לארשיב תידרח תונותיע

ןוסלכימ םחנמ


לארשי תדוגא לש עידומה ןומויה .השדח אל העפות איה לארשיב תידרח תונותיע
,לארשי תדוגא ילעופ לש םנועובש ךפה תע התואבו הנידמה ימי תישאר זאמ עיפומ
תונותיעב הז רמאמב קוסענ ונא ךא .(ןועובשל היהו בש רתוי רחואמ) ןומויל ,םירעש
.80 -ה תונשב עיפוהל הלחהש וז ,תיסחי השדח תידרח

1) ן"שת באב 'י ,'ד םויב התיהש ,תופירחה תואחמהו תומעזנה תוינפה ,םינופלטה תמוהמ
םינמאנ םיארוק .םידקת תרסח התיה ,ןמאנ דתי ידרחה ןותיעה תכרעמב ,(1990 טסוגואב
יכ ,ורסמ תושגרנ תוהמא ;ןותיעה תא אורקל ךליאו התעמ םיקיספמ םה יכ ,תוצרחנ ועידוה
- ולאשו ורשקתה םימעוז םינבר ;ןתיב ףס תא רתוי רובעי אל ןותיעה ,ןהידלי תולאש ללגב
?ןכתייה

תינש אצת אל םלועל וזכ הלקת יכ חיטבהל ,תחאו םימעפ ףלא לצנתהל ץלאנ אוה ,ךרועהו
היה ,(תינוליח הפשב רוזנצ) ןותיעה לש "רקבמה"ה יכ ,ריבסה ןיינע לש ופוגל .ודי תחתמ
תחתמ הטמשנ המויאה הלימהש ךכ ,םחו טהול םוי היהש ,באב העשת לש ךוראה םוצה ןמ שתומ
.ונילע אל ,ןותיעל הסנכנ ךכו ,וניעל

ףקתש ריעצה לע החוויד רשאו ,ןמאנ דתיב העיפוהש ,העידי תובקעב הכרענ וזה הלוליהה לכ
לש דדובמ רעשב הרמשש ,תלייח הביבסה ןמ רענ ףקת ,רוכזכ .80 הנחמב תלייחה תא
ןקת לע ןיידע ףקותה היה ןותיעב העידיה םוסרפ תעב .הסנאל הסינו הקשנ תא ףטח ,הנחמה
םהבש םיטרפה לכ ונייוצ ,םינותיעה תוכרעמ לכל הרבעוהש ,ם"יתע תעידיב .סנואב דושח
.תלייחה סנואב דשחה ללוכ ,דשחנ

,"אצמי לבו הארי לב" תניחבב איה "סנוא" הלמה ,טרפב ןמאנ דתיבו ,ללכב ידרח ןותיעב
תא ,הלילח ,לוטיל לוכי תיבבש םינטקה םידליה דחא ירה !?סנואב לבא ,אלימ ,הבינגב דושח
ךיאו ,סנוא הז המ ומא תאו ויבא תא לואשל ץורלו ,סנואב דושחה ינולפ לע אורקל ,ןותיעה
.ולאכ תוארונ תולאש דועו הז תא םישוע

ךרדל המגוד יהוזו ,לארשיב תידרחה תונותיעה תבצינ ןהינפבש תומלידהמ תחא קר יהוז
,תרמוא תאז ןיא .תויכוניח תויעב ררועל םילולעה םירבד לע םיבתוכ ןיא .ןורתיפה
םיסנמ ותואש ץרשו ומצע ינפב רומח רוסיא ,תוליכר ירודמ ןיא םידחא םיידרח םינותיעבש
ןיא ,םישנ לש תונומת ןיא ,סנוא ןיא רציה תמחלמ תרגסמב לבא ,םימעט ן"קב רהטל םש
.םיינוליח רמז-יבכוכו רמז-ילילא ןיא ,טרופס


הכוז התיה ביבא-לת יבכמ וליא ,לשמל .ילילשה טביהה ןמ קר לבא ,םנשי הלא לכ ,םצעב
,לאידנומב והשלכ גשיהל העיגמ התיה לארשי לש לגרודכה תרחבנש וא ,הפוריא עיבגב
ךכ לע םיעדוי ויה תידרחה תונותיעה יארוק יכ חינהל שי ,םלועה עיבגב הכוז התיה וליפאו
שיערמ יוליג תובקעב וא ,וז תרגסמב עצבתמ םתסה ןמ היהש ,תבש לוליח לש טביהה ןמ קר
.אמורב הרשכ אל הדעסמב םילכוא םהשכ וספתנש ,םינקחש תודוא לע

וכפה ,ויתורושב גוליפה תקמעה םע ,הזמ רתוי דועו ,ץראב ידרחה רוביצה תוקזחתה םע
תידיסח "רצח" לכ .םיבר חוכו הצואת רבוצה ,ומצע ינפב םרוגל םידרחה תרושקתה יעצמא
ןיבש םילדבהל סנכיהל תרגסמהו םוקמה ןאכ אלו - בר לכו ר"ומדא לכ ,תיאטיל הבישי לכו
,וללה םינותיעב דחא עובש עיפוה אל םמש םא ער םישיגרמ - תודסומהו םיראתה ,םיחנומה
בר ףקות םילבקמ םירבדה .עיפוה םג עיפוה םהלש הרחתמה לש ומש םא םייתעבש ער ילואו
םהש ,תובישי ישאר לש תוילושו תוריעז "תורצח" לש תונורחאה םינשב ןתחימצ חכונ רתוי
ובתכ :עודיה ללכה לח םהמ םיבר לע .םרפסי רענ םהידימלת רפסמ לבא הרותב םירידא ילוא
,תינוליחה תיטילופה תכרעמה ןמ בגא לואשה ,ללכ ;םייק ךניא - ובתכ אל ,םייק התא - ךילע
תויהל םויה ךפה תילארשיה תונותיעה ןמ דבכנ קלחש הדבועה ןמ תרזגנה םייח תמאו
.םיזירז םינ"צחי לש יוטיב-ילכ

תא הרותה ילודג לש םהינמאנ וחכש ,םוסרפה רחא קסופ יתלבה ףדרמב - תורחא םילימב
הכרבה ןיאש ,הזתל תאז וכפהו ,ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא היורש הכרבה ןיאש ,עודיה ללכה
,ידרחה רוביצה השוע ךכב יכ ,ורמאי ילוא םיגולויצוס .ןיעל יולגה רבדב אלא היורש
סנכיהל ןויסינ ,תינויצה הנידמב הריציה ייחמ השירפו תונלדב תייטנ םינשה ךשמב הליגש
יפלכ תורטמ ןתוא תגשה ךרוצל םיינוליחה םילכב תוחפל הרכה ,רמולכ .תירוחאה תלדב
םנמא םיתעל ,םיינרדומ םילכב טלחהב םיבתונמ ידרחה רוביצה לש תרושקתה יקיפא .םינפ
םיפקותה ,םירודמ וצקיה ףא םידחא םינותיע .טלחהב רורב דעיה לבא ,תגליעו תיאכרא הפשב
,העידיב וא רמאמב ,תואטבתה ףאל םיחינמ םניאו ,םיינוליחה תרושקתה ילכ תא ףצק ףצשב
,רמול השק .םיידרח םיפוג וא םישיא יפלכ תונג ירבד זמרב וא יולגב םיעמתשמ םהמש
תוחפל שי ,םינפ יפלכ ,ידרחה רוביצל לבא ,םיינוליחה םיבתוכה לא ללכב םיעיגמ םירבדהש
תוניחת דוע אל ,הבושת רסחו ףקתומ רוביצ דוע ואל .בייח ראשנ אל אוהש הבוט השגרה
לילכ הנותנה ,תישפוח המב אלא ,ןוקית וא העידי לדב וסינכיש םילודגה םינותיעב םיבתכל
.ידרחה רוביצה לש ודובכ לע רומשל אלא הדעונ אל הלוכ-לכש ,תימצע הטילשל

דעש ,םיידרחה םימוסרפהו םינותיעה לכ תא חתנלו ריכזהל לכונ אל הז רמאמ תרגסמב
היושע םהמ םידחא תגצה יכ ,המוד לבא ,רסירת יצח דוע יאדווב ודסונ רבכ םירבדמ ונחנאש
.השדח רתויה תידרחה תרושקתה תנומת לש התומדל םיווק תוותהל

