הירוטסיה - ילארשי עונלוק
לש תופוקתל הקולח ,תילארשי
ילארשיה עונלוקה

,עונלוקהו המבה תונמאל ס"היבב עונלוקל הצרמ) רוש ןנר
("יבצ-תיב"


עסמ" ןיב ?ןמסקו ינד לש "ןיסמח" ןיבל ןושיק םירפא לש "יתבש חלאס" ןיב רשקמ המ
לש "םיציצמ" ןיב ?ןלוג םחנמ לש "ןתנוהי עצבימ" ןיבל ןמאנ הדוהי לש "תוקנולא
ןיבל ןוזדיווד זעוב לש "ןומיל ומיקסא" ןיב ?עשוי יקי לש "טיעה" ןיבל רהוז ירוא
?ןורושי לפצ קחצי לש "17 תב העונ"

דציכ ?הרצוי לש "יטרפ הרקמ" רשאמ רתויל הריציה תא ךפוה המ :תורחא םילימב
ןתינ םאה ?ילארשיה עונלוקה םוחתב תוריצי לע "הפוקתה חור" ,ללכב םא ,העיפשה
שמחו םישולשב ילארשיה עונלוקה לש תכרעמ-ברב תמייוסמ תויקוח שיש ,חינהל
,םימרזל ,תולוכסאל ,תופוקתל ילארשיה עונלוקה לכ-ךס תא קלחל ןתינ םאה ?ויתונש
תורורב רעי-תוקלחל "םיצעה" תאו "ץע"ה תא ךופהל ןתינ םאה ?םירנא'זל ,תורודל
?ירוטסיה ךילהתמ קלחכ ,ןומיס-תונבו

ךרד"כ - ירנא'זו יגולופיט ןוימל דוגינב - תשמשמ ("היצזידוירפ") תונמאב תופוקתל הקולחה
לש תונושה תוכרעמה תא תראתמו תיתונמאה הקימנידב תקסועה ,תשרופמ תירוטסיה הריקח
רבעמה תא ריבסהל ןויסנ ךות ,תונוש תופוקתב ורצונש תונייפאמה (תויעונלוקה) תומרונה
(1)."הפוקתל הפוקתמ תומרונ לש תרחא תכרעמל תחא תכרעממ

.תודדוב תוריצי לש רחא וא הז רפסממ יונב הנותנ הפוקתב םיטרסה לכ-ךס

:ןילוגרמ יפל ,תויהל תולוכי ,איהש המר לכב ,תדדובה הריציה תא תונייפאמה תונוכתה
;(תוילאודיווידניא ,דוחיי) דבלב הלו וז הריציל תודחוימה תונוכת (א
;(תויכשמה) הל תמדוקה הפוקתב ובתכנש ,תורחא תוריצילו וז הריציל תופתושמה תונוכת (ב
איצוהל ,רבעב איהש הפוקת לכב ובתכנש תורחא תוריצילו וז הריציל תופתושמה תונוכת (ג
;(האייחה) רתויב הל הכומסה תמדוקה הפוקתה תא
םידקת ןהל ןיאשו הפוקת התואב ובתכנש ,תורחא תוריצילו וז הריציל תופתושמה תונוכת (ד
.(שודיח) תונוש תופוקתב

לש תכרעמ וב תטלושש ,ןמז לש עטק" איה ,קלוו תורפסה רקוח ךכיפל ןעטיי ,"הפוקת"
:רתוי הליעומו תטרופמ גניזיט לש ותרדגה ."תורפס לש תומכסומו םיטרדנטס ,תומרונ
תינייפוא ,"תינייפוא ךרדב ןמז יקרפמ לדבנהו תיסחי תודיחא וב שיש ,ןמז קרפ ןה תופוקת"
םיעצמא תפדעה ,םימייוסמ םיכרע תשגדה ,םלוע-תפקשה ,הבישח-יכרד ,םייחל תושיג לש ןבומב"
."םימייוסמ םייתורפס

יתשל הרורב תינושאר הקולח ילארשיה עונלוקה אופיא רשפאמ ,התע דע תוחנהה תא ץמאנ םא
:דוסי תופוקת
;1961-1948 - (ל"קק עונלוק) "ינויצה םזילאירה" (א
,תולק תויוגייתסהב ,התוא קלחל רשפאש הפוקת ,םויה דעו 1961 -מ - "הנידמה רוד" (ב
.הנשימ תופוקתל

"ינויצה םזילאירה" תפוקת
ירטנמוקודה עונלוקל םיוולינ יאנג תומש וכפה "לארשיל-תמייק-ןרק יטרס"ו "תונכוס" עונלוק
,ידסמימ הלומעת עונלוקל ,ינויצ-ומכ עונלוקל ןושל תועבטמ ,םישימחה תונש לש יתלילעהו
.המורת שקבמו ודי טשופ ,תויצילמ תואמסיסב ינויצה לעפימה יישק תא הארמה

םיעבראה תונש לש יוויטמרונה יטילופה-יתוברתה זכרמל גרוח ןבכ לעפ הז עונלוק
רודש ,ח"מלפה רוד ,םיאזחמו םירפוס תצובק הדמע וז תיתוברת תכרעמ זכרמב .םישימחהו
וז תוברת לש תומרונה .הב םיכמות דחאכ יתוברתה-יטילופה דסמימהו םינבה רוד ,םירוהה
הז דיקפת אלמל ידכו ,"יתרבחו ימואל דיקפת תונמאל"ש ,החנהה סיסב לע ןלוכ תויונב ויה
לש ךרדב ,יבויח ירבצ רוביג לש תכסמ ךרד םירורב םיינויצ םיכרע םלגלו אטבל הילע
תוהזה ויתופיאש תאו ויתורטמ תא "יבויח" רבצ ותוא םישגי הבש ,תימניד-תיתביס הלילע
- ויתונוכתבו והארמב יתולגה ידוהיל הזיתיטנא - "יגולותימה רבצה" .הנידמה לש היתורטמל
.הווקתלו הצרעהל אשונ םידסיימה רוד יניעב ךפה

,םיתוחנ החיתפ-יאנתבו זכרמה תוברת תמרונ ילושב לעפ םישימחה תונש לש לארשיב עונלוקה
,("להואה" "ירמאקה" ,"המיבה") םייראוטרפר תוארטאית השולש תע התוא םימייק ויה ןורטאיתב
ויה םימייקה םילכה .םייטרפ םימרוג ידי-לע וא תיתגלפמ עורזכ ומקוה םירפס-תואצוהו
תיעונלוק הקתפרה :תילכתב הנוש בצמה היה ,תאז תמועל ,עונלוקב .יולימלו םינכתל םיקוקז
םיישקב תטבלתמה ,הריעצ היישעת לש םייוויטקייבוא םיישק ,קוה-דא דסומכ טרס תיישע לש
.ךומנה ילאיצנטופה םיפוצה רפסמל תיסחי טרס תיישע לש ההובגה תולעהו ,םייגולונכט
אובייל תונוישרבו רז עבטמ תשיכרב ,תואוולהב יתלשממ עויסב תולת ורצי הלא םימרוג
,יתלשממה דסמימה רובטב הווהתמה עונלוקה לש ותולת תא םפירחהב ,םילקימיכו םלג-ירמוח
םימוחתה תשולשב יגולואידיאה םוחתב הטלשוה "העדה"ו ."העדה לעב אוה האמה לעב" תניחבב
:"ל"קק יטרס" לש

תושדחה ינמוי (1)
ותנמאה בתכ תא שיגמ ןפי ריצ :16.9.60 -המ "עבג" ןמוי יאשונ תא וניניע דגנל לגלגנ
;הבוט הנש תוכרב ;הרטשמ-יניצק סרוק םויס ;ךרכב םילכור יווה ;ןחתותה םוי ;אישנל
.ןחלוש סינטב םלועה תופילא ;הנשה-שארל תוחילס

