םזילנויצסנסו תירחסמ תונותיע

ןנור השמ

רודיב יעצמאכ תונותיעה


21.77
ובש ,תרושקת םלוע יקסבייש ידאפ יאטירסתה רצי "רודיש תשר" ולש הקירבמה הריטאסב
תרודהמ תא ךפוה תשרה לש ידגאה תושדחה שיגמ .תושדחל רודיב ןיבש םיווקה ושטשוט
םלוע לא ונתוא ליבומ טרסה .הלוע רדשימה לש "גניטייר"הו ,םיהדמ ירודיב עפומל תושדחה
ךלהמב טילחמ היזיוולטה שיגמ .תושדחב אלו רודיבב ,השעמל ,תקסוע תושדחה תקלחמ ובש
.(39) הובג "גניטייר" גישהל ידכ יח רודישב דבאתהל טרסה
םירוספורפ םהינש ,סניקליו ילו ןוסרטפ פיליפ םיעבוק תיאנותיע הקיתא לע םרפסב
"תיאובנ"ה תיעונלוקה הריטאסה הכפה 80 -ה תונש ףוס דע יכ ,תירבה תוצראב תואנותיעל
תוסנמ ןכא תושדחה :דחא טרפ יקסבייש יאטירסתה הזח אל ,םהירבדל .תואיצמל תאזה
וסני רודיב תוינכותש ותעד לע הלעה אל אוה לבא - הפצ אוהש יפכ - רודיבל תומדיהל
.רודיבל תואנותיע ןיבש לובגה תא רתוי דוע תשטשטמ וז המגמ .תושדחל תומדיהל
היזיוולטה תינכות .תינקירמאה תרושקתב תובר תואמגוד ךכל שי ,ןוסרטפו סניקליו ירבדל
תוינכותב .םייטמרד םיעצמאב םיעשפ תרזחשמ ("רקוח רודישב") "America's Most Wanted"
םג ןתומכ .תושדחל רודיבה שפחתמ ,"Inside Story" וא "Unsolved Mysteries" ומכ ,תומוד
ןמצע תא תוגיצמ "A Current Affair" תינכותה וא "Hard Copy" ומכ רודיב תוינכות
תויטמרדו תוילאוזיו תויפיצ היזיוולטה יפוצ ברקב תורצוי הלא תוינכות .תושדח ירדשימכ
תא םיאתהל תושרדנ תויתימאה תושדחה תורודהמש םיטרדנטס םע דחי - תושדח תרודהמ לכמ
.םהילא ןמצע
ןהבש ,"911 Rescue" וא "COPS" ומכ תוינכותב םג שטשוטמ תושדחל המרד ןיב לובגה
לש יטמרד םויב דצל - ושעש םייתימא הרובג ישעמ לע םירפסמה ,םייתימא םירטוש םיגצומ
.םינקחש תרזעב םירופיסה
יללכ .("הבוהצ היזיוולט") "Tabloid TV" וא "Trash Television" הלאכ תוינכות וניכ םירקבמ
,םיפוצ תוכשומ ןה ךא ,הלא תוינכותב םירמשנ םניא תונימאהו קוידה ,תיאנותיעה הקיתאה
תוברמ - תולודגה תותשרל תורושק ןניאש ,תויאמצע תונחת רקיעב - תיבר היזיוולט תונחתו
.ןתוא רדשל
לא רבדמו ןכוד דיל בשויה תושדח שיגמ :תושדח לש םינממס שי הלאה תוינכותה ןמ תוברל
ןפלואכ בצועמה ןפלוא ,םביבס שחרתמה לע םיחוודמו "חטשב" םיבצינה םיבתכ ,המלצמה
ידי לע תולבגומ ןה ןיא ןכלו ,רודיב תוינכותכ תורדגומ הלא תוינכות לבא .המודכו תושדח
.המודכו הבוגת תוכז ןתמ ,ןוזיא ,תוניגה ,קויד תושרודה ,תולבוקמה תויאנותיעה תומרונה
.רשפאה לככ הובג "גניטייר" גישהל תודעוימו תויצסנס לע תויונבה תוינכות הלא
תושדחה תביטחמ "רחמו םויה ,לומתא" תושדחה רדשימ תא CBS תשר הריבעה 1989 תנשב
ילב .רודיבה תביטח לא ,םיעוריא לש םירוזחש םייבל - הקיתא ילוקישמ - רסאנ הבש ,הלש
הכפה ,ונתשי ןפלואה תרואפת וא תינכותה לש טמרופהש ילבו ,ךכל םיעדומ ויה םיפוצהש
,תינכותה לש "גניטייר"ה רופישל עייס אל יונישה םלוא .רודיב תינכותל תושדח תינכות
.(40) רצק ןמז רובעכ ךסמה ןמ הדרי איהו

