רשג וא וטג

בקעי ןב םהרבא


ץרא לכב רשאמ תיסורב תע-יבתכו םינותיע רתוי םיעיפומ לארשיב - הלודגה החירפה
תונידמה רבחל ץוחמ תרחא

רשאמ רתוי לודג ,לארשיב םיעיפומה תיסורה הפשב םימוסרפהו תעה-יבתכ ,םינותיעה רפסמ
,תגשגשמ ,ץראב רואל תאצויה ,תיסורה הפשב תונותיעה .תונידמה רבחל ץוחמ תרחא ץרא לכב
.הירחאו התסירק ינפל תוצעומה-תירבמ ץראל ומרזש ,םילודג היילע ילג ינשל תודוה ,עודיכ
.םיעשתה תונשב - ינשה לגהו םיעבשה תונשבו םישישה תונש ףוסב עיגה ןושארה לגה

היתונשב תינומהה היילעב םיאבה רפסממ רתוי ,שיא 800,000 -כ םשמ ואב 1997 ףוס דע
.תובר תונושלב ורבידו לבת תופנכ עבראמ םילועה וצבקנ זאש אלא .הנידמה לש תונושארה
תוברל ,תיסור םלוכ םירבוד ,תונידמה רבחמ ךכ-רחאו תוצעומה-תירבמ םיאבה ינומה וליאו
ךותמ דחא לש ויפב וז הפש הרוגש םויהש ,איה האצותה .היסא זכרמ תונידממ םאצומש הלא
.תיברע םיארוקה רפסמל טעמכ הווש תיסור םיארוקה רפסמו .לארשיב םידוהי השיש לכ

תונותיע .םירגהמה לש םתפשב תונותיע החמצ ,הריגה תוטלוקה תורחא תונידמב ומכ ,ץראב
רמשלו השדחה הרבחב בלתשהל ,םוקמה תפשב םיטלוש םניא ןיידעש ,םהמ הלאל תעייסמ תאזכ
הפשב תרושקתה-יעצמא םג םיאלממ הלא םידיקפת .םאצומ ץראב םתוברתל הקיזה תא םג
.ץראב םילעופה ,תיסורה

.ןושארה היילעה לג לש ומוציעב ,םיעבשה תונש תישארב עיפוהל וליחתה תיסורב םינותיעה
בוש םיאצוי םה םויהו םינועובשל תמייוסמ הפוקת וכפהנ זא ואציש םינומוי השולש
דסונ ,ברפלמיה יאתבש לש ותכירעב (ונצרא) "הנארטס השאנ" םהבש ןושארה .םיימוי םינותיעכ
ידכ ,תונוש תויזעול תופשב י"אפמ המיקהש םינותיעה רסירת יצחמ דחא היהו 1971 -ב
היה ,(המב) "הנובירט" ,תיסורב ינשה ןותיעה .םישדחה םילועה ברקב הינואטבכ ושמשיש
ןותיעהו .תירגלובב "הנובירט-ראפ" ןותיעה ךרועו ל"ומ רבעשל ,וילירמא לאינד לש ותולעבב
"גורק" - תינמי הייטנ ילעב םינועובש ינש םג זא ועיפוה .("תושדח") יטסובונ היה ישילשה
."קינטופס"ו (לגעמ)

