תויושר תדרפה ןיא

ארק ךורב

הריבחה .הרוזנצה תא הנידמה תוטילקרפ הליעפמ םוסרפ רוסיא יווצ ףוכאל ידכ
הרשכ הניא וזה

- ליג הדוהי לע ןמגרב ןנור לש ותבתכ "ץראה" ףסומב המסרפתה 11.12.98 -ב
,םיניינעמ םייוליג הללכ םנמאש ,הבתכה .דסומל בזוכ עדימ תרבעהב דושחש שיאה
עיתפמ ןפואב .יתועמשמ ןפואב התוא הלליד וזש רחאל קר ,הרוזנצה ידי-לע הרשוא
רוביצה תעידיל הריסמל ורתוה ,םוסרפל ורשוא אלש םירבדהמ לודג קלח ,אל וא
ןמגרבמ עונמל הרוזנצה הטילחה עודמ .ומצע בתכה ידי-לע ומסרופ םג םקלח .רבעב
?רבעב םהל הרשיאש המ תא ויתימעמו

.ףרוג םוסרפ רוסיא וצ לטוה ורצעמ תשרפ לע .'97 רבמבונב רצענ ליג הדוהי
יעצמאה ."דסומה לש יאלמגל הרושקה הליעמ תשרפ"ל עגנו ,טפוש ידי-לע אצוה וצה
לע םיכמוס םניא ןוחטיבה יפוגש זאמ ,ירלופופל ךפה - םוסרפ רוסיא וצ - הזה
.הרוזנצה לש החוכ

לש ינוחטבה ןשרפה ,ףיש באז םסרפ םידחא תועובש רובעכ .רזע אל וצה ךא
םע םיינידמה םיכלהמה לע הארנכ עיפשהש ,בזוכ עדימ רבדב העידי ,"ץראה"
- תיגטרטסאה היגוסב אלא ,שיאב קסע אלש ךכב וצהמ קמחתהל חילצה ףיש .הירוס
.בזוכה עדימהמ עפשוה דסומה לש תוטלחהה תלבק ךילהתש הדבועב

םוסרפה רוסיא וצל .ריוואל אצי ,ולוכ טעמכ וא ,רופיסה לכו בר ןמז רבע אל
תוינוחטב תוישרפב ומכ קוידב .תוצע תדבוא הרתונ הרוזנצה םג .רכז רתונ אל
תא וקחיש טנרטניאהו םירזה תורוקמה - 'וכו ,ץייוושב םינכוסה ,לעשמ - תומוד
,עדימה רסומ לש ומש תא םסרפ יטירבה "ףרגלט ילייד"הש רחאל .יזכרמה דיקפתה
םג .תרושקתה ילכ ראש םהירחאו ותוא םסרפל לארשיב היזיוולטה יצורע ינש ורהימ
ןתינ היה אל בוש ,יקלטיא ןותיעב המסרופש רחאל .אובל הרחיא אל שיאה תנומת
הלוכי הרוזנצהש לכ .רוחאמ ראשיהל הצר אל דחא ףא .ץראב המוסרפ תא רוצעל
.הרזה תונותיעל עדימה תא וסחיי םימסרפמהש ךכ לע דיפקהל אוה תושעל התיה

ןיפיקעב וא ןירשימב רושקה רבד לכ .ןויסיח לטוה ליג הדוהי לש וטפשמ לע
רבעבש ,עדימ ריתסהל הלכי אל בוש ,תאז תמועל ,הרוזנצה .םוסרפל רסאנ טפשמל
םוסרפל תורוסא לוכיבכ ויהש ,תועידי .רזומ בצמ רצונ ךכ .ומוסרפ תא הרשיא
.הרוזנצה ידי-לע ורתוה ,קוח יפ-לע

