ןיקנישל לזב ןיב - תונותעה

דנלחרפל דליונטלאמ

דלפנזור םולש

(ונמויב) לצרה .ת .םידוהיה תנידמ תא יתדסיי לזבב

("םידוהיה תנידמ" ורפסב) לצרה .ת .תיטרקוטסירא הקילבופר יניע דגנל יתיווש

- דרפנב תחא לכ - םישל ,ןבומכ ,יתייה ךירצ תרתוכבש ןיקנישו לזב םילמה תא
הפיה ריעה לש הדמחה תויכש לע תרבדמ הניא הז רמאמב לזב .תולופכ תואכרמ ךותב
הנישש הז ,ןושארה ינויצה סרגנוקה םע ההוזמה ריעה לע םא יכ סוניירה לע
האמ ינפל הלוגב תוידוהיה תווקתה גראמו תויגולואידיאה תפמ תא עירכמ יוניש
ינויצה סרגנוקה הנש םייתשו םישימח ינפל סנכתה הבש ריעה םג איהו .תחאו הנש
ידוהי תאוש רחאלש ןושארה ,היינשה םלעוה תמחלמ רמג רחא דימ ,לבאה ב"כה
אלל" ןאוסה ,ינוגססה בוחרל אקווד דחוימ וניא הז רמאמב ןיקניש .הפוריא
הארמל םיפי תרוחשת ינב לש םיפוסיכ זוחמו םייוליבה רתא ,ביבא לת בלב "הקספה
הזה בוחרה תא בטיה יתרכה :תישיא הלק הייטס יל השרות םאו .םישוגירל םיאמצו
לש "םיינעל טירטס טילפ"ה היה הז ירה .וילא בר שגר יל היהו "IN"ל ךפה םרטב
היה םש ,(תיתרקויה "רבד" תכרעמ רתוי תרחואמ הפוקתב הנכש םש) םהה םימיה
םינולע לש םימימת םימוסריפ םעפ אל ובברעתנ ובש םסרופמה סזומ רדנסכלא סופד
אבילא םירשכ ךכ לכ אל םיזורכ םג ,םיגחל םיילותיה םינותעו תורבוח ,םיירחסמ
.םעפ ידמ םהל יתמרת ינא םגש ,תוכלמד

ידיקפתב ,תולילבו םימיב תובר תועש רוד תונש ינפל יתישע הז בוחרב
םרטב זא יתדבע הב ,1 ןיקנישב הנכשש "תונורחא תועידי" תכרעמב ,םייעוצקמה
.הזה םויה םצע דע םייקה ,הרש לש "רמת" הפקב יאנפ תועשב םגו ,"בירעמ" תויה
ימשור ,םיבתכו םיררושמ ,םימחולו םילאוטקלטניא הלאב הלא וככחתה הז הפק תיבב
ינצינ םגו םיינונק םינמא ,ובוציעב קלח ולטנש םיאח"מלפו ריעסמה הווהה תורוק
תורתחמה יכמות םגו םהיתובית ישארל ןיעידומ יתוריש יקיתו ,"'גנירפ"ה תומב
תועידי םהיניב םיפילחמ םהשכ ,הפק לפס לע תובר תועש ןאכ ובשי םה .תומחולה
ברק תוריזמ תונורחאה תועומשה תא שאר דבוכב םיחתנמו "בצמה לע" תוכרעהו
.םייטילופ םיחבטמו

,תיטסילנרו'ז ,ידמל תיתורירש הרוצב הז רמאמל ידי לע ורחבנ ןיקנישו לזב
,תיסאלקה ,תינידמה תונויצה תרושב האצי הנממש - לזב .םיירופטמ םיכרעכ ,םילמסכ
לארשי ץראב תורחלו תואמצעל ידוהיה םעה לש ותמחלמב ץח שארכ הבצינש
םכסל ןושארה יביטקלוקה ןויסנה תא תינויצה העונתה התשע רומאכ ובש םוקמכ םגו
םיימואלה םיבצעהו דאמ םיירט ויה דוע םיעצפהשכ ,היינשה םלועה תמחלמ רחא
,םכסל ;האושב ידוהיה םעה הכוה ובש ארונה ןדבואה תא ,יוריג לכל םיפושח
םילוכי ונניא ויטויסמש ,ירוטסיה םזילקטק ותואמ םיחקל קיפהל םג ילואו
.םיקיזאבכ ותזיחאב םייובש םהו ררחתשהל םיצור אל םג ונתאמ םיברו םילחהל
,תרניכ" ולש עודיה הזחמה תא הניכ המ םוש לע ןמרתלא ןתנ לאשנ רשאכ ?ןיקנישו
ןליאב תולתיהל ימצעל השרא .הפוקתל םא יכ יתנוויכ םוקמל אל :בישה ,"תרניכ
םא וא הפוקתל םא יכ ,ןווכתמ ינא םוקמל אל ,הז רמאמב "ןיקניש" ירמואב .לודג
המלו" ךיא ,קויד ביתמ עדוי וניא שיא ,הדלונ ןהבש תופוקת המכל וליפא וצרת
.תידוחיי תילארשי תוברת תפמ שדחה ירבצה רודה ידי לע וב תבצועמ ןיידעשו "המ
הרדגהה תא םילבקמ אל םירימחמה ."לזב"ל הזת יטנא ןיעמ ,"תינויצטסופ" םירמוא
שי ,"תיפאי" וז תוברת תת םינכמש ימ שי ."תוברת תת" םיפידעמו "תוברת"
ךכ לע םיקלוח ןיא ךא .(אקווד לעלימב) "תינופצ" םירמוא שיו "תיחרפ" םירמוא
תלמסמ איהש ,ערלו בוטל ,תינרדומה תעב םייח לש םיבר םימוחת לע תטלתשמ איהש
תוכרעמ דודיש לש ,םינקז תמכח דגנ םירוענ יטבל םגו ,ןשיה דגנ שדחה לש דרמ
תפשמ ,רויצ דע הקיסוממ ,שובל דעו רודיבמ ,תויטתסאו תויתא ,תויביטמרונ
.תרושקתב ןבומכ ,םאתהב תפקתשמו דעו רוביד

ערה ןושלו הביד תאצוהב םשאנכ הירוטסיהה לש ןיד תיבל םעפ ארקא םאש ינששוח
םיריבס םייוכיס יל ויהי אל - ול יתארק "ןיקניש" - לארשיב םלש רוביצ לע
םישקומ עורז חטש ,הלשכמ התישארמו העבטמ איה הללכה לכ ירהש .יאכז ילוכ תאצל
,המשאהה תא ןיעדויב ימכש לע דומעא ןכ יפ לע ףא .ונממ קחרי ושפנ רמושש
,ףחרנ הבש הכלממב םג בטיה םירכינ וז תוברת תת-תוברת לש הינמיסש םושמ רקיעב
הלש ןושארה םינש לבויב ,לארשי ץראב תירבעה תונותעה הז רמאמב ,רתיה ןיב
ורבעש םייכרעה םייונישה לע רקיעב וב רבודי .תישפוחו תיאמצע הנידמב תונותעכ
יכ ףא ,תויטילופ-תויתרבחה ,תוילכלכה ,תוינבמה תורומתה לע אלו תונותעה לע
לע ,לשמל רבדל רשפא יכו .הלאב הלא םירושק ,םימוחתה לכב טעמכ ,םייונישה בור
ןונגס םגו ונתשה םיטמרופ םגש הדבועל שרדיהל ילב םינכתבו הרוצב שדחה ןונגסה
.רמגומה רצומה לש "םייחלה" יעבצ תשק - ןורחאה םוקמב אלו - םגו דומיעה
תיגולואידיא-תיטילופה תונותעה לש המלעיה תדבוע תא קתנל רשפא יאש יאדוובו
וז ,םעפ לש הסמהו הקיטסיצילבופה ןמ רתונש המ לש םינכתהו ןונגסהמ תיתרוסמה
ילוא ונייה ונימיבש המ םג לבא ,קרבהו עדיה תריתע ,םיקפואהו העיריה תבחר
רתויו רתוי םינשה תצורמבש הדבועה ןמ םלעתהל רשפא יא ."תוצילמ" םינכמ
תוחפב וזכרתנ הנידמב תרושקת ילכ רתויו רתויו םמלועל וכלה םייתגלפמ םינותע
,רבד לכל ירחסמ קסע רבעבמ רתוי הברה ונימיב איה תונותעהשו ,םיידי תוחפו
,רגסיי - דיספי .דורשי - חיוורי :קסע לש םיללכה וילע םילחש יתיישעת גתומ
.תונורחאה םינשב םימעפ רתויו רתוי ונל הרק םנמאש יפכ

יתיישעת גתומ ,רבד לכל ירחסמ קסע איה ,רבעבמ רתוי הברה ,ונימיב תונותעה
הרק םנמאש יפכ ,רגסיי - דיספי ,דורשי - חיוורי :קסע לש םיללכה וילע םילחש
.תונורחאה םינשב םימעפ רתויו רתוי ונל

