בערו דדוב באז לש םילודג םידעצ

ורנייפ ןד

האמב עונלוקל ויהש םילודגה םירצויה דחאל םויה דע בשחנ הקיס הד וירוטיו םא
וטרבמוא"ו "םיינפואה יבנוג" לש םיאישה תוכזב הז ירה ,ולש תונושארה םינשה
עונלוקה תודלותב םלש קרפ לע ומתוח תא עיבטה םייבל לחה 40 ליגב קרש ימ ."הד
אל ותוא וסנריפ ךא ,הליהתל וכז אקווד ואלש םיטרס םג השע ,ללכבו יקלטיאה
יקלטיאה םזילאיר-ואינה לש ךוותה ידומעמ דחא לש ונקויד .ער

אוצמל יותיפה רבגתמ ,הקיס הד וירוטיו לש ויטרסב ןוידה שדחתמש םעפ לכב
גרוב היהש יאמב ,הנמזהב ןויקומ םג לבא בכוכ ןקחש .ולש הרזומה הריירקל רבסה
תומרדולמ לע םג םותח תאז תורמלו ,יקלטיאה םזילאיר-ואינה םרזב יזכרמ
לוזגל םיסנמה שיש ,ךכ ידכ דע ,תוכיבמ יד םיתיעל ,תויטסילופופ תוידמוקו
יבנוג" ,"םיילענה יחצחצמ" ומכ םיטרס תוכזב קדצב ול העיגמה הליהתה ונממ
יניטאווז הראז'צ יאטירסתהש הנעטב ,"הד וטרבמוא"ו "ונאלימב סנ" ,"םיינפואה
יבגל םג תולאשה ןתוא קוידב לואשל רשפא זאש אלא) םהלש יתימאה רבחמה אוה
לש הריירקה ךרוא לכל ,הקיס הד לש ומשב ,ערלו בוטל ,רושק ומשש ,יניטאווז
ןעטמה אלל .(דחי ושעש םיירחסמה תונויזיבב ןהו םיגשיהב ןה ,םיינשה
ינילסור ,םירחאה םזילאיר-ואינה יקנע ינש לש יטרואיתה וא ילאוטקלטניאה
המוצע הבהא ,הדילמ הארנכ ול אבש םזינמוה אוה ותוכזל דמעש המ ,יטנוקסיוו
ףוס לש תיעונלוקה הכפהמה בל לא ותוא ליבוהש המ הארנכ הזו ,אוה רשאב םדאל
תפומ תוריצי לש דמעמ ויטרסמ המכל הנקהש המ הז ,הילטיאב היינשה םלועה תמחלמ
המ םג הזו ,םביבס וצצש םיינקדצהו םייטילופה םיסרטנוקה לע הברהב תולועה
.טלחומ ךוחיגמ ,לשכ ןכותלש רתויב תורחסוממה תואקתפרהב וליפא ,ותוא ליצהש

תונובשח להנמ ,ירחסמ רפס תיב רגוב ,היסכנמ הדריש תינגרוב החפשמל ןב
רכשהש םושמ קר ,תמדקומ הנכה םוש ילב ןורטאיתב דובעל ךלה אוה ,ועוצקמב
ירקיעה ףלקה .תואסקנפב חיוורהל היה לוכיש המ לכמ ההובג היה םש ול עצוהש
רסוחמ םג ילוא עבנש ימצע ןוחטיבו ,שפנה בבושמ ינוציח הארמ היה ותוכזל דמעש
הכז רבכ אוה בצינכ תחא םעפ ירחאש ,הרק ךכ .שדחה עוצקמה תושירדל תועדומ
עובק קוסיעל הלולס ךרדה התיה ןאכמו ,יטנמור רזחמ לש דיקפתל הגרדב תולעל
רבכ אוה ,השדחה תילגתה לע גנעתהל ןורטאיתה קיפסהש ינפל דוע לבא .םלתשמו
לוכי אוה אירב רומוה שוחו ולש ברעה רונטה לוק תרזעבש ול רבתסה - הריד רבע
.רודיבה תמיב לע רתוי דוע חיוורהל

םושמ ,ונממ בהלתה אל ,ךסמה תא ןהב טשקל תושדח םינפ דימת שפחמש ,עונלוקה
בכוכ תויהל הצורש ימל ירשפא יתלב טושפ ,ידמ ךורא ופא היה םיחמומה תעדלש
ינשבו - ןכמ רחאל םינש 40 ,םימוד םירבד העמש דנסיירטס הרברב) עונלוק
ינפל,30 ןב טעמכ היהש דע ןיתמהל ץלאנ ןכל .(םיעוט םיחמומהש ררבתה םירקמה
היה רצק ןמז ךותו ,םיידיה יתשב סנא'צה תא חקל אוה .הנושאר התונמדזהל הכזש
תוכזב ול אב ותליחתמ דבכנ קלחש ,יקלטיאה דבה לע הדוהאו תירלופופ תומדל
"הילטיא לש אלק הנר" הנוכש שיאה ,ינירמק ויראמ לש תויטנמורה תוידמוקה
עונלוקל ןתינש ללוכה םשה ,"םינבלה םינופלטה" ןונגס תובא יבאל בשחנו
םש היה הקיס הד .ינילוסומ לש ורטשמ תחת ,30 -ה תונש לש יקלטיאה יטסיפקסאה
רנוילימ ,("םירבגה םילבנ הזיא") הנטק תינבז ירחא רזחמה םירישע לש גהנ
שקבמו ןזורל הזחתמש םינותיע רכומ ,("ןוילימ םג ןתא") הבהא שקבמש שאוימ
ובלכ תונחב חילשו ,("סקאמ ןודאה") הלש תינרדחב בהאתמ לבא תשרוי ול תאשל
ותומד הליחתמ ינירמק לש ותציחמבש המדנו .("ובלכה תונח") תינבזב בהאתמש
ןמ חורבל שקבמש ,ןתפאשו ריעצ רטלורפ :ידמל םירורב םינייפאמ לבקל תיעונלוקה
ופוסב לבא ,תיטנמור היישרפ תועצמאב ללכ ךרדב ,דלונ ובש דמעמה לש תולבגמה
,תוביבח תוירכוס .ולש דמעמה תונב דצל ,רשוע אל םא רשוא אצומ רבד לש
חמש ירטילטוט רטשמש םויפואה גוס קוידב ,רומוהבו ןורשכב ,תוזירזב תומיובמ
תא חכשי לבא ,הכבי וא קחצי ,םירוביגה םע ההדזיו ךלייש ,בחרה להקל קפסל
דצה לע וב רדתסהל דיתע לכהו םיירשפאה תומלועב בוטה הז ןכא יכ ןימאיו תורצה
.עונלוקב תוחפל זא ,םייחב אל םא .רתויב בוטה

