תובקעב ימואל-יאוריהה רנא'זה
1967 תמחלמ

טחוש הלא


לע תכל תוקיחרמ תוכלשה ויה 1967 ינויב ברע תונידמ לע לארשי לש הנוחצנל
הריווא רצי יאבצה ןוחצינה .המצע לארשי לשו יברעה םלועה לש תיביטקלוקה היגולוכיספה
,תויטילופ תויעבל ןורתפה תא קפסל הלוכי יאבצ חוכ תלעפהש השוחתו תימואל תוריהי לש
ףוסב השתהה תמחלמ תפוקתב ילארשיה אבצה לש םיזעונה םיעצבמה תובקעב המצעתהש השוחת
,ןמזב וב .תיניטסלפה תודגנתהה יוכידב אבצה תחלצה תובקעב םג ומכ ,םישישה תונש
םיברעה יפלכ תוניועה תא וריבגה תויניטסלפה תופקתההו םיברעה םע תדמתמה המחלמה
וחיכוהו ןאולמב ושבגתה הדובעה תגלפמ לש תוינמיה תויטנה .טרפב םיניטסלפה יפלכו ללכב
סחיב דחוימב ,(דוכיל) ל"חג ,תינמיה היציזופואה ןיבו הניב ישממ לדבה לש ורדעה תא
היהש לאמשה לש ותוטטומתה תא השעמלו ומוצמצ תא התיא האיבהש הנימי הזוזת ,םיניטסלפל
התכימתו תונוש ןוה תועקשה תועצמאב תילכלכ החירפל האיבה המחלמה .אליממ ילוש רבכ
לארשי ןיב םיסחיה תערה רחאל לארשי ירוחאמ ירקיעה יברעמה חוכה) תירבה-תוצרא לש
התיה התאצותש החירפ ,םישובכה םיחטשהמ לוז הדובע-חוכ לש תונימזה םע דחי ,(תפרצו
םיכרע .ינוניבהו ןוילעה דמעמה ינב רקיעב ,השעמל ,ונהנ הנממש ,םייחה תמרב היילע
הקיטילופה ימוחתל ליבקמב .תודמעמה לכב םייטננימודל וכפה םייטסילטיפק םיינכרצ
,תומוסרפה ןונגסב רוריבב התלגתה תילארשיה הרבחה לש תיאקירמאה היצטניירואה ,אבצהו
,לשמל) םיאבוימ םיאקירמא תוברת ירצומ לש לובמבו ,םיקיטובו תויונח לש םינפה בוציעב
תמדוקה תיתוברתה היצטניירואה תא ףילחהש ,(ירחסמה ןורטאיתב יוודורב חסונ םיעפומ
.תיתפרצו תינמרג ,תינלופ ,תיטייבוס-תיסור - רתוי תיפוריא התיהש

רגי יבוק לש וטרס ומכ ,תוגירטניאו םיאשונ לש שדוחמ תשומחת יאלמ הקפיס 1967 תמחלמ
לש וטרסו (1968) "ןאריט הרטמה" םואבסונ לאפר לש וטרס ,(1967) "ץאוסל תועש 60"
תושדח ינמויו הדועת יטרס םע דחי ,רשא ,(1969) "יניסב םימי השימח" ידי'צול ויצירואמ
האבש תירלופופה השוחתל תיעונלוק הליבקמ ורציו ילארשיה אבצה ןוחצנ תא וגגח םיחילצמ
וכפה ומצע ילארשיה אבצהו 1967 תמחלמ ."!ל"הצל דובכה לכ" :הצופנה הזרכב יוטיב ידיל
,םירז ןהו םילארשי ןה ,םיקיפמל ומרגו יברעמה ןוימדה תא ובש ,יראלופופ הצרעה אשומל
תיראלופופה הכישמהו ירחסמה לאיצנטופה ."הריהזמה המחלמה" תא ךסמה לע רזחשלו תוסנל
,"ץאוסל תועש 60"ב ומכ ,ינויכרא יעונלוק רמוח תללכהל וליפא םיתעל וליבוה אשונה לש
ךשמב ומלוצש היזיוולט יעטק םג ומכ אבצה קפיסש םיידועית הלועפ ימוליצ רפסמ ללוכש
.םירז םיעיקשמ ותיפ םג המחלמה תודוא תוילארשיה תוקפהה .ברע תונידמ ידי-לע המחלמה
רכמנ אוהו ץייוושמ הכימת "ץאוסל תועש 60" טרסל התיה ,םילארשיה םיעיקשמה לע ףסונב
יאמב תא קיסעהש ,"יניסב םימי השימח" .הילרטסואלו תינמרג תורבוד תוצראל שארמ
וליאו ,תיקלטיא-תילארשי תפתושמ הקפהב השענ ,ידי'צול ויצירואמ יקלטיאה םינוברעמה
התיה הנרקהה וליפא .תינמרג םיטרס תרבח ידי-לע קפוה "ןאריט הרטמה" ילארשיה טרסה
לשו "ץאוסל תועש 60" לש הרוכבה-תונרקהמ ,לשמל ,םיחוורה ;ןוחצינה תיירופואל הרושק
.ל"הצל ומרתנ "הלודגה החירבה"