?דבעידב וא הליחתכלמ
הביס םוש ןיא ,םימי השישב ארבנ םלועה םא .יעובשה בצקה תא תבהוא תידרחה תונותיעה
,תבש ברע ,ישישה םוי :םינועובש - הבור ,ךכיפל .םוי לכ ,דחא םויב ארביי ןותיעש
דתיו עידומה - םיינש קר שי םינומוי .דועו הדעה ,ד"בח רפכ ,ידרחה הנחמה ,םירעש
םינותיעה םע תחא הפיפכב ותוא םישל השק ךא ,ןומוי אוה הפוצה םג ,םנמא .ןמאנ
.ל"דפמה ,תינויצ הגלפמ לש הנואטב אוה ןכש ,םיידרחה

,לאנרושז רעניימגלא רעד ,דיא רעד ומכ ,ץראב םיעיפומה ,שידייב םינואטיב םג םנשיו
םניא םהלש םיארוקה .לארטש רעשידיא רעדו טכיל עשידיא סאד ,טראו רעשידיא סאד
םינואטיב .םא-תפש םהל איה שידייהש ,תוחפ םיריעצו רתוי םיריעצ םג אלא ,םינקז חרכהב
ירוטנב רחא גלפ לש יוטיב ילכ םהמ דחא לכ - וניתומוחו המוחה םה ,תירבעב ,םידחא
.אתרק

ןהו ובוציע חרואב ןה - םיידרחה םינותיעה ןיבמ רתויב יעוצקמה ןועובשה אוה ישישה םוי
ןותיעהש ןוצרמ םיגייסה ןכש ,לבגומ ןוברעב יעוצקמ ,לבא .םינושה םיאשונב ולופיט ךרדב
,ינרדומ ןותיע ףאש תולבגמ וילע םיליטמ ,ידרחה להקב אובל לכויש ידכ ,ומצע לע ליטה
הנכס שיש ,םייתייעב םיאשונ םסרפל ויכרועמ םיענומו ,ןהב דומעל היה לוכי אל ,ינוליח
.םיבשוי םנותיעו םה וילעש ףנעה תא ותרכי םהש

ירהש ,דבעידב לש ןיינע איה תידרחה תונותיעה לכ יכ ,רפסמ ןמאנ דתי ךרוע ,ןמסורג ןתנ
יכרוע לש םתשיג יכ ,הארנ לבא ,ןותיע איצוהל שי היפלש ,הכלה םוש "ךורע ןחלוש"ב ןיא
ןותיעמ ףסכ תצק תושעל ,תורשפאה וא ,ךרוצה .דבעידב אלו הליחתכלמ תסרוג ישישה םוי
תוגלפמה לש םיקיתווה םינותיעב ודבעש ,םייתד םיאנותיע לש םהיתוחישב הלע ,ידרח
,שרדמה תיב יבשוי אקווד ואל ,רמולכ .ל"הצ ילגב םיאולימ ושעש וא ,לארשי לוקב ,תוידרחה
.ינושחנ קחציו רבוצק לארשי - ישישה םוי תא םויכ םיכרוע םהמ םיינש .םתונמוא םתרותש
הפמה לע םתוא תמקממו םירחא םיכרוע תמועל םתוא תנייפאמ ,ל"הצב ותריש םהינשש הדבועה
.ץוחב םגו םינפב םג אוהש םוקמב תידרחה

םע ,1983 -ב הז היה .התוא לצנל ועדי םהו ,תרזוח יתלב התיה ,םכרדב התרקינש ,תונמדזהה
תרבחו םיאנותיע ,םיקסע ישנא םיפתוש ויה הבש ,ישאר בוחר ינומוקמ תשר לש התמקה
לעו יוכיסה לע ודמעשכ ,רואל םינושארה םינותיעה ואציש רחאל םידחא תועובש ."תונד"
בוחר ינומוקמ שארב ודמעש ,ידאבע המלשו ןסינ ילא לא רבוצקו ינושחנ ועיגה ,ןוכיסה
.ידרח ןותיע םג וז תרגסמב םיקהל םהל ועיצהו ,ישאר

,ונטלחה ונחנא" .ינושחנ רמוא ,"העטמ םג איה אלא ,תועט קר אל איה ידרח ןותיע הרדגהה"
ןותיעכ ןותיעה תא םירידגמ ונניא םויה דע .יתדה רוביצל ינשדח והשמ חותפל ,ונעצהו
םיברש ,םיינוליחה תבשה ינותיע תא ףילחהל התיה הנווכה .יתדה רוביצל אלא ,םידרחל
.יתדה רוביצה רובע יללכ ןותיע תמקה לע ונטלחה .תותבשב הקיקשב וארק יתדה רוביצב
,תאז .יתדה רוביצב םיבר ברקב תינוליחה תונותיעל תודגנתה לש לג לע ונילעש ,איה תמאה
תיבל בירעמ ומכ ןותיע סינכהל ימיטיגל רבד הז היה ,הנש התואל ומדקש םינשבש םושמ
לוכי וניאש ימכ ומצע שח יתד רוביצש ,וקה לא רתוי הזה ןותיעה הנפ םינשה םע .יתד
יתד תיב םידבכמ םניאש תומישרו םירמאמ ןכו ,תוזעונ תונומת :התיבה רתוי וסינכהל
."אקווד

וכפה ותרגסמב רשאו ,ץראב יתדה רוביצב השפש הנצקהה לגב ובלתשה םג ,המוד ,םיינשה
תרושקתב ןויסינ ילעב ,ינושחנו רבוצק ,ךכ וא ךכ .סואימ תמחמ םיצקומל םיינוליח םינותיע
,ל"הצ ילגב תיאבצה תונברה תינכותב בתכ רחאה ,עידומה לש יאבצ בתכ דחאה - תיתדה
המכל ףתושמ הנכמ אוצמל וניצר" ,םהירבדל .ונפי םה וילאש ,רוביצה תא רגסמל וטילחה
ישנא דחא דצמ ,רמולכ .תווצקה לע רתוול ונילע היה ךכיפל .יתדה רזגמה ןמ םישנא רתויש
ונלש הירוטירטהש ונטלחה ,תורחא םילימב ,וא .אתרק ירוטנ ינשה דצה ןמו ,יתדה ץוביקה
,הימוחתבש ,תידרחה הדעה לובג - האלה תצקו 'ברה זכרמ' ירגוב ךרד ,ל"דפמה עצמאמ ערתשת
ץוביקב םג םיארקנ ונא םויהש ,אוה לעופב הרקש המ .לגר תסירד ונל היהת אל ,ונעדי ךכ
".תידרחה הדעב םיטעמ אל ידי לע םגו יתדה

בויחב ובישה הלאו ,יתדה רוביצה תא םרובעב "רוגסל" ןסינלו ידאבעל ועיצה םיינשה
אלש םהישנאל ורויש תובישי ישארו םינבר דצמ תודגנתה עונמל ידכ - טלחוה זאו .העצהל
לע ןמז לוטיבלו ,עובשב שודקה םויב הרות לוטיבל דבכ ששחמ ,שדחה ןותיעה תא תונקל
זמר םע ,ישיש םויב אל ,אקווד ישימח םויב עיפוי ןותיעה יכ - ידוהי ךרע ירסח תוריינ
הצריש ימו .אקווד ישיש םויל אלא ,תבשל רמוח שיגהל הניא הנווכהש ,דבה תיב תרוקכ הבע
.דבלב תישיאה ותוירחא לע תאז השוע - תבשב אקווד ןותיעה תא אורקל

תרתוכ יונישב - תרבג התוא
הייסולכואה לש םיקהבומה םיזוכירב םניח ןותיעה ץפוה ,וניתומוקמב לבוקמכ ,הליחת
ועיגה ויכרוע יכ דע ,חוכ הזה ןומניחה רבצ טאל-טאל .םילשוריבו קרב ינבב תיתדה
,יח לכל םייח ישאר בוחר תשר הקבש ,םייתניב .ורכמל רשפא םג רשפא יכ ,הנקסמל
.הפונת רובצל לחה אלא ,רתונש קר אלו .ישישה םוי היה הטילפל רתונש דיחיה ןותיעהו

אלא ,יתדה רוביצל שודיח תניחבב היהי ותעפוה דעומ קר אל יכ ,וטילחה וידסיימו ויכרוע
ןמ רוסא שדח" היפל ,ידרחה רוביצב העודי המכסומ דגנ קבאיהל םהילע היה .ונונגס םג
תובתכ וב ויה אל :המגודל .ןבומכ ,יסחי לכהו - םיזעונ טלחהב ויה םישודיחהו ."הרותה
,ידרח הדימ-הנקב םיפוקס וב ויה ,הז תמועלו ,עובשה תשרפ לע םימיכחמ םירמאמ אל ,רסומ
.תויאטילה תובישיב ךלוה המו םיר"ומדא "תורצח"ב עמשנהו השענה ןמ תושדח

