םזילנויצסנסו תירחסמ תונותיע

ןנור השמ

רודיב יעצמא וא תוחילש :תונותיעה


21.1
תונותיעה תצעומ אישנ היהשכ ,םעפ רמא ,רימז קחצי 'פורפ ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש
םא ,טושפ ןחבמ שי רחא עוצקמ לכב ,וירבדל .עוצקמ לככ הנניא תונותיע יכ ,לארשיב
.הריכמה ןחבמ :בוט אוה עוצקמה שיא רציימש רצומה
בוט אוהש ןמיס ךכ ,חוקלה לש ונומאל הכוזו רתוי רכמנ אוהש לככו ,רכמנ בוטה רצומה"
יבגל םג רבדה ךכ םאה" :לאש דיימו ,רימז 'פורפ רמא ,"בוט עוצקמ שיא ידיב השענו רתוי
םירצומ .םירחא תועוצקמל סחיב תואנותיעה לש הדוחיי ךכבו ,אלש בשוח ינא ?תונותיעה
תא האורש ןותיע .תרחא הרטמ תרשל ידכ רכמנ ,יתעדל ,ןותיעה .רכמיהל ידכ םישענ םירחא
ןותיע אל אוה לבא ,בוט קסע ילוא אוה ,רתוי רכמיהל חילצמש ןותיע ,הריכמב ותרטמ רקיע
הדעיי הרבחהש הרטמ התוא ,תיתרבח הרטמ הבוטה ךרדב אלממש ןותיע אוה בוט ןותיע .בוט
."ול
בוט עדימ קפסל :תונותיעה ינפב תודמועש תוירקיעה תורטמה ןה םייתש ,רימז 'פורפ תעדל
.יאנותיעה לש ותוחילש ,ותעדל ,יהוז .ןוטלשה תא רקבלו
תונותיעה .תיתרבח המישמ איה תונותיעה" ,רימז 'פורפ םכיס ,"עוצקמ קר הנניא תונותיעה"
.(1) "הבוטה תונותיעה לש ןחבמה והז .ירוביצ דועיי םצעב איה

21.2
וא םייזיפ םירצומב ,וירבדל .ירניבא המלש 'פורפ 1997 תליחתב רמא םימוד םירבד
,תרושקתב .רצומה תמר תא תולעמ - תוריכמה תא לידגהל הפיאשו תורחת ,רוביצל םיתורישב
תא תודירומ - "גניטייר"ה תא לידגהל וא םירצומ רתוי רוכמל הפיאשהו תורחתה ,תאז תמועל
.(2) המרה

21.3
תובר םינש ינפל בתכ ,20 -ה האמה תליחתב ןודנול לש "סמייט"ה ךרוע ,דיטס םהקיו ירנה
רוביצה לש תיביטקניטסניאה הרכההמ האצותכ םהל אב םיאנותיעה לש דחוימה םדמעמ יכ
,וירבדל .הרומכל תונמא ןיב והשמ ,עוצקמ קר אלו תוחילש העבטמ איה תונותיעהש ךכב
קיתווה יטירבה יאנותיעה עבק ותמועל .םיימשר יתלב רוביצ יתרשמ םה םייתימא םיאנותיע
וליא" יכ ,BBC -ב ורדושש "הקירמאמ םיבתכמ" ויתובתכ תרדסב םסרפתהש ,קוק רטסילא
."יאנותיע לש אלו ףושיב לש הריירקב רחוב יתייה ,תוחילש תשוחת יל התיה
םישוע תואנותיעה עוצקמב םירחובה םיריעצ יכ ,םיעבוק םייגולויצוס םירקחמ ,םוקמ לכמ
קוסעל ורחב יכ ,םירקוחל ובישה םיריעצ םתואמ םיבר .םייטסיאורטלא םיעינממ רקיעב תאז
.יתרבחה קדצלו רוביצה תחוורל םורתל ידכ - תוחילש תשוחת ךותמ תואנותיעב

