רזגו לקמ

היסא ןליא

הדאפיתניאה ךלהמב הנידמה ייברעל םסחיו לארשיב םינותיעה

הדאפיתניאה לש ילארשיה יתרושקתה רוקיסה תייגוסב הכ דע ושענש םירקחמה
לש הידקומב וללוחתהש םיעוריאב תרושקתה לש הלופיט ךרד תא רקיעב םיראתמ
רמת .לארשי ייברעב תרושקתה לש הלופיטב םיקסוע םניאו ,םיחטשב הדאפיתניאה
Libes ,Reporting the Arab-Israeli Conflict :How Hegemony Works) סביל
תונותיעה תטלשנ דציכ תראתמ (Routledge ,London and New York ,1997
לש יאנותיעה רוקיסהש רזגנ ןאכמו "תינויצה הינומגהה" ידי לע תילארשיה
תעפשה .וז הדמעמ עפשוי ,הדאפיתניאה לש םג ראשה ןיבו ,םיברעה םע ךוסכסה
- ןושארה :םירושימ רפסמב התעדל תלעופ םיכרועהו םיאנותיעה לע הינומגהה
- ינשהו ,ילארשיה ןוויכה - דחא ןוויכל רוקיסה תייטהל תמרוגה תינכט העפשה
םיסחייתמ םניאו תינויצה השיפתל םיפתוש םמצע םיאור םיכרועהו םיאנותיעה
.אבצל תורושקה תועפות רקבל ישוק םג לארשיב שי .ץוחבמ םישנאכ םיעוריאל
ינכרצ ןכש ,דסממה לע תרוקיבה ףקיה לע תולבגמ הביצה תונותיעה ,ףוסבלו
,תנעוט סביל .הלא םילבגומ םיפקיהמ תוגירח םילבוס םניא לארשיב תרושקתה
רבד ,יברעה דצהמ קוחיר תריציב ןייפאתה ,הדאפיתניאה לש יאנותיעה רוקיסהש
רינו העור םג .םיממוקתמה םיחטשה ייברעל תוהז רסח ערפתמ ןומה לש יומיד רציש
Roeh ,R .Nir" ,Reporting the Intifada in the Israeli Press :How)
.Main-stream Ideology Overrides' Quality 'and' Melodram ",'in A .A
,Cohen and A .Wolfsfeld) eds (.Framing the Intifada Peopoe and Media
תונותיעהש הדבועה תא םישיגדמ (Ablex Publishing Corporation ,Norwood 1993
ינש ןיבש הילפאה תא תגציימה תואר תדוקנמ הדאפיתניאה תא התסיכ תילארשיה
6% קרש ,םינעוט םה וז תואיצמל הטוב המגודכ ."ונחנא"ו "םה" - םיביטקלוקה
44% תמועל םהיתומשב םיעיפומ הדאפיתניאל םירושקה םיעוריאב םירכזנה םיברעהמ
.םידוהיב רבודמשכ

ינוציח םרוגכ ,סביל ירבדל ,הליחתכלמ ושפתנש םיחטשה ייברע יבגלש דועב ךא
וויה לארשי תנידמ ייברע ירה ,קוחיר לע רומשל היה ןתינ ,תילארשיה הרבחל
.רתוי הברה השק היעב

תסחייתמ אל ךא ,הדאפיתניאה יפלכ םתדמע תא תרקוחו לארשי ייברעב תקסוע סביל
,E .Rekhess) סכר ילא םישוע םג ךכ .םהילא תירבעה תילארשיה תרושקתה תדמעל
The Arabs in Israel and the Intifada ,"in R .O .Freedman) ed :(.The"
,Intifada ,it's Impact on Israel ,the Arab World and the Superpowers
.A) יילב רדנסכלא ,(Florida International University Press ,Miami 1991
Bligh" ,The Intifada and the New Political Role of the Israeli Arab
,Leadership ,"Middle Eastern Studies ,Vol .35 .No 1 ,January 1999
N .Rouhana" ,Palestinians in Israel :Responses) אנאהור םידנ ,(134-164
to the Uprising ,"in R .Brynen) ed :(.Echoes of the Intifada Regional
,Repercussions of the Palestinian-Israeli Conflict ,Westview Press
M .Al-Haj" ,The) 'גאח לא דיגאמו ,(Boulder - San-Francisco - Oxford 1991
Impact of the Intifada on Arabs in Israel :The Case of a Double
Periphery ,"in A .A .Cohen and A .Wolfsfeld) eds ,(.Framing the
.(Intifada People and Media ,Ablex Publishing Corporation ,Norwood 1993
הבותכה (תירבעה) תילארשיה תרושקתה תדמעמ והשמ ריאהל ןויסינ השעיי הז רקחמב
.םיחטשה ייברע םע לארשי ייברע לש תוהדזהה תולועפ יפלכ

"יכוניח רישכמ"

םוי העראש ,םיכרד תנואת תובקעב ,1997 רבמצדב 9-ב ולחה הדאפיתניאה יעוריא
םבכר תושגנתהמ האצותכ הזע תעוצר יבשות םיניטסלפ העברא וגרהנ הבש ,ןכל םדוק
התיה אל הנואתה ןהיפל ,העוצרב וצופנש תועומש .ילארשי ידוהי גהנ הב תיאשמב
קושב ובורק חצר לע םוקנל ידכ הנווכב ילארשיה גהנה ידי לע המרגנ אלא תירקמ
,ירעי .א ,ףיש .ז) תוממוקתהה תליעל היהש ץוצינה ויה ,הזע תעוצר לש יזכרמה
.(12 'מע ,1990 ביבא לת ,הדאפיתניא

21-ב רבכו ,תידיימ התיה םיברעה לארשי תנידמ יחרזא לע הדאפיתניאה תעפשה
ייברע ךא ,האלמ התיה התיבשל תונעיהה .תיללכ התיבש לע וזירכה 1987 רבמצדב
יפל .האחמה לש םילאה םגדה תא וצמיא אלא התבשהו תורצעב וקפתסה אל לארשי
רפסמב - "םיזוחא תואמ תב" - הלולת היילעל םיחטשב תוממוקתהה המרג ,סכר
ולדג ךכ .הדאפיתניאל המדקש הפוקתה תמועל - לארשי ייברע לש תונמואלה ייוטיב
תותצה ,םיכרדב םינבא ימוסחמ תמקה וללכש ,ירוביצה רדסל תוערפההו תויוערפתהה
לגד תפנה ,תוינמואל תואמסיס תביתכ ,תוינוכמב םינבא יודיי ,םיגימצ
יכ אצמ סכר .תורעי תתצהו יאלקח לובי תתחשה ,שוכרל םיקזנ תמירג ,יניטסלפ
תנשב הלאכ םיעוגיפ 69 תמועל םיינלבח םיעוגיפ 208 לארשיב ויה 1988 תנשב
םיעוגיפה .םילארשי םיברע ידי לע ושענ הלא םיעוגיפמ 80%-כ ,הכרעה יפל .1987
לש םירקמ 12 ,הלבח ינעטמ תחנה לש םירקמ 20 ,הרעבת יקובקב 170 תלטה וללכ
'מע ,ליעל 3 הרעה ,סכר) די ינומיר תלטה לש םירקמ השולשו הריקדב הפיקת
.(347-346

םירבדה עבטמ ובסה ,םיגורההו םיעוצפה תואמ ,העוצרבו הדגב םירעוסה םיעוריאה
ייברע ופרטצה רשאכ קר .הלא םירוזאב שחרתמל תרושקתה לש בלה תמושת רקיע תא
ךותב השענה לש יאנותיע רוקיס ליחתה תומילאהו האחמה ייוטיבל לארשי
.היתולובג

תונותיעה השעמל הזכרתה םהב ,םימוסרפ ירוזחמ השימחל סחייתי ןלהלש חותינה
- ןושארה עוריאה .הדאפיתניאל לארשי ייברע ןיבש רשקב רבודמשכ הבותכה תירבעה
םייקתהש עוריא ,םיחטשה ייברע םע תוהדזה תואל ,וזירכהש תיללכה התיבשה
ינשה םיעוריאה .הדאפיתניאה ץורפ רחאל םימי 10-כ רמולכ ,21.12.87-ב ורקיעב
.15.3.89-בו 30.3.88-ב ושחרתהש לארשי ייברע לש "המדאה ימי" םה ישילשהו
העבש חצר רחאל לארשי ייברע לש תונגפההו תויוערפתהה אוה יעיברה עוריאה
עוריאה .20.5.90-ב ןויצל ןושארב רפופ ימע ידיב ,הזע תעוצרמ םייברע םילעופ
הלא תומוהמב .8.10.90-ב ,"תיבה רה יעוריא"ל לארשי ייברע תבוגת אוה ישימחה
לש תוערפתה ךלהמב םילארשיה ןוחטיבה תוחוכ ועציבש יריב םיברע 19 וגרהנ
םימוסרפה םג וקדבנו ורקסנ רקחמב .תיבה רה לע םיברע םיללפתמ יפלא תורשע
ךלהמב ועיפוהש לארשי ייברע לע הדאפיתניאה תעפשהל םיסחייתמה תיסחי םיטעמה
.םיוסמ עוריאל תורישי םירושק םניאש םימוסרפ ,תורקסנה םינשה

םימוסרפה ןכות חותינ ידי לע השענ ,תירבעה-תילארשיה תונותיעב רוקיסה תקידב
ילעב םינותיעה ינשבו ,תונורחא תועידיו בירעמ ,ץראה םיירחסמה םינותיעב
לעו הדובעה תגלפמ תדמע תא אטיבש ,תורדתסהה תולעבב ,רבד - יתגלפמה ןויבצה
.זאמ ורגסנש םינותיע ינש ,ם"פמ לאמשה תגלפמ לש הנואטיב ,רמשמה

:תונקסמ רפסמ תולוע חותינהמ

,השענ הדאפיתניאה יפלכ לארשי ייברע תודמעל ורקסנש םינותיעב תוסחייתהה .א
,תוינוציק האחמ תולועפב תיביטקא םיברועמ ויה לארשי ייברע רשאכ ,ללכ ךרדב
תונשרפהו חותינה רמולכ .הרמוח לש תונוש תוגרדב הלבח ישעמב וא ,רדס תורפהב
םיעוריא לש יתושדחה יוסיכל ליבקמב וא רחאל ללכ ךרדב ואב הלא םינותיעב
.םילא טקפאל ששח וא םילא טקפא םהל היהשו ,לארשי ייברע ומזיש

לש דיקפת הרקסנש תונותיעה האלימ היפל הנומת הלוע הלא םיעוריא חותינמ .ב
ירקיע רמולכ .לארשי ייברעל ידוהיה דסממהמ וא ,לשממהמ םירסמ ריבעהש ןכוס
תיגולואדיאה הינומגהה לש התטילש יבגל ,רינו העור לשו סביל לש םיאצממה
יבגל םג םרקיעב םיפקת ,סוסנצנוקה תרימשו ,םיכרועהו םיאנותיעה לש םתדובעב
.לארשי ייברע לש האחמה תולועפ לש רוקיסה

