:תוכל"ומהו ןורדמה ,תלטוטמה
"בירעמ" לומ "תונורחא תועידי"
דיתע ,הווה ,רבע

גיצליו-ןמייל לאומש

אוה לארשיב תונותיעה יארוק זוחא .1 :תחא ההומת האצותו תודבוע שולשב ליחתנ
,ונמזב דחא לכ - בירעמו תונורחא תועידי - םינותיע ינש .2 ;םלועב םיהובגהמ
םירפסה רפסמ .3 ;תילארשיה תונותיעה ףונ לע רתויב יטננימוד ןפואב טל(ו)ש
:הרזומה האצותה .םיבשותה רפסמל סחיב רתויב הובג ץראב הנש ידמ םיאצויה
לע ףיקמ וא יניצר רפס רואל אצי םרט ,דחי םג ולא תודבוע שולש לכ תורמל
תרושקת יקנע ינש לש (הנש םישימחמ רתוי תכשמנה) המרוח דע םתמחלמו םתוחתפתה
.הלא םילארשי

תירוטסיה הריקס (םדוק) איבהל אלא ,הז קנע ללח אלמל ,ןבומכ ,אב אל הז רמאמ
דימתמו זאמ הנידמב רתויב םיצופנה םינותיעה ינש לש םהיללעמו םתוחתפתה לש
,("ןורדמה") וז תוחתפתה תוכלשהב רמאמה ןודי ינשה וקלחב .("תלטוטמה")
קלח עונמל הרומאה ,השדח תיקוחו תיעוצקמ תרגסמ עיצי ןורחאה שילשבו
,רתוי יתוכיא ינותיע דוקפית ץרמתל ,("תוכל"ומה") רתויב תושקה היתועפותמ
.םי(א)נותיעה תדובעב תונוטלשה תוברועמ תעינמו תונותיעה שפוח לע הרימש ךות
םגו יביטפרקסד םג ;יטרואית םגו ירואית םג תויהל ףאוש הז רמאמ ,תורחא םילמב
.יביטפרקסרפ

ינש (ידי לע קר אלו) לע הכפשנש וידב רסח לע זמרמ וניא אשונב םירפס רדעיה
הממ ןטק קלח קר םיווהמה) םיברה םוקמה יארממ חכוויי ארוקהש יפכ .םינותיעה
דצל ןה ,הבר תוסחייתהה ןכא ,(תונוש תויגוס לע יתדוקנ ןפואב םסרופש
,ירק) ירקחמ ץמאמ הכ דע השענ אל ,םרב ."יטפשמ יפוסוליפ"ה דצל ןהו ירוטסיהה
וזיאב הניא הז רמאמ לש ותמורתש יתווקת .דחיב םירבדה תא רבחל ("יאנותיע אל"
רשקב ןויד תלחתהבו ללכב ירוביצה חישה ךשמהב אקווד אלא "הנורחא הלימ" איהש
םייתרושקת םיליפנ ינש םע םייח ךיא :הלאשה לע תונעל םיאבה ,טרפב יתעצהל
?רוביצה לע ולפנתי םהש ילב םיינויח

תלטוטמה תוכופהת :רבע

רבד ותוא םיראשנ םה ,םינתשמ םירבדש לככ
ראק סנופלא

ףוסב םוקמ ותואב קוידב אצמיהל אלא עובק לולסמב עונל קר אל תלטוטמ לש הכרד
תועפות ,ונינפלש תירוטסיהה הריקסהמ הארנש יפכ .ךופהה דצב יכ םא ,לולסמה
תמחלמש בשוחש ימ .אילפהל תומוד תויצאירווב ןמצע לע תורזוח תונוש
ךילהתו (1994 טסוגואב 26 ,ריעה לכ ,"תומימתה ץק" ,ירשא ידוא) "םינוצופנה"
.הנש םישימח ינפל שחרתהש תא הארנכ חכש ,90-ה תונשב ולחה תונותיעה תבהצה

תועידי ,םינותיעה דמצ ןיבמ .ןכ ינפל םינש רשע דוע ליחתה רופיסה םלוא
אלל) ןועובש קיסרק דודו ןלוג רזעיבא ואיצוה 1939 תנשב .רוכבה אוה תונורחא
שיא םהילא הנפ רהמ ידו (יטירבה טדנמה תונוטלשמ ןוישר םהל היה אלש םושמ ,םש
,תכרעמב וראשנ ךא ,ורכמ קיסרקו ןלוג .ושכרל עיצהו בורמוק םוחנ םשב ריעצ
הנידמה" ,טסילדא ןר) תונורחא תועידי םשה תא אשנ ינמז ןוישרב אציש ןותיעהו
,(טסילדא :ןלהל .35-34 ,172-170 'מע ,4 ,1984 ןויליג ,ןיטינומ ,"ינא הז
הרשמב ישאר ךרועכ דקפתל אבוה ,הפוצהב טסיצילבופ זא ,ךבילרק לאירזע ר"דשכ
.תיקלח

;םויל םיקתוע 2,000 לע התלע אל הצופתה .לגרה תא בורמוק טשפ ךכ רחא הנשכ
,רקובהו ץראה ,רבד לש (םיירהצ תופסות) "םינורהצ"ה ועיפוה הפוקת התואב ירה
תיב לעבל (ויתובוח יוסיכ תרומת) ןותיעה תא רכמ בורמוק .ןטק יד בושייב תאזו
,(ןיד ךרוע) סזומ ןבואר :םיחא השולש ויה סזומל .סזומ רדנסכלא ,ולש סופדה
רופיסב הבושחה תומדה םלוא .הטישה תיב ץוביק ידסייממ ,סזומ חנו סזומ ריאמ
ליטסקטה לעפמ ילעבמ ,חילצמ תועקרק רחוס :סזומ הדוהי באה התיה הז
,רמולכ .הינטירב לארשי ץרא קנב לע תולעבב ףתוש םגו ,ןולוחב "הי'זדול"
אוה אלו ןתיא ילכלכ בג תובקעב םק ןותיעהש עובקל ןתינ ונלש רוחאל טבמהמ
.ךרדה תליחתב תיסנניפה תונתיאה תא סזומ תחפשמל איבהש

.וקיחב לפנש ןותיעה םע תושעל המ עדי ךכ לכ אל םגו הצר אל סזומ רדנסכלא
תונמדזהה תא רתיא דימו ןותיעה לוהינ תא הדוהי באה ומצע לע חקל ךכ רחא הנש
הברקתהש היינשה םלועה תמחלמ :חיטבמ לולסמ לע תונורחא תועידי תא תולעהל
ךות העיגמ איה וליאכ המחלמה לע חוודל לחה ןותיעה .לארשי ץראל הקירפא ןופצמ
םע םעפה ,הנושארה םלועה תמחלמב ומכ אלשו) ידוהיה בושייל תועובש וא םימי
תקיטקט ,רמולכ .(ינמרגה אבצה תא תנברדמה תקהבומ תימשיטנא היגולואידיא
ותפונת תא תועידיל הנתנש איה (זא לש םיקפואמ םיחנומב) "ינויצסנס"ה חווידה
דיאולבט" תועידי היה תונושארה םינשב ,בגש םות ותוא הניכש יפכ .הנושארה
5 ,ץראה ,"תונומת רפסו ,ןותיע ,ןותיע ,בגש םות) "אילפהל לדו יביטימירפ
םיאשונה תניחבמ תולובג ויה תוינויצסנסלש ןיינעמ ,תאז םע .(1990 רבוטקואב
ןיטולחל טעמכ האושהמ םלעתה תועידי ,םינותיעה ראש ומכ .םהב לפטל היה ןתינש
.(םש ,םש)

לכל .זסומ הדוהי ןיבל ךבילרק ןיב תילוהינ תקולחמ העלגתה 40-ה תונש ךלהמב
יאנותיע היה ךבילרק ,(ערקה תורמל ,ותומ םוי דעו זא סזומ חנ ללוכ) תועדה
,סזומ ל"ומה ,ותמועל .ריחמה לזאזעלו ,אדירג תיאנותיע התיה ותשיג לכו קירבמ
.םומינימל דע ונותיע תואצוה תא ןיטקהל ףאש ,תיקסעה ותונינש (?ללגב) ףא לע
םשל ןותיעהמ (ת)ינומה השירפ/"שטופ" ךבילרק םזי 1948 תליחתבו 1947 ףוסב
תצעומ שאר ,ימע ןב דבוע לש יסנניפה בגה דמע וירוחאמשכ ,הרחתמ ןותיע תמקה
ןותיעה תולעב לע המחלמבש ןכתייש ןייצל יוארה ןמ .דימא םיקסע שיאו הינתנ
,(קדקודמ רקחמ ךירצמ ןיידע רבדה) בירעמבו וב השענש שומישבו תונורחא תועידי
יפכ .םיינ"לדנה םהיקסע םודיקל לטובמ אל ףונמ םהינותיעב ימע ןבו סזומ ואר
ןופצמ ויה ימע ןב לש םייעקרקה םיסרטניאה" :רפסמ טסילדא ןר יאנותיעהש
רחוס .ןולוח-םי תב רוזיאב ,ןוקריל םורדמ סזומ לשו ,הינתנ רוזיאב ,ןוקריל
םוסריפ תפונתש תעדל ידכ םייד םיחלוממ ויה םהינשש יל ריבסמ קיתו תועקרק
יריחמ העמשמ חותיפ תפונתו ,םתושרבש תועקרקל חותיפ תפונת איבת תיאנותיע
'מע ,טסילדא) "תועקרקה תמחלמ לכ םדוק איה םינותיעה תמחלמו ,חותיפ הילצרה
הלא םינותיע ינשש ,תחוורה העדהש ןכתיי ,תוטושפ םילמב .(ילש השגדהה) (35
.הנוכנ הניא - העורפ תורחתו "היצזידיגאת"מ האצותכ 90-ה תונשב "ולקלקתה"
יפ לע ולעפ םהש ןועטל ןתינ רמולכ ,הז תומדק אטחב זא רבכ ואטח םהינשש ןכתיי
הלוכי הלאשהו ,וז הנעטל תוקודב תוחכוה ןיא ,בוש) !ךרדה תליחתמ וז הטיש
,הירא לש ונב] קי'צנסיד ודיע .דואמ תניינעמ ךמסומ תדובעל סיסב תווהל
ןורקע םע ןמזה לכ ךישמהו דסונ 'בירעמ'" :ךפיהה עבוק [בירעמ לש ינשה ךרועה
םויל הנתמ" ,קי'צנסיד ודיע :וארו "...םיילכלכ םימרוגב ותולת יא לש
.(1986 ראורבפב 15 ,בירעמ ,"תדלוהה

קרוי וינב ם"ואה תרצעל (סזומ חנ םע) עסנשכ רבשנ הארנכ ךבילרק ,הרקמ לכב
לע סזומ הדוהימ תואמחמ לבקל םוקמבו ,(לארשי ץרא דיתעב הנדש וז) 1947 יהלשב
קספה) stop cabling urgent :קרבמב הפיזנ לביק ,ולש םיפלאמה םיחווידה
ןוה ל"ומל ולעש ,םיקרבמב וירמאמ תא חולשל הברהש ךכ לע ,("םיפוחד"ה םיקרבמה
דב ךא ,(1998 ראורבפב 15 ,בירעמ ,"םילימ שולש ללגב" ,רצינש לאומש) תופעות
וירויסב ךישמהל סזומ חנל ץילמהש רחאל ,ץראל ובושב .הצופתה תא וקינזה דבב
אוה ;ותומ םוי דע חנ ול חלס אל ךכ לע) המ ןמז דועל תירבה תוצראב םייעוצקמה
לש ונחלוש לע בתכמ ךבילרק חינה ,(םש ,טסילדא) ("לפותיחא תצע" תאז הניכ
ןותיעה ידבוע לכ םשב ול "עיצה" אוה וב ,1948 ראורבפב 13-ב סזומ הדוהי
ןותיעה אציש דע ,רקובב רחמ דע טילחהל ךירצ התא" :וילע תולעבה תא רוכמל
הניחבמש ,ןייוצי קר ,"המשא" קלחל םוקמה הז ןיא) "בירעמ-תועידי ומשש ,שדחה
םתקסעה לכש רחאמ ,קוח םוש לע םישרופה ורבע אל םתשירפ םצעב ,תיטפשמ-תילמרופ
,ןבומכ ,תירסומ הניחבמ .ךרדה תליחתמ םידדצה ינש לש ירטנולוו ןיינע התיה
ירהש ,[ושענש םירחאה םישעמה תניחבמ תיטפשמ םגש ןכתייו] רחא אוה ןיינעה
קזנ תמירג ךות ,סזומ לש סכנה תלילש תרטמל הננכות דחיב ולוכ תווצה תשירפ
תויוכז תרפה היה שדחה ןותיעה םשב "תועידי" הלימב שומישה םצע םג .ךיפה יתלב
םדוקש ,ןייצל יואר הז רשקהב .ןכמ רחאל המ ןמז טפשמה תיב עבק ךכו ,ןיינק
ךכ רחאו ,[ןושארה קלחה לע הטלבה] "בירעמ-תועידי" םשב שדחה ןותיעה עיפוה
.ירמגל "תועידי" םשה רסוה ,טפשמ תיב וצ תובקעב ףוסבלו ,"תועידי-בירעמ"
ןותיעה יכרוע וראית ןושארה ןויליגב .תע התואב הדיחיה היעטהה וז התיה אלו
ןיבי סזומ הדוהיש הנומא ךותמ ןיידע הארנכ ,"םילעב יפוליח"כ םתשירפ תא שדחה
תועידי ,בירעמ" ,בגש םות לש ורמאמב ךכ לע הארו] .רתוויו ריקה לע תבותכה תא
.[1998 ילויב 29 ,םירפס ףסומ ,ץראה ,"בירעמ

תווצ בור ,םישרופה לש בירעמ תועידי עיפוה 1948 ראורבפב 15-בש ,הרק ךכ
רתונ סזומ הדוהיש תורמל .ןשי םש םע שדח ןותיע - ךבילרק תושארב ,ןותיעה
לטבומ יאנותיע לכ קיסעה אוה .ונותיע תאצוהל םתרנו רתיו אל אוה ,תווצ אלל
יפכ ",םיאנותיע םמצעל וארקש םיאכדנהו םיאכלחה לכ") חטשב אוצמל היה לוכיש
השירפהמ וב רוזחל ורכש תלפכהב סזומ ידי לע התופש ,ןלוג רזעיבא םתוא הניכש
ר"ד קיתווה יאנותיעה תא סזומ סייג רתוי יניצר יוביגכ .(תכרעמה שארכ דקפתלו
תא בותכל ,(םעה תגלפמ םעטמ) תואמצעה תליגמ ימתוחמ םימיל ,םולבנזור לצרה
ידרשמה דויצה בור) תויטבורקא תוקיטסיגולב קסע םג סזומ .םיישארה םירמאמה
תיב וצב רתוי רחואמ ורזחוה םה .תופולגו די יבתכ ללוכ ,םישרופה ידי לע חקלנ
תא רוכמל ידכ תובוחרל ותחפשמ ינב םע דחי אצי אוה ןושאר םוי ותואבו (טפשמ
לש בירעמ תועידיל ורבע םיאנותיעה ירכומ םגש רחאמ ,םהידי ומב ןותיעה
ןמרב קחצי ריעצה וניד ךרוע םע שגפנ הדוהי ,רפסמ סזומ חנש יפכ) !ךבילרק
האר אוהש תוריבעה תא וינפב שרפ ,[דוכילה תלשממב היגרנאה רש םימיל]
.איצוהל ןותיע ול שיש הנעטב שגפמה תא רציקו ,תינומהה השירפבו םוטמיטלואב
ולטיב םה" :םהינזוא עמשמל ונימאה אל וללהו ויפתושו ךבילרקל רפסל רהימ ןמרב
אל תירוטסיה הינוריא תמייק ךכב םג .(םש ,טסילדא ",םעז תגושמכ הז תא
תונשב ינשה דגנ דחא בירעמו תועידי ולהינש םיקסויקה תמחלמב בשחתהב ,תלטובמ
.(ךשמהב ךכ לעו) 90-ה

תא רובעלו ששואתהל ויצמאמב תונורחא תועידי לש ירקיעה החלצהה דוס ןאכמ
,בגא ,חילצהש) סזומ חנ םע ןויארב חכוויהל ןתינש יפכ ,ןמזה תצורמב בירעמ
:ותומ ינפל הנש ,(דבלב םימי השולש ךות הצרא רוזחל

