ןיינעה ילעב לומ הקיתאה

ןנור השמ

טלפמפו ןואטיב ,ןותיע


2.79
לש "ןותיע" .םיטלפמפ ןיבל םינותיע ןיב ןיחבהל ונילע ,תיאנותיע הקיתאב םיקסוע ונחנאשכ
תא בייחמ וניאש ןוויכמ ,ןותיע וניא ,תונחב תוריכמה תא דדועל קר דעונש ,וב לכ תונח
.תיאנותיעה הקיתאה יללכ יפל :ונניינעלו ,תיעוצקמ תואנותיע יללכ יפל גוהנל ומצע
,שגרמהו ןיינעמה ,בושחה ,יתימאה םוסרפל ומצע תא ןווכמ וניא ,ןותיעה תמועל ,טלפמפה
יוצרה רמוחה תא אלא ,םוסרפל יוארה רמוחה תא רחוב וניא וכרוע .יאדכה םוסרפל אלא
.תילכלכ תויאדכב רבודמ ללכ ךרדבו - םסרפל ל"ומל יאדכש המ םסרפמ אוה .ל"ומל
תא דדועל דעונ אוה .ןוינקב הרוקש המ לכ לע חוודל דעונ אל לודג ןוינק לש טלפמפ
,ןוינקה לש הינחה ףתרמב ןיוזמ דוש וא סנוא עריא םא .ןוינקב ויתוינק תא עצבל ארוקה
רוביצ תא ןיינעמש ,בושח עוריאב רבודמש ףא ,טלפמפ ותואב ךכ לע חוויד אצמיי אל
.תוינקה זכרמב תולזוה יעצבמ לע טרופמ חוויד טלפמפב היהי ,תאז תמועל .םוקמב םינוקה

2.80
תפוק לש ןותיע ,לשמל ,םה הלאכ םייאלכ ירוצי .ןואטיבה אצמנ ןותיעה ןיבל טלפמפה ןיב
םושמ ,אטב שרושה ןמ הרזגנ ןואטיב הלימה .("הנחמב") ל"הצ לש ןותיע וא "יבכמ" םילוח
לש תונוש תוגרד שי .רואל ותוא ואיצוהש קוחה וא םרוגה תעד תא אטבל דעונ ןואטיבהש
הדימ הנק יפל לועפל םיסנמ ויבתכו ויכרוע ,דחא דצמ .הלאכ םינואטבב תיאנותיע תואמצע
תיפיצפס הרטמל אוה ןותיעה םויק םצעו ,םיאשונה תא ביתכמ תיבה לעב ,ינש דצמ .יאנותיע
.ןותיע לש רואל האצוה הניאש ,תיבה לעב לש
.ריוואה ליח ןואטיבב "ןוטלשה" אוהש ,ריוואה ליח דקפמ לש סרטניאב קסוע ינניא ךכ םושמ
םינכתה תא ביתכמ ,ל"ומה םג אוהש , "ןוטלשה" םא ,לוספ תוארל השק הז גוסמ ןואטיבב
.םהמ דחא לכל תוסחייתהה תאו םיאשונה תא ,"םייאנותיע"ה

2.81
ילג איה ,יעוצקמו ישפוח יאנותיע תרושקת ילכ הב תוארל לבוקמש ,תילארשי רודיש תנחת
עדימה תמירז שפוח לע םימחול לש ןיטינומ םמצעל ורצי םהיתורודל הנחתה יאנותיע .ל"הצ
אשונ לכב .ןיטולחל תישפוח הנחת הניא ל"הצ ילג יכ ,םיעדוי םיטעמ .תישפוח תואנותיע לעו
הב םייק .ל"הצ - "תיבה לעב" ידי לע ועבקנש ,םישקונ םיללכל הפופכ איה ינוחטיב וא יאבצ
ןרודיש ינפל תורסמנ ןוחטיבו אבצ יניינעב תוינכותו תובתכ ,תועידי :רורבד לש ןונגנמ
.ל"הצ רבוד לש ורושיאל
החלצה יהוזו) ול םיעדומ עוצקמה ישנא קר .רורבדב ללכ ךרדב שח וניא ליגרה ןיזאמה
.תוקוחר םיתעל קר רורבדב שוחל םילוכי םייעוצקמ יתלב םישנא .(הנחתה ילהנמ לש הלודג
הרבעשו הנחתב הרדושש העידיב ישוק אלל ןיחבהל היה ןתינ 1993 סראמב 18 -ב ,לשמל
:חצרה תוביסנל תואסריג יתש ונתינו ,חיפרב 52 ןב הרומ חצרנ םוי ותואב .רורבד
תעב ,שיאה תא וחצר םיניתשלפ יכ עבק ל"הצ רבוד וליאו ,ל"הצ תא ומישאה םיניתשלפה
םבור .תואסריגה יתש תא ורסמ תרושקתה ילכ לכ .ודיל דמעש רחא םדא חוצרל וסינש
ל"הצ ילג .רתוי הנימא איה םתעדל יכ ,ונייצש םהב ויה .ל"הצ רבוד לש הסריגה תא ופידעה
,הדיחיה הקודבה תמאה איה וליאכ הילא וסחייתהו ל"הצ רבוד לש ותסריג תא קרו ךא ואיבה
.הרדוש אל תרחאה הסריגה .הילע רערעמ וניא שיאש

