הענה הנומתה לש הירוטסיהה

וסור וטיו


תועונצ תולחתה

וא תויתונמאה תויורשפאה םרטב בר ןמז החתופ תוענ תונומת רוציל תיעדמה תורשפאה
וליבוהש רתויב םימדקומה םייעדמה םיגשיהה דחא .ושמומ וא וקדבנ ןהב תומולגה תוירחסמה
רטיפ םשב יטירב דמולמ ידיב 1824-ב םסרופש רמאמ היה תוענה תונומתה חותיפל תורישי
ןיעהש ,עבקנ הז רמאמב ."םיענ םימצעל סחיב הייארה תדמתה" ןורקעב ןדש ,ט'גור קראמ
לש ורמאמ .דוע חכונ וניא םצעהש רחאל היינש רירבש ךשמל םצע לש תומד תרמשמ תישונאה
.הזה ןורקעה תא שיחמהל תונוש םיכרד חתפל םינעדמ דדוע ט'גור

טרס ןיעמכ וצרוה דיב וריוצש תונומת ,הפוריאב ןהו ב"הראב ןה וכרענש םימדקומ םייוסינב
.ינוניבה דמעמה לש חוריאה ירדחב תויראלופופל וכזש םינקתמ תרזעב ,עושעשה םשל ריוצמ
,תחא היינשב תשחרתמש העונת תוגציימש תונומת 16 םירצוי םעש הלגתה ,תויפיצפס רתיב
המ ,וידחי ןתוא תרבחמ הייארה תדמתה ,היינש ךות וז רחא וזב תוגצומ ולא תונומת םאו
.העונת לש הילשא רצויש

התנוכ ,בבותסמ ףות לש ימינפה וקלח ביבס וידחי ורדוסש ,הלאכ םירויא לש הצובק
וליאכ היה המדנ ,בבותסמה ףותה לש ודצב םיצירח ךרד וננובתה םיפוצהשכ ."zoetrope"
לימא לראש יתפרצה איצממה הנבש "פוקסוניסקרפ"ה היה רתוי םכחותמ רישכמ .םיזז םירויאה
.ףותה ריק ךותב תונומתו וזכרמב תוארמ לש הרוש םע בבותסמ ףותמ בכרוה הז רישכמ .ונר
.םייח הרואכל ואלמנ תונומתה ,בבותסה ףותהשכ

ךילהתה לע ודבע תפרצב רגאד יאולו הילגנאב טובלט סקופ ירנה םאיליו ,תעה התואב ךרעב
ףילחהל ולחה תונומת ,1852-ב רבכ .1839-ב המלשוהש הדובע ,ןושארה ישעמה ימוליצה
ןמלוק םשב יאקירמא איצממ לביק ,1861-ב .ליעל ראותש גוסהמ םיעושעש תונוכמב םירויא
ךרוצל דחוימב ונכוהש תונומת לש הרדסב םייח חור חפנש ,"פוקסוטמניק"ה לע טנטפ סרלס
ףוקסוטמניקה ,"הנרקהה ירדח"ב .השווד תרזעב לעפוהש בבותסמ לגלגל ודמצוה רשאו ,הז
,הפישחה תוריהמ התלעש רחאל .ךסמ לע ןהלש ריהמ בוהבה ידי לע תונומת להקה ןעמל גיצה
,1877-ב .הגצייל ודעונש תונומת לש הרדס םוקמב ,תישממ העונת םלצל תורשפאה החתפנ
רוזחמ תא דעתל ידכ תונומת 24 לש הללוסב 'גדירביאמ דריוודיא יאקירמאה םלצה שמתשה
.רהוד סוס לש העונתה

יתפרצה גולויזיפה ידיב טקננ הנושארה תיעונלוקה המלצמה חותיפ תארקל יתועמשמ דעצ
תוריהמב םימוליצ לש הדיחי העוצר עינה ולש אשינה "ףארגוטופונורכ"הש ,הראמ לי'ז ןייטא
.תולקב ערקנו לפקתהש ,ןמושמ ריינמ היושע התיה ולש טרסה תעוצר םלוא .חתפ לעמ העובק
ורשפיאש תועוצר ןמטסיא 'גרו'גו ןיוודוג לעבינח םיאקירמאה םיאיצממה וחתיפ ,1889-ב
םייוסינ ינפב יתועמשמ לושכמ הריסה םהלש האצמהה .דיאולולצ סיסב לע הריהמ הפישח
.תוענה תונומתה םע רתוי םיליעי

ןוסקיד ל"ק םאיליוו ןוסידא הוולא סמות

תוחפו ,םוליצה חותיפב רקיעב וניינעתה םינעדמה ,הרבעש האמה לש םיעשתה תונשל דע
הירמ" תא הנב ןוסידא הוולא סמות יאקירמאה איצממהשכ הנתשה רבדה .היפרגוטמניסב
ךרע ובש רתאל הכפהנש ,יזר'ג וינ ,'גנרוא טסווב ויתודבעמל ךומסב תיערא התקב ,"הרוחשה
ללכ ךרדב בשחנ ןוסידא .םלועב ןושארה םיטרסה ןפלואלו תואנ תונומת םע וייוסינ תא
ל"ק םאיליו איצממה ,ורזוע הז היה ךא ,פוקסוטניקה ,תירוקמה םיטרסה תנוכמ איצממל
תשמשמ ןיידעש ,"טקורפס"ה תטיש תא הגה ןוסקיד .הדובעה תיברמ תא לעופב השעש ,ןוסקיד
רבדמ טרס קיפהל ,1889-ב דוע ,חילצה ףא אוה .המלצמה ךרואל ענומ טרסה הבש ,םויכ
טרס לש םירטמ 15-כ ץירה ,1891-ב טנטפ וילע לביק ןוסידאש ,פוקסוטניקה .יביטימירפ
תועצמאב ולעפוהש ,תונוכמה .הפוצה ןנובתה ובש לידגמ ךסמל תחתמ תיפוסניא האלולב
,ןודנולב ןכמ רחאלו ,1894 תנשב ,קרוי-וינב םיירוביצ םיחטשב הנושארב ובצוה ,תועבטמ
.הנש התוא ףוס ינפל סיראפו ןילרב

ריימול םיחאה

תינמז-וב ולהנתה תחא הנועבו תעב דחא םדאמ רתוי ןעמל תוענ תונומת תנרקהב םייוסינה
,תפרצב ."םסק סנפ" תוקינכט םע ןוסידא לש פוקסוטניקה בוליש ךות ,הפוריאבו ב"הראב
המלצמ ,תספדמ לש בוליש ,םהלש ףארגוטמניסה תא ריימול טסוגואו יאול םיחאה וגיצה
טושפש םירצק םיטרס לש דאמ החילצמ הרדס וקיפה ריימול םיחאה .1895-ב ,ןרקמו
הקשמש ןנגו ,ףוחה לע םיצפנתמה םילג ,תשורח-תיבמ םיאצויש םילעופ ללוכ ,העונת ושיחמה
איה וליאכ התארנש ךכ ראוד תבכר המלוצ ,וקיפהש רתויב םימישרמה םיטרסהמ דחאב .הניג
,רתוי םימכחותמ םיטרס .דחפ ךותמ תגסל םיבר םיפוצל םרגש רבד ,םיפוצב שגנתהל תדמוע
,סקרק ישנא ופתתשה םש ,ב"הראב ןוסידא לש ןפלואב וקפוה ,שממ ילארטאית יפוא ילעב
ךפהנ רבכ דויצה ,תעה התואב .המלצמה לומ וכרענש תועפוהב ןורטאית ינקחשו םינדקר
.ולוכ םלועה יבחרב דיימ וקווש וללה םיטרסהו ,יטסרדנטס

דיחיה לגלגה יטרס

קר אלו ,םייחה תא שרפל םילוכי םיטרסש היילמ 'זרו'ז יתפרצה םסוקה חיכוה ,1896-ב
ךכו ,שדחה םוידמה לש יביטארנה לאיצנטופה תא ונחבש םיטרס לש הרדס רצי אוה .םדעתל
תב אסרג רזחיש ,סיראפ יתאפב ןפלואב ,1899-ב .(the one-reeler) דיחיה לגלגה טרס דלונ
,תאז םע .תוניצס םירשעב (1900) הלרדניס תא טירסהו ,סופיירד טפשמ לש םיקלח הרשע
טרס ,(1902) "חריה לא עסמ" ןוגכ ,ולש תומכוחמה תויזטנפה תוכזב רקיעב ונל רוכז אוה
תריצע ידי לעש הליג היילמ .עונלוקה תמלצמב תונומטה היעטהה תויורשפא תא לצינ ובש
םירבדל םורגל ןתינ ,םוליצה שודיח ינפל הניצסה לש שדחמ רודיסו "טוש"ה עצמאב המלצמה
אוה ,םוליצה שודיח ינפל םירטמ המכב רוחאל טרסה תזזה ידי לע ,ןכ ומכ .טרסב םלעיהל
וכז ולש םירצקה םיטרסה .םועמעו הלופכ הפישח ,"היציזופמיא-רפוס" גישהל היה לוכי
ירה ,תונרקס רשאמ רתוי םיררועמ םניא םה םויכש ףא .ולוכ םלועב וגצוהו ,תידיימ החלצהל
.הילותיחב זא התיהש תונמא תרוצל תונונגסו תוקינכט לש םיבושח םירשבמ ויה םהש

תוריציב וגזמתה היילמ לש תוילארטאיתה תויזטנפהו ריימול םיחאה לש ידועיתה ןונגסה
יבא תובורק םיתעל הנוכמש ,רטרופ ןיוודא יאקירמאה איצממה לש יטסילאירה ןוידבה
בושחה יאקירמאה טרסה תא קיפה ,ןוסידא לש ןפלואב דבעש ,רטרופ .יעונלוקה רופיסה
לע המוצע העפשה העדונ תוקדה הנומש ןב טרסל .1903-ב ,"לודגה תובכרה דוש" ,ןושארה
תומוקמבו םינוש םינמזב ומלוצש תוניצס בוליש ןוגכ םישודיח תוכזב ,עונלוקה תוחתפתה
.תיביטימירפ חתמ תשוחת ררועל ידכ ףדרמב האישל העיגמש ,המלש הלילע רוציל ידכ םינוש
הכירעב .םיטרס תריצי לש תויסיסבה תוקינכטהמ תחא ,הכירעה תא רטרופ חתיפ ,ךכ ותושעב
עיפשתש תואר תדוקנ תופכל ידכ וידחי תונגרואמ םוליצה טרסמ תורחבנ תוסיפ ,תיעונלוקה
.םיפוצה לש םהיתושגרו םהיתובשחמ לע

.תיממע תונמאל םיטרסה תכיפה ול תסחוימו ,המוצע החלצהל הכז "לודגה תובכרה דוש"
,ב"הרא יבחר לכב םשגה רחאל תוירטפכ וצצ "םינואידואלקינ" ונוכש םינטק תומלוא
ויה תעה התואמ דיחיה לגלגה יטרס בור .שממ לש ילכלכ ףנעל ךופהל לחה עונלוקהו
.תויח תועפוה לש םימוליצ וא תואקתפרה ירופיס ,תורצק תוידמוק

םליאה טרסה

םיטנטפל הרבחה" ידיב שדחה ילכלכה ףנעה יטבה לכ וטלשנ ,1909-1912 םינשב
לגלגל םיטרסה ךרוא תא וליבגה םה .םיליבומה םיקיפמה םירבח ויה ובש דוגיא ,"םייעונלוק
לש תידעלבה ותטילש ,תאז םע .ךסמה לע םינקחשה תומש תא ןייצל ובריסו ,םיינש וא דחא
הקפה תורבח ומיקה ב"הראבו הפוריאב םייאמצע םיקיפמשכ ,1912-ב וידימ הקמח דוגיאה
(1912) "?סידאו ווק" ןוגכ ,אלמ ךרואב םייתלילע םיטרס ונירקה םה .םהלשמ הגצהו
.טראהנרב הרש לש הבוכיכב ,יתפרצה (1912) "'תבזילא הכלמה"ו יקלטיאה

