תוקפהב לוק תטלקה - לוקה לע לכה
היזיוולט

ףשר ירוא


רתויב תוללכושמהו תומדקתמה תויגולונכטב שומיש היה וב ,לאידנומה םויס רחאל
תווצ לש חטשה תדובע איה ,היזיוולטב םוימויה תדובעל רודמה רזוח ,היזיוולטב
תחא המלצמב םלצמה תושדח

היזיוולט תדובע לש הביל בל אוה ,ENG הנוכמה ,תחא המלצמב םלצמה היזיוולטה תווצ
יעורא ,םירטנמוקוד םיטרס םוליצ ,תושדח רוקיס גוסמ חטשה תודובע תא לטונש הז אוהו
הבתכב .תחא המלצמ לומ ,וכותב וא ןפלואל ץוחמ ,תומלוצמ היזיוולט תומרדו םיטרס טרופס
ךילהת תא גיצנ ,חטשה טילקמ לקתנ וב תויעבה ןווגמ לעו הטלקה לש הז גוס לע דומענ וז
הקפה ךילהת ירוחאמ םיאבחנה תודוס המכ םג הלגנו םישמתשמ וב ינכטה דויצה ,הטלקהה
.הז

היזיוולטב םירטנמוקוד םיטרסו תושדח םוליצ
ןמ םיאצוישכ .ואדיוב םגו םליפב םג דובעל ןתינ ןפלואל ץוחמ םוליצב לוק תודובעב
הנבמל ,ןפלואה לש רקובמ יטסוקא הנבממ רבעמה אוה רתויב יתועמשמה יונישה ,ןפלואה
תריחב אוה ץוח תודובעב לוקה שיא לש ןושארה בושחה ודיקפת .ץוחב אצמנה הנתשמ יטסוקא
ימוליצב רתויב םיבושחהו םינושארה םיבלשה דחא והז .(LOCATION) םימוליצה רתא
לכ .הקפהל ךיפה יתלב קזנ ומרגיו תוטלקהה תיברמ ומגפי ,שעור רתאב .היזיוולטל תומרד
תונימא הקינעמה הטלקה (LIFE SOUND) טרסה לש היח הטלקהב רבודמ רשאכ ןוכנ תאז
תונשל ןתינ אל םא .ןפלואב םיגולאיד תטלקהב תרתוימ תיפסכ האצוה תענומו טרסל ההובג
:לשמל) טרסל םימיאתמ םניא םישערה וב רוזאב וא שעור רוזאב םלוצמ אוהו ,םימוליצ רתא
קר טילקמ לוקה שיא ,(םייניבה-ימיב תשחרתמ ותלילעש טרסב הפועת הדש תברקב םוליצ רתא
,ןפלואב שדחמ וטלקוי םיגולאידה ,הזכ הרקמב .GUIDE TRACK ארקנה ,יללכ לוק ספ
ןוגר'זב תונוכמ הלאכ תוטלקה .ףסכו ןמז ךרוצו ,הבר תונמוימ בייחמה רבד ,םימוליצה ירחא
.DUBBING - בוביד וא ,POST SYNC יעוצקמה
ןוויכמ תאז .םימוליצה רתאב םישערל דחוימב תעדה תא תתל שי םיירטנמוקוד םיטרסב
.הטלקהה לע רוזחל ןתינ אלו ,דחוימב תוינויח תויטנטואהו תונימאה םיטרס לש הזכ גוסבש
היעב רכוז יאמב לכ אלש ןבומ .רוזחשל ללכ ךרדב ןתינ אל ,העורג תוכיאב טלקוהש טפשמ
טילקמ ,תיתושדח הבתכ תטלקהב .הקפהה ינפל תאז ול ריכזהל לוקה שיאל בטומ ןכלו וז
תעונת לש קזח שער .רבודה לש ולוק תטלקה תעב קזח שערמ קחורמה םוקמל רובעי חטשה
