תיאבצה הרוזנצה

ריצקת


חוקיפה לש רתויב תקולחמב םייונשהו םירכומה םייוטיבה דחא איה תיאבצה הרוזנצה
ךרעה םיכרע ינש ןיב בשייל הדעונ הרוזנצה .לארשיב יתרושקתה דסממה לע יטילופה
עדימ לע חוקיפ בייחמה ,ינוחטיבה ךרעהו ,עדימ שפוחו תונותיע שפוח בייחמה ,יטרקומדה
לש קהבומ טביה איה הרוזנצה .תונושה ויתויופעתסהו ,הנידמה לש יאבצה ךרעמל עגונה
םילימב ,יתרושקתה דסממה לש תימצעה הרוזנצב ןומא יא תעבה םושמ הב שיו ינוטלש חוקיפ
תוירחאה לע ודי תא ךמוסה ילרבילה לדומה תחת עקרקה תא תטמוש הרוזנצה תורחא
הלעפה .ירוביצה סרטניאל הנכס תפקשנש תמיא לכ תולגל הרומא תרושקתהש תיתרבחה
.ןוטלשה לש ורפושל םיכוותממ תרושקתה יעצמא תא ךופהל הלולע הרוזנצ לש תיבקיע

יאבצ רוזנצל רשה י"ע ויונימל ליבקמב .ןוחטיבה רש י"ע הנמתמה אבצ ןיצק אוה רוזנצה
ףופכ וניא ישארה רוזנצה .תיאבצה הרוזנצה לש הדיחיה דקפמל ל"כטמרה ותוא הנממ ,ישאר
לוכי רוזנצה .והשלכ ינידמ וא יאבצ גרדל וא ל"כטמרל ,ןוחטיבה רשל ויונימ רחאל
.יאמצע תעד לוקיש ליעפהל ותבוחו ותוכז ךא ןוחטיבה תכרעמ ישאר םע ץעייתהל

רשאו ,יטירבה טדנמה םסרפש הנגהה תונקתב .בושייה תפוקתב םישרוש תיאבצה הרוזנצל
לע .עדימ לע הרוזנצ םג ,ראשה ןיב ,הלטוה ,לארשי תנידמ לש םיקוחה רפסב םימיל וצמוא
רמוח םסרפל דחוימב וא ללכ ךרדב וצב רוסאל יאשר רוזנצה" ,תונקתל 87 ףיעס יפ
לש ומולשב וא לארשי לש התנגהב ,ותעדל ,עוגפל ,יושע תויהל לולע וא ,יושע היה ומוסרפש
."ירוביצה רדסב וא רוביצה
םינשב .התוכמס תא ביחרמ שוריפ שרפל הרוזנצה התטנ הנידמה לש תונושארה היתונשב
רבד ,תונורחא תועידי ,רמשמה לע םינותיעה דגנ הריגס יווצ הרוזנצה האיצוה 1948-1949
הרוזנצה קוח תא לטבל םיכרועה תדעו העבת זא וא .הרוזנצ תורבע ורבעש הנעטב ,רקובהו
.(םוריח תעש) הנגהה תונקת תרגסמב אלש שדח קוח קקוחלו ירוטדנמה

לע לוחת אל הרוזנצה יכ שרופמ ןפואב וב בקנו 1949 תנשב םתחנ ןושארה הרוזנצה םכסה
םיאשונה תרדגה לע ןתמו אשמה םימעפ רפסמ שדוח םינשה ךשמב ."םייטילופ םיניינע"
ןיב םתחנ ןורחאו ישילש םכסה .םינכדועמ םימכסה ומתחנו ,םוסרפב םירוסאה םימוחתהו
ומכ ,םיקהבומ םייאבצ םניאש םיאשונב םוסרפ תולבגמ ועבקנ ובו ,1966 תנשב םידדצה
תוולמ ןכו תומיוסמ תוצראמ היילע ,לארשי תנידמ לש קלדה תואקסעו קלדה תקפסא תורוקמ
תונותיעהו רודישה יעצמא לע קר אל הרוזנצ ליטהל ןתינ ,םכסהה יפ לע .הנידמה לש ץוחה
.םימדוק םימכסהב דצ ויה אלש םינומוי לעו הרז תונותיע לע םג אלא ,תיתפוקתה

