תודרויה הטילקה תוגרדמ הלעמב

ץרווש הרשוא


תא ראתל רשפא םתועצמאבש ראותה תומש תצקמ הלא - ףרוטמ ,ינוהמת ,גירח ,רז
.יוכיס םוש ול ןיא יגולותימה רבצה לומ .ילארשיה עונלוקב יאפוריאה רגהמה תומד
ערגנ אל המוארטב ינשה רודה ינב לש םקלח םגו

ךרד ,םזילאינולוקה תישארמ לחה תינרדומה תוברתב תויזכרמה תועפותה תחא איה הריגהה
הקירמאל הלודגה הריגהה ,(תולודגה םירעה תיינבו רפכה תביזע) תיתיישעתה הכפהמה
דעו ,(האמה תישאר לש הפוריאב םייתרבחו םייטילופ םייוניש תובקעב) תימורדהו תינופצה
איבנה יפל ,םלועה תא הכפהש וז - הרידא תיתוברת הריגה המרגש תרושקתה תכפהמל
תוברת לש הבל איה ,הלודגה הריגהה ץרא ,הקירמא לש תירבה תוצרא ."ןטק רפכ"ל ,ןהולקמ
.םלועב תוברתה תוכרעמ לכ לע יזכרמה עיפשמה חוכהו ,ברעמה

ןפואב םאו יולגב םא ,תונתחדקב העפותב קסע ,קהבומ הריגה רצומכ ,יאקירמאה עונלוקה
םבור ,תומולח-יקוושמ םיקסע ישנא לש םתריצי ירפ ,םילודגה דווילוה ינפלוא .הווסומ
.תובר בתכנ רבכ ךכ לעו ,עירכמ ןפואב וז העפותמ ועפשוה ,ינש וא ןושאר רודמ םירגהמ
,(לשמל ,ברעמל חרזממ) הריגה לש רנא'ז אוה ,ןוברעמה ,רתויב ירוקמה יאקירמאה רנא'זה
םולחה לש (קהבומ ןפואב תיתלומעת תובורק םיתעל) היצנירטקודניא היה ותרטמ רקיעש
."תיאקירמאה ךרדה" לש ,יצולחה יאקירמאה

קימעמ לופיט הדילוה חרכהב אל ידווילוהה עונלוקה לע הריגהה לש המוצעה התעפשה
ורהנ ,ואב בורקמ הזש הלא ,םמצע םירגהמהו .(לשמל ,ןילפ'צכ םיגירח םע) רגהמה לש ותומדב
,(הפשה םוסחממ םתוא וררחישש) םימליא םיטרסב היפצל האמה תישאר לש ןואידואלקינה לא
.שדחה םלועב תונבל םהילעש השדחה תוהזה ירחא רותל ידכ

םילודגה הריגהה ימיב הרצונש תוברתה לאו לארשי לא וז תיאקירמא העפותמ שיקהל לק
הלודגה הריגהה תפוקתב ,לשמל ,םישישה תונשב תורדתסהה לש עונלוקה תקלחמ יטרס .הלש
םילועה .ישרושו ףוזש ,רימת ינידנולבכ קינצוביקה ילארשיה תא וגיצה ,הקירפא ןופצמ
,ךופהל ידכ ירבצה ךותיהה רוכ לש ובל לא רשייה םיקנזמה םייתולג םינוהמתכ דימת וגצוה
,"הטילק"ל דיימ בסוה הילעה חנומ .לבמט עבוכב שמונמ קילורשל ,רשפאה לככ רהמ
,ןכשה ץוביקל ונפ יתבש חאלס לש וינב .עונלוקבו ןורטאיתב ,תורפסב םג ושפ םילדומהו
,ןושארה ירבעה םוגרתב ,הילויו ואימור וליפאו ,דחאל ה'לסויה לכ וכפה ,"תאזכש הרובח"ב
."לעיו םר"ל וכפה

תיעבטה םתביבסב םירז
שמתשהל םא) תיטסיביטקלוק הרבחמ תילארשיה הרבחה הכפה 1977 -ב יטילופה ךפהמה זאמ
ןויערה ביבס ,רתוי וא תוחפ ,תדחואמה ,(ןייטשלימ ירוא יאבצה ןוירוטסיהה לש ותרדגהב
םינושארה ויתותוא .רתוי תיטסילאודיבידניא הרבחל ,הדובעה תגלפמ לש הינומגהב םלגתהש
ךפהמה .םירופיכה םוי תמחלמ ירחא השבגתהש האחמה תעונתב יוטיב ידיל ואב יונישה לש
יאצאצמו ,(חרזמה תודעו ןימיה רקיעב) םיילושה תא זכרמ ,הדבועל הינומגהה סרה תא ךפה
תרושקתה לע "תינלאמשה היפאמה" םתוח עבטוה ךכ .םישדח םיילוש רצי הדובאה הינומגהה
.הרבחב םישדח םיילוש וגצי רשא ,םינמאה לעו

