רתויב ריכב רוקמ

ארק ךורב

אוה ,והינתנל דוגינב .ומצע לע רקיעב הלשממה שאר תורבוד תא ססבמ קרב דוהא
קר החילצמ הטישה .םירחבנ םיאנותיע םע תויעובש תוישיא תוחישב תאז השוע
יקלח ןפואב

םיאנותיעל רורב ,הלשממ שארכ ודיקפתל סנכנ קרב דוהאש רחאל םיישדוח
תחת םהל ויהש הלאמ םירחא םילגרהל ךרעיהל םהילעש םיינידמהו םייטילופה
ןילמוגה יסחי םגו הדובעה בצק ,תורוקמה לגעמ .םימדוק הלשממ ישאר לש םתנוהכ
.קרב ןדיעב ןיטולחל םינתשמ

םישק םיבר םירמוח תרושקתה לש תננסמה ךרד קרב ריבעה ותנוהכל ןושארה שדוחב
;םירש 24 -ל לארשי תלשממ תא ביחרהו דוסי קוחב עגפ אוה ראשה ןיב :לוכיעל
רדסהל רשייה יאוו םכסה לע גלדל ותמזוי תובקעב םיניטסלפה םע רבשמל סנכנ אוה
וירש תא רדימ אוה ;הלשממל םישנ שולש תונמל החטבה רפה אוה ;עבקה
.תוינידמה תויוחתפתההמ

ןומדק המיס .וילא תינחלס תוחפ התיה תרושקתה ,ותנוהכל ןושארה שדוחה םותב
אוה תועטל םג" :תרתוכה תחת רמאמ טסוגוא תליחתב המסרפ "תונורחא תועידי"מ
ןיטולחל םלעתמ אוה" :"ץראה"ב בתכ סוקרמ לאוי ."םלוכמ בוט יכה עדוי
םלוכ תא ריאשמו וילענ ןיבל וניב תוצעייתהב ויתוטלחה תא לבקמ ,הלשממהמ
:דחוימב רימחה "בירעמ"מ חלש רפוע ."הנורחאה היינשה דע חתמבו העידי-יאב
ילואו ,דועו .רטונו םקונ ,בושק אל ,םוטא הלשממ שאר םע קסע ונל שיש ונדמל"
."ותוא רוצעיש ימ לרנגל ןיאש ונדמל ,םלוכמ בושח

השוחתה הלצא תרבוג םג ךכ ,הלשממה שאר לע תרושקתה דצמ תרוקיבה הפירחמש לככ
ינפמ קר אל הזו .ויתוינכות תאו ויתונווכ תא הל ריבסיו ביגיש ימ ןיא יכ
םירבוד ינש ידיב םייתניב קזחומו םינושארה וימי תא השועש - הרבסהה ףגאש
שי ,רבתסמ ךכ ,קרבל .ןמושמ אל ןיידע - רבעב םימוד םידיקפת ואלימ אלש םישדח
.תרושקתה םע דובעל ךירצ המכו דציכ ומדוקמ הנוש דואמו הרורב דואמ השיג
.התוא דומלל םיסנמ ןיידע םיאנותיעה

ותפדעה הנותנ ,והינתנ ןימינבל דוגינב רקיעבו ,םימדוק הלשממ ישארל דוגינב
ארוק") ללכב תובתכ יטרפו וילע תובתכ יטרפ רכוז אוה .הבותכה תרושקתל קרב לש
ידכ ,תוצח ירחא םעפ אל ,םיבתוכל רשקתמ אוה .(ויברוקמ ירבדל "יביססבוא
ידכ יאנותיעל קרב לש רבוד רשקתה תחא םעפמ רתוי .ובתכש םירבד לע ביגהל
.העש יצחב ולש סובה תא רחיא אוהש עומשל עתפוהו בתכש המ לע ול ריעהל

םייחל סנכנ זאמ .םירוטה ילעב לש הז אוה קרב קחשמ ובש ירקיעה תרושקתה שרגמ
תונותיעה לש םיריכבה םיאנותיעה םע עובק גולאיד להנמ אוה ,םייטילופה
תא ןווכל הסנמ אוה" .הלילב םתיא רבדמ אוה ,םירשה םע ומכ ,רקיעב .הבותכה
הליחתמ תאזה החישה ללכ-ךרדב .םירוטה ילעבמ דחא רפסמ ,"עובשה ףוסל ךתעד
היהי לכה" ,רמוא דימת אוה ,"ףוסב" .בוט חור בצמ םע ימיטפוא גולונומ ןיעמב
."רדסב

