םיכרועה תדעו ןיב הרוזנצה םכסה
ל"כטמל

ןרוג הניד


תלועפ תדמעהב תדחוימ תופיחד ןיאש ,הליחת רבדב םיעגונה וחינה ,רומאכש יפ לע ףא
.ךכב ךרוצ תאז לכב שי יכ ,רצק ןמז ךות ררבתנ ,ילמרופ סיסב לע הרוזנצה
"תונורחא תועידי" לשו ילוי שדוח ףוסב "רמשמה לע" לש םתריגס תובקעב ררועתה הז ךרוצ
הרוזנצה לוצינ לש רורב םשור םיכרועה תדעו ירבחב רצונ םירקמה ינשב .ןכמ רחאל שדוחכ
ןודל ונאובב ,ךשמהב רובידה תא ביחרנ הלא םירקמ ינש לע .םייטילופ םיכרצל תיאבצה
.תיטילופ הרוזנצ לש היגוסב
סיסב לע הרוזנצה םע היסחי תתתשה לש הז אשונל רושקה לכב םיכרועה תדעו לש התלועפ
תושיגפ הירבח םימייקמ דחא דצמ .םינוש םירושימ ינשב ךשמהבו הז בלשב תלהנתמ ילמרופ
לש םחוסינ לע ןהב רבודמש ,םעה תלהנימ גיצנו יטפשמה ץעויה ומכ ,םייחרזא םימרוג םע
ןוויכמו .םיישעמ םירדסה ןהב םינודינש ,אבצה םע תושיגפ תמייקמ איה ינש דצמ .םיקוח
םימרוגה ךכב םיניינועמ ויהשמ רתוי תויעבה לש ריהמה ןבושייב ןיינועמ היה אבצהש
תעצה חוסינל הרהמ דע האיבהו ,רתוי תיביסנטניא הז רושימב תוליעפה התיה ,םייחרזאה
םיסחיה תרדסה" הניינעש הנושאר העצה םיכרועה ידיל הרבעוה 1948 רבמצדב רבכ .רדסה
.יראב רסיא ,"ןיעידומה תוריש שאר" םתח הז ךמסמ לע ."תונותיעל הרוזנצה ןיב
לש היפיעס לכמ החונ התיה אל םיכרועה לש םתעד םגו ל"כטמרה לש ותעדש יפ לע ףא
תערכמ וז העצה לש התובישח תאז לכב ,םינוש םייוניש הב וסנכוה םירבדה ךשמהבו ,העצהה
לע התלעפהל םיסופדהש - ךכל הביסהו .תילארשיה תיאבצה הרוזנצה לש התוחתפתהב איה
דע םייקתהל םידיתע ,הנושארל הב ועבקנש יפכ ,םיכרועה תדעוול ל"כטמה ןיב םכסה דוסי
עצוהש יפכ ,םכסהה חסונב םידחא םייוניש וסנכוהש רחאל ,1949 יאמ ףוסב .הזה םויה
הקוחה תעצה" רושיא המוי-רדס לעו ,םיכרועה תדעו הסנכתה ,יראב רסיא ידיב םותחה ךמסמב
ןונקתש דע" יכ ,רבודמ ,רושיאל האבוהש יפכ ,העצהה לש ןורחאה ףיעסב ."הרוזנצה ירדסל
סנכיי הז ןונקת .קוחה יפל ךכל ךמסומה שיאה ידיב עוציבה היהי ,יקוח ףקות לבקי הז
הנווכה ימל ,ןיבהל ןיא םירבדה חסונמ ."םיכרועה תדעוו ל"כטמרה דצמ רושיא רחאל ופקותל
תועצה תנכהב םיטפשמה דרשמ םג קסע םייתניב ."קוחה יפל ךכל ךמסומה שיאה" הרדגהב
תעשב ןוחטיבו הנגה קוח" קוחה תעצהב תולולכ הלא תועצה .הרוזנצה תיעב לש יקוח ןורתפל
וז קוח תעצה לש יעיברה קרפה .(3)1949 ינויב תומושרב תמסרפתמה ,"1949 - ט"שת םוריח
תמדקומ תרוקיב בייחמה רמוחה לש ויפואבו היתויוכמסב הבחרהב ןדו ,הרוזנצל שדקומ
לע םג תיאבצ הרוזנצ תלטהכ הומכש ,תכל הקיחרמ השירד העצהב הללכנ ראשה ןיב .הדצמ