21.4
יתנדשכ ,(16.8 ףיעס) 16 קרפב יתרכזה רבכ 1985 רבמבונב זשנס הריאמוא לש התומ תא
אוה םאה ?ףיקשמ וא ןקחש אוה םאה :יאנותיע ינפב תודמועה תויזכרמה תומלידה תחאב
דיל הציב ךותב טא טא הנטקה הריאמוא העקש ,רוכזכ ?הילע חוודמ קר וא הלילעב ףתתשמ
תא םליצ םוקמל ןמדזהש היזיוולט תווצ .ורמרא תינאיבמולוקה הרייעב התיב תוברוח
רכמנ אוה :דואמ יחוורו - קתרמ ,םיהדמ ינויזיוולט רמוח היה הז .התומ תאו התסיסג
לש הסיסגה תוקד תא םליצש תווצה .םידבכנ ףסכ ימוכס תרומת תובר היזיוולט תונחתל
.(3) הלודג תילכלכו תיעוצקמ החלצה ךכב האר הדליה

21.5
תרושקת ילכ לש ןומימה ךרד .תילכלכ הרדגה איה תירחסמכ תונותיע לש התרדגה ,הדוסיב
.רחא גוסמ תונותיעל וא ,תירחסמ תונותיעל םתוא ךפוה
:תויתייפכ וא תויביצקת םיכרדב ,רוביצה ידי לע תנמוממ תירוביצהו תיתגלפמה תונותיעה
תויהל תיתרבח הבוח ;הגלפמל רבח ימד ;תוגלפמה ןומימל םיפסכ תרבעה ;הנידמה ביצקת
לע רקיעב תנמוממ תירחסמה תונותיעה .היזיוולטהו וידרה תרגא ;"ונלש" ןותיעה לע יונמ
םינותיע תריכמ :תרושקתה ינכרצ לש רישי םולשת אוה ינשמ ןומימ רוקמ .תועדומ תריכמ ידי
.םילבכב היזיוולטה ינכרצ םימלשמש יונמ ימד וא ,םיארוקה להקל
תועצמאבו ותוא םינוקש םישנאה םימלשמש םיפסכה תועצמאב ומצע תא ןמממ ירחסמ ןותיע
:הלא הסנכה תורוקמ ינש ןיב רישי רשק שיש ןבומ .וב תומסרפמש תורבחה תומלשמש םיפסכה
,ירחסמ ןותיע .םימסרפמהמ ףסכ רתוי תובגל לוכי אוה ךכ ,םישנא רתויל רכמנ ןותיעהש לככ
םנמוא .רגסיהל וייוכיס םילודג - תכשוממ הפוקת ךשמב ויתוסנכהמ תולודג ויתואצוה רשא
םהילעבש ,םידיספמ םיירחסמ םינותיעל תואמגוד שי לארשיב תונותיעה לש הירוטסיהב
רתוי הברה שי ךא ,הרקויו דובכ ןוגכ םיילכלכ אל םילוקיש ךותמ םייחב םתוא םיקיזחמ
.םתוא רוגסל וטילחה םהילעבש ,םידיספמ םיירחסמ םינותיעל תואמגוד

21.6
ילאו ןהכ םולש ,ירנבא ירוא תכירעב "הזה םלועה" ןועובשה לארשיב גשגיש 60 -ה תונשב
גישהשו םיבר הקיטסיצילבופ ידומע ללכש ,תשבוגמ הדמע לעב יטילופ ןותיע הז היה .רובת
,םישיגר םיאשונב לפטל ותונוכנ לשב הנושארבו שארב - ןפוד יאצוי םייאנותיע םיגשיה
ןותיעה לש ונורתיל תניוצמ אמגוד ןבומכ וז .םהב קוסעל הזעה אל תיתגלפמה תונותיעהש
.הגלפמה לש התעדל דוגינב בותכל השקתמש ,יתגלפמה ןותיעה ינפ לע ירחסמה
הרבחה הבש הפוקתב) תובר םוריע תונומת "הזה םלועה" םסריפ םייטילופה םידומעה דצל לבא
ירוא ,ל"ומהו ךרועה .םיינויצסנס םירופיסו (םויהל תיסחי ,תינטירופ ןיידע התיה תילארשיה
ותוא רוכמל ודעונ ןותיעה לש הלא םידומע "ךכל הביסה תא ריתסה אל םלועמ ,ירנבא
לע םירמאמ םסרפל היה ןתינ תינבכוכה לש ףושחה הזחה ירוחאמ קר :ותצופת תא לידגהלו
.םיאניתשלפה לש םלבס לעו יאבצה לשממה

