חישמה תורישב תונותיע

יתפרצ ילרוא


םידרחה לש םתרכה יאו תידרחה הרבחל תינוליחה הרבחה ןיב יגולואידיא-יכרע-יתדה רעפה
םושמ .םיידסממה תרושקתה יצורעל תושיגנמ םידרחה תא וקיחרה ,תינוליחה לארשי תנידמב
.תינוליחה תרושקתל תיביטנרטלא תיגולואידיא תרושקת תידרחה הרבחה הל החתיפ ךכ

רגמב רוא ל םיאצויה םינואטיבהו םינותיעה רפסמב היילע תמגמ תנמתסמ 80-ה תונש עצמאמ
לש תיתדה היגולואידיאה תצפה - התרטמש ,תרהצומ תיגולואידיא תיתד תונותיע יהוז .ידרחה
יעצמאכ - םינפ יפלכ ןה תונותיעב שומיש השוע ידרחה רוביצה .תגציימ איה ותוא םרזה
תוצובקה ןיבש תוקולחמבו םיקבאמב יוטיב ילככ - ץוח יפלכ ןהו ,הליהקה ךותב רשקמ
.ינוליחה רוביצה יפלכ ףא וקלחבו ידרחה רזגמה ךותב תונושה תויתדה

ירקיע תא ץיפהל ,ירק ,"הצוח ךיתונייעמ ץיפהל" דיסח לכ לע הווצמה העונתכ ד"בח
תונוש תוצובקש דועב .וז הרטמ תרשל לוכיה יעצמא לכ תצמאמ ,םידוהיה לכ ברקב תודיסחה
,הבעות לאכ םהילא תוסחייתמו םיינורטקלא תרושקת יעצמאב שומיש תוללוש ,ידרחה רזגמב
תויגולונכטבו םינומה-תרושקת יעצמאב רתויב יביסנטניא שומיש השוע ד"בח תודיסחש ירה
התרות תצפהל םיניוול תרושקתו ינורטקלא ראוד ,טנרטניא :ןוגכ תומדקתמ תרושקת
ופרצל הנווכ ךותמ ינוליחה רוביצה ברקב ןהו ד"בח ידיסח רוביצ ברקב ןה ,היתונויערו
.היתונויערל וברקל תוחפה לכל וא ד"בחל

קלחכ ,לארשיב ד"בח תודיסח ברקב תיחישמה הסיסתה דואמ הרבגתה 1994-1990 םינשה ןיב
אלש םישדח םיאישל העיגהו ,וז תודיסח לש תימלועה תיחישמה הסיסתה לש התומצעתהמ
.םפקיהבו םתמצועב ןכל םדוק ועדונ

ברקב יחישמה חתמה תא ויתושרדב ררוע ומצע יברהש ,ךכל הבוגתב אב יחישמה םזיביטקאה
תליהק לא חישמה אובל תוירחאה תא יברה ריבעה ,1991 לירפאבש ךכ ידכ דע ,וידיסח
ולחה ד"בח ידיסחמ קלחש בצמ רצונ ךשמתמו זע יחישמ חתמ לש וז היצאוטיסב ,וידיסח
יוארה דמעומה תא וב םתוארב ,ומצע יברה לא אבו ברקה חישמה לע יברה ירבד תא ןווכל
.חישמ תויהל רתויב

הפיאשה םוסריפ .ןויערה תצפהל תרושקתה יעצמא וסיוג ךכ ,יחישמה טהלה לדגש לככ
רתויש ךכב הלואגה זוריזל םורתל ידכ וב שי ,םיירשפאה םיעצמאה לכב תיחישמה תולגתהל
תדמוע וז השיפת ,"יתואיצמו ישחומ עוריא היהת חישמה תאיבו" ועפשויו ופשחיי םישנא
.תרושקתה יעצמאב םימוסריפה סיסבב

םרזה תורבגתהכ תאז םירידגמה שיש יפכ וא ,םידיסחה ברקב יטמרד הנפמ לח 1993 תנשב
.חישמה אוה יברה יכ תיבמופה הזרכהה םע ד"בחב יטסיחישמה

אוה םניינע לכש םישדח םינותיע תאצוהב שומיש השענ יחישמה ןויערה תצפהל םיעצמאה ןיב
היילע ולא םינשב תרכינ םימייק םינותיעב .הלואגלו חישמל םירושקה םיאשונ דומילו קוסיע
םיהוזמה םינותיע - הליחת .םיגוס ינשל םינותיעה תא גווסל לכונ .אשונב קוסיעב תיתועמשמ
םיעוריאלו הילאוטקאל תוסחייתה דצל הלואגה אשונב םיקסועה ד"בחב יזכרמה םרזה םע
:םתמישר ןלהל .ד"בחב םיימינפ

ד"בח רפכ

ץראב ץפומה םייונמל ןותיעכ ,"שדוקה ץראב ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב רואל אצוי
םידומע 50-כ ,סכר בע ןועובש והז .ןירפלה הד ןורהא ברה אוה וכרוע .תירבה תוצראבו
,תויטילופו תויכוניח ,תויתד תויגוס לש ןקמועל םינד םינושה םירודמה .תרבוח לכב
לש דעיה להק .תונשרפה ירבדב ןהו םירמאמה גוסב ןה רורבו ירבע וק טקונ ןותיעהשכ
.ד"בח ידיסח רקיעב םה תועובשה

:חישמה אשונב םיקסועה םיעובקה םירודמה
.תעל תעמ םינתשמ וב םיבתוכה .חישמה אשונב תויגוס רוריבב קסוע - הלואגו חישמ
םיאשונב קסוע םירמאמהמ קלח .םבורב םיעובק וב םיבתוכה .יטסיצילבופ רודמ - תועד
.הלואגבו חישמה תאיבב םירושקה
.ןותיעב םירבדה ןוט בתכומ ויפל ,ןותיעה לש יזכרמה תכרעמה רמאמ - ךרועה רבד
םירחבנ םיעטק גיצמ רודמה ,ךרועה רבד רחאל דימ עיפומה עובק רודמ - תוכלמ רבד
.לארשי ץראבו הלואגב םירבדה םיקסוע בורל .יברה תוחישמ

הייפיצה אוה םבורל ףתושמה רסמהש םיידיסח םירופיס םיגיצמה םינתשמ םירודמ םנשי ןכ
םירודמ ופסונ וז הפוקתב .1994-1991 םינשב ונתשה םירודמהמ קלח .חישמה תולגתהל
.ד"בחב תוחורה ךלה תא הנמאנ ואטיבו הלואגה תצפהב וקסעש תובתכו

הנח ילהאב

רפכ" תועובשה תאצוהב יעובש וד םייונמ ףסומכ ג"נשת זומתב 'גב אצי ןושארה ןויליגה
חוודל ,ד"בח תושנ םע רשק רוציל ךרוצה לע תונעל אבו םידומע 16 ליכה ףסומה ."ד"בח
.יתרוסמ ןפואב םישנ םיקיסעמה םיאשונב קוסעלו םידחוימ םיעוריאו םיסנכ ,תויוליעפ לע
הדיקפתש תיתרוסמ השיפת תפקשמ הטלחהה ןאכ םג) םידליל הניפ היוצמ ןויליגה ףוסב
תוחכונ יכ םא ,חישמ יניינעב םג קסוע ןותיעה ךא (םידליה ךוניח אוה השאה לש ירקיעה
רודמב רקיעב איה תודקמתהה .קפואמ יחישמה טהלהו ידמל תירונימ איה ןותיעב אשונה
:הלאשב רודמה קסע ןושארה ןויליגב .יברה תוחישמ תויוסחייתהו םיעטק ובו ךלמה רבד
אוה לארשי תונב לש ןדיקפת" :אוה ךכל רבסההו ?חישמה תא תואיבמה ןה םישנה עודמ
!הווצמ לש - רוא :הרותה תוארוה יפ לע ידוהי ןפואב וקפוסי םיישונאה םיכרצה יכ ,גואדל
"...!םירוהט - החפשמ ייח !רשכ - ןוזמ

.הלואגה לש םינוש םירשקהב תכרועה רבד םג קסוע םינותיעהמ קלחב

עובשה תחיש

םחנמ ברה אוה ןותיעה ךרוע .ץראב ד"בח יריעצ תדוגא זכרמ ידי לע רואל אצויה ןועובש
תרות תא ץיפהל ידכ תאצל לחה ןותיעה .ד"בח לש ימשרה הרבודכ םג שמשמה ,דורב
וב םוקמ לכבו ,םיקוושב ,תסנכה יתבב הבחר הצופת ול שי ךא םייונמל ןותיע והז .תודיסחה
בותכ אוה ."הצוחה םינפה םע" ךא ד"בח ידיסחל הנופ ןותיעה .לודג תולהקתה לאיצנטופ שי
.תודהילו ד"בחל וברקל הנווכ ךותמ אוה רשאב ידוהי לכל תנבומ הפשב

העיפומ ןושארה דומעב .םידומע העברא ףיקמו תסנכה יתב ינותיע לש תנוכתמב יונב ןותיעה
ינש - ינשה דומעב .תועדוה רודמ ילאמשה רוטה שילשב .ךרועה רבד התחתו תישארה תרתוכה
ובו "ןייעמה ןמ" רודמהו ,יברה לש ויתוחישמ תחאל דוביע ובו "תבש ןחלוש" רודמה .םירודמ
.עובשה תשרפ לע תורצק תויונשרפ

םיאשונל תויוסחייתה ובו "הלואגה תרות" רודמה עיפומ ,תרגסמ ךותב ,ישילשה דומעה זכרמב
לכשה רסומ לעב ידיסח רופיס איבמ "היהש השעמ" רודמה .חישמל םירושקה םינוש
.יתד-יכוניח

