תימצע הרוזנצ

יבגנ השמ


ךותמ ,עדימ םוסרפ לע רתוול םינותיעה יכרוע לש םתונוכנ לע תרוקיב חתומ רבחמה
גהונב ןומטה קזנל המגודכ .םיריכב םיניצק וא םיאקיטילופ לש םהיתוינפל תונעיה
.םירופיכה םוי תמחלמ ברע תוגיאדמ תועידי לש ןוצרמ הרוזנצה תאבומ הז

שפוח יוכידל םיעצמא לש ןפוד אצויו רישע רגאממ - וניארש יפכ - תינהנ לארשי תלשממ
םיווצו םיקוח ,יטירבה טדנמה תפוקתמ םוריח תונקתו םיילאינולוק םיקוח - תונותיעה
ףיסוהל שי הלא לכל םלואו .הייפכו םויא ,ץחל יעצמא םגו ,'ןבל-לוחכ' תרצותמ םיינוקרד
תונותיעב אלא ,ןוטלשה תויוכמסב ונניא ,העתפהה הברמל ,ורוקמש ,ףסונ יוכיד רישכמ
הרוזנצ לש התעיגפ ."תימצע הרוזנצ" יורקש המ הליעפמה ,"םיכרועה תדעו" יהוזו ,המצע
לש ותוכז לע תורשפ אלבו הדמתהב קבאיהל םוקמב .רתויב הער עדימה שפוחב וז ןוצרמ
היצמרופניא - תונוטלשה םע תחא הצעב - םינותיעה יכרוע ונממ םימילעמ ,תעדל חרזאה
.תיאבצה הרוזנצה ידיב םוסרפל הלספנ אל וזש תורמל ,הבושח

לש םירוזנצ' שמשל םיבדנתמה םינותיע יכרוע לש ,וז הנושמ העפות השבגתהו החמצ דציכ
בושייה לש קבאמה תרגסמב .לארשי-ץראב םיטירבה ןוטלש ימיב העפותה לש הישרוש ?'םמצע
המא) םיירבעה םיימויה םינותיעה לש "הבוגתה תדעו" הילע הלביק ,טדנמה תלשממב ידוהיה
תרתחמה תולועפ תא ןכסל םילולעה םימוסרפמ תוענמיה (םויהד "םיכרועה תדעו" לש התרוה
- "הנגה"ל ןכש ,תאזה 'תירטנולווה הרוזנצ'ל האלמ הקדצה ןבומכ התיה םימי םתואב .תירבעה
היה אלו ,םיינוטלש-םייתכלממ םילכ ויה אל - 'ךרדבש הנידמה' לש תורגסמה ראשל ומכ
דקפתל הכישמה 'תירטנולווה הרוזנצה' םלואו .תונותיעה לע תינוחטיב הרוזנצ תופכל החוכב
ירישכמ לכ ירבעה ינוחטיבה דסמימה תושרל ודמעוה רשאכ םגו ,הנידמה םוק רחאל םג
תונקת ,תונותיעה תדוקפ ,תיאבצה הרוזנצה - יטירבה טדנמה תשרומ ,םיללכושמה הייפכה
הריכב תוישיא :האבה הטישב - םויה דע תלעפומו הלעפוה תימצעה הרוזנצה .'וכו הנגהה
וללהו ,תמיוסמ היצמרופניא "םיכרועה תדעו" ירבחל םירסומ ,ל"הצב דקפמ וא ,לשמימב
,השעמל ,םקרתמ ךכ .רחא רוקממ םהילא עיגת וליפא ,התוא ומסרפי אל יכ שארמ םיבייחתמ
לע תאז לכו ,דסמימה תרמצ ןיבל םיאנותיעה יריכב לש 'תיליע תצובק' ןיב הקיתש לש רשק
ךרע לעב ונניא רוביצה ןמ רתסומה עדימהש תנתונ תעדה .תעדל חרזאה לש ותוכז ןובשח
יד אלא ,תימצעה הרוזנצה תרזעל קוקז לשמימה ןיא ,ינוחטיב דוסב רבודמ רשאכ .ינוחטיב
רשאכ אקווד "םיכרועה תדעו"ל קקזנ לשמימה .תיאבצה הרוזנצה לש הייפכה תויוכמסב ול
להנמה .ולספלמ תעתרנ - תובחרה היתויוכמס ףרח - תיאבצה הרוזנצה רשא עדימב רבודמ
הרוזנצה יכ אלמ הפב הדומ ,יניזדמ ןורימ ר"ד ,תיתלשממה תונותיעה תכשיל לש רבעשל
עדימ לש ותמלעה םשל תלעפומה ,תקהבומ תיטילופ הרוזנצ ,תובורק םיתעל הניה תימצעה
תונשב רבכ תומייק ויה הזכ יטילופ שומישל תואמגוד .ינוחטיב דוס תניחבב ונניא רשא
,תמיוסמ הפוקת ךשמב ,םהיארוקמ םינותיעה יכרוע ומילעה ,לשמל ,ךכ .םישישהו םישימחה
הנוצר לשב הארנכ תאזו ,יברעה םרחל "ונר" תיתפרצה תוינוכמה תרבח לש התעינכ לע עדימ
.תפרצ םע תירבה תורערעתהל זמר לכ רוביצה ןמ ריתסהל זאד הלשממה לש