רמוח םסרפל וא סיפדהל דמועה םדא יכ ,הב רמאנ :הנידמה ןוחטיבב םירושק םניאש ,םיאשונ
.רוזנצל הליחת ושיגהל בייח ,ירוביצ ןיינע וב שיש
הלועפל םיכרועה תדעו תא ררוע אל "תומושר"ב תאזה הרימחמה קוחה תעצה לש המוסרפ
םע םיכרועה ושגפנ רשאכ ,שדוח רובעכ .םמצע םינותיעב ךכ לע הבוגת התיה אל ףאו ,יהשלכ
השיגפה .גוצרה םייח ל"אס אבצה גיצנ םג השיגפב ףתתשה ,אריפש .ש .י ,יטפשמה ץעויה
דרשמ לש קוחה תעצה ןיינעו ,הרוזנצה תדעוול ל"כטמה ןיבש םכסהב ןוידל תשדקומ
.ללכ הב רכזנ אל םיטפשמה
לוכי אוה ןיאש ,שיגדהו ןוהמיתב ביגה ,יטפשמה ץעויה ינזואב םכסהה חסונ תא וארקשכ
יכ ,שיגדמ אריפש .יקוח וניא ןיינעה לכו ליאוה ,הדי ול ןתת אל הלשממה ףאשו ,ותוא רשאל
הלשממה לכות אל יכו ,םישנוע ליטהל תכמסומ היהת תעצומה וז ומכ הדעווש ןכתיי אל
הדעו םייקתתש ,םיכסמ אוה .טפשמה-תיב םוקמ תא אלמת תיקוח-יתלב הדעווש ,תושרהל
ןויערה ןמ ףקותב גייתסמ אוה לבא ,תונוש תויעב לש ןרוריב םשל םיכרועלו אבצל תפתושמ
,הארנכ ,ומשרתה אל אבצה יגיצנו םיכרועה .תוסנק תלטה לש תויוכמס הזכ ףוגל קינעהל
.יפוסה ורושיא תא םכסהה לבקמ 1949 רבמטפסב 8 -בו יטפשמה ץעויה לש ותדמעמ
ןיב עבוק רקב .הז ןיינעב ריכזת ןיכהל רקב .ע .צ והנשמ לע ליטמ ודצמ יטפשמה ץעויה
ילעב םע םכסה ידיל אובי רוזנצה וא ןוחטיבה רשש ,יתעדל הארנ אל "... יכ ,ראשה
אלו קוח ףקותב לועפל ךירצ רוזנצה וא רשה .תאזכ הרבע ןיגב סנק םולשתל רשקב םינותיעה
םא םגו ,סנקה תא םלשל ןותיעה לעב תא חירכהל תורשפא ןיא ,ןכ לע רתי .םכסה ףקותב
ןמ דומלל ןתינש המכ דע ."...קוחב תומיאתמ תוארוה רדעיהב ותובגל תורשפא ןיא ,םיכסי
הנשמה לש ויתויוגיתסה לע הז בלשב םיכרועה תדעו הביגה אל ,הייקיתבש םילוקוטורפה
לע תוסנק הליטה ףא הרוזנצה תדעוו ,ופקותב ראשנ ל"כטמה םע םכסהה .יטפשמה ץעויל
עידוה ישארה יאבצה טילקרפה םגש יפ לע ףא ,הרוזנצה תוארוה לע ורבעש םינותיע
,הטלחהה .תוסנק ליטהל תיקוח תוכמס הרוזנצה תדעוול ןיא יכ ,תויונמדזה המכב ל"כטמרל
ר"וי םג תע התואב היהש ,םיכרועה תדעו ר"וי לש וידיל הרסמנ ,תוסנקה יפסכב השעיי המ
,ורסמנ תוסנקה יפסכמ י"ל 20.- יכ םושיר םיאצומ ונא ראשה ןיבו ,א"תב םיאנותיעה תדוגא
."השק בצמב תאצמנה ... לש ותב"ל הדעווה רושיאב
,ךכ לע דמעו יטפשמה ץעויה לש ויתויוגייתסה תא לביק אל ןוירוג-ןב .ד ןוחטיבה רש םג
.ל"כטמל םיכרועה תדעו ןיב םכסה םתחייש
םע ,(ןידי .י ןכ ירחאו ,ירוד .י הליחת) םיל"כטמרה םע ,תושיגפ לש תפסונ הרדס רחאל
ריבעה (ל"כטמרה לש ושילש) רוציבא .מו ןמלרפ השמ ,יראב רסיא ,גוצרה םייח םיפולאה-ינגס
