לארשיב תיסורה ןושלב תונותעה

בקעי ןב םהרבא


תיסורה ןושלב תונותעה תא חתנלו רשפאה תדימב ,ףיקהל איה ימצעל יתבצהש הרטמה
בור יכ ,ירוטסיה רקחמ בותכל רמייתמ ינניא .ב"ויכו םינוחרי ,םינועובש ,םינומוי - לארשיב
לע ללכ ךרדב ךרענ ירוטסיה רקחמש דועב ,יוושכעה בצמל סחייתמ רקחנש רמוחה לש ובור
תמועל תיסורב תונותעה (1).התוחתפתה יבלש רקיע תא הרבע תוחפל וא הפלח רבכש ,הפוקת
תשש תמחלמ ירחא ,הנש םישולשכ ינפל לחה ךילהתה .התוחתפתה אישב וישכע תאצמנ תאז
םע) תולשבל וניע דגנל עיגמ ,רומאכו םיעשתה תונש תליחתב יעוצקמ בלשל רבע ,םימיה
םינכתה ןווגמ תא רוקסנ .(רמאמה ףוגב טרפנש יפכ ,תודחוימה תוביסנמ תועבונה תולבגמ
המרהו הרשכהה תא ,הלש תיתרבחהו תיטילופה היצטניירואה תא ,הב םימסרפתמה םהיגוסל
תודוהש ,םיארוקה להק תא ןבומכו םיילכלכה םיטביהה תא ,םיאנותיעה לש תיעוצקמה
.תיסורב תונותעה לש התחירפו התחימצ הרשפאתה הב וניינעלו ולודיגל

םסרפל םירקוח ןברדל ילוא יושע יחכונה רמאמה (2).דבלב םירופס םירמאמל הכז אשונה
.לארשיב תיזעול תונותע גושגיש - המיהדמה העפותה תנבהל ומרתיש םירקחמו תוריקס

היצרגימאה רשאכ ,סירפבו ןילרבב 30-הו 20-ה תונשב ,רבעב םעפ השחרתה המוד העפות
.תכשוממ הפוקת ךשמב תע יבתכו םינותיע תורשע המייק ,םינוילימ 3-2 התנמש ,תיסורה

סחייתהל רשפא :הל תובר םינפ .המיאתמה תצבשמב תיסורב תונותעה תא הליחת םקמל ונילע
ןתינ (3).היסורמ םירגהמה ובשייתה וב םוקמ לכב ,"הלוגב" תיסורה תונותעהמ קלחכ הילא
ןלהל) תויאמצעה תונידמה רבחב תידוהיה תונותעה לש "תילארשי החולש"כ םג התוארל
התוחתפתהש ,ץראב תויזעול תופשב תונותעה לש הרשבמ רשב - ףסונ ןפ הל שי (4).(ע"מח"
שארב ךא ,תונוכנ תוכרעהה לכ (5).הנידמה םוק ירחא םילודגה היילעה ילג םע הלחה
האטבמ תיוושכעה תיסורב תונותעה ,עמשמ ,הנימב הדיחי ,המצע תוכזב העפות יהוז הנושארו
קלחב טעמכ וא הנידמה יחרזאמ תישישב רבודמ יכ חכשנ לבו וינווג לכל היארוק להק תא
הל שיש תניינעמ תיטסיטטס הדבוע דוע ןייצל םוקמה ןאכ .תידוהיה הייסולכואהמ ישימחה
םאצומש םידוהי ןוילימ השולשכ ךרעב םויה םייח ולוכ םלועב םא .ןודנה אשונל רישי רשק
םלועה יבחר לכב שילש ,ע"מחב שילש) רתוי וא תוחפ הווש םתקולחו רבעשל תוצעומה תירבמ
,(השאו שיא ןוילימכ רמולכ) ץראב אצמנה שילש ותוא יכ חכווינ ,(לארשי תנידמב שילשו
יבתכו םינוחרי ,םינומוקמ םירשע ל בורק ,םינועובש הרשע תוחפל ,םינומוי העברא םיארוק
םינותיעל הכוז הפוריא ברעמבו ,הדנק ,תירבה תוצראב רקיעב אצמנש שילשה .גוס לכמ תע
לש טעומ רפסמב קפתסמ ע"מחב רתונש (תוחפ ילואו) ןוילימ ותואו (6).דבלב םירופס
(7).ידמל תלבגומ הצופת ילעב תע יבתכו םינועובש

בושיח יפל) םיגוסה לכמ הבותכ תרושקתל םלועב רתויב לודגה ןכרצהש ,אופא ,ררבתמ
רואל םייתעבש המישרמ הדבועה .ץראב תיסורה ןושלב םיארוקה להק אוה ,(שפנל ןויליג
הסננ .תססובמהו הקיתוה היסולכואה תמועל םישדחה םילועה לש תוחנה ימונוקאויצוסה בצמה
.םיאבה םידומעב העפותה תא קודבל

לודיג םג הארמ המוקעה ירהש ,"הלודגה תירבעה תוחא"ב תעגופ הניא תיסורב תונותעה
:ילסקודרפ בצמ הרואכל רצונ .הל ליבקמב תחתפתמ אלא ,תירבעב םינותיעה לש הצופתב
הטלשש המסיסה .תירבעב םיארוק להק לש תודותע תוחמוצ "םייסורה" םיארוקה להק ךותמ
ץראבש יאדו .תרתוימ התיה "!תירבע ארק ירבע" וא ,"!תירבע רבד ,ירבע" ,ץראב םינש תורשע
המסיסה ילב םג ,שידיי וא תיברע ,תיסור ,תינמרג אלו תירבע לכ םדוק וארקו ורביד לארשי
םירעטצמ םילארשי תובבר .תוברתהו ךוניחה םוחתב תינמואל חור הנממ תפדונש ,הדיחפמה
.(תרחא תיזעול ןושל לכ וא) שידיי ,תיברע ,תינמרג ,תיסור םתוא ודמיל אל םהירוהש םויה
.ההובג היצנגילטניא תמרו םזילרולפ לע העיבצמ תוינושל ברו ,תורוב תלמסמ תוינושל דח
תונושלב תונותע רדעהל םג םרג (!לארשי ץראב תאזו) תינחור תוללובתה ינפמ םזגומה דחפה
תצק לבחה תא וחתמ ץראב תונויצה יגיהנמ .הנידמה םוק דע ,טרפב תיסורבו ללכב תויזעול
(8),ןמלרפ רזעילאו קותרש השמ ,ןירג דוד םע םג םשגתמ היה ינויצה ןויערה .שורדהמ רתוי
תודלי תלחמ התוא .יקסניטוב'ז באזו ןוסלנצכ לרב ,ןמצייו םייח םע םשגתהש יפכ קוידב
השאו שיא 650,000 ךותמ ,1948 תנשבש תורמל ,תיסורב תונותע רדעהל םג רומאכ המרג
קר ,יוושכעה בצמה ומכ קוידב ,1:6 סחיה) (9)תיסור ירבוד 110,000-כ ויה ירבעה בושייב
.(הנומש יפ לודג ללוכה רפסמה םויהש

שיגה הרקמב אל .רבוגו ךלוה םילועה לש ינשה רודה ברקב ונימיב תיסורה ןושלב ןיינעה
תיסורה הפשל קינעהל - 1998 ילויב קוח תעצה ("היילעב לארשי") ןמפנורב ןמור כ"הח
.תיתפרצלו תיברעל ליבקמב םיינוכיתה רפסה יתבב ,תילגנאה רחאל ,הינש הרז הפש לש דמעמ
:תועמשמ תבר תניינעמ העידי ילוי ףוסב המסרופ רשקה ותואב

.תיסורה הפשה תא ח"נשת תנשב ודמל םינוכיתבו םייניב תוביטחב םידימלת ףלא 15-כ"
רשאמ רתוי םידימלת 200-כ - וז הפשב תורגב תודיחי 5-ל הנשה ושגינ םידימלת 1,815
המוד ךא ,תיעבט איה ,תיבהמ תרכומ הפש ,תיסורב תורגב תושעל הייטנה .הרבעש הנשב
(10)".הפשה דומילב ןיינעהמ תגרוחש תיתרבח העפותב רבודמש

רמא זוע סומע ."ללובתמ" וא "דגוב" ןיעמ תיסור ארוקב םיאורה םיאנק ונברקב רבכ ןיא
.טקטבו דובכב ,תונידעב היסורמ הלועה לא סחייתהל םילארשיה לע ,ונילע המוש" :ןויארב
דגוב אלו ףרוטמ אל ,היסורל עגעגתמה שיא היסורמ הלועה תא תוארל בייח ילארשיה ,יתעדל
םג ,תוירכנ תוטימב ובכש תולודגה תויוברתה לכ .הנעמ אלל הבהאמ לבוסה םדא אלא
הפקתממ דיספנ אל .סנסנרה תטימב וליפאו םאלסיאה תטימב ,תינוויה הטימב הבכש ונתוברת
שגפמהמ האצותכ !ונלש םינאירוטקיוה םינטירופה חומה תא יל ולבלבי אלש .תפסונ תיתוברת
תא ונילע עיבטת היסורמ האבש המצועה .תיסורה תוברתהמ רשעתנ םילארשיה ונחנא הזה
ןושלב תונותעה איה ,הילא ןווכתמ זוע סומעש ,וזה המצועה תרבעהל םיביתנה דחא ."המתוח
.תיסורה

לע ,התונבבוחו התונעוצקמ לע ,היתושלוחו היתולעמ לע ,היטביה בור לע דומענ רומאכ
תונלדבל היתומגמו (ועמשמכ וטושפו עמשמ יתרת) ץראב תטהולה הביבסב בלתשהל התייטנ
.תונרגתסלו

1991 דע תיסורב תונותעה
היילעה ילג .הנידמה םוק רחאל עיפוהל ולחה םהינימל םייתפוקתה םימוסריפהו םינותיעה
טעומ היה םרפסמ םלוא .תורחאה תויזעולה תופשב םיארוקל ליבקמב ,תיסור יארוק ואיבה
,1968 דע .תירגלוב וליפא וא תינמרג ,שידיי ,תירגנוה ,תינלופ ,תינמור יארוק תמועל
.םימוסריפ השימח-העברא רשאמ רתוי אל ועיפוה ,הנש םירשע ךשמב

הנשכ ינפל םסריפ ,קיסרק רימידלו תיסורה ןושלב תידוהיה תונותעה לש ףרגוילביבה-רקוחה
םוק ינפל לארשי ץראב רואל ואציש ,תיסורב םייתפוקת םימוסריפ ינש לש םייוליג לע רמאמ
) םינש שמח ךשמב .(היינבב לארשי-ץרא) "הקייורטסו לארשי ץרא" :ןושארה .הנידמה
ןמומ םוסריפה .םידומע 20-ל 8 ןיב ליכה דחא לכ ,תונויליג הרשעכ ועיפוה (1947-1942
- "רוקלאפ" היה ינשה םוסריפה .הצופתה התיה המ רורב אלו תידוהיה תונכוסה ידי לע
ספדוהש ,תילארשי ץראה תועידיה תונכוס לש ןיטילוב ,Palestine Correspondence
םוסריפה לש תיסור הרודהמ התיה וז (12).1947-1942 םינשב אוה םג עיפוהו ליסנטסב
.הצופתה לע םינותנ םירסח ויבגל םג .שידייו תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנא ,תירבעב עיפוה רשא
םלוא ,ץראב תיסורה יארוק לע העפשה לכ םהל התיה אלו תובקע וריאשה אל םימוסריפה ינש
ץראב תיסורה ןושלב םינושארה ויהש הדבועה תא ןייצל םיבייח ירוטסיהה קוידה ןעמל
.לארשי