שוקיבה תא דואמ לידגה ,1989 ףוסב ליחתהש ,רתוי הברה לודגהו ינשה היילעה לג
1990 -בו (עובשה תושדח) "ילדינ יטסובונ" ןומויה עיפוה 1989 -ב .תיסורב תונותיעל
הלא תורוש בתוכ עיצה 1989 ףוסב ."הנארטס השאנ"ב הרחתמה ,ימוי ןותיע "קינטופס" השענ
תיסורב לודגו שדח ןומוי איצוהל ,"בירעמ" לש ישאר ךרועל זא הנמתהש ,יקסבוקדוי בדל
המר לעב ןותיעל וקקותשהו ץראב םירז םמצע ושח םהמ םיברש ,םישדחה םילועה ןעמל
לש ןושארה ןוילגה עיפוה 29.3.91 -בו העצהה תא לביק יקסבוקדוי .ההובג תיעוצקמ
ותכירעבו "בירעמ" לעב זא היהש ,לווסקמ טרבור לש ונומימב ("ןמז") "הימרו" שדחה ןותיעה
ןושלב שממ לעופב ןושארה יעוצקמה ןותיעה לארשיב דלונ ךכ .בוציינזוק דראודא לש
תיאנותיע המר ילעב ויה אל םהש אלא ,םירחא םינותיע רפסמ ול ומדק םנמא .תיסורה
,ל"ז יקסרוגא לאכימ ,ץפח לאכימ ,שיקרמ דוד) םהב ובתכש םיעודיה םישנאה בור .ההובג
ויה אל (םירחאו היקסנגק היאמ ,רבונרב ןמרה ,לדנק סקילפ ,לנורוו הנינו רדנסכלא
לש םלוע-תפקשה רקיעב ואטיב םהיתובתכו םהירמאמו םייעוצקמ םיטסיצילבופו םיאנותיע
לש םיטרדנטס "הימרו"ב גיהנה ,ךורב םדא לש ועויסב ,יקסבוקדוי .תילאוטקלטניא הטילא
,ךלמה ךרד לע תיסורב תונותיעה התלע ותעפוה םע יכ ,רמול רשפא ןכלו יעוצקמ ןותיע
.תיחכונה התחירפל התוא הכילוהש

תורפס ירבד הברה
ידורמנ רפוע ןיב הדובע ךוסכס ץרפ לווסקמ ידימ "בירעמ" תא השכר ידורמנ תחפשמש רחאל
איצוהל) םיאנותיעה לכ ,בוציינזוק ךרועה :רידנ עוריאל םרגש ,"הימרו" תכרעמ ירבח ןיבל
תועידי" לש דיגאתה גג תחת תוסחל ונפו "בירעמ" תא דחי ושטנ ינכטה לגסה לכו (םיינש
תא הרהמ דע ספתש ,(תועידי) "יטסיו" ןומויה תא איצוהל ולחה שדחה םתיבב ."תונורחא
.תיעוצקמה המרה תניחבמ ןהו הצופתה תניחבמ ןה תיסורב םינומויה ברקב ןושארה םוקמה
תופיצרב "הימרו" תא איצוהל ידורמנ ףיסוה םידבועה לש תנגרואמה השירפה ףא לע
.םירחא םילעבל רכמנ ןותיעהש דע ,שדח תווצ תועצמאב

תוריפו תוקרי לס תחאה ודיבו ותיבל רזוח היסורמ הלועה תא תוארל רשפא ישיש ימיב
ןיאש רצומ ןותיעב םיאור תיסורב תונותיעה ינכרצ .תע-יבתכו םינותיע תליבח תרחאה ודיבו
יפוריאה ,ילארשיה ןמ רתוי הברה הבותכה תונותיעה ירחא םיטוהל םה .וילע רתוול
ההובגה ,םילועה לש תעצוממה הלכשהה תמר ךכל תמרות ,ראשה ןיב .עצוממה יאקירמאהו
םינומויה תעבראמ דחאב םיארוקה םירחוב ללכ ךרדב .עצוממה תירבעה ארוק לש תאזמ רתוי
םינועובש רסירתכ ךותמ ףסונ האירק רמוחבו ("הימרו"ו "הנארטס השאנ" ,"יטסובונ" ,"יטסיו")
םיקתוע ןוילימ עברכ ישיש םויב םירכמנ הסג הכרעה יפל .םירחא תע-יבתכו םינוחרי דועו
.תאז הפשב תרבודה היסולכואה בור ידי-לע םיארקנ םהש ,חינהל רשפאו תיסורב םינותיע לש
תונותיעה לש הלא ומכ תיסורב תונותיעה לש םיארוקה רפסמו הצופתה םימצמטצמ לוח ימיב
.תירבעב

םיכומנ תיסורב םינותיעה יריחמ ,םיקיתווה לש תאזמ הנטק םתסנכהש ,םילועה לע לקהל ידכ
יעינמו .םיחוור סינכמ קסע תויהל היושע תיסורב םינותיע תאצוהש ,רבתסמ תאז לכב .רתוי
.םיילכלכ םרקיעב םה הלא םינותיע לש םיל"ומה

