תולוספ הדובע יכרד

ןנור השמ

םילוספה םיעצמאה


7.14
תצעומ לש ןשיה תיעוצקמה הקיתאה ןונקתל 7 ףיעסבו שדחה הקיתאה ןונקתל 20 ףיעסב
םיאנותיע לע רסאנ םהבש ,"םילוספ םיעצמא" לש תויקלח תומישר תועיפומ לארשיב תונותיעה
,תואמגוד קר הלא יכ ,ריהבהל תנמ לע "ןוגכ" הלימב ושמתשה ןשיה ףיעסה יחסנ .שמתשהל
םה .שדחה ףיעסה יחסנ תא םג הנייפיא השיג התוא .םירחא םילוספ םיעצמא ונכתיי יכו
.הרוגס המישר וז ןיא יכ שיגדהל ידכ "הז ללכבו" םילימב ושמתשה
הקיתאה ןונקתב העיפומה ,םילוספ םיעצמאל תואמגודה תמישר תא תוושהל ןיינעמ תאז לכב
עיפומ אלמה וחסונש) ןשיה ףיעסב .1996 תנשב ותוא ףילחהש ןונקתבו 1986 תנשמ
ףיעסב ."תומילא וא םויא ,הטיחס ,יותיפ ,היצקובורפ ,המרעה" םירכזנ (הז קרפ תליחתב
רתס תנזאה ,טרפה תושרל ןידכ אלש הרידח ,יותיפ ,םויא ,הטיחס ,תומילא" םירכזנ שדחה
רוביצה ןומאב רומח ןפואב עוגפל ,ןיינעה תוביסנב ,לולעה ,רחא יעצמא לכו ןידכ אלש
."תיאנותיעה הדובעב
םה .םויאו הטיחס ,יותיפ ,תומילא םילוספה םיעצמאה תמישרב וריאשה שדחה ןונקתה יחסנ
ינש םא - רתס תנזאהו טרפה תושרל הרידח ופיסוהו היצקובורפו המרעה ונממ וטימשה
.ןידכ אלש םיטקננ הלאה םיעצמאה
תאילמ .הלא םיעצמאל רשכה ןתמכ היצקובורפהו המרעה תטמשה תא שרפל ,ןבומכ ,רוסא
תורוקמ לע םירעהלו תויצקובורפ תושעל םינותיעלו םיאנותיעל הריתה אל תונותיעה תצעומ
.תאזכ הנווכ םוש התייה אל .עדימ
תא םצמצל המגמה - םהל התייהש תרחא המגמב ועט שדחה ןונקתה יחסנמ יכ יל הארנ תאז םע
השירדב עיפומ םוצמצה .םהב שמתשהל יאנותיע לע רסאנש ,"םילוספה םיעצמאה" ףקיה
רומח ןפואב עוגפל" םילולע םהשו ,"תונותיעה עוצקמל ןולק" היהי םילוספה םיעצמאבש
."תיאנותיעה הדובעב רוביצה ןומאב
םיעצמאה תמישרב טרפה תושרל הרידחהו רתסה תונזאה לש ןתללכהב םג תאטבתמ המגמ התוא
ןונקת ךותב םוקמ םוש הל ןיאש ,תומכחתה יהוז .קוחה לע הריבע םג ןהש יאנתב - םילוספה
ןולק וב שי" םג הז םע דחיו ,קוחל דוגינב רמולכ ,"ןידכ אלש" אוה השעמ םא :הקיתא
ןונקתב ותללכה .ותוא תרסוא תיאנותיעה הקיתאהשו ותושעל ןיאש רורב ,"תונותיעה עוצקמל
.םיוסמ יטרפ הרקמל ,הארנכ ,הדעונש הרהצהל טרפ ,רבד הפיסומ הניא הקיתאה

7.15
םהב שי" שדחה הקיתאה ןונקת יפל םא ןוחבלו םילוספה םיעצמאה ןמ המכ גיצהל הסנא ןלהל
םישעמ ונכתיי .הרוגס הנניא ןאכ איבמ ינאש המישרה םג ,רומאכ ."תונותיעה עוצקמל ןולק
."םילוספ םיעצמא" םהב תוארל ןתינש ,םירחא םיבר

םויב
7.16
הריקח לע העידי ,"תונורחא תועידי" תבתכ ,יסלברט רמת המסריפ 1993 רבמבונ שדוחב
.םילוע םידליל ביבא-לת םורדב רפס יתב ידימלת לש תולכנתה תשרפב הרטשמה תלהנמש
תרבח תרגסמב) היזיוולטה לש ינשה ץורעל תובתכ ןיכהש ,ילילחכ ןור היזיוולטה יאמב
ילארשי רעונ ןיב םירוכעה םיסחיה" לע היזיוולט תבתכ ןיכהל טילחה ,("תרושקת הנול"
."יסורל
היה ,תשרוד תירחסמה היזיוולטהש יפכ ,םידה ררועתו "הקזח" היהת היזיוולטה תבתכש ידכ
22 -ב הנפ ילילחכ יאנותיעה .םיסור םירענ םיכמ םילארשי םירענ הב תוארהל ךרוצ
תווצ יכ ,ול רפיסו ביבא-לת םורדבש הווקתה תנוכשמ ץראה דילי רענ לא רבמבונב
ה'רבחה לכ תא םימוליצה תארקל ףוסאל שקבתה רענה .הנוכשל תרחמל עיגהל רומא היזיוולט
.ולש
תוכהל ,הרטשמה תנעטל ,היזיוולטה ישנא םהמ ושקיב ,םימוליצל ועיגה םירענה לכשכ ,תרחמל
.םליצ תווצהו - וכיה םירענה .תאז םלצל ולכויש ידכ ,היסורמ םישדח םילוע םירענ
.םויה רדסל תוכמה לע ורבע אל םילועה םירענה ,היזיוולטה ידי לע ןנכותמכ אלש לבא
תנחתל - 15 דע 13 ינב םלוכ - םילועה םירענה ועיגה םפוג יקלח לכב םיעוצפ םהשכ
ועמשו םיכמה םירענה תא ואצמ ,חטשל ואצי םירקוחה .ולביקש תוכמה לע וננולתהו הרטשמה
.היזיוולט יאנותיע תווצ לש ותשקבל םילועה תא וכיה יכ ,םתמהדתל ,םהמ
יפל .הכרענ אל ןיידעו המלוצש תטלקה תא ואצמ םשו תוקפהה תרבח ידרשמל ואצי םירקוחה
המלצמה לא םיכמה םירענה דחא הנופ ,םילועה םירענה תא םישרקב הכמ אוהש ירחא ,םלוצמה
"?רדסב הז ?קיפסמ הז" :הירוחאמש םישנאה תא לאושו
ןכמ רחאל .ילילפ קית םהל החתפ הרטשמהו ,השעמב ודוה ,ורצענ םוליצה תווצ ישנא תשש
.םדגנ המקרנש הלילע אוה רופיסה לכש ,הקפהה תרבחמ ועידוה
תוביסנב תינלבח הפיקת תמשאבו הרגית תמשאב ילילחכ ןור עשרוה 1995 רבמבונב לבא
לע רבג יעוצקמה רציה" יכ העבק ריפוא הכרב ביבא-לתב םולשה טפשמ תיב תטפוש .תורימחמ
תטפושה .יאנת לע רסאמ תנשלו םילקש ףלא 15 ךסב סנקל ותוא הנדו "םיירסומה ויתושגר
.(8) םילקש ףלא לש םוכסב וכוהש םידליהמ דחא לכ תוצפל וילע התוויצ
יפ לע הרוסא ,טפשמה תיבב הררבתהש יפכ ,היזיוולטה תווצ לש ותוגהנתה יכ קפס יל ןיא
.תואנותיעה עוצקמל ןולק הב שי יכו ,םיאנותיעה לש תיעוצקמה הקיתאה יללכ

7.17
תרופא ריעב תויסנכהמ תחאב .1956 רבוטקואב 13 ,רקובב תבש .הילגנא ןופצ ,רטס'צנמ
םא ,הלכה תא לאוש ילגנאה קוחל םאתהבו ,סקטב חתופ רמוכה .הנותח סקט ךרענ םימשה
איה הלכהש ,תוקעצב התוחא תצרפתמ ,עתפל ,זאו ,בויחב הבישמ הלכה .םינש 21 הל ואלמ
הייסנכלו ,עגר ףלוח אל .שיאל אשניהל הל רוסא ילגנאה קוחה יפל יכו ,19 תב קר
.הבינג עוציבב דושחכ ןתחה תא םירצועו םירטוש םיסנכנ
המא השיגהש ,הנולת תובקעב ."לאירוטקיפ ילייד" - דבלב דחא ןותיעב םסרפתה הזה רופיסה
.ןותיעה ידי לע המיוב תירקתה לכ יכ ,ררבתה ,תיטירבה תונותיעה תצעומל הלכה לש
ידי לע שקובמ היהש ריעצה ,ריאו ילסל לש ותנותחל עבקנש דעומה תא ועדי םיבתכה
.ןוסטוו ןילייא ,19 -ה תב וביל תריחב םע ,הרטשמה
דעומ רסמנ החפשמל .ןיירבעל אשניהל תדמוע םתבש ךכ לע הלכה תחפשמל עידוה ןותיעה
ךשמב ןולמ תיבב ןותיעה ידי לע וקזחוה הלכה לש היתויחא יתש .םוקמה אל ךא ,הנותחה
תא עונמל הנלכות אלש ידכ - םיאתמה עגרב הייסנכל ואבוהו הנותחה ינפלש הלילה
.הלכה לש יתימאה הליג והמ סקטה תליחת ינפל רמוכל עידוהלו היירורעשה
אל אוה .רצעיהל דמוע ןתחהש עדי יכ תיטירבה תונותיעה תצעומ ינפב הדוה ןותיעה ךרוע
עצבמכ ןנכותמ היה לכה .הנותחה םוקמ לע חוויד ןותיעהמ הלביק הרטשמה םג םא ,ריהבה
.הייסנכב בוט םוקמב בצוה ןותיעה לש םלצ םגו ,יאבצ
וסחי לע ןותיעב הפזנו ינויצסנס רופיס גישהל ידכ השענ לכה יכ העבק תונותיעה תצעומ
.תיטירבה תונותיעה תצעומ לש התטלחה תא האולמב םסריפ ןותיעה .ןוסטוו תחפשמ יפלכ
יעצמא - רופיס תגשהל לוספ יעצמא טקנ ןותיעה יכ םויכ םג קלוחה שיא ןיא יכ יל הארנ
רוביצה ןומאב רומח ןפואב עוגפל ידכ וב שישו ,תואנותיעה עוצקמל ןולק תניחבב אוהש
.תיאנותיעה הדובעב

7.18
פוקסכ הגצוהש ,המישרמ הבתכ CBS תינקירמאה היזיוולטה תשר הרדיש םינומשה תונש ףוסב
םידרומה ,ןידיה'גומה ןיב םדמ הבוקע המחלמ ןטסינגפאב הלהנתה הפוקת התואב :ימלוע
הבתכב .ותרזעל שחש תוצעומה תירב אבצו ןטסינגפאב יטסינומוקה ןוטלשה ןיבל ,םיינגפאה
התכיז הבתכה .םייטייבוס םילייח םיפקות םהשכ ןידיה'גומה וארנ CBS הרדישש תידעלבה
.תמחול תואנותיעל טנופ-וד סרפב ,רדאר ןד ,CBS לש תיזכרמה תושדחה תרודהמ שיגמ תא
רמוחה תא רדאר ןדל רפיסש בתכה .תמייובמ התיה הבתכה יכ ,ררבתה םייתנש רובעכ קר
תא ומליגש ,םינגפא "םינקחש" ויה הבתכב םימלוצמה לכ .תודבועה תא ףייזו ותוא המיר
םיטייבוסה םילייחה תאו ,ןידיה'גומה ישנא ,םיפקותה תא - םידדצה ינשמ םימחולה
.םיפקתומה
.הבתכה רודיש לע הכז ובש יתרקויה סרפה תא ריזחהל ץלאנ רדאר ןד
,לארשיב תונותיעה תצעומ לש שדחה הקיתאה ןונקת יפ לע הרקמה ןחבנ ול םג יכ רובס ינא
ומצע רדאר ןד היה המכ דע רורב אל יכ םא - היזיוולטה תשר תא עישרמ ןידה תיב היה
.ורודיש ינפל רמוחה תקידבב לשרתה אוה המכ דעו ,ותוא ורדיסש ךכל עדומ

תושדח תריצי
7.19
עיגה היזיוולט תווצש םושמ קר רדס תורפהו םימילא םיעוריא םירצונ תובורק םיתעל
םירעתסמ ,םינבא םידיימ ,םיגימצ םיתיצמ םיניגפמ - רתוי תומילא תושענ תונגפהה .םוקמל
ימלצ ורצי הדאפיתניאה ךלהמב .םיאנותיעה תא קתרל ידכ קר - המודכו םירטושה לע
.םתוחכונ םצע ידי לע םיבר םיעוריא היזיוולטה
םילא - עוריאהו ,בל םותב ולעפ םא ,היזיוולט יתווצ לש םתוגהנתהב םגפ שיש בשוח ינניא
לכ קודבל שי לבא .הליעפה םתמזויב אלש ,םתוחכונ ביבס "ומצע תא הנב" - היהיש לככ
םיאורש ,םייטמרד םיעוריא יכ ,החיכומ הלעמל הראותש ,ילילחכ ןור תשרפ .ופוגל הרקמ
.םימלצה ידי לע בטיה ומיובש תוגצה אלא םניא ,םהיתבב היזיוולטה יפוצ םיתעל

7.20
תונכוס םלצ תא םכשב ןועשה רכיכב לובגה רמשמ לש םירטוש ורצע 1995 ראורבפב 11 -ב
םירטוש ינש לש םתנעט התיה רצעמה תליע .הסימ'ח ןמחר-א דבע WTN תיטירבה היזיוולטה
לכויש ידכ ,םינבא תודייל םיריעצ תיסמ 24 -ה ןב םלצה תא ואר םה היפלו ,לובגה רמשמב
,יעוצקמ םלצ אוה הסימ'ח יכ ,הבוגתב רמא ,ינלס סירכ ,לארשיב WTN דרשמ להנמ .םמלצל
.םינבא יודיי דדועל עינמ ול ןיאשו
.(9) הרומח הקיתא תריבע רבע םלצהש ירה ,הנוכנ לובגה רמשמ ירטוש תסריג םא