רקיעב גיצמה ,"םיידוהי םייח" רודמה אצמנ דומעה לש ןוילעה וקלחב - יעיברה דומעה
לא ורזח םהו הראה םהל התיה עתפלו הנומאה ךרד תא וחנזש םידוהי לע םיאלפומ םירופיס
יבשותל תוברקתהה םע .םתוליעפו ד"בח ידיסח לע ןפוד יאצוי םירופיס וא ,תדה לש הקיח
.דחוימה םלעופו ע"שי ישנא לע םרופיס םג םיעיפומ ע"שי

יחישמה םרזה םע םיהוזמש ימ ידי לע רואל םיאצויה הלא םה םינותיעה לש ינשה גוסה
.חישמה תולגתה זוריזלו הלואגה תצפהל םישדקומ םלוכ לכו ,ד"בחב

המלשהו תיתימאה הלואגה

הדוגאה" ידי לע רואל אצוי אוה .יברה ירבד תובקעב ,1991 ינוי שדוחב תאצל לחהש ןוחרי
ברה ןותיעה תא ךרע .םי תבב ד"בח תיבב התוליעפ זכרמש "המלשהו תיתימאה הלואגה ןעמל
.קיצ ינורמז

ןותיע ל הבורק תנוכתמב בצועמ אוהו ומורכ ריינ לע םיספדומ םידומע 10-8 ליכמ ןותיעה
לכ .וינכתב ןותיעה דוחיי .תונוש תורבח לש תומוסריפל םישדקומ וידומעמ קלחשכ ,ימוי
.םינושה היטביה לע הלואגה אשונב תוקסוע ללכה ןמ אצוי אלל תובתכה

תיב םיגציימ ותוא יחישמה םרזה ןיב תקולחמ העלגתנ ,יברה לש ותוקלתסה םע ,1994 תנשב
וק וגיצהש ד"בח ידיסח תדוגאו ד"בח יריעצ תדוגא ןיבל ,םי תבב ד"בח תיבו תפצב ד"בח
םינותיע תאצוהב יוטיב ידיל האב וז תקולחמ .יברה לש ותומל סחיב רתוי יתואיצמ
.םידרפנ

תרתוכב אצ י ןותיעה .יברה לש ותומל "הלואגה" ןותיע תוסחייתהב תקולחמה תא םיגדנ
התחתמ ."דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי" - לוחכ עקר לע ביטגנב הלודג
הטמל רתוי דועו "םייקו יח חישמה ךלמ יברה" :תולודג תויתואב םודא עבצב תרתוכ התיה
תומלעיה זוע רתיב תכשמנ הלואגה תרושב תצפה" :רוחש בותיכב בוהצ עקר לע הנטק תרתוכ
לאגיו עיפוי שממ דימ רתויב רצק ןמזל הניה זומת 'ג הלואגה גחב ו"ליש חישמה ךלמ יברה
."לארשי םע תא

יברהש ךכב קסע ןותיעה לכ .ודיב ףפונמ אוהשכ יברה לש ותנומת העיפוה וז תרתוכל תחתמ
םגה ,שמא (רוקמב השגדהה) הרואכל עריא רשא לע קומעה רעצה לכ םע" חישמה ךלמ אוה
.(38 ןויליג) "ל"ר םייחה ךפיהכ תוארהל יושע עבטה ירדגבו רשב יניעל תוינוציחבש

.תונויליג 39 ועיפוה לכה ךסב 1994 טסוגואב 8-ב ,ךכ רחא שדוח אצי ןורחאה ןויליגה

הלואגה תחיש

הלואגה תחיש" ןועובשה תאצל לחה "המלשהו תיתימאה הלואגה" ןותיעה לש ותאצוה תקספה םע
הלואגה ןעמל הדוגאה' םעטמ אצוי" :בתכנ ךשמהבו ,"חישמה תומי לש יעובשה ןויליגה -
.קיצ ינורמז ברה ידי לע ךרענו ,"הלואגה ריע םי תבב הזכרמש 'המלשהו תיתימאה

."עובשה תחיש"ל תינוציחה ותרוצב דואמ המודו תסנכ יתב ינותיע לש טמרופב עיפומ ןותיעה
."דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי" :הרהצהה העיפומ ןושארה דומעה תיתחתב

- ןושארה דומעב :ללוכ אוה .הלואגלו חישמל ,יברל םירושקה םיאשונב קסוע ולוכ ןותיעה
.הלואגה אשונב תויוליעפו םיעצבמ לע םימוסריפ - "תובוט תושדח" רודמו תכרעמ רמאמ
תוסחייתה וב היהת בורלש ,"חישמ לש ותרותמ - יעובש ןויער" םירודמה - ינשה דומעב
ישילשה דומעב .תווצמו םיקוספ לש רואיב - "הלואג לש תוצוצינ"ו ,ןרואיבו יברה תוחישל
חיש" רודמה יוצמ תעכ ;"רופיס"ו "הלואגב תויגוס" םירודמה ויה הליחתב .םירודמב יוניש לח
,יחישמה ןויערל הרושיק םות הילאוטקאל תמיוסמ תוסחייתה וב שי םיתיעלש ,"םידיסח
תוליעפ לע חוודמה רודמ - "םייח רוא" ,ןורחאה דומעב ."וישכע תואלפנ" רופיסה ודיצלו
ןאכ עיפות בור יפ לע ,ד"בח חורב תיכוניח הנקסמ םע ישיא רופיס איבמ וא ,ד"בח ישנא
."ונקדצ חישמ רודה אישנ" ירבדמ - "הכרדהו הצע" רודמ עיפומ דומעה תיתחתב .הנטק הנומת

רודה תא ךנחל ותרטמש םידלי ןותיע םג יוצמ יחישמה םרזה םע םיהוזמה םינותיעה ןיב
.הבחרהב הז ןותיעל סחייתנ .ןמזה חורב ריעצה

םשה תואבצ הנחמב

ותשא ,אקשומ היח תינברה לש התריטפ רחאל (1989) ט"משת זומת שדוחב ןותיעה לש ותישאר
תחאב .קחצי ףסוי ר"ומדאה ,םדוקה יברה לש ותבו ןוסרואינש לדנמ םחנמ יברה לש
.תינברה לש הרכיזל תודסומ םיקהל וידיסחמ יברה שקיב תויודעוותהה

טלחוה ,יברה תשקב רואל .םינולע "ק"הא תודהי תצפהל ד"בח תודיינ" ץראב ואיצוה זא דע
תא הלביק המזויה .העובק תורידתב םידלי ןותיע רואל איצוהלו םינולעה תצפה תא דסמל
םרזה םע ההוזמה רורב יגולואידיא וק גציימ "םשה תואבצ הנחמב" ןוחריה .יברה לש ותכרב
.יחישמה

תרשפתמ יתלב הדפקה הנשי ךכ םושמו תרושקתה יעצמאב ןומטה לאיצנטופב םיריכמ ד"בחב
ירבד תצפה ,עמשמ .תינויער-תיכוניח איה תרהצומה ותרטמש ןותיע והז .םינכתה יפוא לע
.תוכיא לע הדפקה תרכינ דבב דב .ד"בח תודיסח יכרע חורב ריעצה רודה ךוניחו יברה

להק .(ןילקורב) תירבה תוצראב םג ץפומו םייונמ להקל דעוימה ןוחריכ ץראב אצוי ןותיעה
בל תמושת תנתינ יכ רכינו ינועבצ ןותיע והז .14-13 יאליג דע םידלי אוה ולש דעיה
תחתמ .ומורכ ריינ לע ספדומ רעשה .וב אורקל םידליה תא ךושמל הנווכ ךותמ ובוציעל הבר
."!םשה תואבצ ילייח ןוחרי" - הנשמ תרתוכ העיפומ ,"ונלש ןותיעה - םשה ואבצ הנחמב" וגולל
בורב .יאבצ גתכ בצועמה "'ה תואבצ" ןוגריאה למס עיפומ דומעה לש ןוילעה ילאמשה דצב
תויוליעפמ תחאמ םוליצ תובורק םיתיעל ,הלודג תינועבצ הנומת תססונתמ דומעה לש וחטש
לארשי ץרא תפמ עקר לע םיעצבמ קנט - "ד"בח תודיינ" למס עיפומ דומעה תיתחתב .ד"בח
תירבעב בותיכ עיפומ תיתחתב ."הבגנו הנופצ המדקו המי תצרפו" :יוויצה-קוספה וילעמו
.MITZVAH TANK תילגנאבו "םיעצבמה קנט"

םתרטמש םילייח ,םשה אבצב םילייחכ ד"בחב םידליה לש םדיקפת לע הרומ ןותיעה םש
ןוחריה בוציעב היוטיב תא האצמ תיחישמה תוררועתהה .הלואגה ןויער תצפה תירקיעה
תצפהב םיקסוע םיצבשתב הלכו תכרעמה רמאממ לחה ,ןותיעב םינושה םירודמה .וינכתבו
ןוחריה ןיא ובוציעב .(סקימוק) םיכשמהב ריוצמ רופיס אצמנ ירוחאה ףדב .הלואגה ירסמ
טעמל תוירחסמ תומוסריפ לש ןרדעה ןיעל טלוב) םיירחסמה םידליה ינותיעמ המואמב הנוש
.םינכתב יוצמ יתוהמה ינושה .(הלואגה חורב איה םג תבצועמה תחא תוסח תמוסריפ

