הבוהצ תחדק

דלפ הפסא


הנד המצע תא האצמש ,תנגוהמה תונותיעל םיבוהצה םירמוחה ושלפ רבעש עובשב
,יהמ ררבל תונמדזהה וזו .תירבה תוצרא אישנ לש םיינימה וילגרהב שאר דבוכב
סרפה ארקנ ומש לעש ,רצילופ ףז'וג לצא) הליחתה ןכיה ;הבוהצ תונותיע ,םצעב
;(תירבעה הפשה הייחמ הדוהי ןב רזעילא) ץראל התוא אביי ימ ;(םייאנותיע םיגשיהל
.(םייתניב) ילארשי ןובוהצל יוכיס ןיא המלו
,תינקירמאה תונותיעה לש בוטה םעטה ןמס ,'סמייט קרוי וינ'ה ץלאנ ויתודלותב הנושארל
תויניצרהו םינותיעבש םידבוכמה .'סמייט קרוי וינ'ה קר אל .'הציצמ' הלימב שמתשהל
רדגומ ילארוא ןימ םאה ,היגוסב שאר דבוכב םיניידתמ םמצע ואצמ היזיוולטה תותשרבש
םתועמשמ המו ,יקסניול הקינומ לש התלמש לע ערז ימתכ ואצמנ םאה ,אל וא ןימ יסחי
לש ןימה ילגרהב םיקסעתמ םמצע ואצמ םלועה יאנותיעבש םידבוכמה .תינידמהו תיטפשמה
ושלפ ךכו ,הז תא ושע םה לבא .סנואמ טעמכ ,הדמח ילב תאז ושע םה .םהיתוכלשהבו אישנה
.תימיטיגלה תונותיעה תולובג ךותל ,הבוהצה תונותיעה תלחנ ויה םויה דעש ,םירמוחה
אל םג .יטילופה חווידה תיירוטירטל םישלופ הנישה רדח ירופיסש הנושארה םעפה אל וז
יפלא וסיכ ,ןייד השמ רבעשל רשהו ל"כטמרה לש םייטרפה וייח לע םירופיסה .לארשיב
םינפה םע דימת .יבא ,היחא ,ותוחא ,התב ,ימא ,ונב ,יבא" .ותחפשמ ינב לש םג .םי'צניא
'םימי 7' ףסומב ראית קוידב םינש רשע ינפל ךכ ,"החפשמל תחתהו החפשמל
,םלועבו ץראב רתויב תמסרופמה תילארשיה תלשושל רצנ ,ןייד יסא ןקחש-יאמיב-יאטירסתה
הלעב לע תדרוי לעי :תונויאר לש המלש הרדס םותב) יתחפשמה זיטפירטסה תולובג תא
,לחר תגרוחה ומאל ותאנש לע ןייד ידוא ,רבעשל הלעב תא תבהוא ןיידע ןייד תור ,היחאו
.('וכו יקסני'צלוק רדמסמ וישוריג לע יסא ,יסא הלעבב היתודיגב לע דרופגנל ןיילורק
רידא גצימ איה" ,ןייד בתכ ,"תילארשיה תוברתה תמירעב הנוילעה הבכשה איה ןייד תחפשמ"
.'היח העפוה'ל תורתומה ןכרצ לש תירקיעה ותלאשמ לע הנוע איה .יאנפהו תוטשה ץראב
.תוימינונאו תודידב ,הדרח :תסרוגה תיטסילאיצנטסיזקאה היפוסוליפל הבושתה םה םיניידה
,תודוסה בטימב ךתוא םיפתשמ ,ךרובע םלועה תא םימצמצמ ונחנא .דבל ךניא התא ןייד םע
."תכלכולמ ראשית הסיבכהש םיגאוד ,ונלש תויפרגויבה לא םעה תא םיררוג
םיינציצמ םירמוחמ ומקרנש ,םירופיסל תישונאה הכישמב דחא ןפ קר גיצה ןייד יסא לבא
ירוחאמש םדו רשבה תא תולגל קקותשהל רוביצל םורגל ידכ םירהוז יד םהירוביגש ,םיישגרו
םא םג ,רוביצה תא ןיינעל ידכ םיישגרו םיינציצמ יד םירמוחהש וא ,תצצונה תוזחה
ןיא םא םג ,רוביצה תיברמ תא םיניינעמה םירופיס :תורחא םילימב .םיימינונא םהירוביג
.הבוהצה תונותיעה הנוזינו תחמוצ וזה עקרקהמ .שממ לש ירוביצ ןיינע םהב
הרדגה ןיאש םושמ טושפ ,'הבוהצ תונותיע' גשומל תיעמשמ דחו הרורב הרדגה אוצמל השק
םיטבלתמ םמצע ואצמ ,גשומל םהלשמ הרדגה קפסל ושקבתהש ,תרושקת יחמומו םיאנותיע .וזכ
,םיינושאר םירצי יוריג לע קר תדבועש תונותיע" :יקלח םגדמ .תויונשרפ לש םלש חווט ךותב
"ירוביצ ךרע לעב עדימ קפסל הרמוי םוש ילב ,לוכשו תוומ ,היפרגונרופו ןימ ומכ םיאשונב
ןיב לובג וק םוחתל תעדוי אלש תונותיע" .('ץראה' לש תרושקתה ןשרפ רבעב ,ירשא דוהא)
ךות ראזיבל הכישמה לעו םילפא יכה םירציה לע תדבועו ,תימיטיגל תונרקס ןיבל תונציצמ
ילש) "תויטילופ וא תויתרבח תויעבב ינורקע לופיט ןיבל ואוש קירפ ןיב תולובג שוטשט
.תושדח ןמוי רשאמ תותרשמ ןמור רתוי איהש תונותיע" .('םיאנותיע תביסמ' ,'ץיבומיחי
.('תרושקת קית' רבעב ,ןמדירפ הכימ) "עודמלו המל םימדוק ימהו ךיאה
המ רפסל אל התרטמ .ישגרה ,ירציה דצל אלא ,ינובתה דצל הנופ אלש תונותיע יהוז" :האלה
יטנאו םירוביג תועצמאב תואיצמה תא תראתמ איה .רופיסה תועצמאב רדבל אלא ,הרק
המזירפה ךרד אלא תואיצמה תא סופתל םילגוסמ םניא הינכרצש ,הסיפת ךותמ םירוביג
תטיסרבינואב תרושקתה תודלותל הצרמ ,עדילא יזוע ר"ד) "תיטמרדהו תיטרקנוקה ,תישיאה
ןיעה' ,איג תימרכ) "תיטנוולרה היצמרופניאל רבעמו לעמ םישנא תפשוחש תונותיע" .(הפיח
.('תיעיבשה
תונותיע' תרדגומה העפותל םייעמשמ דחו םירורב ראתמ יווק טטרשל השק הכש ירקמ הז ןיא
טושפ" ,להנמל הללכמה לש תרושקתל רפסה תיב ןקיד ,רזעילא ןב בירי ר"ד רמוא ,'הבוהצ
ןוחבל םייתומכו םייביטקייבוא םינוירטירק ןיא .יכרעו יטופיש ןיינע הז בוהצש ינפמ