21.78
תא האור אוה דציכ ןודנול ןורי היזיוולטה שיאו יאנותיעה לאשנ 1997 רבמטפס שדוחב
.היזיוולטב ינשה ץורעה תא דחוימבו ,תירחסמה תונותיעה
הנע ,"תותרשמ תורפסל ףילחת הברהו ,תונותיע ואר יירוהש ומכ ,תונותיע דואמ טעמ הזב שי"
יסאלקה ןותיעה תא רשאמ רתוי לקה ןמורה תא הפילחמ תירחסמה תונותיעה ,וירבדל .ןודנול
.(41) הנש 40 ינפלמש

21.79
ןיבל "בושח"ה ןיבש תלבוקמה הלאקסה תא יתגצה (2.1 ףיעס) 2 קרפב ,רפסה תליחתב
,לארשיב "ץראה" ומכ ,םינותיע שי .הילע ומצע תא ביצמ ןותיע לכש הלאקס - "ןיינעמ"ה
הנטלבות תובושח תוילכלכו תוינידמ תועידי ."בושח"ה דצל רתוי בורק םמצע תא םיביצמה
זכרמב םמצע תא םימקממה םינותיע שי ."תוניינעמ" תועידי רשאמ רתוי הלאכ םינותיעב
לע םהלש םיארוקה להק תא "ןיינעמ"ה תא רוריבב םיפידעמ ,"השאל" ומכ ,םירחאו ,הלאקסה
."בושח"ה ינפ
"ןיינעמ"ה ןוויכל ישפוחה םלועב םינותיעה לכ וענ םינשה םע .תיטטס הלאקס וז ןיא לבא
.הענ הלוכ הלאקסה ."בושח"ה ןובשח לע "שגרמ"הו