"תינוחמצ"ה השיפתה .הנידמה יעוריאב םלש עובש יעוריא רקסל רומאה ,ינייפוא ןמוי
לש ה'גאטרופר-ומכה תלוכסאל יעבט ךשמה תניחבב התייה תושדחה ינמוי לש תיאנותע-יטנאהו
"למרכ" ידי-לע דרפנב וקפוה ,תוקד רשע ינב ויה םינמויה .דורלסקא ןתנ םינמויה ץולח
ינפל ונרקוה םה היזיוולטה תמקה דע ."הילצרה למרכ"כ אתווצב - רתוי רחואמו ,"עבג"ו
.עונלוקה-יתבב הלילעה יטרס

לע תתשומ היה ןמויה .המרד תולוטנ תוארפרפ לע םיססובמ םייחה ויה םינמויה יפ-לע
םהישרוש תפישחב םוקמב םיעוריאה תורתוכ םוליצב ודקמתהב ,תורצרצק םיעוריא תוריקס
לוקבו הוולמ תיטסבמוב הקיסומ ידי-לע בטיה הכמתנ םיעוריאה לש תויטודקנאה .םהיכילהתו
רפסמה תניחבב היהש ,(םר ךלמילאו ירא-בל ןועדג ,לצרה-ןב בקעי) קומע ירבג יניירק
.ךכ קר .ךכ הז :רבוד "םיהולא לוק" - עדוי-לכה

ןוטלשה לש קחשמ-ילכ אלא ,תירקמ היגולואידיא התיה אל םינמויה חוויד לש תורקעה
ןורחא קסופ ,השעמל ,היה אוה .גרבשריה רשא ,זאד ילארשיה טרסה לע הנוממה חוקיפב
עבטמל םירושיא ,םילקימיכו םלג רמוח אובייל עגונה לכב היישעתהו רחסמה דרשמ תרגסמב
תוכז לעבו עונלוקה ינמוי תכרעמ ר"וי היה אוה - ךכמ רתוי .םייניב ןומימו תואוולה ,רז
.ותמר לעו ונכות לע וטווה

ריפס סחנפ .הלשממה לש יעובשה םוסריפהו תורישה רידשתל - חרכהב - םינמויה וכפה ךכ
הווש יוסיכ ןמז הלביק "השרפה" ,שדח יתיישעת לעפמ תכונחב טרס עובש ידמ טעמכ רזג
רשואו הרוזנצה ידי-לע לספנ ביבא-לתב ליימוס תנוכש יוניפ םוליצ ,"ךרכב םילכור"ל
בתכמב סיסמ סכלא קיפמה ןעט ,"םינמויה" .ןוילעה טפשמה-תיב תוברעתהב קר הנרקהל
ןה הטרסהה-תורבחו ,עונלוקה-יתב ילעב דוגיא תולעבב םיאצמנ" ,"תונורחא תועידי" תכרעמל
."...לעמ הנוממ תכרעמ יפ-לע יתדבעמו ינכט עוציב ןמויה תא תועצבמ תורבח

"םינמזומה" םיטרסה (2)
תודבעמבו םיאקירמא עוצקמ ישנא ידי-לע תמייקה-ןרקה ןעמל םיטרס וקפוה הנידמה םוק םע
תיבגמהו תמייקה-ןרקה לעפמל ןומימו תומורת סויג - הרורב םתרטמש םיטרסכ תוינקירמא
םיימוקמה םימרוגה ומסריכ ,חטשה ןמ םיצחלו תודבעמה תמקה תובקעב ,טא-טא .תידוהיה
לש ךוניחלו תוברתל זכרמה תמקה םע יתועמשמ ןפואב בחרתהש ,םינמזומ םיטרס לש הז קושב
תיתעימש-תיתוזח הרבסה יטרס תקפהל רודמה תמקהו (1952) עונלוקה רודמ/תורדתסהה
.ע"נדגבו ל"הצב ,תונכוסב םג הטרסה תוקלחמ ומקוה טא-טא .יתכלממה הרבסהה להנימב

םיטרסל תוינייפוא תורתוכ ןה "תויולג גוזימ"ו "דודשא" ,"םייח םימ" ,"םודסל ךרדה תלילס"
ןתנ) הפוריא-חרזממ םישדח םילוע םימלצו םיאמב ידי-לע ושענש ,תוקד 15-10 ינב הלא
לש "םלגה ירמוח" .(טדרהדנייטש ידרפ ,'ץיבלינוי בקעי ,הלוהל הירא ,ףונ-בר באז ,סורג
ךסמה לא םכרדב ךא ,יתימא יפא דמימו יתרבח ץפנ-רמוח ילעב םיימואל ויה הלא םיטרס
תוצילמ השודג תוניירקל ,תואצות לשו תורתוכ לש "ןמוי"ל הלא םיקזח םירמוח וכפה
יסורה עונלוקה תא וריכזהש ,םייטוירטפ-ומכ םיטרס ויה םה ."וה-וה" תקיסומו "תוינויצ"
,םירצויה ברקב תימינפ הרוזנצ הרצי לעממ הרוזנצה :ךכמ רתוי .םיעבראה תונש לש סייוגמה
טבמ תדוקנ לכ לע רותיוו תיתרבחה תואיצמה חויט ריחמב "עונלוק תושעל"ו ךישמהל וצרש
םע תדדומתמה הריעצ הנידמ לש התמוקת לע "םינקז" םיטרס הלא ויה .שחרתמה לע תישיא
."הכיפהמה ירחאש עגרה"

לש לעופה-דעווה ישנא" :דיעמ ,הפוקת התואב ליעפ יאמבו עונלוק רקבמ ,סורג ןתנ
רשאכ .הלוגב תונויצב יתקסעשכ ,ינומכ קוידב תוינויצה םהיניעב ץראה תא ואר תורדתסהה
,(תמאב הארנ הז ךיא חכוויהל חטשל יתאציש ינפל) םודס שיבכ תלילס לע טירסתה תא יתבתכ
,לעופל יכ ,יתדמל הרהמ דע .הדובע-םוי ירחא הרוה םידקור םילעופ לש הנומת וב יתללכ
-ה מ"קב םידבועה םילעופהש םג המ ...!הרוה דוקרל קשחו חוכ ןיא ,ךרפמ הדובע-םוי ירחא
ךא ,תצקמב םיבזכואמ ויה לעופה דעווה ישנא .םינקז םינמית המכו םיזורד םבור ויה 13
ותודגנתה תאו ןייטשרוב ףסוי לש וביל תמושת תאש אלא .איהש תומכ תואיצמה תא ולביק
ירחא םירובשו םיצוצר םילעופה םירזוח הבו ,טרסב יתצבישש 'תיטסילאירואינ' הנצס הררוע
המלצמה .ףירצבש תוטימה לע חוכ אלל םידקרפתמו םודס לש תטהולה שמשב הדובע-םוי
ףסוי .דאמ עורק םיילענ גוז םהיניבו ,םיבכושה םילעופה לש םיילענה לע "המרונפ"ב תרבוע
םיילענב לארשיב לעופ תוארהל ןכתיי אל :טרסהמ םיילענה תא איצוהל ועבת ויצעויו
לארשיב לעופ - ללכבו ,הקירמאב םימרותה םידוהיה ורמאי המ ?!םייוגה ורמאי המ !תועורק
..."!תועורק םיילענב ךלוה וניא

םייתלילעה םיטרסה (3)
תאז תורמל ךא ,"םעטמ" םיטרס ,םנמוא ,ויה אל םישימחה תונשב לארשיב ושענש הלילעה יטרס
םימזיה לש םתויה ,"הכיפהמה רחאלש עגרה" תשוחת ."תינויצ" ךרדבו "םיינויצ" םירמוחב וקסע
וכפה - ל"וחב ידוהיה קושה - תקהבומ תילכלכ הביסו םישדח םילוע וא םידוהי םיאמבה לשו
."ןמזומ"ל יאמצע תויהל רומאה עונלוקה תא