?'תועידי' תחלצה דוס הז ?המקנ

".לודג קלח לבא ,קר אל ...ןבומכ !ןכ" :סזומ

םוי ונדבע 'בירעמ' השעמ ללגב ,הקזח תיתחפשמ היצביטומ התיה" :יקסבוקדוי
.(םש) ".הלילו

תונוערגל סנכנ ונותיעש הדבועה שמשל הלוכי זסומ הדוהי תושיחנל תודע
ססיה אל אוהו ,(35 'מע ,טסילדא) ,(ןלוג הדומ ,"ער ןותיע ונישע טושפ")
אלל רובה דועו ולש ינש תיב תריכמ רחאל ,רתוי רחואמ הנש .ן"לדנ יסכנ רוכמל
"תפתושמ הכילה"ל םישרופה תעצה תא תוניצרב סזומ לקש ,וינפב רועפ תיתחת
ןובל יבצ םיקסעל ףתושכ סנכנ ןורחאה עגרבש דע (דובכב ימצע לוסיח ,ירק)
תיצחמ רובעב תוריל 9,000 עיקשהו ךבילרק ר"ד תא בעיתש ,(סחנפ לש ויחא)
,"הנגה"ל ךבילרק לש וסחימ עבנ ,טסילדאד אבילא ,"בועית"ה .םש ,םש) תוינמה
.(ףסוי בד ענצה רשלו ,ןובל תעדל

רפסמב היילעה לע טלתשהל חילצה אל ןובל ,תכרעמב דרשמ לביקש תורמל ,םרב
;הגלפמה ןמ ודלס תונורחא תועידי ידבוע בור) י"אפמ דגנ םירמאמהו תועידיה
ריבעה ,סחנפ ויחא תצעבו ,ול רצב .(!זא התיה אלש יאדווב "תינלאמש היפאמ"
ךרועל היהש) סזומ חנ תא חיתרהש רבד ,י"אפמל תוינמה תא 1956-ב ןובל יבצ
קיזמ הזכ רשקש וריבסהב (י"אפמ ל"כזמ) תקרב ןבוארל הנפ אוה .(לעופב ישארה
.הרזחב ורכמנ תוינמהו ,ןותיעל

הנידמב רתויב ירלופופה ןותיעל ךפה םתסה ןמו ,ךרדל אצי בירעמ ,םייתניב
ינפל םויה קוידב" ,רדנב הירא) םיקתוע 30,000 לש הצופת לעב - הליל-ןב טעמכ
התיה וב םידבועהו םיבתוכה תמישר .(1998 ראורבפב 15 ,בירעמ ,"הנש 50
םולש ,ירסיק ירוא ,רזאל דוד ר"ד ,קי'צנסיד הירא ,ךבילרק ר"ד :המישרמ
םידומע העברא ללכ ןותיעה .דועו דועו ,ידעלג דודו רצינש לאומש ,דלפנזור
.(המודא תרתוכ) 16:00 העשבו (הרוחש תרתוכ) 12:00 העשב :תורודהמ יתשב אציו
לכב דבלב תחא הביתכ תנוכמ :םייביטימירפ ויה הדובעה יאנת .לק היה לכהש אל
תא ריבעהל ץלאנ ףא ךבילרק .(םש ,םש ,"ישיא רוט" ,דלפנזור םולש) תכרעמה
:תע התואב תיתורחתה הביבסה לע רבדל אלש ,(רדנב) דרשמל תיבהמ ולש ןופלטה
םכותמ ,רשע-העבשל םרפסמ ץפק 1950-בשכ ,הנידמה תמקה תעב םינומוי רשע-השולש
,23 רשק ,"תונושארה הנידמה תונשב תונותיעה" ,רואנ יכדרמ) תירבעב רשע-דחא
.(87-80 'מע ,1998 יאמ

ליבומה ןותיעכ בשחנ ףא אוה אלא ,הצופתה ץורימב ליבוה בירעמש דבלב וז אל
ול עירפהל אלש ,להינש הלשממה תובישיב רמול גהנ לוכשא יול .העפשה תניחבמ
ישאר ךרועל היהש) קי'צנסיד הירא לש ןופלט וא המחלמ ץורפ :םירקמ ינשב אלא
,תאז ראתמ בגשש יפכ ,תאזמ הרתי .(םש ,טסילדא) (1956-ב ךבילרק תריטפ רחאל
קר אל ףתוש ,תיטילופה תכרעמה לש םירדחה ירדח ךותב אבו אצוי היה" קי'צנסיד
.(בגש) "ןמצע תוטלחהה תלבקל םג תחא אל םא יכ ,תוטלחהה ילבקמ לש םילוקישל
ףאו י"אפמ יבירי ,בירעמב םיבר םיאנותיעו םיכרוע םע דחי ,ותויה תורמל ,תאזו
.(םש ,םש) רבעב תיטסינויזיוור תונקסעב םיברועמ

."תיתכלממ" התיה וכרד תליחתמ בירעמ תשיג ?הז ןיעמ בצמ ריבסהל ןתינ דציכ
םע םייטקט תועד יקוליח תורמלש ךכ ,ימואל ןותיע (רואל איצוהו) הצר ךבילרק
הנידמה תויושרו הלשממה תוימיטיגל לע רמושכ ומצע תא האר ונותיע ,ןוטלשה
לאירזעש יפכ רתוי וא תוחפ רייטצמ בירעמ" :בגש םות לש ויתולימבו ,הלהינש
לש רשאמ רתוי םזיטוירטפה לש הרימש בלכ :וחור יניעב ותוא האר ךבילרק
ןיינעמ .םש) "יתרוקיב עדימל רוקממ רתוי תיטילופו תיתוברת הריצי ,היטרקומדה
ןוטלשמ ובהלתה אל ,בירעמ לש הלא ומכ ,תועידי יאנותיע בור םגש ,ןייצל
לע הפירח תרוקיב וללכ אל איהה הפוקתב הלאה םינותיעה ינש תאז לכבו ,י"אפמ
בור לש םתוהדזה תורמל :ךופה םויכ בצמה ,תאז תמועל .הלשממה תוינידמ
לאמש תולשמממ םנושל טבש תא םיכסוח םה ןיא ,לאמש-זכרמ םע ץראב םיאנותיעה
.([ןימיה תולשממ לע םתרוקיב ומכ ,הווש הדימב אלש ןכתיי ,יכ םא]

.בירעמ לש ותשלוח ךכ רחאו וחוכ זכרמכ וזה השיגה תא תוהזל ןתינ ,הבר הדימב
לש הרקמב .תמיוסמ תואשנתה ףאו תוננאש היתובקעב האיבמ הלבוהה ,ליבומ לכבכ
תועידי תא הרבע ותצופתש דבלב וז אל .וכרד תליחתב תקדצומ תאז התיה ,בירעמ
ותעפשהשו (רמאמה ךשמהב םיפסונ םינותנ ;20,000 תמועל 60,000) השולש יפ
ןותיע היה אוה אדירג תיאנותיע הניחבמש אלא ,ןיררוע אלל התיה תיטילופה
תא ;ל"כטמרה ארק בירעמ תא .הכומה תונורחא תועידי תמועל הברהב יתוכיא
תטלשה הקיתווהו תיזנכשאה ,הטילאה דוע לכ .(םש ,טסילדא) וגהנ ארק תועידי
ןותיעה" ומצע תא ותונכב קדצ בירעמ ,("L'etat c'est nous") "הנידמה" התיה
."הנידמב רתויב ץופנה

וליכשה םינושארה תאו ,"םיל"כטמר רשאמ "םיגהנ" רתוי ויה רבד לש ופוסב ,םרב
רחאמ ,ןמז םהל חקל הז .םיעובקה ויארוקכ סייגל תונורחא תועידי יכרוע
תאז ראית בגשש יפכ וא ,בירעמ יוקיח לש וקב וכלה אקווד םה ךרדה תליחתבש
בגש) "'בירעמ'מ 'בירעמ' רתוי תויהל ףאש 'תועידי' ןושארה בלשב" :תוירויצב
הרעקה הכפהתה ירהש ,םויה רבד ןיבמ לכל הרורב וז הינוריא םג .(ליעל 9 הרעה
.החלצה רסוח לש המוד הדימב תועידי תא תוקחל בירעמ יצמאמב

,תישאר .תועידיב תוצבצבמ תונוש תושיג תוהזל היה ןתינ ,ךרדה תישארב רבכ ךא
תילוגסה המורתב ןיחבהל ךרדה תליחתב היה השקש ,םיינש) יקסבוקדוי בד/סזומ חנ
תב הדלי החצרנו הסנאנשכ ,לשמל ."בוהצ" רוקיסמ ועתרנ אל ,(םהמ דחא לכ לש
תועידיב ;םיימינפ םידומעב םירחאה םינותיעה לכ תאז ועינצה 50-ה תונשב שולש
וז המגודמ ידמ רתוי קיסהל יתנווכב ןיא) תישאר תרתוכב רופיסה עיפוה תונורחא
תליחתב ןוידב םולבנזור לצרה ר"ד [קדצב] ןעטש יפכ .הפוקת התואמ תורחא המכמו
םיידילוס [םלוכ ץראה ינותיע] ונחנא" :עציב אוהש רקחמ ךמס לע ,60-ה תונש
.([86 'מע ,רואנ לצא ,ןודנב הארו] "רחא םוקמ לכב םינותיעהמ רתוי םייניצרו

הרוצב בתכיי לכהש ךכ לע דמע יקסבוקדוי .הנוש היה הביתכה ןונגס ,תינש
תועידיב קיתו ךרועו יאנותיע ,ןאפשנירג ימסש יפכ .הטושפו הריהב ,הרישי
בותכ המ ןיבהל הכירצ הווקתה תנוכשב תסבוכה םג" :רמול גהנ יקסבוקדוי ,רפסמ
םידקה םהל רוזעל ידכו .םירחאה םעה יטושפ לכ יבגל ךכו ,(םש ,טסילדא) ",ןאכ
.םימוליצב בחרנ שומישב םירחאה םינותיעה לכ תא תועידי

יקסבוקדוי ."תועידיב תועידיה לכ ,תועדה לכ" :התיה ןותיעה תמסיס ,תישילש
גורחל ילב ,ןבומכ ,תאז לכו) תונווגמו תונוש תועדל ןותיעה תא וחתפ סזומו
היה ארוק לכ ,דחמ .הלופכ הקרבה ךכב התיה .(תוימויק תולאשב בחרה סוזנצנוקהמ
,"יביטינגוק סננוסיד" ידמ רתויב לקתיהל הצר אל םא ןותיעב חונ שיגרהל לוכי
םיטסיצילבופה תא אוצמל חילצה רבכ האירק לש םיימוי םוי ירחא ירהש
,ךדיאמ .(והשמ ינמי וקב קבדש בירעמב ומכ אלש) ומלוע תשיפתל "םימיאתמה"
םידומע םתואב (המגודל ,ןניק סומעו דדלא לארשי) תורתוסו תונוש תועד תעפוה
(םיארוקו) םירוק ובש םוקמכ שפתנ תועידי ."ןשקא" לש ,תומיע לש הריווא הרצי
.םירבד

תא םידקהל וחילצה רשא ויבתוכ תא םיסונובב למגתל ליחתה ןותיעה ,תיעיבר
תועידי .שממ לש ינשער פוקס רובע םניח הסיט סיטרכ ידכ דע ,םיפוקסב בירעמ
ינמ תחא המגוד .תושדחה ידומעב - רתויב באוכה םוקמב בירעמ תא תוכהל ליחתה
קשנ תרכומ לארשיש הדבועה תא ףשח ,הינמרגב תועידי בתכ ,ןמפלוו דרפלא :תובר
יתש ןיב םיימשר םייטמולפיד םיסחי ןוניכ ינפל ,50-ה תונשב) תיברעמה הינמרגל
תונורחא תועידי" ,ןונרא) לארשי תלשממ תליפנל ןיפיקעב איבה ךכבו (תונידמה
'מע ,1975 רבמבונב 17 ,םירבחל תרגא ,"סופדל תויוארה תועידיה לכ ,תועדה לכ
ךפהנ אל [תועידי] אוה ,חינהל לבוקמל דוגינב" :ןעוט בגשש יפכו .(15-14
יביטמרופניא היהנש לככ אלא ,רתוי 'בוהצ' היהנש לככ 'הנידמה לש ןותיע'ל
דרי אוה .רוחאמ ראשנ בירעמ .לארשיב םייחה קפוד תא שוחל ביטיהש לככו רתוי
ןתינ הז רשקהב) "הלע ששגהש הביס התואמ הלע תועידי ;דרי ןושיקש הביס התואמ
תוחפו וב תויחל וצר םלוכש בוטה םלועב רתוי דקמתה" בירעמ יכ ,ןייצל םג
,"תואיצמה וז ,ןותיע אל הז" ,ולש ימח ,וארו] "ביבסמש תירזכאה תואיצמב
השיפתלו דסממל רושק תוחפ ותויהב ,תועידי .[1998 ראורבפב 15 ,בירעמ
.("תובוטה תושדח"ה תנומסת יקיזאב לובכ תוחפ היה ,אדירג "תיתכלממ"

ןושארה ילארשיה ןותיעה היה תועידי :ףסונ "ינכת" טביהל םיעיגמ ונא ךכב
הליחת .תירלופופה תונותיעהמ דרפנ יתלב קלחכ םויה םיבשחנש םירודמ סינכהש
ןומגא בקעי תכירעב ,"שפנה רופיצ" םשב יריטאס ףסומ 1965 תנשב תועידי איצוה
תרחא הריטאס התיה וז .(וב ובתכ ןורבע זעובו ןניק סומע ,ץומא ןב ןד)
.ןושיק לש תיפוריא זכרמה וזמ וליפאו תיתגלפמה תונותיעה לש "תונוחמצ"המ
ר"דש ךכ ידכ דע) בקונ שפנ ןובשחל םרגו ימודרג רומוה ידי לע החנוה ףסומה
יקסבוקדוי ריזחה ,המ ןמז רחאל .(ןותיעהמ ותדרוה תא ,לביקו ,שרד םולבנזור
"דנל חתפ"ה ידי לע ושבכנ ישיש ימיב עצמאה ידומע :תיעצמאה תלדב הריטאסה תא
.(םש ,טסילדא)

ךות ,תוירורעשו םילדנקס דייצכ (רמשמה לעמ) תליג יטומ אבוה ,רתוי רחואמ
קבא לש המלש היישעת ןותיעה חתיפ הז לכל ףסונבו .םיפיקמ םיריקחת ידכ
תאז הניכש יפכ ,(glamor) "רומילג"ו םיאטירבלס ,תוליכר ירודמ :םיבכוכ
.(171 'מע ,םש) יקסבוקדוי

תדמעב היה דימת תועידי ,ויבירי תניחבמ הביבח תוחפ יכהו ,הנורחאו תישימח
תנומסת" תאז התיה .םירחתמה לש (ילאיצנטופ וליפא) דעצ לכ ינפב תוננוגתה
הנבריד דימתש ,ןותיעה יכרוע לש יביטקלוקה ןורכיזב קומע התרחנש "השירפה
התיה ךכל המגוד .(םש ,טסילדא) ץוחמו תיבמ תופקתמל "רמשמה לע דומעל" םתוא
בירעמ לש "יאר" ןיזגמל דגנ תבוגתכ אבש "םיינרדומ םינמז" ףסומה תקשה
תמחלמש רוכזל יוארה ןמ ,ליעל ורכזוהש םירודמל רבעמ ,ללכב .(החפשמל ןועובש)
שקיעה ץורימב" :ןכ ינפל םירושע ינשכ הלחה אלא 90-ה תונש תלחנ הניא םיפסומה
תורחת ריכזמה בצקב םישודיחו תופסות םלהק לע םיריטממה ,םינורהצה ינש ןיב
לוביה תא קיבדהל השקתמ הסונמ ףיקשמ וליפא ,תקתרמ גנופ-גניפ
.(6-4 'מע ,1978 רבמצד ,21 תותוא ,"תומיעה" ,ןמרוי סחנפ) "...יעובש/ישדוחה