,הילא םירושק תאז לכב ויה 1967 תמחלמב ודקמתה אלש םייאוריה-םיימואל םיטרס
תמחלמב שרופמב םיקסועה םיטרסל המודב .המחלמהמ ועפשוהש תויאוריה תולילע תועצמאב
בוטה רזה טרס"כ רקסואל דמעומ היהש) "הלודגה הצירפה" ןלוג םחנמ לש וטרס ,1967
טרסה ,יתימא הרקמ לע ססובמ וניאש תורמל .תילארשיה המיחלה חורב הוואג ררועמ ,("רתויב
תיביטקלוקה המוארטב עגונ םג אלא ילארשיה אבצה לש םייאוריהה וישעמ תא קר אל ראתמ
טרסה) .המחלמה ךלהמב ירוסה אלכב ולבסש םילארשי םילייח לש תויודעמו םירופיסמ העבנש
לע בסנ "הלודגה הצירפה"הש דועב .(םיברע ידיב תוומל יוניע הארמ "ידוהי לש ותומ"
ריכזמה םש) ריזומ לא ,ארונ ירוס אלכמ םילארשי המחלמ-ייובש לש תחלצומה םתלצה
לכש" תוריהצמ טרסה לש ויתויבותיכ ,(ראזמ לא הצמשל עודיה ירוסה אלכה תא תיטינופ
םחנמ לש תיעונלוקה היסטנפה ."דבלב ירקמ אוה תואיצמל םיעוריאהו תויומדה ןיב ןוימיד
עצבמ" ,אבה וטרסל סיסב הוויהש ,הבטנא עצבמב תירוטסיה תואיצמל הכפה 1971 -מ ןלוג
תילארשי תיליע תדיחי ילייח לש םבל ץמוא לש הז טרסב בהלנה רואיתה .(1976) "ןתנוהי
תיללכה תוחתפתהב והשמ-יטסינורכנאל ,םיעבשה תונש ףוס-עצמאב ,ךפה הבטנא עצבמ ךלהמב
אוה ,ןיטולחל הנוש יטילופ רשקה ךותב השענ "ןתנוהי עצבמ"ש תורמל .ילארשיה עונלוקה לש
יפ-לע-ףא .1967 תמחלמ רחאלש הפוקתהמ םייאוריה-םיימואלה םיטרסה לש חישב שמתשמ
הירופואה ץופינב ,תבאוכ תיביטקלוק תוחכפתהב הנייפוא 1973 תמחלמ רחאלש הפוקתהש
structure of ) "ישגר הנבמ" דילוה הבטנא עצבמ לש ןוחצינה ,1967 תמחלמ רחאלש
הלועפל תוריהמב ךפהו ,1967 לש הזל המוד (סמאיליו דנומייר לש ויוטיב ,feelings
,"םימיה תשש תמחלמ" ,1967 תמחלמל ןתינש ילארשיה םשה) .תיתימ טעמכ ,תמסרופמ תיאבצ
עצבמ" ארקנ הבטנא עצבמ וליאו ,ןוחצינה גשוה וכלהמבש רצקה ןמזה קרפ תא שיגדמ
ינשבש ,ןייצל ןיינעמ .(עצבמה ךלהמב גרהנש ,והינתנ ןתנוהי ,דקפמה לש ומש לע ,"ןתנוהי
.ישארה דיקפתה תא םלגל ןואג םרוהי רחבנ םיטרסה

םיעצבמ םה םג ולליה ,(1972) "םינחנצה לש תיזע" ןוזדיוד זעוב לש וטרס ומכ ,םידלי יטרס
םידליה רפס לע ססובמה ,טרסה .1967 לש תראפתהו דוהה תשוחת תא וררועו ,םייברק
תדיחיל ףרצמ ,רוג יכדרמ רבעשל ל"כטמרה בתכ ותוא ,"תינחנצה הבלכה תיזע" יאוריהה
אבצל תעייסמה ,(ץמוא לע הרומ ,ז-ז-ע ,'תיזע' הלמה שרוש) הצימא "תירבצ" הבלכ תיליע
,1948 תמחלמ אוה יזכרמה ואשונש טרס וליפא .םיברע םילבחמ דגנ ותמחלמב ילארשיה
לע רופיס ,טרסה ססובמ וילעש ,(1948) רימש השמ לש הזחמל ףיסומ ,"תודשב ךלה אוה"
- ויבא לש ורוד ינב לש יאוריהה םרופיס רפוסמ לוכיבכ ולש ,(1967) הפוקתה ןב לייח
,(1952) "הנמאנ היירק" סטייל ףסוי לש וטרסל .1967 תמחלממ רוריבב העפשוהש תפסות
שדחה ילארשיה אבצה לש ויתונויסנבו 1948 -ב הרוצנה םילשוריב םידלי-תיבב דקמתהש
תרגסמב םילשורי לש הרורחש תא גגוחה שדח קרפ 1967 -ב ףסונ ,םידוהיה םיחרזאל רוזעל
תירוטסיהה הללכהה ןיב היפרומוזיא ןיעמ תמייק .ינויצה םולחה לש תיגולואלת תומשגתה
-מ םילשורי לע םלוצמ רמוח לש תיעונלוקה הללכהה ןיבו לארשיב המלשה םילשורי לש
תווקתה תמשגה תא ראתל ידכ 1967 -ב יוניש רבוע ךא 1948 -ב םקוממה טרסב - 1967
ובסנש םיטרס רפסמ .1967 ינפל ,די גשיהל רבעמ ךא ,שפנ תאשמ ויהש תונומתב תוינויצה
לש הקיתעה ריעב םקלחב ומלוצו ומקומ ,(1969) "ילש וגרמ" ומכ ,יתדע-ידמעמה אשונה לע
,ךכב םיצפמו ,"םולשה ריע" לע האלמה הטילשב תימואל הוואג ךכב םיניגפמ םהשכ ,םילשורי
לש וטרס דוחייבו ,םירחא םיטרס .םיינתאה םיסנאנוסידה לע ,יתרכה-תת ,ילאנימילבוס ןפואב
םהש תורמל ,(1969) "רוצמ" ינפוט וטרבלי'ג לש וטרסו (1968) "ךלמ רזממ לכ" רהוז ירוא
אלא ,המחלמה יטרס רנא'זב ושמתשה אל ,היתוללועו 1967 תמחלמ תפוקתב םידקמתמ
.תיגולוכיספה המרדל עקרכ קר היתואצותבו המחלמה אשונב ושמתשה

