ילארשיה עונלוקב המחלמה תומד

סורג בקעיו ןתנ


אלמ ךרואב םיטרס םישימחכ ושדקוה לארשי תנידמ לש תונושארה תואמצעה תונש םישולשב
,רורחשה תמחלמ) הנידמה םוק רחאלש לארשי תומחלמל וא ,ל"הצל םירושקה םיאשונל
םיטרס םהיניב .(רופיכ םוי תמחלמו םילבחמב קבאמה ,םימיה תשש תמחלמ ,יניס תמחלמ
םקלחו היצקודורפוקב םקלח ,תילארשי הקפהב םקלח ,םירזחושמ ,םיירטנמוקוד ,םייתלילע
,םיירוטסיהכ ורדגוי םיטרסהמ םידחא .ילארשיה עונלוקהמ רזע חוכ םע ךא הרז הקפהב
תגצהל המחלמה אשונ תא םילצנמ םירחא ,תוירוטסיה תורמוי ילעב וא םיירוטסיה-ודבספ
תייעב תא תרחא וא וז הרוצב תולעהל םיסנמ םידחא ,תוישונא תומרד וא הקתפרה תולילע
םירצוי םידחאו ,ברק תוניצס טרופמ ןפואב םיאיבמ םיטעמ ,םידוהיל םיברעה ןיב םיסחיה
.ל"הצ ידמב תוידמוק
דחא לע עיבצהל השק .הפי ולע בוט יתמחלמ ילארשי טרס רוציל םיצמאמהש רמול השק
תומחלמ אשונ תא תאטבמה תימואל האיפופא ,תחכשנ יתלב הריצי יהוז :רמולו םיטרסה
יטרס יבוט םע תחא הרושב דומעל היוארו תדבוכמ ,הפי ,תלבוקמ ,תעלוק הרוצב לארשי
ןיב .תיתפוק החלצהב םג וכזש םהמ ,םיטרס רפסמ הבוטל םיטלוב ,תאז םע .ל"וחמ המחלמה
דרפ לש ויומיבב ,"םימיה תשש" ,םיטרסה תוריש לש טרסה טלוב םיירוטסיהה םיטרסה
םח קשנה דועב ,ברקה תוניצס יומיב ךות המחלמה לש ירטנמוקוד רוזחש והז .טדרהנייטש
,"ןודיצמ תועבצא יתש" ,ףסונ טרס ל"הצ קיפי םינש 15 רובעכ קר .םינשע תוברקה ירתאו
ירוא לש "ךלמ רזממ לכ" :םינייטצמ םייתלילעה םיטרסה ןיב .וימדוק לע תולעל חילציש
ןכו רשנ יבא לש "הקהלה" ,ןלוג םחנמ לש "ןתנוי עצבמ" ,ונאפוט וטרבלי'ג לש "רוצמ"ו רהוז
ר'גנימרפ וטוא לש "סודוסקא" דואמ וחילצה תיתפוק הניחבמ .ןמאנ הדוהי לש "תוקנולא עסמ"
."תאזכש הרובח" ,תלצבח באז לש תיקינח"מלפה הידמוקהו
ירטנמוקודה רמוחהו ,תונומא יתלב םיידיב םיבר םירקמב ומלוצ רורחשה תמחלמ תוברק
,הלפעה ללוכ ,םינושה ויטביה לע אשונה תא םיפיקמה הנידמה םוק לע םינוש םיטרסב בלוש
םיטרס .'וכו תילאגל יתלבה היילעה ,ינידמה קבאמה ,הנגה ,תוערואמ ,תובשייתה ,היילע לדה
דרפ ,ןמרזיוע ןב ,רלנק ףלור :םיימוקמ ץוח-יבתכ ומליצש םינמוימ םקלחב םיבכרומ ולא
םירצק םינוטרס המכ הכרע אירול ןמרונ לש "לארשי יטרס" תרבח .םירז םימלצ ןכו קינס'צ
תא ראתמה ,"םויה אב" טרסה תקפה תא גיווש ףסוי לש וידיב הדיקפה תונכוסהו ,הז רמוחמ
,רומאכ .םירז תורוקמו למרכ ינמוי לע ססבתמו ,הנידמה םוק לש יטילופהו יאבצה קבאמה
(1949) "הרירב ןיא" ומכ ,רורחשה תמחלמ ירופיס לע םינעשנה םיפסונ םיטרס וקפוה