ללכ לבוקמ היה אל תע התואל דעש רבד ,םיינוליח םישיא םע תונויאר - רחא שודיח
ןויארה .וייח חרואל המכסהכ טעמכ והומכ ,הזכ םדא םע ןויאר ןכש ,תידרחה תונותיעב
םשמ ואציו ,םישדע-לתב ותיבל ואב ןותיעה יבתכ .לופר םע היה תינוליח תומד םע ןושארה
םע ".הביטנרטלאה אוה יתדה ךוניחהש דועב ,לגרה תא טשפ ינוליחה ךוניחה" יכ ,הזרכה םע
םינבר האמ םא יכ ,ול רמאו ,ידרחה רוביצה ישארמ דחאל ינושחנ ץר הזה םישרמה טוטיצה
דחא לופר יפמ םירבדה תספדה רחאל ומכ לקשמו דה ול היהי אל ל"נה טפשמה תא ועימשי
.דיחיו

לש םיומידו ,םידרחו םינוליח ןיב םיקבאמ לש לג םילשוריב היה ,ריכזהל שי ,תע התואב
ונחנא יכ" ,ישישה םוי יכרוע םירמוא ,"ונשגרה" .לפשב היה תילארשיה הרבחב םינורחאה
הטישב לוגדל ,םימי םתואל דע ומכ ,וניצר אל .אוה-ותפשב ינוליחה רוביצל תונעל םילוכי
רוביצה יפלכ דואמ םיטוב זא ונייה .המחלמ בישהל ,הרזח ףוקתל ונטלחה .תוננוגתה לש
".ינוליחה

ולו ,הלא תושק תופקתה חכונ ורדגמ אצי אל ללכ ינוליחה רוביצה יכ ,רמול שי בגא תרעהב
יכרועל העירפה אל וז הדבוע ,לבא ...ותוא םיפקותש גשומ לכ ול היה אלש ,הביסה ןמ קר
רשאמ הרעש המחלמ םיבישמש הארי ידרחה רוביצהש רתוי בושח היה םהל ןכש ,ישישה םוי
.דחפו המיא בורמ טטומתי ינוליחה רוביצהש

ךא - עיפוהל ךישמי םנותיע יכ ,רוגסה ישאר בוחר ישנא םע םכסהל ועיגה ינושחנו רבוצק
יכ ,ורבס םיכרועה ינש .תרתוכ יונישב תרבג התוא .תבש ברע דלונ ךכו .רחא םש תחת
דחא .ןתיא ילכלכ בג םעו ותוסח תחת עיפוהל ידכ ,יצרא ןותיע םע םכסהל עיגהל בטומ
תא הנתה ךא ,ער אל לאיצנטופ ןומט ידרחה ןותיעב יכ ,ןיבה ץראב םילודגה םיל"ומה
תוירוטסיה תוביסמ בביח התואש ,תחא תידיסח "רצח"מש ,ךכב םתא הלועפ ףותישל ותמכסה
,הדיחיה הביסה וז התיה אלש ןכתיי .םהימוסרפב ערלו בוטל ומלעתי םה ,תויתחפשמו
ורגס םש ,טסופ םלזור'גל הנפ תבש ברעו ,ןיינעה לכמ אצי אל "ךודיש"ש ךכל האיבהש
םידדצל רושקה לכב היה קיתווה ימלשוריה ןותיעה לש ירקיעה וניינע רשאכ ,תופתוש תקסיע
.תכרעמה יניינעב וקסעתה םיכרועה ינשו - םיילהנימה

םעט ןיא .הליבחה הדרפתנ םינש עברא רובעכ ךא ,הנש ידמ שדוח םידדצה ןיב הזוחה
לש ומש ביבס קבאמ לחה ןאכש ,אוה ןיינעמה רבדה .דוריפה תוביסל סנכיהל וז תרגסמב
םמע תחקל וצר ,ובזעש ינושחנו רבוצק .טפשמה תיב ילתוכ ןיב ןותנ ןיידעש קבאמ ,ןותיעה
לעב םשה לע תולעבה יכ ,ונעטו טסופ םלזור'גה ישנא ודגנתה ךכל .ןותיעה םש תא םג
.םהל תכייש ןיטינומה

יכ ,טסופה תרגסמב ךרענש ןורחאה ןויליגב ינושחנו רבוצק ועידוה ,תכשמנ תקולחמה דועב
- רבעבכ ומשש ,םיכרועו תכרעמ התוא םע ךא ,שדח ןותיע םע םיאצוי םה ןכמ רחאלש עובשב
ןכמ רחאלש עובשבו ,םהירמש לע וטקש אל טסופ םלזור'גה ישנא םג ,ךדיאמ .ישישה םוי
ןותיע אופא ואיצוה ינושחנ תא רבוצק .םישדח םיכרוע םע ךא ,ליגרכ ,תבש ברע עיפוה
.ןשי-שדח ןותיע םע אצי טסופ םלזור'גהו ,שדח-ןשי

ךישמנ העש יפל .ךשמהב ראתנ ,תבש ברע ונייהד ,טסופ םלזור'גה ףגאב ללוחתה רשא תא
,ןקוש לש תימוקמה תונותיעה תשר םע הקסיע ויכרוע ורגס םעפה .ישישה םוי יניינעב
תושדח סופדב סיפדמו ריינ ןקוש לצא הנוק ישישה םוי ,ונייהד .חקו ןת אוה הרקיעש
ןותיעה תכאלמ .הלמע ישישה םוי ול םלשמ ןתמורתש תועדומ ורובע שכור ןקוש ;ביבא-לתב
.םילשוריב ישישה םוי תכרעמב תישענ

ילכלכ םרחב םויא
לכונש םירבד קר םסרפנ" ,ינושחנ רמוא ",תוישרפ תפישח לש םוחתב" ?ןותיעה לש וקה והמ
םיניינעב איה תינוליחה תונותיעב היינש העידי לכ טעמכו ,בנג ספתנ םא .םנוקיתל םורתל
ונלש תויופידעה םלוסש ,ןיבהל ךירצ .רוזעי רבכ הז המ יכ ,םסרפנ אל ונחנא ,הזה גוסהמ
לבא ,המויק רבד תא איבנ טלחהב .'ץיבבולמ ברה ןיבל ךש ברה ןיב תקולחמ שי ,ןוכנ .הנוש
לכש לבא ,ונלש םיארוקה רוביצל בושח רבד איה םהיניב תקולחמה תדבוע .הדמע טוקננ אל
".ונלש ןיינע אל הז .יתרבחה וכוישו ובל תויטנ יפ לע אוה-ותדמע תא עבקי דחא

ףא .בחר קוש ול אוצמל חילצה ישישה םויש ,איה הדבוע ,תוממתיה וא תומימת וז םא ןיב
םש םיבר םויכ ,םייתדה םיצוביקה ישנא להק לע שארמ-ורתיו טעמכ ,םנמזב ,ויכרוע םא
יכ ןייצל שי ,הפוצה יבגל .הפוצה תא רשאמ ,רתוי ילואו ,תוחפ אל ,ןותיעה תא םיארוק
םייונמה ,ל"דפמה ישנא ,ןכש .תועדומל רושקה לכב וילע םיוסמ ןורתי םיידרחה םינותיעל
םימסרפמה ןיבמ םיבר ,ןכל .תינוליח תונותיע םג םינוק ,ותוא םיארוקה וא הפוצה לע
,היירי התואב ןכש ,הפוצהב םיפסכ עיקשהל ךרוצ ןיא הזה רוביצל עיגהל ידכ יכ ,םירובס
םיארוקה יבגל ןכ ןיאש המ ,תינוליח רופיצ םגו תיתד רופיצ םג םידצ םה ,ינוליח ןותיעב
תידרחה תונותיעה תאירק ךותמ אב םהלש ימוסרפה עדיה לכ ,םלוככ םבור ,הלא .םידרחה
.רומח רוסיאב הרוסאה תינוליחה תונותיעה ןמ אלו ,תרתומה

,ךכ .םיידרחה םינותיעה רובע תודחוימ תועדומ םיבצעמ םימסרפמהש ,ךכ ידיל םירבד ועיגה
,ידרחה רוביצה ברקב םירכמנ הירצומש ,"תילע" תרבח לש העדומה תשרפ הרוכז ,לשמל
תונותיעב קנע-ימוסרפב הרבחה העיפוה דחא םוי .םידגמ ,רחא םש תחת תורשכ רדסה תובקעב
הלודג הקעז םיקה ידרחה רוביצה .םיילגר תופושח תוינדקר תקהל תיארנ הבש ,תיללכה
וליפאו ,הברהב הרצקתה וזה העדומה לש םייחה תלחות ;רזע םויאה .ילכלכ םרחב םייאו
.תולצנתה חסונ ןיעמ םסרופ