איה ,תונותיעה התוא הגיהנה אלמלא יכ ,הנעטב וז תימצע תיטילופ הרוזנצ ץרתל םיסנמ שי
הרוזנצהש ונחכונ .םיינוטלשה םינונגנמהו תויוכמסה תועצמאב ,הובגמ הילע תיפכנ התיה
תא הערל לצנל םיתעל םיססהמ םניא ,םירחא םיידסמימ םיפוגו ל"הצ רבוד ,תיאבצה
תיטילופ הרוזנצ ןיב ינורקעו עירכמ לדבה םייק ,תאז לכבו .םייטילופ םיכרצל םהיתויוכמס
הרוזנצב רבודמ רשאכ .המצע תונותיעה לש תירטנולוו הרוזנצ ןיבל הלעמלמ תיפכנה
- םילוכי ףא םה ;האחמה וא חוכיווה ,רועריעה תוכז םינותיעל תרמשנ ,תינוטלש תיטילופ
,קוחה תרפהב ןכתסהל טילחהל - ןיעל םיטלוב רוזנצה לש םייטילופה וילוקיש רשאכ
םירקמ המכ ויה רבכ ,ליעל טרופש יפכ .תירוביצה תרוקיבה ןחבמב ותטלחה תא דימעהלו
רוקמ רשאכ ךא .ןידה תא המיע תוצמלמ עתרנ לשמימהו ,וז ךרדב תונותיעה הכלה םהבש
וא האחמה תוכז ףא םיאנותיעה ןמ תללשנ ,(היכרועב וא) המצע תונותיעב אוה הרוזנצה
תונותיעה לש תימצעה הרוזנצה .רבד ךכ לע עדוי ונניא םיחרזאה רוביצ וליאו ,הקעזה
ןמו ,עדימה שפוחב תויטילופה ויתועיגפ תא ץרתל הבוחה ןמ לשמימה תא אופיא תרטופ
,ולקי תרושקתה ילכש הביס לכ ןיא .תומעזנ תוירוביצ תובוגת וררועי הלא תועיגפש ןוכיסה
ריעה ,"ןמסטייטס וינ" ,הרקויה בר יטירבה ןועובשה ךרוע .ןוטלשה לש וייח לע ,וז ךרדב
,ןכאו ."יטילופה ריחמה אולמ תא םלשל הילע ,הרוזנצ ףוכאל הצור הלשממה םא" יכ ותעשב
.הז יטילופ ריחמ םלשל הלשממה ,הצור וא ,הלוכי דימת אל יכ חיכומ - ונלצא םג - ןויסינה
הרוזנצ תלעפה םג ,רבד לש ופוסב ,ענומ ,תימצע הרוזנצל םיכסהל תונותיעה בוריס םיתעל
לע לופיא ליטהל ןויסינה תעב ,ןיבר קחצי לש ותלשממ תפוקתב הנתינ ךכל המגוד .תינוטלש
עונמל םיצרמנ םידעצ טוקנל םירשה ינפל הלשממה שאר זא בייחתה רוכזכ .יטמולפיד עדימ
שממל ןיבר רמ שקיב הליחת .םייוסח םייטמולפיד םיעגמו םירדש לע תונותיעב םימוסרפ
הרוזנצ הילע לבקל "םיכרועה תדעו" לא הנפו ,תונותיעה םע הלועפ ףותישב וז תובייחתה
תייפכמ תעתרנ הלשממה יכ ררבתה ףוסבלו ,ותיינפ תא התחד הדעווה .הז אשונב תימצע
הרוזנצ לש הנכסב ןיאש ,רומאכ ,איה ךכמ הנקסמה .םייקוח םיעצמאב הרומאה הרוזנצה
םא :אוה ךופהנ ;תונותיעה לש הדיצמ תימצע הרוזנצ וא ןוסיר קידצהל ידכ היופכ תיטילופ
תא ףושחל ותוא ץלאלו ודגנ קבאיהל תונותיעה הכירצ ,תיטילופ הרוזנצב ןוטלשה ןיינועמ
םא" :"סמייט קרוי-וינ" יכרועמ ,לאינד ןוטפילק לש ונושלבו ,תויטרקומד יתלבה ויתומגמ
םא ,ןתוא רפהל וא ןהמ קומחל ץורחה יאנותיעל וחינה ,הלעמלמ תופכנ הרוזנצ לש תולבגמ
."ונלש וניתונורפעב ונמצע סרסל ונל לא ךא ...תאז תושעל זעמ אוה