תרפסמ תבהאמהשכ לבא ,בוהצ אל הז ,ותדיגב לע הדוותמש ב"הרא אישנ םאה .הבוהצ תונותיע
יצרפפשכ לבא ,בוהצ אל הז ,תומלצמל וידלי תא ףשוח ןקחששכ ?בוהצ ןכ הז ,השרפה לע
."ןנובתמה יניעב אוה ולוכ טופישה ?עבוק ימ ?בוהצ הז העתפהב םתוא םלצמ
בוהצה דליה לש ותמחלמ
ןרקה תארקנ ומש לעש שיאה ,רצילופ ףזו'גמ רחא אל אוה הבוהצה תונותיעה לש היבא
שכר 1883 תנשב .ב"הראב םייאנותיע םיגשיה לע םיסרפ הנש ידמ הקינעמה ,תיתרקויה
רצילופ .ראווצ דע םידספהב עוקש היהש יקרוי וינ ןותיע ,'דלרוו קרוי וינ' תא רצילופ
תויתרבח תולווע לש הפישח ןכותה דצמ המדיקש ,השדח תיאנותיע היגטרטסא ןותיעל איבה
ירכומ לע האירקה תא ולקיש ,תויביטקרטאו תורצק תורתוכ :הרוצה דצמו ,םעה ןעמל
םע תדהדהמ החלצהל לשוכה ןותיעה תא רצק ןמז ךות ךפה שדחה טפסנוקה .בוחרב םינותיעה
.םויל םיקתוע ןוילימ עבר לש תוריכמ ףקיה
רפסב ןמ יפרו רומיל לאיחי םיבתוכ ,"רצילופ תחסונ לש םיטלובה םינייפאמה ןיב"
יתלבה תיווזה תא דימת שפחל םיבתכל העובק היחנה התיה" ,הנורחאב אציש 'תואנותיע'
בלצ יעסמ לש ,םעה םשב ,םוזיי .רקסל וחלשנש עוריא לכב ןפודה תאצויו תדחוימה ,תיתרגש
םילולעפב שומיש .תונוש תויתרבח תועפות דגנ וא תויושרה דצמ לווע ישעמ דגנ םייחרזא
תטלוב המגוד .םיארוקה לש םתוניינעתה תא ררועלו תורתוכ רוציל ידכ תויאנותיע תומזויבו
רחאלו ,שפנ ילוחל םילוח תיבב ןותיעה יבתכמ דחא ומצע זפשא ובש ,הרקמה היה ךכל
."םילוחה וקזחוה םהבש םישקה םיאנתה תא ףשח הבו ,הבתכ םסרפ ורורחש
םג רתוי רחואמו ,םימישרתבו םירויאב בחרנ שומיש רצילופ סינכה ילאוזיווה דצהמ
היה ןותיעב םיטלוב רתויה םירייאמה דחא .ילולימה ןכותה תא שיחמהל ידכ םימולצתב
לש הירוטסיהב הנושארה תירחסמה סקימוקה תומד תא איצמהש ימ ,טלקטואא ןוטלפ דר'ציר
ידמ העיפוה בוהצה דליה תולילע לש סקימוקה תעוצר .'בוהצה דליה' הארקנש ,תונותיעה
תב הראשנ אל החלצהה לבא .שדוחמה ןותיעה לש תוריכמה ימדקממ דחאל הכפהו עובש ףוס
תא האר ,'לאנרו'ז קרוי וינ' לש רישעה וילעב ,טסרה ףלודנר םאיליוושכו ,ןמז ךרואל הדיחי
הרבע רצק ןמז ךותו ,רצילופ לש םימסקה תחסונ תא תחאל תחא קיתעה ,והרחתמ תחלצה
.רצילופ לש וז תא ונותיע תצופת
.'דלרוו קרוי וינ' לש םירייאמו םיאנותיע שכר םג אלא ,החסונה תקתעהב קפתסה אל טסרה
רצילופ לבא .ולש בוהצה דליה םע טסרה תורושל קרעש ,טלקטואא םג היה שכרה ירייאמ ןיב
ינש ןיב תורחתה .בוהצה דליה תולילע תא ולצא םג ץירהל לחה שדח רייאמו ,רתיו אל
תמחלמ'ל רצוק רתוי רחואמש ,'בוהצה דליה לש תונותיעה תמחלמ' גשומה תא הרצי םינותיעה
,םינותיע ןיב תורחתל הנווכהשכ ,'הבוהצ תונותיע'כ העבוק ףוסבלו ,'הבוהצה תונותיעה
תורתוכ תחת לוכהו ,תוליכרו ןימ ,עשפ ירופיס ,םייתרבח םיריקחת לש הריזב תכרענש
.דחוימב תוינויצסנס
ב"הרא תא רורגל החילצה וליפא איה .וזה הריזב הרמגנ אל םינותיעה ןיב תורחתהש אלא
היתובשוממ תחא התיה הבוק ,עבשומ טוירטפ היה טסרה .הבוק ללגב דרפס דגנ המחלמל
.תואמצע תשקבמה הנידמה תייסולכוא לש תוחורה בוהלשל עייס טסרהו ,דרפס לש תונורחאה
אל ורהזנ םידרפסהש ןוויכמ םלוא .ןאיצמהל 'לאנרוז'הו טסרה וחרט תודבוע ויה אלש םוקמב
הנאווהב םהיתונולמב טסרה לש ויבתכ ובשי ,הבוקב תוברעתהל הליע לכ םינקירמאל קפסל
םוי ךות ."רוזחל שקבמ" ,תכרעמל קרבמ םימלצהמ דחא ריבעה ,"ןאכ טקש לוכה" .וממעתשהו
ןכאו ."םימוליצה תא התאו ,המחלמה תא קפסא ינא .הבוקב ראשיה" :טסרהמ הבושת הלבקתה
ידי לע התבולש המחלמ ,דרפס דגנ הב התצר אלש ,המחלמב תברועמ ב"הרא התיה הרהמ דע
.טסרה לש ונותיע
הבוהצה תונותיעה תא תצק זאמ הקפיא ,'ןייק חרזאה' טרסב הדעותש ,וזה המחלמה תמוארט
םויכ .לשמל ,תיטירבה הבוהצה תונותיעה ןמ רתוי תידילוס תבשחנ איה םויה דעו ,ב"הראב
יתוליכרה םוחתב םג .היפרגונרופלו םוריעל םיעגונ םירבדהש לככ רקיעב ,התונרמש תשגרומ
וא 'טסופ'כ םינותיעש םימי שיש ןוכנ .םייפוריאה םינובוהצהמ רתוי תקפואמ איה ינציצמהו
ילייד') ירמגל םייתוליכר רעש-ירופיסב תאצל םילגוסמ 'זוינ ילייד' הרחתמה דיאולבטה
עצמאב התוא שטנ הסוראש תיקרוי-וינ הריעצל רעשה תא ףוצר םיימוי ןמזמ אל קינעה 'זוינ
תוססובמה תויותיחש תפישחו םיריקחת םירהל םילוכי םה הדימ התואב לבא ,(הנותחה סקט
.הב אנקתהל לוכי 'סמייט קרוי-וינ'ה וליפאש ,הלועמ תיאנותיע הדובע לע