21.7
,ילרביל ןותיע זא היה "טסופ קרוי וינ"ה .קרוי-וינב 50 -ה תונשב התיה המוד העפות
םינמא ,לשממ ידיקפ דגנ יתראקמ ףזו'ג רוטאנסה לש הדחפהה עסמ תא ףוקתל זעהש ןושארה
םירמאמה םע דחי םלוא ."םזיתראקמ"ו "תופשכמ דיצ" םייוניכל הכזש עסמ - תרושקת ישנאו
ןימ תוירורעש ,תוקיודמ דימת אל ,תוינויצסנס תועידי ןותיעה םסריפ םירואנהו םיילרבילה
.עשפ תוישרפו
,ריבסהל איה ףא הגהנ ,םימי םתואב "טסופ קרוי וינ"ה לש ל"ומהו םילעבה ,ףיש יתורוד
,םירחא םיילרביל םינותיע .ילרבילה רסמה תא ריבעהל תורשפאמ "תולוזה תובתכה"ש
וליבגהש ןוויכמ ,ודרש אל ,20 -ה האמה לש הנושארה תיצחמב תירבה תוצראב ומסרפתהש
.ילכלכה דצל וגאד אלו יטילופהו יתרבחה רסמל םמצע תא
לע ,עשפ תושרפ לע "םילוז" םיחוויד ףסה לע לוספל ןיא יתעדל :שיגדהל בושח הז בלשב
םה םא - הינכרצל ריבעהל הכירצו תיאשר תונותיעהש ,עדימ והז םג .המודכו ןימ תוירורעש
.הז רפסב ורקסנש תיאנותיעה הקיתאה יללכ ראשב העיגפ ךכב ןיא םאו ,ךכב םיניינועמ

21.8
,ארוקה לש וביל לע םירחתמ תרושקתה ילכ .ילכלכ קסע איה 20 -ה האמה ףוסב תואנותיעה
ןה - רתוי חיוורמ אוה ךכ ,תוחוקל רתוי שי תרושקת ילכלש לככ .הפוצה לשו ןיזאמה לש
.תמוסרפה תועדוממ ןהו תוחוקלה םימלשמש םיפסכהמ
ועוצקמב רחבש ,יסאלקה יאנותיעה .דחכנו ךלוהש ןז אוה תוחילש ועוצקמב האורש יאנותיעה
תוילכלכ תורבח לשו ןוטלשה לש - תוינונקו תויותיחש תפישח ידי לע הרבחה תא תרשל ידכ
הריירק ישנא םבורב םה םויה לש םיאנותיעהו םיכרועה .ןיטולחל טעמכ גומנ - תולודג
חוורו הליהת ,םוסרפ גישהלו םמצע תא םדקל איה הדיחיה םתרטמש ,תוחילש תשוחת ירדענ
תושדחהש ,םידודר היזיוולט יבכוכ לש תירואטמה םתיילע - רתיה ןיב - איה האצותה .יפסכ
.םילבקמ םהש קתעה תורוכשממ תוחפ הברה םתוא תוניינעמ
םיניזאמ ,םיפוצ תכישמל יעצמא קרו ךא ןה תושדחה תונותיע יבכוכו םיכרוע םתוא רובע
הת תיב לש החיתפב הצחמל תלטרועמ רהוז תרענ לש הנומת ןיב עירכהל ושקבתישכ .םיארוקו
איה יכ ,הנומתה תא ופידעי םה ,לארשיב םילוע לש הטילקה יישק לע העידי ןיבל יתנפוא
ןיאושינה תביסמל תונכהה לע היזיוולט תבתכ ןיב רוחבל וכרטצישכ .םיארוק רתוי ךושמת
תוריש ןתינ אל הללגבש ,םודא דוד ןגמב התיבש לע חוויד ןיבל תמסרופמ תינמגוד לש
ךושמי המ דימת היהי ,םתניחבמ ,לוקישה .הנותחל תונכהה לע הבתכה תא ופידעי םה ,רוביצל
.התמ תיאנותיעה תוחילשה ,םתניחבמ .רתוי בושח המ אל ,רוביצה תא רתוי