הזמ בכרומ היה ,לארשי ייברעל ןווכשכ ,םינותיעה תוכרעמ ולעפ ויפל לדומה .ג
לש םיבשות אלו ,םילארשי םיחרזאב רבודמש הדבועה .םיחטשה ייברעל ןווכמ היהש
לארשי ייברע תרזחהל לעפש ,יכוניח רישכמ ןיעמל םינותיעה תא התשע ,שובכ רוזא
לכ .םיללכה יפל קחשמו תוימרופנוק לש ןוויכל ,המילא אל הלועפ לש "םלת"ל
לש החטש ךותל הדאפיתניאה תשילג תא עונמל ץמאמב ופתתשה ורקסנש םינותיעה
דודיעו ,דחא דצמ םימויא לש הטישב רבדה השענ ,"יסלקה ךוניחה" ךרדכו ,לארשי
םיעיתרמ םירסמ תושדחה ידומעב ושיגדה םינותיעה .ינש דצמ םיבויח םיכילהת
,םימוד םינכת .ילארשיה לשממב םיהוזמ יתלבו םיהוזמ תורוקממ ,םימייאמ םיתעלו
תויונשרפו םיחותינב ורבעוה ,םיזמורמ וא םייולג םימויאו תורהזא םיתעל וללכש
םוחתב אכמס ינב לש םירמאמב וא תונויארבו ,םינותיעה לש םיעבוקה םיבתוכה לש
בלש רחאל ינש בלשכ ללכ ךרדבו ,ליבקמב .םיעובק םיבתוכ םניאש ,יברעה
םירמאמו תובתכ תועצמאב לארשי ייברע ברקב םיחתמ קורפל ץמאמ השענ ,םימויאה
.םהיתושוחתל היתפמא תולגל ודעונש

ךרדב םיוסמ לקשמ היה תיטילופה ןתייטנו םינותיעה תוכרעמ לש ןתדמעל .ד
ידכ ךכב היה אל יופצל דוגינב ךא ,הדאיפתניאה ךלהמב לארשי ייברעב לופיטה
רתויב ינוציקה סחיה תא הלגמ בירעמ .םינותיעה ןיב יתועמשמ ינושל איבהל
תעינמל הכרעמל םתרנ רמשמה לע םג ךא .לארשי תנידמ ייברע יפלכ ינרשפ תוחפהו
תוטקשה האחמהו תוהדזהה תולועפל וסחי .לארשי חטש ךותל הדאפיתניאה תשילג
ןפואב וחדינ תומוהמו תומילא תולועפ ךא ,ןיבמו יבויח היה לארשי ייברע וטקנש
תולועפ טוקנלמ םיברעה תא עיתרהל ידכ םישרופמ םימויאב שומיש השענו - ינוציק
דגנכ םידוהיה לש הדיחא תיזח תריצי לש תורשפא היה רתויב הטובה םויאה .הלאכ
לש תורשפאו ,ןתיא לאפרו ןהכ הלואגל ם"פמ ירבח תורבחתה ידכ דע ,םיברעה
ייברע לש םהיגשיה ןדבואב היה רתוי ינייפואה םויאה .לארשי ייברע שוריג
.יאבצה לשממה לש ושודיחו לארשי

21.12.87 - תיללכה התיבשה

,לארשי ייברע לש תיללכה התיבשה ינפלש םויב ואטיב בירעמו תונורחא תועידי
םסרפ תונורחא תועידי .הנידמה חטשל הדאפיתניאה תשילג דגנ הפיקת הדמע
לארשי ייברעל רימש קחצי הלשממה שאר לש ותאירק-ותרהזא תא תישארה ותרתוכב
םסרפ בירעמ .(20.12.87 ,תונורחא תועידי) םיתיסמ ירחא ררגיהל אלש םיחטשהו
רזגמב התיבש רחמ" :תרתוכה תחת העיפוהש ,רתוי הברה הנועט העידי םוי ותואב
ימרוגש ,רמאנ העידיב ."קוריה וקה ךותל ורבעי תומוהמהש ץחול ף"שא - יברעה
לארשיב יברעה רוביצה ישאר לע תורישי םילעפומ םיצחלהש ורסמ םילארשי ןוחטיב
הירבח תיברמש תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה תועצמאבו ןופלט תוחיש תועצמאב
יברעה רזגמה יליעפ לכ לש סוניכבש ,רסמנ העידיה ףוסב קר .םיברע םה הישארו
אללו רדס תורפה אלב להנתי אוהו "םולשה םוי" ארקיי התיבשה םויש טלחוה
לארשי ייברע ומזיש תיללכה התיבשה תא גיצהל ךכ םא הסנמ בירעמ .תונגפה
לש םתוחב לארשי ייברע תא םיתכמ אוה ,רמולכ - תאפרע רסאי לש וצחלל תונעיהכ
דח רסמ ריבעהל - תירקיעה ילוא איהו תפסונ הרטמ שי וזכ תרתוכל .ישימח סיג
העידיה ףוגב ,ןכאו .השק העיגפ םהב עוגפל לולע הזכ םתוחש ,לארשי ייברעל
קחצי הלשממה שארמ ,ןימיהמ םיידוהיה תסנכה ירבחמ דחא לש ותעיבת המסרופ
גציימה ףוגכ תויברעה תוימוקמה תויושרה ישאר לש דעווב דוע ריכי אלש ,רימש
.םייברעה םיבושייה תא

דומעה לכ בחורל תישאר תרתוכב בירעמ אצי ,21.12.87-ב ,תיללכה התיבשה םויב
תחיתפ םע ל"הצבו הרטשמב תוננוכ" :לארשי ייברע רוביצל הרהזא תרדשמה ןושארה
רסמה תא תצקמב ךכרל הדעונ הנשמה תרתוכ ."לארשי ייברע לש תוהדזהה תתיבש
ךוכיחמ ענמיהלו קופיאב לועפל ןוחטיבה תוחוכ תא וחנה םייתלשממ םימרוג" :הזה
."דחא םויל תתבושה תיברעה הייסולכואה םע

"?םיגימצה ורעבי ןכיה"

ירה ,תברועמ יתלב הרואכל הפיטעב ורבעוה ןותיעה לש יתושדחה קלחב םירסמה םא
ירוחאמ ורתתסהש תודמעה תא בטיה ריהבמ םוי ותוא לש ישארה תכרעמה רמאמ
רשקה יפלכ זאד ילארשיה דסממה תדמע תא הארנכ גיצמ רמאמה .םייתושדחה םירסמה
םא ךירעהל ןיידע םדקומש ,בתכנ רמאמב .הדאפיתניאהו לארשי ייברע ןיב ירשפאה
וא רעצמ ימעפ דח עוריא איה תויברעה תוצעומה ישאר ידי לע העבקנש התיבשה
תלועפ רבעב התיה אל םלועמ ."יגרט הנפמ לש ותליחת" ועמשמש ,"יטמוארט רבש"
הדוקנבו ."קוריה וק"ל רבעמש םיבשותה םע לארשי ייברע לש תיתוהמ הכ תוהדזה
:םויאה עמשומ וז

ילכלכה ובצמש ול ריכזהלו התיבשל םויה ףרטצהש ימל רסומ ףיטהל םעט םג ןיא
בצממ רתוי בוט ףא אוהו הנידמה תמקה תעב היהש יפכמ הברהב םויה בוט יתרבחהו
תועורזה תונכסל וביל תמושת תא תונפהל ךירצו רשפא ךא .ברע תונידמב ויחא
.ךלוה אוה הב ךרדה ךרואל

ודקרי אל ,תכל וקיחרי אל םיברעה לארשי יחרזאש תווקל קר ךירצ הז בלשב
איבהל קר תולולעה תורקע האחמ תולועפל ופרטצי אלו ף"שא לש ולילח ילילצל
.ונרוזאב ינידמ ןורתפל יוכיס לכ וחדיש תומילאהו םיחתמה תרבגהל

םלרוג לע עיפשהל םיצור תמאב "ןטקה שלושמה"ו םערפשו תרצנ יבשות םא ןכאו
תושעל םתלוכיב שי יכ רוכזל םיכירצ םה ,הזעו ןורמוש ,הדוהי יבשות בצמ לעו
ףורשל ילב לארשי תנידמב האלמ העבצה תוכז ילעב םיחרזאכ החלצה רתיב תאז
.הנבהל םירשג

םגו לארשי תנידמ םג ,לארשי ייברע םג ,םיחטשה ייברע םג םיקוקז הלאכ םירשגל
.רוזאה תונידמ

לע ודיפקי ,םויה התיבשה םויק לע וטילחהש ,תויברעה תוצעומה ישאר יכ הווקנ
,בירעמ ,"לארשי ייברע תתיבש" :תכרעמ רמאמ) ועגפיי אלש הלא םירשג תרימש
.(21.12.87

- שוד לש הרוטקירק םג העיפוה תכרעמה רמאמ םסרפתה ובש תועד דומע ותואב
תומד תיארנ הרוטקירקב .תימואלה ותדמעב לארשיב רתויב ןייפואמה טסירוטקירקה
תדמועה ךרדב תעסופ (ידוהיה ילארשיה תא השעמלו) לארשי תנידמ תא תגציימה
םע גימצ תבולש תעסופה לארשי ייברע תא תגציימה תומד לא הגאדב הטיבמו לצפתהל
.ף"שא תא למסמה - הרעבת קובקב ודיב אשונה םינפ לוער יברע טסירורט לש ותומד
םא טילחהל םהילעו םיכרד תמוצב םיבצינ םהש לארשי ייברעל הריהבמ הרוטקירקה
םע דחי רורטה ךרדב תכלל וא לארשיב םידוהיה םע תחא ךרדב ךישמהל םיצור םה
.לארשי תנידממ םתודרפיהל םורגל ךכבו םיחטשה ייברע

,תונורחא תועידי לש יתכרעמה וקה ירה ,יצינה וקה תא גציימה בירעמל דוגינב
יעמשמ דח תוחפ היה םג אוה .תיגולואדיא תוחפ הברה היצטניירוא לעב תע התואב
לארשיב הנהיכ תע התואב) הלשממה לש ינמיה קלחה לש תויצינה תודמעה תרבעהב
ירקיע תא האיבהש הבתכ ןותיעה םסרפ תיללכה התיבשה ינפל םוי .(תודחא תלשממ
בשנ ןאכו ,םיניגפמ םלועה לכב" :התרתוכו לארשי ייברע תגהנה לש תודמעה
םיעורק ונחנא' :ןינכס תצעומ שאר" :ראשה ןיב רמאנ הנשמה תרתוכבו "?קותשנו
לכב" ,לזיק .א) "'םכשב םידוד ינב ונל שי' :םערפש תייריע שאר .'םיבאוכו
.(20.12.87 ,תונורחא תועידי ,"?קותשנו בשנ ןאכו ,םיניגפמ םלועה

