האמה ףוס לש זירפב עונלוקו ןומה

דנז המלש


היה אלש ,ינומה הכירצ רצומ ;שדח ןזמ תיתוברת העפות רצוויהל הלחה 1895 ףוסב
ינפוא םג אלא וינכת קר אלש ,יביטקרטא עפומל הליל ןיב ךפה ,זא דע םייק
הענה הנומתה תדיל .שדחה יתוברתה ויפוא תא הבר הדימב עובקל ודמע ,ותכירצ
לש היגולוכיספה תרות םלועה לא האב הבש שממ הנש התואב ,הרקמב אל ,השחרתה
,התוא הכפה ,ינכט קותעשל תנתינ הענה הנומתה לש התויה תדבוע ,ןכאו .םינומהה
םוידמ ,20 -ה האמה לש םינומהה תוברתב יזכרמה םוידמל ,דבלב תורופס םינש ךות
םג אליממו ,תיגולוכיספ הטילשל דחוימב ליעי יעצמא הווהמ תיסיסבה ותונרמש רשא
.ןומהב ,תיטילופ

חילצמה .וז תילסרבינוא הווחא תולהקתהמ ידוחיי ןורכיש קיפמ רהרוהמהו דדובה לייטמה"
"...םיטהול תוגונעתב ריכהל הכוז ןומהב תולקב גזמתהל
זירפב ןואכידב ,"םינומהה" ,ריילדוב לרש

ןיימדל השקו ,תטנפהמו תעתעתמ הארמ תשמשמ ,ונתייווה תא הענה הנומתה הוולמ 1895 זאמ
םייזכרמה הירצומל וכפה היזיוולטהו עונלוקה ,עוניארה .התוחכונ אלל ינרדומה ןמזה תא
םידבכנ םיפדמ םויה םישבוכ םהילע םידמולמה םירקחמהו ,20 -ה האמה תוברת לש
הירוטסיהב םיקסועה םיבר םירוביח םימייקש הדימ התואב ,םלוא .תויאטיסרבינואה תוירפסב
תוגרוחה תודובעה ןיידע תוטעמ תיסחיש רמול העטומ הז היהי אל ,שדחה םוידמה לש
םייגולואידיאה םירסמב וא םיינרוצה םיטביהב דימת קסועה ,ילאוטסקטה חותינה תולובגמ
םייתוברת םירשקהב עונלוקה תא םקמל תונויסינה םה םידדוב ןכו ,םיטרסה לש
עונלוקה רצונ ובש םימצמוצמה רוצייה יאנת חותינמ םפקיהב םיגרוחה םיילאוטקלטניאו
רשקהל ךיישה ,םיוסמ טביהל ,תובר ינמ ,תחא המגוד איבהל ןווכתמ ינא הז ירמאמב .ומצע
ירבחמ לש םבל תמושת תא הכ דע בסה אל לזמה עורלשו ,עונלוקה דלונ ובש בחרה יתוברתה
.הענה הנומתה לש היתודלות

ירקחמ הדש ליבקמב עיפוה ,תונושארה תודצרמה רואה תונומת ונרקוה הב הנש התואב קוידב
Le ) ןוב הל באטסוג ירוקמה טנטילידה לש יצולחה ורפס ,םינומהה תייגולוכיספ .שדח
תדיל םאה :הלאשה לע ןיפיקעב בישהל ,ןכ םא ,הסנא .1895 תנשב אוה ףא םסרופ (Bon
?ןיטולחל תירקמ איה םוקמ ותואבו הנש התואב "םינומהה עדמ" לשו עונלוקה לש וז םימואת
ןיבל ןוב הל לש תויטרואיתה ויתוחנה ןיב יהשלכ הקיז ףושחל ןתינ םאה :הוולתמ היגוסו
?שדחה םוידמה לש יטילופ-יתוברתה ויפואב םייזכרמ םיטקפסא

.הצופנ תועט הליחת ןקתל יוארה ןמ ,הלא תולאש לע ,תיקלח ולו ,בישהל הסנאש ינפל
אל ןוב הל לש ורפסש הדימב הב ,זירפב 1895 -ב אצמוה אל - ינכט יוליגכ - עונלוקה
תגרוחה תוליעפ גוסכ ןומהה לש ותוגהנתהל בלה תמושת תא בסהש ןושארה רוביחה היה
.ותוא םיביכרמה םיטרפ לש תוימוימויה םהיתוכילהמ

עונלוקה תאצמה לע הרוכבה תוכז
הידליימ ויה אל (Lumiere) ריימול םיחאהש עדוי עונלוקה תודלות לש יניצר רקוח לכ
לש תיפרוחה זירפב דחוימ םוי ותואל הליבוהש ,הירוטסיהה .הענה הנומתה לש םיידעלבה
םוידמה תורצוויהל ורותב םרת דחא לכש ,םינוש םיאיצממב תסלכואמ ,1895 רבמצדב 28
םיבקוע םימוליצ תועצמאב חיכוהל חילצהש ,(Muybridge) 'גדירביימ דראודא םלצה :שדחה
יראמ לו'ז ןייטא ,וידחי וילגר עברא תא הרהדב םירמ סוסה יכ ,הינרופילקב 1872 -ב
וא ,ינמרגה (Anschutz) ץושנא רמוטואו ,זירפמ (Demeny) ינימד 'זרו'ז ורזועו (Marey)
יברעמה םלועה יזכרמ ןיב דדנ הענה הנומתה ןויער .יטירבה (Fries-Greene) ןירג-זיירפ
.םינווגמ םילולכשלו םימושייל הכזו

תוליעיב ותוא ומשיי ,םייוסינהו תודבעמה הדשמ ןויערה תא ורקעש םינושארה ,ןכ לע רתי
(Edison) ןוסידא סמות םסרופמה ינקירמאה איצממה ויה ,קהבומ הכירצ רצומל ותוא וכפהו
בצעל ןויערה תא ןוסידא הגה 1887 -ב רבכ .(Dickson) ןוסקיד 'ל 'ק 'וו יטירבה ורזועו
ורזוע חילצה ןכמ רחאל םייתנש ."םיינזואל הווהמ ףרגונופהש המ םייניעל שמשיש רישכמ"
1891 -בו ,ןרקמכו הטרסמכ תחא הנועבו תעב דקפיתש ,ןושארה ףרגוטניקה תא רצייל
ןפואב תיתייעבו השלח םנמא התיה ףרגוטניקה לש רואה תמצוע .טנטפכ האצמהה המשרנ
םיעשתה תונש תליחתב רבכש ,הדבועה יבגל סוזנסנוק ררוש םינוירוטסיהה ןיב ךא ,יללכ
.ךסמ לע הענ הנומת תירבה-תוצראב ןירקהלו םלצל וחילצה

תויהל הלוכי הניא יעבט לדוגב הענ הנומתש החנהב התיה ןוסידא לש הרמה "ותועט" ךא
ותוא ,טרסה תא רצייל שקעתה אוה .תרבדמ רמולכ - "תיעבט" תויהל תבייח אלא תמליא
,הענה הנומתל לוק רבחל םינשנו םירזוחה ויתונולשכ .רבדמ טרסכ ,לודג ךסמ לע ןירקה
ודעונו תוינזואב וול - הפוקת התואב החלצהב ורכמנש - ףרגונופה ירישכמש הדבועל ףסונב
הנוכמ התיה וז .םסרופמה פוקסוטניקה רוצייל רבד לש ופוסב ותוא ובתינ ,םידדוב םיעמושל
ךרד וטיבה םיפוצה .התיזחב הצצה תפקשמ םע הלודג הספוקב היובחה ,םיטרס תנרקהל
אלפה רישכמ תא רוכמל ולחה 1894 -ב .םינושארה םירצקה םיטרסב םדבל ופצו תפקשמה
ויה ,םויה לש ואדיוולו היזיוולטל דוגינב ,ןבומכ .תלטובמ אל החלצהל הכזש ,שדחה
תותיזחבו תודחוימ תויונחב בצוה פוקסוטניקהו ,תיטרפ השיכרל םירקי םיטרסהו רישכמה
תייווח םלוא ,ירוביצ יוליבל םהיתבמ תאצל ,ןכ םא ,ונמזוה םיפוצה .םייממע םינורטאית
.(םאתהב לבגומ ראשנ ןבומכ חוורהו) ןיטולחל תיטרפ הרתונ הייפצה