םג .קוויש :ךרדה תליחתב תוחפל ,שממ לש ברק להנתה דחא םוחתב ,תאז םע דחי
קוויש תוכרעמ ולהינ םינותיעה ינש .רצק ונורכזש ימל העתפה הכחמ ןאכ
תריזג רתוי םיקוחר םימיבו םיטיהר ,תוינוכמ וללכש) תולרגה םע תויביסרגא
.(85 'מע ,רואנ) (דחוימ םובלאב ןתכירכו ןותיעה ךותמ תסנכ ירבח לש תונומת
תונש לש תויביסאמה קווישה תומחלמב תוארל ןיאו היהיש אוה היהש המ ,ןאכ םג
.ילארשיה ףונב םידקת והשזיא 90-ה

יעצבמב דקמתמ בירעמ דועב ."הטמלמ קוויש" שיו "הלעמלמ קוויש" שי םלוא
ירוקרזמ קחרה ,םילמנה תטיש יפל דובעל סזומ תחפשמ הלחה ,םייצרא ללכ קוויש
קוויש יצמאמ [עיקשה] תונורחא תועידי..." :ביבא לתב םירחתמה יניעמו תרושקתה
ינורהצב" ,רוא םש ןתוני) "הווקתהב ,םי תבב ,הנומידב ,הנומש תיירקב םימוצע
רבוע ,םילמנ תדובעב ומכ ,םלוא .(52-36 'מע ,1992 רבמצד ,1 תרושקתה ,"םויה
:עפשב דחא רבד היה תועידיל ךא .חטשה ינפ לע תואצות םיאורש דע בר ןמז
.תונלבס

טלובה ידסממ-יתוכיאה ןורתיה ןהו ךרדה תליחתב יביסרגאה קווישה ןה ,ןכ םא
תא רובעל חילצהש דע תונורחא תועידי לש ךוראה לולסמה תא םיריבסמ ,בירעמ לש
םלוכ אל יאדוובו םינימא ירמגל םלוכ אל) הצופת ינותנ טקל .עבשומה ובירי
רטפ :םיאבה תורוקמהמ םה םינותנה) הלאה םירפסמה לע דיעמ (תוטיש ןתואב ובשוח
רבמבונב 14 ,טסופ םלזור'ג ,"לארשיב הלודגה םינותיעה תמחלמ" ,גרבנשריה
בירעמ - 1948 הפיחב .(ןונרא ;31 ,35 'מע ,טסילדא ;81 'מע ,רואנ ;1979
תועידי ,33,000 בירעמ - 1950 ראוניב ;דבלב 600 תועידיל האוושהב ,8,000
50-ה תונש עצמאב ;25,300 תועידי ,44,500 בירעמ - 1951 תליחתב ;21,000
60-ה תונשב ;30,000 תועידי ,(?!)200,000 בירעמ (תוינומהה תוילעה ירחא)
1974-ב ;(ישיש ימיב) דחא לכל 200,000 :םיינשה ןיב וקית רצונ תורחואמה
- 1984 ;(לוח/ישיש) 160,000/220,000 (דבלב תועידי לש ןובשחה האור ח"וד)
תועידי - 1991 ;(לוח ימי) 30.6% בירעמ תמועל ,48.3% תועידי
.90,000/200,000 בירעמ ,295,000/550,000

60-ה תונש ףוס תארקל לח הנפמה ,הלא םיידרופס םינותנמ ןיבהל ןתינש יפכ
:הרורב הנקסמה ,ליעל ורכזוהש םיבושחה םיביכרמל רבעמ .70-ה תונש תליחתו
דעומ דועב תונורחא תועידי לגתסהו ןיבה ,היזיוולטה ןדיעל הסנכנ לארשישכ
לאכימ תאז ריבסמש יפכ .בחרה רוביצה לש תיתרושקתה הכירצה ילגרהב םייונישל
,זכורמ עדימ ול קפסי רשא ,תרושקת רוניצ שפחל לחה םיארוקה להק" :ירפ
הרחתמכ ןהו ףילחתכ ןה ,תוינועבצ תונומת םעו 'תורתוכ' הברה םע ,תצמותמ
ראורבפ ,תותוא ,"בירעמ תועידי :םינותיעה תמחלמ" ,ירפ לאכימ) ".היזיוולטל
.(31-30 'מע ,1992

וענמ אל בירעמ לש ותדיריו תונורחא תועידי לש ותצופת תיילע ,ןבומכ
רתויב ץופנה ןותיע"כ 70-ה תונש לכ ךשמב ומצע תא םסרפל ךישמהל ןורחאהמ
,םינותיעה לכ לש תיתימאה םתצופת תא עובקל ךמסומ םרוג ןיאב ."הנידמב
ותצופת תא תולגל ןכומ היה תועידי) אוה וינותנ תא םסרפל בירעמ בוריסבו
הלאשל הבושתה ,(בריס בירעמ לבא ,אוה םג תאז השעי בירעמש יאנתב ,תרקובמה
אל "עיפשמ" יכה ןותיעה לש הליהה תא ,הרקמ לכב .המומע הראשנ "?ליבומ ימ"
.הברהב ותוא רבע תועידיש 80-ה תונשב תעד רב לכל רורב היהש דע בירעמ דביא

ןמיסה קר היה 1977 לש ךפהמה .המידק תועידי תריהד תא רצע אל רבד ,ןפוא לכב
םוי תמחלמ לש "לדחמ"ה תובקעב יזנכשא יטומ) האחמ ילג ול ומדק ;ךכל קהבומה
תא וכיהש (םיריעצה תוגוזה ;םירוחשה םירתנפה :תויממעה תועונתהו םירופיכה
קפסל רומא היה ןותיעהו ,ינמחול חור בצמב היהו ררועתה בוחרה .המהדתב הנידמה
בוט תוחפ אל בירעמ השע תאזו) תוחמל לכוי ותרזעבש ןימאה עדימה תא קר אל ול
לש ונוחצנ .םעה לש ונושלב םירעוסה םיחוכיוול המבה תא םג אלא ,(תועידימ
וללוחתהש תוינכפהמה תומגמה ראשל יאוול תעפות היה ,ןכ םא ,תונורחא תועידי
יכ ןיבהש ,ןיגב ומכ" :לשמל .תאזה הלבקהה תא ונייצש םג ויה) .הפוקת התואב
קוויש יצמאמ תונורחא תועידי עיקשה ,תיפרגומד היצקנופ אוה יטילופה חוכה
תוברקתהה ,ותגלפמו ןיגב וליגש תאזמ רתוי הבר הנובתב ...הנומש תירקב םימוצע
"תינוטלשהו תיתוברתה ,תיתרבחה תיליעה תא הקיחרה אל [הירפירפב] הלא לכ לא
תיילע - לע עיפשה ףא העונצ הדימבו - תא ףקיש קר אל ןוחצינה .(רוא םש]
יפכ הנידמה תא חנז אל םעפ ףא בירעמ .הנממ ןוזינ רקיעב אלא ,"היינשה לארשי"
,ןכ םא ,ינוריא המכ דע .הנידמ התוא וז ןיאש ןיבה אל טושפ אוה ;הריכה אוהש
ןיא" :(1973) ןותיעה לש 25-ה תדלוהה םויב תכרעמ רמאממ חקלנש ,אבה טוטיצה
תואיצמה ןמ קלח אלא ןותיע ןיאו .לעופ אוה הכותבש הרבחה לש האובב אלא ןותיע
.(1973 ראורבפב 15 ,בירעמ ",בצעלו ראתל שקבמ אוהש

ןורדמב הדיריה :הווהה

All I know is just what I read in the papers.
Will Rogers

,ליעל רומאכ ,דחמ .בירעמ לומ תועידי רופיסב רבעמ תפוקת וויה 80-ה תונש
.ותצופתב תוחפל "הנידמה לש ןותיע"ל ךפה תונורחא תועידיש לכל רורב היה
תונותיעה לש היצזירלופופה תמגמ תא םיצעה רשא ,תושדח ,שדח ןותיע םק ,תינש
יניצר רקחמ השענ םרט) .ץראב גוהנהמ רתוי הטוב "ידיאולבט" ןונגס טקנשכ
אלש המ םלוא ,תילארשיה תונותיעה לע תושדח ןותיעה תעפשהל רשאב ףיקמו
ןותיע ל"ומ אקווד ,תישאר .הטעמ אל הינוריא הז ןותיע רופיסב שי ,הלגתי
תויתרבחה תומגמהש דחפ ךותמ הארנכ ,ותוא דסייש אוה ,ןקוש ,ץראה ,הטילאה
לע ץופקי אל םא עגפית תילכלכה ותונתיאו וילא םג ועיגי ליעל ונרביד ןהילע
רשעכ רובעכ רגסנו םידבכ םידספה ול םרג קר תושדח :ךפיהה הרק ףוסב .הלגעה
אל תימויה תילארשיה תונותיעהש תויצסנסו םד לש הנש יצח רחאל ,תינש .םינש
לשב וניא ילארשיה רוביצהש הנקסמל תושדח יכרוע ועיגה ,התמגודכ העדי
בירעמ/תועידי ןיבש והשמ ,"middlebrow") "עצמא"ל ןוויכ ונישו םזידיאולבטל
וב הקבדנ בוהצ ןותיע לש המגיטסה .ידמ רחואמ הז היה םלוא .(ךדיאמ ץראהו דחמ
תא דמיל תושדחש קפס ןיא ,תאז לכ תורמל ,תישילש .ונממ הריסהל השק היהו
תוהזל ןתינ 90-ה תונשבו ,תינועבצו תמחול תונותיעב קרפ בירעמ תאו תועידי
םג .("רוקמ"ה תסיסג תורמל ,הלאה םינותיעה ינשב תושדח לש םיקהבומ םינמיס
תא ןיזהל (םודא בורל) "ינועבצ" רמוח קיפסמ וקפיס הדפיתניאהו ןונבל תמחלמ
.תובורק םיתיעל םינותיעה

יונישב ליחתה אוה .הווהה תושירדל לגתסהל וז הפוקתב םיצמאמ השע בירעמ
םיבתוכהו םיאנותיעה תא ןוויג ,תונומת םוסריפ ,תויתואה גוס ,םירודמה הנבמ
תוינועבצ תונומתל רבעמל שידחה דויצה ןותיעל היה אלש רחאמ ,םלוא .דועו
רתוי םייתוהמ םייוניש אלל .םייקלח ויה תואצותהו םייונישה ,רחא טמרופלו
.םוקמב שדשדל ךישמה בירעמ ,םמצע םיאנותיעהמ קלח תפלחה ילואו הביתכ ןונגסב
תדחוימה תולעבה הנבמ היה רקיה דויצה תא שוכרלמ ןותיעהמ ענמש המ .(ירפ)
תועקשהל םישורדה םיבאשמה םהל ויה אלו תוינמב וקיזחה ויאנותיע יקיתו :ולש
.(38 'מע ,רוא םש) .ירמגל רחא "רצומ"ל םנותיע תא ךופהל ןוצרהו תודבכ

,תמיוסמ הווקת החיפה 80-ה תונש ףוסב לווסקמ טרבור ידי לע ןותיעה תשיכר
ןונכת רשפיאש רבד ,תללכושמ עבצ תנוכמ השכרנ הרצקה ותולעב תפוקתב ןכאו
האצותכ המ ןמז דוע תוכחל הכירצ התיה הכפהמה םלוא .ןיטולחל השדח הרוצת
תיסנניפ-תיאנותיע הירפמיא וירוחאמ וריאשהב - תוירותסמ תוביסנב ותוממ
.תקסורמ

ידי לע עגפנ) סזומ חנ לש יגרטה ותומ רחאל .תועידיב הנפמ לח םייתניב
םע ךסכתסהל ,סזומ ("ינונ") ןונרא ,ונב לחה (1985-ב תועידי תיב לומ סובוטוא
םינש .ןותיעה תכירעב ליעפ רתוי תויהל ןושארה ןוצר ידכ ךות ,יקסבוקדוי בד
ןיבל יתכרעמה דצב לפיטש יקסבוקדוי ןיב תונורחא תועידיב הדובעה הקלחנ תובר
ןפואב הרצונ ךכ .(המודכו ןומימ ,קוויש) ילכלכה דצה תא להינש סזומ חנ
"תיניסה המוחה" (םיישיאה וירושיכ יפל םיינשהמ דחא לכ) יעבטו יתודידי
ינכת ןיב תטלחומ הדרפה - (רתוי תיניצרה תוחפל) תונותיעה םלועב תלבוקמה
.םיילכלכה םיניינעה ראשו תומוסריפה ןיבל ןותיעה

הנכס אלא ודיקפת לע ישיא םויא קר אל סזומ ןונרא תוברועמב האר יקסבוקדוי
רט(ו)פתה ,תוחיתמ תונש המכ ירחא ,הרקמ לכב .תולבוקמה תויאנותיעה תומרונל
.בירעמ עבשומה וביואל םיווקה תא הצח ךכ רחא טעמו 1989 רבמבונב יקסבוקדוי
,בירעמל יקסבוקדוי רבעמ תא תירויצ הרוצב המיד רוא םש .39 'מע ,םש)
.('ץיבבולמ יברה תורצנתהל וא ף"שאל רימש קחצי תופרטצהל

היה ןכ ינפל םא" ירהש .תואבל ךרדה תא הללסש תיטירק הנפמ תדוקנ התיה וז
תא ומישאי ילואש ,יגולוכיספה םסחה תועידי לש וזל המודה הרוצתה לש הריחבל
יבצעממ היהש ,יקסבוקדוי בד ,שדחה ךרועל ירה ,'יוקיח'בו 'הקתעה'ב ןותיעה
ןתינ דציכ ירהש .הז םוחתב םירוצעמו םימסח לכ ויה אל תועידי לש הרוצתה
המוד יכה ןותיעה" :האצותה .(30 'מע ,ירפ) "?ומצע לש יוקיחב ותוא םישאהל
םיבוציע םתוא ,חטש תקולח התוא ,תרתוכ ןונגס ותוא .תונורחא תועידיל רשפאש
החסונה ,םינש והשמו םיעברא ירחא ,רמולכ .(43 'מע ,רוא םש) ".םייפארג
לש השדח-הנשי היצאירוול המידק-הרוחא רוזחל התיה יקסבוקדוי לש תלאוגה
לכ התיה אל איה ,הצופתה ינותנ יפ לע טופשל םא ,םעפה םלוא !"בירעמ-תועידי"
.תלאוג ךכ

25 רובע 1992-ב לווסקמ ןובזיעמ בירעמ תא הנק ידורמנ בקעי םיקסעה שיא
,תאז .רלוד ןוילימ 95 רובעב הסרובב וקיפנה ךכ רחא םייתנשכו ,רלוד ןוילימ
קשמה לש הירוטסיהב רתויב (תולוז ,ירק) "תוחלצומה" תושיכרה תחא ירחא
אלש ,תידוהיה תונכוסה תולעבב תמנמונמ הרבח ,"בושייה תרשכה" תשיכר :ילארשיה
ריחמה ללגב קר אל הבושח וז השיכר .התולעבב םיאצמנ םיסכנ הזיא וליפא העדי
ינשה ןותיעל תילכלכ הירפמיא לש ףוריצה ללגב אלא ,ידורמנ םלישש ךחוגמה
סזומ תחפשמ יסכנ בור ,סזומ הדוהי ימי זאמ ,עודיה יפ לע .הנידמב ולדוגב
:ךופה בצמה - ןבו בא - ידורמנ לש הרקמב .יתועמשמ ןפואב םייתרושקת םניה
:1994 -מ המישר) .םיבר קשמ ימוחת קבוח ילכלכ דיגאת ךותמ דחא סכנ אוה בירעמ
תרבח "ילטנ" ;תוצוח יטלש "דיפר" ;"יצרא דה" ;"בושייה תרשכה" חוטיבה תרבח
ינפלוא - דעלט" לש 18% ;םילבכב היזיוולט תרבח ,ב"תמ לש 12.5% ;םיסנלובמא
;"תליא ילג" ,"לשא" ,"םינומיר" ,"תרנכ ילג" ,"ןוטפנ" ןולמה יתב ;"היזיוולט
םינבמ ;ופיב "תולדגמ" ;הפיחב "טיבלא"ו "רוסנס" ;םילשוריב "ריבשמה" יניינב
,יטרפ שוכרל ףסונב ,תאזו .הוקת חתפב "רוא תיב"ו ,עבש ראבב הישעתה רוזיאב
תא שכר ידורמנ .םלועהו ץראה יבחרב תוריד רשע דועו ןויבסב םימנוד 30 ומכ
הרבחה יווש ,ולש ןובשחה יאור ןדמוא יפלו ,רלוד ןוילימ 40-ב "בושייה תרשכה"
,"אבא לש סיכב לכה" ,םל הרימא לצא םיעיפומ םימוכסה .רלוד ןוילימ 130 היה
.רוא םש םג וארו .62 'מע ,1994 סרמב 4 ,ריעה