רוביצל תדעוימה תונותיעב םיעיפומה הלאמ םתוהמב םינוש םניא םיעיפומה תונויערה
אצמנ ,יגולואידיא ןותיעכ ,םידליה ןותיעב םג .המיאתמ ןושלב םיחסונמ קר םה ,רגובה
תולגתהל תיביטקאה היפיצה דודיעו יחישמה ןויערה םידמוע תיתדה העדותה זכרמבש
.תיחישמה

תימלוע-ללכ הנוכת

ירמאמ לכ .תודיסחב בושח םויל וא גחל בורל סחייתמה תכרעמ רמאמב חתופ ןותיעה
תאיבו הלואגה ,יברה - תוסחייתה ידקומ השולש ביבס םיענ ןותיעב תובתכהו תכרעמה
תוירחא תלטומ םידליה לע םגו הלואגה אוב ינפלש הפוקתב ונא :אוה טלובה רסמה .חישמה
חישמ תאיב תא זרזמ בוט השעמ לכ" תניחבב םיברב המוסריפל ומרתיש ךכב הזוריזל
."ונקדצ

,הליחתב .ד"בחב ולחש יוניש יכילהת תפקשמ "חישמה ךלמה" לאכ יברה לא ןותיעב תוסחייתהה
ןיא ךא ,הלואגה תא זרזל םידיתעש ,םיבוט םישעמבו תווצמב תוברהל יוויצב היה דוקימה
.חישמכ יברל תשרופמ תוסחייתה ןיידע

,"םוסריפ עצבמב הלואגה יברקמ תרובח" רודמב עיפומה רופיסב ,1992 תנשמ ןויליגב
אצמנ רבכ חישמש רמוא אוה ...ונרוד לש ונבר השמ ,איבנ אוה יברה ןכא" :יברה לע בתכנ
:הרובחה ידלי םירמוא ךשמהב "!תוארלו םייניעה תא חוקפל ךירצ קר ,הלואגל ןכומ לכהו
ןנוכתהל - ולוקב עומשל שיו איבנ אוה יברהש הנוכשה לכב םסרפל :הטושפ איה המישמה"
."חישמה תאיבל

ונרומ וננודא יחי" - האירקב חתפ תכרעמה רמאמ .ךכ רחא הנשכ הכונחה גחב לח הנפמה
ןמזמ ןכא" :רורב היהש תא םיריעצה םיארוקל ריבסה רמאמה "!דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו
ךלמ אוה ימ עדנ םהיפל ,הכלהה פ"ע ם"במרה עבק םתוא םינמיסה יכ ונעדי םגו ונבשח
םיארוקה תא ועדיי ךשמהבו ".'ץיבבולמ יברה ר"ומדאה תשודק דובכב םימייקתמ ,חישמה
עבוקה ןיד קספ לע הרבעש הנשה עצמאב רבכ ומתח םלועה יבחרב םינבר תואמ" יכ םיריעצה
תעדה יוליג ".ותולגמ לארשי םע תא לואגל ךירצ רשא חישמה ךלמ אוה 'ץיבבולמ יברה יכ
יברה ןתנש דודיעל ,הרות תחמש תופקה ןמזב ,םידיסח וקינעהש תונשרפ תובקעב אב יבמופה
.םתרישל

תודיסח דומלל ונלוכ תא בייחמ ...הלואגה גח" :בתכנ הלואגה גח לע רופיסב ,ןויליג ותואב
ךלמ א"טילש יברה תשודק דובכ ידי לע המלשהו תיתימאה הלואגה אוב דע ,תודיסח ץיפהלו
ךלמ א"טילש יברה" :בותיכה עיפומ יברה לש ויתונומת תחת ,הז ןויליגמ לחה ".חישמה
."א"טילש יברה" :בותיכה קר עיפוה םימדוק תונויליגבש דועב ,"חישמה

לע הנשה שארב תיטמרדה הזרכהה םע ,ד"בח תודיסחב הבושח הנפמ תדוקנ תנייצמ 1993 תנש
תריקס הגצוה ,ד"נשת ירשתב ,תיחישמה הזטסקאה לש המוציעב .לארשי חישמכ - יברה
הכורע הלוכ ץראה" :םש בתכנ ראשה ןיב .חישמה ךלמה לש ודובכל תפלוחה הנשב תוליעפה
םירעה לכבו םיתמצב ,תוצוחב קנע יטלש תואמ .חישמה ךלמ א"טילש יברה לש וינפ תלבקל
תולגתהל הייפיצהו הרידא תושגרתה ל םימרוג םיטלשה ...חישמה ךלמ אבה ךורב" :םיזירכמ
לכב םינותיעה" :הייפיצה דודיעב בושח דיקפת םלועב תרושקתה יעצמאל םג ".תרבוג חישמה
לע חישמה ךלמ יברה לש ותוכלמ תלבקל תימלוע הנוכת ...חישמה לע םוסריפב םיאלמ םלועה
- חישמה ךלמ אוה יברה יכ עבוקה ןידה קספ תא ארק םינברה גיצנ :דועו ".םעה לכ ידי
םיפרטצמו "דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי" תושגרתהב זירכמ םיפלאה להק"
תורשעשכ ,רישי ןיוול רודישב דמעמב םיפוצה ,ולוכ םלועה לכמ םידוהי עגר ותואב ךכל
דח איה ארוקה לצא תלבקתמה הנומתה ."תינמז-וב תאז תורדשמ ולוכ םלועב היזיוולט תונחת
םלועב תרושקתה יעצמא לכ טעמכו חישמה ךלמ אוה יברה יכ םינימאמ לכה :תטלחומו תידממ
.תולגתהה תא םירקסמ

ונברו ונרומ וננודא יחי" :האירקה ןותיעה רעש לע העיפוה ךליאו ד"נשת לולא שדוחמ לחה
טהלה תא הנתימ אל ימשגה םלועהמ קלתסה יברה יכ הדבועה ."דעו םלועל חישמה ךלמ
תחיש" תועובשב המגודל אצמנש תונתמתה) חישמכ יברה לש ותולגתהל הייפיצה תא ,יחישמה
.("עובשה

ןכש ,ןסינ שדוח אוה - הלואגל םירושקה םייזכרמה תונויערה דחא ,םידליה ןותיעב םג
הייפיצה תרבוג ןסינ שדוח תארקל ".לאגיל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב" :ורמא ונימכח
ררועתהל איה הווקתה .ער םולחל תולגה לש היומיד אוה רזוחה ביטומהשכ ,חישמה תולגתהל
תיב תא הנבי" :תיפוטואה הפיאשה תא םישגמו חתפב דמוע ונקדצ חישמשכ תולגה םולחמ
".לארשי ץרא לא תוצראה לכמ לארשי םע תא ץבקיו ומוקמב שדקמה

תולועפל גרובזניג קחצי יול ברה סחייתה "הלואגו חישמ יניינעב תובושתו תולאש" רודמב
ןוחטבב ןימאהל ונילע" :םש בתכנ ראשה ןיב .הלואגה זוריזל תושעל םיריעצה םיארוקה לעש
לכ יניעל תולגתהל יברה דמוע עגר לכו ,םאולמב ומייקתי חישמה ךלמה יברה ירבד יכ רומג
ריכזנ לעשו דעצ לכ לעו ,ונב הרודח תויהל הכירצ וז הנומא .לארשי םע תא לואגלו רשב
דחא לכ לע תלטומ חישמה תולגתה תא זרזל תוירחאה ...הלואגהו חימשה ךלמ תא רוכזנו
".המלשהו תיתימאה הלואגב לכ ןיעל ותולגתהב תוארל הכזנ שממ דימו ףכתש יאדוו תחאו

לש םתלוכי - םלוכ ל ףתושמ רסמ ךא תעל תעמ םינתשמ ןותיעב םיעיפומה םיפסונ םירודמ
.חישמה תולגתה זוריזל היישעב םורתל םידליה

לש םהיתושיפתו תיתדה םתעדות בוציעל םימרות הלואגבו חישמב יביסנטניאה קוסיעה
םירחא םינכתל הז רוביצ לש הפישחה תדימש ,ךכב בשחתהב ,תואיצמה לע םיריעצה םיארוקה
לכ :הרורב תחא םלוע תנומת תרייטצמ ןותיעה תונויליגב ןויעמ .ללכב םא ,הנטק איה
תוירחא תלטומ םידליה לע םגו הזוריז םשל תווצמ תיישעב םיקוסעו הלואגל םיפצמ םידוהיה
תונותיע הב תנייפאתמש יפכ ,ןויערל תסיוגמ ,תיתמגמ הביתכ יהוז .תישממ הלועפל תישיא
ןמוט ותומהב יכ ריכזנ .תיחישמ-תיתדה היגולואידיאה - ונינפלש הרקמבו ,תיגולואידיא
הלואג יהוז ןכש ,לארשי תנידמ לש המויקלו ינויצה ןויערל תודגנתה יחישמה ןויערה ובוחב
,הנידמה םויק דגנכ תשרופמ הרוצב אצוי וניא ןותיעה .םיימש ידיב הלואג אלו םדא ידיב
.תולגב םייוצמ ןיידע ונא יכ אוה םידליה םיפושח וילא הנשנו רזוחה רסמה ךא

.הלואגה זוריז ןעמל תישיאה תוליעפה םוכיס תכרעמה רמאמב עיפוה ,ד"נשת לולאמ ןויליגב
אבצה לא ,יללכה ץמאמל וישכע תוחפל םתרהל ונילע..." :בתכנ םידליה דיקפתל סחייתהב
המחלמב חצנל ידכ ,העש העש ,םוי םוי םימחלנה םילייחה .'ה - תואבצ ילייח לש לודגה
אבהלו ןאכמ לועפל (ךישמהל וא) ליחתהל לייח לכ לע .(ילש השגדה) תולגב המחלמ ,השקה
."םיצמאמהו תוחוכה בטימב