רבכ ,ןויל ריעב םהלש רישכמה לש ולולכש לע ריימול םיחאה ןיידע ולמע הבש הנש התואב
םנמא ,ונרקוה םג 1895 תנש ךלהמב ,תאזמ הרתי .הפוריא יבחרב םיפוקסוטניק וצפוה
תויה .ןילרבו וגקיש ,הטנלטא ,קרוי וינ ןוגכ םירעב לודג ךסמ לע םיטרס ,ימעפ דח ןפואב
,םיאיצממ ינש תוחפל שומיש ושע (cine'matographe) ףרגוטמניס הלימב יכ םיעדוי ונאש
ןויל ריעהמ םיחאה ינש תא דחיי המ לש הדירטמה הלאשה תרתונ ,1895 תנש ינפל דוע
תמצוע תייעב תא רתפש הז היה ריימול יאול ןכא .עונלוקה יאיצממ ראות תא םהל הנקהו
הנומת תוכיא גישה ךכבו ,ןוסידא לש וילולכש םע יראמ לש ותאצמה תא ובלשב ,הנרקהה רוא
םיכרוכ ונאש ךכל הליבוהש הביסה וז אל םלוא .םימדוקה םירישכמב האצומל היה ןתינ אלש
הנומתה תודלות לע יצולחה םרפסב .ריימול םיחאה לש םמש םע אקווד עונלוקה תדיל תא
,השעמל" :יכ (Brazillach) קאיזרב רבורו (Bardeche) שדרב סירומ תוריהזב ונייצ הענה
ןולסה יורקה ףתרמה םלואב השחרתה ,םולשתב תבייח התיהש ,הנושארה תירוביצה הנרקהה
עונלוקה ןוירוטסיה ,(Sadoul) לודאס 'זרו'ז ."ןי'צופק הד ראוולובב הפק דנרגב ינאידניאה
היה בייח איצממ ראות לע תורחתב הכוזה"ש תוצרחנב עבקו םיינשה תובקעב ךלה ,לוגדה
."םולשתב תובייחה תוירוביצ תונרקה לש הרדס ןגראל ןושאר חילצהש הז תויהל

הרפתנ עונלוקה תדיל תא םיתפרצה םינוירוטסיהה לש םתרדגה וליאכ הארנ ןושאר טבמב
תא הבתכשש תימואל הרקוי וז התיה אל םאה .םיתפרצה םיאיצממה ינשל םיאתתש ךכ ןווכמב
םניחב תוירוביצ תונרקה רפסמ רבכ וכרענ ,ליעל רמאנש יפכ ?עונלוקה תאצמה תודלות
,ליבקמב .1895 רבמצדב 28 -ה לש זירפב ילרוג םוי ותוא םרט דוע ,תויזכרמ םירעב
רצומל הכפהו םולשתב הכורכ ןוסידא לש פוקסוטניקב תילאודיווידניאה הייפצה התייה
תוכז לע השקהו לודגה חוכיווב תויזכרמ ןעשמ תודוקנ וויה הלא תודבוע .רכומ הכירצ
.ירוטסיהה רוזחשה תונויסנ תא טעמ אל תוויע ףאש חוכיו ,עונלוקה תאצמהב םינושארה
לש ותדיל ךיראת ןומיסב לודאס ביצהש ,ןוירטירקה היה אל תאז תורמל יכ הארנ םלוא
לש התאצמהמ רתוי הברהב רבודמ ,רבד לש ופוסב .ןיטולחל יתורירש ,ילאוזיווה םוידמה
,םכחותמ יגולונכט יוליג רדגב קר התיה אל עוניארה רישכמ תדיל .תפסונ תירוקמ הנוכמ
.הפוקתה לש תואצמהה תרשרשל ינייפואה

ןזמ תיתוברת העפות רצוויהל השעמל הלחה ,זירפ לש םיידיה תובחר היתורדשב ,1895 ףוסב
קר אלש ,יביטקרטא עפומל הליל ןיב ךפה ,זא דע םייק היה אלש ,ינומה הכירצ רצומ ;שדח
תוסנכתה .שדחה יתוברתה ויפוא תא הבר הדימב עובקל ודמע ,ותכירצ ינפוא םג אלא וינכת
תואיצמ תקתעשמה הנומתב הלפאב הייפצב תיביטקלוק היווח רבועה ,להק לש העובקו תדמתמ
תחתופמה תורדשה תוברת לע ,זירפב אקווד .ןכל םדוק אלו הנש התוא ףוסב הלחה ,העונתב
.עבק תעפוהל ותוא הכפהש ,תבחרנ בל תמושת דימ בסהל הז ןיעמ ןויזיח היה לוכי ,הלש
,יח רשגל ךפה ,ןי'צופק הד ראוולוב לש וכרואל הפק דנרגהמ ךרתשהל לחהש ,ךוראה רותה
.20 -ה האמה לש תילאוזיווה התוברת םע זירפ תא רביח ,הבר הדימב ,רשא

ןומהה תייגולוכיספ תאצמה לע חוכיווה
תויועטב תונמוזמ םיתעל םיאטוח תיביטקלוקה היגולוכיספה לש התדיל ךיראת יבגל םג
םשורל וליפא וא ,תלבוקמה המכסומל דוגינב .עונלוקה תודלות םוחתב ושענש הלאל תומוד
י'ציבוקסומ 'גרס ןוירוטסיה-גולוכיספה לש קתרמה םינומהה ןדיע תאירקמ לבקתמה
םא םג .ןומהה לע ןושארה "יגולוכיספ"ה רפסה היה אל ןוב הל לש ורוביח ,(Moscovici)
תפרצ לש היתורוקמ לע םינורחאה ויכרכב (Taine) ןייט לש תויצולחה ויתורעהמ םלעתנ
אקווד הנושארל עיפוה - ימונוטוא ירקחמ טקייבואכ - ןומההש קפס ןיא ,תינרופמטנוקה
.תיקלטיאה היגולונימירקה תלוכסאב

ןומהה ,(Sighele) הלגיס ויפיקס לש תינשדחה היפרגונומה אמורב המסרופ ,1891 תנשב רבכ
םידיחי תוגהנתה ןיב לדבהה לע הדמעש ,תיסיסבה הנחבהה תא ליכה הז רפס .ןיירבעה
רחאל הנש .בוחר תויוסנכתהב הנושה םתוגהנתה ןיבל ,תוליגר תויתרבח תורגסמ ךותב םידדוב
לש היגולוכיספה לע הסמה תא ןויל ריעהמ (Fournial) לאינרופ ירנה םסרפ ,ןכמ
וזבו הנש התואב .תיביטקלוק תוירחא לע םייטפשמ-םייאופר םירוהרה :םינומהה
"םינומהה יעשפ" לע (Tarde) דראט לאירבג לש םיבושחה וירמאמ ינש םג ועיפוה ,הירחאש
."תילנימירק תואר תדוקנמ תותכו םינומה" לעו