רודיש תא ושקיש הזכ ןפואב הטלקהה תוכיאב ומגפי ,לעפמב שעור רוצי ספ וא ,בכר ילכ
.םיפוצל ןויארה

תושדח תטלקה
ואדיו תטלק לע טלקומ םלוצמה רמוחה .בתכו ןרואת ,חטש טילקמ ,םלצ ללוכ תושדח תווצ
רסקימ הנוכמה תישיא לוק-תרקב תדיחי שי חטשה טילקמל .םלצה לש ופתכ לע תמקוממה
םלוק רבעומ םתועצמאב רשא םילבכהו תוינזואה ,םינופורקימה םירבחתמ וז הדיחיל .דיינ
רישכמל םשמו המצוע תרקב לש ךילהת לוקה רבוע רסקימב .רסקימה לא םינייאורמה לש
.המלצמב ואידיוה
דחא ןוויכמ לוק טולקל לגוסמה דחוימ ןופורקימ אוה ,חטשה טילקמ דבוע ותא ןופורקימה
ןופורקימ .םוליצל םייטנוולר אל םייתביבס םישער תטילק תענמנ ךכ ,הרצ תיווזבו דבלב
דבאל ילבמ ,קחרממ לוק וב טילקהל ןתינו ,חורלו לוקל דאמ שיגר ,"קיימ ןאג" הנוכמה ,הז
.םייטסוקא םיטרפ
תעב עירפהל חורה תשוואמ ענומו ןפש תוורפ ומכ הארנה ,חור ןגמב ףטענ ,הז רישכממ
אל טילקמהו הדימב .לוקה רוקמ רבעל ונווכמו ודיב טילקמה זחוא "קיימ ןאג"ה תא .הטלקה
ותוא ,"דיינ םוב" הנוכמה ךורא טומל ןופורקימה תא רבחמ אוה ,לוקה רוקמל ברקתהל לוכי
רוקמל הברק טילקמה גישמ ךכב .םלצל עירפהל ילבמ םיטלקומה לש םשאר לעמ עינמ אוה
םהיניב ינושה ."םימוב" לש םיבר םיגוס שי .שעור חטשב תולוק תטלקהב יתועמשמ רבד ,לוקה
ונממ רמוחהו ,םירטמ הששל יצחו רטמ ןיב ענה ,ןופורקימב זחואה טומה לש וכרואב אוה
ןתינו םיקזחו םילק םהו םחפ יביסמ םייושע ,VDB תרבח תרצותמ ,םייתוכיאה .טומה יושע
,םיעוזעז םלוב ךותב ןותנה ןופורקימה רבוחמ ,םובה הצקב .םכותב ןופורקימ לבכ ריבעהל
.חור ינגמב ףוטע
דמצומה ריעז ןופורקימ והז ."קיימ קיינ" הנוכמ ,תוטלקהב שומישב גוהנה רחא ןופורקימ
,ויפ לומ םקוממ וניאש תורמל ,רבודה לש ולוק תא טולקל לגוסמו ןייאורמה לש ודגב שדל
.לוקה רוקמל בורק אצמנו לוקל שיגר אוה םג .םינוויכה לכמ לוק טלוק אוהש םושמ תאז
רסקימה תא רבחמה לבכ תועצמאב תטלקל טילקמה ריבעמ ,רסקימב רקובמה ילוקה עדימה תא
טילקמהו םלצה תעונת תא ליבגמ אוהש םושמ ,יתייעב ,תושדח תטלקהב הז רוביח .המלצמל
,(הנומת האר) Wireless ארקנה יטוחלא רדשמב םישמתשמ ,וז היעב לע רבגתהל ידכ .חטשב
הז ןורתפ .לברוסמה יזיפה רוביחה ךסחנ ךכ .המלצמל רסקימהמ ילוקה עדימה תא ריבעמה
