םימיה תשש

סורג בקעיו ןתנ


אלמ ךרואב הדועת יטרס הנומש םהמ .םימיה תשש תמחלמל ושדקוה םיטרס רסירת תוחפל
המחלמה ירחא דימ .1969-1967 םינשב וקפוה םלוככ םבור .םייתלילע םיטרס העבראו
םינמוי יעטקמ בכרוהש טרס ,תימס לופ יאמבה תרזעב ,יליווש לאכימ ,זירז קיפמ גיצה
.ולש תוילאוטקאב םיפוצה להק תא שבכ "חצנל םימי השיש" טרסה .םייברעו םיילארשי
,"הנשה םירשע תמחלמ" ,ףסונ טרס רצק ןמז ךות קיפהו יליווש ףיסוה החלצהה תובקעב
לארשי ןיב םיסחיה תא ןונגס ותואב גיצה רשא ,טסברה שימימו יריאמה בקעי לש םתכירעב
לש םיטרסה ןויכרא לע די םישל חילצה יליווש .הנידמה תונש םירשע ךשמב הינכש ןיבל
רידנ רמוח וטרסל ףרצלו ,(השובכה) םילשוריב ינדריה הרבסהה זכרמב תימשאהה החפשמה
קפוה ,"םימיה תשש" ,בשוחמ רתוי ירוטסיה טרס .לובגל רבעמש דצה ןמ טבמה תא גיצמה
המחלמה תא רזחשמ טרסה .טדרהנייטש דרפ לש ויומיבב ילארשיה םיטרסה תוריש ידי-לע
טרסה אוה בושח תוחפ אל .ןכל םדוק םימי שדוח ברקב קלח וחקלש תודיחי ןתוא תופתתשהב
ליחה תוליעפ תא ראתמ טרסה .דדלא ןליא לש ויומיבב ,ריוואה ליח לע ,"ינויב תועש שולש"
הכזו עבצב קפוה טרסה .םיסייטה יפמ םירזחושמ םירופיס םיגדמו המחלמה לש ןושארה םויב
("?תרעוב ביבא-לת םאה" םג ארקנ) "ץאוסל תועש 60" טרסה .ל"וחבו ץראב הלודג החלצהל
לע רפסלו המחלמה ינפלש הריוואה תא תומיובמ תודוזיפאב ראתל רמייתה ,ןוזפיחב קפוה
אל ,ל"וחמ ואיבה םיילארשיה םיקיפמהש ,רגי יבוק ,הסונמ אל יאמב .המחלמב םישנאה לרוג
.לשכנ טרסה טהולה אשונה תורמלו ,המישמב דמע
םאו םיירטנמוקוד םיטרס תועצמאב םא ,אשונה םע דדומתהל ידכ ל"וחמ ואב םיבר םיקיפמ
ןיינעמ ידועת טרס וקיפה וש גניווריא רפוסהו ןסאד לי'ז ללוהמה יאמבה .הלילע יטרסב
םעו הנידמה יגיהנמ םע תונויאר לע רקיעב ססובמ טרסה .(67 העושת) "SURVIVEL" :םשב
,ירוטסיה טרס קיפה ,ףיסור קירדרפ יאמבה ,רחא יתפרצ טסירטנמוקוד .הרושה ןמ םילארשי
םיטרס ינש .םילשורי רורחשב םייתסמו תונויצה תודלות תא ףיקמה ,"םילשוריב לתוכ"
.ילארשיה עונלוקה לש םיבוטה םיטרסה םע םינמנ ,"רוצמ"ו "ךלמ רזממ לכ" ,םייתלילע
,יל'גנא רייפו רגרב םאיליו םירזה םינקחשה לש םבוכיכב) רהוז ירוא לש ויומיבב ,ןושארה
תמחלמ תייווחש ,יאקירמא יאנותיע לש רופיס ללוגמ ,(רלטוק דדועו ןואג םרוהי םילארשיהו
ןוירש תוברק החלצהב ורזחוש טרסב .םידוהיל וסחיו ומלוע תפקשה תא הנשמ םימיה תשש
םע) ונאפוט וטרבלא יקלטיאה לש ויומיבב ,"רוצמ" טרסה .יטנתוא דמימ טרסל ונתנש ,יניסב
,"רוביגה תשא"ל המוד תומד ,המחלמ תנמלא לש הבצמ תא חתנמ ,(ץומא-ןב ןדו רוגמלא הליג
,"הלילב אלו םויב אל" טרסה םג .רתוי יטסילאירו ימיטניא ,ןידע אוה חותינה ןאכש אלא
אוה ורוביג .המחלמה תארשהב וקפוהש םיבוטה םיטרסה םע הנמנ ,ןרטש ביטס לש ויומיבב
תא הוולמ תבכרומ םיסחי תכרעמו ,םימיה תשש תמחלמב רוועתהש ריעצ יאקירמא בדנתמ
.ותמלחה תפוקת
םע היצקודורפוק) םואבסונ יפר לש "ןאריט הרטמה" :הלועפ יטרס ינש ףיסוהל שי וז המישרל
השימח"ו ,ךיש-א םראשב ראדר ץצופל םתרטמש םילארשי םינלבח תוילוח לע רפסמה ,(הינמרג
םיעותה תוחאו אפור לע רפסמה ,ידי'צול ויצירואמ לש ויומיבב ,יקלטיאה "יניסב םימי
,המחלמה ינפל ןנכות הז טרס .ירצמ םיליט סיסב םישבוכ םכרדבו ,יניס רבדמב פי'גב