ושכרש םייאוריה-םיימואלה םיטרסה לע םג העיפשה תילארשיה תוברתה לש היצזינקירמאה
תא .םידווילוהה המחלמה יטרס לש "םייחהמ םילודגה" םירוביגה תאו יפאה ןונגסה תא םמצעל
הנידמ רשאכ ,יבחרמה רורחשה תשוחתל יעונלוק םוגרתכ תוארל ןתינ תויפאה הדימה-תומא
תיגולוכיספ תובישח תלעב הדבוע ,תבחרתמו רוצמ לש בצמ לע תרבגתמ תיסיפ הניחבמ הנטק
.רותיכה תמיאמ רורחש לש השוחת הרציש ,ילארשיה יביטקלוקה עדומ-תתה רובע המוצע
תיסחי םיהובג ויה םייאוריה-םיימואלה םיטרסה לש םהיביצקת ,1967 רחאלש הפוקתב
"הארמה" לש וצומיא תא ורשפיא ולא םיביצקת .המחלמה רחאלש תילכלכה החירפה תא ופקישו
לוזה "הארמ"ב ןהו ןכותב ןה ונגפוהש "החנזהה"ו תונפגסה תייחד תא ,רתוי "םלוהה" םכחותמה
םיטרסה .תויטסילאיצוס תופיאש תלעב הריעצ הנידמ ומלה רשא ,רתוי םימדקומ םיטרס לש
1952 תנשב עבצב עונלוק רציש ןושארה היה ביבח ירונ) עבצב םבורב ומלוצ םישדחה
רחאל דחוימבו ,1965 -מ "ריהק עצבמ" ןלוג לש וטרס רחאל קר םלוא ,"תדלומ ןיאב" וטרסב
תטישב םלוצ ףא ,לשמל ,"יניסב םימי השימח"ו ;(יטרדנטסל עבצב טרסה ךפה ,1967 תמחלמ
.פוקסמניסה

םימקוממה הלא לש וז לשמל ,1967 ינפלש םיטרסה לש העונצה (mise-en-scene) הניצסנזימה
הייטנ הבליש ,("רוא ידרומ" ,"הרשע ויה םה" ,"שאה דומע") הממוש הביבסב ,םיטושפ םיבושייב
תא גיצהל וטנ םג הלא םיטרס .תיסחי יטיא בצק לעב ,יתנגפה-יתלב המלצמ לש ןונגסל
םיבורו םיחדקא ןוגכ ,(props) םירזיבא לש תילמינימ תומכ םע םייברע-םיילארשיה תוברקה
דומע" ,"הנוע הניא 24 העבג") םידחא םיקנט תפסותב םיתעל ,("רוא ידרומ" ,"הרשע ויה םה")
םיטסינוגטורפל ורסח הנידמה םוק ינפלמש םיצולחה יטרסב ;("הייניס") עוער סוטמ וא ,("שאה
םינקחש לש ןטק רפסמ לע ללכ-ךרדב ןעשיהל םג וטנ םהו - הלא םיילאמינימ םירזיבא וליפא
.("הייניס" ,"רוא ידרומ" ,"הרשע ויה םה" ,"שאה דומע")

רתוי בר שגד ומשו הכירע לש רתוי ריהמ בצקב ושמתשה ,תאז תמועל ,1967 רחאלש םיטרסה
,תידווילוה היצטניירוא ילעב םיטרס .(production value) הקפהב העקשהה ךרע תובישח לע
ידי-לע בתכנ ולש טירסתהש) "ןאריט הרטמה"ו "יניסב םימי השימח" ,"ץאוסל תועש 60" ומכ
םידחוימ םילולעפ ,םיבצינ לש רתוי בר רפסמ וללכ ,(סבוקיי'ג קא'ג ידווילוהה יאטירסתה
ךות ,םיינכטוריפ םיעצמא תרזעב המחלמ תריווא ורציו רתוי םיבר (special effects)
.(mise-en-scene) הניצסנזימב תונימא תשוחת לש (הרקיה) התריציל בל-תמושת שידקהל הייטנ
,ל"הצ תרזעב גשוהש קויד ,םייאבצ םיטרפב קיידמ ,לשמל ,"הלודגה הצירפה" ןלוג לש וטרס
ןייצל שי .םיירוס הרובעת-יעצמאו קשנ ןוגכ ,ספתנש ללשהמ קלח טרסה רצויל ליאשהש
דויצ רובע אבצב םייולת תויהל ,תיקלח תוחפל ,וצלאנ המחלמה יטרס לכ טעמכ השעמלש
ר"יח תודיחי ידי-לע ורזחושש ברק לש םיסנווקיס גיצה וליפא "ץאוסל תועש 60" ;יאבצ
1967 רחאלש םיטרסה וכישמה ,תאז םע ,ןמזב וב .טרסה ליבשב דחוימב םיילארשי ןוירשו
ומליצו - ללכב ילארשיה עונלוקה לשו - םימדקומה םייאוריה-םיימואלה םיטרסה לש גהונב
לש תוניצסש דועב .לבגומ ביצקתמ האצותכ (on location) ץוח ירתאב אלא םינפלואב אל
התנבנש תדחוימ הכירבב ומלוצ (1961) "ןורבנ יחתות" ידווילוהה טרסב םיימי תוברק
.ףוס םיב (on location) ץוח רתאב םלוצ ,לשמל ,"ןאריט הרטמה" טרסה ,םינפלואב

םא ןיב ,תיסחי םייתרקוי תומש לש םפותישב תובורק םיתעל ךורכ היה וז הפוקתב קוהילה
רטיפו ןוסיי'ג קירו "ןאריט הרטמ"ב רלופ טרבור ומכ ,דווילוה םע םיהוזמה םיאקירמא
םימי השימח"ב ןואג םרוהי ומכ ,םילארשי םיבכוכ םא ןיבו ,"הלודגה הצירפה"ב ןוארב
לש וטרסב המוד דיקפתב בוש קהול ןואג) "הלודגה הצירפה"בו "ץאוסל תועש 60"ב ,"יניסב
"תודשב ךלה אוה"ב ןייד יסאו ,"רוצמ"בו "ךלמ רזממ לכ"ב םג ןכו ("ןתנוהי עצבמ" ןלוג
(םימי םתואב םסרופמה ןוחטבה רש ,ןייד השמ לש ונבכ) ןייד יסא ."יניסב םימי השימח"בו
לש הרקמב דחוימב ,ומש לשב םג אלא םייתונמאה ויתונורשכ לשב קר אל םיקיפמל םסק
,לשמל ,וחינה םה) ןייד םשב תומזגומ תווקת ולת םיקלטיאה םיקיפמה ."יניסב םימי השימח"
תונוסאלו םייפסכה םיבושיחב תורומח תויועטל ליבוהש רבד ,(האלמ תיאבצ הכימתל וכזיש
ארקנש ,ןלוג םחנמ לש ויצמאמל תודוה הבר הדימב הלצינ הקפהה ;םימוליצה ךשמ לכ ךרואל
.ומצעל חוור אלב עייסל