21.80
תונותח עברא") ילגנא עונלוק בכוכ ,טנארג וי לש ורצעמ תשרפ איה ךכל הבוט אמגוד
ינויב 27 ,ישילש םוי לילב .יבמופב הנוגמ השעמ השעש דשחב סל'גנא סולב ,("תחא היוולו
סולב טסנאס תורדשב ולש BMW -ה תינוכמ תא טנארג רצע ,תוצח ירחא 1.30 העשב ,1995
תב הרוחש בוחר תנוז ,ןוארב ("תיהולאה") ןייוויד הנוכמה ,ןוספמות יראמ לטסא דיל סל'גנא
:תועצה יתש לקשו רצק ןתמו אשמ התיא להינ אוה .דחוימב ביהלמ אל הארמ תלעב ,23
60 תרומת ותינוכמב םיילארוא םיסחי וא רלוד 100 תרומת התרידב םיאלמ ןימ יסחי
םירוגמ בוחרל ועסנ םהינשו ,ותינוכמל הסנכנ איה ,הלוזה העצהה תא ףידעה אוה .רלוד
.ךומס
"תיהולאה" רשאכו .םהירחא ובקע סל'גנא סול תרטשמ לש רסומה קלחמ ישלבש ועדי אל םה
ורצעו גוזל םישלבה ועירפה ,תינוכמה ךותב עודיה ןקחשה םע ילארוא ןימב הקוסע התייה
,ומלוצ ,דווילוהב הרטשמה תנחתל ואבוה םה .יבמופב הנוגמ השעמ עוציב תמשאב םתוא
.תוטעמ תועש רובעכ ורצעממ ררחוש טנארגו
תא וטילבה "בירעמ"ו "תונורחא תועידי" .רצעמל וסחייתה יברעמה םלועה ינותיע לכ טעמכ
לארשיב רודישה תונחת לכ .ימינפ דומעב התוא םסריפ "ץראה" .םינורחאה םהידומעב העידיה
וי לש הנומת םסריפ - םלועב םירחא םינותיע תואמ ומכ - "תונורחא תועידי" .הילא וסחייתה
,"םלועב תופיה םישנה תחא"כ הראותש ,ילראה טבזילא תינמגודה ,םייחל ותרבח םע טנארג
.תרעוכמ בוחר תצורפ לש היתורישל בכוכה קקזנ עודמ ההימת עיבהו
ןודנול לש דבוכמה "סמייט"ה ללוכ - םינותיעה לכ טעמכ .תיטירבה תונותיעה תושעל הלידגה
יפכ ,הצורפה לשו טנארג לש םהיתונומת תאו העידיה תא םינושארה םהידומעב ומסריפ -
ורחתהו םינושארה םהידומע לכ תא השרפל ושידקה םייטירבה "םידיאולבט"ה .הרטשמב ומלוצש
רופיסל ושידקה תירבה תוצראבו הילגנאב היזיוולטה תונחת םג .תוינקעצ תורתוכב םהיניב
םצחל חכונ הטטומתה טעמכ ,רולייט ירול ,סל'גנא סול תרטשמ תרבוד .טעומ אל ןמז יסיסעה
.םיטרפ דועו דוע לבקל םלועב תרושקת ילכ תואמ לש
קר אל - רודיש תונחתו םינותיע תואמ לבא .אלש יאדו ?רופיסל יהשלכ תובישח התייה םאה
,םירחא םירופיס רשאמ רתוי הטלבהל יוארו ןיינעמ אוה יכ ורבס - םהבש "םיבוהצ"ה
.(42) קפסב תלטומ הניא םתובישחש

21.81
אל וידרה יניזאממו היזיוולטה תונחתב םיפוצהמ ,םינותיעה יארוקמ םיבר יכ קפס יל ןיא
.ילראה תבזילא ,הפיה ותרבח לש המש תאו טנארג וי לש ומש תא השרפ התוא ינפל וריכה
ןמורה ירחא ןכ ינפל דוע ובקע תוליכרה ירודמו ,תונותיעב םעפ ידמ ומסרופ םהיתונומת
הרתיאש ,תרושקתה .תומשה תא וחכשו הבר בל תמושת ךכל ושידקה אל םיבר לבא - םהיניב
גוזה ינב תא התלעה ,"גניטייר"הו הצופתה תאלעהל לאיצנטופ לעב ,ןיינעמו יסיסע רופיס
.םהב קוסעל היהי רשפאש ידכ - סיטירבלסה םלוסב תוגרד המכ
יאנותיעל טנארג רפיס ובש ,ןשי ןויאר םינותיעה וטילבה גוזה ינב לש םדמעמ םומירל עסמב
היתונומת ומסרופ ודיצלו - ןודנולב רתויב הפיה אוה ילראה תבזילא ותרבח לש הזחה יכ
ירחא ןקחשה לש הטרחהו תולצנתהה תועדוהל שדקוה טלוב םוקמ .דואמ םיבידנ םיפושחמב
לע רעטצמ ינא .םתיא דבוע ינאש םישנאה תא יתשייבו בהוא ינאש םישנאב יתעגפ" :רצענש
."ראתל לוכי אל ינאש הדימב םירבדה ינש