.העיתפמ הניא ,ךרדה ךרוא לכל ,הבר הוודחב הלועפ ףתיש הקיס הדש הדבועה
רחא ,ןורטאיתל סנכנ אוה .םייחב ולש-ותומדל דואמ הבורק םלגל שקבתהש תומדה
ותניחבמ רתויב תחלצומה ךרדה התיה תאזש םושמ ,עונלוקל ףוסבלו רודיבל ךכ
.תודליה תונש לכ ךשמב ותחפשמ תאו ותוא ופדרש תוילכלכה תויעבה לכ תא רותפל
לש דחא טרס ןיב .וניינעמ אל הזל רבעמש המ לכו ,הבוט הסנרפ ,הסנרפ תאז
הסנרפב םאו ,תומרדולמבו םיילקיסומ םיטרסב םג עיפוה אוה ,ינש טרסל ינירמק
.עפשב האצמנ איה ,רבודמ

המלצמה לש ינשה דצל רבעמה

םשב טרסב הדובעה ילוא .ךכב ול יד אלש רבתסה ,40 ןב טעמ דוע אוהשכ ,זאו
יניראיק י'גיאול ,ורבראב וטרבמוא תא ריכה םש ,ימרלפ וטלמא לש "תאטוחה"
םיקפוא וינפב החתפ ,הילטיאב הליבומ םיאטירסת תיישילש ,יטניזאפ וקס'צנרפו
הראז'צ ,רחא יאטירסת ןיבל וניב הרשקנש םינשה תכורא תודידיה ילוא .םישדח
הדבוע ,הרקמ לכב .תינפתל המרגש איה ,("ןוילימ םג ןתא" תא בתכש) יניטאווז
קדב הליחת .המלצמה לש ינשה דצל ,הנושארה םעפב ,רבע אוה 1940 תנשבש איה
רתוי תורחואמ םינשב היהש ,"דחא לכל הדנדנ סוס" םשב טירסת םלצל תורשפא
1914 תנשמ יסאלק טרסל השדח הסריג התיה תרחא היצפוא ."ונאלימב סנ"ל סיסבה
הטרסוהש השדחה הסריגב ןקחשכ עיפוהל דיתע היה הקיס הד) "לפרעב םידובא" םשב
םידיקפתל החמומו םישנ לילא םימלוהש םיאשונ אל טלחהב ,(רתוי רחואמ םינש המכ
.םיביבח םיבהאמ לש םילילק

רחב אוה ,עוצקמה יזר תא ןושארה בלשב דומלל ןוצר ךותמ ילוא ,רבד לש ופוסב
השאל חלשנש םיחרפ רז הבש תויועט לש המרדולמ ,"תומודא םינשוש" םשב הזחמב
םג לטנ הקיס הד .הלש םירשואמה ןיאושינה ייח תא ךבסמו תרחא ידיל עיגמ תחא
רואלו ,הפוקתה לש ירחסמה טפצרה תושירד לכ תא אלימ טרסה ,ישארה דיקפתה תא
דוע תושעלו ךישמהל (ריעצ ךכ ךכ אל יכ םא) ליחתמה יאמבל ורשפיא ותחלצה
,(תויועט לש ןמור דוע) "תוגהנתהב ספא - הנלדאמ" :הז רחא הזב םיטרס השולש
םייטנמור םיכוביסמ אפור הליצמש הטושפ םע תבכ ינאינמ הנא םע) "תשש הרענה"
ףתתשה ומצע הקיס הד .(תועמד טחוס ירוטסיה ןמור) "רזנמב ןכפהמ"ו ,(םירחאו
.הנשמ ידיקפתב ,םתשולשב עיפומו ,ןורחאהו ןושארה לש םיטירסתה תביתכב

