ןיינעה ילעב לומ הקיתאה

ןנור השמ

?תרושקתה ילכ לש םחוכ לע תולבגמ


2.77
אלא ,םירבודכ קר אל תרושקתה ילכו םיאנותיעה םידקפתמ תונויערהו תועדה ,תועידיה קושב
יוטיבה שפוח תודוסי לע רצק ןויד) .םהירבד תא םירחא םירבוד םיגיצמ ןהילעש ,תומבכ םג
םירבוד ינפב םוסחל םילולע ,הז קרפב וגצוהש יפכ ,ןיינעה ילעב לבא .(אבה קרפב אבומ
.תאזה המבה לע היילעה תא םימייוסמ
לע ויתועד תא םסרפל הצר רשא ,ןידה יכרוע תכשלב העיס שאר ,ןהכ המלש ר"דל הרק ךכ
דעווב הפוקת התואב הטלשש ,הביריה העיסה .הלש יזכרמה דעווה ןואטבב הכשלב השענה
.ןהכ ר"דל ןתנית אל ןידה יכרוע תכשל לש תירוביצה המבה יכ הטילחה ,יזכרמה
תיב אישנ לש וירבדב ךא .החדנו - ץ"גבל רתע ,המסחנ ולש יוטיבה תוריח יכ שחש ,טילקרפה
ילכ לש ודמעמב ןד אוה ,טועימ תעד ורתונש ,רגמש ריאמ ,םימי םתואב ןוילעה טפשמה
.תועד תעמשהל המבכ תרושקתה
תא םישגהל התרטמ תרושקתה יעצמאל (Right of access) השיגה תוכז" :רגמש אישנה בתכ
דדצמ יוטיבה שפוח ןורקיע - ירוביצה ןבומב .יטרפה ןבומבו ירוביצה ןבומב יוטיבה שפוח
וברסי תרושקתה יעצמאב הטילשה ילעב םא .(Marketplace of ideas) 'תונויערה קוש'ב
ךופהל לולע 'תונויערה קוש' .תוועתהל תונויערה תנומת הלולע ,םימיוסמ תונויער ףקשל
תא אוצמל ידכ תינרדומה הירוטסיהב תכל קיחרהל ךרוצ ןיא ירהו ,ידעלבה 'ןויערה קוש'ל
תינויער תודיחא רשאמ היטרקומדמ רתוי קוחר רבד ךל ןיא .דיחיהו דחאה ןויערה תעפות
.('ינויער םזיביטקלוק') תילטוט
אוה ירוביצה טביהה .עגפנ םדא לכל ישיא יוטיב תורשפא תחטבהב אטבתמ יטרפה סרטניאה"
הרכהל ינויערה קודיצה אוה .תרושקתה יעצמא לא השיגה תוכז תא ,ךכל רבעמ ,עינמ רשא
...וז תוכזב
הנכסה .דבעידבו שארמ :םינפוא ינשב ןורתפל תנתינ 'תונויערה קוש' לש ולוסיחל הנכסה"
ןורתפה .תרושקתה יעצמאב הטילשב תויזוכירמ ,הנושארבו שארב ,תעבונ 'תונויערה קוש'ל
,רבד לש ושוריפ .תרושקתה ילכ ףנעב הטילשה קוש הנבמ ןונכתב ןומט הרומאה תויזוכירל
ידי לע .תרושקתה יעצמא לכ ךסב תומייוסמ תורבח לש הטילשה תמר לע תולבגה תולטומ יכ
.הטילשב ןוויגה חטבומ הטילשה רוזיפ
קושה :אקע אד .ישפוח 'תונויער קוש' לש ומויקל עייסי הטילשב ןוויגה יכ איה החנהה"
הטילש ילעב לש םצמוצמ גוח ובש ,'יתקוח קוש לשכ' רצוויהל לולע .לשכיהל לולע ישפוחה
תא עונמלו הכמל האופר םידקהל םישקבמ ךכ םשל .'תונויערה קוש' תא בצעמו ביתכמ
לחה - םינווגמ תויהל םייושע וז תויזוכיר תעינמל םיינכטה םירישכמה .קושה תויזוכיר
םייקסע םילבגה לש םייפיצפס םינידב הלכו םימיוסמ םיאנתב תרושקת ילכ יושיר תאנתהב
.תרושקת ילכל עגונה לכב
יעצמאל השיג תוכז ןתמ ידי לע יוטיבה שפוחל תוכזה תפיכא וניה הזכ בצמב ןורתפה ..."
.(44) "תרושקתה
םוחתב תיזוכיר הטילש ונלצא ןיא היפל"ש ,העדה יכ ןידה קספ ילושב עבק רגמש אישנה
םג היליעפמו ,תיזוכיר הטילש שי יכ אוה עודיו רורב .תואיצמה ןמ תקתונמ ,תונותיעה
.(45) "םחוכ תא ליעפהל בטיה םיעדוי