םבצמ תאו םתדמע תא גיצהל ולכי הב ,לארשי ייברעל המב ןותיעה רצי הבתכב
הגהנהה ברקב ורבצנש תויגרנאהמ קלח תוחפל בתנל הסינ ןותיעהש המוד .בכרומה
אלימ ןותיעה ךא .ירוביצה חישה יצורעל לארשיב תיברעה הייסולכואהו תיברעה
ןותמה םרזה תא גצייש ימל הליחת תבחרנ המב הבתכב ןתנש ךכב ףסונ דיקפת
ןותיעה היה לוכי וז ךרדב .םינוציקה תדמע תא איבה ףוסבל קרו תיברעה הגהנהב
רתוי ףושח אוהש חינהל ריבסש ,בחר יברע רוביצל םינותמה לש םרבד תא איבהל
.םיינוציקה םירסמל

תועידי םג םתרנ ,רתוי הנותמ ךרדב ךא בירעמל המודב - המצע התיבשה םויב
תישאר .תיברעה הייסולכואל םימייאמ םירסמ תרבעה לש המישמל תונורחא
םיחטשב רוזא םש םושר גימצ לכ לעשכ םירעוב םיגימצ תמרע תיארנ הבש הרוטקירקב
הלאה םיגימצה תמרע לא .ילארשיה שוביכה דגנ האחמה תולועפ תומייקתמ ובש
."לארשי ייברע" - םושר וילע ,ףסונ גימצ ךלשומ

המילשמ ומכ ותרתוכש ,רמאמ אבומ ,תועדה דומע שארב תמקוממה ,הרוטקירקל תחתמ
,גלפ-לא יבצ אוה רבחמה ."?םיגימצה ורעבי ןכיה" :הרוטקירקב ראותמה תא
.היכרותב לארשי רירגשכ ןהיכ םימילו ,יאבצ לשומכ תובר םינש תרישש ,ןחרזמ
לארשי תנידמ םע לארשי ייברע לש תדחוימה םיסחיה תכרעמ חותינ דצל ,הז רמאמב
קופיא לע לארשי ייברע ורמש עודמ גלפ-לא ריבסמ ,לשמל ךכ .םימויא םירתתסמ
הדאפיתניאל דע םינשה ךרואלש תורמל ,לארשי תנידמ תמקה זאמ ורבעש םינשה לכב
גלפ-לא .הדאפיתניאהמ תוחפ אל םתוא סיסתהל ולכיש ןוכיתה חרזמב םיעוריא ויה
םושמ םיטובו םייולג םייוטיבמ ,ללכ ךרדב ,ענמיהל וחילצה םיברעהש ,בתוכ
הייסולכואה ןיבל םניב םויק ודה תא רשפאמה ןוזיאה תא רפהל םהל רוסאש וניבהש
יברעה טועימל ידוהיה בורה לש וסחי היה ןוזיאה תרימשל ףסונ םרוג" :תידוהיה
תונמואל לש םייוליג םע םילשי אלו לובסי אל בורהש רורב היה םלוכל .הנידמב
:לארשי ייברעל הרישי היינפב ורמאמ תא םייסמ גלפ-לא ".לארשי ייברע ברקב
ץרפ לע ןויגהה םייברעה םיחרזאה לצא רבגי הלא תושק תועשב םגש תווקל ךירצ"
לש תובוח שי .םיירטיס וד תויהל םיבייח יברעה טועימה םע םיסחיה .תושגרה
ורעבי ןכיה" ,גלפ-לא .צ) "הנידמל םיחרזאה לש תובוח שיו היחרזאל הנידמה
.(21.12.87 ,תחנורחא תועידי ,"םיגימצה

שוג-ובאב תופפועתמ םינבא

תומדקומה תורהזאה ."המחלמ םוי"ל ךפה - לארשי ייברע וזירכהש "םולשה םוי"
רקיעבו לארשי ייברע תאחמ תא התווילש תומילאהמ םלהה .ןהלש תא ושע אל
תישארה העידיה לש הנשמה תרתוכב יוטיבל אב ,וז תומילא הצרפתה םהב םירתאהמ
המהדתו העתפה" :תיללכה התיבשה םוי תרחמל תונורחא תועידי לש ןושארה דומעב
לש לעה תרתוכ ."ילארשי-יברעה רזגמב תונמואלה ייוליגמ תיטילופה תכרעמב
תרתוכה וליאו ."ופ י דעו תרצנמ - רוחשה 'םולשה םוי'" :התיה תישארה העידיה
הז םא וליפא - רדס הפ טילשנ :ןיבר" :םויאו הרהזא הכותב האשנ המצע תישארה
.(22.12.87 ,תונורחא תועידי) "באכי

ידכ דע העידיה ףוגב רמאנהמ הנוש ,קיודמ וניאש עדימ הריבעמ תישארה תרתוכה
הז םא וליפא ,םיחטשב רדס טילשנ ונחנא'" :בתכנ חיתפב .היצמרופניא-סיד
תישארה תרתוכה ."ב"הראמ ובוש םע ,ןיבר קחצי ןוחטיבה רש שמא ריהצה ,'באכי
םייאמ ןיברש עמתשמ הנממו ,חיתפבש עדימה תא תתוועמ הלש הנשמה תורתוכ לע
ןוחטיבה רשלש אלא .לארשי תנידמ תולובג ךותבש םיברעה יבושייב םג רדס טילשהל
.יאבצ רטשמ םייקתמ םש ,הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב קר רדס תטלשהל תויוכמס שי
תא ללכ ריכזה אל אוהו ,םיחטשב רדס טילשי ןיברש ,העידיה ףוגב רמאנ ןכל
ליטהל תורחה תא ומצעל אופא לטנ תונורחא תועידי .לארשיב םייברעה םיבושייה
.םיברעה לארשי יחרזא לע םג ןיבר לש ומויא תא

םימידקתה ויה תוילארשיה ןוטלשה תוכרעמ תא ועיתפהו וגיאדהש ריבסש םירבדה
יניינעל בתכה ,ןייטשניבור ינד ."םולשה םוי"ב תויוערפתהב ורצונש םיברה
ןה תויושחרתההש ,הכרעהב ןוטלשה תוכרעמ ישאר תא הברהב םידקה ,רבד לש םיחטש
.ד) ןעט ,25.12.87-המ רמאמב .ןכל םדוק עודי היה אלש ידוחייו הנוש ךילהת
ברקב םיגורהה רפסמש ,(25.12.87 ,רבד ,"האבה המחלמה וז ילוא" ,ןייטשניבור
םנמא ויה םיגורהה בור .ימשרה חווידה יפל םיגורה 12 ,תיסחי בר םיחטשה ייברע
יפל ,תדמלמ וז הדבוע ."51 דע םישנו 11 ינב םידלי םג שי ךא" ,םיריעצ םירבג
,הדאפיתניאה ץורפ דע םיחטשב ומייקתהש תומילאה תומוהמל דוגינבש ,ןייטשניבור
.םיפתתשמה בכרה םעפה הנתשה ,םיריעצ םירבג קלח ללכ ךרדב ולטנ ןהב

,תיללכה התיבשה םע דחי ,םיחטשב תומוהמה לש םייעובשהש ,זא ןעט ןייטשינבור
הזמר םהילע ,םימידקת המכ ורצי ,לארשי ייברע ידיב םישיבכה תמיסחו תונגפהה
תא הפיקה תיללכה התיבשהש ,ןושארה ."1948 זאמ היה אל" :רמאמה לש לעה תרתוכ
לארשיב יזכרמ שיבכ תמיסח - ינשה .דחי םג םיחטשה ייברע תאו לארשי ייברע
,ופיב םימילא םיעוריא ויהש - ישילשה ;הרע ידאו שיבכ - םייברע םיערפתמ ידיב
איבהו ,ןייטשניבור עבק ,"1948 תנשמ הזה רבדכ היה אל" .םערפשבו וכעב ,דולב
המהדתב וביגה םה היפל םילארשי םיאקיטילופו םיניצק םע תושיגפמ ותומשרתה תא
.םיעוריאה לע הכובמבו

םידקת ."םולשה םוי" יעוריאב ורצונש םימידקתה לכ תא ןייצ אל ןייטשניבור ךא
םעפ וזש ,ןיוצ הבו ,25.12.87-המ ,רמשמה לעב הבתכב הבחרהב רקוסמ ףסונ
,תיברע ללכה תוליעפב ליעפ קלח בגנב תיוודבה הייסולכואה תלטונ הב הנושאר
,'ץיבומיחי .ש) בגנה ישיבכב םידוהי בכר ילכ רבעל םינבא יודייל הנווכהו
.(25.12.87 ,רמשמה לע ,"םיאנוש םה םג וישכע ,ונחלצה"

.מ) "שוג-ובאב םינבא ,ופיב תומוהמ" תרתוכה תחת .ףסונ םידקת שיגדמ בירעמ
ימלת םחנמ דדחמ ,(25.12.87 ,בירעמ ,"שוג-ובאב םינבא ,ופיב תומוהמ" ,ימלת
"םולשה םוי"ב ופיב ללוחתהש המ ןיב הוושמו ןותיעה לש ימואלה רסמה תא
שלחהו ןטקה ידוהיה טועימב יברעה בורה השעש ,"םימורגופה" ,םימדה תוערואמל
ךרועה רחב וירבדמש ,םי תב בשות ,שישק ידוהי ןייאר ימלת .30-הו 20-ה תונשב
הז ,תמאב ונ .ופי תא םירגוס םיברעה" :םיאבה םירבדה תא הנשמ תרתוכב טילבהל
םילועה תיב דיל דועו ?לארשי ץראב תוערואמ בוש ?ער םולח ומכ הארנ אל
לש ונוביר .זא גרהנ טעמכ ןימינב רוכבה יחא .חבט םיברעה וב ושע 1921-בש
."םיטירבה ורזחיש הז וישכע רסחש המ ?ונל הרוק המ ,םלוע

רפכב .ףסונ םידקתל הבתכ התואב ימלת סחייתה ,הז ישגר ןעטמב היה יד אל םא
תועסונה תוינוכמ לע םינבא וכלשוה ,םילשוריל הסינכבש ,שוג-ובא יברעה
תנש דע ותוא ופיקהש םייברעה םירפכל דוגינב ,ימלת ןייצ ,הז רפכ .םילשוריל
אלו םינבא הקרז אל שוג-ובא .םידוהיה דגנ תולועפב םעפ ףא ףתתשה אל ,1948
היה ,ימלת בתכ ,תואמצעה תמחלמב ".1936-ב אל ,1929-ב אל ,1921-ב אל התרי
םירפכה ידי לע ופקתוהש רחאל םיחנ םידוהיה ויה ובש הוולש לש יא רפכה
שוג-ובאו ,1948 תמחלמ רחאל ומלענו וברחנ הלא םירפכ .ךרדבש םירחאה םייברעה
".םילשוריל הלועה ךרדב ,שוג-ובאב םינבא תופפועתמ םואתפו" .ראשנ

"!לובג שי"