םינותיעב עובשה ףוסב םימסרפתמה םירמאמה ןיב םירורב ןוימד יווק תוהזל ןתינ
רדחל סנכיי םאש םיריכבה םיאנותיעה לכל רמא ,טסוגוא תליחתב ,לשמל ךכ .םינוש
םהמ קלח .םימלש םיגולונומ םיאנותיעל רזחשמ אוה .םכסה םע אציי ,דסא םע רוגס
הייארב בשוח אוה יכ םירוטה ילעב לומ דובעל ול חונ .הז תא בהוא שממ אל
.תועתפהב לקתנ אוה תוקוחר םיתעל .רקובב רחמ לש תרתוכה לע אלו ,חווט תכורא
ירחא ,ותיא ול התיהש החיש םגרת "תונורחא תועידי"מ ענרב םוחנשכ ,לשמל
יערדש ךכל דגנתמ קרב :ןותיעה לש תישארה תרתוכל ,יערד הירא לש ןידה-רזג
.ינויצילאוקה ןתמו אשמה תא להני

ילעבל םיפתושמ םיכורדת םייקמ אל אוה ,םימדוקה הלשממה ישארמ קלחל דוגינב
עברא לש תוחישב קרו ךא םתיא רבדמ אוה ,םירשה םע ומכ .םיבתכלו םירוטה
רמוא ,"ותא םיכסתש דואמ ול בושח .הבושח השגרה ךל תתל הצור אוה" .םייניע
."ץראה"ב ינידמ ןשרפ ,רדלא אביקע

.ותוא תפקות וזשכ תרושקתה םע תיתיזח תמעתמ וניא ,והינתנל דוגינב ,קרב
םע ןיפולחל וא ,ותגלפמ ישנא ,וירש םע לעופ אוהש יפכ :תרחא איה ולש הטישה
אוה םיטעממ קר .העוט אוהש יאנותיעה תא ענכשל ידכ תועש שידקמ אוה ,תאפרע
םתיא רמוש אל םג לבא ,(םיאנותיעהמ קלחל השע והינתנש יפכ) םירחמ אל .שאייתמ
,העש יצחב החישה תא ךיראהל ךרוצ שי בתכה תא ענכשל ידכ םא .ותמזוימ רשק לע
תאזכ הביתכל" :תושיגר תודוקנב רוט לעב ץוקעל לוכי םג אוה .תאז השעי אוה
.(רטוז בתכ לש םש ןייצי אוה הפו) "...מ הפצמ יתייה

רמוא ,"העש לכב וילע םירמואש המ לכ וא ,וילע םיבתוכש המ לכ עדוי אוה"
תא בישחמ דואמ אוה" ,לארשי-לוקו ןושארה ץורעה לש יטילופה ןשרפה ,לקד ןורי
."תוחפש המכ עדת איהש הצור אוה לבא ,תרושקתה

תא ליעפהל ךיא - ןיעידומ שיא וא ,אבצ שיא לש איה ולש הבשחמה" :רדלא אביקע
לע דבוע הזש ומכ ,דבוע הז םיאנותיעהמ קלח לצאש תויהל לוכי .בוט יכה ןכוסה
תא ולביק אל םהש ךכ לע) םיניטסלפה תא הנורחאל ףקת ,לשמל ,ןהכ ןר .םירשה
אוה שיאהש ןימאהל הצור אל תרושקתה .(ק"ב ;םייניבה תגיסנ ןיינעב קרב תעצה
תונווכל ולש םישעמה לכ תא תסחיימ איה ןכלו ,והינתנ לש ותומדבו ומלצב
."תובוט