םינושארה תוכז לע םג השק סומלופ חתפתה ,עונלוקה תאצמה לע רמה חוכיוול המודב
לעפמב ריכהל ידכ םייד םיעונצ ויהש - ריימול םיחאל דוגינב .ןומהה תייגולוכיספ "יוליג"ב
,לאינרופו הלגיס לש םהירפס תא אורקל קפס אלל קיפסהש ,ןצחשה ןוב הל טילחה - םהימדוק
דצמ תוקדצומ םעז תובוגת ררוע הז סחי .ורפס לש הנושארה הרודהמב ןיטולחל םהמ םלעתהל
איצמה היפל ,תכחוגמהו רתוי תרחואמה ותרמוימ לידבהל םלוא .האמה הנפמב םיבר םיקלטיא
תוירוקמב ריכהל ןוב הל לש ותעיבתב תוארל ןתינ ,ןייטשנייא ינפל דוע תוסחיה תרות תא
תא ןחבאל וכישמה ,םהישודיח לכ לע ,ןוב הל לש וימדוק .תקדוצכו הנוכנכ ןומהה לע ורפס
,זירפמ רבעשל אפורה היה לוכי ,1895 -ב .רוהט יטפשמו יגולונימירק סיסב לע ןומהה
,תומודקה ויתועדו תשקיעה ותונרמש לע רבגתהל ,םינומההמ הקומעה ותדילסו וידחפ תורמל
תומרונמ הייטס תעפותכ קר אל ,ןומהה לש ויתובוגת תובכרומ תא ןחבאל ךכב חילצהלו
.תוילנויצנבנוק תויתרבח

תינלוח ,דואמ תישנ ,תיביטימירפ תורבחתה ןומהב תוארל םנמא ךישמה ןרמשה גולוכיספה
תרציימה תישונא תוסנכתה לש גוסכ ורפסב ןומהה חכונ םג ,ליבקמב ,ךא .תינחצר ףאו
סוסיה אלל .הירוטסיהב המדיקה תועונת תורשפאתמ ויה אל הידעלבש ,הלענ סותא הברקב
:יכ ינשדחה ורוביחב עבק אוה
,ילאיר וא ינוימד ,לאידיאל תטלחומה תורסמתהה ,רותיווה ,ישיאה סרטניאה תברקה םא"
תמרב הלא תולעמ םינומהל שי םימעפלש רמול ןתינ ,תוירסומ תולעמכ בשחיהל םילוכי
םינומהה .תורידנ םיתיעל קר הילא עיגהל וחילצה רתויב םינובנה םיפוסוליפהש ,המצוע
."הברה הנשמ הז ןיא ךא ,הבר תועדומ אלל הלא תולעמ םנמא םימשיימ

לש "וירשבמ" יבתכמ תרדענ ,הז רואיתמ הלועש ,וסור חורב העיתפמה "תיטסילופופה" המינה
,םירחאמ הלודג תודחב שח אוה ,תירוטסיה תויביסקלפר לש הבר הדימבש ,דוע המ .ןוב הל
."םינומהה לש םתפוקת תמאב היהי םיסנכנ ונא וילאש ןדיעה"ש

םינושארה םיפוצה
,(La Poste) טסופ הל יאזירפה ןותיעב .םיאנותיע םג ונמזוה תונושארה עונלוקה תוגצהל
:האבה הבוגתה רבמצד ףוסב הספדנ
,שדחו רזומ עפומ תחיתפל תונותיעה תא לומתא ונימזה ,ןויל ריעהמ וינבו ,באה ריימול"
בצינה ,ראתל ןתינש לככ ,לודג ךסמ םכמצעל וניימד יאזירפה להקל הרמשנ ולש הרוכבהש
ןיא הכ דע .תמלוצמ הנומת העיפומ ךסמה לע .בר ןומה לומ בצינ הז ךסמ .םלוא לש והצקב
הליחתמ ,הניצסה ידממ יפל תנטקומ וא יעבט לדוגב ,הנומתה ,םואתפ עתפל ,םלוא .שדח לכ
,םהינפוא םע תולעופו םילעופ לש לגל תרשפאמו תחתפנ הנדס תלד .היחל תכפוהו עונל
העונתה וז .םמצע םייחה הלא .המוהו עעונתמ הז לכ ;הצוחה םורזל תוינוכמו ,םיצר םיבלכ
תנומת תא חיצנמ אוה .העונתה רסוח תא קיתעהלמ קספ התעמ םוליצה םייחהמ הרקענש
."העונתה

תובהלתהב ףיסוה (de Parville) ליווראפ הד ירנה :תומוד ויה םיפוצ לש תופסונ תובוגת
;ץר ,ךלהמ ,יח הז לכ .השעמ תעשב ספתנש עבטה והז" :(La Nature) רוטאנ הל ןותיעב
."תמאב םייח םיטרטרופ ונינפל

תופחסיהה .םייחה םלוע תקתעה לש עיתפמו ידיימ םשור ,ןכ םא ,רצי העונתה קותעש
הקני אל ןיידעו ,טרסה תלילעל הבוגתב הרצונ אל ןושארה עונלוקה להק לש תיביטקלוקה
העונתה םצעל הבוגתכ הרצונ תינושארה תובהלתהה .םינקחשה לש תטנפהמה המזירכהמ
רתוי םיריהמ ושענש ,םיינוריעה םייחה .דלונ לודגה אלפה ;ךסמה לע העיפוהש הרוהטה
הנבותה תא קר אל ,םיפוצה יניעב ,רשיאש ינושאר יתוזח יומידל וכז ,האמה ףוס תארקל
הז ןיא .המדיק השוריפ הריהמ העונתש החנהה תא םג אלא ,העונת לכ תישאר םה םייחהש
,"תועונת םשר" איה תינוויב ותועמשמש ,"ףרגוטמניס" חנומה תא ופידעה ריימול םיחאהש ירקמ
.םינושארה םיטרסב ועיפוה - תובשו תואצוי - תובר הכ תובכרש ירקמ הז ןיאש ומכ קוידב
ויה םימיוסמ םיפוצ ,עבורמ רטמ קר היה ךסמה לדוגש ףא :תפסונ הילשא הרצי העונתה
תומשרתהה התיה הרזומ רתוי דועו ,אוה יעבט םימלוצמה םיטקייבואה לדוג יכ םיענכושמ
.תוינועבצ םג ויה תופצנה תונומתהש

העפות איה ףא התוויה ,19 -ה האמה ףוס לש זירפב ,הז גוסמ ינייקח םוידממ תולעפתהה
הרוהטה הזת-יטנאה העיפוה יטסינרדומה דרגנוואה לש רוצייה יזכרממ דחאב אקווד ;תקתרמ
ינרדומ ןייפאמ םא יכ ,"םיטסינרדומ" רכיה יוות אשנ אל ודלוויהב עונלוקה .ולש רתויב
הנושארה ןחובה ןבאש - יתוברתה "םזינרדומה" .תמלשומה יוקיחה תונמאכ חמצ אוה ;קהבומ
דגנ תבוגתכ ,רתיה ןיב ,19 -ה האמה ףוסב דלונ - תוירוקמה הרתונו התיה ותוכיא תדימל
תירוטסיה בצוע ,םייטתסא םיכרע טופישב תוירוקמה ןוירטירק .תינרדומה קותעשה תוברתל
.םינומהל תרצוימ תויהל הלחהש - הלוזהו תיתיישעתה - לופכשה תוברתמ תולדביה תמגמכ
תא לטבל ןווכתמ וניא ,ידמעמו ינרדומ יטנא ,יתוברת רוצייכ ,"םזינרדומה" לש הז ןויפא
תייטנ םג ומכ ,ובש םיינונגסה םיבוציעה ןמ םיבר ריבסהל לוכי אוה םלוא ;ויגשיה
.ולטלטל הלדח אלש ,"הרזומה" תושדחתהה

ךכיפל עיפוה ,תיתרושקתה תוינרדומב יתועמשמ הכ קוניז הוויהש ,לפכשמהו הקחמה עונלוקה
התקיח רבכ ,19 -ה האמה ךרואל ,המלצמה םא .קהבומ "יטסינרדומ"-יטנא יפוא תלעב תוברתכ
הדילה םתכ תא הוויה יוקיחה .תומלש רתיב תאז התשעו הטרסמה התע העיגה ,"םלועה" תא
ירצוי לש דיתעב םהיצמאמ תורמל ,םלועל ונממ רסוי אל השעמלש ,עונלוקה לש ןושארה
,ינכט קותעשל תנתינ הענה הנומתה לש התויה תדבוע ,ליבקמב .ינונקו "יטסינרדומ" עונלוק
.20 -ה האמה לש םינומהה תוברתב יזכרמה םוידמל ,דבלב תורופס םינש ךות ,התוא הכפה

