תיאנותיע הקיתא

ןמ יפרו רומיל לאיחי


התוא הליבגמ ףאו - םיאנותיעה לש םתוליעפ תא הוותמה היינשה תיביטמרונה תכרעמה
איה .ונייח תא םייח ונא הבש ךרדב ,הללכהב ,תקסוע הקיתאה .הקיתאה תכרעמ איה
.המודכו תוירחא רסוחו תוירחא ,ןגוה אלו ןגוה ,ערו בוט םה המ :ןוגכ תולאשב תדקמתמ
תוריהזב תנחוב איה .תוגהנתהה ךרדב םג אלא ,הרדגהב קר אל תקסוע הקיתאה איה םלוא
& Pritchard, ) םשומימ יכרדו םילאדיא ,תונורקע ,הדימ ינק ,תונומא ,תוירסומ תודמע
יתרבח ,יטילופ םילקא תויולת ןה תויתא תוטלחה יכ ,רוכזל שי .(1994, pp. 3-4 Jaksa
.(Day, 1991, p.5) תולבקתמ ןה הבש הרבחה לש יתוברתו

דסומ תא םג תוקיסעמ - תירסומ הניחבמ רוסאהו רתומה ןרקיעש - תויתאה תויגוסה לכ
אל םא יכ ךכל םיעדומ םיאנותיעו םיכרוע ,םינותיע ילעב ,רואל םיאיצומ .תרושקתה
תודסומש ךכל םורגל רבדה לולע ,םימלוה תונורתפ ןהל ונתיו ,הלא תויגוס םע ודדומתי
תועצמאב ומתסל ושקביו קירה ללחה תא ולצני ,םשארב יטילופה דסומהו ,הרבחב םירחא
ךכיפל םה ,םלועב תובר תונידמב תרושקתה תודסומ ידי-לע ושבוגש ,הקיתא ינונקת .הקיקח
םג אלא ,םיאנותיעה לשו םינותיעה לש תירסומה המרה תרימשל ימינפ חוקיפ רישכמ קר אל
.ינוציח חוקיפ תלעפה ינפמ ןגמ ריק

לארשיב תונותיעה תצעומ
,רומילו יפסכ) לארשיב תרושקתה דסומ לש ןוילעה ףוגכ תספתנה ,לארשיב תונותיעה תצעומ
הצעומה .םשומימ לע חקפל הרומאו תונותיעה לש הקיתאה יללכ תא תחסנמה איה ,(1992
לש התלועפ יסופד תא הבר הדימב הצמיאש תנוכתמב ,ירטנולוו ףוגכ 1963 תנשב המקוה
הלטוב המצע הינטירבב) .תורחא תונידמב תומוד תוצעומ לשו הינטירבב תונותיעה תצעומ
,תונותיעה לש תונולתה תדעו - שדח ףוג םקוה המוקמבו ,1991 תנשב תונותיעה תצעומ
,םיאנותיעה יגיצנ םה הצעומה ירבחמ םיזוחא םישולש (.תונותיעה דגנ תונולתב תלפטמה
.רוביצ יגיצנ םה םיזוחא םיעבראו םילעבהו רואל םיאיצומה יגיצנ םה םיזוחא םישולש
.רוביצ גיצנ דמוע הצעומה שארב