,םיריעצה םיארוקה תא איבהל ידכ םהב שי ,תיחישמה היפיצהו תיתולגה היווהה דודיע
ןורתפה וניא לארשי תנידמ לש המויק יכ הנקסמל ,הב םילדגו לארשי תנידמב ודלונש
.חישמה תולגתה םא קר עיגי ןורתפה .תולגה תייעבל

םוחתמ אל םיגשומב שומישו (לארשי ץרא קר אלא) לארשי תנידמ גשומב שומישמ תוענמיה
,הכלמה - יברה תשא ,חישמה ךלמ הנוכמ יברה) הכולמה םוחתמ אלא יטרקומדה ןוטלשה תוברת
.תיטרקומד אל השיפת קזחל ידכ ,הארנ ךכ ,םהב שי (ךלמה םא - יברה םא

ה"במסח םוקמב ה"מח

,םימיה תשש תמחלמ רחאל דחוימב ,ילארשיה סותאה זכרמב דמוע אבצה הבש הרבחב תוליעפ
םקלחו תורוקמב רבכ יוצמ םיחנומה לש םקלח .יאבצ חונימ המצעל ץמאל ד"בח תא האיבה
םיקוציה תויצטונוקהו םינכתה ןכש ,דבלב ינוציח אוה םהב שומישה ךא ,םישדח םיחנומ
.ד"בחל םיידוחיי םכותל

תא תקזחמו תרצוי תיאוריה היצטונוק ילעב םיחנומב שומישה ,ןימאמה לש וביל לע הכרעמב
תוהדזה תצובק תריציל םרות ןותיעה .תבגשנ הרטמ ןעמל תלעופה תיליע תצובק לש השוחתה
."ימלועה םשה תואבצ ןוגריא"ל תכייתשמה ,תרחבנ הרובח איהש "םשה תואבצ ילייח" -
ידלי לכ תא לולכל - ותרטמו (1981) א"משת תנשב יברה ידי לע םקוה ימלועה ןוגריאה
םה ,יברה יפ לע ,םידליה "קשנ" .ה"בקה אבצ תא ווהיש ידכ ,םלועב םוקמ לכב לארשי
אוה אולה ,"ביואה" תא םיעינכמ םה םתרזעבו ,םישוע םידליהש םיבוטה םישעמהו תווצמה
ונשי ,יללכ הטמ ונשי ,יברה - ל"כטמר ונשי םידליה אבצב םג ,אבצ לכב ומכו .ערה רציה
רשע לכ) תוחוודמה תווצמה רפסמל םאתהב תוקנעומ תוגרדהו תילגנאבו תירבעב אבצל למס
תויצקנופ ,ןכ םא ,אלממ ןוחריה (ףולא ןגס דעו יארוטב לחה - הגרדב האלעהב תוכזמ תווצמ
יגולואידיא-יכוניח ילכ שמשמ אוה :תירודיבהו תיביטמרופניאה היצקנופל רבעמ תופסונ
תמרות ,יתרבחה םכויש תא הרידגמ ןותיעה יארוק להקל םידליה לש םתוכייתשה .בושח
סותימל ףילחת קפסמ ןותיעה .חטש תוליעפ ידי לע תקזוחמ םתנומאו תיתדה םתוהז תרדגהל
םקוהש דחוימה הטמה" :םיעצבמל םיקנטב םישמתשמה ,םילייח םימחול ןאכ םג .ינוליחה יאבצה
תוכולהתה תא םיעצבמה יקנט וליבוי םעפה םג ,הנש לכבכ ...תרווככ המוה ד"בחב
תויחנה םילבקמו םיריצה תא םיננשמ ,תולודגה תופמה לע םינוכר 'םיטסיקנט'ה .תוינוגססה
םיחיסמ םניא םה .םהיפתכ לע תחנומה תוירחאה דבוכל םיעדומ םהש םהב רכינ .תונורחא
בושחל היה ןתינ ,רבודמ ד"בח תוכולהתב יכ הליחתב רסמנ אלמלא "...דחא עגרל ףא םתעד
...ל"הצ לש חוכ תוליעפ לע חוויד ונינפל יכ

םלועל ותבסה ךות ,המ רוחיאב יאבצה ילארשיה סותימה תא המצעל הצמיא ד"בחש הארנ
ןגראמ ןותיעה .ןותיעה םש תריחבב קר הצמתמ וניא יאבצה חונימה .הלש םיגשומהו םיכרעה
לע חוודמ ,"םשה תואבצ ןוגריא"ל םתוסייגתה תרגסמב םידליה תוליעפ תא הוולמ ,תולועפ
תדחוימ םיקנט תביטח תרגסמב תוליעפה לעו (תויאבצ תוגרדל תוליבקמה) ...תוגרדה תקנעה
.(תווצמה יקנט)

לש היתורוק רופיס והז .הלואגה יברקמ תרובח - ה"מח איה תינוליחה ה"במסחל הליבקמה
יוקיחל לדומ םיווהמה (דבלב םינב) הרובחה ירבח .תוקתרמ תואקתפרה הווחה םידלי תרובח
ירפס תאירק ,חישמה תאיבל םרדח תנכה ומכ ,תיעצבמ תוליעפב םיקוסע ,םיריעצה םיארוקל
.הנומאל םתוא תברקמה - הליפתו רדחב הקדצ תפוק תנקתה ,םישלב ירפס םוקמב שדוק
לכב גיצמו הלואג יניינעב םידליה ברקב ררועתהל תולולעה תולאשל סחייתמ רופיסה
.תויעמשמ דח תובושת םירקמה

סקימוקכ האושה

יהוז יכ ,הארנ .םיכשמהב ריוצמ רופיס - סקימוק עיפומ ןותיעה לש תירוחאה ותכירכ לע
םויה דע הוולמ "הנומת לכו לספ ךל השעת אל" רוסיאה ןכש ,יתד ןותיעב תדחוימ העפות
םיריוצמה םירופיסה .ילאוזיו םוידמ לכב שומיש תושעלמ ענמנה ידרחה רוביצה מ םיקלח
החמצ םהב םיישונאהו םייפרגואיגה םיפונב רקיעב םיקסוע ןותיעה תאצוה זאמ ועיפוהש
וא יברל םילכנתמ ץירפה וא טילשהש ןילופב תורייעב םיקידצב ,םיסינ ירופיסב ,תודיסחה
רסומ םע םירופיס) הריזגה עור תא םיריבעמ םיקידצה ישעמו המלשה הנומאה קרו הליהקל
.(דיחא לכשה

הבחרהב ןודל םוקמה ןאכ אל .האושה תפוקתב םישחרתמה הלאכ םנשי סקימוקה ירופיס ןיב
ל טרפב ד"בחו ללכב ידרחה רוביצה לש וסחי יכ ,קר ןייצנ .האושל םידרחה לש םסחיב
רוביצ קיפמו קיפהש םיחקלהו תויועמשמה םג ןכלו ינוליחה רוביצה לש וסחימ הנוש ,האוש
תולאש ןימאמה ינפב הביצה האושה .ינוליחה רוביצה לש הלא לשמ םינוש ,האושהמ הז
םע תודדומתה סקימוקה ירופיסב ןיא .הנומאה ןחבמב םיבר הדימעהו תושק תויגולואית
םיקסועה םינכתב םג םינכתה ראשב ומכ .תיתרוקיב הבשחמל ררועל ןויסינ וא ,תולאשה
.תויתמגמ תובושת ןתמ דימת שי האושב

.ידוהי רענ לש ורופיס - ןיליפתה סנ אוה ןושארה רופיסה .םירופיס ינשב תאז םיגדנ
תוכזב תאזו הינשה םלועה תמחלמב םיצאנה תונחממ םיסינ יסינב לצינ" ,ידוהי רענ ,לשריה
םיצאנה תליפנ רחאל םג ".רתויב םישקה םיאנתב םג דיפקה הילע ןיליפתה תחנה תווצמ
הנחמב ותויהב .תווממ וליצהל הווצמה םויק ףיסוה הינמורב יטסינומוקה ןוטלשה תיילעו
םיכסא אל ןפוא םושב ,אל" :בישה ,חבטה לש ותהימתלו תורשכ לע רומשל דיפקה הדובע
רופיסה ףוסבל ."...בערמ שושת ינאש תורמל דבלב םחל לוכאל ץלאיא ;הפירט לכאמ לוכאל
הווצמה לע רפסל הברמה דימא רחוס ,דבוכמ הדוהי אוה ,הקירמאב םויכ יח לשריה יכ ,רסמנ
.וייח תא הליצהש - ןיליפת תחנה - הרקיה