רפסמה ונילע הפוכש חושקה םינמזה חולמ טעמ תוטסל ץלאינ תיגולונורכ הניחבמ
לא ,הנידמה ינפלמש םינשה לא הרוחא םעפ ידמ רוזחנ ןיגוריסלו ,םישימח :לוגעה
תונותע .הנידמה לש תישארבה תונש לא המידקו ,"בושייה" זא יורק היהש המ
ןויבצ לעב הבור ךא ,ירחסמ קסע םג היה הנממ ןטק קלחש ,תמחולו תססות תירבע
דגנ קבאמה תונש לכב ,הנידמה תמקה ינפל דוע לארשי ץראב ןבומכ התיה - יטילופ
םידעי לע וליפא םיתעלו ךרד לע רמה ימינפה סומלופה תונש לכבו יטירבה ןוטלשה
תופוקתל ,הרוחא תורוד ינש וא רוד תכלל ,ךירצ וליפא ילואו ,רשפאו .םייפוס
הלעממ םירפוס - םיאנותעו - תמחול תונותע לש ךוותה ידומעמ ויה םירפוס ןהבש
,יקסניטוב'זו בולוקוס ,ואדרונו לצרה :רודל םירומ - הלא םגו הלאו ,הנושאר
,י"בא ןב רמתיא ונבו הדוהי ןב רזעילא ,(ר"זש) בושבור ןמלזו ןוסלנצכ לרב
גרבנירג יבצ ירוא ,ןמרתלא ןתנו יקסנולש םהרבא ,ןוסניליב השמו ןוסקילג השמ
ךבילרק לאירזע ,(ןליא רב) ןילרב ריאמ ברהו יקסנלימס השמ ,ריאמיחא א"באו
רתויב םיעודיהו םיטלובה םה הלא .םולבנזור לצרה ר"דו ןמטפה ףסוי ,הנס השמו
,(םמש לע םיאורקה תובוחרה תוכזב קר ריעצה רודל םיעודי רעצה הברמל םקלח)
רצוא ,םברח היה םטעש םיטסיצילבופו םיררושמ ,םירפוס לש המישרמו הלודג הרושמ
םתפש תא ובאש ונממש ןייעמה היה לוחו שדוק ידומילב םהלש ידפולקיצנאה עדיה
םהלש עונכשה חוכו ,םלכש ןויגה ,םהיתובלבש הנומאה שאו םהייומידו הרישעה
.רוביצ יקסעב םיקסועו םימחול ,םיצולח םיפלא תואמלו תובברל ךרדה תא וריאה

םא וא ,יביטקאה קבאמה תונשש קפס ןיא ,ןמזב הרוחא הברה רוזחנ אל םא םג
ונאש המ לש תובצעמה םינשה ויה לארשי ץראב תואמצעה ןעמל ,יטסיביטקאה :וצרת
התיהש תונותע ."לזב תונותע" ןאכ הל ארקא ינאשו ,"תסיוגמ תונותע"כ םיריכמ
הרדגהבש יטסינומוקה ןומויה ,"םעה לוק" תא איצוהל) היפואבו התוהמב תינויצ
דוע תיתכלממ התיה ,הכותב םיפירחה םיסומלופה ףרחש תונותע ,(ינויצ יטנא היה
תיגולואידיאה וכרד יפ לע ןותע לכ - תונשקעב תמחול ,הכלממ ונל התיה םרטב
לכ ויה אל ירוטסיהה התקדצבש ,תונויצה לש תיפוסה הרטמה תמשגהל - ןבומכ
תינויצה היטמולפידב םיקסועל "תעייסמ שא" תקפסמ התיהש תונותע .םיקופקפ
.רתסבו רואב ,ןגמה תודמעב םייביטימירפה קשנה-ילכב םיזחואלו תיתישארבה
תואמצעה תנש ,ח"שתל ךומס םייתועמשמה םייאנותעה םיעוריאל דמציהל לדתשא
המידק ןיגוריסל תולק תוציפקב - רומאכ לבא ,םינש לבוי הל תואלמ םיגגוח ונאש
.והשלכ ףצר לע רתוי וא תוחפ רומשל ידכ ,הרוחאו

תונותיק הברהל הכז םינשה תצורמבש דסומ ותוא ,םיכרועה תדעווב ילוא ליחתא
תונושארה תופוקתבו ,הבר התיה ותעפשהשו יניצ גולגל ףאו תונרטנק ,תרוקיב לש
תונויליגמ םידחאב .תירבעה תונותעב םסרופ אל וא םסרופש המ לע ,דאמ הבר ףא
חא יתעידי בטימל ול ןיאש דסומ ,וז הדעו לע םירמאמ המכ ונמסריפ רבעב "רשק"
םימושירו םילוקוטורפ הברה ורתונ אל רעצה הברמל .תונותעה םלועב ערו
רבתסמ ."הבוגתה תדעו" ןושארה הלוגלגב הארקנש םיכרועה תדעו לש היתולועפמ
,דיתעל םתעד םינתונ אל ךא ,רבעהו הווהה ירואיתל רתוי םיגאוד םיאנותעש
בלש ותואב ,התוליעפל םידע הברה םייחב ורתונ אל םג .דועיתה םוחתב אל תוחפל
אלו הלפאב וששיג ןיידע - הזמ םהיריכבו םינותע יכרועו הזמ דסמימה - לכה ובש
לע לכה" חוודל םתוכז ןיב ."רוסא"ו "רתומ" ןיב םירורב תולובג םמצעל ומחת
לע תעה לכ" חוודלמ ענמיהל ,תירוביצהו תימואלה תוירחאה םשב םתבוח ןיבל "לכה
ערתשמ "רבד לכ לע תעה לכ אל" ןיבל "לכה לע לכה" ןיב רשאכ ,"רבד לכ
לכב ףידעהל שי תאזה תעל :בלה יקמעמב ועדי דחא רבד קר .יליפרע רקפה-חטש
לשו תואמצע לע קבאנה בושייה לש ינוחטיבה ,ימויקה סרטניאל הגאדה תא הרקמ
םייחל המחלמ לש המוציעבו ירבוע בלשב ןיידע תאצמנש תירירבשהו הנטקה הנידמה
.ןודבאל הלילח וא

םעפ לכ השענ ימצעה ןוסירה תבוח ןיבל "תעדל רוביצה תוכז" ןב לובגה ןומיס
ששכ הלעפש "הבוגתה תדעו"ב דוע רומאכ ליחתה הז .םישק םיחוכיו ילב אלו שדחמ
הידגרט ,"המורטס" הינאה לש התעיבט ןמל ,הנידמה תזרכה ינפל תופיצרב םינש
דעו ,יטירבה ןוטלשה םע תירבעה תונותעה יסחיב - עמשמ יתרת - םימ תשרפ התיהש
לבא .י"א-הניתשלפב הנוטלש יזועמ לכ לעמ הינטירב לש הלגד דרוה ובש םויל
הבישימ לוקוטורפ .1941 ילויב 7 -ב :קיידל םאו ,םדוק תצק עטינ ןיערגה
םויה אוהו הב ףתתשהל תוכזה יל התיה יכ ,םינשה לכ ילצא רומש היה הז ךיראתב
להינ וזה הבישיה תא .ביבא לת תטיסרבינואב תידוהיה תונותעה רקחל ןוכמב רוצא
לאירזע ,"רבד"מ יאכז דוד הב וחכנו ,םיאנותעה תדוגא ר"וי ,ןמטפה ףסוי
תוחילשב ינאו "רקובה" םעטמ קי'צנסיד הירא ,"תונורחא תועידי" םשב ךבילרק
הזיא לש "תיתקוח" דוסיי תלועפ אל ףאו "תרדסמ" הבישי וז התיה אל ."ףיקשמה"
תיטירבה הרוזנצה םע תירבעה תונותעה יסחי לע ןויד םא יכ ,שדח ימשר ףוג
בחרומ בכרהב שדחמ ףוג ותוא סנכתה שדוח רובעכ .םהה םימיב ונתא דאמ הרימחהש
- "הנגה"ה גיצנ לש ותופתתשהב םג םעפהו ,תמדוקה םעפה ןמ תצקמב הנושו רתוי
רבודכ ומוקמ תא שרי תרחואמ רתוי הפוקתבש ,ףיקז םימיל) יקציבוכו'ז הילדג
תשרפ תובקעבש דע איה ףא הלדג ונודנש םיאשונה תשקו (ץ"כ לאירתכ ל"הצ
המוי רדס לע ."הבוגתה תדעו" ומצע הניכ אוהו ףוגה דסמתנ ,ונרכזהש "המורטס"
רקיעב) םיידוהיה םיבושייב קשנה ישופיח ומכ םיאשונ ואצמת רבכ "הדעווה" לש
דגנ תירבעה תונותעה לכ לש "דרמ"ל םרגש שבוכה תמרב ילטורב שופיח ותוא
תורתחמה ינוגראמ םילוגה בצמו םיברעמ תועקרק תשיכר ןיינע ,(תיטירבה הרוזנצה
יוסיכה ןפוא ,הקירפאל ולגוהש (זא לש חונימה יפל "םישרופ") י"חלו ל"צא
- ףוסבלו (י"חלמ "והילאה ינש" ידיב) ריהקב ןיומ דרולה חצר טפשמ לש םינותעב
יטסיצילבופה יוסיכהו םיילקינורכה םיחווידה - םלועה תמחלמ רמגל דואמ ךומס
הידממ תא ונרעיש אל רתויב םירוחשה וניתומולחבש ,הפוריאב האושה לש
.םייתימאה

ונתוא וליכשה זא רבכ ,םיקייודמה םידירחמה םירפסמה תא ונעדי םרט םא םג
ןמ לידבהל - [ןדס] קוטש בד 'פורפ היה םהמ דחא) "םינשי" םינוירוטסיה
לכ עוריא הזש (ח"שת תנש לש םיאנותעה רפסב בחרנ רמאמ ךכ לע בתכש - "םישדח"ה
םוק ינפל הנש 300 קוידב - ח"ת תנש לש םימורגופהו חבטה קרש םויאו ארונ ךכ
םהיתואצותב ול וושי ילוא ,זא ונמעמ (!) שילשכ דמשוה םהבש - הנידמה
.תוארונה