תונותיעה שפוח לע רומשל .א" :תורטמ עבש המצעל תונותיעה תצעומ הרידגה הנוניכ םע
הקיתאה יללכ םויק לע דוקשל .ג ;תילארשיה תונותיעה לש התמר לע דוקשל .ב ;לארשיב
תקפסא ליבגהל ידכ ןהב שיש ,תומגמ ירחא בוקעל .ד ;הצעומה ידי-לע ורשואיש ,תיעוצקמה
.ה ;היצמרופניאה תורוקמ לא תישפוח השיג חיטבהלו ,רוביצל ןיינעו ךרע תולעב תועידי
תדובע לע תוחוד םסרפל .ו ;םיאנותיע ונמואיו ורשכוי ןהיפ לעש ,תוטיש רידגהלו ןוחבל
תעדלו תונותיעל תועגונה תונוש תויעבב לפטל .ז ;תונותיעה תוחתפתה לע םירקחמו הצעומה
תרדגהב םינוקית ינש ללכ ,1986 תנשב רשואש ,הצעומה ןונקת לש ןכדועמה חסונה ."להקה
תוכז לעו" םילימה ופסונ ("תונותיעה שפוח לע רומשל") ןושארה ףיעסב .תורטמהו םידיקפתה
עדימה תורוקמ יוסיח לש ןורקיעה לע ןגהל" םילימה ופסונ יעיברה ףיעסבו ,"תעדל רוביצה
."יאנותיעה לש

:הלש םידיקפתהו תורטמה םג שדחמ ורדגוה ובש ,שדח ןונקת הצעומה הרשיא 1996 תנשב
;תעדל רוביצה תוכז לעו תונותיעה שפוח לע רומשל
.1
,ירוביצ ןיינע לעב עדימ תקפסא ליבגהל ידכ ןהב שיש תומגמ דגנ קבאיהל
;יאנותיעה לש עדימה תורוקמ יוסיחו עדימ תורוקמ לא תישפוח השיג חיטבהלו
.2
;םתרפה לע תונולתב לפטלו םמויק לע דוקשל ,תונותיעל הקיתא יללכ עובקל
.3
ןגראלו םוזיל הז ללכבו ,תונותיעה לש תיעוצקמה המרה םודיק ןעמל לועפל
יאמצע ןפואב ,הכרדה רמוחו עדימ םסרפלו ,תואצרהו ןויע ימי ,םיסנכ ,תויומלתשה
;םירחא םע הלועפ ףותישב וא
.4
ולבקתהש תוינורקע תוטלחה הז ללכבו ,הצעומה תדובע לע תוחוד םסרפל
;היתודסומב
.5
.הצעומה תורטמ תא םדקל ידכ ןהב שיש תולועפה לכ תא טוקנל
.6

לש תיעוצקמה הקיתאה ןונקת .יתא דוק לש וחוסינ היה תונותיעה תצעומ לש טלובה גשיהה
רושקה לכב לארשיב יאנותיעו ןותיע לכ לש םימותהו םירואה תויהל דעונ תונותיעה תצעומ
השינע ילכ רצי אל ,םייתא םיגייס עבקש ,ןונקתהש אלא .תיאנותיעה היישעב רוסאלו רתומל
,םנמאו .הקיתאה יללכ תא ורפהש םיאנותיעו םינותיע דגנ וליעפהל רשפאש ,יתועמשמו ליעי
הידיקפת תא תאלממ הנניא תונותיעה תצעומש ךכ לע תירוביצ תרוקיב החתמנ םעפ ידמ
.תואיכ

תונותיעה תצעומ לש הקיתאה ןונקת
ללוכ ,1996 תנשב תונותיעה תצעומ ידי-לע רשואש יפכ ,הקיתאה ןונקת לש ןורחאה חסונה
םינחוב הלאה םיפיעסה .יאנותיע לכו ןותיע לכ תוחנהל םירומאה ,םיפיעס השימחו םירשע
.ןמע דדומתהל תוישעמה םיכרדה תא םג םיעבוקו תויעוצקמו תוירסומ תולאש

:תונותיעה תצעומ לש הקיתאה ןונקת חסונ והזו

תורדגה
לע יארחאה ךרועהו ל"ומה ,םילעבה תוברלו םיינורטקלא תרושקת יעצמא תוברל - "ןותיע" .1
.תרושקתה יעצמא
.ךרוע תוברל - "יאנותיע"
.ירוביצ ףוגו דגאומ יתלב וא דגאומ םדא ינב רבח ,דיגאת תוברל - "םדא"