היה ,(1895 סראמב 22 -ב רבכ ןרקוהש) ריימול םיחאה לש ןושארה טרסהש ,רבדה ילמס ףא
םילעופה דמעמ לע םיטרס תוחפ הברה עונלוקה גיצי רתוי רחואמ .ריימול ילעפממ האיציה
- ינוניבה דמעמה לש וייח חרוא ,עודיכ ,היהי 20 -ה האמב יתוברת-יתרבחה לאידיאה -
עונלוקה לש םינושארה הדילה ילבח .ןושארה ולהק תא םג השעמל םליצ ןושארה טרסה םלוא
תואנדסה ןמ ,םילעפמהמ ותדובע םותב טלפנה ,שדחה ינוריעה ןומהב םיקובדו םיזוחא
םידבועה דמעמ היה ,היינשה םלועה תמחלמ דע תוחפל ,םיטרס לש ישארה ןכרצה .םידרשמהמו
תויתרבח תובכשש ןוויכ הרשפאתה תוברת תיישעתכ עונלוקה לש תינושארה ותוחתפתה .ךומנה
.יאנפה תוברת לש תוקהבומ תוינכרצ ,19 -ה האמה ףוסמ ,וכפה רתוי תובחר

לש הריבה ריע"ב ןכ םא עיפוה ,20 -ה האמה לש תוירקיעה קותעשה תוריצימ תחאכ ,עונלוקה
לע זכרמהמ רבכ קתעוה וירוגמ םוקמש תורמל - יממעה ןומהה ךישמה זירפב ."19 -ה האמה
אלב היחה תורואה ריע לש הבחורלו הכרואל טטושל - (Haussmann) ןמסוה ןורבה ידי
רבמצד דע ריימול םיחאה לש םהיטרס תא ןירקהל ךישמהש ,הפק דנרגה דבלמ .הקספה
לש וניזקה" ;לוה קיזוימה לש תוירלופופה תוינכותב םג םיטרס גיצהל הרהמב ולחה ,1899
הטאפ םיחאה לש םינושארה םהימוליצ תא םלוכ ונירקה "ר'גרב ילופה"ו "היפמילואה" ,"זירפ
,םייממעה "טרצנוק-הפק"הו םידיריה רקיעב הלא ויה םלוא .(Gaumont) ןומוג לשו (Pathe)
זירפב דסונ 1897 ףוס תארקל .תפרצ יבחרב םינבלה םיכסמה תוטשפתהל לכמ רתוי ומרתש
הרהמב .סינד טנס טרופב ויתותלד תא חתפ ריימול המניס ;ןושארה עובקה עונלוקה םלוא
.תירבה-תוצראו הפוריא יבחרב םיפסונ הנרקה תומלוא וצוצי

היטרקומדה לש התושבגתהו התיילע ,תוינרדומה תוגלפמה לש ןתווהתה תליחת ןמל
ןוטלשה יזכרמ דצל לדגו ךלוה ינוריע ןומה לש תיזיפה ותוחכונ םצע ןכו תירטנמלרפה
תכלוהה ותולת .ןובירל הרבח ןיבש חוכה יסחיב יוניש לש ךילהתל םידע ונא ,םייטילופה
םושייב התוולש דבלב וז אל ,(דבלב םירבגל) תיללכה הריחבה תוכזב ןובירה לש הלדגו
םג אלא ,רתוי הבחר הביתכו האירק תוברת לש ירוביצ םורופ הרציו הבוחה ךוניח ןורקע
תופתתשהל לודגה ןואמיצה .תויממעה תובכשה ברקב תושדח תויתוברת תויפיצל המרת
"תוארל"ה בצעי דיתעב .רתוי "תוארל" ןוצרה תא םג ובוחב ןמט השדחה םינומהה תייטרקומדב
תיתרבחה תוכייתשהה תשוחתו תיטילופה תופתתשהה תיילשא תא (ינויזיוולטהו) יעונלוקה
תכרעמ ילושב - העונצ המורתכ ריעצה עונלוקה עיפוה ,םייתניב ."אורקל"ה רשאמ רתוי הברה
םהיטרס קר אל .םישדחה םינומהה לש תיתוברתה היצזילאיצוסל - תונותיעהו ךוניחה
תינאמ'תועה הניתשלפמ ףאו הקירמא ,היסורמ וחלשנש ,ריימול םיחאה ימלצ לש םיידועיתה
השעמל רשא ,שקובמ ךרצמל ויה "תמיובמה תוילאוטקאה" יטרס םג אלא ,תררחסמ החלצהל וכז
.1907 -ב הנושארה תימשרה ותעפוה ינפל דוע תושדח ןמוי הוויה

.ןורטאיתה םוחתב הפנע תרוסמ תלעב ריע ,זירפב הנושארל אוה ףא עיפוה יתלילעה עונלוקה
העפותכ עונלוקה תא ורצי ריימול םיחאהו ,תיעונלוקה הקינכטה תא איצמה ןוסידא םא
םינושארה ויה ,(Guy) יאג סילא הנושארה תיאמבהו (Me'lie's) סאילמ 'זרו'זש ירה ,תיתוברת
,םימיובמ םירופיס "ןוימדהמ רפסל" ולחהש ,תוענה תונומתה .לקטקפסכ עונלוקה תא ובציעש
תולרדתקל םג הרהמב וכפהנש - עונלוקה תומלואל םינומה לש ףסונ םוצע לג תריהנל ומרג
םינחלופ אלו תויזיפאטמ תוליפת וכרענ אל הלא תוכושח תולרדתקב ,ןבומכ .תוינרדומה
תודצרמ תונומתמ םעפתהל ;שדח ןיממ "לע-תואיצמ"ל ןהב עדוותהל היה ןתינ םלוא .םישודק
האנש בגא םייתדגא םירוביג םע תוהדזהלו שגרתהל ;םירחא םייח לע ףתושמ םולח ךות
חכונל תועמד תלזה יווילב תישונאה תועטה הארמל בושו בוש קוחצל ;םיירזכא םיעשרל
,םידיחפמ תוחפ ויה םיסותימה ,יתרוסמ היה אל רבכ ןחלופה םסק .םיענמנ יתלבה תונוסאה
תויווח לע הדיעה ,עונלוקה תליחת לש הפוצה ביטקלוקה לש יוטיבה תזע תושגרתהה םלוא
.המצוע תובר תוילאטנמ

םישדחה םינומהה
תא ריכהל ןוב הל ןיידע היה לוכי אל ,םינומהה תייגולוכיספ לע ורפס תא ובתוכב
ןורטאיתה הז היה .תונומת לש ןתענהב םינושארה םישושיגה לע עמש םא קפסו ,עונלוקה
ךות ךפוה רשא ,םיפוצ להק ברקב םיחמוצה הבוגתה ינפוא תא םיגדהל ול רשפיאש יממעה
:שבוגמ ביטקלוקל הייפצה ךילהת
םמישרהל םילגוסמ םייומיד קר .(images) םייומיד תועצמאב קר בושחל םילגוסמ םינומהה"
תחא הנועבו תעב .ןורטאית תגצה רשאמ םינומהה ןוימד תא רתוי תיצמה רבד ןיא ,המגודל
רבדה עבונ ,םישעמל דימ םימגרותמ םניא הלא תושגר םאו .םימוד תושגר ולוכ להקה ןיגפמ
.הילשאל ןברוק אוהש הדבועהמ ןיטולחל םלעתהל לוכי וניא רתויב עדומ אלה הפוצהש ךכמ
קחישש ןקחשה לע האיציב ןגהל ץלאנש ,יממע תומרד ןורטאית ותוא לע רפסל םיגהונ
.םיינוימדה ויעשפמ וחתרש םיפוצ לש םתומילאמ קומחל ול רזע ןורטאיתה .דגובה דיקפתב
,םינומהה לש ילאטנמה םבצמל רתויב םיטלובה םינמיסה דחא תא תוארל ןתינ ,יתעדל ,ןאכ
תובישח תגרד התוא טעמכ תנתינ ,םהיניעב ,ילאיר-יאל .םתותפל ןתינ הבש תולקל דחוימבו
תודבועה הלא ןיא םיינשה ןיב דירפהל אלש הרורב המגמ םברקב תמייקתמ .ילאירל ומכ
החילצמה תונמאה תרכה תוגצומ ןה ובש ןפואה אלא ,יממעה ןוימדה תא תודכולש ןמצעלשכ
."םהב ןוטלשה תונמא תרכה איה םינומהה ןוימד תא םישרהל