יאקירמאה םליאה טרסה

וקפוהש םיטרס 717 םע םלועב ססותה עונלוקה ףנע לעפ םש ,דחוימב הילטיא לש אמגודה
,רתוי םיכורא םיטרס תקפהל וצחל םה .הלועפל ב"הראב םיקיפמה תא העינה הדבל 1912-ב
םהמ המכש םינקחש ,ךסמה לע םינקחשה תומש ןויצלו ,םיאמבל רתוי בר יתונמא שפוח ןתמל
תיתונמאו תילכלכ תובחרתה לש הפוקת הלחה ,ךכמ האצותכ .להקה תדהאל רוריבב וכז
.יאקירמאה עונלוקב תיתועמשמ

'תיפירג ו"ד

ו"ד יאקירמאה יאמבהו קיפמה היה םליאה טרסה ןדיע תישארב רתויב בושחה םיטרסה רצוי
לחה ,קרוי וינב "ףרגויב" ןפלואב ,1908-ב .עונלוקה לש הקיטתסאה תא חתיפש ,'תיפירג
המלצמב שמתשה אוה .תעה התואל דע וחתפתהש יפכ הטרסהה תודוסי תא ללכשל 'תיפירג
דיימ קיספהו הבושחה הלועפה תליחת םע קר לחה םוליצה ןכש ,רתוי ליעיו ינררב חרואב
;ישגרה ןפה תא קזחל ידכ םינקחשה ינפ לא רתוי דוע המלצמה תא בריק םג אוה .המויס םע
,תלבוקמה הנומאה ףא לע ,השגדה םשל בירקתה םוליצב שמתשהש ןושארה יאמבה היה אוה
ןתנו חותיפ 'תיפירג .ךסמה תא ואלמיש די וא םייניע יתש וניבי אל םיפוצה וליאכ ,ותעשב
ירמ ןוגכ םיידיתע םיבכוכ המכ םהב ובלתשה הגרדהבש ,ולשמ םינקחש תווצל הרשכה
,הרואת םע םייוסינ ךורעל ומצעל השרה אוה .שי'ג ןאילילו רומיראב לנויל ,דרופקיפ
תא רבש םג 'תיפירג .םיידוחיי םיטקפא גישהל ידכ תושדע יננסמו תונוש םוליצ תויווז
הפונת םג ומכ רבוג שוגיר רוציל ידכ םכרוא תא ןמזתו ,םינוש "םיטוש" המכל ולש תוניצסה
,הכירעה אוה יעונלוקה עבמל סיסבהש חיכוה אוה .עונלוקב וינפל וגשוה םרטש תיבצק
.הניצסה אלו ,"טוש"ה איה תיסיסבה הכירעה תדיחישו

ילהנמ .םילגלג העבראב ,"הילותבמ תידוהי" ,ולש ןושארה סופאה תא 'תיפירג םילשה ,1913-ב
רבכש רחאל ,1914-ב קר םינרקאל ותוא ולעהו טרסה ךרואל הבוגתב םעז ואלמנ ףרגויב
ףרטצהו ףרגויב תא 'תיפירג בזע ,םייתניב .רתוי םיכורא םיטרס תקפה לש גהונה טשפתה
םיחרזאה תמחלמ לע םילגלג 12 ןב טרס לע דובעל לחה םש ,דווילוהב "לאו'צוימ" ןפלואל
,הנושארה תיתימאה תיעונלוקה תפומה תריצי ,(1915) "המוא לש התדיל" ,תיאקירמאה
.שממ לש תיתונמא הרוצל עונלוקה לש ותכיפה תא הנייצש

ברקה תונויזח .הרעס חורכ םיפוצה תא הפחסש תרבטצמ המצוע התיה "המוא לש התדיל" טרסל
היה הליחתכלמ רבכ ,תאז םע .תישונאה המארדה לש סותאפה םע ןמא-דיב ובלוש םישגרמה
יפלכ ינעזגה סחיהו "ןאלק סקאלק וק"ה לש תדהואה הגצהה לשב תקולחמב דאמ יונש טרסה
רתוי רחואמ טרס .תקולחמב ןיידע יונש אוהו ,ותנרקה תעב תומוהמ ללוח טרסה .םירוחשה
םיבושחה עונלוקה יטרסמ דחאל םיבר יניעב בשחנ (1916) "תונלבוס רסוח" ,'תיפירג לש
העברא תינמז-וב ורפוס הבש ,המוצע תירוטסה הקפה וז התיה .םעפ-יא וקפוהש רתויב
תישגרו תיתוזח המצועב והנשמל דחא רופיסמ םידח םירבעמ ךות ,תודרפנ תופוקתמ םירופיס
.עונלוקה לש הירוטסהב םירחתמ הל ויה אלו טעמכש

דווילוהל רבעמה

עונלוקה ףנע .םייזוידנרג עונלוק תונומרא ב"הרא יבחר לכב וצצ ,1920-ו 1915 םינשה ןיב
ןוגכ םייאמצע םיקיפמ ומיקה םש ,דווילוה לא יחרזמה ףוחהמ הדמתהב ךא הגרדהב רקע
שומישה תא גיהנה סניא .םהלשמ םינפלוא טנס קאמו לימ-הד .ב ליסס ,סניא רפראה סמות
תעב םיטרס רפסמל ש הקפה רשפיאש ןפואב םיטרסה תקפה ךילהת רזוב הבש ,תודיחיה תטישב
םיטרס תואמ וקיפה םינפלואה .ןפלואה שארל םיפופכ ויהש תודיחי ילהנמ ידיב תחא הנועבו
,םינוברעמ ויה םיטרסה לש םוצעה בורה .תומלואה לש רבוגה שוקיבה תא קפסל ידכ הנשב
,לימ-הד לש (1919) "השאו רבג" ןוגכ תויטנגלא תויטנמור תומארדולמו קיטספלס תוידמוק
הלא דחוימבו ,תושגר ירדענו םישקונ םינוברעמב החמתה סניא .ןוסנווס הירולג לש הבוכיכב
.טראה םאיליו יראלופופה יובואקה ןקחש לש ובוכיכב

םליעה טרסה ןדיע לש תוידמוקה

יריתע םיטרס לש הרדסב "קיטספלס"ה רנא'ז תא גיהנה אוה ."הידמוקה ךלמ"כ עדונ טנס קאמ
היה טנס לש הידמוקה ןונגס .ספוק ןוטסיק דאמ יראלופופה ןקחשה לש ובוכיכב עורפ ןוימד
ףשא היה אוה .המימוטנפו "סקימוק" ,סקרקה ,"ליוודוו"המ תודוסי וב ובלושו ,ירמגל שדח
םילשהלו חתפל ,לותשל רשפאש םעפ רמא טנס .ררחסמ בצקב ולש םיטרסה תא עינהו ןומזתה
תלוכי ול היה .ךסמה לע הקד וא ,טרס לש לגר האממ תוחפב תרתלואמ החידב לש םוליצה תא
,רלסרד ירמ תא ללכ ולש םינקחשה תווצ .םייתונמא תונורשכ וחרפ הבש הריווא רוציל
.ןילפ'צ ילר'צ םשב ילגנא יאקימוקו לקנברא יטאפ ,דנמרונ לביימ

ימואלניבה עונלוקה בכוכ היה ,ותחלצה תא השעמל החיטבה טרס לכב ותוחכונש ,ןילפ'צ
הנהנש ,ןילפ'צ לש "ןטקה ןצבקה" סופיט .וייח ימיב דוע הדגאל ךפהנו ,ןושארה יתימאה
סותאפ ,הריטס ,הידמוק לש אלפנ ןוויג ןיגפה ,תיתד הצרעהב טעמכ הלבגש תויראלופופמ
םיטרסב ןילפ'צ ידיב תעה לכ בחרוהו חתופ ,הנוכש יפכ ,"ןטקה רוחבה" .הטושפ תוישונאו
תא קיפהל ךישמה ןילפ'צ .(1925) "בהזל הלהבה"ו (1921) "רענה" ,(1915) "ןצבקה" ןוגכ
םיטרסהמ דחוימב ונל רוכז אוהו ,רבדמה טרסה ןדיעב םג םהב בככלו םמייבל ,ולש םיטרסה
םיקה ,1919-ב .(1952) "םירוקרזה רואב"ו (1947) "ודרו הייסמ" ,(1940) "לודגה ןדורה"
תרבח תא ,סקנברייפ סלגדו דרופקיפ ירמ םיחילצמה םיבכוכהו 'תיפירג םע דחיב ,ןילפ'צ
טרסה לש בהזה רות תא חתפ ןכו ,"םיבכוכה תטיש" תא גיהנהו תירוקמה "סטסיטרא דטיינוי"
.ב"הראב םליאה

הפוריאב םליאה טרסה

םלועה תמחלמ םות םע תיטסארד הרוצב הטאוה היבנידנקסו הילטיא ,הילגנאב םיטרסה תקפה
,הינמרגב ךא .לדגו ךלוהה ימלועה קושב תורחתהל ישוקהו תורימאמה תויולעה בקע הנושארה
תוחתפתהב הבושח הפוקת ןייצש רבד ,השדח תיתונמא המר םיטרסה וגישה ,תפרצו מ"הרב
.םוידמה

הינמרג

תונמאהמ תובר ובאש הינמרגב תעה התואב וקפוהש םיינשדחהו םיעיתפמה םימליאה םיטרסה
רתויב תמסרופמה אמגודה .הפוקתה לש תויסאלקה ןורטאיתה תוקינכטמו תיטסינויסרפסקאה
תאמ ,(1919) "יראגילק ר"ד לש ןוראה" התיה תעה התואמ תיטסינויסרפסקא תויתריציל
תא רפסל ידכ בטיה תובצועמ תורואפתבו תושובלתב שומיש השענ ובש טרס ,הניו טרבור
) "םלוגה" ןוגכ םיטרסב הלגתמ יעבט-לעב המוד קוסיע .חור הלוח לש וטבמ תדוקנמ רופיסה
ינוידבה-עדמה ןויזחו ;ואנרומ ו"פל (1922) "וטארפסונ" םידפרעה טרס ;רגנו לופל (1920
לע-ןיישעת ידיב תטלשנש תינדיתע הרבחב קסועש ,גנאל ץירפל (1926) "סילופורטמ" םישרמה
.עשורמ

ההובגה המרל הינמרגב עונלוקה ףנע לש תינכטה תונמוימה העיגה ,םירשעה תונש עצמאב
םינפלואה תא הנמימש ,הנידמהמ תלבגומ יתלב טעמכ הכימת ולביק םיאמבו םינמא .םלועב
ךומסב UFA וא ,"טפאשלסגנייצקא-םליפ-םוסרבינוא" םלועב רתויב םיללכושמהו םילודגה
םיכומנה תודמעמה ייחב וקסעש םייטסינויסרפסקאהו םייביטקפסורטניאה םיטרסה .ןילרבל
תנגפה ךות ,אשונב רתוי קימעמ לופיטו יפוי ,דובכ תרדהב ונחינ "בוחר יטרס" ונוכו
המלצמה תא וררחש םינמרגה םיאמבה .םוליצו תורואפת ,הרואתב שומישב המוצע תומדקתה
ךסמה לע וארנ םרטש ןחו תודיינ גישהל םהל רשפיאש רבד ,םילגלג לע הודימעהו התבוצחמ
.לודגה

אלל בוחר"ו ,סגנינאי לימא לש ובוכיכב ,ואנרומל (1924) "ןורחאה קוחצה" ןוגכ םיטרס
תליהתל וכז ,ובראג הטרג תיאקירמא-תידוושה תינקחשה בוכיכב ,טסבאפ ו"גל (1925) "החמש
לש תילכלכה התעיקש ,תאז םע .תינכטה םתונשדחו םהב המלוגש תישגרה המצועה תוכזב םלוע
בטימ תא סונייקואל רבעמ לא תותפל םייאקירמא םינפלואל הרשפיא ראמייו תקילבופר
עונלוקהו סגנינאיו ואנרומ ,גנאל ןוגכ םיקנע ללוכ ינמרגה עונלוקה לש תונורשכה
.תוידווילוה תוקפה יוקיחב וקפתסה הבש הפוקת לא ,1925 רחאל תוריהמב עקש ינמרגה