תיעוצקמה התוירחאו תונותיעה שפוח
רוביצל םשיגהב תעדל רוביצה תוכזלו תונותיעה שפוחל םינמאנ ויהי יאנותיעו ןותיע .2
.תועדו תועידי לש יארחאו ןגוה ,קיודמ םוסרפו יעוצקמ תוריש

תוניגהו רשוי
.3
.ארומ אללו תוניגהב ,רשויב ולעפי יאנותיעו ןותיע
.1
אל ,ומסרופי אל עיבהש העדה וא רסמש העידיהש רוקמל יאנותיע וא ןותיע וחיטבה
.רוביצל ןיינע םהב שי םא ףא רוביצל הלא ורסמיי
.2

תמאל תונמאנ
.4
,קיודמ וניא ,תמא וניאש רבד תונלשרב וא ןיעדויב יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל
.ףלוסמ וא העטמ
.1
תוברל ,ומוסרפב ירוביצ ןיינע םייקש עדימ םסרפלמ יאנותיעו ןותיע וענמיי אל
.תועדומ םרחב םויא וא םרח לשב ןכו ,םירחא וא םיילכלכ ,םייטילופ םיצחל לשב
.2
ךמסממ וא ויפמ תקיודמו הרישי האבומ םה םא אלא םדא לש ומשב םירבד ואבוי אל
םאו שארמ תאז רסא אל ובתוכ םא ונושלכ אלש םסרפל רתומ תכרעמל בתכמ .בתכב
.ונממ עמתשמב וא בתכמה ןכותב יתוהמ יוניש םושמ היה אל הכירעב
.3

תודבועה תקידב
.5
ןמיהמה רוקמב התונוכנ תא יאנותיעהו ןותיעה וקדבי ,יהשלכ העידי םוסרפ ינפל
.ןיינעה תוביסנ יפל היוארה תוריהזבו רתויב
.1
.רומאכ העידיה תקידבמ רוטפת אל םוסרפה תופיחד
.2
תקידבמ הילע ךמתסהל אבה תא רוטפת אל רבעב המסרפתה העידי יכ הדבועה
.העידיה תונמיהמ
.3

תויביטקייבוא
.6
.תועד ןיבל תועידי ןיב םוסרפב וניחבי יאנותיע וא ןותיע
.1
םיעגונה הקיתאה יללכ הילע ולוחי ,העד תעבה לש תרגסמב תמסרפתמה העידי
.תועידיל
.2
.היטה אללו ןגוה היהי תועידי םוסרפ
.3
.העטמ היהת אל תרתוכה
.4
םסרופת אלש ןפואב ,יתכרעמ רמוחל תמוסרפ ןיב םוסרפב וניחבי יאנותיעו ןותיע
.יתכרעמ רמוחל תיזחנה תמוסרפ
.5

הבוגתו תולצנתה ,תויועט ןוקית
,תוריהמב ןקתל שי ,תודבוע םוסרפב םייתוהמ םהש םיקויד םויק-יא וא תוטמשה ,תויועט .7
םימיאתמה םירקמב םסרופת ךכל ףסונב .ירוקמה םוסרפל סחיב היוארה הטלבהבו תוניגהב
הטמשה ,תועט לע ביגהל תנגוה תורשפא עגפנש םדאל ןתנית םימיאתמה םירקמב .תולצנתה םג
.ירוקמה םוסרפל סחיב היוארה הטלבהבו תוריהמב םייתוהמ קויד יא וא

בוט םשו תויטרפ
בוטה ומש וא ותויטרפל עגונה רבד םדא לש ותמכסה אלל יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל .8
רומאכ רבד םוסרפ .היוארה הידמב םוסרפב ירוביצ ןיינע םייק םא אלא ,וב עוגפל לולעהו
.ותבוגת לש ןגוה םוסרפו רבדב עגונה םע םדקומ רוריב ליגרכ ךירצמ