?הבוגתה תדעו לש "ןימאמ ינא"ה היה המ

1943 לירפאב 7 -המ ,ןוירוג ןב דוד ,תידוהיה תונכוסה תלהנה ר"ויל בתכמב
יכ םכעידוהל םידבכתמ ונא" :ןמטפה ףסוי ביבא-לתב םיאנותעה תדוגא ר"וי בתוכ
םינותעה תוכרעמ יגיצנ םיפתתשמ הבש א"תב םיאנותעה תדוגא דיל הבוגתה תדעו
ןווכמ דסומכ המויק תא ךישמהל הטילחה ,'המורטס' ןוסא ימיב המקוהש םיימויה
תינויצה תוינידמל עגונש המ לכב ץראב תירבעה תונותעה לש הבוגתה תא םאתמו
רישכמ הבוגתה תדעווב תוארל םכינפל םושרל םישקבמ ונא .הלא םימיב תיבושייהו
.וז העשב תינויצה תוינידמה חורב להקה תעד לע העפשה םשל יוצרו םיאתמ
בושייה לש קר אל דיחיה אטבמה ילכ וישכע איה לארשי ץראב תירבעה תונותעה
תומואה יפלכו [!] ונלש הירוטסיהה יפלכ ,הלוכ תירבעה המואה לש םא יכ ירבעה
תא םיבצעמה םימרוגה םע רתוי ףוכתו עובק עגמ ול היהיש ךירצ הז םושמ .תורחאה
םמוצמ דסומ איהש הבוגתה תדעו תועצמאב רשפואי הז עגמ .וז העשב ונתוינידמ
וז הדעוול ןתניתש אופא םישקבמ ונא .תונותעב םיעיפשמה םישיאה תא ליכמה
".םוסרפל תדעוימ הניאש וזכ וליפאו האלמ היצמרופניא תלבק לש תורשפאה

תודסומ ,הילא םינופה וברש לככ ,רתוי תובורק םיתעל הסנכתה הדעווה
םוסריפ לש תומלידב ,המצע םע קבאהל םג הצלאנ םיימעפ אלו םעפ אלו ,םינוגראו
.םוסריפ-יאו

חוטב ינא .תואמצע םרטב דוע תיאמצעה תירבעה הרוזנצה ,םצעב ,הדסונ םג ךכ
תאש םירכוז וא םיעדויש םיטעמ קר םויה שי םיקיתווה םיאנותעה ןיב וליפאש
,"הנש םייפלא הזמ הנושארה תירבעה הרוזנצה" ,לארשי תנידמב הרוזנצל דוסיה
םעב "לזב חור" תא םיקזחמ םה ךכבש הנומא ךותמ ,םמצע םיאנותעה םצעב וחינה
- הריעזה תיברעה-תידוהיה המחלמה לש םיילרוגה םישדוחב היה רבדה .םחולה
רשאכ ,הנידמה תזרכה תרחמל הליחתהש םדמ הבוקעה תואמצעה תמחלממ לידבהל
םוי םיכרדבו םיבושייב תונברק ונב וליפהש תורידס אלה תויברעה תויפונכה לא
ברע תואבצ ופרטצה ,םימ תורונצ וקתינו םינבמ ותיחשה ,םיסדרפו םיצע ורקע ,םוי
ביואהש תועידי תונותעב ומסרפתנ םהבש םירקמ ועריא .תונכשה תוצראהמ םירידס
הדעווש טלחוה זאו בושייה דגנ ותמחלמב תידיימ תלעות ןהמ קיפהל היה לולע
לש הרוש ודבעי "הנגה"הו בושייה תודסומ יגיצנ םע דחי םינותעה יכרוע םעטמ
ןתינש - םי"ואל" 16 לש ךמסמ דבוע ,ךכו .םינותעה לכ תא ובייחיש םי"ואל"
.הז דמעמב יתייה אל .לארשי תנידמב תירבעה הרוזנצה לש התישאר תא וב תוארל
םר לוקב ךרבמ ירבע ןותע ךרוע עומשל וא תוארל וליפא לוכי ינא ינוימדב
."הזה ןמזל ונמייקו ונייחהש"

תמחלמ לש המוציעב ,םהה םימיב להקה תעד יבצעמ לש םהיתומצעב הרעב המכ דע
,תואמצע תיווחל תישגרה םתקיז ,הנידמה לש תונושארה היתונשבו תואמצעה
הילע יתרפיס רבכש תיאנותע הדוזיפא םידכ האמכ דיעת ,תונויצב םתנומאו
לש תישארבה תונש לא המחלמה ןמ ךרד תציפק השוע ינא ןאכו תורחא תוביסנב
ישיאה חולב ץיצהל ,המוקת ,ךבילרק לאירזע לש ותב הרשפיא םינש ינפל :הנידמה
תושיגפ יכיראת קר אל םשור זאד "בירעמ" לש ישארה ךרועה היה ובש ,היבא לש
יסיסר ףאו םינוש םישנא םע ול ויהש תוחיש לש םיקרפ ישאר םג אלא םיעוריאו
רחא םינש עברא ,1952 ראורבפב 14 -ב ,ךכו .רתוי רחואמ חותיפל תובשחמו תוגה
,השדחה תילכלכה תינכתה לע זירכמ .ג.ב" :ונמויב ךבילרק םשור ,תואמצעה תזרכה
הסנאש תתלו ךישמהל [ןותעה] תכרעמב םיטילחמ .לפרועמו רתוימ המדקה טופטפב
ונבצמב הנפמ לכש רורב .עוציבה תונכב ןומא םוש ןיא יכ ףא ,דדועל ,העגרהל
םיילכלכו םייטילופ םינלבח דבלמ שיא חיוורי אל ןכ פ"עאו הבוטל תויהל לוכי
.םיקוושב היסומלרדנאו תוינק תלהב תצרופ .תינכתה לש התומד תנטקהל הערפה לכמ
קסדב ןתיא ינא לבא .הלטבאו םילעפמ תריגס ,המויא תורקייתה אבנמ 'ץראה'
יאנותע ןופצמ .תואיצמה תוויע ידכ דע תינכתה לע תוכז דמלל רמאמבו תושדחה
תישארה תרתוכל תחתמ תחתופה העידיה םנמאו ".יקנ ינויצ ןופצמ ,יקנ יתלב
בתוכ ךבילרקו .קשמב העגרא :תרמוא "בירעמ"ב ראורבפב 13 -ב ןותעה ןויליגב
."הסנאש איה תאז - הצרנ םא" ישאר רמאמ םוי ותואב

"הצרנ םא" תרתוכה םא ,שחלנ שדחמ ןרקתסמ ינא הז אשונב עגונ ינאש תמיא לכ
הז רמאמב .הליחת הבשחמב חוסינ ףוס וא ,תינטנופס "תי'לזב" היצאיצוסא איה
,תונכב תינכתה תא םישגנו דבלב הדובע לע םלשנ םא ,רתוי דובענ םא" :רמוא אוה
ןמ והשמ םכל ריכזמ ".םייתואיצמ ויהי ראלודה ירעש םגו םוי אוביו ןכתי
...?הילאוטקאה

ךבילרק בתוכ ,ולש תונושארה םינשב איצוה ןותעהש ,"בירעמ" לש םינותנשה דחאב
ףופכ היהי אל [ןותעה] אוה" :םשור אוה "תכרעמה" קרפבו יטמרגורפה רמאמה תא
,רחא וא הז ידוהי ליבשב וא יליבשב בוט הז םא לאשי אל [בתכה]...סרטניא םושל
בוט הז םאה :הליחת דימת לאשי אוה ,רחא וא הז לעפמ וא ,רחא וא הז גוח
"?לארשי תנידמל

,"םחול םע לש תמחול תונותע" ונמצע תא וניאר יכ ףא .הרוחא בוש רוזחנ
ןמזה תצורמב הלביק וז הרדגה ךא ."תסיוגמ תונותע" הרדגהב םעפ אל ונשמתשה
תא הילע ףידעהל ונלחתהש ףא לע ,תומיוסמ תונידמב רקיעב ,האימחמ אל תועמשמ
.םוריח יאנתב םג תונותע שפוח לש אשונל המוטא אל ךא ,תמחול ."תמחול" יוטיבה
תונופטשו תופירשמ םילצומ םידוא - הבוגתה תדעוומ ורתונש םיטעמה םילוקוטורפב
אוצמל ןתינ - ביבא לתב םיאנותעה תדוגא לש םיפלחתמה םינכשמב ויה אל וא ויהש
ץרפ ,ןקוש םושרג - םיישארה םיכרועה לש תויואטבתה 1944 וא 1943 םינשב
הבמר קזייא ,קי'צנסיד הירא ,םולבנזור לצרה ,ךבילרק לאירזע ,ןייטשנרב
לש סרטניאה הבש הפוקתב םג תונותעה שפוח לע רומשל חרוכה לע םירבד םירחאו
,םינפ םושב רתוס וניא "לזב" לש לרוגה .וניתוגאד שארב אוה ונוחטיבו בושייה
רדס עבוק אלא תישפוחו תיניצר תואנותע לש םירחאה םיכרעה תא ,זא רבכ
םושרג לש הטוב תואטבתה םיבותכב הרומש .העשה יכרצ יפלו ןמזה חרוב ,תויופידע
םדוק םיצור ונא יכ שיגדהלו עובקל שי" :1944 רבמבונב 30 -ה לש הבישיב ןקוש
ריכמ ינירה תונותעה שפוחל יתעיבת לכ םע לבא .םיישפח םייחב ,תונותעה שפוחב
לש תיטילופה הקלחמה םע הלועפ ףותישב ךרוצ שי יכו תואיצמב בשחתהל שי יכ
שפוחה לע רתוות אל תונותעהש רהזיהל תעה לכ םלוא .תורחא תוקלחמו תונכוסה
ןיאש םינינע תוידוס לש הפיטעב ונינפל ופטעי אלש רהזיהלו [םירע תויהל] .הלש
".םמוסרפ תא עונמל םעט