רנא'זב ךשמתמ ןיינע ןלוג הארה (תוקפה ןונאק תרבח םע) תרחואמה תידווילוהה ותריציב
םייאקירמא-ןופצ םיטרסל םעפהו ,היציזופסנרט םהל הכרענש רחאל ,יאוריה-ימואלה
יאוריה יומידל יאקירמאה ןוצרה תא קפיסו ,"הרבוק"ו "אתלדה ץחמ" ומכ ,אליעל םייטוירטפ
תדיחי תררחשמ ,ןלוג ידי-לע םיובו בתכנ ,קפוהש ,"אתלדה ץחמ"ב .ןגיר ןדיע תא םלהש
,"ןתנוהי עצבמ" ,ןלוג לש רתוי םדקומה וטרסל דואמ המודב ,ףוטח סוטמ תיאקירמא תיליע
םיילארשיה םיטרסה לש תיברע-יטנאה המגמה .םהלשמ "הבטנא" םיאקירמאל הקינעמ ךכו
יפיטואירטס לופיט התיה ותאצותש רבד ,םיידווילוהה םיטרסב תמצעומ ףאו תרבעומ
םע דחא הנקב הלעש ,יוושכעה ילארשיה עונלוקב דוע םייק וניאו טעמכש ,יטסילאוד
.םיאקירמאה תינומהה תרושקתה יעצמא לש ,תירטסיה ףא םיתעל ,תחוורה תויברע-יטנאה

יגולואידיא וק ותוא לע ,םיבר םינבומב ,ורמש 1967 רחאלש םייאוריה-םיימואלה םיטרסה
ושמתשהו (תילארשי-יטנאה תיברעה הדמעה לש רשקה ךותמ התאצוה ,לשמל) םהימדוק לש ינויצ
םילארשי ןיב הימוטוכידה :םדוסיב םימוד םייגולורטקרקו םייעונלוק ,םייביטארנ םידוקב
םירוביגה ךרד היצזילקופ ,םיטסינוגטנא "םיער" םיברע תמועל םיטסינוגטורפכ "םיבוט"
לש (shots) םיטוש תועצמאב תילארשי-ורפ הביטקפסרפל הפוצה לש ותפפכה ,םירבצה
.(non-diegetic) תיט'גייד-אל תללהמ תיפא הקיסומו (point of view shots) טבמ-תדוקנ
תא המאתש תופחסיה ,יטילופה ןימיל הרורב תופחסיה םיפקשמ הלא םיטרס ,ןכ-יפ-לע-ףא
םיברה םיברעה לומ םיבצינה םירשכומה םיטעמה לש אשונה ,לשמל .טלושה יטילופה בצמה
לש רשקהבש אלא ,יברע/ילארשיה תומיעה לש היצטנזרפרב יזכרמ דוסי תווהל ךישממ
תרחוש לארשי הליעפהש תומילאה יבגל היגולופא לע תוחפ זמרמ אוה ,ןוחצינה תיירופוא
המינ .ילארשיה אבצה לש םיריהזמה םייאבצה םיעוציבה לש טלחומ חוביש לע רתויו םולשה
תא ןייפאל הייטנב ,לשמל ,ימצע חבש לש תיללכה המינל םיתיעל תרבוח יברע-יטנא געל לש
תוברתב הבחרהב ץופנש רואית ,חלצוי אלכ םג אלא רזכאכ םתס אל יברעה ביואה
.תורוטקירקבו םינוכרעמב ,תוחידבב ,המחלמה רחאלש תיראלופופה

לש תזמורמה תילרבילה המינהמ וענמנו ,אבצה לש תויאוריהה תא וראפ תושדחה תורתוכה
תא ,לשמל ,תוממורמ תושדחה תורתוכה ."רוא ידרומ" ,המגודל ,ומכ 1967 ינפלמ תומש
עיגהל ילארשיה אבצל שרדנש רצקה ןמזה - "ץאוסל תועש 60") תיאבצה תונמוימהו הזועתה
אוה געלה ןאכ .("הלודגה הצירפה") יאבצ הרובג השעמל ללהמ ראות םש תוקינעמ וא ,(ץאוסל
םיברעה לש םתלוכי-יאל זמרמה ,לוטיבה ,ןויאה םצע ידי-לע קר םייקו ,ענצומ רתוי
םע ופקת םירשנה" םשה תחת ץראל-ץוחב ץפוה "הלודגה הצירפה" .םילארשיה םע דדומתהל
לש ותמישמל התנפוהש תידקומה בלה-תמושת לע רמשש ,(Eagles Attack at Dawn) "רחש
לע העיבצמש הריצי לש תרתוכל טנ'ז ראר'ז לש חנומ) "ילאוטסקטיכרא" ןפואב רשיקו רוביגה
תחת ץפוה "ץאוסל תועש 60" .םייאקירמאה םינוברעמהו המחלמה יטרסל טרסה תא (רנא'ז
םשה ."?תרעוב סירפ םאה" תמסרופמה החלצהה תא ריכזמש ,"?תרעוב ביבא-לת םאה" םשה
ותחטבה לע תיטסאקרס הזארפראפכ תרשמו ,טרסב רצאנ לש ותומד תא רכזאמ םג ינויצסנסה
דע רעבת םהלש הירגיסהש ינפל דוע ביבא-לתל ועיגי םהש ואבצ ילייחל םירצמ אישנ לש
,"םיצ" ןיינב תפירש לע ןשי הדועת טרס םירצמה וגיצה ,החטבהה יולימל החכוהכ) .המות
ובש ,"הלודגה הצירפה" תא םג ןייפאמ געל לש סחי .(המחלמה ינפל םייתנש שחרתהש עוריא
.שב-ששה קחשמב קרו ךא טעמכ םיקוסעו ,םינדחפ ,םישפיט ,םינלצעכ םירוס םילייח םיגצומ
,ילארשיה ןוחצינה םע ,ףוסה תארקלש אלא ,רתויב רזכא אוה ,דקפמה ,דיחיה חקיפה ירוסה
םייאקירמאה המחלמה יטרס ןונגסב ,"הלודגה הצירפה" .םירחאה לככ ןדחפכ הלגתמ אוה
תומד תועצמאב חתמה תלקהל תימוק אתחנתאב אוה םג שמתשמ ,םישימחהו םיעבראה תונשמ
ותוזיזפ) .םירוסב הרוי איהש העשב ןוחטבב חדבתהל החילצמה (ןקרב הדוהי) המיסקמ תירבצ
.(תוומב תיביטארנה ותשנעהל הליבומ