זמר אל ףא ,ןבומכ ,ןיא הלא תועדומב .םיכשמנ ןירדהמל םירשכה םימוסרפהו ,קותמ אצי זעמ
,ןלציל אנמחר ,םיינימ םיזמר ןהב ןיאש המכו המכ תחא לעו ,השא תומדל קדה ןמ קד
.םוסרפה ידרשמ לע ךכ לכ םיבוהאה

ןיב תכלל איה היעבה ,תוחפל ויכרוע תודע יפ לע ישישה םויב .יתכרעמה רמוחל בושנ
ילודג לש דחא םרחב אל ףא בטריהל אלש וחילצה םה םויה דעש ,איה הדבועו .תופיטה
.רודה

רודמה וב עיפומ אלו ,תכרעמ רמאמ ןיא ישישה םויב ,הנשיה תידרחה תונותיעל דוגינב
בר ןשיה גוסהמ תידרחה תונותיעב .םיכלוהל ןורכז :םינשיה םינותיעב ןוכית דומע היהש
ויה ,תורורב תוביסמ ,יונמ דבאש םעפ לכבו ,םינקזהו םירגובמה םיארוקה לש םרפסמ היה
יפלא ףלא לידבהל ,ינש דצמו ,ךלה ימ לכה ועדי דחא דצמ ,ךכו .ורכזל םירבד םיבתכנ
ישישה םויב .לארשיב תיב םיקמ ימ ועדי "ןיאושינל ומשרנ" רודמה לש תועדומהמ ,תולדבה
ימ לע ,יממ בושח ימ עובקל וצר אל םהש ללגב קר אל םיכלוהה רודמ לע רתוול וטילחה
,תמה תטימל אירב שאר סינכהל וצר אלש ללגב םג אלא ,אל ימ לעו דפסה רמאמ בתכיי
םיסנכנ אל ?היעבה תא םירתופ ךיא .דגנתמ וא דיסח - חונמה לש עקרה חכונ םייתעבשו
ל"הצב ותריש םהש הדבועה .רחא וא הז גלפ םע םיהוזמ םניא םמצע ןותיעה יכרוע .הילא
בוט הזו ,םירדייסטואא תצק ,רמולכ .עיציב אקווד אלא ,עצמאב בוט םוקמב אל םתוא תמקממ
הפיכ ושארל שובח ינושחנ - וזה הנומתב קלח שי םיינוציחה םינממסל וליפא .םיקסעל
אלא ,ךכב המ לש רבד הז ןיא םילמסה שודג ידרחה םלועבו .הגורס הפיכ רבוצק ,הרוחש
.םוקמ תרדגה

הדעל ל"דפמה ןיבש בחרמב םיעוטנ םהו ,םייתד םלוכ ,םירסנאל-ירפ םיבתכ 60 ןותיעל
םשב הביתכ החוד שפנ חוקיפ יכ ,יודב םשב בתוכ ,ןבומכ ,ןורחאה רזגמה גיצנ .תידרחה
.אלמה

,םייביטקייבוא אל ,םינמיהמ םיחווד תועצמאב השענ ןותיעל חווידה תדובעמ לודג קלח
םיאצמנה ,עיברלו שילשל הצחמל ,םיימשרה ןותיעה יגיצנ םה הלא .םילוז - רקיעהו
הביתכב שולק גשומ םהל ןיא .תויאטילה תובישיב וא םיר"ומדא "תורצח"ב עדי-תודמעב
םה ,ךכיפל .הבורקה םתביבסב הרוקש המ לכב בר עדי םהל שי תאז תמועל לבא ,תיאנותיע
,הרות-רפס תסנכה תודוא לע םלוככ םבור - םיחווידה תא ישישה םויל םיריבעמה הלא
םיגאוד תכרעמב םיבתכשמו - ילוכו יבר לצא רש לש רוקיב ,רטפנש ר"ומדא רכזל הלוליה
הטישה ןמ ךכ-לכ שגרתהל ךרוצ ןיא ,םצעב .סופדל היוארה הרוצ םג היהת חווידה ןכותלש
לע םידושח םניא םה ףאש רבודה וא ן"צחיה םה תינוליחה תונותיעב הליבקמה ןכש ,וזה
.הרתי תויביטקייבוא

הב שיש ריע לכב םיבתכו ,םייטילופ םיניינעל בתכ ,תסנכב בתכ ישישה םויל שי ךכמ דבל
רפסמ דועו הינתנ ,ןולקשא ,הפיח ,דודשא ,תפצ ,קרב-ינב ,םילשורי - יתועמשמ יתד זוכיר
.םירע

ידרח ןותיעב "תלשוש"
,"השעמל הכלה" רודמ ,לשמל .םירודמ םג אלא ,חטשהמ םיחוויד קר אל םיעיפומ ןותיעב
דחא .םהב ןיינע ידרחה רוביצלש ,םיאשונ ןווגמב קסועהו ,ףסוי הידבוע ברה ידי לע בתכנה
בלחו רשב לשבל רוסיא" אלא ,ילאוטקא ןיינע היה אל ,ברה קסע ובש םינורחאה םיאשונה
םאה ומכ תויגוס הלעמ ,תובושתו תולאש יושעה ,רודמה ."יוג ידי לעו בלכ ליבשב וליפא
?"הציתנ" רוסיא הזב שיש וא ,םיפסונ תונולח תושעל הרטמב תסנכ תיב תוריק סורהל רתומ
בייח םאה ,רשב תליכאמ תועש שמח רחאל בלח ילכאמ לוכאל קקזנו םיאולימל אצויה :וא
,תונוש תולאשמ תולאש דועו ?תועש שמחב קפתסהל ול רתומש וא ,תפסונ העש ןיתמהל אוה
תומוקמ יארמו תורוקמ לש הכורא המישר - היתובקעבו ,הרצקה הבושתה האב ןהירחאלשכ
.םיטרופמ

,ידוהיה םלועה לע םיחוויד ,"המלש האופר"ו "תיב רוקיב" - יאופרה םוחתב ,םירודמ ינש שי
לויטו שפונ רודמ ,הילגנאבו תירבה-תוצראב תידוהיה תונותיעהמ םימגרותמ םלוככ םבור
."םיקידצה תועסמ" ,תחא הרבח יחבשב רפסמו םיקידצה תורבקל לייטל ידרחה עסונל עיצמה
."םיקידצה תועסמ" תרבח לש םלש דומע לע העדומ העיפומ ,אלפ הז האר ,הז ירחא דומע

םיאב ,לודגה םלועבו ץראב השענש המ לא ידרחה ארוקל רהוצ חתופה ,"עובשה" רודמב
םשב הרדיס םג שי .רוידה ירסחו רכש ימכסה ומכ םיאשונ לע םיניינעו םירצק םיחוויד
אוה הלא תובתכ לש ןניינע .ןושאר הבשחמ קזבהב בושחל ןתינש המ אל לבא ,"תלשוש"
תחא תלאוש ,"החפשמה גוחב" רודמב ,ףדל רבעמ .םינואגו םינבר לע תוישעמו םירופיס
איהש המ לכו ,רקוב ידמ הלצא תרקבמה ,הנכש םע תושעל המ (תושדחמ תאז אל) הרופיצ
."ךל יפוי" םשב יפוי רודמ םג שיו .םירחא לע תלכרמ - השוע

:ינושחנ ?ידרח ןותיעלו תוליכרל המ ."דוגרפה ירוחאמ" יורק ישישה םוי לש תוליכרה רודמ
הזה רוביצה ,ךכל ףסונב .יבויח ןונגיסב היצמרופניא אלא ,הטוב ןושל לש תוליכר הניא וז"
לובג לע םיקומיצ ול םיאיבמ ונחנא ןכל ?הזמ רזנתא ינאש זא ,ןמזה לכ תוליכר לע יונב
".תוליכרה

לע ןויד תעב ,איבל ץוביקב םינבר סוניכב" :ומכ םיעטק ,ראשה ןיב ,םיעיפומ רודמב
םינותיעה דחא תא ץימשהו ,'לארשי לוק'ב הדמע לעב ,הפיכ שבוח יאנותיע םק ,תרושקתה
בתוכ יאנותיע ותואש הליגו ,להקב בשיש (ישישה םוי) ןותיעה לש וכרוע םקשכ קר .םייתדה
םה םירבדהש תודוהל הלה ץלאנ ,תרוכשמ םש לביק ףאו ,הרחתמל ומצע תא בשוחה ןותיעב
לש םפוסכ היהי ופוסו רטלחמ אוהש 'לארשי לוק'ב ולגי אמש ששחב יח אוה וישכע .םינוכנ
"...םירחאה םירטלחמה לכ

