הרז תולעב

ארק ךורב


25 שוכרי היפלש ,הקסע לע יקסניסוג רימידלו יסורה םיקסעה שיא םתח יאמ שדוח ףוסב
העצבתה יקסניסוג לש ותעקשה .רלוד ןוילימ 85 תרומת "תוקזחא בירעמ" תוינממ םיזוחא
תוינמ לש ןריחממ םיזוחא 120-ב הובגה יווש ,רלוד ןוילימ 255 לש הרבח יווש יפל
הובג הקסיעה ריחמ .הנשה תליחת זאמ םיזוחא 77-ב וספיטש רחאל םג ,הסרובב "בירעמ"
לש וישרוי ידימ "בירעמ"ב הטילשה תא ידורמנ תחפשמ השכר ובש ריחמהמ םירשע יפ טעמכ
.םינש שש ינפל לווסקמ טרבור

תוצובקמ תחאב קיזחמ אוה ."יסורה ידוהיה סרגנוקה" ר"וי אוה (46) יקסניסוג רימידלו
רדושמה ,(NTV) ירוביצ היזיוולט ץורע תללוכש ,"טסומ" ,היסורב תויזכרמה תרושקתה
"טסומ" .ןייוולב היזיוולט ירודיש ןכו היסאבו הפוריאב םילבכב היזיוולט יצורע ,ץראב
.היזיוולט ךירדמו "קיווזוינ" םע ףתושמ ןיזגמ ,היסורב םייזכרמ םינותיע המכב םג הקיזחמ
.חוטיבהו ן"לדנה ,תואקנבה ימוחתב םג הליעפ הרבחה

ידורמנ רפוע לש וגיצנ .רדואל ןור יאקירמאה םיקסעה שיא םע הקסיעה לע הרחתה יקסניסוג
לווסקמ - "בירעמ" תקסיע תא עציבש הז םג אוה יפסכ .יפסכ םר ןידה-ךרוע היה הקסיעב
דיגאתה לע הטילשה םאש םעפה םג יפסכ דיפקה ,לווסקמ תקסיעב ומכ .םינומשה תונש ףוסב
םע הקסיעה הרגסנש רחאל .הריכמל תוינמה ועצוי ,תורחא םיידיל רובעת יקסניסוג לש
תפדעהש ריבסה אוה .הילע םהל רפיסו "בירעמ"ב םידבועה יריכב תא ידורמנ סניכ ,יקסניסוג
,היינשהו ,יקסניסוג עיצהש הובגה ריחמה ,הנושארה :תוביס יתשמ העבנ רדואל לע יקסניסוג
םג ךכו הלשממה שארל ותברקב עודי רדואל ןור .ןותיעה תכירעב ברועמ תויהל אל ותמכסה
.וכלומ קחצי ןידה-ךרוע ,ידורמנ םע ןתמו אשמב ותוא גצייש ימ

תובקעב לקש ןוילימ 187 לש ימעפ-דח ןוה חוור המצעל המשר "בושייה תרשכה" תרבח
תובחרתהלו תועקשהל "תוקזחא בירעמ" ,ראשה ןיב ,תדעיימ סנכנש ףסכה תא .הקסיעה
שוכרל ,הצרת םא ,הלוכי "בירעמ" תרבח .הל הצוחמו לארשיב הבותכהו תינורטקלאה תרושקתב
םיזוחא 24 לש הטילשל עיגהל ךכבו ,ב"תמ תרבחב ולש םיזוחאה תרשע תא יקסניסוגמ
היזיוולט ירודיש תרבעהל ,תרושקתה ינייוול םוחתב עיקשהל תוינכות שי ןכ ומכ .הרבחב
לנוישנ"ל תירבעה הרודהמה תאצוה :"בירעמ" לש ףסונ שדח טקיורפ .(סא.יב.יד) םיילטיגיד
."קיפרגואי'ג

הרז תולעב לש תוימיטיגלה תלאש תא תררועמ יקסניסוג ידי-לע "בירעמ" תוינממ עבר תשיכר
אוהש םושמ גציימ וניא יקסניסוג לש הרקמה ,תילמרופ ,םנמא .םיילארשי תרושקת ילכ לע
רקיעש םושמ ,ןאכ ןודנה ןיינעה ךרוצל וב זחאיהל קדצב ןתינ לבא ,תילארשי תוחרזא לביק
.ל"וחב וייחו ויקסע