ותומדל םוקמ היה אל ,תיטסינוגטורפל השעמל הכפהש דע המחלמה הרדאוה םהבש םיטרסב
תראה לש םזילאידיאה ,ונממ רזגנה אשונל אל םגו ןתייצהו יבויחה יברעה לש תדבוכמה
- תפתושמ הפש םושש החנהה לע הליחתכלמ ססובמ יביטארנה הנבמה ,שדחה בלשב .חרזמה
תונשמ םיטרס םא .ךשוחה תוחוכו רואה תוחוכ ןיב תירשפא הניא - חוכה תפשל רבעמ
לש חרזמל סחיב "ילסרבינואה םזינמוהה" תא ושיגדה םישישה תונש עצמא דעו םישולשה
םייגולונכט םיעצמא םיקפסמ ,תיב-ףלאה תא םיברעה תא םידמלמ םתוא וארהו םיטסינוגטורפה
םייאוריה-םיימואלה םיטרסה ירה ,םולשב יכונא-אל םויק-ודל בוט ןוצר םיניגפמו םימדקתמ
לש תירבחה תונמאנה תא ,יביטארנה ןמזה תועצמאב דחוימב ,םיטילבמ 1967 רחאלש
םילארשיהש ךכ לע עיבצמ הלא םיטרס לש םנונגס .םייאבצה םיעצבמה יטרפ תאו םילייחה
לש תינויצ-ורפ הזיחאב "תיפוטוא"ה הנומאה תא ,"תויביאנה" תא ודביא וז הפוקתב
םיניטסלפב תיטמולפידה הרכהב תרמשנ תאזכ היפוטוא םא םג) םייברעה ןופצמ/העדותה
הדיחיה הפשה" רמואה הז ,שדח חישל היצלודומ םיאצומ ונא ךכיפל ;("םינותמ"ו "םייארחא"
הנבמה תועצמאב רוריבב םיתעל תנגפומ המחלמה תויזכרמ ."חוכה תפש איה םיניבמ םהש
םיאצמנה םילארשי העברא לע ולש םידרפנה םירופיסהש ,"ץאוסל תועש 60"ב ומכ ,ירופיסה
יביטארנ דוסיכו תויומדה ייחב ףתושמ םרוגכ המחלמה תא םיעיצמ םינוש המחלמ ירוזיאב
.דחאמ

הנשמה תלילע לש יטקדידה םזילרומה לעו תינויצה הקיטגולופאה לע 1967 םורט לש שגדה
דעה תומד .1967 רחאלש םיטרסב םומינימל דע אוה םג םצמוצמ יכוניחה ןמורה לש
םוקמב .טרסה תישארמ לארשיב ךומתל הטונ ,יאקירמא ללכ-ךרדב וניהש ,יביטקייבואה
תא םיגיצמ םישדחה םיטרסה ,ותדמע תא קידציו ומע לש הירוטסיהה תא ריבסי רוביגהש
ןעמל םחולה המחלמ סדנהמ ןיעמכ רוריבב וישכע רדגומה ,ירוטסיהה ודיקפתב רבצה םחולה
םיתעל קר ןכלו ,וילאמ רורבכ גצומ טושפ לארשי לשו תונויצה לש יבויחה ןייפוא .ותדלומ
םישולשה תונשמ םיטרסב הנגפוהש תיזואוטריו תירוטיר הגצה התואב םישגופ ונא תורידנ
,עונכש ךותמ םימחול טושפש ימכ םיגצומ םילייחה ,תיברעה תוניועה לומ .םישישה תונש דעו
תא הנוויכ םירבצה םהירוביג לשו םיטרסה לש תישעמה הדמעה .םיחצנמו םמצע לע םיניגמ
לע רתוי בר שגד םע ,רוריבב יסאלק המחלמ יטרס רנא'ז רבעל םייאוריה-םיימואלה םיטרסה
רתוי בר ירופיס ןמזו יביטארנ ןמז תשדקהו ,"םייחהמ תולודג" הרובג תולילע לעו "הלועפ"
תונקסמו תודמע ץמאל םהיפוצב םיקחוד םניא םג 1967 רחאלש םיטרסה .המצע המחלמל
תלעותמ תירופיסה היגרנאה לכ ,תאז םוקמב ;לארשיו תונויצה לש ןייפואל סחיב תומיוסמ
םיסנווקיסב רבכ .וחצני (םילארשיה ,רמולכ) רואה תוחוכ םאה הלאשב תחתפתמה המרדה לא
םתרטמשו "םיבוטה" םה םילארשיהש וילאמ ןבומ ,רורבה םזילאודה תא םינובה החיתפה לש
הלובט' לש יביטינגוקה בלשל רבעמ אוה הפוצהש ,איה הרעשהה ןאכ .תקדצומ תיטילופה
הילאמ תנבומהו "הרורבה" תיתוכמסה היגולואידיאב הפוצה ללכומ טרסה תישארמ רבכ .'הסאר
ראש לכש ,(םילארשיה) היגליבירפה ילעב רפסמה-רזיילקופה לש הביטקפסרפבו טסקטה לש
.םהלש הביטקפסרפהמ ןמ תוטפשנ תויגולואידיאה