חורבל הטילחמה ,יקניסלהמ תידוהי החפשמ לש הרופיס תא גיצמ ,םימבו שאב ,ינשה רופיסה
תליפת ללפתמ ןבהש העשב .הסינכ תרשא הלביקש רחאל ,המחלמה לש המוציעב תירבה תוצראל
םהו ",תרעובה הינאהמ םיעסונה לכ ולצינ לודג סנב" .ינמרג ליטמ הינאה תעגפנ ,החנמ
יבשות ןיב ,יטנלטאה סוניקואב חדינ יאל םתוא האיבמה ,תיטירב המחלמ תיינאל םילעומ
ינא" :ומצע לע דיעמו תידוהיה החפשמל הנופה גייד אצמנ ,םילוצינה ינפ תא םילבקמה יאה
תא ןימזמו ,"...'ה םע ,רחבנה םעה םה םידוהיהש םינימאמה םיירצונ םייתד לש הצובקל ךייש
תוחפ אל סנ הז םגו" ,ארובה ןוצר תא ךכב האור החפשמה בא .ותיבב חראתהל החפשמה
םיכרצ םג אלא םיירמוחה וניכרצ תא קר אל ונל קפסל ידכ וחרט םייתודידיה וניחראמש
תואלתה לכ ."...ארובל הדות שגר יאלמ ונלוכ .םישדח לכוא ילכו רשכ ןוזמ ,םיינחור
לש ונוצרו לאה יסינ תולגתה חכונל תודמגתמ המחלמה לש היטעב החפשמה לע תורבועה
,תידווש הניפס לע םילוע םילוצינה לכ רשאכ .םתודהיב עוגפל םהל םורגי אל רבד .ארובה
תשממתמ לומגה תרות .תבשב גוחנה חספה גחב הגילפמ איהש םושמ ףרטצהל החפשמה תברסמ
םע הליבח החפשמה תלבקמ םימי השולש רובעכ רשאכ רתויב תידיימהו תיטרקנוקה המרב
."ויתווצמב ונתוקבד לע למגו ונחכש אל ךרבתי 'ה" :באה תבוגת .חספל תוצמ

תישרומו ("תועמדה יא") דנלייא סילאב תבכעתמ ,תירבה תוצראל העיגמ החפשמה ןאכ םג
רופיסה ףוסב .הנעמל םילעופ 'ץיבבול תעונת יליעפו םיידוהי םינוגריאש רחאל סנכיהל
רמאו ויד י תא םירה" ,םהיתורוק תא עמש (קחצי ףסוי 'ר ,םדוקה) יברהשכ יכ ארוקה עדוימ
קר אל ,םייולג םיסינ תועצמאב רפסמ םימעפ םתוא הליצה הנוילעה החגשהה יכ תושגרנ
השדחה םתדלומב תושעל ולכויש ידכ רקיעבו םג אלא ,'הב םהל היהש ןוחטיבה ללגב
םנעמלש םייחצנ םיכרע םתוא ,תודהיה יכרע תצפה ןעמל ,(.צ.א ,ילש השגדה) תירבה תוצרא
".םשפנ תא ורסמ

ונממ בואשל שיש עוריאכ האושה - דחאה .םיירקיע םיחקל ינשב תאטבתמ האושל תוסחייתהה
איה ןיליפתה תחנה .ירופיסה דבורב יוטיב ידיל אב אוהו תידוהיה הנומאה קוזיחל תוחוכ
תידוהיה הנומאהו תווצמה םויק לע הרימשהו החשמה ןב לש ותליפת ;דליה תא הליצה רשא
םישמשמה הרובגה ישעמ גוסמ היישע אלו החפשמה תלצהל רבד לש ופוסב ואיבה ,חדינה יאב
ידוהי :איה םירופיסהמ הלועה הנקסמה .ילארשיה ינוליחה דליה ךנחתמ וילע תוגהנתה לדומ
רומשל וגאדו םביל לכב ונימאהש םידוהי .לאב וחטבמ םשא לא ודיב ולרוג תא חקול וניא
הבוגתה קוזיח :תורחא םילימב .תיסינ ךרדב םתוא ליצה םיהולא ,םילושכמה תורמל תווצמ
.ןידה תלבקו תולגב היהש יפכ תיביספה

ולצינש םידוהיה .ינויצה חקלה תלילשו תונויצה לש הכרד תלילש :עלבומב רמאנ ינשה חקלה
יברה .תורשפא רדגב וליפא הניא לארשי תנידמ .השדחה םתדלומ ,תירבה תוצראב תויחל ורחב
.השדחה תדלומה לאכ הקירמא לא סחייתמ

ידלילו םיינוליח םיילארשי םידליל םינוש םייכוניח םירסמ תרבעהל תשמשמ ,ןכ םא האושה
.הילא םיברוקמהו ד"בח תודיסח

לארשי תנידמב תולג

לש תונומת "םשה תואבצ הנחמ"ב אוצמל ןתינ אל םיינוליח רעונו םידלי ינותיעל דוגינב
,'ץיבבולמ יברה לש ויתונומת בורל ןה ןותיעב תועיפומה תונומתה .םייוושכע תוברת ירוביג
םירושק ןותיעה תא םירטעמה םיברה םירויאה .עבט תונומת וא םישודק םירתא ,תסנכ יתב
תויומד וא תופיכ ישבוח םימימת םינב םירויאב םיעיפומ בורל .םיבותכה םינכתל תורישי
תומדל זמר אצמנ אל .הפוריא חרזמב הרייעב יתדה ידוהיה תא תוגציימו תוריכזמה תוידוהי
.תינוליח תילארשי

תוארנ ןה ,םייתד םידוהי לש תוגציימ תויומד ןניא םידוהיה תויומד בור סקימוקה ירויצב
םהש הפיכב קר תאטבתמ ןתודהי .תמייקו הרירש הפוריא תולג וליאכ ,רבד לכל תויאפוריא
הפיכ שבוחה ןימאמ ידוהי) יוצרה ידוהיה לש ותומד תא אופיא גיצמ ןותיעה .םישבוח
דוע והז .םיינוליח םיילארשי םידוהי לש תונומת וא םירויא תגצהמ תוענמיה ךות (ושארל
יוצמ ןיידע ,לארשיב יחה הז םג ,ידוהיה םעה יכ ד"בח תשיפת תא םידליל ליחנהל יעצמא
תא ןיפיקעב וא תורישי תללושה םלוע תשיפתל םיפשחנ ןותיעה תא םיארוקה םידלי .תולגב
.תילארשיה תואיצמה

תדימ לע ןושארה בלשב תדמלמ ,םינטקלו םילודגל םינותיעה יגוס ינש ןיב הנחבאה
יכ ןייצנ .יחישמה ןויערה תצפהב ,םיגציימ םה םתוא ,ד"בח ךותב םיפוגה לש תויביסנטניאה
םינכתה םלוע .תיחישמה הייפיצב הבר תויביסנטניאב וקסע םינותיעה לכ ,1994 תנש דע
םייטילופה םיעוריאל תיטסינימרטד תונשרפ העיפומ םלוכב .םינותיעה לכל ףתושמ םיגשומהו
תליפנ ומכ םיעוריא) הלואגה ינפלש םיימסוקה םייונישב בלשכ םתייארו ,םיימואל ןיבה
תמחלמ ,הינמרג דוחיא ,ץראה תא ודקפש םידוהי לש תינומהה היילעה ילגו תוצעומה תירב
תוסחייתה העיפומ ןכ .(תירבה תוצרא תואישנל ץורימב שוב 'גרו'ג לש ונולשיכ ףאו ,ץרפמה
םע םתוא םירשוקה יד"בחה םיעוריאה חול תרגסמב םג ךא ,ידוהיה חולה תרגסמב םיעוריאל
תוכלשה ךות הלואגה שדוחכ ןסינ שדוחל תוסחייתהה ןוגכ ,חישמה תולגתהו הלואגה
.ויתויועמשמלו באב העשתל ןכו ,םייוצמ ונא וב תולגה בצמל האוושהו הילאוטקאל

היטרקומדו תויחישמ

הידיסח יבגל .תדדובמ תיד"בח-םינפ העפותכ תמייקתמ הניא ד"בחב תיחישמה תוררועתהה
הרבחה לא םסחי תא תבצעמ ,תימויקה םמלוע תשיפת בוציע ןפוא לע תוכלשה תלעב איה
תויתוהמה תויטילופה תוערכהה לעו תיטילופה םתפקשה לע העיפשמ ,תינוליחה תילארשיה
ובש םייחה ימוחתמ םוחת ךל ןיא .םיניטסלפה םע םולשה ךילהתב קרפה לע תודמועה רתויב
.תיחישמה הלואגה לש תושממה תמצועל תערכמ העפשה וילע ןיא

.1994 תנשב יברה לש ותומ םע התיה (רבש תדוקנ וז התיה יכ ןעטיש ימ שיו) הנפמה תדוקנ
תמרב תוחפל ,תונתמתה ךילהת לח יזכרמה םרזב .םימרזה ינש ןיב רתוי הרורב הנחבא הרצונ
לעופו ,ונמע יברה יכ ןועטל ךישממ יחישמה םרזה וליאו ,תונותיעב םייולגה םימוסריפה
הלועפ רבעל יברה תומ ינפל םג ונוויכ םינותמה םיפוגה .הלואגה תא ץיפהל ףקות הנשמב
הרימש דעבו םולשה ךילהת דגנ קבאמל םיילכלכהו םיישונאה םיבאשמה תיינפה ירק ,תיצרא
תצפה - תחא הרטמב קר קובדל שיש טהלב ןעט יחישמה םרזהש דועב ,המלשה לארשי ץרא לע
וז תקולחמל םידה .תויעבה לכ הנרתפת אליממ - עיגי חישמהשכו חישמה תולגתה ןוזח
.ד"בח ינותיע יפד לעמ םייוצמ

תא ןוידל בוש הלעה ,יחישמה םזיביטקאה עקר לע להנתמה המלשה לארשי ץרא לע קבאמה
.הכלהה יקוחל תובייוחמה לומ תיטרקומדה הנידמה יקוח לש םתופקת

