טלחהב טלחומ דוס תרובח
20/3/08 ץראה ,ףסומ ,ואלב ירוא

םימסב רחסה לע םיריקחתמ וחכשת
16/2/06 ץראה ,תובתכ ,הלג ןד
The Guardian

לש ינופצה בצומה :לדחמ
תשרב ףשחנ ןיעידומה

,גרבנירג ןנח
.15/3/04 Ynet תושדח

היטרקומדו ןוטלש ,תרושקת יסחי
'ב םילאצ תשרפ - לארשיב

סדרופ תירוד

תויושר תדרפה ןיא
ארק ךורב

תיאבצה הרוזנצה
יבגנ השמ

תויטילופ תויוכז
םחנמ גנונפוה

לש םיכרועה תדעו
םיימויה םינותיעה

ריצקת

,היתויוכמס :תיאבצה הרוזנצה
היתולועפ לע תיטופיש תרוקיב

יפולח רדסהל העצהו
לגס באז

תומחלמ שמחב תונותיעהו הרוזנצה
ק"ז השמ

םיכרועה תדעו ןיב הרוזנצה םכסה
ל"כטמל

ןרוג הניד

הרשפ :לארשיב תיאבצה הרוזנצה
םיכרע ןיב תכשמתמ תינמז

םישגנתמ
רומיל לאיחיו קסונ ללה

םיימשר תודוס
יבגנ השמ

1990 ינוי - הרוזנצה תדעו ח"וד

תימצע הרוזנצ
יבגנ השמ