דע םעפ ידמ עיפומו) 1954 תנשמ לחה רוא הארש "ןיס יאצוי לש ןיטילובה" תא םג ןיצל שי
םבור ,1949-ב ואמ תכפהמ רחאל הצרא ועיגהש ,יאחנשו ןיברחמ םילועה .(הזה םויה םצע
יתשש ףא לע ,תילגנאב אלו תיסורב םנואטיב תא ןאכ ומייקו ודסי ,היסור יאצוי םלוככ
.הווש הדימב םהיפב תורוגש ויה תופשה

םילשוריב (לארשי לש ןותיעה) "היליאערזי קינטסו" עיפוה ,1963-1959 ,םינש עברא ךשמב
ונכות רקיע .תונכוסה תכימתבו (בורזביי) רזע םהרבא לש ותכירעב שדוחל תחא לש תורידתב
.לארשיבו לארשי ץראב ינויצה ןויערה תמשגה היה

לש ןיטילוב - "לארשי ץרא" אוה תיסורב םייתפוקתה םימוסריפה לכ לש ץולחה םלוא
ועיפוה םידחא תונויליג .1952 דעו 1947-מ הרידס אל הרוצב עיפוהש ,תידוהיה תונכוסה
לופכישב ועיפוה תונויליגה .(לארשי ץרא תריקס) "הינרזובוא היוקסניתשלפ" םשה תחת
.(ליסנטס)

תורבוח תרדיס ,ליסנטסב ןכ םג ,50-ה תונשב העיפוה ,ידסממה תונכוסה ןואטיבל ליבקמב
תוצעומה תירבב ןושארה ןויצ ריסא ,ןילוגרמ ילוי ר"ד לש ותכירעב "ימע תא חלש - זועמ"
."תוצעומה תירב ידוהי רורחש ןעמל קבאמל הרבחה" תא דסיש

ראורבפב .1968 איה ץראב תיסורה תונותעה תוחתפתהב ךרד ןויצ תשמשמה ,הבושחה הנשה
תוררועתהל המצוע בר רוטזילטקל הכפהש ,םימיה תשש תמחלמ רחאל םישדוח הנומש ,1968
ןועובשה עיפוה ,טרפב תינויצה העדותה לשו ללכב תוצעומה תירב ידוהי לש תימואלה תוהזה
ןומויכ עיפוהל ןותיעה ךישממ םויה .ברפלמיה יאתבש תכירעב (ונצרא) "הנרטס השאנ"
היה ותעפוה תעב .תונויליג 5,500-ל לעמ ותצופתו ,"ילדנ יטסובונ" ןרצנוקה תרגסמב
ויהו ביבא לתב י"אפמ סופדב רואל ואציש תויזעול תופשב םינותיעה תרשעמ דחא ןועובשה
.םישדחה םילועל ונפוהש תטלשה הגלפמה לש םינואטיב

ךכו - "הנרטס השאנ" לש לופונומה תא רבשו תיסורב שדח ןועובש רואל אצי 1971 תנשב
לש ותכירעבו ותולעבב - "הנובירט" ןועובשה .תיסורב םינותיעה ןיב תירחסמה תורחתה הלחה
,1970 תנשב ססגש ,םש ותואב תירגלובב ןומויה לש וכישממ השעמל היה - וילירמא לאינד
םע בהבהצ ןועובש היה "הנובירט" .הירגלוב ידוהי לש תחלצומה םתטילקו םתובלתשה ללגב
תויעבב ךבתסה וילירמאשכ ,1974 ראוניב םייח קבש ןועובשה .תוינמי תויטילופ תויטנ
םנמוא ,הסנרפ ונתנ יכ ןייצל שי וילירמאו ברפלמיה לש םתוכזל .לגרה תא טשפו תויטפשמ
םישנא ויה הלא .לארשיב תיסורב תונותעה לש םידסיימה - םישדח םילוע םירשעכל ,המועז
.התואנ המרב התיה דימת אל ,םהלש תיסורה הפשה םגו תיעוצקמ הרשכה אלל םייטנגילטניא
רפסמ ךשמב התדובעב החילצהו םייאנותיע םירושיכ תלעב הדיחיה התיה 'ץיבוניבר הקבר
.םינש

תונש ךשמב ודרשו 70-ה תונש לש היילעה לג םע עיפוהל ולחהש ,םיקיתווה םימוסריפה ןיב
:תא ןייצל רשפא ,80-ה

ועיפוה ולש וגולה דילש תיסורב ןורחאהו ןושארה ןועובשה - (1997-1981) "ףלא"
.(אימשד אתעיסב) ד"סב תויתואה
."הירטנקיפ" ונכות רקיעש ,יממע ןועובש - (1990-1986) "קינטופס"
החלצהל הכזש ,לדרומ יגרואיג לש ותכירעב ןועובש - (1990-1977) (לגעמה) "גורק"
.ךומנה וריחמו וב היהש ןווגמה רמוחל תודוה תיסחי

שוקיבה תא דואמ לידגה ,1989 ףוסב ליחתהש ,רתוי הברה לודגהו ינשה היילעה לג
בתוכ עיצה הנש התוא ףוסב ."ילדנ יטסובונ" ןומויה עיפוה 1989-ב .תיסורב תונותעל
לודגו שדח ןומוי איצוהל ,"בירעמ" לש ישאר ךרועל זא הנמתהש ,יקסבוקדוי בדל הלא תורוש
לעב ןותיעל וקקותשהו ץראב םירז םמצע ושח םהמ םיברש ,םישדחה םילועה ןעמל תיסורב
ןויליגה עיפוה 1991 סרמב 29-בו העצהה תא לביק יקסבוקדוי .ההובג תיעוצקמ המר
"בירעמ" לעב זא היהש ,לווסקמ טרבור לש ונומימב (ןמז) "הימרו" שדחה ןותיעה לש ןושארה
.בוציינזוק דראודא לש ותכירעבו

רשפא ןכלו יעוצקמ ןותיע לש םיטרדנטס "הימרו"ב גיהנה ,ךורב םדא לש ועויסב ,יקסבוקדוי
התוא הכילוהש ,ךלמה ךרד לע תיסורב תונותעה התלע הז ןותיע לש ותעפוה םע יכ ,רמול
.תיחכונה התחירפל

ידורמנ רפוע ןיב הדובע ךוסכס ץרפ לווסקמ ידימ "בירעמ" תא השכר ידורמנ תחפשמש רחאל
איצוהל) םיאנותיעה לכ ,בוציינזוק ךרועה :רידנ עוריאל םרגש ,"הימרו" תכרעמ ירבח ןיבל
תועידי" לש דיגאתה גג תחת תוסחל ונפו "בירעמ" תא דחי ושטנ ינכטה לגסה לכו (םיינש
םוקמה תא הרהמ דע ספתש ,(תועידי) "יטסו" ןומויה תא איצוהל ולחה שדחה םתיבב ."תונורחא
ףא לע .תיעוצקמה המרה תניחבמ ןהו הצופתה תניחבמ ןה ,תיסורב םינומויה ברקב ןושארה
תווצ תועצמאב תופיצרב "הימרו" תא איצוהל ידורמנ ףיסוה םידבועה לש תנגרואמה השירפה
.םירחא םילעבל רכמנ ןותיעהש דע ,שדח

,םינועובש ,םינותיע 137 הנידמה תונש ךלהמב ץראב רואל ואצי (1998 ויתס) וישכע דע
רחאל תוירטפכ ועיפוה םבור .תיסורה הפשב םירחא םייתפוקת םימוסריפו תע יבתכ ,םינוחרי
דצמ תמלוהה הבוגתהמו הכומנה םתמרמ רקיעב תועבונה תוילכלכ תוביס ללגב ומלענו םשג
.םיארוקה להק

םויכ בצמה תנומת
תונותעה לש םייקה בצמב קוסעל איה תירקיעה ונתמישמ ,רמאמה תליחתב ונרמאש יפכ
,הבותכה תרושקתה ילכל סחייתי וננויד רקיע .וניניע דגנל תגשגשמו תלעופה תיסורב
.ןורחאה רושעב םויק רשוכו הזיחא וחיכוהש

(םייעובש םיפסומ ללוכ) םינומוי

(תועידי) "יטסו"
בוציינזוק דראודא :ישאר ךרוע
דימלמ בל :ישארה ךרועה ןגס
"תונורחא תועידי" ןרצנוק :םילעב
1992-מ עיפומ
.ח"ש 5 עובש ףוס ןויליג ריחמ

.1
(ןמז) "הימרו"
רונג םירפא :יארחא ךרוע
יקסבוקרצולב דינואל :ישאר ךרוע
"ילדנ יטסובונ" ןרצנוק :םילעב
1991-מ עיפומ
.ח"ש 5 עובש ףוס ןויליג ריחמ

.2
(ונצרא) "הנרטס השאנ"
רונג םירפא :יארחא ךרוע
ןמיילק סחנפ :ךרוע
"ילדנ יטסובונ" ןרצנוק :םילעב
1968-מ עיפומ
.ח"ש 5 עובש ףוס ןויליג ריחמ

.3
(עובשה תושדח) "ילדנ יטסובונ"
.4
רונג םירפא :יארחא ךרוע
יקסנ'זידל ירטימד :ישאר ךרוע
"ילדנ יטסובונ" ןרצנוק :םילעב
1989-מ עיפומ
.ח"ש 5 עובש ףוס ןויליג ריחמ

.5
(םיפסומ םע) םינועובש
(יסורה ילארשיה) "ןינאיטליארזי יקסור"
שרוק םידו :ישאר ךרוע
(היסור) בונא'צשוו לוואפ :ישאר ךרוע ןגס
(לארשי) רלפוט רוטקיו :ישאר ךרוע ןגס
מ"עב ןינאיטליארזי יקסור "םיקסע זכרמ" :םילעב
.ח"ש 5 ריחמ ,1997-מ עיפומ

.1
(רוא ןרק) "ץול"
יבצ-ןב ןאי :ישאר ךרוע
"ילדנ יטסובונ" ןרצנוק :םילעב
.ח"ש 5 ריחמ ,1993-מ עיפומ

.2
(דה) "וחא"
יבצ-ןב ןאי :ישאר ךרוע
"ילדנ יטסובונ" ןרצנוק :םילעב
.ח"ש 5 ריחמ ,1991-מ עיפומ

.3
(דוס) "טרקס"
יקסבוקרצולב דינואל :להנמ
"ילדנ יטסובונ" ןרצנוק :םילעב
.ח"ש 5 ריחמ ,1994-מ עיפומ

.4
(הארמ) "דיו"
יבצ-ןב ןאי :ישאר ךרוע
"ילדנ יטסובונ" ןרצנוק :םילעב
.ח"ש 3 ריחמ ,1995-מ עיפומ

.5
"המרונפ"
ריפכ ןליא :יארחא ךרוע
ןייטשדלוג הניא :תישאר תכרוע
רגלשדלוג יבא :ל"כנמ
מ"עב תיסור תונותע .ת.ש.ע :םילעב
.ח"ש 5.50 ריחמ ,1989-מ עיפומ

.6
"סובולג"
ריפכ ןליא :ישאר ךרוע
יקצולס דינואל ,בונלטווס ןמור :םיכרוע
רגלשדלוג יבא :ל"כנמ
מ"עב תיסור תונותע .ת.ש.ע :םילעב
.ח"ש 5 ריחמ ,1993-מ עיפומ