ןותמה דצהמ םג הפירח הבוגת ררג ,"םולשה םוי"ב תיברעה תומילאה המרגש םלהה
23.12.87-ב םסרופש ףירח רמאמב ויוטיבל אב רבדה .תיטילופה הפמה לש רתוי
תלשממב ןוטלשל הפתוש זא התיהש הדובעה תגלפמ תועד תא ףקישש ,רבד ןותיעב
ותרתוכש ,רמאמה .(23.12.87 ,רבד ,"הפמה תא וניש םה" ,םותח אל רמאמ) תודחא
םוי ירוחאמ הדמעש תילארשיה תיברעה הגהנהה דגנ אצי ,"הפמה תא וניש םה"
ולעפ הבש ,1948 תנש יעוריא םע האוושה תישענ הז רמאמב םג .תויוערפתהה
וליאו ,תויריב תאז ושע םה זא - תידוהיה הרובחתה יכרד תא עוטקל םיברעה
הצור תיברעה הגהנהה םא לאוש רמאמה רבחמ .םינבאב תאז ושע םה "םולשה םוי"ב
םע םילשהל לכות לארשי תנידמ יכ םירובס םה םאה" ?וזה המחלמה שודיח תא תופכל
"?תוישארה הירע ךותבו םייקרועה הישיבכב הרובחתה עוטיק

ייברעל לארשי ייברע ןיב השעמל לדבה ןיאש רסמה תא דדיח תונורחא תועידי
אוה ,תויוערפתהה לש םיילולימה םירואיתה תשחמהל ,22.12.87-ב רשאכ ,םיחטשה
.וללוחתה םהבש םיבושייה לכ וניוצ הבו לארשי-ץרא תפמ לש לודג טוטרש ףיסוה
דעו ןופצהמ ,ץראה לכ ינפ לע ולעפ לארשי ייברעש םיארוקל שחמוה הפמה תרזעב
:ופי לע בתכנ המגודל ךכ .ושחרתהש םיעוריאה תא ןותיעה טריפ בושיי לכב .בגנה
ךכ ."הכומ רטושו םירוצע םיברע 19 .תועוצפ 13 תונב תוידוהי תודימלת 4"
דול ,שלושמה ירפכ ,םחפ לא םוא ,תרצנ ,ןלוגה תמר ,וכע ,םערפש תושגדומ
ןורמוש ,הדוהיב םדוק םוי ושחרתהש םיעוריאה םג םיניוצמ הפמב ךא .בגנהו
תפטושכ המילאה תיברעה הלועפה העיפוה ךכ .הב ןמוסמ "קוריה וקה"ש ילבמ ,הזעו
.םיחטשה ייברעל לארשי ייברע ןיב לדבה ילב ,ץראה לכ תא

דוע אל .ןיטולחל רחאו שדח דיקפת אלמל ורבע (25.12.87) עובשה ףוס ינותיע
יתרושקתה רוקרזה תיינפה אלא - תילארשיה תיברעה הייסולכואל תונפומה תורהזא
.היתודמעו היתוקוצמ תפישח ,וזה היסולכואה לא

דחא לכשכ ,הז רוביצ לש ויתורדש לכמ םיבשות בבל סומע ןייארמ בירעמב
תא הנשמ תורתוכב טילבה ךרועה .ויתושוחתו ויתודמע תא אטבמ םינייאורמהמ
אל תילכלכ הניחבמ" :םיקסעה שיא רמוא לשמל ךכ .ןייאורמ לכ לש וירבד ירקיע
טנדוטסה ."ביבא לתב רז שיגרמ ינא .יל ער שפוח רסוח ? יל ער רמ .יל ער
ללמוא ינניא .יתומולח תא םישגהל לוכי ינניא ,ינפל חותפ אל קפואה" :רמוא
התיא דחיו היצזיניתשלפ שי" :רמוא הרומה ."לכסותמ דואמ דואמ קר ,ןכסמ אלו
אוה ף"שא" ,בבל .ע) "וזה הנידמהמ קלח רבכ ונאש םיניבמ אל םידוהיה .תורעתה
.(25.12.87 ,בירעמ ,"קוריה וקה ידיצ ינשמ יאניטסלפה םעה גיצנ

הנידמ דעב םיברעה" :תרתוכה תחת ,םויה ותואב תונורחא תועידי ןותיעב הבתכמ
,(25.12.87 ,תונורחא תועידי ,רובת .א) "לארשיב רוגל םיצור לבא תיניטסלפ
יעצמאלו תילארשיה הגהנהל תחנעופמ יתלב הדיח ויה 1987 לש לארשי ייברעש הלוע
רימש קחצי הלשממה שאר לש וירבד תא רובת ילא יאנותיעה איבה חיתפב .תרושקתה
העתפההש ןעוט רובת ."םהדנו עתפוה לארשי םע ,ונעתפוה" :ותדמע תא םכסמה
םג .זא דע רקחנ אלש טעמכ יברעה רזגמה וירבדל .תומלעתהו תורובמ תעבונ
אלו ימדקאה םוחתב םבורב ורתונ ןכמ רחאלש רושעב ושענש םירקחמהמ םיאצממה
הז ןיינעב .תרושקתה ידיל ועיגה אל םגש ריבסו ,תוינידמה יעבוק ידיל ועיגה
איה ןכש ,לארשי ייברעמ תומלעתהה עסמב לטובמ אל קלח היה תרושקתלש ,ריעהל שי
םש ,לארשי לש םייתרבחה םיילושבו הירפירפב טעמכ תקסוע הניא ןיידעו הקסע אל
זא היהש אצממה תא איבמ רובת .תוריהמב החפתו הכלהש תיברעה הייסולכואה המקומ
םיסחי םמיע רושקלו םידוהיה לא ברקתהל םיצור לארשי ייברע ויפל ,עיתפמ
.םידוהיה ךכב םיצור רשאמ רתוי הברה ,םיבורק

תא ביחרהלו ,תוימרופנוק רוציל ,םיברעה תא עיגרהל םינותיעה לש ץמאמה
גיצהל ןויסינב םג ויוטיבל אב ,םתוא םג וכותב לולכיש ידכ ימואלה סוזנצנוקה
תא תרטעמה הנומתה איה ךכל המגוד .הרבחב תונושה תוצובקה ןיב הקשה תודוקנ
םישנ לש הצובק תיארנ הב ,25.12.87-המ תונורחא תועידיב רובת ילא לש ותבתכ
ץמיאש למס ,V תואה תא תולמסמו ןהידי תא תופינמה תוילארשי-תויברע תודליו
בוחרב עובשה" :רמוא הנומתל תחתמ בותיכה .לי'צר'צ ןונגסב ,תאפרע רסאי
,םש) "לארשי תנידמב ב"הרא ידוהי תוואגל המוד תיניתשלפ הנידמל סחיה :יברעה
.(םש

תויגרנאה תא בתנל יושעש ףסונ טביה ןויליג ותואב שיגדמ ןומידקנ המלש
.ש) תיטרקומדה תיטילופה הלועפל בוחרה תואחממ לארשי ייברע לש םילוכסתהו
השע אלש ןכתיי .(25.12.87 ,תונורחא תועידי ,"םיטדנמ הרשע םיווש" ,ןומידקנ
היטרקומדב לארשי ייברע לש יטילופה םחוכב ותודקמתה ךא ,ןווכמב תאז
תא ןומידקנ רקוס ותבתכב .הווקת חתפ םהינפב חותפל טלחהב היה לוכי ,תילארשיה
תסנכל ורחבנש םייברעה םיגיצנב זכרתמו - לארשי ייברע לש םייטילופה םהיגשיה
םיבשומ 10-כ גישהל תילרוטקלא תלוכי םיברעל שיש ההזמ אוה .הנידמה תמקה זאמ
סחייתמ אוה רשאכ ךא ,הובג זוחא םניא םיבשומ 120 ךותמ 10 הרואכל .תסנכב
תכפוה ,זא םייקתהש לאמשל ןימיה ןיב יטילופה וקיתה תא רובשל םתלוכיל
דחא לש וירבד תא איבמ ןומידקנ .ישממ חוכ תלעבל תירטנמלרפה היצפואה
רשאכש ,רובסש ,ןיל ןונמא כ"ח ,תילארשיה הקיטילופה לש םיקיתווה םיטסיברעה
תבכרהב םיינזאמ ןושל תויהל ופאשי םה תסנכב םיבשומ 10 דע 9-ל םיברעה ועיגי
ילב היצילאוק ביכרהל הדובעה תגלפמל ורשפאי וקית לש הרקמבו ,היצילאוק
בתוכ ,"תיברעה תוימואלה ןוויכב תכל יקיחרמ םידעצ תרומת תאז" .דוכילה
ותיזחת .ךכל תותפתהל הלולע הדובעה תגלפמש ששוח ןיל כ"ח יכ ןייצמו ,ןומידקנ
1995-1992 םינשב ועציבש סרפ ןועמשו ןיבר קחצי לש םתלשממ תפוקתב השממתה
םהשכ ,יניטסלפה ןוויכב תכל יקיחרמ םיינוציחו םיימינפ םיינידמ םיכלהמ
,יטילופה וקיתב םיינזאמ ןושלכ םייברעה תסנכה ירבח תולוק לע םיססבתמ
.'ב ולסוא םכסה רורשיא ומכ תסנכב ידוהי בורל הכז אלש ךלהמ םיעצבמו

םינותמה תדמע תא ,תונורחא תועידיב רמאמב ,תילגרמ ישיבא םכסמ 27.12.87-ב
תא םירבוע" ,תילגרמ .א) לארשי ייברע לש תויוערפתהה יפלכ םידוהיה ברקבש
ןימיה תא דחאמה וקה תא ךכב טילבמו ,(27.12.87 ,תונורחא תועידי ,"לובגה
ידכ קר אל תונגפהל אב לארשי ייברעמ קלחש ,ןעוט תילגרמ .ידוהיה לאמשהו
."תיחרזאה םתוכז קר אלו תירסומה םתבוח אוהש רבד" ,םמע ינב לבס םע תוהדזהל
תויפלק רימהלו" - קוריה וקה ךותל דרמה תרעב תא ריבעהל הצר םהמ קלח
."'לובג שי'" :רמאנ ונלו םהל .תורודמב

30.3.88 "המדאה םוי"

,ןורכיזב דואמ ירט ןיידע "םולשה םוי"ב לארשי ייברע לש תוצרפתהה רכזשכ
,"המדאה םוי" יעוריא ךלהמב היינש תוצרפתה לש תורשפאב קוסעל תרושקתה הלחה
,רמשמה לעו רבד לאמשה ינותיע .1988 סרמב 30-ב ךורעל לארשי ייברע ודמע ותוא
תיברעה הייסולכואל םייעמשמ דח םירסמ תרבעהב ולחהו אשונב קוסעל ומידקה
."המדאה םוי" ינפל םייעובשכ