םה החטבבו טקשב יכ וניבה םיאנותיעה .עדימה תמירזל היה לוכי אל ןויסיחה
הז הרקמב .טושפ היה ןויגיהה .ליג לש וניינעב עדימ םסרפלו ךישמהל םילוכי
תא םירבוע םימוסרפה םא ךא ,הנידמה ןוחטב לע ןגהל דעונ יטפשמה ןויסיחה
תעינמ לע הנומא התרגשבש וז איה ןכש ,לוספ לכ םהב ןיאש ירה ,הרוזנצה תכושמ
םע ללכ-ךרדב תצעייתמש וז איהו הנידמה ןוחטבל הנכס םושמ םהב שיש םימוסרפ
.אל המו םוסרפל ןכוסמ המ הלאשב - אבצ ,דסומ ,כ"בש - םינושה ןוחטיבה יפוג

'89 -מ רצינש ץ"גב תקיספ :הרורב םימוסרפה תא הלספ אל הרוזנצהש הביסה
איה הנידמה ןוחטבב העיגפה תורבתסה םהבש םירקמל היתויוכמס םוחת תא הליבגמ
רורב ,םינותיעה יכרועל רוזנצה ןיב תונבהה תרגסמב ."הבורק תואדו" לש הגרדב
םירקמ טעמל ,תאזה הרדגהב ללכיהל םילוכי םניא רבעב ומסרופש םירבד יכ
.םידדוב

תליחתב .השק דיב לועפל םש ולקש ןכל .לבסנ יתלב בצמה יכ וטילחה תוטילקרפב
,הלשממל יטפשמה ץעויה ,ןייטשניבור םיקילא לש ותכשלב הסנוכ הנשה לירפא
הרטשמ תריקח לע תורוהל תורשפאה תא ולעה םיחכונה .אשונב ןוידל תדחוימ הבישי
םוסרפה רוסיא יווצ תא ורפה דסומה תנעט יפ-לעש ,תרושקת ילכ לש הרוש דגנ
הארית ןידל םיאנותיעה תדמעה יכ וניבה תוטילקרפב ךא ,ליג הדוהי תשרפב
.רחא ןורתפ אוצמל שיש םכסוה .םימוסרפה תא הריתה הרוזנצהש םושמ ,תכחוגמ

.םילשוריב םיטפשמה דרשמב וז היגוסב תפסונ הבישי הכרענ םיישדוחכ ינפל
הרובד ,ליג הדוהי טפשמב תישארה תעבותה ,הלשממל יטפשמה ץעויה וחכנ השיגפב
םיקילא לש ויוביגב ,ןח השרד השיגפב .ינש קחצי ל"את ישארה רוזנצהו ,ןח
תאפמ וא ,םיווצ תאפמ םירוסאש םימוסרפ רשאל קיספת הרוזנצהש ,ןייטשניבור
רשכה תנתונ הרוזנצה יכ ונעט תוטילקרפה יגיצנ .טפשמה-יתב םיאיצומש תונויסח
הזכ בצמב יכ רוזנצל וריבסה םה .הלאכ םימוסרפ תרשאמ איהשכ ,קוחה לע הריבעל
לש םוסרפ רוסיא וצ ורפהש ךכב קוחה לע ורבעש םיאנותיע ןידל דימעהל רשפא-יא
.טפשמה-תיב

םג אוה .'89 -מ רצינש ץ"גב תא בטיה ריכמ אוה .השקבהמ עתפוה ישארה רוזנצה
יגיצנמ שקיב אוה .התואמצעב יולת הרוזנצל רתונ דועש לדה חוכה יכ עדי
תא ףוכאל הרוזנצב ורזעיי אלשו םמצעב םהלש תויעבה תא ורתפיש תוטילקרפה
.תוטילקרפה תשירד תא לביק ,הרירב תילב ,תאז תורמל .םייטפשמה םיווצה

איה :ןמגרב ןנור לש ותבתכ לרוגב הלע המ תוריבסמ היתואצותו תאזה השיגפה
,המגודל .ולש םיירפסמה תא הילע ליעפה רוזנצהש רחאל קר לבא ,םנמא המסרופ
ךכ ;רבעב םסרופ רבכש תורמל ,לספנ ליג הדוהי רבעש ףרגילופ תוקידב רבדב עדימ
םע המחלמ לע ליג הדוהי לש תובזוכה תוערתהה רבדב יטסינורכנא עדימ לספנ םג
.אוה ףא לספנ ,רבעב םסרופש ,םשאנל תוסחוימה תומשאה טוריפ ;'96 ץיקב הירוס