.7
"תועש 24"
ריפכ ןליא :יארחא ךרוע
לגש ףסוי :ישאר ךרוע
רגלשדלוג יבא :ל"כנמ
מ"עב תיסור תונותע .ת.ש.ע :םילעב
.ח"ש 4.50 ריחמ ,1991-מ עיפומ
.8

הגלפמ ,דסממ "םעטמ" םימוסריפ ,(םניח ללכ ךרדב םיקלוחמה) םינומוקמה תא ףיסוהל שי ךכל
.םיקסע וא תיטילופ

"םיבעה םילאנרו'זה"
בטימ יפ לע ,"הבע לנרו'ז" ,ירבע םוגרתב ,םינוכמה םידחא תע יבתכ ועיפוה ,70-ה תונש זאמ
.250-ל 200 ןיב תוחפל אוה םהב םידומעה רפסמ םנמאו .םינשב תואמ הז תיסורה תרוסמה
שי םהבש םיטלובה ןיב .םייאמצעו םייטרפ םקלחו דסממה תועורז םעטמ רואל ואצי םקלח
:ריכזהל

םעפ לש תורידתב הליחת ,1975 תנשב עיפוהל לחהש ,(ונחנאו ןמזה) "ימ יא הימרו"
לש ץראהמ הדיריה תובקעב קרוי וינב ומויק תא ךישמהו ןוחריל ךפה ךכ רחאו םיישדוחב
.ןמלרפ רוטקיו ישארה ךרועה לשו םילעבה

ריינ) ץראב תיסורב עיפוהש רתויב ראופמה ,לארשי תונמאו תוברתל תעה בתכ - "לאירא"
תנשב הלחה רואל ותאצוה .ץוחה דרשמ תאצוהב ,(בטיה תבצועמ הכירכו םיעבצ ללש ,ומורכ
תעה בתכ לש יסור םוגרת והז ."יסור" תע בתכ שממ הז ןיא םלוא ,וישכע םג תכשמנו 1987
.תינמרגו תידרפס ,תיתפרצ ,תילגנאב עיפומה "לאירא"

יא דוראנ" היה תילארשיה תורפסה דחוימבו תוברתה תרכהל הברה םרתש ,בושח תע בתכ
1988 דעו 1984-מ תונויליג הנומש ועיפוה .רוטקד סקילפ תכירעב (ץראהו םעה) "הילמז
.תוילכלכ תוביסמ הקספנ ותאצוהו

) "לארשי לש המרונפ" היה תידוהיה תונכוסה לש היילעה תקלחמ תאצוהב ףסונ תע בתכ
בשוי היה האצוהה םזוי .(1994 - ותעפוה תליחת) "םויה לארשי" יוושכעה ומשב וא ,(1985
.ןודרוג ירוא היילעה תקלחמ שאר

דעוה" היה ל"ומה ילמרופ ןפואב ."ןויצ" - ןושארה "הבעה לנרו'זה" רואל אצי 1972 תנשב
בתכ ,יולגב תאז רמול רשפא םויה ,השעמל ךא ,"תוצעומה תירבמ היילעה יליעפ לש םאתמה
דרשמ ונייה ,"ביתנ" יוסחה המשב וא תוצעומה תירב ידוהיל רשקה תכשל ידי לע ןמומ תעה
בתכ והז ."22"-ל ומש תא הניש ,22-ה ונויליגמ לחהו 1978 דע עיפוה "ןויצ" .הלשממה שאר
ידי לע אצמוה יתרגיש יתלבה ומשו הנשב םימעפ שש התע דע עיפומה תוגהו תורפסל תע
70-ה תונשב ץראל העיגהש םילוע תצובק וז התיה .ותוא םיקהש םירפוסהו םיאנותיעה תווצ
לחה תעה בתכ לש 15 ןויליגמ לחה .שיקרמ דוד רפוסה ךרע ותוא ,"ןויצ" תכרעמב הבלתשהו
קיתווה תווצל שדחה תווצה ןיב .ןמלדונ לאפר ,השדחה הצובקהמ יאנותיע ,ךרועכ ןהכל
רפסמ ףוריצב ,שדחה תווצה בזע ,1979 תנשב 21 ןויליג תעפוה רחאל .םיכוסכס ועלגתה
- ןויליגה רפסמ יפל עבקנ ומש רשא שדח בתכ דסיו "ןויצ" תכרעמ תא ןשיה תווצהמ םירבח
.םדוקה תעה בתכל ךשמה ןיעמ - "22"

קבאמה .תמדוקה תינוציחה הרוצה הרמשנ ,"ןויצ"ל םירושק ויה רשא םיארוק ךושמל הרטמב
תומסרפתמ "22" תעה בתכב .הרצק הפוקת רחא עיפוהל קספ "ןויצ" ןכש ,ךשוממ היה אל
תויווחל רושקה רמוחל הבורמ בל תמושת תנתינו תוצעומה תירבמ םילוע םירפוס תוריצי
.םילועה תויעבלו הטילק

םאה" :המגודל ,היפוסוליפ ,הירוטסיה ,הילאוטקא יאשונב סומלופ ירמאמל שדקומ בושח םוקמ
והיעשי 'פורפ :ויה םיחוכיווב םיפתתשמה ןיב "?לארשיב ונלשמ הגלפמל ונא םיקוקז
.דועו ץלזנייטש ןידע ברה ,יאדסח בקעי ,ךיירטנשטור ןתנ 'פורפ ,'ץיבוביל

ןמזומ הבש ,הבושח המב הז תע בתכ שמשמ םילוע תועד יגוהו םיאנותיע ,םיררושמ ,םירפוסל
םייסורה תעה יבתכ ןיב דואמ בשחנ אוה .ולש תילארשיה היווחל ותסריג תא איבהל דחא לכ
.ע"מחב םג הנורחאלו ברעמב םייסור םירגהמ ברקב הצופת ול שיו

תטיסרבינואב הקיסיפל 'פורפה אוה תעכ וכרועו תונויליג 110 ועיפוה הנש םירשע ךלהמב
.לנורוו רדנסכלא ,ביבא לת

ירוביצה וא יתכלממה דסממה דצמ ןומימב היולת הניא ,ליעל הטרופש יפכ ,תיסורב תונותעה
קר .דבלב קושה תושירד לש אצוי לעופ אוה הדמעמ ."תרושקת יבכוכ" ידי לע תטלשנ הניאו
לא ונטבמ תא לכ םדוק הנפנ ןכל - הלרוג תאו הדיתע תא עובקל םילוכי םיארוקה-םינוקה
.תיסורב םיארוקה להק

?היצרגטניא תארקל ינמז בלש וא ירטנולוו וטיג
יגולויצוס חוליפו חותינ ךורעל םיבייח ,"םיסור ןוילימ" ותוא תא ןייפאל םיצור םא
"יסורה להקה" ןיא ,ילארשיה רוביצה לש םיבחרנ םיקלחב תחוורה העדה תורמל .יפרגומדו
ךותב תוגלפתההמ הפקיהב תלפונ הניא ולש תימינפה היצאיצנרפידה .דכולמו דיחא ,ינגומוה
.הייסולכואה ללכ

ץראב םויה שי (13),הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םינותנ לע תוססובמ תוכרעה יפל
םייטמרד םיעוריא עתפל ושחרתי אל םא ,חינהל שי .היארוקו תיסור ירבוד 950,000-כ
ונייה ,םיקיתווה לש םקלח .ןוילימ היהי םנמוא "ןוילימה" ,םירשעה האמה ףוס דע יכ ,ע"מחב
,םינש רשעל לעמ רבכ ץראב םתויה ףא לע .20%-כל עיגמ 1989 דע הצרא ולעש הלא
אורקלו תונקל םיכישממ םה ,תירבעב םינותיע לש הכירצל ליבקמבו םהיפב הרוגש תיסורה
ץראל ועיגהש הלא ,ינשה רודה וליפא (14),תוכמסומ תויודע יפ לע .תיסורב תונותעה תא
קפס אלל רבכ איה הנושארה םתפשש תורמל תיסורב םינותיע םיארוקו םיניינעתמ ,ךר ליגב
.תירבע

היצזילרבילה תובקעב ,1989 ףוסמ לחה הצרא ולעש הלא ,80%-כ ,יראה קלח יבגל
ןושלה הניה תירקיעהו הנושארה םתפשש סוסיה אלל רמול ןתינ ,בו'צברוג לש ("הקיורטסרפ")
.תיסורה

ילג םע ןזאתמ "השירפה" זוחא יכ ,ביצי ללכ ךרדב ראשנ תיסורב םיארוקה לש ללוכה רפסמה
,ונכ לע ראשיי בורקה רושעב ילאיצנטופה רגאמה .(רתוי יטיא בצקב םנמא) םיכשמנה היילעה
רזגמל ורפסמב הוותשמ יסורה להקה יכ ריכזהל שי האוושה םשל קר .יוניש אלל טעמכ
תדימ יכ ,"תיטפוא" תועטל םורגל הלולע וז האוושה יכ שיגדהל ונילע .יברעה הייסולכואה
,"יסורה להקה" לש וז לע רועיש ןיאל הלוע יברעה ימואלה טועימה ברקב תוינגומוהה
.ותביבסב םילארשיה לכ ומכ וכותב גלופמה

םידוהי-אלה ףקיה לע ,תויטילופ תוביסמ ללכ ךרדב ,םיקודב אל םינותנ ריוואב םיקרזנ
יכ ,הקידבל ןתינ אל אשונה .זוחא םיעברא דעו הרשעמ רועיש םינייצמ .יסורה להקה ברקב
יניד יפל וא תובשה קוח יפל ,"?ידוהי והימ" עובקל רשפא ךיא .םירדגומ םינוירטירקה ןיא
אלל ,תיסור ארוקה לכ .ללכ הנשמ רבדה ןיא ונניינעל ךא ,ומצע ינפב אשונ והז ?הכלהה
ונניינעל בשחנ (ע"מחמ תרחא תוימואל לעב וא יסור ,יסור יצח ,ידוהי) ימואל אצומ לדבה
יבשמב הגופסה ,"םירשכ אלה" ינפמ תוגייתסהה .תיסורה יארוק לש ללוכה רגאמה לש קלחכ
.דחוימב "םיסור"ל תנווכמ הניאו קפסב תלטומ םתודהיש הלא לכל תסחייתמ ,םיינמואל חור

דחא דצמ .ינושלה לושכמהמ תעבונ ,היצזיאוטיגל לוכיבכ תמרוגה המודמ "תוינגומוה" התוא
םיתעלו יסורה להקה ךותב השענב ילארשיה דצהמ הקימעמ הייאר היצקינומוקה רסוח ענומ
להקה םג ,ינשה דצה ןמ ךא ,ןודז וא תורוב ךותמ תויטילופ תויצלוקפסל םרוג ףא תובורק
תחקרמב הווארה ןולח ירוחאמ שחרתמה תא ןיבהלמ עונמ - ינושלה םוסחמה ללגב - יסורה
תווהל :תיסורב תונותעה לש ירקיעה הדיקפת תא שפחל שי תאז הדוקנב .וביבס תילארשיה
תא ףקשל - ףסונבו ,"םיסורה" לא תילארשיה תואיצמהו היווחה יטרפ תא ריבעמה רוניצ
אלמת ךכ ,רתוי שטולמו יקנ ,בחר רוניצהש לככ ."יסורה בוחרה" לש הבורקה תואיצמה
ביטב ויוטיב תא אצומ הרופטמ ןושלב רמאנה לכ .רתוי תמלשומ הרוצב הדיקפת תא תרושקתה
(15).(תינורטקלאו הבותכ) תיסורב םינושה תרושקתה ילכ לש המרבו