21.9
רמא ,70 -ה תונש דעו 50 -ה תונשמ לחה תילארשיה תונותיעה יבכוכמ ,תרופ ןב והיעשי
רוכמל ךירצש רצומל ,היישעתל הכפה תונותיעה" יכ ,תואלמגל ותאצ םע יאנותיע ןויארב
אוה ןושארה דומעהמ שילש םינותיעה ינשב וישכע רבכ .ףסכ הברה חיוורהל ליבשב ותוא
םוקמ היהי אל ,םלועב םוקמ הזיאב םוטא תצצפ לופית םאש בשוח ינא .תולרגהו םיסרפ
םיעבוקה םה םיסרטניאה קר םויה .םיסרפל םוקמ רומשל ךירצ יכ ,ןושארה דומעב העידיל
םע וא תיאנותיע הקיתא םע דחא וקב קוידב אל םהש םירבד ינימ לכ םישוע םינותיעהו
.(4) "תוחילש איהש תונותיע

21.10
תא תירבה תוצרא לש םיטקרמרפוסה תונותיעב האור רצלמ הדוהי ר"ד יאנותיעהו ףוסוליפה
תופוק דיל םירכמנ ,National Inquirer -ה אוה םהב טלובהש ,םינותיע .ךילהתה איש
םע ןויאר :דבלב ירקמ אוה תואיצמה ןיבל םניב רשקהש םיאשונב םיקסועו םיטקרמרפוסה
ןוציחה ללחהמ םירוצי לע רופיס ;הנממ הרבעתנו ילסרפ סיוולא לש וחור תא השגפש השא
םיינויצסנס תוליכר ירופיס ;םהייח תוחרוא לע םהל ורפיסו םיליגר םינקירמאב ושגפש
.דווילוה יבכוכ לע (םיססובמ יתלב בורלו)
יאמב ,עונלוק ןקחש -דווטסיא טנילקל םלשל National Inquirer -ה ביוח 1996 סראמ שדוחב
- ותיא קתרמו טרופמ ןויאר םוסרפ לע רלוד ףלא 150 ךסב יוציפ - רבעשל הייריע שארו
ךא ,ןויארה תא איצמהש ןועובשמ רלוד ןוילימ 15 עבת דווטסיא .ללכ םייקתה אלש ןויאר
.העיבתה םוכסמ דחא זוחא לש יוציפב קפתסה ,תקדוצ ותעיבת יכ עבקש ,םיעבשומה רבח
הבוהצה תונותיעה תמסרפמ הבש - הנורחאה אל םג הארנכו - הנושארה םעפה התייה אל וז
איה ףויזה תקינכט .להק תכשומש תיתרושקת תומד םע קרבופמ ןויאר תירבה תוצראב
םילטונ :ןוסא וניא הז ,תברסמ איה םא .התוא ןייארל םיעיצמו תומדה לא םינופ :ןמקלדכ
בתכל רמאנש יתימא טפשמ ןהב םיבלשמ ,םירחא תרושקת ילכב ומסרופש הלש תויואטבתה
ינניאו ילש ןיאושינה ןולשיכ לע ןייארתהל ןכומ ינניא") ןופלטה תקירט ינפל ןותיעה
...ידעלב ןויאר םירצוי ךכו ,םייודב םיעטק המכ םיפיסומ ,("ךתיא רבדל ןיינועמ

21.11
עגרל םלעתנ םא) ןיינעמה הצקב םיאצמנ הלא םירופיס ,ןיינעמל בושחה ןיבש הלאקסה לע
:םינותיע רוכמל םיחילצמ םהש קפס ןיא .(יתימא םג היהי רופיס לכש תיאנותיעה הבוחהמ
.םיקחש העיקרמ םיטקרמרפוס ינועובש םתוא תצופת
והז ,רצלמ הדוהי ר"ד תעדל לבא ,םידמוע םינועובש םתוא ןיא תודבועה תותימא לש ןחבמב
המ ליבשב ,םיחוור תקפה איה תידעלבה הרטמה םא :תירחסמה תונותיעה לש תוחתפתהה איש
,תמאב תעגל ילב - דעיה תא גישהל ונייהד - ףסכ חיוורהל רשפא םא ?תודבועל דמציהל
.(5) ?קיידל ץמאמבו תודבוע לש הקידבב ,הקיתאב ,םיללכב ךרוצ שי עודמ