,םירז ןוה ילעב םע תופתושב םיקזחומ ץראב היצקינומוקלטהו הידמה יפנע לכ טעמכש ירחא
טרבור ידי לע ,רבעב החתפנ רבכ וזה תלדה .הבותכה תונותיעה םוחתל יקסניסוג םג סנכנ
לש םילעבה ידי לע םגו הרצק הפוקתל םיעשתה תונש תליחתב "בירעמ"ב טלשש לווסקמ
דט ידוהיה רדראילימה תולעבב אוה "םישנא" ןותיעה םג .קאלב דרנוק ,"טסופ םלזור'ג"ה
"ןויבירט דלארה" ,הרז תולעב םע ףותישב איה םג תילגנאב "ץראה" ןותיע תאצוה .ןוסירא
עודי אל "ןושאר רוקמ" ןותיעה לש וילעב ."סמייט קרוי-וינ"ו "טסופ ןוטגנישוו" תולעבבש
.רז אוה ףאש איה תחוורה החנהה יכ םא ,רוביצל

תרבח תופתוש ,המגודל ,"לבת" תרבחב .םירז ןוה ילעב םיעקשומ לארשיב םילבכה תורבח לכב
.ייא.יס.יט םלועב הלודגה תיאקירמאה םילבכה תרבחו יס.יפ.וי תיפוריא-תיאקירמאה תוקזחאה
תוינממ תיצחמ .תיאקירמאה הסרובב תרחסנ הרבחהו םיזוחא הרשעב יקסניסוג ףתוש ב"תמב
תיאקירמאה תרושקתה תרבח ידי לע תוקזחומ ,"בהז יצורע"מ זוחא םיעבשב תטלושה ,"קרוע"
."לב ןרטסוו-תואס"

,םיזוחא 18-ב "בירעמ" ףתוש הבש ,"דעלט"ב .הרז תולעב לש םיזחאמ שי ינשה ץורעב םג
רוכמל הכורא הפוקת רבכ תשקבמ "קורמש" .תוינמהמ םיזוחא 23-ב "קורמש" תרבח הקיזחמ
.הרבחהמ םיזוחא 14-ב קיזחמה ,ןלפק לדנמ אוה "דעלט"ב ףתוש דוע ."דעלט"ב היתוינמ תא
:המגודל ,ירוזאה וידרב םג שי םירז םיפתוש .םיזוחא 8-ב לגנ םאיליו ףתוש "תשק" תרבחב
ןתנו'ג ידי לע ועקשוה "םיקמעה לוק"מ םיזוחא 13-ו תליאב "םודאה םיה לוק"מ זוחא 30
ןוגכ ,תויקוח אל וידר תונחתב םג םיעקשומ םירז ןוה ילעב .יו.יט-סא.יב.יס אישנ ,ןיילק
.הפיחב יטאריפה וידרהו 7-ץורע

היהי אוהש ךירעהל לבוקמ .תילארשיה תרושקתב הנורחאה ותלמ תא רמא אל דוע רדואל ןור
היזיוולט תונחת המכ לע תולעבב קיזחמ רדואל .שדחה ירחסמה ץורעה לע םידדומתמה דחא
לש תושדחה-תרבחל םיתוריש םיקפסמש ,"הריבה ינפלוא"ב קיזחמ אוה ץראב .הפוריא חרזמב
,הכז םג רדואל .םילבכב טרופסה ץורע תא ,ראשה ןיב ,םירדשמו םיקיפמו ,2 ץורע
לש הסינכ .לארשי-לוקב םוסרפה תריכמ לע זרכמב ,רדואל-סזומ תצובק תרגסמב ,הנורחאל
ירחסמה ץורעה ןויכז לע תורחתהל וייוכיסב עוגפל הלוכי התיה ,רבתסמ ,"בירעמ"ל רדואל
.היזיוולט ןייכזמ םיזוחא 24-מ רתוי קיזחהל רוסא םינותיע ילעבל ,קוחה יפ לע .שדחה

לכב ומכ תיבויח תיקסע המגמ תילארשיה תרושקתב תוינוציח תועקשהב תוארל שי ,הרואכל
ןזאמב קר דדמנ ונניא בוט תרושקת ילכ לש דספההו חוורה תאז םע דחיו ,רחא יסנניפ ףנע
.ילארשיה יטרקומדה םקרמל תיאנותיעה ותמורתב םג אלא ,ילכלכה