תונברוק
.9
וא הפסנש םדא לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל
וא ותומ לע העידיהש ינפל ,רחא ןוסאב וא הנואתב ,המחלמב רומח ןפואב עגפנ
תומייק םא אלא ,ךמסומ םרוג יפמ החפשמה תעידיל האב םדא ותוא לש ותעיגפ
.רתלאל םוסרפב ירוביצ ןיינע לש תוגירח
.1
הפסנש םדא לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש םוסרפ ןיינעב הטלחה תלבקב
יאנותיעהו ןותיעה ובשחתי ,רחא ןוסאב וא הנואתב ,המחלמב רומח ןפואב עגפנ וא
ןיינעה דגנכ הולקשיו ,הלא םיטרפל םוסרפ ןתיל אלש ןברוקה תחפשמ ינב תשקבב
.םייוארה תושיגרבו הדימב ,ןפואב היהי םוסרפה .םמוסרפב ירוביצה
.2
,העישפ ןברוק לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש םוסרפ ןיינעב הטלחה תלבקב
הולקשיו ,הלא םיטרפל םוסרפ ןתיל אלש ןברוקה תשקבב יאנותיעהו ןותיעה ובשחתי
.םייוארה תושיגרבו הדימב ,ןפואב היהי םוסרפה .םמוסרפב ירוביצה ןיינעה דגנכ
.3
תריבע ןברוק לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל
.ותמכסהב אלא ןימ
.4
וא העישפ ןברוק ,עוצפ לש ותואירב בצמ רבדב העידי יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל
.ךמסומ יאופר רוקמ לע ךמתסהב אלא ןימ תריבע
.5

םיניטק
.10
ול ואלמ םרטש ימ לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל .א
תמכסהב אלא ,ותחוורב וא ומולשב ,ותויטרפב ,ומשב עוגפל תולולעה תוביסנב ,הרשע עברא
.היוארה הדימבו ההזמה םוסרפב ירוביצ ןיינע םייק םא סופורטופא וא וירוה
עברא ול ואלמש ימ לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל .ב
וא ומולשב ,ותויטרפב ,ומשב עוגפל תולולעה תוביסנב ,הרשע הנומש ול ואלמ םרטו הרשע
.היוארה הדימבו םוסרפב ירוביצ ןיינע םייק םא אלא ,ותחוורב

םירביא ימרותו םילוח
רוכמ ,שפנ הלוח לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל .11
ינב תמכסה וא םתמכסה אלל ינפוס הלוחו םירביא לש םרתנ וא םרות ,לוהוכלאל וא םימסל
.היוארה הדימבו םוסרפב ירוביצ ןיינע םייק םא אלא ,הרקמה יפל ,םתחפשמ

םיעשרומ וא םימשאנ ,םירוצע ,םידושח
.12
ףח תקזחב אוה םדא לכש ידוסיה ןורקיעה תא םהימוסרפב ודבכי יאנותיעו ןותיע
.ןידב םשא אצמנ םא אלא עשפמ
.1
הריבעב דושח לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל
ירוביצ ןיינע םייק וא ךכל םיכסה ןכ םא אלא ,טפשמ תיב ינפב אבוהש םרט
.םוסרפב
.2
ןותיעל עדונו ,םדא תעשרה וא םושיא בתכ תשגה ,דשחה רבד ןותיעב םסרופ
םשאנה הכוז וא לטוב וא ,םושיאה בתכ שגוה אל וא ,דשחה רסוה יכ יאנותיעלו
הטלבהב ןותיעה תאז םסרפי ,ןיינעה יפל ,עשרומ לש ורוערע לבקתה וא ןידב
.היוארה
.3

