,היתויוכמס :תיאבצה הרוזנצה
היתולועפ לע תיטופיש תרוקיב
יפולח רדסהל העצהו

לגס באז


אובמ
התעד לוקיש ףקיהו תיאבצה הרוזנצה תויוכמס
ל"הצ תונוטלשל "םיכרועה תדעו" ןיב םכסהה :תיטופיש תרוקיב אלב תיאבצ הרוזנצ
הנידמה ןוחטב ילוקיש תרוקיב :תיאבצה הרוזנצה לע תיטופיש תרוקיב
יפולח רדסהל העצהו תונקסמ ,םוכיס
םיילוש תורעה


:רוקמ
340-311 'מע ,ן"שת ו"ט טפשמ ינויע