וילע היה הדובעה תגלפמ תדמע תא אטיבש ילככ ןכש ,ןידע בצמב זא אצמנ רבד
אכדל דיקפתה לטוה וילעו ןיבר קחצי זא היה ןוחטיבה רשש הדבועה םע דדומתהל
זכרמב ריכב רקוח ,סכר ילא םע ןויאר רבדב םסרפתה ,18.3.88-ב .הדאפיתניאה תא
םיבשוי םרכ-לוטב גורה שישכ" ,ןדיבא .ד) יניטסלפה אשונב איה ותוחמתהש ,ןייד
תא ,הנשמ תרתוכב ,ןויארה חתפב שיגדה ךרועה .(18.3.88 ,רבד ,"הריטב העבש
תורטמ דגנכ םילארשיה םיברעה לש הביאה ישעמ יוביר תובקעב" :םיאבה םירבדה
ןוכיס לעכ לארשי ייברע לע שדחמ רבדל םיליחתמ ,קוריה וקה ימוחתב
דח הרהזא םג וב הלולכ - טסקטב רסמנה הרואכל יניינעה עדימה דצל ."ינוחטיב
ינוחטיב םויא לאכ הז רוביצל תוסחייתה ןכש ,ילארשי-יברעה רוביצל תיעמשמ
.םייברעה םירעהו םירפכל יאבצה לשממה תרזחה - תחא התועמשמ

ינוחטיב ןוכיס לאכ 1948 תנשמ היה לארשי ייברעל סחיהש ,סכר ןייצמ ןויארב
ררבתהשכ ,םינשה ךלהמב .יאבצה לשממה תלטהל ליבוהש רבד ,ישימח סיגו
.הגומנו וז תוסחייתה הכלה ,ינוחטיב ןוכיס הווהמ הניא תיברעה הייסולכואהש
זאמ ןכש ,"םולשה םוי" יעוריאל רבעמ גרוחה ,יוניש ללוחתמ התעש אלא
תורטמ דגנכ םילארשי םיברע לש תומילא תולועפ תוברתהל ולחה וזה תוצרפתהה
לע שדחמ רבדל [ליחתמ ימ ןייצמ וניא סכר] םיליחתמ" ןכל .קוריה וקה ךותב
"המדאה םוי" יעוריאל םג סכר סחייתמ ךשמהב ".ינוחטיב ןוכיס לעכ לארשי ייברע
םילארשיה םיברעה יגיהנמ וזירכי םא המילא תוצרפתהל תורשפא הזוחו ,םייופצה
תוארל ןתינש םיטפשמ םתוא תא םייניב תרתוכב ךרועה שיגדמ בוש ךכ .התיבש לע
לע םיחטשב יממעה קבאמה יסופד לש תיקלח הקתעהל םידע ונא" :םיברעל םירסמ םהב
איה ,'המדאה םוי'ב תיקלח התיבש ךרעית ןכא םא .לארשי ייברעמ תוצובק ידי
לש תוצרפתה ויפל רסמה תא ריבעמ הזה טסקטה ."םילא תומיעל ליבוהל הלולע
היהש יפכ ,לארשי ייברע לש ימינפ עוריאכ םעפה שפתית אל "המדאה םוי"ב תומילא
רמולכ - לארשי תנידמ ימוחתל הדאפיתניאה תרבעהמ קלחכ אלא ,תומדוקה םינשב
םירסמה .יאבצה לשממה תרזחה ושוריפש רבד ,ינוחטיב ןוכיסל לארשי ייברע תכיפה
ךשמהו ,דיספהל המ שי ,םיחטשה ייברעמ לידבהל ,לארשי ייברעלש ,םישיגדמ הלאה
.לארשי יחרזאכ םהיגשיה ןדבואל ליבות םתורגתה

יבויח ןויצ

ןושארה דומעב תכרעמ רמאמ .הלאכ םייעמשמ דח םירסמ אוה םג ריבעמ רמשמה לע
התיבש םייקל לארשי ייברע לש הגהנהה תטלחה תא ףקות ,21.3.88-המ ןותיעה לש
םויק ודל ןוסא תורה תואצותל םורגל" לולע רבדהש ןעוטו ,"המדאה םוי"ב תיללכ
,ןייצמ רמשמה לע .(21.3.88 רמשמה לע ,"תיעטומ הטלחה") "לארשיב יברע ידוהיה
ילארשיה ןימיה ידיל וקחיש ,"םולשה םוי" ךלהמב ושחרתהש םימילאה םיעוריאהש
התע רבכ" :ףיסומ אוהו "ימינפ ביוא"כ לארשיב יברעה טועימה תא התע גיצמה
ידכ תיברע יטנאה הריוואה לש תונמדזהה תא לצנל םיסנמה ,ןימיב תולוקה םירבוג
לשממ תגהנה לש תועצה לשמל ועמשנ רבכו לארשי ייברע לש םהיתויוכזב עוגפל
."לילגב יאבצ

,דייז .ק) לארשי ייברעל ףסונ "יכוניח" רסמ ,רמשמה לע ריבעמ ,24.3.88-ב
תרתוכ .דייז םסאק לש הבתכב םעפה .(25.3.88 ,רמשמה לע ,"דירפמ ידאווה קר"
הקב יבשות לש םתדימע" :רסמה תא הטילבמ דחוימב תולודג תויתואב הנשמ
םתוא רורגל םיניתשלפה םהיחא תונויסינ לומ ,תוילארשיה העטרבו היברג-לא
."לארשיב םייברעה םירפכה לכל תפומ שמשל הלוכי ,תוממוקתהל

היינשהו ומצע ןותיעב תחאה .תובתכ יתש רמשמה לעב תועיפומ ,ןכמ רחאל םוי
"1936 ,1948 ,1988" :תמייאמו הרורב ןותיעב הבתכה לש תרתוכה .םתוח ןועובשב
ןהכ םרימע טרפמ הבתכב .(25.3.88 ,רמשמה לע ,"1936 ,1948 ,1988" ,ןהכ .ע)
זאמ לארשי תנידמ םוחתב םיברע ידי לע ועצובש תוניוע תולועפ לש תיקלח המישר
רפיסש םירבד איבמ אוה .םילארשי םיברע ידיב עצוב ןקלחשכ ,הדאפיתניאה ץורפ
יכרדב העיסנהש ,ררבתמ רופיסה ןמ .ץראה ןופצב םיצוביקה דחא בשות ,ורבח ול
וחטוה רבח ותוא לש ויבא לש ותינוכמב .םיברעה תויולכנתה לשב תנכוסמ ןופצה
רבח ,יבא היה" ,ץוביקה רבח רפסמ ,"תבשה לכ" .הירובד רפכה דיל עסנשכ םינבא
,יל רמא ,הפוצ ינא .אכודמ - שלושמב םייברע םידידי תורשע ול שיש ,קיתו ם"פמ
".רוזחת 48 לש הידגרטהש

:םירורב םירבדב םיברעל ירותסמ רבח ותוא הנופ רסמה תרהבהל

םע דחאתהל הזה ןיינעב ןכומ ינאו .רגסהב ילש ץראב היחא אל ינאש יתטלחה
לע וטלשת ,"המדאה םוי" תארקל ,םיברעה ירבחל ארוק ינא .ןהכ הלואגו לופר
ןיבל לארשי ןיב וניחבת אל םא .הלודג שא ןאכ חקלתת ,אלו - םכלש םיינוציקה
לא .םיטילפ תונחמ דוע ויהיש הפוצ ינא ,לדבה שיש וניבת אל םא ,םיחטשה
.הרירב ןיאב ונתוא ודימעת

ןנכותמה "המדאה םוי"ב "תטהול המדא" הבתכה תקסוע םויה ותואמ םתוח ףסומב
תרגסמב תבלושמ הכותבו ,(25.3.88 ,םתוח - רמשמה לע ,"תטהול המדא" ,ןגוק .ג)
ייברע יחא" תרתוכה תחת .גלפ-לא יבצ בתכ התוא ,לארשי ייברעל הרישי היינפ
ןיב תרשקמה םיסחיה תמקר תא עורקל אלש םיברעהמ שקבמו הנופ אוה ,"לארשי
ומצע גיצמ הליחת .רורב רסמה ךא תנדועמו תיתוברת היינפה .םיברעל םידוהיה
ףקווה יסכנ תא םימלסומל ריזחהל לעופ ,םיברעה ןעמל תובר השועש ימכ גלפ-לא
םיברעה ינפב ביצמ אוה ,תאז ריהבהש רחאל .םהיתבל תירקיא רפכה יטילפ תבשהלו
םע אל - םיחא .ונחנא םיחא םישנא" :םהינפב ותעדל תודמועה תורירבה יתש תא
ושרגת אל םתאו םכתא שרגנ אל ונחנא הנממש הנידמ .תחא הנידמל םיחא לבא ,דחא
ךשמהל םיביתנ שפחל ןה תומייקה תורירבה .תומייק ןניא הלאכ תורירב .ונתוא
".הרעבתה קובקבלו ןבאל ,ברחל רובידה תושר תא תתל וא םויק-ודה

ךרדכ ,קינעמ רמשמה לעו ,תומילא תוירקת אלל ובורב ףוסבל רבע "המדאה םוי"
לארשי ייברעל יבויח ןויצ ,31.3.88-ב ןושארה ודומעב תכרעמ רמאמב ,םיכנחמה
,רמשמה לע ,"יבויח ןמיס :המדאה םוי" ,תכרעמ רמאמ) יסחיה קופיאה לע
הנוכתהו תוששחה אקוודש המוד" :ומצע תא חבשמ םג אוה וז תונמדזהב .(31.3.88
בוחרב ומכש ,ןעוט ןותיעה ".קופיאו העגרה לש טקפא ורצי עוריאה תארקל הברה
.הלא דגנכ הלא םיינוציקו םינותמ תוחוכ םילעופ לארשי ייברע לצא םג ידוהיה
ךרדש" וניבה ,לארשי ייברע ברקב בור ןותיעה ירבדל םיווהמה ,םינותמה םימרוגה
".דיספהל המ םהל ןיאש םיחטשה יבשותל רשאמ רתוי םהל קיזת תומילאה

לארשיל "תלחוז" הדאפיתניאה

תונותיעהש םשורה לבקתמ בוש ,1989 תנש לש "המדאה םוי" ברע ,רתוי רחואמ הנש
םירומח םירסמ ריבעמ בירעמ .לארשי ייברע לש תומילא תולועפ םולבל תסייגתמ
תאמ רמאמ אשונל הצקמ אוה תועדה דומעב .לארשי ייברעל הנפומה םויאב םיוולמה
,בירעמ ,"הווסמה תא םיריסמ" ,בגש .ש) םיברע יניינעל בתכה בגש לאומש
בירעמ ,"המדאה םוי" :תכרעמ רמאמ) ישארה תכרעמה רמאמ תאו ,(29.3.89
ייברע םינתונ ח"שת תנש ןמל הנושארה םעפב" :םירורב םירבד בתכ בגש .(29.3.89
בגש ".םייח םה הכותבש הנידמה לש התוביצי תא רערעל םישקבמה הלאל די לארשי
תירב ידוהי םע וא לארשי םע תירבה תוצרא ידוהי לש תוהדזהה תאוושה תא ללוש
ןיב המחלמה בצמ וירבדל .םיחטשה ייברע םע לארשי ייברע לש וזל ,תוצעומה
האחמה תא האור וניא בגש ,רמולכ .לדבהה תא רצוי ף"שאלו ברע תונידמל לארשי
לארשי ייברעש עבוקו ,תוימיטיגלכ םיחטשב לארשי תוינידמ יפלכ לארשי ייברע לש
הלא םע ,םייתניב תישגר ,תוהדזה עיבהל ידכ הנידמה יקוח תא לצנל םיליכשמ
.היתודוסי תא עקעקל םישקבמה