לש דרפנה המי ףוחב לובטל דחא םוי הצרש ,יסחנפ לאפר ,תרושקתה רש לע רופיס וא
דע ,לביקש השדחה '740 ובלוו'ה םע ,תוכורא תוקד ךשמב ןיתמהל ץלאנ רשה" .הילצרה
ודיב היה ,קרב-ינב תייריע שאר ןגסכ ןיידע ןהיכשכ ,הנש ינפל דע .וינפב חתפנ ףוחה רעשש
ול ןיא הלשממב רשכ .הייריעה יריכב לש םהידיב יוצמ אוהש םשכ ,ףוחל חתפמ
".וללה תויגליווירפה

:אקווד חבשל רכזומ אוהו ,ישישה םוי ירעשב סנכיהל הכז עדונה פמארט דלנוד וליפא
רנוילימה לש ויקסע בצמב קוסעל םיינקירמאה תרושקתה יעצמא ולדח אל םינורחאה םימיב"
,אוה ועדי אל םינותיעה לכש המ .םילודג םיישק ינפב ובצינש ,פמארט דלנוד יקרוי-וינה
אקווד רלוד ףלא 20 ךסב המורת ,ידוהי וניאש ,רנוילימה קינעה ולא םישק םימיב אקוודש
".הרדסב הנושאר איה וז המורתש החטבה ךות ,ןילקורבב הלודג תידיסח רצחל ךיישה דסומל

,םירחתמה .עובשב םיקתוע ףלא 40 לע םירבדמ ויכרוע ?ישישה םוי לש ותצופת יהמ
לכל רבעמ רורבש המ .םירפסמב בוקנל םילוכי םה םגש ,םירמואו םיכחגמ ,הז רפסמ םיעמושה
;םייונמ ול ןיא .םילשוריבו קרב-ינבב רקיעב ,םיידרחה םיזוכירב רכמנ ןותיעהש ,אוה קפס
וליפאו ג"בתנב ,ביבא-לת ,הפיחב םג הריכמ-תודוקנ שי .ותוא הנקיו דבכתי ןויליג הצורה לכ
.תליאב

"יברה לש שיט"ה
תבש ברע תא םילטבמ ,םנמא ,ישישה םויב .תבש ברע אוה ישישה םוי לש ירקיעה הרחתמה
םהש ךכבו ונתוא תוקחל םיסנמ םהש ךכב קר ונב םירחתמ םה" יכ ,םידומ לבא ,אעראד הרפעכ
קושב םוקמ ןיא ,הזל רבעמ .ונל םיעירפמ אל םה ,הזמ ץוח .תועדומה יריחמ תא םירבוש
."םייתגלפמ אל םייתד םינותיע ינשל

לש וכרועכ .השדח תכרעמ תוריהמב המקוה ,טסופ םלזור'גהמ ישישה םוי דרפנ רשאכ ,רומאכ
התיבשה התיה תע התואב קוידב ,ןזור לש ולזמל .עידומה יריכבמ ,ןזור יבצ הנמתה ןותיעה
תא רומגל תורשפאל בחרנ רכ ולצא ואצמ הדובע ושפיחש םיבתכש ךכ ,רודישה תשרב הלודגה
ןותיעכ ,ידרח-םינפ יוהיז ןותיעל דימ קינעה דיקפתל ןזור לש ויונימ ,לבא .םולשב שדוחה
ס"ש ,הרותה לגד יפלכ םייפעפע ףיעזיו ,וז הגלפמל םינפ ריאיש ,לארשי תדוגא לש ףסונ
רוריבב ןותיעה ךמת 1988 לש תוריחבה ךלהמב ,ןכאו .תידרחה תודהיב םירחא םיגלפו
.וב םסרפל ולדחו ונממ וקחרתה הרותה לגדו ס"ש תועונתו ,לארשי תדוגאב

ראוניב ,וירחאו ,קלירג השמ הרצק הפוקתל הנמתה ומוקמב .הנש ירחא דיקפתה תא בזע ןזור
.תבש ברעל סנכנו שרפ ,ןמאנ דתיב םינש שולש דבעש ,סילג לארשי עיגה 1989

המבה תא לבקמ גלפו דצ לכ .ןותמ וק ןותיעל יתסנכה" ,סילג רפסמ ",תבש ברעל יתעגהשכ"
םגו םלוכ לש דיסח ינא .םעפל םעפמ הנמ םיפטוח ,דוחל דחא לכו ,דחי םג םלוכו ,ולש
".יטילופ יוהיז ןיא .םלוכ לש דגנתמ

אנמחר םילולעש םירוה הכובמב דימעהל המל ירהש .קוי - םישנ לש תונומת ,הז ןותיעב םג
?םהינב ידי לע תוכיבמ תולאש לאשיהל ןלציל

,עובשב םיקתוע ףלא 20 איה הצופתה יכ רמוא סילג .םיעובק םיבתכ השולש תבש ברעל
,"ל"דפמה ינורחאל אתרק ירוטנ" ןיב החותמ םיארוקה תשק .םילשוריבו קרב-ינבב םלוככ םבור
,ןפרווטנאב תוידרחה תוידוהיה תונוכשב רקיעב ,ל"וחב םייונמ םג - רמוא אוה ךכ - ול שיו
.ךיריצו ןודנול ,ןילקורב

המ עבוקה אוה ,סילג ,ךרועה ןכש ,תכרעמ תובישי תינוליחה תונותיעב הנוכמש המ םש ןיא
השענה לע םירפסמה ,םיאנותיע םניאש םיחוודמ שי ולצא םג .המ בותכי ימו אל המו סנכיי
.תויאטילה תובישיבו תונושה תוידיסחה "תורצח"ב

."לצנתמה ןותיעה" יוניכל תבש ברע הכז ןכ לעו ,דחוימב תיעדמ הניא ולש הקידבה תטיש
ךירצ .תפכיא אל סילגל .רחא וא הז יוגש םוסרפ תובקעב תויולצנתה וב אוצמל רשפא םיתעל
.היעב ןיא ?לצנתהל

,בתכ תבש ברעש רחאל ,ירנבא הירא יאנותיעה לש הרקמב ,הרזע אל תחא תולצנתהל תונוכנ
אצמנ ןיינעה .אריפש םהרבא רבעשל כ"חה תודוא "ריבגה" רפס תא "ןימזה והשימ" יכ ,זמר וא
לשכנ העודי תינבר תומד לש הנב יכ ,תבש ברע בתכ רחא הרקמב .יטפשמ ןוידב התע
ןב לש ומש היה עיפוהש םשהו ,יוגש םשה לבא ,ןוכנ היה ילוא יוליגה .תוניידב תוניחבב
עבראש ,רמוא סילג .ועוצקמב ןיד ךרוע אוה - סילג לש ולזמ עורלש ,תוישיא התוא לש רחא
.עירכי טפשמה תיב ןאכ םגו ורזע אל תויולצנתה

טרופס ,םילילפ לע םיחוודמ םניא ויארוקש ,הדבועה ןמ דחוימב גאדומ וניא תבש ברע ךרוע
ץוחו ,הוולנ ןותיע דימת אוה 'תבש ברע' .דבלב דחא ןותיע לע יח אל דחא ףא" ןכש ,דועו
".וידר הברה םיעמוש ידרחה רזגמב הזמ

ןכ םא אלא ,ךכ לע תבש ברע חוודי אל ,םלועב והשלכ םוקמב המדא שער שי םא ,ךכו
.וסרהנ תסנכ יתבש וא ,הלילח ,ועגפנ םידוהי

אלש רבד לכ לע ןופלטבו םיבתכמב ביגהל םירהממ םהו ,דואמ םיליעפ ןותיעה לש ויארוק
חתפש ,אלאיבמ ר"ומדאה לע חווד רשאכ םימותס טעמכ םיווקה ויה ,לשמל ,ךכ .םהל הארנ
"שיט" השעש בר לע וא ;קרב-ינבמ ר"ומדא לש ותנומת הספדוה תועטבו ,תומרב תסנכ תיב
םיבתוכ םתאו בושח אל ללכב הזה יברה" :חסונב ויה תוקעזה ןאכ .(הווצמ תדועס ,ןחלוש)
".רבד םתבתכ אל ,'שיט' אוה םג השעש ,רתוי הברה בושח ,רחא ר"ומדא לעש דועב ,וילע

לע אב לכהו "רתוי בושח"ה ר"ומדאה לש "שיט"ה לע ןכמ רחאל עובש םסרפ ?סילג השע המ
.םולשב ומוקמ