ינועובש' :םינכמ םינקירמאהש המ אוה יטירבה בוהצל ב"הראב רתויב בורקה רבדה
רובל תדרל םיעתרנ םניאש ,'רייווקניא לנוישנ'ו 'ראטס' :םיינשב רקיעב רבודמ .'טקרמרפוסה
תויעב דעו ןמושה דגנ הקבאמב ירפניוו הרפוא לש התלפממ :יאנותיעה רוקיסה לש תויתחת
ךיבהל ידכ רתוי קוחר תכלל םינכומש םינועובשה םג םה ולא .ןוסרדנא הלמפ לש ןיאושינה
תחאש ,תובושח תופישח יתשל יארחא היה ,לשמל 'ראטס' .הצופתבו תורתוכב תוכזלו םימ"חא
רפינ'ג םע אישנה לש ויסחי תא ףשחשכ ,ןוטנילק אישנה לש הריירקה תא הלסיח טעמכ ןהמ
.הצורפ םע ,אישנה לש יטילופה וצעוי ,סירומ קיד לש ויסחי תא רתוי רחואמו ,סרוואלפ
ללוכ ,תינורטקלאה תרושקתב אקווד תנמתסמ רתויב הגיאדמה הבוהצה הרידחה ,םיבר יניעב
ומכ ,סיטירבלסלו ןימל ,תוירורעשל םישדקומה םייתושדח םיניזגמ .תולודגה תותשרה
סרטלוו הרברבכ תנייארמ וליפאו .םוצע גניטיירל םיכוז ,'הרטסקא' וא 'ןשידא דייסניא'
יפוא ילעב םיאשונב הנמז בור תא עיקשהל ,תותשרה ןיב הפירחמה תורחתה ץחלב ,הפחדנ
.יתוליכר
עשרוהש ,טרבלא בראמ ידוהיה רדשה תא הרקחשכ ,השק תרוקיב הנורחאב הגפס סרטלוו
הלש ףתושהש ,ךומנ הכ הארנ אשונה .תוינימה ויתויטנ לע ,הבג תכישנבו ותרבח תפיקתב
אללש המ ,עקרמל קבדנ להקה לבא .עובש ותואב הדובעל עיגהל האחמב בריס תינכתה תשגהל
.דרומב שולגל ךישמהל היתימע תאו סרטלוו תא ףחדי קפס
דבלב ירסומ ןיינע :הפוריאב הבוהצה החירפה
ילול ומק םינש רפסמ ךותו ,הלפכוש רצילופו טסרה לש בהזה יציב תליטמ תלוגנרתה
קר האב הבוהצה החירפה לבא .הינמרגו הילגנא ןשארבו ,תובר תונידמב םיגשגשמ תולוגנרת
,םאלוב רטסבליס ,'רורימ ילייד'ה ךרוע חלשנ םישימחה תונשב .היינשה םלועה תמחלמ ירחא
ןו'ג ,חצורה .השישק חצר תשרפ לש יידמ יביסרגא רוקיס :ואטח .לעופב רסאמ ישדוח השולשל
הפלדוה ותודע .ירט םדא םד לש תועובק תויומכ ךורצל גהנ יכ חצרש הריקחב הדוה ,ייאה
םיקתוע יפלא רוכמי םד תוואת לע רופיסש ןימאה םאלובו ,'רורימ'ה לש הרטשמה בתכל
םאלוב תא עבת ,הפלדההמ עזעוזמ ,ייאה חצורה .קוחה לע הריבעב רבודמ םא םג ,םיפסונ
םיפלא 10 -ב סנקנ ןותיעה ,רסאמל חלשנ םאלוב .ותויטרפל הרידח לע 'רורימ'ה תאו
.הגרדמ התלע הילגנאב הבוהצה תונותיעה לבא ,ט"שיל
.הנוכנ תיאנותיע תונרקסו םיקיודמ םימוסרפ ךותמ וחמצ הילגנאב םינובוהצהש ןייצל בושח
המחלמה .םינובוהצה ןיב תורחתה תובקעב ,תונורחאה םינשב קר ושטשוט םימודאה םיווקה
םע) 'רורימ'ה ןיבו (םיארוק ןוילימ 4.2 לש הצופת םע) 'ןאס'ה ןיב תשטינ רתויב תירזכאה
השעש המ) וליפא .רתומ לוכה טעמכ המחלמה תרגסמב .(םיארוק ןוילימ 2.3 לש הצופת
ינפל רצק ןמז המלוצש) הנאיד הכיסנהו דיאפ לא ידוד לש םתנומת תא תחקל ('רורימ'ה
תיקנעה תרתוכה תא תתלו הכיסנה רבעל דיאפ לא לש וינפ תא בשחמ תועצמאב בבוסל ,(םתומ
.תרתוכה יונישל האיבה ,ירמוגטנומ דיוייד ,םילעבה לש ותוברעתה קר ."הקישנה"
,םיירוביצ םידיקפתב םיקיזחמה ,םישנא דגנ םימוסרפב החמתמ תיטירבה הבוהצה תונותיעה
.תויופידעה רדסב ישימחה םוקמב קר איה תוליעמו תויותיחש תפישח .םיאפורו םירמכ ןוגכ
לש הפישח ירופיס תונורחאה םינשב וניפ ןאכ םג .סקס לע םה רתויב םישקובמה םירופיסה
הבש ,'טייג הלימק' ןוגכ תושרפ .הכולמה תחפשמ ינבל םמוקמ תא םילאוסקסומוה םירמכ
ןורייב ןו'ג הבהאמ םע ןוסוגרפ הרש ימוליצו ,ותבהאמל סלר'צ ןיב תיטורא החיש הטלקוה
.הינטירב תא ועזעז (ןהובה תציצמ תונומת)
םינרמשה תגלפמ ירבח ופשחנ הז רחא הזב .ןיוצמ דעיל םיבשחנ טנמלרפה ירבח םג
הקתפרהמ קלחכ ישנ ןויברג וינפ לעשכ ,ןחלוש לע תמ אצמנ דחא .תוינימה םהיתויטסב
הנומתל סנכנ הז בלשב .תוינימה םהיתויטנ וא םהיתודיגב לע ופשחנ םירחא .השבתשהש תינימ
עסמ להנמה ,'תויותיחש רחוס'ל בשחנ אוה לעופב ךא ,ןצחיכ ומצע רידגמה ,דרופילק סקמ
טנמלרפ ירבח הרשעמ רתוי ףשח תונורחאה םינשה עברא ךלהמב .םינרמשה תגלפמ דגנ המקנ
ףשחשכ ,רולמ דיוייד רשה לש החיטבמה הריירקה תא עטק ,לשמל ,ךכ .ותרדגהכ ,"םיתחשומ"
,"דבלב ירסומ ןיינע הז" .גצייש 'ג גוס תינקחש ,ה'צנס הד הינוטנא םע ולש םיבהא תשרפ
.ותלוכרמ תא םינוקה םינובוהצה ומכ שממ .ומצע תא קידצמ אוה
ןוגכ ,םייאנותיע םיגשיה המכ םתוכזל םינובוהצה םיפקוז םהלש תונווכה תרהצה תרגסמב