"יארחא ךרוע"ו ל"ומה דיקפת תא ומצע לע לביק ידורמנ רפועש רחאל ,הרקמ לכב
תילגרמ ןד הסונמה יאנותיעה אבוה ,םינותיעה תמחלמב ינש בוביס לחה בירעמ לש
ןונרא רופיס ומצע לע רזח הרהמ דע םלוא ,לעופב ךרועה תויהל ץראה ןותיעמ
תכירעב ידורמנ רפוע לש רתי תוברועמל דגנתה תילגרמשכ ,יקסבוקדוי/סזומ
יפכ) .יקסעה דצהו יתכרעמה דצה ןיב "תיניסה המוחה" תריבשל דחוימבו ןותיעה
ןיא .הכירעה ךותב ,הקפהה ךותב םה םילעבה ונלצא" :ןמיו יבג 'פורפ ראתמש
17 ,רבד ,"הרימשה תבלכ" ,ןייבשיפ לעי] "יאנותיעה דצל יקסעה דצה ןיב הדרפה
הנש יצחכ ירחא) בירעמ תא בזע תילגרמ ,תועידיב יקסבוקדוי ומכ .([1994 ינויב
,ונכותו ןותיעה יפוא לע תובר עיפשמ ידורמנ רפוע ,זאמ .תלד תקירטב (דבלב
.ךרועה אוה זרא בקעיו

,יקסבוקדוי לש הרצקה ותנוהכ תפוקתב בירעמ לש תיאנותיעה היגטרטסאה
.ומצע תועידימ "תועידי" רתוי תויהל :הטושפ התיה ,םויה דע הכישממהו
ןכודל עיגמה הנוקל םורגל קר אל :תבכרומ רתוי תצק תיקווישה תוינידמה
תפכיא היהי אלש ,בצמל ואיבהל וליפא וא ;בל םישל אל וא) לבלבתהל םיאנותיעה
תימוסריפה ותוולשמ תונורחא תועידי תא איצוהל אלא ,םינותיעה ינש ןיב (!ול
תואמסיס המכ ירחא) בירעמ אצי ,ךכ םשל .הגיל התואב ןקחשכ וילא סחייתהלו
:עבוק םימסרפמה דוגיא רקס" :האבה המסיסה םע (דחוימב תוחילצמ אל ,תומדוק
."לוח ימיב קר" :הטמל תונטק תויתואבו ,"הדיריב תועידי ,היילעב בירעמ
."תועידי םיארוק 72% .בירעמ םיארוק 16%" :אובל הרחיא אל תועידי לש ותבוגת
םינותיע העבראב וללוחתהש םייונישה תא קדב יקצלס לכימ לש רתויב ףיקמ רקחמ)
והז .קווישבו בוציעב ,ןכותב 1994-ל 1989 ןיב [סבולג ,ץראה ,בירעמ ,תועידי]
םג איה] םינותיעה וליעפהש ,םהינימל קווישה יעצמא ירחא בקעמל ןייוצמ רוקמ
םייוניש :תוירקיעה רקחמה תונקסמ .[הפוקת התואב קוויש ילהנמ הנייאר
םיינכות םייוניש ;בירעמבו תועידיב רקיעב וללוחתה םייתועמשמ םייבוציע
ינשב הטלבה רתיב בוש םלוא ,העבראה לכב ואצמנ [אדירג עדימ תורוקמ תבחרה]
תונשרפל שדקוהש חטשב ץראה דבלמ םינותיע השולשב הדירי הלח ךא ,םינוצופנה
,העבראה לכ ידי לע ולעפוה דואמ םינווגמו םיפיקמ קוויש יעצבמ ;תועדו
תשולש לכ לש חלצומ בוליש :רקחמה לש הנותחתה הרושה .סבולגב דחוימבו
ענמו םהלש םיארוקה זוחא תא הלעה ,דחוימב תועידיו בירעמ ידי לע ,םיביכרמה
,יקצלס לכימ :וארו] תרבוגו תכלוה תינויזיוולט תורחת לש ןדיעב הדירי
התחלצהו םיינורטקלאה תרושקתה יעצמא יובירל תיתרוסמה תונותיעה תולגתסה"
תיצראה תונותיעב תויקווישו תוינכת ,תויבוציע תוטיש :היארוק רפסמ תמילבב
.(1998 ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ךמסומ תדובע ,"1994-1989 ,לארשיב

יעצבמ תומדב ,הלא םינותיע ינש לש ןושארה דומעב םימיא ברק להנתה ,ףסונב
חטש וספת הלא םיעצבמש דבלב וז אל .דועו "ףסכ תורטש" ,םינופוק ךרד תולרגה
לש תועדומ ועיפוה םיתיעלש אלא ,תויתוהמ תושדחל דעוימ היה רבעבש ,רקי
,"תויצניבמוקה תעש" ,יול ןועדג) .תויאנותיע תועידי לש הווסמב ימצע םוסריפ
.(1992 רבוטקואב 2 ,ץראה

לע הנוממה תעיבתב הלגתהש יפכ .הריכמה תודוקנב קוויש תמחלמ םג הלהנתה
תא איבחהל םיקסויקה ילעב תא ןבריד רשא בצמ רצי תועידי ,םייקסעה םילבגהה
לש קתוע לכ לע ףסכ ודיספי תרחא תועידי יקתוע לכ תא םדוק ורכמיש ידכ בירעמ
,בירעמ ,"רוביצב םיעגופ 'תונורחא תועידי' ישעמ" ,רונמ סדה) .רזחומש ןורחאה
תועידי לש (תנגוה אל) הבושת ןיעמ התיה וזש ןועטל ןתינ .(1996 לירפאב 16
ידכ דע ,םינותיעה ינש ןיב לובלב לש בצמל ארוקה תא איבהל בירעמ לש תוינידמל
םיקסויק ילעב ולביקש םיצירמת ללגבש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגה .םלשומ יוקיח
םבג לע םינותיעה ינש תא ךופהל וללה וגהנ ,ןותיעה תא רוכמל בירעממ 1992-ב
.(תועידי) תמאב הצרש ןותיעה תא תוהזל אל הנוקל םורגל ךכבו

לכל הרהמ דע ושלג אלא ,ימצעה םוסריפה םוחתב ומייתסה אל תוידדהה תופקתהה
ירה ...הזמ הז לילכ םלעתה ל םיינשה וגהנ רבעב םא" :םמצע םינותיעה ידומע
םירשקהב דימתו ,ובירי לש םינושארה םידומעב ןותיע לכ בכיכ [1994] הנשה
וקל םיחווידה ,הדובעב יזכרמ לוקישל הכפה תירחסמה תורחתה ...םיילילש
,הסרובב בירעמ תקפנה ינפלש ,תויוחגנתהה ועיגה ךכ ידכ דע) ".הפוקש תויתמגמב
1 הרעה] ירשא וארו .ובירי יצמאמב לבחל ידכ הקפנהב םיישק לע תועידי חוויד
.([ליעל

חווידה הב ,"רתסה תונזאה" תשרפ התיה המחלמה לש (עמשמ יתרת) תרתוכה תלוג
לארשיש לפשל ועיגה תידסומה המרבו תילנוסרפה המרב תוידדהה תוצמשההו יתמגמה
תועידי ךרוע) ידרו השמו ידורמנ רפוע ועשרוה רבד לש ופוסב .ותומכ העדי אל
וטילחה העיבתה תויושר ,סזומ ןונראל רשאב .ןידכ אלש "רתס תנזאה"ב ( תונורחא
.ץ"גבל הריתע ידורמנ רפוע ידי לע השגוה ךכ לעו ,ודגנ םושיא בתכ שיגהל אלש
לופכ היה הישרפה לש קזנה .(1998 רבמצדב 18 ,ץראה ,"סזומ קית" ,טחוש תירוא)
,אסיג ךדיאמו ,םיניירבע םה תרושקתה יליבומש םשורה לבקתה ,אסיג דחמ :לפוכמו
תושק העגפנ ,(עצוממה ארוקל וליפא) אילפהל םייתמגמה םיחווידה תובקעב
31 ,ץראה ,"וניתוחוכל םיעגפנ שי" ,ירשא דוהא) .םינורהצה ינש לש םתונימא
.(1997 סרמב

ינשש הדבועב בשחתהב ,בוט רבד הניה תונימאב העיגפש ןכתיי ,תמיוסמ הדימב
איבה ,לשמל ךכ .םהלש תיעוצקמה תואנותיעה רהוט תא רבכמ הז ושטנ םינותיעה
יכרוע ידי לע הרואכל וזנגנש םירופיס לש תואמגוד עבש ובו קנע ריקחת בירעמ
םירופיסב ,ינשה רבעה ןמו .ןותיעה יברוקמ לע ןגהל ידכ תונורחא תועידי
ינש ןיב "רשק"ל תואמגוד םג ןנשי .תיעוצקמ תומלשמ קוחר בירעמ םג םייטילופ
אל ,2 ץורע לע תילאירטסינימה תוירחאה תא לביק אולימ ינורש עגרב .םינותיעה
אלש ,ןוישר ןתמ לע םינוידה תפוקת לכ ךשמב וילע תויתרוקיב תובתכ ועיפוה
תפוקתב הלא םינותיעב (יחרזא ןורי 'פורפ תרדגהכ) "הקיתש רשק" לע רבדל
,גרבנשריה רטפ) .49%-ל 10%-מ 2 ץורעב תילמיסקמה תולעבה תא תולעהל םהיצמאמ
.(1995 סרמב 26 ,טסופ םלזור'ג ,"תוירפמיאה ינוב"

,םמצע תוחוכב יאנותיעה רופיסה תויהל םיכפוה םיכרוע/םיל"ומהש לככ ,רמולכ
חוויד תניחבמ ירשפא יתלב בצמב (םהידבועו) םהינותיע תא םה םידימעמ ךכ
קרו הלעמלמ הלאכ םיצחל ינפב דומעל םילוכי םיאנותיעה ברקב םיטעמ קר .ןמיהמ
וטקנ םירחאו ענרב םוחנשכ ,רתסה תונזאה תשרפב היה ךכ .תוינוציק תוביסנב
,גלש ריאי) .איהה השרפב תוועמה רוקיסה ללגב תועידי דגנכ האחמ ידעצב
וב ןדיעב ,םלוא .(1995 יאמב 12 ,ריעה לכ ,"'תונורחא תועידי'ב הדפיתניא"
ירגובב קושה תפצה לע רבדל אלש - לבוקמה הדובעה םכסה תא הווהמ ישיאה הזוחה
דמוע - רמשמה לעו רבד ,תושדח יטילפ לע ףסונב ,תרושקתל תוקלחמו רפס יתב
םימויאו םיצחלל ירמגל ףושח תונורחא תועידיו בירעמ יאנותיע לש עירכמה בורה
.הלאכ

:זעלב) .תבלוצה תולעבה איה םינותיעה ינש לש תיעוצקמה הפרותה תדוקנ ,םרב
תועפות יתש ןנשי ,השעמל .Cross-Media Ownership וא Media Concentration
תרושקת יעצמא לע תולעב :המצעלשכ תיתייעב יכ םא ,רתוי הלקה ,הנושארה .ןאכ
םיבר הידמ יצורע ךרד עיפשהל םילגוסמ םהש רחאמ ,םילעבל קר חוכ הנקמה ,םינוש
תחפשמ יבגל ךכ .ירוביצה חישב עמשומה תועדה ןווגמ תא םיניטקמ ךכבו דחא לוקב
,םילבכ תורבח ,תונורחא תועידי תרושקתה יעצמאב הלש תועקשהה תיברמש ,סזומ
יטלשו םינוחרי ,םינועובש ,םינומוקמ ,םיטילקת תרבח ,םירפס תאצוה ,2 ץורע
םלוא ,םיירחסמ םיסרטניא םע םיסנניפ תורבחב תועקשה החפשמל שי ,ףסונב .תוצוח
םיסכנה :המכ יפ רומח ינשה גוסה .םייתרושקתה םיסכנה תמועל םיילוש םה
אל תויקסע תורבח רקיעב תללוכה תירחסמ הירפמיאב םיינשמ םניה םייתרושקתה
תורפסה .ליעל ראותש יפכ ,ידורמנ תחפשמ תא ןייפאמ הזכ גוס .תויתרושקת
עקר תלבקל ליחתהל בוט םוקמ :הבחר "תבלוצ תולעב" העפותב תיטנוולרה תיעוצקמה
,רומיל לאיחי לש ורמאמב אצמנ ,תיתלחתה תיתורפס הריקס ףאו יגולונימרט
םירבד ,"תורומת לש ןדיעב תרושקתה תיישעת :וא ,'לודגה חאה'ו 'ןטקה ךיסנה'"
ילעב לש םיפעוסמה םיסרטניאה ,ליעל זמרנכ .(46-29 'מע ,1 ,1997 םידחא
םיסרטניא םודיקל ףונמכ ןותיעה תא לצנל םתסה ןמ םתוא םיתפמ בירעמו תועידי
,םיחווידה יפ לע) ומצע ל"ומה תבתכהב השענ רבדהש םירקמ םנשי .םירחא םיילכלכ
ךות הרוק רבדה םירקמה בורב ;(בירעמ תכירעמ תילגרמ ןד תורטפתהל הליעה וז
,ל"ומה לש םיסרטניאל ןותיעה ךותב םיכרועהו םיאנותיעה לש "רתי תושיגר" ידכ
ואימחי םאש הווקת ךותמ וא ,"שנעיהל" םילולע םה ,ורקבי םאש ששחמ הארנכ
.םרכש לע ואובי ,תוולנה תורבחל

םיסכנה תובקעב תועידי ידי לע "ןווכתמב אלש" םשו הפ לוצינ היה רבעבש ןכתיי
הרתי .החיכש העפותב רבודמ אל יאדוובו תאז שיגרה אל דחא ףא םלוא ,וילעב לש
ןיבו ןורחאה רושעב ןותיעה לוצינ ןיב לדבהה ,ריהבמ גרבימ ןורש יפכ ,ךכמ
תחלצה תא חיטבהל ידכ םילכה לכב ושמתשה זא :טושפ אוה רבעב ןותיעה "לוצינ"
םיסרטניאה תחלצה תא חיטבהל ידכ דיל אבה לכ תא םיסייגמ םויה ;ומצע ןותיעה
ןורשכ ,תועשר ,הפונת" ,גרבימ ןור) .ןותיעה לש ילרגטניא קלח םניאש םיילכלכה
.(1995 רבוטקואב 3 ,בירעמ ,"ןודזו

הנתשה ,יאנותיעה שרגמל ידורמנ רפוע תסינכ םעו הריזה תא סזומ חנ תביזע םע
אוה ,םלוכמ רומחה שודיחה" :ךכ תאז ראתמ קיתו יאנותיע .רועיש ןיאל בצמה
םודיקל רישכמ ןהל שמשל ולחה [סזומו ידורמנ תוחפשמ לש] ןתולעבבש םינותיעהש
בצמב בושו בוש ומצע תא אצומ ,אוה קר אלו ,טוידהה ארוקה ...םירחאה ןהיקסע
לשב וסיפדהל יוארש יאנותיע רופיס אוה וינפלש רופיסה םאה :טלחומ לובלב לש
ברעתה אמשו ,ונותיע ירופיס ראשכ ןוכנו ןימא אוה םאה ,ובש ירוביצה ןיינעה
.(יול) "?םיכילהה תא שבישו ילכלכה סרטניאה ןאכ