זאמ .רתוי דוע ףירח רסמ ריבעמ ,דומע ותואבו םוי ותואב ישארה תברעמה רמאמ
,ירמ לש םינצינ" לארשי ייברע ברקב םילגתמ ,בירעמ עבוק ,הדאפיתניאה תליחת
ייברע לש םבצמב רופישהש םנמא ןייצמ ןותיעה ."תימואל תוניירבעו לוע תקירפ
התיה םידוהיה תשוחתש ךכל תודוה גשוה רופישה ךא ,ומעטל ידמ יטיא היה לארשי
הייטנה ןכש ,הנתשמ הז בצמ .קפסב תלטומ הניא הנידמל םיברעה לש םתונמאנש
םילבחמה ינוגראל םיברע רפסמ" לש הליעפ תופרטצהו ,תרבוגה תיברעה תינמואלה
לטבל ידכ ".תידוהיה היסולכואה ברקב םיפירח םינדגונ רצייל הליחתמ - םהישעמו
שיש" ,ןותיעה ריהבמ םהיפלכ םידוהיה תדמע תא גלפל לארשי ייברע לש םתלחות תא
הברה אוהו ,תשקה ינווג לכ תא טעמכ ףיקמה םידוהיה לצא דואמ בחר סוסנצנוק
".צ"רל רשאמ תמוצל בורק רתוי

תגהנה לש היינפ הנושארל תטלבומ הב תישאר תרתוכב בירעמ אצוי "המדאה םוי"ב
לע הרימשל םיארוק תימאלסיאה העונתה ישאר") קוחה לע רומשל תימאלסיאה העונתה
שדח חוכ זא התיה תימאלסיאה העונתה .(30.9.89 ,בירעמ ,"המדאה םויב קוחה
,לעה תרתוכ .םיפ"שא-ורפה תוחוכל דגנ לקשמכ לשממה ודדיעל הכז הארנכש ,הלועו
תורפה עונמל םיכרענ םירטוש 5,000-מ רתויש הרסמו - םייאמה לקמה תא הטילבה
םירפכל קר סנכית הרטשמהש עבקש ףסונ רסמ רבעוה ןאכ םג .יברעה רזגמב רדס
.תויוערפתה םהב ויהיש

,קוחה תרגסמב ושענ האחמה תולועפו טקשה רמשנש ררבתנשמ ,"המדאה םוי" תרחמל
בירעמ ןותיעהמ תלבקמ יברעה רזגמה תגהנהו ,הרבעש הנשהמ סופדה רזוח בוש
1988-87 םינשב היהש ימ ,עובלג דומע ידיב בתכנש תונשרפ רמאמב .יבויח ץירמת
תגהנה תטילשל החכוה - טקשה" ,עובלג .ע) םיברע יניינעל הלשממה שאר ץעוי
תטילשל החכוה אוה טקשהש תרתוכה תעבוק ,(31.3.89 ,בירעמ ,"יברעה רזגמה
תרתוכב רחבש לע יבויח ןויצ ומצעל קינעמ בירעמ םג ךא .יברעה רזגמה תגהנה
לארשי ייברע ברקב יתועמשמה טוונמה םרוגהש ,עבקנ רמאמב .םדוקה םויב הנוכנה
.תימאלסיאה העונתה היה "המדאה םוי"ב

םילעופ העבש חצר - אבה יתועמשמה עוריאל 1988-ב המדאה םוי ןיבש הפוקתה
לע םימוסרפ לש יסחי טועימב ןייפואמ ,20.5.90-ב רפופ ימע ידיב םיניטסלפ
תוסחייתהה .לארשי תנידמל הדאפיתניאה תליחזל סחייתמ םקלח ךא .לארשי ייברע
,"לילגל תלחוז הדאפיתניאה" ,ןמפוה-לגניר .א) לילגה ייברעל איה תובתכב
ירוחאמ" ,ןמיזנב .ע) הבייט יברעה רפכה יבשותל ,(28.7.89 ,תונורחא תועידי
בירעמ ,"הבייטל תלחוז הדאפיתניאה" ,ץיבוניבר .א ;9.9.98 ,ץראה ,"לוחה ךסמ
לע ,"ןבל-לוחכ ,תיאודב הדאפיתניא" ,ץישפיל .ע) בגנב םיוודבלו ,(4.4.90
.(26.5.89 ,רמשמה

תוימרופנוק לומ הנצקה

תיברעה הייסולכואל םירסמ ריבעהל תילארשיה תונותיעה הכישמה הפוקתה ךלהמב
םירובידמ ורבעי םא" :בגר רנבא עבק 25.9.89-המ רמשמה לעב לשמל .לארשיב
ידוהיה רוביצה דצמ תופירח תובוגת ןובשחב תחקל לארשי ייברע םיבייח םישעמל
דגנכ הלשממה ירש לש תושק תויואטבתה הלא םירבדב ריבסה בגר ".לארשיב לשממהו
םהרבא ,תואלקחה רש לש וירבד תא איבמ אוה לשמל ךכ .לארשיב יברעה רוביצה
ורבעויש ,לילגה ייברע לש "רפסנרט ןיעמ" עצבל ארקש ,הדובעה תגלפממ ,זוע-ץ"כ
יברע בור תורצוויה עונמל ידכ ,םידוהי םמוקמב בישוהל עיצה רשה .ץראה זכרמל
ירוגמ השרי אלש ,עידוה ,גאבס יק'ג דוכילה שיא ,הירהנ תייריע שאר .רוזאב
תא ליבוהל ץמאמל ךשמהבו ,רזגה תא םג בגר גיצה לקמה דצל .וריעב םיברע
שי" :תיטילופה םתובלתשה יכילהת תא חבשמ אוה ,תוימרופנוקה ןוויכל םיברעה
ירשפא םלבל המגוד הווהמ איהו רחאמ" ,בגר ןייצמ ",תיבויחכ וז תוחתפתה תוארל
היסולכואב תונוש תוצובק ברקב הנורחאל רורשל ולחהש ,תויטסיטרפס תופיאשל
.א) בגר םייסמ ,לארשיב יטילופה קחשמב םיברעה תובלתשה תא דדועל שי ".תיברעה
.(25.9.89 ,רמשמה לע ,"הניפל םיקחדנ" ,בגר

תרתוכה תחת .עובשה ףוס ףסומב רעש תבתכ תונורחא תועידי םסריפ ,28.7.89 -ב
:הגאד ררועמ עדימ ןותיעה רסומ "לילגל תלחוז הדאפיתניאה"

ימוסחמ 31 ,םינבא ייודי 119 ,תותצה 162 :םיקית 655 לילגב וחתפנ '88-ב
יצחב ;תולבח 131 ,ןיתשלפ ילגד תיילתו תואמסיס תביתכ לש םירקמ 205 ,םיכרד
,הדאפיתניא תונטייק שי ;םיקית לש המוד רפסמ היה רבכ ,'89 לש הנושארה הנשה
לילגב תוצפומ ,תוילארשי יטנא ,תוינמואל ואידיו תוטלק ;הדאפיתניא תונותח
ייברע ;ןיתשלפ ונלוכ ןינ'גל אנח רידמ .ןיתשלפ תא הדפנ חורו םדב ;יברעה
תסנכ ירבח תללוכה ,בקעמ תדעו ;ךרדב הנידמ לש םילכ םמצעל םינוב לילגה
ןמפוה-לגניר .א) תיברעה הפשהו תרוסמה תאייחהל תויוליעפ ,תודעו-יתת ,םיברע
.(28.7.89 תונורחא תועידי ,"לילגל תלחוז הדאפיתניאה"

ליחתנ רחמ" :רתוי דוע גיאדמ רמוח תוקפסמ הבתכה לש ןושארה דומעה תורתוכ
תלחוז הדאפיתניאה ...לילגה ייברעל תימצע הרדגה :שדחה םויאה לומ עיזהל
תיברע הימונוטוא ןיעמו ,םיעוגיפ ,םיאניטסלפ םילגדו תוהדזה ...לילגל
יטילופה דסממה :הנעיה תב ןורקע ;רורב יברע בור ;תמ לילגה דוהיי ...לילגב
87 - '375-ב .םילארשי םיברע ףלא 296 לילגב ובשי ,'80-ב ...םייניע םצוע
."...םיזוחא 27 לש הילע .ףלא

עוריאל ךמסנ אלש ,הזה םוסרפה ,הרקסנש תונותיעב ועיפוהש םימוסרפה לכ ןיבמ
רבעמ - תפסונ תועמשמ תולגל ןתינ הבתכב .רתויב ינוציקה היה ,והשלכ םיוסמ
הנידמ תמקהל ץוחלל ידכ הב היה .לארשי ייברע ברקב תמיוסמ תואיצמ רואיתל
ונייאורש ,לארשי ייברע לש םיגיהנמה ועימשהש תונעטה תחא ןכש ,תיניטסלפ
ברקב העיגרל איבת לארשי תנידמ דצל תיניטסלפ הנידמ תמקהש ,התיה ,הבתכל
.הנידמב םיברעהו םידוהיה יסחיב תוברל ,םיגציימ םה ותוא רוביצה

ואב - לארשי ייברע ברקב היצזיניטסלפה יכילהתב הנצקהה תגצהב הזה אישה רחאל
תוימרופנוקה תא גיצהל וסינש תובתכ ,תוכופה תומגמ לע ורבידש םימוסרפ
חורה יכלה לע הבתכ 23.6.89-ב תונורחא תועידיב םסריפ ימיינחמ יזוע .תיברעה
תועידי ,"סעכה לע רבוג םיגשיה ןדבואל ששחה" ,ימיינחמ .ע) לארשי ייברע ברקב
הילפאה תושוחתלו תיברעה הדמעה תגצהל המב השמיש הבתכה .(23.6.89 ,תונורחא
הזמר ,"סעכה לע רבוג םיגשיה ןדבאל ששחה" ,תרתוכה םא .הז רוביצ לש חופיקהו
הארנ המצע הבתכה ירה ,םילכה תא ורבשי םא דיספהל המ לארשי ייברעל שיש
םסרפ דומעה תיתחתב .לקמה חכשנ אל רזגה דצל ךא .רבטצהש רוטיק הברה הררחישש
.לארשי ייברע לש תוינרתחה תולועפה לע םייתרטשמה םינותנה תא ,תרגסמב ןותיעה
רסמ ריבעהל ידכ םהב היה הבתכה לש תרתוכה םע דחי תרגסמב עדימה לש בולישה
םירסמה תא ההזמ לארשי ייברעמ קלח תוחפלש ,שיגדהל שי וז הדוקנב .רורב
רקוח לש ותדמע םג וז .ןוטלשה םעטמ םירסמכ תירבעה תונותיעב םירבעומה
.(10.7.99 ,ישיא ןויאר) אהבכ אפטצומ תיניטסלפה תונותיעה