ןה ,הנידמה לש המויק םצע תא (רבעב השענש יפכ) רהצומב םויה תללוש הניא ד"בח םא םג
,ינידמ-יתרבח ןוגריאל יעצמאכ תשפתנ הנידמהש םושמ ןהו המויק םע המילשמ איהש םושמ
לע חוכיווב .הרותה יקוחל הריתסב טילחהל ןוטלשה ידיב ןותנה חוכה תא תללוש אהיש ירה
לארשי ץרא לש תוימיטיגלה תלאשמ חוכיווה דקומ בסוה ,הז רושעב להנתמש יפכ לארשי ץרא
יונישל לועפ ל שי ךא הילע רערעל ןיאש הדבוע יהוז הנידמה םויק .הנידמה לש היפאל
.םיידוהי םיכרע םעו תיתדה השיפתה םע דחא הנקב הלעתש ךכ תימינפה התוהמ

לע עיבצהל ןתינ ,םיחטשה תרזחה תייגוס תדמוע קרפה לעשכ ,םולשה ךילהתב תומדקתהה םע
.הכלהה לומ לא היטרקומדה לש התובישח תא קפסב תודימעמה תויואטבתהה רפסמב היילע

לש תורשפא ןיטולחל תללוש ,םימיה תשש תמחלמ רחאל דואמ הרבגתהש ,תיחישמה השיפתה
'ה יסינב הררחושש לארשי ץרא" יכ תסרוג וז הלילש תתתשומ הילע הנומאה .םיחטש תרזחה
הנתינ ,דמשה תמחלמ הילע וזירכה ביבסמ היביוא רשאכ ,םדקומ ןונכת לכ אלב ,ויתואלפנבו
םדא םושל ןיא .(הלילחו סח) ו"ח םירז ידיל הנמיה והשלכ קלח רוסמל תנמ לע אלש ,לארשיל
".תמא םולשב רבודמ םא וליפא ,הנממ קלח לע רותיוב ןודל תושר וא תוכז

םידיסחה ילגר תא הרידמ הניא וז ךא ,הפורצ הנומאמ תעבונ םילוקישה תכרעמ םנמא
."ץראב תועוטנ םיילגרה ךא םימשב אצמנ שארה" - תניחבב תיטילופה הקיטקרפהמ

תורשפאה דגנ קבאמל - שדח ףסונ קיפאל יחישמה םזיוויטקאה בתונ םולשה ךילהת תליחת םע
אל ךא ,יתד-ינויער יפוא הרקיעב האשנ תודגנתהה .לארשי ץרא יחטשמ םיחטש תרזחה לש
ךות ,ובילל הרקי היטרקומדהש ימ לכל םימודא םיווק תייצח תואטבמה תויואטבתה הב ורסח
הבר תובישח עובשה תחישו ד"בח רפכ םינועובשל .ןוטלשה לש היצמיטיגל-הד לש יבקע ךילהת
תודיסחה ירקיע תצפהבו ,המינפ םהיארוק יפלכ תיתדה הנומאהו העדותה חוסינבו בוציעב
חורה יכלה לע םהימוסריפמ דומלל ןתינ ךכל יא .ינוליחהו יתרוסמה רוביצה ברקב
.תודיסחב

תטיש שי" תרתוכה תחת עובשה תחיש ןותיעב ישאר רמאמ םסרפתה 1992 ראורבפ שדוחב
לש המוציעב ןכו 13-ה תסנכל תוריחבה תארקל - יותיעה ."היטרקומדהמ רתוי הבוט לשממ
.היטרקומדה יפלכ תרוקיבו תויניצ לש המינ הלוע רמאמה ךותמ .חישמה אובל הזעה היפיצה
"ורבד" תא רמוא "רחובה"ש ךכמ םיגגומתמה היטרקומדה יכמות תדמע תא לוכיבכ גיצמ בתוכה
היטרקומדב םוסריכ לחש ,(.צ.א ?םיחמומ וליא) םיחמומה םינעוט דגנמ" .(רוקמב תואכרמה)
רחא רמאמ וא ".והובו והותל ףדרנ םש היטרקומדה הווהמ (?) םימיוסמ םירוביצ יניעבו
."...היטרקומדה יפלכ הנורחאב תרבוגש תודגנתהה" :טפשמב חתופה

ןגעמ בתוכה ןיא הבש ךא ,תססובמ לוכיבכ העיבק הגיצמה ,וז תיביטקייבוא-ודואספ הקירוטר
תא רהצומב לולשל אלש בתוכה רהזנ ךשמהב .רמאמה ךרוא לכל הרוז ,ויתועיבק תא ססבמו
,הרותה קר הרתונ ילאידיאה ןורתפה הניא היטרקומדהשכ םלוא ,ןוטלש תטישכ היטרקומדה
הלאשמ תעבומ ךשמהב ".ןוויכ ודביאו היכרנא תענומ איה" ךא היטרקומדה תא תללוש הניאש
וז .בורה תעד תא אטבת ירה איה ,הרותה ןוטלש תא וילע לבקי ידוהיה םעה בורשכ" :הריהז
בתוכה .(םירתוס םיגשומ ינש םה הלאש ךכל סחייתהל ילבמ) "הבטימב היטרקומדה היהת
וז .חישמה ןוטלש - רתוי הבוט תינוטלש הטיש שי םלוא" :רתויב שקבתמה ןפואב םייסמ
קזח רורב היהי חישמה ךלמה לש ורבד יכ ...תורחאה תוטישב שיש תונורתיה לכ תא תדחאמ
התוליעי לע העיבקב בר קפס ליטמ ...תילארשיה היטרקומדה לש הפוצרפ" "...טלחומו
היה בטומ ילוא ...םידוהיה תנידמב הל ןתינש בוציעב תוחפל .היטרקומדה לש התמכוחו
הפצמ איה ךליאו התעמו ,הדיקפ תא המייס איה יכ תישילשו היינש ,הנושאר האירקב טילחתש
המל .רבעמ תלשממכו רבעמ תסנככ קר המצע לע זירכת זא דעו ,חישמה ךלמה לש ונוטלש ל
תא המצע לע תלבקמ איה יכ ,םעה יקלח לכ םשב ,תסנכה לש תימשר הטלחה אצת אלש םצעב
"?הלואגה תלשממ תא םיקהל ותוא הנימזמו חישמה ךלמה לש ותוכלמ

".תידוהי לכ םדוק לבא תיטרקומד הנידמ וז" :העיבקב הריהזה המינה תמלענ ,1993 רבמצדב
יקוח לעמ םידמוע הרותה יקוחש קפס ןיא יכ ,אוה הז ףירח רמאמ זכרמב דמועה ןועיטה
בר לש ותואטבתה תובקעב הררועתהש תיתרושקתה הרעסה איה אשונב ןוידל הליעה .הנידמה
לבקל שיש השיפתה תקדצומ בתוכה תנעטל .הנידמה יקוח לעמ םידמוע הרותה יקוח יכ םעטש
אקווד ןגועמ ןועיטל קומינה .יאנת אלל הלבק וז ןיא םלוא ,הנידמה לש םיקוחה תכרעמ תא
יתלב הדוקפ" איהש הרקמב הדוקפל ברסל הבוחה תלטומ אבצב לייח לעש יפכ .ינוליחה קוחב
ונל :שקיהה ןאכמו .הדוקפ לכ לעמו קוחה לעמ םידמועה םירבד םנשי ךכ ",לילעב תיקוח
.הרותה יהוז .ישונא קוח לכ לעמ תדמועש םיכרע תכרעמ שי םידוהיכ

םיעבונ ןוטלשה לשו קוחה לש םפקות םצע םג אלא ,קוחה לעמ תדמוע הרותהש קר אל
,ףקות רסח אוה ונתניחבמש דבלב וז אל ,הרותה דגנ בצייתמ קוחהש עגרב לבא ...הרותהמ
."לילעב יקוח יתלב" השענ ומצע קוחהש אלא

םיעגופש םיכלהמ ליבומו הלאכ םיקוח קקוחמש ןוטלש :תילאוטקאה תיטילופה הנקסמל ןאכמו
,יקוח יתלב ןוטלשל ךפהנ (.צ.א ,םולשה ךילהתל הנווכה) הרותה לש םיידוסי תונורקעב
לש היגטרטסאב טקונו ךישממ רמאמהו הרורב םירבדה תרמוח .העשרה תוכלמל ,ןודז תלשממל
יטנא םיכלהמ עצבל םהל חיני רוביצהש םירובס (הלשממה ירש) םה תמאב םאה" :הפקתמ
תורמרמתהה תא אכדל וחילציש ןימאמ םהמ והשימ םאה ?'קוחה ןוטלש' לש הווסמב םיידוהי
הרקמ לכב ...?'הדרמה' ןאכ שי םא 'רוקחי'ש יטפשמה ץעויה תרזעב תכלוהו תרבוגה
ןאכ .תידוהי הנידמ הנידמה לש התויה - רתוי ןוילע ךרע לעמ תדמוע הניא היטרקומדה
".ונלש לובגה רבוע

עייסמ לש וניד המ" :ותרתוכש רמאמ םסרפתה ןיבר קחצי הלשממה שאר חצר ינפל םייתנשכ
עיפומ אוהש יפכ ,"דגוב" חנומה םוליצ עיפוה רמאמה זכרמב ?"תויגולאידיא תוביסמ ביואל
דומעה טמרופ ןכ ינפל הנוש הב הדיחיה םעפהש ןייצנ .רוחש עקר לע ספדומ ,ןולימב
.יברה לש ותומ רחאל היה ,הז הרקמב ומכ ,ןושארה