יטילופה עונלוקה לש לגה תועצמאב ןה ,תונמאנב הז יוניש ףקיש םינומשה תונש לש עונלוקה
"הלילה ףוס דע"ב .עונלוקב ףוזשה רבצה תא ופילחהש םיגירח לש הרדיס תועצמאב ןהו
הזת-יטנא םהש ,ונבו בא לש םידיקפתב אולימ ףסויו ןייד יסא ילובמיס ןפואב וקהול
יסא םליג (1967) ומצע אולימ לש וטרסב ,םש םא ."תודשב ךלה אוה"ב םדוק המוד גוויזל
ליעפ היה אולימו ,תדלומה חבזמ לע הרובגב ושפנ תא רסמש יאוריהה רבצה ,ירוא תא ןייד
ירצונ ,שולת רגהמ אולימ ףסוי םלגמ 1986 -מ ןירג ןתיא לש וטרסבש ירה ,'ב הילע
אוה ןייד וליאו ,הנש םישולשמ הלעמל הכותב יח אוהש הרבחב ומוקמ תא אצומ וניאש
אוהו ,ןונבל תמחלמב הלשפ ללגב הקספוה ולש תיאבצה הריירקהש יביטקא-רפיה רבצ ,ארויג
.היפאמו תודיגב ,תומילא ,לוהוכלא לש תיליל ביבא-לתב ומצע תא אצומ

השיפתמ רבעמה תא בטיה תפקשמ םיילארשיה ונבו באה תומד ורבעש הזופרומטמה
אוצמל םג רשפא 80 -ה תונש לש עונלוקב .תיטסילאודיבידניא השיפתל תיטסיביטקלוק
םירגהמ םקלח ,תרחא ץראמ םירגהמ םקלח .םייחרזמו םייזנכשא ,םירגהמ לש םיבר םיגוס
(תיאבצה ,לשמל) תרגסמה וא הרבחה יכרעל םירכונמ ,םתביבסל םירז םישנא םהב שי :םשפנב
םמוקמ תא םיאצומ םניאש ("17 תב העונ"ב ומכ) םירענ ;דקפתלו תויחל םיצלאנ םה הבש
וקוק") םתוא טולקל ,הנכומ הניא וא ,תלגוסמ הניאש הרבחב סרהל םיפחדנה םייחרזמ ;הרבחב
לש םיילושב םוקמ םיאצומה םישנאו ;(דועו ,"ףאל תחתמ" ,"יול ןוטלימ לש ופוס" ,"19 ןב
.("51 ראב") תיביבא לתה הריגהה תרבח

דדומתמ ףאו ,תוגירחו ,רוכינ ,תורז לש םיחנומל הריגה ,אופיא ,םגרתמ ילארשיה עונלוקה
רגהמה לש ותומד םע תדדומתמ "האושה ילוצינל ינשה רודה" יטרס תרוש .המצע העפותה םע
ול וארק םעפש תומשא ףודר םייאלכ רוצי השדחה ץראב דילוהש ,תומוארטה ףודר יאפוריאה
."רבצ"

תורושקה תועפותה לכל הז רמאמב סחייתהל לכוא אל םיינכט םיישקו העיריה רצוק תאפמ
לש ותומדבו ,תונורחאה םינשה יטרסמ קלחב קר דקמתא ןאכ .ילארשיה עונלוקב הריגהב
לש ותומדב תוננובתהל ינושאר לדומ תונבל ןויסנ ךות ,הלא םיטרסב יאפוריאה רגהמה
.םירחא םיטרסב םג ותוא ןוחבל היהי רשפאש ,יאפוריאה רגהמה

םיעוגנה
לע תוגירחו הריגה לש םימוטפמיס דחאמ ,(1983) "עוגנ" ,ןמטוג סומע לש וטרס רוביג ,יבור
תוגירחה הכורכ םהבש ,םיפסונ םיטרסב םג יוטיב ידיל אב הז בוליש .ילאוסקסומוה עקר
ותלאשמ .תיתחפשמה תלוכמה תונחב התיא דבועו ותבס םע יח יבור .יחצנ רגהמ לש תורזב
.ןומימ ול אוצמל רשפא יאש טרס ,וייח לע טרס תושעל :שארמ הדובא הרטמ איה הדיחיה
:ונורגמ רבדמ יאמבה לש ולוקש ,רוביגה לש גולונומב תחתפנ וז תילאוטסקט-הטמ הריצי
היהיש ...תוחפל תיטילופ תועדומ לעב היה רוביגהש וא ,תיתרבח היעבב לפטמ היה טרסה םא"
חרכומ התא םא לבא ...הבושתב רוזחיש ,תתחשמ לע תרשיש ,חותיפ תרייע בשות היהיש ,לייח
,ימצע טוטיחל ןמז ןיא ,תרעוב הנידמה ...הזמ הנהיי אלש ,תוחפל לובסיש זא ,ומוה היהיש
ןאכ להקה ,הביס םוש ילב ,ותמזוימ אבצה תא בזע ...ןמזה לכ המחלמ שי ,וישכע המחלמ שי
קר .הברה ראשנ אל ?ראשנ המ זא ...םיתמ החפשמ יבורק ידמ רתוי שי ,הז תא לבקי אל
."...הזה טרסה תא תושעל הזה ךרוצה