מ"הרב

ןה םיינכפהמ ויהש ,םירידא םייטייבוס םיטרס לש הרדס הקפוה ,1930-ו 1925 םינשה ןיב
ב םאלוה מ"הרבב עונלוקה ףנע .תיתוזח הניחבמ דאמ םימישרמו ,םנכותב ןהו םהיאשונב
לש הימי-ירבד תא וזיחמה הפוקתה התואמ םיטרסה .ךוניחהו הלומעתה דרשמל ףפכוהו 1919-
ינמרגה עונלוקל טלחומ דוגינ וויהש ףקיהו םזילאיר ,המצועב הריעצה מ"הרב
דולווסוו ןייטשנזייא 'ץיבוליאכימ ייגרס ,מ"הרב לש םילודגה םיאמבה ינש .יביטקפסורטניאה
ושמתשהו 'תיפירגל "תונלבוס רסוח"מ רישי ןפואב ועפשוה ,ןיקבודופ 'ץיבונאירליא
ןויער לע הססבתה תיעונלוקה םתשיג .םימיהדמ םיטקפא ללוחל ידכ הכירעה לש הקימנידב
לע יוצרה םשורה תא רוציל ידכ םידרפנ "םיטוש" לש ריהמ בולישו םוליצל הטיש ,"'זטנומ"ה
.הפוצה

קסועש ,ןייטשנזייאל (1925) "ןיקמויטופ" טרסב השענ וז הקינכטב רתויב םישרמה שומישה
וקינעהש המחה םינפה תלבקבו ,לקלקתהש ןוזמ בקע הכרעמ תיינא לש היחלמ ומזיש דרמב
תא ןייטשנזייא ןייצ ,"הסדוא תוגרדמ" לש םסרופמה עטקב .םידרומל הסדוא למנה ריע יבשות
וגצוה הבש תוניצס לש הריהמ הרדסב ריעה יבשות לע םילייח לש הפקתמב אישה עגר
התומ ,ילאטנמונומ תוגרדמ םרג דרומב תחגשומ יתלב קונית תלגע לש תנכוסמה התורדרדתה
םע רוחאל להקה תא םיקחודש םילייחו ,המיאב גוסנש טנדוטס ,םילייחה תוירימ השישק לש
םיללוחתמה םיעורא לש הרדסל הדיחא תישגר הבוגת ררועמ עטקה .םיפולש םינודיכ
.תינמז-וב

םג הנוכש ,ןייטשנזייאל (1928) "רבוטקוא"ו ןיקבודופל (1927) "גרובסרטפ טנס לש הצק"
ןוטלשל םיקיבשלובה תיילעל ירישעה הנשה םוי תא ונייצ ,"םלועה תא ונישש םימי הרשע"
.םינומהה לש השנאהכ ,רוביגכ דיחיה רופיס תא רפסמ ןיקבודופ .תונוש תואר תודוקנ יתשמ
.רוביגה םה םמצע םינומהה ,רתוי רוהט ןבומב םייעונלוק םה ויטרסש ,ןייטשנזייא לש ודידל
חותינב וקסעש ,הנושארה הרושהמ םייעונלוק םינקיטרואיתו םיאטירסת ויה םירצויה ינש
תרוקיב לש תבחרתמו תכלוהה תורפסה תא ורישעה ךכבו םירחא לש ולאו םהיתוריצי
.םלועל ביבסמ םסרפתהל הלחהש תיעונלוק

תפרצ

םלועה תמחלמ רחאל וררשש םישקה םיאנתב דורשל חוכה תא םיטרסה ירצויל היה תפרצב קר
ורכשוהש םינטק םינפלואב ודבעש ,םינמא לש תנווגמ הצובק .יתלשממ עויס אלב הנושארה
לש תויתרוסמ תורוצ ןהו תוידרגנווא תורוצ ןה ושמימ ,דיחי טרס תקפה םשל ימעפ-דח ןפואב
היה קולד יאול ךרועהו יאטירסתה .םילהנמה דצמ תירעזמ תוברעתה ךות עונלוקה תונמא
ןייטשפא ן'ז ,ריילק הנר ,סנאג לבא ןוגכ םירצויב ומצע ףיקה אוה :יתפרצה עונלוקה ףולא
Fievre .יתפרצה אונלוקה תאייחהל הבר הדימב תיארחא התיהש הצובק ,קאלוד ןמר'זו
.םיכומנה תודמעמה ייח לש יטסינויסרפמיא ןקויד אוה קולדל (1922 ,"תושגר תרעס")
הסראפ לע תגנעמו ןוימד-תריתע הידמוק אוה ריילק הנרל (1927) "יקלטיאה שקה עבוכ"
יצולח שומיש השענ ובש סופא היה סנאגל (1927) "ןואילופנ" .19-ה האמהמ תיראלופופ
תונומת 32 דע תוגצומ םהילעש םיכסמ השולש רתיה ןיב תללוכש ,בחר ךסמ תקינכטב
.תודרפנ

) "קרא'ד ן'ז לש הלבס" איה םירשעה תונשמ רתויב תומישרמה תויתפרצה תוקפההמ תחא
םיאנכט לש ימואלניב תווצ םע דבע רייארד .רייארד רודואת לרק ינדה יאמבה תאמ ,(1929
ללכל מ"הרבו הינמרג ,היבנידנקס לש תויעונלוקה תולוכסאהמ בטימה תא בלישו ,םינקחשו
תיארפוא דובכ תרדה םע ןכותו הרוצ לש ןמוימ גוזימ ךות ,ולשמ ןח-אלמו ףטוש ןונגס
רתויב תומישרמה תואמגודהמ תחאל תבשחנ ן'זכ יטנוקלפ הירמ לש התעפוה .קסע ובש רמוחל
) "העיקש" דצל םילודגה םימלאה םיטרסה ןורחא ,"קרא'ד ן'ז לש הלבס" .םליא טרסב קחשמל
םוידמה תא ואיבהו ,םירבדמ םיטרס ומכ טעמכ םיענכשמ ויה ,ב"הראב ואנרומ קיפהש (1927
.לילצב שומישה ףס לא

רגובה םליאה טרסה

סינכהש ,ב"הראב בושח ילכלכ ףנעל םיטרסה תקפה הכפהנ ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל
יפוא שובלל ולחה םיאקירמאה םיטרסה .םיחילצמ םיקיפמ לש םהיסיכל םירלוד ינוילימ
םינפלוא ידי לע ואבוי הפוריאב החלצהל וכזש םינמא .ימלועה קושב טולשלו ימואלניב
םיטרסה תצפהו ,החרפ םיבכוכה תטיש .דווילוהב וטלקנו ודמלנ םהלש תוקינכטכו ,ב"הראב
,רומירב ןו'ג ,וניטנלו ףלודור ןוגכ םימסרופמ םינקחש לש םהיתומש לע הבר הדימב הנעשנ
םיכרעה לע חקפל ןויסנב םג הנייפאתה הפוקתה .רריש המרונו וב הראלק ,ובראג הטרג
םשויו 1930-ב ףנעב גהנוהש ,"דווילוה לש הקפהה דוק" תועצמאב םיטרס לש םיירסומה
רחא וא הז גוסמ תיעונלוק הרוזנצל םיימשר םיפוג .זייה ליו הקיטילופה ידיב הליחתב
.1968 דע ב"הראב ולעפ

המ לכ תא וכותב בלישש קלחו םכחותמ ןונגס גישהל ב"הראב םיטרסה ולחה ,םירשעה תונשב
"לזרבה סוס" ןוגכ םייניצרו םייטנמור םינוברעמ .תיעונלוקה היישעה לע ןכל םדוק דמלנש
ירחסמה םלמסל הכפהנש תיעוצקמה תונמוימה תא ושיחמה ,דרופ ןו'ג לש ויומיבב ,(1924)
,לימ-הד .ב ליסס .סנוויטס 'גרו'גו רלייו םאיליו ,הרפק קנרפ ןוגכ םיאקירמא םיאמב לש
לש םיבהאה תוישרפ" ןוגכ ,ולש תומדקומה ןימה תוידמוק לש תויסיסעה תא תווסהל הסינש
ךלמ"ו (1923) "תורבדה תרשע" ןוגכ םיסופא לש תיעונלוקה תוזחה ירוחאמ (1921) "לוטנא
.תונמדזה לכב תינומה הצחר לש תוניצסו תויגרוא ויטרסב השעמל בליש ,(1927) "םיכלמה

,םייהורטס ןופ ךיראו 'ץיבול טסנרא ,תעה התואמ רתויב םייראלופופה םיאמבהמ םיינש
םימישרמה תונויזחה תא חנז 'ץיבול .דאמ תונוש ךא תומכחותמ תויעונלוק תושיג וניגפה
הקינכט ,הטושפ הרואפתב ונייפאתהש תולילק תויטנמור תוידמוק תבוטל הינמרגב םייבש
."י'ציבולה עגמה" םהב רכינש ויטרס לע רמאנ .םהילע תורשהל חילצהש םסקה עגמו תיטנגלא
םיאשונב לפיט 'ץיבול ,(1926) "סיראפ יהוזכ"ו "1924) "ןיאושינה גוח" ןוגכ םיטרסב
.הרוזנצהמ עגפיהל אלב הדוקנה תא ריבעהל חילצה יכ דע ,תנמוימ הכ הרוצב םיינימ
ויה ,'ץיבול לש ולאמ רתוי ןייפואב תויאפוריאו תושקונ ויהש ,םייהורטס ןופ לש ויתוריצי
תא גיצהש ,(1921) "תעד-תולק תויער" ןוגכ ,תוימומגע םג םיתעלו דאמ תויטנגוורטסקא
תונרמוחה לע ולש תפומה תריצי .יפוריאה סנדאקדל תיאקירמאה תומימתה ןיב דוגינה
תועש רשעמ םינפלואה ילהנמ ידיב הרצוק ,(1924) "עצב תוואת" ,תיאקירמאה הרבחב
יאישמ דחאל בשחנ טרסה ,תרצוקמה ותסרגב וליפא ךא ,ודבא וצצוקש םיקלחה בור .םייתעשל
.לודגה ךסמה לע םזילאירה

ינש ,ןוטיק רטסבו דיול דלורה .םירשעה תונשב בהז רותמ ונהנ תויעונלוקה תוידמוקה
יטרס לש "קיטספלס"ה תורוסממ תורישי העפשוה םתדובעש םיבושח םיאקירמא םיאקימוק
,וזה הפוקתה ךלהמב .רנא'זה לש תינחה דוחב ןילפ'צ לש ודצל םוקמ וספת ,דחאה לגלגה
ידוחיי יפוא ללכשלו חתפל ידכ תיפסכ הכימתו ןמז קיפסמ הלאה םיאקימוקהמ דחא לכ לביק
תא טילבה אוה ,(1924) "ריעצה קולרש" ןוגכ םיטרסבו ,ךייח אל םלועמ ןוטיק .ולשמ
יאקימוק היה דיול דלורה .םימישרמ םיידי תוזירז יעותעת ןיבל תומותחה וינפ ןיב דוגינה
,(1925) "ןוריטה" ןוגכ םיטרסב עצוממה יאקירמאה רענה תומד תא קחישש הרגתמו זעונ
.ותוירבג תא חיכומש שלחה דיקפתב תופוכת

םליאה הדועתה טרס

תדיער .ושחרתהש םיעורא ודעית טושפש הז ןבומב הדועת יטרס ויה םינושארה םיטרסה
1908-ב תפרצל טייר םיחאה לש םתסיט ,1906-ב וקסיסנרפ ןס תא הדקפש המדאה
ובלושו עונלוקה תומלצמב ודעות הלא לכ -- 1910-ב היליציסב הנטא שעגה רה תוצרפתהו
ןכמ רחאלו ,1909-ב ("טזאג התאפ") תפרצב הנושארב וגצוהש ,םייעונלוקה תושדחה ינמויב
.םישימחה תונש תישאר דע וקפוה הז גוסמ תורודהמ ;1911-ב הינטירבבו 1910-ב ב"הראב
ירמגל טעמכ וחנזנ םייתדבועה םיטרסה ,תויראלופופל וכז םייתלילעה םיטרסהש עגרמ םלוא
.םירשעה תונש תישארב יטרהאלפ טרבור לש ותיילעל דע

ןחינ ,םיטיאוניאה םיאומיקסאה ייח לע רקחמ ,יטרהאלפל (1922) "ןופצה תוצראמ קונאנ"
.םייתימאה םייחה דועיתל םימדוק תונויסנב םייוצמ ויה אלש םח ישיא עגמבו תוימיטניאב
"ןאראמ שיאה"ו (1926) "הנאומ" דחוימבו ,יטרהאלפ לש רתוי תורחואמה ויתוריציש תורמל
תא תויחהל חילצה אוה ,והשמ ינוידבה םייפוא לע םירקבמה ידיב ופקתוה ,(1934)
.הילגנאב ואישל עיגה רתוי רחואמש ,ידועיתה רנא'זב תוניינעתהה