תועדות תווהתה .ןוב הל ידי לע הפשחנש תיטילופה תוינרדומה בלב םיאצמנ ונא
אלא ,ילאנויצר תוטלחה תלבק ךילהתל ההז הניאש קר אל םיסותימו תונומא ,תויביטקלוק
תא יכ ןיבה ןוב הל .טרפה לש ילאטנמהו ילאוטקלטניאה הנבמה תווהתהמ הנוש םג איהש
היגולוכיספהש םישדח םילכב חנעפל םיבייח ינעבותהו יביטקאה ןומהה לש ויתויטנ
.קפסל תולגוסמ ויה אל ,תיתרוסמה היגולונימירקה וא ,תע התואל דע תילאודיווידניאה
הל ביצהש השדחה המגידרפה יוליגל ליבוהש יממעה ןורטאיתה הז היה אל ,העטנ לב םלוא
לש התונוכנ רבדב ונתוא ענכשל הדעונש היצרטסוליא קר התוויה ןורטאיתה תמגוד .ןוב
תרחא המב וז התיהש ונל הארמ םינומהה תייגולוכיספב תינדקש האירק .המגידרפה
.שדחה ירקחמה הדשה לש ותדלוהל זרז השמישש

לש םתוליעפ תא דחיימה ילאנויצר-יאה ןפה תא תיתטיש הרוצב הנושארל סחייש ,רפסה
.םהינפמ ששוחה רחבמ ידי-לע אקווד אלא םהיקבאמב ךמותה הגוה ידי-לע רבוח אל ,םינומהה
היגולוכיספה הדלונ ,םלועה תא ןיבהל ןויסינכ המודקה הירוטסיהב העיפוה היפוסוליפה םא
דציכ דומלל ידכב ורפס תא בתכ ןוב הל .ותוא רמשלו תוסנל הרטמב רהצומב תיביטקלוקה
.םישדחה "םירברבה" לש םתוברתו םחוכ תומצעתה לומ יח הבש היצזיליוויצה לע ןגהל
םתעפשה תא םצמצל ידכ םינומהה לש םהיתושירד תא לעתל דומלל תובייח תוטילשה תוטילאה
.םתוחכונ םצע תאו

תא ונל ןתונ אוה ?ורפס תא רבחל ןוב הל תא וררועש םימייאמה םדאה ידודג םה ימ
רובגל ותעדל ןתינ ךכ לע - יטרקומדה םירחובה ףוג הז היה אל :אובמב רבכ הבושתה
;ששחו הגאד תררועמ ןיטולחל תושדח תורגסמב םינומהה לש םתונגראתה ,תאז תמועל .תולקב
תורמלש ,םידבוע לש תוכשל .םהינפב ענכנ ןוטלש לכש םייעוצקמ םידוגיא םידסיימ םה"
םיחלוש םה .תורוכשמה הבוג תא עובקלו הדובעה יאנת תא להנל תוסנמ ,תילכלכה הקיחתה
םידעווה לש םירבוד תויהל םילבגומה ,תואמצעו המזוי לכ ילוטנ םיגיצנ םירחבנה יתבל
."םתוא ורחבש םייתגלפמה
ןושארה יעוצקמה דוגיאה - (C.G.T) 'ט 'ג 'סה לש דסיימה סרגנוקה ךרענ 1895 תנשב קוידב
תרכינ רבכ תוינומה לאמש תוגלפמ לש ןתוחכונ ,1893 לש רעוסה תוריחבה עסממ .תפרצב
תעונת :המוד בצמה תיזכרמהו תיברעמה הפוריא תונידמ ראשב .םיירוביצה םייחב בטיה
היגולוכיספה עדמ .השדחה היטרקומדה תווהתהב עירכמ דוסיל הכפה תיפוריאה הדובעה
תוכזה" :תוריהבב ןוב הל חסינ התואש השדחה "הקוצמה" לע שוריפב תונעל אב יצולחה
."םיכלמה לש תיהולאה תוכזה לש המוקמ תא תספותו תכלוה םינומהה לש תיהולאה

הזתה יכ רפסב האירקה תדמלמ ,תושדח תויתרבח תוביסנל תידיימ הבוגת ותויהל רבעמ םלוא
דימת םהל השמיש זירפ ריעהש ,םימדוק םיירוטסיה םיעוריא לע תססבתמ ולש תיזכרמה
לש הלודגה הכפהמה יעוריאמ םיחקלכ ובצוע ןוב הל לש ןומהה ייומיד .תפדעומ הריזכ
תונשב ה'גנאלוב תשרפמ ןבומכו תיאזירפה הנומוקה דרממ ,1848 -ב םימעה ביבאמ ,1789
הירוטסיהה אוה תינוב-הלה הירואיתה תונוכנ תא ששאמה ירוטסיהה ביטראנה .םינומשה
תובוחר םתואל האמה ךרואל שלפש ןומהה .19 -ה האמב תפרצ לש תינכפהמ תיטילופה
לע המגידרפה חותיפב רהצומ לדומ הוויה ,ןוטלשה תוביצי לע הנשנו רזוח םויא הוויהו
הז םג ךא ,ריעה תוצוחב תינטנופס תלעופה תישונא הצובקכ ןומהה רקיעב ;ןומהה תוגהנתה
.תועובק תוידסומ תורגסמב ןגרואמה

םא םג ,םיכומנה תודמעמה ינבמ קר חרכהב בכרומ וניא ןוב הל לש ןומהה יכ רוכזל שי
יתוברת ןוה ילעב וא הובג יתרבח דמעמ ילעב םישנא .ובור תא םיווהמ םה תירפסמ הניחבמ
םידבועה דמעמ ינבמ הנוש וניאש ןפואב ביטקלוק תרגסמב ,םימיוסמ םיאנתב ,םיגהנתמ ,רכומ
םינונגנמ ןומהב תוסנכתהה תלועפ םצע הליעפמ ,םדאה ינב לכ ברקב ,ותנעטל .ךומנה
דיחיה .ותביבסל יתרוקיבהו ומצעל עדומה ישיאה הנבמה תא תינמז םיקחומה םייגולוכיספ
וירושיכ תאו ולש הרקבה ןונגנמ תא םצמצמה ,יטונפיה ןיעמ אוהש בצמ ךותל עלבנ
ביצהל ןתינ ןושארה םוקמב :תובכרומ ,ןוב הל תעדל ,וז העפותל תוביסה .םיילאוטקלטניאה
םיבבוסה םישנאה רפסממ תעבונה חוכה תשוחת ;םדאה ינב לש הסמה םצע לש הלקשמ תא
היינש הביס .תוליגר תוביסנב קחדומה םיטקניטסניא לש ךרעמ תררחשמ ,דיחיה תא םידכולהו
שוח תא וילעמ הריסמהו םדא-םיב אצמנה טרפה תא הפיצמה תוימינונאה תשוחת איה
הלש תידוחיי היצאוטיסל םג הרושק ןומהה תא תודחיימה תונוכתה תורצוויה םלוא .תוירחאה
אלש הייטנ "...םיקבדימ םה הלועפ לכ ,שגר לכ ,ןומהב" ;"תילאטנמ תוקבדה" הל ארוק ןוב
עיצה ןוב הלש רתוי הבחר העפותל יוטיב אוה הז בצמ .יתרבח דודיב לש תוביסנב אצמית
םיעותעתה ןויזיחל תיארחאה איה תקבדימה היטסגוסה .(suggestibilite') "תויטסגוס" התונכל
לעופ ובש יטונפיה בצמ ןיעמב אצמנ ןומהה שיא .תיטרפה הנובתה תוססומתהלו יביטקלוקה
.יביטקלוק עדומ אל וכותב