דומע" ,(1952 ,סטייל) "הנמאנ הירק" ,(1954 ,ןוסנקיד) "הנוע הניא עבראו םירשע העבג"
םידוהיה להקל ,ןטקה ילארשיה קושה ללגב ,עדומב ושענ םירחאו (1952 ,שירפ יראל) "שאה
קימעהל םיטרסה וצמאתה אל" ,ןומגא הירא ר"ד בותכי ,"וז המישמ יולימ ךות" .ל"וחב
םלועה תכימתו היילעה יכרצ ,ץראה תיינב .הנידמה תימדתב עוגפל םילולע ויהש םיחותינב
."ץראה לש ,תיתוריית טעמכ ,תיחטש הייאר ןיגפהל עונלוקה ישנא תא ובייח ידוהיה

עונלוק תפוקת תא ,השעמל ,םייסמ (1960-61) "הרשע ויה םה" רניד ךורב לש וטרס
לש םתיילעב קסעש ,(םיפוצ 180,000) טרסה לש יסחיה יתפוקה ונולשכ ."ינויצה םזילאירה"
םיקרוטה םע ,עבטה םע תושגנתה עקר לע םתושבגתהבו לילגב הבשומל האמה תליחתב םיצולח
תאז לכ - ,ינויצ םזינורכנאכ גפסש תוזעה תורוקיבהו ,תימוקמ תיניטסלפ הייסולכוא םעו
ונל ובה" .רחא לישבת עבת להקה יכ ,םידיעמ - םייבוציעהו םיירופיסה ויגשיה תורמל
התואב עונלוק-ישנא סוניכב יביבא-לת עונלוקה-תיב להנמ ,טפ בקעי קעז ,"םיילמרונ םיטרס
המקוה רשאכ - ךכמ רתוי ."!הדוהי-ןב בוחרב חצר לע םיטרס הארנ ףוס ףוס יתמ" ,הפוקת
החדנ אוה .הנרקהל "הרשע ויה םה" תא רניד ךורב עיצה ,1968 -ב תילארשיה היזיוולטה
."ידמ ינויצ" טרסהש הנעטב

םירמוחב קוסיעה תא להקה החד עודמ ?יטסינורכנאל "ינויצ"ה עונלוקה ךפה עודמ
?"םיינויצ"ה

תויטננימוד תוגרדב םיביכרמ השולש ןיב תודדומתה שי ,ןילוגרמ ירוא רידגי ,הפוקת לכב
תומרונ לש היצבוקניא (3) תויטננימוד תומרונ (2) תומדוק תומרונ לש םידירש (1) :תונתשמ
.תדרוי הטילשה המרונה רשאכ ,זכרמל תולועו םיילושב תוליחתמה תושדח

"הנידמה רוד" לש עונלוקל ,"ל"קק עונלוק" וא ,"ינויצה םזילאירה" תפוקתמ יתגרדהה רבעמה
,תורפסב ,ןורטאיתב ןמז ותוא שחרתה אוה .ירקמ היה אל אוה .םיששה תונש תליחתב ססבתה
ןיבש רבעמל "רפסה יפל" תוגיציו תופקת תוביס וירוחאמ ודמעו ,תונותעבו וידרב ,הרישב
םייונישו םיילכלכ-םייגולויצוס םייוניש ,םייגולואידיא-םיירוטסיה םייוניש :הפוקתל הפוקת
.יתונמאה בוציעב

עונלוקב הנידמה רוד
רוד לש תונומאלו םיכרעל הכמ םינוש םיכילהתו םיעוריא םיתיחנמ םישימחה תונש ךלהמב
םיטילבמ םיאמיה דרמ תריבשו ח"מלפה קוריפ .תירבצ-תינויצה זכרמה תמרונו רורחשה תמחלמ
דוגינב ,רישעל ינעה ןיב רעפה תא טילבמ ענצה רטשמ ;חוכ זכרל ןוטלשה תמגמ תא
םיקוח יפ-לע להנתהל הליחתמ הלכלכה ;תיטסילאיצוס-תינויווישה היגולואידיאל
"ורודב דיחי"כ ןוירוג-ןב לש ותלודג תא קפסב הדימעמ ןובל תשרפ ;םיקהבומ םייטסילטיפק
הבר הדימב תשרפתמ הינמרגמ םימולישה תלבק ;ןוטלשה תגלפמ ךותב תושק תומחלמ תפשוחו
םירערעתמו םיכלוה ,הווקסומ יטפשמ רחאל דחוימבו ,טא-טא ."לוזב" האושה תריכמכ
םיכרעב ןימאהו רורחשה-תמחלמב םחל רשא ,םלש יתרבח רוד לש םייגולואידיאה תונוחטבה
.םייטרקומד-םייטסילאיצוס-םיינויצ

תא ןייפיא רשא ,יגולואידיאה חתמה תא םימי ךרואל םייקל ישוקהו יטילופ-יתרבחה ףחסה
תליחתמ רקיעבו ,םישימחה תונש ףוסב םיאטבתמ ,הנידמה לש הימי תישאר תאו בושייה תפוקת
,טרפה ריצ לא - "היתומישמו" הרבחה ריצמ :תילטנמו תיתוברת הכיפהמב ,םישישה תונש
- םיררושמ לשו םירפסמ לש שדח רוד .דיחיה לש ותעדות לא - "ינויצ-יטסילאיצוס םזילאיר"מ
קחצי ,זוע סומע ,יחימע הדוהי ,ןדיבא דוד ,ךז ןתנ - "הנידמה רוד"כ רתוי רחואמ רדגויש
רידחמו יטננימוד ךפוה - םירחאו קוינק םרוי ,עשוהי .ב.א ,ןומרכ-אנהכ הילמע ,זפרוא
,הלש "הייתשה תוארמ"בו תימואלה היווחב אל םיזכרתמה ,םייטסינרדומ םיימויק םייח-ינקת
לש ןתורישל תוסייגתהמ העיתר :הרהמ דע ןייפאתמ הז רודו .דיחיה לש ויתויווחב אלא
התשילפ ,טרפה לש תוילאוטקלטניאו תויתייווח תויעבב תודקמתה ,תוגלפמ לשו תויגולואידיא
,הז היה .םייטתסא םישודיחו םיינרוצ םילבכ לע רותיו ,תרבודמ תילארשי תיאזורפ הפש לש
היגולואידיאל םינומא עבשיהל ןאממה ינוליח םזילאיצנטסיסקא ןיעמ" ,דקומ לאירבג תרדגהכ
."טרפה לש ישממה ובצמ תריסמ ול הארנש המ לא רתוחו (תיתד ,תיטסינומוק ,תינויצ) תללוכ

תיגלויצוס-תיפרגומדה תואיצמב םייוניש
-כ הנידמה תמקה םע הנומה ,"בושייה" .ץראב בושייה לעופב הנתשמ םישימחה תונשב
ךפוה ,הנידמה תמקהל ףתושמ קבאמו היגולואידיא תחת ,ללכ ךרדב ,שבוגמו שפנ 600,000
םיבשוימ םישדחה םילועה .הקירפא-ןופצמו היסאמ םירידאה היילעה ילג לומ יסחי טועימל
חותיפה-תורייעב - ןיסולכואה רוזיפ תוינידמ תרגסמב - רתוי רחואמו ,תורבעמב הליחת
.ץראה יבחר לכב םירעה תונוכשבו

יבשות :ילארשיה עונלוקה לש להקה תפמב םיששה תונש תליחתב שחרתמ יתוהמ יוניש
לאו הדשה-ירע לע ,תולודגה םירעה ילוש לא םייתניב ורבע םישימחה תונש לש תורבעמה
תירבע םייתניב דמל הז להק .הלא תומוקמב וחתפנ םיבר עונלוק-יתבו ,חותיפה-תורייע
רודיבלו תוברתל אמצ היהו םיזנכשאה ויטלוק לומ יתדע רעפו חופיק תושוחת שח ,תרבודמ
.ויתויעב תאו ותוא וגצייש ,ילארשי