רבדמה טרסה

,םירבדמ םיטרס תקפהל הנושארה תישעמה הטישה תא רנרוו םיחאה ןפלוא גיהנה ,1926-ב
רחאלש ,םילודג םיקסיד לע רובידו הקיסומ יעטק תטלקה "ןופאטיו" הנוכש ךילהת תרזעב
רבדמה טרסה ,"ז'גה רמז" תא ןפלואה קישה ,1927-ב .ךסמה לעש הלועפה םע ונרכנוס ןכמ
תיאפוק החלצהל התכז הקינכטהו ,ןוסלו'ג לא יאקירמאה ןרדבה לש ובוכיכב ,ןושארה
טרסה ןדיע ץק תא הנייצ "ז'גה רמז"מ ,"!םולכ םתעמש אל דועו" ,ןוסלו'ג לש הרושה .תידיימ
"ןוטיבומ"ה תטישב הפלחוהש ,"ןופאטיו"ה תקינכטב שומישה חנזנ רבכ 1931-ב .םליאה
.תונומתה דצלש העוצרב טרסה לע תורישי םילילצה וטלקוה הבש ,רתוי החונהו הטושפה
םיטרסל הרשפיא ,טסרופ הד יל יאקירמאה איצממה ידיב חתופש ,הז יטרדנטס ךילהת
.הליל-ןב טעמכ תימואלניב העפותל ךפהיל םירבדמה

םינושארה םירבדמה םיטרסה

םינרקאל ולעש םיבר םיטרס יכ דע ריהמ הכ היה רבדמה טרסל םליאה טרסהמ רבעמה
םירבדמ םיטרסל תוריהמב ווסוהו םימליא םיטרסכ הליחתב וקפוה 1929-בו 1928-ב
.םילילצ תעמשהל דויצ ןיקתהל ורהימ תומלואה ילעב .רבוגה שוקיבב דומעל ידכ ("talkies")
םינפלואה .ינשדח טקפאכ תולוק בלשל תלוכיב ושמתשה טושפ םינושארה םירבדמה םיטרסה
להקה .תונמדזה לכב דנואס לש םיטקפא ובלישו ,תומישרמ תויתורפס תוקפה םינרקאל ולעה
םינקחש ץבקל ךרוצהמ ועבנש תויטאטסה תוניצסהמו ינוטונומה חיש-ודהמ הרהמ דע ףייעתה
.חיינ ןופורקימל ביבסמ

תלוכיב ונחינש ,תוצרא המכב םיאמב ידי לע םישולשה תונש תישארב ורתפנ וללה תויעבה
תשוחת תא טרסל ריזחהל ידכ ןופורקימה תא וררחיש םה .תולוקב יתריצי שומיש תושעל
הקיסומ לש רתוי םכחותמ בוליש רשפיאש ,ידבעידבה ןורכנסה תונורתי תא וליגו תודיינה
,דנואס אלל םיכורא םיעטק םלצל תורשפאה תא רודיו גניקו 'ץיבול ונחב ,ב"הראב .גולאידו
,הקיסומ םע ,המיסקמ הרוצב תאז השע 'ץיבול .הלועפה תא טילבהל ידכ ןכמ רחאל ופיסוהלו
"!היוללה"ב תיעבט הריווא רוציל ידכ םילילצב שמתשה רודיוו ,(1929) "הבהאה דעצמ"ב
ידי לע םיטקפא רוציל ודמל םיאמבה .ב"הרא םורדב המלוצש תילקיסומ המארד ,(1929)
ךרוצ ןיא ,לשמל ,קתקתמ ןועש עמוש הפוצה םאש וניבהו ,הארנ וניאש רוקממ תולוקב שומיש
.ומצע ןועשה תא גיצהל

ומאתוהש םיגולאיד איצמהל ולחה ןיקסיר טרבורו סלוקינ ילדאד ,טכה ןב םיאטירסתה
ודיבכיש תחת הלועפה תא תרשל ידכ םירתוימ םירבד יפוליחמ ולטרועו ,עונלוקל דחוימב
,(1931) "ןושארה דומעה" לש טירסתב טכה שמתשה הבש הריהמה תיאנותיעה הפשה .הילע
ךירצ ךיא"ל בתכש םינונשה םיגולאידל טלוב דוגינב הדמע ,ןוטסליימ סיאול לש ויומיבב
םיטרסב יעמשמ-דחו רורב חיש-ודב ונייטצה סלוקינ לש ויטירסת .'ץיבולל (1933) "תויחל
תויומד תריצי תוכזב הליהתל הכז ןיקסיר .דרופ ןו'גל (1936) "תיטוקסה ירמ" ןוגכ
לש םבוכיכב (1934) "דחא הלילב הרק הז" דחוימבו ,הרפק קנרפ לש ויטרסב תורכומ
.לבייג קרלקו טרבלוק טדולק

רמז-תוזחמו םירטסגנג יטרס

(1930) "ןטקה רסיק" .םישולשה תונש תליחתב ךסמב וטלש רמזה תוזחמו םירטסגנגה יטרס
הקירמא לע םימילא םיגיגה לש הרדס ללכו בכוכל ןוסניבור דראודא תא ךפה דאמ חילצמה
"רוביצה ביוא" ןוגכ םיטרס .שבויה ןדיעו םישולשה תונש לש לודגה ילכלכה לפשה תפוקתב
יפכ ,לודגה ךסמה לא םזילאירו תוצרמנ ,תוריהמ םמע ואיבה (1932) "תקלצ ינפ"ו (1931)
רמזחמה .םייחל תיתרגש-אל השיג ואטיבש תופרוטמה תוידמוקהו רמזה תוזחמ םג ושעש
םע ,םידוקיר יטרס לש המגמ חתפ רנרוו םיחאה לש (1933) "42 בוחר" חילצמה
יטרסל םמוקמ תא וניפ םה ,רבד לש ופוסב .ילקרב יבסב לש תידוחייה היפרגואירוכה
Top -ב םיפוצה תא ומיסקהש ,סר'גור ר'גני'גו רטסא דרפ לש םיימיטניאה הרישהו דוקירה
םיחאה ,סדליפ ס"ו ןוגכ םייראלופופ םיאקימוק .(1936) Swing Time -בו (1935) Hat
םהידהואש ,םיידוחייו םימכחותמ תומלוע ורצי ידראה רבילואו לרול ןאטסו טסו יימ ,סקראמ
יטרס תא ונייפאש םיינימה םיזמרהו תומילאה תודוסי .םמע תוהדזהל שממ ולחה םיעבשומה
ןויגל" לש תצרמנה ותוליעפ בקע ונתומ םימדקומה םיימוקה רמזה תוזחמו םירטסגנגה
.1934-ב הרוזנצה יקוח תרמחהו "ילותקה תוניגהה

םיבכוכה

,ןרובפה ןירתק ןוגכ םיעודי םיבכוכ לש םמש תרדאהב וזכרתה םישולשה תונשמ םיאמבה בור
תובורק םיתעל הגצוה םתוישיאש ,לבייג קרלקו דרופורק ןו'ג ,טרגוב ירפמה ,סיווייד יטב
םלועמש ,םיעודי םינמור תטרסה לש הנפואה .וקחישש םידיקפתה לש החולשכ רוביצה ינפב
לש תורקי תוקפה םע םישולשה תונש יהלשב האישל העיגה ,לודגה ךסמהמ ירמגל הרדענ אל
םיטרסהמ דחאו ,(1939) "םיהבג תקנא" ,(1937) "הבוטה המדאה" ,(1935) "םירע יתש ןיב"
.(1939) "חורה םע ףלח" עונלוקה תודלותב רתויב םיחילצמה

םיינוידב םיטרס

.םישולשה תונש לכ ךרואל הקזח התיה היזטנפה תומלועל החירב ןוויכב תיעונלוקה המגמה
"הימומה"ו (1931) "ןייטשנקנרפ" ,(1931) "הלוקארד" ללוכ ,םייסאלק המיא יטרס לש רוזחמ
םייוקיחו ךשמה יטרס לש הרדס ויתובקעב איבהו ,"לסרבינוי" ינפלואב קפוה ,(1932)
תילקיסומה היזטנפה היה הפוקתהמ רתויב םירוכזה םיטרסהמ דחא .רושעה לכ ךרואל הכשמנש
דנלראג ידו'ג לש הבוכיכב ,םואב קנרפ .ל לש ורפס יפ לע ,(1939) "ץוע ץראמ םסוקה"
.םיעבראה תונש לש הלעמב הנושארה רמזחמה תבכוכל הכפהנש ,הריעצה

יתונמאה טרסה

תויקטמניס תונרקה ידי לע םישולשה תונשב וקלחב ןזוא םיידווילוהה םיטרסה לש םזיפקסאה
ןופ ףזויל (1930) "לוחכה ךאלמה" ןוגכ הפוריאמ רתוי םייטסילאירו םייניצר םיטרס לש
(1937) "הלודגה הילשאה"ו ךירטיד ןלראמ תבכוכה הנושארל התארנ ובש ,ינמרגה גרבנרטש
לש הירוטסהב תובושחה תויתמחלמ-יטנאה תורהצההמ תחאל בשחנש ,יתפרצה ראונר ן'זל
ב וידרהמ דווילוהל עיגה הפוקתה לש םיבושחה םיאקירמאה םיטרסה ירצוימ דחא .עונלוקה
םיטקפאו םוליצ תויווז תוסנל ולש ףחדהש ,סלוו ןוסרוא ןקחש-יאמב-יאטירסתה -- 1940-
אוהש ףא .רבדמה טרסה תושרל דמעש םיעצמאה רגאמ תא המוצע הדימב ביחרה םישדח םיילוק
הכימת לבקל ויצמאמב לשכ םג תופוכתו דווילוה לש תויעונלוקה תומכסומל לגתסהל השקתה
"םיאלפנה ןוסרבמא תחפשמ ינב"ו (1941) "ןייק חרזאה"ש ירה ,ולש םיטקיורפל תיפסכ
.וירחא ואבש םיבושחה םיטרסה ירצוי לכ לע טעמכ המוצע הרוצב ועיפשה (1942)

הפוריאב תויוחתפתהה

,תיצאנה הפוקתב .הפוריאב םיבר םיטרס וקפוה אל ,היינשה םלועה תמחלמל ומדקש םינשב
הגלפמל ללה-ריש ,(1935) "חורה ןוחצנ" ןוגכ םייתלומעת הדועת יטרס תקפה לע שגד םשוה
הרפוא תרוצי בתכש יטייבוסה עונלוקה .להאטשנפיר ינל לש היומיבב תיטסילאיצוס לנויצנה
ינש םה הז ללכמ םיאצויה .זרפומ טוריפ ילעבו םייטאטס תובורק םיתעל ויהש םיטרסב טלבו
רדנסכלא" ,ןייטשנזייא ייגרס םייבש תיתוזח הניחבמ םירגתאמו בטיה םיכורע םיטרס
רתונ עונלוקה ,תפרצב .(1944-46) םיקלחה ינש לעב "םויאה ןוויא"ו (1938) "יקסביינ
,םיימלוע ןיטינוממ תונהיל וכישמה ראונר ן'ז לש ויתוריצי .רתוי ינטילופומסוקו שימג
(1933) "תוגהנתהב ספא"ב םייתוזח םייומידל הזע תושיגר שיחמה וגיו ן'ז רצויהו
בצמה ףא לע ,דאמ תישיא השיג ילעב םיאמב ולע ,וזה הפוקתה ךלהמב .(1934) L'Atlante
לש ןמוציעב וליפא .הירחאלו היינשה םלועה תמחלמ תונשב יתפרצה עונלוקה ףנע לש השקה
טרס ,(1945) "ןדע-ןג ידלי" ,תפומ תריצי הנראק לסראמ קיפה ,תפרצב ינמרגה שוביכה תונש
הכשמנש תוומו הבהא לש תננגוסמ תילארטאית הירוגלאב םיבצינ תואמב שומיש השע ובש
.תועש שולשמ רתוי

