רבד םושל םוקמ םושמ :יתבש חאלס

טחוש הלא


תליחתב סוטמה ןמ טרסה רוביג דרוי ,ילארשיה עונלוקה לש "הקיסאלק" ,"יתבש חאלס"ב
ץראה ,יביטקלוק רבע אלל ,תוהז אלל שיא - לאשומהו ילולימה ןבומב לארשיב תחונ ,טרסה
םניא שדוקה תמדא לע םינושארה וידעצ .םלענ תניחבב טרסה ףוס דע תרתונ רגיה הנממ
.םיקיתווה לש תיטקרטסבא הביטקפסרפב תמקוממ המלצמהו ,עגרל ףא וטבמ תדוקנמ םיגצומ
שבול שיאה .תואיצמה לש סלטאה יבג לע אל ,ללכ תמייק חאלס לש ואצומ ץרא ןיא ,השעמל
ולש "הזירק"הו "ןמיתמ םיאב" םהילא סחייתמ אוהש תסנכה-תיבו ך"נתה ;"םיקאריע ומכ" המ'זיפ
,ורוביד תרוצ םג ומכ ,םלוכ חרזמה ידוהיל םיפתושמ ולש שב-ששהו קארעה ;"תיאקורמ"
קחשמ ןיידע טרסה לש םויסה טושב ."יללכ יחרזמ" תויהל רומאה ירטה רגהמה לש ואטבימ
וניכה םירגובה םייברעמה ויחאש ןוכישל ותוא הכילומה תיאשמב שב-שש "יחרזמה ביטימירפ"ה
.ונעמל

דגנכ ואצי טרפב עונלוקה תרוקיבו ללכב דסמימהש ןייצל יאדכ "יתבש חאלס"ב ןודל ונאובב
טרסה תא חולשל ריאמ הדלוג הדגנתה יטילופה גרדב .םיכסמל אצי קרשכ ,זא רבכ טרסה
.םימרותה יטלש תא תמייקה ןרקה הפילחמ ובש עטקהמ תעזעוזמ דחוימב התיהו דווילוהל
הלולעה הרוצב התרבחו ץראה תומד תא גיצהל יוצר אל"ש ןבא אבא ריהצה ךכ רחא םייתנש
תא העיקוהו ל"וחב טרסה תנרקה תא עונמל הארק תונותיעה םג ".ןוכנ יתלב ןפואב שרפתהל
תועד יקוליח וררועתנ אל טרסב חרזמה תגצה ךרדל עגונב םלוא .תידסמימ-יטנאה הריטאסה
לאמשה" ארקנש המ ןיבל ןימיה ןיב תימואל תודחא הפקתשנו וירקבמל טרסה ירצוי ןיב
חלאס" לא קירש ףסוי סחייתמ 1970-ב טרסה לש תשדוחמ הכרעהב ,ןכ לע רתי ."ילארשיה
הז טרס לע הקזח" םילימב ורמאמ תא םכסמ אוהו תויחרזמה לש היצטנמוקוד לאכ "יתבש
המוד וז העיבק ."הידמוקכ - ינש םוקמבו תילאיצוס הדועתכ לוכ םדוק םייקתהל ךישמי אוהש
תודוא תיגולופורתנא תודעכ לבקתנש ,ןלוג םחנמ לש "הנוטרופ" לע ,רחא טרס לע תרוקיבל
אלא ,ותוא ןיימדמ אוהש יפכ חרזמה לש היצקיורפ קר אל רצי רקבמה ."תיחרזמה תוילטנמה"
הידמוק אוה רנא'זה םא ןיב .םייחרזמה "תולשחנ"ל םיידסמימה םירבסהה לש היצקודורפר םג
הרואכל םיקינעמו תיטסילנרטפ תיטסינמוה הלמח תרגסמב ולא םירבסה םינתינ ,המרדולמ וא
הילשא ריבעהל תידסמימ-יטנאה הריטאסה תלעופ ןושיק לש םיטרסב .םיטרסל יחרזמ-ורפ ךפונ
.רתוי דוע וליפא וז תיטפוא