('רורימ'ה) ןוסוגרפ הרשו ןורייב ןו'ג לש ןמורה ,('ןאס'ה) טיווה םע הנאיד לש ןמורה תפישח
:םייאנותיע םיזוורבכ וררבתהש ,םירופיס המכ םג ויה .('ןאס'ה) הנאיד לש הימילובה תלחמו
'רורימ'ה .טיווה סמיי'ג ,הבהאמ םע תעשעתשמ הנאיד לש ואדיו תטלק 'ןאס'ל רכמ ינומלא
לצנתה םג ךא ,תבהאמ שי רו'גיימ ןו'ג הלשממה שארלש םסריפ 'ןאס'ה .םיליפכב רבודמש הליג
הליבש םסרפ ןותיעהש רחאל ,'ןאס'המ ט"שיל ןוילימב הכז ןו'ג ןוטלא רמזה .דואמ רהמ
.םימסו רכז ןיממ תונוז םע ןולמב
לש תמזגומה התרידח תוניצרב הנושארל הנחבנ הנאיד הכיסנה לש התומ תובקעב קר
תוכרעמ תא העזעז ,רסנפס סלרא'צ ,היחא לש הפירחה הפקתהה .תויטרפל הבוהצה תונותיעה
םאהקייוו דרול .םתוליעפבש תוירסומה תא ןחבתש ,תדחוימ הדעו תמקהל המרגו םינותיעה
לע הנגהה קוח תעצה שיגהל תויורשפא ןחוב ,תרושקתה דגנ תונולתל הדעווה שארב דמועש
ינותיע אקווד םה קוחל םילודגה םידגנתמה .ץחול רוביצה לבא ,דגנ ומצע אוה .תויטרפה
תמגוד ,תמאב תובושח תויאנותיע תוריקח ךורעל םהמ ענמי הזכ קוח יכ םיששוחש ,תוכיאה
.ולש םיסרטניאה תא םדקל תנמ לע טנמלרפה ירבחל דיאפ לא רנוילימה ןתנש דחושה תשרפ
.'גנוטייצ דליב' ינמרגה ןובוהצה דסונשכ ,1952 תנשב הבוהצה החירפה הצנה הינמרגב
לע רמוש ,םיקתוע ןוילימ 5 -כ םע ,הינמרגב םינותיעה קושמ זוחא 50 -כב קיזחמה 'דליב'ה
תיאנותיעה הדנ'גאל תוקהבומה תואמגודה תחא .הינמרגב תינגרוב-ריעזה תוביציה לש םיכרעה
טנדוטס ,גרוזנוא ונבש ירחא תורופס תועש .1968 ביבא לש דחא רקובב הנגפוה ןותיעה לש
תכרבמה ,תרתוכה םע 'דליב'ה אצי ,תומילאב האכודש הנגפהב םירטוש ידיב הרונ ,יאנילרב
תא תיצהש גרוזנוא לש ותומ רופיס תא .ריעב רוקיבל ועיגהש ,ותייערו יסרפה חאשה תא
.ןושארה דומעה ףתרמל 'דליב'ה קחד ,הינמרגב םיטנדוטסה דרמ
.רהצומב תיתוליכר ללכ ךרדבו ,תיטסילדנקס דימת טעמכ איה 'דליב'ה לש תישארה תרתוכה
'דליב'ה .ינרמשה ןימיל הנווכהו) ןגפומב תינמי דימת טעמכו תיטילופ בורל תינשמה תרתוכה
ויצחב .(ןהיתורודל לארשי תולשממב גייס אלל ךמות הדימ התואבו ,ינוציקה ןימיב םחול
איהש הנורחאה םעפה) תימויה הכיתחה דימת טעמכ העיפומ ,ןושארה דומעה לש ןותחתה
בתכמ' ןושארה דומעב םסרפ ןותיעה רשאכ ,שדוחכ ינפל התיה םיימינפה םידומעל הקחדנ
םיכרועל וזמר םילארשיה םיטמולפידהו ,והינתנ ןימינב ,לארשי תלשממ שארמ 'ינמרגה םעל
.(תלטרועמה תרבגה לש הילגר ןיב עיפוי אל הזה טסקטהש יוארה ןמש
תונומת רקיעב ,םיפוקסב קתע ןוה ויכרוע םיעיקשמ ,םלועב םיליבומהמ ןובוהצל האיכ
,רומ ימד לש התיב חתפב וירפק-יד ודרנואיל ,חותינ רחאל תחריקה רולייט זיל .יצארפפ
וב ףיעי ןכדועמ תויהל הצורש ימ ,בוהצ ןותיע לכב ומכו .םי דגבב ןמנמשה להוק טומלה
ןבומב לבז ןותיע וניא אוה ,ינש דצמ .זוחא האמב ןימא םש בותכש המ לכ אל לבא ,טבמ
םיינמרגה םינובוהצה .הקיטילופל (2 'מע) םלש דומע שידקמ תוחפל אוה .רתויב תוחנה
,(םיקתוע ףלא 400) ןילרבב לודגה ןוטוטרמסה ,'צ-ב'ה .הז לע וליפא םירתוומ םירחאה
.ןינא רתוי תצק קר (םיקתוע ףלא 450) ןלק לש 'סרפסקא'ה ,דבלב שארט תועידיב החמתמ
200) ןכנימ לש 'גנוטייצ דנבא'ה :לאמשה םע םיהוזמה םינובוהצ םג אוצמל רשפא הינמרגב
,םלוע תסיפת םע םג לבא ,עבצ ירופיסו תורישיו תוטושפ תורתוכ םע בוחר ןותיע ,(ףלא
גרובמהמ 'טסופנגרומ רגרובמה'ה .םירישע רודיבו תוברת ידומעו ,טרפה תויוכז תא תמדקמה
לע'ש המ ילוא .קורזלו תיתחתה תבכרב אורקל ,םילעופה ינומהל יטרקומד-לאיצוס ןותיע אוה
שממ םינובוהצה ללכב .תיתחת תבכר ץראב התייה ול ,תויהל םילוכי ויה 'רבד' וא 'רמשמה
הקד הקיפסמ) ריהמ ףודפדב עוקש וניאש ,ןורקב דחא טעמכ ןיא .תיתחתה תבכרהמ םייח
.(היינשל תחא הנחתמ עיגהל תבכרל חקולש ןמזה ,דומעל
ומכ ,תמאב םידבכה םינותיעה ?תיניצרה תונותיעה לע ולא םינותיע םיעיפשמ המכ דע
םילדנקסהמ רשפאש המכ דע םימלעתמ ,'גנוטייצ השטיוד רוז'ה וא 'הניימגלא רטרופקנרפ'ה
קבאמב ,םקלחו ,שממ לש הקיחש תונורחאה םינשב הלח ךרדה עצמא תונותיעב לבא .םיבוהצה
ביואה .םיבוהצ םירופיס רתויו רתוי תויטילופה תועידיה ןיב םיבלשמ ,םמויק ךשמה לע
.הל ךייש דיתעה - רורב םלוכלו ,םפרועב תפשונה הבוהצה היזיוולטה רקיעב אוה םהלש
הדוהי ןב רזעילא דגנ ארונד-אסלופ
חרזמב תידייה תונותעל םג הלחליח ,ב"הראב םירשעה האמה תישארב הלחהש הבוהצה המגמה