תארקל הרבג ,לארשיל הדאפיתניאה תליחז לע הנעטה תא רותסל םינותיעה תמגמ
םירקוח השיש לש םהירקחמ תונקסמ תא ץראה םסריפ רבמבונב ,ךכ .1989 תנש ףוס
בלתשהל לארשי ייברע לש םנוצרב העגפ אל הדאפיתניאה םהיפל ,םיריכב םילארשי
תרתוכ .(10.11.89 ,ץראה ,"םילארשי לכ םדוק" ,רינ .א) הנידמה תוכרעמב
תוילארשיב ורחב לארשי ייברעש החנהה תא הטילבה ,"םילארשי לכ םדוק" ,רמאמה
רמאמה ףוגב הנשמ תרתוכ .תויוכז ןויווש תגשהל םקבאמב ירקיעה רישכמכ םהלש
דחא ירבדכ ,ךכל האיבמ איה ןכש ,תילארשיה היטרקומדה יגשיה תא השעמל הטילבמ
היצטניירואב הלחש הנצקהה תובקעב ,לארשי ייברע לש הלועפה תוטישש ,םירקוחה
."תויטסימרופנוק אקווד" תוכפוה ,הדאפיתניאה לשב םהלש

איבה אוה וב ,דייז םסאק תאמ רמאמ רמשמה לע םסריפ רתוי רחואמ שדוח
חטשב תודבועה" :רמאנ הנשמה תרתוכב .םירקחמו תונויאר תובקעב תויומשרתה
וקה תרימשב םיאורו הדאפיתניאב ליעפ קלח םיחקול םניא לארשי ייברעש תודמלמ
,רמשמה לע ,"קוריה וקה ירמוש" ,דייז .ק) הנושאר הגרדממ ימואל סרטניא קוריה
אוהו ,קוריה וקה ימוחתל רובעת הדאיפתניאהש ששח ןיא ,רבחמה תעדל .(10.12.89
.לארשי ייברע לש העבצהה יסופדב םיטלוב םייוניש ולח אלש ךכמ רקיעב תאז קיסמ

ןויצל ןושארב םיניטסלפה םילעופה 7 חצר

ביצהש השקה ןחבמב ודמע אל לארשי ייברע לש םתדמע רבדב תוימיטפואה תוכרעהה
םוקמל ,20.5.90-ב ,שגינש ,השפוחב ילארשי לייח ,רפופ ימע עציבש חצרה םהינפב
העבשב תוומל הרי ,לארשיב הדובע שקבל ואבש םיחטשהמ םיברע םילעופ לש זוכיר
.לארשיב םיברעה יבושיי תאו םיחטשה תא דימ ריעבה חצרה .11 דוע עצפו םהמ
םיברע ידיב םח קשנב שומיש ינפמ םידבכה תוששחה רקיעבו תויוערפתהה תרמוח
תפיכאב עייסל תוננוכב ל"הצ תוחוכ ודמעוה הנושארלש ךכל ומרג םיחטשבו לארשיב
.קוריה וקה ימוחת ךותב רדסה

בוש רבעוה ,לארשי תנידמ יחרזא דגנ ,םירטוש קר אלו ,םילייח תלעפהב םויאה
ל"הצ לש תוחוכ" :22.5.90-ב ץראה ןותיעב תישאר תרתוכב יעמשמ דח רסמכ
תויוערפתה" :הרמא לעה תרתוכ ."קוריה וקה ימוחב רדסה תפיכאב עייסל תוננוכב
ועצפנו םיבשות העברא וגרהנ םיחטשב .לארשיב םייברעה םיבושיב ףקיה תובחר
".םייברע תורוקמ יפל ,166

דומעב ,ליגרכ אלש ,עיפוה ,ןותיעה לש יאבצה ובתכ ,ףיש באז תאמ תונשרפ רמאמ
,ץראה "הדאפיתניאה דצל לארשי ייברע" ,ףיש .ז) םוי ותוא לש ןושארה
תא הבר הרמוחב תואור ןוחטיבה תכרעמו הלשממה יכ ,בתכ ףיש .(22.5.90
,וירבדל ,ילארשיה לשממה .רדסה יריפמ ברקב םיימלסיאה םימרוגה לש םתוטלבתה
השעי ךא לארשי ייברע לש תויוערפתהה תא אכדל ידכ אבצ תוחוכ ליעפהל שש אל
לארשיב יברעה רוביצה ברקב יכ" ,ףיש בתוכ ,"הארנ" .ךכב ךרוצ היהי םא תאז
".ינאטנופס ןפואב םהירחא וררגנ םיברו ,םינוציקה תולוק םינוש תומוקמב ורבג
רובס םינוציקה ירחא ינאטנופס ןפואב וררגנ םיברש הנורחאה העיבקל דוגינב
ךא ,האלמ תוהדזה איה הדאיפתניאה םע לארשי ייברע לש םתוהדזה םנמאש ,ףיש
".תומילא ישעמל שולגל םינכומ םהמ םיטעמ קר העש יפל"

,רחא החמומ לש תונשרפ רמאמ ןותיע ותואבו םוי ותואב עיפומ ימינפ דומעב
,ץראה ,"םייתנש וגילבה לארשי ייברעש אילפמ" ,ונדלוט .ש) ונדלוט לאומש
.םייתנש ךשמב גילפהל לארשי ייברע וחילצה דציכ ויניעב אילפמ .(22.5.90
אלא תכשמתמ הלועפ הניא ןכש ,הדאפיתניא הניא חצר תובקעב תוצרפתהה ,וירבדל
םימייקמש תומילא תולועפ ןיבש ינושה תא ונדלוט רידגה ךכב .תימעפ דח תוצרפתה
.הדאפיתניאה ןיבל רחא וא הז עוריא תובקעב לארשי ייברע

,הדבועה תרתוכב תעבקנ ובו ,ףסונ רמאמ ףיש באז םסריפ רתוי רחואמ םימי רפסמ
,"םולשל רשג דוע אל" ,ףיש .ז) םולשל רשג דוע םיווהמ םניא לארשי ייברעש
איה ךא ,ףיש לש ותדמע תא האיבה רמאמה לש הנשמה תרתוכ .(25.5.90 ,ץראה
וירבד ךותמ טילבהל הרחבש ,ץראה תכרעמ לש תינויה התדמע תא הבר הדימב תגציימ
םיחטשב םדמ בוקעה תומיעהו שוביכה ךשמה"ש הרימאה תא אקווד יאבצה בתכה לש
תומיע היה הז :קוריה וקה ימוחתל המילאה תודדומתהה תא רבד לש ופוסב ריבעי
טטיצשכ ,ךרועה השעש יונישה ןיינעמ ".הלש יברעה טועימהו לארשי תנידמ ןיב
שמתשמ וניא ףיש ןכש .רמאמב ףיש לש וירבדמ ,וזה הנשמה תרתוכב ,קיודמב אלש
".לארשי תולובג ךותל" םילימב אלא ,"קוריה וקה ימוחתל" םילימב

היטרקומדה לש הדיקפת תא שיגדמה ,תיברעה הגהנהל רורב רסמ רבעומ הז רמאמב
:תילארשיה

ולעי ...לארשיב הדאפיתניאה תא תוקחל ותוא םיתיסמל ענכיי יברעה טועימה םא
.תסנכל רוחבל תוכזה ללוכ ,ויתויוכזב עוגפל ,וידעצ תא רצהל שי יכ תולוק
ןכל .תויטילופ תויורשפא םהינפ החתפו לארשי ייברע לע התע דע הנגה היטרקומדה
,קדצבו ,םישח םה וליפא ,קוחה תאו התוא רפהל אלש םייתעבש רהזיהל םהילע
.םילכסותמו םיחפוקמ

,לארשי תנידמ ךותל הדאפיתניאה תקתעה תובקעב ןעטי ןימיה הנחמש ,ףיסומ ףיש
לע רתוול םעט ןיא ןכלו - הרע ידאו לע םגו הפיח לע םג - לכה לע אוה קבאמהש
לש םייקוחה הלועפה יביתנל לארשי ייברע תא ריזחהל הסנמ אוה רמולכ .םיחטשה
הלועפה ךשמהש ,דחאה :םימויא ינש ידי לע תוימרופנוקלו תילארשיה היטרקומדה
קחשת הז גוסמ הלועפש ,ינשהו ;לארשי ייברע לש םהיגשיהב העיגפ רורגת המילאה
םא ירהש ,םיחטשב תיניטסלפ תושי תמקה רשפאת לארשיש יוכיסב עגפתו ןימיה ידיל
.קלח לע רתוול םעט ןיא ,לכה לע אוה קבאמה

םסריפש רמאמ אוצמל ןתינ ,וטלקנ םהש ךכל רושיא ילואו ,ףיש לש וירסמל הבוגת
ללכ ןיאש אוה ירקיעה ונועיטש ,אהבכ ןאיפוס רתוי רחואמ שדוחכ ץראהב
אהבכ .(29.6.90 ,ץראה "לארשיב הדאפיתניא ןיא" ,אהבכ .ס) לארשיב הדאפיתניא
לש םתעדותמ קוריה וקה קחמנ ןויצל ןושארב חצרה דגנ תונגפהה םויבש ,רובס
תא ונימזהש םה םילארשיה ,וירבדל .שדחמ הנבנו בש אוה תרחמל ךא ,לארשי ייברע
איה םשו םישובכה םיחטשב הדלונ איה ךא ,קוריה וקה ימוחתל רודחל הדאפיתניאה
לופכ קבאמ לארשי ייברע םילהנמ ,ותעדל .לחוימה םולשה אוב דע םייקתהל ךישמת
תיניטסלפ תושיי לש הנוניכל עייסל םילעופ םה וב ינוציחה לגעמב קבאמ -
ייברע .לארשי תנידמב םהיתויוכז לע ימינפה לגעמב קבאמו ,םיחטשב תיאמצע
םהיתויוכז תגשהל קבאמל ,ימינפה לגעמב תופידע ,ותנעטל ,םינתונ לארשי
תפשב איה יברעה בוחרב תונגפהה לע תונוטלשה תבוגת ,וירבדל .תויחרזאה
".'וכו חוכב אכדנ ,יאבצה רטשמה תא ריזחנ ,השרנ אל :חסונב" :םימויאה