תוחפשמל דוגינב .םירז םיעיקשמ תסינכל דעי הכורא הפוקת רבכ אוה ידורמנ לש "בירעמ"
תב-תרבח איה "בירעמ" .תול"ומו תונותיע לע םיססבתמ םניא ידורמנ לש ויקסע ,ןקושו סזומ
אוה "בירעמ" .תונווגמ תויקסע תוריזל היתועורז תא תחלושש ,"בושייה תרשכה" תרבח לש
לש "ףסכ" ףסומל יקסניסוג קינעהש ןויארב .ידורמנ לש םינווגמה ויקסעל דואמ בושח ןגוע
ןותיעה המכ דע .האצותה ןחבמ :דחא ןחבמ קר שי ונל" :םיאבה םירבדה תא רמא ,"סבולג"
םאו ,הלודג הצופת - יתוא ןיינעמ דחא רבד קר ?היזיוולטה ץורעב הייפצה יזוחא המ ?ץופנ
."הבוט הצופת שי ,בוט היזיוולטה ץורע םא ,בוט ןותיעה

:הבר תונדשחב לקתנ ,ץראב ולש הנושארה תרושקתה תקסיע תא עצבל יקסניסוג שקיבשכ
ינפל ,היסורב םייקסיעה וירשק לש תינדפק הקידב םילבכה תצעומ המייק '97 רבמצדב
.ב"תממ םיזוחא 10 שוכרל ול הרשיאש

תרושקת לע הרז תולעב לכ הקיקחב רוצעל ךירצש םירובסה שי ,אקווד יקסניסוגל רשק אלל
םיסכנ שיש ךכב וריכה ונלצא" :בתכ "סבולג"ב ןלוג יתמ יאנותיעה םסריפש רמאמב .תילארשי
וטרפוי רשאכ םג .למשחה תרבח וא תימואלה הפועתה תרבח ,לשמל ,ומכ .םיסכנה לככ םניאש
ונבצמש הרכההמ םיעבונה ,תולבגהו םיבויח םייטרפה םילעבה לע ולוחי ,הלא תורבח
תרושקת .םחור לע הלועה לככ הלא םיסכנב תושעל ולכוי אלש בייחמ דחוימה ינוחטיבה
םימרוגל תורשפא ןתמ .הפועתו למשחמ תוחפ אל םישיגרו םיינויח םה טרפב תונותיעו ללכב
ולכוי ,הנידמה יחרזא םניאש ,םישנאש בצמ רוציל לולע תרושקתה יעצמא לע טלתשהל םירז
,ינויחו בושח דואמ ...הלשממה לש התוינידמ היהת המ וליפאו הלשממה שאר היהי ימ עובקל
תריכמ לע טלחומ רוסיא קוחב עבקיו יוחיד אלל הז ןיינעל קקדזי ילארשיה קקוחמהש ,ןכל
."םירז םימרוגל ,םהמ םיקלח וא ,םיינויח תרושקת יעצמא

?תיטרקומד יתלב השירד תמסרפש רמאמב ןיא םאה

אל הז .ץראב יטרקומדה ךילהתה לע חקפל ץוחבמ םדאל רשפאל יטרקומד אל הזש בשוח ינא
!יטרקומד
,"בירעמ"ב לווסקמ לש ותטילש תפוקתב התיה ןלוג לש ותדמע חורב תירטנמלרפ המזוי ןכאו
הקיקחל םוקמ שיש םויה םג ענכושמש ,דירש יסוי היה זא ךלהמה ליבומ .המלשוה אל איה ךא
םהל רשפאל ךירצ ,תילאטוט עונמל ךירצ אל .םלרוגב רושק היהי ונלרוגש ןכתיי אל" :תאזכ
."ןותיעה תוינידמ לע העפשה םהל היהת אלש ידכ םומינימ יזוחא

.םלועב תומוקמה ראשב הז גוסמ הקיקחל ערו חא ןיא

םיסרטניא וליא עדוי אל ינא .םירז םימרוג לש תוברעתהל תדחוימ תושיגר שי ונלש הנידמב
.םיגציימ םישנא םתוא