2.82
איהש ,רודישה תושרמ קלח איה ,הרואכל .תיברעב תילארשיה היזיוולטה תאצמנ המוד בצמב
הלשממה הב תשמתשמ השעמל ךא .דבלב םייאנותיע םילוקיש ידי לע תיחנומה ,תיאמצע תושר
.תונכשה תונידמה יבשותלו םיחטשה ייברעל ,לארשי ייברעל ןווכמה הלומעת ילככ
ל"כנמ ,םהילע הנוממה ןיבל תיברעה היזיוולטה ידבוע ןיב השיגפ הכרענ 1993 ינוי שדוחב
:ל"כנמל םיאנותיעה ורמא ,"ץראה" ןותיעב חוויד יפל .םואבנשריק יכדרמ ,רודישה תושר
םיתימע ונילע םירמוא המו ,יברעה בוחרב ונילע םירמוא המ עדוי ךניאו ,תיברע ןיבמ ךניא"
."הסג הלומעת םירדשמ ונחנא .םירחאו ירעי דוהא ומכ ,ונלש
הדאפיתניא יעוצפ לע חוודל רוסיא םהילע לטומ ,לשמל :םהירבד תא ומיגדה םידבועה
שיו ,אלמה ומשב ריכזהל רוסא ף"שא תא .התסה יהוזש הנעטב ,םילוח יתבב ותמש םיברע
תיברעב היזיוולטב עיפומ ,רהוז ידג ,יחרזאה להנימה שאר ,תאז תמועל ."ןוגראה" קר ותונכל
.(47) תופוכת םיתעל "ןוטלשה לוק" תא עימשמו

2.83
הז היה ,הלשממה שאר דרשמב הקלחמ היה "לארשי לוק"שכ ,הנידמה לש תונושארה היתונשב
תא "םיחנמ" - קלוק ידטו ןובנ קחצי - ןוירוג ןב הלשממה שאר לש םיישיאה וירזועש גוהנ
.םירודישל עגונב תוארוה םהילע םיתיחנמו וידרה ילהנמ
םיתעל" יכ לעשמ םיסינ יאנותיעל רפיס ,םינש ןתואב "לארשי לוק" להנמ היהש ,רדניז יבצ
וא רודישל רשקב ץועיי וא הכרדה יתלביק םשו ,ןובנ קחציל וא קלוק ידטל יתארקנ תובורק
הז חוויד לע קעוצו ןחלושה לע קפוד ףא קלוק היה םיתעל .םיילאוטקא םיאשונ רודיש יא
.(48) "תיטמולפיד הרוצב ונתינ תויחנהה ללכ ךרדב ךא ,תושדחב רחא וא

2.84
ובריס םילשוריבו ביבא-לתב םיאנותיעה תודוגאש ,ךכ ידכ דע וילאמ ןבומו עודי היה רבדה
לע םילעופה ,םיישפוח םיאנותיע םה ןיאש הנעטב ,"לארשי לוק" ישנא תא ןהיתורושל לבקל
םיקסועה ,הנידמ ידיקפ אלא ,תיאנותיעה הקיתאה יללכ יפ לעו םייעוצקמ הדימ ינק יפ
תא לבקל םיאנותיעה תודוגא ומיכסה רודישה תושר קוח תלבק ירחא קר .רודישב המעטמ
.(49) תודוגאב םירבחכ היזיוולטהו וידרה ידבוע