תוהז תא ,תוינניח ןיעמב ,שחנל הסנמ םג אוה םיאנותיעה םע ויתוחיש ךלהמב
,רוציקב" :רמולו בתכה לש ותובוגת תא קודבל לוכי אוה ,לשמל .םהלש תורוקמה
םתעדל םיאנותיע לאוש אוה םעפ אל ."ןוכנ אל הז ךל רמא םערב יזועש המ
חנומה ץצ דציכ ,לשמל ,"ץראה"ב רפיס סוקרמ לאוי .םימיוסמ םיאשונב
,הלילב 12 -ב יתיא החיש ידכ ךות קרב לצא דלונ הזה חנומה" :"היטרקוטירמ"
ןופלטב ונרביד .טירמ לש ,תוניוצמ לש הלשממ היהת ולש הלשממהש דיגהל הצרשכ
תא יתגצה .םואתפ הז תא קרז אוהו ,ותינוכמב אוהו יתטימב ינאשכ ,אתוחינב
יוטיבה וליאכ הז לע םריבדמ זאמו ,ישיש םיב ילאירוטידא רמאמב הזה יוטיבה
."דימתמו זאמ הפ היה הזה

ברע לע םירפסמ םיינידמה םיבתכה .םיאנותיעה םע םח השק רוציל םג הסנמ קרב
.םש הרשה קרבש תיבבל הריוואב ןייפואו ,םילארשיה תרהוט לע היהש ,ןוטגנישווב
חכוש אלו ,םגוז תונבו םהידלי תומש תא :םיאנותיעה לע םיישיא םיטרפ רכוז אוה
רתוי םיאנותיעל םירשפאמ ולש םיחטבאמה .םתיא רבדמ אוהשכ םמולשל לואשל
םירמוא ,תאזה הברקל הפיאשה .רבעב ומכ ,םתוא םיפחוד אל .תיזיפ תושיגנ
תא םילבקמ םיאנותיעהמ קלח .דחא דצב םלוכ תא דימעהל הדעונ ,םיאנותיעה
.סויגל ףוקש ןויסינ - היצנגילטניאל ןובלע הב םיאור םקלח ,החמשב הפונחה
השוחתה תא ךל תתל הסנמ אוה קפס אלל" :ל"הצ-ילג לש ינידמה בתכה ,רקורד ביבר
םהשכ םיפוקס ירחא תוחפ םיצר םיבתכ - תומדריהל םרוג הז םימעפל .בושח התאש
."ולש הקינכטה הארנכ וז .הלשממה שארמ הזכ סחי םילבקמ

אל אוה .התוא ליעפהל הצור אוה" ,חלש רפוע רמוא ,"תרושקתה םע דבוע אל אוה"
,ולש עונכשה תלוכיב ענכושמ אוה .םילכ לאכ קר ;םישנא לאכ םיאנותיעל סחייתמ
םא ,ותניחבמ .לכעל ול השקש והשמ הז םילאה-ןבמ ענכתשמ אלש יאנותיע ןכלו
."התוא ךירצ אל זא ,ותבוטל לעפת אל תרושקתה

תביתכ תעב) תונמל דמוע אוהש הרבסהה ףגא שאר לעו ,תרושקתל ותשיג לע והשמ
ןמחנ בזע ,ל"כטמרל הנומשכ .ולש תיאבצה היפרגויבהמ דומלל רשפא (הלא תורוש
תרושקתה ץעוי זא ,הוונ ינד תא ומוקמב הנימ קרב .ל"הצ רבודכ ודיקפת תא יש
הפירח תרוקיבב לקתנ יונימה (ל"כטמרל קרב תא הנימש) סנרא השמ ןוחטיבה רש לש
תא קרב הנימ ומוקמב .וילע רתיו הוונ תועש המכ ירחא .אבצהו תונותיעה דצמ
.ןיעידומ ןיצק היה לט ,ורבעב יאנותיע היהש ,ישל דוגינב .לט ןליא ל"את
שאר לע ,הארנכ ,קרב לצא .ןיעידומ שיא אוה םג ,דעלג סומע תא קרב הנימ וירחא
תויהל וילע ןכמ רחאל קר ;דוס שיאכ גווסמ הנושארבו שארב תויהל הרבסהה תכרעמ
,(קרבל םדקש ןורמוש ןד ומכ) קרב תא ףילחהש ,קחש-ןיקפיל ןונמא .ןתרושקת
.רבעשל יאנותיע לש וידיל ל"הצ רבוד דיקפת תא ריזחה