תיקלח תיתלשממ הכימת - םיילכלכ םייוניש
- סמה רזחה .היישעתהו רחסמה דרשמ לש סמה רזחה תוינידמל דוסיה חנוה 1960 -ב
קלחו ,זוחא 33 לש רועישב לחה - רכמנ סיטרכ לכל תיוויטקאורטר תיתלשממ הידיסבוס
םינוקית הרבעש ,סמה רזחה תטיש .םימוליצה ברע הכומנ תיבירב האוולהכ ןתינ ונממ רכינ
ןוה-ילעב לשו הקפה-תורבח לש םתסינכל סיסבה תא החינה ,םיעבשהו םיששה תונשב םינוש
לש תויתייעבה םע הידיסבוס ןתמ תועצמאב דדומתהל הדעונו ,ילארשיה עונלוקה קושל
לכ םע ,סמה רזחה תטיש .ל"וחב םירדסומ םיקווש רדעיהב ךומנ ילאיצנטופ םיפוצ-להק
ילארשיה עונלוקב רבוג תוקפה בצקל יתועמשמ ףונמ םיששה תונשב התייה ,היתוערגמ
תבונת לע תונביהל - ןורקיעב - התע ולכיש ,םיטרסה לש "םלג-ירמוח" לש היצזילקוללו
.ימוקמה קושב םיחוור

?ילארשי "רוביג" הארנ דציכ - ינויצה עונלוקה בוציעב םייוניש
."ינויצה םזילאירה" עונלוקב יולגה דרמה אוה (1965) "הנבלב רוח" רהוז ירוא לש וטרס
תויעונלוק תויגולותימ ןיב הלבקהה ךרד לע ,רהוז ירוא שמתשה תידוראפו תיריטאס ךרדב
יל"קקה עונלוקה לש םייטסינורכנאה יוטיבהו העבהה יעצמאב ,תוינויצ תויגולותימ ןיבל
תובהל-יבצוח םימואנ ,רבדימב ריע םימיקמה םיצולח תוודח :"תילאימחרי"ה תוברתה לשו
הפישח תובאת תורוחבל דב-ןחבימכ תשמשמ תונויצה תמוקת לע תכסמ ,דלפצרה חסונ תוינויצ
.םוסרפו

תא רתפ אל אליממו דדומתה אל - "תוינויצ"ה תומכסומה לע הידוראפב - "הנבלב רוח" ךא
.םיפוצה-להק לש ןהו םיטרסה ירצוי לש ןה תיתוסחייתה-תילאוזיווה תרוסמה רדעיה תייעב
,לברוסמ דויצ) תוינכט תויעב לש עפש םע דדומתהל וצלאנ םיששה תונשב םיטרסה ירצוי
ןומימ ,תוליעי אל הקפה תומרונו תוכרעמ ,םילגרותמ אל םיתווצ ,תינוניב תוכיאב תודבעמ
תיזכרמה תיכרעה הייעבה ךא ,(עונלוקל תירוקמ הביתכ לש תויטרדנטס תורוצ ,רדסומ אל
.יתוברת יעונלוק (IDIOM) בינ תריציב התייה
ויה סקימוק חסונ תילאוזיו תוברת לשו היזיוולט לש ,יתלילע עונלוק לש תיתשת רדעיהב
?ותוא תונייפאמה תוטס'גה ןהמ ?שובל אוה דציכ ?ילארשיה רוביגה והימ :תויליחת תויעבה
שמתשהל םאה ?קוהיל ךורעל דציכ ?תונושה הייסולכואה תומרב רובידה-תפש ינויפיא םהמ
םינפ םהמ ?םישדח עונלוק-ינקחש לדגל וא/ו ,רמז-יבכוכב ,םירכומ ןורטאית-ינקחשב
?"תילארשי" הריד תטהורמ דציכ ?"םיילארשי" םוליצ-ירתא םהמ ?תוגיציו תויסופיט תוילארשי
לש תיתשת שבגל שי בחר יתוברת-ייוהיז ףתושמ הנכמל עיגהל ידכ ,תורחא םילימב
ויהיש ,הנשימה-ירוביגו םירוביגה קוהילבו בוציעב ןהו תוילאוזיווה תוריחבב ןה "תויסופיט"
התייה המישמה .םיפוצה-להק לע קבאמב ריהמ רושיג יעצמא תינמז-ובו הפקתימ-תדוקנ תניחבב
םחליהל היה בייח טרס לכ :תיטרואית אל יאדוובו תעדומ אלו ,תעדומ - תחא הנועבו תעב -
םינופ ךכיפל .וכרד יכישממ םיטרס לש םתקפהלו םתביתכל ףונמ השמיש ותחלצהו ,וייח לע
קייל יא" ומכ ,ןוכרעמהו ןורטאיתה תרזעל םיששה תונש תליחת לש עונלוקה ירצוי
,"ןוחמש תחפשמ" ,ןוזניסומ לאגי לש והזחמ יפל "ודרודלא" ,דגמ ןורהא לש והזחמ יפל "קיימ
ןושיק לש וינוכרעמ יפל "יתבש חלאס" ,םיירפא-ןב השמ לש תיראלופופה וידרה תרדיס יפל
ןיעמ םיווהמ - תונושה תומיבה לע תמדקומה םתחלצה ףקותב - םינוכרעמהו תוזחמה .דועו
הדחו הגיצי הרוצב םידמעמו םיסופיט םירידגמ ליבקמבו ,תיעונלוקה החלצהל םייוסמ חוטיב
.תבכרומהו השדחה הפשל רבעמב תכמותה

רחוב ךא ,"תינויצה" חומה תפיטש לש דוסיה תויומדב שמתשמ - רהוז ירואכ - ןושיק םירפא
התע דע ורייצש םינמויהו םינמזומ םיטרס םתוא לכ .יתבש חלאס - הנברוקב אקווד רוביגכ
לע םיטרסה ,דרדרו רואב םישימחה תונש לש הלודגה תיתייסאהו תינקירפא-ןופצה היילעה תא
לש ותראפת ,תויטרקומדה תוריחבה ,תוצופתה לכמ םילוע תווחאו םייח תוקקושה תורבעמה
יתואיצמ רתויה םרואב הריטאסה ךרד לע םידמעומ הלא לכ - תילארשי הריציכ ץוביקה
,תיוויסאמה תולוקה תיינקב ,היצקטורפה תטישב יתבש חלאס לש ותמחלמ ידי-לע
.ץוביקה-ישנא לש תויטמגרפבו קחדה-תודובעב

לש םיפיטואירטסלו םיסופיטל תודוסיה תא - ערלו בוטל - ןושיק חיני "יתבש חלאס"ב
הצובק רתויב בוטה דצה לע תגציימה תומד" תארוהב (TYPE) סופיט .ילארשיה עונלוקה
תנוכת תלעב וא/ו תיליג וא/ו תיעוצקמ וא/ו תינתא הניחבמ םידחייתמה םדא-ינב לש הבחר
,חלאס) הרבעמבש םישדחה םילועב ימוקה תאו ינייפואה תא דדחמ ןושיק (3)."תטלוב יפוא
אגרש - ותרזועו ריכזמה) ץוביקבו ,(דועו "םילכה אשונ" ,ירגנוהה ,םירגובמה םהידלי ,ותשא
םידבוע ,(ןייטשנייא קירא - יביאנהו םימתה קינצוביקה ,יאפירח הרירהזו ןמדירפ
תודיקפה ,תוריחב ברע הרבעמה יבשות תא םידחשמה םינקסע ,(רוגמלא הליג) םיילאיצוס
תונש לש תילארשיה תיוויטמרונה הדאיסופיטל ףיקשת וויה הלא לכ .דועו תיטסינויצקטורפה
- ןושיק ךישמי וכרדל ןמאנ .םיעבשה תונשב "רוויחה ששגה" ינוכרעמ ויהיש יפכ ,םיששה
רבצה ומכ ,םיילארשי םיימוק סופיט-תובא בוציעב - תיעונלוקה תרוקיבה לש הלוזלז תורמל
,("ךלימואלב תלעת") היטרקוריבב םחלנה ינוהמת ףרוטמ ,("אקניברא") "רדתסמה"ו ירטנצוגאה
.("יאלוזא רטושה") יטיתאפו ןקדזמ רטוש