2.78
טפשמה תיב אישנ דיקפתב רגמש ריאמ תא ףילחהש ,קרב ןורהא 'פורפ השע ףסונ דחא דעצ
לש ורפס תאצ לגרל ,1996 יאמ שדוחב ביבא-לת תטיסרבינואב אשנש האצרהב .ןוילעה
תובשחמ קרב 'פורפ הלעה ,"תואיצמל סותימ ןיב - תונותיעה שפוח" לגס באז 'פורפ
.תוינשדח
ןתינו ,ליגרה חרזאה לש וא יאנותיעה לש םהיתועדל המב תתל בייח יטרפ ןותיע ,וירבדל
.וילעב לש תויטרפה םהידיב דקפומה חוכה תא ליבגהל תורשפא לע בושחל
תיחשמ טלחומ חוכו ,תיחשהל הטונ חוכ" יכ ,העודיה הרמיאה תא ותאצרהב טטיצ קרב טפושה
ידיב" ,וירבדל .יטרפה םוחתב םג הנוכנ תויהל היושע איה יכ הרבסה תא הלעהו ,"ןיטולחל
יפל ,בייחמ הז חוכ .עדימ לש תישפוח המירז לש ירוביצה סרטניאה דקפוה יטרפה ןותיעה
."וב הערל שומיש עונמל ידכ ןוסירו חוקיפ ,הלעמ ינאש ןויערה
הנאו'ג תיאנותיעה לש התעיבתב ,קרב עבשילא תטפושה ,ותשא הנתנש ןיד קספ ריכזה אוה
תא בוזעל הצלאנ לאיחי .(הלעמל רכזוהש ןיד קספ) "טסופ םלזור'ג"המ םייוציפל לאיחי
עבשילא תטפושה .הלש יוטיבה שפוח עגפנ יכ ,ראשה ןיב ,ןידה תיבב הנעטו ןותיעב התדובע
ברעתהל יטרפה ןותיעה לעב לש וחוכ תדימ תא ליבגהל שי יכ העבקו הנעטה תא הלביק קרב
ןידה תיבו ,הדובעל ירוזאה ןידה תיב תטפוש זא התיה קרב .םיאנותיעהו םיכרועה תדובעב
.(46) היתועיבקמ גייתסה ,ל"ומה רוערעב ןדש ,יצראה
יטרפ ףוגכ יטרפה ןותיעה תא תוארל ,תבייחמ יתלב הבשחמכ ,עיצה קרב ןורהא אישנה
,היטרקומדה תמייקתמ התועצמאבש ,רובידה תמב לע טלוש אוה .ירוביצ דיקפת אלממש
םה םיטעמ השעמל ךא ,וז המב ומצעל שוכרל םדא לכ םנמא לוכי ,תינורקע .התויח תרמשנו
ןיעמ לע טלוש וז המבב טלושש ימ .הבר תויזוכיר תיטרפה תונותיעב תמייקו ,םישכורה
."עבט רצוא"
ןותיעה ןכל .קרב רמא ,"היטרקומדה לש התמישנל שורדה ריוואה לע טלוש יטרפה ןותיעה"
המבה לע .רוביצה לש ןמאנכ וב קיזחמ ןותיעהש ,ירוביצ סכנ םג אלא ,יטרפ סכנ קר וניא
םג בייח ןכל .םייואר יתלב םימרוג לש תוטלתשה תונויסינ ינפמ רומשל שי וזה תירוביצה
.ןימאו יתימא חווידל גואדל וילע .תולפהל ול רוסא .תויביטקייבואב לועפל יטרפ ןותיע
,היוארה הדימבו ריבס ןפואב השיג תוכז רוביצל תתל וילע .םיניינע דוגינ וב היהיש רוסא
.ןותיעה לש ויפואב תובשחתה ךותו ןיינע לכ לש תוהמה יפל בייחתמש יפכ
ומכ ,ירוביצ דיקפת םהל שי ךא ,ןוטלשהמ קלח םניאש םיפוגל יטרפה ןותיעה תא הוושה קרב
קזיח אוה .תוינוריעו תויתלשממ תורבחו םימולהיל הסרובה ,תידוהיה תונכוסה ,למשחה תרבח
האורה ,תונותיעה תצעומ לש תיעוצקמה הקיתאה ןונקת תועצמאב םג ולש ןויערה תא
."רוביצ תרשמ" יאנותיעב
,תיטרפה תונותיעה לש התוריחב עוגפל הלולע ותשיגש תורשפאל עדומ אוה יכ רמא קרב
יושירמ ותוגייתסה תא שיגדה אוה .ןותיעה לעב לש ןיינקה תוכז לש "העקפה" ןיעמ הב שישו
הרוזנצ" עונמל קר שקיב אוה .תיטרפה תונותיעה לע תינוציח הרוזנצ ללשו תונותיעה
- חוכ לע תולבגמ ליטהלו תירוביצה המבה לע םיטעמ תוטלתשה עונמל ,"היואר יתלב תימינפ
.ינוטלש חוכב אלו יטרפ חוכב רבודמש ףא


:רוקמ
תונורחא תועידי תאצוה ,77-35 'מע ,'א ךרכ ,תיאנותיע הקיתא