לש ותקעומ איה ,וב ןיינועמ וניא שיאש טרס תושעל הצורה ,ותביבסל רזה שיאה לש הקעומה
הצור אל" :ויתויוטבלתהב בורקה ורבח תא ףתשמ אוה טרסב רחא גולונומב .רגהמ יאמב
רבדמ יבור ."םולכ םניבל יניב ןיא ,יתוא םיניינעמ אל םה ,םהלש םיבאכה לע םיטרס תושעל
שיגרמ לבא ,ילארשי רפס תיבב דמל אוה .תלקולק היפבש תירבעהש ,ותבס םע םג ,תירבע
קהבומ ןפואב החדנש תוגירח לש גוס איה תוילאוסקסומוהה .דמל םתיאש םירבחל רכונמ
,תואמצעה ןגב יבור רייסמ תחא הניצסב .תיטסיאו'צמ-תיטנטילימה תילארשיה הרבחה ידי-לע
םה םג ,הרענו םירענ ינש תוניפה תחאמ םיחיגמ עתפלשכ ,םילאוסקסומוהה ישגפמ רתא
ןיבל רישה ןיב דוגינה ."...הפי לארשי ץרא ...םייניע תבוט הפי הרענ" :םירשו ,םיינוהמת
לש אבה וטרסב םג ,ךשמהב הארנש יפכ ,רוזחיש ,עשעשמ ינוריא טקפא רצוי תושחרתהה תריז
.ןמטוג

.האושה ילוצינל ינש רוד אוה .תוינימה ויתויטנ לשב קר אל ותדלומ ךותב רגהמ יבור לבא
תרחא ץראב וירוסי לע ,תלקולק תירבעב אוה םג ,יבור לש ויבא רפסמ טרסב ףסונ גולונומב
םש ,הינמרגב תויחל הרבעו ,(?הטלקנ אל) ץראה תא הבזע יבור לש ומא .איהה המחלמה ירחא
םויה תשק אתבסה תאצומ התמחנ תא .אתבסה ירבדכ ,"!ופט םינמרגה םע" ,הדעסמ תלהנמ איה
ךות ,ימר קחשמבו ,"רדיינש ימור לש רובשה הביל" לע ,םיינמרג םישנ ינועובש תאירקב
ייחב התוברועמ .(םיילארשי םירגהמ יטרס המכב רזוחה) סוארטש לש סלו תריש ידכ
."םיטסירורט" םתיב דיל םיררוגתמה םייברעה םילעופל תארוק איהש ךכב תמכתסמ הנידמה
ולש תיעונלוקה היסטנפהש יבור ןיבמ טרסה לש ופוס תארקל .ינימ טקייבוא םה יבור רובע
.םילעופה לש ,יטסיכוזאמ-ודאס ,יביספ "ןברוק"ל ומצע תא ךפוה אוה ,םלועל שממתת אל

תרייעמ תוחאו חא םירגהמ (1985) "51 ראב"ב .ןמטוג לש ויטרסב תיזכרמ הריגהה תעפות
תוילארשיהש אלא .םיילארשיה םייחה לש םיילושה-ילושל םיפחדנ םשו ,ביבא לתל חותיפ
התומבש הירצונ םא םהל שיו ,הנאירמו סמות םהל םיארוק ,תישאר .הדילמ תקפקופמ םהלש
וזב הז םייולתו ,תיעבטה םתביבסב ןיטולחל םידונמ םה ,תינש .ירצונ ןינוקיא התבל השירוה
תמוצע הינמור הנוז ,ןייטשדלוג הינולופא םתוא תצמאמ ביבא לתב .היסרוורפ ידכ דע
אוה םג ,הלש לאוסקסומוהה "וירסרפמיא"ה ,לראק םע היחו ,תכחוגמ תירבע תרבדמה םידממ
לש ראבב ,הלש "תרוצבה תרומזת" ידוקירל היפרגואירוכה תא ךרוע אוה .ותביבסל רזו ינמור
,םי-תבמ יאלוזא הרש םע יחש יאקירמא רגהמ םג םיבבותסמ ,ראבב ,םש .הינלופה "הנול"
.זאוח-ןרא ומצעל ארוקה ילארשי ,הראז לש לאוסקסומוהה היחאו ,הראז המצעל תארוקה

םלוכ .תואיצמו ןוימד היבוברעב םישמשמ וזה תיטתפהו תילושה הרובחה לש רוגסה המלועב
יתלבה םתוצפנתה תורמל םידרוש ךא ,םייחהמ םילודגש םיידווילוה םייח תויחל םיסנמ
תא אצומ וניאש ,םלוכמ ילארשיה ,סמות אוה דרוש וניאש ידיחיה .תומולחה לכ לש תענמנ
.םלוכ םייח ובש םייניבה םלועב ומוקמ

.ץוחבש ילארשיה םלועה םע רצוי אוהש ינוהמתה סומסוק-ורקימה תא ןמטוג תמעמ בושו
הנטקה הנאירמש העשב ,םיטרסהמ תיזוידנרג תודבאתה הינולופא תמייבמ תחא הניצסב
ףופא יפוריא חרזמ תיבמ קתעוה וליאכ הארנש ,"תצמאמה םא"ה לש םירוגמה רדחב הניתממ
םתוא תבבודמו ,םילייח ינפב העיפומה ןורש הל'הרש תיארנ עקרבש היזיוולטב .םוסק שטיק
םירגהמה לש םמלוע ןיבש דוגינה רצויש הטובה הינוריאה וז ,בוש ."עוגנ"מ רישה תא רישל
.תוילארשיה ןיבל םיידימתה