?תעדל רוביצה תוכז
עבצ שבי אל דוע ."תורצח"ה תחא ידיסח ברקב חתמ לע תבש ברע בתכ םעפ .תומילא םג שיו
לופיט" ךרוצל ותיבל ועיגה םישבוחהו הלילה תממד תא סנלובמא תוללי וחליפ רבכו סופדה
,תולח 200 ותיב תלד דיל אצמ ,ישיש םויב ,תרחמל ;ול קקזנ אל ,ןבומכ ,סילגש ,"םוריח
םימויא לביק ןושאר םויב ;שקיבש ילבמ ורובע ןימזה ובוט בורב והשימש ,ןובשח ללוכ
ול וביתכה םימילאה םידיסחה - היה רדסהה .רדסה ידיל אובל ול ועיצה ךכ רחא ;ןופלטב
טקשה םא יכ ,ןיבהש ךכ ,םהיניע תא וב ועקת םה הלימ תונשל שקיב רשאכו ,תולצנתה חסונ
.םתא חכוותהל יאדכ אל ,ול םירקי וייחו ישפנה

".טקש היהיש רקיעה" ,סילג רמוא ",וצר םהש ומכ תולצנתהה תא יתסנכה זא"

.האלפומ איה ,ינש דצמ תבש ברע לשו ,דחא דצמ םיעגפנ םמצע םיבשוחה לש הבוגתה תוריהמ
,ל"וחל הטלמנו תובוחב הכבתסה זלב ידיסח ברקמ העודי תומדש ,בתכ תויונמדזהה תחאב
םוקמב-וב .ןומאב לעמ ,וב חטב סילגש ףילדמש רחאל ,הנוכנ אלכ הררבתה דבעידבש העידי
דחא שטניא אל ףא םסרפל אלש ,זלב לש רשכהה םהל שיש ,ןוזמ ילעפמ ילעבל הארוה הנתינ
ובש תועדומה .תונעיהל רהימ סילגו תולצנתה ועבת םיעגפנה .קעזנ סילג .תבש ברעב
םירבד םג םנשיו .וצר םידיסחהש יפכ ,זלב לע תיבויח הבתכ בתכש רחאל קר וידומעל
.םמסרפי אל ךא ,עדוי אוהש םיריעסמו םירומח

עדי אל רוביצה םא .םולכ רוביצל בייח אל ינא" - רמוא-לאוש אוה - "?תעדל רוביצה תוכז"
."עדי אלש זא - עדוי ,יאנותיעכ ,ינאש המ

ישישה םויש הפלדה ילא העיגמשכ" :אטבל סילג ביטימ התואש ,העפותל הביסה םג קוידב וזו
םיריכבה ויגיצנמ דחא לש הרקמב היה ךכ .תובוט וילע בתוכ דימ ינא ,והשימ רקבל ךלוה
אוה ובש דרשמה לש תועדומ דימ יל איבה הזו ,ןוטלשה תודסומב ידרחה רוביצה לש
".העפשה-בר

?הב עפושמ ונותיע םגש ,תוליכרה יבגל המו

- הז אל םא לבא ,תוליכרו ערה ןושל לש היעב שי דימת ,ןוכנ" :םינפ דימעמ וניא סילג
".התיבה תכללו ןותיעה תא רוגסל רשפא

םידומעה 32 -ל רבעמ וביחרהל אקווד אלא ,ןותיעה תא רוגסל ןיינועמ וניא סילגו
.םלוכ םע םולשב תויחלו ,םידחוימ םיפסומ איצוהל ,עבצל רובעל ,ולש םייעובשה

הלועפב "תינחורה הדעווה"
גלפ םע ,ימשר חרואבו ץוח יפלכ תוחפל ,תוהדזהל אלש םילדתשמ ישישה םויו תבש ברע םא
ורפוש ,האווסה לכ אללו ,שרופמב אוה ןמאנ דתי ריעצה ןותיעהש ירה ,םידרחה יגלפמ
.ידרחה םלועב יאטילה גלפה גיהנמ ,ךש ברה לש יטרפה

הצוענ ןהבש תירקיעה ךא ,תובר ותמקהל ואיבהש תוביסה .1985 יהלשב דסונ ןמאנ דתי
,עידומה ,לארשי תדוגא ןואטיב .1982 -ב ,הרותה ילודג תצעוממ ךש ברה לש ותשירפב
לע רתויב תיתרוקיב המינב םעפ אל בתכ ,תישיא וב עוגפלמ ענמנ יכ םאו זאמ ונממ םלעתה
םע רתויב הבוטה תרושקתה יכ ,ןיבה ךש ברהש הארנ .קרב-ינבמ שישיה ברה לש ויברוקמ
.ולשמ ןותיע תועצמאב תויהל תבייח וירחא םיהונה

הבו םיפסכ לש ץרמנ סויגב לחוה ,ןותיע איצוהל ךש ברה לש הבורקה ותביבסב טלחוהשכ
רקיעב היה םהלש יאנותיעה ןויסינה .הדיסח לאומשו קלירג השמ - םיאנותיע ינש וסיוג תעב
שרפ הדיסח .בירעמב "עובשה תשרפ"ו תרוסמ יניינעל רוט וכרע ךכל ףסונבו ,ידרחה םוחתב
רבכ ,ףרטצה םיינשה לאו ,םינש שולש ירחא קלירג ,םידחא םישדוח ירחא ןמאנ דתימ
ךא ,"חמש רוא" הבושתב םירזוחה תבישי ישארמ דחא תע התואב היהש ,סילג לארשי ,הליחתמ
דומלל לחה אוה ,תועמשמ לעב יאנותיע ןויסינ לכ ,סילגל ,ול היה אלש ןוויכמ .רגתאל הנענ
יכ טלחוהש רחאל םיישדוח ,דחא םויש דע ,ביבא לתב םיינוליח םינותיע תוכרעמב אשונה תא
.ןותיעה תא םיאיצומ :ךש ברה קספ ,תוחטבה קר אלו םיפסכ םג ויה רשאכו ,ןותיע היהי

תא קיפהל שיש טילחה ףאו ,רמשמה לע לש הזל המוד היהי טמרופה יכ ,עבק ףא ךש ברה
וכזש םיקינצוביקה ןותיע ,ם"פמ ןואטיב לש הספדההו סופדה יתורישב שומיש ךות ןותיעה
.רוכזכ תבקונ תרוקיבל ויפמ

רשאכ .רוא האר ןושארה ןויליגהו ,תועדומ תקלחמ המקוה ,םיבתכ תשר הנגרוא ךכ ידכ ךות
לכ המל :לאשו תינרוצה הניחבה ןמ הליחת וב ןנובתה אוה ,ךש ברל ןותיעה תא ואיבה
תכרעמ לע לאש ,תועדומל סחיב ןיינעתה ךכ רחא ?להירקנרפב אלו םייח תויתואב תורתוכה
הליחתב וז .ךרדה ךשמהל ותכרב תא ןתנו - ונוצר תועיבש תא עיבה ,ןותיעב ןייע ,הצפהה
תולחמ לע ןמאנ דתי רבגתה ןמז רחאל .םייפסכ םיישק ויהו ורטפתה םיכרוע :השק התיה
.ץלחנ םרט תויפסכ תויעבמש םגה ,תודליה
תאז םע .ןותיעה ךרועל 1988 ץיקב הנמתה אוהו ,ןמסורג ןתנ היה זא םיבתכה יחרפמ דחא
ירה ,ןותיעב השענב םוי םוי ברעתמ וניא םא םגש ,ךש ברה אוה לעה-ךרועש םיעדוי לכה
.הרבחו התומע ידיב איה ןותיעה לע תולעבה ילמרופ ןפואב .הנמאנ תאז םישוע ויחולש
ףוג ,ולש תינחורה הדעווה איה איהו ,ןותיעה ןכות לע תיארחא ,המש ןמאנ דתי ,התומעה
תיארחא ,מ"עב "תודתי" ,הרבחה .ללכב תונותיעב ילואו תילארשיה תונותיעב ול המוד ןיאש
תצעומ םג שיו .ללכ ךרדב ,התרבחב תעגונ תחא תוכלמ ןיאו ,ינכטהו ירחסמה לוהינה לע
.תינחורה הדעווה ירבחמו םיקסע ישנאמ תבכרומה ,םילהנמ