זכרתהל לדתשנ ,הז קרפב .לשא תיב ימחול לש הרובגה תדימע לע ,סטייל ףזו'ג לש ויומיבב
םאשונש הלאכ וא ,תויברק תוניצס םיללוכה ,יזכרמ ריצ םהב הווהמ המחלמהש םיטרסב
ישנא לעו הדוקפ םויב אבצה לע םיטרס .הירחאש םייחה לע המחלמה תעפשהו ל"הצ אוה
רוקסל ונתוא בייחמ היה טרסו טרס לכב אשונה תא קודבל ןויסינ ,םנוקיתכ םימיב אבצ
.לארשיב ושענש םיטרסה ללכמ םיעבר השולש
וקלחב דבועו ראמע םרמע ידי-לע 1950 תנשב םיובש ,"הגופה" טרסה תא םירכוז םיטעמ
יטבל לע רפסמו ,םיילמינימ םיעצמאב קפוהש ילטנמיטנס טרס והז .תפרצב ובורבו ץראב
.םילשורי תיזחב הגופהה ןמזב וב תלפטמה תינוריע הרענל עוצפ קינצוביק לייח לש ותבהא
רורחשה תמחלמ ךלהמב ומלוצש םייטנתוא םיעטקב ראמע שמתשה ,תוברקה תשחמהל
םייבש המחלמה יעטק םיארנ ,םתמועל .הלילעה ךותב םבלישו "לארשי יטרס" י"ע
תנידמב קפוהש ןושארה הלילעה טרס ותויהב - טרסה לש ודוחיי .תועמד דע םיחכוגמ
לש "הדגא וז ןיא" :תודסוממ תומרד-וקוד וגצוה הפוקת התואב) .אלמ ךרואב - לארשי
"הרירב ןיא" ,הנגהה ידידי לש "ונודיחפת אל" ,דוסיה ןרק לש "הללקל הכרב" ,תורדתסהה
.("הגופה" :קרפ האר .ל"קק לש
לע רפסמה ,סטייל ףסוי לש ויומיבב "הנמאנ הירק" טרסה בוטל רוכז 50 -ה תונש תישארמ
ינויצה רעונה תווחל םיאבומו המחלמ יכיבסתו תונורכז יפודר ץראל ועיגהש האושה ידלי
תצירפ ,הקיתעה ריעב תוברק רוזחש ללוכ ,טרסה .רורחשה תמחלמ ץורפ ברע םילשוריב
ןוסידא עונלוק לעב ,ןמדירפ הנוי לש ותמזויב קפוה ,םילשוריל םימ תאבהו רוצמה
.ב"הראב ועצוב הדבעמה תודובע לכ ךא ,םילשוריב
לע ןבא" :רורחשה תמחלממ תוברק םיראותמ םהבש םיפסונ םיטרס ינש וקפוה 1954/5 םינשב
עפשוה ,הלוהל הירא םייבו בתכש ,"לימ לכ לע ןבא" ."הנוע הניא 24 העבג"ו "לימ לכ
אוהו הנגהה תורישל החקלנ ותיאשמש גהנ לש ורופיס והז .יקלטיאה םזילאיר-ואינה ןונגסמ
אצומ הילעבשכו רורחשה תמחלמב תיזחל תיזחמ תרבוע תסיוגמה תיאשמה .הירחא שפחמ
תוארל וכז םיטעמ קר .הריישל ךרדה תא תסלפמו שקומ לע הלוע איה ,ברקה הדשב התוא
.("לימ לכ לע ןבא" :קרפ האר) גצוהש עובשב טרסה תא
תבכרומ ותלילע .ןוסנקיד דלורות ילגנאה יאמבה ידי-לע רצונ "הנוע הניא 24 העבג"
בהאתהש ,ילגנא רטוש :רורחשה תמחלמב ולפנ רשא םימחול לע םירצק םירופיס העבראמ
,לקתנו בגנב םחולה רבצ ;הקיתעה ריעל עלקנש יאקירמא ריית ;תילארשיה תרתחמה תמחולב
לגד הדיבו 24 'סמ העבגב הלפנש הרוחבו ;ינמרג יצאנ לייחב ,םיירצמה םילייחה ןיב
האר) קשנה תתיבש לובג תא ןמסל ם"ואה ישנא ואב רשאכ ,העבגה תכייש ימל עבקש ילארשי