עדימה לש םימדוק םימוסרפ םהל וגיצהשכ ,הרוזנצה תא ועיתפה אל "ץראה" יגיצנ
וצ תחת התע אצמנ ,שדח ונניאש תורמל ,הזה עדימהש םהל ריבסה רוזנצה .לספנש
.טפשמה-תיב איצוהש ןויסיחה

ץ"גבל רותעל םינותיעהמ עונמל תונויסנב םיבר םיצמאמ הרוזנצה העיקשה רבעב
תמועל .המכסהל עיגהל םיחילצמו םיצמאתמ םידדצה ויה ללכ-ךרדב .היתוטלחה דגנ
תטלחה :רותעי ןותיעהש סרטניא היה הרוזנצל ,םימוד םירקמבו הז הרקמב ,תאז
בצמבש אלא .תשרופמ הרוצב שדחמ תומרונה תא עבקתו לועהמ התוא ררחשת ץ"גב
רותעל לוכי וניא יאנותיעה :הילאמ תנבומ הניא ץ"גבל הריתע ,רצונש בכרומה
השועש לווע איה ולש הריתעה תליע םא םג .קוחה לע רובעל רשכה תשקבב
,םסרפל ךישמהל איה ותרטמש ירה ,הרוזנצה תואמצעלו יוטיבה שפוחל תוטילקרפה
.קוחל דוגינב ,םוסרפה רוסיא יווצו תונויסחה תורמל

ריכזמש םירבדב ,ילוא ,יוצמ הרוזנצב תוטילקרפה השועש שומישל םירבסהה דחא
רוגינסה) אריפש ןיב ףירח תומיע רצונ טפשמב יכ עדונ" :ותבתכב ןמגרב ןנור
ילתוכל ץוחמ (הנידמה םעטמ תעבותה) ןח ןיבל (ליג הדוהי לש ןושארה
תדועת'ב ןגוה אלו יביטלופינמ שומיש השוע העיבתה יכ ןעט ןושארה .טפשמה-תיב
."השיחכמ ןח .הל וליעויש תויאר תגצה הנגההמ תענומה ,'ןויסיח

םה ?'ילאבולגה רפכ'ה תואיצמ תא הניבה אל דוע תוטילקרפה" :ןמגרב ןנור
לוזלז שממ הז ,ימעטל .םהלש םיללכל םלועה תא ךחוגמ ןפואב ףיפכהל םיסנמ
תא לבקל םוקמב .ןוידה תויבמופ לש בושחה ןורקיעבו תעדל רוביצה תוכזב
ןיינעל תוסחייתהב תיללכ המרופר ךורעל ,הרוזנצה לש תיעוצקמה תעדה-תווח
הרוזנצה לע התפכו ינשה ןוויכל הניצקה תוטילקרפה ,םיינוחטב םיטפשמב תויאשחה
לע םיארחאה םג ,ןוגרא לכ ומכש רורב .ץ"גב ןחבמב תודמוע ןניאש הדימ-תומא
לש םימחה הקיחב םתכאלמ תא תושעל םיפידעמ תוטילקרפב םיינוחטבה םיטפשמה
תוטיהל בורמ ,םיתעל יכ יל המדנ .תירוביצה תרוקיבה ירוקרזמ קחרה ,הכשחה
ןיד םיבייחו ירוביצ דסומב םידבוע םה יכ םיטילקרפ םתוא םיחכוש ,טפשמב תוכזל
."ונלוכל רמולכ .םתרוכשמ תא םלשמש ימל ןובשחו