םייחרזא םיטפשמ
.13
תודמע תא יאנותיעהו ןותיעה וגיצי ,םייחרזא םייטפשמ םיכילה וניינעש םוסרפב
,הנגה בתכ שגוה םרט םא .םלוה םוסרפ ול ןתניי ,הנגה בתכ שגוה םא .םידדצה לכ
.ותדמע לש ןגוה םוסרפל תורשפא עבתנל ליגרכ ןתנית
.1
לככ המודה ןפואב םוסרפ ךכל ןתניי ,יחרזא ןיינעב העיבת הקחמנ וא התחדנ
.העיבתה תשגה רבדב םוסרפל רשפאה
.2
רבד ןיוצ םא אלא ,רומאכ הקחמנ וא התחדנש העיבתל עגונה רבד םסרופי אל
.התקיחמ וא התייחד
.3
םיטרפ וא ,יחרזא טפשמ ךילהתב ןולאש ךותמ תולאש יאנותיעו ןותיע ומסרפי אל
.וללה תולאשל ונתינש תובושתל דומצב אלא ,ונכותמ םהשלכ
.4

תונעזגו הילפא
הילפאל וא תונעזגל דודיע וא התסה םושמ וב שיש רבד יאנותיע וא ןותיע ומסרפי אל .14
הלחמ ,תינימ הייטנ ,קוסיע ,ןימ ,תד ,תוימואל ,הדע ,רוע עבצ ,אצומ ,עזג סיסב לע הלוספ
ונייצי אל .ילכלכ-יתרבח דמעמו תיטילופ הפקשה וא הנומא ,תישפנ וא תינפוג תוכנ וא
.םוסרפה אשונל תיניינע םיעגונ םה םא אלא הלא םינויפא יאנותיעו ןותיע

םיניינע דוגינ
.15
ןיב םיניינע דוגינל ששח םייק ובש בצמב יאנותיעו ןותיע םמצע ודימעי אל
.רחא סרטניא לכ ןיבל יאנותיעכו ןותיעכ םהיתובוח
.1
םיסרטניאה לש תואנ יוליג הנשל תחא ןותיעב ומסרפי וילעבו ןותיע לש ל"ומ
.ול הצוחמו תרושקתה םוחתב םהל שיש ,םייתוהמה םיילכלכהו םייקסעה
.2
אשונב ,ול הצוחמ וא תרושקתה םוחתב ,רחא וא ילכלכ - יתוהמ סרטניא ןותיעל היה
.ולש סרטניאה לש תואנ יוליג םוסרפ ותואל דומצב םסרפי ,םיוסמ םוסרפ לש
.3
.ולש ןויליג לכב ועיפוי ןותיעה לש ךרועהו םילעבה ,ל"ומה לש םהיתומש
.4

הערל שומיש
וא םסרפל םחוכב וא םדיקפתב ,םדמעמב הערל שומיש יאנותיעו ןותיע ושעי אל .א .16
.םוסרפמ ענמיהל
.םתדובע בקע םהידיל עיגהש עדימב לוספ שומיש יאנותיעו ןותיע ושעי אל .ב

ףסונ קוסיע
.17
ףוסיאו תמוסרפ ,רוביצ יסחי ,תוריש ,הדובע ,קוסיע לכב יאנותיע קוסעי אל
.רוביצה תייעטהל וא םיסרטניא דוגינל ןיע תיארמ וא ששח םיררועמה ,תועדומ
.1
תייעטהל וא םיסרטניא דוגינל ןיע תיארמ וא ששח ררועמה ףסונ קוסיע םיאור
- תורחא קוסיע יכרדב טעמל ילבמ ,רוביצה
.2
לש ותויחמומו וקוסיע םוחתב םירושקה רחא המוד תוריש וא רוביצ יסחי ,םוסרפ ירידשת (1)
.הלא םיתוריש שיגמה יאנותיעה
קסועה יאנותיע ידי-לע םישגומה רחא המוד תוריש וא רוביצ יסחי ,םוסרפ ירידשת (2)
.םיאשונ ןווגמ לע תונויארב וא םיריקחתב ,תונשרפב ,הילאוטקאב ,תושדחב
.עבק ךרד לע יאנותיע ידי-לע םישענה תועדומ ףוסיא וא םוסרפ ,רוביצ יסחי (3)

האנה תבוט
,תיאנותיעה ותדובעב ךורכה ןיינעל רשקב האנה תבוט יאנותיע לבקי אלו שקבי אל .18
.קסעומ אוה ובש תרושקתה ילכמ תלוז