םזיביטיזופל ןוב הל לצא ןיידע רבוחמ (l'inconscient) "עדומ אלה" גשומב שומישה םא םג
םייתילכת אלה םידממה תא ףושחל ןויסינה םצעש קפס ןיא ,ינעזג ףאו ינטשפ יגולויב
ךכ לעו ינשדח היה ,תויביטקלוק תויוסנכתה לש תוילאטנמ תויוליעפב (יביטינגוקה ןבומב)
החנהה איה ןוב הל לש ותדמעב רתוי הברה קתרמש המ םלוא .ץולח ראותל יואר אוה
,הליכמ ,הרקבה תרסח תיביטקניטסניאה תוליעפה תורמל ,תצרפתמה תוינטנופסה תורמלש
ןוב הל לש ויתוששח .הריהז תויתרוסמ םינומהב העובטה הקומעה הייטנה ,רבד לש ופוסב
,ותנעטל .ימיספ טסילטפל ותוא וכפה אלו שואייל ותוא וליבוה אל תיתרבחה תוינרדומהמ
אלו תויחטש ןה יונישל תושירדה .רדסל ןואמיצ ויתובקעב איבמ םינומה לש דרמ לכ
רתונש המ .םירמשמו םיינרמש םה םינומהה לש םייסיסבה םיטקניטסניאהש ןוויכ תוילקידר
.וחוכ תא ןסרל תעדלו שדחה ןומהה לש ועבט תא דומלל אוה תויטילופה תוטילאל

?ינכפהמ וא ינרמש םוידמ - עונלוקה
תא אורקל ןתינ .ינרדומ ילבאיקמ לש ודיקפת תא אלמל ןויערה ןוב הלל םסק הבר הדימב
וניא ןומההש הדימב .השדחה םינומהה תייטרקומדב םיגיהנמל הכרדהו ץועי רפסכ ורפס
ינב לש םתנובתל םינווכמ םניאש םימזינכמב שומישב וגיהנהל תלוכיה היולת ,ילאנויצר
ןורטאית ילהנמ ומכ קוידב ,םימע יגיהנמ יביטיאוטניא ןפואב וריכה דימתמו זאמ .םדאה
םייד םיעדומ ויה אל םה םלוא .רתויב םיליעיה עונכשה יעצמא לש םייפואב ,םירשכומ
דימת השענ םינומה סויג .הרודס הטישל הכפהל ועדי אל ןכלו ,לצנל וגהנ התואש הקינכטל
תילויה תינושאר הסיפת התואל רקיעבו יממעה ןוימדל ,םייסיסב תושגרל היינפה תועצמאב
שיש היציאוטניאב שח חילצמ גיהנמ לכ .םירבעמ לוטנו םינווג רסח שוגכ םלועה תא האורה
רופיסב ףיצר ןויגה םייקתהל בייח אל .הדגא רויסל המודה חיש תועצמאב םינומהל תונפל
הל ףיסומ ,יתועמשמ רתויש המו .ותוא ביכרמה דדוב יומיד לכב תופיצר קר אלא ומצע
:ןוב
םתכיפהב עירכמש המ .םינומהל םיעצומ תונויער וליא הברה הנשמ הז ןיא"
םתחלצה תדימ ןכו ,רתויב הטושפה הרוצב םיגצומ םתויה אוה םיטילש תונויערל
בייח אל תויכשמה לש וא היגולנא לש יגול וק םוש .םייומידכ הרכהב טלקיהל
תא ףילחהל םילגוסמ םה .הלא (ide'es-images) םייומיד-תונויער ןיב םייקתהל
ידי לע תירקמ הרוצב תופלחומה םסקה סנפב תויפוקש ןתוא ומכ םהיניב םוקמה
."ןירקמה

תא עינהל רבכ היה ןתינ ,הלא םילימ תביתכ ןמזבש הדבועל רע ןוב הל היה אל ,עודיה לככ
ןומהה לש היגולוכיספה .תמלשומ תילאוזיו ףצר תיילשא תרצויה תצאומ תוריהמב ןרקמה
ןוב הל עלק ,תאז תמועל .התעפוה תא תוזחל החילצה אל יכ םא ,עונלוקה תדיל תא הקישה
רתויב םיבושחה םיילולימה ךוותה ידומע תא ווהי "םייומיד-תונויער"ה יכ ותעיבקב בטיה
םיעסש לומ תמייקתמה ,תינרדומ הקיטילופב .20 -ה האמב יטילופה םואנה ןעשיי םהילעש
ןיב רושיג לש דימתמ יפיזיס ץמאמ ןומהה רחא יטרקומדה רוזיחה בייחמ ,םיזע םיידמעמ
םא .חישה הנבמ לש תדמתמ היצזיטתסא תועצמאב השענ רושיגה .תונוש םיסרטניא תוכרעמ
תיטילופה תוברתה לש הקיטתסאה אובת ,םיילאיר םידוגינל תועדומה תא דדחל רומא ןויגהה
,המגמה תא וניבהש םינושארה ןיב היה ןוב הל .וז "תנכוסמ" תועדומ ההקתו ןומהה לש
םיטילש לש םביל תמושת תא בסהל והוליבוה ,תוטילשה תוטילאה לש ןדהואו ןרמש ותויהו
.ינרדומה םינומהה ןדיעב תויחרכה ותעדל וכפהש ,יטילופ סיסקרפ תורוצל םיגיהנמו

יתרוקיבו ינרתח תוברת ןכוס םג תווהל - םינומהל תונומת רצויכ - עונלוקה היה לוכי םאה
,ןימינב רטלו לש הקירבמה ותסמ ,ינכטה קותעשה ןדיעב תונמאה תריציב ?םייקה רדסל
רפוסה תא תויתרוקיבב טטצמ ילקידרה הגוהה .תינכפהמ םינומה תוברתכ עונלוקה בצומ
סירתהו שדחה ילאוזיווה םוידמה תעפשהמ עזעדזהש ,(Duhamel) למהיד 'זרו'ז יתפרצה
םוקמ תא וספתו ואב תוענה תונומתה .בושחל ינוצרבש המ בושחל דוע לוכי יניא" :ודגנכ
רודיב ,םידבע ליבשב ןמז יוליב" טרסב הארש ,טסיטילאהו ןדועמה למהיד תמועל ."יתובשחמ
שרוד וניאש ןויזיח תוגאד ילוכא ,םתדובעמ םישושת ,םינויבא ,הלכשה ירסח םירוצי ליבשב
םינמז תנמסמש תונמאכ טרסה תא גיצהל ןימינב הסינ ," בושחל חינמ וניא ,זוכיר םוש
טסיסקרמה תא חיתרה יממעה עונלוקב תויתוברת תוטילא לש ןגפומה לוזלזה .םיינכפהמ
תא ןייפאמה ,ןחלופה גוסנ ותעדל .השדחה םינומהה תוברת לע ןגהל ודדועו יסכודורטהה
ביבס המייקתהש תיתרוסמה הליהה המלענו ,ינכטה לופכשה תונמא תעפוה םע ,הנשיה תונמאה
הנועבו תעב תינתנהנו תיתרוקיב תויהל היושע ינרדומה טרסב הייפצה .תירוקמה הריציה
הייפצה ןפוא .םכותב התוא םיעיקשמ אלא ,השדחה תונמאה ךותל םיעקוש אל םינומהה .תחא
םינומהה וסחייתה דימת הבש ךרדל המוד ,ונממ דלס הכ למהידש ,טרסב זכורמ אלה
אקווד ."לגרהה ךרד לע אלא בלה-תמושת ךרד לע" אל :הירוטסיהה ךרואל הרוטקטיכראל
לגרותמ םיפוצ להק רצוי ,םיטרסה לש הטילקהו הייפצה יכילהתל ינייפואה ,זוכירה רדעיה
.יתרוקיבו ךירעמ םג ןכלו ,ןמוימו