,הריהז - ולש הנושארה תואמצעה תרהצה ילוא אוה הקיס הד לש אבה טרסה
םיננובתמ םידליה" .שממ לש בל תמושתל יוארש ןושארה וטרס ילוא לבא ,תססוהמ
שיש תוינסרהה תואצותהו ,ןישוריג ינפב דמועש גוז לע הידגרט הרואכל אוה "ונב
ץק םש באה תאו תיבה תא תשטונ ומא תא האורה ,םהלש ןטקה ןבה לע וז הדירפל
הרופאה הריוואה ,ךכל רבעמ לבא ,ילוא ?תילותק רסומ תפטה .שואיי בורמ ,וייחל
ןטקה דליה לש ותומדב ההדזמהו דהואה לופיטהו ולוכ טרסה לע הרושש תרדוקהו
,הזמ רתוי דועו ."םיינפואה יבנוג" תאו "םיילענה יחצחצמ" תא רבכ םירשבמ
לש הרגשה ןמ ןיטולחל גרוחש קופיא ,חתפמה תוניצסמ המכב עיתפמה קופיאה
התואב ירחסמ טרס השועה ,יקלטיא יאמבש תעדה לע תולעהל השקה שממ .הפוקתה
תוארהלו ךסמל ץוחמ חתפמ תוניצס ריתוהל ,הקיס הד השעש יפכ ,ףידעי ,הפוקתה
הבהאמ תבוטל תיבה תא תבזוע םאה תא האור וניא הפוצה .ןהלש תואצותה תא קר
הד םא םג .טרסה לש ופוסב ,באה תודבאתהל דע וניאו ,טרסה לש ןושארה קלחב
םיטרסה דחא יאדו הז ,טרסה לש וכרוא לכל הזה ןוטה לע רומשל חילצמ וניא הקיס
הראז'צש הנושארה םעפה םג וזו .המחלמה תפוקתב הילטיאב ושענש םיבאוכהו םינכה
לכ דומצ הלועפ ףותישב ןושאר דעצ - הקיס הד לש טירסת תביתכב ףתתשמ יניטאווז
םיטרסה תרדסב םהינשמ דחא לכ לש תומורתה ןיב דירפהל השק םויה דעש ,ךכ
.דחי ושעש הכוראה

לש הנמזה טרס ,"םיימשה ירעש" אוה המחלמה ירחא הקיס הד לש ןושארה טרסה
הד םאד רטונ לש שודקה רתאל םיניילצ תרובח לש עסמ לע ילותקה עונלוקה זכרמ
ןיבהל ידכ אשונה רואיתב יד .םהיתורצ לכל אפרמ אוצמל םיווקמ םה םש ,טרול
תויומדל הקיס הד לש הביחה לכ םע ,האצותה ןכאו ,רבודמ טרס לש גוס הזיאב
דוע ,הז ירחא דימ לבא .תויפיצה לכ תא תאלממ איה - העיתפמ הניא ,תונושה
תא תמקממש הלודגה ךרדה תצירפ ,"םיילענה יחצחצמ" תא השוע אוה ,הנשה התואב
.יקלטיאה יטסילאיר-ואינה םרזה זכרמב יניטאווז-הקיס הד דמצה

םיריעצ םיניירבעל דסומל ךרדב "השוש"

העדיש הנורחאה תיתועמשמה תושדחתהה תעונת אוה םזילאיר-ואינהש םירובסה שי
,תוירוטסיה תוביסנ לש הדלות .זאמ הרק אל ישממ רבד םושו ,עונלוקה תונמא
תאו עונלוקה ינפ תא תונשל שקיב םזילאיר-ואינה ,תוילכלכו תויתרבח ,תויטילופ
,ומצע חנומהש םינעוטה הלא לש םהירבדב קדצ לש הבר הדימ יאדו שי .ויתורטמ
הז תילכתב םינוש םיאמבו םיטרס דחי רשוקש יופכ גשומ אוה ,"םזילאיר-ואינ"
ומכ םיאמב ןיב דירפמש ברה קחרמה לע םיעיבצמ ,תאז חיכוהל ידכו ,הזמ
תיטסינומוק המיזמב רבודמ וליאכ הנעטהש יאדו .הקיס הדו יטנוקסיו ,ינילסור
הלוצאה ןב אקווד) השולשה ןמ דחא קרש םושמ קר ולו ,תיעטומ איה הדוסיב
לבו .תיתרבח הכפהמל ויטרסב ףיטהל שקיבו ,עדומב טסינומוק היה (יטנוקסיו
אלש בוליש ,ילותק רמוכו טסינומוק םה "תוזרפ ריע אמור" לש םירוביגהש חכשנ
ברה ינוציחה ןוימדל רשא .הגלפמה לש החורל ןפואו םינפ םושב תויהל היה לוכי
יאדו ויהש םייטתסאה םילוקישה לע ףסונש רוכזל יאדכ ,הנומתה תוכיאבו םוליצב
שומישה דעומ םיתיעלש) םליפ יפדועב וללה םיטרסה ןמ םיבר ומלוצ ,םימייק
ןתינ אל יכ דבלב םילד הרואת יעצמאב ,יאקירמאה אבצה לש (גפ רבכ םהלש ןיקתה
תונבל םיקיפסמ םיעצמא רסוחמ ,םייתימא תובוחרבו םיתבב ,םירחא גישהל היה
ךכל תוביסה תחאש ןעט ןזאב הרדנא לודגה יתפרצה רקבמה) תורואפת
םש תובוחרהו םיתבהש הדבועה איה הילטיאב קר םוקל היה לוכי םזילאיר-ואינהש
.(ןפלואב תונבל ןתינש המ לכמ תענכשמ ,רתוי ףא ילואו ,תוחפ אל הרואפת םה