רזעילאשכ ,רתוי דוע תבכרומ תויהל הכפה תבלוצה תולעבה תייעב ,הנורחאל
לעב םדאב רבודמ ,ידורמנ בקעי ומכ .תונורחא תועידי תוינממ 25% שכר ןמשיפ
,טרופס הגמ ,ןמידנה) םירחאו (סבולג ןוגכ) תרושקתה םוחתב םיפנע םיסכנ
,1997 רבמצד ,תיעיבשה ןיעה ,"הידמיטלומ" ,ארק ךורב) .(הברה דועו סנאילא
ילואו ,ןותיעה לוהינב ברועמ ןמשיפש תודע םוש עגרכ ןיא .(39-36 'מע
תיבויח תורשפא הלעמ ארק ךורב) .ןותיעה "תופיקש"ל ףונמ היהת ותופרטצה
תא קיפנהל הטונ ךכ רחאו הנוקש םיקסע שיאכ עודי אוהש רחאמ :ןמשיפ ןיינעב
היהי זאו תאז תושעל סזומ תחפשמ תא ענכשל חילציש ןכתיי ,הסרובב ותעקשה
םיבייחמה ךרע תוריינ יקוחמ האצותכ להקל ףוקש רתוי הברה תונורחא תועידי
.(םיקפנומ םיירוביצ םידיגאת לש חוויד

םיעיקשמ המכ םע) ןקוש ןרצנוקשכ רושעה תליחתב ונעגה בצמה (לפש וא) אישל
18% תריכמ רובע סזומ ןונראמ לביקש ףסכב ידורמנמ בירעמ לש 25% שכר (םירחא
םע דחא ןותיע לש לטרק-ונומ ןיעמ) תוליהבמ ךכ לכ ויה תוכלשהה !ץראה לש
,ידורמנל הרזחב תוינמה תא רכמו הקסיעהמ הרהמ דע גוסנ ןקושש (םישאר השולש
המגמה ,הרקמ לכב .םיאנותיע תואמ לש ,םידקת תרסח ,הפירח האחמ ירחא קר ךא
תרושקתב הרוקש הממ הכופה הניה הבותכה תימויה תונותיעל רושקה לכב ץראב
.םיצורע רתוי תמועל םינותיע תוחפ ;תובחרתה תמועל תוצווכתה - תינורטקלאה

םאה ,םייסיסעה םירופיסהו תואמגודה לכל רבעמ ?השעמל הכלה םידקפתמ םה ךיאו
קיסה (םישדוח השולש ךשמב הקידב) 1996-ב ינושאר רקחמ ?יתייעב הכ ןכא בצמה
תשולש לש םיילכלכה םיסרטניאה ?ךקסע המ" ,יקסני'צוקיט ןתנוי) .ןכש
,הנורחאל .(9-4 'מע ,1996 רבוטקוא-רבמטפס ,5 תיעיבשה ןיעה ,"םינותיעה
תצרחנ יד התיה הלבקתהש הבושתהו הברהב ידוסיו ףיקמ ימדקא רקחמ עצבתה
יאנותיע חווידב ןוזיאו תויביטקייבוא ,תבלוצ תולעב" ,טיברש הואנ) .תכתוחו
םתולעבב תרושקת תורבח לע םיחוודמ 'בירעמ'ו 'תונורחא תועידי' דציכ :לארשיב
,.א.מ תדובע ,"1996-1992 'בושייה תרשכה'ו 'תרושקת תועידי' םידיגאתה לש
.([תיפוס הרשוא םרט] ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל הקלחמה
תב-תורבח עברא תודוא 1996-1992 םינשב יאנותיעה רוקיסה תא קדב רקחמה
תועידי םע תבלוצ תולעבב (רונו ,בהז יצורע ,תשר ,יס.םא.ןא) תויתרושקת
ב"תמ ,דעלט ,יצרא דה :ןהל תורחתמו) תומוד תורבח עברא תודואו תונורחא
יתלב היה (ילילש-יבויח) יתוכיאה רוקיסהש וארה םיאצממה .בירעמ לש (דיפרו
רפסמ) יתומכה רוקיסבו ,םינותיעה ינשב תבה תורבח תבוטל לילעב יביטקייבוא
םיאצממ ואצמנ אל תועידי יבגלו ןזואמ יתלב היה בירעמ (תובתכ/תועידיה
.םיקהבומ

תוילכלכ תורבח םודיקל תונ"צחי ינותיע לש המוגע הנומת ,אופיא ,תנמתסמ
םע תיקלח וא האלמ הרוצב תורושקה ,(וז הרטמב עייסל םייושעה הקיטילופ ישנאו)
העפות םע דדומתהל םילכה וא/ו עדיה םיארוקה להקל ןיאש רורב .ןותיעה לעב
טסוגואב) בירעמב "ילטנ" םיסנלובמאה תרבח לש בחרנ רוקיסש ןכתיי םאה .וזכ
תיתושדח העידי וניא ,ידמל םיאימחמ םירואיתב יוור ,(!םלש דומע ינפ לע 1992
םדקל (הילא ךייתשמ בירעמ םגש) "בושייה תרשכה" תרבח לש ץמאמ ירפ אלא אדירג
והשלכ ארוק בל םישי ללכב םאה ,ךכמ הרתי ?רבכמ אל השכרנש הנטקה הרבחה תא
ידומעב תרכזומ הניאש טעמכ ,"ילטנ"ל הרחתמה ,"לחש" תרבחש (רבד יעדוי ללוכ)
לע ,העיפומ ןכש העידיה ירוחאמ סרטניאה תא תוהזל השקתי ארוקה םאה ?בירעמ
ןותיעב םימסרפתמ םניאש םישיאו תורבח רחא בוקעל ותלוכיב ןיאשכ המכו המכ תחא
.רחא וא הז

ןורדמה עצמאב םש יא תאצמנ תילארשיה תונותיעה ,םויהל ןוכנ ,רבד לש ומוכיסב
תמייקש יפכ ,"הבוהצ" תונותיע ונל ןיא .תיעוצקמ הקיתא תניחבמ קלקלחה
,(םוי לכ םימ"בעו חצר ,סנוא) תירבה תוצרא לש םיבחר םיקלחב וא הינטירבב
שממ לש יתושדח עדימ יקפס תויהל םירמייתמ םניא הלאכ "םינותיע" תוחפל םלוא
:להקה לש ויתויפיצב קוידב איה ונלצא "היעב"ה .םהיארוק םהילא םיסחייתמ ךכו
תונקפס תורמל) ותוא םילבקמש םיבשוחו םינותיעב ןימא עדימ םישפחמ ונחנא
,יטנסרטניא אל ןותיע לש הווסמה ללגב (היסולכואב תונוש תוצובק ברקב תמיוסמ
םלוא ,ןורדמה תיתחתל קחרמה קוחר דוע ,ןוכנ .םייעוצקמ םילוקיש יפ לע דבועה
.הילא עיגנש דע םויה קחרי אל ,הנורחאל השילגה בצקב

תוכל"ומה תעינמ :דיתעב

You can never plan the future by the past.
Edmund Burke

It is our future that lays down the law of our today.
Friedrich Nietzsche

םוקמה הז ןיא ?האלה המו .יוושכעה בצמה חותינו הירוטסיהה ןאכ דע
ךוראה חווטל יוזיחה לע עגרל דומענ םא ,םלוא .תובחרנ תוידיתע תויצלוקפסל
הווהב תוכלוהו תורבוגה תומגמ יתש לש םינצינ תוהזל רבכ ןתינ ,(ךליאו 2020)
20-10) רתוי בורקה דיתעב תאש רתיב חתפתהל הנכשמתש לודג יוכיס םייק רשאו
(המודכו טנרטניא) תתשורמה תינורטקלאה תרושקתה "םויא" ,אסיג דחמ :(םינש
תיתרוסמה תינורטקלאה תרושקתה תומצעתה ,אסיג ךדיאמו ;ליכשמה להקה תא סופתל
בל תמושת תא ךושמתש (עציה לש םוצע ןווגמב ,היתורוצ לכ לע היזיוולט) רתוי
.יממעה להקה

לש םתייטנ תא (תילכלכ) הקידצמ וליאכו תקזחמ אקוודו תילסקודרפ האצותה
תרושקת יעצמא לע סרפתהל "בירעמ/בושייה תרשכה"ו "תרושקת תועידי" ידיגאת
םיקפסמה םיפוגכ דורשל וצרי םא ,ירהש .אדירג םיילנויצנוונוק-םיינותיע-אל
הכחמ ןאכו ,יגולנוכטה םרזה לא ףרטצהל וכרטצי ,("תונותיע" ,ירק) עדימ
ההובג תודחב היזיוולט ,םינייוול ,םילבכ) דחא דצמ םיצורע לש לובמ ונלוכל
,תונכות תועצמאב "ךמצעב תאז השע" ידכ ךות תונותיע תכירצ ינש דצמו ,(המודכו
"ןותיע"ה תא השאו שיא לכל ורפת י רשא טנרטניא ירתאו שופיח יעונמ
לעפויש ישיא בשחמ דחא לכל שי וב ידיתע םלועב ,רוציקב .םהלש ילאודיווידניאה
ונילא עיגי ןותיעה םגש ןבומ ,םייעוצקמהו םייטרפה ונייחב יללכ דוקפיתל
."תיריינ אל" ךרדב תרחא וא וז הרוצב

תויעבהמ קלח ,האלהו האבה האמה לש ישילשה רושעהמ לחה ,הז ידיתע םלועב
עדימ תורוקמ לש רבוג םוצמיצל םויה םיששוח ונא םא ,תישאר .ןהילאמ ורתפיי
"ןותיע" ךורעלו םיקהל לוכי טוידה לכ וב םלועבש רורב יזא ,תוחפשמ שולש ידיב
ולדגיו וכלי קר עדימה תורוקמ ,תולע אלל טעמכ וציפהלו (ימוי רוט בותכל וא)
םירכומ ,םיסונמ םיאנותיע לש תלוכיה לע רבדל אלש .רכיה אלל (תיסדנה הרוצב)
אלל ,ותיבב ארוקל תורישי םתלוכרמ תא רוכמלו םנותיע ילבכמ ררחתשהל םיבוטו
וירפס תא איצוהל טילחהש ןרוא םר תמגוד) הלעמלמ םירישי וא םייומס "םיצחל"
.(תונותיעה םלועל תבסומ ,יטרפ ןפואב

ירחבנ ולכוי דיתעב ,םויה ידמ תידסממ-יטנאו "תינלאמש" תרושקתה םא ,תינש
תירבה תוצראמ תואמגוד) םעל תורישי תכוותמ אל הרוצב םהירסמ תא ריבעהל םעה
תואישנל ץורמב תינומהה הידמה תא ףקעש ,ורפ סור .ה :ןהמ תחא .תורסח ןניא
electronic town - םיינורטקלא ואידיו ישגפמב שומיש ידכ ךות ,1992-ב
.(!תולוק ינוילימ ףרגו mitings

,הלש "יתושדחה ךרעה" תניחבמ הדושח ונל תיארנ יהשלכ הבתכ/העידי םא ,תישילש
ךנחנ :אשונה תודוא "עקר" (תירושיק וא) שופיח עונמ ונל איבי תוינש ךות
לש תב תרבח יהוזש היצמרופמניא ונלביקו תחא הציחל ?שדח "ילטנ" סנלובמא
.בירעמ

המ :הלאשל םירזוח זא .(וביאב םלוא ,םייק רבכ אוה ,םצעב) דיתעב הז לכ ,םרב
?םייתניב םישוע

ילעבשכ ,ץראב תוכל"ומ רטשמ ןיעמ תארקל םידעוצ ונחנא ,הדמתהבו תויתגרדהב
םהינותיע תא םיכפוה בירעמ לשו תונורחא תועידי לש םיל"ומה םשארבו תרושקתה
םיסרטניאה תא םימדקמ רשא םילכל העפשהה יברו המצועה יבר תרושקתה יצורע ראשו
קזח תוחפ אל "ינוטלש" םרוג תויהל םיכפוה ךכבו ,םהלש םייטילופהו םיילכלכה
שארל תרבוע ץראב תרושקתה ,fourth estate-ה םוקמב .תוימשרה ןוטלשה תויושרמ
הייטנ תרושקתה ירקוחלש הארנכ) .רבד לכל תוכל"ומ .first estate-כ חוכה םלוס
.[ןייבשיפ] "תרושקת יצירע" העפותה תא הנכמ ןמיו יבג 'פורפ .םילימ יקחשמל
תאזה היעבה תא ףוקתל ןמזה עיגה .(תרדא יונישב תרבג התוא הניה תוכל"ומ
.םיכלכולמה םימה םע דחי קוניתה תא ךופשנ אלש וזכ הרוצב םלוא ,תיתיזח

יבגל השדח הבישח םישרוד רשא (ל"וחב ומכ) לארשיב תולוק םיעמשנ םעפ ידמ
םיחתופש עגרב ,םלוא .תונותיעה לש תובוחהו תויוכזה ,תונקתה ,םיקוחה תכרעמ
אל הבוגתה - םמצע תרושקת ישנא וא םינטפשמ ,םיקקוחמ ,םיאמדקא הלא ויהיו ,הפ
,היטרקומדה לש דוסיה ינבאמ אוהש ,תונותיעה שפוחב עוגפל רוסא :אובל תרחאמ
ןירשימב ןה ,תויפ תמיתס םיאקיטילופל רשפאל הלולעש הקיקח ךרד אל יאדוובו
התחניה רשא היפוסוליפה התיה וז .(המודכו הדחפה ,יושיר ךרד) ןיפיקעב רקיעבו
,ךכ תובקעב ;(תונותיעה יקוחל תירוביצה הדעווה) "קודצ תדעו" תא הנורחאל
הקיתא יללכ קוחב ןגעלמ ענמיהל" םיצילממשכ ,םלוא .תוירונימ ויה היתוצלמה
ןיעה ,"קוחב יוטיבה שפוח תא חיטבהל קודצ תדעו") ",םתרפה ןיגב תויצקנסו
אצי אל םייקה בצמהמ יתועמשמ יונישש רורב ,(50-49 'מע ,1997 רבמצד ,תיעיבשה
תחכופמ הריהז" ,רצינמרק יכדרמ :ואר ,הדעווה תונקסמב רתוי תכמות העדל) .ךכמ
לש בורב] הדעווה תצלמהל רצינמרק דגנתמ ,ךדיאמ .45-44 'מע ,םש ,"תמכחותמו
תא םייקל הבוח לוחת ןותיעו יאנותיע לכ לעש קוחב עובקל [םיינש דגנ העברא
הצלמה ,הלש ןידה תיב יקספל עמשיהלו תונותיעה תצעומ עבקתש הקיתאה יללכ
רצינמרק תביס .הנוש היצאירווב יכ םא ,ןאכ יתשיג תא תמאות אקוודש
תכיפהב ןגוה אל והשמ שי ...וז התעצהל הוושמ טפשמ לש סיסב ןיא" :ותודגנתהל
יתממ ,ןושארה קומינה יבגל .[45 'מע] "היופכ תונגראתהל תירטנולוו תונגראתה
ףוגל תונותיעה תצעומ תכיפה ,יתעצה יפל :ינשל רשאבו ?ןויער תלסופ תונשדח
.(בייח וניא ,הצור אלש ימ ;ירטנולוו ןפואב השעית "הפוכ"

רובט לבח לש הזה טרסב ,ליעל וניארש יפכ .הלא םינועיטב קדצ לש הדימ שי
הברה ןיאו ,(קי'צנסיד-לוכשא) ונייה רבכ לשממה ןיבו תונותיעה ןיב קדוהמ
םלוא .הנשויל תסיוגמה תרושקתה תרטע תא ריזחהל םיניינועמה ץראב םישנא
ןמוט ןורתיפ לכ אל ירהש ,היעטה ןיעמ שי בצמ יוניש לכל תיביסקלפרה תודגנתהב
.תונוטלשה לש הרתי תוברועמ ובוחב

שי היטרקומדה לש דוסי ןבאכ ותרדאהו "תונותיעה שפוח" תאלעהב םג ,ףסונב
שפוח = תונותיעה שפוח" האוושמב תאצמנ היעבה .ידמ הסג הבישח לש תמיוסמ הדימ
,לשמל .םהיניב טלחומ ןוימד ןיא ,םויה לש םיקוחב וליפא ,תישאר ."יוטיבה
םלוא ,("הצידוי בוס") ומצע טפשמה ידכ ךות טפשמ יכילה רקבלמ העונמ תונותיעה
לע האחמב טפשמה תיב ילתוכל ץוחמ םידמועה םיניגפמ לע הזכ רוסיא לח אל
.ויוטיב ףקיהב תונותיעה שפוח לע ףידע יוטיבה שפוח ,רמולכ .ולוהינ