סופיט-תובאל ןושיק ירוביג םיכפוה םיששה תונשב ילארשיה עונלוקה לש ימנאה ללחב
דסמימב םתמחלמב םיפוצה תוהדזה תא םניחבו םתויממעב אטבל םיחילצמה ,םיילארשי
ילארשיה עונלוקה רוביג אוה יתבש חלאס :ךכמ רתוי .תיחשמהו תחשומה יטרקוריבה
רוביג ,םיכרעל ,תוסחייתה תצובקל ,העפותל גיצי םש ,יעונלוק-ץוח גשומל ךפהש ידיחיה
.יגולותימ ילארשי רוביג - ינקירמאה עונלוקב ןוברעמה שיאכ "םייחהמ לודג"ה

תליחתבו םיששה תונשב היתובקעב הררג םיפוצ (1,200,000) טרסה לש המישרמה ותחלצה
הזילע" :םייממע םירוביג תריציל - םיחלצומ תוחפ הברהו - םיפסונ תונויסנ םיעבשה תונש
,1970 ,ןלוג) "ופול"ו "ןלבזק" ,(1966 ,רהוז) "רוטליטניו השיומ" ,(1965 ,ןלוג) "יחרזמ
.דועו (1972 ,טדרהנייטש) "וקינומולס" ,(1973

הפמה זכרמ לא הירפירפה ירוביג תיילע
תונש לש עונלוקה ןיבל "ינויצה םזילאירה" תפוקת ןיב "םלגה ירמוח"ב יתוהמ רתויה יונישה
.תיעונלוקה הפמה זכרמ לא הירפירפה ירוביג לש םתיילעב היה ךליאו םיששה

םתוסחייתהב עונלוקב םימרזה תשולש ןיב הנחבא ךורעלו אתחנתא תושעל ונא םיבייח ןאכ
:ינויסנ עונלוקו יממע עונלוק ,יזכרמה םרזה לש עונלוק ,םהלש דעיה להקל
םירוביג בלשל הסנמו רוביצה לש תובחר תורדשל דעוימ יזכרמה םרזה עונלוק
לע ססבתי אוה .תוהדזה יאשומ םיווהמהו להקה לש הבחרה תשקה תא םיגציימה
.תיוויטקינומוקו הדח תיעונלוק הפשב רפוסמה ,יתביסנ ןפואב חתפתמה ריהב רופיס
תשקב הז עונלוקל תואמגוד םה ןושיק לש "יתבש חלאס"ו ןמרופ שולימ לש "רעיש"
"םימוידיאה" תודחב ומכ ,הרופיס ךרדבו הלילעה תוריהבב ,ןהירוביג לש הגיצייה
.םינעשנ םה םהילעש םייטילופ-םייתרבח -םייתוברתה
.1
תלעב הבחר הצובקל וא (תויתדע ,תוינתא) טועימ-תוצובקל דעוימ יממעה עונלוקה
ילעב םייממע םירוביג לע ,ללכ ךרדב ,ססבתמ יממעה עונלוקה .ךומנ לומיס
רודמ - ןמזלו םיאנתל תולגתסהב - תורבועה ,תורכומ תויצאוטיס לעו םייח-תמכוח
"ןמור-וטופ" לש תרצוקמ תוטשפל הטונה עונלוק והז ."הפ-לעבש הרות" ןיעמכ רודל
תורכומ תוירופיס תוינבת לעו תועודי תותימא לע םיססובמה רולקלופ לש וא/ו
וא תויטילופ תויעבב עדומב קסוע וניאש ,עונלוק והז .ךומנ ימצע יומיד תוקזחמה
עונלוקה ,הידבוע 'גרו'ג לש ויטרס ומיגדי .ןתוא ףקשי חרכהב יכ םא ,תויתרבח
."הטסי'צמ" חסונ םיירוטסיה תואקתפרה-יטרסו םישולשה תונשב יאשרווה ידיאה
.2
,ינרוצה דצב ןהו יטמיתה דצב ןה שדחל ורקיעמ הסנמ ינויסנה עונלוקה
יונישה תא ןלוג םחנמ ארוק םיששה תונש תליחתב .לבגומ חרכהב ולש דעיה-להקו
להקל םירוביג לש הארמ ביצמו ילארשיה עונלוקה לש תילכלכה הפמב יתוהמה
,ולהק לש תוינגורטהל עדומה ,יאמב-קיפמכ .ילארשיה עונלוקה לש שדחה ינגורטהה
.דחי םג "היינשה"ו "הנושארה" לארשיל םיגיצייה םירוביגבו םירמוחב ןלוג רחוב
חלאס" דצל - םימדקמ (1969) "ילש וגרמ"ו (1966) "הנוטרופ" ,(1962) "ודרודלא"
,חותיפה-תורייע ,ינועה-תונוכש - הירפירפה ירוביג תא - (וקיפה ןלוגש) "יתבש
.תילארשי-תיתוברתהו תיעונלוקה הדוהתה זכרמ לא - הקירפא-ןופצו היסא יאצוי
ןתנית תאז םע ךא ,םייטננימודה םירוביגה "היינשה" לארשי-ינב ויהי הלא םיטרסב
הניחבמ ןה ,תיאידיא הניחבמ ןה תמלוה תוגיצי "הנושארה" לארשי-ינבל תינמז-וב
,הלכשהה ,אצומה רעפ - יתדעה רעפה .עונלוק-יבכוכ קוהילב ןהו תיתוהדזה-תישגר
התואש ,השק תואיצמ םיששה תונשב ןלוג לש עונלוקב ףקשי - םודיקה תויורשפא
םיטבלל םינותנ ויהי םה .ינדרמו יוויטקא ןפואב רובשל ריעצה רודה ינב וסני
הנבל ;"ודרודלא"ב רומ הווקת-לופוט) רוחבל םהילע היהיו ,תורסייתהלו
הינייפאממ קלח - תואצותב תאשל תינמז-ובו ("ילש וגרמ"ב ימואת דדוע-ןייטשלקניפ
דנא-יפאה תניחבב היהי אל ףוסה .הנותנה תילארשיה תואיצמהמ קלח ,הידגרט לש
.חותפ אלא ,חייטמ
.3

םירוביגה תוגיצייב ןה (MAIN STREAM) "יזכרמה םרזה" תרגסמב םילעופה ,ןלוג לש ויטרס
לכ ברקב תירחסמ החלצהל םיכוז ,תיוויטקינומוקו תיתביסנ תיטמרדו תיעונלוק הפשב ןהו
איה (1968 -ב היזיוולטה תסינכ דע) םינש ןתואב ילארשי טרס תוארל הכילהה .םילהקה
,ןלוג לש ויטרס םיכוז תאז םע .החלצהל הכוז יוויטקינומוקו ריהב טרס לכו ,עוריא תניחבב
דוד ,ףונ-בר באז - םיששה תונש לש םיליבומה םירקבמה .תרוקיבה תודגנתהל ,ןושיק יטרסכ
תונשב ."ךומנה ףתושמה הנכמ"ל הנופה "רחסוממה" עונלוקה דגנ םיאצוי - ןתנ השמו גרבנירג
וא "ישיא" עונלוק ןיבל "ירחסמ" עונלוק ןיב תכרפומה הקולחה ןיידע תמייק םיששה
."יתוכיא"