תמייק יסורה להקה ךותל רודחל הרושה ןמ ילארשיהמ ענומה ינושלה םוסחמה לע ףסונ
לע הדגאה תורצוויהל תוביסה תא ןיבהל לכונ ךכו ,םישדחה םילועה יפלכ תיתרוסמ תואשנתה
ילוי ,יקסנרש ןתנ לש םתוגיהנמב ,"היילעב לארשי" תגלפמש הדבועה ."תיסורה תוינגומוהה"
הניא תולוק 174,928-ב ,1996 יאמב 14-ה תסנכל תוריחבב התכז םהירבחו ןייטשלדא
עיבצהל ןותנה עגרב וטילחה ע"מח יאצוימ 30%-כ קר .תוינגומוה וא תודחא לע הדיעמ
,לאמשל ןימי ןיב םייגולואדיאו םייטילופ םידוגינ לש טרמולגנוק הווהמ המצעבש ,הגלפמל
,וז הגלפמ ,הברדא (16).ב"ויכו םישדח םילועל רתוי םיקיתו ןיב ,םיינוליחל םייתד ןיב
ףתושמה הנכמה יכ החיכומ ,התואנ תונגראתהו יביסמ ןומימל תודוה םיטדנמ העבשל התכזש
.תילארשיה הביבסב ומכ םיקלחתמ םירטמרפה ראש לכשכ ,דבלב הפשה אוה "םיסורה" לכ לש

ללגב ,רעצה הברמל .תיסורה הפשב תונותעה אוה ףתושמ הנכמ ותואל רתויב בוטה יוטיבה
ידוהי תא ונייפיאש תונוכתה תחא תא ע"מחב םידוהיה ודביא ,יטייבוס ןוטלש תונש 75
ידוהי לבא ,תופש עשתב טלשש יקסניטוב'זב רבודמ אל .תוינושל ברה - האמה תליחתב היסור
.(יהשלכ תיבלס וא תיברעמ הפשו שידיי ,תיסור) תופש שולשב תוחפל טלש ומצע תא דביכש
,תיסור - דבלב תחא הפשב םבורב םיטלוש ,1989 תנשמ הלא טרפב ,הצרא ולעש םידוהיה
תדימל האוושהב רכינ רועישב הלודג םהילע תיסורב תונותעה לש העפשהה תדימ ןכלו
.ילארשיה חרזאה לע תירבעב תרושקתה ילכ לש העפשהה

לע "הבר הדימב" עפשומ רוביצהמ 61%-ש ררבתמ (17),"ץראה" ןותיע ידי לע ךרענש רקסמ
ידי לע עפשומה יסורה רוביצה זוחא .םולשה ךילהת יבגל ויתודמע תעיבקל תונותעה ידי
תירב אצוי) ריכב רקוח ,טדטשנזיא בקעי ר"ד .90%-כל עיגהל יושע "ולש" תונותעה
:הז ןיינעב בתוכ תירבעה הטיסרבינואהמ (תוצעומה

לארשיב תיסורה הפשב םינותיעה לכבש ,רמול תרשפאמ תיסורה הפשב םיפסונ םינותיע תריקס
תגלפמ תודמעב תויעוצקמ לש ההובג המרבו אלמ לוקב ךמת רשא ,דחא ןותיע אצמנ אל
יאמב תונורחאה תוריחבב הדובעה תגלפמ לש התלפמל תוביסה תחא יהוזש ןכתיי .הדובעה
לארשי" תגלפמב םתכימתב םידחואמ ויה ,"הימרו"ו "יטסו" ,םינותיעה ינשש ןייצל שי .1996
(18).השארב דמועה יקסנרש ןתנבו "היילעב

(1990-1985) בו'צברוג לש "הקיורטסרפ"ה תונש דע תוצעומה תירבב םהייח תפוקתב
קר .וינווגל רוביצל יוטיב ילכ אלו דסממהמ קלח איה תונותעהש בושחל ולגרוה םיארוקה
תונותעלש ךכ ,הגלפמהו הנידמה לש תיתלומעתה עורזב ולזליז (19)"םיטנדיסיד" טעמ יתמ
.הרושה ןמ םדאה לש ויתועד בוציעל ,והומכ ןיאמ בושח ינאילוורוא דיקפת היה

דיקפת תונותעל היה בוש (20)"טסונסאלג"ה תליחת םעו ,םינש שמח ןתואב ,"הקיורטסרפ"ה תעב
םדוק שפיח הצרא ועיגהב ע"מחמ הלועהש ךכ .תודמע שוביגלו תושדח תופקשה תעיבקל עירכמ
.ומא תפשב םינותיע הנושארו שארבו האירק רמוח אלא תורתומ ירבד אל לכ

חכווינ ,ףתושמה ינושלה הנכמל רבעמ ,יסורה רוביצה ברקב תוינגורטהה תדימ תא הוושנ םא
,םידרח ,םיצוביק ירבח ,ס"ש יכמות ןוגכ ,תילארשיה הרבחב תורחא תוצובק יכ לקנב
םייגולואידיא תונורקעל ביבס תודכולמו תוינגומוה רתוי הברה ,"םיאניקניש" ,םילחנתמ
.הפש לש ינכט םרוג לע םינעשנ אלו תשרשומ תיתרוסמ תונמאנמ םיעבונה ,םיבר

לעו דבלב ןושלה לע ססובמ (תולפוכמו תולופכ תואכרמב) יסורה "וטיגה" ,תואיצמב ,ןכל
,תירבעב םינותיע םג ארקי תיסורב ארוקהש לככ .תיסורב םינותיע תאירקב ינויחה ךרוצה
תדימ ,ליעל ריבסהל וניסינש יפכ ךא ,תדר ל היושע יסורה ןותיעה לש העפשהה תדימ
.ןיעל הארנה דיתעב אל תוחפל - ןטקת אלו עגפת אל תיסורב תונותעה לש הצופתה

רשפא ישיש ימיב .האירקל ןואמצה אוה תיסורב תונותעה ינכרצ לש םיטלובה םינייפאמה דחא
,הלכשהה תומר לכבו םיליגה לכמ ,םישנו םירבג ,ע"מח אצוי לש הייסולכואה יזכרמב ןיחבהל
םע ינשהו (ילכלכה םבצמ רואל) םייסיסב ןוזמ יכרצמ םע דחא - םילס ינש םהידיב םיזחוא
הנוכת ."םש"מ םמיע ואיבהש הנוכת יהוז .(ילכלכה םבצמ תורמל) תיסורב םינותיע 4-3
ןודנה רוביצב םינותיע תאירק ילגרה ןכל .רודל רודמ יתרוסמ חרואב תרסמנש תכרובמ
עברא ינפל החכוה וז הנקסמ .תירבעב תונותעה יארוק לש עצוממל רבעמ הברה םיחתופמ
הדבועה לע עיבצמ הנקסמה לש ישעמה םוגרתה (21)."תרושקתה יעצמאל הפישח רקס"ב םינש
.תירבע ארוקה רשאמ ('וכו ןועובש ,ןומוי) ןותיע רתוי 50%-ב תוחפל ךרוצ תיסור ארוקהש

הלכשהה תמר :הב לזלזל ןיאש ,תפסונ הדבוע שיגדהל םוקמ שי ,םיארוקה להקל רשאב
אוה ףא ףיסומ הלכשהה ביכרמ .ילארשיה עצוממה לע הלוע ע"מחמ םילועה לש תילמרופה
.םינותיע תאירקל ןואמיצה תנבהל

לפטהו רקיעה - םינכתו םיאשונ
יפכ ,םינושארה םידומעה תא אלממה רתויב בושחה רמוחה תא תווהמ תושדחהש יעבטו רורב
:תושדחה תרגסמב םילפוטמ םיירקיע םימוחת השולש .ולוכ םלועב תרושקתה ילכב לבוקמש
הדימה תא עובקל השק .ע"מחמ תושדחו ןוכיתה חרזמהו ץראהמ תושדח ,םלועהמ תושדח
טלוב דחא רבד םלוא .ןותנה םויב השדחה תובישחב יולת רבדה .םהמ דחא לכ לש תיתומכה
ךכל תוביסהו רתוי קזח הניארקואבו היסורב רקיעבו ע"מחב השענה לע שגדה - דחוימב
תדלומל םיעוגעגמ קר אל עבונ ,"םש" םישחרתמה םיעוריאב םיארוקה ןיינע .ןהילאמ תונבומ
רסוח םירבוג ע"מחבש לככ .םש וראשנש םידידילו החפשמה יבורקל הגאד ךותמ אלא ,תמדוקה
ארוקה .רתוי קימעמו טרופמ אוהש ,יתושדחה רמוחה תומכ הלוע ךכ תוריהבה יאו תוביציה
.ליגרה ילארשיה ארוקל םישורדה עקר ירואיתלו םירבסהל קקזנ וניא תיסורב

דומעה ללכ ךרדב .תירבעב תונותעה לש הזל המוד ץראהמ תושדחל תוימלוע תושדח ןיב סחיה
ךא ,םוי ותואב םיעיפומה תירבעב םינותיעל ונכותב ההז טעמכ תיסורב םינומויה לש ןושארה
עבונ רמוחה תריסמב רוחיאה .הזה םויה לש תושדחל תוכפוה לומתאמ תושדחהש םימעפל הרוק
,תירבעב ןותיעהמ תודחא תועשב רתוי םדקומ תישענ ןויליגה תריגס :ןוגכ ,םיינכט םיישקמ
.תויונכוסהמ םרוזה עדימב רתוי םצמוצמ שומישו םוגרת יישק

עדימ ןיב הדרפה יאב אטבתמה תויעוצקמ רסוחב תושדחה תריסמ הקול תובורק םיתעל
תא לבקמ ארוקה ךכו תיעוצקמה תויביטקייבואה לע תורבוג תוישיאה תויצומאה .תונשרפל
תיסופיט התיה וז היבובריע .יאנותיעה לש תיביטקייבוסה תננסמה ךרד הרבעש רחאל השדחה
לכב לבוקמכ ,יעוצקמ ללכ ידכל וליפא העיגהו תיטייבוסה הפוקתב היסורב תונותעל
ארוקה לע עיפשהל לולע תונשרפו עדימ לש בולישה ,ץראב ,םויכ .םיירטילטוטה םירטשמה
הנחבה רסוחמ ,תירקמ תויהל הלוכי וזה "תבורעת"ה .רתויב תויניצר תואצותל םורגלו םימתה
.להקה תעד לע עיפשהל ידכ ,הליחת הנווכבו ןודזב תישענ איהשכ רתוי רומח ךא ,תיעוצקמ
יברעמה םלועב תלבוקמה תיאנותיעה הקיתאה יללכ תא תדגונש ,"תונעוצקמ" םג וז השעמל
.יטרקומדהו

גזמה .תינושל תונשגר לש הבר הדימב םינייטצמ היגוסל תונשרפהו םייטסיצילבופה םירמאמה
.ןותמ ןונגסו םייוניכ לש הוולשו תבשוחמ הריחב רשפאמ וניא ללכ ךרדב רבחמה לש םחה
sturm und -ו ינוכית-חרזמה "םוהילע" לש םירכומה תונונגסה תא תבלשמ הקיטסיצילבופה
.ינמרגה drang