םידקתה .םינומשה תונש ףוסב הלחה םיילארשי תרושקת ילכב םירז ןוה ילעב תוברועמ
םייונישה תובקעב ."בירעמ" לע ותוטלתשה תא לחה לווסקמשכ ,'88-ב היה רתויב םסרופמה
יארחא ךרועל הנומ יקסבוקדוי בד .ןותיעה ךרועכ ןהכל קי'צנסיד ודיע קיספה ,תולעבב
תועובש ,'91 רבמטפסב המייתסה השיכרה תמלשה .ךרועל ךורב םדאו ,םילהנמה ר"וילו
.לווסקמ לש ירותסמה ותומ ינפל םידחא

דורי בצמב היה 'בירעמ' .לווסקמ לש ותטילשמ הבוטל עפשוה ןותיעה" :יקסבוקדוי בד
הזו ,םלועב תוללכושמה ןמ סופד תנוכמ שוכרל תכרעמל רשפיא לווסקמ .תיתצופתו תילכלכ
רצק ןמז קרפל התיה הטילשה .החסונה תא תונשלו עבצב סיפדהל ,טמרופה תא תונשל רשפיא
וללה םירבדה לכ .ףוסל עיגה הז דימו ,ןותיעב תוברעתה םוש ול התיה אל ובש ,דואמ
."ןחבמב דומעל ועיגה אל םירבדה ןפוא לכבו ,ןותיעה ךרועב םייולת

תרושקת ידומילל רפסה-תיב להנמ םויכ ,רטסירפ ןמור היה לווסקמל ברוקמ היהש ףסונ םדא
תונידמב ולש תרושקתה תשר תא ביחרהל ול עייסל לווסקמ ידי-לע חלשנ רטסירפ ."תרתוכ"
לווסקמ .'ףוא זדנה'ו 'ןוא זדנה' ,םינותיע ילעב לש םיגוס ינש םנשי" :רטסירפ .הפוריא חרזמ
התיה הפוריא חרזמ תונידמב .יטירבה 'רורימ ילייד'ה םללכבו וינותיעב ברעתה דואמ
ליחתי ןוה לעבש םש ודחפ דואמ .תישפוח תונותיע םהל התיה אל זא דע .הרידא תושיגר
."םהל ביתכהל

:היבלסוגויבו הירגנוהב לווסקמ לש וחילש היה ,"בירעמ" תכרעמ רבח ,דיפל (ימוט) ףסוי
ינאו ידורמנ אל ,לווסקמ אל - בתוכ ינא המב ברעתה אל 'בירעמ' לש םילעב םוש ,םלועמ"
ןויסינ השענ היה םא .ילכלכ ןיינע איה תולעבה ,ךכ הזש דוע לכו יקסניסוג אל םגש הווקמ
."ןותיעה תא בזוע יתייה הזכ

ןיב ,תטלושש) הדנקב הזכרמש "ר'גנילוה" תשר .'89 לירפאב התיה רתוי תרעוס תוטלתשה
םלזור'ג"ה תא תיללכה תורדתסהה ידימ השכר ("ףרגלט ילייד" יטירבה ןומויה לע ,ראשה
.ןותיעה ל"ומו אישנל יול הדוהי תא הנימ ,רלדר דיווייד ,"ר'גנילוה" אישנ ."טסופ
,(תונותיעב ןויסינ לכ ול היה אל ןכ ינפלש) יול םע תושק וכסכתסה תכרעמב םיאנותיעה
ושיגה םיאנותיע 25 רשאכ ,'90 ראוניב היה ךוסכסה איש .הכירעב ברעתמ אוה יכ ונעטו
הלשממה שאר דגנ ןותיעה לש תכרעמה רמאמ תא רזניצש רחאל ,תורטפתה יבתכמ יול הדוהיל
.רימש קחצי ,זאד

םישדוח ינפל עצבתהש דוחיאה רחאל ,"טסופ םלזור'ג"ה אישנ ןגס םויכ אוה ןמדוג שריה
ינפל הנש יצח "טסופ"ה תא בזע אוה .רואל איצוה ותואש ,"טרופיר םלזור'ג"ה םע םידחא
םש ,ןותיעה לש 'תוינלאמש'המ גאדומ דואמ היהש ,יול הדוהי" :ןמדוג .יול הדוהי לש ותסינכ
םילעבה) קלב דרנוק .םיקסע שיא לוכה-ךסב היה רלדר .ינמיל ןותיעה תא ךופהל הרטמל ול
דמלמ ןויסינה ,םנמאו ."ברעתמ אל אוהש םג עודי ךא ,ןרמשכ עודי םנמא (ק"ב ;"ר'גנילוה" לש
תא להנל רחב םהבש הלא אלא ,"טסופ םלזור'ג"ה לש יתכרעמה וקה תא עבק רלדר אלש
.ןותיעה