תולת יא
אל דחוימבו יולג וניאש ינוציח םרוג לכ ידיב ודיקפת יולימב יאנותיע החנוי אל .19
.םייטילופו םיילכלכ ,םיינוטלש םיפוגו םימסרפמ ידיב

םילוספ םיעצמא
עוצקמל ןולק םהב שיש םילוספ םיעצמאב עדימ תגשה םשל יאנותיעו ןותיע ושמתשי אל .20
תנזאה ,טרפה תושרל ןידכ אלש הרידח ,יותיפ ,םויא ,הטיחס ,תומילא הז ללכבו תונותיעה
רומח ןפואב עוגפל ,ןיינעה תוביסנב ,לולעה עדימ תגשהל רחא יעצמא לכו ןידכ אלש רתס
.תיאנותיעה הדובעב רוביצה ןומאב

םוסרפה רוקמ ןויצ
הרקמ לכב .םירחא יאנותיעו ןותיע לש םתדובע תא םהשלכ יאנותיעו ןותיע וגיצי אל .21
ןותיעה ונייצי ,תושדח תונכוס ידיב וא רחא תרושקת יעצמאב םסרופ רבכש עדימ טוטיצ לש
.ירוקמה םסרפמה תוהז תא יאנותיעהו

יאנותיע ןויסיח
לש ותוהז ופשחי אלו ,יוסח ראשייש יאנתב םהל רסמנש עדימ יאנותיעו ןותיע ולגי אל .22
.רוקמה לש ותמכסהב אלא יוסח רוקמ

ןותיעב הקיתא
.23
תיעוצקמה הקיתאה םוחתב וב םידבועה םיאנותיעה לש המיאתמ הרשכהל גאדי ןותיע
.תונותיעה לש
.1
תיאנותיע הדובע לכל םירשפאמה םיאנתה םויק תא וחיטבי וילעבו ןותיע לש ל"ומ
.תונותיעה לש תיעוצקמה הקיתאה לש תונורקעה יפ לע עצבתהל ןותיעב תישענה
.2
תווחל השקבב תונותיעה תצעומ לש הקיתאה תדעוול תונפל םיאשר יאנותיעו ןותיע
לעפת הקיתאה תדעו .תונותיעה לש תיעוצקמה הקיתאה םוחתמ ינורקע ןיינעב תעד
.ץעיימ ףוגכ
.3

יאנותיעו ךרוע
ידיב יתועמשמ ןפואב הנוש םנכותש רמאמ וא הבתכ יאנותיע לש ומשב ומסרפי אל .א .24
.יאנותיעה תמכסה אלל ךרועה
תא םסרפל יאנותיעה לש ותוכזב עגפי אל יאנותיע רביחש רמאמ םוסרפל לספש ךרוע .ב
.רחא ןותיעב רמאמה

התקספהו תיאנותיע הדובעמ היעשה
.25
וניינעב ןודי ,תילילפ הריבע לשב םושיא בתכ הנידמה ידיב ודגנ שגוהש יאנותיע
ןולק ול תסחוימה הריבעב שי םא עבקיו תונותיעה תצעומ לש הקיתאל ןידה תיב
עוצקמל ןולק שי הריבע התואבש הקיתאל ןידה תיב עבק .תונותיעה עוצקמל
תיאנותיעה ותדובעמ יאנותיעה תא תועשהל ןותיעה תא בייחל יאשר היהי ,תונותיעה
לולכמ יפ לעו הריבעה יפ לע הקיתאל ןידה תיב עבקיש יפכ היוארה הדימב
.תיפוסה ןידה תערכהל דע תאזו ,תוביסנה
.1
ןולק הב שיש עבק הקיתאל ןידה תיבש הריבעב יפוס ןיד-קספב עשרוהש יאנותיע
לש ותקסעה תא קיספהל ןותיעה תא בייחל ןידה תיב יאשר היהי ,תונותיעה עוצקמל
יפ לעו הריבעה יפ לע הקיתאל ןידה תיב עבקיש יפכ ,היוארה הידמב יאנותיעה
.תוביסנה לולכמ
.2
ןידה רדס יפל הקיתאל ןידה תיב גהני רומאכ הדובעה תקספהבו היעשהב ונודב
.תונותיעה תצעומ ןונקתבש
.3