םימחול לארשי לכ
םג דאמ ףירח ןפואב יוטיב ידיל אב ,רגהמה תוגירחל קומינכ ,יפואה תוגירח לש ץוריתה
טדנמה ימי לש םילשוריב וטרס תא םקממ ןמלוו .ןמלוו ינד לש (1980) "םיאובחמ"ב
ריע ומכ תיארנה ריעה :םידוגינ ללש שי הז טרסב .תינוציק תיטנטילימ הרבח ךותב יטירבה
תינויצ תוליעפב םיקוסע וירוה יכ "הקי"ה ובס םע יחה ירוא דליה ;רבד לכל תיפוריא
לש המחלמה יקחשמב קר תועמשמ אצומה גירחה ירוא ;םירחא םידליב םילפטמו הפוריאב
ךותב "דגוב" ,ןישלמ רותיא) ימואלה קבאמב קלח םיחקול םה יכ םיבשוחש ,הנוכשב וירבח
יטרפה הרומה ,היגולויבל טנדוטס ,ןאבלב דגנ ברקל תאצוי וזה תיטאנפה הרבחה ;(הנוכשה
בהאמ ול שי יכ "קבאמב" קלח תחקל לגוסמ וניאש ,רפסה תיבב הרומ םג אוהש ירוא לש
,םשל סנכנ אוהשכ .ינדפק יקי תיב ותואב וירוה לש הנישה רדחל סנכיהל רוסא ירואל .יברע
.רדחב בלוק לע היולתה ויבא לש ותפילח תא שבול אוה ,רוסיאה תורמל

ןיב ,טרסב יתימאה טקילפנוקה תא אטבמ תעבגמהו הפילחה ןיבל רבצה דליה ןב דוגינה
תוכינח טרס לש לדומ ךותב .תרגהמה שפנה לש םירזה םישרושה ןיבל הרבחהו בוחרה תריווא
תא לבקל ,ולש תורגבתהה ךילהתב ,דומלל ירוא לע :ולש יתרבחה רסמה תא ןמלוו הנוב
.לאודיבידניא תויהלו גירחה

הדידי םע םגרתמ חבטמב ולש אבסה תא אצומו ,ותנשמ דליה ררועתמ טרסב תוניצסה תחאב
.רבודמ ריע וזיאב ותוא םילאושו ,רופיסה ךותמ הקסיפ וינזואב םיארוק םה .תינמרגמ רופיס
הדיחיה ריעה ,םילשוריל קוידב םיאתמ ,ןאמ סמות לש "היצנווב תוומ" ךותמ ,רואיתה
הרומה םיארוק םייטרפה םירועישה ךלהמב .הריגהה תשוחתל יוטיב בוש .ריכמ ירואש
,ריעב תרחא הניפב .יטירבה שבוכה לש ותפש תא םידמולו ,םיידוהי רסומ ירופיס דימלתהו
ןישלמ ,עקרב "DARLING CLEMENTINE" תריש םע יפוריא ןונגסב להונמש הפק תיבב
ישנא ףאו) םידליה םירעתסמ "םוהילע" תריוואב .הנוכשב תרתחמ ישנא לע םיטירבל רצלמה
.רגבתמה ירוא יניעל רפע דע ותוא םיליפשמו ,לאוסקסומוהה הרומה לע (הנגהה

לכ תא הדביאש הבורק ,תדלומב רצק רוקיבל העיגמה ,ירוא לש ומא הנימזמ טרסה ךלהמב
.ןתוא ץמאל ילואו ,הינואב התיא ועיגהש תומותי שוגפל ידכ ,האושב (הידלי ללוכ) התחפשמ
ורכזש שידייב ריש ורישיש תודליהמ ,תינויצה הליעפה ,םאה תשקבמ עזעזמ תושיגר רסוחב
,ןתלוכרמ תא הווארל תוגיצמ וליאכ יטמוטוא ןפואב תורשו תוא יפל תומק ןה .ןהירוה תיבמ
ירוא לש ומאו ,ןהיתש תא ץמאל הלעב ינפב תננחתמו תועמדו העיז החומ הבורקה דועב
רבכ םה רעונה תיילעב ועיגהש םידליהש ,םאה תראפתמ רתוי רחואמ .טילחהל הב הציאמ
יגיצנ המכמ תחא איה ,םמצע םייחה םע רשקו תושיגר הדביאש ,םאה .רבד לכל םירבצ טעמכ
.רורחשה תמחלמ תפוקת לש יטאנפה ךותיהה רוכ

,הטיסרבינואב שחרתהש עוריא לע ירוא לש ובסל ,הרומה ,ןאבלב רפסמ תרחא הניצסב
רשאכ .ץחרתהל ותוא וחירכהו ,בוחרהמ דחא ךלכולמ עגושמ ,שוקנאי תא וספת םיטנדוטסהשכ
אל תאזה ץראב" .ףלעתהו "םיזג ,םיזג" קועצל ליחתה אוה ,תחלקמב זרבה תא וחתפ םה
.הקיה אבסה ביגמ ,"תויטרפה לע םירמוש אל ,דבל תויחל םישנאל םינתונ