השגה םינועטה םיאשונה תא רידגמה וצ "תומושר" ימשרה ןותיעב רוזנצה םסרפ 1988 תנשב
לכ" רוזנצל שיגהל תרושקתה ילכ םיבייח ויפלו ,יללכ ןפואב חסונמ וצה .תמדקומ תרוקיבל
וא לארשיב ירוביצה רדסהו רוביצה םולש ,הנידמה ןוחטיבל עגונה רמוח לש סופד וא םוסרפ
(1)."םסרופ רבכ רומאכ םוסרפבש עדימה םא ףא ,ברע לארשי יסחיל וא ע"שי רוזאב
יפל .הרוזנצה תרוקיבל םניינעב תועידי רוסמל שיש םיאשונה תמישר הנכדוע 1989 תנשב
םימולצת ,םימישרת ,תופמ לע םג תמדקומ תרוקיבל רמוח שיגהל הבוחה הלח המישרב רומאה
םימרוג יפמ רסמנש רמוח וא ץוח תורוקממ טטוצמ רמוח םג תרוקיבל שיגהל שי .תורוטקירקו
לע םידיעמה םירחא םינמיס וא םינבל םימתכ ןותיעב ריאשהל ןיא .םיימשר םיילארשי
םע תושגנתה ,םיעצבמ ,תוחוכ רדס ,הנבמ - ל"הצ : המישרבש םיאשונה ןיב .הרוזנצה תוקיחמ
ןיד יתבב יטפשמ ךילהת רבדב םיטרפ ,אבצה לרומ ,שכרו הקפסא ,שומיחו דויצ ,ביוא תוחוכ
תויורטפתה ,םירוטיפ ,םייונימ לע תועידי ,ןהיגוסל הריקח תודעוו תוריקח יטרפ ,םייאבצ
קשמ ,רקחמ ינוכמ - יחרזאה רזגמה.ויתוחוכ רדסו ביואה .םיריכב םיניצק לש תושירפו
לש םיאלמ - הרישי תינוחטב תועמשמ ןהל שיש הלכלכב הפרות תודוקנו התלכלכו הנידמה
.תימוטא היגרנאל הדעווה לע תועידיו ,יניערג רקחמ .ףוליח יקלח ,קלד ,ןוזמ

הרוזנצה לש התלועפ תא םיחנמ םיקהבומ םיינוחטיב םילוקיש קר םאה הלאשה תלאשנ
תושדח ןותיעה תא םימי העבראל רוגסל הרוהש וצ הרוזנצה האיצוה 1984 תנשב ?תיאבצה
תשרפב םיחוויד תמדקומ תרוקיבל ריבעה אלש לע ,(םיכרועה תדעווב רבח היה אלש)
.דבלב םימי השולשל וצה תלוחת המצמוצ ץ"גבל הריתע רחאל ."300 וק סובוטוא"
יאנותיעהו ריעה ןותיע לש םתריתעב קרב ןורהא ןוילעה טפשמה תיב טפוש לש ןידה קספ
תאו ותוכמס תא טפשמה תיב לש ותסיפת לע דמלמ ןוחטיבה רשו ישארה רוזנצה דגנ ןב ףולא
הבתכ רשאל ישארה רוזנצה בוריס תובקעב ץ"גבל ונפ םירתועה .ישארה רוזנצה לש ודיקפת
תא לביק ,1989 ראוניב 10-ב ןתינש ןידה קספ .דסומה שאר לש ודוקפת לע תרוקיב החתמש
היבגל תמייק רשא ,הבתכ לש המוסרפ רוסאל ךמסומ יאבצה רוזנצה :עבקו םירתועה תונעט
לש המויק רבדב תעדה לוקיש .הנידמה ןוחטיבל ישממ קזנ םורגי המוסרפ יכ הבורק תואדו
וליעפהל בייח רשא ,יאבצה רוזנצה ידיב ןותנ ןוחטיבל ישממה קזנל הבורקה תואדווה
אשונ ןיינעב יאבצה רוזנצה לש ותטלחה םאה ,הניה ונינפל תבצינה הלאשה .תוריבסב
לש ותטלחה ןיב ןיחבהל שי וז הלאש לע בישהל ידכ ?הלא םינחבמב תדמוע ונינפלש הריתעה
הניינעש רוזנצה לש ותטלחה ןיבל ,דסומה שאר לע תרוקיב םוסרפ רוסיא הניינעש רוזנצה
דוע ןיא יכ ןייוצי .דרפנב הלא םיניינעמ דחא לכב ןודנ .דסומה שאר לש ותפלחה דעומ
,םוסרפב םה םירוסא ,דסומה שאר תא תוהזל ידכ םהב שיש םיטרפ יכ ,םידדצה ןיב תקולחמ
םיניינעה ינשב דקמתמ םידדצה ןיב תקולחמה רדג .שרדנה ןחבמה םהיבגל םייקתמ ןכש
.(...) דבלב םהבו ,ורתונש