תא רמולכ - הירבח תא םיבייחמ תונותיעה תצעומ לש תיעוצקמה הקיתאה יללכש ףא
- םיאנותיעה לש יצראה דוגיאב םירבחה םיאנותיעה תאו םינוגראכ הילא ופרטצהש םינותיעה
,תע יבתכ דגנ תונולתב םג ןודל תוכמס" הל שי יכ ,1968 תנשב דוע ,הצעומה הטילחה
היהת ,רוריבב ףתתשהל ברסי תעה בתכש הרקמב" יכו ,"הצעומה יביכרמ םע םינמנ םניאש
רוריבב םג הצעומה הלפיט םינשה ךשמב ,םנמאו ."וז בוריס תדבוע םסרפל תיאשר הצעומה
.הב םירבח םניאש תע יבתכו םינותיע דגנ תונולת


הקיתאה אשונב תוינורקע תוטלחהו תוקיספ
םינשה ךשמב .םתעשל םיפי ויהש ,םייתא םיגייס ביצהל דעונ תיעוצקמה הקיתאה ןונקת
תצעומ הצמיא ךכ בקעו ,תויתאה תויגוסה לולכמל םיסחייתמ םניא ןונקתה יללכ יכ ,ררבתה
- הכלהל אל יכ םא - השעמל ופרטצהש ,תוינורקע תוטלחהו תויחנה ,םעפ ידמ ,תונותיעה
תנשמ ןונקתה לש שדחה חסונב ינונקת שובל ולביק םג וללה תוטלחהה ןמ קלח) .ןונקתל
(.1996

לש םדוקפת לע הרישי הכלשה םהל שיש ,(1986 ,ןמסרטש) תוינורקע תוטלחה לש טקל ןלהל
:םיאנותיע לשו םינותיע