לש יטמוטפמיס רצות אוה (הלוכ תילארשיה תוברתה ומכ) ילארשיה עונלוקה ,םיבר םינבומב
תוחוכ יסחי תואטבמה תויצפסנוק ,תיטסילאינולוקה הפוריאב ובצועש תויטילופ תויצפסנוק
םיזנכשא תמועל םידרפסו םידוהי תמועל םיברע לש תיטסילאודה הגצהה .טלשנ-טלוש לש
תויגטרטסאהש ןוויכ .חרזמה םע יפוריאה לש שגפמה תא - ףתושמ יתייעב סיסב תפשוח
יחרזמל םגו יברעל םג תובצעמ ןה ,יגולואידיא רישכמ ותוא תועצמאב תולעופ תויטתסאה
םידקפתמ (יחרזמהו יברעה) םיינשה םא םג ,םימוד יד םייבויחו םיילילש םיפיטואירטס
.םינוש םיירנא'ז םירשקהב ללכ-ךרדב

ובצעלו ותוא רוציל רמולכ ,ותוא "חרזמ"ל ץלאנ אוה חרזמה תא גיצהל יפוריאה אבשכ
חרזמה .ולאה םי'זאמיאה לש לבקמלו רצויל - להקלו ול הנבה-ירב ויהיש םיחנומבו תוינבתב
וא םייתימא םילדבהל תיללכ תויכרע קינעהל האבש תונוכת תכרעמ לש יביטקיפ הנבמ ךפוה
תא קידצהלו ץרתל ידכ - חרזמה ןובשח לעו ברעמה לש ותבוטל ללכ-ךרדב ,םימודמ
.יטילופ םג אלא יטתסא קר וניא ,היצטנזרפרב ,וז הגצהב שומישה .ברעמה לש תויגליבירפה
,המרדולמ ,המרד וז היהתו) ברעמ-חרזמ תיעונלוקה הנומתה תא קודבל םיאבשכ ,ןכ לעו
ילכלכו יטילופ חוכ תלעב הצובק האב דציכ לוכ םדוק קודבל ונילע (הריטאס וא הידמוק
.ילכלכ-יטילופ חוכ ותוא תרבוצ איה הנובשח לעש הצובקה תא גיצהלו גצייל