ררועמו םיששה תונש לש תיעונלוקה היישעה זכרמב דמוע ןושיק לשו ןלוג לש עונלוקה
רוח") רהוז ירוא .יתפרצה "שדחה לגה"מ םיעפשומה םיריעצ עונלוק-יאמב תצובק לש היצקאיר
רדחב השאה") ןורושי לפצ קחצי ,("הלמשה") ןמאנ דא'ג הדוהי ,("דליו םימי השולש"ו "הנבלב
לא םיששה תונש ףוסב םיריזחמ ("השא הרקמ") רומתק קא'זו ("םירייסה") רירגש הכימ ,("ינשה
"תוסייוגמ" תואידיא אלל ,םוי-םוי ישנאכ םעפה ךא ,הנושארה לארשי-ץרא ירוביג תא ךסמה
לע ססבתמו שדחה לגה לש יתפרצה עונלוקה ןמ עפשומ םהלש עונלוקה .ללכה תבוטל
תרסחו תיתוגהנתה קחשמ תסיפת לע ,ימוימוי גולאיד לע ,םיילרטאית-אל עונלוק-ינקחש
תורפסב "הנידמה רוד"ל הליבקמ םיווהמ םה .םיינרוצ םילבכמ קותינ לעו םייטמרד םישגדה
(יתלילעהו ירטנמוקודה םוחתב) "ל"קק" יטרס דגנ עדומב אוהש עונלוק םישועו ,תילארשיה
,ירגלוו" עונלוק - ןייטשרוב לאגי יאמבה תרדגהכ ,םתנעטל םיגציימה ןושיקו ןלוג דגנו
."רחסוממו םטמוטמ

."רחאה" עונלוקה םשב םירקבמה ידי-לע הארקנ וז הצובק

עונלוקה לש הלועפה תריז חותינב שחרתה "רחא"ה עונלוקה ירצוי לש יזכרמה ןולשכה
םיעיקשמ - ךכמ רתויו ,םיעובק םיעיקשמ) תרדסומ היישעת לש הרדעיה .ולהקו ילארשיה
לש ונרק תדירי םעו היזיוולטה םע ,םימרזה לכמ םירז םיטרס םע השקה תורחתה ,(םירואנ
עונלוקה םרז םוחתב תמכחותמ תוליעפ ובייח הלא לכ - יגיגח עוריאכ ילארשיה טרסה
:והשלכ שגרל היינפו םירורב םירופיס ,םיגיצי םירוביג תריחב :תורחא םילימב .יזכרמה
ךיישה עונלוק תריצי .ולהק ןיבל טרסה ןיב יח רשק תריצי ,דחפ ,חתמ ,עמד ,קוחצ
."סנזיבואש"ל

תובקעב - התייה האצותהו ,(4) ןמאנ דא'ג רמוא ,"ץראב השענה עונלוקהמ איקהל וניצר"
ןה ,םוליצ-רתאכ ילארשיה ללחהמ ןה תומלעתה - "ןלוג" עונלוקלו ל"קק עונלוקל היצקאירה
רופיס תלוטנ ,תיתריווא ,תירונימ לופיט ךרד תריחב - ליבקמבו תילארשי היגולופיטמ
לע ,םירחא םירוביג לע ןעשנה עונלוקכ תפרצב "שדחה לגה" לש הקזחה העפשהה .המרדו
תרשמכ אל ,רוביגכ יאמבה תדמעה לעו םיינרוצ םילבכמ רורחיש לע ,תויתוגהנתה תוטס'ג
לגה" יאמב ."המ"ה םע אל - "ךיא"ה םע תודדומתהב התייה - וילע םתוחה לעבכ אלא רופיסה
400" :רורב יתרבח יתפרצ ללח ךותב לועפל ,תישיאה וכרדב דחא לכ ,וליכשה "שדחה
אוה לורבש לש "הפיה 'גרס" ;עשפה לא ריעצ רענ לש ותורדרדיהב קסוע ופירט לש "תוקלמה
הייעבבו תימואל המוארטב קסוע הנר ןלא לש "יתבוהא המישוריה" ;תיתחפשמ המרדולמ
לעב רנא'ז לע ,תיטמרדה תוילמינימה תורמל ,ססבתמ ראדוג לש "המישנה תולכ דע" ;תירסומ
.םירורב םיקוח

;דעיה להק יבגל לופיטה ךרדבו ללחב םירמוחה תרדגה םוחתב קר היה אל ןולשכה לבא
היצקאירכ ,רתייה ןיב ,לעפ "שדחה לגה" .תיתקפהה תרגסמה םוחתב היה רתוי קהבומה ןולשכה
םימצמוצמ םיתווצב ,ןבל-רוחשב :תרוסמה לש תורקיהו תוילרטאיתה ,תולברוסמה תוקפהל
לש ירחסמה ונולשכ ,זא-וא .ךומנ ביצקתב - תורחא םילימב ,םיינכט םילולכיש לע רותיוובו
תכשוממ הפוקתל "ףרוש" היה אל ,תיתרוקיבהו תיתונמאה הטילאה ברקב תונעיהל הכזש ,טרסה
תוקפה .הדובעב תופיצרו ףסונ טרס שממל תוסנלו ךישמהל ול רשפאמו טרסה רצוי תא
ויה ןהיתונולשכו ,ןביצקתב תודבכ ךא ,ןחורב תוריעצ ויה לארשיב "רחאה עונלוקה"
.םיפירח

ירוא היה - ןושיקלו ןלוגל ליבקמב - תופיצרב דובעל חילצהש ,רוד ותואמ ידיחיה רצויה
ןונגסה תריציב ךישמהל ,םנמוא ,הצר ,"סנזיבואש"ה לע ןומא היהש ,רהוז .רהוז
יונישל ותוא ףחד טרסה לש ףירחה ירחסמה ןולשכה ךא ,"הנבלב רוח" לש יטסיכרנא-ימוקה
םרז עונלוק לש םיטרסל ינויסנ עונלוקמ םיששה תונש ףוסב רבע אוה .ויטרס לש יתוהמ
הנוכשה" ,"רוטליטניו השיומ") יממעהו ("לוגנרתה" ,"ךלמ רזממ לכ" ,"דליו םימי השולש") זכרמה
םירצק םיטרסב ,תומוסריפב יטסיכרנאה ונונגס תא שממל חילצה ליבקמב רשאכ ,("ונלש
היצמיטיגל ןתמ תניחבב התייה 1976 -ב "לארשי סרפ"ב ותייכז ."לול" היזיוולטה תרדיסבו
.ילארשיה עונלוקה לש תיתוברתה המורתל

"סאקרובה"
תרוקיבה הלגמש םחה סחיהו "רחאה" עונלוקה לש ,יתונמאה תמייוסמ הדימבו ,ירחסמה ןולשכה
ןיב "סאקרובה" יטרס לג תיילעל תיקלח ולעפ ,"ישיא"ו "יתונמא" ארקנה ,הז עונלוק יפלכ
.םימיה-תשש תמחלמ רחאלש הנתשמה ללחב 1976-1969 םינשה

עונלוקה לע העיפשה חרכהבו ,לארשיב םייחה תא םינבומה לכב התניש םימיה-תשש תמחלמ
דוע אל .תילארשי-ללכ המחלמב רבודמ הנושארל .להקה םע ולש רזוחה ןוזיהה לעו ילארשיה
אלא ,(יניס תכרעמב םינחנצה ,ח"מלפה) תומרונ הביתכמה הנושארה לארשי-ץרא לש המחלמ
,לטנב הוושה האישנה בקע היצזיטרקומד לש השוחת תרצויה לארשי ללכ לש המחלמ
."היינשה" לארשי ישנא תויוכזל ,היולג הגרדהבו ,היומס העיבת - היתובקעבו