.("הנוע הניא 24 העבג" :קרפ
אוה םג ,"שאה דומע" שירפ יראל לש וטרסב העיפומ בגנב רורחשה תמחלמ תוברקמ הדוזיפא
.(ילארשיה טרסה זכרמ ימוסרפב העיפומ הניאש הפוקת) ילארשיה טרסה לש "ןבאה תפוקת"מ
ינש הבינה ,תומדקומה םישישה תונשב הליחתה רשא ,הלילעה יטרס לש תפטושה הקפהה
תלצבח באז לש ויומיבב (רלסיו לארשי) ו'צופ לש (1962) "תאזכש הרובח" :ח"מלפה לע םיטרס
ךלה אוה"ו ;רוגמלא הליגו והיקזח רנבא ,יאנב יסוי ,רוצ הבמוב םע םיטבזי'צ טרס - ל"ז
הריעצ לש הרופיס - אולימ ףסוי לש ויומיבב רימש השמ לש ורפס יפל (1967) "תודשב
םע תיב םיקהל תשקבמו הלחנהו החונמה תא תשפחמה ,(תבטוי סיריא) האוש תלוצינ
.שאה תודשב תכלל רחבש (ןייד יסא) ח"מלפ שיא ,הבוהא
היתב) ץוביק תרבח לש הידגרטב קסוע יירפ רטיפ לש ויומיבב (1963) "רוביגה תשא" טרסה
רוביגל הבהאב תטבלתמו ,ורכזל תדגוס איה .ימואל רוביגל בשחנו ברקב לפנ הלעבש ,(טצנל
.ןופצה לובג לע תוירוסה תופקתהה חכונ שדח
,רקב הניד םע ,יתמרה רדנסכלא לש (1965) "רוא ידרומ" תא םג ףיסוהל רשפא וז המישרל
םש ,יברע רפכב רורחשה תמחלממ הדוזיפא תחתפמה היצקודורפוק ,לב םוטו ושוטפוא דוד
תייפונכ שאר לש ויבא אוה הרזעה שיגמו ,שקוממ עגפנה רייתל הרזע םיברעה םישיגמ
.םילבחמה
םימלצ י"ע רורחשה תמחלמב ומלוצש ,םיירטנמוקוד םיעטק וצבוש תושדח תוקפהב ,רומאכ
וכרענ .יניס עצבמב ללש וחקלנש םיירצמ םיטרס ךותמ רמוח ןכו ,םירז םיבתכו ,םיילארשי
רמוח יד םהב היה אל ךא ,דועו יכדרמ-די ,םירינ ,קמעה-רמשמ לע םינוש םירצק םיטרס
םיאתמ יוטיב שפיחש ימ .וז הבושח המחלמב תוברקה לע אלמ ךרואב הדועת טרסל
"42:6" טרסב ןורטל לע ברקה רוזחשל ונא םידע ךכ .םמייבלו םרזחשל ךירצ היה הירוטסיהל
םיירטנמוקוד םיעטקב ןיגוריסל שמתשמה ,בולרפ דוד לש (1970 ,"ןוירוג-ןב")
.םירזחושמ םיעטקבו םייתימא
אשונ הלוע ,תופסונ תומחלמ שמח תוחפל ץראב וללוחתה תואמצעה תמחלמ זאמש תורמל
טרס הז היהי .היזיוולט תובתכבו םיטרסב ץבושמו רזחושמ אוהו ,בושו בוש רורחשה תמחלמ
השמ לש (1973) "שולש בוחרב תיבה" וא ,(1973) "רכוז ןוירוג-ןב" ןוירוג-ןב לע ףסונ
םעקרש םיטרסל .ברקה הדשל סנכיהל ילב ,יחרזאה טביהה ןמ המחלמה תא ראתמה ,יחרזמ
,ןלוג םחנמ לש (1973) "ןלבזק" םג ךייש 70 -ה תונשב וקפוה רשאו רורחשה תמחלמל עגונ
רחאל ךא ,תוברקב ןייטצהש יאקורמ אצוממ לייח אוה רוביגה .ןואג םרוהי םע ילקיסומ טרס
.תפחוס החלצהל הכז טרסה .אבצה ןמ וירבח ןיב אל םג ,הרבחב טלקנ אלו רדרדיה ורורחיש