:תובישיה תחאב רמא ,"רקובה" יכרוע ינשמ דחא ,קפואמהו לוקשה ןייטשנרב ץרפ
הגרדל העיגה ונלצא תוידוסה .הבוגתה תדעו לש היתויוכמס תבחרהל דגנתמ ינא"
לחכ אלל רמא "רקובה" תא תרחא הבישיב גצייש בא-ויז קחצי ".הלחמ וא ךוחיג לש
'תוידוס' תועידי תריסמ םשל תוידוסה תוביסמה תא לצנל רשפא יא" :קרשו
הבמר קיזייא" ".ןמוסרפ תא עונמל וז ךרדבו והשימל יוצר וניא ןמוסרפש
ןותע לכ ךירצ - םיינוחטיבהמ לידבהל - םיינידמ םיניינעבש ,רמא "ףיקשמה"מ
םימייוסמ םירבד םסרפל אקווד תינויצ הווצמ םימעפל" .ונופצמ יפ לע גוהנל
".תויתגלפמ תוביסמ ילוא ,םילעהל םישקבמש

הז קבאמל תיסחי תובר יד תוירטנמוקוד תויודע .הלא םיעטקב יתרחב הרקמב אל
תדובעב תויוצמ תיטילופ הרוזנצל תינוחטיב הרוזנצ ןיב תטלחומ הדרפה לע
םוק ינפל דוע - זא רבכ ."רוצמ תנידמב תונותע" לע ןרוג הניד לש טרוטקודה
אל תורטמל ונלש "לזב חור" תא םילצנמ םימיוסמ םימרוגש ךכל בל ונמש - הנידמה
לש אשונב "ונלפיט" םג זא רבכו .תונותעה שפוחב ךכב םיעגופו תוימיטיגל
אל ,הזה חפב לופינ לבל רהזיהל דאמ ונלדתשהו תימינפ היצמרופניאסידו תופלדה
אשונב "תודסומה" םע םייניצר יד םיחוכיוו תוקולחמ זא ונל ויהו .החלצהב דימת
דימת אל ."תוירחא ףדוע" םויה ארקיי ילואש המ ךותמ ונרתיו םעפ אל םא םג ,הז
אמש - שממ םיימויק םינוכיסב רבוד זאו - ןוכיס ונמצע לע לוטיל םינכומ ונייה
.שפנב תונברוק ףא וא ךיפה יתלב קזנ תמאב תידוס העידי לש םוסריפ םורגי

לש יחכונה ןויליגב םימסרפמ ונאש לבג סניאו רומיל לאיחי לש ףלאמה רקחמב
םג דציכ בוקעל דחוימ ןיינע שי ,הרוצנה םילשוריב תירבעה תונותעה לע "רשק"
םייבושייה תודסומב םיריכב ושקיב השיתמה תיאבצה הכרעמהו רומחה רוצמה יאנתב
םיינוחטיבה םיימואלה םיסרטניאה ןיב ןזאל ,הזמ םילשוריב תונותעה יגיצנו הזמ
.היצמרופניאה שפוח ןיבל

הסנאש תתלו ךישמהל תכרעמב םיטילחמ ...השדחה תילכלכה תינכתה לע זירכמ .ג.ב"
רמאמבו תושדחה קסדב ןתיא ינא ...עוציבה תונכב ןומא םוש ןיא יכ םא ,העגרהל
ןופצמ ,יקנ יתלב יאנותע ןופצמ .תואיצמה תוויע ידכ דע תינכתה לע תוכז דמלל
.(ךבילרק לאירזע ר"ד) "יקנ ינויצ

רבדב 1948 יאמב 12 -ב הטלחהה התיה הבוגתה תדעו תוליעפ לש תרתוכה תלוג
םג ךכ םנמאו הנידמה תזרכה םויב םיימויה םינותעה לכ לש ףתושמ ןותע תאצוה
וב םושר ."הנידמה םוי" :םינפסאל תואיצמ רקי טירפ ונימיב אוהש הז ןותע ארקנ
עיפומ יאמב 12 -המ התבישיב הבוגתה תדעו תטלחהל םאתהב" יכ הירוטסיהה ןעמל
."ץראה ינותע לכ לש הז ףתושמ ןותע

םע תדחוימ הבישיבו "םיכרועה תדעו"ל "הבוגתה תדעו" הכפה הנידמה תמקה רחא
לע תיגיגח העדוה ול הרסמנ ,1948 טסוגואב 27 -ב ,ןוירוג ןב דוד הלשממה שאר
יפל .ןוירוג ןבל הכילהל םדקש הדעווב ימינפ חוכיו ילב אל תאז ףאו .ךכ
תדוגא ר"וי רשאמ רחא אל היה םשה יונישל םידגנתמה שאר ,ילש םימושיר
התואב) הללוחתהש "תירקת"ה תא הריכזמ ןרוג הניד .ןמטפה ףסוי ,םיאנותעה
ךכמ תעבונ הרוזנצה דגנ הדעווה השיגהש האחמש םישאה ןוירוג ןב רשאכ ,(?השיגפ
לש תופירח תובוגת הררוע וז הרימא ".יעוצקמ ןוגראכ םכל עגונ רבדה"ש
קוח םסרפתי בורקבש חיטבה ,םנובלע תא גיפהל ץמאמב ,ןוירוג ןבו םיאנותעה
".ןוחטב יניינע דבלמ הרוזנצ ןיא"ש

הזיא ועדי םינותעה יכרוע אל ףאו ןוירוג ןב אל הז דמעמבש הכרעהב ןכתסמ ינא
רקיעבו הנידמה ייחב תאזה םיכרועה תדעו אלמת - תקולחמב יונשו - בושח דיקפת
רשאכ ,הלא ונימי םצע דע - וצרת םא .לארשי תנידמב תירבעה תונותעה תודלותב
ימלועה רפכה ןמ קלח איה לארשי רשאכ ,םותסה לע הבורמ תוידוסה תומוחב ץורפה
הריפכה רשאכ ,גשומה לש ונבומ אולמב ,םיימשה תוחור לכל חותפו וב יולג לכהש
תחופו ךלוה .תוירחאה ןמ הבר תורקפההו ,הנומאה ןמ הבורמ םעפ לש תותימאב
ץראב קר אלו ,תונושה היתוסריגל תירוטסיהה "לזב"ל םינומאה ירמוש לש רודה
תא אצמי "רשק" לש יחכונה ןויליגה ידומעב תוקידאב לעלעיש ארוק .לארשי
תמקה םע תושביה לכב תוצופתה ידוהי תא היפנכב הפחסש הלודגה חורה לש היתובקע
"לזב חור" התואל הוושי אלו המדי אל ירוטסיהה לזב דמעמ וליפא .הנידמה
לש םילודגה יאמ ימיב יוטיב ידיל האבש יפכ ,הז רמאמב ונתוא תשמשמש תירופטמה
הטילפה תיראש לש תונותעה ללוכ ,םהיתונושל לכב םידוהיה לש םהינותעב 1948
חורה תוממורו תובהלתהה לע םירמאמה הז ןויליגב ךכ לע ורפסי .הסורהה הינמרגב
הבש ,סינות דע הווקסוממ ,סרייא סונאוב דע קרוי וינמ לארשי ינומהב וזחאש
ותוא ךכ לע רפסיו ;ברע תונידמב םידדובה דחא וא דדוב ,ידוהי ןותע עיפוה
םינותעה תובוגת לש דועית איבמהו וז תרבוחל ףרוצמה וגוסמ ןושאר ףסומ
.לבת תושבי לכב םיישארה םידומעב םיידוהיה

ותוא יתיניכש ,ונלש "ןיקניש" לא - ןטקה ונמלועל רוזחנ תושביה שמחמ
.ירחא הנש םישימח ,םויה ונל רמוא אוהש המ לאו ,"לזב" לש הזית-יטנאה

ילואו) הנידמה תמקה זאמ תירבעה תונותעב ולחש תורומתה תא םעפ רוקחיש ימ
ועיפשהש םילבוקמה םימרזלו תוחוכל רבעמ יכ הרהמ דע הלגי (ןכ ינפל םינש המכ
חורהו ןכותה תניחבמ ,םיפפוח םייונישה ,םיל רבעמ ועיגהש הלא רקיעב ,הילע
ריכמ ינניא .וניריעצ יבוט תא המחלמה ךלומל ונברקה םהבש םירושעה תא ,םהלש
וללוחתהש תומחלמה ידי לע תנייפואמ הלש םירושעה לש היפרגויבהש הנידמ דוע
הפוגב הריאשמ איהש תוקלצהו המחלמ לכ .ולש המחלמהו רושע לכ .םהמ דחא לכב
תונש" תא הגרעב ונלצא םיריכזמ עדומ יתלב וא עדומ ןפואב .הנידמה לש התמשנבו
תא :תינקירמאה הגעב וא "םינומשה תונש" וא "םיעבשה תונש" "םישישה
:הירודמל תוברתה תוחתפתהב תונחתכ ,"זיטייא"הו "זיטנבס"ה וא "זיטסקיס"ה
דיחיה ןיב ,ורבחל םדא ןיב םיסחי ,שובל ,לוסיפ ,רויצ ,הקיסומ ,תורפס
תורחא תויברעמ תוצראבו הקירמאב םג םנמא .המודכו וארובל םדא ןיב ,ותליהקל
ןמ אצויה .םיריכזמ ונאש רשקה ותואב אל ןבומכ לבא "םירושע"ל המוד הקולח שי
םגו תירבה תוצראב תורוד ינש לע התעפשהו םאנטייו תמחלמ ןבומכ אוה ללכה
םימס ,ישפח סקס לש םייגולותימה SIXTIES-ה רקיעב .תיחרזמה וליפא ,הפוריאב
.םיניגפמ םיטנדוטסו םישק