שגמ לע םהל תתל דועו וללה םיבעותמה םיעשופה תא םואתפ רישכהל ןויערל" יכ ןעט רמאמה
תא תמלוהש ,תבאוכו השק ,תחא הלמ קר שי ,לארשי ץרא לש םילבח ינשב הטילש ףסכ לש
בשחנ ימ טרופמ רבסה ארוקה לבקמ ךשמהב (רוקמב השגדהה) "הדיגב - הזה ארונה השעמה
תלשממ ...בייואל עייסמו ומעו וצרא לש ימויקה סרטניאה דגנ לעופש םדא אוה דגוב" .דגוב
הדיגבה תלשממ ...לארשי ץראבו לארשי םעב הדגב איה .הזה םודאה וקה תא התצח לארשי
".תיניטסלפ הנידמל הליבומ "םיינידמ םיגשיה" רבעל הלש קומאה תצירב

המויק תוכז תללשנש הנושארה םעפה יהוז ,םולשה ךילהת תונגב תומדוק תויואטבתהל דוגינב
ךלוה וניאש יטרקומדה רטשמה תלילש םג - ןאכמו ,תויטרקומד תוריחבב הרחבנש הלשממ לש
הלעמ ,הרותה ירקיעב םיעגופ םידוהיש תיכרעה תושגנתהה לע רשגל ידכ .הרות לש הכרדב
.וב ונדימעמ ה"בקהש ןויסינ דוע הז יכ תינשנו תרזוחה הנעטה תא בתוכה

"לכל לעמ לארשי תרות"

יתב לע יכ עבקש ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תובקעב 1994 ראורבפב םסרפתה ףסונ רמאמ
יקוח ןכש ,הרותה יקוח תא םירתוס םה םא םג ,הנידמה יקוח יפ לע קוספל םיינברה ןידה
.הרותה יקוח לעמ םידמוע הנידמה

וינועיטב רמאמה שרדנ םעפהו .התופירח אולמב הפ התלגתה יתדה רוביצה יוצמ הב הריתסה
םע תידוהי הנידמ בלשל ןויסינה - רתוי יזכרמ תומיעמ קלח אוה הז תומיע" .היטרקומדל
לש הרורב הפדעה תרצוי תידוהי הנידמכ הנידמה לש הרדגהה םצע .היטרקומדה תונורקע
".יטרקומדה ןורקיעב תעגופו םידוהי

הלוספו תינעזג איה םיברע תולוק לע תוכמתסהל תודגנתהה ,היטרקומדה יכרע תניחבמ
םיברעש ןכתיי אל .ןיטולחל תקדוצ הנעט וז - תידוהיה הנידמה תניחבמ םלוא .תילכתב
ונא" :האירקה הלוע רמאמה םוכיסב .וצראל לארשי םע תבישב תוכורכה תולאשב ועירכי
תחישב תרתוכ הארק 1995 ראוניב ".םיקהל םיפאוש ונא הנידמ וזיא עירכהל םישרדנ
."...םיקוחה רפסל תורבדה תרשע תא סינכהל" :עובשה

.שדוקמ רבד םמצע םיקוחב ןיאש םושמ הנידמה יקוח תא שדקל ןיאש ,איה הנעטה םעפה
םניאש םיטלחומ םייהולא םיווצ םהש הרותה יקוחל דוגינב תאזו םדא ידיב ועבקנ םיקוחה
דוסימכ ,תיתד-יטנא היפככ תשפתנ לארשי תד תא םירתוסה םיקוח תקיקח" .יונישל םינתינ
".ךכל תירוביצ אקנפשוג תקנעהו אטחה

ןהו םיינוליחה םיארוקה יבגל ןה) קפס הריתומ הניאש תצרחנה הנקסמה העיפוה רמאמה ףוסב
קוח וא הנידמה קוח :רוחבל וכרטצי הרות ירמוש םידוהי םא" :(ד"בח ידיסח רוביצ יבגל
."!לכה לעמ לארשי תרות - קפס לכ םהל היהי אל ,הרותה

םחוכש לככ .וז היגוסב הנצקה לש המגמ תנמסתמ ד"בח תונותיעב יכ רמול ןתינ
תיתועמשמ תומדקתה הנשיש לככו קזחתמ טרפב ד"בח לשו ללכב םייתדה לש יתרבח-יטילופה
והמ שיא בלב קפס היהי אלש ידכ ,תורורבו תודח תושענ תויואטבתהה ךכ ,םולשה ךילהתב
.הז רוביצ לש תויופידעה רדס

.לארשיב תידוהיה הרבחה לש תוהזה תלאשב םיקסוע ןאכ ורכזוה אלש םירחא םיבר םירמאמ
התועמשמ תא ןיבמ וניא ךכ םושמו ,תינחור תולגב אצמנש ימכ שפתנ ינוליחה רוביצה
םירותיוול םעהמ םיבחרנ םיקלח לש םתונוכנ .םייוצמ ונא הב הפוקתה לש התובישחו
הרישי האצותכ תעבונש תפפורה םתוהזמ אצוי לעופכ םישרפתמ םולש תרומת םיילאירוטירט
תידוהי תוהז"ל ירשפא דחא םגד הגיצמ ד"בח תונותיע .היכרעמו לארשי תדמ םתוקחרתהמ
ןורתפה .תיתכליה תידוהי הנידמכ - הנידמה לש היפואל ןוכנו ירשפא דחא םגדו "הנוכנ
דחא םגד תבצה .ביטקלוקכ אלא םיטרפכ קר אל הרותה יפ לע היחש המוא ונתויה :יוצרה
תעדל ,קפס ןיא .יטרקומדה רטשמהו ינוליחה רוביצה לש תוימיטיגלה תא רהצומב תללוש
תכפוהו תוימואלב תווצמו הרות הפילחמה תינוליחה השיפתה יכ ,ד"בח ינואטיבב םיבתוכה
.הדוסימ תכרפומ הניה םעה יקלח תא דכלמה קבדל הנידמה יכרע תא

ינב" תמחלמ םילהנמה םיטעמ ."םיבר דגנ םיטעמ" לש יומידה ד"בח ינועובשב הלוע תחא אל
.1995-ו"נשת הכונחב יטילופ ןוזחכ ובתכנש םירבדל בל םישל ןינעמ ."ךשוח ינבב רוא
םג ןכש ,דודיע בואשל שי ".קנע יתוברת-יכוניח-ינחור ךפהמ ללוחל" ךרוצה לע רבדמ רמאמה
תוברתהו חוכה ,ןוטלשה תודמעב וקיזחה (.צ.א ,ינוליחה לאשמה ,עמתשמבו) םינוויתמה זא
תחאב ושענ םינוויתמה ...הנומאה תבהלש התצוהש עגרב" םלואו םהירחא ההנ םעה ןומהו
םעה לש ותבשחמ ךרדו וייח חרוא לכב יטמרד ךפהמ לח רצק ןמז רובעכ .לטובמ טועימ
".דחי םג ינחורהו ימשגה ,אלמה ןוחצנל הרצק ךרדה התיה ןאכמו .ידוהיה

הלואגה תורישב םינותיע

שומיש תושעל ד"בח תא ואיבה יחישמה ןויערה תצפהל יוויצהו ד"בחב תיחישמה תוררועתהה
םינותיעבש דועב ,אשונב ידעלב ןפואב וקסעש םינותיע ומק .הז וצ יולימ ךרוצל תונותיעב
חישמה אשונל םידחוימ םירודמל ובסוה םימייק םירודמ ףאו קוסיעה רבגתה םימייקה
לש ותומל תונשרפה ביבס ד"בחב תקולחמה לע םינותיעה יגוס ינש םידמלמ ,םויכ .הלואגהו
תלעבו תקתרמ תיתרושקת העפות הניה הלואגה ןויערב םיקסועה םינותיע תעפוה .יברה
תשיפת בוציע ןפוא לע םג ךא ,הז רוביצ לש יתרושקת-ירוביצה םויה רדס יבגל תוכלשה
רושימב תוכלשה הלא תושיפתל שי ,אליממ תבכרומה תידוהי-תילארשיה תואיצמב .ומלוע
.לארשי תנידמ לש היפואו התומד בוציע לע חוכיווב ,ילאוטקא-יטילופה

* * *

לארשי ץראל סחיה ,יחישמה ןויערה :האשונש טרוטקוד תדובעב קרפ ךותמ דוביע אוה רמאמה
םירפא 'פורפ תייחנהב ,1995-1990 םינשב לארשיב ד"בח תונותיעב םולשה ךילהתלו
.תפרצ VIII סירפ תטיסרבינוא ,ץוק ןועדג ר"דו ןילביר