לכ לע םכסומ אוה יכ ויבגל ןיוצש םכסה חסונ םיכרועל ,1949 רבמצדב ,גוצרה ל"אס
:בתכמה ןושל הזו ,םידדצה
,ךל עידוהל יננה ,ל"כטמרה גיצנ ןיבל םיאנותיעה תדעו ןיב ולהנתהש ,תוחישה תובקעב"
,םכסומ .תונותיעה יבגל תיאבצה הרוזנצה תלעפה לש שדח רודיסל םיכסמ ל"כטמרהש
:םיאבה םיווקה יפל לעפת הרוזנצהש
ביואל ליעוהל היושעה תינוחטיב היצאמרופניא תוננתסה עונמל איה הרוזנצה תרטמ
.הנידמה תנגהל קיזהל וא
.1
םשל םינותיעה ןיבו אבצה תונוטלש ןיב אלמ הלועפ ףותיש לע תססובמ הרוזנצה
.הרטמה תגשה
.2
.תאזה הרטמה ןוויכב תונותיעל ךירדמ תשמשמ הרוזנצה
.3
.םייטילופ םיניינע לע הלח הרוזנצה ןיא
.4
בכרות רשא ,הדעו םקות יללכה הטמהו תונותיעה ןיב תידדה הנבהל עיגהל תנמ לע
.הרוזנצ יניינעב ץועיי םשל רוביצה גיצנו תונותיעה גיצנ ,אבצה גיצנמ
.5
ינפב תצעיימה איהו ,הדעווה ינפב ויתונעט תא איבמ אלא ,שנוע ליטמ רוזנצה ןיא
.קוחה יפל שנועה לע יללכה הטמה
.6
רחאל ,הליספל וא הליספה רושיאל ץועיי םשל לספנש רמוח ןוחבת םג הדעווה
תא ררבל רוזנצה בייח הנעטה תא שיגהל ותטלחה ינפל .רוזנצה לש ויתורעה תעימש
.וגיצנ וא ןותיעה ךרוע םע המשאה
.7
.עבתנכ עיפומ ןותיעה ךרוע וליאו ,עבותכ רוזנצה עיפומ הדעווה ינפב רוריבב
.8
קר ןיינועמה ןותיעה י"ע הדעווה ינפב ואבוי רוזנצה י"ע לספנש רמוחה לע תוגשה
.תונותיעה תדעו רושיאב
.9
היינפה רחאל תועש 24 רשאמ רחואי אל סנכתת הדעווה .ריהמ תויהל ךירצ ןוידה
.הילא
.10
לע יבמופב םירבסה תתל תבייח היהת אל איהו ,תידוס היהת הדעווה לש התלועפ
.היתוטלחה
.11
,תולוק בורב הגשוה רשא ,הדעווה לש הטלחה לכ ללכ ךרדב לבקי יללכה הטמה
.הטלחהה תא לבקל אל תוכזה תא ומצעל ריאשמ אוה םלוא
.12
לע הנומי רשא ,ןיצק לכ וא יללכה הטמה שאר ידיב היהי הדעווה תוטלחה עוציב
."וידי
.13
והולביק אל םיכרועה .ופקותל סנכנו םכסהה רשוא ,1950 ראוני תליחתב ,בר אל ןמז רובעכ
תשרופמ הפדעה וללכ םינורחאה ויפיעסש םושמו םהיתושירד לכ לע הנע אלש רחאמ ,ןוצרב
ןיינעמ .התערכה תלבקל עגונש המב ןהו הרוזנצה תדעו לא היינפל עגונש המב ןה אבצה לש
טאדנאמה תשורי ,הרוזנצה תונקת םג יטפשמ ןחבמל ודמעוה םימיה םתואב אקוודש ,ריכזהל
רבמצדב 4 -ב .תובייחמ ואצמנ ןהו ,(םוריח תעש) הנגהה תונקתב תולולכ ןהש יפכ ,יטירבה
תכרעמ ירבח ,םיאנותיע השולש לש םטפשמ ביבא-לתב יזוחמה טפשמה-תיבב ךרענ 1949
136 הנקת יפ לע הרבע) יאבצ ךרע תולעב תועידי םוסרפב ומשאוהש ,(ןשיה) "הזה םלועה"
יאנט המלש ,ץיבנוד ןתנ ,םימשאנה ודוהש רחאל .(4)1945 (םוריח תעש ,הנגהה תונקתל
תרמוח לע םילמב תוברהל ןיא" :רומאל טפושה עבק ,םהל תסחוימה המשאב ירסיק ירואו