,היצזילאידיאה גוסל תינייפוא ,וז הסמב ןימינב לש תיתרוקיב אלהו תנמוימ אלה ותדמע
ןיבש םיסחיה לולכמ םע ותודדומתהב ,ילאוטקלטניאה לאמשה לש דרגנוואה ללכ ךרדב רציש
םיינרמש םיליכשממ רתוי הברה ,ןיבהל וליכשה הלא םילאוטקלטניא .םינומהל עונלוקה
םלוא .20 -ה האמה לש התוברת בוציעב שדחה םוידמה לש ותויזכרמ תא ,םיידסומו
לע ורבג - תרהצומ התיה אל וז םא םג - המדיקה תייפוסוליפ דצל ,הלואגל קומעה ןואמיצה
תומולח תיישעתכ םדי-לע ןבומכ החדנ דווילוהמ עיגהש ירודיבה עונלוקה .חכופמה טופישה
םג המרג ,תילאנויצר העדות ילעב םינומה לש םתעפוהל תיפוטואה תוקקזיהה םלוא .תינרמש
תונרעלו תיתרבח תועדומל ךנחיש ,יטסילאירו יתרוקיב עונלוק לש ותדלוהל הכורד הייפיצל
רומחש המו ,םמצע םיטרסה לש תתוועמו תיתיילשא הסיפת המע הררג וז הווקת .תיטילופ
םיטרס .םייתאל םייטתסא םיכרע ןיב עדומ ילבו רקובמ יתלב יוהיזל המרג ףא ,ךכמ
"רולדגמ יטרס"ל ,םיבר לאמש ישנא יניעב ,וכפה תיעונלוקה הפשה תוחתפתה תניחבמ םייצולח
.רואנו שדח םלוע תארקל םינומהה לש םכוניחב

עונלוקה לש הירוטסיהה םוחתמ תוטלוב תואמגוד יתש איבהל ןתינ םירבדה תשחמה םשל
,השעמל הכלה ,ואלימש םיינרתח הרואכל םיטרס ;(תורחא תובר עיצהל רשפא) "םדקתמ"ה
הייפצב עובטה ,"זוכירה רדעיה"ש תוארהל ודעונ הלא תואמגוד .תוקהבומ תוינרמש תויצקנופ
"זוכיר רדעיה" ;ינונק יתוברת ןוה ילוטנ םינומה לש םתלחנ קר היה אל ,יעונלוקה םוידמב
.םייגולואידיאה םימרזה לכמו םייתוברתה "תודמעמה" לכמ םיפוצל ףתושמ היה הז

תפומ תריציכ קר אל םלועה תומחלמ יתש ןיב ךרעוה ןיקמויטופ ברקה תניפס טרסה
יבחרב םיינכפהמ תושגר דדועו דדיחש טרסכ םג אלא תיעונלוקה הכירעה תרות תא האיצמהש
תירחסמ הנרקהל תופסונ תוצראבו תפרצב "תיטרקומדה" הרוזנצה ותוא הרסא אל םאה .לבת
תוכזב תובהלתהב ךמותה ,קתרמ ביטראנ ןייטשנזיא לש וטרסב שיש קפס ןיא ?תובר םינש ךשמ
הברהב הנוש וניא טרסב יטאופה קדצה םלוא .יוכידו הלפשה תופירחב הנגמהו ,תוממוקתהה
הוויה ףא הז טרס ,ךכמ רתויו .שממ םינש ןתואב השענש ידווילוה ןוברעמ לכב קדצה םושיימ
ביטראנ לומ .ברעמהמ ועיגהש םיטרסה תיברממ תוחפ אל ,יתרבח-יטילופ םזיטילאל יוטיב
תונומת תועיפומ ,םיטשפומ םייגשומ םינונגנמל םיקתורמה םילאוטקלטניא ביהלהש ,"ינכפהמ"
."הרתי בל תמושת" אלל םיליכשמה םיפוצה ידי לע וטלקנ רשא ,"תוינרמש" תוילאוזיו
םינבלה םידמב ףוטעה ,םיחלמ לש יאבצ ףוג אוה ראצה לש יסורה יצב םמוקתמה טקייבוסה
,תאז תמועל ,ןומהה .םינגרואמ אלהו םימנאה םינומהה לע ותונוילעו ודוחי תא םישיגדמה
ינכפהמ רוביג לש הרובק ןחלופ שדקמה יתד יביספ טנמלאכ וא עירמ להקכ הנושארל עיפומ
תא ןבומכ ריכזמ גורהה חלמה לש ותפוגב תוזחל םיצורה םינומהה לש ךשמתמהו קנעה רותה)
,היינשה תיגרטה ותסינכב .(ןינל לש םואילזומה דיל ךרתשהל ליחתהש יחצנ טעמכה רותה
הכחמה ,הטיחשל טקייבוא ,עשי רסח רוציכ הסדוא לש תומסרופמה תוגרדמה לע ןומהה עיפומ
תוברעתה אללו ,עיגמ םישרפה ליח םנמאו .וליצהל אוביש ןגרואמהו ינכפהמה דרגנוואל
טרסה םויס .םידרושה תיראש תא ליצמ ,םיכוראה ויחתות תועצמאב קרו בר קחרממ ,ןומהב
לש תינוציקה היצזיטתסאה .קשנה ילכלו תונוכמל ,ינחוכ טלב תרוצב ,יתוזח ללה ריש אוה
השעמל איה ,(תירבג תוינימ אלמו) דוה אלמ חוכ ןחלופ תרצויה ,םיחתותה תונומת
ינכפהמ ןיעמה רסמה תא תרבחמה הקיטתסא לש ,יקיבשלובה יטילופה ןויגהה לש היצזיטתסא
לע תמחלנו ןוטלשב תאצמנה ,תינכפהמ טסופ הטילא לש םלועה תנומת לא יאמבה לש
.ורומיש

אלפנה יטסילאיר-ואינה עונלוקל דוסי ןבאכ קר אל ספתנ ,1945 תנשמ תוזרפ ריע אמור
ןושלב ףסונ לודג קוניז ;ךנחמ יטסישאפ יטנאו ינכפהמ טרסכ םג אלא ,ויתובקעב אבש
,השעמל .תיממע תודגנתהל האלפנ הטרדנאו עונלוקה לש היצזינונקב עירכמ דעצ ,תיעונלוקה
ירוביג ינש לש יגרטה םלרוג ןיב רשגמה עקר דיקפת אמור ירברפ לש ינוריעה ןומהה אלממ
1945 זאמ עונלוקה יפוצ תיברמ םלוא .םחול טסינומוק סדנהמו יצאנ יטנא רמוכ :טרסה
תליחתב .לודגה ינילסור וטרבור לש ןושארה יאורהה רמוכה הז ןיא יכ םיעדוי םניא
דחא ,בלצה םע שיאה תא םייבל םייס אוה ,ינילוסומ תליפנ ינפל רפסמ םישדוח ,1943
יטנא רמוכ לש ורופיס תא רפסמ הז יתלילע טרס .ולש םייטסישאפה הלומעתה יטרסמ
דגנ יאורה קבאמב ומצע בירקמו חרזמה תיזחב םייצאנה תוחוכל הוולנה ,טסינומוק
.ירצונ-יטנאה םזיבשלובה