םא םגש אצמנ ,"יתבש חלאס" לש םייעונלוקה םיעצמאהו ביטארנה הנבמ לש הבורק הניחבב
םיידסמימה םירבסהה לע הריטאס תויהלמ קוחר אוה דסמימה לע תבקונ הריטאס טרסה היה
השענש שומישה לע ביעהל ינאילופוטה ובוציעב בוטה ארפה לש וחוכב ןיא ."רעפה תייעב"ל
קר .תונושה ויתויופעתסה לע דסמימה תא םתרזעב חגנל ידכ חרזמה לש םיפיטואירטסב
םיטסינוגטורפ לש תוייביאנה םא .תיחרזמ הניא טרסה לש הביטקפסרפה ;יחרזמ טסינוגטורפה
לימא לש לאיאשתומ לא םחנ-לא-ובא דיעסו קשאה לש קייווש ,ריטלוו לש דידנק ומכ
תואשילקה תא לטרעל םירבחמה םיסנמ הכרדש תיביטראנ היצקנופ הרקיעב איה יביבח
"תדבועה לארשי ץרא" תא ףיקתהל יעצמא קר הנניא חאלס לש ותומימת ירה ,תויטננימודה
תא הנובה קשאהל דוגינב ,רמולכ .הרואכל גציימ אוהש המ לכלו ומצע חאלסל געל םג אלא
ידכ אלו - יפוריאה םזירטילימה תא ףוקתל ידכ ,קייווש ,תיביטקיפ תומד לש תויביאנה
םיפיטואירטסה ךמס לע חאלס לש ותורעב תא ןושיק הנוב - קייווש לש ותולשחנל גועלל
אל ףאו בצוע אל חאלס .יחרזמה (טועימל ,םצעב וא) בורל גועלל ידכ םג הרבחב םישרשומה
תיחרזמ תוהמ יהשוזיא לש םוכיסכ אלא ,יטרפ הרקמ לש הרוטקירקכ תרוקיבה ידי לע לבקתנ
תיבאפלאנאו םישנ אכדמ ,רוכיש ,ןלצע :ילילשה רושימב ;ןכ ,םח :יבויחה רושימב)
תונופ תויזנכשאה תויומדהו םיבר ןושלב תובורק םיתיעל רבדמ אוה ךכיפלו ;(יביטימירפ
םג הירוגטק התואב הלילכמ ,דסמימה דגנכ תינפומה ,ןושיק לש הריטאסה ."םתא" לאכ וילא
איה וז הריטאס הז ןבומב .ישממ חוכ לכמ םילרטונמה ,ול הצוחמ םייוצמה הלא תא
היצקודורפרב תויתרוסמ הבישח תורוצ הכישממ איה תימצע הינוריא לכ אלל ;תירנויצקאיר
.תיטסינכמ
תא תצמאמה הנומת - "חרזמב" םש-יא "םוקמ-םוש"מ הצרא עיגמ ,וניאר רבכש יפכ ,חאלס
קר םלועה תמב לע םלסיאהו ברע תוצרא ידוהי םיעיפומ היפל ,תיטננימודה היפרגוירוטסיהה
"םימסקה דברמ"ב הליחתמ ברע ידוהי לש הירוטסיהה .תירבעה הנידמה תפמ לע םיארנ םהשכ
.םיפוריא-םידוהיה "םילגמ"ב הליחת מ הניתשלפ לש הירוטסיההש םשכ ,"הימחנו ארזע"ב וא
םא .םינומלא ,השעמל ,םירתונו יפוריאה םדאה לש היצקנופכ קר םיעיפומ "םירחא"ה
םינווגמ תועוצקמ ילעב ,הנוש עקרמ םיסופיט לש בחר םורטקפס םיגציימ טרסב םיזנכשאה
יזנכשאה ,ןקיטנמור רבצ ,"תינאידיורפ" תילאיצוס תדבוע ,"םיטושפ"ו םילהנמ ,םיקינצוביק)
רפסמ לש םיינככת םיגיצנ ,רישע ינוריע גוז ,הבוט הסנכה םע תינומ גהנ ,הרבעמה לש
דיחא ןומהכ םיעיפומ ,םתמועל ,םידרפסהש ירה ,(קרוי-וינמו וגקישמ םידוהי םימרות ,תוגלפמ
ינונ הלואג) םייטוזקאה וידלי ינש קר .ול ההזו חאלס לש וזמ תעבונ םתוהזו ,םילדבה אלל
אל תאז ךא ;תמייוסמ תילאודיווידניא הגצהל םיכוזו םיזנכשאל ףוסב םיאשינ (יול הקיישו
היגליבירפ - השדח תירבצ תוהזל ךרדב םייוצמה םיריעצכ אלא ,םיחרזמכ םמצע תוכזב
תוללכה .(רוגמלא הליגו ןייטשנייא קירא) םיזנכשאה םיבהאמה םע "םיטוש"ב םהל תקנעומה
THE MARK OF ) - "םיבר ןמיס" הנכמ יממ רבלאש המ לע תודיעמ םיחרזמל סחיב הלא
םיתחפומ םזילאינולוקה לוע תחת םימע וא םיטלשנ תודמעמ ,ונייהד - (THE PLURAL
קידצהל הדעונש הרהצה ,"רבד ותוא םלוכ םה" :"תילילש תויכרעב" הריהצמה תינגומוה תוהמל
חאלס לש םלענה ורבעל םיסחייתמה םיטעומה םירוכזיאה ,ןכ לע רתי .הינומגהה חוכ תא
לש הגצהה תרוסמב וז היצקודר ןיבהל שי .רבדימל תיפרגופוט היצקודרב "ותוא םיריבעמ"
לגנו'גל תתחפומ ,לשמל "ןזרט" יטרסב ,הקירפא .ןושארה םלועה לש היצקיפב ישילשה םלועה
םימעו תויוברת ,תופש ןיב הב ןיחבהל ןתינ אלו תילבינקו תיארפ תושייל היבשותו יקנע
וליפא .יקנע רבדימ רשאמ רתוי אל תויהל תוידווילוהה ברע תוצרא תוטונ ,ליבקמב .םינוש
טרס - לשמל "ברע שיא סנרול"ב ןוכיתה חרזמב תינוריע היצזיליוויצ תוארמה תוניצסה
אל הזכ טסקטנוקב .םיברעה םע אלו םיטירבה םע תורשוקמ - םיברעה תא דהוא הרואכלש
רבדימכ תוניימודמ "יתבש חאלס"ב תוימלסומ-תויברעה אצומה תוצראש תעדל חכווינשכ עתפונ
.ןקלחב הלפנ אל היצזיליוויצהש תוצראכ ,קיר