21.82
תונותיעל דואמ תינייפוא ,םהב קוסעל היהי ןתינש תנמ לע ,םישנא "תיינב" לש וז העפות
לע היהיש ידכ "סיטירבלס" םינומוקמה םירצוי ,להק יכשומ רוקיס יאשונ יד ןיאשכ .תימוקמה
.בותכל ימ
תונותיעב תורחתהל לכוי אל אוה ?ויארוק תא ןיינעל הלופעב ינוידב ןומוקמ לכוי דציכ
תורחתהל לכוי אל םג אוה .ןוסק'ג לקיימ לע וא הנודמ לע תוליכר תפישחב תימלועה
ומצעל רוציי אוה ןכל .םיילארשי "סיטירבלס" לע םירופיסב תיביבא-לתה תונותיעב
,םהישעמב ,םהב םג ןיינעתהל ליחתי ימוקמה להקה םיחוויד המכ ירחא .קמעה לש "סיטירבלס"
.םהיתויעבבו םהיתובהאב

21.83
סנכנ ימוקמ יטירבלס ,לשמל .רוקיס יאשונל ןיטולחל םיילוש םיאשונ ךופהל ןתינ וז ךרדב
תילגנאב .תוליכרה רודמב העידיה לכ וז .םח וקוש סוכ ומצעל ןימזהו IN אוהש הפקל
ספדומ הז לבא .שגרמ אל הז ,ןיינעמ אל הז ,בושח אל הז ."A non-story" תאז םינכמ
.ןותיעב

21.84
,תודבועמ תונקורתה" איה תונותיעל תוברואה תונכסה תחא ,ןמצכ יבא יאנותיעה תעדל
םינכתה .הלודג המרדל החטבה תוחפל וא תולרגה שי .תועמשממ תונקורתה ,ןיינעמ תונקורתה
.(43) "םילכה לא םיאבחנ

21.85
ןמז רסוח לש םימעטמ" :ןוסרדנס ינד ןרדבהו רמזה בתכ "יל ונימאת" יטסירומוהה ורפסב
תוחפ ,לשמל ,יתוא .אל המו בושח המ תעדל ךירצ .ןותיעה לכ תא אורקל לוכי אל התא
"יקסלופקב םולבנזור הנינפ הרמא המ ןיינעמ רתויו ,קסנדגב ןיצלי רמא המ תעדל ןיינעמ
.(44)
תועידיב ןיינועמ וניא רוביצה .הלודג תמאל עלק לבא ,קיחצהל ילוא ןווכתה ןוסרדנס
תירחסמה תונותיעה ישארו .בושח יתלבה ,ןטקה ,יתוליכרה רמוחב ןיינעתמ אוה .תובושח
.בטיה תאז םיניבמ

21.86
רשאו ,רודיבל הטונה תונותיעל ירבע םש 1996 ףוסב ןתנ ירעי דוהא קיתווה יאנותיעה
לעופב ,וירבדל ."תועשעשדח"ל וז הלימ םגרית ירעי ."infortainment" תירבה תוצראב תארקנ
תפסות אל .עשעשל יוכיסב םתמורת רקיעש םינכת לא היולג השילג זרוזמ בצקב תללוחתמ
הרדסל וחפוסו ינויח תוריש בשחיהל ,המ תדימב ,ולדח תושדחה .קלחו דח רודיב אלא ,עדימ
עדימ תרבעה קר אל .תכלוהו תרצקתמ םתונלבסש ,םיפוצל םיגוניעה עציה לש תרמגנ יתלב
,םיספתנ םיפוצה .יכב ,סעכ ,קוחצ - תוישגר תובוגת ררועל בשוחמ ץמאמ םא יכ ,רוביצל
רתוי ,ןכ לעו...לילק רודיב ירחא םיטוהל ,יניינע חווידב םיניינועמ תוחפכ ,המ םושמ
תוחפו ,םיעלקה ירוחאמ לוכיבכ תוליכר רתוי ,המ תוחפו ימ רתוי ,םיניינע תוחפ ,םישנא
'רוכמל' תוכירצ תושדחה .תערכמ םתובישח םימעפלש ,םיכבוסמ םיאשונ םע דדומתהל ןויסנ
המ תא ףידעהל ללכ ךרדבו ,ןהב ולפוקיש תואלפנה לע שארמ תוחטבהב תוברהל ,ןמצע תא
.(45) "הבשחמ ןועטש המ לע עוזעזל םרוג וא ךויח הלעמש