תונשרפה לש וזמ ההובג תויעוצקמה תמרו רתוי הפיקמו תינרדוח ע"מח יניינעב תונשרפה
.ןוכיתה חרזמהו לארשי יניינעב

דחוימבו - "תרושקת יבכוכ" הכותמ חימצהל תיסורב תונותעה החילצה אל המויק תונש ךשמב
ןיאו ,"בירעמ"ו "תונורחא תועידי" ,"ץראה"ב "םיבכוכ"ה תומש תא ריכמ ארוקה .םיטסיצילבופ
בכוכ" לש רמאמה תאירק לע חסופ וניא יאדו ךא ,ואל וא םהמ עפשומ אוה םא הנשמ הז
.תיסורב םיארוקה ברקב בצמה קוידב הז ןיא .תובר םינש ריכמ אוהש "תרושקתה

- הנידמב "ימו ימ"ה לכ םע תונויאר תיסורב תונותעה יפד לע ועיפויש ילבמ עובש רבוע אל
יבכוכו םינבר ,היגוסל תוברת ישנא ,תיטילופה הפמה לש תשקה לכמ םייטילופ םיגיהנמ
ובו זוע סומע ידי לע ןתינ 1991-ב "הימרו" לש ןושארה ןויליגב ןושארה ןויארה .רודיב
םירבדה תא םגרתלו תירבעב ןייארל איה הטישה .םויה דע תכשמנה תרוסמ לש הלחתהה התיה
רוניצב תרבוע יסורה ארוקה לא עיגהל הדיחיה ךרדהש םיעדוי םינייאורמה .תיסורל
.םינייאורמה לכ דצמ הבר תונעיהמ וז תונותע תינהנ ןכל ,תיסורב תונותעה

רואל תאצל לחהש ,(יסורה ילארשיה) "ןינאיטליארזי יקסור" ןועובשה איה המצע ינפב העפות
הווקסומב תפתושמ תכרעמ ול שי .ילארשי רשאמ רתוי יסור ןותיע והז .1997 תישארב
.תיכוניחה היזיוולטב תיסורב רודיש ךרוע ,רלפוט רוטקיו אוה ץראב ולהנמו ביבא לתבו
.ןיינעמו ןווגמ אוהו התואנ המרב קפומ ,םיעבצב םידומע םיעבראמ רתוי ללוכה ,ןועובשה
םידמלמ הרואכל .תיסחי תוטעמ תועדומ וב תומסרפתמ ,תיסורב םירחא םינותיעל האוושהב
לש תירוביצה הצעומב .היסורב רואל איצומל םידספה תמרוג ןותיעה תאצוה יכ ,הלא םינותנ
ףסוי בכוכה-רמזהו בו'צברוג לאכימ תוצעומה תירב לש ןורחאה אישנה תומש םילולכ ןותיעה
יאתבש לגרמה רורחשב ברועמ היהשו ץראל ותסינכ תא לארשי תונוטלש וענמ םעפש ,ןוזבוק
הווקסומב ילארשיהו ןיבוב רדסכלא ביבא לתב יסורה - רבעשל םירירגשה ינשו ,'ץיבונמלק
.ןיול הירא

תיטילופה היצטניירואה
ןותיעה יכ קיסהל ןתינ ,תונורחאה םינשה ךשמב םינומויה תעברא לש ינדפק חותינ רחאל
תוינמי תויטנ לעב קפס אלל אוה ,"יטסו" - תיסור ארוקה להקה ברקב רתויב ץופנה
ןואטיבכ "יטסו" הארנ םעפ אל .תויעוצקמה הדימה תומאמ תובורק םיתעל תוגרוחה ,תוקהבומ
יולת יתלב אוה ונותיעש ,בוציינזוק דראודא ,ישארה וכרוע תנעט ףא לע ,ןימיה תוגלפמ לש
ןיא ךא ,ןימיה תודמעב ךמות תישיא אוהש ,תונויארב ריהצמ בוציינזוק .תיטילופ הניחבמ
וקב חכוויהל ידכ ןגטנר םוליצ שרדנ אל .ונותיע לש יביטקייבואה וקה לע עיפשמ רבדה
תגרוח תיטסילרולפ תשופחתב תושפחתהה ךא ,ימיטיגל רבדהש ןבומכ ."יטסו" לש ינמיה
.תיאנותיעה הקיתאהמ

תארקל ארוקה תא ליבוהל יושע תושדחה לש ומצע ןכותהו הנשמה תורתוכ ,תורתוכה חוסינ
ףקת ןמצייו אישנהשכ ,27.7.98 םויב ,לשמל ךכ .ןהילא ןווכתה בתוכה יאנותיעהש תונקסמ
תא וטילבה "ילדנ יטסובונ"ו "הנארטס השאנ" םינומויה ,תוריחבב ךרוצ שיש רמאו הלשממה תא
רגסומ רמאמב) םוי ותואב תירבעב םינותיעב ומכ ,ןושארה דומעב תישאר תרתוככ השדחה
היה ירבעה ארוקה םא קפס "!ארטסותרז רמא הכ" :התיה "ילדנ יטסובונ"ב תרתוכה יכ ןייצנ
השדח"כ התוא עינצהו ינשה דומעב העידיה תא םקימ "יטסו" ןותיעה .(רבודמ המב ןיבמ
."'לארשי לוק'ב הרסמנש

תרחא וא וז הדימב םיכמותה םיאנותיע לש םידחא תומש שי ךא ,"תונשרפ יבכוכ" ןיאש ונרמא
,ןור היפוס .התסהב תלבוגו הפירחמ הגירחה םימעפל .ונממ הנימיו דוכילה תופקשהב
"תדלומ" ןואטיב לש תכרוע ןמז ותואב תשמשמ "יטסו" ןותיעב תרכומו הריכב תיאנותיע
"תדלומ" םנמא .(הנשמה תרתוכ תנייצמש יפכ - "לארשי ץרא לש םיטוירטפה תעונת") תיסורב
לש הבוגתה תויהל הלכי המ רורב .םניח תדבוע תישארה תכרועה םא קפס ךא ,םניח ץפומ
"תדלומ" ןואטיב לש ךרועה םג היה "תונורחא תועידי"ב ריכב ןשרפ םא תונותעה תצעומ
בתוכ ,הווקסומב ל"ז ןיבר קחצי לומ ריזח לש שארב ףפונש ןיקסא רודגיבא ותוא .תירבעב
."יטסו" ןותיעב (רסנל ירפכ) םעפ ידמ

תעד .ץראב תיסורב תונותעה ןיבל תירבעב תונותעה ןיב ירקיעה ינושה ןומט ךכב ילוא
ןועטל רשפא "יטסו" יבגל ."תינלאמש" איה תירבעב תרושקתהש ללכ ךרדב תנעוט תחוורה להקה
(תורשע ךותמ) םידומע ינש לש הנאת הלע םע ומצע תא עינצהל הסנמה ,ינמי אוהש תואדווב
ינשב "ינלאמשה טנמלאה" לש זוכירה אקווד .לאמש ישנא ירבד לש םימוגרת םיסחדנ םהב
.םייתפש סמ םולשת - םכחותמה ןורמתה תא טילבמ םידומעה

תוילרטיינ לע רומשל םילדתשמ "הנארטס השאנ"ו "ילדנ יטסובונ" ,"הימרו" םינותיעה
.ךכב םיחילצמ םה ללכ ךרדבו רתוי םייטסילרולפ תואריהלו

(22).תוינויה ויתודמע לע םיתעל עיבצמ רונג םירפא יארחאה ךרועה לש יעובשה רמאמה םג

יקסנרש לש גניטיירה
יוצר .םהיארוק לש תויטילופה תודמעה תעיבק לע םינותיעה לש העפשהה תדימ לע ונדמע
"תיסורה" הגלפמה יפלכ תיסורב םינותיעה לש סחיה לע םג דומעל הז רשקהב ןיינעמו
ךכו השדחה הגלפמב תיסורב םינועובשהו םינומויה בור וכמת 1996 תנשב ."היילעב לארשי"
"תכרעמה תצעומ שאר בשוי" יקסנרש ןתנ היה ,םינש שש ךשמב ,תוריחבה דע .התחלצהל ועייס
הכימת סייגל ידכ בוציינזוק ךרועה םע ותודידי תאו ודמעמ תא בטיה לצינו "יטסו" לש
הבותכה הלמה לש תילאירה העפשהה תדימל תפסונ החכוה וז התיה ,ןכאו .השדחה ותגלפמב
.רחובה תטלחה לע תיסורב ןותיעב

תערה ךכל המרת ילוא ."היילעב לארשי" לע תרוקיב ינצינו םיקדסה ועיפוה 1997 תנשב
:יקסנרש רמא 1998 תנשב ותגלפמ תדיעווב םואנב .יקסנרש ןיבל בוציינזוק ןיב םיסחיה
ףוס ןויליגבו תכל הקיחרה "יקסנרש-יטנאה" תמגמ ."תיסורב תונותעה אוה ונלש ישארה ביואה"
ןמומו ךרענש רקסה תואצות "יטסו"ב ןושארה דומעב ומסרופ ,1998 ילויב 24-ה לש עובש
תוליעיהו החלצהה לע (1998 ינויל 27-ל 17 ןיב) ולאשנ םיארוק 1,007 .ןותיעה ידי לע
"יטסו" לש תכרעמה התיה אל תרחא) ידמל תומוגע ויה תואצותה ."היילעב לארשי" תגלפמ לש
2.73-ב הדמאנ הגלפמה לש Raison d'etre -ה - הטילקה םוחתב החלצהה :(ןתוא הטילבמ
ךותמ תודוקנ 2.43 םירקסנה ונתנ םילועה לש הקוסעתו רויד תגשה םוחתב ,תודוקנ 5 ךותמ
לש םיסרטניאה תנגה םוחתבו 2.74 וגשוה "םיסורה" לש תימדתה רופיש םוחתב ,5 ןתוא
.2.83 - םילועה

לע עיפשהל ץמאמ השוע ןותיעה ,"יטסו" תכרעמב יקסנרש לש וניח רסש רחאל ,ןכ יכ הנה
ןויסינ רואל .תוימוקמה תויושרל תוריחבה ינפל םישדוח העברא קוידב ,(רחובה) ארוקה
.תויופצה תואצותל איבה ל קפס אלל םייושע ןותיעה יצמאמ ,רבעה

החסונ הלאשה .םיארוק 903 ברקב ךרעש רקס תואצות "ילדנ יטסובונ" םג םסריפ ,םוי ותואב
לע "?יסורה רוביצה ברקב םיגיהנמה לש תיטילופה העפשהה לש גניטיירה והמ" :תרחא תצק
תא "ילדנ יטסובונ" לש רקסה תמאמ ךכו ,"יטסו" לש הלאל תומוד תואצותה ,חוסינב ינושה ףא
,3.12 ןייטשלדא ילוי ,3.64 יקסנרש ןתנ - תודוקנ 5 ךותמ גניטיירה :"יטסו" לש תואצותה
הפוס ,0.23 (ירא-ןב יבצ) רנרל ירוגירג ,2.96 ןמרביל רודגיבא ,2.46 ןמפנורב ןמור
.1.72 (הדובעה תגלפממ כ"ח) רוודנל

תא שיגדהל ידכ אלא ,םייטילופה םייחב קוסעל ןוצר ךותמ אל ליעל ואבוה רקסה תואצות
- היארוק לע תיסורה ןושלב תונותעה לש תצרחנה העפשההו רתויב הליעפה תוברועמה
.תוימוקמה תויושרלו תסנכל םירחובה