ללכל הזת-יטנאכ דמעומו גירחה םע ההוזמ רגהמה ,םירחא לצא ומכ ןמטוגו ןמלוו לצא
.הכותבש םיטרפה יפלכ תושיגר הדביאש ,תיטנטילימהו תיטאנפה ,תילארשיה הרבחה

תעגושמה הניתשלפ
םורממ הנידמה ימי תישאר לע טבמבו ,העפותה תנצקומ ןוזנשומ ןליא לש "תוילוח הבור"ב
תואמצעה םוי ברע ,ביבא לתב .תיעמשמ-דח תיתרבח הרהצה הילא תדמצומ ףא םינומשה תונש
,תומוארט יפודר םישדח םילוע דצל תויממוקה-ילשוחמ ירבצה רודה ישנא םייח ,ישילשה
ימואנ היפבש תלקולקה תירבעב תאשונה "תעגושמה הניתשלפ" ומכ ,םיפרוטמ םינוהמת םקלח
ףרה אלל םיקחשמ "םיאובחמ"ב ומכש) םירבצל םיארנ םילועה .לארשי ץראב הלואגה לע האובנ
."ואב םשמש הפוריאל ורזחיש בוט רתוי ,הפ ךירצ אל"ש הלאכ ,םיינלוחו םיינוהמת (המחלמב

תא בוזעל ,רמולכ ,"הפיח"ל עוסנל םיננכתמ וירוהש) ןוטנא ורבח ומכ ,ןתנוי ,טרסה רוביג
ירוביג וא עונלוק יבכוכ לש תונומת םוקמב .תומלועה ינש ןיב דוכל ,(הליל ןושיאב ץראה
ותרובח תא גיהנמ אוה .רורחשה תמחלממ הרובג תונומת ורדח תוריק לע תויולת טרופס
ירופיסמ םסקומ אוה .האוש לוצינו םותי ,םילא דלי ,ידע לש ותרובחב המרוחה תמחלמב
ינפל הקספנ המחלמהש ןעוטש ,ולש הרומה ירבד תא םלקדמו ,רורחשה תמחלמ לש הרובגה
שבוכה ידימ הקיתעה ריעה תא ררחשי דציכ ןנכתמ רבכ אוה .ןוחצנה ינפל עגר ,ןמזה
.יברעה

םלועה תא תאשל הלוכי הניא איהו ,הפוריאב התחפשמ לכ תא הדביאש אמא שי ןתנויל לבא
,האושה לע דליל רפסל תלגוסמ הניא איה דחא דצמ .הנב יח ובש םילאהו יטנטילימה
ןפואב גהנתהלו רגתסהל הל תומרוגש הלא ,תויטמוארטהו תוארונה היתוקעומ תא ול ריבסהלו
.תרתוימ המחלמה עודמ ול ריבסהל ךיא תעדוי הניא איה ינש דצמו ;רזומ

תא תלמסמ האושהש ,המחלמה-יאמצ םירבצה לש החנהה בושו בוש תרזוח טרסה לש טסקטה-תתב
םישדחה םילועב םיללעתמ םידליה .םייתולגה םידוהיה לש םתובילע תאו תולגה לש התשלוח
,"םיאובחמ"ב ומכ ,ןאכ םג .םיה ףוחב םירתלואמ םיפירצב םירגש םינוהמתב רקיעב ,םירזומהו
.וייחבש םיעוושמה םידוגינה תא דחאל דמולו ,ותורגב תא ןתנוי הווח

הירוה תאו הידלי תא התארש הילע םירפסמש וז ,הניתשלפ לש ףירצל עיגמ אוה טרסה ףוסב
דבה ריקב םירוחהש ,םייניבה ימימ הרובק תרעמ ומכ הארנ ףירצה .םיצאנה ידי-לע םיגרהנ
רזומה ריקה לע םג ,ןתנוי לש ורדח תוריק לע ומכ .המשנ תורנ ומכ םיריאמ הלש רוחשה
וטגב םיידי םירמש דליה לש תמסרופמה הנומתה ןהיניב) תונומת שי הניתשלפ לש התיבב
אצומ הזה ללמואהו רזומה םוקמב .רתוי הנניאש החפשמ ,החפשמ תונומת ןה הלא לבא ,(השרו
לע תונעל תלגוסמ הניא הניתשלפ םג ,ומא ומכ .ומא תא לאשש תולאשל תמליא הבושת ןתנוי
.לכה תא ול םירפסמ הלש "הרעמה" לש תוריקה לבא ,תולאשה