ילגנאה הדועתה טרס

ב"הראב םייתלילע םיטרס רוציל לחהש ,קוק'ציה דרפלא יאמבה לש תומדקומה תוריציה דבלמ
"ללכה ןמ אצויה" ןוגכ ,המחלמה רחאלש םינשב דיר לוראק יאמבה לש ויטרסו ,1939-ב
התיה םיעבראהו םישולשה תונשב ילגנאה עונלוקב רתויב הבושחה תוחתפתהה ,(1946)
,"הדועת טרס" חנומה תא עבטש אוה ןוסרירג .ןוסרירג ןו'ג לש ותגהנהב תידועיתה העונתה
.תושדח ינמויו עסמ ירופיס ןיבל וניב ןיחבהו ,"תואיצמב יתריציה לופיט"כ רידגה ותוא
ראוד"ו (1935) "רויד תויעב" ,(1934) "ןולייצ תריש" תיתלשממ הכימתב וקפוהש ,ויטרס
רנא'ז תא ורשיבש ,תוערואמ לש םייטאמרד םירוזחשו תונויאר םיללוכ (1936) "יליל
."המארדוקוד"ה

יאקירמאה ידועיתה טרסה

הראפ יאמבה לע טרפבו ,ב"הראב ידועיתה רנא'זה לע הבר העפשה התיה ןוסרירג לש ויטרסל
םיפוקיש םיווהמ (1937) "רהנה"ו (1936) "םירושימה תא הרבשש השרחמה" ויטרסש ,ץנרול
(1939) "ריעה" םע דחיב ,םיטרסה ינש .םתמדאל םישנא ןיב הקיזה לש םיקזח םייטאופ
תדהאל וכזו ונרקוה קייד ןאו דראליו תאמ ינוריע ןונכת לע תינכט הניחבמ קתרמ רקחמ
,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב .1939-ב קרוי וינב המייקתהש תימלועה הכורעתב רוביצה
קיפהל ידכ ןוידב לש תורוצ ןיבל םיידועית תונונגס ןיב םיאקירמא םירצוי ובליש
ייווא'תה ירנהל (1945) "92 בוחרב תיבה" ןוגכ םינחתומב םייתימא םירופיס לש םידוביע
המרג תידועיתה העונתה .ייא-יב-ףאה לש תודועת לע ססבתהש יצאנ-יטנא לוגיר טרס
,המחלמ יטרס לש תוקפהב םיידועיתה םיטרסה לש ימוליצה םזילאירה תא בלשל דווילוהל
םע ויעגמבו לייפ ינרא בתכב הייפצל השק טבמ ,(1945) "ו'ג ייא-י'ג לש ורופיס" ןוגכ
.תיזחה וק ךרואלש םילייחה

םיינועבצה םיטרסה תוחתפתה

ןמדזמ שומיש השענ ןכמ רחאלו ,1906-ב דוע וכרענ םיינועבצ םיטרסב םינושארה םייוסינה
ינשב םדקומה "רולוקינכט"ה ללוכ ,וחתופש םיכילהתה בור ךא ,להק תכישמל שודיחכ םיעבצב
ךילהת םלשוה ,1933-ב .להקה דצמ תובהלתה וררוע אלו םיבזכאמ ויה ,םיעבצ
ב הנושארל שומיש השענ הב ,תירחסמ הניחבמ תיאדכה םיעבצה תשולש תטישכ "רולוקינכט"ה
סיפקיימ םאיליו ילגנאה רפוסה תאמ "םילבהה דירי" ןמורל דוביע ,"פראש יקב" טרסב 1935-
טרפב ,םיעבראה תונש ךרואל רבגו ךלה וב שומישהו ,הרבג עבצה לש תויראלופופה .ירקא'ת
(1944) "סיאול טנסב יתוא שוגפ" ללוכ ,םא-י'ג-םא לש םייסאלק רמז יזחמ לש הרדסב
.(1948) "אחספה גח דעצמ"ו

.רבעה תלחנל וכפהנ ןבל-רוחשב םיטרסש ,ךכ ידכ דע עבצב שומישה רבג םישימחה תונשב
קסעש ,ןאמ טרבלדל (1955) "יטראמ" ןוגכ ,טקשה םזילאירה רנא'זמ "םינטק םיטרס"
קסעש ,רגנימרפ וטואל (1955) "בהזה די לעב שיאה"ו ,סקנורב עבורמ בצק לש ויתופיאשב
קוק'ציה טרבלא וטרס ,םיששה תונשב ךא .ןבל-רוחשב ןיידע וקפוה םימסל תורכמתהב
(1971) "הנורחאה הנרקהה" םג ומכ ,גירחל בשחנ רבכ ,ןבל-רוחשב םלוצש ,(1960) "וכיספ"
רושה" ,'ץניל דיוויידל (1980) "ליפה שיא" םיטרסה ,הנורחאה תעב .'ץיבונדגוב רטיפל
לרקל (1982) "שמז ידגב םישבול םניא םיתמ םירבג" ,הזסרוקס ןיטרמל (1980) "םעוזה
תנקל (1991) "רבעהמ תוחור" ,ןלא ידוול (1992) "לפרעו םיללצ"ו (1983) "גילז" ,רנייר
ונייצ ,גרבליפש ןוויטסל (1994) "רלדניש תמישר"ו ןוטרב םיטל (1994) "דוו דא" ,הנארב
.ןבל-רוחשב יעונלוק םוליצב יתריצי שומישל הרזח

היינשה םלועה תמחלמ רחאל םיטרסה

יפ לע .עונלוקה לש תויראלופופב תורחתהל היזיוולטה הלחה ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל
45-כל המחלמה ךלהמב עובשב ןוילימ 85-מ עונלוקה יתב תא םידקופה רפסמ חנצ ,ןדמואה
.םיטקפאו לדוגב וביגה עונלוקה ינפלוא .םישימחה תונש ףוסב ןוילימ

בחרה ךסמה

ךילהת םע "המילגה" יכ"נתה סופאה תא םינרקאל "םירשעה האמה-סקופ" ינפלוא ולעה ,1953-ב
ורהימ ,הז רחא הזב .עונלוקה ףנעב בחרה ךסמה תכפהמ תא רציש ,"פוקס-המניס" הנוכש שדח
,"ן'זיו-הנאפ" ,"Todd-AO" ,"ן'זיו-הטסיו" ןוגכ בחר ךסמ תוקינכט לש הרדס קישהל םינפלואה
ורשפיאש ןוויכ .רבד לש ופוסב ודרש ן'זיו-הנאפו Todd-AO קר ."המארינכט"ו "פוקס-רפוס"
תוטישל רתויב החונה הרוצב ומיאתה ןה ,ינקת לדוגב טרסו דיחי ןרקמ ,דחא המלצמב םוליצ
רמז תוזחמ .לודגה ךסמה לש ותרוצ תא דימתל התניש ןתחלצה ;תונושה םוליצהו הנרקהה
םייכ"נת םיסופא ,(1955) "!המוהלקוא"ו (1954) "דלונ בכוכ" ןוגכ םיבכוכ יריתעו םיינועבצ
ר"ד"ו (1962) "יטנואבה לע דרמה" ןוגכ תואקתפרה יטרסו (1959) "רוח-ןב" ןוגכ םייקנע
.יאקירמאה ךסמה לש וקוח-םחלמ קלח ויה (1965) "וגאווי'ז

םידממ השולשב םיטרס

תומלצמ יתש .םידממ השולשב םיטרס לש יעונלוקה שודיחה עיפוה ,םישימחה תונש תליחתב
םיפוצה ,םיבטוקמ םייפקשמ תועצמאב .טעמב תונוש תויווזמ הניצסה התוא תא תומלצמ ויה
ובהא אל םיפוצה ,תאז םע .ידממ-תלת טקפא רציש רבד ,ןיע לכב תחא הנומת קר םיאור ויה
.םיחלצומ ויה אל םמצע םיטרסהו ,דאמ תודח ויה אל ךסמה לעש תונומתה ,םייפקשמה תא
עווג דממ-תלתבש שודיחה ,(1953) "הוועשה תיב" ןוגכ םיטרסב הרצק החלצהל הכזש רחאל
.תיתרגשה תידממ-ודה םתרוצב םינרקאל ולעוהו ובש םיטרסהו ,וטיאל

םינפלואה תטיש לש התעיקש

העפשהה חוכו תויראלופופה ,בחר ךסמ לע ונרקוהש םימישרמה םיטרסה לש םתחלצה ףא לע
קוח ךמס לע תועיבת לש הרדס .םישישהו םישימחה תונש ךלהמב הגרדהב ודרי דווילוה לש
םהל תופנוסמה עונלוקה יתב תותשר תא רוכמל םילודג םינפלוא הצליא םייקסעה םילבגהה
הבש ,םיבכוכה תטיש .חותפ קושב יתורחת ןפואב רכמיהל ולחה םיטרסהו ,תורחא תוקזחאו
.הצקל העיגה ,םהלש םיליבומה םינקחשה יתווצב םירלוד ינוילימ םינפלואה ועיקשה
זוחאו תוהובג תורוכשמ עובתל ולחה ,םינפלואב תולת לכ אלל ולעפ תעכש ,םינקחשה
,הנשב םיטרס 250-ל ב"הראב תוקפהה רפסמ חנצ ,1959-ב .ועיפוה םהב םיטרסה תוריכממ
,םיקטמניסב קרו-ךא וגצוה רבעבש ,היסאמו הפוריאמ םיטרס .המחלמה תונשב םרפסממ תיצחמ
רבכ ,1960-ב ;םיקטמניס רסירתמ תוחפ ב"הראב ולעפ ,1946-ב .בחרה להקה לא ואבוה
םהיתוריצי תא גיצהלו ,םלועה יבחר לכב ךרעיהל ולחה םיטרס ילביטספ .ףלאמ רתוי ולעפ
.םישימחה תונש ינפל םהיתוצראל ץוחמ ונרקוה אל םלועמ םהיטרסש םיאמב לש

יקלטיאה עונלוקה תייחת

תיילע םע יקלטיאה עונלוקב שממ לש תוררועתה השגרוה ,םיעבראה תונש ףוסב
רפסמל םלוע תליהת הקינעהו ולוכ םלועב םיפוצ התבשש תיעונלוק העונת ,"םזילאיר-ואנ"ה
,טעמכ לבסנ יתלב ,ינוציק םזילאירב ונייפאתה ומייבש םיטרסה .םיבושח םיימוקמ םירצוי
ריע" היה הז רנא'זב ןושארה טרסה .םייעוצקמ-אל םינקחש תופתתשהב חותפה ריוואב ומלוצש
לודגה ךסמל םישדח ויהש ישגר קמועו תוימיטניא גישהש ,ינילסור וטרבורל (1945) ,החותפ
יאמב-ןקחשה לש ויטרס .ריעה יבשות לש םתודגנתהו אמור לע תיצאנה תוטלתשהה רואיתב
,ונאלימ תובוחרב ולוכ לכ םלוצש ,(1949) "םיינפואה יבנג" דחוימבו ,הקיס הד וירוטיו
המחלמה רחאלש םינשב הילטיא לש המוגעה תיתרבחה תואיצמה תא דאמ תישחומ הרוצב וגיצה
.םיימואלניב ןיטינומל וכזו

םנונגס תוכזב םיקזח םיימלוע ןיטינומ םמצעל ונב םזילאיר-ואנה תלוכסאמ םירחא םירצוי
לע ימומגעה (1966) "יתמ יפ לע הרושבה" תא םייב ינילוזאפ ולואפ רייפ .ילאודיבידניאה
יטסילאיר טרס ,ינילפ וקירדפל (1954) "הדארטס הל" .תיטסילאיר-ואנה תרוסמה בטימ יפ
תיקלטיאה הרבחה לש םסרופמה ןקוידל יאמבה תא ליבוה ,הרבחה ילושמ םישנאו םינסקרק לע
םיישיא ילוא ויהש םייומידל ,רתוי רחואמו ,(1960) "הטיו ה'צלוד הל"ב תנוונמה
םיטרסה ירצוימ דחא .(1965) "תוחורה לש טיילו'ג"ו (1963) "יצחו הנומש"ב ידמ םייטסטנפו
.תיטסילאיר-ואנה העונתה ךותמ חמצ ,ינוינוטנא ול'גנאלכימ ,םיששה תונש לש רתויב םיבושחה
השביו תחכופמ הרוצב םיקסוע ינוינוטנאל (1964) "םודא רבדמ"ו (1959) "הקתפרהה"
לש טיילו'ג"ב ןהו ינוינוטנאל "םודא רבדמ"ב ןה .בכרומו ינרדומ םלועב םידובא םיסופיטב
םיאמב .ןבל-רוחשב ללכ ךרדב ודבעש םיאמב לש םהידיב עבצב םישרמ שומיש רכינ "תוחורה
ודרנרב לש ויטרס ודיעי ךכ לעו ,הקזח תיטילופו תיתרבח תועדומ ןיגפהל וכישמה םיקלטיא
עבש"ו (1975) "תופחסיה"ו ,(1977) "1900"-ו (1970) "טסימרופנוקה" ןוגכ ,י'צולוטרב
.רלימטרו הנילל (1976) "תויפהפיה