דיוויד םע םדקתמ ןתמו אשמ םייק ,"בירעמ" תא ידורמנ שכרש רחאל רצק ןמז ,'92 ילויב
.ןתמו אשמה עקתנ רבד לש ופוסב ."בירעמ"ב תופתושל הסינכ לע רלדר

,קודרמ טרפור לש ימואלניבה תונותיעה ןרצנוק .הקספ אל תילארשיה תרושקתב תוניינעתהה
םע תופתושל וסנכנ ל"וחמ תורבחו םירז םיעיקשמ ."ןיינעל" יביבא-לתה ןומוקמה תמקהל עייס
ץורעלו םילבכב היזיוולט תונחתל תונויכז תלבקל םיזרכמב ופתתשהש ,תוילארשי תורבח
םיבר תרושקת יעצמא לע הטילשהו תולעבה יסופדב יתוהמ יוניש לח רצק ןמז ךות .ירחסמה
.לארשיב

יכ הארנ ךא ,יקסניסוג תקסע םהילע עיפשת דציכ ןיידע םיעדוי םניא "בירעמ" יאנותיע
קיזחמה לש וישעמ רוקיס ל רושקה לכב תוחפל ,תושדח תומרונל לגרתהל םהילע היהי התעמ
ריקחת תבתכב תיפסכ ןבו חלש רפע ובתכ '97 ראוניב קר הנה .םתדובע םוקמ תוינממ עברב
יריכבמ היה …רדראילימ ,יאקנב יקסניסוג" :םיאבה םירבדה תא ןמרביל טוויא לע תפתושמ
שאר םע רשקה תריצי ללוכ ,הבקסומב ויתושיגפ ןוגראב ןמרביל רזענ םהבש רשקה ישנא
גישהש תישיא האנה תבוטל תודע םוש ןיא …הברהב םינטק םיתורישו ןיצלי לש ותכשל
שאר דרשמ ל"כנמ םע וירשקמ האצותכ ,ןמרביל לש רשקה ישנאמ רחא והשימ וא ,יקסניסוג
הבש רוביצל הפוקש שממ אל ךרדל זמרמ רתוי שי .רחא יקוח אל והשמל וא ,הלשממה
םתוא דימעהל איה ןמרביל לש תרהצומה ותרטמש ,היסורל לארשי ןיב הלכלכה יסחי םילהנתמ
ילארשיה לשממה יריכב םישמתשמ תירבה-תוצראב םגש ודיגת .הנשב רלוד דראיליממ רתוי לע
תופיקשהו םימלבהו םינוזיאה הקירמאב לבא .ןוכנ הזו ,םירישע םידוהי לש םיבוטה םירשקב
."אל היסורב .וילאמ ןבומ רבד םה ,הלעמל ונרכזהש

:"חירסמ הזה זגה" תרתוכה תחת ,"בירעמ"ב הלש יעובשה רוטב ןומדק המיס הבתכ '97 ץרמב
רדראילימ םשארב ,םירישע םידוהיב רזענ אוה …היסורב ןמרביל השעש הנכהה ירוקיבב"
ב.ג.קה יפסכ תא לגלגמש קנב ,'קנב טסומ' לש וילעב אוה יקסניסוג .יקסניסוג רימידלו םשב
לש תרושקתה יקסעב םיזוחא תורשע 'םורפזג' יסורה זגה לופונומ הנק םישדוח המכ ינפל .…
,םידראילימ לש תיתשת תקסעב ןמרביל לש תוברועמ רתוי דוע ההומת הז עקר לע .יקסניסוג
אל להנמב ןאכ רבודמ בוטה הרקמב …יקסניסוג רימידלו ,ודידי םע הרישי העיגנ הל שיש
."תאזה הלודגה הקסעב ותוברועמ תאו יקסניסוג םע וירשק תא שיחכהל השקתי אוה …ןיקת