2.85
םירודישה זכרמ תא םיקהלו ל"הצ ילג תאו "לארשי לוק" תא דחאל לארשיב גוהנ המחלמ ימיב
יניצק ןפלואב םיבשוי םירדשה דצל .ל"הצ רבודל הפופכה וידר תנחת יהוז .(ל"שמ) ימואלה
,רורבדב ליעפ ןפואב םיקסוע םינורחאה הלא .ל"הצ רבודו תיאבצה הרוזנצה יגיצנ ,אבצ
.ןהב םירחא םייוניש תסנכהב וא ןצוציקב ,ןתליספב ,רודישל תועידי רושיאב רמולכ
,1991 ראורבפב 17 -ב .ץרפמה תמחלמ לש םויסה יבלשב הנתינ רורבדה תועמשמל אמגוד
.םינפלואה ודרפוה ,ל"הצ ילגלו "לארשי לוק"ל ףתושמ תושדח ןפלוא לש םימי שדוח ירחא
םע ורתונ ל"הצ ילג קרו ,םייאנותיע הדימ ינק יפ לע ,יאמצע ןפואב רדשל רזח "לארשי לוק"
.רורבדה תרוסמ
םיניצק הנומש לש םתקחרה לע העידי "לארשי לוק"ב הרדוש הדרפהה ירחא ןושארה םויב
"תונורחא תועידי"ל ןויארב .רורבדה לשב תאזה העידיה תא ורדיש אל ל"הצ ילג .ל"הצמ
ונא ןיא לבא ...יוטיבה שפוחב עגופ וניא רורבדה" יכ ,תיאבצה רודישה תנחת דקפמ ריבסה
.(50) "...םייאבצ םיסרטניא לע םיננוצ םימכ לופייש והשמ רדשל םילוכי

2.86
,םייונמל חלשנו םיקסויקב רכמנה םישנ ןותיע ,ת"מענ ןותיעב הטילשה לע םיימינפ םיטרפ
ינפל ךרענ ןוידה .ביבא-לתב םיאנותיעה תדוגא לש תוריחבה תדעווב ןויד ךלהמב ופשחנ
.1993 ראורבפב 28 -ב ומייקתהש ,הדוגאל תוריחבה
התודמעומ תא גיצהל תיאשר ,ןהכ היבצ ,ת"מענ ןוחרי תכרוע םאה ,הלאשה הנודנ הדעווב
רחביהל םילוכי אל הדוגאה דעוול יכ ,עבוק הדוגאה ןונקת .םיאנותיעה תדוגא דעוול
וא םירחא םיאנותיע תקסעה לע םיארחאש וא ,תרושקת ילכב לוהינ ידיקפתל ונמתנש ,םירבח
ןיא ןותיעה תכרועכ יכ ,ןהכ היבצ התליג תוריחבה תדעווב .םרכשו םתדובע יאנת תעיבק לע
ידיב הנותנ וז תוכמס .םרכש יאנת תא תעבוק וא ןוחריה יאנותיע תא המצעב תרחוב איה
.ת"מענ תריכזמ
לע טילחהל הלוכי הניא וליפא ולש תכרועה ןכש ,יאמצע וניא ןוחריהש ,אופיא הלוע ןאכמ
לכ תא טקונה ,ףוג ידי לע רואל אצוי ,םירחא םינואטיב ומכ ,ת"מענ ןוחרי .םידבוע תלבק
.ויתודמע תא אטבי ולש ןואטבהש ידכ םיעצמאה

2.87
םיבתכה לכל םנמוא .תיתימא תונותיע ,יתעדל ,איה תיתגלפמ תונותיע :ריהבהל שי ןאכ
לבא ,םהל רקי יתגלפמה סרטניאהו ,הרורב היגולואידיא שי יתגלפמ ןותיע לש םיכרועהו
תבוט" ומכ תוחפל ,בושח דיקפת םלצא םיאלממ הקיתאה יללכו יעוצקמ-יאנותיעה לוקישה
."הגלפמה

2.88
תמיוסמ העונת לש לוק תאטבמ איה יכ היולג הרוצב הריהצמה ,תיתגלפמה תונותיעה תמועל
םניאש ,םימיוסמ םינומוקמ לש םמויק רבד תא ריכזהל יואר ,תשבוגמ תיתרבח-תינידמ הפקשהו
.תוימוקמה תויושרל תוריחבב םידמעומ לש םיטלפמפ אלא
-כ 1993 תנשב רקס ,תונותיע יעטק לש דוביעלו הריזגל "תעפי" תרבח להנמ ,דיפל םירפא
םישדוח המכ וא תועובש המכ עיפוהל ולחהש םינומוקמ םהב ויה ,וירבדל .םינומוקמ 250
.(51) 1993 רבמבונ תליחתב ומייקתהש ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה ינפל
תוריחבב םהייוכיס תא רפשל התייה םתילכת לכש ,םיימוקמ םינותיע םמצעל ודסיי םידמעומ
םידמעומה לש תוריחב תלומעתכ םמצע תא וגיצה אל הלא םינומוקמ .תואבו תושמשממה
יפ לע וגהנ אל םה .רבד לכל םיימוקמ םינותיעכ ועיפוה אלא ,רואל םתוא ואיצוהש
תוארל ןיא ןכלו ,תיאנותיעה הקיתאה יללכ תא םמצע לע וליחה אל ,תויאנותיעה תומרונה
.תוריחב לש םיטלפמפ ,רתויה לכל ,אלא ,םינותיע םהב


:רוקמ
תונורחא תועידי תאצוה ,77-35 'מע ,'א ךרכ ,תיאנותיע הקיתא