,ףסכ טעמ םע דחא לכשכ ,םינש תואמ ינפל הנוכנ התיה וז תוהז םנמא ,תינש
ץראב .ןיאמ שי ןותיע םיקהל היה לוכי ,תונתפאש הברהו םירושיכ לש בוטרוק
תואנותיעה ,הלאכ תוביסנב .הנש םישיש-םישימח ינפל דע םייק היה הז בצמ ,ונלש
.קראפב םואנל תוכזה רשאמ יוטיבה שפוח תמשגהל יטנוולר תוחפ אל קיפא התיה
ןותיעה לש תירקיעה הרטמה ,(םיאנותיעה לע רבדל אלש) ל"ומה תניחבמ ,ךכמ הרתי
.ינשמ םרוג קר התיה "ףסכ תיישע"ו ,"יוטיבה שפוח" תמשגהו תעבה התיה

הכפהתהש חיכוהל ףסונ ךרוצ לכ ןיא ,הז רמאמ לש (הצממ אלה) רוקיסה רחאל
וקלחש ,בירעמ לש הרקמבו) וילעב ידיב ילככ ןותיעב םויה רבודמ אל .הרעקה
םה בירעמו תועידי .יוטיבה שפוח תמשגהל (םיברה וילעב לש - הסרובב קפנוה
עונמל םתוא ןברדמ ףא תובורק םיתיעל הז דעיו ,ףסכ תספדהל םילכ רקיעו תישאר
לא סחייתהל ןמזה עיגה הלאכש רותב .להקה ןמ תוירלופופ אל תועדו עדימ
שפוח לש תונותיע" לש שרגמב אל :רחא טרופסב םינקחשכ הזכ גוסמ םינותיע
."יטרפ שוכרכ תונותיע" לש תיטפשמהו תיתקוחה ,תיקוחה הריזב אלא "יוטיבה

לש םרפס זאמ .הרקיעב "תיגולוכיספ" הניה וישכע דע השענ אל רבדהש הביסה
Siebert .Fred et al .Four Theories of the Press ,Urbana :University of
לע .(Illinois Press ,1972) originally published in 1963
היצפצנוקב םייובש ונא ,תונוטלשה ןיבל תרושקתה ןיב רשקל תושיג/תויפוסוליפ
תועידי לש םהילוגליג םג .ינידמה רטשמה (דעב וא) דגנ לקשמכ תרושקתה לש
םלועמ םה םנמא .הנורחאל דע וז "תיטילופ תרושקת" תייצפצנוקב ובלתשה בירעמו
,רבד ודבעש יפכ (הגלפמה תולעבב ןותיע) "תירטילטוט"ה הטישה יפ לע ולעפ אל
תוהזל ןתינ םלוא ,הווהבו רבעב םייתגלפמה םיילארשיה םינותיעה ראשו רמשמה לע
תיטרקוטוא :תורחאה תויפוסוליפה שולש תא תונוש תוביסנבו תופוקתב םהב
רבשמו המחלמ תועשב דחוימב) תיתרבח תוירחא ,(תרושקתל ויביתכתו ןוירוג-ןב)
ףיסוהל ןתינ ,ךכל רבעמ .(ןסר תוחולש תוידדה תוצמשהב) תישפוחו ,(ימואל
McQuail ,Denis .Mass) "תימואל תוחתפתה" לש רתוי םישדח םילדומ
,תסיוגמ תרושקתו ,( Communication Theory] ,3rd ed [.London :Sage ,1994
תשיג ןיעמ) תימצע המיתרב ןותיעה לש ודועיי רקיע וב בצמ םיראתמ רשא
.הרבחהו הנידמה סוסיבו תמקה טקייורפל ("תוחילש"

יפכ ,יתימאה שרגמהמ ונתוא םיטיסמ םהש ,ךכב הלאה םילדומה לכ םע היעבה
תשיפת יפל ןותיעה לש יזכרמה דיקפתה .ילכלכ אלא יטילופ אל אוה :ליעל רהבוהש
איה איה הנותחתה הרושה .ילכלכ חוור וניה םירשעה האמה יהלשב בירעמו תועידי
לש הנוילעה הרושה יפלכ יתרוקיב/דהוא סחי אלו ,תימוי-םויה םתדובע תא החנמה
סזומ תא תנייעמ הניא הקיטילופהש רמוא הז ןיא ,ןבומכ .םיינידמה וניגיהנמ
לש תוריכמ םודיק - תיתימאה הרטמל רישכמכ התע שפתנ הז רשקש אלא ,ידורמנו
.םהלש תוילכלכה תוירפמיאב תובלוצה תורבחהו תבה תורבח ראש לשו םהינותיע
םלועב םייטרפה םינומויה בור ומכ) םינותיעה ינש וב ,רבעב בצמל דוגינב תאזו
הרטמה תא תרשלו ךישמהל ולכויש ידכ םייחוור תויהל ופאש (ץראה ןותיע ילואו
.היטרקומדה לש הרימש בלככ תוליעפו תיתרבחה תואיצמה רוקיס :תירקיעה

המ ול שיש יטרפ םדא לש יוטיבה שפוח תמשגה וניא תונותיעה שפוח וב הז בצמב
לש םילבוקמה םיללכה םא קפס ,לכל לעמ ףסכ תיישע איה ןותיעה תילכתו ,רמול
:גרבנטכיל תנעוטש יפכ .םיפקת ןיידע "תונותיעה שפוח"

"We can now see that the typical claim of editorial autonomy by
publishers and editors is really a disguised property claim - it is the
assertion of a property in the guise of a free speech right"

םיל"ומ דצמ הכירע לש הימונוטואל העיבתהש ,וישכע תוארל םילוכי ונחנא)
ןיינקה תוכז לע הדימעה - תינשוכר העיבתל האווסה רבד לש ותימאל איה םיכרועו
Lichtenberg ,J" ,.Foundations and Limits of the) "רובידה שפוח לש הווסמב
:Press "Democracy and the Mass Media ,ed .Judith Lichtenberg ,Cambridge
.(Cambridge University Press ,1990 ,p .120

לומ וז (ןיינקה שפוחו יוטיבה שפוח) ולא תויוכז יתש תודמוע רשאכ ,ךכמ הרתי
ליכמ ידכב אל) תופידע יוטיבה שפוחלש רורב ,תושגנתמ ןה רשאכ דחוימבו ,וז
םג .(היינשה תא אלו הנושארה תוכזה תא תירבה תוצרא תקוחל ןושארה ןויקתה
תונקת לע רבדל אלש) קוח יפ לע תולבגהה רפסמ ,רואנה םלועה לכב ומכ ,ץראב
שפוחל רושקה לכב ןהיליבקמ לע םינומ תורשע הלוע יטרפ שוכר יבגל (תויטרקוריב
.יוטיבה

,(ךכמ רתוי אלו) יטרפ ןיינקכ ןותיעל סחייתהל םינכומ היהנ אל םא וליפא
תא הל קינעהל ןיאש הלועפ "יקסע"ה גוסהמ "תואנותיע"ב תוארל ןתינ טלחהב
Commercial) "ירחסמה רובידה שפוח" תוכז תלעבכ אלא אדירג רובידה שפוח תוכז
.תיקוחו תיפוסוליפ - םינבומ הברהב ליגר רובידמ "התוחנ" תוכז יהוז .(Speech
תודע ,ןבומכ ,טעמל) ליגר רובידב "רקש" רסואה קוח ןיא :ונל עייסת תחא המגוד
תמוסריפ ןוגכ) ירחסמ רובידב "רקש" תרסוא הנידמ לכ םלוא ,(טפשמ תיבב
וניה יקסע רוביד :(םיפסונ םינועיט םנשי) וז תותיחנל תוביס יתש .(המודכו
;(תישיא העד ,הנומא תעבה) המצע ינפב הרטמה אלו (חוור) תרחא הרטמל ילכ
,דבוע ,רבוד) לעופב אטבמה תעד ירפ חרכהב וניא "יוטיב"ה יקסע רובידב
ןהב תוביסנ ןיאש רמוא אל הז ןבומכ) ליגר ישיא רובידב בצמה תמועל ,(יאמוסרפ
םלוא - ןיפיקעב וא ןירשימב ,תישיאה ותדמע תא עיבהל יאשר וניא ןותיעה לעב
.(ולש םיילכלכה םיסרטניאה תא רומשל /םדקל האב וז הדמע םירקמה בורב

לע םג ךכ ,הלידגהל וא תמיוסמ הלועפ ליבגהל ןתינ םאש ללכ םייק ,ךכל ףסונב
יל ריבעת" ,חדקא םויא אלל ,קנבה דיקפל רמואה דדושה ,לשמל .הוולנה רובידה
."רובידה שפוח" ןורקע תא לצנמ אוהש ,ותנגהל ןועטל לוכי וניא ",ףסכה תא
לע בקונ חוקיפ םייק םא :תיקסע תוליעפ ,(ירסומ יפוד אלל יכ םא) ול המוד
.תילולימה התואטבתה לע חקפל תיקוחו תיפוסוליפ הקנפשוג םג שי ,העוציב

ןועשה תא ריזחהל ונילע תושדח םיכרד שופיחבש רבד לש ושוריפ ןיא ,םלוא
םליבגהל וא יטרפה םשוכר תא םינותיעה ילעבמ לולשל ,דומצ ינוטלש חוקיפל
תרושקתה דוקפית לש םיבקונ םירקבמ וליפא .וב תושעל וצריש יקוחה שומישב
חתפמ [Stepp] פטס) הדימה לע רתי ןוטלשה תא ברעל אל עודמ תובר תוביס םיאיבמ
רמולכ ,"תיעוצקמ תוירחא" עיצמ אוה "תיתרבח תוירחא" םוקמב :שדח "לדומ"
,תופיו תובוט ויתועצה .םמצע םיאנותיעה ברקב םייתא-םייעוצקמה םיכרעה קוזיח
םיעבוקה םה םיאנותיעה אלו םיל"ומה :תירקיעה היעבה תא תורתופ ןה ןיא םלוא
,ןאכ יתעצה .אדירג םיילכלכ םילוקיש ךותמ [ןיפיקעב ,בורל] םינכתה תא םויה
שפחל םיאנותיעה ץורמת תטיש ןוגיע ידכ ךות ,עיצמ אוהש םידעצב תכמות ,ןכ םא
םיל"ומה לע ץוחלל האב םג ףסונבו הרושכ םידבוע םיל"ומה םהב תומוקמב הדובע
Stepp ,Carl S" ,.Access in the Post-Social Responsibility :וארו .םמצע
.(51-45 'מע ,גרבנטכיל לש הרפסב ,"Age ,in :Democracy and the Mass Media
םתרוקיב ,ינש דצמ ;הנוכנ "הליבגמ הקיקח"ל תרושקת ישנא לש םתודגנתה ,רמולכ
ךיא ,ןכ םא .תקדצומ איה ףא "םינוצופנ"ה לש תיוושכעה םתדובע ידגנתמ לש
?עובירה תא םילגעמ

םיקוחה םושייבו תונוש תוירוגטק יתשל םינותיעה תקולחב איה ,יתעדל ,הבושתה
אלו תילמינימ הקיקח ךירצת וז הטיש ,ךשמהב רהבויש יפכ .הירוגטק לכב םימייקה
םיקקוחמה םילולע הב ,תיתקיקח הרודנפ תבית חתפת אל איה רמולכ ,"תיתוהמ"
ינש םנשי ,הארמ רומילש יפכ .הדימה לע רתי תרושקתה תא ןסרל םטהלב "ערפתהל"
תסנכה) תינשמ הקיקח .ב ;(תוהמה תא תעבוק תסנכה) דוסי יקוח .א :הקיקח יגוס
גוסה לע תססבתמ ןלהל תעצומה הטישה .(רחא ףוגל תוהמה תעיבק תוכמס תא הליצאמ
תובייחמה תומרונה תעיבקו ןוידמ תיתגלפמה הקיטילופה תא הריסמ ךכבו ינשה
.(רומיל)

בחרה "תונותיעה שפוח" :הנושארה ?םינותיעו תואנותיע לש תוירוגטקה יתש ןהמ
:היינשה .(לארשי ללוכ) תוילרביל תונידמב לבוקמכ ,("תעדל רוביצה תוכז" :וא)
וניא קוחה ויבגל ,(ןיינקה תוכז) "יטרפה שוכרה שפוח" וא "ירחסמ רוביד שפוח"
םיאצמנ הנושארה הירוגטקב .(ךשמהב תוראותמכ) "רתי תויוכז" תונקהל הטונ
,יארחא ןפואב ,ןימא עדימ תקפסהב ירקיעה םדיקפת תא םיאור רשא ,םינותיעה
םילהקו םירזגמ ,תוצובק לש תונווגמו תונוש תועד תגצהל המב םגו ,בחרה רוביצל
םינשה תואמ ךשמב חתפתה הז גוסמ ןותיע םשבו םשל .תילארשיה הרבחב םינוש
םיאצמנ היינשה הירוגטקב ,אסיג ךדיאמ ."תונותיעה שפוח" ןורקע תונורחאה
ןבומב "קוח ירמוש" םה :"תוילכלכ" הדימ תומא יפ לע רקיעב םילעופה ,םינותיע
ןיידעש תוירוטדנמה תודוקפה יפל םושיר ,תיאבצה הרוזנצל תויצ) הלימה לש רצה
ןותיעמ םיפצמש תיעוצקמהו תיתרבחה תוירחאה תדימ םהב ןיא לבא (תופקת
."ירוביצ"

ירוחאמ דמועה ןויערה ?ךייש ןותיע הירוגטק וזיאל ,םירידגמ ךיאו ,עבוק ימ
םרט ,רמולכ ;ירוקמ אוהש רמאיי ותבוחל םגו ותוכזל) אילפהל טושפ וז הטיש
הנה ,הרצקב .תמיוסמ תובכרומ חטשב עוציבל יכ םא ,(םלועב הנידמ ףאב םשוי
:םיירקיעה תעצומה הטישה יפיעס

טפשמה יתב) ירוטוטטס דסומל תונותיעה תצעומ תא ךפוהש קוח לבקת תסנכה .1
.הלש ןונקתלו תונותיעה תצעומל "בייחמ" דמעמ םידדוב םירקמב ונקיה רבכ ץראב
,ינשב ;יטפשמ ןועיטב ןונקתב ףיעס ןייצל ןתינש עבקנ ,המגודל ,דחא הרקמב
תויעוציב םייניש לעב ,(רומיל ,וארו .הביד תעיבתמ הנגה הנקמ ןונקתל תויצש
.הצעומב םירבח םניהש םינותיעה לע תיעוצקמה הקיתאה ןונקת תפיכאל רושקה לכב
םיאנותיע אל) !דבלב סומידב םיאנותיע ובשי הצעומה ךותב םיפכואה םיפוגב
ןיאש) רוביצ יגיצנו תרושקתה םוחתב הימדקא ישנא ,םינטפשמ ,םיטפוש ,(םיליעפ
יתועמשמ יונישב ןאכ רבודמש ןייצל יואר .(ןוטלשל וא/ו תוגלפמל הקיז לכ םהל
,םיל"ומ 30% ,םיאנותיע 30% :תיוושכעה הצעומל האוושהב העבצהה תוחוכ בכרה לש
דועו םיל"ומה ידיב העבצה תויוכזמ שילשכש עגרבש ,רורב .רוביצ יגיצנ 40%
הפיכא םוש ,(ןיפיקעב קר וליפא) םיל"ומב םייולתה םיאנותיעה ידיב שילשכ
.הזמ תאצל לכות אל תיניצר

הטלחה .תונותיעה תצעומב רבח תויהל ןכומ אוה םא ומצעב טילחמ ןותיע לכ .2
שפוח") הנושארה הירוגטקל ךייתשמכ ומצע האור ןותיעהש ,הרהצה התועמשמ תיבויח
רעשה ףד לע סיפדהל השרוי הצעומה רבח אוהש ןותיע קרו הזכ ןותיע .("תונותיעה
יפל לעופו הצעומב רבח ותויה תא םיברב םסרפל םגו ,הצעומה לש "ןקת ות"
.אדירג םייעוצקמ םיטרדנטס