תונוכתהו "תוחתופמ-תת"ה אצומה תוצרא - "יתבש חאלס" תא החנמה תטלשה היגולואידיאה יפל
םדוכלימל תויארחא ,תילארשיה הרבחה לש ידמעמה יפואה אלו ,ןה ,םשמ ואבויש תויניטנבלה
שפחל הנניא הנושארה ותלועפ ,הרבעמל חאלס עיגמשכ ,טרסה תליחתב .לארשיב םיחרזמה לש
ןיידע ,טרסה ףוסב "רדתסהל" תונמדזהה ול תנתינשכ םגו ,שב-שש קחשל אלא ,הסנרפ רוקמ
יחרזמה לש הסנרפה יישקש ןאכמ עמתשמ .ןוכישל ותוא הליבומה תיאשמב שב-שש קחשמ אוה
תדגונמכ תגצומ תיחרזמה תוהמה םצע .קארעלו הייבוקל "תיעבטה" ותורכמתהמ תועבונ
םייח חרוא םע ותוא רושקל םיטונ ונאש קחשימ ,שב-ששה לש הנושארה הניצסה תא :תיזנכשאל
הנושארל הארנ הבש הניצסל DISSOLVE רבחמ ,הכומנ היצנגילטניאל ןמיסו יטיזרפ
הברמלשו) תויתריציו הובג I.Q. לע זמרמה קחשימ - טמחש םיקחשמה וירבח ינש םע ץוביקה
.(חרזמב אוה םג ורוקמ הינוריאה

"םסק"ה תא הרשמה איה הלטבה ,םיינתא םיפיטואירטס תנייפאמה תויטנלוויבמאב
אל ןכש ;וידלי תולשחנל ךכמ רתויו ,ותולשחנל רבסהה םג איה ךא .חאלס לש ידסמימ-יטנאה
ידכ םיזנכשאתמה וידלי לש םלמע רכש תא לטונ םג אוה ,ותחפשמ תא סנרפמ אל חאלסש קר
.היחמ יעצמאבכ ותב יאושינב חאלס שמתשמ ,וירצוי לש םתנומא יפל .ויתויורכמתה תא ןממל
ךראירטפה חאלסו ,הינודנ ןוויכל אקווד איה תיתרוסמה הייטנהש הלגמ היה טושפ רקחמ
ריהצמ (ברעמל תיטנבלר התיה אל וליאכ חרזמה לש ןילופונומכ תגצומ תוילכראירטפה ,בגא)
טרסהש רובידה תייגליבירפ .םישנ םע רבדל ברסמ אוהש תיזנכשאה היסכודותרואה חסונב
,אוהו ,םבצמב הלעב תא המישאמ איה ובש גולאידל תלבגומ ,חאלס תשאל קינעמ ומצע
לש תירוטר-הקינכטב הז הרקמב שמתשמ ןושיק .התוא קידצמ (םיהולא ינפב) יתמרד גולונומב
הקימנידה תא ףקשמ יחרזמה לש הז תולצע ןקויד .הטישה ןברוק ידי לע המשאב האדוה
םיברע ,םירוחש ומכ) הלצינו הדיבעהש ימ תא הגיצה היטרסבו הירפסבש תיברעמה תוברתב
םינושה םיפנעב הדובעה חוכל ותסינכש) יחרזמה ,לארשיב םג .םינלצעכ (םיאקירמא םורדו
,(ךומנ רכש תרומת השק תיזיפ הדובע - תיעוצקמ יתלב הדובע לש המרב ללכ ךרדב התיה
.ןלצעכ גצומ