תועידי" דיגאת אוה ןושארה .תיסורב תונותיעה םוחתב רתויב םיטלוב םילעב השולש
תישפוח דימ הנהנ ,בוציינזוק ,וכרועו יחוור ןותיע והז ."יטסיו" תא רואל איצומה ,"תונורחא
דיגאת .רונג םיירפא ופתושו רוזא ילא לש םתולעבב "יטסובונ" דיגאת אוה ינשה .ותכירעב
"הימרו" ,(םינווגמו םיבר םיפסומ ישיש םויב ללוכה) "ילדינ יטסובונ" םינומויה לעב אוה הז
ךרועה .םינועובש השולשו ,"ילדינ יטסובונ" לש תאזמ הנטק םתצופתש ,"הנארטס השאנ"ו
השולש ותולעבבש ,ריפכ ןליא יאנותיעה אוה ישילשה ל"ומה .רונג אוה םלוכ לש יארחאה
תאז דבלמ ."בוהצ"ה עבצה ,םיתיעל ,םהב רכינש "המרונפ"ו "תועש 24" ,"סבולג" - םינועובש
.ןיגוריסל םימלענו םיעיפומה ,םינומוקמו םינועובש רואל םיאצוי

רואל תאצל לחהש ,(יסורה ילארשיה) "ןינאיטליארזי יקסור" ןועובשה איה המצע ינפב העפות
הווקסומב תפתושמ תכרעמ ול שי .ילארשי רשאמ רתוי יסור ןותיע והז .הרבעש הנשה תישארב
.תיכוניחה היזיוולטב תיסורב רודישה ךרוע ,רלפוט רוטקיו אוה ץראב ולהנמו ביבא-לתבו
.ןיינעמו ןווגמ אוהו התואנ המרב קפומ ,םיעבצב םידומע םיעבראמ רתוי קיזחמה ,ןועובשה
ילמיסה וריחמו ,תיסחי תוטעמ תועדומ וב תומסרפתמ ,תיסורב םירחא םינותיעל האוושהב
םירכינ םידספה תמרוג ןותיעה תאצוה יכ ,הלא םינותנ םידמלמ הרואכל .דבלב םילקש ינש
לש ןורחאה אישנה תומש םילולכ ןותיעה לש תירוביצה הצעומב .היסורב רואל איצומל
תא לארשי תונוטלש וענמ םעפש ,ןוזבוק ףסוי בכוכה-רמזהו בו'צברוג לאכימ תוצעומה-תירב
יקוח קסע תחיתפ ,עודיכ .ץיבונמלק יאתבש לגרמה רורחשב ברועמ היהשו ץראל ותסינכ
קר אלא ,ךכל תויאר ןיא הז הרקמב ךא ,עודי אל רוקממ םיפסכ תנבלהל יעצמא שמשל היושע
.תוהימת

.תמוסרפ תועדומ אוה תיסורב םינותיעה לש ירקיעה הסנכהה רוקמ ,תונותיעה ףנעב לבוקמכ
לש םינותיעה ,תומוסרפהמ שילשב "יטסיו" הכוז ,(םיחכומ םינותנ אלל) תוכרעהה תחא יפל
-ב תמכתסמה הרתיב םיקלחתמ םירחאה םינותיעהו בוריקב םיזוחא 45 -ב "יטסובונ" דיגאת
.םיזוחא 22

המרת הבר הדימבו תיסורב םינותיעה בור לש םנכותבו םתרוצב רופיש לח תונורחאה םינשב
רכינ ,תמדקתמ היגולונכטב שומישלו בושחימל תודוה ,תוזחה רופיש .םהיניבש תורחתה ךכל
ןיב ,תרכינ ןכותה תרשעה .תורוטקירקהו םירויאה תמרבו עבצב םימוליצהו סופדה תוכיאב
םינותיעה .םיפסומה רחבמבו םיאשונה ןוויגב ,תויעוצקמה הביתכה תמר תיילעב ,ראשה
םתוא םישרפמו םיעוריאה תא םירקסמ םה .ץראב יטילופה בצמב ,ןבומכ ,םיקסוע תיסורב
לש יעבטה ןיינעה תא ."ונלש" ארוקה לא תנווכמ הצירק ידכ ךות ,תילארשי טבמ-תדוקנמ
שחרתמה לש טרופמו בחרנ רואית תועצמאב םינותיעה םיקפסמ הנשיה םתדלומב םיארוקה
םינותיעב רשאמ רתוי ףיקמ ףא אוה םיתיעלו ןווגמ םש םיעוריאה רוקיס .תונידמה רבחב
םירדשמ היסורמ היזיוולט יצורע השולשש ,רוכזל םג שי .ץראל תוריהמב םיעיגמה ,םייסורה
.לארשיב תיסור ירבודל םוי םוי