םייטירבה םיטרסה

םיטרס תרדסב ןושארה היה ,ןוטיילק ק'ג לש ויומיבב ,(1959) Room at the Top טרסה
ןוגכ םיטרס .םיששה תונשב וז ץראב וקפוהש הילגנאב םילעופה דמעמ ייח לע םייטסילאיר
Saturday Night and Sunday Morning-ו ןוסדר'ציר ינוטל (1962) A Taste of Honey
הנפואב הקזח תיאקירמא תוניינעתה לש הפוקתב םינרקאל ולע ,ץייר לרקל (1960)
A םיטרסב ועיפוה "תוישופיחה" החילצמה תיטירבה פופה תקהל ירבח .תויטירבה תוברתבו
םג עריאש יפכ ,ב"הראב דאמ הפי ולבקתהש ,(1965) Help!-ו (1964) Hard Day's Night
הסנוו לוט'וא רטיפ ,ןוסק'ג הדנלג ,יניפ טרבלא ,יטסירכ ילו'ג ןוגכ םילגנא םיבכוכל
תעה התואב דבעש ,ינוינוטנא ול'גנאלכימ יקלטיאה יאמבה רצי ,1966-ב .ביירגדר
יאמבה .הרקמב עשפ השעמ חיצנמש םלצ תודוא ,Blow-Up ,רתויב ירחסמה וטרס תא ,הילגנאב
ןיגפה ובש טרס ,1969-ב קרוי וינב "תוצח לש יובואק" תא םליצ רגניזלש ןו'ג ילגנאה
וחילצה םה ןכש ,המוצע החלצהל וכז םיטרסה ינש .יאקירמאה םולחה תעיקשל הפירח תועדומ
.םילודגה עונלוקה יתבל םיקטמניסה קושמ רובעל

ידי לע םוחב ולבקתה םירשכומ םיטירב םיאמב :ןכמ רחאלש םירושעב םג ךשמנ סופדה ותוא
יאמבה תא וללכ בחרה להקה ברקב החלצהל וכז םהיתוריציש םירצויה .ב"הראב םיפוצה להק
,"באה םשב") ןדירש םי'ג םייריאה םיאמבה ;(1983 ,"ימוקמ רוביג") 'תייסרופ ליב יטוקסה
הסבכמ") סרירפ ןוויטס םילגנאה םיאמבה תאו ;(1992 ,"תועמדה קחשמ") ןדרו'ג לינו (1993
ירנה") הנארב תנק ,(1991 ,The Grifters ;1988 ,"םינכוסמ םיסחי" ;1985 ,"ילש הנטק
לאוינ קיימו ,(1989 ,"תבהאמהו ותשא ,בנגה ,חבטה") ייוונירג רטיפ ,(1989 ,"ישימחה
.(1994 ,"היוולו תונותח עברא")

ידוההו ינאפיה עונלוקה

ימואלניבה םיטרסה לביטספב לודגה סרפב הוואסורוק הריקא ינאפיה יאמבה הכז ,1951-ב
עונלוקה לא הנושאר הצצהל ברעמב בחרה להקה הכז ךכבו ,"ןומושאר" וטרס לע היצנו לש
,(1957) "םדה סכ"ו (1954) "םיארומסה תעבש" הוואסורוק לש ויטרס .ןאפי לש קזחה ימואלה
דחוימבו ,םיאקירמא םיטרס רפסמל יוקיח יתפומ ושמיש ,"םייחרזמ םינוברעמ" יוניכב ועדונש
י'גנק י'צוגוזימ לש םהיטרס ."םיארומסה תעבש"ל דוביע ,(1960) "םיאלפומה תעבש"
םהב השענש םייפהפי םימוליצו תשטולמ הקפה תולעב תומארד םה הקוסונייט הסאגוניקו
האמה לש ןאפי לע תושובלת תדגא אוה י'צוגוזימל (1953) "וצגוא" .אבצב ידוחיי שומיש
דובכ לע רופיס לש המישרמ הקפה אוה הסאגוניקל (1954) "םוניהיגל רעשה"ו ,16-ה
המצוע תולעב תויפוסוליפו תורגוב תוריצי םיווהמ םיטרסה ינש ;12-ה האמהמ החפשמה
אלא ,םינושארה םיבושחה םיינאפיה םיטרסה הלא ויה אל .הרידא תיתוזחו תילאוטקלטניא
.ןאפיל ץוחמ שממ לש הרכהל וכזש םינושארה

םיזעונו םייתריצי םיינאפי םיטרס ,םיקטמניסה קושל רקיעב תלבגומ םתצופת םויכש ףא
תא םייבו ,וייחל םינומשה תונשב םג ליעפ תויהל ךישמה הוואסורוק .תעה לכ םיקפומ
(1986 ,"ופופמט") ימאטיא וזו'ג ,יאישיא וגוס ןוגכ רתוי םיריעצ םיאמב .1990-ב "תומולח"
דאמ יראלופופה ,השפנהה רנא'ז .ףנעב בושח םוקמ סופתל םה ףא ולחה המי'גאקנ וריהקטו
,(1988) "הריקא" ןוגכ ,אלמ ךרואב םימכחותמ םיטרס תקפה ללוכ ,גשגשל ךישמה ,ןאפיב
.ולוכ םלועב הבר החלצהמ ונהנש

הרכהל הכז ,תובר םינש ךשמב הרופו ץרמנ היהש ,ודוהב םיטרסה ףנע ,ךכל המודב
,(1955) "ךרדה ריש" ויטרסש ,יאר טי'גאיטס יאמבה לש ויתוריצי ךרד 1955-ב תימואלניב
תודוא לע ,"ופא" תייגולירט תא וויה (1959) "ופא לש ומלוע"ו (1956) "םיחצונמ יתלבה"
םיכישממ םירחא םירשכומ םיאמבו הטהמ ןאטק ,פידנס יאר לש ונב .ריעצ רענ לש ותורגבתה
.ידוהה עונלוקה תא םדקל

ןמגרב רמגניא

תמחלמ רחאלש ימואלניבה םילקאב הליהתל וכזש רתויב םיירוקמהו םיעודיה םיאמבהמ דחא
ילאוטקלטניאו יפוסוליפ קמועב ונחינ ויטרסש ,ידוושה ןמגרב רמגיא היה היינשה םלועה
ךפהנ ,תיתד תואנקו םיינימ םיתומיע ,ישונא דודיב לש תויעבב רתיה ןיב קסעש ,ןמגרב .בר
עונלוקה לש הירוטסהב יזכרמ יאמב-יאטירסתלו ידוושה עונלוקב יטננימודה העפשהה רוקמל
ךרד רסומהו םייחה לש ןירותסמה תא ןחב אוה ,(1956) "יעיבשה םתוחה" וטרסב .ימלועה
) "רב יתות"ב .וייח לע טמחש קחשמל ונימזה "תוומ"הש ימייניב-ימי ריבא לש ויתואלת
רגובמ רוספורפ לש וייח תא רקס םתרזעבש םייטאופ םיקבשלפ לש הרדס רצי אוה ,(1957
.םורטסויס רוטקיו ידוושה יאמבה ידיב דובכ תרדהב קחושש ,(האופרל)

שופיחה תא ונחבש םיטרס לש הרדסב תוינויחבו תונמוימב תישונאה היווחה תא חתינ ןמגרב
רשוכ ילעב םיבכרומ םיסופיט לש תוצובק וקסע ובש םייחה תועמשמ רחאו הבהאה רחא
(1973) "ןיאושינ תונומת" ,(1972) "תושיחלו תוקעצ" ,(1966) "הנוסרפ" .הובג תואטבתה
םיאשונל תועדומ אטבמש ןפואב האנש/הבהא יסחי םיגיצמ (1978) "ויתס לש הטאנוס"ו
ןהב ,הנש םישולשמ רתוי ךשמב הגשגש ןמגרב לש הריירקה .תויומדה ייח תא םיוולמה םייתדה
רשוכו יתוזח ןונגסב ונחינש תובושחו תויתריצי תודובע לש טעמכ קסופ יתלב ףצר בינה
.תוידוחיי הנובתו היגרנא םע בולישב ,םימישרמ היציזופמוק

לאונוב סיאול

תא ידרגנוואה עונלוקה השע הבש הפוקתב הליבומ תומד היה לאונוב סיאול ידרפסה יאמבה
יטסילאירוסה רייצה םע ולש הלועפה ףותיש תוכזב עדונו ,הפוריאב םינושארה וידעצ
,(1930) "בהדה רות"ו (1928) "יסולדנא בלכ" םיטרסה תקפהב ילאד רודאוולס ידרפסה
תושגרהו םיזעונה םהייומיד לשב םעזו המהדת וררועש תורישע תויטסילאירוס תורופאטמ
רצויכ תימלוע-ללכ בל-תמושתל לאונוב הכז ,םיששה תונשב .ואטיבש םיקזחה םיילותק-יטנאה
עיגהל תויומדה לש ןתלוכי רסוח תא ןחב םהב םיטרס לש הרדס םע ,הנושארה הרושהמ םיטרס
תא רפסמ ,דרפסב הרסאנ ותנרקהש ,(1961) "הנאידיריו" וטרס .ישונאה ןעבט םע המלשהל
העבשיה םדוק םש-יללחמו םידדוש ידיב הכומו תסנאנש רזנמב הריעצ תדמלתמ לש הרופיס
םילעומ הלאכש םיאשונ .תדל ינימה םזישיטפה ןיב הלבקה רצוי ךכבו ,תוריזנ לש חצנ ייחל
.(1970) "הנאטסירט"ו (1967) Belle de Jour ,(1964) "תינרדח לש הנמוי" ויטרסב םג

םינונשו םימיסקמ םג םה ,לוכיעל השק הדימב םייטסילאיר םה םיתעלש ,לאונוב לש ויטרס
הביסמב םיחרוא ,(1962) "תוומה ךאלמ"ב .יתוברתה םלועה לש ועבט לע םתרוקיבב םיתעל
לש יטרקסידה המסק"ב תימשר ברע-תחורא ךלהמב .ןחלושה תא בוזעל םילגוסמ םניאש םילגמ
ןויערה .להק לומ לא המב לע םיבושי םהש םילגמ םידעוסהו ךסמ םרומ ,(1972) "תונגרובה
סומינל םידוק תריצי תועצמאב יתייחה םעבטל שחכתהל םישקבמ םדאה ינב יכ ,לאונוב לש
רבד ,םייקה רדסה תסירק תועצמאב ויתוריציב יטסירומוה ןפואב ןחבנ ,תתברותמ תוגהנתהלו
תויטסישפ-יטנאה תויטילופה ויתועד לשב .םיידרוסבא םיבצמב תויומדה תא ריתומש
םיששה תונש תישארב וצראמ רגיה לאונוב ,דרפסב קזחה ילותקה דסממל הזעה ותודגנתהו
.וקיסקמבו תפרצב דובעל ךישמהו

"שדחה לגה"ו םיתפרצה םיטרסה

לש הרדס םע ,םיששהו םישימחה תונש ךרואל ימלועה םיקטמניסה קושב טולשל הכישמה תפרצ
תוידמוקה .יעונלוק עבמ תונונגס ןווגמב וסנתהש ידוחייו יאמצע ןונגס ילעב םיטרס ירצוי
"ילש דודה"ו ,(1953) "וליא רמ לש ותשפוח" ןוגכ ,יטאט קא'ז לש דאמ תוישיאהו תולילקה
להקה אל יכ םא ,עונלוקה ירקבמ .הבר החלצהל וכזו המימוטנפה רומוה תא ויחה ,(1958)
) "ירפכ רמוכ לש ונמוי" דחוימבו ,ןוסרב רבור לש ויטרסמ תוחפ אל ומשרתה ,םלועב בחרה
םה :םיעונצו םייביטקפסורטניא םה ןוסרב לש ויטרס .(1962) "קרא'ד ן'ז לש הטפשמ"ו (1950
טעמכ דבע תופוכתו ,תרכונמו הפירח םלוע תפקשה אטיב אוה .ןטק ביצקת םע תוטשפב ומלוצ
.תילארטאית וא תיתורפס הלוגס ויטרסל הנקהש רבד ,ינוניב קחרממ םיטוש םע קרו ךא