רחא תוכורא םינש רבכ הדיפקב בקוע אוה .תרושקתב לזלזמ וניא קרב .תועטל ןיא
הסינו יאבצה ותורישב דוע םקלח םע שגפנ םג אוה .יעוצקמה םדמעמו םיאנותיע
דואמ הנגרפ תרושקתהש ךכל הביסה ,ילוא ,תאז .ףולא היהשכ רבכ םתוא םישרהל
ולש תיאבצה הריירקה לכ ךרואל טעמכ .דרופנטסמ ינשה ראותה לעב ,רטועמה שיאל
אוה .'91 -ב ל"כטמרכ ויונימב דואמ הכמת תונותיעה .תדהוא תונותיעל הכז אוה
- הכיפהמ חיטבה אוה .הרופאל הבשחנש ,ןורמוש ןד לש ותנוהכ תפוקת ירחא עיגה
,רבעשל קינצוביק ,םיאנותיע םע םירשק לעב ,יאמדקא היה אוה ,םכחו ןטק אבצ
.לכה

עריאש עגרהמ .םילאצ ןוסאב הללוחתה תרושקתה םע קרב לש הלודגה רבשה תדוקנ
זא הלעפ אל תרושקתה" .השרפב וטטיח םיאנותיעהש ךכ לע דואמ קרב סעכ ,ןוסאה
,יאבצה ותוריש תפוקתב וילא ברוקמ היהש םדא רמוא ,"לעפתש הצור היהש יפכ
."תונורחא תועידי"ב ריקחתה תבתכ המסרופ ורורחש רחאל רצק ןמז ."ודגנ אלא"
.לעשמ םיסנ םע ("םייניעב ןבולה תא יתיאר ינא") ינפקותה ןויארה היה הירחא
שי םימיוסמ םיבצמבש ךכ לע ,םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב ,םש רביד קרב
יתלבו תונגוה אל תורעה תעמשהב ךבתסה םג אוה .תרושקתה לש שפוחה תא ליבגהל
ותוריש לעו ("םייניעה לגלגמ ןקוזמה ןשרפה") יבגנ השמ ןשרפה לע תורקובמ
ןויארב ולש תינטנופסה הבוגתה תורמל ,הזה ןמזב רבכ לבא" .יאבצה
.תונותיעה םע ולש םיסחיה תא םקשל הסינ אוה" ,חלש רפוע רמוא ,"ינויזיוולטה
םילדחמהמ תוניינעתהה תא הטיסהש ךכב דסח ומע התשע הבתכהש ןיבה םצעב אוה
."םיעוצפב לופיטה אשונל םייתימאה

ומש .דואמ תיתרוקיב תרושקתב קרב לקתנ ,הדובעה תגלפמ תושארל רחבנש ירחא
ךא ,והינתנ תא הקחמש ימכ ספתנ אוה ."אירממ אל דוהא" היה תונותיעב ףדרנה
בר ןמז שידקה הפוקת התואב .יפלקב ותוא חצנל יוכיס ול ןיאש ימכ ינש דצמ
רשקתה אוה ,לשמל ,תוילפיצינומה תוריחבה ברע .םיאנותיעה םע וירשק קודיהל
עיקשה אוה .אבו שמשממה יונישה לע םהל רשבל ידכ ,םיאנותיע לש הלודג המישרל
ןיעה"ב בתכ ענרב םוחנ .ברקתה תויצראה תוריחבה דעומש לככ ,רתויו רתוי רשקב
אל הרמויב ,קרב םהל ארק םיאנותיע םע תוישיא תוחישב" :19 ןויליג ,"תיעיבשה
םע .והינתנ תא חצנל ול רוזעלו םהלש םייעוצקמה םילגרהה תא תועשהל ,תלטובמ
...םהלש תיחרזאה הבוחה הפיא ,רמוא אוה ,תיעוצקמה הבוחל דובכה לכ
;וירחוב לצא קזחתמ אוה ,רמוא אוה ,והינתנ תא םיפקות םיאנותיעהשכ
םינימאמ ילש םירחובה .ירחוב לצא שלחנ ינא ,יתוא םיפקות םיאנותיעהשכ
."תרושקתל

םה ,והינתנ ןימינב .תלכסתמ הכ םתדובע התיה יתמ םירכוז אל םיינידמה םיבתכה
תרושקתל וקפיסש ,םידומצ הכשל ישנא ול ויה ךא ,וירש תא רדממ היה ,םירמוא
ביבא וירחאו קזב יש ,דרא יזוע ,הוונ ינד ,ןליא-רב דוד :תינכדע היצמרופניא
לע תרוקיב תחא אל וחתמ הלא םא םג ,םיאנותיעה םע דומצ ןפואב ודבע יקסנישוב
רוקמה ןכל ."ומצע תא וליפא רדממ" ,ותכשלב םידבועה םידומ ,"קרב" .םתונימא
.ומצעב קרב אוה יאנותיעה רובע ןימא תויהל יושעה דיחיה