...ונתנידמכ הנידמב המכו המכ תחא לע ,הנידמ לכב תיניצר איה הז גוסמ הרבע .הרבעה
תא דחוימ ןפואב ןייצל הצור ינאו ,הנידמב טפשמה-תיב ינפב תאבומה ,הנושאר הרבע יהוז
ךא ,םימשאנה ןידב אופא לקי טפשמה-תיב ...םימשאנל יטפשמה ץעויה חוכ-אב לש ןגוהה וסחי
רוביצש ,החנה ךות קרו ,ןושארה הרקמה והזש םושמ קר תאז השוע ינאש ,רורב אהי
םימיאתמה תולובגה לע רומשל אבהל עדי ,תוברת לעב רוביצכ עודיה ,ץראב םיאנותיעה
םהב שיש ,םירבד ורמאיי לבל ,הלועמ הרימש ךותמ אלמ העבה שפוח ונייה ,רובידה שפוחל
ינשו ,י"אל 25 -ב סנקנ (רמאמה תא בתכש) ןושארה םשאנה ."רוביצה םולשל הנכס םושמ
.תחא תילארשי-ץרא הריל ךסב םירחאה
ןיבל הניבש םכסהל ףתוש אופא היה אלו םיכרועה תדעווב גצוימ היה אל "הזה םלועה"
,חינהל שי .1945 ,(םוריח תעש) הנגהה תונקת ,םייקה קוחה ודגנ לעפוה ךכיפלו ,הרוזנצה
םע םכסה ללכל ועיגי אל םא יכ ,הדעווה ירבחל הריכזה ,הז טפשמ לש ומויק תדבועש
םג עצוה ךשמהב .הרוזנצ תורבע לע טפשמה-תיב ינפל םיעבתנ תויהל םייופצ םה ףא ,ל"כטמה
םנמא םהו ,םכסהל ףרטצהל (םינועובשל רקיעבו) םיכרועה תדעווב םיגצוימ םניאש םינותיעל
ואבויש ,(5)הנידמה לש המויק תונש לכ ךשמב הרק אל בוש ךכמ האצותכ .העצהל ונענ
.הרוזנצ תורבע לע טפשמה-יתב ינפל ןידל םילארשי םיאנותיע
יפ לע אקווד השענ ,תיטפשמ הערכהל תיאבצה הרוזנצה אשונ תאבהב ךורכ היהש ,אבה דעצה
לא השקבב ,ךבילרק לאירזע ר"ד ,"בירעמ" ךרוע הנפ 1950 רבמצד ףוסב .תיאנותיע המזי
.הרוזנצה דגנ יאנת לע וצ איצוהל שקיבו קדצל הובגה טפשמה-תיב
אמש וא ,יטפשמ ןחבמב הרוזנצה לש המויק םצע תא דימעהל ךכב ןווכתה םא ,עובקל השק
תא לוכמ רתוי ררועש ,םכסהב ףיעס ותוא לש ויוניש ל"כטמה לע תופכל הליחתכלמ הצר
ילבו ,אוה ותעד לע לעפש יפכ לעפ ךבילרקש ,הארנ םוקמ לכמ .םיכרועה לש םחור-תרומ
.םיכרועה תדעווב וירבח םע וידעצ תא םאתל
:השרפה יטרפ הלאו
,ןוחטיבה דרשמב רוביצה יסחיו הרבסהה ףגא שאר זא היהש ,בא-ויז קחצי גהנ וז הפוקתב
תועיטנ לע ויעמושל בא-ויז רפיס הלא ויתוחישמ תחאב ."לארשי-לוק"ב תיעובש החיש רדשל
רובעכ .תינוחטיב הביסמ םג רבדה השענ ראשה ןיב יכ ,ןייצו ץראה ישיבכ ךרואל םיצע
.הרדוש רבכש בא-ויז לש ותחיש לע תססובמ התיהש ,ןודינב הבתכ "בירעמ" םסרפ םיימוי
תדעוול ןותיעה דגנ העיבת שיגה רוזנצה .הרוזנצה לש התרוקיבל הבתכה השגוה אל ךכ םושמ
םיכסה אל ל"כטמרה .ןותיעה לע י"ל 200.- לש סנק ליטהל שי יכ ,העבק וזו ,הרוזנצה
ךרועה שקיב ,ותעפוה תא "בירעמ" שדיחשכ .דחא םויל הריגס שנועב ופילחהו ,הז שנועל
ןאכ היה יכ ובשחי אלש ידכ ,ןותיעה רגסנ המ םוש לע םיארוקל ריבסיש ,עטק וב לולכל