21.12
ינותיעמ דחאב תושדח ךרוע לש ויתונורכזב יתאצמ רצלמ ר"ד לש וירבדל תישחומ אמגוד
טסרה לחה 1886 תנשב ."הבוהצה תונותיעה" איצממל בשחנ טסרה ףלודנר םאיליו .טסרה
דיעצהו - ויבא תולעבב היהש לשוכ ןותיע - "רנימזקא וקסיסנרפ ןאס"ה תא להנל ריעצה
17 -ב הצופת יבר םיימוי םינותיע 24 דוע ומצעל שכר הרהמ דע .הרידא החלצהל ותוא
תא לידגהל :תחא המגמ ול התייה ןותיע להנמכ ןושארה ומוימ .תירבה תוצרא יבחרב םירע
,תותיחש ,ןימ ,עשפ יאשונב תובר תועידי םוסרפ התייה ךכל הטישה .םיחוורה תאו הצופתה
.תונומת הברהו תולודג תורתוכ ,תורצק תובתכ וללכ וינותיע .תויצסנס ראשו טרופס
תוצראב םירחאה םיאנותיעה .ותדירי הלחה 30 -ה תונשב לבא ,1925 תנשב ואישב היה טסרה
ויה 40 -ה תונשב .ןהמ תובר - תרחא וא וז הדימב - וצמיאו ויתוטיש תא ודמל תירבה
.םהייח לע ומחלנו לפשב טסרה ינותיע
,סל'גנא סולב רואל אציש ,טסרה לש וינותיעמ דחאב ריעצ תושדח ךרוע קסע דחא םוי
"תובותכה ךירדמ" סל'גנא סולב םייק היה םימי םתואב .ריעב עריאש חצר לע העידי בותכשב
לא ריעצה ךרועה הנפ הרגישכ .ריעב תבותכ לכב םיריידה לכ תומש ובו ,סרכ בע רפס -
ענמיהל ךרד יהוז .תבותכ התואב ריידה םשל חצרנה םש תא תוושהל שקיבו תובותכה ךירדמ
.קיר שרגמ שי תבותכ התואב יכ הליג ותעתפהל .תומש ישובישמ
.רמא ,"העידיב תועט שי" :השיערמה תילגתה תא וינפב גיצהו ישארה תושדחה ךרועל הנפ אוה
."התוא ררבנו בתכה לא הנפנש יאדכ"
."יודב ולוכ רופיסה" .ישארה תושדחה ךרוע ותוא עיגרה ,"תועט ןיא"
ינותיעל רשאכ :םייחה תודבוע תא ול הליג ונממ ריכבה ךרועהשכ ,םהדנ ריעצ ךרוע ותוא
(6) ...הזכ רופיס ואיצמה םה ,םיארוק ךושמיש ינויצסנס רופיס היה אל טסרה

21.13
תירחסמה תונותיעה לע רפסל קר יתלוכי - 1995-1994 םינשב - הנושארל הז קרפ בתכנשכ
ךותב ץראב םג םירבדה ינפ ויהי ךכ יכ ,תוימיספב תוזחלו הפוריא ברעמבו תירבה תוצראב
תונותיעב םג יונישה שגרוה רבכ - 1997 תנשב - קרפה תא יתנכדיעו יתרזחשכ .רצק ןמז
תואמגוד ןמוקמב איבהלו תוינקירמא תואמגוד קוחמל ךרוצ אופיא רצונ .תילארשיה
.תוילארשי
לע םירופיסמ ףסכ חיוורהל תובר םינש ינפל רבכ העדי הבוהצה תינקירמאה תונותיעה
ונל הארנ הז ,לארשימ ךכ לע ונלכתסהשכ .ןוציחה ללחהמ םירוצי ידיב ופטחנש םישנא
,ונלש תרושקתה ילכ תא םג הלאכ םירופיס ושדג 1997 תליחתב ,הנהו .יאנותיע זוירוקכ
תוחלצה" םוקמב ."םירזייח"ו "םינצוח" תושדחה תוירבעה םילימה תא ףרה ילב עומשל ונלוכיו
יתלב םימצע - םימ"בע לע םויה םירבדמ 80 -ה תונש דע 40 -ה תונש לש "תופפועמה
.םיהוזמ