הלא .תירודיב-תיתוברתה הכירצה תפמ תא יתועמשמ חרואב התניש םייחה-תמרב הדחה היילעה
- יממעהו ("תומיב" ,קידוג) יתוכיאה יראוטרפר-ץוחה ירחסמה ןורטאיתה לש החירפה תונש ןה
תכירצ ילגרה תא היזיוולטה תוססבתה הנשמ ליבקמב .התחפשמ-יבורקו "תילרנגה ימא"
ףידעת תרגובמה לארשי ,תימדקאה לארשי ,הקיתווה לארשי - ילארשיה הפוצה לש עונלוקה
הדירי היהת .יוויטקלס רתוי חרואב עונלוקל תכללו היזיוולטב תופצל ,תיבב רתוי ראשיהל
ץכ אוהילא לש םרקחמב ולהק רדגויו ,ילארשיה עונלוקל הכילהב העובק ךא תיתגרדה
הלכשה ילעב םבורב םה ילארשיה עונלוקב םיילאיצנטופה םיפוצה" :(5)ץיברוג לאכימו
האיצי ךרוצ ,בטיה סנרפתמ הז םוצע ילאיצנטופ להק ."דומיל תונש 12-5 .תינוניב
ומצע תא תוארל הצור - לכל לעמו ,התוהמב תיטסיפקסא תיתוברת הכירצ עבותו אתורבחב
םה םיאמבה רשאכ ,םיקיפמ לש עונלוק אוה "סאקרוב" הנוכמה עונלוקהו - םיקיפמה .הארמב
ינולובז החמש ,ןלוג םחנמ - םהבש םייזכרמה .םלהקל בטיה םיעדומ - דבלב הדובע-ינלבק
התימאל רתוי רחואמ ךופהיש המ תא םישחו עונלוקה-יתבו הצפהה םוחתמ םיאב - הלא ךורבו
המרדולמב תופצל בחרה להקה לש ונוצר - 'ץיברוגו ץכ לש םרקחמב תססובמ תיגולויצוס
."תיתדעה תונמאנה" לעו "תויתחפשמ" לע שגדה בקע תיתחפשמ

,רתוי יממע להק ןעמל םיטרס רציימו זכרמה להקמ קלח לע ןלוג רתוומ ךכמ האצותכ
.יתדע רולקלופ לע ססוביש ,יממע עונלוק לש תנוכתמב

םינבמ ,םיאשונ יאשידייה עונלוקה ןמ םילטונ ויחבט .יעונלוקה "סאקרובה" אוה רזומ הפאמ
בצקל תוימיטיגל "ןמור-וטופ"המ םילטונ ;הידמוק לשו המרדולמ לש תוירנא'ז תורגסמו
םה ;ולהק לש תומכסומ לצנמ אלא ,יתגרדה ךילהת לע הנבנ וניאש יתמיכסו ריהמ תויושחרתה
תא ילארשיה םזינוכרעמה ןמו "תילרנגה ימא" חסונ לוזה ילארשיה ןורטאיתהמ םילטונ
.םייפיטואירטסהו "םיבעה" םייתדעה םייוקיחה תאו תילאוטסקטה הקחצהה

םינש עבש-שש ךשמב תולק תויצאיראווב וז הנושמ תבוכרית לע םירזוח םה ךא
.תונוש הקפה-תורבחו םינוש םיאמב השש ידי-לע (1976-1970) תויוויסנטניא

?םרז ?לג ?רנא'ז אוה "סאקרוב"ה םאה
(6)רודויט יפל תנעוטה ,גשומה לש תינריתמהו הבחרה הארוהב קר אל רנא'ז אוה "סאקרוב"ה
רואל ,טרסה לש הנשימה-תרתוכ יפל ,עונלוקה-יפוצ להק לש תויפיצה ךס אוה רנא'ז יכ
לש דעיה להקל ןה תויפיצ לש רורב יומיד רצי "סאקרובה" .םהלש הייפצה ןויסנ רובצימ
.תרוקיבל ןהו יממעה עונלוקה לש דעיה להקל ןה ,יזכרמה םרזה עונלוק

:תוסחייתה תוצובק עברא ידי-לע תונוש םיכרדב םיעבשה תונש ךלהמב רדגוה "סאקרובה"

רולקלופב םקוסיעש םיטרס" סאקרובב ואר ,ןוזדיוד זעוב םשארבו ,סאקרובה יאמב (1)
לש תוינגורטהה תא ףקשמ הז עונלוק יכ ,תנעוטה "תיבויח" הרדגה ,"וינווג לכל ונלש ימוקמה
עונלוק ,"שפנ יפי" לש להקל אלו בחרה להקל דעוימה "ילאקול" עונלוק ,הריגה-ץראכ לארשי
;בחרה להקה ברקב ולש תויראלופופה םצעמ תרזגנ ותוכיאש
םיתעלו ,"סאקרוב" יוטיבה תא העבט הפוקת התוא לש תילארשיה תרוקיבה (2)
"םטמוטמ" "ןוחרזמ" ,"יניטנוול" ,"ירגלוו" ,"לוז" עונלוקל ףתושמ הנכמכ ,"סודנימח-סאקרוב"
ינותנ" :הרדגה ללכל ראותה תומש תא ביחרהל הסינ ל"ז ףונ-בר באז רקבמה ."עונלוק-יטנא"ו
,תונכה ,תוישרושה ,תוניגהה ,המכוחה :ןושארה עגרהמ ךינפל םישורפ תודעה יטרס לש דוסיה
לש תונטשפהו תועיבצה ,םירקשה ,תונכפכפהה לומ חרזמה תודע ינב לש תונמאנהו תוטשפה
;"זנכשא תודע ינב
ןה ,סאקרובה עונלוק לש הרורב אל הרדגה התואב המחלמל ואצי "רחאה עונלוקה" יאמב (3(
;(היישעתהו רחסמה דרשמ) וב תוכמותה תויושרב ןהו הז עונלוק דגנ
טרסה לולכימ תא החדו תרוקיבה יגשומ תא טא-טא ץמיא תילארשיה היצנגילטניאה להק (4)
."ןימא-אל"כו "יסאקרוב"כ ילארשיה

םיטרס לש סופרוק :גשומה לש תיסאלקה הארוהב רנא'ז אוה סאקרובה - ךכמ רתוי ךא
- בוציעה תומרונבו הנשימה ירוביגב ,םירוביגב ,תוירופיסה תוינבתב םמצע לע םירזוחה
.תושובלתהו םירזיבאה ,םוליצה-ירתא ,קוהילה ,קחשמה ,ןונגס ,םוליצה ,םינקחש תעפוה

םינשב ילארשיה עונלוקה לע וטלתשה הלא תויבוציעו תוירופיס ,תויטמית תומרונ
רשע-השימחו ,הז סופרוקב יוהיזל םינתינ םיטרס םירשעכ קרש ,הדבועה תורמלו ,1976-1970
תרתיו ,(דועו הידבוע 'גרו'ג ,ןייד יסא יטרס) יממעה עונלוקה םוחתב ורצונ םיפסונ םיטרס
סאקרובה טלש - ינויסנה עונלוקלו זכרמה עונלוקל םיכייושמ ויה - םישימחכ - םיטרסה
.הפיכב

?תיטפוא תועט רדגב איה ילארשיה עונלוקה לש "היצזיסאקרוב"ה םאה
התוא ךא ,יממעה להקה לשו םיקיפמה לש םקוח-םחל ויה "סאקרובה" לש תומרונה .אלו ןכ
עונלוקה תייליהק ,תורוקיבה יניעב תוילילש תומרונ ןתויה תורמל - ןתוא הכפה החלצה
ילארשי טרס לכ יבגל תוסחייתה תדוקנל ,תיזכרמ ריצ-תדוקנל - יזכרמה םרזה להקו תונמאהו
.תאז הנותנ הפוקתב

רושימב תוינכרצ תוביסנ תכרעמ ףקותב קר חמצ אל "סאקרובה" :ריהבהל שי
עונלוקה לש תכרעמ-ברה לש תנצקומ הדלות תינמז-וב היה אוה .יטילופ-ילכלכ-ויצוסה
ןלוג לש "זכרמה" עונלוק ןיב םיששה תונש ףוס לש קבאמה דודיח - לכל לעמו ,ילארשיה
.תיעונלוקה תרוקיבהו "רחאה עונלוקה" ןיבל ןושיקו