ןייטצמ םלצ ,ןמאנ לאיחי ידי-לע "מ"עב ענכשמה" ,דואמ המוד ונכותש טרס קפוה הנש התואב
עקר לע ,רורחשה תמחלמ ףוס תריווא תא .םיפוצה להק תא ענכש אל טרסה ךא ,יאמבל היהש
וטרסב ןמלוו ןד איבמ ,םילשוריב םידלי תורובח ייח לע היתוכלשהו ,תורתחמה תוליעפ
הבור"ב םג יוטיב ידיל תואב םידליה לע רורחשה תמחלמ תועפשה .(1981) "םיאובחמ קחשמ"
יטרס .לארשי תנידמ לש תונושארה םינשב תשחרתמ ותלילעש טרס ,ןוזנשומ ןליא לש "תוילוח
ותלילעש (1952) "הנמאנ הירק" םה רורחשה תמחלמ עקר לע וקפוהש םינושארה םידליה
ןד" וטרסב דורלסקא ןתנ תא שמשמ רחא רעונ רפכ .הרוצנה םילשוריב רעונה רפכב תשחרתמ
םיליצמו "הרובג" תואקתפרהל םיעלקנה םיינוהמת םירענ לע יביאנ טרס ,(1956) "הידעסו
.רורחשה תמחלמ ךלהמב ,וילע םירעתסמה םיברע תפקתהמ רעונה רפכ תא
רשא "ןורחאה םיה" ,בושח ירטנמוקוד טרס ךייש רורחשה תמחלמ ינפלש קבאמה תפוקתל
לש םקבאמ רופיס תא ללוגמו ,ןמגרב דודו ךילרא קא'ז ,ירוג םייח י"ע ףתושמב םייובו קפוה
וטרסמ םיעבונ הז טרסב םיבר םיעטק .לארשי ץרא יפוח דיל יתוכלמה יצה דגנ םיליפעמה
ידידי ןוגרא תוסחבו הלפעהה יביתנב 1947 -ב םלוצש ,"ונודיחפת אל" ןיול ריאמ לש
.ב"הראב הנגהה
םיטרס םיעברא הללכש הרדס ,"הנש 25 ינפל םויה" ,קנעה דועיתה לעפמ תא ןייצל יואר
.רורחשה תמחלממ קרפ רזחיש ןוטרס לכ .תילארשיה היזיוולטב 1973 תנשב הרדושו םירצק
יפתתשמ - םיטושפ םיחרזאו םילייח ,םידקפמ יפמ םיאבומ המחלמה יעוריאו תוברקה ירופיס
תוריש ידי-לע הקפוהש ,וז הרדסל .ןורבע םר אוה רשקמה ןשרפה .דחאכ הייאר ידעו תוברק
םילעפמה דחא הווהמ איהו ,לודג ירוטסיהו ידועית ךרע ,ילארשיה םיטרסה
.לארשי תנידמל 25 -ה תנש לש רתויב םיבושחה םיינויזיוולט-םייעונלוקה
םסק ,תורידאה ברע תויוכלמ לומ ברקב ודמעש לארשי ץרא ימחול ץמוק לש םקבאמ אשונ
.תוראופמ תוידווילוה תוקפהב יוטיב רופיסל תתל וסינ רשא ,ב"הראב םש ילעב םיאמבל
ץוצמק וליפא וב ןיאו דווילוהב ןמרש 'גרו'ג ידיב םיובש (1949) "רבדמב ברח" תא ריכזנ
טרסה היה ץראב רורחשה תמחלמ לע דווילוה הקיפהש הנושארה ראפה תקפה .ץראה חלממ
ר'גנימרפ וטוא לש ויומיבב טרסה .סירוי ןואיל לש םסרופמה ורפס יפל ,(1960) "סודוסקא"
.וירחא ואבש םיטרסהמ רתוי חלצומ םג ילואו ,רתויב חילצמה היה ,ןמוינ לופ לש ובוכיכבו
ינומה ביהלהל טרסה עדי ,םירחא םיבר םייוקילו םיירוטסיה םיקויד-יא לע תרוקיבה תורמל
) "תידוהי" םיטרסה וחילצה ונממ תוחפ .הנידמל ןמאנ תוריש השעו םלועה יבחר לכב םיפוצ