רבד) ויתונווכ תא והשימל הלגמ אוה םא םג .תויתועמשמ תופלדה קרב תכשלמ ןיא
דוסה ףתוש ששוח תאזכ הרוצב .םייניע עבראב תאז השוע אוה ,(ומצעלש רידנ
הצור אל דחא ףא" .םיששוח םירשה םג .ףשחית ותפלדהש ול רורב יכ ,ףילדהל
ףותיש לבקמ אוה" ,חלש רפוע רמוא ,"םולשה ךילהתל םיילגר םשש ימכ רייטצהל
המלש ,ןילייב יסוי ,ןומר םייח :םינתרושקתה ילודגמ תאזה הממדב הלועפ
."ימע-ןב

ישנא םע דחי טילחמ היה הבש ,תימוי "ןיפס" תבישי רקוב לכ םייקמ היה והינתנ
תועדוהה תא םילבקמ ויה םיינידמה םיבתכה .יתרושקתה םויה-רדס לע ולש הרבסהה
תוקיר תוראשנ ויה אל םעפ ףא תושדחה תורודהמ ךכמ האצותכו ןכמ רחאל רצק ןמז
םע קסעתמ אל אוה" .קרב ןדיעב תומייקתמ אל הלאכ תובישי .םיינידמ םינכתמ
תא קרבל להינש יאמוסרפה ,ןואג השמ רמוא ,"םיירהצה תרודהמ לש האבה תרתוכה
תא החיכוה איה םויה דעש הדבוע .ךורא חווטל איה ולש הבישחה" ,תוריחבה תכרעמ
אלל ,וסיז דודו קודצ-יסרפ ברימ ,וירבוד ינש תא סנכמ הלשממה שאר ."המצע
םיצעוי ,ללכ-ךרדב ,םיפרטצמ תאזה הבישיה לא .עובשב תחא הבישימ רתוי
ידג ,ינייע ארויג ,רבה ןתיא) תמיוסמ הרטמ ןעמל םיארקנש םיינוציח
.(יקסנאיטלב

םידיעמ םיינידמה םיבתכה .הנוש אוה הלשממה שאר ירבוד לש הדובעה בצק םג ןכל
לבקל ידכ ,רבודל םירשקתמ ויה םה םא :ןימז היה עדימה ,יקסנישוב-קזב תפוקתבש
ורבעמ עומשל םילוכי ויה םה ,תרושקתב לגלגתמש אשונ לע הלשממה שאר תבוגת תא
םילבקמ ויה םג ךכ .רמול המ רבודה תא ךרדתמ והינתנ לש ולוק תא וקה לש ינשה
ךכ אל .המצע תוכמסה יפמ אצי אוהש תואדווב םיעדוי ויה םגו תוריהמב עדימה תא
הבושת .הנתמהל השקבב הנעית תרבודה לא וא רבודה לא הנפותש הלאש .קרב לצא
םיכירצ םיאנותיעהש תרמוא קודצ-יסרפ ברימ .תועש המכ ירחא םג עיגהל הלוכי
."רתוי תיניצרו הנימא" התנעטל ,השדח הדובע תטישלו תושדח תומרונל לגרתהל
ומכ ,תיתרושקת היצלופינמל ילככ תופלדה לש הטיש הכשלב היהת אלש הריבסמ איה
בלשבש תעדוי ינא" .תמסרפתמש העידי לכ שיחכהל םירבוד לש תוציר ויהי אל םגש
ינא בתכ לש הלאש לכ לע אל לבא ,הזל תעדומ ינא .השק רתוי םהל היהי ןושאר
תונותיעהמ הלא רקיעב ,םיבתכה .תרמוא איה ,"ותבוגת תא לבקל ידכ קרבל הצר
.םירמרוממ ,ןימז עדימל םויה תועש לכ ךשמב םיקקזנה תינורטקלאה