הנידמו תד
קבאמב סוסיה אלל םיבצייתמו הנידמהמ תדה תדרפהב םיכמות ע"מח יאצוי לש עירכמה בורה
:תוביס שולש שי ךכל .תיתדה הייפכה דגנ

;ץראל םמיע ואיבהש תדה יבגל הפקשהה בוציעו ךוניח .א
;תימואל תוכייתשה ןיבל תיתד תוכייתשה ןיב הרורב הנחבה .ב
.םבריקב םידוהי-אל לש הובגה זוחאה .ג

דוח תא הווהמו היארוק תודמעב אלמ הפב תכמות תיסורה הפשב תונותעהש וילאמ ןבומ
.תויתדה תוגלפמהו יתדה דסממה דגנ קבאמב תינחה

ירוהל ץראב הייהש תוכז ןתמ יא ,ידוהי ןימלע תיבב הרובק רוסיא לש םיללמואה םירקמה
תירב סקט תכירע ,םייחרזא ןיאושינ רדעה ,ריזח רשב תריכמ רוסיא ןכו ,רידס תורישב לייח
.תיסורב תונותעב םיאבומ ,דועו תמה תפוגל הלימ

תא הנמאנ תפקשמ תונותעה הז הרקמב ;תיסורב םינותיעה לכ ןיבמ יתד ןואטיב ףא ןיא
ברקב ןה ,רתויב ירעזמ םידרחה רפסמו "הגורסה הפיכה" ילעב םיטעמ .היארוק רוביצ
ןותיעב הל המוד אוצמל ןתינ אלש ,העדומ העיתפמ אל ןכל .םיבתוכה ברקב ןהו םיארוקה
(23)".תוירט ריזח תויקינקנ ונלצא ואצמת םוי לכ" :תירבעב

ןמפנורב ןמור כ"ח םוקמב ינויצה םורופה אישנל 'ץיבלדנמ ףסוי ל"דפמה שיא לש הריחבה
ל"דפמ שיאב הכימת תאטבמ הניא הריחבהש ,הארנ .תיסורב םינותיעה לכב בחרנ יוסיכל התכז
תודוה ,ןמימו דסי רשא ,יקסנרשמו (24)"היילעב לארשי" תגלפממ תוגייתסה לע העיבצמ אלא
'ץיבדלנמ ףסוי .1988 תנשב דוע "תוצעומה תירב ידוהי לש ינויצה םורופה" תא ,וירשקל
אישנכ ותוליעפ ןיבל ולש םייגולואידיאה תונורקעה ןיב דירפמ אוהש ןויארב ריהצה ומצעב
תונותעה .ע"מח יאצוי לש רוביצה ללכ תא גצייל רמייתמה ,יתגלפמ יתלבה ינויצה םורופה
.שדחה אישנה יפלכ הדהא העיבה ,תדהמ התוגייתסה ףא לע ,תיסורב

"ונלש ה'רבחל םיציברמ" םורדניסה וא רנרל תשרפ
םא .םייתנש הז ולש גניטיירה לע רומשל דימתמה ,ךשמתמ אשונל תיסופיט רנרל תשרפ
ומוקמ תא אצמ המכו המכ תחא לע ,"עצמאב בוט םוקמ"ל אשונה הכז תיללכה תונותעב
:םורדניסכ ,(היטרפ תא ריכזהל ךרוצ לכ ןיאש) השרפה תא רידגהל רשפא .תיסורב ףדעומה
(25)תסנכ ירבח ירא ןב תשרפב לפטל וסינ וז המסיס תחת ."ונלש ה'רבחל םיציברמ ,ומוק"
ןבומכו האחמ יבתכמ לש תינומה המתחה ,תונגפה ,תופיסא ?ושע אל המ .םיימוקמ םינקסעו
םכסל ןתינ דבעידב :תיסורה הפשב תונותעה תא המישמל סייגל םיעצמאו םיצמאמ ועקשוה
ירחא הררגנ איה גניטייר יעינמ ךותמ .תיסורב תונותעה לש הפיה התעש וז התיה אלש
ומוק םיחא" :תומרוצ תואירקב ירא ןב-רנרל ביבס ןגמ תמוח םיקהל ןויסינב םיאקיטילופה
תומשאה בורב ותאדוה רחאלו רנרל והימ ררבתהשכ "!ונלש ה'רבחל ץיברה ל םיצור !ןנוגתהל
תלעופ הנידמה תוטילקרפש םיכחוגמה םיזמרה .הקד הממד לוקב השרפה המדנ ,ודגנ ולעוהש
.הרהמב ומלענו וטלקנ אל ,ב"גקה תוטיש יפל
- ןמפרוד לאכימ םע ןויאר "הימרו" ןותיעה םסריפ טפשמה םויס רחאל םידחא םישדוח קר
ןמפרוד ףשח ןויארבו טרסב .הווקסוממ תיסורה היזיוולטב רדושש "רתויב ידוס" טרסה קיפמ
.תוחפל דחא ןותיע דצמ אטח לע האכה ןיעמ היה ןויארה םוסריפ םצע .השרפה יטרפ תא

ןוטה ונתשה זאמ .םיחקל תקפה ימד - "טלעג ה'בר" לש םולשת התיה השרפהמ תלעותה
.ע"מחמ םילועה ברקב תורחא קוח תוריבעו תונז ,םיעשפ אשונב תיסורב תונותעב םייומידהו
םילועה לש םדובכלו םתוכזל .תיתוכאלמ היצזיאוטיגל ןויסינ ךות אלו תוריהזב רסמנ עדימה
וא הייסולכואה ללכ לש הזמ ךומנ םכותב הינווג ל העישפה זוחאש ןייצל יחרכה היסורמ
.יצראה עצוממה תמרב - עורגה הרקמב

הפירח הריטאס
םייעובש םיפסומ .ללכב תונותעה תלחנ אוהש ,םוחת םוש לע תחסופ תיסורב תונותעה ןיא
,תואירב ,טרופס ,תונמאו תוברת ,הרבח ,הלכלכ יאשונל םישדקומ םיימוי םירודמו םידחוימ
הקיטורא ,יאנפה תועש ,רודיב ,תוליכר ,החפשמו תיב ,חבטמ ,הנפוא ,ךוניח ,םיבשחמ ,עדמ
םירודמהו םיפסומה לכ .לארשיל הניארקוא ןיב תודידיל רודמ וליפא שי .היפרגונרופו
,הקיטסיצילבופבו תושדחב ומכ ,בוש .ע"מחבו לודגה םלועב ,לארשיב םמוחתב השענב םיקסוע
.רמוחה תומכו ןמזה תוביסנל םאתהב לכה ,םייפרגואיגה םירוזאה תשולש ןיב הנוש ןונימה
.םידומע 20-16 תוחפל קבוחה הנוש ףסומ םינומויל ףרוצמ םוי לכ

זוחא .םייסנניפ םיחותינ לע רשאמ רתוי תונכרצ תויעב לע שגד םשוה םיילכלכ םיאשונב
טרופמו קימעמ קוסיע ןיידע קידצמ וניא םיארוקה ברקב םינוילעה םינורישעל םיכיישה
תוינמה לע םיחווידה םימסרפתמ אל ןכ ומכ .תירבעב תונותעה לש המרב תוילכלכ תויעבב
.ןוהה קושב תודונתהו הסרובב

תוברתה ייח לע טרופמו ףטוש חוויד רסמנ .רתויב דבכנ םוקמ תוספות תונמאהו תוברתה
לע תורוקיבו תובתכ ,לארשי ינורטאיתב (תירבעב) הרוכב תוגצה לע תורוקיב :ץראב
לע ,(הבר הדימב "יסור" ןבכרהש) תורחאה תורומזתהו תינומרהליפה תרומזתה לש םיטרצנוק
."רשג" ןורטאית - תוברתה רתכבש יסורה םולהיה לע ןבומכו םהינימל םילביטספ רופס ןיא
בוש שמתשנ םא) תונותעה תשמש מ ,תירבעב תוברתה יעוריא לע דחוימב ,חווידל תודוה
םיטנוולר םירבדה םתוא ."םיסורה" לא תילארשיה היווחה תא ריבעמה רוניצ ,(הרופטמ התואב
לגרודכה יבכוכ תא בוט תוחפ אל םיריכמ תיסורב םיארוקה .טרופסה ירודמ יבגל םג
םיאטרופסה לש םהיגשיהל שדקומ דבכנ םוקמ .םילארשיה טרופסה יבבוח רשאמ לסרודכהו
םושב רדעיי אל ומצע תא דבכמה יסור ןותיעב .ץראב (םירז םינקחש םג ומכ םילוע) ע"מחמ
הברה םישקהו םיכבוסמה) םיצבשתה םה יחרכה קלח יאנפה תועש ידומעב .טמחשל רודמ ןפוא
.(תירבעב םיצבשתה רשאמ רתוייפלאב קסועה ההובג המרב דחוימ ךרוע שיו רתויב הבר בל תמושת תנתינ םיארוקה יבתכמל
,תיסורב ארוקה לש העדותב ,ןותיעה .ירשפא אשונ לכב ץראה תוצק לכמ םיעיגמה םיבתכמה
יושעו וילא ברוקמ אצמנ אוה יאדו ,דסממה לש קלח וניא םא ףא ,תועמדה לתוככ שמשמ
ןותיעה ןיב תרשקמה היחה הילוחה תא םימלגמ םיארוקה יבתכמ .םינואה רסח ארוקל רוזעל
.וינכרצ ןיבל

לש תכרעמ ישנא ןיב םייבמופ םישגפמ - יסורה בוחרל םייסופיט םיעוריא ל שי המוד דיקפת
תובושתו "םיארוק יבתכמ" לש תרחא הרוצ וז השעמל .ויארוק להק ןיבל םיוסמ ןותיע
אל תעייסמ איהו ןאכ תכשמנ היסורב הלחהש ,וז תרוסמ .יבמופבו רישי רובידב ךא ,תכרעמה
,םיריכב םיאנותיעו ךרועה םיאצמנ המבה לע .וקוויש םודיקלו ןותיעה לש ומוסריפל טעמ
רוציקב .םהיתועדל םיבישקמש ,םהב םיניינעתמש םישחה "הרושה ןמ" םיארוקה םיבשוי םלואבו
הניחבמ ןה תמלתשמ רבד לש ופוסבש תויתפכיא ,ויארוק יפלכ תויתפכיא ןיגפמ ןותיעה -
.ןותיעה יפד לע תרחמל רסמנ שגפמה לע חווידש ןבומ .תילכלכ הניחבמ ןהו תיעוצקמ

"תונורחא תועידי"ב) םיירבעה םיפסומב החלצהב תורחתהל םילוכי הריטאסו רומוהל םיפסומה
תמאתומ איה ךא .הקיחצמ - רקיעבו תינצקועו הפירח ,תילאוטקא הריטאסה .("בירעמ"בו
.ותונינשמ דבאמו ההקתמ ץקועה תירבעל םוגרתה תעב ,םיארוקה לש רומוהה שוחלו םמעטל
תיעוצקמ המרל ומויק תונש 7 ךשמ עיגה קינסלג קרמ תכירעב "רדסב" :"יטסו" לש ףסומה
.רתויב ההובג תיתורפסו

ידמולל םישיגמ דחא דצמ .הלק תירבעב םידומע ינש עובש יפוסב םיפיסומ םידחא םינותיע
דיתעב םיילאיצנטופ תוחוקל םירישכמ ינש דצמו ילאוטקאו ליעומ רזע רמוח תירבעה
.תירבעב תונותעל