יטרס ןיב ןושארכ יטנוקסיו לש "הנויססוא" לע עיבצהל םיגהונ תיגולונורכ
,תאזה תרתוכה תחת םידגואמש םיטרסה בור ומכ ,תישעמ .יקלטיאה םזילאיר-ואינה
לש תיסאלקה הרדגהל תיקלח אלא םיאתמ וניא 1942 תנשמ יטנוקסיו לש וטרס םג
לש םייתימאה לגדה יאשונ לע עיבצהל היה ךירצ וליא .וז תיעונלוק הלוכסא
לש "הזיאפ" ומכ םיטרס לע תלפונ התיה הילאמ תנבומה הריחבה ,םזילאיר-ואינה
,הקיס הד לש תפומה תוריצי יתש םדיצלו יטנוקסיו לש "תדעור המדאה" ,ינילסור
יתטיש ביטאראנ רמולכ ,"תוירופיס"מ החירב ."הד וטרבמוא"ו "םיינפואה יבנוג"
תא ףלסל ידכ תיעונלוקה היישעתה לש תיתוכאלמ תימרת אלא וניאש ,דווילוה חסונ
הקיסומ ,הרואפת ,םוליצ תויווז ,הכירע ומכ םיינכט םיסיסכת תרזעב תואיצמה
תורשפא לכ טרסה ןמ םיענומ םייחה ןמ םילודג םתויה םצעמש ,םיבכוכ רקיעבו
,םילשחנה תודמעמב המלצמה תזכרתמ םירקמה לכב .איהש תומכ תואיצמה לע דדומתהל
רטשמ לש תוכוראה םינשה ךשמ תירשפא יתלב התיה םבצמ םע תיתימאה תודדומתההש
ינבאמ איהש הנוכת התוא ,"תויכשמה"ב ןיחבהל רשפא םלוכב .הילטיאב ינילוסומ
םייתימאה ןמזבו בצקב שחרתמה עוריאה תרבעה רמולכ ,םזילאיר-ואינה לש דוסיה
לצא דחוימב טלוב רבדה) םדאה ןיע לש תילאוזיו הקיתא לע הרימש ךות ,ולש
,("הזיאיפ" ךרוא לכל הנומתב עיקרה ספותש םוקמה לע בתכנ תוברש ,ינילסור
בורקה היהש ,יניטאווז ."םייתימא" םישנא תבוטל םייעוצקמ םינקחש לע רותיוו
לאידיאה ויבגלש םעפ ןעט ,הלוכ הלוכסאה לש ןקיטרואיתה תויהל רתויב
אל הבש ,ימינונא םדא לש וייחב הממי תונמאנב חיצנמש טרס אוה יטסילאיר-ואינה
תא תוארל חמש יאדו היה אוה) המחה תעיקש דעו רחשה ץנהמ דחוימ רבד םש שחרתמ
.("ןמליד ןא'ז"ב השעמל הירואיתה תא תכפוה ןמרקא לטנאש

םולחה תא הלמה ןבומ אולמב םישגמ וניא "םיילענה יחצחצמ" םא
"השוש" ,ירוקמה םשה .ןוכנה ןוויכב דעוצ יאדו אוה ,יטסילאיר-ואינה
ידלי ויה הבש העצהה ,(םיילענ חוצחצ) shoeshine לש סוריס אוה (Sciuseia)
.תוטורפ המכ חיוורהל הווקתב ,שוביכה אבצ ילייחל םינופ םיקלטיאה בוחרה
,תוסירהה ךותמ םוקל הסנמ תסבומה הילטיא ,המייתסה התע הז םלועה תמחלמ
תותיחשהמו םיקזחה ינפב םישלחה לש תוספרתההמ ץלחיהלו ,רוחשה קושהו ,ינועה
הציבה ךותב םיחושש םיטוטאז ינש ,הפזו'גו הלאוקספ .בוחרב םיטלושה עשפהו
והשכיא םיסנרפתמ ,הלמה ןבומ אולמב בוחר ידלי ,הזה לפאה םלועה לש הרוכעה
עיצמ הפזו'ג לש לודגה ויחא .הפהפיו ןבל סוס שוכרל םימלוחו םיילענ חוצחצמ
תא םינוק ,העצהל םינענ םה .הנקז השא תומרל ול ורזעי םא ,שורדה ףסכה תא םהל
.םיריעצ םיניירבעל דסומל םיחלשנו םירצענ זאו ,סוסה

?טנארג ירק ילוא - םיינפואה-רסח דיקפתבו

רקוח לש הרומחה הקיתאל דעבמ וביבס תואיצמב ןנובתמ רשא ,ינילסור תמועל
עיגהל לכוי הזש ידכ ,הפוצה תבוטל רתויב םיקיודמה םינותנה לא עיגהל שקבמה
לש םידממל תואיצמה תא רמזתמה ,יטנוקסיו ומכ אלשו ,סונמ ןהמ ןיאש תונקסמל
הקיס הד ,תוינכפהמ תויהל תובייח היתונקסמש ףקיה תבחר תישונא-ללכ המרד
קלחתמ ,ןתיא ההדזמ אוה :ויטרסבש תויומדה ןמה תחא לכב תישגרו תישיא ברועמ
קלח ומצע האור אלא ,תואיצמה תא חתנמו דצה ןמ ףיקשמ וניא אוה ,ןהיתויווחב
תאז .םאתהב ביגמו - רפסמ אוהש םירופיסב יח ומצע האור אוה .הנממ דרפנ יתלב
.תירקיעה ותלבגמ םג ילואו ,הלודגה ותלעמ

,הפזו'גלו הלאוקספל ,תויוגייתסה םוש ילב ,ותדהא הנותנ "םיילענה יחצחצמ"ב
זא .הל םיעירפמ םהש עגרל דע םמויקמ תמלעתמו םתוא החינזמש הרבח לש תונברוק
ןיב םיסחיב .חקל םתוא דמלל םירחבנה היגיצנ לע הליטמו ,םתוא תספות איה
,ינושאר םותו םייח תחמש ןיעמ שי ,קוחה ידיב םילפונ םהש ינפל ,םידליה
גוס ותוא .דיחכהל החילצמ הניא םינותנ םה הכותבש תואיצמה לש תובילעה וליפאש
ןיב םג רתוי רחואמ הלגתת רשא ,רתויב םיטושפה םירבדה ןמ תיאליע האנה לש
םמחתהל ידכ דחי םיפפוטצמ םהשכ ,לשמל) "ונאלימב סנ"ב םינוחפה תנוכש יבשות
ידי-לע םיספתנ םה רשאכ ,תאז תמועל .(םהילא העיגמש תדדובה שמשה ןרק רואל
לש ןווכמה םזידאסה וניא דחוימב תיעבמש המ ,הרקיש היה יופצש יפכ ,קוחה
םיעגונה לכ לש תימוהתה תושידאה אקווד אלא ,םלרוגל םיארחאש םירהוסו םירטוש
תונורתפה תא ול אוצמל ךירצש דרטמ םהיניעב אוה םידליב קוסיעהש ,רבדב
,דסומב םיפטוח םהש תוכמה .רתויב םימילאה םג םתסה ןמו ,םייטסרדה ,םיריהמה
ספאכו ןיאכ םה הלא לכ ,םהל שגומש אילחמה ןוזמה ,םיצרוש םה הכותבש תפוניטה
לש הלפש תונלבחתמ האצותכ םינמאנה םירבחה ינש ןיב תרעפנה םוהתה לומ
אלש םא םג ,הליבומו ,שפנב םיאנושל ,טרסה ףוסב ,םתוא תכפוהה ,םירגובמ
.ינשה ידימ דחאה לש ותומל ,ןווכתמב