אל היה ,ץראב הבוהצה הסיפתה תא ץמיאש ןושארה .י"א-הניתשלפב תונותיעל םשמו הפוריא
.'יבצה' ןותיעה תא 1908 תנשב םיקהש ,הדוהי ןב רזעילא ,תירבעה הפשה הייחממ תוחפ
רודמ .'תונטק תועדומ' םשב יקלטיא היצסנס ןותיע היה הדוהי ןב לש הארשהה לדומ
רפסה תיבב" :.פ.שב ארוקה בתוכ ,לשמל) םייתליהקו םיישיא תונובשח ילוסיח ללכ תועדומה
,("םייוניש להנמה אנ איבי .הב הצורמ הניא התיכה .תילגנאה ןושלה תא השיא תדמלמ ח"יכ
תא ,יתפי תיהולא תא ,הרוחשה הנויה לא" :תואמגוד) םיכודיש תועדומ הברה םג רודמב ויהו
,תירבעה הפשב ןושארה הנפואה רודמ תא ןותיע ותואב המסרפ הדמח ותשא .("ןכ ,יתהולא הפי
.יתדה בושייה ישאר לש םתעווזל
'יבצה' לש ומוקמ דחוי ,תמדוקה האמה ףוסב הניתשלפ לש תסיוגמה תיתעונתה תונותיעה ךותב
הרש' תרתוכה תא אוצמל היה רשפא ןושארה ודומעב .תוינויצסנסהו תולודגה ויתורתוכ לע
.ןוכיתה חרזמב תמסרופמה תינקחשה לש העסמ תא תראתמה הבתכ היתחתמו ,'םירצמב דרנרב
.ןותיעה חיטבמ ךכ ,המצעב הבתכ םתואש ,הייח תורוקמ םיקרפ ןותיעה םסרפי םיאבה םימיב
רוגסל הטילחה הלשממהו ,הדועת ןיא םהילעבלש תואופר יתב' :ןותיעב תישאר תרתוכ דוע
.האלמה המישרה םוסרפ ללוכ ,'םתוא
חוודמ 'תוירברב' תרתוכה תחת .הפוקת התוא לש יתדה דסממה םע תמעתהל הברה 'יבצה'
הבישיה יגיהנממ דחא יפלכ םירבד תחטהב םשאנש ,'םלוע ייח' תבישיב רוחב לע ןותיעה
ןותיעה לבא .ארונד-אסלופ יסקט הדוהי ןב דגנ יתדה רוביצה ןגרא הבוגתב .תוקלמב שנענו
ויהיש ךירצש ,םירבדה דחא איה הבוהצ תונותיע" .תינוליחה הטילאב םיבר םג זיגרהל חילצה
רנרב ח"י תועדה הגוהו רפוסה בתכ ,"תישפוח הרבחב םיישפוח םישנא ןיב םיירשפא יתלב
,םיריהב םינוידל ,תונמאל ,הרישל םיקקזנ ,תישפוח הרבחב ,םיישפוח םישנא" .1906 תנשב
המ לכ לע ,תוטושפ ,תונוכנ תועידיל ,ןבומכ ,םגו תובושח םייח תויעב לע ,םינגוה ,םירורב
,הלש קושה תוקעצב ,תיארפה התלומהב ,הבוהצה תונותיעה םלוא .לודגה םלועב השענש
היתואמזוגבו הירקשב ,םייתמגמהו םיפלוסמה םיחווידב ,סנזיב תרטמל םיעובצה הירמאמב
הבוקרה ,תיתודבעה ,תלבלובמה ,תינומהה ,תיוושכעה ונתרבח לש אצאצ איה םיסגה
."תססוגהו
לע המחלמ הזירכה וקאנומ' :לשמל ,תוינויצסנס תועידי קרבפל ססיה אל ןכא הדוהי ןב
ןותיע תא 1928 תנשב םיקהש ,י"בא ןב רמתיא ונב קר וילע הלע היצסנסה םוחתב .'תפרצ
:םירופיסה םיעיפומ ,תוינקעצו תולודג תורתוכ תחת בוש ,ןושארה ודומעב .'םויה ראוד'
;(גרהנו גגהמ לפנש לעופ לע רופיס) 'הדובעב גרהנ' ;'הטיחשה דגנ םירטסואה םימשיטנאה'
ישדוח העבראל ןודינו םישדוח 11 התא יח ,ורבח תשא תא התיפש םדא) 'ונב תא עבות באה'
הברה ןותיעב ויה .(ותושרל דליה תא עבות אוהו ,קונית ותרבח הדלי אלכהמ אצישכ .רסאמ
,תוירלופופל הכז ןותיעה .םיכודישו הירטוזיא ירודמ הברהו בושייה ישאר לע םיריקחת
.וייח לע םויאל וליפאו ,תרוקיב הברהל הכז וכרועו
ןותיע' ןותיעב הייחתל המק הבוהצה תונותיעה לבא ,'םויה ראוד' רגסנ 30 -ה תונש תיצחמב
תועידיב שודג היה ןותיעה .רבואז רדנסכלא םשב הירגנוהמ הלוע ךרעו םיקהש ,'דחוימ
,"תוליגר תויעב ויה אל 'דחוימ ןותיע'ב" .תוליכרו עשפ ,המיז ירופיס ,תונוסא ,תוינויצסנס
םבור ,םירבשמה תא ."רבשמל הכפהנ היעב לכ" ,ינורפצ לאירבג יאנותיעה םימיל תאז ראתי
תא לענ ,חיכש ןולמ לעב" .םיזורחב :שודיחהו ,קנע תורתוכב רבואז רידגה ,תוליכרה םוחתמ
הרישעה רתסא םע ןתחתהו ,םירוטה בוחרב יתשו ותרבח תא בזע" וא ,"חירבו רגסמ לע ותשא
השיגרה בהאמה תטימבו ,םיימשמ גוז םהש ינבר ןיד תיב ינפב הרמא הלעבל" וא ,"םירופב
רוחב םע השעמ תעשב הספתנ ,םודא ךורשו הלוחכ הצלוחב ץוביק תרבח" :םגו "םימב גדכ
.ןותיעה תא רבואז רגס ,הנידמה םוק םע ."םוריע ולוכו תויציצב אוהשכ ,ורדחב הבישי
םילכה תא רבוש 'הזה םלועה'
ירוא ודסייממ 'הזה םלועה' תא ןהכ םולשו ירנבא ירוא ושכר הנידמה תמקה רחאל דימ
זא דע הארנ אל ותומכש ,ןותיע ונממ ושע ,"םינפ אושמ אללו ארומ אלל" וטומה תחתו ,ירסיק
םייתרבח םיריקחתל דחוי יזכרמה וקלחו ,יטילופ ןותיע היה אוה ,לוכה ינפל .לארשיב
.ירנבא ירוא לש תיטילופה ותפקשה תא וגצייש ,םיידסממ יטנא םייטילופ םירמאמלו
תורתוכב 'הזה םלועה' טלב ,יתכלממה סוזנסנוקה ריצ ךרואל הרשייתה הלוכ תונותיעהשכ
תא ריקפה ימ" ,"ונפסכ תא חקל םודא דוד ןגמ :םינעוט דולב חבטה יללח תוחפשמ" ומכ