תיבה רה תומוהמ

תרחמל .םידקת אלל תושק תומוהמ םילשוריב תיבה רהב וללוחתה 8.10.1990-ב
ברקב םעז תויוצרפתה לגמ ששח" :תישאר תרתוכב ץראה אצי ,9.10-ב ,עוריאה
הסירפ" :הרמא הנשמה תרתוכ ".תיבה רה יעוריא רחאל םיחטשהו לארשי ייברע
יאצממ .שוג-ובא דיל הייריב חצרנ ילארשי תינומ גהנ .ל"הצו הרטשמה לש הבחר
ןותיעה ריכזמ - ויתונברוקו - ומצע עוריאה תא ."רחמ ושגוי תיתרטשמה הקידבה
םיברע 10 וגרהנ הרטשמה ינותנ יפל" :ידמל תונטק תויתואבו לעה תרתוכב קר
."תיבה רהב םידקת ירסח םימד יעוריאב לומתא םידוהי 20-ו םיברע 140 ועצפנו
תשגדה םוקמב ,תוידיתע תויוערפתהמ תוששחל תסחייתמה תישאר תרתוכ תריחב
תרושקתה ילכש הדבועהמ עובנל הלוכי ,ןכל םדוק םוי שחרתהש יטמרדה עוריאה
.שחרתהש המ לע תירקיעה היצמרופניאה תא רוביצל וריבעה רבכ םיינורטקלאה
םוסרפ םויב ,שחרתיש המ לע חוודלו הלא תרושקת יעצמא םידקהל התצר תכרעמה
לש ךרדב רחבו היצסנסל ספתיהל הצר אל ןותיעהש ,היינש תורשפא .ןותיעה
:ראשה ןיב רמאנ תישארה העידיה ףוגב .understatement

הלאמ הברהב תושק ויהיש ,לארשי ייברע ברקב תומוהמ ץורפמ םיששוח הרטשמב
םוריח בצמל םויה תכרענ הרטשמה .ןויצל ןושארב םילעופה תעבש חצר רחאל ועריאש
םיסרוקה יכינחו ולטוב תושפוחה ,תוננוכ הזרכוה היתודיחי לכב .ץראה יבחר לכב
.חתפמ תודוקנב םידיינ תוננוכ תוחוכ ובצוה רקובהמ .תוחוכה תא רבגתל וחלשנ
ןופצב ,םילשורי רוזאב וסרפנ רורטב המחלמל הדיחיהו לובגה רמשמ תודיחי
.ןויצל ןושארב חצרה רחאל תורומח תויוערפתה ויה םש שלושמבו

,10.10-ב ןייאור ,הרטשמה םע תויושגנתהו תויוערפתה ,תונגפה לש םוי רחאל
םע םויה תחיש" ,ןולא .ג) תרצנ תייריע שאר םוקמ אלממ ,יסאר'ג זמאר ,ץראהב
הייסולכואה לש טלוב גיצנל ןתינ ןויארב .(10.10.90 ,ץראה ,"יסארי'ג זמאר
ייברע לש רדסה תורפה ןיינעבו תיבה רה תשרפ יפלכ ותדמע תא עיבהל תיברעה
הליבוה ,ותנעטל ,התוינידמש הלשממה תא ףוקתל המב ןאכ ול הנתינ .לארשי
.תיבה רה יעוריאל

,הנלילח .מ) x19.10.90-ב רבד ןותיעב רמאמב אורקל היה ןתינ המוד המשאה
.(19.10.90 ,רבד ,"הירוגינס דמליש ימ ןיאו הלשממה תא םימישאמ לארשי ייברע"
תא ,תיבה רה יעוריא תובקעב ,ףקותו ,הילילח דמחומ ,ילארשי יברע אצוי ןאכ םג
לע םג אלא םיעוריאל ותעדל הליבוהש התוינידמ לע קר אל םעפה ךא ,הלשממה
היזיוולטה לע תרוקיב םג תעבומ רמאמב .תילארשיה תיברעה הייסולכואה תחנזה
,וירבדל .תיבה רה יעוריא תא קיודמ אל ןפואב ,בתוכה תעדל ,הרקיסש תילארשיה
םיקיודמ ויה ,שחרתהש לע םימלוצמ םיחוויד ואיבהש תינדריה היזיוולטה ירודיש
היזיוולטה יפוצמ "וכסחנ"ש םימוליצה תא המגודכ איבמ הילילח .רתוי הברה
:תינדריה היזיוולטב ורדוששו תילארשיה

הרטשמ ןיצק םהבו ,תושחרתהה תריזמ םימוליצ תובר תועש ךשמב ונירקה םינדריה
ןידלא דעס ךישלא ,םילשורי לש שישקה יתפומה ילגר ןיב עימדמ זג ןומיר ךילשמ
ךישה ,הנוילעה תימאלסיאה הצעומה ר"וי ןגסב תוזחל היה רשפא ןכ ומכ .ימלעלא
.ורצעמ תכראהל טפשמה תיבל לבוהש ,למגלא דמחומ

ברקב ושחרתהש םיכילהתה לש םוכיס ןיעמ איהש ,הבתכ רבד םסריפ 14.12.90-ב
- 'ונל באוכ םהל באוכשכ'" ,זפ .מ) הדאפיתניאה תונש שולש ךלהמב לארשי ייברע
אל םישיחממ הב ומסרפתהש םירבדה .(14.12.90 ,רבד ,"לארשי ייברעו הדאפיתניאה
,תידוהיה הייהתה תא םג אלא ,לארשי ייברע ברקב ךרדה שופיחו הייהתה תא קר
םיאבומ הליחתב .לארשי ייברע לע הדאפיתניאה תעפשה תא ןיבהל ןויסינב רבודמשכ
:רמואה סכר ילא ר"ד לש וירבד

הנותנ לארשיב יברעה רזגמב תיטילופה תכרעמה .דבלב זרז איה הדאפיתניאה
וניאש - תויוטבלתהו תויהת ,ךרד ישופיח - תוכרעמ רודיש לש ךילהת לש ומוציעב
.הדאפיתניאב רושק

:רחא ןפ םג הגיצמ הבתכה ךא

הדאפיתניאהש תוטלובה תועפותה תחא איה םיחטשהו לארשי ייברע ןיב תוברקתה
.ךכב המ לש ןיינע הניא וז תוברקתה .הציאהו הקזיח

ךירדמ םרוגכ תונותיעה

תרושקתה לש הרוקיסב "תינויצה הינומגהה" תטילשל סביל רמת לש התוסחייתה
רוקיסל םג המיאתמכ הינפ לע תיארנ ,םיחטשב הדאפיתניאה יעוריא תא לארשיב
.הדאפיתניאה ךלהמב לארשי ייברע לש ןקלחב תומילאה האחמה תולועפ לש יאנותיעה
הינומגהה ןויער .רתוי בכרומ הארנ ןיינעה םילארשי םיחרזאב רבודמשכ ךא
תיתרוקיבה הירואיתה תוחתפתהל סיסבה היה ,ישמארג וינוטנא לש ותוגהב הייפכהו
תורוצה יכ םינעוטה ,רמייקרוהו ונרודא םה םיקהבומה היגציימש ,תרושקתה לש
דוט .תירטירוטוא היגולואידיא לש תויושבגתה ןה תירחסמה תוברתה לש תוטילשה
תחאש הארנ .תואיצמה עקרקל הינומגהה גשומל תוסחייתהה תא דירוהל הסינ ןילטיג
תא תילארשיה תרושקתה לש הרוקיס תא רחא רואב ריאהל הלוכי ,ולש תורימאה
קר אלו ימואל עקר לע הינומגה לש תולאשב רבודמשכ םג ,לארשי ייברע
:ילרביל-יטסילטיפק

טעמ אל ,היצמיטיגלל וכזש היציזופוא תורוצ המיצעמ המצע תינומגהה תכרעמה
היגולואידיאה תחתפתמ ירבילה םזילטיפקב .םמצע םיילכלכה םיעינמה לשב
םע תובשייתמה תורוצל התגיפס ידי לע ,היציזופואה תויב ידי לע תינומגהה
ידי לע םגו הגיפס ידי לע םג תגשומ המכסהה .ירקיעה יגולואידיאה הנבמה
דחוימה היפוא הז .תינומגה ראשיהל ידכ הנתשמ תינומגהה היגולואידיאה .הקחרה
לש היגולואידיא" ,ןילטיג .ט) ירבילה םזילטיפקה לש תטלשה היגולואידיאה לש
יפסכ .ד :ךותב ,"היזיוולטב רדושמה רודיבב ינומגהה ךילהתה :'איש תייפצ ןמז'
.(1995 ,ביבא לת ,הארקמ ,רקחמב תולוכסאו םימרז ,םינומה תרשוקת ,(ךרוע)

תונושארה היתונש שולשב תירבעה תונותיעב םינושה םימוסרפה לש ןכותה חותינמ
תועשב רקיעב תסיוגמ תונותיע לש םירורב םינממס תוהזל ןתינ ,הדאפיתניאה לש
ןיחבהל ןתינ .לארשי ייברע לע הטילש דוביא ינפמ ששח םייק היה םהב םיעוריאבו
ייברעל םירסמ וריבעהש םינותיעה תוכרעמל תוינוחטיבה תוכרעמה ןיב רשקב
ףותיש לעופ ויפל ,עוריא לכב ומצע לע רזוחה םגד םג תולגל ןתינ .לארשי
הנידמה יחרזאל תוארתהו תורהזא תרבעה אוה וב טלובה ביכרמה .הזה הלועפה
.םתושרל םידמועה םייקוחה םילכב קר תוחמלו לועפל םתוא עינהל ידכ םיברעה
םהיגשיה תא דיספהל םילולע םהש ריהבהל ודעונש םימויא םיפסונ הלא תורהזאל
לועפל לארשי ייברע תא הכירדה תונותיעה .םהיבושיי לעמ יאבצה לשממה רסוה זאמ
שומיש לש ךרדב םא .קחשמה יללכ תא רפת אלש ךרדב םהלש םיסרטניאה ןעמל
לועפל םהילע רמולכ .תסנכב םהיגיצנ תועצמאב ,תירטנמלרפ ךרדב וא תרושקתב
.הנידמה תא תנייפאמה תירדסהה היטרקומדה לש תיללכה תרגסמב

הדמעב קר הינומגהה רוקמ תא תולתל ןיאש ,ךירעהל ןתינ רקחמה יאצממ סיסב לע
,היטרקומד איה לארשי תנידמש הדבועה .דחא רוקממ רתוי הינומגהל ןכש ,תינויצה
איבהל ןויסינה .לארשי ייברע יפלכ דסממה תדמע לע העפשה לש הבר הדימ הב שי
ןיב םיקבאמה תא קיתעהל רמולכ ,יטרקומדה קחשמה יללכ יפל הלועפל הז רזגמ
תלעופה הרבח לש תיעבט הדמע וז ,טנמלרפל בוחרהמ תוביריה םיסרטניאה תוצובק
תא תנכסמה הייסולכואל תרושקתב הפ ןוחתפ תתל ןויסינה .הלאה קחשמה יללכ יפל
ריבעהלו ,היציזופואה תא "תייבל" המגמב היטרקומדה ידיב ילכ אוה םג ,תוביציה
,קחשמה יקוח יפל קבאמ לש םיספל ,םיללכה יפל םניאש םימילא םיספמ האחמה תא
.רקובמ ילולימ קבאמל

:רוקמ
.40-30 'מע ,(2000 יאמ) 27 'סמ רשק