ןהבו ,תואחסונ המכו המכ הרוזנצל שיגה ךבילרק .תמאב הרומח תינוחטיב הרבע לש השעמ
ול ןתינ רבכש אשונב רבודמהש ,רכז לכ ןלוכב הקחמ הרוזנצה ךא ,עריאש המ לע רבסה
לע תופחל הרוזנצה השקיב םנמא ךכב יכ ,קיסהלמ סונמ ןיא .וידארב רודישב םדוק םוסרפ
,"מ"עב ןיעידומ" תרבח השיגה ,הלא תוקיחמל הבוגתב ,1950 רבמצדב 29 -ב .איה הילדחמ
היהש ,ןרותה רוזנצה דגנו ישארה יאבצה רוזנצה דגנ יאנת לע וצל השקב ,"בירעמ" לש ל"ומה
ןיב רמאנ "בירעמ" תשקבב .םתוכמסל ץוחמ ולעפש ,הנעטב - וללה תוליספל לעופב יארחא
ןיא רשא דועב ,םייאבצ םירוזנצ רותב לועפל םירמייתמ וא ורמייתה םיבישמה" יכ ,ראשה
לועפלו שמשל םישנא וא/ו םדא וא/ו דסומל תוכמס קינעמ וא/ו ריכמ לארשיב םייקה קוחה
השעמל רשא דועב ,קוחה ףקותב םירוזנצ רותב לועפל םירמייתמ םה יכ ...תיאבצ הרוזנצכ
ףקותב לועפל ורמייתה םה יכ ,הלאכש רותב לועפל תיקוח תוכמס םהל הקנעוה אל םלועמ
,1950 רבמצדב 10 -ב לארשיב ןפקות גפ הלאש דועב ,1945 (םוריח תעש) הנגהה תונקת
ךא ,קוחה ךראוה םנמא יכ ,תשקבמה הריהבמ השקבה ךשמהב ."קוחכ ןפקות ךראוה אל םלועמו
.1950 - י"שת רבעמה קוח תא דגונ אוהו תויה ,ןפקות תא ךיראמה קוחל ףקות ןיא התנעטל
ןיב השיגפ הכרענ ,יאנת לע וצל "בירעמ" לש השקבה תשגה רחאל שדוחכ ,ראוני ףוסב
ןכומ היהי אוה יכ ,ךבילרק ר"דה עידוה הז דמעמב .םיכרועה תדעוול ןידי לאגי ל"כטמרה
םע םכסהה יכ ,םיכרועה תדעו ול עידות םא ,קדצל הובגה ןידה-תיבל ותיינפ תא לטבל
לש 12 ףיעסל םיעגונ םיירקיעה תועדה יקוליח יכ ,ררבתנ ךשמהב .תואיכ לעופ הרוזנצה
תדעו תטלחהש ,אוה הז ףיעס לש ושוריפ יכ ,רובס היה אוהש ,רמא ל"כטמרה .םכסהה
,הרוזנצה תוארוה לש הרפה התיה אל וא התיה םא ,הלאשב ותוא תבייחמ דחא הפ הרוזנצה
העבקש - יפסכ סנק לש שנועה תא תונשל ותטלחהב האר אל ןכלו ;ומצע שנועה ןיינעב אלו
.םכסהה לש הרפה םושמ הריגס שנועל - הדעווה
וניא ולוכ םכסההש ,ןעוט ישארה יאבצה טילקרפה יכ ,ל"כטמרה ריכזמו רזוח וז תונמדזהב
תא ךבילרק לטיב ,םכסהה לש 12 ףיעס לש וחוסינב שדחמ ןודל המכסה הגשוהש רחאל .יקוח
,הרוזנצה םכסה לש שדח חסונ םידדצה ינש ורשיא םישדוח המכ רובעכ .יאנת לע וצל השקבה
טפשוהי ל"אס םותח ןקותמה חסונל אבצה תעצה לע .12 -ו 9 םיפיעסב םידחא םייוניש ללכש
קר גישמה ןותיעה ידי-לע ואבוי לספנש רמוחה לע תוגשה" :התע רמאנ 9 ףיעסב .יבכרה
,איה הז ףיעס לש ותנווכ ."םיכרועה תדעו דילש הרוזנצה תדעו תועצמאב הדעווה ינפל
."בירעמ" השעש יפכ ,הרוזנצה דגנ העיבתב טפשמ-תיבל דיתעב ןותיע הנפיש עונמל ,הארנכ