7.21
"הדאפיתניא יעוריא ןלבק" םע ןויאר 1992 רבמצד שדוחב םסריפ ,ינצעה בדנ ,"בירעמ" בתכ
היזיוולט יתווצ רובע "ןגראמ"ו הרזה תונותיעה לש "רגנירטס"כ דבועה ,יניתשלפ יאנותיע -
ףתשמ לש חצר םלצל היעב םוש ןיא" ,הבתכב רפוסמה יפל .םינפ ילוער לש תוכולהת םירז
םינפ ילוער לש דעצמ ןגריא דציכ ,ינצעה בדנל רפיס יניתשלפה יאנותיעה ."םיחטשב הלועפ
.םיובמ לכהש ךכל בטיה עדומ היהש ,יפוריא היזיוולט תווצ רובע ןורמושה ןופצב
ינא ךיא ואר םה" .ינצעה בדנל שיאה רפיס ,"עוריאה לכל םיעדומ ויה םלצהו יאנותיעה"
עוריאכ דעצמה תא גיצהל םהמ ענמ אל הז .לכה - יומיב תויחנה ןתונ ינא ךיא ,ןגראמ
םישקובמה םיארנ םהבש ,םיעטקה םתוא לכ תא הכירעב ץצקל וגאד םג םה ,בגא .ינטנופס
'?וישכע םישוע המ' :םילאושו המלצמל םיקקחצמ
דעב רלוד 300 יתלביק ינא ,רופיס םע רזח תווצה .םיצורמ ואצי םלוכ רבד לש ופוסב"
הפישחה תא ולביק םישקובמהו ,רלוד 200 לביק ןינ'גמ רשקה שיא ,םימוליצ םוי ותוא
.(10) "וצרש

7.22
הרקמב .רחא םדא תוומל הכמ םדא האור תונותיע םלצ רשאכ ,תררועתמ השק תיטרואית היעב
ואשונש ,16 קרפב וז המלידב ןודא ?ברעתהל וא םלצל :השק המליד ינפב בצינ אוה הזכ
."ףיקשמ וא ןקחש - יאנותיעה" אוה

7.23
יבשות ועזעדזה ,הדאפיתניאה ץורפ ירחא יצחו םיישדוחכ ,1988 ראורבפב 26 ,ישיש םויב
ילארשיה היזיוולטה ץורע םימיה םתואב היהש) תילארשיה היזיוולטה לש 1 ץורע .לארשי
תוצראב ןכ ינפל ברע הרדושש ,CBS תינקירמאה היזיוולטה תשר לש הבתכ רדיש (דיחיה
,טרפלא השמ םליצ ,תיפוקסלט השדע תועצמאב ,רטמ 300 -כ לש קחרממ .הפוריאבו תירבה
ריעצ ירחא םכשב שרוטמ רה דרומ לע םיפדור םילארשי םינחנצ העברא ,םיקיפא ץוביק רבח
.תוכורא תוקד ךשמב תוידוסיב ותוא םיכמו ותוא םיגישמ ,םינבא םהילע הדייש יברע
.התוא הארש יפכ ,תואיצמה תא םליצ אוה .ותדובע תא טרפלא השמ CBS םלצ השע הרואכל
.לוספ השעמכ לארשיב בחרה רוביצל התארנ םילארשיה םילייחה לש תוילטורבה תגצה לבא
."םלצב תוריל ךירצ" יכ ברע ותואב רמא טרפלא לש וצוביקב רבח
העונתה שיא .CBS לש ינקירמאה ףסכה רובעב וצרא תא רכמ יכ ותוא ומישאה םירחא
."הדיגבמ תועבצא יתש" אוה טרפלא לש והשעמ יכ עידוה (ידיפס) קביפס ואיל תיצוביקה
.וב ועגפיש ששחמ ,היזיוולטה םלצל שאר ירמוש ודמצוה תועובש המכ ךשמב
בתכ ,ןולא ןועדג ינזואב עימשהש ,תחא תואטבתהל טרפ ,הקיתש ומצע לע רזג ומצע טרפלא
לכה ךסב ינא .רופיסל םיאטוח ,םליצש ילארשיכ יב וזכרתי םא .ינא אל הז רופיסה" :"ץראה"
.(11) "בצמה הז .ולכתסת .םכל יתיארהו יתמליצ
חטשב םלצה לש וא בתכה לש ודיקפת .הנוכנה הבושתה םה טרפלא לש וירבד יכ קפס ןיא יל
.בושחהו ןיינעמה עדימה תא ןיזאמל וא הפוצל ,ארוקל איבהלו תואיצמה תא ףקשל אוה
ותמלצמ תא ןווכל טרפלא היה לוכי םכש דיל רהה דרומ לע .הריחב שי םלצל םג יכ רורב
וניינע הלא תוארמ םגש ןכתיי ןיטינומ לעב עבט םלצכ .לעממ ופחירש רב ירופיצ רבעל
העדונ אל ןיידע םימי םתואבש ,תיממע תוממוקתה רקסל ידכ חטשל חלשנ אוה ךא .ותוא
ילייח רשאכ ,רחא םוקמל ותמלצמ תא תונפהל ךירצ היה םאה ."הדאפיתניא" המשב םלועב
?ןידכ אלש וגהנתה ל"הצ
םיבר םילוקיש שיו ,תמייק תיאנותיע העפות אוה םיכרועו םיבתכ ידי לע עדימ ןוניס
הקדצה ןיא םינפ םושב לבא .המודכו םיניטק לע הנגה ,תויטרפב העיגפ :התוא םיקידצמה
ףקשל תונותיעה לע .עדימה ינכרצל םיענ וניא וא חונ וניא אוהש םושמ ,עדימ ןוניסל
רוביצהש ,םיחונו "םייבויח" תוארמ קר הגיצמה תונותיע .המיענ הניא איה םא םג ,תואיצמ
.הדועייל תאטוח ,םתוארל ןיינועמ

7.24
תונכוס הריבעהש תונומת שולש הבר הטלבהב "תונורחא תועידי" םסריפ 1992 רבמצדב 3 -ב
הרובש תנוכשב גרוהל האצוה :הלש תועידיה תוריש תועצמאב - AFP - תיתפרצה תועידיה
וילע םייאמ אוהשכ ,ישארה בוחרב חצרנה תא ליבומ חצורה הארנ הנושארה הנומתב .חיפרב
אוהשכ - ילארשיה ןוטלשה םע הלועפ ףותישב דושח - ןברוקה הארנ היינשה הנומתב .חדקאב
לש ותפוג תיארנ תישילשה הנומתב .ותקרל חדקאה תא דימצמ חצורהו ,שיבכה לע בשוי
ףנפנמו הפוגה לע ךרוד חצורהו ,השאר דיל םד תילולששכ ,שיבכה לע תלטומ ןברוקה
.השענב םישנא םיפוצ ביבסמ .וחדקאב
,ימוקמ בשות וא תיתפרצה תועידיה תונכוס לש יאנותיע :םלצה היה ימ םסרופ אל הליחתב
םשב םילשורי-חרזמ בשות היה םלצהש םסרופ רתוי רחואמ .תונכוסל רמוחה תא ריבעהש
.םימוליצה תובקעב תרתחמל תדרל רהימ אוה .דאווע דאווע
,םוליצל חצורה דגנתה וליא .חצורה לש ונוצרל דוגינב ומלוצ אל הלאה תונומתהש חינהל שי
.םלצה תא םג לסחמ יאדווב היה אוה
אל ,שארמ חצרה לע עדי אוה ןכש ,חצרל ףתוש אוה ירה ,"גרוהל האצוה"ל ןמזוה םלצה םא
.המלצמ םע םוקמל עיגהשכ ,תושחרתהב ודיקפת תא אלימ ףאו ,ותוא עונמל ידכ רבד השע
ויה הלא םא .חצרה תא עונמל היה לוכי אלש חינהל שי ,הרקמב םוקמל עלקנ םא ,תאז תמועל
.יאנותיע השעמכ עשפה תא חיצנהש ךכב לוספ ןיא - תוביסנה
אוה גרוהל האצוהה ינפל יכ ,דאווע דאווע םלצה הדוה ,תילארשיה תונותיעב םימוסרפ יפל
שטב-לא הד'גמ תבתכה םג ,םימוסרפה יפל ,ופתתשה השיגפב .םואית תשיגפל חצורה םע שגפנ
.רקראפ יראב ,ץראב תיתפרצה תועידיה תונכוס לש דרשמה להנמ ןגסו
- השיחכה שטב-לא הד'גמ םג .שחרתהל דמוע המ השיגפה תעשב עדי אל יכ ןעוט רקראפ
.גרוהל האצוהה לע שארמ העדי יכ - ןושארה ץורעה לש "הקיטילופופ" תינכותב ןויארב
יכ ,םילארשי םיבתכל ורפיס חיפרב םיבשות ,תאז תמועל .םוקמל הרקמב הנמדזה ,הירבדל
חצורה אובל דע הב וניתמהו רכיכל ושגינ זאו ,חצורה םע השיגפה תא ומייס תבתכהו םלצה
.(12) ונברוק םע

7.25
לש רתויב תומסרופמהו תועזעזמה תונומתה תחא תא םליצ ,םש לעב ינקירמא םלצ ,סמדא ידא
ידא .ותקרב חדקא תייריב גנוקטייו שיא גרוהל איצומ ימאנטייו-םורד ןיצק :םאנטייו תמחלמ
.הנומתה לע רצילופ סרפב הכז אוה .חצרה לע שארמ עדי אלו הרקמב םוקמל ןמדזה סמדא


קורביפ
7.26
קיזחמ םדא לש הנומת "תושדח" םסריפ ,םירצמל הרזחוה הבאטש ינפל ,1988 טסוגואב 4 -ב
ןולמב .םיסחי םיספות" :רמא הנומתל בותיכה .הבאטב "הטסנוס היבא" ןולמ דיל ירצמ לגדב
."ירצמה לגדה תא םיפינמ רבכו תילאיר השיג םיצמאמ 'הטסנוס'
ידיל הבאט תרזחה תארקל) ירצמ לגד תולתל ןולמה להנממ שקיב ןותיעה בתכ יכ ררבתה
חרוא רבועמ שקיב אוה .הנומתה תא םייבל אופיא טילחה בתכה .בריס להנמהו ,(םירצמ
.ןולמה לע ופינהל םידמוע וליאכ הארייש ןפואב ,ןולמה דיל לגדה תא קיזחהל
שפוח ...הארבנ אלו התייה אלש השדח רוציל הסינ 'תושדח' ןותיע" יכ העבק תונותיעה תצעומ
ידכ הז שפוח לצנל ןותיעל ול הלילחו ,ןמיהמ עדימ רוביצל איבהל תנמ לע דעונ תונותיעה
תדחוימ הרמוחב םיאור ונא ...'קימיג' תותודבה תא םינכמ וליפא ,ויארוק בלב תותודב תעטל
) "תירוביצ הניחבמ השיגר הכ הלאשב ויארוק יניע תא זחאל שקיב ןותיעהש ,הדבועה תא
.(13

תוזחתה
7.27
תרבח לש הלעפמב יכ ,חכומ יתלב עדימ לבקמ ("יפוקס") יסומע יסוי יאנותיעה :ינוידב הרקמ
ךומס ,הנומש תיירק לש ינופצה היישעתה רוזיאב הרבדה ירמוחל הלודג הרבח ,"קו'ג-לא"
ןיפיט ןיפיט רדוח רמוחהו ,ןכוסמ ימיכ רמוח לש יקנע לכימב קדס אצמנ ,ןדריה תורוקמל
.םוהתה ימ לא
ימ לא םירדוח ןכא םילקימיכהו ,ןוכנ רבדה םא יכ ול םירפסמ םיחמומו ,ררבמ יפוקס
הייסולכואה ברקב ןטרסה תלחמ לש תוצרפתהל םינש המכ דועב םורגל רבדה לולע ,םוהתה
רבד םוש ךא ,לעפמב הרוק המ ררבל םיכרדה לכב הסנמ יפוקס .יצראה ליבומה יממ התושה
.לכה שיחכמ ןבומכ הרבחה רבוד .תוחכוה ול ןיאו ,חילצמ וניא
ררבלו לעפמב הדובעל לבקתהל ידכ - ברברש - טושפ לעופל תוזחתהל אופיא טילחמ יפוקס
.תועומשב תמא שי םא ותדובע בגא
?תיתא הניחבמ הרשכ תוזחתהה םאה

7.28
,הבושח הרטמה .הקיתאה יללכ לע הריבע תניחבב תוזחתהה ןיא תוראותמה תוביסנב ,יתעדל
לש המרימל שרדנ בתכה ןיא תוזחתהה ךלהמב יכ חינהל שי .לילעב יקוח יתלב וניא יעצמאהו
תונעל שרדנ אוה ןיא לעפמה לש םדאה חוכ תקלחמב ול שגומה ןולאשב יכ חינהל שי .שממ
?"תואנותיעב קסוע התא םאה" :הלאשה לע
הניאש הרטמ - לעפמב ותדובעב תפסונ הרטמ ול שיש ,הדבועה יוליג יא םצע ךכ םושמ
הקיתאב העיגפ יל תיארנ הניא - "לעפמה תבוט"כ האור לעפמה תלהנהש המ םע תבשייתמ
.תיאנותיעה

7.29
התהש ,הנומידב ליטסקט לעפמב רוציי תלעופל התעשב התזחתה שודק הנרוא תיאנותיעה
הניחבמ .רוציי תלעופ לש הייח רואית הבו ,תקתרמ הבתכ המסריפו םיכורא םימי לעפמב
הרפיס אל איה ,לעפמב הדובעל שודק הנרוא הלבקתה רשאכ ןכש ,תוזחתהב רבודמ תילמרופ
.לוספ לכ ךכב האור ינניא תיאנותיעה הקיתאה תניחבמ ךא .ןותיעב תקסעומ איהש ךכ לע