טלקמל רדשמה ןיב רדת תוחירבו ךוסימ לש תויעבה תא ןובשחב תחקל ךירצ ךא ,חונ אוה
.הטלקהב םימגופו ,ויטעב םימרגנה
לש םלוק תא רזחשל ןתינ אלש ןוויכ הבושח חטשה תטלקה תוכיא תושדח תטלקהב
היהיש רקיעה ,םיירפל טילקמה לש ושאר ףא םיתיעלו םינופורקימ םיסנכנ ,ןכל .םינייאורמה
הטלקה לש וז הרוצב ררועתהל הלולעה תפסונ היעב .לוקה ספ תניחבמ יתוכיא "קניס"
לע הרקב לכ ול ןיאו ,טילקמה ידיב אצמנ אל הטלקהה רישכמש הדבועב הצוענ ,תיטוחלא
תומצוע ירקב תא הגגשב הניש םלצה םא .רדשמה תועצמאב המלצמל רסקימהמ רבעומה דנואסה
.תאז עדוי וניא טילקמה ,תושדחה יתווצ תלומהב שחרתהל לוכיש רבד ,הסינכה
תרקב ךות המלצמל רסקימה ןיב יזיפ רוביחב אוה ,חטשה טילקמ תניחבמ רתויב חוטבה בצמה
יתש ול ידיג בר לבכ לש םיוסמ גוס רוביחב תמייק וז תורשפא .רסקימב המלצמהמ העימש
המלצמ לכב .רסקימל המלצמהמ רוטינומ העימש ץורע םגו המלצמל רסקימהמ לוק תואיצי
יגוס ינש תטלקהל טילקמה לצנמ םתוא ,םידרפנ לוק יצורע ינש טילקהל ןתינ תיעוצקמ
ץורעהש דועב ,המלצמב ןושאר ץורע לע תטלקומ רסקימהמ תחא האיצי ,ללכ ךרדב .עדימ
.המלצמב הנבומה ןופורקימהמ םיעיגמה ,םיללכ עקר תולוק טילקמ ינשה
ןוגכ יתושדח עורא םלצמ אוה .טילקמ אלל םלצ אצוי חטשלש תחא אל הרוק תושדח תקפהב
,המלצמב הנבומה ןופורקימה ךרד תורישי םיטלקומ עקרה תולוק ,הפירש וא םיכרד תנואת
ןפלואב תושדחה שיגמ הב "תמלוצמ העידי" הנוכמ הז גוסמ הבתכ .םיבבוח תומלצמב ומכ
.המלצמה הטילקהש ,הביבסה ישער עקר לע תוניירק רדשמ
ידכ ךות :תורחא םילימב .לוקה שיאל םלצה ןיב םליא גולאיד חתפתמ ,םיירטנמוקוד םיטרסב
ןתונ םלצה .םלצה תא ןהו םלוצמה טסה תא ןה האור אוה ובש בצמב "ןמ-םוב"ה דמוע ,הטלקה
ול ןמסמ וא ,לוקה רוקמ רבעל רתוי ךומנ "תדרל" לוכי אוה םא "ןמ-םוב"ל םימליא םינמיס
לע דומאל לוכי יעוצקמ טילקמ .הנומתל סנכי אלש ידכ ןופורקימה תא טעמ תולעלו ,רוצעל
תולובגל םובה תא ןווכל עדיו ,םיירפה לדוג תא השדעה הנבמ וא םוזה תידי בצמ יפ
לש תפתושמ הדובעמ האצותכ תחתפתמ לוקה שיא יכרצל םלצה תושיגר .םיירפה לש םינוילעה
םלוע תא לוקה שיאו לוקה םוחת תא םלצה) ינשה םוידמה תרכה ןכו ,עוצקמה ילעב ינש
בוט םלצ ,קזח שער תעמשה ידכ ךות םוליצה םוקמל תיאשמ תברקתמ רשאכ :אמגודל.(םוליצה
