האובבה - תיעונלוקה היווחה
רהוז ירוא לש ויטרסב תירבצה

רוש ןנר


"הרו'ג ה'ליקושו 'ץעלוב' אצפצ 'ץלה' יגיג םע דחי"

:ןושאר קרפ
ילארשי עונלוקל ילארשי טרסמ - "םילכה תא ורבש"
דיל רנפה ה'למרבאל רהוז ירוא "?ונמוקמב ןשיי ימ לבא - ןושיל תכלל ןבומכ רשפא"
.1965 ,"הנבלב רוח"ב ,הרודמה

אוה .םימה לע הטשה ץע תדוספר לע תובצינ וילגרש ףרפרש לע בושי (רהוז ירוא) קינלצ
הדוספרה .ויכרב לע בולכב יכות ,ודיצל הבוכש הדווזמ ,ויפב ץוענ הבע רגיס ,הפילח שובל
תבכישש הלגמו םמורתמ ,שדוקה ץרא תמדאל קשנמ ,הדוספרהמ דרוי קינלצ .ופי ףוחל תקשונ
,רחא .למנה ילעופ םע בל לכב קבחתמו קשנתמ ,התוא החומ אוה .ויתפש תא תרטוע ץוב
ודיצ לא לכתסמ אוה .תולוח וידיצבש טלפסא שיבכ לע - רבדימה בלב סובוטוא ותוא דירומ
- "הההההדנומיל-הדנומיל" גאוש אוה ןכודה דיל .ותשקבל עיפומ קסויקו שיבכה לש דחאה
אוה רקובב תרחמל .ןושיל ךלוהו "הדנומיל" קעוצה קינלצ לש םולצת חינמ אוה .הבוגת אלל
ותצלוח לע "קינלצ לעופה" תרתוכשכ רקוב תצירל אצוי ,הריכמ לש שדח םויל ןנער םק
יחרזמ לש ותולעבב קסויק בצינ שיבכה לש רחאה ורבעב ,ולומ :ןוהמיתב ויניע ףשפשמו
ןב" .עונלוק תושעל ,םתרצותל שוקיב רדעיהו םומעיש ךותמ ,םיטילחמ םינשה .(רנפה םהרבא)
בגנב רויסל וירזוע םע םישימחה תונש עצמאב דחא םוי אצי" ,רהוז ירוא רמוא ,"ןוירוג
אוה .ףלא האמל דחא לש תטמוקמ הפמ ןחבו ,הממש וביבס ,העבג לע דמע אוה .ימורדה
."דרע המק ךכ .'ריע םוקת הפ' - רמאו לוח לש הסיפ לע עיבצה ,הפמב ץיצה ,ולומ לכתסה

.םיינויצ-םיידועית םיילארשיהו םיילארשיצראה םיטרסה ויה תומדקומה םיששה תונש דע
וסוס לע בכור ףוגנזיד תא םיעבראה תונש דע םירשעה תונשב וחיצנה יתדגא תא דורלסקא
בור יפ לע ,תוילאטודקנא תודוזיפא דועו תודאיולדע ,"אטאטמ"הו "המיבה" ינקחש תא ,ןבלה
יערז תליחת ,תיצולחה תובשייתהה - "ךרדבש הנידמה" לש םירעוסה הימי לע שגדה אלל
םג .תואמצעה תמחלמו "ןוזסה" ,תורתחמה תמחלמ ,הלפעהה ,יברע-ילארשיה טקילפנוקה
לש הטרסהה תדיחי תורגסמב ולעפש ,תינלופה "'גדול" תלוכסא יאצוי םתיברמ ,םהיכישממ
ינויצה םולחה תומשגתהמ ולעפתה הכ יכ המוד ,תושדחה ינמויו תורדתסהה ,ע"נדגה ,ל"הצ
יכ דע ("םישדח םיצולח" ,"עקוב רחש" ,"םילהואה ריע" ,"םימ םימ" - םיטרסה תומש ודיעיו)
לארשי ץרא לש היתודלות תא ורזחיש םה .תיראטנמוקוד הרבסה לש גוסכ םדיקפת תא ואר
דגנל תשחרתמה המארדה לש הבלל רודחל - המידק ףסונ דעצ תכללו זיעהל ילבמ תינבנה
אלו םיילארשי םיטרסל הנווכהו - םינושארה םייתלילעה םיטרסה םג .םהיתומלצמ ילושבו
םירחא םירקמב וא ,הווהתמה תואיצמה לש רוויח קיתעת םבורב ויה - תויצקודורפ-וקל
ןבא" דורלסקא לש םינושארה ויטרס .ח"שת תמחלמו לארשי םע לש ירוטסהה רבעל תוסחייתה
"הרשע ויה םה" ,"תדלומ ןיאב" ,"שאה דומע" ,"תינומב השעמ" ,"הנמאנ הירק" ,"לימ לכ לע
תואיצמה לש תיאורה החצנה - תיטגולופא תואר תדוקנמ הבר הדימב ורצונ ,םהיחאו
םחולל ,"רבצ"ל הצרעה ךות הלוגה תודהיו דסמימה לש תירשפא תואר תדוקנמ תילארשיה
ותוא .שחרתמה לע םהלש םתעד תא ועיבה אלו וענטצה יכ דע ,תונויצה תמשגהלו ילארשיה
,"גשומ"ב םסרפתהש רמאמב ןומגא הירא ר"ד ןעוט ,יתישארבה ילארשיה טרסה לש םזילאיר
ךרדב אלו ,תוגציימ תויומד ,תומוקמ ,תוערואמ ןוגכ םייטסילאיר םיאצמימ תגצהב דקמתה
וינרופיצב זחאנה םזילאיר הז היה .רצויה יאמבה ידי-לע השדח תועמשמ ללכל םנוגריא
דועב ,התוא תוולמה תוינשגרה תועפותבו תיראטנומוקוד טעמכה תואיצמה תחצנהב טעמכ
םייעונלוקו םיירופיס םיעצמאב שדחמ התוא ךורעלו הב ןנובתהל אוה יאמבה לש ודיקפת
,םיאנת-אל-םיאנתב חילצה םידסיימה רוד .רצויכ ולש היציאוטניאהו ימינפה ונויגה יפל
.תומולח תיישעתל אל ,עונלוק תיישעתל תיתשת םיקהל ןוזחבו עונלוק תבהאב

רדגויש הממ קחרתהל ולחהש םיששה תונש תליחת לש םייתלילעה םיטרסה לש םתיברמ םג ,ךכ
,"רוביגה תשא") המארדולמ :תואיצמב ירנא'ז לופיטל ורבעו "תורצוצח יטרס" רתוי רחואמ
,"יתבש חלאס" ,"קיימ קייל יא") הידמוקכ וא ("תאזכש הרובח" תמייוסמ הדימבו ,"ודארודלא"
ילארשיה טרסה תא ודיעצה (םירחאו "םש ודרת ילוא" ,"הרילב קר" ,"ןרטשנגרומל הלימ ףא"
ללכ ךרדב ויה םירמוחה ךא .םהילא תוסחייתה יכרדו םיאשונה יגוס תבחרה תניחבמ המידק
.םזינורכאנאל הטנ "יתבש חלאס"ב ויגשיהב וליפא ,יעונלוקה לופיטהו םיילושו םייטוזקא
ךרדב ךסמל ורבעוהש ה'זאטרופר תוזחמ וא ,םינוכרעמ דוביע ולא ויה םירקמה תיברמב
הנבימ ,הדימה לע רתי סומע גולאיד ,יעונלוקה םוליצל עוושמ תוסחייתה רסוח - תילרטאית
רוביד תפש ויתובקעבו ילרטאית קחשמ ,תילאנויצנבנוק הכירע ,ינרמש יביטאראנ ירופיס
טרסה םייקתה םיששה תונש תליחתב .תונימא רסוח לש תיללכ השוחת ורציש ,תפייוזמ
קוקז היה אוה .םהיריישמ ןוזינו ילארשיה ןוטיליפהו ןורטאיתה לש רזממכ ילארשיה
לקניפרוג דודו ןניק סומע ,רהוז ירוא תאמ (1965) "הנבלב רוח" .רוטזילאטקל תופיחדב
הנושארל .ילארשיה עונלוקה לש סודוסקא תניחבב היהו ילארשיה טרסב תיזזת חור סינכה
תרגסמב ןצס-ןא סימלו םיבכרומ םיטושל ,ןפלואהמ האיציל - עונלוק טרסל םידע ונייה
םימוזו םינאפל ,דיהמ םוליצה תבוטל הבוצחה תשיטנ ךות םוליצה "רפס"מ הגירחל ,טושה
,תיעונלוקה תרוסמל תוסחייתה ךות רופיאבו םירזיבאב ,הרואתב יתועמשמ שומישל ,םיפירח
,תינשדח הכירעל ,הצירקב הביגמו היצאוטיסב הפוצה תימוק הקיסומלו יטסילאיר-א לוק ספל
,תילארשיה שמשל ,סרוטקא-ןונ לש יביסאמ קוהילל ,תינקתו היח תיעונלוק רוביד תפשל
."טרס השענ ואוב"בש תוצילעלו החמשל

תוסחייתהה תא החדש ןושארה ילארשיה טרסה "הנבלב רוח" היה ,םיינונגסה םישודיחה דצב
תואיצמ ןיבש סחיל תולאש דימעהו .תילארשיה תואיצמל תיראטנמוקוד-תירוטסה-תילאוטקא
תירוטסהה תואיצמה - התמשגהו תונויצל תיעונלוקה היישעהו הישעמה ןיבש סחיל ,ןוימדו
תוסחייתהו יתרוסמה-יראנילה רופיסה לש היחד ידי-לע ,תאז לכ .תיעונלוקה הילשאהו
,יעונלוקה גאגה :ןוגכ - עונלוקה לש םייביטאיצוסאהו םייתוברתה הדימה ינקב עונלוקל
,יאקירמאה שדחה לגה ,יתפרצה שדחה לגה ,"ינאזאקה" םזיגולוכיספה ,ףדרימה תיידמוק
הטירו המניס ,ןוסדרא'ציר לש "סנו'ג םוט"ו הוואסארוק לש "םיארומסה תעבש" ,ןוברעמה
רטליפ ךרד השענ הז טרס ךותב טרסו .יתלילע טרס תרגסמב בלושמה יראטנמוקוד עונלוקו
הניא תיעונלוקה הנומתה ורובעש ,הריציה לע ומתוח תא עיבטמה יעונלוק "רבחמ" לש קהבומ
.תיטסילאירה תוהדזהה רושימב הפוצה תא המיעפמ וא והשלכ ערואמל רישי יוטיב תניחבב
הכפהו תואיצמה לש תיוויטקייבוא לוכיבכה היארה תא התחד תיוויטקייבוס-תישיאה היארה
םייעונלוק הדימ ינקב ,וירבחו רהוז ומדק ךכב .המצע תושחרתההמ רתוי יתועמשמל טבמה תא
"תרוקיבה עובש"ב חבשל ןויצל הכזו גצוה טרסה) לארשיב הווהתמה עונלוקל ,םיימואלניב
ךרע הווש בצינה ילארשי עונלוקל הנושאר תינונס םדימעהב (1965 ןאק לביטספב יתרקויה
.וננמז ןב עונלוק - יאקירמאה תרתחמה עונלוקו יתפרצה שדחה לגה דצב

"הנידמה רוד" םע הלועפ ףותיש הנושארל רציש "דליו םימי השולש"ב וירחאלו "הנבלב רוח"ב
השולש" לש תירחסמה ותחלצה .םינעונלוק לש שדח רודל ךרד רהוז ץרפ ,תילארשיה תורפסב
ותועמשמש רבד ,וב וזח םיפוצ ףלא תואמ שולשמ הלעמל :תילכלכ הדבוע העבק "דליו םימי
םתחלצה תובקעב לבוקמ רצומ הכפהש הידמוקה תרגסמב אלש ישיא עונלוק תיישעל תורשפא
ילארשיה עונלוקל ךשמנ תוכיא להק :תיתוברת הדבוע ןכו ."יתבש חלאס"ו "קיימ קייל יא" לש
עונלוקה ךסמ לע םיילארשי םירוביג תייארבש תחופו ךלוהה שודיחה ךרד אלו תיניינע ךרדב
תועדומ רתוי וררוע םיטרסה ,םנמאו (היזיוולטה תסינכ םע אישל עיגהש רבד) סנכו הגיגחב
םינעונלוק - וילא רישי סחיב דימת אל יכ םא - ופרטצה רהוז לאו תיעונלוקו תירוביצ
רדחב השא") ןורושי לפצ קחצי :ילארשיה עונלוקב שדח לג לש גוס ורציש םישדח םיריעצ
דא'ג הדוהי ,(רנפה לש טירסת יפל "םירייסה") רירגש הכימ ,("הנבלב רוח" רחאל השענש "ינשה
"השא הרקמ") רומתק קא'ז ,(םירצקה "סנאיס"ו "רתוי טאל"ב) רנפה םהרבא ,("הלמשה") ןמאנ
םינמזומ םייראטנמוקוד םיטרסב ישיא ןונגס רציש רחאלש) בולרפ דוד ,(וקיפמ היה רהוזש
ץומא-ןב ןדו יקלטיאה ונאפוט וטרבלי'ג ,(ינולא םיסינ לש טירסת יפל "הלולגה" תא השע
."ךלמ רזממ לכ" - רהוז תאמ שדח טרס דצל (ץומא-ןב לש טירסת יפל "רוצמ")