אוה התעמו ,תועדה יקוליח רקיע ,רומאכ ,ועלגתנ וביבסש ,םכסהב 12 ףיעס םג הנתשנ
הלבקתנש הטלחה .דחא הפ לבקתתש הדעווה לש הטלחה לכ לבקי יללכה הטמה" :רומאל עבוק
ינפל וירבד תא עימשהל תורשפא ןותיעה גיצנל ןתנית ,התונשל רמאי ל"כטמהו ,תולוק בורב
."וגיצנ וא ל"כטמרה ינפב יונישה רושיא
בכרה .רוביצה גיצנו ל"כטמה גיצנ ,םיכרועה גיצנ :השולשמ םדוקמכ תבכרומ הרוזנצה תדעו
אבצל הנקמו ,ל"כטמה לש ותעדל דוגינב הטלחה םוש הדעווב לבקתת אלש ,השעמל חיטבמ הז
תולוק בורב קר תלבקתמש הטלחההש ,עבוק 12 ףיעסש ירחא ,הדעווה תוטלחה לע וטו תוכז
12 ףיעסב סנכוהש יונישה .התונשל ל"כטמרה יאשר (אבצה גיצנ לש ותעדל דוגינב ,רמולכ)
ודגנ שמתשה ל"כטמרהש ,ןותיעל ןתניתש ,ךכב םיכרועה לש םתעד תא סייפל הארנה לככ דעונ
וז הפוקתב ושענש םיצמאמה תרגסמב .וינפל ותדמע תא ריבסהל תפסונ תונמדזה ,וז ותוכזב
הרוזנצ יניינעל תצעיימ הדעו הדעווה הנממ םיכרועה תדעוול אבצה ןיבש םיסחיה רופישל
ןוגכ ,תינכט הניחבמ התדובע לועייל תוטיש הרוזנצל עיצהל לטוה וז הדעו לע .המעטמ
םנמא ךכמ האצותכו ,ןבורב ולבקתנ הלא תועצה .'וכו תרושקת ירדס ,רמוחה תשגה ידעומ
אל םיכרועה תדעו .הרוזנצה לש תפטושה התלועפל עגונה לכב םידדצה ןיב םיכוכיחה ותחפ
,החנה ךותמ קר ורושיאל המיכסהש הארנו ,תעדה תא חינמה ןורתפ שדחה ךמסמב םג התאר
םוריח יקוח לש הבורקה םתקיקח םע הנתשי בצמה יכו ,דבלב יערא םכסהב אוה רבודמהש
ראשנ אל םיכרועה תדעו לש היתויפיצל דוגינב .תיאבצה הרוזנצה תונקת םללכבו ,םישדח
םידדצה ינש ןיב שדח םכסה לש ותמיתחל דע ופקותב ראשנ אוה ;יערא רדסה רדגב םכסהה
.1966 ילויב
ךשמב .הז ךמסמ לע ךמתסהב לארשיב תיאבצה הרוזנצה אופא הלהנתה רתויו הנש 15 ךשמב
לש םייתנשה תוח"ודה .םכסהה לש ותלעפה ןיינעב תודחוימ תויעב וררועתנ אל הפוקתה בור
עגונה לכב ל"כטמל םיכרועה ןיב תואנ הלועפ ףותיש לע ללכ ךרדב םיעיבצמ םיכרועה תדעו
איה ןיא ןהבש תורחא שיו ,רתוי ןהב הליעפ הרוזנצה תדעווש ,םינש שי .םכסהה לש ומויקל
.םימעפ שולש-םייתש אלא תסנכתמ
דרשמ ישנא תא ןה ,וניארש יפכ ,הדירטהש ,תוסנק ליטהל הרוזנצה תדעו לש התוכמס תלאש
,תוסנק ליטהל הפיסוה הדעווה :הרהמ דע החכשנ ,תיאבצה תוטילקרפה תא ןהו םיטפשמה
המ העבק איהו ,םיכרועה תדעו לש הנזאמב ומשרנ תוסנקה יפסכ .םתוא ומליש םינותיעהו
סנקה תלטהו ,הרוזנצ תרבע לע ןותיע רגסייש ,דוע עריא אל םימיה תוברב .םהב השעיי
םידבכ תוסנק הדעווה הליטה םימעפ המכ .הרוזנצ תורבע לע הדיחיה היצקנאסה תויהל הכפה
ןמז ךותב תורבע לש בר רפסמב וא תורומח תורבעב םימשא ואצמנש םינותיע לע רתויב