,ותמצוע תא ריבגהלו לוקה רוקמ רבעל תדרל "ןמ-םוב"ל רשפאי ךכבו םיירפה תא רוגסי
.םוליצל תיטנבלר הניא רשא ,תיאשמה שער תא תיחפהל ונייה
תא םיטילקמ םינקחשה .המרדב םיגולאיד תטלקהל תישילשה תורשפאה איה ,ןפלואב הטלקה
תא םיעמוש םינקחשה הז ךילהתב .הנומתה םע ןורכניס לע הרימש ידכ ךות שדחמ םלוק
.עגימו יטיא ךילהתב טפשמ רחא טפשמ תעצבתמ הפלחהה .טילקמ טילקה ותוא החנמה ץורעה

היזיוולט טרס וא המרד תטלקה
,"ןמ םוב"ה לש ודיקפת ."ןמ םוב" ףסונו לוקה תווצ בכרה הנתשמ לוק תטלקה לש הז גוסב
.םתעונתל םאתהב ותוא עינהלו םינקחשה לעמ םובה לע אצמנה הטלקהה ןופורקימ תא םקמל
.תווצב ונממ ריכב רסקימ לע הנוממהש תורמל תאזו ,לוקה תווצב דאמ בושח דיקפת והז
תועודיה תורימאה תחא .םינקחשל תווצה ןיב רשקהו הטלקהה תוכיא תא עבוקש אוה "ןמ םוב"
לוק ישנא קר אל רבעב ."טרסב לוק ספ ךל שי - יעוצקמ 'ןמ םוב' ךל שי םא" :איה היישעתב
הכירעל האלה ךישממ רשא ,יאמבה דוחיבו הקפהה ישנא רקיעב אלא ,ךכל םיעדומ ויה
"ןמ-םוב"ה לש ודיקפתב המוצע הקיחש הנשי תילארשיה היזיולטה תיישעתב .יפוסה סקימלו
םלצהמ דוחיבו ,יאמבה דצמ הז עוצקמל דובכ ןיאש חטשה יטילקמ םיננולתמ הנורחאלו
לומגתב םגו חטשב םהלש תויעוצקמה תושירדהמ תומלעתהב אטבתמ לזלזמה סחיה .ישארה
תא םייתנש-הנש רחאל בוזעל ,"םוב" ישנאל תמרוג הז ךילהת לש האצותה .ךומנה יפסכה
.ישאר טילקמ לש דיקפתל לוכיבכ "םדקתהל" תוסנלו ,עוצקמה
,םינקחשה ןיב םיגולאידל ,יח תוטלקומ ןהו הדימב ,תוטלקהה תוקלחנ םימוליצה רתאב
,הריווא תולוק תטלקהלו ,םיטקפא םיארקנהו םירובידב םיוולמ םניא רשא ,העונת ימוליצל
."סנייבמא" וא Room Tune תונוכמה
המרדה תרדס וא ןושארה ץורעב ,"ןוטיס" ומכ ,ואדיוב תומלוצמה היזיוולטה תורדס בור
ץוציפ ןוגכ ,םידחוימ םימוליצ טעמל תאז .תחא המלצמב םימלוצמ ,ינשה ץורעב ,"תונוריט"
.תונוש תויווזמ תומלצמה תופסונ תומלצמ טסל תופרטצמ (תומלצמ) ןהב ,םיכרד תנואת וא
ןיב החיש :אמגודל .םימוליצ רפסמל תקרופמ הניצס לכ ,תחא המלצמב עצבתמ םוליצהש ןוויכ
תחא םעפו ,LONG SHOT קוחרמ םוליצב םעפ הניצסה תא המלצמה תמלצמ ,םינקחש ינש
.ינשה ןקחשה לש בורקמ םוליצ תפסונ םעפו דחא ןקחש לע (CLOSE UP) בורקמ
תוסחייתה הנתשמ םעפ לכב ונייהד ,םוליצל םיאתמה דנואסה תא םעפ לכב טילקמ לוקה שיא