תובתכו תונשרפ םע היזיוולטה תוינכות תא ליכמה דחוימ ףסומ םסרפמ תיסורב ןותיע לכ
.היזיוולטה לש םיצורעה ראש לע םגו היסורמ םירדושמה םיצורעה תשולש לע

תא ריבגהל םג ןבומכו םידומעה תומכ תא לידגהל ףסונ יעצמא שי תיסורב םינותיעל
ןותיעמ םיירוקמ םידומע 12 דע 8 ("יטסו"ל טרפ) ןותיעל םיפרצמ ישיש םוי לכ .הריכמה
לתב תכרעמה תלבקמ ,הווקסומב ןותיעה םע םכסה יפ לע .היסורב עיפומה םסרופמו עודי
םינותיע םתוא לש םיירקיעה םידומעה תא םוי ותואב ,יתועמשמ אל םולשת תרומת ,ביבא
(26).םייזכרמ

ןורתי - םיכורא םירמאמ
לש םטע-ירפ - ירוקמ רמוח :תורוקמ ינשמ עיגמ םסרפתמה רמוחה ,תונותעה לכב לבוקמכ
ףסונ .םלועבו ץראב תושדחה תויונכוסמ םגרותמ רמוחו ,םירסנלירפה לש וא תכרעמה ישנא
תיסורה תונותעהמ תובתכו םירמאמ לש תלטוב מ אל תומכ הסיפדמ תיסורב תונותעה ךכ לע
הספדהה ךיראתו רבחמה םש ,ןותיעה םש - רוקמה יטרפ תא תכרעמה תנייצמ דימת אל .ע"מחב
דימת אל ,םירצוי תויוכז תרימשל הנמאה לע תומותח היסורו לארשיש ףא לע .תירוקמה
.וז תוביוחמ לע םיכרועה םידיפקמ

הווהמה ,לשמל ,"יטסו"ל .תירבעב תונותעהמ חוקלה בר רמוח םסרפתמ ץראב תיסורב תונותעב
ראש ךא ,"תונורחא תועידי"מ רמוחב שמתשהל תויוכזה לכ שי "תונורחא תועידי" ןרצנוקמ קלח
רכש םולשתמ ענמיהל - העודיה הביסהמ תאזו ,רוקמה תא םינייצמ דימת אל םינותיעה
.םירפוס

תושר ןתמ אלל תישענ הכאלמה .שדחמ םיכורע םיתעלו םיעוטק ,םיקיודמ דימת אל םימוגרתה
תלטומ םוגרתה תכאלמ .ירוקמה רמוחה תמרב דימת דמוע וניא יפוסה רצומהו רבחמה דצמ
תמלשה" ןיעמ ךכב םיאורה םיטנדוטס לע אלא ,םייעוצקמ םיאנותיע לע אל ללכ ךרדב
תיסורה ןושלה .המצע דעב תרבדמ האצותה ךא .תואצוהב ןוכסיח ,ןבומכ ,הרטמה ."הסנכה
לע םימוגרתב ,םיצור ויה םיארוקהש יפכ ,היוטיב תא תאצומ אל תנווגמהו תיסיסעה ,הרישעה
ןושלב רבודמ רשאכ יחרכה אוהש דיקפת ,תוכרעמב םיינושלה םיכרועה םיטעמ .תונותעה יפד
םינותיעה לכ ןיבמ רתויב תינקתה תינושלה המרה לע רמוש "יטסו" ןותיעה .תיסורה
.תיסורב

םירסנל ירפה לשו תכרעמה יאנותיע לש םטע ירפ םיירוקמה תונויארה ,תובתכה ,תויונשרפה
םאתהב תוכרעמה תוגהונ הז הרקמב ךא ,(יברעמהו) ילארשיה ארוקה לש ומעטל ידמל םיכורא
טעמכשכ ,"תולגה ךרואכ" ךורא רמאמ אורקל םיבהואו םיליגר רשא םהיארוק לש םמעטל
.םיבר ראות תומשב םיטשוקמה הנשמ יטפשממ בכרומ טפשמ לכ

ןקויד - תיסור בתוכה יאנותיעה
:םתומדל םיפתושמ םידחא םיווקל עיגנ ,יסור ןותיעב םיאנותיעה לש ןקויד טטרשל הצרנ םא
תואנותיעב ראות ילעב םתצקמו הרבחהו חורה יעדמ לש םימוחתה דחאב ההובג הלכשה ילעב
התיה רבעשל תוצעומה תירבב תיאנותיעה הרשכההש רוכזל שי .ע"מחב תואטיסרבינואה תחאב
ירטילטוטה דסממה ידיב ףסונ ילכ היה ןותיעהש םושמ ,ברעמבש וזמ תילכתב הנוש
הרשכהה יכרד תא ץמאל םש תואנותיעל תוטלוקפה תוליחתמ התע קר .חומ תפיטשלו הלומעתל
.תירבה תוצראב רקיעבו ברעמב םיגוהנה

שמתשהלו ןיבהל ,אורקל ידכ ,תירבעב תקפסמ הדימב רבכ טלוש תיסור בתוכה יאנותיעה
תרופיס) הפי תורפס לש םהימוגרתו תירבעב תטלחומ הטילשל ועיגה םידדוב .תירבעה הפשב
(27).תרוקיבהו םיארוקה דצמ הדהאו הכרעהל םיכוז תירבעל תיסורמ (הריש םגו

םיאנותיעה רפסמ .תפסונ תיזעול הפשב םיטלושה םיאנותיעה םיטעמ ,תירבעלו תיסורל טרפ
.טעומ אוה תירבעה תונותעב ללכ ךרדב תשרדנה תיעוצקמה המרל ועיגה רשא תיסורה ןושלב
םיטרדנטסב םידמוע אל םה בורל םייפיצפסה םהירושיכו תלוכיה ,תירבעב הטילשה ףא לע
תונותעב בלתשהל וחילצה תוי/םיאנותיע השולש-םיינש קרש איה ךכל תויארה תחא .םילבוקמה
ויתונוכתב יבויח דצ לע חוספל ןיא םלוא .ץראב הנש םירשעמ רתוי לש תוהש רחאל ,תירבעה
ויתימע לש הלא לע םעפ אל םילוע ויתועידי ףקיהו תיללכה תוברתה - תיסורב יאנותיעה לש
.םיילארשיה

ןימימ - תרחא וא וז הדימב הנימי םיטונ םיאנותיעה בור תיטילופה היצטניירואה תניחבמ
תוכרעמב אוצמל ןתינ תאז לכב םלוא .תינמואל תוינוציקל דעו "רדגה לע בשויה" ןותמ
.צ"רמו הדובעה תגלפמ תודמעב םיכמותה םידחא םיאנותיע

ישדוחה רכשה םימעפל .תירבעב תונותעב לבוקמהמ הברהב ךומנ אוה תיסורה תונותעב רכשה
ומצעל תושרהל לוכי "יטסו" ןותיע קר .ימואלה חוטיבה ידי לע עבקנש םומינימה רכשב לבוג
ןכתיי .תירבעב תונותעב םילבוקמה רכשה יפירעתמ ךומנ אוה םג לבא ,רתוי הובג רכש םלשל
שוקיבה לע הלוע עציהה .תיסורב תונותעב "תרושקת יבכוכ" רדעהל תוביסה תחא וזש
.ותכרעמ תרגסמב יאנותיעה תדובעב תוביצי שי ךומנה רכשה תורמל ןכלו "ה'זנרב"ב
.יהשלכ תיעוצקמ הנגה וא הדובע ימכסה ןיא ללכ ךרדב םיאנותיעל

לע לכתסנ אל םא .םהיניב ןוימדה אוה תיסורב םינועובשהו םינותיעה בור לש טלוב ןורסיח
םימייק אל .םימוד םלוכש הארנ ,םיימינפה םידומעה תא חתפנו ,וגולהו ןושארה דומעה
לע ודוחיי תא ןיגפמ "יטסו" .ותוהזל ןתינ םהיפ לעש ,רחא וא הז ןותיע לש םידחוימ םיווק
םלש דומע לע שלוח רמאמ לכ - דומיעה ידי לע "ןינאיטליארזי יקסור"ה ,לודגה טמרופה ידי
.םירוה םתואל תונבו םינב ומכ םימוד םלוכ לכה ךסב לבא ,םוסריפה טועימו

יבגל הנקסמ קיסה ל לוכי ,תיסורב טלוש וניאש ףא לע ,תיעוצקמ הניחבמ הסונמ יאנותיע
.הלאב אצויכו הנשמה תורתוכ ,תורתוכה ,תורוטקירקה ,םימוליצה ,דומיעה יפ לע ןותיע תמר
לש וזל םיתעל הוותשמה ,התואנ המרל ועיגהו תונורחאה םינשב וללכוש הלא תודוסי
ויתימע לש הנושארה הרושב ללכיהל לוכי גרובצרווש גלוא טסירוטקירקה .תירבעב תונותעה
תוביסמ ךא ,תניוצמ םיירוקמה םימוליצה תמר .דיחיה וניא אוהו (28),תירבעה תונותעב
.םתוכיאב עגופ רזוחה שומישהש ךכ ,תירבעה תונותעהמ םיחקלנ םימוליצה בור תוילכלכ
,דיאולבט - ללכ ךרדב גוהנה טמרופה .תוילכלכ תוביס ןתוא ךותמ ,םצמוצמ עבצב שומישה
.("ץראה" ומכ) לודג טמרופב םסרפתמה "יטסו" ןותיעל טרפ

םינושה םינותיעה ןיב םואית
םידחא םימוסריפל טרפ .םייחוויר תויהל םיבייחו םייטרפ םה תיסורה הפשב םינותיעה
"יטסו" ,רומאכ .תיטרפ תולעבב םיאצמנ םינוחריהו םינועובשה ,םינומויה לכ (29),"םעטמ"
"הנארטס השאנ" ,"הימרו" ,"ילדנ יטסובונ" םינומויה ,"תונורחא תועידי" ןרצנוקמ קלח אוה
ישארה ךרועלשכ רוזע ילא לש יטרפה ושוכר םה "דיו"ו ,"טרקס" ,"וחא" ,"ץול" םינועובשהו
םה "סובולג"ו "המרונפ" ,"תועש 24" םינועובשה .תולעבב םיוסמ זוחא שי רונג םירפא
.רגלשדלוג םהרבאו ריפכ ןליא לש תולעבב

עיפומ עובשב םוי לכ יכ ,םינותיעה ילעב ןיב ינמלטנ'צ םכסה ןיעמ םייק הארנה לככ
ילאיצנטופה ןכרצה תא ךושמל רשפא ךכ יכ ,ןווכמ םינועובשה תאצוהב תוסיווה .רחא ןועובש
.ןועובש םג ,ןומויל ףסונב ,םוי ידמ שוכרל

ריחמ יבגל םג תיסורב תונותעה לש םיירקיעה םילעבה ןיב םואית הארנכ םייק ףסונב
אל תאטבתמ תורחתה עמשמ ,(ח"ש 3-ב רכמנש "דיו"ל טרפ) ח"ש 5-ב םירכמנ םלוכ .תונויליגה
שמח ףלא) 1,500-מ רתוי - המוצעה םידומעה תומכבו םוסריפה יריחמב אלא להקל ריחמב
.(דחא עובש ךשמב ,ללוכ בושיחב ,םידומע תואמ