21.87
ילוגסה הלקשמ תא תירחסמה תונותיעה תדבאמ הלילקו תירודיב רתוי תויהל היתונויסנב
"גניטייר"ה תא ,תוירלופופה תא ,להקה תבהא תא תשפחמ איה .ללכ לקשמ תרסח תרתונו
תא רקבל ,רוביצל ותוא רוסמל ,ןיינעמו בושח עדימ תולגל :םייתרוסמה הידיקפת תא תשטונו
יתלב עדימ ול איבהל ,להקה תא זיגרהל תששוח איה .תועד תפלחהל המב תויהלו ןוטלשה
.התוא שוטני אלש דבלבו ,ותוא םידרהלו ותוא רדבל הפידעמ איה .הבשחמ ררועלו םיענ
לע ,םירופיכה םוי ברע ואדיווה תוירפס גושגש לע הבתכ ולספי תירחסמה תונותיעב םיכרוע
לש "תיבויח"ה תוליעפה לע הבתכ ומסרפי אל םה .םייתדה םיארוקה תא זיגרהל אלש תנמ
בור תא זיגרהל אלש תנמ לע - יניתשלפה בוחרב המודכו הקדצ ,ךוניח ילעפמ - סאמחה
ןוויכמ ,ל"הצ יעוצפ לש םוקישה יישק לע ירטנמוקוד טרס ורדשי אל םה .ילארשיה רוביצה
."םיסופסיפ" וא "לזמה לגלג" לש קרפ דוע ורדשי םה ,תאז םוקמב .קיעמ רמוח והזש

21.88
הניא תונותיעהש ךכל רוביצה תלגרה איה תונותיעב םילילקה םיאשונה יובירבש תפסונ הנכס
תינכותב םיק הנח תיאנותיעה הנתנ תאז הנכסל יוטיב ."םידבכ"ה ,םיבושחה םיאשונב תקסוע
קלח ,םינרדב-םיאנותיע שיש עגרב ,הירבדל .1997 ילוי שדוחב "רקפה חטש" היזיוולטה
ךיא" ההמת םיק הנח .תואנותיע אלו רודיב יתוריש קפסל ךירצ יאנותיע לכש בשוח רוביצהמ
םיבשוי ןפלואב ודיצלשכ ,היזיוולט תינכותב תובקונ תולאש הלשממה שאר תא לואשל רשפא
.(46) "?ליידנפי'צו לניסקוק ,תינמגוד
תא תוליגרמ ,רחא לוקיש לכמ רתוי ןהיקיפמל בושח "גניטייר"הש ,היזיוולטה תוינכות
יניצר יאנותיע אוה םא םג ,החנמה-ןייארמה .תולילק תולאשלו הלילק הריוואל רוביצה
ישנא ,הטיסרבינואב םירוספורפ ,הלשממב םירש - םיבושח םישנא ןפלואל ןימזי ,קימעמו
םאה רשה תא לאשי אל אוה .תושק תולאש םתוא לאשי אל ךא - קנע תורבח םילהנמה םיקסע
,רויד ירסחל עייסל הרומאש התומעמ דואמ הלודג החנהב הריד לביק אוהש ךכב םגפ ןיא
.םיפוצה בורל הבושחש הריווא - ןפלואב הבוטה הריוואה תא לקלקת תאזכ הלאשש ןוויכמ
תא ריכה ןכיה אלא ,ולש לעפמה םרוגש םייגולוקאה םיעגפמה לע ןיישעתה תא לאשי אל אוה
לע תולאשמ שושחל ךרטצי אל תינכותב חראתיש ל"כטמרה .ןפלואל אוה םג ןמזוהש ,רמזה
ענכושמ היהי ל"כפמהו ,םיעגפנ תורשעל המרגש ,השק םינומיא תנואת ןיינעב הריקחה חויט
תלבקב תעכ דושח רשאו ,ונומא שיא היהש ,דואמ ריכבה ןיצקה לע הלאש ול גצות אל יכ
.םיניירבעמ דחוש
היזיווטה יפוצ .רקוח אל - רדבמ דיקפת שי תונותיעלש רוביצה תא תוליגרמ הלאכ תוינכות
תוינכות תא תוטשקמה תוינמגודה לש םיפושחמל טרפ - רבד תפשוח הניאש תונותיעל םילגרתמ
היזיוולטב ןייארמשכ .םירחא םיאנותיעמ םג רוביצה תויפיצ לע עיפשמ הזה לגרההו .חוריאה
ונממ עבותו ריקה לא ןייאורמה תא קחוד אוה רשאכ ,תוכיבמו תושק תולאש ןייאורמל גיצמ
יאנותיע הזיא" ריעי ,ותיבב אסרוכה לע תוחונ יאב עוני עצוממה הפוצה ,תויתימא תובושת
.רתוי החונ ןפלואב הריוואה ובש ,רחא ץורעל רובעי וליפא ילואו "קאיינמ