רסוח לש םלועמ אב אוה ;םוקמ-םושמ עיגמ אוה :םירדעה לש הרדיסכ ןייפואמ חאלס
הרסח דובעל תונוכנ קר אל ;יגולונכט עדי אלו תוברת ול ןיא ;הפש ול ןיא ;היצזיליוויצ
גצומ הדובעה תכשלב יזנכשאה רגהמה ותמועל .עוצק מ וא םירושיכ ול ןיא השעמל ,ול
תקזחתמ ,הווש חרואב ולבקתה םילועה היפל תידסמימה הנעטה ןכ לעו ;םייניש יאנכטכ
.יחרזמה תיבפלאנאה םע דחי רועיי תדובעל חלשנ יפוריאה ליכשמה תא םיאור ונאשכ
הלבקה תאצומ "חור שיא"כ יחרזמה לש ותולד .ליכשמה יזנכשאל לווע השענ םצעבש ,עמתשמ
וליפא תשמשמ הנניא חאלס לש ותומימת הבש ןוכישה תניצסב ומכ ,יגולונכטה םוחתב םג
תקתנמה הניצסנאזימב םימקוממ יתבש תחפשמ ינב .דסמימה תא רקבל ידכ תיביטראנ היצקנופ
יפכ" םהב תוזחל "תיביטקייבוא" תונמדזה ונל תקנעומ ןכ לעו ,תיזנכשא תוחכונ לכמ םתוא
רשקה ףקותמ) "תוילארשי" תויגולונכט תואצמהמ הנושארה םתולעפתהל םידע ונא ."םהש
.םימ יזרבו למשח יגתמ ומכ (ברעמ-לארשי
םע עגמ םהב ןיאש תומוקממ ועיגה חרזמה ידוהי וליאכ ירבצה רולקלופה תא ףקשמ טרסה
היישעת אלל רבדימ ויה ןרהטו הקנלבזק ,דדגב ,הירדנסכלא וליאכ .תיגולונכט היצזיליוויצ
תיזנכשאה תואיקבה םע תתמועמ תיחרזמה תויביטימירפה ,ןכ לע רתי .היגולונכטו
,ןושיק לש תרחא הידמוקב רתוי דוע תטלובה תוהדזה וגא-רפוסה ההדזמ התיאש היגולונכטב
PAN תעונתבש העשב ,המשנ שי וידרלש ןימאמ אקניברא לש ינמיתה ונכש :"אקניברא"ב
םה וידרה ןמ םיעקובה תולוקהש ונל הלגמו היינשל תחא הרידמ המלצמה ונתוא הריבעמ
וידרה לע םייולתה םושלו לזמה-תסרפל ZOOM-IN -ה .אקניברא רבצה לש וילולעת ירפ םצעב
"יתבש חאלס" .תויחרזמו היגולונכט םיגשומה ףוריצבש דרוסבאה תא וננעמל םימכסמ "ינמית"ה
החוטבהו תידמוקה ותונוילע תא תויחרזמה תויומדה בוציע ךרד ,אופא םיביתכמ "אקניברא"ו
.יחרזמה ןבילקל ורפסורפ תא קחשמה "רואנ"ה ילארשיה הפוצה לש