םה" תרתוכה וא ,"החטבאה ירודיס דגנ תרוקיב ררועמ ןכנימב לארשי יאטרופס חבט ?תחלשמה
תובקעב ,רזעלא דוד ל"כטמרהו ןייד השמ ןוחטבה רש לש םתנומת לעמ "רטפתהל םיכירצ
.יבולה סוטמה תלפה
.יטסינוחטב הווסמב םיירסומ אל םישעמ עצבמה ,כ"בשה לש 'ךשוחה ןונגנמ' תא ףקת ןועובשה
,לארשי רוביגו ץרענ לרנג זא ,ןייד השמ לע תיקנע ריקחת תבתכ םסרפל ססיה אל םג אוה
יטרפה תוקיתעה דושו ולש תוברה םיבהאה תוישרפ ,םינפ אושמ ילבו ארומ ילב ופשחנ הבו
.ןותיעה ןיינב לומ וכרענ תוינלוק תונגפה .השער הדוסחה לארשי .ץראה יבחרב עציבש
.םירקבמה וחיטהו ורזח ,"בוהצ ןותיע"
םיירלופופה לבא ,תוחפ םייזכרמה ויקלח אקווד ןותיעל ונתנ בוהצה עגמה תא ,תמאה לבא
,םיעוריא ,תוביסמ לע םיבחרנ םיחוויד םש ויה .ןותיעה חפיטש בחרה תוליכרה םחתמ :רתוי
לש ויאושינ רחאל דימ ןייד תור םע םיינפשוח תונויאר .עובשל וא העשל םירוביג ,םיצוטס
תא תראתמש ,זיראפב יארז הקיר תרמזה םעו ("השמ תא ףוקתא אל םלועל") לחרל ןייד השמ
תוליכר לש רודמ היה .היינאמ רייפ ןא'ז יתפרצל התבהאו לעי התב לע הלעבב התמחלמ
תוליכר לש רודמו ,תוטילאה לש םיעלקה ירוחאמו םייתרבח םיעוריא לע רקיעב חווידש ,הכר
."םלועה לכ לע תלכרמ לחר" רתוי תימיטניאו השק
וסינש הזיראהו הכירעה ויה ,הבוהצה הירוגטקל הליפנמ 'הזה םלועה' לע רומשל הסינש המ
ללכ ךרדב ושדקוה תוישארה תורתוכהו םירעשה .םירמוחה ןיב ,שממ תינכט ,הדרפה תושעל
- ירוחאה רעשהו םינורחאה םידומעה ,תויניצר תויתרבח וא תויטילופ תובתכלו םיריקחתל
תלשבמ הדלוג" :תרתוכה תא ישארה רעשב אוצמל רשפא ,לשמל ,ךכ .םייתוליכרה םירמוחל
ןולמ לעב ,גייט דוד רנוילימהמ תעבות היסורמ הלוע" :ירוחאה רעשבו ,"הגלפמל םוטמיטלוא
- היגברונב שיבה קסע" :ישארה רעשב תרתוכ ."ןיאושינ תרפה לע תוריל ןוילמ עבר ,ןוטליה
תא חלש עבתנה רנוילימה :תינטפשמל ןימה תדוכלמ" :ירוחאה רעשהו ,"ןויזיב וא ןוסא
.טפשמה תודוס הנממ איצוהל ידכ טפושה לש החמתמה םע םיסחי םייקל ודידי
היה ,'הבוהצ תונותיע' גשומה לש תיסאלקה הרדגהל בורק יכה עיגהש ילארשיה ןותיעה לבא
וב ויהו ,ןייטשנרוא קא'ז תכירעבו רומ לאומש תולעבב '65 תנשב אציש ,'לוב' ןועובשה
תרתוכה .םיקרבופמ םייטילופ םייוליג הברה וטשיקש ,הטוב םוריעו סקס ירופיס הברה
היה 'תוטהול םיכרד' ."תפסונ החפשמ סרה 'תוטהול םיכרד' רוביג" :התיה 'לוב' לש תישארה
םע ןיידל היהש ,ןמור םסרפ 'לוב' .ןייד השמ לש תובהאמה תחא ,רומ הסדה הבתכש ןמור
10,000 -ב ספדוה הזה ןוילגה .הנב דבאתה ויתובקעבש ,תמסרופמ החפשממ תרחא השיא
.ורכמנ םלוכ טעמ .םיקתוע
והישעמ אלכב ובשי ויכרועש ,םימיב 'לוב' שכר הטובה יפרגונרופה יומידה תא ,השעמל
תוריש ןיב רשק ףשח ןועובשה) הנידמה ןוחטבב העיגפב ותמשאהו הרוזנצ תריבע תובקעב
זא ךרענש ןותיעה .(הקרב ןב ידהמ ,וקורמב היציזופואה גיהנמ חצרל ילארשיה ןוחטבה
ומגרותש ,הרזה הבוהצה תונותיעהמ סקס ירופיסו םוריע ימוליצ לע רקיעב ססבתה ,אלכהמ
-ב אלכהמ יתאצישכ" .הטישה םג תמייוסמ הדימבו ,יומידה עבקתה רבכ ךשמהב .תילארשיל
."'הזה םלועה'מ רתוי יצחו דחא יפ 'לוב' רכמ" ,'ןיטינומ' ןוחריל ןויארב רומ רפיס ,"1967
חרב ןייד" :חסונב תוילגת םע .הזה לוחכה לכב הקיטילופ תצק ברעל 'לוב' םג הסינ םשו הפ
ידי לע םצעב שבכנ ןייד השמ לש הרובגה רתכב םיצצונה םימולהיה דחא ,דול שוביכ ,"דולמ
:הלגמ רוחש פירטסב תוסוכמ היניעו הרוחב לש םוליצ וא .ןולא לאגי לש ודוקיפב ח"מלפה
הברה ונל ןיא" ."היגרואב ימצע תא יתאצמ .וזה הרידל יתוא חקל אוהו ,רשה ןגס תא יתשגפ"
וליחתה הרטשמ תוריקח הברה לבא" ,ןייטשנרוא ךרועה ונמזב הדוה ,"םייטילופ םיפוקס
הייריעב ילש סובה' ונל בותכל הלוכי הרוחבש ,דיחיה ןותיעה ונחנא .ונלש רופיסה תובקעב
הז תא קודבנ םג ונחנאו ,"הדובעהמ יתוא קרז ,תיבסל ינאש הליגשכו ,יתוא םירהל הסינ
."םסרפנו
תוליכר-הקיטילופה תבורעת ןיב ןוימד לכ האור אל ,'הזה םלועה' לש וכרוע ,ירנבא ירוא
תבורעתה ןיב םילדבה אצומ אוהש םשכ ,ולש ןותיעב התייהש וזל 'לוב' לש תקרבופמה
המל 'הזה םלועה' ןיב לדבהה" .םויה לש תונותיעב תמייקה וז ןיבל 'הזה םלועה'ב המייקתהש
קלח היהו ,ףוסה דע יניצר היה אוהו ,יניצר קלח היה םשש אוה" ,ירנבא רמוא ,"םויה הרוקש
."םויה שיש ומכ היבוברע התיה אלו ,לילקו בוהצ
?היבוברע ןחבאמ התא הפיא