.רצק
םניא םהיכרועש םיפסונ םינותיע ל"כטמל םיכרועה תדעו ןיב םכסהל ופרטצה םג ןמזה ךשמב
.(6)םיכרועה תדעווב םירבח
תדעו םע השיגפב .ידוס ןיינעל ומצע םכסהה בשחנ הדימ וזיאב ,הלאשה לע תונעל השק
חסונ תא וריבעה הדעווה ירבחמ המכש ,ל"כטמרה ןנולתה 1952 תנש תישארב םיכרועה
רבד םסרפתנ םידחא םישדוח רובעכ ךא .םירחא םישנא לשו תסנכה ירבח לש םתעידיל םכסהה
העידי "םעה-לוק" ןותיעה םסרפ 1952 ילויב 2 -ב .תסנכה תמיב לעמ אלמה וחסונו םכסהה
הילצרה ןיב יאקירמא ימוטא סיסבל םיסיסב" תרתוכל תחתמ ןושארה ודומעב תינויצאסנס
ינפל ןידל ןותיעה תא עבות רוזנצה .הרוזנצה תרוקיבל ללכ השגוה אל וז העידי ."הננערו
ליאוה ,םייטילופ םילוקישמ העבנ הרוזנצל העידיה תשגה-יא ,יכ שיגדמו הרוזנצה תדעו
ןעוט "םעה-לוק" גיצנ .הרוזנצל תינוחטיב העידי לכ תשגה לע ללכ ךרדב דיפקמ הז ןותיעו
תינוחטיב היצאמרופניאב ןאכ רבודמו ליאוה ,הרוזנצל השגוה אל העידיה יכ ,הדעווה ינפל
לע "הרבעה תרמוח רואל" ,הטילחהו הז ןועיט התחד הרוזנצה תדעו .תילארשי אלו ,תינקירמא
י"קמ תעיס תרחמל השיגה ךכ לע הבוגתב .ילויב 7 ןמל םימי עובש ךשמל ןותיעה תריגס
.םויה רדסל העצה תסנכב
(םוריח תעש) הנגהה תונקת יפיעס םתוא ןהכ .ח םיטפשמה רש טטצמ וז העצהל ותבושתב
ירבחל תולגלמ ענמנ ןהכ .ח יכ ,ןייצל ןיינעמ .רוזנצה לש ויתויוכמסב םינדש ,1945
רוזנצה ידיב תושרה קוחה יפל" יכ ,קר רמוא אוה .הלא קוח יפיעס לש םרוקמ המ ,תסנכה
."...וצב רוסאל יאבצה
הבו ,תוכרעמה ידיל רוזנצה ריבעמש םיוואלה תמישר ךותמ ןהכ .ח טטצמ וירבד ךשמהבו
םהיבגל שי לבא ,טלחומ רוסיאב םוסרפל םירוסא םניאש םיאשונ תמישר ןכו םיטלחומ םיוואל
ןיבש םכסהה לש אלמה חסונה תא םיטפשמה רש אירקמ ןכו .הרוזנצל תמדקומ השגה תבוח
7)ללכה תלחנל תויהל םכסהה ךפוה ךכבו ,הרוזנצה תלועפ ןיינעב םיכרועה תדעוול ל"כטמה
.(
,ןכ ינפל םג דוס רדגב היה אל לארשיב תונותיעה לע תיאבצה הרוזנצה לש המויק רבד םצע
רבדב ם"ואה תנמאל רשקב התלועפ תרגסמב .ץוח ימרוגל וליפא רסמנ ומצע םכסהה לע והשמו
רבדב היצאמרופניא תשקבב םיכרועה תדעו לא ם"ואה תוריכזמ התנפ ,היצאמרופניאה שפוח
תמייק לארשיב יכ ,םיכרועה תדעו ריכזמ בישה ךכ לע הבושתב .לארשיב הרוזנצ לש המויק
חסונ .תונכשה תוצראה םע המחלמ בצמב הנדוע הנידמה ימשר ןפואבו ליאוה ,תיאבצ הרוזנצ
םיכרועה תדעוול הנופ םיימואל-ןיב תודסומל הקלחמה להנמ :ץוחה דרשמל הארנ ונניא הז
הרוזנצה" יכ ,ם"ואה תוריכזמל תחוודמו היינפל תינענ הדעווה .חסונה ןקותיש שקבמו
ימכסה קר שיש ןמז לכ ,םמצע םינותיעה יכרוע לש םתשקב יפ לע לארשיב תמייקתמ תיאבצה