21.14
ינש .םירזייח םע "ישילשה גוסהמ םישגפמ"ל הלוכ לארשי תנידמ התכיח 1997 ראוניב 5 -ב
,הילצרהמ תינוהמת תינקיטסימ לש "האובנ" וחפיט היזיוולטה לש ינשה ץורעהו ברעה ינותיע
ודוד היזיוולטה ןרדב תושעל לידגה .שדוקה ץראב אקווד םירזייח ותחני םוי ותואב היפלו
ןושאר" ותינכותב יכ רוביצל עידוה בטיה ןגרואמו ןנכותמ רוביצ יסחי עסמבש ,זפוט
תוגג לע תומלצמ ביצי יכ שארמ עידוה אוה .יח רודישב םירזייחה תתיחנ רדושת "רודיבב
.התיחנה לע תמא ןמזב חוודל לכוי ךכו ,ץראה לכב
,הלעה וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה לש רקס .הפוצמל לעמ החילצה םירזייחל הייפיצה
יפל ונייהד .51.1% -ל הב הייפצה רועיש עיגה תינכותה לש היינשה העשה תיצחמב יכ
.םירזייחל ופיצו זפוט ודודב ופצ לארשי תנידמ יחרזאמ תיצחממ רתוי הייפצ רקס ותוא
הייפצ ירועיש לש םיחנומב - תירחסמ הניחבמ לבא ,הבטימב תונותיע וז התייה אלש ןכתיי
החלצה וז התיה - תינכותה ךשמב ורדושש םירידשתה רובע םימסרפמהמ ובגנש םיריחמ לשו
.המיהדמ

21.15
עייסל תנמ לע םימי םתואב וסיוג - וארבנ אלו ויה אל ןבומכש - הלאה םימ"בעה קר אל
חוודל הברמ תינקירמאה הבוהצה תונותיעהש םשכ .לארשיב תירחסמה תונותיעה לש הגושגשל
"תונורחא תועידי" םג ךכ - דועצל ולחהו םהיתואסיכמ ומקש םיכנ תמגוד - םיסינ ישעמ לע
.הז גוסמ םירופיסב םימי םתואב ואלמתה "בירעמ"ו
לש םיסינה ישעמ רואיתב החמתה - שולא יבצ םורדב ובתכ תועצמאב - "תונורחא תועידי"
,תולגוסמ ויניעש םושמ ,"ןגטנרה" - ןותיעה יחווידב תוחפל - הנוכש ,ןגרפיא םרוי ברה
לש ויתוחלצה לע תועידי .ןגטנר רישכמ ומכ ,הציחמ לכל דעבמו רועל דעבמ תוארל ,לוכיבכ
.בושו בוש ןותיעב ועיפוה "ןגטנרה"
תריטמ השא ,תירטש הילד תמגוד ,ולש םיסינה ישוע תא ומצעל אצמו רגיפ אל "בירעמ"
תועידיב ירחסמה לאיצנטופה תא והיז םינותיעה .תודיתע הזוחו םילוח תאפרמה ,למרכה
שופיחו תרזוח הקידב לש םילבוקמה םייאנותיעה הדימה ינק תא ןהיבגל וליעפה אלו הלאכ
.(7) םסרפתמה עדימל תויאר

21.16
הדיקפת תא רוכזלו תיארחא השיג ףידעהל תונותיעל תואירקה תוטעמתמו תוכלוה הנורחאב
לש רבעשל יטפשמה ץעויה 1996 תישארב עימשה תאזכ האירק .תיטרקומדה תכרעמב
ןמ יכ רמא ריאי ןב .ןיד יכרוע תומלתשהל ןוכמב אשנש האצרהב ,ריאי ןב לאכימ ,הלשממה
תוזחכ הדימעמה השיגה ינפ לע תיארחא השיג ופידעי םיאנותיעהו תרושקתה ילכש יוארה
םיירפ"ב םיהובג הייפצ ירועיש תגשה וא ןותיעה לש תירחסמה הריכמב החלצהה תא לכה
(2.89 ףיעס ,2 קרפב תונותיעל תושיגה שש תריקסב םג ואר "תיארחא תונותיע" לע) ."םייט
.(8)

21.17
תרושקתה ילכ ומלענו וכלה תירחסמה תונותיעה לש התוקזחתהל ליבקמב ,ןייוצ רבכש יפכ
לע" רגסנ 1995 תנשב .םהינייעמ שארב ויה אל הצופתהו הריכמהש ,םיירוביצהו םייתגלפמה
ןותיע לע ץקה ץיקה ךכבו ,"רבד" לש ושרוי ,"ןושאר רבד" רגסנ ןכמ רחאל הנש ."רמשמה
תיתגלפמה תונותיעל ץקה אב םג ךכב .ןכ ינפל הנש 72 דסונש ,לארשי ץרא ילעופ
תונותיע תמייק ןיידע וב קר .ידרחהו יתדה רזגמב רשאמ ץוח - לארשיב תירוביצהו
.תיתגלפמ