יאנותיעה .תרדגומ הפוקתל רבעמ ותיא וכישמה אל קרבל ויהש תרושקתה יצעוי
תצעוי ;זירמיירפה תפוקתב ולש תיתרושקתה היגטרטסאה תא להינ עובלג דוד
םג ומכ ,תוריחבה תפוקתב ולש ריכבה הרבסהה תווצל הפרטצה ןרוג הזילע תרושקתה
תרושקתה שיא ,קיתווה ודידיל קרב ארק הלשממה תבכרה תעב .ןואג השמ יאמוסרפה
ריאשמש תויוכמסה .ראשנ אל םהמ דחא ףא .תיתרושקתה הכרעמה תא להנל ,טוג יבא
.וכרד תקדצב רוביצה עונכשל בוטה הרקמב תולבגומ ולש הרבסהה ישנא ידיב קרב
הלשממ ישארו והינתנ ושעש יפכ - םיבורקה וירזוע םע שארמ ץעייתמ אל אוה
תוטלחה תלבק ינפל - (ריבס ירואו ליג יבא םע) סרפ ןועמש ומכ ,םימדוק
קלחש ךכל הביסה ,ילוא ,תאז .רוביצב הנלבקתת ןה ךיא הלאשב ,תויתועמשמ
ישנאל דוגינב ,קרב לש הכשלה ישנא .ותיא דובעל םיבהלנ אל תרושקתה יצעוימ
ינד ,דקש לדנמ םייח ,רבואטש יבצ - םלוכ .תרושקתה יזרב םייוצמ םניא ,והינתנ
תורוש תביתכ תעל ןוכנ) םייתניב .תינוחטבה תכרעמהמ התע הז ועיגה - םותי
דודו קודצ-יסרפ ברימ ,םינמאנה וירבוד ינשב קרב לש הרבסהה ףגא םכתסמ (ולא
זירמיירפה תפוקת זאמ ,םינש שולש רבכ קרב לש ותורישב תדבוע קודצ-יסרפ .וסיז
םירפא לש ורבודכ דקפתו םירע ישאר לש רבודכ רבעב דבע וסיז .הדובעה תגלפמב
ותביבסב ןיאש םינעוט םיינידמהו םייטילופה םיבתכה .תואירבה רש היהשכ ,הנס
.םהיתולאש לע תונעל לגוסמש תוכמס לעב רבוד ףא קרב לש

קרב לש ותכשל ישנאמ קלח .ףסונ םדאב רבגותמ תויהל ןנכותמ הרבסהה ףגא ,ןכאו
םירחא ;ול םיפופכ םירבודה רתישכ ,הרבסהה ףגא שארב בצוי עוצקמ לעבש םיפידעמ
אלמת קודצ-יסרפשו ,תינידמה תורבודה תייצקנופ תא קרו ךא אלמי שיאהש םירכבמ
יתוהמ ןפואב הנשת תרובגתה יכ הארנ אל ,ךכ וא ךכ .תיטילופה תרבודה דיקפת תא
.תרושקתה יעצמא םע קרב לש וירשק תא

תולילמ דחאב ,לשמל ,ךכ .תנמושמ הניא תרושקתה םע הלשממה שאר תכשל תדובע
"םח לעשמ" לש רודישב קרב הפצ תסנכה ןונזמבשכ ,הלשממה תבכרה לש םירומישה
תא שיחכיש ידכ רש דעלג ד"וע תא תינכותה ךלהמב םימעפ המכ חלש אוה ,2 ץורעב
תומרופרה תינכות .עדימה תרבעה יכרד לש הרורב תוינידמ ןיא .הב רמאנש המ
םיאנותיע-תביסמ םייקתתש םוקמב ,םיבתכה דחאל הכשלהמ הפלדוה ,לשמל ,תוילכלכה
תוריחבב ןוחצינה ירחא ןושארה ינויזיוולטה ןויארה :תפסונ המגוד .תרדוסמ
היה אל הז .הירטסואל לארשי ןיב עירכמה לגרודכה קחשמ ןמזב אקווד םייקתה
.והינתנ לצא הרוק

חול תעיבק לע ולש הרהצהה .יוארכ תרבסומ הניא קרב לש תינידמה ותינכות
;יוארכ הנבוה אל ,לשמל ,םיניטסלפה םע ינידמה ךילהתל שדוח 15 לש םינמז
לכוי םישדוח 15 ךותבש ךכל ןווכתה קרב :הכפהתה הלש תיתימאה תועמשמה ,השעמל
הצר אוה ןמז תרגסמ תעיבקב .יוכיס ךכל ןיאש וא ,םימכסה בינמ מ"ומה םא תעדל
,תלדה ןתפמ לע חנומ םולשה יכ םיחוטבש הלא לצא תויפיצה תא ךימנהל אקווד
חוויד הרהצהה רחאל .ןמז חיוורהל הסנמ אוה יכ םירובסש הלא לצא ןתוא ריבגהלו
יכ זירכה קרבש ,תושדחה תרודהמ חתפב ,ןזור לאונמע ,2 ץור עלש ינידמה בתכה
.ותוא ןקתל חרט אל קרב תכשלב דחא ףא .םולשה ימכסה ומתחיי םישדוח 15 ךותב