םישנ ,הרבחו הלכלכ :םילבוקמה םימוחתה לכב םירודמו םיפסומ םיללוכ תיסורב םינותיעה
תוליכרה ירודמ .תוברתו תורפס ,טרופסו תוליכר ,תונמאו רודיב ,םידליו רעונ ,הנפואו
הבחרהב םירקסמ טרופסה ירודמ .תירבעב םינותיעבש הלאמ תוחפ אל ןוימדה תא םירגמ
רתוי הברה םימסרפמ תורפסה ירודמ .תוימואל-ןיב תויורחת םגו היסורבו לארשיב םיעוריא
תורפס ינכרצ םה היסור יאצויש רחאמ תירבעב םינותיעה רשאמ הרישו הזורפ יעטק
ארקנה ,הז ןועובש ."יטסיו" ןומויה לש רומוהל דחוימ יעובש ףסומ עיפומ ןכ ומכ .םיקהבומ
,אוהו "תועידי"בו "בירעמ"ב רומוהה ירודממ ופקיהב לודג ,קינסלג קרמ תכירעב ,"רדסב"
.לארשיב דיחיה יטסירומוהה ןותיעה ,השעמל

תונולתל תבותכ
ירקיעה רוקמה םה היסורב םיעיפומה םינותיעה .ירוקמ ונניא תיסורב םינותיעב רמוחה בור
םיפסומבו םינועובשב ןאכ םסרפתמה רמוחה לכל טעמכו ,םינומויב יטילופ-אלה רמוחל
קר .םייעוצקמ םיבתוכב רוסחמה ללגבו תואצוהב ךוסחל ידכ השענ רבדה .תיסורב םייעובשה
תרומת (םייקלח תוחפל) םיגולמת היסורב םינותיעל םיחיטבמה ,םימכסה ומתחנ הנורחאב
.ץראב םסרפתמה םהלש רמוחה

םוחתב םג .תירבעה תונותיעה - אוה בר רמוח תיסורב םינותיעה םיבאוש ונממש ,ףסונ רוקמ
איה ךכל תוביסה תחא .תיסורל תירבעמ ומגרותש ,םירמאמב שומישה ץופנ הקיטסיצילבופה
.בושייה תודלותבו הב השענב םיאיקבהו ץראב בטיה םירועמה ,םייעוצקמ םינשרפב רוסחמה
תידדצ-דחו תישגר השיגב תיסורב םיירוקמה םירמאמה ןמ קלח םיקול הזכ עדי רדעיה ללגב
ןותיע םויה ןיא .םיירבעה םינותיעב רשאמ רתוי הכומנ הקיטסיצילבופה תמר ללכ-ךרדבו
רשפא יכ םא ,תיגולואידיאה ותמגמו תיעוצקמה ותמר תניחבמ "ץראה"ל המודה ,תיסורב
.הזכ ןותיעל שוקיב יופצש ,ךירעהל

תמרמ ,ראשה ןיב ,עבונ תיסורב תונותיעב םייעוצקמ םינשרפבו םיבתוכב רוסחמה יכ ,הארנ
תיצחמל ,בוטה הרקמב ,עיגמ ונניא הלא םינותיעב תכרעמה ירבח לש םרכש .הב הגוהנה רכשה
םיאנותיעה לש יוטיבה שפוח יכ ,ןייצל שי תאז םע .םיירבע םינותיעב םיאנותיע לש םרכש
םיאצוי .תירבעב םינותיעב גוהנה הזל הווש ,תכרעמה לש ימינפה חוקיפה תרגסמב ,תיסורב
.תיסורב םירחא םינותיעב גוהנה הזמ רתוי הובג םרכש ,דחא דצמ ."יטסיו" יאנותיע הז ללכמ
.רתוי תושקונ ךרוע תויחנהלו תיתכרעמ תעמשמל םה םיפופכ ,רחא דצמ