.תונימא טרסל םיקינעמה םיטנמלאה דחא איה ,הנומתל לוקה תמאתה .םיירפה לדוגל לוקה
בורקמ השענ םוליצה רשאכ :אמגודל .תואיצמל הבורק הייהת הנומתהש םיסנמ םוליצב
תנומת םימלצמ רשאכ תררועתמ היעב .בורק עמשיהל בייח לוקה םג ,(CLOSE UP)
ךכל .הנומתב האריי אוה ,םוב םינקחשה לעמ דימעי טילקמה םא הז בצמב .קחרממ םיגולאיד
תא ,טוש גנולה םולצ לומ םיסינכמ הכירעה בלשב :הנושאר תורשפא .תונורתפ רפסמ ןנשי
םינקחשה יתפש תא תוארל ןתינ אל רשאכ ,CLOSE UP -ב וטלקוהש םיגולאידה לש דנואסה
שמתשהל תורשפא ןיאו ,םינקחשה יתפש תא םיאורשכ :הינש תורשפא .לודגה קחרמה ללגב
,םייטוחלא םינופורקימב םישמתשמ ,(קניס תייעב לשב) CLOSE UP-ה ימוליצ לש דנואסב
הנצסל םיאתמ וניאש ידמ בורק דנואס םילבקמ הז בצמב .םינקחשה ידגבב םירתסומה
תא "ךלכלמה" ףסונ ןופורקיממ לוק תטלקה תועצמאב וז היעב רותפל ןתינ .קוחרמ תמלוצמה
בלשב ףיסוהל איה תפסונ תורשפא .תולוקה תא יתוכאלמ ןפואב "קיחרמ"ו ,יקנה דנואסה
ףיסוהל ןתינ אל יכ רוכזל בושח .טסב וטלקוהש הריווא תולוק וב ףסונ ץורע הכירעה
ומכ םיטקפא םיעמשנ LONG SHOT-ה םוליצ לש "קניס"ב רשאכ הכירעב תילרטינ הריווא
לש שומישב ףסונ ןורסח .םיירפב םיכלוהה םיבצינ לש םידעצ וא ,תועסונ תוינוכמ
עגמ וא ,ףוג תועונתב הלבגה .םינקחשל םיביתכמ םהש תולבגמב אוה םייטוחלא םינופורקימ
ואובחמ םוקמב הזחה לע החיפט ,ךוכיח ישער תורצוי ףוג תועונת .םינקחש ינש ןיב קוביחו
.םעור ףות לש לוק רציית ןופורקימה לש
ףותיש בייחמ הז רבד .םיירפב ןופורקימ ןפוא םושב תוארהל אל םילדתשמ המרד םוליצב
יקנ םיירפ לע הרימשל תוטישה תחא .טסה לע אצמנה "ןמ-םוב"ה ןיבל םלצה ןיב אלמ הלועפ
ישאר לעמ ינוימד וק הניצס לכ לש תורזחה תעב עבוק "ןמ-םוב"ה רשאכ אוה םינופורקיממ
שי רשאכ דחוימב השק רבדה .הנומתל סנכי אל ןופורקימהש ידכ ,תדרל ןיא ונממש םינקחשה
וילע השקמש המ ,הכילהב םהירחא בוקעל בייח "ןמ-םוב"ה ןכש ,טסה לע םינקחש לש העונת
שיא לש ההובג תונמוימ השורד בוש ,הפ .ינוימד הבוג וק ותואב ןופורקימה לע רומשל
.השדעה לש םוזה תידי בצמ יפל םלוצמה םיירפה לדוג תא ךירעהל לגוסמה ,לוקה
םיירפה לדוג תא םוזה תידי בצמ פ"ע דמואו המלצמל ןמ םובה שגינ טסה לע תורזחב
"ןמ-םוב"ה לש הדובעה בחרמ תא לוקה שיאו םלצה םיעבוק תועובק תוניצסבש ןבומ .םוליצב