המחלמ לכ .ונלש תומחלמל םירושעה ןיבש תודימצה לע רבדמ ינא הז רמאמב
תוישגרה תובוגתהו הלש שפנה ןובשחו המחלמ לכ ,הלש בצעהו לוכשהו
,תמרוג איהש םייתרבחהו םייטילופה םיעסשהו המחלמ לכ ,היפלכ תוילאוטקלטניאהו
.ריעצה רודה לצא רקיעב ,תרבודמהו הבותכה הלמה לע היתועפשהו המחלמ לכ
אל .השדח הנניא תיגולויצוס העפותכ "ארפס"הו "אפייס"ה ןיב וזכ תודימצ
ןדלוו 'גרו'ג ,ילגנא יאנידמו יאנותע .וניתודלותב אל םג ,ונלש םיבותכב
ינמרגה ףוסוליפהש "רטנואקנא"ב ןיינעמ רמאמב םינש רשע ינפל ריכזה ,(WALDEN)
תעיקש" ורפסב "אפייס"ו "ארפס" ןיב וזה תודימצה לע רבדמ רלגנפש דלווסוא
לע ןורחאה קרפב ןכאו (ילגנאה ומוגרתב) הז רפסב שדחמ יתנייע ."ברעמה
,הנידמב םיירקיעה יטילופה חוכה ידקומב לפטמ אוה ובש ,היטרקומדהו תונותעה
שומישל וסנכנ סופדהו הפירשה קבא ,תירוטסיה הניחבמ יכ הדבועה תא ןייצמ אוה
תינמז וב התיה םינושארה םייטילופה םיסרטנוקה תעפוה .תחא הנועבו תעב טעמכ
וסנכוה ןטק חטש ינפ לע םיזכורמ הדש יחתות .םינושארה הדשה יחתות תעפוה םע
תא םיתפרצה וחצינ ובש) 1792 -ב (VALMY) ימלוו ברקב שומישל הנושארה םעפמב
תורבוח לש תולודג תויומכ וצפוה ברק ותוא ינפלו (םירטסואה תאו םיסורפה
ןמז ותואבו םדא ינב לש תוסאמל תוומ םורגל תלוכיהש ןויערה םצע .הלומעת
וחתפתהו ולישבה (םינולע ,תורבוח ,םיסרטנוק) תספדומה תיממעה הלמה תא ץיפהל
,רומאכ ,ונתניחבמ דחוימב ןיינעמ לבא .תויהתו תובשחמ הברה ררועמ - תינמז וב
."האבה המחלמה" לש רודה לע ותעפשהו המחלמה-רוד לש תוגהנתה יסופד רחא בקעמה

תורומתה רחא ,ידמל תיארקא הרוצב ,תוברת לש ןמדזמ ןכרצכ ,בוקעל לדתשמ ינא
,הקיסומ ,תורפס ,ךוניח יאשונב ונלש הרבחב תוללוחתמש "תויתמחלמ טסופ"ה
ינא םירבדה עבטמ ."המחלמה ירושע" לש תוירוזחמב ןורטאיתו תויטסאלפ תויונמא
םיעיגמ ונא ךכ הנהו .תונותע :ירקיעה יקוסיעל תדחוימ בל תמושת שידקמ
תוימשג :"תונפוא" בוציעב רתויב יתועמשמ םרוגכ "תואניקניש" וא "ןיקניש"ל
תונונגס ,םינושמו םירזומ שובל ירזבא לש תונפוא ,תויאנותע תונפוא .תוינחורו
ןבומכ .ב"ויכו םיביבחת ,הביתכ ,רוביד תונונגס ,קור וא פופ תקיסומב םישדח
טסופ :"טסופ"ה תונפואמ תועבונש תויטילופהו תויגולואידיאה תודונתה לכ
יתוא דירטמש המו תויטוירטפ טסופ ,םזילנויצר טסופ ,םזינימפ טסופ ,םזינרדומ
."תונויצ טסופ"ה - דואמ

יהלשב רבכ ילואו - "זיטניינ"בש אוה ןאכ תולעהל הצור ינאש ןויערה
לאו .םייחה לש "היצזיחרפ" ונלצא הלח ,םינורחאה םירושעב רמולכ ,"זיטייא"ה
ינקירמא טפוש ותוא לש םילמב םכל הנעא יכ "היצזיחרפ" הז המ יתוא ולאשת
I DON'T KNOW BUT I CAN TELL ,בישה היפרגונרופ וז המ לאשנ רשאכש
לש ןיד תיב ותואל ארקא םנמא םא :וזמ הלודג .IMMEDIATELY WHEN I SEE IT
יל ןינמ ינולאשי םיטפושה דובכו ירמאמ לש ןושארה קלחב יתרכזהש הירוטסיהה
תיעמשמ דח הבושת יל היהת אל ,ןיקניש בוחרב אקווד הרושק "היצזיחרפ" התואש
ןיב שרדנכ יתקייד אל ילוא .חוור פיטואירטס לש ןברוק ינא ילוא .תענכשמו
רקיעב ,תינורטקלאה תרושקתה ןיבל הבותכה תונותעה ןיב המשאה סמוע תקולח
ךכ ,ילוא .בבוסמל הביסה ןיב - וזכ תירשפא ללכב םא - הנחבהב ,היזיוולטה
ןיטינומ לעב ,דבוכמ תרושקת שיא אקווד הז היה ,טפשמ ותואב םר לוקב רהרהא
תומדה תא איצמה רשאכ וז המגמל דוסיה תא חינהש ,ידעלג סכלא םייפמילוא
?תורדשמ "הדועסמ" לש תיפיטואירטסה

םיתימעה ןמ תושר לוטיל אלבו הרירב תילב ?וזה "היצזיחרפ"ה תאז לכב יהמ לבא
וסינ הארנכ ינומכש םיריכב םיגלוק המכ ,תעייסמ תודעל ארקא ,ןאכ ריכזאש
דחא ,יקסבונורב םרוי הסינ ,לשמל ,םיבר םימי ינפל .גשומה תא רידגהל והשכיא
היה םעפש ריכזה אוה .המישמה םע דדומתהל ,ץראב תונותעב םיליכשמה םירפוסה
וז ,ותעדל .תוכופהת הברה החרפב ולח ןמזה םע לבא יתדע חיר "החרפ" יוניכל
ןוחטיב ,תוליכרל תמזגומ הייטנ ,תוברת רסוח ,חור תוסג" לש תבורעת וזיא
דחא םע ןויאר םסרופ דקתשא חספ ברע ".יוקיחו תונחנחתה לש הבר הדימו זרפומ
תא האור אוה ךיא ותוא לאש ןייארמה .בוג ידיג ,ונלש םיירלופופה םינרדבה
רמולכ - ינשה ץורעה יכ בשוח אוהש בישה בוג .היזיוולטה יצורע ינש ןיב לדבהה
המל ריבסה אל אוה םג לבא .רתוי "יחרפ" אוה - עיפומ ומצע אוה ובש ץורעה
שמחכ ינפל םסרופש) "תונורחא תועידי"ב "דנלחרפ" תרתוכב רמאמב .וירבד וזמר
קעוזו ויכשא תא ספות תסנכ רבח רשאכ" :ןורב ןתנ ,ריכב יאנותע בתכ (םינש
העודי תיאקיטוב לע םיחוודמ םידבוכמ םינותע רשאכ ;'םיציבב םכתא יתספת'
םיכפוה םיעשופו םיניירבע רשאכ ,ביבא לתב בוחרה עצמאב הניתשהו הדמעש
הנקסמל עיגהל םיבייח ,וישכעו ןאכ הרוק הז לכ רשאכ - 'דאמ םיבושח םישנא'ל
ןתנ וליפא אוה ."דנלחרפב שממ םייח ונאו ונייח לע תטלתשמו תכלוה תויחרפהש
ילארשיה חרפה .החרפה וא חרפה תא תוהזל לק היה םעפ" :יוצמה חרפב רכיה ינמיס
יקנע ןוילדמ ססונתמ היה והזח לע .םירצק םיסנכמו הייפוג ץיקב שבול יוצמה
ונבשי ץירח תוארל דימת היה רשפא ףפוכתמ היה רשאכ .טמרוג ודי קרפ לעו
.חרפ :הנקסמל דימ עיגהלו קוחרמ וליפא וב ןנובתהל היה יד .הווארל ססונתמ
ךישממ ",המדנ יל .עובקל לק ךכ לכ אלו םיכבתסמ תצק םיניינעה וישכע לבא
לכ לע תטלתשמו תכלוה איהו םיווקה לכ תא תויחרפה התצח הנורחאה תעבש" ,ןורב
".ונייחב םוחת