7.30
םילבקמו םיתחשומ תימוקמה הרטשמה ישנא יכ 1976 תנשב הליג וגאקיש לש "סמייט ןאס"ה
.תיקוח יתלב תוליעפ םיראב םתואב עצבל םהל םירשפאמ הרומתבו ,םיראב ילעבמ םיפסכ
.החלצה אלל ךא ,תיתרטשמה תותיחשל תויאר גישהל וסינ ןותיעה יבתכ
וזחתהש ,ןמקז הלמפו תימס ייז ,ןותיעה יבתכמ םיינש .הלובחת טוקנל אופיא טילחה ןותיעה
,גזומ :ראבה תווצל וזחתה הלא .םיאנותיע העברא וב וקיסעהו ראב ורכש ,השאו לעבל
.המודכו תירצלמ
ובשי םה .הריבע רבדל םירטוש חידהל וא דחוש עיצהל אל ורהזנ ראבב ודבעש םיאנותיעה
.םהילא ועיגי םימויאה וא תועצההש וניתמהו
לשו הרטשמה דקפמ לש םתורטפתהל ואיבהש ,םייוליגב ןותיעה אצי םישדוח המכ ירחא
לש ותלבקל דמעומ היה "סמייט ןאס"הו ,לודג היה יאנותיעה גשיהה .םיבר םיתחשומ םירטוש
.רצילופ סרפ
ןוויכמ ,ןותיעה ישנאל סרפה ןתניי אל לודגה גשיהה תורמל יכ טלחוה סרפה תדעווב לבא
.םילוספ ויה - ראב תווצל תוזחתהה - וטקנ םהש םיעצמאהש


7.31
אל םהש הדובע יעצמא םיאנותיעמ תללוש התשיג יכ ,הדגנ ונעטו סרפה תדעו לע וקלח םיבר
.תיאנותיעה הקיתאה לש רתויב םירימחמה םיטרדנטסב םידמוע םג אלא ,ןיטולחל םייקוח קר
,ןחבמ דוע עיצה ,ןיסנוקסיו תטיסרבינואב תואנותיעל הצרמו קיתו יאנותיע ,ןלוא ירפ'ג
,השעמ םוש ושע אל םה :ןירדהמל הרשכ הז הרקמב התיה םיאנותיעה לש תוזחתהה יכ דמלמה
לע בר טוריפב םהיארוקל םיאנותיעה וחוויד תובתכה תרדסב .וב ושייבתה רבד לש ופוסבש
.וטקנש הלובחתה
,הז ןחבמ יפל .םימי ךרואל תאז ריתסהל םתנווכב היה אל ירה ,ורקישו וזחתה םה םא םג
ריקחתה לש ופוסבו ,םמיע םלש וא םהב האג וניא יאנותיע םא ,םילוספ ויהי רקש וא תוזחתה
.(14) ויארוקל בל יוליגב םהילע חוודי אל

7.32
םיחר-א דבע חלס סאמחה שיא ומצע תא ץצופ ,רקובב 8.54 העשב ,1994 רבוטקואב 19 -ב
.ביבא-לתב ףוגנזיד רכיכ דיל 5 וקב "ןד" סובוטואב יאווס-א
.סובוטואה יעסונמ לודגה םבור - ועצפנ 46 -ו ,םדא ינב 22 וגרהנ תוצצופתההמ האצותכ
םישנא ריבכ-ובאב תיטפשמ האופרל ןוכמה דיל וצבקתה ,םיירהצה רחא תועשב ,םוי ותואב
ןיב םהיריקי םאה תעדל ושקיב םה .ץוציפה זאמ רדענ םהיבורקמ והשימש ,םיבר םיגאדומ
.םיללחה
תומש לש המישר גישהל השקיב רשא ,תיאנותיע םג התיה םוקמ ותואב ,ותמוא אלש תונעט יפל
תילאיצוס תדבועל התזחתה איה ,םוסרפל וררחוש אל ןיידע תומשהש ןוויכמ .ןוסאב םיפסנה
םוסרפ ךכל ןתינש ינפל דוע ורדוש הלא .תומשה תא וז ךרדב הלביקו תוחפשמב לפטל האבש
.התב תומ לע היזיוולטב העמש םאש התיה האצותהו ,ימשר
.תיאנותיעה הקיתאה לש הדימה ינקב תדמוע הניאש ,הלוספ תוגהנתה יהוזש רורב

7.33
,םילא עשפ ןברוק זפשואמ ובש ,םילוח תיבב שחרתמ יאנותיע תוזחתה לש יסאלקה הרקמה
דחא הזחתמ ותוא ןייארלו עוצפה לש ורדחל סנכיהל ידכ .וילא השיג לכ םיענומ םירטושש
ינא .עוצפה לש ורדחל סנכנ אוה וז ךרדבו ,(ןבל קולח תשיבל ידי לע) אפורל םיאנותיעה
וניא לבא ,(המרימב רבד תלבק לש תילילפ הריבעב רבודמ ףאש ןכתיי) לוספ השעמהש רובס
אלו םילוחה תיבל םוהיז רידחה אל יאנותיעהש החנהב - תיאנותיעה הקיתאה תניחבמ רומח
.תיאופרה הדובעב עגפ

7.34
הצר ,םישישה תונש תליחתב "בירעמ"ב ריעצ בתכ היהש העשב ,ןד ירוא יאנותיעהש םירפסמ
"תוחירבה ףולא" יוניכל הכזש ,םימי םתואב םש לעב ןיירבע ,שקרפ ןמחנ תא ןייארל דואמ
םשל רודחל טילחהו ופיב יזוחמה רצעמה תיבב קזחומ שקרפש עדי ןד ירוא .רהוסה יתבמ
םישדוח לביקש העונת תוח"וד המכ םע הרטשמה תנחתב עיפוה אוה :הטושפ הלובחת תועצמאב
.םליש אל ךא ,ןכ ינפל םיבר
.רסאיהל ןכומ אוה יכו ,תוח"ודה תא םלשל ותנווכב ןיא יכ ,יאנמויל עידוה אוה
ןיגב רצעמל ותוא וסינכה םה :ריעצה בתכה לש ונוצר תא דבכל וטילחהו וצעייתה םירטושה
חילש הרטשמב בצייתה ,שקרפ םע חחוש בתכהש ירחא ,תועש המכ רובעכ .תוסנקה םולשת יא
.בתכה לש ידיימה ורורחשל איבהו תוסנקה תא םליש ,ןותיעה לש
.תיאנותיעה הקיתאב העיגפ לכ - יתימא אוה םא - הז רופיסב ןיא ,יתעד תוינעל

7.35
"הדבוע" תינויזיוולטה םיריקחתה תינכות השמתשה ,1997 תליחתב ,תובר םינש רובעכ
.םירויג שיחהל ידכ םינומלש םילבקמ םה יכ ,םינבר דגנ תודשח ףושחל תנמ לע תוזחתהב
.ןתחתהל ןיינועמה גוזל וזחתה ינקירמא-םורד אצוממ היירצונ תבדנתמו תרפ ןוליא ןריקחתה
ינש םע תושיגפל ,םירתסנ ןופורקימו ואדיו תמלצמ ןריקחתה לש ופוג לעשכ ,ועיגה םה
תא תרתסנה המלצמה לומ רפוסה ,ברה לש תונומתה .תישארה תונברב תילכרמא םעו םינבר
תוקזח ויה ,םיהולא לש רייארפה וניא אוהש ריהצמו דחושכ לביקש םירלודה יפלא
הקיתאה ,יתעדל .תוזחתהב הכורכ התיהש ףא ,הבוט תיאנותיע הדובע התיה וז .תוענכשמו
.(15) העגפנ אל ללכ תיאנותיעה

7.36
ןור םלצלו 'ץיבומרבא המלש יאנותיעל סחוימ - יתעדל - תימיטיגל תוזחתה לש הרקמ דוע
('לימ) ףולא בר ,תמוצ גיהנמ לש תיזה ןמש יקסע לע ריקחת 1984 תנשב וניכהש ,ןומולוס
תיזה ןמש תא ומצעב רציימ וניא לופר יכ חיכוהל ושקיב םיאנותיעה .(לופר) ןתיא לאפר
.ולש יטרפה דבה תיבמ ,לוכיבכ ,רכומ אוהש
לעפמב רצויש ,ההז ןמש לש וריחממ לופכ ריחמב לופר תרצותמ תיז ןמש רכמנ הפוקת התואב
לעפממ תויבחב ןמשה תא הנוק לופר יכ ,ןומולוסו 'ץיבומרבא ואצמ ריקחתב ."לילגה יתיז"
םילקש 1,590) לופכ ריחמב ותוא רכומו םיקובקבל ותוא גזומ ,ותוא ןנסמ ,"לילגה יתיז"
.(16) "ןתיא לאפר לש דבה תיב" לש תיוותה םע (קובקבל םינשי םילקש 680 םוקמב םינשי
רייתל ,יסכס-ולגנא אטבמ לעב אוהש ,ןומולוס ןור םלצה הזחתה ריקחתה תכירע ךרוצל
ךרעו ,ןמשה תא רצייש ,"לילגה יתיז" לעפמל ותיא עיגה 'ץיבומרבא המלש .הילרטסואמ
ינסחמב ןמשה תויבח תא םליצ ןומולוס .וב שחרתמה תא םלצל ידכ לעפמב רויס "ריית"ל
.םישדע לתב ןתיא לאפר לש ותיב רצחב תוהז תויבח םליצ ןכמ רחאלו ,לעפמה
לע ריקחת תבתכ רובע םלצל ואבש ,םיאנותיע םה יכ שארמ ועידוה וליא יכ חינהל שי
יתיז" לש ןמשה לעפמ ךותב םלצל תורשפאה םהל תנתינ התיה אל ,ןתיא לאפר לש ויקסע
.לעפמה ילעבמ אוה ,וב רבח ןתיא לאפרש ,םישדע לת בשומ :הביסה ."לילגה
ושע םה הזה גשיהה לא ךרדב םאה .יאנותיע גשיה םיאנותיעה וגישה תוזחתהה ןמ האצותכ
?לוספ יעצמאב שומיש
תנמ לע התשענ אלש ןוויכמ ,תילילפ לובג תגסה וז ןיא לבא ,לובג תגסה יהוזש ןכתיי
תרבוע הניא תאזה תוזחתהה ,יתעד יפל .הרומח יל תיארנ הניא תוזחתהה םג .הריבע רובעל
.(17) תיאנותיעה הקיתאה לש םודאה וקה תא

7.37
םדאל ,תורמ שיאל הזחתמ יאנותיע רשאכ :תוזחתה לש םיגוס ינש ןיב ןיחבמ יתייה תינורקע
האופרל ןוכמה דיל תילאיצוס תדבועל תוזחתהה ךכ .לוספ רבדה ,תויוכזו תויוכמס לעב
עוריאל ךרדב םייתרטשמ םימוסחמ רובעל ידכ הרטשמ ןיצקל תוזחתה וא ריבכ ובאב תיטפשמ
תניחבמ לוספ ךכב ןיא ,רתי תויוכז לוטנ "םדא םתס"ל הזחתמ יאנותיע רשאכ ךא .יתושדח
.תיאנותיעה הקיתאה

7.38
םיבר םידה הררועש ,Food Lion תשרפב תויאנותיע יתש תוזחתהב םג לוספ לכ ,יתעדל ,ןיא
תינכות תרגסמב ABC היזיוולטה תשר הרדיש 1992 רבמבונב 5 -ב .תירבה תוצראב
Food םיטקרמרפוסה תשרב ןוזמה תוכיא לע ריקחת "Prime Time Live" הלש םיריקחתה
לבקתהל וחילצה ,היזיוולטה תשר לש תוינריקחתהמ םייתש ,טנראב ןזוסו לייד ןיל .Lion
.תשרה לש םיטקרמרפוסה 1,100 ךותמ השולשב רשבה תקלחמבו היינדעמב תורכומכ הדובעל
תזרוא תשרה דציכ וחיצנה ןה ,ןותפש לדוגכ ןהיתושדע לדוגש ,תורתסנ תומלצמב תודיוצמ
םילוגיפ רשב רולכ תסימתב תפטוש ,גפ םהלש ןורחאה קווישה דעומש ,ןוזמ ירצומ שדחמ
תזרואו ירט ןוחט רשבב ןשי ןוחט רשב תבברעמ ,ירט רשבכ הארייש ידכ ,חירסהל לחהש
לכאמל םייואר םניאו םיירט םניאש תופועו םיגד םימימתה םינכרצל תרכומו ,שדחמ ותוא
.םדא
ורפיסש ,תשרה ידבוע לש תויודע תורשע ופסוותה תוינריקחתה יתש ואיבהש ואדיווה יטרסל
.ענכשמו יעמשמ דח היה רדושש ריקחתה .הב תולבוקמ הלאה תוטישה יכ
לא םהינומהב ורבע םינוקה :הפורטסטק ינפב ודמע םיטקרמרפוסה תשר לש םילהנמה
יטילקרפ ךא .םיפינס 88 רוגסל וצלאנ םהו ,25% -ב חנצ הרבחה לש הינמה ךרע ,םירחתמה
תנמ לע הז קדס ולצינו תויאנותיעה לש הדובעה תוטישב קדס אוצמל וחילצה Food Lion
יטפשמ ןוחצנל תיקסיעו תיקוויש היעב וכפה ךכב .השרפה תא ץצופלו טימניד וכותל רידחהל
.יתרבסהו
לע העבת אל תשרה .תויטרפל הרידח לעו האנוה לע םייוציפ תעיבת השיגה Food Lion תשר
.ןימאו קיודמ היה חווידהש ,תקולחמ ללכ התיה אל יכ ,ערה ןושל תאצוה
,התיה הנושארה הנעטה .תוינריקחתה לש הדובעה יכרדל ועגנ הלש תויזכרמה תונעטה יתש
היינשה הנעטה ;הדובעל ולבקתהש ינפל םינולאשה תא ואלימ רשאכ ורקיש תוינריקחתהש
תומלצמה תא וליעפה רשאכ ,םיטקרמרפוסה לש יטרפה חטשל ורדח תוינריקחתהש ,התיה
.תורתסנה
תא 1997 תנש תליחתב לביק הנילורק-ןופצ תנידמב הנטק ריעב טפשמה תיבב םיעבשומה רבח
תרפהבו לובג תגשהב ,תואמרב" םיאנותיעה תעשרה ךמס לע .םיטקרמרפוסה תשר לש תונעטה
ןישנוע ייוציפ םיטקרמרפוסה תשרל םלשל היזיוולטה תשר תא םיעבשומה ובייח "םינומא
.רלוד ןוילימ 5.5 ךסב םייקנע
בושח ,ןימא ,קיודמ היהי חווידהש ךכב יד ןיא :יעמשמ דח רסמ תונותיעל ורדיש םיעבשומה
.(18) הנוגהו הייקנ ךרדב ותוא גישהל שי .ןיינעמו
.יילע תלבוקמ הניא ,תרקוחה תונותיעה םע דואמ הרימחמה ,וז תינקירמא המרונ ,רומאכ
,דואמ םירומח םישעמ לש תיאנותיע הפישח התרטמש ,תאזכ תוזחתהב ער לכ ןיא ,יתעדל
.רוביצב עוגפל םילולעה

