפ ויהי ,דוכילה .םיחרזמה יפלכ אשנתמ סחי ןיגפהו
וקפיסש םיישפנה םיקופיסב רתוי םצמוצמ ךרוצ התיה ותאצותש רבד ,ידרפס יתוברת יוטיבל
.םייטסילאידיאהו םייטסיפקסאה "סאקרוב"ה יטרס

םיחרזמ תויומד וגיצה לארשיל תמייקה ןרקה לש תידועיתה המרדהו הדועתה יטרסש תורמל
תונשב ירחסמה עונלוקה לש ותטלחהל ויה ,תוינרדומל תולגתסה לש תואמגודכ ,אשנתמ חרואב
.תובושח תוכלשה תוידרפס תוישאר תויומד לא םג סרפתהל םישישה

יתבב וז תימדת לש התצפהו ךסמה לע םיחרזמה םידוהיה רואית לש היצמיטיגלה ,תישאר
הבש ,הנטק היישעת תלעב הריעצ הנידמב דחוימב ,תועמשמ ילעב ויה םייזכרמ עונלוק
יפ לע טפשנ אוה ןכ לעו ,תימואל הביסמל הביסל הכפה ילארשי טרס לכ לש םיכסמל ותאיצי
םירוביג לש םתללכה ,ינש רבד .םיעבשה תונש ינפל דחוימב ,תוחפ תורימחמ הדימ תומא
בורכ םיחרזמה לש ילכלכה םחוכב עונלוקה תיישעת לש התרכה לע הזמיר םיחרזמ
עצוממה וליג ללגב רתוי לודג ףא היה ובש עונלוקה יפוצ לאיצנטופש ,לארשי תייסולכוא
רחסמה רש הבש הנידמב יתועמשמ היה ,ויהי רשא ויתולבגמ ויהיו ,הז ילכלכ חוכ .ריעצה
,ישילש רבד .ונקנש םיסיטרכ לע סמ-ירזחה תועצמאב עונלוקה תיישעת תא דדוע היישעתהו
םירותיו תושעל וצלאנ םיטרסה ירצויש היה וז תילכלכ תואיצמב הרכהה לש השוריפ
תנגפה ידי לע םג אלא םיחרזמה לע טרס תיישע ידי לע קר אל יחרזמה להקל םימייוסמ
הוולמ איהשכ האב וז הדהא ןושיק םירפא יטרסב דחוימב םירקמ המכבו .םהיתויעבל הדהא
תידועיתה המרדה יטרסמ םינוש הלילעה יטרס ויה הלא תוניחבמ .דסממה לע תרוקבב
קיפמכ רניד ."םילהואה ריע" ,הלוהל (הירא) דלופואלו רניד ךורב לש םטרס ומכ ,םיימשרה
ותייארש "דוסיה ןרק" רובע טרסה תא ושע יאמבכ הלוהלו יאטירסתו
םילועה לש תילאידיא תימדת ידי לע המלשוה םיחרזמה תא תיטסילנרטפ-תיטסינמוהה
ןונגסב רפוסמ אוהש יפכ ,רופיסה לש יתרוסמה "לכשהה רסומ" .דסמימה לשו םיזנכשאה
."ךותיהה רוכ"ל העויס לע תידסומה תובידנה תא ךירעהל שיש היה ,יטסילאיצוסה םזילאירה
לע םיחבשל םיכוז םיזנכשאהו ,הגרדב תחלצומה םתיילע לע םיחבשל םיכוז םיחרזמה
.םיחתופמ תוחפה םיחרזאה ,םהיחא יפלכ םילגמ םהש תונלבסה

אלש ,םיירחסמה םיטרסה םג ,תיטרפה עונלוקה תיישעתב יחרזמה להקל שארמ הינפה תורמל
"םתולשחנ"ל ןוטלשה ירבסה תא םיבותכ וקיחו "חרזמה תא וחרזימ" ,תודסומ ידי לע ונמזוה
תרגסמב םא ןיבו ,"יתבש חלאס"ב ומכ ,הידמוקה לש תיללכה תרגסמב םא ןיב .םיחרזמה לש
לש "תיטסינמוה" הביטקפסרפב הבר הדימב וגצוה הלא םירבסה ,"הנוטרופ" לש תיטאמרדולמה
.תיחרזמ-ורפ הדמע לש תיטפואה הילשאה תונכל ןתינש המ תא ורצי ךכו ,תאשנתמ תונמחר
ילאוטסקט חותינ .וז הילשאב תכמות תידסמימ-יטנאה הריטאסה ,דחוימב ןושיק לש ויטרסב
תודוסיה תא וחינה וידחיש םיטרס ,"הנוטרופ" המרדולמהו "יתבש חאלס" הידמוקה לש קדקודמ
בושו בוש ודבועו ולעפוהש םייתחסונ םייומיד לש תידוסיה תכרעמה תא הלגי ,חרזמה תגצהל
.ןכמ רחאל ואבש םיטרסב

:רוקמ
ביבא לת קטמניס תאצוה ,11-6 'מע ,49 קטמניס