.ל"וחב וירוקיבב הרבסהה דממ תא חינזמ הלשממה שארש םינעוט םיינידמה םיבתכה
םואיתל רושקה לכב רקיעב - םישק םיינכט םייוקיל ויה ,םירפסמ םה ,הבקסומב
תיתרושקתה החלצהה .םיבושחה םיעוריאל םיינויזיוולטה םוליצה יתווצ לש םאוב
אלו קרב לש הרבסהה ךרעמ תורמל איה ,םיבתכה םירמוא ,תירבה-תוצראב רוקיבה לש
םימוליצ ,תונויאר םואית) םיינכט םייוקיל ,םתנעטל ,ויה םש םג .וללגב
םגו ,תואיכ ןנכותמ היה אל ,םהירבדל ,יתרבסהה וקה .(םיאנותיע-תוביסמו
ןליא רב דוד היה והינתנ תפוקתב) הקרח תיאקירמאה תרושקתה לומ הדובעה
אל .(הזה דיקפתה תא אלממש דחא ףא ןיא קרב לש תווצב ;הרזה תרושקתל ןייארתמ
יאקירמאה וידרל ןויארב .םירדוסמ םיכורדת ויה אלו םירבודה תא ןווכיש ימ היה
ןתמו אשמה תא דימ שדחל העיצמ לארשיש ,ינוחטב-ינידמה םאתמה ,םותי ינד רמא
תוחישה ומייתסה הבש הדוקנל עגונב ולש תונשרפה םע אובי דצ לכשו םירוסה םע
קפס ,קרב תלשממב םירשהמ דחא םגו דסא תא םג וזיגרהש ,וללה םירבדה .'96 -ב
םותי .ןוטגנישווב יגיגחה רוקיבה לש ימשרה הרבסהה וקמ קלחכ םיננכותמ ויה םא
םיאנותיעה .ןבה ידנק ןו'ג לש ותומ תימשר עבקנש ינפל ידנק תחפשמ תא םחינ םג
.ותכשל ישנא םע םימאותמ שממ םניא הלשממה שאר ירבודש םינעוט

יתלב הרוצב תאז םישוע םה ,םיבתכה םירמוא ,םיאנותיע םיכרדתמ הכשלה ישנא םא
תאפרע םע שגפנ קרבש ירחא .םיניינעה דוסב םייוצמ אל םהש םהב רכינ .תיעוצקמ
םיינידמה םיבתכה תא רבואטש יבצ ךרדת ,יאוו םכסה םושיי תא תוחדל ול עיצהו
ףא לע ,תינורטקלאה תרושקתב ורדוש םירבדה ."אסיכהמ לפנ אל תאפרע"ש םהל רמאו
.ןתמו אשמב רבשמ הדילוה ףאש ,העצהה תא םעזב החד תאפרעש עודי םויהש
קרב תכשלב שיא ,תאפרעל קרב ןיב היופצש תפסונ השיגפ לע ועידוה םיניטסלפהשכ
.םירבדה תא שיחכהל וא רשאל לוכי היה אל

תוחפה םוידמה הזש ןוויכ םג .תונויארה טועימ אוה רוביצל קרב ןיב ץיח דוע
ךירצ קרב ,יופצ יתלב ןויאר לכל ךורעו ןכומ היהש והינתנל דוגינב) וילע ביבח
שאר םע ןויארה דמעמ תא ריזחמ אוה ךכבש ןוויכ םגו ,(בר ןמז םהילא ןנוכתהל
.רתוי םידבוכמהו םינשיה וידממל הלשממה

"ץראה"ב יאנותיע אוה ארק ךורב *


:רוקמ

ילארשיה ןוכמה תאצוה ,8-5 'מע ,1999 רבמטפס ,22 'סמ ,תיעיבשה ןיעה
.היטרקומדל