:ןורטאיתבו תורפסב םייתועמשמ תודוסי החינה רבכ תע התוא לש תילארשיה תוברתה
ח"מלפה רוד לש ה'זאטרופרה תואזחמ הגצוה ;םייראוטרפר תוארטאית העברא ומקוה ןורטאיתב
,רנרב ,ןונגע ,קילאיב ומכ םירפוס ורצי תורפסב .ינולא םיסנ לש ויתוזחמבש הזיתיטנאהו
לכ .(זוע סומעו זפרוא קחצי ,קוינק םרוי ,ןומרכ אנהכ הילמע ,עשוהי .ב.א ,רהזי .ס ,ןיסנג
תילארשיצראה ,תידוהיה תוברתבו תשדחתמה הפשב םייקה םע דרפנב דדומתה רצוי
,תומייקה תוברה תויורשפאהמ תחא וא קלח ץומיא לש ךרדב םא - וכרדב ביגהו תילארשיהו
רפסמה ךרד הקזחתהש תדמתמ היירפה התיה האצותה .תרוקיבו תודגנתה לש ךרדב וא
.תויתורפס תומיבו םירפס תואצוה ,תוארטאית - הגצהה תומיב לש יתועמשמה

םידסיימה רודמ םנמוא ושרי םה .יעונלוק רבדמב ולדג םיששה תונש לש עונלוקה יאמיב
תיעונלוק תוברת ךא ,תווצ ישנאלו תודבעמל עגונש המב הריבס תינכט-תיעונלוק תיתשת
העפשה לכ הרסחה תיעונלוק תוברת .ןכותל רשאב תידסמימ-תינפייזו הרוצל רשאב תרשופ
טרסה .תוירופיסה תויונמאהו לארשיב םייתרבח-םייתוברתה םייחה םע יתועמשמ ידדה ןוזיהו
ןוירוג ןב) דסמימה תוסחייתה תמוח לומ תוברתהמ ימיטיגל קלחכ ומויק לע קבאנ ילארשיה
רפסממ (םויהו זא) תועבונה תורומח תוילכלכ תויעב ,(ןמז זובזיב עונלוקב ואר ויתימעו
הכימת ,תפרצבכ םירואנ םיקיפמ רדעיהמ ;הנטק הנידמב "רחא עונלוק"ל םיירשפאה םיפוצה
םילוקיש ילעב הכימת תודסומ וא םיילכלכ םיקוח תועצמאב תפרצו הידווש חסונ תידסמימ
םוסחמ בקע םיינשדח עונלוק יטרס ירחא בקעמב םיישק ויה םיריעצה םיאמבל .םיירחסמ-א
תיעונלוק תרוסמ םהל התיה אל - לכל לעמו .םיקטמניסו "המניס טרא" לש םרדעיהו הצפהה
;יתפרצה שדחה לגל ןיזאבו ינילסור ראונר ;ןמגרבל ריירדו גרביס ףלא) דומלל ןתינ הנממש
תרוסמ וא ,(הוואסארוקל וזואו ישוגצימ ,יקלטיאה םזילאירואינל ינילסורו יניטאווז
תרתחמה עונלוקלו ויתימעו סטבאסאקל - דווילוה) הפירח תודגנתה תררועמה תיעונלוק
,יתפרצה שדחה לגל םיעברא-םישולשה תונש לש ילרטאיתה יתפרצה עונלוקה ;יאקירמאה
םהיתימעו זייר לראק ,ןסרדנא יסדניל ,ןוסדר'ציר ינוטל - יטירבה ינפלואה עונלוקה
.(יטירבה "חבטמה עונלוק"ל

םיטרס תושעל םיריעצה םיאמבה וחילצה םייתוברתהו םייביטקייבואה םיישקה לכ תורמל
ישנאכ .םיינייפוא הקיטאמיתו ןונגס רוצילו ישיא ןונגס ילעב םיששה תונשב (דחא תוחפל)
תויגולואידיא לש ןתורישל תוסייגתהמ ועתרנ ,תילארשיה תרופיסבו הרישב "הנידמה רוד"
תויתיווח תויעבב וקסעו (תומחלמ ,ץוביק) םיילארשי-ומכ םיאשונו תוידסמימ
יריסא"ב יקצרזו "הקניברא"ב ןושיק םע דחי) הפונתב וחתפ םה .דיחיה לש תוילאוטקלטניאו
טרסב העיפוהש יפכ "רבצה" תומד לש היצאקיפיטסימ הד לש ךשמתמ ךילהתב ("שפוחה
תויצקודורפ-וק לש הרושבו םינושארה םייתלילעה םיטרסב ,הנידמה םוק ינפלש ילארשיצראה
תובקעב הידמוקב הנומטה תירשפא תיתפוק החלצה לע ורתיו םה ."סודוסקא"ב האישל העיגהש
,ימוקמה קושה תולבגימב םבשחתהב ."יתבש חלאס"ו "קיימ קייל יא" לש תיתפוקה ןתחלצה
ועפשוה םה ,לארשי לש יעונלוק-ילכלכה המילקאל תומיאתמה תושדח הקפה יכרדב וטקנ
רופיס יכרדו םינרוצ םילבכ לע רותיו ידכ ךות תוימואלניב תויעונלוק תועפותל וסחייתהו
םע ןימאו יעבט קחשמ תריציו תילארשי-תיעונלוק הפש שוביגב וליחתה םה ;תוילאנויצנבנוק
תמחלמ רחאלש םזילאיצנטצסיזקאה לע הססבתה םתשיג .סרוטקא-ןונו םינקחש לש שדח רוד
,יתרוסמה םזיגולוכיספהמ קחרה יעונלוקה קחשמל תיתוגהנתהה השיגה לעו הינשה םלועה
לופיטב רתי-תונשייח - "הנידמה רוד" עונלוק לש תויתייעבהמ קלחל איבת ףאש השיג
.טנמטייטסרדנאה לש ותרדאהו יעונלוקהו ירופיסה

יתלבה וגיהנמו "יעונלוקה הנידמה רוד" ישנא ברקב יתועמשמ רתויה יאמבה היה רהוז ירוא
לש םיפסונ םיאמב דצב ,תויוויסנטניאב ולעפ ויתימעלו ול ליבקמב .םיששה תונשב ימשיר
התצפהו תילארשיה הקפהה דוסימב בר וקלחש - ןלוג .ןושיק םיירפאו ןלוג םחנמ ,דחא טרס
םינאמור לע ללכ ךרדב םיססובמה תקהבומ תיתפוק היטנ ילעב םיטרסב החמתה - ל"וחב
דע טרסל טרסמ תרפתשמ הקפהה רשאכ בחרה ילארשיה להקל םינופו םיחילצמ תוזחמו
םקרימב יממע רוביגכ םיימיטיגל םיאשונב קסע אוה - רתוי יתייעב ןושיק ."היצזינאקירמא"ל
ירחסמ עונלוק ןיב םייניב ךרד אצמש תורמל ךא .הקניבראב "יעוצקמ" רבצבו הריגה ץרא לש
לש "יאלוזא"ב האישל העיגהו טרסל טרסמ החתפתה יכ םא ,"ךיא"ל ותמורת ירה ,ישיא עונלוקל
עונלוק ירצוי לע העפשה לכ התיה אל עונלוקב וכרדל .תילאנויצנבנוק התיה ,םיעבשה תונש
הפיצר הרוצב דובעל ליכשה אוה - ויתימע ולשכנ וב םוקמב חילצה רהוז .םירחא םיילארשי
םוחתב שדחל חילצה ויטרסב .תודחא תויטסינוטרופוא תוחיג דצב ישיא עונלוק רוצילו
תיעונלוק הפש לש השומימב ,סרוטקא-ןונ םינקחש תריחבב ,םוליצה ןונגסב הקפה תוטיש
תניחבב ,עקר תוליעפב יתועמשמ שומישבו םינקחש םע הדובעב ,תינקיתו היח תילארשי
הלחתהה תודוקנ .תירבצהו תילארשיה האובבל שרופמה יוטיבבו םינוש םייעונלוק םירנא'ז
יטרס דצל .יתוכיאה ילארשיה עונלוקל תויביטאמרונ םיעבשה תונש תארקל וכפה ביצהש
.םיעבשה תונשב לארשיב חמצש םינעונלוק לש שדח רודל העפשה לש רוקמ ושמיש ויתימע

:ינש קרפ
הצפהו הקפה לש תואיצמ ,תויעונלוק תועפשה ,היפארגויב - םיטרסה יאשונ תריחב
"?הזב ער השוע ינא ימל ?אל הל דיגאש ינא ימ הילגנא לש יפויה תכלמ ךילא האב םא"
.1977 ,"ליצמה תא וליצה"ב ליצמה

ועבנ ,(תפרצב ללכ ךרדב) ל"וחב תוכשוממ תופוקת והשש "הנידמה רוד"מ ויתימעל דוגינב
ךכיפל .ל"וחב תורצק תויהשבו ץראב ונרקוהש םיטרסב תפטוש היפצמ תויעונלוקה ויתועפשה
תמיוסמ ךרדב אלא ,"םיציצמ" דע הרורב תיעונלוק םלוע תפקשה רהוז בציע אל ,רתיה ןיב
יטסיכראנא 'גאמוה אוהש "הנבלב רוח"ל ןויערה לשבתה ,ךכ .הדובע ידכ ךות - תורתומ לש
רחאל - תיסכ שיא לקצחו הטירו המניסה ,תיעונלוקה הידמוקה ,ןוברעמה ,הלועפה עונלוקל
םימי השולש" .סאקימ סאנו'גו ופלודא םיחאה לש "תועבגה היוללה"ב היפצו זיראפב רוקיב
הנר ןלא יטרס םזכרמבו "שדחה לגה" יטרסב תינדפק הייפצמ ,הארנה לככ ,עפשומ "דליו
"תוממורתה" ;(ןושארה יטסיצילבופה ורמאמ תא ב"כ "תשק"ב שידקה "יתבוהא המישוריה"ל)
הדובעה .לוהרוו ידנא לש "סיובואק םאסנול"ב הזחש רחאל קרוי-וינב ודלונ "עונמב חרפ"ו
ותוא ואיבה םינקחשכ םירבח םע הדובעהו יראטנמוקוד-ומכה םוליצה ,טרסה לע תררחושמה
לש סופיט תובא) ןילפא'צ לש עונלוקהמ תיטאמית עפשומ "ליצמה תא וליצה" ;"?אל המל"ל
םע ותשיגפו תורכישה ליל רחאל התיבה ותביש תניצס ,תורכישב שומישה ,"םיערו םיבוט"
.ןמטלא טרבור לש עונלוקה לש תומייוסמ תועפשה תוארל ןתינ תילאוזיו הניחבמו ,(ותשא

יסחיב ,טרס לכ תקפהל הליבקמה הפוקתב תויפארגויב תויושחרתהב םירושק ויטרס יאשונ
.תילארשיה הרבחה םע םייוויסנטניאה ויסחיב םיתעלו וירבח ןיבל וניב העפשההו ןילמוגה
םימי השולש" ,רנפה םהרבאו ןניק סומע םע הקודה תורבח תפוקתב "הנבלב רוח" רצונ ךכ
םע תורכיה תפוקתב "םיציצמ" ,תירבעה הטיסרבינואב היפוסוליפ ידומיל תפוקתב "דליו
חרפ" ,"תוממורתה" ,(ישארה דיקפתב קחשל היה רומאש - הטוג לש סופיט-באה ירבצ רודגיבא
רחאל םירבח תצובק ךותב רגתסהש הפוקתב "תולודג םייניע"ו "םיציצמ" ,(זנגנש) "עונמב
תעפשה .םימסב שומיש לע וירבח תאו ותוא הטפשש "תנגוהמה" הרבחה ידי-לע החדנש
היצאמיטיגלהו "ילש דוסה הז" היזיוולטה תינכות תובקעב רוביצב הברה תויראלופופה
"םיציצמ"ב םיישארה וירוביג לש תונפקותה תא וכפה ,"לארשי סרפ" תקנעהבש תיתוברתה
"םיציצמ" :הנתשנ תושחרתהה עקר ףא ."ליצמה תא וליצה"ב םיביבח םיליצמ דמצל "םייניעב"ו
תרגסמב ודדוב םהירוביג ךא ,וידהוא לע לסרודכ שרגמבו םיה תפש לע ושחרתה "םייניע"ו
הד .יב ליסס ןונגיסב החיתפה םוליצב לחה ,תאז תמועל ,"ליצמה תא וליצה"ב .דבלב םהירבח
יצחרתמ ינומהב וירוביג םיפקומ - םויסה טושב רומגו טרסה ךרוא לכל עקרה תלועפב ,לימ
תא ,ונלזמל ,עבקו תוברתה לכיה תמיבמ רהוז ירוא תא דירוהש להק ותוא .לארשי תיב
איבהו "ונינבל הער אמגוד"ו ילילש טנמלאכ ותוא החד ,יטנאנימודה ועוצקמכ עונלוקה
לש הרשפה תא לביקו הבהאב ותוא קביח ,"םיציצמ" רתויב בוטה וטרס תא ןרקאה לא ןיפיקעב
."ליצמה תא וליצה"