ןגהל םיכרועה לש ןכה םנוצר אוה ,תימצעה רוזנצה תעפות תא ץרתל םיסנמ ובש רחא ץורית
םיריכבה םיניצקה וא םירשה יפב םיראותמ וללהש יפכ ,םיינויח םייתכלממ םיסרטניא לע
,תמאב םיינויח םיסרטניאב רבודמ םא .ךמתסהל המ לע ןיא הז ץוריתל םג .םהינפל םיעיפומה
.תונותיעה תרזע ילב םג קיזמה םוסרפה תא עונמל םחוכבש םיינוטלשה םינונגנמה לע הקזח
(הינפל םיעיפומה םישיאה תא אל ףאו) "םיכרועה תדעו" תא ךימסה אל שיא :תאזמ הריתי
.הז עדימ לבקי חרזאהש רבדה בוט םא וא ,ינולפ עדימ םסרפל קיזמ וא ליעומ םא עובקל
ןוטלשה דיקפת וליאו ,רוביצה תעידיל ואיבהלו עדימ ףושחל אוה הדועייו תונותיעה דיקפת
ןוחטיב תא ןכסמה עדימ לש ומוסרפ עונמל אוה (קוחב ךכל וכמסוהש םיפוגה תועצמאב)
תיתיצמת ןושלב תאז הרידגה ינולא תימלוש כ"ח .םידיקפתה ינש ןיב ברעל רוסאו ,הנידמה
תתל הכירצ תונותיעהו ,קותשל הכירצ איה םהבש םירבדב קותשל הכירצ הלשממה" :תעלוקו
רשא עדימ רוביצה ןמ "םיכרועה תדעו" המילעמ רשאכ ."תעדל תוכזלו יוטיבה שפוחל יוטיב
איה ,ומוסרפ לע רוסאל ןוכנל ואצמ אל (הרוזנצה :ירק) םיכמסומה םיינוטלשה תודסומה
חרזאל בוט המ' עובקל תרמייתמ םגו ,תיעוצקמה התוחילשב ןהו רוביצה ןומאב ןה תלעומ
תימצע הרוזנצ תלעפה .תאזכ העיבק לש תיטרקומד יתלבה התועמשמ לע ונדמע רבכו ,'תעדל
הרבחב תונותיעה ידיקפת לש תתוועמ הסיפת לע אופיא הדיעמ 'יתכלממה סרטניאה' ןעמל
"סמייט" יכרוע ידיב וז תפלאמ הסיפת התחדנ םינש האממ רתוי ינפל רבכ ,ןכאו .תיטרקומד
תונותיעב םויכ םיחיטמש יפכ) הזה דבוכמה ןותיעב 1852 תנשב וחיטה רשאכ .ינודנולה
םילימב ובישה אלא ויכרוע ולהבנ אל ,"תימואל תוירחא" הלגמ אוה ןיא יכ (ונלש
:תונברודכ