ישאר העבשמ תבכרומ ,ןמאנ דתי לש הנוילעה הרוזנצה תדעו איהש ,תינחורה הדעווה
.ךש ברה לש םיקהבומה וידימלת םלוכ - קרב-ינבמו םילשורימ הכלה יקסופו םינייד ,תובישי
דוע םהל שיש ןוויכמ ,לבא .םרושיא אלל ןותיעב תספדנ הניא הלימ ףא :תטלחומ םתוכמס
םהיגיצנ תא םירגשמ םה ןכלו ,ברע ברע םיחכונ תויהל םילוכי םה ןיא ,םייחב םיקוסיע
.םהיתוארוהמ הלאמש וא הנימי ורוסי אל הלילה יכרועש חיגשהל ידכ ,קרב-ינבב תכרעמל
לכ םיארוק ,ןותיעה לע םירבוע ,תובדנתהבו תונרותב םידבועה ,"םירקבמ"ה ,וללה םיגיצנה
שדחה ןויליגה לוכי - םדי תמיתחב רושיא רחאל קרו ,תועדומב ןהו יתכרעמה טסקטב ןה הלמ
,ךכ .זמרו קיספ לכ לע םידיפקמ םה ,חול תועדומ רקיעבו ,תועדומה יבגל .ךרדל תאצל
רתויה לכלו ,םתס הלכ אלא ,"היפהפי הלכ" םילמה תועיפומ אל םיכודיש תועדומב ,לשמל
.אזימרב אמיכחל ידו ,"המינפ ךלמ תב הדובכ לכ"ש ונינש ירהש ,"תובוט תודימ תלעב הלכ"

לע העדומ :המגודל .ןיטולחל ולספנ םימלש םידומע לע תועדומ וליפאש םירקמ ורק
ברה לש העודיה ותודגנתה ללגב ,ימינפה רקבמה ידי לע ולספנ רתיבבו לאונמעב תובשייתה
היתפרצה ,ןאורטיס לע הצילממה העדומ :תפסונ המגוד .קוריה וקל רבעמ תובשייתהל ךש
תועדומ םג תולספנ ?תמלשומ היתפרצ יהמ לאשיי רשאכ ונבל בא בישי המ ירהש ,תמלשומה
תיגיגח הליפת לע העדומל ןמאנ דתיב םוקמ ןיא ,לשמל ךכ .ידמ ינויצ חיר הלוע ןהמש
חולב עיפומ וניא הזכ גח .םיישארה םינברה תופתתשהב ,לתוכה דיל תואמצעה םוי לגרל
.ידרחה הנשה

תוינחוכ אלו תוינחור
הז םוחתב השענ המ עדוי דתי לש ןמאנה ארוקהו םילילפ תועידי טעמכ ןיא ןמאנ דתיב םג
רבד ןיבהל וילעו םיינוליח םינותיעב ומסרופש םיניינע לע תובוגת ארוק אוה רשאכ קר
.ידרחה רזגמב תועודי השיגו הטיש ןה ולא לבא ,רבד ךותמ

אלא ,םייק אל תסנכה ןכשמ ,לשמל .ןמאנ דתיב םריכי אל םמוקמש ,תורדגהו םייוטיב םג שיו
.םינויצה לצא אל יאדוובו ,ול המוד ןיאש ,ירמגל רחא והשמ הז "ןכשמ" יכ ,תסנכה ןיינב קר
קדצל הובג ןיד תיב .טילחמ אלא ,קסופ בר קר יכ ,קסופ וניא םלועל ןוילעה טפשמה תיב
ול יד ,ןכל .קדצ תושעל ךמסומ אל ינוליחה הזו ,קדצ ןיד אוה הרות ןיד קר יכ ,םייק וניא
םייק וניא הנידמה אישנ וליפא .הזה רוציקה והמ טרפל ךרוצ ןיאו צ"גב תוביתה-ישארב
יד ןכלו ,םיקוחר םימיב הדעה יאישנ יבגל קהבומ יארקמ ראות אוה "אישנ" ירהש ,וראותב
אל וירבד ,ל"הצ לע ךומסל רשפאש רמוא ,לשמל ,ל"כטמרה םא .גוצרה םייח רמ ראותב ודבכל
םיחוודמ אל .םיימשבש וניבא לע קר רשפא ךומסל ירהש ,ןמאנ דתי יפד לעמ רוא וארי
תאישנ לע וא הנידמה תרקבמ לע חוודל ךירצשכ ומכ ,הרירב ןיאשכ לבא ,םישנ לע ידמ רתוי
.רתויב יתיצמתו רצק חווידה זא-וא ,םיניפיליפה

ןהבו ,תועידיה תויונכוס תועצמאב ,לודגה םלועה ןמ תונומת םילבקמ ןמאנ דתיבשכ ,ןכלו
ןמאנ דתי יארוקש ןאכמ .םיירפסמ ףניהב הירוטסיהה ןמ אצות איה - השא העיפומ
םייטמרדה םיעוריאה ראשבו ,הווקסומב תונגפהב ,הינמורב הכפהמב יכ ,םויה דע םיענכושמ
,הבורב הרוי ירבע לייח לש הנומת ןותיעל סנכית אל - ןבומכו .םירבג קר ופתתשה ,םירחאה
תא שיגדהל ךרוצ ןיא יכ ,ריוואה ליח סייט לש המישנ רצוע יטבוריא ליגרת אל ףא
ולא תא םיאור דימת אל ,תויאבצה ,הלאה תונומתב ,הזמ ץוחו .תוינחורה תמועל תוינחוכה
תודוא לע הריבע ירוהרהל עיגהל הלילח םילולע םידליהו ,ןמאנ דתי תא םיארוקו םייונמה
.יאבצ תוריש

תרשע םה םייונמה ,ךרועה לע ךמתסהל םא .םייונמה תומיתחמ קר אל ומצע תא ןמממ ןותיעה
םג ול םיעייסמ .תלפכומ ןותיעה תצופת עובשה ףוסבש דועב ,ס"שו הרותה לגד ישנא םיפלא
ףסונב .הרויש לככ םישועו ךש ברה לש ויפ אצומל םידרחה ,תירבה-תוצראמ םירישע םידוהי
תונטקו תולודג תועדומ םימסרפמ ,ברל םיברוקמ םהישארש ,םיירחסמו םייקסע םיפוג ,ךכל
יכ ,ונמזב קספ ץילרק םיסנ ברה .תילכלכ הקדצה לכ ךכל ןיא םא םג ,ןותיעה יפד לעמ
ויהו .הקדצל שירפהל בייח ידוהי לכש ,"רשעמ"ה יפסכמ ןותיעה לע יונמה תא תושעל רתומ
תא ארקת לא :התיה םהל הנתינש הבושתהו ,םתיבל ןותיע סינכהל וצר אל ללכש ,םיכרבא
םידחא םינקז ,ןכאו .ךלש אתבס וא אבס רובע יונמ השעת ,התיבה ותוא סינכת לא ,ןותיעה
...םהילע םיבשוחו םהל םיגאוד םהידכנ יכ ,עתפל וליג

תויוארה" ,תופסות םג עובשה ףוס תארקלו ,םידומע הנומש ןב ימוי ןותיע םילבקמ םיארוקה
לע הרות ירבד לש עפש ובש ,ינחור ףסומל איה הנווכה ."תבשב ידוהי ןחלוש לע תולעל
לע םירודמ ,םניאו ויהש הרות ילודג לע הכרעה ירמאמ ,םיירסומ תונויער ,עובשה תשרפ
לארשי חורב לכהו הנהכו הנהכ דועו תובישי לע תוריקס ,תוירוטסיה תוישרפ ,ורבע םימי
,"יחרזמה" תעונתב ןודל םיעיגמ רשאכ קרו ,ךנחמ ןונגסבו החונינ חורב בותכ לכה .אבס
םיפקות דחוימב .ןמאנ דתי ידומעמ ןיעו ןשב תאצוי ד"בח תעונת םג .חותרל וידה הליחתמ
יגיגה תא ירשפא יוניג לכב םינגמו ךש ברה לש לודגה ובירי ,'ץיבבולמ יברה תא םש
.ןוסרואינש לדנמ םחנמ יברל שדקומה ,תוישיאה ןחלופ תאו קרוי וינמ םיאבה תויחישמה
,הטובחו הלובח ןמאנ דתי ידומעמ איה ףא תאצוי ,הרתי תונויצב הדושחה ,תישארה תונברה
תוגצה" אלא םניא הלש םירויגהמ זוחא 80 -ש ,לשמל ,הליג ןותיעה לש דחוימ ריקחתו
."תויביטקיפ

םילכ םהל תתל ,םיענכושמה תא קזחל אוה ונדיקפת" ,ןמסורג ןתנ ךרועה רמוא ",לכה ךסב"
םיימינפה םיקבאמב םיענכושמ םניאש הלא תא ענכשלו ,םינוליחה םע תודדומתהב םייתרבסה
,ינוכסחו ןטק ונלש םיבתכה תווצ .הפ ךל ןיא - רפוש ךל ןיא םא יכ .יתרבסה ילכ והז .ונלש
זא ,ףסכ תצק סנכנו ,םיגחה תעל רקיעב ,םיחוור שישכ .ומצע תא םויכ קיזחמ ןותיעהו
".תובוח םיריזחמ