7.39
תוזחתהל תשרופמ תוסחייתה שי ,רודישה תושר לש הילאוטקאהו תושדחה ךירדת ,"ידקנ ךמסמ"ב
תרתומ םיאנותיעל שיגנ וניאש עדימ תגשה םשל בתכ לש תוזחתה" :היזיוולט וא וידר בתכ לש
.(19) "ל"כנמב ץעונש רחאל ,תושדחה תביטח להנמ לש םדקומה ורושיאב קר

תויושרה תייעטה
7.40
ףסומב רעש רופיסכ העיפוהש ,הלודג ריקחת תבתכ רנק ןורי םסריפ 1996 טסוגואב 16 -ב
תרחבומ הדיחיב םחול רבעשל ,ריעצ יאנותיע ,רנק ןורי ."תונורחא תועידי" לש "םימי 7"
יופכ זופשיא וצ איצוהל ואובב יזוחמה רטאיכיספה לש וילוקיש תא ןוחבל טילחה ,ל"הצב
.רזומו םילא םדאכ ראותמ אוה םהבש ,וינכש לש םיבתכמ רנק קרביפ הז ךרוצל .םדא דגנ
.תויפיצפס תומילא תוירקת וראות יזוחמה רטאיכיספה תכשל לא םינכשה ורגישש םיסקאפב
םייתימא םינכש םיתחה אוה ומצעב רביחש םיבתכמה לע ןכלו ,םיכמסמ ףויז ינפמ רהזנ רנק
אוהש ךות - ןפליט ףא אוה .ותיבל ךומס הנבנה ןיינבב הדובע להנמו ימוקמ קסויק לעב ןכו
שקיב אוה הדידימ ."יבכמ" םילוח תפוק לש שפנה תואירב תאפרמל - ויחאל ןופלטב הזחתמ
.החוורה תכשלב תילאיצוס תדבוע לא ןפלטלו הנכשל תוזחתהל
,ןילוגרמ בקעי ר"ד ,יזוחמה רטאיכיספה ."היופכ תירטאיכיספ הקידבל הארוה" התייה האצותה
תובורמ תוינפמ .החוורה ימרוגלו שפנה תואירב תכרעמל רכומ וניאש םדאב רבודמ" יכ בתכ
תיבב תורגתסה ,תימצע החנזה ,םינכשה יפלכ תנכוסמו המילא תוגהנתה הלוע וינכש לש
זכרמה תכשל לש החוורה תקלחמ תלהנממ קוזיחו רושיא לבקמ הז רואית .תודבאתה ימויאו
.(20) "...ביבא-לתב


7.41
לע טילחה רשאכ ,ךמתסה ןהילעש תויארה תומכו יזוחמה רטאיכיספה לש וילוקיש ביט
שקבמ ינאש אשונה .הז רפס ךרוצל יתוא םיניינעמ םניא ,רנק בתכה לש יופכה וזופשיא
- עדימב יזוחמה רטאיכיספה תא "ץיצפה" רשאכ ,הרושכ בתכה לעפ םאה אוה ןאכ ןוחבל
ןיעדויבו ןווכתמב רסמ יאנותיעה .המילאהו הרזומה ,הגירחה ותוגהנתה לע - םיבר תורוקממ
תא העטה אוה .ירקש עדימ - תויוכמס בר יזוחמ רטאיכיספ - הנידמה לש תימשר תושרל
.וב לופי יזוחמה רטאיכיספהש תנמ לע ,רוב ול הרכו ןודזב יזוחמה רטאיכיספה
הרקמ לכ .הרורב הבושת ךכל ןיא ?(םילוספה) םיעצמאה תא תשדקמ (תיאנותיעה) הרטמה םאה
אשונה תמועל תויושרה לש היעטהה תרמוח יהמ לוקשל שי הרקמ לכב .ופוגל לקשיהל בייח
.וריקחתב ףושחל יאנותיעה שקבמש
קר היה רסמש בזוכה עדימה לכ :ותוכזל םילעופה תודוסי המכ שי רנק ןורי לש וריקחתב
םיבתכמה לע ומתח םינכשה .םיבתכמ ופיוז אל ,תילמרופ .רחא םדא םוש ץמשוה אל .וילע
קר השענ רבדהש ירה ,תוזחתה התייה םא .יאנותיעה תשקבל ,המיזמל םיפתוש ויהו םיבזוכה
.ןופלטב
הרקמ והז .ותוא רבע אל לבא - ערקנ טעמכש דע םודאה וקה תא חתמ רנק ןוריש יל הארנ
תיסחי תולקב ןתינ יכ ופשח םה :תיאנותיע הקדצה שי יאנותיעה לש היעטהה ישעמל .ילובג
לש ומוכיסב .ירוביצ ןיינע הב היהו ,היואר התייה הפישחה .יזוחמה רטאיכיספה תא תועטהל
.יאנותיעה לש ותוכזל תצקמב תוטונ םיינזאמה תופכ ,רבד

יותיפ
7.42
םישישקה םילבקמש תוחוראה ביט לע הבתכ "ריעה" ןותיעב המסרופ 1989 ינויב 30 -ב
אליממ םישישק םוהיזמ ,בערמ" :התייה הבתכה תרתוכ .ביבא-לתב י"שר בוחרבש ןודעומב
."םיתמ
.תונותיעה תצעומל הנולת ,"עפש" תרבח ,ןודעומל ןוזמה תיקפס השיגה הבתכה םוסרפ תובקעב
ול רוסמל תושישקה תחא תא תותפל הסינ בתכה יכ ,התנולתב "עפש" תרבח הנעט ראשה ןיב
אל בתכהו ,הבריס השישקה ."היתב הפקב התנקנש הנשד החורא" התרומת לבקלו התחורא תא
.החוראה תא לביק
ףקת היהש ,1986 תנשמ הקיתאה ןונקתל 7 ףיעס תא רפה בתכה יכ העבק תונותיעה תצעומ
.(21) התחורא תא השישקמ גישהל ידכ יותיפ יעצמאב שמתשה רשאכ ,תע התואב

7.43
הלדיגש ,31 תב היילגנא ,דוולא ידנמ לש הרופיס םלועב םסרפתה 1996 טסוגוא שדוחב
להונה .הנחבמ תיירפה תובקעב םירבוע 8 המחרב האשנ רשאו ,5 -ה ןב הנב תא הדבל
,םהמ קלח תגירה רמולכ ,םירבוע לוליד אוה םירבוע בר ןוירה לש הרקמב ליגרה יאופרה
.חתפתהלו תויחל ולכוי םירחאהש ידכ
ילגנאה ןועובשה טילחה םירבועה תנומש רופיס לביקש לודגה םוסרפה תובקעב לבא
,םירבועה לכ תא המחרב ריאשהל דוולא ידנמ תא תותפל "News of the World" הצופתה-בר
תרומת לודג םוכס הל עיצה ןובוהצה .הרופיס תא ,תידעלב ,םסרפל ךישמהל לכויש ידכ
תרושקת ילכ םוש םע הלועפ ףתשת אלו ןייארתת אלש התחטבה תרומת רמולכ - תוידעלבה
.דלתש יח רבוע לכ תרומת ,רלוד ףלא האמכ ,לודג םוכס דועו - רחא
יפר םע 5" היזיוולטה תינכותב לאשנ ,לאפר-ןב ןויצ 'פורפ ,םסרופמה ילארשיה גולוקניגה
תא לידגי יאדווב ןותיעה" :התיה ותבושת .תוקונית הנומש תדלל השאה לש הייוכיס לע "ףשר
הלש יוכיסה ,םירבועה תא ללדת אל איה םא .ינפ ףא הל םלשל ךרטצי אל לבא ,ולש הצופתה
."יספא אוה םייח םידלי תדלל
השא איה" :םמתיהו היזיוולטב םוי ותואב ןייארתה "News of the World" ןובוהצה ךרוע
הלביקו ונלש העצהה תא הניבה איה .המצעב הלש תוטלחהה תא לבקל הלוכי איה...תרגובמ
.(22) "...רגובמ לוקיש ירחא התוא
הלעפ איהו ,התעד לע השאה תא הריבעה עצבה תוואת .לוספ אוה הזה גוסהמ יותיפש רורב
לכ תא הדביא ןכא איה רבד לש ופוסב .תיאופרה התבוטל דוגינבו םיאפורה תצעל דוגינב
עדימה תורוקמל ערי ןותיעש יואר הז ןיא .םיגולוקניגה ופצש יפכ קוידב - םירבועה תנומש
.ותויחוור תא רפשיו ותצופת תא לידגי רבדה םא םג ,ךכ ידכ דע ולש

עדימה תורוקמ תייעטה
7.44
יכ ,ןייטשנרב לרקו דרוודוו בוב ,"טייגרטוו" תשרפ יפשוח םירפסמ "אישנה ישנא לכ" םרפסב
תוטיש ריכזמו טושפ היה רקשה .םהלש עדימה תורוקמל רקשל וגהנ םה השרפה תפישח ךלהמב
וגישה ךכו ,לעופב ועדיש הממ רתוי םיעדוי םהש תורוקמל וזמר םה :הרטשמה לש הריקח
וא םיאנותיעה דמצ ידיב רבכ אצמנה עדימ םירשאמ קר םהש ובשחש ,תורוקמ ויה .עדימ
,תורוקמ ויה .תויזכרמו תושדח תודבוע םיאנותיעל וליג השעמלו - ילוש טרפ םיפיסומ
םימולע תורוקמ ידי לע ופשחנ רבכ לוכיבכש ,תודבוע םיריבסמו םישרפמ קר םה יכ ובשחש
.םיאנותיעה ינשל עודי היה אלש ,יתוהמו שדח עדימ השעמל ורסמ םה םגו ,םירחא
ושמתשהש ינפל וטבלתה אל - םהירחאו םהינפל םירחא םיבר םיאנותיעכ - ןייטשנרו דרוודוו
.הלודג הפישח איה הרטמה רשאכ ,םירתומ םינטק םירקש יכ ורבס םה .הלא תוטישב
םירקש"בו "םינבל םירקש"ב שמתשהל םיאנותיע לע טלחומ ןפואב רוסאל ןיא יתעדל םג
סחיה והמ ,ןבומכ ,איה הלאשה .ןיטולחל הרוהטו הכז תויהל הלוכי הניא תונותיעה ."םינטק
הריבע ידיל עיגהל ןיא הרקמ םושב םלוא .הלודגה הפישחה ןיבל םינטקה םירקשה ןיב
.(24) הלובחתב רבד תלבק לש וא (23) המרימב רבד תלבק לש תילילפ
תונותיעב ףושחל ידכ קר ךתושרבש עדימל קוקז ינא" :וב שמתשהל ןתינש "ןבל" רקשל אמגוד
,איה תמאה ."ךכב סרטניא לכ ןיא ,תישיא ,יל .דבוע התא ובש דסומה תא רהטלו תותיחשה תא
תובקעב ישיאה ומודיק םג אלא ,יאנותיעה תא תניינעמ תותיחשה תפישח קר אלש ,ןבומכ
עדימה תא יל רוסמת םא" :וב שמתשהל רוסאש רקשל אמגוד .חילצמ ןריקחתכ ותלוכי תחכוה
."רתוי ךל קיצי אל אוהו ,םיידיימה וירוטיפל םורגל יתלוכיב ,ךלש ףגאה להנמ דגנ

7.45
ויתונורכזב הוואגב רפסמ ,"הזה םלועה" תכירעל ירנבא ירוא לש ופתוש היהש ,ןהכ םולש םג
לש אישה תונש ,םישישה תונשב ,וירבדל .עדימ תורוקמ לש תויועטב רזעיהל גהנ דציכ
:םייאל םיבר וגהנ ,תוירורעש תפישחב ןייטצהש ןועובשה
"!'הזה םלועה'ל לכה הלגא ינא"
םהל היהש תורבח ילהנמו םיאקיטילופ רקיעב - הלאה םימויאה תא וגפסש םישנאהמ םידחא
.החישל ןועובשה יבתכ תא ןימזהלו הכמל האופר םידקהל וגהנ - ריתסהל המ
,'ינשה דצה' תא שיאה יפמ עומשל התיה הלאכ םירקמב תכרעמה תוינידמ" :ןהכ םולש בתכ
"בל תמושתל היואר הניא השרפה םא וא ,םסרפל המ שי ללכב םא טילחהל ןכמ רחאל קרו
(25)

המרעה
7.46
דומע ינפ לע תולצנתה םסרפל USA Today ינקירמא לכה ןותיעה ץלאנ 1993 סראמ שדוחב
םיגיצמ סל'גנא-סולמ היפונכ ירבח םיארנ הבשו ,םסריפש הנומת תובקעב הז היה .םלש
תומוהמהו תומילאה שודיחל ששח לע הבתכ דצל המסרופ הנומתה .םקשנ ילכ תא הווארל
.סל'גנא סולב
,ןותיעה ישנא ורפיס ,םקשנ ילכ םע םלטצהל ומיכסהש ,םירוחשה םירענה תרובחל יכ ,ררבתה
הגהנוהש ,"םיבור תרומת תורשימ" תיתליהקה תינכותה לע הבתכל םימלטצמ םה יכ
הדובע ולביק הרומתבו ,םקשנ ילכ תא תויפונכה ירבח ורסמ ,תינכות התוא יפל .סל'גנא-סולב
.םינוגהה םייחה לגעמל סנכיהלו םקתשהל ולכויש תנמ לע
לכ הבוט הנומת וילע זבזבל היה לבח םיאנותיעה תעדלש ,ידמ יבויח רופיס היה הז לבא
ריעב בוחרה תומילא לע תילילש הבתכ דצל םוליצה תא םסרפל אופיא ףידעה ןותיעה .ךכ
לש לגדה יאשונכ ןותיעב ועיפוה ,םקתשהל וצרש ,םירענה .יברעמה ףוחה לש הלודגה
.(26) לצנתהל ץלאנ ןותיעה וליאו ,העשוה בתכהש התיה האצותה .תינחצרה תומילאה