.םישדחה םיאנתל םאתוה וטירסתו
ירחא .(1977) "ןתנוי עצבמ" ,ןלוג םחנמ לש וטרסב חצנוה ל"הצ לש םיראופמה םיעצבמה דחא
םיטרס ינש תוחפל ירחאו ,תורז תורבח םע ילארשיה טרסה זכרמ לש חלצומ אל ןתמו אשמ
,רוחיאב ,ןלוג םחנמ לביק ,הבטנאב ילארשיה ודנמוקה לש תינויצסנסה הלועפה לע םירז
תוקפהה תחאל היה ,הצחמל ירטנמוקוד ןונגסב ,טרסה .ל"הצ לש הרזעלו הקפהל ןויכיז
רקסואה סרפ לע םירחתמה םיטרסה תשמח ןיב תויהל הכזו ,ןלוג םחנמ לש רתויב תוחלצומה
) "תוקנולא עסמ" ,ןמאנ (דא'ג) הדוהי לש וטרס אוה ל"הצ לע ןפוד אצוי טרס .רזה טרסל
ל"הצב םישקה םינומיאה תרגש לומ "יטמלבורפ" לייח דימעמה ,יתרוקיב טרס והז .(1977
תויעבה קמועל תדרל םינכומ םניאש ,םיריעצה םידקפמה לש םתוחישק תא רייצמו
וילע תחקל ןכומ וניא שיא .ןוסאל םורגל םילולע ךכבו ,שיגר לייח לש תוילאודיבידניאה
להקה ךא ,םירקבמה לש תודדועמ תובוגתל הכז טרסה .םשנוע לע ואובי אל םימשאהו ,תוירחא
.ותוארל רהימ אל
"ןטק אגרש" חוור באז לש וטרס תא ףיסוהל רשפא ל"הצ לע םייתרוקיבה םיטרסה תיירוגיטקל
האצותכו ,קנטב המימת הריעצ םע םיטטרלפמה םיאולימ ילייח השימח לע רפסמה ,(1978)
ךשמ אל הז טרס םג ?אבאה אוה ימ ,היעבל עקר קר ןאכ שמשמ ל"הצ .ןוירהל תסנכנ איה ךכמ
"הנוע הניא ןופלח תעבג" תויאבצה תוידמוקה תא בהא ילארשיה להקה ,תאז תמועל .להקה תא
טרס ,(1978) "הקהלה"ו ,("רוויחה ששגה תיישילש" םע) ןייד יסא לש ויומיבב (1976)
השתהה תמחלמ עקר לע תיאבצ הקהל ירבח לש םהיתויעבו םהיתויווח לע ,ביבח ילקיסומ
שמח" ,רחא ילקיסומ טרס .רשנ יבא ריעצה יאמבל חיטבמ רוקיב סיטרכ הוויה טרסה .יניסב
תילרטאית הידמוק לש התחלצה לע רוזחל הסינ ,ןמרבמיא לאומש לש ויומיבב ,(1979) "שמח
והזחמ יפל ,"תילרנגה ימא" הסראפה התכז הבר החלצהב .בזכיא ךא ,םישימחה תונשמ הז םשב
הקשיפ"ו "לרנגהו ה'צחנ" םג .גרבליז לאוי לש ויומיבבו איגש ילא לש תופוקה רבוש
,תורמוי ירסחו םילילק רודיב יטרס םה הלא לכ .להק ואצמ ,הידבוע 'גרו'ג לש ,"םיאולימב
ןייצל שי .ל"הצל םיילארשיה תביח תא םיאטבמה םיטרס ,שארמ לבגומ יתונמאה םכרעש
.תורחאה תוידמוקה לע תיעונלוקה ותוכיאב הלע ,"הקהלה"ש
הלילצ" ןתוד ןועמש לש וטרסב 80 -ה תונש תישארב קר ךסמל תרזוח השתהה תמחלמ תפוקת
.רוש ןנר לש "לודגה שפוחל זולב"בו "תרזוח
ראתמה טרסב אל ,ילארשיה עונלוקב ידיימ יוטיבל התכז אל םירופיכה םוי תמחלמש ,אילפמ
םיטרסב אשונל יהשלכ תוסחייתהב אל ףאו ,תימואלה המרדהו הרובגה תא ,האיפופאה תא
הצוענ ךכל הביסהש ןכתיי :זאמ ורבעש תונושארה םינשה רשע ךשמב וקפוהש ,םייתלילע
תיעבט המב התיהש ץאוס תלעתש ינפמ ילוא ,הזכ טרס תקפהל םישורדה םיעצמאה לדוגב
יניעל גצוהש הז לע הלעיש חתמ טרס ראתל השקש םושמ ילואו וא ,םירצמל הרזחוה ,המחלמל
ןמ העבנ אשונה תקתשהש םג ןכתיי .הכרעמה לש המוציעב היזיוולטה ןמ רישי רודישב םעה
תמחלמ תעפשהש קפס ןיא ,תאז םע .המחלמה הרציש תימואלה המוארטהו תיגולוכיספה העיתרה
70 -ה תונש לש ילארשיה עונלוקב תררושה הריוואב ןיפיקעב תרכינ םירופיכה םוי
.םיריעצה םיאמליפה רוד לש יניצר רוהרהו ןואכיד לש הריווא - תורחואמה


:רוקמ
,289-268 'מע ,לארשיב עונלוקהו עוניארה תודלותב םיקרפ - ירבעה טרסה
.1991 ,תיטרפ האצוה