ןיבל עדימ תריסמ ןיב הנחבה הנורחאב תנמתסמ ,תיסורב םינותיעב םסרפתמה ,ירוקמה רמוחב
לשו הדוגאה לש הקיתאה תוארוהו םיאנותיעה תדוגאב םירבח םיאנותיעהמ קלח .תועד תעבה
.הקיתאה יללכ תפיכא לע דואמ דיבכמ הפשה םוסחמ לבא .םתוא תובייחמ תונותיעה תצעומ
יבתכמ םוסרפ ללגב רקיעב ,ער םש תאצוה לע תועיבת םיאנותיעה דגנ ושגוה תחא אל
תיסורב תונותיעה םג תלדתשמ המשל היואר תונותיע לככ .הצמשה ירבד וללכש ,םיארוק
בוציעל איה תמרות ךכ ידכ ךות .תונשרפהו עדימה ימוחתב היארוק לש םהיכרצ תא קפסל
תא ,םהיתוקוצמ תא תפקשמה ,הירלקפסא איה תשמשמ רבד לש ורקיעב לבא .םהיתועד
.םהיתופקשה תאו םהיתונוצר

הנידמל סחיה
תועצהב הילא תונפל רשפאש תבותכ ,דסממה ןמ קלח ןותיעב האור הרושה ןמ ארוקה
,תונכוסה לע ,ימואל חוטיבל דסומה לע הנולתב לחה ,ןיינע לכב תוינורטב םגו םירופישל
םאצומ ץראב .דועו הריד ,הדובע תגשהל עויס תושקבב הלכו ,רחא יתכלממ דסומ לע וא
,רוביצה תונולת ביצנ ,הנידמה רקבמ דרשמ אוה וליאכ ןותיעל סחייתהל םילועה ולגרוה
ירודמל שדוח לכב םיחלשנ םיארוק יבתכמ יפלא .הרטשמה לש ףינס וליפאו ןיד-יכרוע דרשמ
,םישנא להקב הפל הפמ אלמ תיסורב ןותיע לש תכרעמב הנתמהה-רדחו .תכרעמל םיבתכמה
.םביל תא ךופשל ,ללכבו ,הרזע שקבל ,םהיתועד תא עיבהל םיאבה

תולגתסהה יישק ללגב לוכסתו תורירמ ישגר םיבר םילוע ברקב וררש םיעשתה תונש תישארב
.הקוצמה תא ופקיש תיסורב םינותיעהו הלודגה הלטבאהו םינאוורקה תפוקת תאז התיה .ץראל
.ולוכ ילארשיה דסמימה לא הבר הניצב סחייתה ,םירחא םילעב ידיב זא היהש ,"יטסובונ"
םגו םירחא םייתכלממ תודסומו תונכוסה ,רימש תלשממ יפלכ תוניוע לש סחי הליג ןותיעה
םוקמ וב ןיאש ,"יתוברת רבדמ" איה לארשי יכ ,ןעט םיבר םירמאמב .תילארשיה הרבחה יפלכ
תנידמל תיסורב תונותיעה סחי םויכ .השדחה היילעה ברקמ היצנגלטניאה ישנא תובלתשהל
הרבחב םינוש םירזגמ יפלכ תוניוע ינמיס םירכינ תאז םע .יבויח ,ללכ-ךרדב ,אוה לארשי
הנושש ימ לכ - רוציקבו ,םיפויתא ,םיברע ,םיינופצ ,םיקיתו ,חרזמה תודע ינב - תילארשיה
הכרעה יוטיב ידיל האב תאז תמועלו .דואמ גייוסמ תילארשיה תוברתל סחיה ."ונתיאמ"
,עודיכ ,הכוזה ,"רשג" ןורטאית ,לשמל ,ררועמ הבר הוואג .תיסורה תונמאהו תוברתה תשרומל
.בחרה ילארשיה רוביצב םג ללה ירבדלו הלודג החלצהל

רטשמ תונש םיעבש .ןוטלש לכל דגנתהל רבעשל תוצעומה-תירב יאצוי םיטונ תיטילופ הניחבמ
תלשוכה הטילקהו .טלושה דסמימה יפלכ תוניועו תונדשח לש סחי םהב ושירשה יראטילטוט
,הבר הדימב ,המרתש האחמ תעבצה עיבצהל םילועהמ םיבר העינה רימש קחצי תלשממ ימיב
.1992 -ב תוריחבב ןיבר קחצי לש ונוחצנל