7.47
דע .הלש הריירקה אישב גנא'צ ינוק תינקירמאה היזיוולטה תינרדש התיה 1994 תנש ףוסב
- CBS תשר לש ברעה תושדח תא רדאר ןד םע דחי השיגה איה ,1995 יאמב ,התחדה
תישיא תונויאר תינכות הל התיה ךכ לע ףסונו - תשרב רתויב תיתרקויה תושדחה תרודהמ
תוצרא לש סרגנוקב רתויב קזחה שיאה לש ומא תא התינכותב החריא איה םימיה דחאב .הלשמ
.'ץירגניג טוינ ,תירבה
:תרגובמה השאה תא גנא'צ ינוק הלאש ,תירבה תוצראב הרעס ררועש ,ןויארה אישב
"?ןוטנילק אישנה לע טוינ ךל רפיס המ"
המ לע םולכ ךל רפסל הלוכי ינניא םגו" ,םירחבנה תיב גיהנמ לש ומא התנע ,"רבד םוש"
."ירליה לע רמא אוהש
.הנקזה השאה רבעל תחפוטמה היזיוולטה תינרדש הנכר "?הלוכי ךניא"
.הדיב תרעוב הירגיסו ,המטח לע םיטומש היפקשמ ,השאה הרמא ,"הלוכי ינניא"
.תנייארמה התתיפ "...יניבו ךניב קר ?הז תא ישחלת אלש המל"
.דוסה תא יאקיטילופה לש ומא הררחיש "!הבלכ איה"
תוכיבמ תולאש לואשל תיאשר גנא'צ ינוק התייה ,ומצע 'ץירגניג טוינ תא הנייאיר ול
ולשכיי םא םגו ,הלאכ תולאש םע דדומתהל םיעדוי ,ךכל םיליגר םיאקיטילופ .תולישכמו
.םנוצרמ םמצע תא ונכיס ,היזיוולטל ןייארתהלו הקיטילופב קוסעל ורחבשכ - םהיפב
.תוכמל םג תופצל היזיוולט ןפלואל סנכנה יאקיטילופה עדוי ,הריזל סנכנה ףרגאתמכ
דוסה יכ ,היזיוולט תונויארב תלגרומ הניאש ,תמכחותמ אלו השישק השאל החיטבה רשאכ לבא
ינוק הגרח - היזיוולטב איש תייפצ לש העשב תאז הרדישו - "יניבו ךניב קר" היהי הלגתש
.הריתמ תיאנותיעה הקיתאהש הממו תומכסומה ןמ גנא'צ

רתס תטלקה
7.48
יקוח לע הרומח הריבע יהוז .לוספו רוסא יעצמא איה תיקוח יתלב רתס תנזאה יכ קפס ןיא
.םיעשתה תונשב םרשב לע בטיה תאז ודמל דואמ םיריכב םיאנותיע המכו ,הנידמה
תרדגה יפל ."החישה ילעבמ דחא ףא לש המכסה אלל הנזאה"כ קוחב תרדגומ רתס תנזאה
וא רובידב" איה קוחה יפ לע "החיש" .רישכמ תועצמאב תויהל הכירצ איה ,קוחב "הנזאה"
,הילימיסקפב ,דיינ רשק רישכמב ,דיינ ןופלט וידרב ,יטוחלא ןופלטב ,ןופלטב תוברל ,קזבב
,בתכ ,תותוא ,םינמיס"כ קוחב רדגומ "קזב") ."םיבשחמ ןיב תרושקתב וא רטנירפלטב ,סקלטב
וא תיטפוא תכרעמ ,טוחלא ,לית תועצמאב םירבעומה ,עדימ וא תולוק ,תויתוזח תורוצ
תנזאה לע (ה"נשת תנשב ןקותש יפכ) קוחב עבקנש שנועה (27) (.תרחא תיטנגמורטקלא תכרעמ
שמח אוה הנזאהה לש הנכות יוליג לע וא הרוסא רתס תנזאהב שומיש לע וא הרוסא רתס
(28) רסאמ תונש

7.49
יפל לבא .הנידמה יקוח לע הריבע איהש ,רתס תנזאה תרסוא תיאנותיעה הקיתאהש רורב
.הטלקהה תאו הנזאהה תא ריתמ החישה ילעבמ דחא רשאכ לשמל- תורתומ תונזאה שי קוחה
שאר רושיאב ,הנידמה ןוחטיב תרטמל רתס תנזאה לשמל - תורתומ רתס תונזאה םג שיו
טפשמ תיב לש אישנ ןגס וא אישנ רושיאב ,תוריבע תעינמל הנזאהו ,ןוחטבה רש וא הלשממה
.יזוחמ
לע היאר םהידיב תראשנ ךכ .םהיתורוקמ םע םהיתוחיש תא טילקהל םיברמ םירקוח-םיבתכ
ואצוה םירבדה"ש ןעטי וא וב רוזחי ,תאז שיחכי רוקמהש הרקמל - םהל ורמאנש םירבדה
םא םג .(קוחה לע הריבע וא) הקיתא תריבע לכ ךכב ןיא תואנותיע לש הז גוסב ."םרשקהמ
תא חיצנהל אלא ,ותוא לישכהל הניא הטלקהה תנווכ ,םיטלקומ וירבדש עדוי וניא רוקמה
.וירבד
ילב ןייאורמ םע חחושמה ,וידר בתכ .רודיש תרטמל איה תרתסנה הטלקהה רשאכ ,בצמה הנוש
םישנאש םושמ תאז .הקיתא תריבע רבוע ,רודיש יכרוצל ותוא טילקמ אוה יכ ול תולגל
.המואה לכל םירדושמ םהירבד רשאכו ,"םייניע עבראב" םיחחושמ םהשכ תרחא םיחסנתמ
,רתוי ההובג הפשב רבדמ ןייאורמה (יח רודישב םירדושמ וא) רודישל םיטלקומ םירבדהשכ
,תוינקת יתלב םילימב שומישמ ענמנ ,ןוכנה ריבחתה יללכ יפל םיטפשמה חוסינב רהזנ
.ומצע תא "רזנצמ" תובורק םיתעלו
םייושע םיחוסינה ,תדפקומ תוחפ רוביד תפש איה הפשה ,דבלב בתכל םירמאנ םירבדה רשאכ
תובורק םיתעלו ,תוינקת יתלב םילימבו תוללקב שומיש השענ םיתעל ,רתוי םידח תויהל
.רתאה ילג לעמ דיגהל ןכומ וניא ןייאורמהש,םישנא לע תרוקיב ירבד םירמאנ
דיימ תאז ןייצל ןייארמה לע וא בתכה לע ,םירדושמ וא םיטלקומ םירבדה רשאכ ,ןכל
ינא ,הלשממה שאר ינודא" וא ,"'ב תשרב יח רודישב ונחנא ,רשה ינודא" :החישה תליחתב
."ל"הצ ילגב רודישל ךירבד תא הטילקמ

7.50
ןיא םויה יניינעו תושדח ירדשמב" יכ עבקנ ,רודישה תושר לש הקיתאה יללכ ,"ידקנ ךמסמ"ב
,קוחה תניחבמ .ןייאורמה לש ותמכסה אלבו ותעידי אלב תינופלט החיש רדשל וא טילקהל
תאז תושעל ןיא זא םגו ,ומצע בתכה הז םא םג ,חישה ינבמ דחא תמכסהב תינתומ הטלקהה
רוסא .תושיאה תעניצמ םהו הניבל וניבש םירבד יוליג תרטמל וא קזנ השעמ עוציב תרטמל
בגא ,יארקאב התשענ איהשכ םג ,החישה ילעבמ דחא ףא תמכסה ילב התשענש הטלקהב שמתשהל
(29) "רחא והשימ לש היולג הטלקה
ףושחל ידכ אלא ,םויה יניינעו תושדחה ירדשמב םירתסנ םוליצב וא הטלקהב שמתשהל רוסא"
ל"כנמה רושיאב קר תאז םגו ,תרחא ךרדב הדעתל ןתינ אלש - תיקוח אל ללכ ךרדב - תוליעפ
(30) "יטפשמה ץעויה רושיאב וא
המל רבעמ - תופסונ תולבגה רודישה תושר יאנותיע לע אופיא תולטומ "ידקנ ךמסמ" יפל
ילב רודיש ךרוצל ןייאורמ טילקהל רוסא :תירקיעה הלבגהה .רתס תנזאה קוחב עבקנש
.הטלקהה לע עדוי ,חישה ינבמ דחא אוהש ,בתכה םא םג ,ותמכסה
,והינתנ ןימינב ,לארשי תלשממ שאר חראתה ,1997 רבוטקואב 21 ,ח"נשת הבר הנעשוה לילב
.םהלש תדלוהה ימי תא וגגח םישיאה ינש .םילשוריב ירודכ קחצי םילבוקמה ןקז לש ותכוסב
.עוריאל ונמזוה תרושקתה יגיצנ
תא םהילא ברקל טילחה ,םידדותסמ םיינשה תא הארש ,ןילביר םייח "לארשי לוק" בתכ
בתכה .שישיה לבוקמל הלשממה שאר רמאש םירבדה תא טילקהל חילצהו ,קיזחהש ןופורקימה
יכ ןעוט ,"םידוהי תויהל הז המ וחכש לאמשה" יכ עבוק אוהשכ הלשממה שאר תא טילקה
ויבירי תא הוושמו ,היביוא ידיב הנידמה ןוחטב תא דיקפהל תוצור לאמשה תוגלפמ
תביד תא ואיצוהש םילגרמה תרשע) ץראה תא רותל ונבר השמ חלשש םילגרמל םייטילופה
.(הפגמב התימב ךכ לע ושנענו הער ץראה
הקיתאה םוחתב הלאשה תא .הז רפס לש וניינעמ הניאש תיטילופ הרעס וררוע םירבדה
,ןוכנ וידרה בתכ גהנ םאה :םימי םתואב שיא ררוע אל ,ונתוא תניינעמה ,תיאנותיעה
?ךכב ושיגרה םהש ילב ,םישיא ינש ןיב תיטרפ תודדותסה לא ןופורקימה תא בינגהשכ
םירבדה תא רדיששכו תרתסנ הטלקה עציבשכ ,"ידקנ ךמסמ" לע ןילביר םייח רבע ,הרואכל
תעד לע וילא ונמזוה םיאנותיעהו ,יבמופ היה עוריאה .לוספ ךכב ןיא יתעדל ךא .טילקהש
,םיבר םינופורקימו תומלצמ שי ובש ,הזכ עוריאב תוריהזה תבוח .ירודכ ברהו הלשממה שאר
,תרושקתה לש התוחכונל בטיה עדומ והינתנ ןימינב הלשממה שאר .וב םיפתתשמה לע איה
לע קר וליפא ,השק תועמשמ ילעב םירבד עוריאה ךלהמב שחל םא .ויכרצל התוא לצנל עדויו
וז ןיא ךכ םושמ .וביבס תופסונ םיינזוא שיש ןובשחב איבהל וילע היה ,לבוקמה לש ונזוא
.םירבדה רודישב לוספ ןיאו "תרתסנ הטלקה"

7.51
,הלשממל יטפשמה ץעויה לש ויונימ תשרפב הרטשמה תריקח ךלהמב ,תרושקתב םימוסרפ יפל
רשאכ ,רתס תטלקהב ,ןוסח הלייא ,ןושארה ץורעה תבתכ השמתשה ,1997 תנשב ,ןוא-רב ינור
יפל .הלשממה שאר תכשל שאר היהש ,ןומגא דוד ('לימ) ל"את ,היתורוקממ דחא םע הרביד
תא יטרפה הפסכמ ןוסח הלייא הרכש הלש "פוקס"ה םוסרפ רחאל שדוחכ ,"לארשי לוק" יחוויד
םינותיעה ןיב רתסה תונזאה תשרפב ברועמ היהש ,ןדירפ יפר יטרפה רקוחה לש ויתוריש
.םילודגה
הז הרקמב - החישב םיפתתשמה דחאש םושמ ,הרוסא רתס תנזאה ןאכ התייה אל ,הרואכל
יללכ לעו "ידקנ ךמסמ" לע הריבע הז הרקמב התייה אל םג .הנזאהל םיכסה - המצע תבתכה
התיה אל הטלקההש םושמ ,ןייאורמה תמכסה אלל רודיש ךרוצל הטלקה םירסואה הקיתאה
עבתית תבתכהש הרקמל ,םירבדה דועיתו תופסונ תויאר ףוסיא ךרוצל אלא ,רודיש ךרוצל
.ןידל
,יטרפ רקוחב שומיש התשעש םושמ ,תאזה הטלקהה תובקעב הרעה הלביק ןוסח הלייא לבא
.וטפשמ תאו ורצעמ תא הרקיס המצע איהש ירחא תאזו ,םילילפב םשאנ הפוקת התואבש
ןוסח הלייא יכ טילחהש שיאה היה ,רודישה תושר לש יטפשמה ץעויה ,רטכש תימע ןידה ךרוע
.ךכ לע הל וריעיש יתשקיב ןכאו ,העטומ תעד לוקיש התשע הלייאש רובס ינא" :הרעהל היואר
- יטרפה הפסכמ ךכל םולשתהו הטלקהה תא עצבל ינוציח םדאל היינפב התייה הלש תועטה
(31) ."הילע םינוממה רושיא תא שקבל ילבמ הז לכ