היה ,הנידמה תוטילקרפל הרוזנצה ןיבש רזומה רשקה תא שיחממש ,ףסונ הרקמ
רבודש רחאל .'98 רבמטפסב ל"הצ םע תולקתיהב הללאדווע םיחאה לש םתומ רחאל
וצר םיבתכה .רבודמ ימב םייאבצה םיבתכה לכ ועדי ,תולקתיהה לע עידוה ל"הצ
רומאכש ,אבצהו כ"בשה .םייניטסלפ תורוקמ לע ךמתסהב םיגורהה תוהז תא םסרפל
ונפ םינותיעהשכ .םוסרפ רוסיא וצ איצוהל ורהימ ,הרוזנצה לע םיכמוס םניא רבכ
הרוזנצה" .וצה לע ךמתסהב תועידיה תא תלסופ איהש העידוה איה ,הרוזנצל
לש יאבצה בתכה ,רומיל באוי רמוא ,"התאר אל ללכב איהש וצ לע הכמתסה
אוהש ונענ ךא ,וצה תא תוארל הרוזנצה ישנאמ ושרד ויתימעו רומיל ."בירעמ"
אל ללכב יכ ןעוט ,"תונורחא תועידי" לש םיחטשה בתכ ,דקש ינור .םתושרב וניא
.ץיפהל חונ היה ,הארנכ ,והשימלש ,העומשמ רתוי אל התיה וז ,ותנעטל .וצ היה

םיסחיימ םהשכ ,הללאדווע םיחאה לש םתומ תא ומסרפ םינותיעה תשולש לכ ,לעופב
תרחמל תורוהל ישארה רוזנצהמ ענמ אל הז .תיתפרצה תועידיה תונכוסל העידיה תא
רודישמ ענמיהל ,םואבנזור הלוקינ ,לארשי-לוקב תכרעמה זכרל רקובב שמחב
היפלש ,הנידמה תוטילקרפ תדמע תא 'ב תשר ילהנמל ריהבה ףא אוה .העידיה
ןיעה" לש םדוקה ןויליגב המסרופש הבתכב .םימסרפמה םימרוגה לכ ןידל ודמעוי
ןוחטב לש הלאש שיש ונל ורמא" :םואבנזור טטוצ ,ןייטשפוה רנבא תאמ ,"תיעיבשה
.רסוה וצה .רבעה תלחנ ויה רבכ הנידמה ןוחטב יקומינ ,העש רחאל ."הנידמה

תושרפב תיטפשמה תכרעמה לש הפיכא עורז תויהל הכפה הרוזנצה" :רומיל באוי
תאצומו תודוס םע יוארכ דדומתהל החילצמ אל תינוחטבה תכרעמה .תוינוחטב
."םייטרקומד תויהלמ םיקוחרש תונורתפ

ינש לש הריבחה תא הבר הרמוחב האור ,"בירעמ" לש יטפשמה ןשרפה ,יבגנ השמ
םוקמב" ,רמוא אוה ,"ימיטיגל אלו ןיקת אל הז" .םוסרפ עונמל םיפוגה
הבתכוה ילסקודרפ ןפואבש ,הרוזנצה לש היוארה התדמע תא ץמאי טפשמה-תיבש
רוסיא יווצ איצומ אוהשכ ,רוזנצכ גהונ ומצע אוה ,(ק"ב ;רצינש) ץ"גב ידי-לע
רסוחב רבודמ ."הבורקה תואדוו"ה ןחבמ תא ומצע לע ליחמ אל טפשמה-תיב .םוסרפ
המ תא המצע לע ליטת תוטילקרפהש םוקמב .ילאוטקלטניא רשוי רסוחו תויבקע
."רצינש ץ"גבל דוגינב לועפל רוזנצל תרמוא איה ,הרוזנצה לע ליטה ץ"גבש

הרוזנצל תוטילקרפה הקינעמ דציכ ןיבמ וניא םג יבגנ ,ינורקעה רושימה דבלמ
.רוזנצה תניחבמ םירז תויהל םירומא םייטפשמ םילוקיש" .קוח תפיכא לש תויוכמס
תא שרפמ ןותיעה ילוא .םוסרפ רוסיא ןיא וא שי םא ןיינעל ךירצ אל ותוא
ךכל תתל הרוזנצה לש הדיקפת אל .וצה לע רבוע וניא אוה וליאכ ולש םוסרפה
."טפשמ-יתב לש םיווצ ףוכאל התוכמס אל וז .תונשרפ