תא וז הירוגטקב ללוכ ףאש וצחנש תולובגה ןומיסב בתוכה תכל קיחרמ ךכ ידכ דע
אוה 'ץיבובייל והיעשי רוספורפש המדנ יל" :רמואו 'ץיבובייל והיעשי רוספורפ
ףוגה תפשב ,ותוגהנתהב לבא ...ןוכנ לכה ,ריהזמ ,קירבמ ,רשכומ ,ןואג .חרפ טושפ
,חור תוסג .בוחרבש םיחרפה דחאכ חרפ שממ אוה ולש תוירחאה רסוחב ,ולש
םינייפאמ הלא לכ - תגיוסמ יתלב תומילא ,הנחבא אלל תוחלתשה ,הטושפ תוירגלוו
ןורבו .תוחפ אל ."ץיבובייל והיעשי רוספורפה דובכ תא םגו - יוצמה חרפה תא
תאו ,היזיוולטב רקיעב - םיעודי תרושקת ישנא המכ םג וז הירוגטקל ףיסומ
חרפ ומכ םיתעל אטבתמ ינא םג" :ומצע תא וליפא ללוכו תונותעב תוליכרה ירודמ
,תומילאה .תסנכב הרוקש המ לע שאר דינהל ךירצ אל ןכל .חרפ לש םישעמ השוע וא
.רתויו רתוי ונילע םיטלתשמ הלא לכ ,סומינה רסוח ,הארונה תוסגה ,תוירגלווה
יורקה הזכ םוקמב דימת הז הככ יכ ופירחיו וכלי קר םיניינעהש יל המדנ
".דנלחרפ

אלו םיכבתסמ תצק םיניינעה וישכע לבא ...החרפה וא חרפה תא תוהזל לק היה םעפ"
תכלוה איהו םיווקה לכ תא תויחרפה התצח הנורחאה תעב ...עובקל לק ךכ לכ
."ונייחב םוחת לכ לע תטלתשמו

רב םייח תא גרביימ ןור דיפסה הנשה ראורבפב 20 -המ "בירעמ תוברת" ןויליגב
םיכבוסמה םישנאה דחא היה אוה" :רתיה ןיב בתכו םינש הברה דבע ותיאש ןוא
וליפא ,חרפ אוהש ומצע לע דיעמ היה ,וב קחוד תייה םא .םיטושפה דחאו יתרכיהש
בהא .לסרודכב לודג ןיבמ ,.ייא.יב.ןאה לש ףורש דהוא .חרפ םתס .רואנ חרפ אל
דנוב סמיי'ג טרס לש הלילע ףוסה דע הלחתההמ ראתלו ארקש חתמ רפס לע רבדל
אל רבכ .'ןיטינומ'כ תיגולואידיאה תונותעהמ ול רבשנ ךרדב והשיתמ ...הארש
ףסכ ול סינכה ,תוטטומתה ףס לע שכר ותוא ,'סבולג'ו םיניזגמב ףסכ היה
,'תושדח' ,'ןצמח' ,'םיפסכ' ,'ןיטינומ' - םיבר םינותע לש ל"ומכ .תוצירמב
םיאונתעל תססובמו האירב הניט ול התיה - 'ישש' ,'הזה םלועה' ,'סבולג'
".תונותעלו

סרמב 9 -ה ינש םויב .תסנכלו הקיטילופל םג תירוחאה תלדב העיגה "החרפ"ה
השקיבש קיציא הילד כ"ח לש העצהב רתיה ןיב הדובעה תגלפמ תעיס הנד 1998
הרות העיגהשכ .ןמצייוו ןיבר תוחפשמ ןיב סויפל איבהל ידכ העיסה תא ליעפהל
הגהנתה ןיבר 'בגה" הז אשונב יכ הרמא איה ,אטבתהל רוודנל היפוס תיכ"חה לש
הב רוזחל הרהימ ,הירבדמ ומהדנ הבישיה יפתתשמש תמאונה התארשכ ."החרפ ומכ
היתפש לד לע התלעה תיכ"חהש הזה יוטיבב שי המ .םוקמב היה אל יוטיבהש הרמאו
.ושריפ אל היתימע םגו הביחרה אל איה .עדוי ינניא ?ונממ ומהדנ הירבח רתישו

טסופ" תרתוכב לפרק הילד לש רמאמ םסרפתה 1998 ראורבפב 27 -המ "ץראה" ףסומב
ןבל" םשב ילו'ג הירלגב גיצהש הכורעתה לגרל ירושימ בקעי רייצה לע "ח'צח'צ
ןמ קלח יכ תבתוכה ירבד לבקל ןכומ ינאו הכורעתה תא יתיאר אל ."ןבלה לע
םיינועבצ הטימ ייוסיכ וא לגרודכ ינודעומ לש םילגד ומכ הארנ תודובעה
אל" :ויתודובע לע רמוא ומצע רייצה ".ררמצמ וליפאו םיהדמ טקפא םירצוי"ש
ינא ובש ימצעה ןקוידה תא תוליכמ תודובעהש אצי לבא םילגעמ רוגסל יתננכית
ןמ הברהו ילש תונשי תויביטארוגיפ תודובע ףלוש ינא םימעפל .ןמזה לכ קסעתמ
תיבוציע תויטנדקד לש גוס םע םיקראפ הנול וא םיקטוקסידמ םה תודובעב םיעקרה
ותוא תלאוששכו יתונמא אל לקולק םעט לש ןבומב ,יחרפה ".תיחרפו הכומנ
".הטוסה תאו ינקת אלה תא" :בישמ אוה ?תויחרפב בהוא ךכ לכ התא המ :תבתוכה
אוה הבש לארשי תמר הנוכשה לע תבתכה םע חחושמ אוהשכ ,רמאמב רחא םוקמבו
יל השק .לארשי תמרל ילש רשקה ,הפ הרחל ךייש דאמ ינא" :רמוא אוה ,ררוגתמ
םושמ םיששה תונש לש חרפה תא הלבס אלש תיזנכשאה תילאמשה תונגרובל רבחתהל
ןב-לבמט -עבוכ-יקאח היה אלו ןיד סמיי'גו סיוולא חסונ תונרדנג גוס גיצהש
יטוירטפ אל ,ינויצ אל .ילארשי דאמ ינא" :ירושימ רמא דועו ".י"אפמ-ןוירוג
".תאזה ץראה ףונמ קלח שיגרמ ךא

"דסומ" תעיקש לע רמאמ םסרפתה 1998 סרמב 13 -המ "בירעמ" לש עובש ףוס ףסומב
רבסהה הז רמאמב אבחתמ ילוא .רטסוש הרואיל לש הטע ירפמ יפויה תוכלמ
יטב 'בגה ,יפויל תיחמומ םש תרמוא ?"החרפ"ו "חרפ" גשומל יביטמיטלואה
המ ןה תודמעומהמ קלח .תאזכ תיחרפ ארונ תימדת ולביק יפוי תוכלמ" :ייוואקור
םינורתפה םי'חרפה יהלאל ?הז המ) "...תאזכ ובמיב ,סלריג ופ-ופ ול תארוק ינאש
שומישל בל ומיש] שלוג הזכ טסופ הראפ רעיש םע" :הכישמה איהו (.ר.ש -
תחא ,[.ר.ש - ןיקניש-תפש לש םיקהבומ רכיה-ינמיס - "וליאכ" ,"תאזכ" ,"הזכ"ב
עיגהל תוצורש תוירפירפהמ ןומה םשל תועיגמ .םיבהוא םירבגהש המ ,תעדויה
הרוחב ףא לע דיגהל הלוכי אל תא לבא ,תיבונס תעמשנ ינאש תעדוי ינא .הליהתל
שממ הז תרק ןייעמ ,םיק ,ילריש ,זריש .החרפ איהש ונלש תורחתב התכזש
ןמ תעגפנ המצע השיגרמה - לטנוול לט - תורבגה תחא ".תחא תחא תוירבילק
איה הב תרבדמ איהש המרהש תבשוח ינא" :הביגה ייוואקור 'בגה לש הזונגאידה
םא ".החרפ התיהש (יפויה תוכלמל תויורחתב) תחא הרוחב תרכוז אל ינא ...תיחרפ
הנווכה ילוא "תוירבילק"מ ךפיהה אוהש והשמ הז תויחרפ :תוחפל ונדמל ,ןכ
ינאש ילע םירמוא" :הריעצ תילארשי ןורטאית תינקחש ןויארב הרמאש םירבדל
?םתנב ".קאלש-קילש רבוע הזו ,הבבס הז .תיסוכ

וניא יוטיבה ןשוש ןבא לש לודג הןולימב .םינולימב םירואיבה תא שפחל יתלחתה
המלש רמ םע ררבל יתשקיב .רוג לש ונולימב אל יאדוובש רמול ךרוצ ןיא .עיפומ
וא "חרפ" יוטיבה חמצ ןיינמ יניע תא ריאי אוה ילוא (םוחנ הדשב) ןשוש ןבא
םירבח המכ לואשל יתיסינ" :ותבושת הנהו .תיגולוקיסקלה ותועמשמ המו "החרפ"
איה תועמשמה יכ רובס אוהש יל רמא דחא .תונוש ויה תועדה .יוטיבה תועמשמל
ךרכב אלו ליגרה ןשוש ןבא ןולימב אצמנ אל םשהש ןבומכ .תיחחרפ - תירבעב
הרודהמ' 1997 תנש ףוסב איצוה 'רפס תירק' לעב ,ןוויס יבא ךא .םיאולימה
'החרפ' :ךרעה תא יתאצמ - יתעתפהל - םשו ןולימה לש ,ויוטיבכ ,'תבלושמ
'תיגרפ' תידוהי-תיברעה גהלב) 'נ החירפ ,החרפ" :הלמב הלמ םשמ קיתעמ ינירהו
".הזילעו תינטפטפ ,תעד תלק ,הרובו טושפ הרענל ינגלגל יוניכ [תינומה]
חוקל ךרעהש רובס יניא .תרכזנ אל רכז ןושל" :ןשוש ןבא המלש רמ ךישממו
".הלעמו הנש 13 רבכ הז רטפנ אוה ירהש [ןשוש ןבא] םהרבא לש ונובזעמ