הפיטח
7.52
םסרפל וחיטבה רשא ,םישדח םילעבל "הזה םלועה" ונועובש תא ירנבא ירוא רכמ 1990 תנשב
,החטבהה תא םייקל הנווכ ךותמ ,השדחה הלהנהל ןושארה עובשב .רתוי תוצרמנ תוריקח
תיב לש םידולייה רדחמ תוקונית חירבהל ןתינ םא קודבל ןימסי הריאי תבתכה החלשנ
וילעש ,ןבל קולחב רדחל תבתכה הסנכנ 1990 ינויב 21 -ב .ןולוחב ןוספלוו םילוחה
ידי לע הספתנ איה ,הלזמ עורל .ותיא האציו קונית הלטנ ,םילוחה תיב תמתוח תעבטומ
םע םלטצהל הצור" איהש התנע תבתכה .קוניתה םע השוע איה המ דיימ התוא הלאש וזו ,תוחא
."הבהז התרבח לש קוניתה
תצעומל הנפ ףא תואירבה דרשמו ,םוקמל הרטשמה תא ןימזהל הרהימ םילוחה תיב תלהנה
ךרוצלו תושר אלל ותטיממ קונית תאצוהו םידוליי רדחל הסינכ" יכ ,העבק וז .תונותיעה
.(32) "...תיאנותיעה הקיתאה לש הרפה תווהמה ,תולוספ תולועפ ןניה תיאנותיע הבתכ תנכה
ךרועה ןגס דגנ םושיא בתכ ביבא-לת זוחמ תוטילקרפמ ןח הרובד ד"וע השיגה ןיינע ותואב
.ןיירוא-ןימסי הריאי תבתכה דגנו ,(ודיקפתל עובש ותואב סנכנש) רלט רפוע ,ןועובשה לש
.הלובחתב רבד תלבקבו הריבע רובעל ידכ לובג תגסהב ,ןווע עצבל רשק תרישקב ומשאוה םה
דחא לכ לע הליטהו ,םהינש תא העישרה ביבא-לתב םולשה טפשמ תיבב תודג הרש תטפושה
תיבל העשרהה לע ורעריע םה .םילקש 3,000 ךסב סנקו יאנת לע רסאמ ישדוח השולש םהמ
.(33) החדנ רוערעה .יזוחמה טפשמה

קזנ תמירג
7.53
תונותיעה" לש החירפה תונש - 1923-1910 םינשב היה טכה ןב ידוהיה יאזחמהו רפוסה
וטע ירפ חילצמה הזחמל סיסב ושמיש וז הפוקתמ ויתויווח .וגאקישב ןותיע בתכ - "הבוהצה
וירפסלו - תואסריג עבראב עונלוקל טרסוהש - (The Front Page) "תישאר תרתוכ"
."וגאקישב םיירהצ-ירחא דחאו ףלא"ו "וגאקיש תובוחרמ םירופיס"
גישהל תנמ לע ליעפהש םיעצמא לע טכה ןב רפיס ,"20 -ה האמה ןב" ,ולש היפרגויבוטואב
תבה .וגאקישב עשפ תייפונכ גיהנמ לש ותב לש םוליצ איבהל שרדנ דחא םוי ,וירבדל .רופיס
לש םירעוסה הימיב ןותחתה םלועה ךותב םיקבאמה תרגסמב הרחתמ היפונכ ידי לע העגפנ
םינוירב םתוא לבא ,היבא לש וישנא ידי לע תמיוסמ הרידב תקזחומ תבהש עדי טכה .וגאקיש
.םהילע רובגל לכוי אלש עדי אוהו ,סנכיהל ול תתל ובריס
התוא לש חאה תבורא תא םתסו ןינבה גג לע הלע אוה :טושפ ןויער אצמ יכ רפסמ טכה
טכה ויה םילוכי םשו ,בוחרל תאצל היבשוי תא ץליא הרידה תא דיימ אלימש ןשעה .הריד
.התוא םלצלו הריעצה תא תוארל ולש םלצהו
ןיב סחי לע רומשל שי ןאכ םג לבא ,תיאנותיעה הקיתאה יפ לע הרוסא קזנ תמירג יכ רורב
תריבע ,יתעדל ,היהי אל ירעזמ קזנ .גישהל שקבמ יאנותיעהש הפישחה ןיבל םרגנה קזנה
.הקיתא

הדרטה
7.54
ןויד לע עדימ לבקל ידכ ריעה תצעומב רבח לש ותיבל הלילב 1.00 העשב ןפלטמ בתכ
ידכל העיגמ הניא םנמואש ,הדרטה יהוז .ןכ ינפל תובר תועש הצעומב םייקתהש יתרגיש
.לוספ יעצמא - יתעדל - הב תוארל שי תאז לכב ךא ,תילילפ הריבע
.תילוש תובישח לעב עדימ ונממ שקבל ידכ קר תרחואמ הליל תעשב עדימ רוקמ דירטהל ןיא
איבהל לולעה ,"פוקס" תמאל תנמ לע הריבס יתלב העשב עדימ רוקמל ןפלטמ בתכ רשאכ לבא
.תיחרכהו הריבס בשחיהל הכירצ ןופלט תחיש התוא ,הלשממה תליפנל
רופיסה תובישח ןיבל הדרטהה תרמוח ןיב ינויגה ןוזיא תויהל ךירצש איה הנקסמה
.קודבל וא לבקל שקבמ יאנותיעהש

םידלי לוצינ
7.55
,עדימ םהמ גישהל ידכ - לוספ יתעדלו - קודב יעצמא אוה םידלי לש םתומימת לוצינ
.בדנל םיניינועמ םניא םהירוהש
שקבמ ינא .יהשלכ הריבעל דשחב רצענ םדאש יל עדונ :תאזה המלידב תובר םימעפ יתדמע
ינא .7 וא 6 ןבכ דלי יל הנוע .םדא ותוא לש ותיבל ןפלטמו ילא עיגהש עדימה תא קודבל
השעא םא ?החישב ךישמהל יאשר ינא םאה .תיבב ונניא אבאש יל הנוע אוהו ,אבא תא שקבמ
עומשל לוכי םג ינא .שופיח וכרעו םירטוש תיבב ויה רקובה יכ ,ויפמ עומשל לוכי ינא ,תאז
יפמ תמאל לוכי ינא ,רוציקב .םימי המכ דועב קר רוזחיש רמאו םירטושה םע ךלה אבאש
.רצענ באה יכ ,יתלביקש עדימה תא דליה
?תוניגהה ימוחתל וסנכיי הלא תולאש םאה לבא
?אבא םאה :םוסרפ ךרוצל עדימ אלו ינכט-יסיסב עדימ קר ןטק דלימ בואשל רתומ ,יתעדל
רפסמ המ ?םתוא גישהל רשפא ובש ןופלט שי םאה ?ורזחיש ורמא יתמ ?תיבב אמא םאה תיבב
?אתבס לש ןופלטה

הבינג
7.56
הקינאפל םרג ,"ינומלאה הרויה" יוניכל הכזש ,ירותסמ םדא :ביבא-לת השערנ 1976 תליחתב
חרוא ירבועב ןיעל תיארנ הביס םוש אלל תוריל גהנ ינומלאה .הרטשמב לוכסתלו רוביצב
תומוקמב לעפ אוה .םלענו םהלש ןותחתה ףוגה גלפב וא םהילגרב עגפ אוה דימת .םימימת
.םיעסונ אלמ סובוטואב ,למרכה קושב ,בוחרב :םיירוביצ
ילוקישמ .ינומלאה הרויה לש ןורתסלק רוציל ןויסינ הרטשמב השענ ךשוממה דוצמה ךלהמב
אל ומצע הרויהש ידכ ,רוביצב אל לבא ,םירטושה ןיב ץפוי ןורתסלקה יכ טלחוה הריקח
.הארנ אוה דציכ גשומ שי הרטשמלש עדיי
Off the ןורתסלקה םהינפב גצוה הרטשמה יבתכל ביבא-לת זוחמ דקפמ ךרעש ךירדתב
רוסמל וליפא בריס זוחמה דקפמ .הזכ ןורתסלק םייק יכ םסרפל אל ושקבתנ םהו ,Record
וענמנו ותשקב תא ודביכ - דחא רשאמ ץוח - םיבתכה לכ .ידוסה ןורתסלקהמ םיקתוע םיבתכל
."ידעלב" םוסרפ גישהל טילחהש ,"בירעמ" בתכ היה גירחה .םוסרפהמ
תרחמלו ,ןורתסלקה לש קתוע זוחמה דקפמ לש ונחלושמ לטנ אוה ,ךכב שיגרה שיא ילב
."בירעמ" לש ןושארה ודומעב הז ןורתסלק םסרפתה
רבד לש ופוסב ךא ,ןידל בתכה תא דימעהל המייאו הנממ בנגנ ןורתסלקה יכ הנעט הרטשמה
.תאז התשע אל
הינפש ,המוק תכומנו המונצ השא ...אוהש ררבתהו "ירותסמה הרויה" דכלנ תועובש המכ רחאל
הצרא התלעש ,היינמחר תוחא התייה ץיבונקלא הרש .ןורתסלקב ריוצמהמ ןיטולחל םינוש ויה
חדקא התנק איה ץראב .ירטאיכיספ םילוח תיבב םש תזפשואמ התיהש ירחא ,תוצעומה תירבמ
לש סרוקב הריפת דומלל הכלה ,ןולוח ,הירוגמ ריעב חווטמב הפתתשה ,םירודכ ףלאו וטוט
דחוימ רוחו חדקאה תקזחהל הווסומ ןקתימ ובו ,םיבע תונפד לעב קית המצעל הרפת ,וציו
איה .שפנ תלחמ תמחמ ןידל דומעל תלגוסמ הניא איה יכ ררבתה הספתנש ירחא .הנקל
.טפשמה תיב תדוקפב הזפשוא

תוצרפתה
7.57
.ולש ינימשה סנואה השעמ תא "ביבא-לת ןופצמ סנאה" עציב ,1985 לירפאב 21 ,ישיש םויב
וררוגתהש תוריעצ לש תורידל ץורפל גהנ (הנ'גאחמ ףסוי ומשש ררבתה רתוי רחואמ) עשופה
.ןתוא סונאלו ביבא-לת ןופצב ןדבל
,ןותיעה םסריפ ,לירפאב 23 ,ןושאר םויב .סנואה לע חווידב יתריצי היה "תושדח" ןומויה
יסוי ."ןולחה ךרד סנאה לש הצירפה רוזחש"כ ראותש םולצת ,ינימשה סנואה לע חווידה דצל
ולגר תא סינכמו סירתה תא טיסמ ,ןולחה לע ץוחבמ ספטמ אוהשכ םלוצ ,ןותיעה בתכ ,ןמייה
ילב השענש ,הזה רוזחשה םג ,קוחה יפל .תסנאנה תרידל ןוילעה ופוג גלפ תאו תינמיה
(34) .תוצרפתה אוה ,תסנאנה לש התמכסה

םייטרפ םירקוחב שומיש
7.58
לעב רקוח בתכ יכ ,קחצי באוי יאנותיעה ןעוט "1995 - ה"נשת ,הנושאר הקלחמ" ורפסב
עדימ גישהל ידכ םייטרפ םירקוח קיסעהל גהונ ,"תונורחא תועידי"ב קסעומה ,הבר הרקוי
גהונ הנידמב רישעה ןותיעה יכ ,דוע ןעוט קחצי באוי .ולש תויאנותיעה תוריקחה רובע
לע םיקסעומה םירקוחל םולשתכ הנשב לקש ףלא 100 דע 50 -ב םימכתסמה םימוכס ביצקהל
תנעטל ,וללכש םיתוריש םייטרפה םירקוחה וקפיס הלא םימוכס תרומת .יאנותיע ותוא ידי
ףסונ עדימ תגשהו םדגנ תודשחה תא ותמאיש םיכמסמ תגשה ,"תורטמ" ירחא שוליב ,קחצי באוי
.(35) הנמזה יפל

7.59
.יוניגל יואר תיאנותיע הדובע עוציב םשל םייטרפ םירקוחב שומישה ,קחצי באוי תעדל
.הקיתאה יללכ םע דחא הנקב הלוע וניא אוה ,ותנעטל
תודובעש יואר .ץלמומ וניאו יוצר וניא םייטרפ םירקוחב שומישה יכ רורב ?רבדה ןכ םאה
.דבלב םיאנותיע ידי לע ושעיי תויאנותיע
תודובע תושעל םירכשנ םייטרפה םירקוחהש החנהב ?הקיתא תריבע םושמ ךכב שי םאה לבא
,יתעדל ,ךכב ןיא ,המודכו בוחרב םישנא םוליצ ,םיברה תורישב םיבקעמ ןוגכ ,דבלב תויקוח
שי ,תיאנותיע הדובע םיעצבמ םייטרפ םירקוחש עגרב :הזמ רתוי .הקיתא תריבע םושמ
םירבח םניאו תרושקת ילכ ידי לע תורישי םיקסעומ םניא םהש ףא ,םיאנותיעכ םתוארל
.םיאנותיעה תדוגאב

7.60
תא הלבמ וניא ,רסאמל חלשנו חרסש ,םסרופמ תסנכ רבח יכ עדונ יאנותיעל :אמגוד איבא
תיביטקיפ "םוקיש תדובע"ל ומצעל רדיסש העסהב רקוב ידמ אצוי אלא ,רהוסה תיבב וימי
טטושמ ,ךומסה תסנכה תיבב ללפתמ ,תיטרפה ותרידב רקבמ אוה םויה ךלהמב .ותיב דיל
ותוא הריזחמו העסהה העיגמ ברע תארקל .המודכו הפק יתבב בשוי ,וריע תובוחרב ותאנהל
.רהוסה תיבל
עיגמ אוהשכ וב ןיחבמו םסרופמה ריסאה ררוגתמ ובש בוחרל רקובה תועשב עיגמ יאנותיעה
דח הרקמ וניא והזש חיכוהל שקבמ יאנותיעה .רהוסה תיבמ ,תימשר יתלבה ,תימויה ותשפוחל
ךלהמב ותוא םלציו רקוב לכב ריסאל בוראיש ,תונותיע םלצ חולשל לוכי אוה .ימעפ
תא דעתיש יטרפ רקוח רוכשל יאנותיעה לוכי - ביצקת ךכל שי םא - הדימ התואב .וייוליב
לדבה ןיא .תסנכה תיבבו הפקה יתבב ,תובוחרב וילויטב ותוא םלציו ריסאה לש וימי תרגיש
.יטרפה רקוחה לש ותדובע ןיבל תונותיעה םלצ לש ותדובע ןיב יתוהמ

7.61
השועה ,םדא לכל סחייתהל שיו ,םיאנותיע יושירב ךרוצ ןיא ,תינורקעה יתפקשה יפ לע
ךרוצל תאזכ הדובע עצבמ יטרפ רקוחש עגרב ,ךכ םושמ .יאנותיע לאכ ,תיאנותיע הדובע
.יאנותיע אוה - יאנותיע םוסרפ
תיבב וא הרטשמב תודעב יטרפה רקוחה לאשיי ,לשמל ,םא :תכל תוקיחרמ תוכלשה ךכל שי
ןויסיח לש קומינב תולאשה לע תונעל ברסל לכוי אוה ,יתעדל ,עודמו בקע ימ ירחא טפשמה
.(5.77 ףיעס ,5 קרפ ואר - "יאנותיע והימ" הלאשל עגונב) .יאנותיע