,תיסאלקה המרדולמה לש תולובחתה ןמ המכל ןיידע קקזנ הקיס הד םא םג ,בושו
תיתודלי די תזיחא תערוקה תרגוב די לש פא-זולק) בלב םיטבוצש בירקת ימוליצ
תיטסילאיר-ואינ תרגסממ תגרוחש תוילמסב אטוח יניטאווז םאו .(היינשה ןמ תחא
םולחכ גומנ אוהשכ ,ופוסב רקיעבו ,טרסה ךרוא לכל ,ןבלה סוסה תעפוה) הרוהט
תושחרתהה תומוקמ ,הסוחד ךכ לכ איה הריוואה ,(תרחא הרפואל תכייש ,םלענש
תויהל ךישממ טרסהש דע ,ךכ לכ דהואו שיגר הקיס הד לש לופיטה ,ךכ לכ םייתימא
המוד אשונ לע םיטרס המכמ דחא ,הזה םויה םצע דע תבאוכו תעזעזמ היווח
לאוינוב לש "םיחכשנה" ומכ ,הפוקתה התואב ושענש (הרבחה תונברוקכ םידליה)
תא םיפידעמש הלא םה םיטעמ אלו .ינאבדר ןופ הזג לש "הפוריאב םש-יא"ו
.לאוינוב לש טרסב תורשפה תרסח תוירזכאה ינפ לע הקיס הד לש תונשגרה

לבקמ לטבומ" .םזילאיר-ואינה יאישמ דחאל הקיס הד עיגמ "םיינפואה יבנוג"ב
ינפ לע עונל ול ורשפאיש םיינפוא גוז לעב היהיש יאנתב תועדומ קיבדמכ הדובע
םה לבא - םיינפואה תא שכור אוה ותשא לש םינורחאה תונוכסחה תרזעב .ריעה לכ
םישפחמו אמור תוצוחב ןטקה ונבו אוה םידדונ טרסה לכ ךלהמבו .ונממ םיבנגנ
םיטרס תרבח תותפל לוכיש ריצקת אל שוריפב ."ומלענש םיינפואה תא אוושל
לש בוטה רזה טרסכ רקסוא סרפל הכז "םיילענה יחצחצמ"ש הדבועה לבא ,תידווילוה
,שדחה וטרס תקפהל שורדה ףסכה תא הקיס הדל עיצהל םש םיקיפמ המכ הענכיש הנשה
הד .טנארג ירק …לע שאוימהו ןוחשה ,הטורפה רסח לטבומה דיקפת תא ליטיש יאנתב
,יטרפה וסיכמ הלוכ הקפהה תא ןממל ץלאנש התיה האצותהו ,בריס ןבומכ הקיס
.תופסונ םימעפ המכ ,הרירב תילב ,רזח וילעש ליגרת

אמור תוצוחב שאונ ףדרמ

וניאש ,יאמבה לש םלשומה קופיאה אוה ,לכל לעמ ,הזה טרסה תא ןייפאמש המ
ינש תבוטל םיפוצה בל תא שוכרל ידכ תולובחת וא םיסיסכת םושל םעפה התפתמ
תוברעתהה אלל ,ענכשל הנומתה לש החוכב אלמ ןומא ול שי .ולש םירוביגה
תכלוה ,הלמה לש לבוקמה ןבומב ,הלילעה םג .הכותב יאמבה לש תיביטלופינמה
אל ,אמור ירברפב ,םירדוקה ,םירופאה םייחה תואיצמ לש עקרה ךותמ תמלענו
תננובתמ םהבש ,ונבו באה ירחא ידועית טעמכ בקעמ ןיעמ אלא שממ לש רופיס
יוטיב ידיל האב המרדה לכ ,הקיס הד ירבדכש םושמ ,קוחרמ ללכ ךרדב המלצמה
.היתואטמיסו אמור תובוחר ךרואל םיינשה לש תפתושמה הדעצב

ישארה דיקפתל הקיס הד רחב ,קחשמ ןויסנ לכ רסח לעופ ,ינארו'גמ וטרבמל תא
ןטקה ונבש ,בערו דדוב באז לש םילודג םידעצ ,ולש תדחוימה הכילהה לשב קר
םרטב םיטמק םהב ושרח הגאדהו למעהש ,וינפ .ותוא קיבדהל ידכ ץורל טעמכ ךירצ
קוידב .ותוא ןיבהל ללכ העירפמ הניא תיעבטה ותונקתשש המדנו ,לכה םירמוא ,תע
םג ששחבו הווקתב תוננובתמה םייניעה ,דליה לש תויקנהו תונטקה םינפהש םשכ
ידמ םיצרופש םייתודליה םיפחדה ,םייציפקהו םינטקה םידעצה ,דורטה באב דחי
הפשב םירבדמש םירבד הלא לכ ,ותוא תפפואש הדרחה תציחמל דעבמ הצוחה םעפ
לש יתימאה וחוכ ןומט ךכב .רתויב םכחותמה גולאידה ןמ רתוי תענכשמו הרורב
.םלוצמ ןורטאית לש לפנ-יליגרתב ךכ לכ תובורק םיתיעל זבזבתמש ,עונלוקה