ןיא וב ,ירטנמוקוד טרס םלוצמ רשאכ הנוש בצמה .הנומתל ןופורקימ תרידח לש הנכס ןיאו
ןורתי שי הלאכ םירקמב .ינוימד וק ותוא תא רייצל תורשפא לכ לוקה שיאל ןיא זא .תורזח
ןופורקימה תסינככ תולקת תוענומה הדובע תוטיש רבכ ץמיאש ,עובק תווצ לש הדובעב בר
.תמלוצמה הנומתל

הטלקהב תוחמתה ימוחת ינש
םיטרסו תומרדב םיטילקמו םיירטנמוקוד םיטרסו תושדחב םיטילקמ :חטשה יטילקמ םוחתב
.היזיוולטבו עונלוקב
תוטלקהל תוארתהו תונכה אלל הנעמ תתל םילגוסמ םיטילקמה םיירטנמוקוד םיטרסו תושדחב
םנויסינ תא םילצנמו דיינו ןטק תווצב הדובע תלוכיו רותלא רשוכ ילעב םה .תוידיימ
גלפמ" לש הנושארה הרדסה תקפה תא אמגודכ תחקל רשפא וז הנחבא לש הנבהל .רישעה
רשא המרדה םוחתמ טילקמ ידי לע וטלקוה םינושארה םיקרפה .ינשה ץורעב הנרקוהש ,"ןוקרי
אלל ונייהד ,ירטנמוקוד ןונגסב הטלקוהו המלוצש הקפהל םלשומ הנעמ תתל היה לוכי אל
.תומדקומ תונכה
םידבוע ללכ ךרדב .תורזחו תונכה םע תורדוסמ תוטלקהב םיליגר ,םיטרסו תומרדב םיטילקמ
שאר אוה ,ישארה טילקמה .רתוי ףא ,םיתיעלו םיטילקמ ינש תוחפל ללוכה הטלקה תווצב
תדמעב אצמנ אוה .הקפהה ישנא ראשו יאמבה םע רשקהו הטלקהה תוינידמ תא עבוק ,תווצה
םינופורקימ לע םיארחאה ,"םינמ-םוב" םה הטלקהה תווצ ישנא ראש .הטלקהה ירישכמו רסקימה
םה םיטילקמה הז םוחתב .ףסונ דויצו םייטוחלא םינופורקימ ,םובה תא םיללוכה ,רזע דויצו
ישארה םלצה דיל הקפהה בלב םיאצמנ םהש ןוויכ ,םינקחש םע הדובעב ןויסנו עדי ילעב
.טרסב גולאיד תטלקהב םיבושחה ,היצנוטניאהו היצקידה ימוחתב רישע עדי םהל שי .יאמבהו
יאדכ ןכיהו טסקטה תא אירקהל דציכ םתוא "םיכרדתמ"ו םינקחשה םע םיחחושמ םה םעפ אל
טפשמה תאירק איה םיליחתמ םינקחש לש הצופנ תועט :אמגודל .טפשמב היגרנאה תא עיקשהל
ףוסש הטלקהה תעב רבכ שיגרמ "ןמ-םוב"ה .םויסה תארקל ןוטב הדיריו ,הלחתהב םר לוקב
.םיירפה תולבגמ לשב ןקחשה רבעל תדרל לוכי אל אוהש ןוויכ ,עמשנ אלו טעמכ טפשמה
םירכשנ םיאצוי ,םיפוצה םגו םידדצה ינש ,ךרובמ םינקחשל םיטילקמה ןיב הלועפ ףותיש
.ונממ

תטיסרבינואב עונלוקל גוחב דנואסל הרומו 1 ץורעב ריכב לוק חקפמ - ףשר ירוא *
.ביבא-לת

:רוקמ
תאצוה ,86-84 'מע ,28 'סמ , ,היזיוולטו ואדיו ,וידואל ןוחרי וד AV+
מ"עב תוקפה .יב.יו.יא