7.62
ומצע תא הארי אל ,תיאנותיע הדובע עצבמה ,יטרפ רקוח :תחא היעב קר שי הלא תוביסנב
ומצע תא הארי אל אוה ,לשמל ,ךכ .תונותיע םלצ םיבייחמה ,תיאנותיעה הקיתאה יללכל ףופכ
.(8 קרפב ,ךשמהב ואר) תויטרפל הרידחל עגונב םמצע לע וליטה םיאנותיעש תולבגהל ףופכ
ןושל תועיבת םדגנ תושגומ רשאכ ,םייטרפ םירקוחל םיאנותיע םיקקזנ םיתעל יכ רוכזל שי
תיבב עימשהל םתנווכבש ,"יתרביד תמא" תנעטל תוחכוהו םיכמסמ איצמהל םהילעו ,ערה
יתא-ינורקע ןפואב ןיחבהל השק זא םגו ,הלא םירקמב םהל םיעייסמ םייטרפ םירקוח .טפשמה
ןיבל ,השענ םוסרפהש ירחא םוסרפה תותימא תא חיכוהל ידכ עדימה תא ףסואה ,רקוחה ןיב
קרפב ,הלעמל םג ואר) .םוסרפה ינפל ךא - הרטמ התוא ךרוצל עדימה תא ףסואה ,רקוח ותוא
ירחא ןוסח הלייא היזיוולטה תבתכ הגפסש הרעהה לע ,רתס תוטלקהב תקסועה הקסיפב ,הז
רוקמ ןיבל הניב החיש טילקיש ידכ ,ןדירפ יפר יטרפה רקוחה תא יטרפה הפסכמ הקיסעהש
(.עדימ
:תויאנותיע ןניאש תודובע עוציבל םיאנותיע ידי לע םיתעל םיקסעומ םייטרפ םירקוח
רמושכ דקפתמה ,יטרפ רקוח ןותיעה םיתעל ול דימצמ ,ןיוע חטשב המישמל אצוי בתכשכ
תיאנותיעה הקיתאל רשק לכ ןיא הלאכ תומישמל יטרפ רקוח תקסעהל יכ קפס ןיא .שאר
םע שגפנ הוולמ אוהש בתכה םא ,יאנותיע ןויסיח לע רומשל ביוחמ רקוחהש ךכל ,ילוא ,טרפ)
.(5 קרפ ואר - םייוסח תורוקמ

7.63
םא :ןעצבל ןכומ וניא יאנותיעש תודובע תושעל רכשנ יטרפה רקוחה םא ,תמייק תפסונ היעב
לולע ךכ .ותדובע תוטישל סחיב םייניע םימצוע םינימזמהש ךות ,"רמוח גישהל" שקבתמ
'וכו רוביצ ידיקפל דחוש םולשתל ,םיימשר םיכמסמ תבינגל ,רתס תונזאהל קקדזהל יאנותיע
םיכמסמה ימולצת תא לבקמ יאנותיעה .תולוספ םיכרדב גשוה עדימה יכ תעדל ילב הרואכל -
תא תשדקמ הניא הרטמ םושו ,תולוספ תוטיש הלא .וגשוה דציכ לואשל ילב עדימה תאו
.הלאה םיעצמאה

הטיחס
7.64
זעוב דקפ לא ,רקוח יאנותיע ,ןמטכיל השמ ןפליט ,רקובב 11 העשב ,1983 רבמבונב 9 -ב
ןמטוג .ןיצקה םע שגפיהל שקיב אוה .הרטשמה לש האנוה תוריקחל תיצראה הדיחיהמ ןמטוג
יפל ,ביגה יאנותיעה .תאז ול רשאי הרטשמה רבוד םא ,יאנותיעה םע חחושל חמשי יכ בישה
ךלכלי הזו ךל קיזי הז - ביגת אל התא םאו ,רמוח יל שי" :ןמטוג םשרש םירבד ןורכיז
"!ךתוא
,הלא םירבד ןיגב םויא תריבעב יאנותיעה תא העישרהש ,ןהכ-יקסבורטסוא הירוטקיו תטפושה
,ןווכמ םויא םא יכ ,דבלב יתא יתלב השעמ ןמטכיל לש הלא וירבדב האור יניא" :העבק
."ילילפ השעמ תרגסמב לפונה
יפ לע יכ ,העדב גרבדלוג רזעילא טפושה היה ןוילעה טפשמה תיבל ןמטכיל שיגהש רוערעב
וא ,"תיקוח" הדחפה םהב ויה אלא ,םויא ןמטכיל לש וירבדב היה אל ,םירבד לש םתוהמ
."תיבויח" הרהזא
לכ יכ ,רמול םוקמ םג שי הז הרקמ לש ויתוביסנב יכ" ,גרבדלוג טפושה בתכ ,"ינרובס"
דמוע אוה ותואשו ,ודיב יוצמה רמוחה לע הבוגת ןמטוג ןיצקהמ לבקל אוה רערעמה שקיבש
קינעמ אוהש ,'עומישה תוכז' תא לצני אל ןמטוג םא ול יופצה קזנה לע וריהזהלו ,םסרפל
.(36) "ותבוגת אלל הבתכה םסרפתת םאו ,ול
,ןמטוג ןיצקה לא ותיינפב ,רערעמה ירבד וליא" :וז הנקסמל םיכסה אל אצמ והילא טפושה
,ול קיזהל הלולע הבוגתמ תוענמיהש הרהזאבו ודיב יוצמה רמוחל הבוגת תשקבב וצמתה ןכא
,חרכהב קיסהל ןיא - הטוב ןושלב וחסונש םגה - ולאכ תורימאמ יכ ,רובס יתייה ינא ףא
ץמאל יתייה הטונ ,םרושאל םירבדה ינפ היה הלא וליא .ןמטוג לע םייאל ןווכתה רערעמהש
תיינפש ,תורשפאה תא לולשל ןיא יכ ,גרבדלוג טפושה לש ותנקסמ דוסיבש הכרעהה תא
עיגהש עדימ תמאל ובייחמה ,יאנותיעכ ודיקפת יולימ תרגסמב התשענ ןמטוג לא רערעמה
וילא סחייתמ עדימהש ,םדא לכל ןתילו רבד עדוי םרוג לכ תרזעב ,ומוסרפל םדוק ,ותושרל
.ומוסרפל םדוק וב רמאנה תודוא ותסריג תא רוסמל תונמדזה ,ומוסרפמ עגפיהל לולעהו
םא עגפיהל לולע ןמטוגש הרהזאב אל ףאו ,הבוגת תשקבב קפתסה אל רערעמהש ,אקע אד"
רבוד לש ורושיאב ןמטוג תאז הנתהשכו ,ומיע שגפיהל ןמטוגמ שרד אוה .הבוגתמ ענמיי
ןניא רערעמה לש ולא תופסונ תורימא ...תישעמ יתלבכ תאז תורשפא רערעמה החד ,הרטשמה
התייה תרחא אלו וז רשאב ;ןמטוג לע םייאל הנווכ לש המויק םע אלא בשייתהל תולוכי
הרטשמה ילהונל דוגינבו ,תויהש ילב ימיע שגפית אל םא :ןיצקל רמאש םירבדה תועמשמ
קיזי רמוחה לש ומוסרפו ,ךתבוגת תא עומשל אלב ידיבש רמוחה תא םסרפא ,ךתוא םיבייחמה
יתשירד תא אלמת םא אלא ,ביגהל הפוצמ ךניה וילעש ,ןיינעה והמ ךל רמוא אל ךא ;ךל
.(37) "!ימיע שגפיהל
ןמטכיל לש ורוערע תא תוחדל שי יכ ,אצמ טפושה םע םיכסה קרב ןורהא 'פורפ טפושה
ומצע אוה יכ הרטשמה ןיצק תא ריהזה ןמטכיל יכ עבק אוה .םימויאב ותעשרה תא רשאלו
.וילע ערה ןושל םוסרפ ידי לע ול קיזהל דמוע
.ותוא 'וכלכלי'ו ןמטוג ןיצקל וקיזי םסרפל דמוע אוהש םירבדה יכ ,ןייצ ומצע רערעמה"
לע לטומ לטנה .ערה ןושל םויק םצע ןיינעל תופסונ תוחכוהב ךרוצ ןיא בוש ,ךכש ןוויכמ
לש םתותימא ןוגכ ,ערה ןושל רוסיא קוח יפ לע הנגה ול תדמוע יכ ,תוארהל רערעמה
יכ אצמנ .ונינפלש ןיינעב רערעמה דמע אל הז לטנב .םמוסרפב ירוביצה ןיינעהו םירבדה
.(38) "חכוה םימויאה תריבע לש יתדבועה דוסיה
קיזמה רמוחה תא םסרפל םא ,הטילשה רערעמה לש ודיבש ןוויכמ" יכ ,קרב טפושה עבק דוע
."שממ םויאב אלא ,דבלב הצעב ןיינע ונל ןיא ,ואל םא

7.65
.הדיחי התואב הרטשמ יניצק לע םימויא השולש דוע ןמטכיל יאנותיעל וסחוי השרפ התואב
דקפ םע ןופלט תחיש לש - יעיברה הרקמב לבא ,םושיאה ןמ העיבתה הב הרזח םהמ םיינשב
.םימויאב הטיחס :רתוי הרומח הריבעב ןמטכיל עשרוה - טנבוק ןבואר
ןיצקל רפיס יאנותיעה .השיגפ שקיב ומיע םגו ,ןופלט תחיש ןמטכיל להינ טנבוק םע םג
ול יאדכ יכו ,האנוה תוריקחל תיצראה הדיחיה לע תובתכ תרדס בותכל דמוע אוהש ,הרטשמה
םירבדמ עמתשי ,ומיע שגפיהל ברסי טנבוק םא יכ ,םייא אוה .ותיא שגפיהל (טנבוק דקפל)
.וידקפמ םע הרצל עלקיהל לולע אוה זאו ,רמוחה תא ול רסמ טנבוק יכ ,םסרפיש
הירוטקיו תטפושה .רומוהב םירבדה תא רמא אוה יכ ,ןמטכיל ןעט טפשמה תיבב
טפשמה תיבב) קרבו אצמ ,גרבדלוג םיטפושהו (יזוחמה טפשמה תיבב) ןהכ-יקסבורטסוא
יתשמ תחא לכ לע .םימויאב הטיחסב יאנותיעה תא ועישרהו רומוהה תא וניבה אל (ןוילעה
.םילקש ףלא ךסב סנקל ןמטכיל טפשנ תוריבעה

7.66
הקיתאה לש הניינעמ איה יאנותיע לש תאזכ תוגהנתה םאה ,הלאשה תררועתמ ןמטכיל תשרפב
הרמוח תוחפב םיביגמ הקיתאה תודסומ ויה הלאכ םירקמב יכ ,יל המדנ .ילילפה קוחה לש וא
.טפשמה יתבו תוטילקרפה ,הרטשמה רשאמ

7.67
- תוחפ אל רומח יכ םא - רתוי ליגר הרקמ לע .החתפתה הבש ךרדב הגירח ןמטכיל תשרפ
יכ תרפסמ הריעצה לש המא .21 תב סדייא תלוח לע הבתכב בגא ךרד דומלל היה ןתינ
יכ ,הילע ומייאו הלועפ ףותיש הנממ ושרד ,םילוחה תיבל םיבתכ ועיגה ,התב התלח רשאכ
.(39) התב תלחמ לע לכה ומסרפי - ברסת םאעדימ תמרחה
7.68
,תולוספ תוטיש ןה תועידי רוסמל ותוא ץלאל ךרדכ עדימ רוקמ תמרחה וא עדימ תמרחה
.תוידעלב תובתכו תועידי גישהל יעצמאכ הקזח תונותיע תטקונ ןתואש
ןיעל הרורב םתויקוח יאש ,לילעב םילוספ םיעצמא ןה תוזחתה וא תוצרפתה ,הטיחסש דועב
המחלמב ימיטיגל יעצמא הב םישמתשמה םינותיעלו םיאנותיעל תיארנ עדימ תמרחה ,לכ
רבודמ רשאכ לבא .םחוכ לשו םלדוג לש ימיטיגל לוצינכו תרושקתה ילכ ןיבש תירחסמה
.ךכ הז ןיא ,יתושדח ךרע תולעב תועידי םוסרפב
,עדימה רוקמ ןיבל יאנותיעה ןיבש םיסחיה תכרעמל ,הרואכל ,תסחייתמ עדימה תמרחה
איה יאנותיעה לש הנושארה ותבוחש ,םיארוקה םג הנממ םיעגפנ ךא .ומוסרפב ןיינועמה
.םהיפלכ
קר הנשי רשאכ ,לשמל :ןזואמ וניא קושב תרושקתה ילכ בכרה רשאכ תחתפתמ עדימה תרמחה
ותצופתש ,ןותיע ונשי רשאכ וא ,רידא חרכהב אוה הלש "גניטייר"הש ,תחא היזיוולט תנחת
לכ לש םיארוקה רפסמ לע הלוע ויארוק רפסמו ,דחי םג םינותיעה ראש לכ תצופת לע הלוע
.םינותיעה ראש
םינמא ,רוביצ יסחי ישנא ,םיאקיטילופ - םיניינועמה תורוקמה לכש ,הזכ קזח תרושקת יעצמא
תורוקמל גיצהלו וחוכ תא ליעפהל לוכי ,וב םסרפתהלו םסרפל םיניינועמ - המודכו
הז ."ךתוא םירחאש וא ,יילא תידעלב ךלש רמוחה תא ריבעתש וא" :םוטמיטלוא םיניינועמה
ךרע תולעב תועידיב רבודמשכ לוספ הז .םילילק םירופיסבו עבצ תובתכב רבודמשכ ימיטיגל
.יתושדח
ןיזאגמ ךרוע לוכי - שדחה וטילקת תאצ ברע רמז םע ןויאר לשמל - עבצ רופיסב רבודמשכ
תוביס ךכל שי .ןויארה תא םסרפל ותמכסה תרומת תוידעלב רמזהמ שורדל לודג ןותיע לש
לולע ,תוידעלב חטבות אל םאו ,בר ןמז תוכשמנ התספדהו תאזכ הבתכ תקפה :תויביטקייבוא
רמזל שיש המ לכ תא םסרפי רחא תרושקת ילכ רשאכ ,ךיבמ בצמב אצמיהל ןיזאגמ ותוא ךרוע
.ןיזאגמה םוסרפ ינפל םיימוי דיגהל
ךכב ןיא לבא ,םינטקה םירחתמה יפלכ יטפמיס יתלב היהי הזכ תוידעלב םכסהש ןכתיי
.תיאנותיעה הקיתאב תישממ העיגפ
יכ עדוי טפשמ יניינעל בתכ ,לשמל .יתושדח ךרע תלעב העידי לע רבודמ רשאכ ,רבדה הנוש
ביצמ אוה .ולוכ רוביצה תא קיסעתש ,תינויצסנס העיבת שיגהל דמוע םייוסמ ןיד ךרוע
התוא םסרפא אל ,ידעלב ןפואב העיבתה תא יל ריבעת אל םא :םוטמיטלוא טילקרפל אופיא
ילכ ראשב םוסרפ וא לודגה ןותיעב ידעלב םוסרפ :טילחהל בייח טילקרפה .ללכ ךתואו
.לודגה ןותיעב תטלחומ תומלעתהו תרושקתה
לודגה ןותיעה תובקעב תרושקתה ילכ ראש ואובי ,הבושח ולש העידיה םאש ,עדוי טילקרפה
ריבעיו ענכיי אוה ,ללכ ךרדב ,ןכל .לודגה ןותיעב ינושארה המוסרפ ירחא התוא ומסרפיו
.לודגה ןותיעל תידעלב עדימה תא