תויוכזה לכ תא לבקל ךישמי ןותיעה ,תונותיעה תצעומל ותופרטצה םע .3
םע ,םרב .לארשיב םימייקה םיקוחה יפ לע תונותיעה שפוחל תונקומה תונגההו
הצעומה לש תיעוצקמה הקיתאה ןונקת יפ לע דובעל ןותיעה בייחתמ וזכש תופרטצה
לש (המודכו תוררוב ,ןיד קספ) הטלחה לכל תייצלו (םייתנשכ ינפל ןקותש)
לש ללוכה דרוקרב בשחתהב ,הנש לכ ףוסב .(ךשמהב האר ,תועמשמה לע) הצעומה
ךישמהל םא הצעומה טילחת ,תיעוצקמה הקיתאה לע הרימש יבגל הנש התואב ןותיעה
תא לסופ וניא םשו הפ יתדוקנ תויצ-יא ,רמולכ .ואל םא ןותיעה לש ותורבח תא
תא עירכי הלוכ הנשה ךשמב ודוקפית לולכמ אלא ,רבח תויהל ךישמהלמ ןותיעה
.וניד

,הליגר תילכלכ הרבחכ וניד ,תונותיעה תצעומב רבח תויהל אל טילחמש ןותיע .4
לע) אל ותו (המודכו "קוסיעה שפוח") "יטרפ שוכר"ל תונקומה תויוכזה לכ לע
.(ךשמהב טוריפ אובי ,רבדה תועמשמ

יבגל לופכה רזגה םע ליחתנ .רזגו טוש לש וניה הטישה תא החנמה ןורקעה
יביטקייבוא םרוגמ "ןקת ות" ןיעמ םהל ןתניי ,תישאר ."תונותיעה שפוח" ינותיע
הקיתא ןונקת יפלו "םייסלק" הדימ ינק יפ לע לעופה ןותיע והזש עבוקה ,ךמסומ
ומכ רכומו רכומ למסל ךופהל היושע וז תימשר "הקנפשוג" ,ןמזה ךלהמב .רורב
Good Housekeeping Seal of) ל"וחב םימוד הרשכה ילמסו ילארשיה "ןקת ות"ה
.םגיצהל םישרומה םיגתומל רורב ןורתי םינקמה ,(Approval ;Consumer Reports
יפ לע תונקומה "רתי" תויוכזב תוכזל וכישמי הלא םינותיע ,ליעל רומאכ ,תינש
תיאנותיעה םתדובעב םהילע תולקמה תויוכז ,םלועבו ץראב גהנמו ןיד ,קוח
.תמחולהו תרקוחה

תיעוצקמה הקיתאה ןונקתל תויצ :הריזג לש "ריחמ"ב םיאב הלא םירזג ינש םלוא
בתכנ אל הז ןונקתש ריכזהל יואר ,בגא תרעהכ .תונותיעה תצעומ ,התוא תפכואלו
ישנא לש םלמע ירפ אוה אלא ,םהשלכ םייאנותיע-ץוח םימרוג וא תונוטלשה ידי לע
.םיינישה ויה ,ןבומכ ,ןמזה לכ רסח היהש המ .ןוצרב םדי לע לבקתהו תונותיעה

ןונקתה ךותמ המלש יתלבו הרצק תואמגוד תמישר ?הזכ תויצ לש תועמשמה יהמ
דומע ותואב "תועט ןוקית" םוסריפ .1 :תאש רתיב תועמשמה תא שיחמת ומצע
ץמשוהש ימל טלוב םוקמב הבוגת תוכז ןתמ .2 ;תירוקמה תועטה ומכ לדוג ותואבו
האבוה אלש רקסנה אשונה לש ינש דצ גיצנ ידי לע וא/ו והשלכ רוקמ ידי לע
ולוכ ןותיעלש הדבועה לש טסקטה ףוגב ןויצ .3 ;ללכב וא יוארכ ותעד/ותדמע
.("תואנ יוליג") אשונב רושקה ילכלכ סרטניא הבתכה/העידיה לש יאנותיעל וא/ו

.ןונקתה יפיעסב ביחרהל תוכמסה קוח יפ לע תונותיעה תצעומל ןתנית ,ךכל רבעמ
טפשמה תיב אישנ רקס ,1996 יאמב 13-ב ביבא לת תטיסרבינואב םסרופמה ומואנב
רבעב טפשמה תיב יקספ ךמס לע הבחרה לש תויורשפא רפסמ ,קרב ןרהא ,ןוילעה
,ז"נשת ,ז"כ ,םיטפשמ ,"היתויעבו לארשיב יוטיבה שפוח לש תרוסמה" ,קרב ןרהא)
הניה ,תקולחמב היונשה ותאצרהל םרוגה הארנכו ,תירקיעה ותגאד .(248-223 'מע
היעבה ,רמולכ .תירלופופה תונותיעב אטבתהל הבחר תועד תשק לש התורשפא-יא
םילוקישמ םסרפתהלמ ענמנש המב ,רקיעב ילואו ,םג אלא ,םסרפתמש המב קר הניא
וא (םיארוקה תא זיגרהל תולולע ולאכ תועדש וא םיארוק קיפסמ ןיא) םיילכלכ
(?ןותיעב עיפומה עדימה בור רוקמ ,תונוטלשה תא סיעכהל המל) םייטילופ
רבכש The Media Monopoly ,ורפס .Bagdikian היה וז היעב לע עירתהל ןושארה)
.(1997 .[Boston :The Beacon Press ,תנכדועמ] תישימח הרודהמב אצי

תניינעמ העצה גיצא םעפה םלוא ,וז היעבל םיבר םיבייחמ תונורתפ תולעהל ןתינ
ידומע רפסמ תא לידגהל ןותיעה תא (דסבסל וא/ו) בייחל העיצמ גרבנטכיל .ל"וחמ
,תודמעו תועד לש רתוי בחר ןווגמ עיבהל רוביצל רשפאל ידכ הקיטסיצילבופה
רבדה :הז רשקהב תניינעמ הדוקנ תנייצמ איה .תוילנויצנוונוק יתלב דחוימב
תלעופ הנורחאהש רחאמ ,תינורטקלאה רשאמ הבותכה תונותיעב רתוי הברה ירשפא
יתלב ךרצמ אוהש ,"חטש" תלבגמב אלא ןמז תלבגמ אלל הנושארהו ,ןמז תולבגמב
.(גרבנטכיל) "יפוס ןיא"ו לבגומ

דואמ תיקלח המישרה ,רומאכ) תושקבתמ תונקת המכו המכ דוע ףיסוהל ןתינ ךכל
תונותיעה תצעומ תונקת יפיעס לכב ןויע .תורחא תובייחמ תועצה תולעהל ןתינו
:(ףיעס לכל תחא העצה תוחפל תופסונ תובר תועצה קפסל יושע

די לע שרופמ רוכזיא אלל תונומת לש ילטיגיד לולפט/יוניש לע רוסיא .1
לש תילאוזיו ("היצלומיס") הימדה לע טלחומ רוסיא .2 ;השענ רבדהש הנומתה
ןיב הרורב הדרפה .3 ;(אל "הנומת" ,ןכ הקיפרג) "תילאיר" תיארנש הרוצב עוריא
הקיפרגו סופד תועצמאב ןיטולחל הרורב הלדבה .News and Views ;(4) העדו עדימ
ןויצ תבוח .5 ;ומצע ןותיעה לש תויתושדח תועידי ןיבו תויונק תועדומ ןיב
חרכהב אל ךא ,(רחא תרושקת רוקמ ,ןוגרא רבודמ ןופלט ,טקינומוק) העידיה רוקמ
לע רוסיא .6 ;םש םוליעב ראשיהל ונוצרב םא ,רוקמ לש יפיצפסה ומש תטיקנב
,ןוגכ) "תירודיב הילאוטקא" וא "רודיב" תינכות תוחנהל יאנותיע
תרושקת ץעוי ,רבודכ דבועש ימ לכ לע ןוניצ םייתנש .7 ;("הקיטילופופ"
,הנושארה הירוגטקב) ןותיעב יאנותיעכ דובעלו רוזחל ול רתויש דע ,המודכו
תעיבקו ,םיירחסמ םירצומ לש תוריכמ םדקל/םסרפל יאנותיע לע רוסיא .8 ;(ןבומכ
תעינמ ,ןוגכ) "תויואר תוירוביצ תורטמ"ל (רתומ) המוד דיקפת רובע ףירעת
תא הלעהש ,לאינרק לבוי ד"ועל יתדות) (הביבסה תוכיא ,םיכרד תונואת
סנכב אשנש האצרהב ,[8-6 םיפיעס] תונורחאה תויגוסה שולש לש תויתייעבה
ןוגיע .1999 ;(9 סרמב 25-ב הפיח תטיסרבינואב ,"טפשמו הקיטתסא ,הקיתא"
תיחפי םג הז) הצעומה יוביגו םייניש לעב ,ןותיעב ןמסדובמוא לש יאמצעה ודמעמ
דקפתי ןמסדובמואה רמולכ ,תונותיעה תצעומל תורישי ועיגיש תונולתה תומכ תא
עבקנש ןורקעה לוטיב .10 ;("הובג ןיד תיב"כ הצעומהו ליגר "ןיד תיב" ןיעמכ
יאשר ל"ומהש עבקש ,(ןידה יכרוע תכשל 'נ ןהכ םולש םגו) "לאיחי" ןיד קספב
סנק לטויש קודצ תדעו תעצה םושיי .11 ;אל המו ונותיעל סנכיי המ ביתכהל
בריסש ללגב ךרוע/יאנותיע תויטנסרטניא-תוילכלכ תוביסמ רטפמה ל"ומ לע לדגומ
תודוא קודצ תדעו תעצה לש םושיי דוע .12 ;שרוד ל"ומהש המ-רבד םסרפל/בותכל
עשרוה םא ןותיע לוהינב יהשלכ הרוצב ברועמ תויהלמ ןותיע לעב/ל"ומ לע רוסיא
יוארה ןמ ,םינורחאה םיפיעסה תשולש רשקהב .ןולק המיע שיש הריבע לע ןידב
םג בייחמ אוהש :יברעמה םלועב םידקת אלל ףיעס םייק יחכונה ןונקתבש ןייצל
.(םיכרועו םיאנותיע לע רקיעב םילח ל"וחב םינונקתה) ל"ומו ןותיע לעב

.13 ;יחכונה ןונקתל רבעמ ,תופסותל תויצפואה תמישרב הנורחאה העצהל ,ןאכמ
,לשמל ,תפרצב) ל"וחב תומוקמ המכב גוהנש יפכ ,דחי םג ינויחו יטסרד דעצ
ןותיע לש תולעב לע רוסיא לח תירבה תוצראבו ,קושהמ 30%-ל ןותיעה לבגומ
לש ימצע לוטיב תבוח :(39-38 'מע ארק :וארו .ריע התואב היזיוולט תנחתו
לש תוינמה תריכמ רמולכ ,םינוש הידמ יגוס ינש (חיננ)מ רתוי לע תבלוצ תולעב
םג ,םילבכב תוינמ םג קיזחמ ןותיע לש ל"ומ וב בצמ היהי אלש ידכ ,"ףדועה"
םשיילו ןגעל יוארה ןמ ,רוציקב ,(םינייוול) DBS-ב םגו ירחסמ היזיוולט ץורעב
תוליממ תחא הווהמ "תופיקש") תונותיעה תכאלמ תופיקשל םרותש המ לכ לעופב
לש םזגומה חוכה תלבגהלו (49 'מע ,קודצ תדעו :ואר .קודצ תדעו ח"וד לש חתפמה
.ןותיעה

"רזג"ה ,ידמ "דבכ" ריחמ הבוג תאזכ תורבחש םיטילחמ רשא םינותיעל ?דגנמ המו
יתבו תוטילקרפה ,הרטשמה לש הז טעמל ,חוקיפ לכ אלל תיאנותיע הדובע - רורב
,רתס תונזאה) תויחרזאו תוילילפ תוריבע םירסואה הנידמה יקוח ךמס לע ,טפשמ
בצמה ,תוקופתה תניחבמ ,רמולכ .(הביד ,ןוחטיב תודוס ,הצידוי-בוס ,התסה
רצוויהל הלולעה הדורי תימדת םע דדומתהל ךרוצה טעמל םויה אוהש יפכ ראשיי
.תונותיעה תצעומ לש "רשכה"ה רדעיהמ האצותכ

תא רידגמ תונותיעה תצעומל תופרטצהמ ותוענמיה םצעב הזכ ןותיעש רחאמ ,םרב
םיחנומ םניאש םינותיע םימייקש ,ריכזהל שי) חוור תורטמל תילכלכ המריפכ ומצע
תונורקע יפ לע םידבוע םניאשו ,"םייגולואידיא" אלא םיילכלכ םילוקיש ידי לע
,(ןמאנ רתיו עידומה) ידרחה רזגמב םינותיעב רבודמ ,ץראב ."תונותיעה שפוח"
תוטיש "ררוג" ןיידע םהמ קלח) יסורהו (הפוצה) יתדה רזגמב תמיוסמ הדימבו
,א הירוגטקל ופרטצי אל םה םג ,םתסה ןמ .(תוצעומה תירבמ תויאנותיע הדובע
לע וטלתשי םהש הפיחב סנכב ,ץראה ךרוע ,ירמרמ ךונח הלעהש יפכ ששח ןיא ןכלו
"הגרד תדרוה" אוה טושה ,(םייטרקומד יתלב תונורקע וביתכיו תונותיעה תצעומ
שפוח" יקוח תלחה ךות ,רמולכ ."תיאנותיע"ה ותדובע לש תומושתל רושקה לכב
הרוש היינשה הירוגטקב םינותיעמ לולשל ןתינ ,"קוסיעה שפוח"ו "ילכלכה יוטיבה
תונותיעה לש התנגהלו התורישל ,התוכזל םינשה ךשמב ורבטצהש ,"לע תויוכז" לש
ןותיעל ונקוי אלש תויוכז לש הצממ אלו הרצק המישר ןלהל .םלועבו ץראב תיסלקה
:"חוור תורטמל רקיעב" ומצע תא רידגמה