ןולשכה .לעפ התרגסמב תיתצפה-תיתקפהה תואיצמה היה עירכמ תוחפ אלו ישילש עיפשמ םרוג
הסכמ טרסה היה ול .רהוז ירוא לש עונלוקב הנפימה תדוקנ הוויה "הנבלב רוח" לש ילכלכה
רוזחל הסינ 1969 -ב) .טרסה לש ינונגסה וקב לועפל ךישממ רהוז היה ,ויתואצוה תא
לש יתלילעה טוחה תא ריהבהלו ףסונ רמוח םלצל הנווכ ךותמ טרסה תא שדחמ ךורעלו
ןאקב ותחלצה תורמל ל"וחב ותצפה-יאו ץראב טרסה לש ברוצה ילכלכה ןולשכה ךא .(טרסה
םיזוחא תפסותב רלוד םיפלא תשמח ,ל"ז ןובנ יכדרמ ,טרסה קיפמל ועצוה ןניק סומע ירבדל)
דצה תא ומעמיע (בריסו ידמ ךומנ םוכסהש ןעט ןובנ - דבלב תפרצב טרסה תנרקהל
ןניק סומע םע הרופה הלועפה ףותיש תא ועטק ,רהוז לש ותריציב ינאטנופסהו יטסיכראנאה
תיסחי הימנאמ םילבוס םה םג םיישיאה ויטרס .םיירחסמ םיטרס תריציל ותוא ואיבהו
תרובח) "ינשה דצה" רצק טרסב ףסונ ןויסנ השע "הנבלב רוח" רחאל .ולש תיעונלוקה תלוכיל
םינקדזמ הישנאו ףלחתמ וניא םודאה רוזמרה ךא היצח רבעמ ינפל הכרדמ לע תדמוע םישנא
ולש ידוראפ-יטסיכראנאה קיפאה תא .(ןיפנא ריעזב בושי םיכפוהו םידלי םידלוי ,םטיאל
המניס" תינכותל םיגאג תרדיסבו ,"לול" תרדיסב ,םויה דעו זאמ עציבש תומוסריפב עיקשה
7) "תולמעתהל הרומה" ,יתעדל ,רתויב םלשה וטרס תא רצי התרגסמבש ,םיששגה לש "שלב
.(תוקד

הדימ הנקב תושדח הקפה תוטיש דוסייב קלח רהוז לטנ "ינשה דצה"ו "הנבלב רוח" רחאל
וא תיעונלוק הסיפת םע בולישב ,תע התואב תויתקפהה ויתויורשפאל םאתהב ילארשי
רזממ לכ"ב הרקי היצקודורפ-וקל "דליו םימי השולש"ב תירמאק הקפהמ ענ אוה :תיטאמית
םירבח תקפהל ,םימוליצ לש עובש רחאל רטפתה הנממ הקפה ,"דליפמולב"ב ןבל ליפמ ;"ךלמ
לש יצחו םיישדוח שרד ,"רזממ לכ"ב קנע ביצקת ותושרל דמע רשאכ ."תוממורתה"ב הלוז
םיעשת דע םישישב םישמתשמ םיאמבה ברימ) לגר ףלא םישימחו האממ הלעמל םליצ ,םימוליצ
לע תוסכל דעונש טרס "ונלש הנוכשה" .ץראל ץוחב תודבעמב עבצב הנושארל דבעו ,(לגר ףלא
התוא הטיש) תוטורפ הלעו רמוח םומינימבו הדובע לש םייעובשב םלוצ ,"רזממ לכ" ידספה
שמח"ו ,"ןופלח תעבג" ;"סאקרוב"ה יטרס יקיפממ םידחאו הידבוע 'גרוג רחואמ רתוי וצמיא
.(השולש-םייעובשב דחא לכ ומלוצ "רוחש ףלא תואמ

ךרע רהוז .ילכלכה ץחלה וילע רבג ,תיתפוק החלצה םיווהמ םניא ויטרס תיברמ יכ רבתסהשמ
דבעידב ךפה ךכבו תופיצרב דובעלו ךישמהלו םידספה תוסכל ידכ תויטסינוטרופוא תוינפת
תא ויתובקעב ררג (םיפוצ ףלא םיעבראכ) "הנבלב רוח" לש ברוצה ןולשכה ."סאקרובה יבא"ל
תואמ שמח ופצ ובש ךא ,ירהוז-הרפה עונלוקה ימיל הגיסנ אוהש טרסה) "רוטליטניו השיומ"
חילצמה היהש "ונלש הנוכשה" תריציל ואיבה ,"רזממ לכ"ב דבלב תואצוהה יוסיכ ;(םיפוצ ףלא
רומיהל ואיבה ,"עונמב חרפ" תזינגו "תוממורתה" לש ןולשכ .(םיפוצ ףלא תואמ עבש) ויטרסב
תופתושה קוריפל ,רתיה ןיב ,איבה טרסה לש ונולשכ ."לוגנרתה"ב ימואלניב בכוככ לופוט לע
ינפלואו לוק קיציא םע תופתושל ואיבהו לנשפ אשד .א קיפמל רהוז ןיב תיעונלוקה
"םיציצמ" .הפוקב םיחילצמ םניא ,היגולירטב םינושארה ,"תולודג םייניע"ו "םיציצמ" ."הילצרה"
ירוא תא ריאשהו םיפוצ ףלא האמל קר הכז "תולודג םייניע" וליאו דבלב תואצוהה תא הסיכ
הז בוח ."הילצרה"ל םייפסכ תובוחב קוהילה תעב גוסנ לוק) ודבל טרסה תא קיפהש רהוז
תירוביצה ותימדת יוניש תא הציאהש ,"ילש דוסה הז" היזיוולטה תרדיסב ובוכיכ תא דילוה
םיפוצ ףלא תואמ עברא) יתבר החלצהל הכז "ליצמה" טרסה .ליצמה לש הביבחה ותומד תאו
.(תונורחאה םייתנשב םיילארשי םיטרס הנומש לש םנולשכ רחאל


בושו בוש ררחתשהל רהוז ירוא הסינ ילארשיה עונלוקב ותדובע תונש הרשע שולש ךשמב
םיצמאמ ועיקשה אל ויקיפמ) ימוקמה קושה תייפצב תולתהו העקשהל תוירחאה ,ישפנה חתמהמ
יאנתל םימאתומה ךומנ ביצקתב הקפה לש םילדומ תונבל הסינ ךכיפל .(ל"וחל תוריכמב םיבר
רוח" לע רמהל ל"ז ןובנ יכדרמ תא ענכשל חילצה ךכ .ימוקמה קושה לש העקשהה רזחה
יפירעתב תווצה ישנאו םינקחשה ודבע התרגסמבש הליבח תקסיע עיצה רשאכ "הנבלב
תונשב ורצונ התוכזבש הטיש ,םייופצה םיחוורהמ םיזוחאהו "םירבחה" תטיש הרצונ .תובדנתה
"ונלש הנוכשה" תא ,רומאכ ,םליצ אוה ;ץראב םיישיאה םיטרסהמ םיבר םיעבשהו םיששה
תורמל מ"מ 16 -ב םוליצב "עונמב חרפ"בו "תוממורתה"ב ןכתסהל ןושאר היהו םייעובשב
"םולש"ב עשוי יקי וכלה ויתובקעב) ץראב מ"מ 35 -ל פא-ואלבה ךילהת לש הכומנה ותמר
ינא" - בישה ישארה דיקפתב םינורחאה ויטרסב קחשמ אוה המל לאשנשכ .("סאקרובה" תוקפה
"תיתנוכשה" הירואיתה תא ץמיא סטבאסאק ןה'וגכ ."גישהל לוכי ינאש לוז יכה ןקחשה
ףותיש ךות ינכטה תווצל דבלב םייוסמ רכש ,םצמוצמ תווצ :היגולירטה תא תנייפאמה
רפסמבו תחא הנוכשב םימוליצ ,םינקחשה לש םימוד םיאנתב הדובע תעקשה ,םייופצה םיחוורב
תושימג שרודה רתלואמה ותדובע ןונגס תא תמאות ףא וז הטיש .םוליצ ירתא לש תיסחי ןטק
.םימוליצה חולב

הכימ לעופב קיפמה ונבשי הטרסהה ברע ."ליצמה תא וליצה"ב תוינוציקל האיבה תאז השיפת
תויחונ יפל םוליצ ימי תרשרשל טירסתה קוריפ) ןוארקיירבה תא ןיכהל ינאו ןייטשפרש
םינקחשלו ינכטה תווצל תוחוראו םיעסיה קפסל וילע רסאנ תע התואש ,הכימ .(הקפהה
תינוכמ ,פי'גכ םירזיבא טירסתבש סנווקיס לכב שואיב שפיח ,םיזוחאב דובעל ומיכסהש
- תווצה ישנאל םיעסיה וא החוראל המודה והשמ תאז לכב קיפהל לכוי םהמ - הינבגע
.דחא ןפוא רתוא אל טירסתה לכב :אוושל

היצקודורפ :ילארשי הדימ הנקב תינשדח הקפה תטיש לוק קיציאו רהוז ירוא ודסיי "וליצה"ב
ךות דבלב י"ל ןוילמ יצח לש העקשהב ילארשיה עונלוקה לש ילכלכה לפשה תפוקתב הרצונש
ןגראל חילצה רהוז ירוא .(םוליצ תועובש השימח ,מ"מ 35) םייעוצקמ םיטראדנטס לע הרימש
ךסש) םירחאו חוליש ףסוי ,ינרמע יבג ,רוגמלא הליגכ םיבכוכ-םינקחשו יעוצקמ תווצ וביבס
טרסב םתדובע תא ועיקשה הדבעמהו םינקחשה .(תוריל ףלא תואמ הנומשכל עיגמ םהיתורוכשמ
רידגהש יפכ "ביטקלוקה" .טרסה לש תויופצה תוסנכהל וניתמהו ביצקתל םייסחי םיזוחאב
:וילגלג ונמוש ףא הקפהה ךלהמבו ביצקתב דמע ,ךרדל - םיישק ילב אל - אצי ירוא ותוא
דרשמ לש םיטירסת תורחתב .תוריל ףלא םישימחו תואמ עברא לש הקפה קנעמב הכז טרסה
.תוריל ףלא םייתאמל ברקתמה םוכס היומסה תמוסריפה הסינכה ןכ ומכ .הישעתהו רחסמה
םלשל היה ןתינ ךכו םינרקאל טרסה תאיצי התסוכ ןמוזמב העקשהה ינפל :טושפ ןובשחה
.םינקחשלו תווצל תורוכשמ

:ישילש קרפ
טירסתה ןיב הקיטקלאידה ,םייטאמרד םינבימל םיילאדוזיפא םינבימ ןיב - םיטירסתה
חטשב הדובעה תטישל בותכה

םיתעל :ותיא דבוע אוהש רמוחה איה רהוז ירוא לש הייעבה יכ הנעטה תעמשנ תופוכת
םירפוס :םיטעמ-אל םיבתוכ םע ירוא דבע ,השעמל .טירסתה תמר םיתעל ,ירופיסה סיסבה
("תולודג םייניע") יאתבש בוקעיכ םיאזחמ ,("לוגנרתה") רפח םייחו ("הנבלב רוח") ןניק סומעכ
היה "ךלמ רזממ לכ"ש) רובת ילאכ םיאנותע ,(ףוסבל םלוצ אלש "תולולכ ליל") ןגד היטפו
עונלוק ישנא ;"תוממורתה"לו "ונלש הנוכש"ל הפתוש התיהש יאכז-ןב הלילטו (ןושארה וטירסת
לסיש יבצו ןוזדיוד זעוב ,("דליו םימי השולש") ץומא-ןב-ןדו ינויח היצמא ,לקניפרוג דודכ
,(טרסוה אל ףוסבל ךא ,1976 תונמאלו תוברתל הצעומה תגלימב הכזש "ץראב שדח ינא")
תא וליצה" לש הביתכה ךילהת תא תורעהב וניוויל יכונאו לוק קיציא ,לקניפרוג דוד
."ליצמה