ןכ אל .םילועה לש העבצהה יסופד לע טעמב קר תיסורב תונותיעה העיפשה תוריחב ןתואב
בקעי ר"ד .רתויב בושח דיקפת תאז תונותיע האלימ הבש ,1996 -ב תוריחבה תכרעמב
הפשב דחא ןותיע וליפא אצמנ אל תאז הכרעמב יכ ,עבק תירבעה הטיסרבינואהמ טדטשנזייא
יפל יכ םא) הדובעה תגלפמ תודמעב תויעוצקמ לש ההובג המרבו אלמ הפב ךמת רשא ,תיסורה
יהוזש ,ותעדל ,ןכתי .(ץ"רמו הדובעה דעבו סרפ ןועמש דעב םיזוחא 40-35 ועיבצה ןדמואה
ידוהי" ץבוקב ורמאמ ואר) תונורחאה תוריחבב הדובעה תגלפמ לש התלפמל תוביסה תחא
קפס ןושלב טדטשנזייא ר"ד רמואש המ .(1997 ,לטירפ דוד תכירעב "רבעמב תוצעומה-תירב
תוצעומה-תירבמ םילועה ברקב סרפ ןועמש תא חצינ והינתנ ןימינב :תואדווב םירחא םירמוא
.תיסורב םינותיעה תרזעל תודוה רבעשל

דוכילה ןואטיב השעמל שמישש ,"יטסיו" ןותיעב טלב רבדהו והינתנב וכמת םירמאמה יבתוכ
ןתנ לש ותושארב "היילעב לארשי" תחלצהל םג העייס תיסורה תונותיעה .תיסורה הפשב
תא בטיה לצינ אוהו "יטסיו" לש תכרעמה תצעומ שאר-בשוי יקסנרש היה ןמז ותוא .יקסנרש
הכימת סייגל ידכ ,םירחא םיאנותיע םעו בוציינזוק ךרועה םע זא ותודידי תאו ודמעמ
דעב ועיבצה ,הלשממה תושארל והינתנב וכמתש ,םילועה ןמ םיבר ,ןכאו .השדחה ותגלפמב
.תסנכל "היילעב לארשי" יגיצנ

רכינ רבדה ."הילעב לארשי" לע תרוקיב ינצינ תיסורב םינותיעב ועיפוה םינורחאה םישדוחב
.יקסנרש ןיבל בוציינזוק ןותיעה ךרוע ןיב םיסחיה תערה ךכל המרת ילואו "יטסיו"ב םג
אוה ונלש ישארה ביואה" :"ץראה"ב חוויד יפל ,יקסנרש רמא הנורחאה ותגלפמ תדיעווב םואנב
סחיב תוילארטינ לע רומשל םילדתשמ "יטסובונ" דיגאת לש םינותיעה ."תיסורב תונותיעה
םירמאמ ,םיתיעל ,םהב םיעיפומ ,ןימיל םיטונ "יטסיו" ומכ םה םג יכ םאו םילועה תגלפמל
.תויביטקייבוא ןיגפהל ידכ ,דירש יסוי םהבו ,לאמש ירבוד לש

ומכ םישנאש ,םשור ,םיתיעל ,םירצוי תיללכה תרושקתב תיסורב םינותיעה לע םיחוויד
.העטומ םשור והז .ןוטה תא םש םינתונה םה ןיקסוס הנאיטט "ריזחה תרייצ"ו ןיקסא רודגיבא
ונניא ,1997 רבמטפסב "יטסיו"ב םסרופש ,ןיבר לש ורכזב עגופה ,ןיקסא לש הנטיש רמאמ
םיארוקה בור ןהו םיאנותיעה ןה ללכ ךרדב .הללכב תיסורה תונותיעה תודמע תא גציימ
ירבדמו העורפ התסהמ םיגייתסמ םהש יאדוו תינוציק תונמואלמו תויתד תומגממ םיגייתסמ
ןווגמ יכ ,ןועטל ינא לוכי תיסורב תונותיעה יארוק םע םינש-בר ישיא רשק ךמס לע .הנטיש
תונושה תועדה ילעב לש םייסחיה םירועישה םגו היסורמ םילועה ברקב תויטילופה תועדה
.םיקיתו םילארשי ברקבש הלאל םימוד