ינלופ ינא
תונשב תשחרתמ םתלילעש םיבר םיטרסב ורזחיש ,םינייפאמהמ םיבר םימייק "תוילוח הבור"ב
תיסלק הקיסומ ,םייטנטילימה הפוקתה יריש ,וידרב "םיבורק שופיחל רודמה" :םישימחה
.הפוקתה יעבצ לש יגלטסונ רוזחשו ענצה ימי לש םיישקה לע םירוביד ,םירגהמה לש םהיתבב
והשמו ,הפוקתה לש םותל םיוסמ עוגעג םייק ףוריטהו לבסה לש זוכירה ךותב ,תאז םעו
לש "הבהא הלוח סכלא"ב .הלאכ םניא רבכ םירבדה םויהשו ,רבעב רבודמש הדבועב עיגרמ
"ןומיל ומיקסא" יטרסבש וזל המודב ,תיתפוקתה תוינועבצה ,לשמל ,ןוסדיווד זעוב
תוינוכמל היגלטסונ וז .ץק ןיאל תעשעשמו תיגלטסונ איה ,םייאקירמאה םהיתורוקמו
לכל .םיריוצמה תועדומה תוחולל ,םיינשוחהו םיינועבצה םידגבל ,תוננגוסמהו תוקירבמה
רשק אלל ,דיחא םוילווב טרסה לכ ךרואל םיעמשומה ,הפוקת התואמ םיטיהל םיוולתמ הלא
.תוניצסלו םירתאל

םירזופמ ,םיינייפואה םימזירגלווה לכ לע ,הז קתעושמ ירנא'ז םירוענ טרס ךותב
אוה דחא בושח טנמלא .םינושה הינווגב תיפוריא חרזמה הריגהה לש םיניינעמ םיפיטואירטס
,היסורמ הרומ ,הינמרגמ ,הירגנוהמ םידלי - םיבר םירגהמ םיארנ םנמא טרסב .תוינלופה
הרופ אשונ שמשל הלכיש הינלופ אמא שי סכלאל .םינלופה ומכ ןיא לבא - דועו יסרפ רייד
תויליריטסל ןויקנל תפרוטמ ,ליכאהל הקיספמ הניא איה .המלש תימשיטנא הלומעת תכרעמל
.תורדתסמה תכלמ - רקיעבו ,המצעב העוקש ,תינרקש ,תיאמר ,תינפחד ,תינחווצ ,תינפוג

אוה םירגהמה ןיבמ ;ןלגתסה אוה ינלופה :םיטרסה ישוע לע ביבחה ינלופה פיטואירטסה הז
יקוח תא עבוקה אוה יכ ,הטילק לש תויעב םוש ול ןיאש הז ,תדלומב ןוטה תא עבוקש הז
.תילארשיה "תויקאינמ"ה תא בצעמש הז אוה ;תולודגה הריגהה תונש לש םיינוריעה לגנו'גה
ימיב םידלוקושב היסיכ תא האלממ הינלופ אתבס ;רוחש קוש התיבב תלהנמ הינלופ השא
ןה .המר דיב םהב תוטלוש ןהש תורמל ,רבד םוש רסח אל םהלש םידליל ;םילודגה ענצה
.םירזו םירגהמ םלוכ ןדיצל - םצעבו ,תוינמחת ,םיקנערפ תואנוש

,רנפה םהרבא לש "הרלק הדוד"ב םג ונאצמ ,רתוי הברה ןדועמ ןווגב יכ םא ,הלאכ םינלופ
תומוארט וריתוה ילוא םה .םיפסונ םיטרסבו ,רדא יפר לש (םיבר םילדבהב) "תופפכ"ב
.ריחמ לכב דורשל םתוא ודמיל םג םה לבא ,םיטלשנה םהיאצאצ לש םשפנב תושק

הדיחיה הדליה ייח תא ןה וידחי תולהנמ ,האלו הזור ,הרלק ,הלאכ תוינלגתס תויחא שולש
לכב ומכ) םש ןוטלשה לבא ,החפשמב םירבג םג שי .תולכל ןולס ןהו "הרלק הדוד"ב החפשמב
עוצקמ םע הבוט החפשמ לש הדאספל תחתמ .ןיטולחל ילאכראירטמ אוה (תוינלופה תוחפשמה
רוחבב תבהאתמ הדליה .ריבכמל תורצ תוצצורתמ ,בצמ לכב רדתסהל תעדויש וזכ ,הסנרפו
דחא .הלחתמ קר ינשה ,הלוח םילעבה דחא .ןוירהל תסנכנ איה .ןהיניעב ןח אצומ ךכ לכ אלש
הניא ,החפשמה לש הלודגה םאה ,האל הדודה .הקירמאמ עיגמ ריאמ דודה ,ףסכ בנוג םילעבה
םיידיהו ,"רדסב לכה"ש ןמזה לכ רמוא הפה .ןמזה לכ םיניינעה תא "רדסל"ו ץצורתהל הלדח
.ועדיי אל םינכשהש קר ,תוצרפה תא תוחייטמ

יטרס תשיפת ,םיעבשה תונש לש וז ןיידע איה "הרלק הדוד"ו "הבהא הלוח סכלא" לש השיפתה
האל ,הפיה ה'זור ,הרלק הדוד ."סאקרובה יטרס"ל תיזנכשאה הליבקמה ,וצרת םא - "טנלושט"ה
לש תבה ,ה'לוויזו שפיטה לכיימו לאומש ,הקירמאמ ריאמ ,שונאה הלוחה בוקאי ,תינלוחה
.תינתא הידמוק לש תויסלק תויפיטואירטס תויומד םה ,הלש םירוהה םצעב םלוכש ,ה'זור
תניינועמ הניא תינתאה הידמוקה .ןודיעה תמרבו תורמויב אוה "סכלא"ל "הרלק" ןיב לדבהה
.עשעושמו לילק אוה םלועה לע הלש יללכה טבמהו ,םלבסבו םיגירחב לופיטב