דוכלל אל לדתשמ ,ולש םירוביגה ינשמ קחרמ הקיס הד רמוש הזה טרסה ךרוא לכל
רשפאל ,םייח םה הכותבש הביבסה ןמ קלחכ םתוא טולקל ,ידמ הרצ תיווזב םתוא
,דליל חינהל הקיס הד לש תונוכנה ןמ לעפתה ןזאב .ןיטולחל תישפוח העונת םהל
שיגרהש םושמ וימימ ליטהלו עגרל רוצעל ,םידובאה םיינפואה ירחא ץורימה עצמאב
.תויכשמהל תינויח הניאש הניצס לע קלדלו המידק ץופקל םוקמב ,ךרוצ ךכב
וניא ןורתפ עיצהל ,ולש יעוצקמה דוגיאה דצמ ןהו הייסנכה דצמ ןה ,ןולשיכה
טושפ ןה הלא ;תיתרבח הריטאס לש אל םגו יטנטילימ טלפמאפ לש תומד שבול
.ןתיא דדומתהל ךירצש םייח תודבוע

,"ירסומ לשמ"כ טרסה תא רידגהל ףידעה רלייט קרפ יאקירמאה עונלוקה רקבמ
תואיצמ ךותב םיבלתשמ הזה יטנגרומה ףדרמה יבלש לכ הבש ךרדה לע עיבצהו
ךרד וירחא קלוד ,בנגה תא ההזמש באה) ןווכמ לשמכ שרפל ילוא רשפאש ,הנימא
לע תלבקתמ לבא ,(?הרקמ הז םאה - םיינפוא ירזיבאל קושו תשוב תיב ,הייסנכ
.תפסונ תונשרפ םוש ילב םג תעדה

לש הרואכל יעבטה ףטשה תורמלש הדבועה אוה הזה טרסב ,ןבומכ ,םיהדמש המ
וליאכ המדנש דע ,בוט ךכ לכ ,תראפתל יונב וליפא אוהו טירסת וב שי ,םיעוריאה
חור לש הדיעמל תודע ןה דבה לע תומרענה תודבועה .ותוא ובתכ םמצע םייחה
םע האוושהל דגנתה הקיס הד יכ םא - אצומ ונממ ןיאש ודוסיב יאקפק בצמל ,םדאה
אלא ,"הריטה" רבחמ ומכ ,הקיסיפאטמב קסוע וניא ,הקיס הד ,אוהש םושמ אקפק
ךכ לע קדצב עיבצמ יריינר וניט יקלטיאה רקבמה) ןותנ ילאיצוס בצמ לש תואצותב
.(הזה גוסה ןמ תונשרפב םג אקפק תא אורקל ןתינש

םייללכה םיטקפסאה לכ התוכזבש הנוכתה ,הז טרסב רתויב שגרמה רבדה ילוא לבא
,ונבו באה ןיב םיסחיבש אלפומה קוידהו המצועה איה ,בוט ךכ לכ םידבוע רתוי
םיטבמה .םילימל ללכ תוקוקז ןניאש תומליא תוניצסב יוטיב ידיל םיאבש םיסחי
דלי ללוז בורקה ןחלושב רשאכ העונצ יטגאפס תחלצב םיקפתסמ םה הבש ,הירציפב
,קדצ-יא לע ,תודמעמ רעפ לע רמול רשפאש המ לכ .ותחפשמ םע דחי בוט לכמ ןשודמ
ידיל אב ,ויבא לש ךודכדל דלי לש תיטקניטסניא הנבה לעו ינוע לש הכובמ לע
רסח ףדרמה םותב רשאכ ,וא .תחא גולאיד תרוש הב ןיאש הניצסב אלמ יוטיב
ןיא יכ ,תרזוע הניא בנגה תא ספתש הדבועה םגש באל ריבסמ רטושה רשאכ ,תלחותה
שרגמ דיל ,הכרדמה לע ונבו באה םיבשייתמ ,ול אל שוכר לטנ ןכאש החכוה םוש
םידליה לש םידליה תחמש ןיבל תשאונהו תסבומה םתבישי ןיב תודימצהו ,םיקחשמ
םא ,רחא לש םיינפוא בונגל באה לש שאונה יותיפה היתובקעבו ,שרגמב םיקחשמה
ול רמאיש ילבמ וינפב ארוק ןבהש יותיפ ,ולש תא ומצעל בישהל לוכי וניא
,ללכב עונלוקב אוצמל ןתינ תוקוחר םיתיעל קרש םיגשיה םה הלא לכ ,המואמ
.טרפב םויהו