היגוסל הידמוקה םוחתב תבחרנ תוליעפ רתאת רהוז ירוא יטרס לש תירנא'ז הניחב
הנוכשב"ו "רוטליטנו השיומ"ב ינוכרעמ הנבמ תלעב ,"הנבלב רוח"ב תידוראפ-תיטסיכראנא)
השולש") המארדולמה ,("ליצמה תא וליצה"ב םיבצמ תראתמו "םיציצמ"ב יווהב תקסוע ,"ונלש
"ליצמה תא וליצה" ןורחאה וטרסב ,("תולודג םייניע" ,"לוגנרתה" ,"ךלמ רזממ לכ" ,"דליו םימי
םיטרסל ויטרס תא קלחל רתוי הרופו יתועמשמ םלוא .בולישל המארדולמהו הידמוקה םיעיגמ
רוח" תא רידגהל ןתינ םיילאדוזיפאכ .םיילאדוזיפא םיטרס תמועל יטאמרד הנבמ ילעב
השיומ" ,(ינויצה "ןיישקא"ל טרס לש ותיישע ןיב הלבקה ךות טרס ךותב טרס) "הנבלב
ירישל עיתפמב םעפ ידמ תעטקנה לוגיר תיישרפל עלקנה לאימולש לע הידוראפ) "רוטלטניו
,(םיששגה ינוכרעממ ףצר לע ססובמה יתנוכש םקרימ) "ונלש הנוכשה" ,("רוויחה ששגה"
ייח לוע תא קורפל אוושל םיסנמה םישולשה יאליגב םיאושנ םירבג השולש) "תוממורתה"
תינימה םתייווחל םיקבשאלפ ךות םהירבח תושנ םע "תופלחה"ב תוסנתהלו ןיאושינה
יכילה םויסל השתהה תמחלמ תפוקתב בצוממ םיאולימ שיא לש עסמ) "לוגנרתה" ,(הנושארה
רופיס - "םיציצמ"ו ("תומנ רחמ יכ התשו לוכא" תניחבב תוינימ תונחת ךרד ותשאמ ןישוריגה
.והערב שיא םיאנקמה "םינקדזמ םידלי" דמצ לש םתודידי

הסינ - "וליצה"ו "תולודג םייניע" ,"ךלמ רזממ לכ" ,"דליו םימי השולש" - ויטרסמ העבראב
יפ-לע "דליו םימי השולש" קודה .יטאמרד הנבימל ,החלצה לש הנוש הדימב ,עיגהל ירוא
תיגולוכיספ המארד לע ןעשנ ,םיקתרמ םייטאמרד םירמוחב ןועטה עשוהי .ב.א לש רופיס
הנב תא םימי השולשל ולצא הריאשמ רבעה ןמ ותבוהאש טנדוטס לע תרבועה תימינפ
תא טנדוטסה ריקפמ ,המקנ לש עגרב ,רשאכ תשחרתמ טרסה לש אישה תניצס .רחאל היאושינמ
ינוציק ,ףסונ ישפנ עסמל רוביגה תא םילטונ םניא ויאטירסתו ירוא ךא ,תוומל ותבוהא ןב
אלו רבעה תויעב .םיכשמנ םייחה .תירשפא הניא רבכ הרזח ךרדה הנממ הדוקנל ,רתוי
םאה ?(יקסבוקינוא ןימר'ז) הווהב ותרבח םע ויסחי לע רבדה עיפשי םאה .ןורתפ תואצומ
?םיחותפה םיעצפב טוטיחל רבעמ ורבע תסיפת תא םייוויסנטניאה םימיה תשולש וניש
םינמאנ וראשנ ויטירסתו רהוז ךא ,המידק ,המוד ,ותוא םיפחוד טרסב םיאצמנה םירמוחה
העש תב המארד השעמל קיזחמה ךא ,ןדועמו שבוגמ טרס ורציו רופיסבש הלילעה חותיפל
.דבלב

אצויה (רגרב םאיליוו) יאקירמא יאנותע - יפא לאיצנטופ לעב רופיס שרפנ "ךלמ רזממ לכ"ב
רבעשל תילארשי ,ותשא ,"םימיה תשש" תמחלמ ינפלש לארשיב "תיוויטקייבוא" רוקיס תוחילשל
בצמה תא תונשל הסנמה הרושב לעבו םכרד לע הרקנה (ןואג םרוהי) ךרד הרומ ,(יל'גנא רייפ)
תמרוג תצרופה המחלמה .(ןתנ יבייא לש ותומד ןבכ רלטוק דדוע) תשאונ ךרדב יטילופה
המחלמה לש תוינוציחה תוביסנה עקרב ישיא יוניש תורבוע תולעופה תושפנה .יונישל
יסחיו תילארשיה התביבסל המשא ישגר םיררועתמ ותייערב ,"ברועמ" ךפוה יאנותעה :תצרופה
,רוביג ךפוה "םיקטוקסידה רוד" שיא ,והשמ-םנפומה ךרדה הרומ ,םירערעתמ םהלש ןיאושינה
החידבל הכלהמב ךפוה ,ימואל רוביגכ םיירצמל המחלמה ינפל עסונה ןקתפרהה
תוכבתסה ,(ותייערו יאנותעה) תויתרגש תויומד תיינב דצב ךא .תיטתאפו תיטסינורכאנא
לש םייתימאה ויעינמו ותוישיא יבגל תוריהב-יאו יל'גנא-רגרב יסחיב תיטאמרדולמ-רתי
תויורשפאב לקינפרוגו רהוז תובהאתהב טרסה לש הלילעה רופיס השעמל טטומתמ ,ןתנ-רלטוק
ברקה תא ראתמה יראטנמוקוד-ומכה סנווקיסב .ןוירש ברק םוליצב תונומטה תויעונלוקה
(טרסה לש יללכה ןונגסהמ תגרוחה ךרדב ךורעו םלוצמ ףאש) רפל יסוי יאנוירשה לש יטרפה
קלח וב לטונ וניא ךרדה הרומ ףאו ,יאנותעה ,טרסה רוביג לש ומויק לע םיחכוש ונא
.טרסה הנבימ תא תרערעמ הרומחה היטסה .יתועמשמ

תונמדזה ,טירסתב םיטעמ אל םיגשיה תורמל ,יאתבש בוקעיו ירוא םיצימחמ "תולודג םייניע"ב
הלעת ויתובקעבש ןמרופ תצובק לש עירכמ לסרודכ קחשמ חסונ) ינוציח הלילע רופיס בלשל
לש םיירקשה וייח ביבס ישפנ הלילע רופיס םע (הדירי-יא לע קבאית וא תימואלל 'א הגילמ
םיישיאה וייחל תמוצ ךפוהה טרסה לש ואישב עירכמ קחשמב םהינש תא בלשלו טרסה רוביג
םילצנמ אל םיאטירסתה .("טושפאלס" ליה-יור לש וטרסב ןמוינ לופ :האר) .תחאכ םייעוצקמהו
לש ןושארה שילשב רבכ ותוא םיזבזבמו ינוציחה הלילעה רופיס לש יטאמרדה טנמלאה תא
לש תוילושה תויומדה תחא תנותחב םייתסמ טרסה .(ידמל ךורא) לסרודכ קחשמ רואיתב טרסה
רדעיהב .והילא המיסו ןייטשניא קירא ,רהוז ילאל וניב ברק תריזל תכפוהה הנותח ,טרסה
ותיינבש רוביג ,וירקש תכרעמב ךבתסמה רבג לש ישפנ עסמל טרסה ךפוה ינוציח הלילע וק
לכ לש הזכרמב םידמועה וירוצעמל ויתונוצר ןיב סחיה רשאב םייטאמרד תודוסי תללושמ
ביצמ דבעידב קרו וחור לע הלועה לככ השוע רהוז-ןמרופ .השעמל םייק וניא - תישיא המרד
תמא תטרחו ךור ,הנדע לש םיעגר ורוביגל קינעמ וניא יאמבה רהוז .הטרח ילושכימ ומצעל
ותוא ףשוח אוה .וייח ךרד לש איהשלכ הקדצה וא ומע תוהדזה ללכל עיגהל הפוצל ורשפאיש
רוסרסה לש החלאנה ותומד וליפא) תמייוסמ תוידמימ-דח ךכב רצוי ךא ,ורועיכ לכב
.רומוה לש םייחרכה םינווג אלל ,(וניתדהאל הכוז ינילוזאפל "הנוטקא"ב

,דבע ירוא .ולש תרמהמה הדובעה תטישמ עבונ רהוז יטרס לש ויטירסתבש תויתייעבהמ קלח
םייתוהמה םיתיעל ,םיפוכתה םייונישה ועבט לעופב ךא ,םיבוטו םיבר םע ויטירסת לע ,םנמא
רתאל םיאבה םיאמבה גוסמ וניא ירוא .ויטרס יאטירסתכ ומתוח תא םימוליצה תמיב לע
תא וא ,םימישרתה תא םיריבעמו ותדמעה יכרדו טירסתה לש תוקייודמ תוציקס םע םימוליצה
ךרועו טרסה תריווא תא תויוויסנטניאב יח אוה .דיולולצה לא תובותכה המלצמה תוארוה
תעב טירסתב םידימתמ םייוניש ,תונויערל תוחיתפו תחנ רסוח לש תדמתמ השגרה ךותמ
יטאמיתה וקהמ טרסה תא "הנבלב רוח"ב וטיסהש) םינקחשה לש םתעפשהל ןותנ אוה .םימוליצה
ןיזאמו לקניפרוג דוד עובקה ומלצ םע הרפמ הלועפ ףותיש םייקמ ,(ילאדוזיפאה לא ולש
תאז ןיאו ינכטה תווצה ירבחמ דחא לכ לש ויתועצהו וביל ישחרל ,םיתעל המיהדמ ,תוחיתפב
תמייוסמ הנצסל רשאכ ,"ליצמה תא וליצה" לש םייטירקה םוליצה ימימ דחאב .הגצה תניחבב
ףלא םיעברא לע הלע םוליצ םויל ללוכה םרכשש) טרסה לש םיישארה וינקחש לכ ועיגה
רחא םויב ,טירסתב יתוהמ יוניש ךות ,התוא םלצלו הנצסה תא לטבל ירוא טילחה ,(תוריל
ינפב טירסתב יונישה תא גיצה אוה .םירומאה םינקחשהמ דבלב קלח םעו הנוש םוליצ רתאב
תדמע הטקנ הרש ,ונדגנתה ינאו לקניפרוג .ינפבו רגרב הרש טירסתה תרענ ,לקניפורג דוד
תננכותמה הנצסה תא ןיכהל ינשה רדחב תווצה ךישמה ןמז ותוא ,שקעתה ירואו םייניב
םישל ,דוד" לקניפרוג תא לאשו ונרדחל סנכנ ןמבייל םהרבא ישארה יאלמשחהו םוליצל
הארת" ,רמא ,"ןאכ התאש בוט ,ןמבייל" .קלדנ ירוא "(הרואת יסנפ) םיטורב ינימ ינש ןולחב
םימי ירחא ,ורבד תא רמא ןמבייל "?ונ ,השענש דיגתש המ .ולאכו ולאכ ןה תויורשפאה
.השדח הנצס ונמליצ ,םינקחשהמ קלח םע ,רחא םוקמב ,םידחא

םיברועמל םינקחשהו תווצה תא תכפוה איה :תובר תולעמ ירוא לש החותפה הדובעה תטישל
איה ,ותיישע ךלהממ םינהנ טרסה ישוע יכ השגרהה תא םיפוצל הריבעמו הריציה ךילהתב
הלעמהמ יאטירסת-יאמב קרש תונכס תנפוצ איה ךא תוינאטנופסהו תויטנתואה תא הריבגמ
,תונצסה לש יווקהו ינויגהה ףצרה דוביא ,תוינונגס תוגירח :ןהב דומעל לוכי הנושארה
םייראטנמוקוד םינימא םיגולאידל היטנ ,הלש ילאירה ןמזל רבעמ הנצס לכ תוכראתה
הכירעה תכפוה תאז הטישב .םהלש תוצמיתה רשוכ תא םידבאמו תיטאמרד הימנאמ םילבוסה
טרסה לש ינונגסהו יטאמיתה ונויגה תא שדחמ תונבל יאמבהו ךרועה םיסנמ ובש עירכמ בלשל
ןחלוש דיל ירוא הליב ויטרסמ םידחאב .ברה םלוצמה רמוחה עיצמש תויורשפאה תא תוצמלו
חילצה אל םיתעל ("ךלמ רזממ לכ"ו "הנבלב רוח") תמייוסמ החלצהב הנש יצחמ הלעמל הכירעה
ףא - דחא הרקמב .("לוגנרתה" ,"תוממורתה") להקל עיגמה טרסל ןחלושה דיל רמוחה תא שבגל
("עונמב חרפ") הכירעה בלש םויס ללכל עיגה אל