7.69
העיגפ ןאכ שי ,רוקמה תאו העידיה תא םירחהל תוניצרב םייאמ לודגה ןותיעהש החנהב
םילוקישה תא לודגה ןותיעה שטונ םיירחסמ םילוקיש ךותמו הרקוי ךרוצל .הקיתאה יללכב
לש םילוקישה ךותמ םסרפתמה רמוחה תא רוחבל ךרועהו בתכה לע .םירוהטה םייאנותיעה
ירלופופה ילוקיש יפל רחביי רמוחה ,תרחא תימיטיגל השיג יפל .שגרמהו ןיינעמה ,בושחה
םייאנותיע םילוקיש םה הלא ,2 קרפב שגדוהש יפכ .יביטמרונהמו ילמרונהמ גרוחהו
רמוחה תריחבב ךרועה תאו בתכה תא תוחנהל םיכירצש םידיחיה םה הלא םילוקיש .םייתימא
תועצמאב .רז לוקיש איה עדימה תורוקמ לע ץוחלל ידכ עדימ תמרחה .םוסרפל יוארה
יוארה עדימה לכ תא םהמ לבקל םיאכזה ,םיארוקב יאנותיעהו ןותיעה םיעגופ המרחהה
.םוסרפל
םא ,ויתולועפ לע עדימו ויתועד תא םסרפי אלש ,יאקיטילופ לע םייאמ ןותיע םא ,לשמל ,ךכ
ןומאב ןותיעה לעמ ,רוסמל לוכי אוהש עדימ םוסרפב תוידעלב ןותיעל ןתיי אל יאקיטילופה
.םייניינע םניאש םילוקישמ עדימ םהמ ענומ אוה .םיארוקה
חותיפ לע עדימ לודגה ןותיעב םסרפי אל יכ ,הנכות תרבחל עידומ םיבשחמ יניינעל בתכשכ
ותוא לע עדימ םיארוקהמ ענומ אוה ,םירחא םיאנותיעל םג רסמיי עדימה םא ,הלש בושח
.םייאנותיע םניאש םילוקישמ בושח חותיפ
המרחהב םויאה תטישל שי ,לודגה ןותיעב םדוק םסרפתמ עדימה לכו ,םיענכנ תורוקמהשכ םג
.עדימה תמירז שפוחו תיעוצקמה תוניגהה ימוחתב תוילילש תוכלשהו םייטתסא יתלב םיטביה

7.70
."'ג ןוכישמ הבהא הלוח" ןוזיבג יבש יאמבה לש וטרס םיכסמל אצי 1995 רבוטקוא שדוחב
רוביצה יסחי עסמ תרגסמב "בירעמ"ב ןייארתהל חיטבה ,יגביא השמ ןקחשה ,טרסה בכוכ
האצותה ."תונורחא תועידי"ב ידעלב ןויאר רבד לש ופוסב ףידעה לבא ,טרסה תא הווילש
.שדחה טרסה לע ללכ חוויד אל "בירעמ"ש התייה
היהיש" :בתכ אוה ."ינש רבד"ב "םינותיע" ורודמב בינ יבוק תא הקיסעה תאזה תומלעתהה
אלו בוט אל אוה יכ הזה טרסה לע בותכל אלש תיאנותיע הטלחהב ןאכ רבודמ אל - רורב
(העומשה תרמוא ךכ) הארנכ ,טרסה לע 'בירעמ' יכרוע וליטהש םרחב ןאכ רבודמ .הביתכ הווש
.'תועידי'ב ןויאר תבוטל זירבהו ןויאר םהל חיטבה יגביא השמ טרסה בכוכש ללגב
םייחה ימוחת לכב רוביצל עדימ רוסמל ודיקפתש ,ןותיעש איה הדבועה .הנשמ הניא הביסה"
רוביצהמ ותוא ענומו עדימ לע הרוזנצ וא םרח ומצעב ליטמ ,(םייחב םוחת הז תוברת םגו)
םיכלוה םא ...היפאמ תגהנתמ ךכ .תונותיע תגהנתמ אל ךכ .ןיטולחל תויניינע אל תוביסמ
ללגב ,םיינידמ םיכילהת לע עדימ עונמל םג 'בירעמ' לוכי רחמ ,ךרד התואבו הטיש התואב
,'ץראה'ל ןייארתה רצואה רש יכ ,תוחיפ היהש םסרפל אל וא ,'תועידי'ל ןייארתה ץוחה רשש
ןותיע .'בירעמ'ב לבא תועדומ ומסרפי אל תוחפשמה םא ,םיעוגיפ יגורה לע םסרפל אל וא
ליטמש ןותיע .רחא םוחתב םג ויארוקמ עדימ עונמל לוכי דחא םוחתב ויארוקמ עדימ ענומש
.(40) "ןותיע תויהל םצעב קיספמ עדימ לע םרח

ינימ דחוש וא תונז
7.71
היתולוגס תא לצנל תגהונ העודי תיאפוריא תיאנותיע יכ ,םלועב םסרופ םינומשה תונשב
תיאנותיע התוא יכ ,ןעטנ ראשה ןיב .םימסרופמ םישיא םע תונויאר גישהל ידכ תוינימה
הסנכנ יכו ,"בורקמ" ותוא ריכהלו ותוא ןייארל ידכ ,יפאדק רמעומ ,בול טילש םע הבכש
תבתכ וילע בותכל ידכ ,תובר םינשב הנממ רגובמה ,דואמ םסרופמ ינקירמא רש לש ותטימל
.ןקויד
.תיאנותיעה לש המש המ ןאכ רכזומ אל םג ןכלו ,םינוכנ םירבדה םא עדוי ינניא
םילוספ םיעצמא הלא םאה ,הלאשב ןויד ךרוצל קר התדובע יכרד לע תועומשל סחייתא
.תיאנותיעה הדובעב
ןיב ינימה עגמה םא תערכמ הדימב תועבוק תוביסנה ןכש ,וז הלאשל תיעמשמ דח הבושת ןיא
םיגוס השולש םנשי ,יתעדל .תיאנותיעה הקיתאהמ הגירחכ ספתיי ת/נייאורמל ת/יאנותיעה
רואב ת/נייאורמל ת/יאנותיעה ןיב רשקה תא עבוצ םהמ דחא לכש ,םיסחי לש םייסיסב
:רחא
וא ,הנידמ ת/גיהנמ םע ה/וישגפמ תא ת/ראתמ ת/יאנותיע רשאכ אוה םיסחי לש דחא גוס
.ה/ותיא ה/רבעש תינימה היווחה לע ת/בתוכ ראשה ןיבו ,תרחא הבושח תוישיא
הרקמ לכבו ,"תיאנותיע תונז" לש אל ךא ,תובר תולאש תררועמ הזה גוסהמ תילטוט תואנותיע
.עדימה תגשהל םילוספ םיעצמא וטקננ יכ הלאכ תוביסנב ןועטל רשפא יא
תא רישכהל - ת/יאנותיעה תניחבמ - ודעונו םיידוס םה םיסחי םתוא רשאכ אוה ינש גוס
תונז" לע רבדל ןתינ - ןויארל הרומת אוה ןימהשכ - הזכ הרקמב .ןויארה תא רשפאלו ךרדה
.עדימ תגשהל םילוספ םיעצמא לעו "תיאנותיע
ת/יאנותיע הז הרקמב - םישנא ינש ןיב בל םותב ורצונש םירשק םה ישילש גוסמ םיסחי
.ידעלב עדימל וא ןויארל הרומתב ןתינ ינימה עגמהש ןועטל ןתינ אלש ךכ - ת/יאקיטילופו
.ת/יאנותיעל ןהשלכ תונעטב אובל ןתינ אלו ,"תרחא הרפוא" יהוז תיתא הניחבמ יכ רורב
דואמ השק היהי ןכש ,שדח רוקיס םוחת רחבת/רחבי ת/יאנותיע ה/ותואש יוצר תאז םע דחי
.תויביטקייבואל ה/ונממ תופצל

7.72
,לודג ןותיע לש עודי יאנותיע :השיגר הריקחב הרטשמה לש תוריקחה ףגא קסע 1992 ץיקב
ותואב הדיקפ םע םיסחי םייק יכ דשחנ ,ביבא-לתב םולשה טפשמ תיב תא ללכ ורוקיס םוחתש
ןויכראמ ידוס רמוח הדיקפה ול הנתנ ןימה יסחי תרומת יכ ודשח הרטשמה ירקוח .טפשמ תיב
.םירחא םיאנותיעל רסמנ אלשו ,םילהנה יפל ול רוסמל הל היה רוסאש רמוח - טפשמה תיב
ואצוהש שופיח יווצ לע עדימ הדיקפהמ יאנותיעה לביק - הרטשמה הדשח ךכ - ראשה ןיב
.הריקחה תויושר ולהינש תויומס תוריקח לעו טפשמה תיבב
בתכה לצא שופיח ךרענו ,ינימ דחוש בתכהמ הלביקש דשחב ,הדיקפה הרצענ רבד לש ופוסב
בתכ דילוה אל שופיחה .הדיקפה ידי לע ,דשחה יפל ,ול רסמנש ידוס רמוח תולגל הרטמב
.יאנותיעה דגנ םושיא
לש התבהא תא יניצ ןפואב לצינ אוה םאה איה יאנותיעה לש ותוגהנתהב חתפמה תלאש
עדימהו ,םימתבו תמאב התוא בהא אוהש וא ,ןיינעמ רמוח לע די םישל ידכ וילא הדיקפה
הלא תולאשל הבושתה תא .םהיניב םיידדהה הבהאה ירשקמ ילוש קלח היה הנממ לביק אוהש
ןתינ אלש הביסה םג וז .וכותב שח אוה המ עדוי אוה קר ןכש ,יאנותיעה קר תתל לוכי
יעצמא םוש ונידיב ןיא ןיידע .תיאנותיעה הקיתאה יללכמ הגירח לע יאנותיעה תא טופשל
.תושגרה תונכ לש הניחבל

7.73
דגנ הקיתא יניינעב הנולת לודג ןותיע לש תוגלפמ יניינעל בתכ שיגה 1992 יאמ שדוחב
ןעטנ ,ביבא-לתב םיאנותיעה תדוגאל השגוהש ,הנולתב .רחא ןותיע לש תוגלפמ יניינעל תבתכ
ןפוא לע ועיפשה ותיא היסחי יכו ,תוגלפמה תחאל יגטרטסא ץעוי לש תבהאמ איה תבתכה יכ
יגטרטסאה ץעויה ןמ הלביק תבתכה יכ ,הנולתב ןעטנ דוע .הנותיעב הגלפמ התוא לש רוקיסה
.תויפסכ האנה תובוט
תווצ המיקה הדוגאה לש הקיתאה תדעו .תוניצרה אולמב הנולתב הלפיט םיאנותיעה תדוגא
םוקמ שי יכ הנקסמל עיגה הזה תווצהו ,לקד ריאיו ץיבורוה-שיא הנח תושארב ,רוריב
,םושיא בתכ שיגה ,בהל ןנחוי ,הקיתאה תדעו םעטמ לבוקה .תיאנותיעה דגנ הנולתל
תובוט תלבק לש םירקמ ינשב הדוגאה לש תעמשמלו הקיתאל ןידה תיבב העשרוה תיאנותיעהו
עבק ראשה ןיב .תיאנותיעה התכוז התעשרה לע השיגהש רוערעב לבא .בהאמהמ תויפסכ האנה
.ץעוי השענ םרטב ולחה הגלפמל ץעויה םע תיאנותיעה לש היסחי יכ ,םירוערעל ןידה תיב
יוכיזה ססבתה ינשה הרקמב .הגלפמל ץעוי השענ שיאהש ינפל האוולה הלבקתה םירקמה דחאב
.תויאר יד רדעה ןוגכ ,םיילרודצורפ םייטפשמ םיקומינ לע
ונא" :ועבק ,ןטס םירפאו איג ימת ,ןידה תיב ירבחו ,ןנור השמ ,םירוערעל ןידה תיב אישנ
ענמיהל םיאנותיעמ שורדנ םא ,הב דומעל לוכי וניא רוביצהש הריזג וז היהתש םירובס
םירשק לש ץוצמק וא ץמש יאנותיעה םע םהיסחיב שיש ,םידידימ האנה תובוט תלבקמ
רשק יאנותיע םע םייתודידי םירשק לכב טעמכ אוצמל רשפא ונלשכ הנטק הנידמב .םייעוצקמ
.תיאנותיעה ותדובעל והשלכ
םירשקה ביט היה המ ,ןוחבלו common sense -ה תא הרקמ לכב ליעפהל שי ,רבד לש ופוסב"
תבוטש ,םהינש דצמ וא ,םהמ דחא דצמ הנווכ התייה םאו ,האנהה תבוט ןתונו יאנותיעה ןיב
הארנ הז הרקמב .הרקי רבדהש ,ריבס ששח וליפא וא ,תיאנותיעה הדובעה לע עיפשת האנהה
.(41) "הזכ ששח םייק היה אלש ונל:רוקמ
תונורחא תועידי תאצוה ,256-219 'מע ,'א ךרכ ,תיאנותיע הקיתא