לש םרוקיב .לארשי תנידמל תודוה ,ןכ םא ,רשפאתמ "םירשעה האמה" םע יחרזמה לש ושגפמ
הרבעמהש ,קפס ןיידע ול היהש ימל הלגמ ,ינרדומ ןיינב לש וילתכ ןיב יתבש תחפשמ ינב
םירתונ הלא םידוהי ויה יתבש תחפשמ תא הלאגש תונויצה אלמלאו ,תיעבטה םתביבס איה
תינויצה היפרגוירוטסיהל ץוחמ הפוטח האירק םלואו .ךשוחה ימע ןיב הקושע תולגב
ץראל היילעה התיה םיחרזמה םירגהמה ןמ םיבר רובע :ןוכנה אוה ךפיההש הלגמ תיטננימודה
םיטסקטה .הנוזתבו הקוסעתב ,םירוגמה תמרב ,םייחה יאנתב תטלחומ הדיריב הכורכ
ןהו תויברעה אצומה תוצראל סחיב ןה הלופכה תיתימה הילשאה ךמס לע םינבנ םייעונלוקה
המלש גולויצוסה רמאמכו .היפ לע הרעקה תא הכפהש לארשיב תידמעמ-תיתדעה הקולחל סחיב
"תילארשי הרבח" גשומה ירוחאמ ורתתסה םיזנכשאה ,"םילשחונמ אלא ,םילשחנ אל"ב יקסריבס
,היטרקומדה יכרע תא םימלגמכ םיזנכשאה וגצוה ,תינרדומו תדקמתמכ הספתנ וזש ןוויכו
הווסה ,הימדקאב םג אלא עונלוקב קר אל יוטיב ול ןתינש ,הז סרוקסיד .היגולונכטהו עדמה
הדובעה תקול ח לש היגולואידיאל ךכב םרתו ,םיישממה םיירוטסיהה םיכילהתה ןמ קלח
.תיתדעה
לש אצומה תוצראל המודבש תורבחמ ואב לארשיב םיזנכשאה בורש הדבועה התווסוה ,תישאר"
שועית יכילהתל וסנכנשו תימלועה תיטסילטיפקה תכרעמה לש הירפירפב ויה םיחרזמה
.רתוי םדקומ דחא רוד רתויה לכלו ,ךרעל ןמז ותואב יעדמ יגולונכט חותיפו
תורבח לש וזל המוד חותיפ תגרדב הדמע אל תיבושייה הרבחהש הדבועה התווסוה ,תינש
.תימלועה תיטסילטיפקה תכרעמב זכרמה
תודוה תכלוהו תשממתמ םיזנכשאה לש תוינרדומהש הדבועה התווסוה ,לוכמ בושחו ,תישילש
ילכלכה חותיפל ץוחנה הדובעה חוכ תא םיקפסמה "םייתרוסמה" םיחרזמה לש םתיילעל
תא םילעהל ןכ לע תעייסמו םייניטנבלה וינייפאמב תדקמתמ חאלס לש ותגצה" .זרוזמה
יסופד תכרעמ אלא הכורא תירוטסיה תשרוממ קלח הניא םיזנכשאה לש "םתוינרדומ"ש הדבועה
סחויש םוקמ - ילכלכה חותיפה ךילהתב םיחרזמה לש םמוקימל תודוה ,תגשומה הלועפ
תחת יזנכשאה םע יחרזמה תא םנמוא הרגסימ תונויצה :דועו תאז .םהלש "תויתרוסמ"ל
(תמייאמ ןיידעו) המייא יזנכשאה לצא ,תאז םע דחי ךא ,דחא םואל ,דחא םע לש הירוגטקה
.תיתרבח-תינידמ תויטילונומל יזנכשאה לש ותפיאש לע יחרזמה לש ותונוש
תא בצעל יפוריא-חרזמה וגא-רפוסה לע תמייאמ "רחאה" לש ותויברע וא ותויחרזמ םצע
התוא תסירהב דימת יתטישו יבקיע היה ןכ לע דסמימהו ;ןוכיתה חרזמה לש ץייוושכ לארשי
רתוי יביסנטניא םויא לש דמימ הלביק ,יחרזמה ,"רחאה" לש ותוחכונ ,ןכ לע רתי .תונוש
תירוזיאה הירוטסיהה ןמ ,היפרגופוטה ןמ ילרגטניא קלח אוהש רוכזיאב הכורכ התיהש םושמ
.יברעה - םידוהיה לכל ףתושמה ביואה תויה ל רומאש ימל רתוי ותייווה המוד ,ןכ לעו
תא רמשל ידכ תוצובקה יתש ןיב תיחרכה הדרפה התוא תא דסמימה רצוי ךליאו ןאכמ
לע וא "תודעה" לע רופס-ןיא םיטרסב ,םויה דעו זאמ םינשה ךשמב ךכו ,ולש םיסרטניאה
םצעב) תשופחתב םיברעהו םידרפסה םיעיפומ ,ללכה ןמ אצוי ילב ילוא ,"תיניטסלפה היעבה"
השענ יברעה-ידוהיה רובע .תובוטה תונווכה לעב יטסילנרטפה יפוריאה םנעמל רפתש (המוד
.הינרפוזיכס - לארשיב תונויצה לצב םויקה לש ושוריפ