גוסמ םיטרס .םיילאדוזיפאה ויטרסב תרבוג ירוא לש ותדובע תטיש תא תנייפאמה תונקתפרהה
םיבצמו םינטק םירופיס לש תורבטצהמ םינבנו הרורב תינוציח הלילעמ םיקחרתמ הז
תויהל םיבייח םה השדח היווחב ותוא רישעהלו הפוצה תא ןיינעל ידכ ךא ,םיניינעמ
לעב רצק רופיסכ תונביהל תודדובה תונצסה לע .הדיחא תיזואוטריו המרב םיעצובמ
ךירצ הנצס לכ לש המוקימ וליאו ,האבה הנצסל ךילומה אישל הפיאש ךות ,ףוס-עצמא-הלחתה
םילבוס ,"הנבלב רוח" טעמל ,ירוא לש םיילדוזיפאה ויטרס ךא .תללוכ בא תינכותמ עובנל
הדובעה תטישמ עבונה לשורמ עוציבמ וא ("תוממורתה") טירסתב תונצס לש הדיחא-יתלב המרמ
תנצס ,"תוממורתה"ב "היגרוא"ל הנכהה) םילועמ םיעטק תורמל ,ךכ .("תוממורתה"ו "לוגנרתה")
ךותב תוקרבה וא ("לוגנרתה"ב האפורה םע ויסחי רחאל םולשה תשירד ןופלט ,החיתפה
עיגמ תאז הניחבמ .ימינפ ןויגה תלעב המלש הריציכ ןחבמב תדמוע האצותה ןיא ,תונצסה
תמיב לע תפסונ הפונת תלבקמו היטרפל תדבועמ הז טרסב הנצס לכ ."םיציצמ"ב ואישל רהוז
תא תמדקמ - "הנבלב רוח"ב םיטנמגארפה לש "ימוקמה" קרבל דוגינב - תאז םעו םימוליצה
.האיש לא הלילעה

הדימבו "תולודג םייניע" ,"םיציצמ" ,"דליו םימי השולש" - יתעדל רתוי םימלשה ויטרס ,םנמאו
ךפה ומצע רהוז ירוא .טירסתה לע תכשוממ הדובע רחאל ודלונ - "ליצמה תא וליצה" תמייוסמ
אציש רחאל .תיפוסה האצותה ןיבל טירסתל ןמזה תשדקה ןיבש רשקל עדומ םינשה ךשמב
חרפ"ו "לוגנרתה" ,"תוממורתה" ,"ונלש הנוכשה" ,"רוטליטניו השיומ" "הנבלב רוח"ב םימוליצל
,"םיציצמ" - היגולירטה יטרסב .ותדובע יכרד תא הניש ,טירסת לש םידדוב םיפד םע "עונמב
שדח ינא"ו "תולולכ ליל" םליצ אל ךא בתכש םיטירסת ינשבו "וליצה"ו "תולודג םייניע"
רסמ ,טירסת לכל תואסריג ששכ בתכ אוה .טירסת לכב הדובע ישדוח הנומשכ עיקשה ,"ץראב
רצע-דמב הנצס לכ ןומזת ךות בתכ תיפוסה אסריגה תא .תובוגת ףסאו וידידיל האירקל ןתוא
- םימוליצב רתליאו דבע "םיציצמ"ב .תוקדה םיעשתל רבעמ שולגל אלו תצמתלו זכרל ידכ
היה רומאש "םייניע" וליאו .החלצהב טירסתה סיסב לע - טפירקס גניטושו טירסת תניחבמ
"ליצמה תא וליצה"בו ילגנאה "חבטמה עונלוק" תא הריכזמה המארדולמ ךפה ,הידמוק תויהל
.תומלוצמה תונצסה שילשמ רתוי הכירעה רדח תפציר לא ריאשה

.ויטרסב הדובעה תטישל םיטירסתה ןיבש הקיטקלאידב חלצומה שגפימה אוה ,המוד ,"םיציצמ"
םקרימב תויומדה תוגיצי לש תויטירסתה תויעבה תורמל תאזו רהוז יטרסב בוטה אוה יניעב
הלבכ "םימי השולש"ב ;ילאטנמגרפל והוכפהו טרסה תא םינקחשה וטיסה "הנבלב רוח"ב יתרבח
הקפהה "ליפ"ל דבעתשה "רזממ לכ"ב ;רהוזבש תויתריציהו תוינאטנופסה תא רוקמל תונמאנה
תמיב לע םיכוסכיס ללגב תירוקמה תינכותהמ הטס "לוגנרתה"ב ;ןוירשה ברק דועיתב בהאתהו
טקשה רסוח וליאו יטאמרדולמל טרסה תא סרוטקא-ןונ םע ותדובע הכפה "םייניע"ב :םימוליצה
טקש רסוח ולש וקחשמל סינכה ,"םיציצמ"ב הבחר רתוי תרגסמב לעופה ,יאמב-ןקחשכ ולש
תויתריציהו תויוויסנטניאהמ קחרה - "המישמ"כ עצוב "וליצה" ;דיקפתה תושירדל רבעמ
םימוליצה ברע השחרתהש תדה לא הבישהמ האצותכ ילוא ,תומדוקה ויתודובע תא ונייפיאש
.םכלהמבו

:יעיבר קרפ
יעונלוקה םתוחה
,"ןמלוו ינד לש אל ,רהוז ירוא לש "סנפ" הצור ינא"
תא וליצה" לש םימוליצה תמיב לע ,ולסל הנח לש הניע לע הלמעה תרפאמל רהוז ירוא
."ליצמה

ימואלניב םילוע הנחמ עקרב םיינוכית-םי - םיילארשי סופיט תובא :קוהילה (א

ךכיפלו םיירחסמ םילוקישמ םירקמה תיברמב תועפשומ ויה אל םינקחשב רהוז לש ויתוריחב
עקרה ינקחשו הנשימה ינקחש ,םינקחשה תריחבל .ולש עונלוקה לש יוהיזה יוותמ קלחל וכפה
איבמ ןקחשה - .טרסה לש ויפוא תא הטעמ אל הדימב תעבוקה תיראטנמוקוד תובישח ,עונלוקב
בצקו ןונגס ,תוגהנתה ינפוא ,תוברת ,היצנגיליטניא ,הימונויזיפ לש םלוע ךסמה לע ומע
םיטרסב םיפוצ רשאכ .טרסל רבעמש תויצאטונוקו תויצאיצוסא הפוצה לצא םיררועמה רוביד
לש תילאנויצקנופ הריחב ךות םייטנתוא םוליצ ירתאב םימלוצמה יטסילאיר םתוח ילעב
היווחהו תיעונלוקה הילשאה ןיב דירפמה וקה שטשטימ ,רופיאו םירזיבא ,תושובלת
."םימעוז תובוחר" הזסרוקס לש וטרסב תופירחב םידע ונייה ול ךילהת ,תיראטנמוקודה

םיבר םירקמב םה הנשימה ירוביגו םיישארה וירוביגש םושמ קתרמ רהוז לש ויטרסב קוהילה
לש הקניברא לש רגובה ויחא ,"לוגנרתה"ב לופוט .םיינוכית-םי - םיילארשי סופיט תובא
הליזפ ךות "ךומס"ו "רדסב היהי" עפושה עיגפ ןתוואג ,םרג בחרו ןקוזמ רבצ אוה ,ןושיק
הרומ אוה ("רזממ לכ"ב יעונלוק ןקחשכ רהוז הליג ותוא) ןואג םרוהי ;ה'רבחה לש םתעדל
רזממ לכ הבש תיתרבח תודיינ תרגסמב תאזו ,המחלמ תעב ותוגיהנמ לכב הלגתמה םנפומ ךרד
;("ךלמ תויהל הצרש שיאה"ב ןוטסוי-גנילפיק ירוביגל דוגינב) ךלמ לש לאיצנטופ לעב אוה
הנושארל ןאכ עיפוהש "ליצמה תא וליצה"ב ינרמע יבגו "םיציצמ"ב לסיש לש םתוירזממ
לש תופירחה וידי תועונת (םינקזבו תומ'זיפב "סאקרוב" רוביגכ שבלוה םינשש רחאל םי-דגבב
;"םייניעב"ו "םיציצמ"ב תוסחייתהו רוביד לכמ דרפנ-יתלב טעמכ קלח ןהש ןייטשניא קירא
היגרנאב "ץצופמו" ופורגאבו וידיב רבדמה ,הבוגת ריהמו תיזזת זוחא - ומצע רהוז ירואו
ויה אול תיקלטיא-םורד תונימא םיררועמ ויה אל םאה ולא לכ .ךסמה תא ותונפקותבו ולש
?םירחאו ,יל'צינומ ,יזיר ,ימר'ג ורטייפ לשמ יקלטיא טרסב םיעיפומ

רבעש המוד .רהוז לש םירחואמה ויטרס תשולשב םירבוג םיינוכית-םי-םיילארשיה םיטנמלאה
דיקפתב רלטוק דדוע) "דליו םימי השולש"ב םיליבסהו םילאוטקלטניאה וירוביגמ הכורא ךרד
יאנותעה רגרב םאיליו לש ותומד "ךלמ רזממ לכ"ב (תיאפוריא תוכיא ריבעמ טנדוטסה
םירוביג ,"ונלש הנוכש"ב הנוכשה ישנא לש תיקוסיעה תויטאטסה ךרד ,("רזממ לכ"ב יאקירמאה
- היגולירטה יטרס תשולשב "םיענ" םירוביגל "לוגנרתה"ב לופוטו "תוממורתה"ב םירדגומ יתלב
םיציצמ-םיליצמ דמצו "תולודג םייניע"ב לסרודכ תצובק ןמאמ ,"םיציצמ"ב ףוח יחחרפ דמצ
,יטאטס ישפנ בצמב םייוצמ וא תימינפ המארד םירבועה םירוביגמ רבעמה ."וליצה"ב
,הסוחד הרובח תרגסמבו תדמתמ העונתב ,םתוהמ וא םעוצקמ ףקותב ,םיפסאנה םירוביגל
לש "זאפיט"ה לש הנצקהל איבמ הז רבעמ .םיינוציחה "םיילארשי"ה םינויפיאה תא הריבגמ
.םינורחאה ויטרסב תוינוכית-םי תוילארשיה תויומדה תובא

"דליו םימי השולש"ו ילאידיאה "הנבלב רוח" טעמל) ויטרס תיברמב םילעופ הלא םירוביג
ךשמתמ ךילהתב תאצמנה הריגה ץרא לש ליעפ עקרב (םילשוריב ילאיטנדוטס רזגימב לוענה
וא םהלש יתרבח היילימב ללכ ךרדב םיזכרתמ "הנידמה רוד"מ ויתימע .תויולג גוזימ לש
ןכיהל"ב ל"חנהו "ילאירה" יאצוימ ענ רנפה .תילארשיה םייחה תואיצמ לש יפיציפס רזגימב
"יתפרצ" עבורממ תינפת ךרוע לפצ ;"הראלק הדוד"ב רוגס ינלופ יווהל "סקו לאינד םלענ
"םי'גו לי'ז" חסונ שלושממ ענ דא'ג ;"רקו'ג"ב ביבא-לת םורדב םיעשופל "ינשה רדחב השא"ב
םוליצה רתאב לארשי לש תיתצובק הנומת "תוקנולא עסמ"ב טטרשל חילצמו "רזוח סמות"ב
לוקיש ךותמ אל רהוז רצוי םהל דוגינב .תונוריטה לש ךותיהה רוכ - הלש יעבט רתויה
םייח הב תיעבט תואיצמ םהינימל "סאקרוב"ה יטרסב יגולויצוס ךמסימ דבעידב ךפוהה ירחסמ
םיילארשי תושחרתה ירתאב וירוביג תא םקממ אוה .הז דצב הז תונוש תויולג יאצוי
"בצומה" - ילארשיה רוביצה לש הבחרה הרדשה םע הרכהב םתוא םיתמעמה םייפיצפס
רחאל) "םיציצמ"ב חותיפה תרייע קטוקסידה ,םיה תפש ,"רזממ לכ"ב ברקה הדש ,"לוגנרתה"ב
תצובק ,(לסרעכ התוא דנדנמו תינומה לע םיגגוחה להק לפנתמ ןייטשניא-ילא לש ותעפוה
םע דחה שגפימה ."ליצמה תא וליצה"ב ינומה םי ףוח ,"תולודג םייניע"ב הידהואו לסרודכה
ןיב רזוחה ןוזיהה תא ריבגמ - תויטירסתה ויתויועמשמל רבעמ ,תילארשיה הרבחה ידבור
םיישארה וינקחש קוהילבש יראטנמוקודה לגעמה תא רגוסו תילארשיה תואיצמל וירוביג
- םייעוצקמ אל םינקחש םע ותדובע יכרדבו קוהילב קזחתמ ףא הז ךילהת .הנשימה ינקחשו
.סרוטקא-ןונ