ןויבצ שבול לוכה ,תונורקע לע חוכיו ןיא יכ ,יתוליכר רתוי ןויבצ תלבקמ הקיטילופה
תיאבצ תונשרפ .תוליכרל תיתימא תיטילופ תונשרפ ןיב הדרפה רתוי ןיא .ישיאניבו ישיא
.'ג ףולא לע עיפשמ הז ךיאו 'ב ףולא לע 'א ףולא רמא המ איה םויה
הנושארה הנשה דוכלמ ,'תושדח'
םירוביג ןיבל תיטילופה היגולואדיאה ןיב ךלוהו לדג םימוחת בוריע ותוא ,הזה יונישה תא
ץראה תא ףטשש ,יטסילאנרו'ז-וינה לגל אקווד סחייל שי ,םהירוחאמש םיישיאה םינונגנמהו
יאש התיה שדחה רנא'זה סיסבב הדמעש הסיפתה .םינומשה תונש תישארו םיעבשה תונש ףוסב
.םהיתושלוח לע ןהירוחאמ םידמועש םישנאה ןיבל היגולואדיאה ןיב קתנל רשפא
םיקסע ישנא תצובק המיקהש ,'ןיטינומ' ןוחריב רבכ אוצמל היה רשפא וזה חורה תא
ידתו יפר ,תרופ ןב יקוש ,ץיבשומ דוד ,ןוארב םייח ,ןיבלא לאכימ :םהיניב) םייביבא-לת
רוקיסה תא קרוי וינמ רשייה ץראל אבייל התסינש ,ךורב םדא לש ותכירעבו ,(םירחאו ילואש
,ישיאה יודיווה תא ,תדבוכמ ומורכ תזיראב ,אורקל היה רשפא רבכ םש .יטסילאנרו'ז וינה
וייחב םהיבא לש תיתייעבה ותוגהנתה לע יבוקעי דג רבעשל רשה לש וינב ינש וקפיסש
יתש םע החיש וא ,יוודה שרע לע ךלוו הנוי םע 'הטימ ןויאר'כ הרדגוהש החישה ,םייטרפה
,תפתושמ היטבמא תושוע ןהשכ תומלוצמה ,ץשרבליז ילרואו ןומצע תנע ,תובשחנ תוינקחש
.('לוב'ב םלצ היהש ימ ,ןתוד ינד ךרע תונויארה תשולש לכ תא) לוכה לע תורבדמו
'ריעה'ו םילשוריב 'ריעה לכ' םינומוקמה ומקוה ,'ןיטינומ' ןוחריה םקוהש ירחא רצק ןמז
קינעהש תוניסחה תא הצפינש ,'םילשורי'ו 'ביבא-לת' םינומוקמה םג רתוי רחואמו ,ביבא-לתב
,םירמוחל היצמיטיגל הנושארל תתל וסינ םג םה .םימיוסמ תודסומ וא רוביצ ישיאל דמעמה
שי ,םיאקיטילופו רוביצ ישנא לש תינוציחה תיזחל רבעמש הנעטב ,תוליכר ובשחנ זא דעש
.םהלש תרהצומה הדנ'גאהמ רתוי ילואו תוחפ אל םהלש טופישל תיתועמשמה ,תירוחא רצח
,ולש הייברעה תרזועב ללעתמ ,חרזאה תויוכז ןעמל םחולה תסנכה רבח םא :תורחא םילימב
םוקמ ול שיש ,תירוביצ בושחו יטנוולר יאנותיע עדימב אלא ,הלוז תוליכרב רבודמ אל
.תויניצרה ןקוידה תובתכב וא תושדחה ידומעב
תא האולמב המאת ולש תינושארה תונווכה תרהצהש ,ןושארה ימויה ןותיעה תא ,הרקמב אל
םינומוקמה ינש יאצוי ומיקה ,'תושדח' ןותיעה ,םלועב םיבוהצה םינותיעה ינייפאמ
םתא ,םימייקה םינותיעל ונרמאו ונאב" :התיה תונווכה תרהצה .'ןיטינומ' ירגובו םיליבומה
התיה הפשה .תרחא הפשב ונאצי .ונלש אל םכלש םויה רדסו ,תמאב הרוקו שיש המ םיארמ אל
ךרוע ןגס ,רורצ וניר) "הב םיבתוכ םינותיעה לכ םויהש הפשה וזו ,תיחרפ ,הטושפ ,הבוהצ
.('תושדח'
םיאלמ םה יכ ,ותוא םיניינעמ אל םייחהש רמואש ןותיעל יואש םעפ רמא רחא בושח יאנותיע
:םיקדייחה רקיעב ויה ,'84 סראמ תליחת ,םינושארה וימיב 'תושדח' יפ לע םייחה .םיקדייח
וריהבה ומויקל ינשה םויב רבכ .תועמדו ערז ,םד ,תויגולותפ ,םימס ,דוש ישעמ ,סנוא ,חצר
לכשכ ."הטמלמ םירחאה םינותיעה תא ףוקעל" םיצור םהשכ ,םינווכתמ םה המל 'תושדח' יכרוע
המסרופ ,הרזחבו רבקהמ היידוהי קפסה 'ץיבלגנא הזרת לש התפוג לוטלט לע ובתכ םינותיעה
דומעב תרחמל ,בירקתב חותפה רבקהו 'ץיבלגנא הזרת לש התנומת 'תושדח' לש ןושארה דומעב
,אבה םויה לש ןושארה דומעבו ,הזרת לש קירה הרבק לש דומע יצח לע םוליצ :ןושארה
הרובקה קש ךות לא תרדוח המלצמהשכ ,"הזרת לש תישילשה הרובקה םולצת :תושדחל ידעלב"
ךותב אמא תא תוארל םיענ ךכ לכ אל הז") הפושחה התלוגלוג תא תמלצמו 'ץיבלגנא לש
.("ארונ ךכ לכ אל םג ,רבתסמ לבא" ,תכרעמ רמאמב בתכנ ,"תיקש
לשו תמייקה תונותיעה לש תועיבצהו תודסחתהה תולובג תא רובשל ימיטיגלה ןוצרה ךותמ
היתוניפ לכ לע תישונאה תונרקסה קופיסב התארש תיתכירעה הסיפתה הנמוס ,הינכרצ
גולותפה .ימדק סדה תלייחה חצר תשרפב ואישל עיגה רורחסה .תיאנותיע תוחילש ,תולפאה
ללכב ונקפסהש ינפל ,הסנאנ סדהש רופיסה םע אצי 'תושדח' :זא רמא ךולב ר"ד יטפשמה
םעפ יא םסרופש רתויב בוהצה רופיסה ילוא - רתויב השקה רופיסה לבא ."התוא קודבל
ולגתנ ל"ז ימדק סדה לש התפוג לע" :רתוי רחואמ םימי העברא בתכנ - תילארשיה תונותיעב
סדה לש הרבח לצא ולגתהש ולאל םימוד םניא ערזה יאת יכ עדונ 'תושדח'ל .ערז יאת
:ןותיעה ימיקממ ,רורצ וניר ."ןוצרמ ןימ יסחי םויק לש האצות םניה ערזה יאתש ןכתיי...