21.89
לש היאושינ לע ןושארה דומעב אורקל ולגרתיש ,םינותיע יארוק ;הבותכה תונותיעב םג ךכ
העידי ינפ לע הזכ לילק רמוח ופידעי ,תינמגודה לש התבהא לע יעובשה ףסומבו תינבכוכה
וצמחוהש םייוכיס לע תינידמ העידי וא ,םידבוע תואמ ירוטיפו לעפמ תריגס לע תילכלכ
.תניוע הנידמ םע םולשל
םיכרועה לע לבא .ןותיעב םוקמ ןיא תינקחשה לעו תינמגודה לע תועידילש ןעוט ינניא
םידומעה תא - םיירחסמ םילוקישמ - וספתיו וטלבוי הלאכ תועידי םא .ןמוקמ תא תעדל
םידומעל וקחדיי ,הלא םידומעב אוה יעבטה ןמוקמש ,תובושחה תועידיה ,םינושארה
תועידי אורקל םיארוקה תא וליגרי םינותיעה םא .ןותיעהמ לילכ ומלעיי ףא וא םיימינפה
תועידיה תא ךורצלמ ענמייש םיארוק לש םלש רוד רצוויי ,הז גוסמ תולילק תוירודיב
עינצי הלא םיארוק לש םהיכרוצ תא קפסל ידכ .תוממעשמ ול ואריי ןהש םושמ ,תובושחה
.תובושחה תועידיה תא רתוי דוע ןותיעה
איה ,התוא האור ינאש המכ דע ,הנכסה .תיתוליכר-תירודיב תונותיעל םוקמ ,ןבומכ ,שי
בושח דיקפת המצע לע תלבקמש תונותיעה - תיניצרה תונותיעה ןיבל הניב תולובגה שוטשטב
ירודיבה ןוויכל ףחסל חרכהב איבי הזכ תולובג שוטשט .תיטרקומדה הנידמה ייחב יתימאו
דלוסה ןוטלשל תוניוצמ תושדח ויהי הלא .התוא םיריכמ ונחנאש יפכ תונותיעה תעיקשלו
.קוחה ןוטלשלו היטרקומדל דואמ תוער תושדח ויהי הלא ךא ,תינטטחו תרקוח תונותיעמ