סרוטקא-ןונ םע הדובעה קוהילה (ב
,"רזממ לכ"ב הלש תונצסה לכ תא וניחד (ינורפצ ימת) תאזה הרוחבה תא וניאר אלש דע"
ויה ןה לבא םימוליצה רתא לא תויקינצוביק יל ואיבה ןמזה לכש רכוז ינא .הטרסהה ףוסל
בשוי ינא דחא םיירהצ .רבד םושו - םיצוביקב בבותסהל ונחנא ונלחתה זאו ."תוינוריע"
עתפלו הפירחה היעבה תא הינפל הלעמו בשו ןוה האיבל םינמאה תנכוס םע הפק תיבב
,ןתומה לע די ,תלשורמ ,הלודג :ונילא הבגשכ הדמע איה .בוחרה לש ינשה רבעב התוא יתיאר
."יתשגינ .הרמא איה ,'הילא שג זא' .ךירצ ינאש המ הז - האיבלל רמוא ינאו
.יאנותע ןויארב רהוז ירוא

סינכה יירפ רטיפ םנמא .סרוטקא-ןונב ילארשיה עונלוקה קוהילב הפונתל איבה רהוז ירוא
ךשמה ךכל היה אל ךא ,טצנל היתב לש הבהאמכ "רוביגה תשא"ל ינמוא לאומש למנה לעופ תא
ןד תא ,רתיה ןיב ,המלצמה לומ רהוז דימעה "הנבלב רוח"ב .וירחאלש םיילארשיה םיטרסב
הלוס תידוהי - "םימי השולש"ב ;םיפסונ תורשעו שובממ ה'ציא ,תיסכ שיא לקצח ,ץומא-ןב
םייניע" דעו "תוממורתה"מ ,םירחואמה ויטרסבו ;ינורפצ ימת - "רזממ לכ"ב ,בורשוא יש דליהו
תא הריכזמה הדובע ךרדב ותחפשמ ינבו וירבח תא ףתישו המידק ףסונ דעצ ךלה ,"תולודג
ותחפשמ ינבו סדנלור הני'ג ותשא ,קלאפו הראזאג וירבח םע דבועה סטבאסאק לש ותדובע
,ויטרסמ םידחא לש לעופב קיפמ לסאק רומייסו סדנלור דצל םיקחשמ "ץיבוקסומו ינימ"ב)
.(הני'ג לש המאו ולש ומא

עונלוקה לע הגילפמ העפשה התיה םייעוצקמ אל םינקחש םע הדובעב ירוא לש ךרדה תצירפל
ידיקפתב רקיעב ,םהיטרס תא ללכ ךרדב וקהיל םיששה תונשב םיאמבו ןושיק ,ןלוג .ילארשיה
יבכוכ רותיאל תדמתמ הריתח התיה םיישארה םידיקפתה קוהילב .ןורטאית ינקחשב ,הנשימה
,םיתעל ,הוולמו ,ילרטאית םרובידש םינקחש ונידב לע וארנ בושו בוש .םיילאיצנטופ עונלוק
ברימ לש תיסיסבה תונימאה-יא תשוחת לע ועיפשהש םילבסנ-יתלב םיישיא םימזיריינאמב
הכפה םיחכשנ םינקחש וא סרוטקא-ןונ קוהיל תעפות ,םוקמ לכמ .ץראב וקפוהש םיטרסה
,(רוטקפס יסוי - רומתק תילה) "השא הרקמ"ב רומתק וכלה רהוז לש ויתובקעבש רחאל הרוגש
שדחה םינקחשה רודמ םינקחש םיאמבה םילגמ ךכל ליבקמבו (ץומא-ןב ןד) "רוצמ"ב ונפוט
.ץראב חמצש

תוטיש טקונ אוה םייעוצקמ םינקחש םע .ואישל רהוז עיגמ םייעוצקמ אל םינקחש םע הדובעב
תישיא השחמה ,טסה לע הפירח תיראטנמוקוד הריווא תריצי ,היצאוטיסה רואית ןוגכ
םינירקמו ןוכנה רובידה בצק תא םינקחשהמ םילבקמ ,יעבט חרואב ,סרוטקא-ןונה .םינקחשל
יפל תונתשמ ולש תויפיציפסה הדובעה תוקינכט .ףויז רסוחו תורישי לש השוחת םהילא
םיטושל הנצסה תא םיתיעל קרפמ אוהש ךכב יעוצקמ-אלה ןקחשה לע לקמ רהוז ירוא .המישמה
לבקל הצר רשאכ :תונתשמ רומאכ תוקינכטה .טושה ךותב ןצס ןא-סימ לע רותיו ךות ,םיבר
ורושיאל ןיתמהלו טסה תא ןיכהל לקניפרוגל זמר ,"םייניע"ב רשוא לש העבה והילא המיסמ
.תינקחשה תעידי אלל םוליצב ליחתהל

תיארנ תא" המיסל רמאו ץוחלל ליחתהל דודל ןמיס .דעוימה םוקמב המיס תא ביצה ירוא
תא וליצה"ב .אבה טושל רבעו "טאק" רמא ירוא ,הכייח המיס ."ךתוא בהוא ינא .רדהנ .רדהנ
דמועה ירוא דגנכ ץרפתהל - השק המישמ הלוס תידוהי רתוי הסונמה לע הלטוה "ליצמה
םע תועיבקב הב דגב יכו הל רקשמ אוה השעמל יכ הליגל תולגלו רוגמלא הליג םע סייופמ
שקיבו םלצל דודל הרוה ,םד בוז דע הלוס לש הדי תא ץחל ,טסה תא דימעה ירוא .הלוס
.היפמ הטלמנ סעכ תחווצ - טסקטה תא רמאל הנממ

לש הפירח הנרקה םזכרמבו םיבר תונורתי סרוטקא-ןונ בולישלו תאז הדובע תטישל
הלעמהמ יאטירסת-יאמב קרש תונכס תנפוצ איה ךא ,תוינויחו תויטנתוא ,תוינאטנופס
.תונימאה גשיהל רבעמ םיגשיהל עיגהלו תאצלו ןהב דומעל לוכי הנושארה

"תוילארשי" דצב תוילאנויצקנופ - תושובלת ,םירזיבא ,םוליצה ירתא (ג

םנויפיאל םיעירכמ םימרותכ תושובלתבו םוליצ ירתאב ,םירזיבאב שמתשהל הברמ וניא ירוא
םיקסועו ונימיב םישחרתמ ויטרס .הלילעב תויוחתפתה וא םיבצמ תריציל ,םירוביגה לש
שמתשמ וניא ףאו ןפלואב םלצמ וניא אוה .םייעבטה םתלועפ תומוקמב וננמז ינב םירוביגב
דודל ריאשמ אוה םוליצה ירתאל תושובלתה ןיב םינווגה תמאתה תא .יתונמא להנמב טעמכ
אוה - הטושפ הדבוע ללגב הז יתקפה-יעונלוק םזינאכמב שומישה תא החוד אוה .לקניפנרוג
רתא לש תקדקודמ הריחבל תחוור היטנ אלל וירוביג לש םייטנתואה םתלועפ תומוקמב םלצמ
,(תוינוציקל תאז איבמ ינוינוטנא) רוביגה לש הנתשמה תישפנה ותריוואל ףיקשתכ םוליצה
םזילאירואינה) הרבחה םע תומיעל וא ("בקעמב"ו "ןואט הניי'צ"ב רכסה) חתמ תרבגהל יעצמאכ
.(יקלטיאה

- ףידעמ אוה ,םהלש יפיציפסה יתרבחה היילימהמ וירוביג תא איצוהל רהוז לוכי רשאכ םג
,ךכ .יטנאגאוורטסקאהו יטוזקאה תייחד ךות םתנוכשב םתוא דדובל - היגולירטב רקיעב
:םיבר םיילארשי םיטרסב םינוש םישגדהב וניאר התוא ,םילשוריב ולש לופיטה ךרד תניינעמ
קר" ,ןואג םרוהי לש "ימלשורי ינא" ,ןלוג לש "םימולהי"ו "ילש וגרמ") םירייתל םילשורי
לש רצקה וטרס) תננגוסמ םילשורי וא (יחרזמ לש "הזור ךתוא בהוא ינא" ,חוור לש "םויה
,"דליו םימי השולש"ב םילשורי .(דרונ לש "ןגה" ,ןמלוו לש "ילש לאכימ" ,"םילשוריב" בולרפ
תויועמשמ תאשונה ריע הניא ,"סקאו"ב תוימלשורי תונצסב ומכ
תנעוט ,עשוהי .ב.א יבגל .וב םייח םישנאש םוקמ אלא ,תויטילופומסוק-תויטסימ-תוירוטסה
- םידוגינ לש ריע איה םילשורי ,טרסל רופיסה ןיבש סחיה תא רקוחה רמאמב רהוז הנרוא
("הלש םישקה ןבאה יתב" ,"המודמה התוולש") היבשויל תנכוסמ תינמז וב ךא ,םינפ תריאמ
ףשוח ירוא .ןמלוו-רומ-זוע לש "ילש לאכימ"בכ םהילע תרבוגו הירוביג לע המצע הפוכה
התוא לטרעמו םיקהוב םינבל םיתב ,םינוכיש ,תקקוש הטיסרבינוא לש םילשורי
עשוהי לש ורפס ירוביג תומש תא לישמ אוהש יפכ ,םזילובמיסו הירוטסה ,היצאקיפיטסיממ
.םיליגר התומת ינבל תויח תומשמ

תירושימ :םימלצל ןדע ןג הניא ביבא-לת .תיבב שיגרמ אוה םירחואמה ויטרס לש ביבא-לתב
שמשה ,תונונגס לש בוריע היונב ,סרה ךרוצל סרה תעבש ךא הריעצ .םייפרגופוט םיווק אלל
לעש תונולמה וק ללגב תיארנ הניא הלש העיקשה ,ןנוצ חור בשמ אלל שארה לע הב תחפוק
.רחסמ לש בבוגמ ךרכ - םייטילופומסוקו םיירויצ םניא הישנא ,םיה תפש

אוה ירחסמה עונלוקהו "סאקרובה" יאמבל דוגינב .ינברואה היפוי תא ביבא-לתב ראתמ ירוא
תנכושה ריע לכל לעמ איה ותמלצמ ןיעב ביבא-לת .ינוע תונוכש לומ ראפ תוליו םלצמ וניא
לש חור ךלה לש תונותח ימוליצ לש םי הז ןיא .ןוכיתה םיה - דוחיי לעב םיו ,םי לש ופוחל
םה םיה תפשו םיהש ריע אלא ,טרסל וילוו ןשקדורפ הנקמה םוליצ רתא דוע וא 'תודידב'
ריע ,בוהז לוחבו לוחכ םיב התליחתש ריע .התדלוה לש הירוטסההמו הנממ דרפנ יתלב קלח
םידליל טלקמ התיה הלש םיה תפשש ריע .הילגר תועבצא ןיב לוחה יריגרג תא הבהאש
.השועית ךילהתב םיפוצ םהש ךות רגבתהל ובריסש םידלי ,רפסה תיבמ םיחרובה

חלמ יבורצ היתוריקש תיתמוק-דח הנוכש :םיה תפש לעש ביבא-לת תא דעתמו םלצמ ירוא
םינבלו לזרב תוטימ ,םיפירצו םיחפ ,םישרק ,תואטורג לש םיסקמ רדס-יאב תבבוגמ ,תוחורו
:םייח תססות ךא ,םיקחש-ידרוג תונולמ לש םייאמה םליצב תנקדזמה הבוחט הנוכש .תומודא
להקל הפונח אלל ,תיתרבח תרוקיב אלל ביבא-לת .ןופצ .םירוטקודו תונוז ,םירגובמו םידלי
םיעוטנה םישנא לש םייחה לילבב תינגוטופ תכפוהה תוינגוטופ-יטנא .ידוהיהו ילארשיה
היחמה בחרמב םייתוגהנתהה םידוקב םיטלושה םיימוקמ םיפירשכ הב םיכלהתמ ,םתביבסב
.סומכה םייפוי תא םהלו הל הנקמ םתביבס ןיבל םניב רזוחה ןוזיההש םישנא ,םהלש