המ רואל ,ינוידב םויה הארנ "בירעמ"ב םיאנותיעה יריכבמ השולש ידי לע הז גוסמ רוקיס
םלש דומע זרא בקעי ןותיעה ךרוע הצקה ישיש םוי ןוילגב .29.5.98-ב "בירעמ"ב םסרופש
ותואב המסרפתהש וילע ריקחת תבתכל ביגה יקסניסוג .יקסניסוג לש וירבדל תושדחה ידומעב
תרתוכ העיפוה ןוילעה קלחב .םיינשל קלחתה "בירעמ"ב דומעה ."תונורחא תועידי"ב ומצע םוי
."םינותיע לש םיל"ומ דצמ תנגוה יתלב תורחתל יוטיב ידגנ תובתכה :יקסניסוג" :הלודג
קראמ תא יתלאששכ .שיא םותח היה אל וילעש ,ןויאר תרוצב ,וירבד ועיפוה היתחתמ
,ןויארה לע םותח היה אל דחא ףא עודמ עדוי אוה םא ,ץראב יקסניסוג לש וגיצנ ,ןוסריאמ
לש ינשה קלחה ."תונויאר לע םתוח אל ךרועהש ונל וריבסה .ןויארה תא ךרע זרא בקעי" :הנע
טילחה יקסניסוג ."'תונורחא תועידי'ב אורקל ולכות אלש תובושתה" :תרתוכב לחה דומעה
ונותיעב לבא ,ותוא לאש ,ץיבומרבא המלש ,"תונורחא תועידי" בתכש תולאשה לכ לע תונעל
.אוה

אוהו ,ידורמנ רפוע אקווד היה ביגהש ימ .גישהל היה ןתינ אל זרא בקעי לש ותבוגת תא
ריבסהו ויתודמע תא שורפל שקיב ,'בירעמ'ל הנפ יקסניסוג" :"ץראה" ףסומב תאז השע
אוה יכו קתע םוכס 'בירעמ'ב עיקשהל טילחה אוהש הדבועה תובקעב ותוא ףקות 'תועידי'ש
רזומ ."ותשקבל רתעיהל אלש הביס אצמ אל 'בירעמ' .ויתובוגת תא םסרפל 'בירעמ'מ שקבמ
זירכה ידורמנ ירהו ,ןותיעה תכירע לע הנוממש ימ אלו ביגהל טילחה ידורמנ רפוע אקוודש
םאה .ודגנ טפשמה להנתמ דוע לכ "בירעמ" תכירעב תוברועמ לכמ ותוקתנתה לע ונמזב
תושדחה יפדב םלש דומע שובכל יקסניסוג לש השירדל תונעיהל ךירצש הז אוה ידורמנ
?גולונומל ותוא ךופהלו

תולאשהש ריבסה יקסניסוג רמ .תירוקמ השיג יניעב וז" :"תיעיבשה ןיעה"ל ידורמנ תבוגת וזו
יפד לעמ קר ודי-לע ןתניהל ויה תולוכי תומלוה תובושת ןכלו תויתמגמ ויה ול וגצוהש
."יתמגמ רואב םירבד גיצהלו ושיפכהל ןיינע ול היה אלש ןותיע

יקסניסוג לש ותשקבל תינענש הז אוה התאש עמתשמ "ץראה" ףסומל ךתבוגת םצעמ
?ןותיעה ךרוע לש ודיקפתמ הז ןיאה ."בירעמ"ב ותבוגת תא םסרפל

תא ןתנש ינפל ךא ,יקסניסוג רמ לש ותשקבל הנענש הז אוה ,זרא בקעי ,ןותיעה ךרוע
.ימע ץעייתה ,ותבושת

םודיקל ותולעבבש תרושקתה סויג לעו יקסניסוג לע תיסורה תונותיעב הבתכנ הבר תרוקיב
דבוכ אולמ תא ליטה יקסניסוג יכ ןייוצ ראשה ןיב .ולש םיילכלכהו םייטילופה םיסרטניאה
.ריביסב קסראיונסארק לבח לש לשומה תנוהכל תוריחבב דבל רדנסכלא לרנגה תבוטל ולקשמ
,סייאבו'צ ילוטנא ,הלשממה שאר ןגס דגנ תישיא הכרעמב חתפ יקסניסוג יכ בתכנ ןכ ומכ
דוע .ותולעבבש תרושקתה ילכ תא סייג ךכ ךרוצלו ,ילכלכ זרכמב ותוא הכיז אלש רחאל
וייוכיס תא םדקל ולש הירפמיאה לכ תא סייגל יקסניסוג טילחה הנשה תליחתב יכ בתכנ
ךכ לע לאשנשכ .טנמלרפל תוריחבב יקסנילבי ירוגרג םשב ריעצ ןלכלכ לש םיילרוטקלאה
."דוס ונניא הז ,ונעמל יתלוכי לככ השעא ינא ,ןכ" :בישה אוה ,היסורב יאנותיע ןויארב
ידכ תאז השע יכ ןעטו ,ןיצלי לש תוריחבה עסמל ותוסייגתה תא שיחכה אל םג יקסניסוג
.היסורב היטרקומדה לע ןגהל