לאמשמו ןימימ םעז

רחאל הנש ול קנעוהש רקסואה סרפ ,םירקבמה לצא "םיינפאוה יבנוג" לש ותחלצה
תודלותב םיבוטה םיטרסה תרשע" תמישרב עיפוהל לחה רצק ןמז ךותש הדבועהו ,ןכמ
.ולש אבה טרסה תקפהל שגינ רשאכ הקיס הדל הברה ורזע אל הלא לכ ,"עונלוקה
היה דיתעו ,ןכ ינפל תובר םינש יניטאווז בתכש רופיס לע ססובמ "ונאלימב סנ"
,יטילופה לאמשבו ןימיב תוירורעש טעמ אל ררוע יכ םא ,רתוי להקה תא םיסקהל
הד לש ותרדגהכ ,טרסה .ובזכאתהו םחור יפל םירסמ טרסב אוצמל וויק םהינשש
ףסונ דחא דעצ דועצלו ךישמהל וניצר" ."םירשעה האמל הדגא ,לשמ" אוה ,הקיס
ונשקיב" :ףסונה דעצה אטבתמ המב ריבסמ הקיס הדו ,יניטאווז ףיסוה ,"המידק
,איהש ומכ תואיצמה תא הארמ ידועיתה טרסה .יטויפה רושימל תואיצמה תא ריבעהל
תא גיצהל ןוצרהו ,טויפה תא ."האלה ךישמהל ידכ ילש אצומה תדוקנ אוה טויפה
קסוע אוה ןהבש תויומדהשכ םג םייקתהל םילדח םניאש םייטסינמוה םיכרעב ותנומא
20 ,הוואסורוק הריקאמ ראופמ תוחפ אל יאמב ךישמה ,יתרבחה םלוסה תיתחתב תויח
."ןדאקסדוד"ב ,ןכמ רחאל הנש

םייח םה .ונאלימ ךרכה דיל םינוחפ תנוכש יבשות םה "ונאלימב סנ" ירוביג
תא תדמוח תינלבק הרבח רשאכ םהילע תמייאמ שוריג תנכס לבא ,רשואב ךא הקוצמב
היהש בצמ .השדח םירוגמ תנוכש חותיפל םתעדל המיאתמש ,םיבשוי םה הילעש עקרקה
אשונ לע םיטרס ודיעיש יפכ ,םויה םג ןוכנ תויהל ךישממו 1950 תנשל ןוכנ
יתפרצה ףרגויבה יניעב .הפוריא תוצרא לכמ םיעיגמש ,הנוש ןונגסב יכ םא ,המוד
ובש טרס ,ןילפ'צל וחורב בורק טרס אוה "ונאלימב סנ" ,ל'זא ירנא ,הקיס הד לש
םיבשותה .אצומ ונממ ןיא יכ רורבש ,םוגעו יגארט בצמ לומ עשעתשמו קחוצ הפוצה
יתרבחהו ילכלכה םבצמב םינוש םניא םינוחפה תנוכש לש הטורפה ירסחו םילטבומה
.ינחרצ קוניתמ בלחו םיבלכל וכלשוה רשא תומצע בנוגש ןילפ'צ לש דוונה ןמ
תואיצמה תא לכעל הדיחיה ךרדה תאז ילוא יכ ,ךייחל להקה ןמזומ םירקמה ינשב
.תאזה

חורה רשאכ ,הלוכ הפוריאבו הילטיאב תרבוגו תכלוה היצזיטילופ לש ןדיעב םלוא
תמחלמל ימיטיגל ילכב רומוהב ריכהל הנכומ התיה אל תינמחולה תיטנטילימה
תופי םינפ רבסב הלבקתה אל הקיס הדו יניטאווז לש וז ומכ השיג ,תודמעמ
.(היינשה םלועה תמחלמ ירחא שבד הברה קקיל אל ןילפ'צ םג ,בל תמושתל)
םיאטאטמ לע ףוסב םילוע םיאכדנהו םיאכלחהש ךכ לע סעכב העיבצה ןימיה תונותיע
בודה קוביחל תאצוי םשפנש ךכל תוא ,החרזמ םהינפשכ ,ונאלימ לעמ םיפפועתמו
הילאמ תשקבתמה הנקסמה ןמ םלעתה טרסהש לע המעז לאמשה תונותיע וליאו .יסורה
החירב תאז םוקמב העיצהו - קשועה םזילטיפקה דגנ יממע דרמ - הזה הרקמב
טרסה ךלהמ לכב לדתשה הקיס הדש הנשמ הז ןיא .םירורב אל ןוימד תוזוחמל
ךכ לע העיבצ תיטויפה הרואתה ,יטסילאיר רופיסב רבודמ אלש הדבועה תא שיגדהל
,םדוקה וטרסבכ אלשו ,הנומתל םיסנכנ םימסקה ישעמש ינפל דוע ,ףרה אלל
חתנב אלו קחשמב ןאכ רבודמש רורב רמולכ - םייעוצקמ םינקחש םעפה םה םינקחשה
."םיינפואה יבנוג"ב ומכ - םייח לש

הד .יקלטיאה םזילאיר-ואינה ןמ קלח טרסה לש ותויה ביבס שטינ רחא חוכיו
לכב .לבקל םינכומ ויה םלוכ אלש ,"יטסטנפ םזילאיר" חנומה תא עיצה הקיס
יבנוג"ב םיפוצל שיגהש וזמ תוחפ הרמ התיה הלולגה יכ היה רורב ,הרקמ
רשא קיפמ אצמייש ידכ תקפסמ ,רתוי הלודג ,םאתהב ,התיה החלצההו ,"םיינפואה
רתויהו רשפתמ תוחפה היה יכ ררבתה רבד לש ופוסבש ,אבה וטרסב ףסכה תא עיקשי
.וימימ הקיס הד השעש ינוציק