םלואל סנכיהל השרוי הסרובה תא רקסמה יאנותיע - ךרע תוריינל הסרובה רוקיס
.ךכל הנמאה בתכ ול ןתית ותוא הקיסעמה ןותיעה תכרעמ םא קר הסרובה לש רחסמה
רכשב קוסעי אל הסרובב ןמואמ יאנותיע .בתוכה לש ומש תא אשיי הסרובה רודמ
םג ,םירחא ןעמל תועקשה יקית להני אלו ךרעה תוריינ קושב םירושקה םיקוסיעב
תוריינב תולועפ עצבל תוארוה יאנותיע ןתיי אל ,רחסמה םלואב ותויהב .רכשב אלש
.םירחא ליבשבו ומצע ליבשב ,ךרע
תובדנתהב וא רכשב דובעל הצריש יאנותיע - תוריחב תפוקתב תיטילופ תוליעפ
הבוחה .תוריחבה תפוקתל ונותיעמ השפוח לוטיל בייח ,הגלפמ לש הלומעתה תכרעמב
.םייתגלפמ םינותיעב םיקסעומה םיאנותיעה לע םג טלחהב הלח תאזה
בתכ ול שגוה םרטש ,העיבת בתכ תשגה לע חוודמה ןותיע .א - םיטפשמ רוקיס
לע הנגהה בתכ שגוי רשאכ .טפשמה תיבל שגוה םרט הנגהה בתכש ןייצל בייח ,הנגה
טפשמה תיבו תמיוסמ הרבעב םשאוהש םדא .ב .עבתנה תשקב יפל ,ומסרפל ןותיעה
המשאהש ןייצל ילבמ ותמשאה תא ריכזהל יאשר ןותיע ןיא ,המשאמ ותוא הכיז
.יאכז אצמנ םדאהשו הלטוב
אל ידכ ,ןיירבע לש ויתורוק םוסרפב רהזיהל שי .א - םיניירבע לע םימוסרפ
ןיבהל םיביטימ םניאש םיארוק ברקבו וגוח ינב יניעב תובישח לש הליה ול תונקהל
וכפהלו ןיירבעה תא ללהלמ ענמיהל ,רמולכ ,עשפה תרדאהמ רהזיהל שי .הז אשונב
לש תוישונאה תושלוחה רואיתש ךכ ,עשפה קודיצמ רהזיהל שי .ב .לילאל וא רוביגל
אל ,תוילאיצוסה עקרה תויעבו עשפה עוציבב ולש םיינלוחה םיעינמה ,ןיירבעה
לש הלא םידדצ םג ריאהל םוקמ שי ,תאז םע .ומצע עשפה תקדצהל ןיפיקעב וכפהי
םיפחה ויתונברקב העיגפמ רהזיהל שי ןיירבע לש ויללעמ רואיתב .ג .ילילפ הרקמ
וא סנוא השעמ הב עצובש ,השיא לש םש םסרפל ןיא .םהל רתוימ קזנ תמירגמו עשפמ
תומשאהו תולילע םיללוכה ,םימשאנ םע תונויאר םוסרפב רהזיהל שי .הנוגמ השעמ
,ותחפשמ ינב לש לבסה תא רוכזל שי םשאנ לע םוסרפב .ד .םירחא םדא ינב לש
רפסה תיב רוכזא :ןוגכ ,ןיקת םייח ךלהמ םהמ עונמל םילולעה םיטרפב טיעמהלו
רצעמ רחאל החפשמה ירוגמ לש השדח תבותכ ןויצ וא ,םשאנה ידלי םידמול ובש
.לעבה
םוסרפ ןייאורמל חיטבהלמ ענמיהל ןייארמ-יאנותיע לע - תונויאר לש אלמ םוסרפ
הבוח ,ואולמב ןויאירה תא םסרפל תורשפא ןיאו רבדה חטבוה םא ;םאולמב וירבד
ותמכסהב קרו ,רצוקמה חסונל ותמכסה תא לבקלו םוסרפה ינפל ןייאורמל תונפל
.םוסרפה השעיי תשרופמה
,תעגופ תילילש תועמשמ ןיא ומצעלשכ "םיטועימ ינב" חנומל - ינתאה ךוישה ןויצ
םימוסרפב .תרושקתה יעצמאב וב שומישה לע ףרוג רוסיא ליטהל םוקמ ןיא ןכלו
הבר תוריהז גוהנל יואר (הרבעב דשחו המילא תוגהנתה ןוגכ) תילילש תועמשמ ילעב
ענמיהל שי ללכ ךרדב .רבדב עגונה לש יעזגה וא יתדה ,ינתאה ךוישה ןויצב
םוסרפה אשונל ןירשימב תעגונ וז הדבוע ןכ םא אלא ,ךוישה ןויצמ הלאכ םימוסרפב
ןיא םהבש םירקמה םתואב .קיודמו ןימא ,ףיקמ עדימ קפסל ךרוצהמ בייחתמ הנויצו
("םיטועימ ינב" תמגוד) הללכה ןושל טוקנל אל יואר ,ינתאה ךוישה ןויצמ ענמיהל
.רבדב עגונה לש קיודמה ינתאה ךוישה לע חווידל רותחלו

:רוקמ
הטיסרבינואה תאצוהב ,556-546 'מע ,הכירעו הביתכ ,עדימ ףוסיא תואנותיע
החותפה


©
תורומש תויוכזה לכ - החותפה הטיסרבינואה רושיאב


ךרד לכב טולקל וא רדשל ,עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,טילקהל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
הז רפסבש רמוחהמ אוהש קלח לכ - רחא וא ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא לכב וא
בתכבו תשרפומ תושרב אלא ,טלחהב רוסא הז רפסב לולכה רמוחב ירחסמ שומיש
החותפה הטיסרבינואה לש םירצוי תויוכז רודממ