םילהובמו םיגאדומ 'ץראה'ו 'תונורחא תועידי'ש םשורה ןמ ררחתשהל השק ,בוש" :ידורמנ
ויתויוכיאב ריכמה ,םלועב תרושקתה יקנעמ דחאל בשחנה ,יגטרטסא עיקשמ לש ותסינכמ
לש קרסה תונויסנ ןאכמו ,םילקש ינוילימ תואמ וב עיקשהל ןכומו 'בירעמ' לש ויתולוגסו
ותחלצהבו וגושגשב לבחלו תוסנל הרטמב תנגוה אלו תיניינע אל תרוקיב חותמל םירחתמה
."'בירעמ' לש

,רחא ןותיע לכב ומכ ,'בירעמ'ב" :רמוא תוימינונא לע רומשל שקבמש "בירעמ"ב ריכב יאנותיע
,לטרקכ דובעל לוכי תונותיעה קוש .עגפיי םיאנותיע לש הלועפה שפוח ובש בצממ ששח םייק
תא הלידגמ יקסניסוג לש הסינכה םאה .2 ץורעלו םילבכל תובלוצו תוטעומ תויולעבהשכ
."ותוא ריכמ אל התא ינש דצמ ,בוט הזו ןקחש דוע הז דחא דצמ ?ןוכיסה

אל' ,רמול רשפא יא .םזילטיפקה לש עבשומ דיסח ינא ינורקעה רושימב" :דיפל ימוט
עדוי אל ינא .ןותיעל בוט הז ,וב דבוע ינאש ןותיעב ףסכ עיקשמ והשימ םא .'ונרפס-תיבב
ותוא לסופש ,יתייעב רבד םוש וילע יתארק אל וישכע דע .יקסניסוג ןודא לע רבד םוש
."ןותיעב תוינמ קיזחהל

תויהל ךירצ אל הזש העדב ינא .םלועב היצזילבולג שי .יעבט רבד הז" :יקסבוקדוי בד
השוע יתייה .הרועמ אל ,יפוריא ,יאקירמא היהי ךרועש הצור יתייה אל .תולבגמ ילב ירמגל
תא םג יקסבוקדוי ריבסמ ,"רוכזל ךירצ .תילאטוט הטילש ןתונ יתייה אל ,תומיוסמ תולבגמ
ןותיעה תא ליצמ היה אוה ,'רבד' תא הנוק היה ןמדירפ ןא'ז םאש" ,עבטמה לש ינשה דצה
."הריגסמ

םיאנותיעה לצא תרוקיב ירבד אוצמל היה השק ,יקסניסוג לש ויפואו ורבע לע תויהת דבלמ
רבס .ילארשי ןותיעב עיקשה ינוציח תרושקת ליאש הדבועה םצע לע םירחתמה םיל"ומהו
.ותוא חותפל רשפאש ,רבד לכל קוש והז" :"תונורחא תועידי" לש ילכלכה ךרועה ,רקצולפ
תוצובק אוה ונממ רמשיהל שיש דיחיה רבדה .בוט רתוי תויהל לוכי רז עיקשמ םימעפל
."יקסע ןולשיכ ןהל הפוצ ינא ץראבש תורמל ,דואמ בוהצה גוסהמ תרושקת

םיבוט םילעב בוט רתוי" :הרז תולעבב ינורקע לוספ האור אל ,"ץראה" ל"ומ ,ןקוש סומע םג
זא ,הסרובב 'בירעמ' תא הנוק היה יקסניסוג םא .לארשימ םיבוט אל םילעב רשאמ ,ל"וחמ
ןותיע רואל תואיצומ ויה ןה םאש ,םלועב ןיטינומ תולעב תובח שי ?והשמ רמוא היה והשימ
."ער שיגרמ יתייה אל ,ץראב