םמצע לש רעצב םירוגס

אמגודה אוה 'םיינפואה יבנוג'ש יתנמאה 'הד וטרבמוא' תא יתיארש דע"
,תולעפתה אלמ ,ןזאב הרדנא בתכ ,"יטסילאיר טרסל רתויב תמלשומהו תינוציקה
םירמאמ ץבוקל רוקמב בתכנש ,הקיס הד לש העירי בחר ליפורפל המלשה רמאמב
םשה תחת עונלוקה תוהמ לע וירוהרה לש יעיברה קרפל ןכמ רחאל ףרוצו םייקלטיא
ןמ 'םיינפואה יבנוג' קוחר המכ דע תעדל חכונ ינא םויה" ."?עונלוק הז המ"
יתעדלש רמוא הז ןיא" .ןזאב ךישממ ,"יניטאווז לש יטסילאיר-ואינה לאידיאה
הרואכל ילסקודרפה בולישהש רובס ינא ,ךפיהל ,רתוי בוט טרס אוה 'הד וטרבמוא'
אוהש יפכ ,טירסתה לש ינדפקהו קיודמה הנבמה ןיבל העונתה לש טלחומ שפוח ןיב
גשוה בוליש ותוא לבא .שדחה טרסה לע הלוע ,'םיינפואה יבנוג'ב יוטיב ידיל אב
םעפמ ,ןיחבהל רשפא 'הד וטרבמוא'ב .םלשומה םזילאירה לע רותיווה תועצמאב קר
לש ילאירה ןמזה ךשמ לע תוקידאב רמושה עונלוק ותוא תמאב אוה המ ,םעפל
."תראותמה תושחרתהה

."ימינונא שיא לש וייחב הממי" לש הרדגהל רתויב בורקה טרסה הז ,ןכאו
ידי-לע אלא ,הלילע לש הנבמ ידי-לע רתוי תבתכומ הניא הזה טרסב תויכשמהה
גוסל אמגודכ בושו בוש תנתינש הניצסה .עגרו עגר לכ לש דחוימה ילוגסה לקשמה
איה :הריעצ תרזוע לש ,המחה ץנה םרטב דוע ,רקובה תמכשה איה עונלוק לש הז
תא תרדסמ ,חבטמל תסנכנ ,ןורדסמל תאצוי ,התנתוכ תא תשבול ,הטימה ןמ המק
הסנמ ,רויכל הנופ ,םדוקה ברעה ןמ ורתונש וידה תסקו ריינה וילעש ןחלושה
ןולחל דעבמ תננובתמ ,םילמנה תא שרגל ידכ ריקה לע םימ הזיתמ ,זרבה ןמ תותשל
רורפגב קר) הייליתפ הקילדמ ,חבטמה זכרמל תרזוח איה .ןכשה גג לע לותח האורו
תא בוש תפטוש ,ןוראה ןמ ריס האיצומ ,(ידמ םדקומ םיבכ םינושארה ינש ,ישילשה
,הפקה תנחטמ תא תלטונ ,שאה לע םימה תא המש ,םילמנה תא שרגל ידכ ריקה
ידמ טעמו תמדקומ רקוב תעש לש תואלה דבלמ .ןוחטל הליחתמו אסיכ לע תבשייתמ
םיוסמ בלשב קר .העבהה תורסח הינפ לע רחא שגר םושב ןיחבהל רשפא-יא ,הניש
תלד תא רוגסל הסנמ איה אסיכה ןמ םוקל ילבמ .היניעמ תוגלוזה תועמדב םיניחבמ
.תרגסנ תלדה רבד לש ופוסבו ,תולק תקנאנ ,לגרה הצקב חבטמה

אלמ עגר לכ" ,הלוק ןא'ז יתפרצה עונלוקה רקבמ בתכ ,"הזה גוסה ןמ עונלוקב"
וא אבה עגרל ליבוהל חרכהב בייח וניא אוה ,םייחה לש תועמשמ אולמב סוחדו
שקבמה ,הקיס הד לש טבמה .ומצע לשמ האלמ םויק תוכז ול שי ,םדוק עגר ךישמהל
רוהט ינחור רושימ ותואל שלופ ,םירבדה לש םיינוציחה םיטקפסאל רבעמ קימעהל
ומש ןויצ ."יקסבייוטסוד דעו בוכ'צו לאקספמ - םילודגה םירצויה לכ םישגפנ וב
בתוכ אוהש ונמזב רמאנ וילע םג ירה :הז רשקהב ירקמ וניא יאדו בוכ'צ לש
תחתמ תיתימאה המרדה תא שפחל ךירצ ולצא םגו ,המואמ שחרתמ אל םהבש תוזחמ
.חטשה ינפל

,רבעשל הרומ ,יאלמיגב קסוע - ךכ ותוא תונכל תמאב רשפא םא - רופיסה
ידכ רחא הסנכה רוקמ םוש אצומ וניא אוה ךא ותייחמל הקיפסמ הניא היסנפהש
הרבח ךותב שיאה לש ותורדרדיה ירחא בקוע טרסה .ןטקה ובלכ תאו ומצע תא םייקל
תונורתפ ונקפיס אלש הביסה" .הנופצמ תא דירטמ אוהש םושמ בגה תא ול הנפמש
תעבונ ,הד וטרבמוא לש וא םיפפועמה םינצבקה לש ,תועדומה קיבדמ לש הקוצמל
לכוי אל שיא ,ןורתפה תא אוצמל בייחש הז אוהש הפוצל רמול ונלש ןוצר ךותמ
."הד וטרבמוא" ירחא יניטאווז ריבסה ,"ומוקמב תאז תושעל

ןילפ'צ לש הז ןיבל יניטאווז לש רוביגה ןיב הבריקה לע עיבצמ בוש ל'זא
ובצמב םדאה תומלגתה אוה הד וטרבמוא .הז ינפל תצק השענש ,"המבה תורוא"ב
םייקתהל והשכיא חילצה וייח לכ .הווקתה וליפא ול הרתונ אל יכ ,רתויב שאונה
וליפא עדוי וניאו תלוזה ידסחל ןותנ ומצע תא אצומ אוה וישכעו ,ומצע תוחוכב
.םהב תוכזל ידכ תושעל המ

:רוקמ
1997 רבמצד-רבמבונ ,92 קטמניס