ןוסלבש ליוולמ לש ויומיבב ,(1965) "קנע לצ לטה"ו ,ןרול היפוס םע ןאמ לאינד לש (1966
תדקפמל רוזעל בדנתהש ,היינשה םלועה תמחלממ יאקירמא רוביג ,סוקרמ דוד לנולוק לע
וטוא ומכ ,םירזה םיאמבה .(היצקודורפוק יטרס לע קרפ םג 'ר) רורחשה תמחלמב הנגהה
םחול לש ויתויעבו ושפנ קמועל תדרל ושקתה ,ןאמ לאינד וא ןוסלבש ליוולמ ,ר'גנימרפ
.תונימא יתלבו תויתוכאלמ ןה תויומדהו םיטרסה תא תנייפאמ תיטמרדולמה תונויצה .הנגה
תא אל תוחפל ,תענכשמ התיה אל האצותה ךא ,םילד אל םיעצמאה םגו תובוט ויה תונווכה
.בורקמ תואיצמה תא וריכהש םילארשיה
תדיחי שיא ידיב םלוצ םג ובורבו םיוב רשא ,רצקו עונצ ידועית טרסל התכז יניס תמחלמ
ןליא לש ויומיבב "היניס" יתלילע טרס םג קפוה .טדרהנייטש דרפ ,רבעשל תיאבצה הטרסהה
ץלוח ,יניס רבדמב סנוא תתיחנ תחנש ילארשי סייט לע תיתימא הדוזיפא ראתמה ,דדלא
.ל"הצ ילייח לש תוישונאה תשגדה ךות ,תיאודב המותי ליצמה ורבח ידי-לע
המחלמב םירושקה םידחוימ םיעצבימו לומגתה תולועפ ,רמולכ ,תומחלמה ןיבש המחלמה
;ןלוג םחנמ לש (1970) "הלודגה הצירפה" .םיטרס השש תוחפל החימצה ,םיברע םילבחמב
ירפ ,היילטאפ הד סינד לש (1969) "ידוהי לש ותומ" ;רירגש הכימ לש (1967) "םירייסה"
"וחיריב רז" ;ה'גרבמורב הוורא לש (1967) "תוצחב ץוציפ" ;תיתפרצ תילארשי היצקודורפוק
לש (1969) "המחלמה ירחאש המחלמה"ו ,(הינמרג םע היצקודורפוק) יאדב הזר לש (1973)
רבעמ םישחרתמ "םירייסה"ו "וחיריב רז" ,"ידוהי תומ" ,"הלודגה הצירפה" .רירגש הכימ
.לארשי לובגל
םינמרפוס םע הקירמא חסונ הלועפ טרס ,הקתפרהו הרובג טרס אוה "הלודגה הצירפה"
"ידוהי תומ" .םילארשי םייובש רורחשל ירוס אלכל ילארשי ודנמוק תצירפ :ואשונ .םילארשי
םיצימחמ םירצויה םתונססהב ."םיער םיברעו םיבוט םיברע" תייעבב םיקסוע "וחיריב רז"ו
המחלמה"ו "םירייסה" .תוניחבה לכמ ךכב םילשכנו ,ךרע ילעב םירבד רמול תונמדזהה תא
:תועמשמ ילעבו םינכ םיטרס םה ,רירגש הכימ לש ויומיבב םהינש ,"המחלמה רחאלש
םירייס תתיכ לע רפסמ ,(הירחא םלשוהו) םימיה תשש תמחלמ ינפל קפוהש ,"םירייסה"
תא תניינעמ הרוצב חתנמו ,םילבחמ תייפונכ גיהנמ ףוטחל ידכ לובגה תא םיצוחה םיילארשי
ףטחנש לבחמה לשו (ןהכ ילא ,יניי רואיל ,חוור באז ,יקצילרוג יליא) העבראה לש םהיתויומד
הריווא יוור ,השתהה תמחלמ לע הדועת טרס אוה "המחלמה רחאלש המחלמה" ,(הנחוא ףסוי)
.לובגה לע לייחו חרזא לש םוי-םויה תרגש ןיב םידוגינו החותמ


:רוקמ
,289-268 'מע ,לארשיב עונלוקהו עוניארה תודלותב םיקרפ - ירבעה טרסה
1991 ,תיטרפ האצוה