הלש ירקיעה ןושארה דעצהש) 1967 רחאל תילארשיה הרבחה לש האלמה התונגרבתה ךילהת
םידוהי לש תינומהה היילעה הקפיסש לוזה הדובעה חוכל תודוה םישימחה תונשב שחרתה
רבכ .םייטסילאיצוסה םיכרעה לש היולג החינזב ךורכ היה (תוימלסומ תוצראמו ברע תוצראמ
ומכ םיטרס לש תיטסילאיצוס-תינויצה תיטסילאידיאה חורה הבשחנ תומדקומה םיששה תונשב
תיאשונ הניחבמ ןה תיטסינורכנאכ ,דחאכ להקו םירקבמ יניעב ,"רוא ידרומ"ו "הרשע ויה םה"
תחופה ילארשיה ןיינעה .סותאפל הטונה תמזגומה תיטאמרדה היצטנזרפרה ןונגס תניחבמ ןהו
,הרקמ לכב ,םינווכמ ויהש - יאוריה-ימואלה רנא'זה לש םירכומה םי'גאמיאבו היגולואידיאב
םיטרסהמ םינוש םירנא'ז לש םתיילעל ךרדה תא ללס - רז להק יפלכ רתוי
תונש לש הנושארה תיצחמה לש תוידמוקה .תיתרבחה הידמוקה ומכ ,םייאוריה-םיימואלה
תאז לכב ,תינויצה תויצולחה לש וזמ הנוש םיילאטנזרפר םידוק תכרעמב ושמתשהש ,םישישה
רטיפ לש וטרס .םייאוריה-םיימואלה םיטרסה לש תונומאה תכרעמ תא ,םדוסיב ,םייקל ופיסוה
םיכרעה ןיב יגולואידיאה טקילפנוקה תא שיגדה ,לשמל ,"קיימ קייל ייא" יירפ
םייסו ץוביקה לש םייטסילאיצוס-םיינויצה םילאידיאה ןיבו ריעה לש םיינגרוב-םיינויצה
(1964) "יתבש חלאס" ןושיק םירפא לש וטרס וליאו ,םינורחאה הלא תא שדקמה "בוט ףוס"ב
תא ןאכ ןוויכו - תילארשיה הרבחב "יביטימירפ"ה יברעה-ידוהיה לש היצרגטניאה תא לליה
םוקמב םיחרזמ םידוהי יפלכ םייאוריה-םיימואלה םיטרסה לש יטסילטניירואה םזילנרטפה
ךרד ,עונלוקב ,ןכ םא ,תיארנ תילארשיה תוברתב ינויצה סותאפה לש ותושלחה .םיברעה יפלכ
.הידמוקה ,רחא רנא'ז לש ותיילע םצע

חורה לש סותאפה תא ,םייתניב ,וטיסה 1967 רחאלש הפוקתהמ םייאוריה-םיימואלה םיטרסה
םיטרסבש דועב .המצעשכל תיאבצה הריפסב ותוא וגיצהו רחא ןוויכל תיטסילאידיאה
םיתעל גצוה םיטסינוגטורפה לש ינויצה םזילאידיאה רתוי םימדקומה םייאוריה-םיימואלה
הדימב ,םוקימהו יומיבה תניחבמו ,םייצולח-ומכ םימואנ תועצמאב גולאידה רושימב תובורק
םג ומכ ,תינוריע היפרגופוט וללכ 1967 רחאלש םיטרסה ,םיעונצ םיבושיי תועצמאב הבר
דוע "תוכרובמ" ןניאש ,תויזכרמה רבצה תויומד לש תיסחי ההובגה םייחה תמר תא
תועש 60" ,"ןאריט הרטמה") ברקב תוירדילוס לש םי'גאמיא .םדוקה רודה לש םזילאידיאב
בהלנ תוריש לש וא ,("הלודגה הצירפה") וילייחל דקפמ לש האלמה ותובייוחמ לש ,("ץאוסל
ןייד יסא םלגמש תומדב ומכ) םוי-םויה ייח לש תויחטשל דגונמכ םיתעל גצוהש ,אבצב
,(הל ארוק אבצהש עגרב הלש םייטנדקדה ריעה ייח תא דיימ הקיספמה ,"יניסב םימי השימח"ב
,הז ןבומב ,םיטרסה .המחלמה סותאפ ,רמולכ ,סותאפל הנתינש הדיחיה היצמיטיגלה תא וויה
,לשמל ,תילגתמהו הב הרודח תירבצה תירלופופה תוברתהש תוילטנמיטנסה תא וכישמה
לש םתויחצנ לעו תימצע הברקה לע ,המחלמה תעשב תוירדילוס לע םירפסמה םיברה םירישב
.םיגורה םירוביג

,םייגולותימ םיירבצ םינייפאמ םתוא תא וותיה 1967 רחאלש םייאוריה-םיימואלה םיטרסה
תואיצמ לש רצותכ םעפה הרבסוהש ,תוחישקה לש "תילילשה" תוכיאה לע רתוי בר שגד םע ךא
הנגה תמחלמ לש רשקהב תיבויח הנוכתכ ,רבד לש ופוסב ,ןכ לעו ,יטאנפו ןייוע רוזיאב השק
ןיב הוושב הווש םהלש יביטארנה ןמזה תא וקליח 1967 םורט לש םיטרסהש דועב .תימצע
וא ,"שאה דומע"בו "הנוע הניא 24 העבג"ב ומכ ,ילארשיה םלוחה ןיבו ילארשיה םחולה
ידרומב" ,"הרשע ויה םה"ב ומכ ,םלוחל רתוי בר ןמז ,תיטסינמוהה המגמה תרגסמב ,ושידקהש
המר ילעב םימחולכ ,יתמחלמ רשקהב רקיעב וגצוה 1967 רחאלש םירבצה ,"הייניס"בו "רוא
םילדו הלועפב םיחושקכ ,"תילאוטקלטניא" תוליעפל הטעומ הייטנ םע ,ץמואו רסומ לש ההובג
(fortitudine et sapientia) הנובתלו חורה זועל םירשעה האמה תונב תואמגודכ ,םירובידב
לש םיטרסהמ םילארשיה םיטסינוגטורפה לש םנויפיא תוחתפתה .יסאלקה יפאה רוביגה לש
תובאה רוד לש םייפיטואירטסה םייומידל הליבקמ 1967 רחאלש םיטרסל דעו 1967 םורט
םילארשיה תורודה ינש תא ןוליא סומע לש ורואתב םיטטרושמ םהש יפכ ,םינבה רודו
רבצה תימדת תזכורמ רתוי םירחואמ םיטרסב ."םינבו תובא - םילארשיה"ב םינושארה
.וירבחל יטסילאידיא חרואב יארחאהו רוסמה ,ירבגה ,ץימאה םחולה לש ויתונוכתב
תועצמאב ימסוקורקימ יגולורטקרק ןפואב יוטיב ידיל אב ,ןכ םא ,ימואלה סוזנצנוקה
.בגשנ גולאיד תועצמאב םוקמב םיטסינוגטורפה לש םתוגהנתהו םהיתולועפ