,ביצקתה תיינבב עירכמ דיקפת שי (תונטקה תועדומל דעו םלש דומעמ) םיגוסה לכמ םוסריפל
םוסריפה יריחמ םג (30).תירבעב םינותיעהמ הברהב ךומנ אוה ןכרצל םינותיעה ריחמ יכ
עיגהל םימסרפמה ןוצר יכ םלתשמ רבדה ךא (31),תירבעב םינותיעה קושב לבוקמהמ םיכומנ
.ללוכה חטשהמ 40% דעו 35% לע ערתשמה םוסריפב םינותיעה תא הכזמ "יסורה" רזגמל

םא יכ הריכמהמ אל אב םיחוורה רקיעש רורב ךא ,הצופתה יבגל קיודמ עדימ ונידיב ןיא
תספדה תרשפאתמ וז ךרדב (32).תיתועמשמ ךכ לכ הניא הריכמהמ הסנכהה ןכל ,םוסריפהמ
.רתויב ךומנ ריחמב םידומע לש המוצע תומכ

הנופ ןותיעה .ץראה תולובגמ תגרוחה ,השדח תיקוויש ךרדב "יטסו" לחה הלא םימיב שממ
הקירמא םורדל עיגמ וליפאו ,ע"מח ,הפוריא ,הדנק ,תירבה תוצראב םיילאיצנטופ םינוקל
(33).הנש יצחל וא הנשל יונמה חטבומ רתויב ריבס ריחמב .הילרטסואלו

חיטבמ דיתע

.רפרפל םיכישממ וא הבוט הבישב ועווג הנידמה םוק ירחא ודלונש תיזעולב םינותיעה בור
,תירגלוב ,שידיי ,תיתפרצ ,תינלופ ,תירגנוה ,תינמור תופשב םינותיע ומייקתה הנש םישימח
- תינושל היצמיטיגל ןיעמ םהל שיש םינותיעה קר וראשיי 2000 תנשב .דועו ונידל
םיארוק להק לע םינעשנ םה יכ ,תואכרמ ילב ,היצמיטיגל .תיסורב ןבומכו תילגנאב ,תיברעב
תופשב םינותיע אורקל עדומב ךישממ אוה תירבעה תונותעה לש חוקל ותויה תורמלש ,ביצי
.תורומאה

םילוכי םיאנותיעה ,םתעקשה יבגל םיטקש תויהל םילוכי םילעבה :תילאיר תיארנ וז תיזחת
.שקובמו יוצר האירק רמוחמ תונהיל וכישמי םיארוקהו םתסנרפ רוקמ לע ךומסל

לבקמ וניאש ,םיארוקה להק ברקב רזגמ םייק ,תיסורב םינותיע לש הרידאה תומכה ףא לע
הזכ ןותיעל םיארוק לש ילאיצנטופה רפסמה .תיסור הפשב "ץראה" ןיעמ ,ותמרל יוארה ןותיע
לש םיארוקה רפסמל האוושהב רתוי הובג הארנכ אוה ,תיסורב םיארוקה לש לכה ךס ךותמ
םישנאה" רפסמ ,תורחא םילמב .תירבעב םיארוקה לש לכה ךס תמועל תירבעב "ץראה"
הפשב םהל םיליבקמה לע (ןבומכ יסחי ןפואב) הלוע תיסורב םיארוקה ברקב "םיבשוחה
.תירבעה

לש תיעוצקמה המרה תיילע תובקעב רפתשהל היושע בוציעהו םינכתה תניחבמ תוכיאה
ללגב ,הגרדהב קמטצהל וליחתי םינותיעה ראשב םיבוהצה םידומעהו "םינובוהצה" .םיאנותיעה
,םיכשמהב םינמור) "םילק"ה םירודמה .תירבעב תונותעה םע תורחתהו "תיסורה תורחתה"
םינמיס שי .להק שי םהל םג ירהש ,םוקמ סופתל וכישמי (הלוז תוליכר ,המשל היפרגונרופ
תיסורב תונותעה .תונותעה יפד לע רבגי יטילופה םזילרולפהו ןתמתת תינמיה היצטניירואהש
תוחפל דיתעב חטבומ המוקימו תילארשיה תרושקתה ףונב הלש תימיטיגלה תצבשמל התכז
.דחא רוד תונשל

תדובע הניכמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב רקחמ תדימלת ,קיניובוקסוו הליצ
."לארשיבו לארשי ץראב תיסורה ןושלב םימוסריפ" אשונב טרוטקוד
.1
.1990 ,8 ,רשק ,ןמפיל היסומ ,לארשיב תיסורה הפשב םינותיע .א
ידוהי" ץבוק ,גרובטרו לאכימ ,תורוד ינש - לארשיב תיסורה הפשב תונותעה .ב
.1993 ,16 ,"רבעמב תוצעומה תירב
.1995 ,3 ,"םויה לארשי" ,ץפח לאכימ ,לארשיב תיסורב תונותעה לע .ג
.1993 ,14 ,רשק ,ררוטנוק בד ,ף"שא םע םכסהה לע תיסורב תונותעה .ד
בקעי ר"ד ,תיסורה הפשב "הימרו"ו "יטסו" םינותיעה יארב 1996 תוריחב .ה
.1997 ,18 ,"רבעמב תוצעומה תירב ידוהי" ץבוק ,טדטשנזיא
,"םיאנותיעה לש הנשה רפס" ,בקעי-ןב םהרבא ,תיסורה תונותעה - רשג וא וטיג .ו
.1998
.2
.םיחרזאה תמחלמו הכפהמה רחאל "הנבלה" היצרגימאה - 20-ה תונשב ןושארה לגה
ילעופו םייובש) תוצעומה תירב יחרזא - המחלמה רחאל 40-ה תונשב ינשה לגה
.70-ה תונשמ םיטנדיסידה - ישילשה לגה .םתדלומל ובש אלש (הינמרגב הייפכ
.קרוי וינו ןילרב ,סירפ ויה םילגה תשולש לש םיזכרמה
.3
היסורב םיידוהי םימוסריפו תע יבתכ ,םינותיע" ,קיסרק רימידלו :האר
.1994 ,ביבא לת תטיסרבינוא ,תידוהיה תונותעה רקחל ןוכמה ,"1960-1994
.4
,רשק ,"תונושארה הנידמה תונשב תונותעה" :רואנ יכדרמ ר"ד הרצקב סחייתה ךכל
.80 'מע ,1998 ,23
.5
תנשמ לחה ,סירפ ,(תיסורה הבשחמה) "לסימ היקסור" :עיפוהל םיכישממש םיירקיעה
תנשמ לחה ,קרוי וינ (השדחה תיסורה הלימה) "ובולס היוקסור היובונ" ,1946
.1993 תנשמ לחה ,ןילרב (הפוריא זכרמה) "רטנצ הפוריא" ,1918
.6
.ליעל 4 הרעה האר
.7
.הדוהי ןב - ןמלרפ רזעילא ,תרש - קותרש ,ןוירוג ןב - ןירג
.8
ויחש ןילופ ידוהיו האוש ילוצינ םג ךא ,תישילשהו היינשה היילעה ישנא רקיעב
.תוצעומה תירבב המחלמה תעב
.9
.26.7.1991 ,ץראה ,"הרז הפש"
.10
.29.3.1991 ,1 ןויליג ,הימרו
.11
.15 'מע ,1997 ,,1(ידוהי-יסור ימלשורי ןותיע) וויירי
.12
.1997 תנשל יטסיטטסה ןותנשה
.13
.(תכרעמב רומש םשה) תוכרעמה תחא לש ימינפ רקס יפ לע
.14
,ומויק תונש הנומש ךשמב .לארשי לוק לש (ע"קר) היילע תטילק תשרל איה הנווכה
םוי לכ רדשמ וידרה .ויניזאמ ברקב ןומאלו הלודג החלצהל תיסורב רודישה הכז
ומצע תוכזב יאכז הזה אשונה .ץראב תיסורה ירבוד לכל טעמכ עיגמו תועש 12
.דחוימ רקחמל
.15
תונותעב םיחווידה יפל "היילעב לארשי"מ תסנכ ירבח תעבש לש תופקשהב םילדבהה
.תופתושמה תודוקנה לע םילוע ,תיסורה
.16
.ןמרה רמתו רעי םירפא תאמ ,1998 ילויב 5 ,ץראה ,"םע לאשמ דעב"
.17
.ליעל 'ה2 הרעה האר
.18
תירבב יטילופה ןולימל הסנכנש תיניטל הלימ ,תרחא בשוחה - Dissidiore
.תוצעומה
.19
.(לוק) "סולוג" הלימהמ ,תויבמופ ,תוחיתפ - "טסונסאלג"
.20
.1994 סרמ ,ןייפ ןורהא ר"ד תכירעב ,םילשורי "תיפצת" רקחמל ןוכמ תאצוה
.21
."הכחמ וניא ןמזה" ,23.7.98 "ילדנ יטסובונ" ,לשמל
.22
.הב לפטל חרט אל שיאש ,קוחה לע הרבע יהוז השעמל
.23
.23.7.1998 ,הימרו
.24
."הדובע" - רוודנל הפוסו ,"היילעב לארשי" - ןרטש ירוי ,הניקדולוס הנירמ
.25
,"היטסווזיא" ,"דורט" ,"הטזג הינרוטרטיל" ,"הדווארפ היקסלומוסמוק" :םיירקיעה
."הילדנ" ,"הטזג הי'צשבוא" ,"ויבר ץראווש"
.26
ירוי תאמ "תלייטה לע תיב" תא ןקוש תאצוהב םגרת ,("יטסו") יקסני'צרד קרמ :לשמל
.םירחאו ררוטנוק בד ,בירק ןקרא םה םיפסונ םימגרתמ .בונופירט
.27
"טסופ םלזור'ג"ב תובורק םיתעל תומסרפתמ גרובנצרווש גלוא לש תורוטקירקה
.םירחא םינותיעבו
.28
"ספיספ" ,ץוחה דרשמ םעטמ "לאירא" ,תידוהיה תונכוסה םעטמ "םויה לארשי" :לשמל
.תדלומ תעונת םעטמ "תדלומ" ,היילעה תטילקל דרשמה םעטמ
.29
."םויה בצמה תנומת" קרפב תואמגוד האר
.30
25) שדוח ךשמב םילימ 12 םסרפל ןתינ "יטסו" לש תונטקה תועדומה חולב ,לשמל
יטסובונ" ןרצנוקה תולעבב םינותיע 7 לש חולב ;(מ"עמ ינפל) ח"ש 635-ב (םימעפ
.(מ"עמ ינפל) ח"ש 1,040-ב (םימעפ 175) שדוח ךשמב םילימ 10 םסרפל ןתינ "ילדנ
.31
35%-כ שי "יטסו"ל ונלש ןדמוא יפל .הצופתה לע םיקודב םינותנ גישהל ןתינ אל
ךכ .15%-כ ראשה לכלו 50%-כ "ילדנ יטסובונ" ןרצנוקל ,ללוכה הריכמה חתנמ
350,000-ל עיגמ םינועובשהו םינותיעה לכ לש הצופתה לכ ךס יכ ךירעהל ןתינ
.תיסור ירבוד 3 לכל דחא ןויליג - םיקתוע 400,000 דע
.32
.הנשל רלוד 290 הלוע תירבה תוצראל עובש ףוס - "יטסו" לש יתנש יונמ לשמל
.33

:רוקמ
,תידוהיה תונותעה רקחל ןוכמה תאצוהב ,15-2 'מע ,'98 רבמבונ ,24 'סמ רשק
ביבא-לת תטיסרבינוא