הרבחהמ לדבתהל היסורמ םילועה לש הייטנ לע הדיעמ תיסורב תונותיעה תחירפ םאה
?יתוברת וטג ןיעמב רגתסהלו תילארשיה

םתפשב תונותיע יכ ,דמלמ םירגהמ תוטלוקה תונידמב ןויסינה .טלחומ ואל איה ךכל הבושתה
יכ ,בתכ 1976 -ב ץראל הלעש גרובטרו לאכימ יאנותיעה .תואיצמה חרוכ ,ללכ-ךרדב ,איה
יתנגהו יופכ ורקיעב אוה ,תילארשיה תוברתה ךותב שבגתהש "תיסורה הפשב יתוברתה וטגה"
לש םייוליגל הבוגת אוה הבר הדימב ,רמולכ .(1993 ,"רבעמב תוצעומה-תירב ידוהי")
"היפאמ" לש החולש לאכ "םיסורה" לא םיסחייתמה ,תילארשיה הרבחב םיקלח דצמ תוניוע
תונוז" תקסעהבו םימס רחסב ,האנוהו הבינג ,הטיחס ,חצר ישעמב תקסועה ,םישאר ףלא תלעב
תא םיארוק םניאו םילועה תא םיריכמ םניאש ,םילארשי לש הזכ סחי אקווד ."תוינידנולב
.םהלש תידדהה תורדילוסה תשוחת תרבגהלו םתורגתסהל םרות ,םהינותע

דיתעל תיזחת
ומצמצי םייפרגומדו םייתרבח ,םייגולויב םיכילהת יכ ,תוריהזב תוזחל רשפא תאז תורמל
.תירבעב םינותיע וארקיש ,םילועה רועיש תא ולידגיו תיסורב תונותיעה ףקיה תא הגרדהב
יארוק רועיש יכ ,דמלמ 1995 -ב ךרענש ןייפ ןורהא ר"ד תלהנהב "תיפצת" ןוכמ לש רקס
יבגל הנמתסה הכופה המגמ .םינקזו םירגובמ םילוע ברקב רתוי לודג תיסורב םינותיעה
,זוחא 20 -ל םרועיש עיגמ 24 דע 16 ינב םיריעצ םילוע ברקב :םיירבע םינותיע יארוק
ברקב םג רתוי לודג םיירבע םינותיע םיארוקה רועיש .םיזוחא 2.5 - רתויו 65 ינב ברקבו
היילעה ףקיהב יופצה םוצמצה םג .הקוסעת ואצמש ימו ץראב םיקיתו ,רתוי םיליכשמ םילוע
.הרהמב ומלעיי אל תיסורב םינותיעה לבא .תיסורה יארוק לש קושה תא הגרדהב ןיטקי

דועב תיסורב היזיוולט ץורע תלעפה איה ילכלכה םדמעמ לע תמייאמה ,הבורק הנכס
תונותיעה וישכע תינהנ הנממש ,םוסרפה תגועמ רכינ חתנ סוגנל דיתע הזכ ץורע .םייתנשכ
היהת תיסורב תונותיעה לבא .הצופתה-ילדו םישלחה םינותיעה רקיעב ךכמ ועגפייו תיסורב
,םויה קחרי אלו .תילארשיה הרבחב תובלתשהל רשג םויה רשאמ רתוי שמשתו תינויצ רתוי
תונותיעה םהילא תסחייתמש ומכ ץראב תוגלפמה בור לא וסחייתי תיסורב םינותיעה ובש
תרש-ילכ ושמשי אלו תיטילופ תולדבתהו תורגתסה לש תומגמ דוע ואטבי אל םה .תירבעה
."םייסור" םינקסע לש םמודיקל

רבוב זכרמבו (ןולקשא) ןליא-רב תטיסרבינואב ריכב הצרמ ,בקעי-ןב םהרבא ר"ד
לש ןושאר תכרעמ זכרמ היהו ץוחה תורישב םידיקפת רבעב אלימ ,תירבעה הטיסרבינואב
."הימרו"

:רוקמ
לתב םינותיעה תדוגא תאצוה ,248-239 'מע ,1998 םינותיעה לש הנשה רפס
ביבא