םיטרסל האוושהב ,הלא םיטרס ,קסופ יתלב ךוסכס לש ווק סוטטסה תא אצומ-תדוקנכ םחינהב
רוציקב םיסחייתמ ,תומדקומה םיששה תונש דעו םישולשה תונשמ (fictive films) םיינוידיבה
אל דקמתמ אוהו ,םייאבצה םיטביהב זכרתמ םהלש ינויצה רסמה .המחלמה תורוקמל יסחי
(ילארשי ןוחצנ םיחיטבמ םיירנא'זה םידוקה ןכש) דספהה וא ןוחצנה לש תויטאמרדה תואצותב
ינפלמש םיבר םיטרסב ומכ) .ילארשיה דצל ןוחצנה תמצועב וא תודיבאה תומכב אקווד אלא
תודיבאהש דועב ,ךכ לע רעטצי והשימש ילבמ ,תוסאמב ללכ-ךרדב םיגרהנ םיברעה ,1967
ןניא תויזכרמה תולאשה ,לשמל ,"הלודגה הצירפה"ב .(השגדהב תודפסומ תוטעמה תוילארשיה
תראה ,הלוגב תידוהיה תוסנתהה לש הלילשכ רבצה ילארשיה) םימדוק םיניינע לע תובוסנ
םייאבצ ןולשיכ וא החלצה .חילצי עירכמה עצבמה םאה הלאשה לע אקווד אלא ,(חרזמה
ויהש ,םייגולואידיאה םירוהרהל תחתמ סיסבה תא טימשמה ,דיחיה ןינעכ הז ןפואב םיגצומ
לש ותלצה .םייאוריה-םיימואלה םיטרסה לש םדקומה בלשבו םיצולחה יטרסב ךכ לכ םיבושח
ןיב תררושה תוירדילוסה תא הארמ ("ובמר" ינפל םינש) ביואה לש ארונה אלכב ראשנש רבח
דחוימב תמגדומה הנוכת ,רבח ליצהל ידכ םייחה תא בירקהל תונוכנה לע דיעמו םילייחה
יפלכ תנווכמ תירבצה תוחישקה .ןואג םרוהי בכוכה ידי-לע םלוגמה ןיצקה לש ותומדב
,הנטקה וירבח תצובק יפלכ תאטובמ ותוקיתמש דועב ,רזכאה ,יטסידאסה ביואה
,ברקב םירבח ןדבוא לע בצעב םג הוולמ ,תאז םע ,הגיגחה תשוחת .םעה לש סומסוקורקימה
.ימואל סותימ לש םידמימ תלבקמה השוחת

תפשוחו ,םהילייחב םיברעה םיניצקה לש ןינעה רסוחל דוגינכ היונב תילארשיה תוירדילוסה
ףאו ,וכישמה 1967 רחאלש םיטרסה .םהלש דצב וליפא ,םייח ןדבואל םתושידא תא ןכ ומכ
לש םיפא-זולק .רזכאה יברעה ןדורה לש תמדקומה תיתרוסמה היצטנזרפרה תא ,ופירחה
תואל ןאכ םיכפוה םינועמה םילארשיה לש םהיתולבס חכונל תויטסידאסב םיקחוצ םיברע
"הלודגה הצירפה"ב (חוליש ףסוי) ירוסה אלכה דקפמ .חרזמה תוירזכאו םזידאסה לש ןמיסלו
תעדומ-תתה הדרחה תא םימלגמ "םינחנצה לש תיזע"ב (ינמוא לאומש) יברעה טסירורטהו
רחאלש םיטרסה .םיברעה וחצני םעפ-יא םא תורקל לולעש המ ינפמ תילארשיה תיביטקלוקה
דחפ לש םזיצרוסקא םיכרועו ,תיברע תוטלתשה לש םייעגר םייטויס םיבצמ םיגיצמ 1967
.ונכ לע ילארשיה רדסה תבשהב טויסה תא םייסמה ירני'גאמיא תועצמאב ,יובח ,יטנטל

תיטסינמוה תוחילש לע םיבוסנ םניא ,"הלודגה הצירפה" ומכ ,1967 רחאלש םיטרסהש תורמל
ךאש םיברעה יפלכ תורזכאתה םיארמ םניא םלועל םג םה ,חרזמל סחיב תרעושמ תילארשי
הווהמה היינב ,ןויא תועצמאב תוינמוה םינוב םיטרסה ,הז ןבומב .םילארשי וניע ןכל םדוק
,לשמל ,"ץאוסל תועש 60"ב .תירסומ הניחבמ רתוי הלענכ ילארשיה לש היצטנזרפרהמ קלח
1967 רחאלש םיטרסב .סבומ ירצמ לייחל םימ סוכ ,המחלמב גרהנ ונבש ,לוכש בא עיצמ
תועצמאב וישכע שחרתמ יברע-ילארשיה עגמהש םושמ רתוי תיסיפ הרוצ תוינמוהה תלבקמ
הריפסב ,םימדקומה םיטרסב היהש יפכ ,אלו ,המחלמה לש "תימשגה" הרוצה
ןהו םמצע םיברעה ברקב ןה ,תיברעה תונדורה ,רחא רושימב .תיגולואידיא-תילאוטקלטניאה
הדרחה - השובכ לארשי יפלכ היצנטופבו ,("הלודגה הצירפה") םילארשיה םיריסאה יפלכ
לש לופונומכ תוצירעה תא הגיצמ - הלאה םיטרסה לכ דוסיב תחנומה היובחה ,תיטנטלה
ומכ םייפוריא םיינדור םירטשמ יאצאצו ילוצינ ,םילארשי םיטרס ירצוי ,ןאכ .חרזמה
הלא תוילילש תונוכת לש ןסוחיי ידי-לע יברעמה יוכידה תא םיעילבמ ,םזיצאנהו םזישאפה
תיפוריאה הייטנה תא הביחרמ וז תינוידב היצקורטסנוק .תיחרזמ תוהמל ידעלב חרואב
אוה ותוברועמ תמצועב וא ומצע ברעמה לש תוינדורה תויטנה ךרעב טיעמהל החיכשה
,השימג תונוילע לש הדמעב תימצעה הבצהה תא בוש םיאור ונא ןאכ .םיינדור םיכילהתב
.האימחמה תימצעה תימדתה עגפית אלש ךכ םיניינעה תא חסנל ךרוצ ותוא