תונותיעה לש התחירפ ךילהת יכ הארנ ,קמועל קדבנ םרט אשונה יכ םא
.תינוליחה תיגולואידיאה תונותיעה לש התעיקש ךילהתל רושק ,תידרח-תיתדה
.1
יבחרב תוידוהי תוליהק ברקב םג ומכ ץראב תדקמתמ ד"בח לש תיביסנטניא תוליעפ
רבעומ תינמז ובשכ ,ןיוול תועצמאב תובר םימעפ השענ תוליהקה םע רשקה .םלועה
.םייזכרמ תומוקמב תונוש תוליהקל עוריאה
.2
ןיב לידבמ ,(1993 ביבא לת) "םידוהיה תנידמו הלוגמה ץקה" ורפסב ,יקציבר יבא
הסיסתל הפורטסטקו רבשמ לש השוחת ךותמ החמצש םדוקה יברה לש וימיב הסיסתה
ר"ומדאה םג .(226 'מע) החלצה לש השוחת ךותמ ,החוור לש בצמל הרושקש תיחכונה
םשב תע בתכ דסיי אוה .הלואגה תויער תצפהל תונותיעב שומיש השע םדוקה
הרובח דסיי ךכל ףסונב .1945-1940 םינשה ןיב רואל אציש "השודקהו האירקה"
סחייתה אוה .הבורקה הלואגה תנכה םשל ותיא הלעפש "לארשי הנחמ" הארקנש
.חישמ ילבח לש םאישכ המחלמה יעוריאל
.3
ימי זאמ ותמגוד עדונ אלש אישל תיחישמה תוררועתהה תא האיבה ד"בחש ןייצנ
אל םגו םייתכלה םיווצו םיגהנמ לטבל רתוה אל תאז תורמל .תיאתבשה העונתה
.תישיאה המרב רתונ דוקימה .םלועה יבחרמ םידיסח לש ץראל תינומה היילע התיה
.4
רמאמה .1991 רבמבונ ,10 רשק ,"תסנכה יתב ינותיע" ,לפר לאוי לש ורמאמ האר
יוניש לח רמאמה םסרופ זאמ .תסנכ תיב ןותיעכ עובשה תחיש ןועובשל סחייתמ
אל) םיקתוע 190,000-כ לש הצופת לע םויכ דמועה ןותיעה לש הצפהה תוינידמב
.(תיסורה הפשב םיקתוע ללוכ
.5
םוקמב ,249 ןויליגב ,1991 רבוטקואב 4-ב הנושארל עיפוה "הלואגה תרות" רודמה
תונויער תא ץיפהל תובייוחמהו השירדה רואל תאו ,"תודיסחה תודוסי" רודמה
:רמאנ ןותיעב המסרפתהש העדוהב .םיברב הלואגה
תרותבו הלגנב תורוקמה יפ לע חישמה תאיבו הלואגה יאשונ תרבסהב קוסעי רודמה"
".ישממו ילאוטקא השענו ךלוהש הז אשונב תעדה תא ביחרהל ידכ ,תודיסחה
.6
תשש תמחלמל תונשרפה לע ססובמ ע"שי יבשותל ד"בח ןיב רשקה סיסבל עצמה
תדיעו .םירצמ םע םולשה םכסה תובקעב יניס יוניפ ךילהת םע קזחתה רשקה .םימיה
ידיל ד"בח תא ואיבה ולסוא םכסה תמיתחו 1992-ב לאמשה תלשממ תיילע ,דירדמ
.המלשה לארשי ץרא ןויער ביבס תוחוכ דחאל שיש הרכה
.7
.תיטרפ המזויב םינותיע דוע םיאצוי ,םירכזנה םינותיעה ינשל ףסונבש ןייצנ
לע אצויש ,"םייחה ץע" ;םילשוריב וד ברה ידי לע אצויש ,"הלואגה ינינפ" :םהיניב
ןותיעו ןממ סחנפ ברה תכירעב "חישמ תנידמב םיחרזא" ;ימולשמ וטע ןב םוחנ ידי
ןהכה .מ תכירעב "חישמ תיב" - ץראב םג ץפומ ךא תירבה תוצראב רואל אצויה
.ןזח .י.שו לדנעה
.8
םירזוח) תודיסחל ופרטצהש םידיסח לש תוליעפ לע ורקיעב ססבתמ םי תב ד"בח תיב
.תוליעפה יפוא לע הכלשה הארנה לככ ול שיש רבד ,(הבושתב
.9
.ןושחנ המולב 'בגה ןותיעה תכרוע םע החיש יפ לע
.10
תוצראב אצמנ ,תורחא תויודיסח רפסמ לש ומכ ,ד"בח תודיסח לש ינחורה הזכרמ
וזל לארשיב הליהקה ןיב רשקה תרימשב בושח דיקפת תאלממ תונותיעה .תירבה
.ןילקורבבש
.11
.ב"נשת טבש ,32 ןויליג ,םשה תואבצ הנחמב המגודל האר
.12
ד"בח יריעצ תדוגא האצי 1992 ראורבפב יכ ןייצנ .ג"נשת ולסכ ,43 ןויליג ,םש
עצבמה תרטמ ."חישמה תאיבל ונוכיה" :תרתוכה תחת םידקת רסח ףקיהב הרבסה עסמב
."חישמה ינפ תלבקל תובבלה תא ןיכהל" התיה
.13
ןבומכ היצנירטקודה תרגסמב .ד"בח ידיסח לש העיבקל ףקות תתל אב ןידה קספ
ברקב ד"בחב תיחישמה הסיסתה הררועש תודגנתהה תא וז תונמדזהב םיריכזמ ןיאש
.ךש םחנמ ברה ליבומ הכרעמה תאשכ ,"םיאטילה"
.14
,תיראצה היסורב ד"בח תודיסח דסיימ לש רסאממ ורורחיש תא ןייצמ הלואגה גח
םידיסחה ןיב קבאמה עקר לע אב רסאמה .1798 תנשב ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר
תושק רקחנ ,יברה רסאנ תונוטלשל הנשלה תובקעב .תודיסחל םידגנתמה םיאטילל
.רסאמ ימי 53 רחאל ולסכב ט"יב ררחושו
.15
.53 ןויליג ,םשה תואבצ הנחמב
.16
.35 ןויליג ,םש
.17
.73 ןויליג ,םש
.18
.36 ןויליג ,םש
.19
אלא לארשיב ודלונש םידליל סחייתמ וניא "לארשי ידלי" יוטיבה יכ הרקמ הז ןיא
.תוצופתב םידוהיה ידלי ללכל
.20
.54 ןויליג ,םשה תואבצ הנחמב
.21
.68 ןויליג ,םש
.22
םידליה ינותיע ןיב סקימוקב שומיש השועה דיחיה וניא ד"בח לש םידליה ןותיע
.(דרפנב ןודיתש) תיסחי השדח העפות יהוז ךא ,םייתדה
.23
העיבקה תלבק ,יכ דייבש ילא ןייצמ ,(1995 ,ביבא לת) "העושיל ןברוח ןיב" ורפסב
הרבחה יגלפ לכ לע תלבוקמ ,"םימשה ןמ הריזג" התיה האושהש תילטנמדנופב
יאטח לש ביטומה ,תיהולאה תוארה תדוקנמ האושה יעוריאל רגסהב .תידרחה
לכב .ןייפאמ ביטומכ עיפומ ינויצה דרמהו תוללובתהה ,הריפכה ,היצפיסנמאה
'ר) םדוקה יברה .שנענ ןכלו אטח לארשי םעש התיה החנהה ,האושל תידרח הבוגת
האושה יעוריאל .המחלמה תפוקתב הקירמאל הפוריאמ אוה םג טלמנ (קחצי ףסוי
סיסבב השיפתה ןאכמ .םיישממ חישמ ילבחכ ,הלואגה ינפלש םייולג םינמיסכ סחייתה
- םישקה םיעגרב דחוימב ותודהי לע תואנקב רמשש ימ לכ :רופיסב גצומה רסמה
.תודהיה תצפה איה םלועב ותוחילשו לצינש ךכב ול למג םיהולא
.24
.ט"משת ,5 ,וננמז תודהי ,"האושה לש הנחבמב תדה קודיצ" ,דייבש .א האר
סחיב ידרחה רוביצב ולחש םייונישה לע דמלמ האושל סחייתהב יתדה רסמה קוזיח
לע תינויצה ךרדה ןוחצנכ לארשי תנידמ תמקה השפתנ האושה רחאל ןכש ,האושל
.תיתדה ךרדה
.25
תונויליג ,םשו ,1993 רבמטפסב 24-מ 576 ןויליג ,ד"בח רפכ :תקולחמל םידה האר
.578-ו 577
.26
ןיב הנמנ שטיוואבוילמ ןוסרואינש רעב בוד םולש 'ר ,ד"בח לש ישימחה ר"ומדאה
תוררועתההש עבק אוה .תינויצה העונתה תאו ינויצה ןויערה תא ףקותב םיללושה
ןויסינ לכ ,ןכש .הל תדגנתמו תיחישמה הנומאה תא השיחכמ תינידמה תינויצה
אצי ר"ומדאה .המלשהו תיחישמה הלואגל סחיב יקלח ןויסינ היהי תישונא הלואגל
הרעה) יקציבר האר .ץקה תא קוחדל תויצרא םיכרדב הלעפש תינויצה העונתה דגנ
.30 'מע (ליעל 3
.27
ריהזמ יאבצ ןוחצנ םימיה תשש תמחלמ תואצותב האורה ינוליחה רוביצ ל דוגינב
לש יאבצה טביההמ ןיטולחל תמלעתמ ד"בחש ירה ,"ידי םצועו יחוכ" תניחבב
- דחא שוריפ קר תסחיימ איה ןורמושו הדוהי שוביכו המחלמה תואצותל .ןוחצנה
.תרמשמל ומעל ןתנ לאהש הנתמ ,'ה יסינל יוטיב והז
.28
.1992 טסוגואב 12 ,536 ןויליג ,ד"בח רפכ
.29
.1992 ראורבפב 28 ,270 ןויליג ,עובשה תחיש
.30
.1992 רבמצדב 31 ,554 ןויליג ,ד"בח רפכ
.31
.1995 רבמצדב 24 ,364 ןויליג ,עובשה תחיש
.32
.1993 רבמטפסב 3 ,348 ןויליג ,םש
.33
.1994 ראורבפב 11 ,371 ןויליג ,םש
.34
.1995 ראוניב 20 ,420 ןויליג ,םש
.35
.1995 רבמצדב 15 ,467 ןויליג ,םש
.36

:רוקמ
תונותיעה רקחל ןוכמה תאצוהב ,27-16 'מע ,'98 רבמבונ ,24 'סמ רשק
ביבא לת תטיסרבינוא ,תידוהיה