21.90
ענמיהל ולחה ףא םינייארמ יכ דע ,הריהמ הכ איה "תושק תושדח"מ היזיוולטה תחירב
היזיוולטה יצורע ינש לש חוריאה תוינכותב רכינ רבדה .םיבושח םישנא םהינפלואל ןימזהלמ
.דחוימ רופיס ילעב וא םיבושח םינייאורמ תוינכותה יכרוע ושפיח רבעב .1997 תנש ףוסב
חוריא תוינכותב "ופרשנ" אל ןיידעש ,"תושדח םינפ"ו םיידעלבו םיינשדח םירופיס ושפיח םה
ותינכותב חריא ןוליש ןד .תורכומ םינפ רקיעב םיכרועה ושפיח 1997 ףוסב ,הנהו .תומוד
תא ותינכותב חריא יול ןונמא .תיזג יבג תאו בוג ידיג תא ,תילגרמ ןד תא ,יול ןונמא תא
וחריא תיזג יבגו בוג ידיג םגו .תילגרמ ןד תאו בוג ידיג תא ,ףשר יפר תא ,ןוליש ןד
.היזיוולט ישנא םהיתוינכותב
חריא ,1997 רבמטפסב 12 -ב ,ח"נשת תנועל "עובשפוס" לש תיגיגחהו הנושארה תינכותב
בתכ ,(ןוליש ןד) עודי היזיוולט החנמ :םיפוצל תורכומ םינפו תרושקת ישנא קר יול ןונמא
ידיד) ירלופופ וידר ןרדש ,(רוטנק ןורש) היזיוולט תינרדש ,(ץיבורוה םחנמ) קיתו היזיוולט
.(לג יקיר) תירלופופ תרמזו (ינפג ילש) תרכומ תינמגוד ,(יררה
דוע חריא יול ןונמא .תנוכתמה התנתשה אל 1997 רבוטקואב 24 -ב "עובשפוס" לש תינכותב
החנמ דוע ,(תילגרמ ןד) עודי היזיוולט החנמ :םיפוצל תורכומ םינפו תרושקת ישנא
לעבו תודעסמ רקבמ ,(ירטע שוש) הקיתו וידר תינרדש ,(דעלג ירבא) ירלופופ היזיוולט
.(ןמסקו יגיא) תירלופופ תרמזו (בבוח ליג) היזיוולטב םילושיב תינכות
אורקלו םיצורעה לכבו תוינכותה לכב ולש תרושקתה ירוביג תא תוארל לגרתמה ,להקה
לש ויקפוא .םהייח לע לכה תעדל בושח יכו ,"יתימאה רבדה" םה יכ ןימאמ ,םינותיעב םהילע
.םיבכוכה תצרעהל םילבגומ ראשיהל םילולע ,תירחסמה תרושקתה ידי לע ךנוחמה ,להק ותוא

21.91
לע תוינכות תוחפו "תושק תושדח" תוחפ ,רודיב רתוי תרדשמ תירחסמה היזיוולטה ,רומאכ
ינקירמאה ןועובשה תשקבל ךרענש רקסב הפשחנ הז בצמ לש תואצותה תחא .םיבושח םיאשונ
.תירבה תוצרא יבשות ,12-9 ינב םידלי ויה םילאשנה .1996 רבמטפסב םסרופו "םייט"
םהו ,תושדחה תורודהמ שארב םימי םתואב ויהש ,םיטלוב םיאקיטילופ לש תומש םהל וגצוה
בוב רוטאנסה והימ ועדי םילאשנהמ 25% קר .תומשה תא םיריכמ םה םא ןייצל ושקבתנ
טוינ לע ועמש םהמ 37% קר .תואישנל ץורימב ינקילבופרה דמעומה םימי םתואב ,לוד
וריכה ,ןיצלי סירוב ,היסור אישנ לש ומש תא .תינקילבופרה הגלפמב קזחה שיאה ,'ץירגניג
.םהמ 21% קר ועמש ,הלדנמ ןוסלנ ,הקירפא םורד אישנ לעו ,הקירמא ירענמ 20% קר
רמזה תא .םיינקירמאה רעונה ינבמ 95% ועמש ןדרו'ג לקיימ ןלסרודכה לע תאז תמועל
.םהמ 86% ועמש סקנה םוט ןקחשה לעו ,םידליהמ 94% וריכה ןוסק'ג לקיימ


:רוקמ
תונורחא תועידי תאצוה ,683-636 'מע ,'ב ךרכ ,תיאנותיע הקיתא