21.18
איה ,הינייעמ שארב םניא הצופתה ילוקישש ,תירוביצה תונותיעל ןורחאה חילצמה דירשה
,"ןמוי" ךרוע ,לגס לארשי חתפ הלש םילוקישה תכרעמל רהוצ .תיתכלממה רודישה תושר
תינכות תרגסמב םייקתהש ןוידב .ןושארה ץורעב תבש ליל לש תיזכרמה תושדחה תינכות
,םייאנותיע םיגשיה גישהל רתוח אוה יכ לגס רפיס 1997 תליחתב "רקפה חטש" היזיוולטה
תוריעצ םע ןויארה תמגוד "פוקס" ריכזה לגס .לארשי תנידמב ירוביצה םויה רדס תא ועבקיש
לע ץיבומרבא ןונמא יאנותיעה לש "פוקס"ה וא רימע לאגי חצורה תא תוצירעמה תויתד
.ןולייא ימע ,כ"בשה שאר ןיבל והינתנ הלשממה שאר ןיב ץרפש ימינפ חוכיו
ןוידל םימרוגו תרושקתה ילכ ראשב "פא ולופ"ל םיכוז הלאכ םייוליג ,לגס לארשי ירבדל
,הלאכ םיגשיהל עיגי םא ,וירבדלו ,תיאנותיעה ותרטמ יהוז .תילארשיה הרבחב ףיקמ ירוביצ
.(9) "דקתשאד גלשכ יתוא ןיינעמ גניטיירה"

21.19
,"הרוהט" תירחסמ תונותיע לש ןוויכל הריהמה העונתה תא םלוב הז גוסמ תונותיע לש המויק
- םיקיתו תושדח יפוג .ללכ התוא םיקיסעמ םניא "תיאנותיעה תוחילשה"ו ירוביצה לוקישהש
(ןושארה ץורעה) תילארשיה היזיוולטה לש תושדחה תביטח ,"לארשי לוק" לש 'ב תשר ומכ
יפוגל םירשפאמ םניאו תויעוצקמ תומרונ לע םירמוש - ל"הצ ילג לש הילאוטקאה תקלחמו
.ןהמ קחרתהל ,םעבטב םיירחסמ ,םירחא תושדח
תירוביצ תונותיע לש המויק לע םג םויא םייק ,1997 תישאר ,הלא תורוש לש ןתביתכ תעשב
לע בושו בוש םירזוח ,ןמרביל רודגיבא ,ודרשמ ל"כנמו ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר .תאז
םיירחסמה םילוקישה קרש ,דסומל התוא םג ךופהלו רודישה תושר תא טירפהל םתינכות
.וינייעמ שארב םידמוע

21.20
:תומרה לכב תינרדומה תירחסמה תונותיעה תא תנייפאמ - ילכלכה ךרעה שודיק - תוירחסמה
עדימ םסרפלו םיל"ומה תא תוצרל םיצור םיכרועה ;ףסכ רתוי חיוורהל םיצור םיל"ומה
ירחסמה םוחתבו קווישה םוחתב םהירושיכ יפ לע םידדמנ םיכרוע .םהיחוור תלדגהל איביש
רשפא יא ןכלו ,ןותיעה תצופת תא לידגהל תורזוע תויצסנס .םייאנותיעה םירושיכה דצל
.ןהמ ענמיהל
תא םג לידגהל םיסנמ םה ןכלו ,ףסכ םויכ אוה קחשמה םשש םיניבמ םיאנותיעה ,ןכ לע רתי
,ל"ומה יחוורל םימרות ולש ןיטינומהו ותדובע יכ עדויה ,"בכוכ" יאנותיע .םהלש םהיחוור
ילכל רובעי אוה ,הנעית אל ותשירד םא .ותדובע רובע רתוי הובג רכש שורדיו תאז לצני
.היתומר לכב תונותיעב םיטלוש קושה יקוח .רחא תרושקת:רוקמ
תונורחא תועידי תאצוה ,683-636 'מע ,'ב ךרכ ,תיאנותיע הקיתא