ינשה רודה
תינידנולבה תומד .תרחא הרפואמ העיגמש המרד ןיטישה ןיבמ תצבצבמ "הבהא הלוח סכלא"ב
לש היפתכ לע לטוה ,ןילותב תמוחל רבעמ לא רגבתמה תא ליבוהל אוה הדיקפתש וז ,תרגובה
טרסב דיחי זמר איה ,הינלופמ דודה תב ,הלול .הבוהא תא שפחל לארשיל האבש האוש תלוצינ
לש ץיקה" תאו הפורט יפיצ לש "ןילרב ביבא לת" תא תאלממש וז ,"ינשה רוד"ה תקעומל
.(רוגמלא הליג לש הזחמו רפס יפ לע) ןהכ ילא לש "היבא

,היבא לש הטבמ תדוקנמ ,"תוילוח הבור" לש 1951 לש ץיק ותוא אוה "היבא לש ץיקה"
לש תבה איה יכ ,םייספא הליג ינב לש תירבצה הרבחב טלקיהל הייוכיסש ,באמ המותיה
לוצינ .םינבאו רפע הילע םיכילשמו הל םיגעול םידליה לכש וז ,"תעגושמה הקנזיטרפ"
.תלשחתמה תילארשיה הרבחה יניעב תוחפל ,ותומ םוי דע םתוחה תא אשונ ,ןברוקה ,האושה

תנשל רבעמ םג ,"היבא לש ץיקה" ןיבל "תוילוח הבור" ןיב אוצמל רשפא תובר תוליבקמ
םג תמייק ;(ןתנוי לש ומאל הליבקמש) "תעגושמה הניתשלפ"ל הליבקמ הקנזיטרפ .תושחרתהה
לש ותחפשמ ."הב תויחל רשפא-יא"ש וזה ץראה תא בוזעל הטילחמש הינלופמ םילועה תחפשמ
,תירצונה הינלופה הנלהל יושנה ,(הל ןיאש אבאה תויהל היבא ידי לע רחבנש הז) ץנאג סקמ
ינוהמתה ,םיבורק שופיחל רודמה םג םייק ;הילטלטימ לכ לע ,תיאשמב ץראה תא תבזוע
םייחש םילוצינל ליבקמו) םילועה ןועמ לש "וטגה" לא הרזחב ךלוהה ,(רטלא) תונחמהמ עיגמש
לומ םהידלי תא םיריאשמו ,םש היהש המ לע רבדל םילגוסמ םניא םילוצינה ;(םיה ףוח לע
ףוקיש - תוסגבו תומילאב היוור תיתודליה הביבסה ;תרסיימ העידי יא לע הרועפ םוהת
.ימואלה קבאמה ימי לש תויטנטילימל הטוב

הבש ,היבא לש הלרוגמ רפש (רורחשה תמחלמב םחלנש אבא ול שיש) ןתנוי לש ולרוג ךא
רסח הלש םלועהש ירה ,לצופמ ולש םלועה םא .הדילמ תוגירח לש םימחר רסח םתוח עבטומ
לשמב ומכ ,הרבחה לש רעוכמה ןוזוורבל התוא הכפה ינשה רודה לש המוארטה .הווקת לכ
ידייל לש תבה ,הפיה הימ לש לוחמה ירועישב דצה ןמ הפוצ היבא :טרסה ךותב לותשש
המוארטה לש םתוח דוע) תחרקה היבאו ,םיפיו םינבל םידגבב תושובל תודליה לכ .ןוסמרבא
תא תרפסמו יקסבוקיי'צ לש הקיסומל הבישקמ ,ןוזוורבה תנומתב תמסקומ הטיבמ (תונחמהמ
איהו ,תומל התצר איהו ער הל היהש הדלי םעפ היה רוברבה" :הלש הארשהה אלמ רופיסה
טש אוהו ...רוברבל התוא ךפהו התוא ליצה תומת איהש הצר אלש ,דחא שיאו ,םימל הקניז
."םייתניב קר ,ינמז הזש עדוי אוה יכ ,םימב םימיה תא ריבעמו םימגאה ןיב

דימתל רזה הקיה
ותחפשמ תא דביאש ,הינמרגמ הלוע לש םתב ,הנייש ,הנטק הדלי שי "ןילרב ביבא לת"ב םג
הדלי איה הנייש .המחלמה ינפל לארשיל העיגהש ,ןילופמ (תינלגתס) הלועו ,המחלמב
ידלי תרבחב הדונמ לבא תינמרגב רבדלו רישל תדמולש ,תנלמועמו הנבל הלמשב ,תינוהמת
רדחב ,דבל .הדיב התבוב םע דצב תדמוע איה ,הלסורקבו רודכב םיקחשמ םהשכ .הלש ןגה
.הנישה ינפל היבאמ העמשש םיינוטבטה העווזה ירופיס תא הלש הבובל תרפסמ איה ,הלש
.םימלועל הב עבטומ ינשה רודה ינב לש תורזה םתוח