םא" :"ץראה" לש יטפשמה ןשרפה םג אוהש ,ביבא-לת תטיסרבינואמ לגס באז 'פורפ
רוזנצה תא ליעפהל ןיא לבא ,תוימיטיגל םיכרדב לועפל ךירצ ףכאנ אל קוחה
רוזנצה ,וצה דבלמש תויהל לוכי ןבומכ .טפשמה-תיב יווצ םויק לע שלוב ןיעמכ
ןוחטבב העיגפ לש "הבורק תואדו"ב רבודמ ןכא יכ ותדמע לע טילחהל לוכי
םיוסמ דיקפת שי תושר לכל .םיווצל רושק תויהל ךירצ אל רבדה לבא ,הנידמה
יווצ תפיכא לע תיארחאכ הרוזנצה תא רידגמ אל קוחה .הדרפהה לע דיפקהל ךירצו
."םוסרפ רוסיא

לכוי ובש ,וז היגוסב רוזנצה םע ןויאר "תיעיבשה ןיעה"ל רשיא אל ל"הצ רבוד
תאז םוקמבו ,(תוטילקרפה תדמע םע דחא הנקב הלוע אל הארנכש) ותדמע תא עיבהל
הנידמב תוטילקרפה ימרוג םע ףותישב תדבוע הרוזנצה" :םיאבה םירבדה תא רסמ
לכב ,ןוחטיבה דרשמ לש יטפשמה ץעויה וא/ו ישארה יאבצה טילקרפה םע םואיתבו
תעד-תווח יפל .ץ"גב ינפב רוזנצה גוציי וא ץועיי ,םואיתב ךרוצ שי ובש הרקמ
רוזנצה ,םוסרפ רוסיא וצ אצוי רשאכ ,הנידמה תטילקרפ ידי-לע הנתינש ,תיטפשמ
תונשרפל רתויב הריכבה תוכמסה .קוח יפ-לע לעופ רוזנצה .ויפ לע גוהנל ביוחמ
תשגומש הרקמב .הלשממל יטפשמה ץעויהו הנידמה תטילקרפ ידיב הנתינ קוחה
לכ .קוחכ ותעד לוקיש תא ליעפמ רוזנצה .ץ"גב איה העירכמה תוכמסה ,הריתע
ימעטמ ומסרפל העינמ ןיאו טפשמ-תיב םעטמ םוסרפ רוסיא וצ ויבגל ןיא רשא אשונ
רוסיא וצ ףוכאי רוזנצה .םוסרפל רתומ ,הנידמה ןוחטבב העיגפל 'הבורק תואדו'
."הנידמה ןוחטבב ךורכ יטפשמה ןוידהש םירקמב קר םוסרפ

תאזה תעל סחייתהל ונתעדב ןיא" :האבה הבוגתה תא רסמ הלשממל יטפשמה ץעויה
תוברל ,הז רשקהב תונושה תוכרעמלש ,רמול ןתינש לכ .םייפיצפס םירקמל
ןבומכ תאז .הנידמה ןוחטבב העיגפ תעינמ אוהו סרטניא שי ,הרוזנצהו םיטילקרפה
תודיחא" הנשי דימת אל םנמא .יטרקומד רטשמב תולבוקמה הדימה תומא יפ-לע
ןיב םואית רתיל עיגהל ידכ תולועפ תרוש וטקננ הנורחאל םלוא ,"תיתכרעמ
."הז אשונב םיחנמה םילוקישל רשאב תונושה תוכרעמה

"ץראה"ב יאנותיע אוה ארק ךורב *


:רוקמ
לתב םיאנותעה תדוגא תאצוה ,71-83 'מע ,1998 םיאנותעה לש הנשה רפס
ביבא