שי תעדל ונלש רוביצה תוכזל" :סוסיה אלל ןמסורג רמוא "תעדל רוביצה תוכז"ל רשא
".רתוי תולודג ןה ונלצא .רתוי תונטק תולבגמה ישישה םוי ןותיעב .תולבגמ

יביסרגא ןונגס
ןועובשה ,השעמל .זלב ידיסח לש םנואטיב ,ידרחה הנחמה דחוימב טלוב םידרחה ינותיע ןיב
דוע רואל תאצל לחהש ןותיע לש ולוגליג אוה ,1980 -מ תינרדומה ותנוכתמב אצויה ,הזה
וד איצוהל ןוישיר זלב ידיסחל תירגנוה-ורטסואה הלשממה הקינעה הנש התואב .1868 -ב
ויה ןועובש-ודל ?דציכ אה .אקווד ןועובש איצוהל וחילצה םה הזה רושיאה םעו ,ןועובש
...רחא ןותיע אצי עובש ידמו ,תדה יקיזחמו תדה יקיזחמ לוק - תומש ינש

לארשי .םאטשרבלה לאכימ היה ,ןוחריכ הליחת עיפוהש ,ץראב ןואטיבה לש ןושארה וכרוע
זלב "רצח" לש התשירפ תובקעב היה ןועובשל רבעמה .בתככ זא דבע ,יחכונה ךרועה ,רלכייא
תודסומ ,תורשכ תכרעמ ,ןיד תיב ללוכ ,תיאמצע תידרח הליהק לש התמקהו ,תידרחה הדעה ןמ
לש םיינוציקה םיאנקה דצמ דחוימב ,םינוויכה לכמ זא ופקתוה זלב ידיסח .המודכו ךוניח
,םנונגס תמצועב הזמ רתוי דועו ,םנושלכ םיפקותל בישהל המב התיה אלש רחאמ .רמטאס
.ןועובשכ ידרחה הנחמה תא איצוהל טלחוה

יושע ,רלכייא לארשי ,וכרוע לש ןידעה והארמו ינפקות אוה ידרחה הנחמה לש ונונגס
לחוב וניא אוהו ,רעתכ הדח וטע לבא ,םידמחמ ולוכ ,םיקתממ ולוכ ותא החישב .תועטהל
ףלא 105 לש םולשתל וכרועו ןותיעה ונודנ רבכמ אלש ,ךכ ידכ דע .הפיקת לש ןושל לכב
.םיעגופ םייוניכ ללגב ,צר תעונת ישארל םייוציפ םילקש

,וב בתכנ תחא םעפמ רתוי ,קהבומ ינוי אוהש ,זלב לש וקה - יטילופ וק טלחהב שי ןותיעל
תא ללוכ הזו ,ןכומש ימ לכ םע םולש תוחיש להנל שי יכ ,וב בתכיי תחא םעפמ רתוי דועו
,הרכהה ללגב וא םזיפיצפ ךותמ תעבונ הניא השיגה יכ ,ריבסמ רלכייא .ויגיהנמו ף"שא
.ינחוכ ןוחטיבב ןאכ רבודמש ללגב אלא ,לארשי-ץרא יחטש לע םייוגה לש םתוכזב ,לוכיבכ

.ויארוק ברקב תודיסחהו הרותה תצפה ורקיעש ,יכוניח ינרות ןושארה .םיקלח ינש ןותיעל
קלחה ;דועו םיקידצ ירופיס ללוכו תויאנותיע תובתככ ,הלק הרוצב שגומ הז קלחב רמוחה
לע םיפטוש םיחווידל ארוקה הכוז ןאכ .יתפקשה-יטילופ - תינוציחה הפילקה אוה ינשה
הז ןותיעב .תטלחומ תיתמגמ הביתכב אלא תועידי לש חסונב אל לבא ,ידרחה םלועב השענה
.הביתכ לש הז גוסב םינימאמ םניא ושארב םידמועה .תיביטקייבוא הביתכ ללכ אצמת אל
.רלכייא רמוא ,"תופפכ ילב ,םירישי םירסמ ארוקל םיריבעמ ונא"

לע ויגיגה תא זלבמ ר"ומדאהמ עומשל ידכ ,עובשל תחא תוחפל ובר לא סנכנ ,ךרועה ,רלכייא
אצי התע הזש ןויליגה לע תוראהו תורעה לבקמ אוה תונמדזה התואב .םלועבו ץראב השענה
,ר"ומדאה .ויתובקעב ואוביש הלא יבגלו אבה ןויליגה יבגל רבד ךותמ רבד הזמ קיסמו ,רואל
םרמע ףסוי ברה :תנחוב ןיע שי לבא .אבה ןויליגב עיפוהל דמוע המ לאש אל םלועמ ,בגא
,זלב יר"ומדא לש הרותה ירבד תא רואל איצומה ,זלב לש "חקור השעמ" ןוכמ שאר ,ץיבוקשומ
להנמ םג שי .ינרותה רמוחה לע דחוימב החוקפ וניעו ,םוסרפה ינפל הרוש לכ לע רבוע
יראה קלחו ,ובתכי המ לע םיבתוכה םע םאתמ רלכייא .םיבתכ השולש םגו יביטרטסינימדא
םע םירושק םבורש ,תויונחו םילעפמ לש תועדומ שי .ודי לע בתכנ יתכרעמה רמוחה לש
.רסח וניא הזו הנהנ הזש ךכ ,זלב לש רשכהה

.םיל רבעמ לא העיגמ ותצופתו ,םיקתוע 10,000 -ב ידרחה הנחמה ספדומ רלכייא ירבדל
תועדומ םע ,ץראב ןויליגה תעפוה רחאל עובש תירבה-תוצראב תאצוי תדחוימ הרודהמ
.תוימוקמ

,םילילפ אל :םיידרחה םינותיעה ראש לש תונורקעל ידמל המוד ידרחה הנחמה לש ןורקיעה
הלאה םיגשומה לכ - םיטרס אל ,היזיוולט אל ,טרופס אל ,םישנ אל ,"םיכיבמ" םיאשונ אל
.זלב ידיסח לש םמלועב ללכ םימייק םניא

ךירצ םדא לכ .םתוא ענכשל אל ,םיענכושמה תא קזחל איה" ,רלכייא רמוא ,"ןותיעה תרטמ"
לש הרידא הסאמ תחת .ויתועד תניחבמ סיכב דימת אצמנ וניא דחא ףא יכ ,ויתועדל קוזיח
המחלמ בישהל ולכויש ,המב ,ןותיע היהיש ךירצ ,תודבכ תוימוימוי תוצצפה לש ,תרושקת
ןונגסה תא ונחתיפו ונחתפ ונחנא .הננגמב תידרחה תונותיעה התיה ונתעפוהל דע .הרעש
ךירצ היה דימתש ,ריעצה ידרחה רוחבל ימצע ןוחטיב קינעהש ןונגס .יביסרגאה ,חטובה
".םהב שמתשיש ידכ ,םילכ ול ונתנ .ומויק םצע תא קידצהל

עבצ ןותיעה לע חושמ םיגחב .םידומע 32 ינפ לע עובש לכ םירזופמ וללה המחלמה ילכ
וכרד תאו ויפוא תא עבקיש המ יכ םא ,ןותיעל קיזי אל יפרג יוניש יכ ,רובס רלכייא .קורי
.זלב ידיסח לש םכרד יפ לע - יתונמאה ןכותהו יביסרגאה ןונגסה ,ןבומכ ,םה

הכורא דוע המישרהו
לכ תא טרפל לכונ אל .המלש אהת אל יאדווב ,תומלשה ןמ הקוחר אהתש לככ ,וז הריקס
לע חוויד ףדו םידליל ,םירגובמל םינואטיב תללוכה ,ד"בח לש תימינפה תונותיעה תכרעמ
תודהיב םיפסונ םימרזו "אתרק ירוטנ" ינותיע תא אל םג .'ץיבבולמ יברה רצחב השענה
הל התנקש ,ןיטולחל הנוש גוסמ תונותיע - תסנכה יתב ינותיע תשר תא אלש יאדוובו תידרחה
תשרפב םישודיחל קר אל תסנכה יתב להק עדוותמ התועצמאב רשא - וניתומוקמב הזיחא
.םינוגראו םיפוג ,םייתלשממ םידרשמ תולועפל רושקה לכל םג אלא ,עובשה


:רוקמ
תידוהיה תונותיעה רקחל ןוכמה תאצוה ,22-11 'מע ,8 'סמ רשק