תיטסילנרטפ תונחלסו קוחצ קר חאלס לש תויניטנבלה ויתונוכת תוררועמ הידמוקה תרגסמב
וידליל םורגלו ופלאל רבד לש ופוסב חילצה טילשה דסמימה ןכש ,"ינרדומה" הפוצה דצמ
ימכ םיגצומ וידלי .םילופכ תבורעת יאושינ לש HAPPY END -ב םיזנכשאב ללובתהל
הברמל :חותיפה תרייע וא הרבעמה לש הווהה ןמו "תוחדינ תוצראב ךושחה םרבע"מ ולאגנש
םירבעומ הלומחה רתיו ומצע חאלס .ץוביקה לש םירבצה םה םתוא ולאגש ימ ,הינוריאה
רוד" לש ותומ תא ,תילארשיה תויכשמהה תא תגגוח תיסאלקה הידמוקהו ,תויב םשל םינוכישל
םירתפנ םיבר סאקרוב יטרסב .הפיה לארשי לש (תברועמה) התדיל תאו ,יחרזמה "רבדמה
תועצמאב תודחאו ןויוויש םיגשומ וב ,ףסכנה גוזימה תלוליהב םייתדעה םיטקילפנוקה
.ברועמה גוזה לש ודוחיא

תא תגגוח איהו ,"םירעפה לע םירשגמ" הרואכלש הנותחהו הקיטוראה ךרד תמלחנ היצרגטניאה
יאקינולסה וא ,"םידוהי ונלוכ" יקנלבזקה רישב בטיה תעבומה תיתחפשמ הינומרה לש הילשאה
.םידליה רוד ידי לע םילטובמכ םיארנ ידמעמה לדבההו יתוברתה ינושה ."הזה םעה ייחל"
ךכב זנכשאתמ ודיצמ ידרפסהו ,ויתולעמב ריכהל דמולש יזנכשאה ידי לע לבקתמ ידרפסה
האחמ ולא םיטרס ךלהמב תעבומ םא םג .יטוזקא רולקלופל תירוטסיהה ותושי תא םחות אוהש
היצרגטניא לש תינטשפה היגולואידיאה ןכש ,תיטנבלר-אל תישענ איה םפוסב ,תמיוסמ
לש םייטילופ םינבמ תונשל חרזמה לש היצזיברעמו ןיאושינ לש םחוכב ןיאש םושמ תינטשפ)
סותימ אופיא אוה HAPPY END -ה .םיטקילפנוקה תא תמייסמ (רוצייה יעצמאב הטילש
.ווק סוטטסה תא םצעב חיצנמ "ןורתפה" ובש ינוימיד

תורפסב "רחאה" תומד לע ןויע םוי תרגסמב האצרה ךותמ רנפה םהרבא ידיב ךרענ רמאמה
.1987 ינויב 15-ב ביבא לת תטיסרבינואב םייקתהש ,ילארשיה עונלוקבו


:רוקמ
171-169 'מע תונמאלו תורפסל ןוחריה הזורפ