ריטרמ ותוא לש שדחמ ותדילל ןבומכ ואיבה ריהמה תוחוכה יסחי יונישו המחלמה םות
שיא לש ותירב ינב ןבומכ ופלחוה םעפהש קר ,תוזרפ ריע אמורב ,רחא םש תחת ,ירצונ
.הילטיא לש היטילשל םייטסישאפ יטנאה תרתחמה תוחוכ וכפה דואמ רצק ןמזל :םיהולאה
,תוילאוזיווה תונומתה ;ירוטסיהה ףוקיתה םצע אוה טרסב עתעתמ רתויה רבדה םלוא
םיקלטיאה תא תוכפוה ,םינמרגה תסינכו םזישאפה תוטטומתה רחאלש הילטיא תא תורזחשמה
הפוריאב םירחא םימעל המודב ,דרומו יריטרמ ןומהכ עיפומ יאמורה ןומהה .שובכ םעל
יחמב קחמ ,תיעונלוקה הייפצה םצעב עובטה ,"בלה תמושת רדעיה" .םיצאנה ידי-לע תטלשנה
ןלומעתכ ומצע ינילסור לש ורבע םג קחמנ ךכ בגאו) םזישאפב תיביסמ הכימת תונש 21 די
לעב יצאנ ןיצק םה "ןושארה יטסישאפ יטנאה" טרסב םידיחיה םיערה .(יטסישאפ עונלוק
היינמרג םע םייבסל םירשק בקע המעב תדגובה תממוסמ :תחא הייקלטיא השיאו תוישנ תועונת
הציפקב וגליד ,טרסה לש םויסה תניצסב םיקחרתמו םידעוצה ,םיצימאה םידליה .תיטרוורפ
.הפוקתב ורצונש םזילאיר-ואינה יטרס לכ ךותל רשייה תיאורה

,םיילאוזיו םיטקייבוא ;םידורמ םינויבא הברה וא םיבר םידלי ויהי םזילאיר-ואינה ירוביג
וא תוילכלכ תוביסנ בקעש ,"תורוהט" תויתרבח תוירוגטק םיגציימה ,הבהא המלצמהש
םינומה לש םישרמ ישונא גוציי .הטילשה תיטסישאפה תוברתב תוחפ תוברועמ ויה ,תויגולויב
תויתרבחה תוטילאה ואצי בוש ךכו .תיטילופ תירוטסיה תרוקיבל ףילחתכ אב םיינע
םיהובגה תודמעמה ינב ומלענ הרצק הפוקתל .עגפ אלב ,ןנכ לע וראשנש תויתוברתהו
יוטיב רדגב קר הז היהש בושחל איה תועטו ,"ינונקה" יקלטיאה עונלוקה יכסממ םיינוניבהו
ובושי הלא תודמעמ לש םייעונלוקה םהיגיצנ .המחלמה רחאלש השקה ילכלכה בצמל יטנתוא
תיברמש רוכזל ונילע .ןמזה ףולח םע םזישאפה תצק חכשיישכל ,םהלש "הטיו ה'צלוד"ל חוכב
וליפאו ,הקיס הד וירוטיו ,יטנוקסיו ןוגכ םיאמב ,המחלמה רחאלש ןושארה רושעה יאמב
וחילצה אל םה .תיטסישאפה עונלוקה תיישעתב םהלש הריירקה תא ולחה ,ינוינוטנאו ינילפ
היה ךכ םשל .ןכ תושעל וסינ אל םלועמש ןוויכ םזישאפה יפלכ יתרוקיב עונלוק רוציל
דיאולולצה תיישעתל ולש תוכנוחה תפוקת תא בח אלש ,םינעונלוק רודל תוכחל ונילע
.תיטסישאפה

לעפ ינרתח ןכוסמ רתוי ךא .20 -ה האמב יזכרמ תוברת ןכוס הוויה עונלוקה ,קפס ןיא
סחיב ןוב הל לש תונשיה ויתונחבה תופקת ,ורפס םוסרפ תנש זאמ .ינרמש ןכוסכ רקיעב
ןחלופ .ןהלש ישארה יתוברתה הכירצה טקייבוא לע ןמושייב אקווד הבר הדימב ,םינומהל
.השדחה תילאוזיווה םינומהה תונמאב ומלענ תימעפ דחה תוירוקמה תליהו רוהטה יפויה
יבכוכ ביבס תרהוזה "הליה"ה ומכ קוידב ,תיביטקלוקה הייפצב םיינחלופה תודוסיה םלוא
.םוידמה לש תינכטה ותוללכתשה םע ומצעתהו ולפכוש קר - השדחה היסנכה ינהוכ - עונלוקה
וא תילכלכה ,תיטילופה) המצועה םוקימ תא דימת הרתיא ברעמה תוברתב תיתוזחה הנומתה
תידוחיי הלוגס הדביא אל הענה הנומתה ;הילא המצע םיאתהל הפי העדיו (תילאוטקלטניאה
.וז

יאנת קר אל .תואיצמה םע םילשהל הטונה תיביטקלוק העדות עונלוקה רצי ,בור-יפ-לע
טעמכ ופכש ,םירקיה רוצייה יאנת םג .וז תיתוברת תוחתפתה וביתכה םיטנפהמה הייפצה
תויתרוקיב לכ ורקע ,תיתונמא תילאוטקלטניא תולגתסהו תוריהז לש םימזינכמ דימת
םייתרוקיב תודוסי םהב רתאל היהי ןתינש םיטעמ םיטרס ואצמיי יאדו .תילקידר תימונוטוא
ךותמ םלוא ,(םיינונקה תיליעה יטרסב אקווד ואל) םימייקה תוברתלו רדסל סחיב
.ינושארה ודועייב דגב אל אוהש רמול ןתינ ,עונלוקה לש ומויק תונש האמ לש הביטקפסרפ
תויגולואידיאה תא הפי הכ לפכשל דמל םג ןכלו "םלועה" תא תוקחל עדי דימת אוה
לכמ רתוי ,חילצה רשא ,עונלוקה הז היהש רמול תועט וז היהת אל ,ליבקמב .ולש תוינומגהה
הרופ רוציי תועצמאב ריהמה היצזינרדומה ךילהת םלה תא תוהקהלו ךכרל ,רחא תוברת ףנע
לש היתובקע תא דימת ליכה םהב "יזיפה רמוחה"ש דיאולולצ תומולח ;םימחנמ תומולח לש
אוה ןכלו ,היטסגוס רצויו טנפהמ ,אלפנ הכ עונלוקה היה ןכל .תפלוחהו הנתשמה תואיצמה
-ה האמב םינומהה תייגולוכיספ לש התנבהל רתויב םיפלאמה םיכמסמה דחא תא הווהמ םג
.20

:תפסונ האירקל
.1987 ביבא-לת ,ינכטה קותעשה ןדיעב תונמאה תריצי ,ןימינב 'ו
,תורחא תוסמו תחנ אלל תוברת ,"ינאה לש הזילנאו ןומהה לש היגולוכיספ" ,דיורפ 'ז
.1988 ביבא-לת
, Paris 1963.Psychologie des foulesG. Le Bon,
, 1871-1899, Cambridge 1992.Crowds, Psychology and PoliticsJ. Van Ginneken,
Film Before", J. L. Fell (ed.). The First Motion Picture AudiencesG. S. Jowett, "
. Berkley 1983, pp. 196-206.Griffith
, Paris 1967.1895-1914, Art et IndustrieJ. Mitry, Histoire du cine'ma.
, Paris 1981.L'Age des foules.S. Moscovici.
The Origins of Crowd Psychology. Gustav Le Bon and the Crisis R. A. Nye,
, London 1975. of Mass Democracy in the Third Republic
, Paris 1949. Histoire du cine'ma mondial des origins a nos joursG. Sadoul.

- - - -
תטיסרבינואב תיללכ הירוטסיהל גוחב תינרדומ הירוטסיה דמלמ דנז המלש רוספורפ
םוחתב החמתמ אוה .זירפב םימדקתמ םידומילל רפסה תיבב חרוא הצרמו ,ביבא-לת
.עונלוקל הירוטסיה ןיבש םיסחיה תייעבבו םילאוטקלטניאה לש הירוטסיהה

:רוקמ
הרומז תאצוה ,13-4 'מע ,62 'סמ ,1998 ביבא ,הירוטסהל ןועבר - םינמז
ןתיב