התנוכש העונת הללוח דאמ םייתריציו םיריעצ םיאמב לש הצובק ,םישימחה תונש יהלשב
,םיידווילוה רנא'ז יטרסמ דאמ העפשוה וז העונת .("שדחה לגה") nouvelle vague ןכמ רחאל
,םישימחה תונש תישארו םיעבראה תונש לש םיירוביג-יטנאה "ראונ-םליפ"ה יטרסמ דחוימבו
העונתה .דרופ ןו'גו קוק'ציה דרפלא ,סקוה דראווה םיאקירמאה םיאמבה לש םהיתודובעמו
לע םהיתועד תא ועיבה שדחה לגה תעונתמ םירצויה .יקלטיאה םזילאיר-ואנהמ םג העפשוה
תא וגיצה ובש ,("עונלוק תורבחמ") Cahiers du Cinema יתפרצה תעה בתכב תונמאה בצמ
לש ידעלבה יארחאהו רבחמה אוה יאמבה :תיעונלוקה הריציה לש (auteur) "רבחמ"ה תיירואת
המתוח תא אשונ טרס לכ ,ומצע ףנעה ךותמ העפשה תורוקמ וא ןפלואה יצחל ףא לעו ,וטרס
שדחה לגה תפוקתב תפרצב יתונמאה עונלוקה תא דקפש עוזעזה .יאמבה תוישיא לש ידוחייה
תווחמ וא םיטוטיצו יטסילאיר-ידועית םוליצ ,תויתפרצ תויושיגר לש תידוחיי תבורעת היה
.םיידווילוה םיטרסל

םיישיא תונונגסב תינרדומה תפרצב םייחה לע םיטרס ורצי שדחה לגה לש םינושארה ויגיצנ
הלא לכ הנר ןלאו ראדוג קול ן'ז ,ופורט האוסנרפ .תידוחייה וטבמ תדוקנמ דחא לכ ,דאמ
םיטרס רקבמ ,ופורט .1959-בו 1958-ב םינושארה םיבושחה םייתלילעה םהיטרס תא ומייב
,םינידעה תואנקוידה תוכזב עדונ ,קוק'ציה דרפלא לש ותדובעב דחוימב בהואמ היהש רבעשל
400"ב הפימ וייח תאש ,לנאוד ןאוטנא םשב תומד לש םייפרגויבוטואהו םייטסילאירה
תחוראו הניל" ,(1968) "תובונג תוקישנ" ,(1962) "םירשע ליגב הבהא" ,(1959) "תוקלמ
שפוחה תלאש תא הלא ויטרסב ןחב ופורט .(1979) "החירבה ביתנב הבהא"ו (1970) "רקוב
(1961) "םי'גו לי'ז" ןוגכ ,םירחא םיטרסב םג ומכ ,הליבגמ הרבחב תוברועמה תמועל
םיטרס םייבל ופורט ךישמה ,ולש הריירקה לכ ךרואל .(1960) "רתנספה ןגנ"ו דאמ חילצמה
רפיסו ןווכתמב ןשוימ ןפואב קפוהש טרס ,(1970) "ארפה דלי" ןוגכ ,רידנ םסקו יפוי ילעב
דחוימבו ,הנר לש ויטרס .םיבאז ידי לע לדוגש דלי לש ותוברת רופיס תא תוטשפב
לש תומגידרפ םה (1961) "דבניירמב הנורחאה הנשה"ו (1959) "יתבוהא ,המישוריה"
,תלוזה םע תוברועמ ןיבל ישגר קוחיר ןיב קבאמכ םייחה םיגצומ םהב םיטרס תוימיטניא
הכירע תוקינכטו תוילאוטקלטניאו תוינונגס תוטשפה תרזעב .דימת טעמכ חצנמ קוחירה םהבו
הקיזהו ,ןורכזהו ןמזה לש תועפשהלו תולוגסל עגונב תולאש הנר הלעה ,ןווכתמב תותוועמ
.םדאה תושגר ןיבל םניב

דע" ןושארה וטרסש ,ראדוג קול ן'ז היה שדחה לגה תעונתב רתויב זעונהו ירוקמה יאמבה
רנא'זל דאמ החילצמ הווחמ היה ,ודנומלב לופ ןז לש ובוכיכב (1959) "המישנה תולכ
םייפרגויבוטוא תואנקויד לש הרדסמ לחה ,םיאשונ ללשב קסע ראדוג .יאקירמאה םירטסגנגה
הידמוקב הלכו (1962) "הייח תא תויחל" טרפבו הניראק הנא תינקחשה ,זאד ותייער לש
ותמלצמ תא עינה ,בחרמהו ןמזה םע קחיש ראדוג .(1966) "ישנ-ירבג" תיטילופהו תינימה
רירמ טבמ אוה (1968) "עובש ףוס" וטרס .םשפנ תוואכ רתלאל וינקחשל ריתהו תוישפוחב
לש םעבטב םינדו םיריהמה םישיבכב םיטטושמ םיכרד תנואת תונברוק ובש ,םיינרדומה םייחב
,רבעה ןיב תורשקמו ירותסמ חרואב תועיפומש תויעונלוקו תויתורפס תויומד םע םהייח
,ירחסמה להקל םישיגנ תוחפ הברה ויהנ ראדוג לש ויטרס ,"עובש ףוס" רחאל .דיתעהו הווהה
לש הבוכיכב ,(1972) "רדסב לכה" יגוגאדפה טרסב ומכ ,יטילופה שגדה םהב רכינ ןכש
.הדנופ ןיי'ג תיאקירמאה תינקחשה

שדחה ינמרגה עונלוקה

ףא לע .םיטרס ירצוי לש תנווגמ הצובק םיעבשה תונש עצמאב החתפתה ,הינמרג ברעמב
הייחדו תינרדומה הינמרגב םייחה תוכיא יפלכ תיתרוקיב הדמע וקלח םה ,תונושה םהיתושיג
תויומדב םינייפאתמ גוצרה רנרו לש ויטרס .הננאשה תינגרובה תונרמוחה לש לכו לכמ
וטרס .םישק וא םינכוסמ םיאנתב תובורק םיתעל ומלוצ םהו ,םיריעסמו םיגירח םיפונו
האמהמ תידרפס תחלשמ לש הרופיס תא רפסמ ,(1972) "לאה םעז ,הריווגא" ,רתויב עודיה
תשביה לע טלתשהל ןנכית חוכל באתה הריווגא הבש הפוקתב ורפב לגנו'גה בל לא 16-ה
,(1976) "ךרדה יכלמ"ב ומכ ,תימצע המשגהו רוכינ יאשונב קסועא סרדנו םיו יאמבה .הלוכ
קותיר םג םיאטבמ ויטרסמ םיבר ;(1988) "ןילרב ימשב םיכאלמ"ו (1984) "ססקט ,סיראפ"
.תיאקירמאה תוברתל

לש ודמעמ תבשה ול הסחויש ,וללה םיאמבה ןיבמ רתויב יופצ יתלבהו הרופה רצויה
םייב הלה .רדניבספ הירמ רנייר היה ,הילטיאו תפרצ םע ןויווש לש המרל ינמרגה עונלוקה
לש תוצובקב םדקומה ונויסנ תא שכרש ,רדניבספ .הנש 12 ךות םייתלילע םיטרס 41
תונמאכ עונלוקה ןיבל תישיא הנשמכ עונלוקה ןיב רעפה רושיג לע דבע ,ילקידר ןורטאית
(1978) "וידידיו סקופ" ,(1972) "טנאק ןופ הרטפ לש תורירמה היתועמד"ב תיראלופופ
,רוכינ לש תויגוס ביבס םיבוסנ םיטרסה תשולש לכ .(1979) "ןוארב הירמ לש היאושינ"ו
.יטילופ יוכידו םיילכלכ םירעפ ,תונכרצ

דנליז-וינבו הילרטסואב עונלוקה

.םיעבשה תונש תישאר לש הילרטסואב קזח ימואל עונלוק חתפתה ,םימודר םירושע המכ רחאל
הצפה םשל רז ןומימב תשביב םירתאב ומלוצ םיילרטסוא-אל םיאמב לש םיטרס ,ןכל םדוק
,ף'צוק דטל (1971) "קבטואא" תא תוללוכ הז גוסל תוטלובה תואמגודה ;ב"הראב
ןיינע ךושמל ולחה תימוקמ הקפהב םיילרטסוא םיטרס .גר סלוקינל (1971) Walkabout
Picnic at Hanging Rock רייו רטיפ לש וינחתומ לש םינרקאל םתיילע םע ימואלניב
םיאטבמ גנורטסמרא ןאילי'גו דרופסרב סורב ויתימעו רייו .(1978) "ןורחאה לגה"ו (1975)
העריאש תירקת ריו רזחשמ ,Picnic at Hanging Rock-ב .תימואל תוהז לש הזע השוחת
רוזאב קינקיפ ךלהמב רבסה אלל ומלענ רפס-תיב תודימלת לש הצובק הבש ,1900-ב
םייחה לע דקמתמ דרופסרבל (1970) The Getting of Wisdom .הילרטסוא לש ירבדמה
יתימאה םרופיס אוה ויומיבב (1980) Breaker Morant-ו ,תורענל ינאירוטקיו רפס-תיבב
חצר לע יטירבה אבצב טפשמל ודמעוהש ,םירובה תמחלמב םיילרטסוא םילייח השולש לש
הייח לע רפסמ גנורטסמרא ןאילי'גל (1979) "ילש הקירבמה הריירקה" .םירוב םייובש
לש ענכשמ ןקויד אוה (1987) "תואג" הטרס ;האמה תישארמ תיטסינימפ תרפוס לש םימדקומה
.ןכל םדוק תובר םינש החנזש תבה םע הדחאתהו הבשש השא

רפסמ ךא ,םיקטמניסה להקל רקיעב הליחתב ועיגה גנורטסמראו דרופסרב ,רייו לש םהיטרס
) "םיכרדב םחולה סקמ" ללוכ ,םיליגר עונלוק יתבב החלצהל וכז םירחא םיילרטסוא םיטרס
"ידנד ליידוקורק"ו רלימ לש (1982) "גלשומה רהנהמ שיאה" ,רלימ 'גרו'גל ויכשמהו (1979
רתויו רתוי דובעל םיילרטסוא םיאמב ולחה ,הרהמ דע .ןמייפ רטיפל וכשמהו (1986)
ותקפהש) רייוו דרופסרב ןוגכ םהמ המכ רבד לש ופוסבו ,דווילוה םע הלועפ ףותישב
השעמל וטלקנ (1983-ב םינרקאל התלע ,"םינכוסמה םייחה תנש" ,הנורחאה תילרטסואה
םימיה") גנורטסמרא ויה הילרטסואב דובעל וכישמהש הלא .יאקירמאה עונלוקה ףנעב
ןאגיוד ןו'גו (1984 ,"םיחרפה שיא") סקוק לופ ,(1993 ,"Chez Nous לש םינורחאה
.(1994 ,"תונריסה")

וכז םיידנליז-וינ םיטרס .םיעבשה תונשב גשגשמ עונלוק ףנע חתפל הלחה דנליז-וינ םג
תא םג םייבש ,ןוסדלנוד ר'גורל "םינשי םיבלכ" םע ,1977-ב דוע םויל רבעמ בל-תמושתל
דרוו טנסניו תא םיללוכ םירחא םיבושח םיידנליז-וינ םיאמב .1982-ב Smash Palace
"ינחלוש לצב ךאלמ" היטרסש ,ןויפמק ןיי'ג תאו (1993 ,"ישונאה בלה תפמ" ;1988 ,"טוונה")
.ולוכ םלועב הליהתל ועדונ (1993) "רתנספה"ו (1990)

םויה דע 1960-מ יאקירמאה עונלוקה

יונישל וידחי ולעפ םינפלואה תטיש לש התעיקש ךשמהו הפוריאב תובושחה תויוחתפתהה
.םיעבשהו םיששה תונשב יאקירמאה עונלוקה לש ויפוא