.(8)"תונכשה תוצראה ןיבל הניב דבלב קשנה תתיבש

םיילוש תורעה
.24.6.49 ,ט"שת ןויסב ז"כ ,117 'ע ,13 ,קוח תועצה ,תומושר
.1
.239/49 ילילפ קית ,ביבא לת ,יזוחמה טפשמה תיב
.2
קוחה לש ףיעס יפל ומשאוה םה ךא ,הרוזנצ תרבע ורבע "לוב" ןועובשה יכרוע םנמא
.219-217 'מע ,ןלהל האר .1957 - ז"ישת ,הנידמה ןוחטב - ןישנועה יניד ןוקיתל
.3
תנש תליחתב םסרופ וז הצרפ עונמל ידכ .םירפס לע תילאמרופ לח אל הז םכסה
לע ססבתמ הז וצ .הרוזנצה לש תמדקומה התרוקיבל םירפס תשגה ןיינעב וצ 1972
עגונש המב התמ תוא תקזחב ןניאש חיכומו 1945 (םוריח תעש) הנגהה תונקת
,םוסרפ רוסיאו תרוקיבל םירפס תשגה (םוריח תעש) הנגה וצ" :ונושל הזו ,הרוזנצל
."1972 - ב"לשת
.4
:הז וצב .1
רפס" .ולהנמ וא סופד תיב לעב תוברל - סיפדמ וא ,ךרוע ,לעב ,רבחמ ,"םסרפמ"
ותצקמ וא ולוכ - ונכותש סרטנוק וא תרבוח רפס - "הנידמה ןוחטיבל עגונה
תוברל היתוחולש לע לארשי תנידמ לש ןוחטיבה תכרעמל יהשלכ הרוצב סחייתמ
.ל"הצ י"ע םיקזחומה םיחטשל וא ל"הצ
.תונקתל 86 הנקתב תועמשמכ - "םסרפ"
ינפל רוזנצל ושיגהל בייח הנידמה ןוחטיבל עגונה רפס םסרפמה לכ .2
.ומוסרפ
דוגינב הנידמה ןוחטיבל עגונה רפס לש ומוסרפ יכ ,רובס ינאו ליאוה .3
רפס םסרפל רסוא ינירה ,הנידמה ןוחטיבב עוגפל לולע 2 ףיעסב רומאל
וא ,ויתוארוה ולבקתנ אל ןיידעו שגוהש וא ,רוזנצל שגוה אל דוע לכ ,רומאכ
."ומיוק אלו ויתוארוה ולבקתנש
וצה לש ורוביח דעומ יפל .תרושקתלו תונותיעל ישארה רוזנצה םותח וצה לע
לש ותנווכ רבדב תועידיה ןיבל ומוסרפ ןיב רשק םייקש ,הרעשהל םוקמ שי
יאשונב םירפס ."השרפ"ה לע ותסרג תא רפסב םסרפל (ןלהל 'ר) "ישילשה םדא"ה
יכרוע םע םכסהה חור י"פע הרוזנצה תרוקיבל ללכ ךרדב ושגוה ןוחטיב
אל תונותיעה יכ ,הדבועה ןויצל היואר .וצה םוסרפ ינפל םג ,םינותיעה
שדחמ ןתלעפה םצעמש יפ לע ףא ,"תומושר"ב וצה לש ומוסרפל ללכ הסחייתה
תובייחתמ תמדקומ הרוזנצ לש הז אשונב - (םוריח תעש) הנגהה תונקת לש
.ידמל תוגיאדמ תונקסמ היבגל
.2564-7 'ע ב"ישת א/ב"י תסנכה ירבד
.5
,מ"ואה תוריכזמל חלשנש בתכמה ןקותיש ,םיכרועה תדעוול ץוחה דרשמ לש ותיינפ
הנידמכ לארשי לש ילילש יומיד רצוויי אמש ,דרשמה לש תוששחב ,הארנכ ,הרוקמ
רש עיפוה רשאכ ,1949 תנשב רבכו .תיאבצ הרוזנצ הב שיש ,תיטארקומיד-יתלב
לארשיב םימייק ןיידע םנמאש ,םיעטה מ"ואה לש םדאה תויוכזל הדעווה ינפל ץוחה
בורקה ןמזב לטבתהל םידיתע הלא ךא ,יטירבה טאדנאמה תפוקתמ תונותיעה יקוח
.רתויב
.6

:רוקמ
תירבעה הטיסרבינואה סנגאמ ל"י תאצוהב תונותיעה שפוחו ןוחטב תוידוס
193-185 'מע םילשורי