באה ץצורתמ ,תורדנגתמה ביבא לת תושנל םיעבוכ תרכומ ,לועב תאשונ ,תסנרפמ םאה דועב
הירוטידנוקהו יטנגלאה בוחרה םע ,ולש ןילרב ,םעפ לש ןילרב תא שפחמ ,דובאה ורבע ירחא
אוה תאז תחת לבא ,"רודמ"ב ויבורק תא שפחמ אוה םג .התגו הנייה ,טסיילק םע הירפסהו
םע הזה שיאה ירחא בקוע אוה שואי לש םיעגרב .חפנכ דבועש ,הנחמהמ ופאקה תא אצומ
ופאקה ינפב ריש הקיה טטצמ תמאה עגרב .ותוא גורהל הצור אוה ילואו ,שכרש חדקא
שבית אל םלועל" :רישה הזו ."תושעל לגוסמ אל ינאש המ תא השעת" :ונממ שקבמש ,הנועמה
,ארונ המכ ...העמד יצח קר השבי ןיעה תיווזב רשאכ ...הללמואה הבהאה תא הדילוהש העמדה
..."תוומ םלועה ףופא המכ

ידוהי וניא ,האוש לוצינ וניא ,ןירג ןתיא לש "הלילה ףוס דע"מ ארויג לש ויבא ,דרנרב
תמעמ ןירג .םירבצ םינב ינש םהל ודלונו הידוהי תיקייל רבחתהש ירטסוא הקי אוה .וליפא
,הירהנ לש םלועהו ,םיאטחה ריע ,ביבא לת לש םלועה :םירבחתמ םניאש תומלוע ינש וטרסב
,םינבה דועב ,הירהנ לש םלועל םיכייש ותשאו דרנרב .הממחהו תופצפצמה םירופיצה ריע
ללגב ותיב תא בוזעל דרנרב ץלאנ הדימעה ליגב .ביבא לת לש םלועל םיכייש ,ידודו ארויג
ותוא ריזחמ םויאה רבשמה .ידוהי-יאקירמא היזיוולט בתכ םע ותשא לש יוותס ןמור
,ירצונה דסחה םלוע לא ,ולש היסנכה לא רזוח אוה לשוכ תודבאתה ןויסנ רחאל .ויתורוקמל
הנוש ךכ לכו ול המוד ךכ לכש ,רוכבה ונב לבוט םהבש םימויאה םיאטחה לע רפכל ידכ
."ותוא ריכמ וניא"ו וב טיבמ אוה םימעפלש דע ,ונממ

גורהל ואבש היפאמה ישנא ידי-לע תועטב חצרנ דרנרב :הלודג הדיח לפקמ טרסה לש ופוס
ךא .שממ לש תוהז אללו אטחב תשדחתמה תונויצה לש "ושי"ה ,ירצונה ןברוקה אוה .ונב תא
בתכמ וירחא ריאשמ אוה (ותדלומ הירטסואל רוזחל ןנכתש ינפל שממ) חצרנ אוהש תורמל
תארוקו ,הרוהטה הירהנבש תיבב היוצחה החפשמה תסנכתמ תירצונה היוולה רחאל .תודבאתה
עיגהל הסנמ ינא ,ינממ בוט והשימ ידי-לע יאדווב בתכנו ,יתאצמש טפשמ ךותמ" :בתכמב
ונבלל םיניבמ ונא ןיא יכ ךתעד ןת ,םיהולא' :םכל בותכל הצור יתייהש ןוכנו טופש רבדל
בתכמה תאירק ."'ונשפנ תאשממ ץק ןיא דע םיקחרתמו ,ונצפח המ םיעדוי ונא ןיאו ,ונא
הלקה לש תועמד ארויג יניעמ םיצלחמ (תוומל תומרטהב ףוצר טרסה) ענמנ יתלבה תוומהו
םשאה תשוחת תא עגרל ררחש ,רפכמה ירצונה םג אוהש ,רזה הקיה .הגשוה הרפכה .רהוטו
אלל ,השדח תוהז אלל ,הריגהה לצב יחש הז ,ףרוטמה ילארשיה לש ובלמ אושנמ הדבכה
."ץק ןיא דע הקוחר ושפנ תאשמ"ו ,הרטמ

הכותמ םועז קלח קרו ,ילארשיה עונלוקב הריגהה תנומתב שי םיקתרמו םינוש םינווג
,ןירג ןתיא לש "הנל"ב ןאכ ונקסע אלו .הנבה לש םינושאר תוצוצינ ,ןאכ איבהל יתחלצה
ינד לש "טיזנרט"ב רזה הקיב ,סרפ יתור לש "קירנה לש ותוחא"ב ,ןמלוו ינד לש "ךולפ"בו
םירזה ,םיגירחה ,םירגהמה ראש לכבו ,רנפה םהרבא לש אובת דועש "רלדא הרול"ב ,ןמסקו
.המדקהה קר יהוז .הפוריא חרזממ


:רוקמ
א"ת קטמניס תאצוהב 23-18 'מע 1990 ינוי-יאמ 52 קטמניס