24 העבג") תילגנאב ומלוצ ,דחאכ הירחאלו 1967 ינפלמ ,םייאוריה-םיימואלה םיטרסהמ קלח
ויהש םושמ קר אל ("יניסב םימי השימח"ו "רואה ידרומ" ,"שאה דומע" ,"הנוע הניא
םושמ םג אלא ,ל"וחב הצפהל תופיאש ללגב וא ,רז עיקשמ ידי-לע ונמומש וא תויצקודורפ-וק
םילארשיה ,"יניסב םימי השימח" היצקודורפ-וקב .תירבע ורביד ישוקב םהלש םיאמבהש
הז שומיש) .תירבעכ תיווסומ תילגנאהש ךכ ,תיברע םירבדמ םיברעהש דועב תילגנא םירבדמ
המרג ותועצמאבש ינושלה םזילבינאקה תא ריכזמ תיסקס-ולגנא (lingua franca) תיללכ הפשב
הימוטוכידה .(תוימואל תונושל לש הכורא הרדס לש "ןמוקמ תא אלמל" תילגנאל דווילוה
הייוהיז תא תקזחמ ,תיברע - םיברעו תילגנא םירבודה םילארשי לש תיתוכאלמהו תנזואמ-אלה
םזילאינולוק-ואינ הריגסמ תינמז-וב ךא ,תירבה-תוצרא םע דחוימבו ,ברעמה םע לארשי לש
.לארשי ,תירבה-תוצרא לש רתויב הנמאנה התירב-תבל עיגמו טשפתמ ינוריא ןפואבש ינושל
תירבעב ומלוצ ,"הלודגה הצירפה"ו "ןאריט הרטמה" ,"הרשע ויה םה" ,רנא'זב םירחא םיטרס
- םיאקירמאהו תיברע - םיברעה ,תירבע םירבדמ םילארשיה ויפלש "םזילאיר" לע ורמשו
ןיבל םייסור-םיידוהי-םיירבע םיצולח ןיב ינושל שגפמ גיצמ םג "הרשע ויה םה" .תילגנא
םיענ ךא ,תפתושמ הפשכ תיתפרצה תא םילגמ םה ;תרושקת יעצמא רחא םיששגמה ,יברע 'חייש
.םיצולחה לש םתושימגו םתוחיתפ תא למסמה רבד ,תיברעב גולאיד רבעל טרסה לכ ךרואל
תא ,תישארה תירוסה תומדה תא םלגמה ,חוליש ףסוי דמל "הלודגה הצירפה"ב ותעפוהל הנכהכ
הצפהל) תילגנא הסריגב םג ומלוצ ,תאז םע ,"ןאריט הרטמה"ו "הלודגה הצירפה" .ירוסה בינה
תילגנא לש תידווילוהה תרוסמה לע הכמתסהו ינושלה לדבהה ןמ התיחפהש ,(תירבה-תוצראב
.תויברעה תויומדב דחוימב שגדוהש ,רז אטבמ תלעב

תתחופ תויראלופופמ םייאוריה-םיימואלה םיטרסה ולבס תומדקומה םיששה תונשב דוע
םתוכיא לשב תוחפ ,ןדוסיב תויבויח תובוגתל וכז םה תירבה-תוצראב יכ םא ,לארשיב תכלוהו
היגולואידיאה ויה לארשיב .םש הררוע לארשיש תובהלתההו תונרקסה ללגב רתויו תיעונלוקה
רוביצה .ארזל דע טעמכ םירכומ וללה םיטרסה לש םיירנא'זהו םייעונלוקה םידוקהו
,"םהילאמ םינבומה" םיינויצה םיאשונה תא ופקשי אלש תוברת ירצומ רחא שפיח ילארשיה
תא ופקישש םייאוריה-םיימואלה םיטרסה .תוימוי-םויה ,תויתרבחה ,תויטרפה תוגאדה תא אלא
תוחפל ,רוביצהו ,ילארשיה חורה-ךלהל רתוי םיבורק ויה ברקה הדשב קר סותאפה ייוטיב
אל התיה םתוכיא ךא ;םהב תופצל טוהל היה ,"םימיה תשש תמחלמ" לש הירופואה תפוקתב
,"ןתנוהי עצבמ"ו "הלודגה הצירפה" ,ןלוג לש ויטרס ,תאז תמועל .ידמל תובורק םיתעל תקפסמ
איה הנידמה הבש ץראב .ידמל הבר החלצהל וכז ,םהלש ריהמהו ליעיה רופיסה ןפוא לע
לע ,םייאוריה-םיימואלה םיטרסהש יטמוטפמיס הז היה ,םואלה תא ,רבד לש ופוסב ,הרציש
תמקה זאמ םירושע ינש טעמכ ךשמב טילשה רנא'זה ויה ,םהלש תירסומהו תכנחמה המינה
תוקחרתה ,טלושה יאוריה-ימואלה רנא'זהמ תוקחרתה םילגמ ונא םיששה תונש םע ךא .הנידמה
.הנטק ץרא לש תוגאד לשו תושדח לש תדמתמה הזגפהה ןמ הגופהב ךרוצה תא תפקשמה

ירוא לש וטרסו ,יפיטכראה "סאקרובה טרס" ,(1964) "יתבש חלאס" ןושיק םירפא לש וטרס םע
םייעונלוק םידוקל ךרדה תא חתפש ןושארה ינוידבה טרסה ,(1965) "הנבלב רוח" רהוז
"םייתרבח" םיאשונ רבעל עיבצהל ילארשיה עונלוקה לחה ,םיילאנויצנבנוק תוחפ םייביטארנו
תוקחרתה יהשזיא לע םיזמור םניא הלא םירנא'ז ,חכווינש יפכ ,תאז םע .םישדח "םיישיא"ו
.לארשי לש תיברעמה היצטניירואה ןמ וא תוינויצה תולאשה ןמ תילאקידר

:רוקמ
תורירב תאצוה 117-105 מ"ע ילארשי עונלוק