הכירצ ,הנידמה ןוחטיבב שממ-תעיגפ לש הבורק תואדו תמייקתמ יכ ,רוזנצה לש ותדמע
.תוריבס ויהיש ךירצ - תוקצומ תודבוע לע תוססובמה - ויתוכרעה ,הריבס הדמע תויהל
ונמצע םישוע ונא ןיא וז ונתשיגב .תוריבס ןניא יאבצה רוזנצה לש ותכרעהו ותדמע ,ונתעדל
ןזאל בייחהו יטרקומד רטשמב לעופה ,ריבס רוזנצ יכ ,םיעבוק ונא וז ונתשיגב .לע רוזנצ
.בישמה עיגה הילא הנקסמל עיגי אל ,יוטיב שפוח ןיבל ןוחטיב ןיב

דיקפת וילע לטומ .יאבצה רוזנצה לש וביל םותב קפס ליטמ ינא ןיא יכ ,דיעהל ינוצרב (...)
- הנגהה תונקת יכ ןייצלו רוזחל יוארה ןמ ,תאז םע .םישק םיאנתב עצבמ אוה ותוא ,השק
תובייח הלא תוביסנב .תיטרקומד הנידמב תולעפומ - יטרקוטוא - ירוטדנמ אוה ןרוקמש ףא
היטרקומדה ,ןבומכ .השדחה תיטרקומדה ןתביבס עקר לע ןתומד תא בצעל הנגהה תונקת
ןיא ,תאז םע .תיטרקומדה הנידמה ןוכית אל ןוחטיב אלל .המצע לע ןגהל תבייחו תיאשר
תירסומה ונתמצעב ונא ונחוכ .ןוחטיב איה היטרקומד םג .אבצ קר וניא ןוחטיב יכ חוכשל
הרטמ וניא ןוחטיב ,ןכא .ונביבס הבר הנכסה רשאכ אקווד ,היטרקומדה תונורקעב ונתוקבדבו
םעה רטשמ אוהש ,יטרקומדה רטשמה איה הרטמה .יעצמא אוה ןוחטיב .המצע ינפב תדמועה
שי ,ןכ לע .יוטיבה תוריח דבכנ םוקמ תספות הלא תויוריח ןיב .טרפה תויורח תא םישגמה
דחא אוהש ,יוטיבה שפוחב ועגפי ןוחטיב ילוקיש הבש ,תורשפאה תא ןיטקהל ידכ לכה תושעל
שפוחל ןוחטיב ןיב הז ןוזיא גישהל ךרדה .וילע ןגהל אב ןוחטיבהש םייזכרמה םיכרעה
העיגפ לש הבורק תואדו תמייקש םוקמל קר וליבגהלו ,יוטיבה שפוח תא םייקל איה יוטיב
.יוטיבה שפוחב העיגפה עונמל אלב ןוכיסה תעינמל תיפולח ךרד לכ ןיאשו ,ןוחטיבב תישממ
(2).וז תינורקע הסיפת עקר לע תושקה ויתוטלחה תא לבקל יאבצה רוזנצה לע

יסוי כ"ח לש ותושארב ,הנשמ תדעו תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו המיקה 1990 תישארב
,1990 ינויב שגוהש הדעווה ח"וד .התדובע יכרדו הרוזנצה לש המויק תלאש תקידבל ,דירש
התוליעפ ףקיה ,היתויוכמסו הרוזנצה לש ירוטוטטסה דמעמה :םיאשונ השולשב דקמתה
.התוליעיו
םכסהב ןקתל הצילמה תאז םע דחיו ונכ לע ראשי הרוזנצה םכסה יכ הצילמה דירש תדעו
:םייוקיל רפסמ
תרושקתה יעצמא לע קר אלו ,לארשיב תרושקתה יעצמא לכ לע לוחי םכסהה
.םיכרועה תדעווב םירבח םהיגיצנש
טפוש ינפב אלא ,ל"כטמרה ינפב עמשיי אל "הרוזנצה תדעו" תטלחה לע ליגר רוערע
.תוררובה קוחב ררוב לש דמעמ לעב היהיש ,(סומידב טפוש וא) ןוילעה טפשמה תיב
.לארשיב ץוחה יבתכ לע םג לחוי הרוזנצה םכסה
םא אלא ,ץראב םירחא םינותיעב ספדנה לכ תא תוישפוחב טטצל ולכוי םינותיעה לכ
חורב הבורקהו תיאדווה הנכסה ןחבמ םיספדנה םירבדב םייקתמש" רוזנצה רובס ןכ
.צ"גב תוטלחה
תוהש ול תתל אלב םכסהב ללכנ וניאש ןותיע רוגסל ולכוי אל רוזנצהו םינפה רש
.תואכרעל תונפל

וא סופד רוסיאו תמדקומ תרוקיבל םימוסרפו סופד ירבד תשגה) םוריח תעש וצ
.,31ט"משת,תונקתה ץבוק ,1988 - ט"משת ,(םוסרפ
.1
.(4)במ ד"פ ,םירחאו ישארה יאבצה רוזנצה דגנ רצינש 680/88 צ"גב
.2