רמ לש ודיצמ ןוצר רסוחו הרבחב טועימ לש יפוא תאשונש העקשהב רבודמש לככ" :ידורמנ
יקסניסוג רמ יכ ,ריכזהל ינוצרב .היעב האור ינניא ,יתכרעמה ןכותה לע עיפשהל יקסניסוג
."'הרז תולעב'ב רבודמ אל ןכלו ילארשי חרזא אוה

םיילכלכ םיכילהת תפקשמו ,תענמנ יתלב העפותה יכ ריכזמ רומיל לאיחי תרושקתה רקוח
םוסרפ :תרושקתה לש יאוולה תוישעת םוחתב םג ויוטיב תא אצומ רבדה .םיילבולג
.רוביצ-יסחיו

םילארשיה םיעיקשמה תא רתוי דוע תמצמצמ "בירעמ" תוינממ עבר תשיכר לש הנורחאה הקסעה
340 אוה "תוקזחא בירעמ" תרבח לש ינכדעה הכרע .תילארשי תונותיעב םילאיצנטופה
.ןמשיפ תקסע רחאל ,"תונורחא תועידי" לש ךרעה תמועל ספאכו ןיאכ דוע הזו ,רלוד ןוילימ
שוריפו ,הלע הסינכה סיטרכ ריחמ .ונל יופצש המ תא תושיחממ קר תולודגה תוקסעה" :רומיל
םינקחש דוע ועיפוי ןכלו ,םינפ ינקחש דואמ טעמ םע ראשית הריזה דיתעבש רבדה
."םיינוציח

?הרזה הרידחהמ האצותכ ץראב תונותיעה עוצקמל ישממ קזנ םרגיהל לולע םאה

?יקסעה םרוגה תא וא ,להקה תא ?םינותיעה םיתרשמ ימ תא ,איה תלאשנ דימתש הלאשה
הפשל תושיגנ םירז םילעב םתואל ןיא יכ רקיעב ,היעבה תא לידגהל הלולע הרז תולעב
רמולכ ,היצזירלופופ ןוויכל ףוחדל םילוכי הלאכ םילעב .ףסכב קר אוה םניינעו ,םינכתלו
,תרושקת ימרוגב איה היינשה הנכסה .םיחוורה תא לידגהל ידכ ,רתויב ךומנה ףתושמה הנכמל
.ולבד ודננרפו ,ינוקסולרב ,טסרה הרקמ האר .תויטילופו תוילכלכ תורטמ ותרשיש

רתוי עיפשה אל לווסקמ" :תרחא טעמ םירבדה תא האור רענש בד 'פורפ תרושקתה רקוח
םיכלוהש דואמ םיטעמ םינוגריא .תימלועה תויזוכירהו ףסכה תורוקמ איה היעבה .ידורמנמ
םילעבה םה ימ איה הלאשה ,הרזה תולעבה םצע אל הז .ינוקסלרב ,ןמסלטרב ,קודרמ :םילדגו
"?םהל שי םיסרטניא דוע וליא ,םירזה

ןיינעתהל תילארשיה תרושקתה תיישעת הלחה תונורחאה םינשב .ירטיס-וד אוה ךילהתה
הלחה ,ץראב קושה לאיצנטופ יוצימל טעמכ העיגהש ,המגודל ,ב"תמ תרבח .םיינוציח םיקוושב
התוליעפ תא ביחרהל תנווכתמ ,הנורחאל םסרופ ךכ ,"לבת" תרבח .ןילופבו דרפסב לועפל
.ץראה תולובגל ץוחמ

תולבגמ ליטהל השק ,ןותיע רואל איצוהל לוכי תספדמו יתיב בשחמ םע דלי לכ ובש ןדיעב
דחי .תילארשיה הרבחה לע גלדל םיילבולג םיכילהתמ שורדל םג השק .הבותכה תונותיעה לע
תוחילש תדמוע תונותיעה לש המוי דוסיב ;םיקסעה לככ קסע הניא תרושקתה ,תאז םע
היהת איה םא ,הלאש תררועמ תילארשיה תרושקתה לע םירז םילעב תוטלתשהו ,תיתרבח
.יתרבחה הדיקפת תא דיתעב םג אלמל תלגוסמ

.תרושקת ידומיל רגוב אוה ארק ךורב

:רוקמ
ילארשיה ןוכמה תאצוהב ,29-26 'מע ,'98 ילוי ,15 'סמ ןוילג תיעיבשה ןיעה
היטרקומדל