םישולשה תונש לש תיתמוק-תלת ביבא-לת - "תולודג םייניע"ב הלגתמ רחא יביבא-לת לבוי
,ריחשמ תפזו ןבל דיס םיסוכמ םהיתוגגש םיתב .תיזכרמה הנחתל "המיבה" ןיבש םיעבראהו
םיספור םהילע םיעבורמ לזרב תורוניצ ,םינשה ךשמב ופסוותהש היזיוולט תונטנאו שמש ידוד
.תוינועבצה ןהיתופצרמו םינשיה ןהיטיהר לע ,תונטק ךא הרקית תוהובג תוריד .הסיבכ ילבח
םיררוגתמ םהב תונוכש .תוסוחד תולוכמו תוריעז תויונח ,םיקסויק ,חתפמ-ימד לש תואטיג
לש סוחדה לסרודכה שרגמ תונורכזמ דרפיהל םילוכי םניאש םהינב וא תישילשה הילעה ישנא
."הניר ןג עונלוק"ו "יבכמ"

םירזיבא ."ילארשי" תינמז-ובו ילאנויצקנופ אוה ויטרסב (ספורפב) םירזיבאב שומישה ףא
תאלעהל ,םירוביגה ביבס יפיצפס םלוע תיינבל יעצמאכ םיאמבו םיאטירסת לע םילבוקמ
רהוז .יטאמרד בצמ לש ומודיקל רזע ילככ וא הנצסה לש ירשפאה תויצאטונוקה ןעטמ
תויועמשמ לע רותיו ךות וירוביג לש םתביבסמ ינאגרוא קלחכ םתוא עטנ ,סטבאסאקכ
:תערכמ םתמורת םיתעל ךא ,םהב שמתשהל טעממ אוה .תוירשפא תויטסילובמיס-תויגולוכיספ
ינורפצ ימת) "ךלמ רזממ לכ"ב העודיה הינבגעה תנצס ,"דליו םימי השולש"ב םיצוקב שומישה
בושיה ירוא ,(הירט הינבגעב תפתושמ הסיגנו לע רוביד ךרד הזל הז םיברקתמ ןואג םרוהיו
טוש) "םיציצמ"ב ןייטשרבליז הנומ לש הצחמל םורעה הפוג לע יפוג רוניצב זיתמו ףרפרש לע
והילא המיסו ירוא ןיב תוברקתהה תנצס ,("עגושמ סקס"ב יזיר וניד רתוי רחואמ םליצ המוד
םימייק ."תולודג םייניע"ב ותשא תסינכו רודכ חופינ ידכ ךות "יבכמ" לש לסרודכה ןסחמב
"תוממורתה" םינגרואמ תוחפה ויטרסמ םיינשב רקיעב ,םירזיבאב םיגירח םישומיש םג
.(הלילה ןודעומ תנצסב לוגנרתב שומישה) "לוגנרתה"ו

ויטרס ינשב רקיעב תרצוי ,הנצסה לש המוכחיתל יעצמאכ םירזיבאב תיסחי טעומה לוצינה
גולאידה לע תכלוהה תרבוג תוכמתסה - "ליצמה תא וליצה"ו "תולודג םיניע" - םינורחאה
.רישיה

יטאמרד טסקטבאסל ףילחתכ תויחו תונימא :גולאידה (ד

תא תעצופ הניאש תרבודמ תירבע ,ןימא ילארשי גולאיד ךסמל איבה "דליו םימי השולש"
- ילארשיה עונלוקב תינקת תירבעל םינושארה הדימה הנק תא ביצה "םימי השולש" .ןזואה
ךרדה התיה ןאכמ .הרורב תיטאמרד המישמ ןועט טסקטבאס לעב תינמז-ובו ספסוחמ גולאיד
המרב םיגולאידב םיוולמ ויהש "תוקנולא עסמ"ו "רקפהה ןמ רוא" ,"רוצמ"ל רתוי הרצק
ןאל" - ילארשיה יעונלוקה גולאידב ףסונה יתועמשמה גשיההו הפירחו הנימא תיראטנמוקוד
.תוינאטנופסה תא ונממ רידה ויטפשמ לש רתיה ןוגריאש "סקאו לאינד םלענ

ףנחתמ יתלבהו קייודמה שומישה איה רהוז לש ויטרסב םיגולאידה לש תיתועמשמה םתלעמ
םישמתשמ ,םיטעמ אל םיילארשי םיטרסבו "סאקרובה" עונלוקב .ילארשיה בוחרה לש גנלסב
הניאש ךרדב םימוליצה תמיב לע ותוא םישיגדמ םינקחשה רשאכ בוחרה לש גנלסב םיאטירסתה
םיתע .הסג הלימ םירגובמ תרבחב תונושארה םימעפב רמואה דליל המודב תיתרגש תימוימוי
."ןיע"בו "תיח"ב געלנה שומישה ןוגכ - תרחסוממ תיטסינוטרופוא תויניצב רבודמ ךא

ירתאב םירוביגה תעיטנ :ותדובע תטישמ האצותכ ויטרסב גולאידה תא הייחמ רהוז ירוא
סיסב לע רותליא - טסה לע הדובע תטיש ;סרוטקא-ןונב בחרנ שומישו םייטנתוא םוליצ
םיטרסה תיברמב - הלועפ ידכ ךות רובידו וינקחש לש רובידה בצק ;םייקה טסקטה
יטאמרד חוכ ול תוושל ידכ והנשימל טפשמ ןיב םיאמבהו םיאטירסתה םידירפמ םיילארשיה
) הז יבג לע הז םירבוד םינקחשה - הינש תירישעל ךל חינמ וניא רהוז .הריווא רוצילו
טעמכ הוולמ טסקטה תרימא רשאכ ויטרסב הכירעה בלשב תקזחתמה הדבוע .(OVERLAPPING
אוה ויטרסב לוקה ספ :יבגאו תוחפ לקשימ תרבודמה הלימל הנקמה ,העונתב םירקמה לכב
לילבל םיבברעתמ עקרה ישערו וירוביג ירבד תע תוינוציקל ןמטלא לטנ התוא ךרד) סוחד
.(לילצ לש

תא הפירחמו תושחרתהה רתא לש יטנתוא עבצ הנקמה ,תוילירטסמ הקוחר חטש תטלקה יהוז
םייח םיטקפאו עקר ישער ףיסומ אוה :ךכב קפתסמ וניא ירואו .גולאידה לש ותונימא
תונימא ,ךכ םא ,אוה רהוז לש ויטרס תיברמב רזוחה לטובמ יתלבה גשיהה ."םייתדבעמ"ו
עונלוקה טסקטנוקב ךכבש תויגשיהה לכ םע ,קחשמו גולאיד לש תונימא ךא .גולאידה
("םיציצמ"ו "םימי השולש" טעמל) םילבוס רהוז לש ויטרס .יראטנמלא רבד איה ,ילארשיה
.וירוחאמש יטאמרדה ןעטימה לע רותיו ךות תובורק םיתעל גולאידה לש תויראטנמוקודמ
תא המ" :וירקש-וירבסהל הנימאמ הניאש רחאל "םייניע"ב הלאל ירוא) גולאידה לש ותורישי
חתפמ יטפשמב שומישה-יא "טנמטייטסרדנא"ו "ףיקע רוביד" לע רתוומה ,("?יל הנימאמ אל
הניעטה תא םיטיעממ םה :םינוויכ ינשל םילעופ ,טרסה לש תוזיתה תא ןיפיקעב םירידגמה
.הפוצה םע רישיו זע רשק םירצוי ךא ,טרסה לש תיטאמרדה

טושה תדיחיב ילאנויצקנופ שומישל "תונבצע"ו "םילכה תא ורבש"מ :םוליצה ןונגס (ה

"?דנוארגרופב והשמ ךל םישל ,דוד"
".הז םע יתרמג ינא ,ידומח"-
."ליצמה תא וליצה" לש םימוליצה ירתאמ דחאב

"דעיה לע ברקה"ב ורצי לקניפרוג דוד ("םיציצמ" טעמל) ולש עובקה םלצהו ירוא
תזכרתמו תדיינ ,הריהמ - השדח תילארשי תיעונלוק הפש "הנבלב רוחב"ו יראטנמוקודה
עונלוקה תא ןייפיאש ילרטאיתה יטאטס-ינפלואה עונלוקה תא ,רומאכ ,ושטנ םה .הלועפב
וא דיהמ תדיינ המלצמב ושמתשהו ,םיששה תונש תליחתבו םישימחה תונשב ילארשיה יתלילעה
דעו "הנבלב רוח"מ םהיטרס תיברמל וקינעהש םיפירח םימוזו ןאפ ימוליצ ךות ,תינוכממ
תויח ("עבג"ב תושדח םלצכ ןכל םדוק דבע לקניפרוג) הפירח תיטנתוא השוחת "וליצה"
.(ילוד) תעסונ המלצמב רתוי םכחותמ שומישל ורבעשכ םג ץמוא הז בצק .תויעצמא-יתלבו

דוע אל .טושה ךותב ןצס-ןא סימ ,ילארשיה עונלוקב הנושארל ,ובציע "הנבלב רוח"ב
רחאו ("רטסאמ") יללכ טושל הנצסה תא תקרפמה תיאקירמאה הטישל תילארשי היצאטפדא
הנצסה תא ןגראל הכירעה ןחלוש לע ,רתוי רחואמ ,םירשפאמה (פאזולקו םוידמ) הנשימ יטושל
ימינפה בצקה תניחבמ "דמוע"ו הנצסה לש הדמעהה תא וכותב ליכמה טוש אלא ,םיאתמ בצקב
חמצש שדחה עונלוקה תא ןייפיאו דווילוה יאמבמ ןטק קלח תלחנ היהש עונלוק - ולש
ולש רקובה תצירל ירוא אצוי "הנבלב רוח"ב ,ךכ .הינשה םלועה תמחלמ רחאל הפוריאב
- ויתובקע לע רזוח ,המלצמה ןוויכל שיבכה לע (ותצלוח לע "קינלצ לעופה" תרתוכשכ)
שיבכה לע תראשנו םוקמ ותואב הניתממ המלצמה - םיירפהמ אצוי - המוקמב תיטאטס המלצמה
םיטושל טושה קוריפ .ידגנה ןוויכל ץורל ךישממו שיבכל קינלצ רזוח תוינש רחאלו קירה
.וניח סרוה ,קפס אלל ,היה םידחא

,יטסילאיר ןווג תריצי איה האצותה .עקר תלועפב יתועמשמ שומיש םיגהונ םה "הנבלב רוח"ב
תודחאה תויואיצמה ךותמ ולש תואיצמה תא רוחבל הפוצל תרשפאמו הנשימה תולילע תשגדה
ותנכש תרידל (רלטוק דדוע) טנדוטסה דרוי "דליו םימי השולש"ב רקוב םע .טושה עיצמש
,םהינש ןיב .קוורה רלטוקב והשמ הרגתמו תלדה תא תחתופ ,וב תקשוחה ינבא .(ינבא הלטס)
רקובה הפק תא בר למעב התושו (דוד ךורב) הלעב ,טעמ חוכש בשוי ,חבטמב ,טושה קמועב
.תויובייחתהמ ישפוח טנדוטס לומ םיאל ןיאושינ יסחי לש םילימ אלל רואית .ולש

"רזממ לכ" ,"טקש"כ "דליו םימי השולש" טרסה יפוא תא דודו ירוא םיחסנמ םימדוקה םהיטרסב
,דצהמ תנחוב תולכתסה אלל םירוביגה תובקעב םיכלוה םה .םאתהב םימלצמו "ינבצע"כ
תא םידבאמו םיימוקמ תונויערל רורד םינתונ ,חטשב ףרה אלל םירתלאמ
.הכירעה ןחלוש לע רתוי רחואמ ןגראל ירוא הסני ותוא - טרסה לש ילאוזיו-ינונגסה-טוחה
,םידח םימרוז ,םינאפ לש ("דליו םימי השולש"ב טעמל) בוריע אוה םירצוי םהש ןונגסה
לכ"ב תסנכנה הרוחבה) "גדה ןיע" תשדע ,("רזממ לכ"ב ברקה תנצס) רשפא רסח תונמוזמ םיתעל
יפיצ לש ינאמולגמ ךפוהה הנבשי ,("ותוא םתגרה םתא" תרמואו "הינרופילאק" תדעסמל "רזממ
שומיש ,(רתוי רחואמה "ימימ לש ויותיפ"מ יסופיט ירלומלטרוו טוש) "תוממורתה"ב טיבש
לכ"ב גגה הקעמ לע הכילהה תנצס) רוביגה לש תוארה תדוקנמ ינוציק יביטקייבוס םוליצב
ןבוארו רגרב םאיליוב) קוחירב היצאוטיסב םיפוצה "םיטקש" םיטוש דצב הלא לכ .("רזממ
תמחלמ ץורפ םויב ןולמ תיבב קיר לכוא רדחב םיבשויה םייאקירמא םלצו יאנותעכ רגרב
.("לוגנרתה"ב ינברה ןידה תיב עקרב םידרפנ ותשורגו לופוט םימיה תשש