Dworkin ,R" ,.The Farber Case :Reporters) טלחומ טעמכ יאנותיע ןויסיח .1
and Informers ,"in :A Matter of Principle ,Cambridge MA :Harvard
הז עדימ םהב םיגירח םירקמ טעמל ,(University Press ,1985 ,pp .373-380
תוכז .1986 ;(2 ,יזוחמה 'נ ןירטיצ ןויצ-ןב) ילילפ ןידב קדצ תיישעל ינויח
הניא וז תוהז ,עגרכ) יאונתיע תדועת ןוטלשה תויושרמ לבקל (תיטמוטוא טעמכ)
ץ"גב :האר .טועימ טפוש תעדב קר תכמתנו ץראב םיאנותיעל ןיד יפ לע תינקומ
יבגל ;3 (589 ,594) הל ד"פ 'חאו ,הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ 'נ סנוי 509/80
סותימ ןיב :תונותיעה שפוח" ורפסב האר ,וז הייגוסב לגס באז לש ונויד
,םיאנותיע תוביסמב תופתתשה רובע (220-219 'מע ,1996 ביבא לת ,"תואיצמל
ןמ .בחרה רוביצל ותקולח ינפל יתלשממ עדימ תלבקו רוגס יאבצ חטשל הסינכ
לע וז תוכזל יאנותיע לש ודמעמ תא ססיב לארשיב טפשמה תיבש ןייצל יוארה
קוח יפל הנידמה יכמסמל השיג יכילה זוריז .230 ;(3 'מע ,םש) ילכלכ סרטניא
הצעומה ירבח םינותיע םע םינמנה םיאנותיעש דועב ,רמולכ .שדחה ישפוח עדימ
תא רובעל םירחא םינותיעב םיאנותיע וכרטצי ,רמוחל תורישי םמצעב תשגל ולכוי
תונקת דיתעב ולטובי םא .4 ;הרושהמ חרזא לכ לע לחה ,תימשרה השקבה ךילהת
לע לוחי אל לוטיבה ,םינותיע יושירל רושקה לכב יטירבה טדנמה לש תודוקפו
תא לטבל םוקמ שי ,קודצ תדעו הצילמהש יפכ ,לשמל .היינשה הירוגטקהמ םינותיע
םויאה תא .(49 'מע ,קודצ תדעו) תותימצל ןותיע רוגסל תונוטלשה תוכמס
םינותיע רובע ולטבלו "םייקסע" םינותיעל ריאשהל אקווד ןתינ הזה ינוקרדה
ידכ דע) טפשמ יכילה לש רתוי בחר רוקיסו הלק תושיגנ .5 ;הנושארה הירוגטקב
אלו ןושארה גוסהמ םינותיעל ונקוי (טפשמה םלואב תומלצמו םינופורקימב שומיש
:לבגומ רתוי טעמ המ רבד ,הפיחב סנכב האצרהב ,עיצה ןנור השמ יאנותיעה) ינשה
רזגו ןידה קספ תוארקהו ןידה יכרוע ינועיט תעשב טפשמה תיבל תומלצמ תסנכה
םינותנ םהש ישפנה ץחלה ללגב םידיעמ םידעש העשב אל ךא ,םיטפושה ידי לע ןידה
םירבחה םינותיע .(Prior Restraint) "שארמ םוסריפ תעינמ" לוטיב .6 ;(וב
יפכ ,אל המו םסרפל המ םתטלחהב טלחומ תעד לוקישל וכזי תונותיעה תצעומב
תיבמ העינמ וצ םויא תחת לועפל וכישמי םירחא םינותיע ;תירבה תוצראב גוהנש
בור יבגל ,םויה) תיאבצ הרוזנצל רושקה לכב וליפא הז ףיעס ליחהל רשפא .טפשמ
יפ לע ,תאז םלוא .יאבצה רוזנצל םדוק ותוא ריבעהל ךרוצ ןיא ,עדימה יגוס
רבכש ,ןייצל יואר .[66-64 'מע ,לגס האר] ןיד וא קוח יפ לע אלו םכסהו גהונ
.וז השירדל רושקה לכב םינוש םינותיע ןיב הנחבא השוע ומצעב רוזנצה םויה
ד"פ ,םינפה רש 'נ קרוי וינ .קניא לנוישנרטניא רמוע 644/81 ץ"גב :האר
העיבת ויתובקעב רורגי קוחה לע הריבע וניהש םוסריפ ,ןבומכ) (1 ,(230-228)ול
ןותיעה תורבח לוטיב לש הובג יוכיס לע רבדל אלש ,תויושרה םעטמ תילילפ
הממ רתוי הקזח הנגה .7 ;(ךכמ עמתשמה לכ לע ,הנש התוא ףוסב תונותיעה תצעומב
קוחה יפ לע .תונותיעב הדובעל תורושקה תויחרזא תועיבת דגנכ םויכ גוהנש
.(43-42 'מע ,לגס) הביד לע ילילפ ןידל יאנותיע עובתל םויכ ןתינ ילארשיה
ןיקיזנ תועיבתל םיפושח ויהיש ,הנושארה הירוגטקב םינותיעמ רסות וז תורשפא
םירבחה םינותיעל ילמיסקמ ףר תעיבק :תפסונ תירשפא המגוד .דבלב םייפסכ
,טרפה תעניצל הרידחב העשרה רובע ןיד יפ לע םימולשת לש תונותיעה תצעומב
תערכה יפ לע ,םומיסקמ תולבגה אלל םימולשתל םיפושח ויהי םירחא םינותיעשכ
.טפשמה תיב

(היינשה הירוגטקה) "םיילכלכ" םינותיע יבגל טושה תא החנמה ןורקיעה ,םצעב
תוחילש אלל ,רבד לכל תוליגר תומריפ ויה וליאכ םהילא םיסחייתמש וניה
רשפאל תעדה לע םילעמ ונייה אלש יפכ .ירוביצה חישל המבכו עדימ יקפסכ תדחוימ
תופסונ תויוכז וא תודחוימ תונגה לבקל "םסא" וא "עבט" וא "םתלוס" ידבועל
תודחוימ תונגה/תויוכז ןתמ םע םילשהל דוע ןיא ךכ ,חרזא לכל עיגמש המל רבעמ
תומריפה תורטמל ההז םתרטמש םיל"ומ רובע רקיעב םידבועה םיאנותיעל הלאכ
.ל"נה

?וז תילאיצנרפיד הטיש תגהנה תובקעב תורקל יושע המ

םמצע לע ולבקי בירעמו תועידיש (יתעדל ,לודג אל) םייוסמ יוכיס םייק ,תישאר
תא הברהב הנשמ היה הזכ רבד .תיעוצקמה הקיתאה ןונקת לש בקונה חוקיפה תא
.דעומל ןוזח דוע ךא .השעמל הכלה םדוקפית

ךלמהש לכה ועדי התע םלוא ,יחכונה םבצמב וראשיי םה ,ריבס רתויו ,תינש
הלולע רשא םתימדתב תמיוסמ העיגפ הווהי הז רבדו - תיעוצקמ הניחבמ םוריע
"רשכה תדועת"ו "ןקת ות" ,תאז לכב .םתצופתב םג תינוניב דע הנטק הדימב םסרכל
ןורתיה תא שפחמ הרחתמ לכ הב ,תינרדומה תיקווישה הריזב טעמ אל םיווש
.ולש ידוחייה

,הזכ ןותיעב דובעל דוע וצרי אל םייניצר רתויה םיאנותיעהמ קלח ,תישילש
תובקעב רתויו (התוחנ תימדת לעב הדובע םוקמ) "ןקת ות" רדעיה ללגב תוחפ
רתיה תויוכז לוטיב ,םתניחבמ) ודבעי םהב םיתוחנה םייעוצקמה םיאנתה
םירחתמל םיחטבומ טעמכ םיפוקס וב ןותיעב דובעל הצרי ימ .(ל"נה תויאנותיעה
?עדימ תלבקב (קוח יפ לע ןיפיקעב םינגועמהו) םינבומה םהיתונורתימ האצותכ

ןומימל ףסכה אצמיי ןיינמ ,תישאר .העצהה תמלשהל םיטרפ המכ ורתונ ,ןבומכ
עויס אלל ,םיפרטצמה םינותיעה לש תורבח ימד ךותמ אצמיי אוהש ףידע ?הצעומה
קינעהלמ המודכו םייפורתנליפ םיפוג ,רקחמ תונרקמ ענמי אלש רבד) עובק ינוציח
תירוטר-תיתרוקיב הלאש לע הנוש הרוצב הנוע תעצומה הטישה .(םיפסונ םיפסכ
ןומימב םפסכ תא וזבזבי םיל"ומהש עודמ" :ל"וחב תונותיע רקוח ידי לע הלאשנש
דחפ איה הדיחיה תירשפאה הביסה" :ותבושת "?םהיתויוכז תא ליבגהל ותרטמש דסומ
Bertrand ,C.J" ,.British) ".תירוביצ הדילסמ דחפ וא תינוטלש תוברועממ
Press Council Weakened by Lack of Will and Wealth ,"in :St .Louis
תמייק ,תילאיצנרפידה הטישב .(Journalism Review ,September 1982 ,p .15
םיפתוש םניאש םירחתמה ינפ לע יעוצקמו ירחסמ ןורתי :תיבויח רתוי ,תרחא הביס
.הצעומה תדובעב

םרפסמו) םירבחה ימולשתב קרו ךא היולת תונותיעה תצעומ ובש בצמ ,תאז םע דחי
תולת רוציי רבדהש רחאמ אירב ירמגל וניא ,(םויכ םרפסמ תמועל םתסה ןמ םצמטצי
רבח לש (רהצומ אל וליפא) השירפ םויא ,רמולכ .הירבחב הצעומה לש תמיוסמ
לוקישה קרש ןכתיי ;תורבחה שודיחל רשאב הצעומה תטלחה תא תוטהל לולע יזכרמ
ןיינע .ררוס רבח לע החדהה תייצקנס תא ליטהל הצעומהמ ענמי ומצעלשכ ילכלכה
.ףסונ ןובילו הבשחמ שרוד הצעומה ןומימ תו/רוקמ

תקידבבו תונולתב לופיטל בחר ןונגנמו עובק תווצ םיקהל ךירצש רורב ,תינש
קלח ,הלעמל וניארש יפכ .הרהבה תשרוד הנורחאה הדוקנה .םינותיעה לש תוקופתה
יכ להקהמ שא וכשמי אל בירעמו תועידי ומכ םינותיע לש םייעוצקמה םייוקילהמ
תעדל לוכי ללכב ימ .הלא םייעוצקמ םימגפ לע דומעל םילכה תא םיארוקל ןיא
תויתושדח תועידי הילע תועיפומ ןכלו בירעמל תכייש תוצוח יטלש "דיפר" תרבחש
,"הטויוט" ןובשח לע ןאפיל עסנ הרובחת יניינעל בתכהש וא ?תונמוזמ םיתיעל
ךכ לכ "הטויוט" לע תרוקיבה ןכלו שידחה לעפמה ילולכש תא בורקמ תוארל ידכ
הנבהבו ומויב םוי םינותיעה לש המוזי הקירסב םג ךרוצ שי ,ןכל ?האימחמ
תצעומב ,לשמל ,םייק הזכ ירקחמ דיקפת) חטשה ינפל תחתמ םיניינעב הקימעמ
Seymour-Ure ,C ,.The British Press and :וארו .תיטירבה תונותיעה
.(Broadcasting Since 1945 ,Oxford :Blackwell ,1991

םייתטיש םירקחמ םג םיצוחנ אלא ,תושרדנ תוקדקודמ תוקידב קר אל ,ךכמ הרתי
דהוא רוקיס יתטיש ןפואב לבקמ רצואה רש םנמאה .ךורא חווט תומגמל רשאב
יכ) רבעב רצוא ירש יבגל וא םירחא םינותיעב גוהנש המל רבעמ הברה X ןותיעב
ידרחה רזגמה תא גיצמ תמאב Y ןותיע םאה ?(ל"ומה לש החפשמ תבל יושנ אוה
הקידב לש ירפ ןניא הלאכ תולאשל תובושת ?דירחהל תיתמגמו "תימשיטנא" הרוצב
אל םיבאשמו ההובג תימדקא תונמוימ שרודה ףיקמ רקחמ לש אלא ,תיתדוקנ
.םילטובמ

ירה ?םישרדנה םיטרדנטסב דמע ןותיעה םא הנש לכ ףוסב םיעבוק דציכ ,תישילש
הייפיצ ןיא ,ליעל רומאכו .ןותיע ומכ "רצומ"ל 9000 ISO עובקל תורשפא ןיא
הריבע יהמו ?םיקיפסמ זוחא םינומש םאה םלוא ,זוחא האמב תינונקת הדימעל
?הלק הריבע דגנכ הרומח

תוינכותב תוחפל תינורטקלאה תרושקתה לע םג וז הטיש ליחהל םאה ,תיעיבר
הביס ןיאש ,יל המדנ ?("הדבוע" ןכ ;"הקיטילופופ" אל) ילאוטקא דועיתו תושדח
.חלוצ תונותיעה םע יוסינה דציכ תוארל המ ןמז תוכחל ףידע םלוא ,אלש

דובעלמ דדוב חרוס יאנותיע קיחרהל תוכמסה תא הצעומל תתל םאה ,תישימחו
ןיא וב ,"יקסע" ןותיעל רובעל לכוי דימת אוה) ?הנושארה הירוגטקב ןותיעב
תוכמס םיאנותיעה לש יעוצקמה דוגיאל שי ,לשמל ,הידוושב .(לגר תסירד הצעומל
.תואנותיעב ללכב קוסעלמ וירבחמ דחא חידהל קוחה יפ לע

תונוטלשה תסינכל חתפ תחתופ הניא ןאכ תעצומה תילאיצנרפידה הטישה ,םוכיסב
;םניינק תוכז תא םינותיעה ילעבמ תללוש הניא איה ;תיאנותיעה הדובעה יניינעל
;אל ימו םילבוקמ םייעוצקמ םיללכ יפ לע דבוע ימ בחרה רוביצל הריהבמ איה
לע הדיבכמו רתוי תיעוצקמ הדובעל ,םיאנותיע דחוימבו ,םינותיע תצרמתמ איה
םייניש לעב יאמצע ףוג קוחב תנגעמ איה ;"ןותיע"-יומיד דסומב םידבועה הלא
תודוא תוליבקו תונולת תונפהל להקה לוכי וילא ,םייניצר שונא יבאשמו תודח
ןיעמ) םייתנש תוח"וד ידכ ךותו ;תיביטקפא הרוצב תונעיהלו תונותיעה ילדחמ
ילואו תונותיעה יכרדב רוביצה תא תכנחמ איה (תונותיעל הנידמה רקבמ ח"וד
.םתרצות תא המ תדימב חיבשהלו םינותיעה דוקפית תא רפשל חילצת וליפא

ןיב הדימ הנק לכב ,החלצה רופיס םה ,בירעמ תמיוסמ הדימבו ,תונורחא תועידי
,םלוא .רתוי דוע הלודג םתעפשהו דואמ הלודג םתצופת ,הנטק הנידמ רובע .ימואל
,התיחשמ המצוע" :19-ה האמב ןוטקא דרול לוגדה יטירבה ןטפשמה ריהצהש יפכ
."תומלשב התיחשמ תטלחומ המצוע

לצוני אוה רחואמב וא םדקומב יכ ששח םייקש ,בר הכ חוכ ידורמנו סזומ ידיב
"הישעת"ב אלא ,םיליגר םינוקייט םהש הזיאב םיקסוע ונאש הז ןיאו .הערל
קר .הניקת הרבחו יטרקומדה רטשמה תוישוא םצעב (תעגופ ,תילאיצנטופו) תעגונה
תיאנותיעה הריזב קחשל ולא תויתרושקת תוירפמיא יתש ולדח רבכמ הזש ונריכהב
יבשהמ ררחתשהל ףוס ףוס לכונ ,רבד לכל םיילכלכ םידיגאתל וכפהו ,אדירג
.תונותיעה שפוחב "תעגל רוסא"ש ילאוטפסנוקה

:גנילביל יי'ג ייא לש הנונשה הרימאה תא בטיה רוכזלו ריכזהל יוארה ןמ
Liebling ,A.J ,.The) ".ןותיע לש םילעב םהש הלאל קר חטבומ תונותיעה שפוח"
ונילע הנושארבו שארב .(Press ,New York ,Baltimore Books ,1964 ,pp .30-31
תוסחייתה ךות ,ילארשיה רוביצה לש עדימה (תלבק) שפוחלו יוטיבה שפוחל גואדל
םינכומ םניאש (ויהי רשא םיירלופופ ויהי) םינותיע יפלכ תינחלס תוחפו תרחא
שפוחל גואדל םוקמ היהי ךכ רחא קר .םתלבקמ קלח ויה םהש קחשמ יללכ יפל לועפל
לש יטרפ ןיינק ךותמ רצות םתסכ אטבתמו עצבתמ וניא אוהש יאנתב ךא ,תונותיעה
טושפו ,תישאר .םינוש םינבומ ינשב ןיבהל ןתינ הרימאה תא) תרחא וא וז החפשמ
אלו] םילכה םהל ןיאש רחאמ ,"תונותיע שפוח" לכ בחרה רוביצל ןיא :רתוי
שפוח ןיא םיאנותיעל םג :ןיינעמ תוחפ אלו ,תינש .ותמשגהל [םגישהל םיבאשמה
ןייתשלפ 'נ לאיחי"ב הדובעל יצראה ןידה תיב קספש יפכ .השעמל הכלה ,הזכ
יתלבה ומוסריפל 23 'מע ,1993 רבמבונ ,14 רשק האר ;תימשר םסרופ אל] "טסופ
,ךרוע וא יאנותיע [ןירוטיפ ימולשת ריחמב םנמא] רטפל תוכזה שי ל"ומל [ימשר
,הז ןיד קספ לע ןוידל] םייעוצקמה וילוקיש וא ויתועד םע םיכסמ וניא אוה רשא
שפוח" רתויב ןטק ץמוקל שי ,רבד לש ופוסב ,רמולכ .[55-49 'מע ,לגס :האר
.(!אל ותו םמצעב םיל"ומה שממ לש "תונותיע

םיבר עקר ירמוח םוליצו רותיא לע ,ךולב ילעי 'בג ,ילש רקחמה תרזועל יתדות
תונותיעה רקחל ןוכמהו יסוא ןמרכל םג יתדות .הז רמאממ לודג קלח םיססבמה
תונותיע יעטק לש בשחוממה שופיחה תוריש רובע ,ביבא לת תטיסרבינואב תרושקתהו
לש ןושארה קלחב בירעמו תועידי לש תירוטסיהה הריקסל םירושקה ,םירמאמו
.רמאמה

:רוקמ
.1999 יאמ ,25 'סמ רשק