ןותיע תושעל וניצר אל .תמאב הדובעה תא ונעדי אל .תונמוימ רסוחמ העבנש תועט התיה וז"
."הבוהצ תונותיע לש םילכב שמתשהל אלא ,בוהצ
השולש רובעכש רפסמ רורצ .ןותיעה יכרוע תניחבמ םימה תשרפ וק היה ימדק סדה הרקמ
.ןיילק ךרועה לש ודרשמב םוריח תבישיל תכרעמה ירבח וקעזוה ןותיעה תמקה םוימ םישדוח
תויהל תבייח ןותיעה לש תישארה תרתוכהש" ,רורצ רזחשמ ,"ונל רמא ךכ ,הטלחהל עיגה אוה"
הנתנ הבורקה הביבסה ,םילודגה םימוליצהו תוינקעצהו תולודגה תורתוכה ללגב .תינידמ
,תינידמ תישאר תרתוכ לע טלחוהו ץחלל הסנכנ תכרעמה .הבוהצ תונותיעב רבודמש השוחת
."ינושארה טפסנוקהמ חרב ןותיעה המכ דע תוארהל ידכ הזמ רתוי ןיאו
םירופיס יוביר ןיב בולישה) הנושארה הנשב ושענש ,םינוריטה תויועט .חלס אל רוביצה לבא
דלונ קוניתה" ,"דיב םייסנכמה םע וראשנ םיצרופה" ,"הייריב הדבאתה ריכב ןיצק תשא" גוסמ
,("ןטרס הלוח ןיגב םחנמ" גוסמ םיכרפומ םיפוקס ןיבל ,"הצעומה שאר תכשלב הייגרוא רחאל
םכרד תא טוונל ,רומאכ ,ולחה הנושארה הנשב רבכש ףא לע .םינשל 'תושדח' תא ומיתכה
'תושדח' ,רתוי תיארחאו תויגוגדפ תורמוי תרסח ,תיטנוולר ,הרישי תונותיע לש שדח ןוויכל
ינוילימ לש םידספהו םינש רשע רובעכ .ולרוג ,הארנכ ,ץרחנ ךכבו ,בחרה להקה תא דביא
םיווקה תא תוצחל זעה אל ילארשי תרושקת ילכ ףא םויה דעו זאמו .ןותיעה רגסנ רלוד
רורמת םויה דע שמשמ 'תושדח' לש באוכה ןויסנה .בוהצה םחתמה ךות לא שממ םימודאה
.הרהזא
?םצעב ,ער המ זא
םיבשחנ ,ב"הראו הינטירב ,הינמרג ומכ ,התוהמב תינרמש הניא תחוורה תוברתה ןהבש תוצרא
תא .וירוענמ ינציצמ םדאה רצי ירה ?אל ךיא .רתויב םירכמנה םינותיע םיבוהצה םינותיעה
.שממ הזיגרמ וזה העפותה ,םייתא םידוק חוסינל החמומו היפוסוליפל הצרמ ,רשכ אסא 'פורפ
ןוצרה תא דבכל ךירצ אל" ,רשכ 'פורפ עבוק ,"תוישונאה תושלוחה לכל תונעיהל ךירצ אל"
ןיא םא לבא ,ייניעב יאנג הניא תירחסמ תונותיע .תושלוחל דובכ יל ןיאו השלוח וז ,ץיצהל
."יוזב הז זא ,דבלב הצצה וז ראשנש המו ,רופיסהמ חקל םוש
תרושקת יאשונב םירפס השימח לש םרבחמו תרושקתל הצרמ ,רבעשל יאנותיע ,רומיל לאיחי
תיזכרמה הנעטה תא םהינש םירכזאמ ,תרושקתה תודלותל הצרמ ,עדילא יזוע ר"דו ,תונותיעו
תא חיסמ אוה ,ירלופופ ןוויכל ידמ רתוי ךלוה ןותיעהשכ היפלש ,הבוהצה תונותיעה דגנ
- םיילושב םיקסעתמשכש" ,רומיל ריבסמ ,"איה הנעטה" .םייתוהמ םיאשונב קוסיעהמ תעדה
םעל םיקפסמ - תויטילופה ויתודמעו ותוינידמב םוקמב רשה לש ויתודיגב וא וישוריגב
ותוא םיקיחרמ ךכו ,ןוידו הבשחמ יררועמ םירמוח םוקמב ותוא םיממסמה ,םיירודיב םירמוח
."יטרקומדה חישהמ
הטיסרינואב תרושקתל הצרמ ,ץיברוג דוד ר"ד דגנתמ ,"השעמה ןחבמב תדמוע אלש הנעט וז"
אובל ,תובכשה לכמ םילהקלו הייסולכוא יגוסל תורשפאמ תויצסנסה אקווד" ,תירבעה
ייניעב אוה ךומנו הובג לש בוברע .דואמ יטרקומד טקא והזו ,ירוביצה חישב ףתתשהלו
קשנה הז ,יאנגכ 'הבוהצ תונותיע' .הריחב תויורשפא םישנאה ינפב דימעמ אוה יכ ,יטרקומד
םיסרטניאה תא רמשל ידכ ,ער םעט והמו בוט םעט והמ עובקל הצורש ,הצובק ידיבש ינלטקה
."יטרקומד יטנא םצעב אוה 'הבוהצ תונותיע' יאנגה יוניכ ןכלו ,הלש
תינמחול תונותיע איה ,הלוז היצסנסל רבעמ ,הבוהצה תונותיעהש רוכזל ךירצ" :רומיל לאיחי
תויתמגמב ףשוחה תמשאה וז תוננוגתהה יכרדמ תחא ,תויותיחש םיפשוחש עגרב ךכו .רתויב
תודסחתה וז לבא ,ער הז בוהצש רמואש ימ לש סרטניאה המ עדוי אל ינא" ."תוינויצסנסבו
,םוקמ הזיאב הצעומ שאר רמאש ,שוקשק הזיא בושח רתוי" ,רוא םש ןתנוי רמוא ,"םוטמטו
."בושח הז ןיינעמש המ .תויודסחתה לכה ,וז הניחבמ ?רמא ימ ?שגרה לע תכללמ

:רוקמ
"תונורחא תועידי" תאצוה ,74-65 'מע ,6.2.98 ,"תונורחא תועידי" ,"םימי 7"