אלא ,םיהדהל ןוצר דוע אל ."תולודג םייניע"בו "םיציצמ"ב ,השעמל ,שבגתמ יעונלוקה ןונגסה
םילשהל םיברסמה היגולירטה יטרס ירוביגל דוגינב תאזו םייקה עונלוקה םע המלשהו עגור
תא הוולמ אלא השענב תברעתמ הניא המלצמה ,תוילאנויצקנופ םוליצה תויווז .םתורגבתה םע
רותליאל בחרנ םוקמ ריאשמ ןיידע יכ םא ויטרפל דבועמ ןצס-ןא-סימה ,םירוביגה
שומיש אלל טושה תדיחיב םירוק םירבדהו םיכראתמ םיתעל םיפוטחה םיטושה ,תוינאטנופסלו
.הרירב רסוח לש םיטאקרטניאב

םיעיגמ (ןייטשרבליז הנומ) הנידו (ןייטשנייא קירא) ילא :שיחמי "םיציצמ"מ םיטושה דחא
בלכ טלמנ ףירצה ןמו תחתפנ תלדה .תלדה תא םהירחא םירגוסו הטוג לש ףירצל הנושארל
שגינו בלכה תא ףטלמ ,סנכנה הטוגב תלקתנו וירחא תבקוע המלצמה .רעשה רבעל ץרה באז
םע ,ףירצה םע הנושאר תורכיה םיכרוע ונא םיעבראו הקדב .ולש עובקה ךרחב ץיצמ .ףירצל
ךות השענ הז לכ ,הטוג לש ותומדל בלכה ןיב האוושה םג וצרת םאו ,הצצהל ותייטנו הטוג
.(בלכה שוריג) רומוה ,(הרוגסה תלדה) חתמב שומיש

םיטושב שומישה תורמל רהוז רצוי ,ןנגוסמ רתויה וטרס יתעדל אוהש ,"תולודג םייניע"ב
.וירוביג לש תוריהמ תובוגתבו תוליעפב טוש לכ אלממ אוהש ךכב סומע ןונגס ,ידמל םיכורא
לסרעב בכוש קוניתשכ הצובקה תדעסמב לוכאל ירוא בשוי טרסה תא םיחתופה םיטושהמ דחאב
אוהו םיסנכנ הצובקה ישנאמ םידחא .ויפ אולמ לכואו דצב קוניתה תא חינמ אוה .דיינ
,והילא המיסל האמחמ קלוח ,ןייטשנייא קירא םע טעמ בר ,םהמ דחא לש ותנותח תא ןגראמ
תסנכנה ותשאל םולש ריטפמ ,הצובקה לש ףורשה דהואה םע רבדמ ,תפסונ הנמב לפטמ
ירוא - הליכאה םוקמ לע ,ראשנ םיירפה .אצויו והילא המיס םע עבוק ,לוכאל םייסמ ,תאצויו
רוביגה לש ויפוא ,טרסה ירוביג ברימ ,הביבס לש היציזופסקא .קוניתה תא תחקל רזוח
.ךרעל תוקד יתש ןב טושב וייחב ותחפשמ לש המוקמו

יאמבה לש ותדמעל םיבר םירקמב תפפוח המלצמה תדמע ?וירוביג יפלכ רהוז לש ותדמע יהמ
:ראדוג לש ותרימא ידכ ,שחרתמה יפלכ ותדמע תא השיגדמו היצאוטיסהו תויומדה יפלכ
לש השיג טוקנל םיברמה "הנידמה רוד"מ עונלוקה יאמב ."תירסומ הרהצה איה טוש גניקרט"
תא קיזחהל לוכיה ןרדבכ רהוז לש ונויסנ .םהירוביגב םיעגונ אל-םיעגונ ,"טנמטייטסרדנא
ךרדב המלצמל סחיב וינקחש תא דימעהל ול רשפאמ ,עונלוק ןקחשכו רותליאב תועש ולהק
"םוידמ"ו "זולק" ימוליצבו םיירפה זכרמב השוב אלל ומצע תאו םתוא םלצמ אוה - תידוחיי
טעממו רוביגה לש ותואר תדוקנמ םיטושב הברמ ,ילארשיה עונלוקב לבוקמהמ םילודג
.קוחרמ היצאוטיסב םיפוצה םיטושב

.ויתויומד-וינקחש לא יאמבה רהוז שחש הברה תויראילימאפהמ ,המוד ,תעבונ תאז השיג
תרדגהכ ,םניא ("תוממורתה"ו רוטליטניו השיומ" ,"הנבלב רוח" טעמל) ויטרסב םינקחשה
תרבעהל וכרדב יאמבה ידיב יעונלוק טנמלא דוע ,סובאה לא רספאב לבומה "רקב" ,קוק'ציה
הזסרוקס ,ןמגרב ,ןזאק לש םהיטרסבכ - הריחב ךותמו - ודידל ,םינקחשה .ויתושגרו וירסמ
םהינקחש םע חונב םישח הלא םיאמיב יכ הארנ .ולש יומיבה תסיפת זכרמ םה - סטאבסאקו
םיטנמלא לע םירתוומו םתכאלמב םיטלושה רבעשל ןורטאית וא עונלוק ינקחש םתויהב
תבוטל רופיאו םוליצ ירתאו תושובלת ,םירזיבאב שומיש ,המלצמ תעונתכ םירחא םייעונלוק
.יעונלוקה םיירפה זכרמב אצמנה ןקחשה לש וינפ

תיתרוסמה תידווילוהה יומיבה ךרדל הריתסב דמוע ,םורעה ןקחשה לע ססובמה עונלוקה
יאקירמאה עונלוקה לע התע תטלתשמה השיגלו (דבלב ירחסמ טנמלאכ בכוכ-ןקחשב שומישה)
םיירפה שילשב ,"זולק" ימוליצב םג ,טושה רוביג תא םיקיזחמה ןמטלאו הלוקפ ,ןפ תובקעב
רוקד טראו םיצפח ,םוליצ רתא םע תמועמ אוה (תודח לש תרחא וא וז הדימב) ועקרב רשאכ
.עקר תלועפ וא

- אצמנ אוהש שיגרמ התא םיתעל יכ דע ,וירוביגמ יטתסאה קוחירה לע ,המוד ,רתיו רהוז
אוה ןכא םא עדוי ךניא םיתעל .היפצ לש רושימ ותואב וירוביג םע - הלאשהבו תילולימ
איה המלצמה דועב ,וינקחשל יח ןשחלכ המלצמה ינפל שמשמ וא המלצמה ירוחאמ אצמנ
,הינפל תשחרתמ הגצהה תע םימוליצה תמיב לע בגא ךרדבכ אצמנה ,ףרגומסייס ,ףסונ רזיבא
.הידעלבו הירוחאמ

רישיה עונלוקה :גוליפא
ץראה רודכ ,היסא ,ןוכיתה םיה ,לארשי ,ופי-ביבא-לת ,ףדצה בוחר ,רהוז ירוא

ןיב סחיה ,ףירחה םוליצה ןונגס :םייעונלוקה םיטנמלאב רהוז ירוא לש יפיצפסה שומישה
,העונת ךות םילעופה םינקחשה לש םרוביד תויח ,ריהמה הכירעה בצק ,המלצמל םינקחשה
תושובלת ,םירזיבאב שומישה טועימ ,סרוטקא-ןונ םע הדובעהו הריחבה ,רישיה קוהילה
וא ימשרה ומתוח דצב הלא - םהמ קלח אוהש השוחת הנקמה םוליצה ירתא תריחב ,רופיאו
,"רטואה" הנחמל ותוא םיכיישמו דחו רורב יעונלוק םתוח םיעבוק ,ויטירסת לע טלתשמה
יטרסבכ ,רהוז לש ויטרסב היפצ :ךכמ רתוי .(תיתפרצה הרדגהה יפ לע) יעונלוקה רבחמה
ילכ אוה עונלוקהש םדאב רבודמ יכ השוחתה תא תעטונ ,גרבליפשו הזסרוקס ,סטבאסאק
.תיעונלוקו היח - תיוויטיאוטניאה ותפשו ולש יחרכהה יוטיבה

עדוי-לכה רפסמה תדמע לע רותיווה .היווח לש ףסונ דמימ ריבעמ רהוז לש רישיה עונלוקה
תורשפאב םיזזקמ ,"םוידמ"ו "זולק" ימוליצב רזוחה שומישהו רוביגה לש תוארה תדוקנ תבוטל
לע ןרקומהמ השדח הריצי רצויה ןשרפל קר אל הפוצה תא םיכפוהו יאמבה לש הדמעה תטיקנ
לש ומלגמל ,דבעידב ,ותוא םיכפוהו ןקחשה לש תויורשפאה תא םיביחרמו ףתושל אלא ,ךסמה
.יאמבה לש ינאה

הלגתמ ,וירוביגל יאמבה ןיב סחיהו יאשונה דצל רבעמ ,רהוז לש ויטרסב תישיאה הפישחה
םה םיטעמ .ותוישיא לע םילוגלג-בר יראטנמוקוד טרסל םיכפוהה ויטרס לש יומיבה ךרדב
.יאמבב תוזכרתמה תוטלחה יפלאב הרושק טרס לש ותנכה .עונלוקב ךכל םיעיגמה םיאמבה
ךילהתב ןהו תיתקפה הניחבמ ןה - תויוויטקייבוא תולבגמו תויורשפא עפש יאמב לכל
.ויתוטלחה לש היצזילאוטקלטניאו תועדומ רתיל עיגהל ותוא םיפחודה תיתונמאה היצקלסה
ינכטה תווצה שויאו םינקחשה קוהיל תעב ,טירסתה בלשב תמדקומ הריחבב תאז השוע אוה
דוע הבר הדימב ,תועבוק ולא תוריחב .(היצקודורפ-הרפ) םימוליצה ברע תונכהה ךלהמבו
תמועל ,הביתכמ רהוז ירוא לש הדובעה תטיש .תרמגומה האצותה תא ,םימוליצה תליחת ינפל
,טירסתה בלשב תקדקודמ הדובע לע רותיו :םימוליצה תמיב לע הקתפרה לש גוס ,תאז
לש קוהיל ;היצקודורפ-הרפ לש דבלב תויראטנמלא תונכה ;טירסתה סיסב לע חטשב רותליא
לש םוליצה ירתאבכ תוחיתפ ;ןמוימ ינכט תווצ קוהיל ;סרוטקא-ןונו םירבח החפשמ ישנא
םיתעל ותוא תפחוסה תיתצובק הקימאניד לש גוס םירצויה םינקחשלו תווצל ,סטבאסאק
תובלשמה תוריחבב תועדומה תוריחבה תורמומ םימוליצה ןמזב .ולש דוסיה תודמע לע רתוול
,תוישיא ימותסשו הנגה ימדקמ לע דימתמה רותיוה .תיעבט היצנגילטניאו היציאוטניא
.ערלו בוטל ישיאה ומלוע תאו תידיימה תרצויה ותוישיא תא חטשב הדובעה ךילהתב םיפשוח

,ויטרסב םיפשוח ,תויומדל ינכות ףא םיתעלו יטתסא בוריק ותואו תנכתסמה הדובעה תטיש
תויח לעב םדא ,ינפקותו תיזזת זוחא םדא :המלצמה ירוחאמש םדאה תא ,ינוציק חרואב
ענה ךרע הווש סחי ומצעלו ויתויומדל ןתונה ,רבשמ יעגרל תוימיטפוא ןיב דדונתמה המצועו
תרגסמב לעופה ישפנ טקש רסח םדא ,תימצע האקלהל הדהאמ ,םימחל יפורטנאזימהמ
תויצראל טקלטניא ןיב ענה ,תויראגלוול תושיגר ןיבש בחר םורטקפסב הפירח היציאוטניא
עומשל בהואו הילע טלתשמ ךא ותביבסל חותפה ,תרבודמה הלימל ההובג תושיגר לעב ,הכיבמ
ומצע תא ףושחל ןכומה םדא ,םייסיסבה וירציבו ותונשגרב שייבתמ וניאש םדא ,ומצע תא
,להקל המב ןיבש רישי רשק ומע רוציל ידכ - הפוצה תכבה ידכ םיתעל - תועצעטצה אלל
.טרסה תא הגיהנמה תוישיאה לא סחייתהל הפוצה תא בייחמה רשק

לע טנמקודל םיכפוהו תיעונלוקה הילשאל רבעמ לא רהוז ירוא לש ויטרס םיצרופ ךכ
יתיכז יכ - תישיא ותוא יתרכהש ינפל - יתשגרה ויטרס לולכימ תייאר ךלהמב .ותוישיא
הרוצבו - יתעדוותה .ויטרסמ תוחפ אל תקתרמ תישונא היווח ,תיעונלוק-א היווח רובעל
.בהוא ינא ותוא שיא .שיאל - הפירח


:רוקמ
א"ת תטיסרבינוא תאצוהב ,108-100 'מע ,הארקמ ילארשיה עונלוקה