לש ותכירעב "ריפס ןולימ" ,דחא .םינכדועמו םישדח םינולימ ינש ואצי רבכמ אל
אל טלחהב יתעדלו דאמ ץמוקמ רואיבב לבא ךרעה עיפומ םנמא םש .ןואינבא ןתיא
רוספורפ לש ,ינשה ןולימב ".הזילעו תינטפטפ ,הטושפ ,תעד תלק הרענ" :םלש
"תיניקניש"ה הסיפתל רתוי בורק ףא ימעטלו רתוי ףיקמ רבסה יוצמ ,הקיוש בקעי
תעד תלק השאל וא הרענל יוניכ .גנלס - החרפ" :רומאל ,(וזכ שי תמאב םא)
,תינומה ,הלוז איהש רכינ התודגנתהבו התעפוהבש הלמה לש ילילשה ןבומב הטושפו
העיפומ םג ןולימב ".התויחטש תפקתשמ התוא בבוסל התוסחיתהבשו הסגו תספסוחמ
,יתעד תוינעל ,דואמ ונתוא ברקמ הז רואיב .חרפ - יוטיבה לש רכזה תרוצ
."היצזיחרפ" הז ירמאמב הנכמ ינאש המל םג - ןאכמו יוטיבה לש תיתימא תועמשמל

קמע" רפסה לע תרוקיב העיפוה ,הנשה סרמב 25 -המ "ץראה" לש "םירפס" ףסומב
לש) םוגרתה תא הלטק ,תניר הנרוא ,תרקבמה .'גרו'ג טבזילא תאמ "םיאטחה
איהש ,הפה תדבכ "תרבודמה" ,הלד תירבעל אוה םוגרתה הירבדל .(םדק תימולש
השועש המ רפסל השוע איהו "'ג ביבא תמר"בש וז ומכ ,וישכעו ןאכ ךכ לכ הרואכל
תונח וזיא הארת אוב ,יסוי" :הקעצה םייברעה ןיב תעשב ןודנולב טקש בוחרל
לבא ,בצקו ןח הל שי ,'תיחרפ' איהשכ םג ,תילגנאה" :תמייסמ תרקבמהו ".הקילדמ
הנה ".םיטושפ םילילצ קיפהל ידכ םג ןמא דיב ןגנל ךירצ ,רעצה הברמל ,תירבעב
.תויחרפה לש דחא ןפ דוע ונינפל

םינויע" תרתוכב ,1998 לירפאב 3 -המ "תונורחא תועידי"ב יריטאס רמאמב
ינפב הלשממה שאר אשנש םואנל ולש ריאמ רפוסה סחייתמ ,"והינתנ" .ב לש ותרישב
:ולש בתכ ךכו ."םיריירפ אל ונחנא" יוטיבב שמתשה םשו םימודא הלעמב םידימלת
".תיחרפה-תיממעה הרישה ןמ וחוכ תא באושש טפשמ (הז)"

ילש יתייפכה גהנמה תוכזב יקיתל עיגהש תורדגה לש ידמל ירקמ ףסוא ןאכ דע
לש התוחתפתהל עגונ אוהו ול שרדיא םעפ ילואש אשונ לכב םינותע ףרה אלל רוזגל
תויחרפל תובר םינפ ,ןכ יכ .הלש הקיטמיתהו היתופוקתל תירבעה תונותעה תפש
ףוגה תפשל דעו "תויח'צח'צ טסופ"מ :טעה-ישנא לש םידמולמה םהירבסהב ,ונלש
."תונויצ טסופ" דעו .תוי'ראיירפ דעו "תוירבילק"מ ,'ץיבובייל והיעשי לש

לש לבוקמה ןבומב היפרגונרופ םג וז (תרושקתב תוחפל) היצזיחרפ - יתשיפתל
ןבומב היפרגונרופ םגו ,םילימבו תונומתב םיינימה םירציה יוריג רמולכ ,גשומה
תורתוכ ידי לע תונושמה תותימה לכ לש ינלוחה םוחתב םיזע םישוגיר תמירג לש
תולועפב וא םילילפב ,תונואתב תוומ ירקמ לש םיעיווזמ םירואיתו תונומת ,קנע
ןותע לש דומע לכב טעמכ טלוש םדה עבצ ,תומיוסמ תויצאוטיסב .ץוחה ןמ הביא
תיוולב ,ועגנ םימדב םד תניחבב ,םד יאיפקמ םירואית םביבסמו םדיצבו ,"לודגב"
וא תיסהל ,םקנ תושגר ררועל ,אכדל ,עזעזל ,דיחפהל ודעונש םיימרונפ םימוליצ
ינשב וניארש תומסרופמה תורתוכה ןוגכ .םייחה ןמ שאייתהל םישנא איבהל וליפא
"דחפב הנידמ" :ביבא-לתב םילשוריב םיסובוטואב םיעוגיפה ירחא םיירהצה ינותע
היצורע ינשב היזיוולטה יאטח לע .הלאב אצויכו "םונהיג" וא "םימיא דחפ" וא
ךילהת חתפתמ הלא לש םדיצב .ךכ לע רוזחא אלו הברה רמאנו בתכנ רבכ הז םוחתב
תיטילופה תוליכרה תבצה אוהו - היצזיחרפ התוא תרגסמב - אוה םג גיאדמ ,רחא
תצקש ידדצה ףדה וא הניפה ןמ וכפה תוליכרה ירודמשכ םייחה זכרמב תיתרבחהו
אב אל רתיה לכו םימיוסמ םינותע לש זולל ,םיינש וא רושע ינפל וב ושייבתה
חרפ וא החרפ וזיא לע בתכנש המ לכ רחא ורתונש םיקירה םיללחה תא אלמל אלא
יפכ ,"וי דניימ" .תישארה תלדב םינולסל ונילא וסנכנ "הרופצ" תובקעבש
ןווגמ הזו תוריהמב םיפלחתמ וללה םירודמה ירובג ,ונלזמל .תיחרפב םירמואש
.ונייח תא תצק

די תוכלוה תונותעב היצזיחרפהו םתסירהו קיטסלפמ םילילא תאירב לש וז תוברת
לש ארונ תוויע ,הפשה תתחשה :תוחפ אל תורומח ,תופסונ תועפות המכ םע דיב
םכל םורגל ילוא וא םכתא עשעשל הלוכי תעוושמ תורוב .תורוב - ו ריבחתו ןונגס
הדש" ותוא יתיניכשו תיעוצקמה יתיירפסב רצוא ינאש ףסונ קיתמ תואמגודב תוכבל
התיה אל דוע ,תאזכ תורובכ ,הזה רבדכש רמוא םא יל ונימאיש הווקמ ינא ."רוב
,תוידפולקיצנאהו םינוקיסקלה וספ ,טושפ .התוא רכוז ינאש זאמ ונלש וננותעב
רפסה יתבב םישכורש רבטצמה עדיה חכשנ ,(התיה םא) אתוקניד אסריג המלענ
קודבלו אדוול םלצא רשפאש תורוקמה לכ הארנכ ושביו (םישכור םא) הטיסרבינואבו
םיגשומ לע רבדל אלש .םילימ לש ןתועמשמ וליפא וא םיכיראת ,תומש ,תודבוע
.תידוהי תרוסמו תוברתב םירושקש

םויה .םימייוסמ םינומוקמ השוב רוצעמ תרסח תויחטשבו וז תורובב ונייטצה םעפ
יטנגילטניא רמאמ הזיא לע שדחמ ךרבמ ינא רקוב ידמ ןכלו .ךכמ רתוי הברה הז
תוחפלש ,לקשמ לעב יטסיצילבופ רמאמ הזיא לע וא ,ןושל יתוויעו תורובמ ףח
ףיסוהל רהממ ינאו .תיתימאה תואיצמה םע תונינשבו לכש םושב דדומתהל הסנמ
םעטב" אל םא םג ,תחבושמ תוכיאב ףאו ךלוהו לדג רפסמבו ולאכ שיו שי :קופיסב
םיהולא לבא .בוטל םתוא רכוז ינא היגלטסונ לש םימעטמו םירבדה עבטמש "םעפ לש
אלש המצע הפשל םג ןווכתמ ינא תורוב רמוא ינאשכ !תורובה !תורובה :םיימשבש
גנלס תולימל ןווכתמ יניאו .ךכ שממ .הלחלח יב הריבעמ הב תוללעתהה םעפ
."הלילה תולימ" :ןתוא הניכ םעפ והשימש תויוסגלו תותרבועמ זעל תולימלו
רפסה לכיה לא תישארה תלדב םתוא סינכהש ץומא-ןב ןד וליפאש םייוטיב
ירפסב םירוביגה לש םהיפב ןהלש תויצאיראווה עמשמל קימסמ היה ,תונותעהו
תדחוימה תיחרפה וא "תיאניקניש"ה הפשל םג ןווכתמ יניאו .הריהמה הסיעלה
אל - שחרתת הלילח םא האבה המחלמה רחא ילוא - רחואמב וא םדקומבש םויהד
הבותכהו תרבודמה הפשב תוצראה-םעלו תואיגשל ןווכתמ ינא .רכז הל ראשיי
םא-תפשב תואיגש" יכ ק'צרוק שונאי םעפ רמא ךכ לע ירהו .ריבחתבו קודקדב
".תבהאש אמא לש התנומת לע ןמש ימתככ םהומכ