דחאה בטוקב :תויעונלוק םלוע-תוסיפת יתש תונושארה םיעבשה תונשב תודדומתמ וז לומ וז
םיעובק םיסופד יפ-לע תואיצמה תקולח לע ססובמה עונלוק ,ןצקומה יממעה עונלוקה דמוע
לש הנצקה - ינשה בטוקבו ;"קופדה" ידרפסה רזגימה לש חופיקה תושוחת לש ץומיא לעו
.ינויסנ ,"ילטנמירפסקא"ל ולש דעיה להקל סחיב ותוא תוכפוהה ,בוציע יכרדב זכרמה עונלוק
ךא ,(וז המגמ בטיה גציימ "סקו לאינד") םיילארשי-ללכ םירמוחב ,םנמוא ,לפטמה עונלוק והז
לומ .ירופיסו ישגר פאזולק אלל ,םירוביג אלל ,יתריווא :יטיא "טוש גנול"ב תאז השוע
ודיעצהש ,תויוגש תוסיפת יתש ."רחא" ,"יתונמא" ,"שיגר" ,"ןימא" דמוע "ירגלווה"ו "םטמוטמ"ה
,הריהב הלילע שרודה זכרמה להק םע ולש ןילמוגה-יסחיב הרוחא ילארשיה עונלוקה תא
עונלוקה היה תומדקומה םיעבשה תונשב .ךסמה לע ללוחתמה םע ישגר רשקו םיגיצי םירוביג
תרוקיבה יגשומ תא התוויע הפיצרה ותורדעיהו ,לצונמ אל ללח תניחבב זכרמה לש
עונלוקכ סאקרובה יוהיזב הלש ןורוויעה - תרוקיבה ןולשכ .ולש ילאיצנטופה םיפוצה-להקו
- ערלו בוטל "טרסה"כ אלא "טרס דוע"כ אל שדח ילארשי טרס לכל הלש תוסחייתהה ,יממע
ורצי הלא לכ - סאקרובה יאוותמ ,לוכיבכ ,גירח ילארשי טרס לכ יבגל "ףוס-ףוס"ה תנומסיתו
סאקרובה ךפה טא-טא .ילארשי עונלוק -להק-תרוקיב יסחיב תונימא-יא לש ךלוהו רבוג ףחס
.ולוכ ילארשיה עונלוקה תודימל הרזגנש תיוותל

ילארשיה עונלוקה לש היצזילמרונ - םייניב םוכיס
עונלוקה לש היצזילמרונה תפוקת ,יתחנהל ,הליחתמ (ךליאו 1977 -מ) םיעבשה תונש ףוסב
תופרטצה לש הפוקת ,ולהק לשו ודיקפת לש תחכופמ-תנזואמ הייאר לש הפוקת .ילארשיה
תריבש לש הפוקת ,תולילדה ויתורושל ןושאר הלילע טרס לש םיאמב םירשעמ הלעמל
.תרתוכ הל ןיא ןיידעש הפוקת ."תורוד" ומכו תומגיטס-ומכו םיסותימ-ומכ

תומרונ ןיבל "רחאה עונלוקה" תומרונ ןיב הקיטקלאיד תרצויה - וז הפוקת לש היצבוקניאה
רצקה טרסה דודיעל הקלחמה תמקה םע ,1967 -ב תויטיאב ,השעמל ,הליחתמ - "זכרמה םרז"
םייאמצע םיירטנמוקוד םיטרסו הלילע-יטרס ויה הנש התוא דע .היישעתהו רחסמה דרשמב
םיטרס תיישע תמוקע הלוע הנש התואמ .1967 תנש דע השימח-העבראכ - גירח תניחבב
לש ךליאו 1974 -מ תעצוממ היישע ידכ דע ירטמואיג רוטב (ללכ ךרדב ,םייתלילעו) םירצק
הלועפ-הדש םירצוי לש שדח רודל םיקפסמ הלא םיטרס .הנשל םיטרס השימחו םירשע-םירשעכ
ךות םג םישבגתמה םילכ ,אלמ הלילע-טרס תיישע הכאוב רבעמ הגורדימו עונלוק-תפש שוביגל
םיגוח תמקה .ל"וחבו "יבצ-תיב"ב ,א"ת תטיסרבינואב םיחתפנה םיגוחבו ל"וחב םידומיל ידכ
תאצוהו עונלוקל ןוכמ תחיתפ ,תולודגה םירעה שולשב םיקטמניס תחיתפ דצב ,עונלוקל
תא םידסממ הלא לכ - יטנטילימו שדח רודב עונלוקה-ירקבמ ברקב הפולחתו תע-יבתכ
תאשמכ ,לארשיב יחרכה יתונמאו יתוברת םרוגכ טרפב ילארשיה עונלוקה תאו ללככ עונלוקה
.םידדוב לש םתלחנ דוע אל ,תויונמאה ברקב גרוח ןב דוע אל .םיבר לש םתריצי
הלשממה דודיעב יוויסאמה קלחה תרבעהו 1979 -ב תוכיא יטרס דודיעל ןרקה לש התמקה
,עונלוק ישנא לש תקהבומ תיטילופ תוליעפמ האצותכ תאז לכ - תוברתהו ךוניחה דרשמל
םינשה שולשב .היישעה םע רזוח ןוזיהב עונלוקה תוברת חטשב הכיפהמה תא םידדחמ
עונלוקה לש הדימריפה הנושארל תכפהתמ ,ןרקה תוליעפמ האצותכ רקיעבו ,תונורחאה
יטרס - תורחא םילימב) "םייתיישעתה"ו םייממעה םיטרסה ויה התע דע םא .ילארשיה
םיטרס תמועל ,תיעונלוקה היישעה םוחתב יזכרמה ביכרמה (תוביציה הקפהה-תורבח
.םייאמצע םיאמב לע תתשומה עונלוק תססבמ ןרקה .הנומתה התע הנתשמ ,"םייאמצע"

ךוראה םטרס םע םיאצויו םימייבמ םיאמב 15 -כ :תשחרתמ "םילכה תא ורבש" תנומסית
הנושארה הרושה ןמ ןוה-יליא ,"םירחאה" תא ,רומאכ ,תוקיסעמ "תויתיישעתה" תורבחה ,ןושארה
ןיבל שברב ירוא ןיב לדבה ןיא התעמ .תורבשנ דמעמו קתו ,ליג תוציחמ ,עיקשהל םיסנכנ
רנפה םהרבא ןיב ,ןמסקו ינד ןיבל ןמאנ הדוהי ןיב ,רשנ יבא ןיבל ןלוג ןיב ,ןורושי לפצ
תוחלצה .ומע תודדומתה אלא ,טרסה תנבה-יאב להקה תמשאה דוע אל .ןתוד ןועמש ןיבל
ןיא יכ ,ילארשיה עונלוקל להק שי יכ ,תוחיכומ "ןיסמח"ו "תרזוח הלילצ" ,"17 תב העונ"
אלא ,"סאקרוב" להק וניא ילארשיה להקה יכ ,"בוט אל"ו "בוט" קר שי - "רחא"ו "יתונמא"
,םינוש הנשימ ילהקמ - לארשיב םהיגוסל םירז םיטרס תחלצה תפמ םג החיכומש יפכ - בכרומ
םע ,בוט רופיס םע דדומתהל ,תוכבל ,קוחצל ,שגרתהל ןוצרה - דחא ןורקע ףתושמ םלוכלו
.ךסמה לע ומצע לש פאזולקה
תורעה
,"תורפסה" ןועבר ,"תורפסה לש הירוטסיהב תופוקתל הקולחה תייעבל" ,ירוא ןילוגרמ
.1 'סמ 'ב ךרכ ,69 רבמטפס
.1
תאצוה .1 'סמ "גשומ" ןוחרי ,"ילארשיה טרסהו ינויצה עונלוקה" ,הירא ןומגא
.םעל תונמא םודיקל הדוגאה
.2
.ח"לשת ,ןומדקא תאצוה ,תרופיסה יחנומ ןולימ ,ףסוי ןבא
.3
ןוכמה תאצוהב ,'81 ץיק ,"עונלוק" ,"דחיב אבצב ונייה טושפ" ,המריאו ירוא ןיילק
.עונלוקל
.4
דבוע םע תיאטיסרבינוא הירפס ."לארשיב יאנפה תוברת" ,לאכימ ץיברוגו והילא ץכ
.1974
.5
Tudor Andrew, Theories of film, Secher and Warburg, London.
.6


:רוקמ
ןוחטיבה דרשמ תאצוה 45-37 'מע ,1984 יאמ 5 'סמ תישדוח הריקס