לש ויתוגאדב המצע ףתשל תונותיעה לעש ןועיטה תא לבקל םילוכי ונניא"
ירש לע תוצבורה תולבגמ ןתואבו תובוח ןתואב תאשונ איהש וא ,ןוטלשה
דימת ןה (ןוטלשהו תונותיעה) תויושרה יתש לש ןהיתובוחו ןהיתורטמ .הלשממה
הארת רשאכו םא .ןיטולחל תורתוס ףא םיתעלו ,וזב וז תויולת ןניא ,תודרפנ
תינושארה התבוח ...הדובכו התוריח ועגפיי ,ןוטלשה תתרשמכ תונותיעה המצע
תועידיה לכ תא ,רשפאה לככ קיודמבו םדקומב גישהל איה תונותיעה לש
.ללכה תלחנל ,םוסרפ לש ךרדב ,ןכפהלו ,תוילאוטקאה תויוחתפתהל תועגונה
הירוטסיהה ןמ קרפל ךפוה הדיל עיגמה לכו ,יוליגה לש וחוכמ היח תונותיעה
."הרואנה להקה תעד תא עינמה חוכלו ,ונימי לש

יפכ ,תישפוח תונותיע לש הלא דוסי תונורקע יכ ,תימצעה הרוזנצה לש המויק דיעמ ,רומאכ
רוביצ ללכל םכרצ יד םיריהנ םניא ,תמדוקה האמה תיצחמב רבכ תוריהבב וחסונש
הרוזנצ לע ןיררוע ונלצא ומק אל יכ ךכמ קיסהל ןיא .לארשי תנידמב םיכרועהו םיאנותיעה
ץפח אלש םושמ ,"םיכרועה תדעו"מ םיימעפ רבכ שרפ ,ןקוש םושרג ,"ץראה" ןותיע ךרוע .וז
,"בירעמ" לש רבעשל וכרוע םג .םימיוסמ םיאשונב תימצע הרוזנצל ,ונותיע םשב ,בייחתהל
אל הלא םידעצל ,םרב .תימצעה הרוזנצה לע תבקונ תרוקיב ותעשב חתמ ,קי'צנסיד הירא
."םיכרועה תדעו" לש התוליעפ ךשמה לע יהשלכ העפשה התיה

דצב) "םיכרועה תדעו" םג יכ ררבתה .םירופיכה-םוי תמחלמ רחאל הפירחהו המצעתה תרוקיבה
ברע תונותיעה לש חווידה ילדחמל הליעפ הפתוש התיה (םייאבצה םיבתכהו תיאבצה הרוזנצה
לש םיבר םיחוויד םינותיעה תוכרעמל ועיגה ,הדעווה ירבחמ דחא לש ותודע יפ לע .המחלמה
.לארשי םע ןלובגב םירצמו הירוס תואבצ לש תוחוכ יזוכיר לע תורזה תועידיה תויונכוס
ץוחמ היה םרוקמש םושמ הארנכ) הלא םיחוויד טוטיצ לע הרסא אל תיאבצה הרוזנצה
הסנוכ המחלמה ץורפ ינפל םימי השולש .תימצעה הרוזנצה ןיגב ענמנ םמוסרפו ,(לארשיל
יחוויד תא שיחכה אל ל"כטמרה .רזעלא דוד ,זאד ל"כטמרה םע השיגפל "םיכרועה תדעו"
רבכ ץאוסה וקב יכ הליגו ףיסוה אוה .םהיטרפל םתוא רשיא - ךפיהל אלא ,תויונכוסה
דוס'ב היה רבודמ אלש ףא .םיירוס םיקנט 1,300 ןלוגבו ,םיירצמ םיקנט 2,000 םיזכורמ
םיכרועה ןמ ל"כטמרה שקיב ,(ומצע ול עגונה 'דוס'ה תא עדיש יאדווב ביואה) 'ינוחטיב
תכרעמ ירמאממ ענמיהל ףאו ,ומוסרפ תא עינצהל ,רעצמל וא ,םהיארוקמ עדימה תא םילעהל
יכרוע לע הרסאו ,השקבל הרתענ הדעווה .בלה תמושת תא וב ודקמי רשא תונשרפ ירמאממו
יווקב םיגיאדמה םיחווידל םלוה יעוצקמ לופיט קינעהל םייאבצה םיבתכה לעו תושדחה
לכ" יכ ,ןלוגה תמרב ד"גמס יפמ םסרפל זרא בקעי בתכה שקיב רשאכ ,לשמל ,ךכ .שאה תקספה
ליהבהל אל"ש וב הרתה ףאו ,תאז תושעל "בירעמ" ךרוע ונממ ענמ ,"לובגה לע ירוסה אבצה
תרושקתה יטינרבקל םרג ,ןוטלשל "םיכרועה תדעו" ןיב זרפומה הלועפה ףותיש ."בושייה תא
ונניא רוביצה יכ תסרוגה ,םעה יפלכ ןוטלשה לש תיטסילנרטפה השיגה תא ץמאל תילארשיה
.תואיצמה לומ לא םינפ לא םינפ בצייתהל ויד רגוב