םידיגאתה תויוטלתשה

לש ירוקמה םדיקפת תא םהידיל לוטיל ףנעל ץוחמ םיבר םיעיקשמ ולחה ,םיששה תונש ףוסב
,ךכל המדקש הפוקתב .םילודג םידיגאת ידיב ושכרנ םיבר םינפלואו ,םיטרסה ינפלוא
ךרדב םהיקסעש ,םישדחה םידיגאתה םלוא .חוור םשל םיטרס תקפהב רקיעב וקסע םינפלואה
םינפלואה .תמלתשמ העקשהכ קר םיטרסב תופוכת וניינעתה ,עונלוקל םירושק ויה אל ללכ
רמז תוזחמ לש םיינרזפ םידוביע וקיפה םיששה תונשב תיסחי תיאמצע הרוצב ולעפ ןיידעש
גוריד תטיש הספת ומוקמ תאו הרוזנצה לש חוקיפה רסוה ,1968-ב .תוידמוק וא ייוודורבמ
ולחה םתובקעבש יוניש ,אוהש אשונ לכב קוסעל םיטרסל הרשפיאש ("דבלב םירגובמל" ןוגכ)
.הטוב ןימ וא השק תומילא לש תוניצס םיללוכש םיטרס דווילוהב קיפהל

םישדחה םיאקירמאה םיאמבה

ויהו הפוריאב תומגמהמ ועפשוהש םירשכומ םיאמב לש שדח רוד ב"הראב הלעו םק ,תעב הב
םיטרס ורצי וללה םיאמבהמ םיבר .ינלבק סיסב לע םינוש םיציפמ םע דובעל םינכומ
ילנטס ללוכ ,םהמ המכ .וכותב ןהו ורוזיבב לחוהש ףנעה לש וילושב ןה ,םיעיפשמו םיבושח
ךישמהל וחילצה ,הזסרוקס ןיטרמו הלופוק דרופ סיסנרפ ,ןפ רותרא ,ןלא ידוו ,קירבוק
םינוש םינפלוא םע הצפהו הנרקה יזוח לע המיתח תועצמאב תורבח לש ןומימ םע דובעל
ללוכ ,םירחא םיאמב .םידיחי םינפלוא םע סחיב םיביצי םירשק לש חותיפ וא טקייורפ לכל
ךא םילבוקמה םיצורעה תא תובורק םיתעל ופקע ,סלייס ןו'גו סטוואסק ןו'ג ,ןמטלא טרבור
.םמצעב רתוי םירחואמ םיטרס ןממל םהל הרשפיאש תירחסמ החלצהל תעל תעמ וכז

ר"ד" תינלטקה תיטילופה הריטסה ללוכ ,םיניינעמ םיטרס לש הפיצר הרדס םייב קירבוק
ינדיתעה ןוזחה ,(1964) "הצצפה תא בוהאלו גואדל קיספהל יתדמל דציכ וא ,באל'גניירטס
-18ה האמה לש ינקדקדה יתפוקתה דועיתה ;(1968) "ללחב האיסידוא :2001" םיסקמה
(1975) "ןודניל יראב" ,ירקא'ת סיפקימ םאיליו ילגנאה רפוסה תאמ ןמור לש ודוביעב
"דיילקו ינוב" טרסה .(גניק ןוויטס לש ורפסל דוביע) (1980) "ץוצינה"ב הדירחמה המיאהו
אצומ תדוקנכ שמישו ,תואקתפרהו תומילא ידהואו םיקטמניס להק ךשמ ןפ רותראל (1967)
(1969) Easy Rider-ו ,סלוקינ קיימל (1967) "רגובה" םע דחיב ,"םירוענה רוד" יטרסל
ללוכ ,םיששה תונש לש האחמה תוברת לא ורבידש םיטרס קיפהל ךישמה ןפ .רפוה סינדל
.(1981) "םירבח העברא"ו (1969) "סילא לש הדעסמה"

לש הרדס ןלא ידוו םייב ,פא-דנטס ןמאו תוידמוק רבחמכ תמדקומ החלצה גישהש רחאל
"תוננב" ,(1969) "חרבו ףסכה תא סופת" ןוגכ ,תויקרוי-וינ תויושיגרב תודקמתמש תוידמוק
) "ןטהנמ" ,(1977) "לוה יננא" ללוכ ,רתוי םירחואמה ויטרס .(1973) "ינונשי"ו (1971)
,(1989) "תונטק תוריבעו םיעשפ" ,(1987) "וידרה ימי" ,(1986) "היתויחאו הנח" ,(1979
לע םייניצר םירוהרה םע םיימוק תודוסי םיברעמ ,(1992) "םישנו םילעב"ו (1990) "סילא"
חצר תמולעת" םע רודיבב תמדקומה ותודקמתהן בש אוהש המוד .תישיא תוירחאו תוומ ,הבהא
.(1994) "ייוודורב לעמ םיעילק"ו (1993) "ןטהנמב

ינשה ראותה תדובעמ קלחכ (1966) "לודג דלי רבכ התא" תא םייב הלופוק דרופ סיסנרפ
לש המארד ,(1974) "החישה" תא םייב אוה ,ןכמ רחאל .UCLA לש עונלוקל רפסה תיבב ולש
בלב" לש דוביע ,(1979) "וישכע הספילקופא" תא ;רתס תונזאה לע טייגרטוו ןדיע
תייגולירט תאו ;םאנטייו תמחלמ לש עזעזמ ןקוידכ ,דרנוק ףזו'ג לש רצק רופיס ,"הילפאמה
יקלטיא אצוממ החפשמ לש יסופא ןוזחכ םיחבשל התכזש ,(1990 ;1974 ;1972) "קדנסה"
הזסרוקס ןיטרמל (1990) "םיבוטה הרב'חה"ו (1973) Mean Streets .ןגרואמ עשפב תקסועש
גהנ" תא םיללוכ םירחאה ויטרס ;יקלטיא אצוממ תוחפשמה ייחבו העישפב םה ףא םיקסוע
לע ססובמש טרס ,(1988) "ושי לש ןורחאה ויותיפ"ו (1980) "םעוזה רושה" ,(1976) "תינומ
.ינוויה סיקאטנזק סוקינ לש תקולחמב יונשה ןמורה

היזיוולט תרדסל דבועו תירחסמ החלצהל הכז (1970) "שאמ" ,ןמטלא טרבור לש וטרס
להקה תכימתב וכז אלש םיטרס לש הרדס םייב אוה ,רתוי רחואמ .םיקרפ תריתעו החילצמ
השעמ גרואש םיישאר םידיקפת 26 ובו טרס ,יפוקסודיילקה (1975) "ליוושנ" דבלמ ,בחרה
טרס ,(1992) "ןקחשה" ;ב"הראב םייחב תדו הקיטילופ ,המארד ,הקיסומ לש תבשחמ
רואת ,(Pret a Porte) "ןכומ שובל"ו ;דווילוהב םיטרסה ףנע תא ףקותה ףירח ירותסמ/ימוק
.1994-ב םינרקאל הלעש ,ההובגה הנפואה םלוע לש קלקלח יריטס

םרזל רבע ,ינויסנה (1959) "םיללצ" היה ןושארה יתלילעה וטרסש יאמב-ןקחש ,סטוואסק ןו'ג
"העפשה תחת השא" םע בושו ,(1968) "םינפ" םע תירחסמה ותחלצה רחאל המ ןמזל יזכרמה
הכז סלייס ןו'ג יאמצעה יאמב-יאטירסת-ןקחשה .סדנלור רני'ג ותייער לש הבוכיכב ,(1974)
Matewan ,(1980) Return of the Secaucus Seven ןוגכ םיטרס לע תרוקיבה יחבשב
החלצהל וכזש םיטרסב בכיכו קיפה םייב ,בתכש ,יל קייפס .(1992) Passionfish-ו (1987)
(1991) "לגנו'גה תחדק"ו (1989) "ןוכנה רבדה תא תושעל" ןוגכ תחאכ תירחסמו תיתרוקיב
.ב"הראב םירוחש םירצוי לש שדח רוד תיילעל ךרדה תא סליפ

ביצקת תוריתע תויזטנפ

לש םיסופא ויה םינומשהו םיעבשה תונשמ רתויב םיחילצמה םייאקירמאה םיטרסהמ רכינ קלח
יריתע תופוקה ירבוש .םידחוימ םיטקפאו המישנ ירצוע םילולעפ םע םירחא תומלועל החירב
The Towering -ו (1972) "ןודייסופ תאקתפרה" ןוגכ תונוסא יטרס וללכ וללה ביצקתה
(1989) "ןמטאב"ו (1978) "ןמרפוס" ןוגכ סקימוק תארשהב תויזטנפ ;(1974) Inferno
תרדס לע וססבתהש ,(1979-ב םכותמ ןושארה) "םיבכוכ ןיב עסמ" יטרסו ;םהיכשמהו
'גרו'ג לש ויומיבב ללח תאקתפרה ,(1977) "םיבכוכה תמחלמ" .םיששה תונשמ היזיוולטה
,ויכשמה ;ולוכ ףנעה לש ותאנק אשומל ךפהנו רלוד ןוילימ םייתאממ רתוי סינכה ,סקול
.תוחפ אל םינתפאש ויה (1983) "ייד'גה לש ובוש"ו (1980) "תינש הכמ הירפמיאה"

.םינוילימ לש םנוימד תא וקתירש םיטרסב המישרמ תונמוימ ןיגפה גרבליפש ןוויטס יאמבה
,ףוחה תברקב ןטק בושיי לע ותיתיח תא ליטהש ינחצר שירכ לע טרס ,(1975) "תועתלמ"
.עשי ירסח תונברוק לע םימייאמ המיא ירזמ םירוצי םהבש םיטרס לש הרדסל לדומל ךפהנ
ללחב םייח לש יראלופופה לגה לע ולע (1982) "יט-יא"ו (1977) "ישילשה גוסהמ םישגפמ"
הנאידניא" ,(1981) "הדובאה הביתה ידדוש" תא וללכ ולש םירחאה תופוקה ירבוש .ןוציחה
לע וססבתהש ,(1989) "ןורחאה בלצה עסמו סנו'ג הנאידניא"ו ,(1984) "רוראה שדקמהו סנו'ג
בר שומיש םישוע גרבליפש לש ויטרס בור .םישולשה תונש לש םייתרדסה םינחתומה רנא'ז
וב ,(1993) "הרויה קראפ"ב םירומא םירבדה דחוימבו ,עדי יריתע םידחוימ םיטקפאב
תעברא ךות .בשחמ תקיפרגב ורצונש דאמ םידיחפמו םייטסילאיר םירואזוניד םיעיפומ
לש הירוטסהב רתויב סינכמה טרסל "הרויה קראפ" ךפהנ ,ותנרקהל םינושארה תועובשה
.תעה התואל דע עונלוקה

םינפלוא רפסמ לש לגר תטישפל וליבוה ביצקתה יריתע םיסופאה לש תורימאמה תויולעה
,רתוי םיימיטניא םיטרס .הנשב דבלב םיטרס השולש וא םיינש תקפהב קפתסהל םירחא וצליאו
(1989) "יזייד סימ לש גהנה" ,(1980) Ordinary People ,(1979) "רמרק דגנ רמרק" ןוגכ
.םינכוסמ םירומיה תופוכת םהב ואר םהיציפמ ךא ,וקפוה ןיידע (1993) "םויה תיראש"ו

םילבכב היזיוולטהו יתיבה ואדיווה ןדיע

תיתיב הייפצל וצפוה םיבושח םיטרס :יתיבה ואדיווה קושב הכפהמ םג הלח םינומשה תונשב
היזיוולטה לש האוב םע בולישב ,וז תוחתפתה .עונלוקה יתבב הנרקהה םות םע דיימ טעמכ
תא הנכסב הדימעה םידחוימ םיצורעב סחיב םישדח םיטרס םירדושמ הבש םילבכב
תונש תישאר לש וזל המוד הריווא הרציו ךוראה חווטב עונלוקה יתב לש םתודרשיה
,ךכמ האצותכ .עונלוקה יתב תא םידקופה להקב היזיוולטה לש הסיגנה תליחת םע ,םישימחה
תא תותפל ידכ םידחוימ םיטקפא םע קנע תוקפהב עיקשהל רתויו רתוי וטנ םיטרסה תורבח
.לודגה ךסמל הרזחב ואדיווה ירישכממ םיפוצה להק

:רוקמ
A history of motion pictures; Vito Russo;
http://www.cinemedia.com.au/SFCV-RMIT-Annex/rnaughton/
ENC_CINEMA.html