רבעב םיאנותעה .תויתורפסה ,"ההובגה הפשה" ןמ הנוש דימת התיה תונותעה תפש
תנשל םיאנותעה לש הנשה רפסב :ינייפוא טרפ .תויקנ תוינושל תומרונ לע ודיפקה
ונא ,תרקוסמה הנשב םיאנותעה תדוגא לש תיעוצקמה הלועפב ןדש רמאמב ,ח"שת
ןושלל הדעו" תלעופ (זאד) ביבא לתב םיאנותעה תדוגאב יכ הדבועל םיעדוותמ
הכישמהו "תונותעה יחנומ לש ןולימה" תכירע תא המילשה התע הז רשא "תונותעה
תורתוכ לע") .תונותעב הדובעה בגא וררועתנש תונוש תוינושל תויעב רוריבב
.(רצנ ןסינ ר"ד הז ןויליגב בתוכ ,"בוחר ןושלו םינותע

תשרפ לש דרוודוו-ו ןייטסנרב דמצה ןמ ,ןייטסנרב לרק םסריפ םינש המכ ינפל
לע הדיעמ ותרתוכש ,ינקירמאה "קילבאפיר וינ" תעה בתכב רמאמ ,טייגרטוו
איבהל לוכי יניא העיריה רצוק תאפמ ?וז תוברת יהמו ."טוידיאה תוברת" :ונכות
אוהש רמוא קר .ורצונ וננעמל וליאכש םירמאמה ןמ דחוימב תועלוק תואבומ המכ
לע ,הקיתאב תורומח תועיגפ לע ,תורוב לע ,תמאה יוזיב לע יהנו הניק ולוכ
תמוסריפ ןיבל ימיטיגל עדימ ןיב ןילובג שוטשיט לע ,תימצע תרוקיבמ החירב
יהוז ,םלוע לש וכרד הז .תושעל המ ןיא :םכל ורמאי םירימחמה .הלאב אצויכו
תילילשה תועמשמב ,םידיאולבט יורקש המ לש ,ונימיב םימיוסמ םינותיע לש תוברת
.ורמאי - הווה ךכו היה ךכ .םידיאנותע ידי לע םישענש םידיאולבט הארנכ .םהלש
תוחפל - "םידיאולבט" םג רבכ ונל ויה הנידמה לש תונושארה םינשב .איה אל לבא
דיעהל לוכי ינאו ,זא םג לבא .םידבכ רתויה רקובה ינותע דצב - טמרופה תניחבמ
תולילקה ,תוירגלווב תויממעה ונל ףלחתת אלש ךכ לע ונדפקה ,ישיא ןויסינמ
תוסגב אתוחידבד אתלימו ,תורקפהב יוטיבה שפוח ,תומילאב תוצרחנה ,תורובב
.חור

לכ הארנכ ,ךלוהו םהבתמ ירוביצה חישהו ,הישעתכ תשפתנ תוברתה םג ובש ןדיעב
תמאב יכ - הלילח תוושהל הצור ינניא .חבושמ הז ירה ,ףרה תא דירומש המו ימ
,תיחכונה "רשק" תרבוח לש רעשב טיבמ ינא רשאכ לבא - הזמ הז םירבדה םיקוחר
לע בושחל אלש לוכי יניא ,ךכ לכ "י'לזב"ה ,ךכ לכ יביאנה ילארשיצראה רויצה
םינשה םישימח לש רתויב יגיגחה תואמצעה םויל הרחבנש תגציימה הזרכה
ןמ ,רבוקטרט דוד רייאמהו רייצה .הסמח ?הב יטננימודה ביטומה והמ .תונורחאה
לש תיתוברתה האובבה תא תפקשמ הרחבנש הזרכה" :ךכ לע ריעמ עוצקמב םילודגה
תרוסמהמ בואשש עימק לש גוס ריוצמ הזרכב .םויה לש תואיצמל היוארהו הנידמה
תואקתפ ינתונ לש יחישמ םזיביטימירפ הזב שי .ירודכ ברהו ילאס אבאבה לש
".תינרדומ היווהל רוביח וליאכ םע תועימקו

הסמחב הריחבה יכ בשוח ,ביבא לתב "הלוכסא" רפסה תיב להנמ ,זפ ריפוא םג
חוכה השעמל אוה לרוגה" :לארשיב תיתרבחה תואיצמה תא תפקשמו העיתפמ הניא
היסולכואה בור לש תוגהנתהה תאו תויטילופה תוטלחהה ילבקמ תא םויה עינמש
ונלש הנידמה .ןויגה לכל תדגונמה ,לרוג לש ,םזילטפ לש הסיפת הנשי ...ץראב
טטוצמ) "תוטלחה תלבק רסוחו תוילנויצר יא ,תועימק ,םישחל ידי לע תיחנומ
הדעווה ירבח תנומשמ תחאו תבצעמ ,ריצק תנע .(הנשה סרמב 23 -ה לש "ץראה"מ
".רתויב ערל ערה ןיב רוחבל ונצלאנ" :תרמוא הזרכה תא רוחבל וצלאנ וא ורחבש
לש תויחרפה תא ךכ לכ תונייפאמש תוסיפרו תולוז ,תוינוניב התוא קוידב רמולכ
םימסרפתמה םיפוקסורוההו הרוחשה היגאמה ,הקיטסימה ירודמ תא הארו .ונימי
,ינמרבחה קי'לארשיה :בושחו אצ .תינורטקלאה תרושקתב םגו ,ונלש תונותעב
המכ לש לדבהב ונלש םילמסכ - הזמ ילאס אבאבו הזמ שוד לש "ירזממ"הו םימתה
.םירושע

.תוידפולקיצנאהו םינוקיסקלה וספ ...ונלש תונותעב התיה אל דוע תאזה תורובכ
תיבב םישכורש רבטצמה עדיה חכשנ ,(התיה םא) אתוקניד אסריג המלענ
קודבלו אדוול םלצא רשפאש תורוקמה לכ הארנכ ושביו (םישכור םא) הטיסרבינואבו
.םילימ לש ןתועמשמ וליפא וא ,םיכיראת ,תומש ,תודבוע

ןזור ימרל ןויארב רמאש םירבדב "תויחרפ"ה תכסמ תא םכסל ילוא יוארה ןמ
יאדכ םג אלא דיגהל המ ול שיש דבלב וז אלש םדא (1998 סרמב 24 -ב "ץראה"ב)
רוטיע לביקש ,םימיה תשש תמחלמ עוצפ ,ץיברק (ףסוי) יפס :ול ןיזאהל דאמ
הישעת סדנהמ אוה םויהו ותוכנ לע רבגתהל חילצהש םדא ,הרובג השעמ לע תפומה
לש םישימחה לבוי ברע םירבדמ ונחנא..." :רמא ךכו .ויקסעב חילצמ ,לוהינו
ימיל דוגינב ,םויהש הבשחמהמ ענמהל לוכי אל ינאו ילש לבויה םג אוהש ,הנידמה
ףיסוהל רהממ המישנ התואבו ".םיחרפ לש הנידמב יח ינא ,רבעב ילש םיפיה םותה
הלא תא דחוימב טפמסמ אל ינא" .יתדעה אצומל אלו תוגהנתהל ןווכתמ אוהש
םיפצמו םישרוד דועו םמצעמ םג ושרדיו וגאדי םהש ילבמ לכה םהל ונתיש םיפצמש
םישדח םירשעתמ לש בר ברע שי ,םלומו .םירחא הב םימישאמ םהש תואשנתהב לכל
םיבשוח ביבסמ םלוכו סדצרמב עסונש ןלבק .יתרבחה סוטטסה אוה םליבשב רקיעהש
דיפקמ ינולפש םיגתומ ינימ לכ וא .הצרעה וא תודידיל יואר ותוא השוע הזש
םה םינורחאה ומכ םינושארה .יואר ותוא השעי הזש העידי ךותמ ומצע לע שובלל
וז ,יתעד תוינעל ."תוניבמוקו תונקעצ לש ,תיחרפ תוברת התוא לש תווצק ינש
לע וילגר יתש םע דמועש םדא התוא האורש יפכ ,"תויחרפ"ה לש תרתוכה תלוג
תרושקתל םג השוע "תונקעצ"ה המ עדוי םג אוהש קפס ןיאו ותעיצפ ףרח עקרקה
.ונלש

היהתש תידוהי הנידמ ויניע דגנל הוויש ,לזבמ הזוחה ,לצרה רודואית
אל יאדווב .ןוממ לש היטרקוטסיראל ןווכתה אל אוה ."תיטרקוטסירא הקילבופר"
ילודגמ דחא לש וזל המוד התיה ותפיאש יכ חינהל דאמ ריבס .דיחי ןוירטירקכ
םיישארה םירמאמה דחאבש ,רצילופ ףז'וג ,האמה תישאר לש םיל"ומהו םיאנותעה
טקלטניא לש היטרקוטסירא ,הדובע לש היטרקוטסירא"ל ויניע אשנ "דלרוו" ונותעב
הכ םירה ינש ןיב ישאר סינכהל רתומ םא ".תובוט תודימ לש היטרקוטסיראו
.הוונע לשו בוט םעט לש ,דובכ לש היטרקוטסירא :ףיסומ ילוא יתייה ,םיהובג
לע םולחל וליפא לבחש היוצמה תויחרפל דגונמ ךכ לכו הנוש ךכ לכ ןבומכ הז לבא
.הנידמה לש םישימחה לבויב אל םג .ךכ


:רוקמ
1998 יאמ ,23 'סמ "רשק"