לכ תא תוירזכאב ופשח ,םירופיכה-םוי תמחלמב 'ןוצרמ הרוזנצה' לש תודירחמה היתואצות
ולביקש עדימה תא - היוארה תיעוצקמה הטלבהב - םינותיעה ומסרפ וליא .הבש הלילשה
.לדחמה תא הדילוהש ןוסאה תרה תוננאשה הארנה לככ תענמנ התיה ,תועידיה תויונכוסמ
תוכרעהה ףרח ,רתוי םיצרמנ תוננוכ ידעצ תטקונ הלשממה התיה םימוסרפה ץחלבש רשפא
תוחפל וא ,המחלמב חותפלמ ביואה תא םיעיתרמ ויה הלא םידעצו ,תועיגרמה תויניעידומה
תונותיעה יניעמ םג המלענ אל וז תורשפא .וניתודבא רועיש תא םימצמצמו היפוא תא םינשמ
,םיאנותיעה תדוגא לש "הנשה רפס" .המחלמה רחאל הלש שפנה ןובשח תא הכרע רשאכ ,המצע
לש טלחומה הלוטיב תא לוקשל תיטמרד האירקב חתפנ ,המחלמה יחקל תא םכסל דעונ רשא
יכ עבק ,ןמסרטש לאירבג קיתווה יאנותיעהו ןטפשמה ,רפסה לש וכרוע ."םיכרועה תדעו"
םימלבה דחא" איה דסמימל התקיז יכו ,תונותיעה לש התליבכל העייס "םיכרועה תדעו"
םיישדוח ,תונותיעה תצעומב רעוס ןוידב ."לארשיב עוצקמה לש יתימאה שפוחה לש םירומחה
,"בהז לגע"כ "םיכרועה תדעו" תא ףיש באז יאבצה בתכה עיקוה ,תוברקה ךוש רחאל דבלב
םהיבתכמ םג אלא ,םהיארוק רוביצמ קר אל בושח עדימ ומילעה יכ הירבח תא םישאהו
יכ "םיכרועה תדעו" תא םישאה ,"טסופ םלזור'ג"מ לגס קרמ ,רחא קיתו יאנותיע .םייאבצה
.לארשיב "תמחול תונותיע" לש התיינב הענמו ,"יאנותיעה שוחה תייהקה"ל המרג

הרוזנצה' לוטיבל אל ףאו ,"םיכרועה תדעו" קוריפל האיבה אל וזה הפירחה תרוקיבה
תדעו"מ עיגפמב תעבותה הטלחה תונותיעה תצעומ הלביק םנמא 1974 סראמב .'תימצעה
רוביצ יפלכ םתבוח תא אלמל םינותיעל ורשפאיש םיאנת תריציל" הדי תתל "םיכרועה
יכ המשאהה ,ןבומכ ,תלפוקמ וז העיבתב ."ןוחטיבה םוחתל םירושקה םיאשונב םהיארוק
אל "םיכרועה תדעו" ,םלוא .הרומאה תיאנותיעה הבוחה יולימל לושכמ רבעב השמיש "הדעו"ה
.תימצעה הרוזנצה תלעפהמ הלדח אלו ,וז המשאהמ הלהבנ

:רוקמ
תויוכזל הדוגאה תאצוה ;81-85 'מע ;"הארקמ לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז"
לארשיב חרזאה